Teckals tillämplighet på de kommunala bostadsföretagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teckals tillämplighet på de kommunala bostadsföretagen"

Transkript

1 Teckals tillämplighet på de kommunala bostadsföretagen Får kommunen handla av sina egna bolag utan att tillämpa LOU? Får kommunala bolag handla mellan varandra utan konkurrensutsättning? Vad gäller egentligen beträffande koncerninterna transaktioner och förhållandet till LOU? Har bolagsformen någon betydelse? De så kallade Teckalreglerna, även känt som in house-undantaget, är sedan 1 januari 2013 en del av vår nationella lagstiftning. Tolkningen av bestämmelserna har sedan länge varit föremål för rättsliga avgöranden och debatten om tillämpligheten fortsätter. SABO har utifrån gällande rätt försökt att i denna promemoria klargöra huruvida in houseundantaget kan bli tillämpbart för SABOs medlemmar. Därutöver belyser SABO hur lagstiftaren har valt att göra en friare tolkning av EU-domstolens avgöranden inom ramen för Teckalkriterierna. Läs vidare under rubriken Nyheter.

2 Sammanfattning För att inte behöva använda regelverket LOU vid interna transaktioner krävs att de s.k. Teckalkriterierna är uppfyllda. Om så är fallet anses relationen som intern och LOU blir därmed inte tillämpbar. För att relationen ska ses som intern måste kriterierna om kontroll och verksamhet vara uppfyllda. Kontrollkriteriet är uppfyllt om t.ex. en kommun utövar motsvarande kontroll över sitt bostadsföretag som den gör över sin egen förvaltning. Regeringen bedömer att en kommun kan ha den kontrollen beroende av vilka bolagsrättsliga styrmedel som tillämpas. Verksamhetskriteriet syftar till att det kontrollerade företaget ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den som kontrollerar den. Med andra ord ska det kommunala bostadsföretaget bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom ramen för aktuell tilldelning mot sin ägare kommunen. Mot bakgrund av att det saknas tydliga rättsliga avgöranden kan varken lagstiftaren eller SABO ge ett tillförlitligt svar på frågan om verksamhetskriteret kan bli uppfyllt i relationen mellan ett kommunalt bostadsföretag och kommunen. Se avsnittet om verksamhetskriteriet i promemorian. Nyheter Sedan den 1 januari 2013 förefaller det vara möjligt med köp i omvänd riktning. Med det menas att även kommunala bolag ska kunna förvärva varor och tjänster av sin ägare, och inte enbart det motsatta, under förutsättning att Teckalkriterierna är uppfyllda. Alla slags upphandlande myndigheter ska kunna tillämpa Teckalundantaget. Som kommunal myndighet inbegrips även kommunala bolag. Det bör därmed vara möjligt för de kommunala bolagen att direkttilldela kontrakt till sina dotterbolag under förutsättning att Teckalkriterierna är uppfyllda. Regeringen öppnar upp för koncerninterna köp inom ramen för interna transaktioner. Omständigheten är ett avsteg från Teckalkriteriernas innebörd att köp endast är tillåtet i rakt nedstigande led. Det ska emellertid tilläggas att regelförändringen inte fått uttryck i lagstiftningen. Regeringen har i förarbetena endast gett uttryck för att omständigheten i vart fall inte strider mot direktivet och EU-domstolens avgöranden. Regeringen anser att kontrollkriteriet med största sannolikhet inte kan uppfyllas i relationen mellan upphandlande myndigheter och stiftelser. En stiftelse har varken ägare eller medlemmar och kan därför inte styras med samma kontroll som t.ex. ett aktiebolag. 1

