Bakgrund,beskrivning av arbetsmetodik och förutsättningar på Gotland finns redovisat i bifogad rapport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund,beskrivning av arbetsmetodik och förutsättningar på Gotland finns redovisat i bifogad rapport."

Transkript

1 1(1) 8 december 2008 HSN 2008/184 Inrättande av ett arbetssätt enligt Barnahus-modell En arbetsgrupp med deltagare från Socialförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Rättsmedicinalverket har arbetat fram ett förslag på att införa ett arbetssätt enligt barnahus-modell. Bakgrund,beskrivning av arbetsmetodik och förutsättningar på Gotland finns redovisat i bifogad rapport. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdnämnden beslutar att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inför arbetssättet enligt barnahus-modell enligt beskrivningen i rapporten. Samarbetet konstitueras i ett myndighetsöverskridande avtal. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN Ann-Christin Kullberg Hälso- och sjukvårdsdirektör Stab-/administration Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun VISBY Tfn Fax Gotlands Kommun på Internet; Org nr Gotlands Kommun SE g:\hsf\hs\ diarie\ \ \dok1.doc :51

2 (10) Socialförvaltningen Britt Marie E Eriksson. Rapport Inrättande av arbetssätt enligt Barnahus-modell på Gotland. Utredningsuppdraget Socialförvaltningen och Hälso-och sjukvårdsförvaltningen i Gotlands kommun, Polismyndigheten Gotland, Åklagarmyndigheten i Visby och Rättsmedicinalverket har beslutat att utreda förutsättningarna för att inrätta ett arbetssätt enligt Barnahus-modell på Gotland. Ansvariga inom myndigheterna har lämnat direktiv med uppdrag och beslut om myndighetsövergripande organisation av projektet och utsett ansvariga i styrgrupp samt projektledning. Utredningens syfte har varit att klarlägga förutsättningarna för arbetssätt och metoder som innebär att barnet sätts i centrum för de samverkande myndigheterna i utredningar och insatser kring barn som misstänkts vara utsatta för allvarliga brott ge en grund för ett samverkansavtal som reglerar myndigheternas åtaganden Målet för utredningen har varit att ett samverkansavtal ska träda i kraft vid årsskiftet 2008/2009 som leder till att: Berörda samverkande myndigheter använder metoder som innebär att de utredningar och insatser som görs är anpassade efter barnens behov. Samarbete och samverkan sker på ett strukturerat sätt och utvecklas. Kvaliteten i berörda myndigheters utredningar och insatser förbättras. Utgångspunkt för utredningen har varit utvärdering av Barnahus - försöksverksamhet med samverkan under gemensamt tak vid misstanke om brott mot barn. Utvärderingen visar att samverkan inneburit en förbättrad kvalitet ur ett barnperspektiv. Samverkan har blivit effektivare och mer strukturerad. Hindrande faktorer har funnits gällande geografiska ansvarsområden, tolkning av sekretessbestämmelser samt otydligheter kring ansvars- och kostnadsfördelning. Genomförande Utredningen har genomförts enligt projektplan.(bilaga 1). Postadress Besöksadress Telefon (växel) Telefax Internetadress E-postadress VISBY Bredgatan 2, Visby

3 Utgångspunkter för arbetsgruppen Arbetsgruppen tog utgångspunkt i sitt arbete genom att kartlägga den nuvarande gemensamma processen när myndigheterna samverkar i utredningar och insatser kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. Vid en anmälan startar parallella processer hos myndigheterna och ett formaliserat samråd sker i vissa fall. Genom processkartläggningen synliggjorde vi de olika processerna och hur de hänger ihop samt hur samverkan går till i nuläget. Vi fick en gemensam karta över helheten och det blev tydligt vad som behöver utvecklas och förbättras. Processkartläggningen (Bilaga 2) ligger som grund för arbetsgruppens förslag till arbetsmodell för samråd och samverkan med utgångspunkt från barnets situation. Rikspolisstyrelsens, Rättsmedicinalverkets, Socialstyrelsens och Åklagarmyndighetens slutrapport Barnahus-försöksverkamhet med samverkan under gemensamt tak vid misstanke om brott mot barn har använts som ett stöd i arbetet. Stöd i lagstiftningen för samverkan mellan berörda myndigheter Det finns en allmän lagstadgad skyldighet för myndigheter att samverka i 6 förvaltningslagen (1986:223). Där anges att varje myndighet ska hjälpa andra myndigheter inom ramen för den egna verksamheten. Det finns en skyldighet för socialnämnden att samverka med andra verksamheter i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa (5 kap. 1 a SoL). I sådana frågor ska socialnämnden samverka med andra samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. De viktigaste samarbetsparterna är skolan, förskolan, polisen samt hälso- och sjukvården, som har motsvarande bestämmelse i sina respektive lagstiftningar. Socialnämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. Enligt polislagen ska polisen samarbeta med andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör polisverksamheten, t.ex. Åklagarmyndigheten (3 PolisL). Det åligger därvid särskilt polisen att fortlöpande samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem. I hälso- och sjukvårdslagen anges att hälso- och sjukvården, på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, ska samverka med andra samhälls organ, organisationer och andra som berörs (2 f HSL). Det finns en motsvarande samverkansskyldighet för hälso- och sjukvårdspersonalen i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (2 kap. 1 a LYHS). Samverkande myndigheternas uppdrag - roller De samverkande myndigheterna har olika uppdrag, ansvar och kompetens. En samverkansmodell som sätter barnet i centrum och ökar kvaliteten i utredningar och insatser förutsätter att varje myndighets representant vid 2

4 samverkan agerar utifrån sitt ansvars- och kompetensområde och att myndigheternas olika uppdrag är tydliga och respekteras. I arbetsgruppen har myndigheterna beskrivit sina uppdrag och roller. Socialtjänstens uppgifter Inleda utredning enligt 11 kap. 1 SoL. Bedöma och tillgodose barnets behov av omedelbart skydd eller stöd. Ta ställning till om en polisanmälan ska göras. Samordna arbetet med andra myndigheter. Stödja barnet och familjen som helhet både under utredningstiden och mer långsiktigt. Bedöma föräldrarnas omsorgsförmåga och barnets behov av insatser. Bedöma eventuellt behov av information till berörda Polisens uppgifter Upprätta polisanmälan och färdigställa förundersökningsprotokoll. Planera, förbereda, genomföra och dokumentera förhör med barn och andra bevispersoner. Planera och genomföra övriga utredningsåtgärder, exempelvis inhämta rättsintyg. Verkställa eventuella tvångsmedelsbeslut, till exempel kroppsbesiktning, hämtning till förhör och husrannsakan. Hantera och följa upp eventuella besöksförbud. Åklagarens uppgifter Värdera misstanken och besluta om en förundersökning ska inledas. Vid behov ansöka hos tingsrätten om en särskild företrädare eller målsägarbiträde för barnet samt om offentlig försvarare för den misstänkte. Bestämma hur förundersökningen skall bedrivas, till exempel besluta om rättsmedicinsk undersökning, och lämna direktiv till polisen. Besluta om eventuella tvångsmedel och besöksförbud. Besluta i åtalsfrågan. Driva processen i domstol. Hälso- och sjukvårdens uppgifter Utreda barnets somatiska status, bedöma förekomsten av skador. På begäran av förundersökningsledare utföra rättsmedicinsk undersökning inklusive spårsäkring och utfärda rättsintyg Utreda, bedöma och tillgodose barnets behov av somatisk och psykiatrisk medicinsk behandling. Bedöma och tillgodose barnets behov av krisbearbetning, psykoterapeutisk eller psykologisk insats. Bedöma och tillgodose de vuxnas behov av krisbearbetning och annan behandling (vuxensjukvården). Rättsläkarens uppgifter På uppdrag av polis eller åklagare: 3

5 Utreda hastiga och oväntade samt onaturliga dödsfall. Undersöka personer som misstänks ha blivit utsatta för fysisk misshandel eller sexuella övergrepp och i vissa fall misstänkt gärningsman samt dokumentera skador och utfärda rättsintyg utifrån undersökningsresultatet. Utfärda rättsintyg utifrån journalhandlingar upprättade av andra läkare. Medverka vid rekonstruktioner. Medverka som sakkunnig vid domstolsförhandling (på uppdrag av åklagare eller domstol). Arbetsgruppens förslag på innehåll i ny arbetsmodell Målgrupp för samverkan Barn i åldern 0-18 år som misstänks vara utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp när barnet har en relation till förövaren och är i beroendeställning, t.ex. förälder eller annan vuxen, syskon. Motiveringen är att det är i fall då barnet har lojalitet med och är beroende av den misstänkte förövaren som samverkansmodellen i första hand behövs. Barn inbegrips i målgruppen eftersom det finns behov av samråd och gemensam planeringen av handläggningen även om barn över 15 år inte förhörs med videoteknik. Arbetsgruppen anser dock att man vid samrådsmötena ska ta upp alla anmälningar gällande misshandel och sexuella övergrepp mot barn upp till 18 år. Anledningen är att man vill få en gemensam syn på vad som anmäls och för att inget ärende ska "hamna mellan stolarna". Det kan även vara en lösning för att få en gemensam statistik. Vid samrådsmötena avgörs om alla myndigheter har en roll i den fortsatta processen. Avgränsing av målgruppen Barn som far illa av andra orsaker än misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp ska inte ingå i målgruppen för samverkan. Då skulle en stor mängd barn omfattas, som av olika skäl aktualiseras hos socialtjänsten p.g.a. anmälningsskyldighet enlig enligt socialtjänstlagen. Samverkansbehov med polis och åklagare finns inte i dessa fall. Barn remitteras till BUP enligt andra rutiner. Barn som bevittnat våld ska heller inte ingå i målgruppen för samverkan. Socialtjänsten har ett tydligt uppdrag och ansvar för att särskilt beakta barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående och håller på att utveckla arbetet med stödinsatser till barnen. Barnen förhörs inte som brottsoffer av polisen och kan aktualiseras hos BUP av socialtjänsten. Arbetsgruppen är överens om att det är viktigt att inte utvidga målgruppen utan att lägga kraften på att få en välfungerande samverkan kring de allvarliga 4