3 Bakgrund Europarätten De så kallade Teckalkriterierna härstammar från ett avgörande i EU-domstolen från 1998 där klagande part gick under namnet Teckal Srl. 1 Frågan som EU-domstolen skulle ta ställning till var huruvida en kommun kan direkttilldela ett bolag att sköta uppvärmningen av vissa kommunala byggnader, utan att beakta upphandlingslagstiftningen. Europadomstolen var av uppfattning att om kommunen utövar en kontroll (kontrollkriteriet) över den ifrågavarande juridiska personen motsvarande den som den utövar över sin egen förvaltning och att denna juridiska person bedriver huvuddelen av sin verksamhet (verksamhetskriteriet) tillsammans med den myndighet som innehar den, blir upphandlingslagstiftningen inte tillämplig och relationen anses som intern. Utifrån nämnda förhandsavgörande utkristalliserades de s.k. Teckalreglerna som med tiden har varit och fortsatt är föremål för rättsliga avgöranden och tolkningar inom både EU-domstolen och nationell rätt. Implementering i nationell rätt Upprinnelsen till den svenska debatten om de s.k. Teckalreglerna kommer från det uppmärksammade SYSAV-målet. 2 Avgörandet tog sikte på om upphandlingsskyldighet föreligger när kommuner (flera kommuner gick samman) köper tjänster från kommunala bolag. Regeringsrätten ansåg att den svenska lagstiftningen inte medgav att kommuner och landsting köper varor och tjänster från sina egna bolag utan formell upphandling i enlighet med LOU. Regeringsrättens dom medförde att debatten om Teckalkriteriernas nationella tillämplighet tog fart och resulterade i ett temporärt införande av Teckalreglerna under Undantaget skulle gälla i tre år för att sedan upphöra årsskiftet 2012/2013. Den 1 januari 2013 permanenterades de s.k. Teckalreglerna i svensk lagstiftning. 3 Det temporära undantaget finns således inte längre. Verksamhetskriteriet fick i samband med permanteringen en ny ordalydelse men är oförändrat i sak. 1 Mål C-107/98 Teckal Srl mot Comune di Viano och Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia. 2 RÅ 2008 ref LOU 2 kap 10a. 2

4 Svenska avgöranden Haninge kommun Haninge kommun tilldelade under 2003 sitt eget bolag i uppdrag att förvalta kommunens fastigheter. 4 Ett konkurrerande bolag ansökte om överprövning och menade att uppdraget borde ha annonserats i enlighet med LOU. Kammarrätten som instämde i länsrättens bedömning kom till slutsatsen att den juridiska personen (aktiebolag) som tilldelats uppdraget var en från kommunen skild juridisk person och att upphandlingsskyldighet därmed förelåg. Trots att den s.k. Teckaldomen redan fanns vid tiden för kammarrättens avgörande och trots att den omnämns, har ingen av domstolarna valt att utveckla resonemanget kring kriterierna och dess innebörd, vilket får anses vara beklagligt. 5 Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd. Nynäshamns kommun I november 2011 meddelade Kammarrätten i Stockholm en dom där Teckalreglerna tolkades. 6 Nynäshamns kommun hade överlåtit verksamheten för anskaffning av boende för ensamkommande flyktingbarn till ett aktiebolag ägt av flera kommuner. Kammarrätten skulle ta ställning till om Teckalkriterierna var uppfyllda. Trots att Nynäshamns kommun var minoritetsägare i bolaget (1,11 %) ansåg kammarätten att kontrollkriteriet utifrån ett minimalt ägande i praktiken skulle kunna vara uppfyllt. Kammarrätten gjorde emellertid en samlad bedömning av samtliga omständigheter såsom utformning av aktiebolagets bolagsordning, stadgar och stämmobeslut samt rättsliga styrmedel i form av aktieägardirektiv. Kammarrätten kom fram till att Nynäshamns kommun inte hade ett tillräckligt inflytande över bolaget i enlighet med kontrollkriteriet. Beträffande verksamhetskriteriet fäste kammarrätten stor vikt vid hur stor del av bolagets omsättning som var hänförlig till andra än de kommuner som ägde bolaget. Ur domen framgår att 13,1 procent av omsättningen för året 2010 var fördelade på uppdrag utanför den egna ägandekretsen. För åren 2009 och 2008 var omsättningen 18,4 respektive 24,9 procent. Kammarrätten menade att det i regel är de omständigheter som förelåg vid tidpunkten för den aktuella kontraktstilldelningen som var relevanta för bedömningen men att transaktioner längre tillbaka i tiden bör ha betydelse vid den helhetsbedömning som ska göras. Utifrån detta resonemang samt att bolagsordningen föreskriver att bolaget ska verka i konkurrens med övriga på marknaden fann kammarrätten att Nynäshamns kommun inte uppfyllde verksamhetskriteriet. 4 Kammarrätten i Stockholm den 10 februari 2003, mål nr 76-03, Se C-107/98 Teckal. 6 Kammarätten i Stockholm den 8 november, mål nr