6 brotten, där alla samverkansparter har en roll, och att barn som utsätts för misshandel uppmärksammas. Målgruppens omfattning Socialtjänsten har kartlagt anmälningar om misstänkt barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn 0-18 år som inkommit till socialtjänsten under 2007 och fram till 15 september Anmälningsorsak Misshandel Sexuella övergrepp Totalt Socialtjänsten har under samma period anmält misstanke om brott mot barn 0-18 år till polisen: Anmälningsorsak Misstänkt barnmisshandel 4 10 Misstänkt sexuella övergrepp 6 4 Misstänkt barnmisshandel och 1 1 sexuella övergrepp Totalt Polisen har kartlagt målgruppen med utgångspunkt från genomgång av uppgifter angående alla videoförhör som hållits 2007 och hittills Videoförhör hålls med barn upp till 15 år, men kan även förekomma med äldre barn i de fall barnet har ett begåvningshandikapp eller vid speciella tillfällen på åklagarens begäran. Videoförhör kan också hållas med offret vid andra brott än de som ingår i målgruppen för samverkan enligt Barnahusmodell, t.ex. brott av obekanta, när ett barn misshandlats av ett annat barn, olaga hot, rån, skadegörelse etc. Polisen registrerar inte misshandel eller sexuella övergrepp på ett sätt som gör det sökbart för åldersgruppen år. Genomgång av samtliga videoförhör 2007 och t.o.m. september 2008 ger nedanstående bild av målgruppen 0-15 år. Ett fåtal personer över 15 år ingår Totalt antal videoförhör 49 förhör 53 förhör Misshandel 9 personer 18 personer Sexuella övergrepp 11 personer 11 personer Totalt 20 personer 29 personer 5

7 Arbetsgruppen bedömer att målgruppen för samråd kan röra sig om c:a 50 ärenden per år. Arbetsgruppen har vid sin granskning av underlaget i kartläggningarna konstaterat att polis och hälso- och sjukvård står för en liten andel av anmälningar till socialtjänsten. Socialtjänsten har gjort polisanmälan i liten omfattning i de ärenden i målgruppen som aktualiserats hos socialtjänsten. Polisen har gjort anmälan till socialtjänsten endast av en liten andel av de ärenden där förhör hållits med barn under 15 år. Detta tyder enligt arbetsgruppens bedömning på att det finns anledning att informera och utbilda internt i och mellan verksamheterna om anmälningsskyldighet enligt SoL och möjlighet att polisanmäla allvarliga brott. Arbetsgruppens bedömning är att ett samråd enligt den modell som arbetsgruppen nu föreslår kommer att ge erfarenheter som bidrar till att ärenden inte riskerar att hamna mellan stolarna. Inledande samråd Socialtjänsten kallar till samråd som inleds när ett ärende blir känt. De andra myndigheternas anmälningsskyldighet till socialnämnden innebär att socialtjänsten alltid ska få kunskap om ärendet och socialtjänsten har det tydliga samordningsuppdraget. Alla berörda i samrådsgruppen kan initiera att socialtjänsten sammankallar. Socialtjänsten ansvarar för att göra en helhetsbedömning och har ett ansvar för utredning enligt socialtjäntslagen även i de fall samrådet bedömer att det inte är aktuellt att göra polisanmälan. En fast tid för samråd och tid för akuta ärenden Samtliga verksamheter ansvarar för att sätta av en fast tid för samråd varje vecka. Socialtjänsten kallar samrådsgruppen varje tisdag kl. 12:30-13:30 vare sig något nytt ärende aktualiserats eller ej. Tisdag förmiddag reserveras av deltagarna för möjlighet att delta vid planerade videoförhör. När ärenden blir aktuella bör det inledande samrådet ske så fort som möjligt och samtliga myndigheter ansvarar därför för att utöver den fasta tiden ha beredskap att delta på kallelse av socialtjänsten när behov uppstår på grund av akuta ärenden. Arbetsgruppen bedömer att den gemensamma fasta tiden är viktig för att bygga upp och utveckla samverkan enligt det avtal som upprättas, att ha ett forum för gemensamt lärande samt för metodutveckling och uppföljning. Samrådsgruppen Vid samrådsmöten deltar för Socialtjänsten: 1:e socialsekreterare för respektive barn- och ungdomsenhet samt berörd handläggare i aktuella ärenden. Polismyndigheten: En polis. Åklagarmyndigheten: Åklagare Barn- och ungdomspsykiatriska klinken: En utsedd psykolog eller kurator Barn- och ungdomskliniken: Läkare 6

8 Rättsmedicinalverket deltar i förekommande fall i samrådet genom telefon. Socialtjänsten ansvarar för dokumentation av samrådet. Samrådet i praktiken Samrådet i ett aktuellt ärende inleds genom att den aktuella anmälan presenteras vilket sker anonymt. Samrådet bedömer barnets situation och innehållet i anmälan, bedömer om polisanmälan ska göras och om förundersökning ska inledas. Socialtjänsten fattar beslut om polisanmälan och om att inleda utredning enligt SoL. Samrådet bedömer om det är aktuellt med krisbearbetning. En bedömning görs av skyddsbehovet när det gäller barnet. En gemensam planering görs sedan av vem som gör vad och i vilken ordning. Följande frågor diskuteras under planeringen: Behovet av särskild företrädare för barnet. Förhör med berörda och tid för dessa. Hur och när vårdnadshavare ska informeras om anmälan, samråd och planerade åtgärder. Behov av akut placering av barnet. Eventuell begränsning av umgängesrätt. Läkarundersökning av barnet och tid för den. Behov av krisstöd och akuta behandlingsinsatser från BUP. Behov av insatser från vuxenpsykiatrin. Videoförhör med barn under 15 år Åklagaren deltar som förundersökningsledare och fattar beslut om vilka som kan delta som medhörande vid videoförhören. Socialtjänsten deltar för att få den information som behövs för att bedöma barnets situation ur ett helhetsperspektiv och för att barnet ska slippa upprepa sin berättelse i samband med socialtjänstens utredning. BUP deltar som konsult och sakkunnig och är ett stöd för andra myndigheter. Samrådet bedömer om det finns behov av att läkare deltar vid videoförhör. Dokumentation av samrådet Samrådet dokumenteras av socialtjänsten. Av dokumentationen framgår avidentifierat det som planerats vid samrådet och vilka som deltagit. Socialtjänsten ansvarar för den gemensamma dokumentationen. Varje myndighet ansvarar för dokumentation i ärendet enligt respektive lagstiftning. Uppföljning Dokumentation av samråd och fast tid för samrådsmöten bedöms ge möjlighet att följa upp de gemensamma ärendena kontinuerligt. 7

9 Samordning och metodutveckling Arbetsgruppen har konstaterat att de hinder som kan finnas när det gäller samverkan har sitt ursprung bl.a. i myndigheternas olika regelverk och brist på kunskap om dessa. Det finns ett behov av att utveckla samsyn för att kunna hantera dessa olikheter. Arbetsgruppen bedömer att en gemensam handbok för samråd ska utarbetas där regelverken och varje myndighets arbetsuppgifter beskrivs utförligt. Representanterna i samrådsgruppen har ett gemensamt ansvar för att med utgångspunkt från erfarenheterna från arbetet med de individuella ärendena utveckla metoderna för samråd. Arbetsgruppen bedömer att en fast samrådstid i en gemensam lokal ger möjlighet till samordning och metodutveckling. Sekretess Arbetsgruppen har, liksom myndigheterna i slutrapporten om Barnahus, konstaterat att sekretesslagstiftningen kan vara svår att tillämpa vid den typ av samverkan som samrådet innebär. Sekretesslagen ger inte självklart och entydigt stöd för att alla informeras om allt som rör den enskilde. Det finns intressekonflikter mellan straffrätt och socialrätt t.ex. när det gäller att underrätta vårdnadshavare om att en utredning har inletts. Det kan uppstå konflikt mellan förundersökningssekretess och parters rätt till insyn vid utredning enligt SoL. Utbildningsbehov Arbetsgruppen har konstaterat att det finns behov utbildning om sekretessfrågor, anmälan enlig SoL och polisanmälan för personal som handlägger barnärenden och som kan bli aktuella för samråd. Utbildning kan genomföras i samband med att den nya arbetsmodellen införs och ge en presentation av roller, uppdrag och samspel mellan myndigheterna. Utbildningen ska rikta sig till socialsekreterare, personal på BUP, barnläkare, distriktsläkare, personal vid Ungdomsmottagning, poliser, åklagare, c:a 100 personer. Lokal för samråd BUP har tillgång till lokaler som erbjuder en trygg och barnanpassad miljö. Lokalerna är avskilda från övrig verksamhet och kan nås via separat ingång. Med vissa anpassningar finns goda möjligheter att göra videoförhör med medhörning. Det finns även barnanpassad lokal för föräldrar och syskon som följer med och möteslokal för samrådet. Arbetsgruppen har även tittat på en lokal i anslutning till domkyrkoförsamlingens verksamhet i Visby innerstad. Arbetsgruppens bedömer, att det är till fördel både ur ett barnperspektiv och för utveckling av samverkan enligt Barnahus-modell, att samråd och 8

10 inledande kontakter med berörda barn sker i en gemensam lokal. Storleken på målgruppen för samverkan motiverar inte en lokal som enbart inrymmer samverkan enligt Barnahus-modell. De befintliga lokalerna på BUP bedöms vara lämpliga för ändamålet och kan anpassas utan omfattande kostnader. BUP kan avvara lokalerna i den utsträckning som arbetsgruppen anser behövs. De finns i en verksamhet som redan riktar sig till barn och där personal i huset är införstådda med sekretess och myndighetsutövning och tar ansvar för lokaler och utrustning. Personalbehov Varje myndighet ansvarar för att ansvariga i samråd enlig ovanstående förslag till samrådsgrupp kan sätta av tid för samråd på fasta tider en timme per vecka och vid akut behov. Socialtjänsten ansvarar för gemensam dokumentation av samråd Det är inte motiverat med tanke på målgrupp att avsätta särskild resurs som samordnare. Utöver det samordningsansvar som finns hos socialtjänsten ansvarar varje myndighet utifrån det samverkansavtal som upprättas. Kostnader Investeringskostnader Teknisk utrustning Utrustning för videoförhör inkl installation c:a 200 tkr. Anpassning av lokaler Ljudisolering av dörrar och ev. vägg för att undvika störande ljud vid inspelning. Färgsättning i inspelningsrum. Komplettering möbler och utrustning Viss komplettering av möbler; fåtöljer och litet bord till inspelningsrum. Bord och stolar för c:a 10 personer till medhörnings-/mötesrum. Driftskostnader Lokalhyra Kostnad för lokaler på BUP Utbildningskostnader Föreläsning för berörd personal, halvdag för två grupper c:a 20 tkr. Förslag till fördelning av kostnader: Polismyndigheten ansvarar för teknisk utrustning. Socialtjänsten och hälsooch sjukvården fördelar övriga kostnader mellan sig. Styrgrupp för arbetsmodellen En särskild styrgrupp för samverkan på ledningsnivå behöver finnas för att styra samverkan mot gemensamma mål och kontinuerligt ta del av uppföljning av samrådsgruppen arbete och besluta om förändringar i 9