5 Domen överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen, som inte meddelade prövningstillstånd. 7 Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting valde att direktilldela sitt helägda bolag ett avtal avseende polititransporter. En konkurrent gjorde gällande att direkttilldelningen stred mot upphandlingsbestämmelserna och stämde landstinget inför allmän domstol. Domstolen hade bland annat att pröva om Teckalreglerna var tillämpbara eftersom landstinget ansåg att det var fråga om en s.k. in house-situation. Tingsrätten kom, efter en sammantagen bedömning, fram till att kontrollkriteriet var uppfyllt eftersom bolaget som fått direkttilldelningen var helägt av landstinget. Landstinget hade presenterat generella och specifika ägardirektiv där det dels angavs att beslut av principiell eller annars av större vikt ska hänskjutas till landstingsfullmäktige och dels att det av bolagets verksamhet följde att styrelsen ansvarar för att av landstinget fastställda policys följs upp och rapporteras till ägaren. Vidare framgick det ur bolagsordningen att bolagets styrelse utses av landstingsfullmäktige samt att bolagsordningen inte får ändras utan landstingets godkännande. Verksamhetskriteriet var även det uppfyllt eftersom bolaget utförde 98 procent av sin verksamhet åt landstinget. Domen överklagades till hovrätten som 2011 fastställde tingsrättens domslut. 8 Nyheter Vad är nytt från och med 1 januari 2013? Inför Teckalkriteriernas vara eller icke vara i nationell rätt har arbetet med dess förarbeten varit gediget. Propositionen 9, betänkandet 10 och de rättsfall som ligger till grund för lagstiftningen ger utrymme för en vidare tolkning av EU-domstolens avgöranden. Ett urval av dessa bestämmelser redovisas nedan. Köp i omvänd riktning Förarbetena ger utrymme för att alla upphandlande myndigheter, således även offentligt styrda organ som kommunala bolag, kan nyttja in house-undantaget som köpare. Teckalundantaget medger därför köp i s.k. omvänd riktning. En slags vice versa transaktion. Omständigheten har emellertid inte prövats av EU-domstolen. Regeringen anser emellertid att rättsliga avgöranden i 7 Högsta förvaltningsdomstolen den 25 juni 2012, mål nr Svea hovrätt den 10 oktober 2011, mål nr T Prop. 2011/12:103 Offentlig upphandling från eget företag och vissa andra frågor. 10 SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag och vissa andra frågor. 4

6 vart fall inte pekar mot att dylika transaktioner är rättsstridiga. Eftersom kommunala bolag inte kan kontrollera sin ägare inom ramen för kontrollkriteriets parametrar faller kontrollkriteriet bort vid köp i omvänd riktning. 11 Kriteriet behöver därför inte vara uppfyllt. Koncerninterna köp Förarbetena utesluter inte att koncerninterna köp kan anses omfattas av in house-undantaget. Rättsliga avgöranden saknas dock på området. Undantaget tar sikte på anskaffningar inom en koncern i andra fall än då anskaffningen görs i rakt ned- eller uppstigande led. Man kan ställa sig frågan om upphandling måste ske när ett aktiebolag som ägs och kontrolleras av en kommun anskaffar tjänster från ett annat aktiebolag, t.ex. ett systerbolag, som även det ägs och kontrolleras av kommunen. Vad som talar för legitimiteten av koncerninterna köp är att det saknas stöd för en motsatt tolkning inom ramen för EU-domstolens praxis. Vad som talar emot är däremot att kontrollkriteriet svårligen kan uppfyllas när t.ex. två döttrar handlar av varandra, även om ägaren är densamma. 12 I det pågående arbetet med revidering av det klassiska direktivet föreslås ett in house-undantag som till synes ska omfatta anskaffning mellan systerbolag i koncernliknande situationer. I väntan på att direktivet eventuellt klargör saken kan frågan enbart avgöras av domstol, företrädesvis EUdomstolen genom förhandsavgörande. Köp mellan kommunala bolag och dess dotterbolag? Kommunala aktiebolag går under begreppet offentligt styrda organ men ska enligt LOU jämställas med en offentlig myndighet. 13 Regeringen anser att det finns starka skäl som talar för att in house-undantaget ska kunna tillämpas i situationer när aktiebolag anskaffar tjänster från dotterbolag.14 Det finns därmed förutsättningar för kommunala bostadsföretag att köpa och sälja tjänster i relationen till eventuella dotterbolag. Det ska emellertid framhållas att tydliga rättsliga avgöranden för närvarande saknas. Teckals tillämplighet på kommunala företag och stiftelser Kommuner och dess företag ser ofta behov av interna transaktioner för att optimera verksamheten och undvika onödig kapitalförstörning. Det kan handla om att det kommunala bostadsföretaget säljer t.ex. fastighetsförvaltning till sin ägare eller att bostadsföretaget köper IT-tjänster av ägaren. Omständigheten om dylika transaktioner är förenlig med undantaget i LOU har länge varit omdiskuterat och det råder fortsatt ovisshet om transaktioner av dylika slag ska anses inrymmas i Teckalundantaget. 11 Prop. 2011/12:106 s Prop. 2011/12:106 s kap 19 mht 2 kap 12 LOU. 14 Prop. 2011/12:106 s 59 ff. 5