11 verksamheten. Styrningen av den myndighetsövergripande samverkan bör regleras i samverkansavtalet. Britt Marie E Eriksson Socialförvaltningen Monika Lindblad Sekreterare Polismyndigheten 10

12 Projektplan Inrättande av arbetssätt enligt Barnahus-modell på Gotland Bakgrund och projektorganisation Försöksverksamhet med Barnahus , där berörda myndigheter samverkar under ett gemensamt tak i utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott som misshandel eller sexuella övergrepp har utvärderats. Utvärderingen visar att samverkan inneburit en förbättrad kvalitet ur ett barnperspektiv. Samverkan har blivit effektivare och mer strukturerad.. Hindrande faktorer har funnits gällande geografiska ansvarsområden, tolkning av sekretessbestämmelser samt otydligheter kring ansvars- och kostnadsfördelning. Socialförvaltningen och Hälso-och sjukvårdsförvaltningen i Gotlands kommun, Polismyndigheten Gotland, Åklagarmyndigheten i Visby och Rättsmedicinalverket har beslutat att utreda förutsättningarna för att inrätta ett arbetssätt enligt Barnahus-modell på Gotland. Ansvariga inom myndigheterna har lämnat direktiv (bilaga) med uppdrag och beslut om myndighetsövergripande organisation och utsett ansvariga i styrgrupp samt projektledning. Syfte Utredningen syftar till att klarlägga förutsättningarna för arbetssätt och metoder som innebär att barnet sätts i centrum för de samverkande myndigheterna i utredningar och insatser kring barn som misstänkts vara utsatta för allvarliga brott att ge en grund för ett samverkansavtal som reglerar myndigheternas åtaganden Mål Ett samverkansavtal träder i kraft vid årsskiftet 2008/2009 som leder till att: Berörda samverkande myndigheter använder metoder som innebär att de utredningar och insatser som görs är anpassade efter barnens behov. Samarbete och samverkan sker på ett strukturerat sätt och utvecklas. Kvaliteten i berörda myndigheters utredningar och insatser förbättras. Tidplan Förslag och synpunkter från arbetsgruppen lämnas till styrgruppen Projektets organisation Styrgrupp, projektledare och sekreterare är utsedda i samband med beställning. ns ansvar:

13 Adjungerad i styrgruppen och utarbetar projektplan. Ansvarar för att projektet genomförs enligt direktiv och anvisningar från styrgruppen. Sammankallar arbetsgruppen och ansvarar för ledning av arbetsgruppen. Sekreterarens ansvar: Ansvarar för dokumentation av utredning ens minnesanteckningar. Arbetsgruppen: De samverkande myndigheterna är representerade med ansvariga för berörda myndigheter och ansvarar för att ta fram underlag, fatta beslut och för att informera i sin organisation i frågor som rör utredningen. Direktiv Utredningen skall presenteras i en rapport och innehålla förslag på: En arbetsmodell med ett flödesschema som beskriver när, var, hur, för vem och på vilket sätt som myndighetssamverkan ska bedrivas. Drift- och investeringskostnader Ansvarsfördelning gällande samordning, dokumentation metodutveckling Gemensam utbildning Därutöver skall det särskilt beröras i vilken utsträckning som kraven på sekretess och dokumentation kan utgör ett hinder i samverkan, samt vilka personella resurser som krävs från respektive myndighet. Rapporten skall ligga till grund för ett samverkansavtal, som reglerar myndigheternas åtaganden. Aktivitetsplan Aktivitet Vad När Ansvar Flödesschema Förbereda intern kartläggning av process och förbättringsområden inom varje myndighet Klart till 26.8 Respektive representant i arbetsgruppen Processkartläggning Definiera kritiska områden i den gränsöverskridande processen 26.8 halvdag Analysera och beskriva hur kritiska områden kan åtgärdas September Arbetsmodell Beskriva arbetsmodell för myndighetssamverkan September-oktober