7 Kommunala aktiebolag? Regeringen gör bedömningen att Teckalundantaget kan uppfyllas i relationen mellan ägare och kommunala aktiebolag. I förarbetena har det poängterats att undantaget inte innebär någon möjlighet till automatisk befrielse från upphandlingsskyldigheten. 15 Den upphandlande myndigheten måste i varje enskilt fall göra en bedömning av om de villkor som ställs upp är uppfyllda. Bestämmelsen i LOU är avsedd att tolkas strikt och i överensstämmelse med EU-domstolens rättspraxis. Det är också den som åberopar bestämmelsen som ska kunna bevisa att kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Kommunala stiftelser När det gäller stiftelser har dessa inte några ägare eller medlemmar. Stiftaren kan heller inte utöva ett bestämmandeinflytande över stiftelsens strategiska mål och beslut. Regeringen gör därför bedömningen att kontrollkriteriet med största sannolikhet inte kan uppfyllas för stiftelser. Därmed är inte sagt att det är uteslutet att tillämpa in house-undantaget för denna associationsform men vid avsaknad av rättsliga avgöranden och med den formulering som regeringen uttrycker i förarbetena måste en viss försiktighet iakttagas. 16 Kriteriernas innebörd Kontrollkriteriet För att kontrollkriteriet ska anses uppfyllt måste den upphandlande myndigheten utöva kontroll över sitt bolag som motsvarar den kontroll som den utövar över sin egen förvaltning. Kommunen ska med andra ord kunna kontrollera sitt allmännyttiga bostadsbolag på samma sätt som kommunen kontrollerar sin verksamet i förvaltningsform. Den kontroll som utövas måste vara effektiv på så sätt att det finns en faktisk kontroll som gör det möjligt för den upphandlande myndigheten att utöva ett bestämmandeinflytande i fråga om såväl strategiska mål som viktiga beslut hos bolaget. 17 Kontrollen måste nödvändigtvis inte vara individuell utan kan utövas tillsammans med andra upphandlande myndigheter så länge kontrollen kan utövas effektivt. Det är med andra ord inte tillräckligt att den upphandlande myndigheten endast utser styrelseledamöterna, direkt eller indirekt genom bolagasstämman, och i övrigt saknar 15 Prop. 2011/12:106 s Prop. 2011/12:106 s Se Coditel C-324/07, punkt 28. 6

8 ägarstyrning än vad som följer av verksamhetsföremålet i bolagsordningen. 18 Om det däremot tas in föreskrifter i bolagsordningen att exempelvis extraordinära beslut inte får fattas utan godkännande av bolagsstämman och att ägaren eller bolagsstämman utser en eller flera lekmannarevisorer, bör kontrollkriteriet kunna uppfyllas. 19 Eu-domstolen tolkade kontrollkriteriet i ett mål som rörde insamling och transport av hushållsavfall. 20 I målet tilldelades det kommunala bolaget uppdraget utan upphandling. Domstolen fann att kontrollkriteriet var uppfyllt eftersom bolagsordningen föreskrev en rad kontrollmekanismer för att utöva kontrollen. Det rörde sig bl.a. om en förstärkt kontroll genom dels en gemensam kommitté, dels en teknisk kommitté för respektive avdelning som svarade för bolagets olika verksamheter. Med hänsyn till omfattningen av de kontroll- och beslutsbefogenheter som gavs de kommittéer som inrättats och att dessa kommittéer var sammansatta av företrädare för ägarkommunerna ansåg domstolen att sådana bestämmelser i bolagsordningen gav ägarna möjlighet att utöva ett bestämmande inflytande i fråga om såväl bolagets strategiska mål som dess viktiga beslut. Kontrollkriteriet ansågs därmed uppfyllt. I ett annat avgörande ansågs inte kontrollen vara uppfylld då det kommunala bolaget hade en allt för marknadsmässig inriktning. 21 Bolaget i fråga verkade dels på en marknad inom ramen för hela nationen och dels tillät utomstående att köpa aktier i bolaget. Utöver detta tilldelades styrelsen i bolaget väsentliga befogenheter som i princip fråntog kommunen erforderlig kontroll. Sammanfattningsvis är förutsättningarna goda för kommunala bostadsföretag (aktiebolag) att uppfylla kontrollkriteriet, givetvis beroende av hur ägarstyrningen är reglerad. Verksamhetskriteriet Verksamhetskriteriets ordalydelse ändrades i samband med permanenteringen av reglerna den 1 januari Ändringen är endast språklig och överensstämmer med den praxis som utvecklats av EU-domstolen. 22 För att upphandlande myndigheter ska kunna uppfylla verksamhetskriteriet måste den juridiska personen bedriva huvuddelen av sin verksamhet med den som kontrollerar den. Verksamhetskriteriet syftar till att säkerställa att upphandlingsdirektivet är tillämpligt när ett företag, som kontrolleras av en eller flera myndigheter, är aktivt på marknaden och således kan konkurrera med andra företag Prop. 2011/12:106 s Prop. 2011/12:106 s Se Sea C-573/07 pp Se Parking Brixen C-458/ Prop. 2011/12:106 s 64. 7