14 Bestämma målgrupp för samverkan Klargöra myndigheternas roller och uppdrag Definiera i vilka fall arbetsmodellen är tillämplig. Ålder? Avgränsningar? Barn som bevittnat våld ingå? Föräldrar? Uppskatta målgruppens omfattning? Dokumentera myndigheternas olika roller och ansvarsområden - villkor och förutsättningar September Skiss klar 26.8 Respektive representant i arbetsgruppen Diskutera och klarlägga respektive myndighets olika definitioner av barn, barnperspektiv, mål och syfte med handläggning och insatser. September Sekretess Dokumentation Klargöra vad som gäller för respektive myndighet Klargöra hinder och möjligheter Vilka lösningar behövs för att samverkan skall fungera Utbildningsbehov? Klarlägga respektive myndighets yrkesgrupps dokumentationsskyldighet September-oktober Oktober Hur ska en gemensam dokumentation av det gemensamma arbetssättet utformas för att underlätta uppföljning och utvärdering och med beaktande av sekretessbestämmelser Behov av lokal Bedöma om ett barnanpassat arbetssätt enligt Barnahusmodell kräver en gemensam fristående lokal. Oktober Samordning och metodutveckling Klarlägga samordning av det praktiska arbetet i arbetsmodellen Klarlägga ansvar för utveckling av arbetsmodellen Oktober

15 Klarlägga om särskild resurs krävs för samordning och metodutveckling Utbildning Definiera och planera gemensamt utbildningsbehov September-Oktober Behov av externa utbildare? Personalbehov Kostnader Rapport Beskriva vilka personella resurser som krävs från respektive myndighet Ta fram kostnader vid genomförande av arbetsmodellen Sammanställning av utredningen Oktober Oktober Oktober Sekreterare och projektledare För att genomföra aktiviteterna beräknas fyra-fem möten med arbetsgruppen under september-oktober. Budget Projektet genomförs inom myndigheternas befintliga budgetramar. Behov av resurser under utredningen avsätts efter beslut av styrgruppen. Informationsplan Representanterna för de samverkande myndigheterna i arbetsgruppen ansvarar för att informera i sina organisationer. Riskanalys I samband med att projektdirektiven lämnades visade det sig att semesterperioden började för representanter i arbetsgruppen vilket lett till att ett första möte kan ske först i andra halvan av augusti. Det kan bli svårt att planera in täta möten med upptagna ansvariga i arbetsgruppen. Det finns risk för att utredningstiden behöver förlängas. Konsekvensen blir att ett samverkansavtal blir försenat och att införandet av nytt arbetssätt därför senareläggs. Projektslutrapport Rapport med förslag och synpunkter sammanställs och lämnas till styrgruppen. Britt Marie E Eriksson Utvecklingsledare Utvecklingsteamet Socialförvaltningen

16 Processkartläggning samverkan kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott RMV Åklagare Olika syn på akut Svårt att få med BUP Samråder hos åklagare Olika handläggare från socialtjänsten Planering hålls inte alltid Ingen dokumentation av samrådet Ger rådgivning och konsultation per telefon Polis Endast sexuella övergrepp Socialtjänsten föredrar ärendet anonymt Soc.tj samråd angående Ja H o S Kallar till Endast soc.tjänsten kallar till samråd och bara vid osäkerhet om polisanmälan Polis och åklagare överlägger snabbt angående polisanmälan 1 dag-2 veckor Lämnar besked polisanmälan Polisanmälan Nej Nej Ja Muntlig planering socialtjänst och HoS Muntlig planering Ingen återkoppling eller uppföljning Sekretess kultur

17 RMV Sker sällan Remiss till RMV Mål till domstol 0 6 månader Ja Åklagare Polis Soc.tj HoS Vid polisanmälan från BUP otillräcklig information, sekretess Ingen rutin att alltid dokumentera Dokumenterar i personakt Dokumenterar inte i journal För magert innehåll - rutin behövs Upprättar skriftlig polisanmälan samma dag BUM undersöker barnet 1 dag 1 v Åklagare tar emot anmälan nästa dag Polis tar emot anmälan samma dag Lämnar anmälan till polis nästa dag Skriver på begäran rättsintyg Begär läkarintyg Beslut inleda förundersökning samma dag Nej Utreder enligt SoL 1 3 mån Remitterar till BUP Tar lång tid Ja Polisen utreder enligt? 1 mån 1 år Ärendet läggs ner Lämnar direktiv till polis Samma dag Begär journaler Soc o HoS Lång utrednings -tid Fattar beslut och vidtar åtgärder Barnets berättelser är olika Brister i kommunikation BUP - Soc Beslut om åtal 1v-2 mån Utredning avslutas Sekretess oklar Osäkert när och hur BUP erbjuder eventuellt krisbearbetning Eventuell medverkan RMV? BUM eller BUP utfärdar läkarintyg Tid?? BUP påbörjar behandling 1 v 2 mån Avskrivs snabbt om familjen inte kommer

Anpassa utredningar efter barnens behov

Anpassa utredningar efter barnens behov myndighetssamverkan då det finns misstanke om att barn utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp Anpassa utredningar efter barnens behov En handbok för er som vill arbeta med Barnsamråd 1 Handboken

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser 2009-03-18 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser Projekt: Barncentrum nordost I samverkan mellan kommunerna Täby, Vallentuna,

Läs mer

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

Samverkansrutiner. kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel

Samverkansrutiner. kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel Samverkansrutiner kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel Antagna i december 2003 Samverkansrutiner kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel. Antagna i december 2003 ISSN 1103-8209,

Läs mer

Förord. Perarne Petersson. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN augusti 2002 Samverkansrutiner, övergrepp mot barn Sid. 2. Samverkanssrutin slutvers 02.

Förord. Perarne Petersson. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN augusti 2002 Samverkansrutiner, övergrepp mot barn Sid. 2. Samverkanssrutin slutvers 02. Samverkansrutiner Kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel ISSN 1103-8209, meddelande 2002:20 Text: Perarne Petersson Tryckt i 100 ex av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands Län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 1 kap 2 SoL

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Den här skriften vänder sig till dig som är anställd inom verksamhet i Gävleborgs län vars arbete berör barn och ungdomar. En informationsskrift från Barnahus

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Anmäl vid misstanke om barn far illa

Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl genast till socialnämnden i barnets hemkommun om vid: fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld vanvård eller försumlig behandling hedersrelaterat våld eller annat

Läs mer

Barnahusmodellen En samordningsmodell för åländska myndigheter

Barnahusmodellen En samordningsmodell för åländska myndigheter Barnahusmodellen En samordningsmodell för åländska myndigheter Kommunens ungdomsenheten Tallbacken 3. Barnahuset 3.2 Samordningsmodell för myndigheterna vid misstanke om våld mot barn POLISEN KOMMUNENS

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Kansliet. Susann Swärd

Kansliet. Susann Swärd 2017-08-10 Kansliet Susann Swärd Anmälningsplikten vid misstanke om att barn far illa ANMÄLAN AV MISSTANKE OM BARN SOM FAR ILLA... 2 1.1 SÅ HÄR GÖR DU EN ANMÄLAN... 3 1.2 MÖJLIGHET ATT STÄLLA FRÅGOR...

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

PROMEMORIA 2009-05-14. Ann-Christine Falk B Gunnar Andersson. Sammanfattning

PROMEMORIA 2009-05-14. Ann-Christine Falk B Gunnar Andersson. Sammanfattning PROMEMORIA 2009-05-14 Ann-Christine Falk B Gunnar Andersson Barncentrum nordost - Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåkers kommuner och Vaxholms stad i samverkar kring barn som utsatts för våld eller sexuella

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom

Läs mer

Barnahus i Jönköpings län

Barnahus i Jönköpings län Barnahus i Jönköpings län Start våren 2014 Syfte med Barnahus En fysiskt och psykiskt trygg miljö. Myndigheterna/de vuxna kommer till barnet istället för tvärtom. Myndigheter med gemensamt mål. Ett gott

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Samverkansavtal. Barnahus i Kronobergs län

Samverkansavtal. Barnahus i Kronobergs län Samverkansavtal Barnahus i Kronobergs län Polismyndigheten, Sverige Åklagarmyndigheten Förvaltningen Arbete och välfärd, Växjö kommun Socialförvaltningen, Ljungby kommun Socialförvaltningen, Markaryd kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Målbeskrivning föreskrifter Sammanhållen författning inom hela området våld i nära relationer för socialtjänst och hälso- sjukvård, utifrån brottsofferbestämmelserna 1 oktober

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används:

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: STYRDOKUMENT DATUM 2015-11-09 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver ska

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Socialtjänsten inledde en utredning i anledning av anmälan.

Socialtjänsten inledde en utredning i anledning av anmälan. BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2011-05-30 Dnr 2133-2010 Sid 1 (6) Fråga om en socialnämnds skyldighet att göra en polisanmälan om misstänkt sexuellt övergrepp mot barn Bakgrund Den 16

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg

2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg 2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg Den 1 januari 2006 infördes en ny ordning för utfärdande av rättsintyg. Syftet var att höja kvaliteten på rättsintygen. Grunden för den nya ordningen är lagen (2005:225)

Läs mer

BUS Gotland. Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd. BarnSam Region Gotland

BUS Gotland. Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd. BarnSam Region Gotland Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd BarnSam Region Gotland Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd I Region Gotland finns sedan sommaren 2012 en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Utred de apatiska barnens situation - svar på remiss från kommunstyrelsen. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Utred de apatiska barnens situation - svar på remiss från kommunstyrelsen. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande. Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-01-26 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Utred de apatiska barnens situation

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd (BUS) BarnSam Region Gotland

Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd (BUS) BarnSam Region Gotland Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd (BUS) BarnSam Region Gotland Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd I Region Gotland finns sedan sommaren 2012 en överenskommelse

Läs mer

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. PM 2013:160 RVII (Dnr 001-1132/2013) Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande (Ds 2013:30) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 3 oktober 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Barn. som far illa. vägledning anmälningsförfarande

Information till legitimerade tandhygienister. Barn. som far illa. vägledning anmälningsförfarande SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Barn som far illa vägledning anmälningsförfarande TANDHYG Inledning Att arbeta inom tandvården innebär att man ibland träffar barn och ungdomar som

Läs mer

Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan

Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Utredning om barn och unga

Utredning om barn och unga Utredning om barn och unga KONTAKTA SOCIALTJÄNSTEN Både barn och vuxna kan ta en kontakt med oss inom socialtjänsten. Det kan vara en anmälan om misstanke att barn far illa, ansökan om hjälp eller stöd

Läs mer

Att anmäla oro för barn

Att anmäla oro för barn Att anmäla oro för barn Reviderad 2017-10-09 Alla som arbetar med barn har en avgörande roll i att uppmärksamma barn som kan behöva samhällets stöd eller skydd. Att göra en anmälan kan kännas svårt liksom

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA!

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn SVÅR A SE ANSVAR A HANDLA! Helena Hansson, lektor i socialt arbete Socialhögskolan, Lunds universitet samt Institutionen för hälsa, vård och samhälle

Läs mer

Rutiner för samverkan mellan Barn och ungdomspsykiatri, Individ- och familjeomsorg samt Barn och ungdom i Malmö

Rutiner för samverkan mellan Barn och ungdomspsykiatri, Individ- och familjeomsorg samt Barn och ungdom i Malmö Rutiner för samverkan mellan Barn och ungdomspsykiatri, Individ- och familjeomsorg samt Barn och ungdom i Malmö Fastställt förvaltningsledningsgruppen 2009-01-30 Bakgrund Utgångspunkten för dessa rutiner

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE RIKTLINJE FÖR HANDLÄGGNING AV MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE KARLSTADS KOMMUN Ansvarig: Utvecklingsledare Uppdaterad:

Läs mer

skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande.

skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande. RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) DNR 1.5.1.471-2013 2013-08-15 SDN 2013-08-29 Handläggare: Lisbeth Oulis Telefon:08-508 01 696 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

7 Rättsintygets utformning och innehåll

7 Rättsintygets utformning och innehåll 7 Rättsintygets utformning och innehåll Administrativa uppgifter Vissa administrativa uppgifter skall alltid redovisas: datum och tidpunkt för undersökningen uppdragsgivande myndighet denna myndighets

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-01 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som använts: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete

Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete Särskilt om socialtjänstens ansvar för samverkan kring barn och unga SoL 5:1a Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, barn regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 122 Ansvarig:

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 08:60 Diarienr: 08/2817 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2008-08-20 Mottagare: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Kommunstyrelse Kommundirektör

Läs mer

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn Styrdokument 1 (8) 2016-10-28 Fastställd: Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-11-15? Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Enhetschef IFO Reviderad: 16-11-15 Dnr : 68080? Riktlinjer

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Handlingsplan för personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola vid misstanke om sexuella övergrepp

Handlingsplan för personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola vid misstanke om sexuella övergrepp LERUM200, v 1.0, 2007-11-30 1 (12) Datum 2011-03-07 Sektor Lärande Handlingsplan för personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola vid misstanke om sexuella övergrepp Handlingsplanen avser misstanke

Läs mer

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 AKTUELL LAGSTIFTNING Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 Berörda lagar en översikt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL Socialtjänstlagen (2001:453), SoL Lagen (1988:870) om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Carl Göran Svedin Linköpings Universitet. Åsa Landberg Rädda Barnen

Carl Göran Svedin Linköpings Universitet. Åsa Landberg Rädda Barnen Carl Göran Svedin Linköpings Universitet Åsa Landberg Rädda Barnen Historik Internationellt Little House Invigdes 1985 Tidigare rutiner : Våldförde sig på barns rättigheter Utredningarna genererade smärtfulla

Läs mer

Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala

Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala Socialförvaltning, Motala kommun Beslutsinstans: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2015

HANDLINGSPLAN 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 Mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten Våld är en ensidig handling och inte en ömsesidig handling. Där det finns våld finns också motstånd. Omgivningens positiva respons

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Gemensam handlingsplan

Gemensam handlingsplan sid 1 (7) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN BARN OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Jan Sundström/Irene Lidström//Anna-Lena Norlander-Groth/Susanne Bohm/Ann-Charlotte Bohlin 2014-10-06 Gemensam handlingsplan

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL 2013-06-10 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten... 3 Anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen... 3

Läs mer

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun BESLUT inspektionenforvårdochomsorg Avdelning sydöst Cecilia Lobos Cecilia.Lobosgivo.se 2013-09-04 Dnr 8.1.2-30137/20131(5) Motala kommun Socialnämnden 591 86 Motala Ärendet Anmälan enligt lex Sarah enligt

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Rutin för samordnad individuell plan (SIP)

Rutin för samordnad individuell plan (SIP) Rutin för samordnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott i skolan och anmälan till socialtjänsten när barn/elev far illa

Rutiner för polisanmälan om brott i skolan och anmälan till socialtjänsten när barn/elev far illa Rutiner för polisanmälan om brott i skolan och anmälan till socialtjänsten när barn/elev far illa Innehåll BAKGRUND... 3 RUTINER FÖR POLISANMÄLAN OM BROTT... 3 VAD MENAS MED BROTT?... 4 ANMÄLAN... 4 KONSULTATION...

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 11/ 15 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp), Luleå

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

LGS Temagrupp Psykiatri

LGS Temagrupp Psykiatri LGS Temagrupp Psykiatri Lokal riktlinje för samverkan mellan Mödra- Barnhälsovårdsteamet i Haga, socialtjänst och Beroendekliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012-09 -12 Lagstöd Förvaltningslag

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland

Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd Region Gotland Samverkan kring (äldre?) personer i behov av samordnat stöd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) ska

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012. Gunilla Cederström

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012. Gunilla Cederström Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012 Gunilla Cederström Barn i Sverige år 2011 Cirka 2 miljoner barn Cirka 50.000 barn berörs varje år av föräldrarnas separation Samförståndslösningar

Läs mer