9 För att verksamhetskriteriet ska vara uppfyllt måste företaget bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den myndighet som innehar den. Enligt EU-domstolen är så fallet om företaget huvudsakligen utövar verksamhet åt denna myndighet och all annan verksamhet endast är av marginell karaktär. 24 Skrivningen om marginell karaktär har regeringen valt att slopa från och med 1 januari Fortsatt gäller dock att huvudelen av verksamheten ska bedrivas mot den som kontrollerar den. Det krävs vidare att företagets tjänster huvudsakligen är avsedda enbart för den upphandlande myndigheten. 25 Kriteriet ger upphov till två frågeställningar. Den ena är hur verksamheten ska tolkas och den andra är vad som menas med huvuddelen. Lagrådet och flera remissinstanser har i förarbetena till lagregeln som infördes 1 januari 2013 förordat att begreppet huvuddelen ska preciseras. 26 Lagrådet menar att huvuddelen närmast avser mer än hälften. Regeringen anser emellertid att regeln inte ska kläs med ett procental utan verksamhetens art måste vara avgörande för den bedömning som ska göras. Det finns därmed ingen konkret regel som ger svar på frågan hur huvuddelen ska tolkas. Regeringen menar även att mot bakgrund av EU-domstolens avgöranden att den inte kan tydliggöra kriteriet utan att göra avsteg från europarätten. Det ska emellertid tilläggas att i arbetet med revideringen av upphandlingsdirektivet förordas att verksamhetskriteriet ska uppnå minst 85 procent. För att utröna om verksamhetskriteriet kan uppfyllas måste en helhetsbedömning göras av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Såväl kvalitativa som kvantitativa. Företagets omsättning är en kvantitativ omständighet men vad som kan utgöra kvalitativa omständigheter är mer oklart. Förarbetena uttrycker att tolkningen ska göras utifrån syftet med in house-undantaget, dvs. att säkerställa att in house-undantaget inte är tillämpligt i förhållande till ett företag som är aktivt på marknaden och således kan konkurrera med andra företag. 27 En omfattande extern verksamhet skulle därför kunna utesluta att kriteriet kan bli uppfyllt. Den verksamhet som t.ex. ett kommunalt bostadsföretag bedriver tillsammansens med kommunen ska inbegripa all den verksamhet som bedrivs inom ramen för den tilldelning som gjorts av 23 Se Carbotermo C-340/04 punkt Se Carbotermo C-340/04 punkt Se Carbotermo C-340/04 punkt Prop. 2011/12:106 s SOU 2011:43 s 110. Resonemanget ansluter till Carbotermo C-340/04 punkt 60. Se även Sea C-573/07 om marknadsmässig inriktning som kan hota ägarnas kontroll över bolaget. Domstolen hade att pröva omfattningen av bolagets verksamhet, geografiskt och avseende inriktning, samt vilka möjligheter bolaget har att skapa relationer till företag inom den privata sektorn. 8

10 kommunen, oavsett om det är kommunen eller andra som använder bostadsföretagets tjänster. Vem som betalar för tjänsterna saknar relevans. 28 Med ovan i beaktande är det fortsatt ovisst om ett kommunalt bostadsföretag kan uppfylla verksamhetskriteritet i relationen till sin ägare. Ett kommunalt bostadsföretag får sina huvudsakliga intäkter från sina hyresgäster och huvuddelen av kärnverksamheten kan med viss tveksamhet anses utövas gentemot ägaren kommunen. Förarbetena menar å andra sidan att bedömningen ska göras utifrån den tilldelning som det är fråga om. Tolkningsvis skulle man därför kunna säga att verksamhetskriteriet inte tar sikte på bostadsföretagets kärnverksamet utan istället den verksamhet som är föremål för aktuell tilldelning. För att exemplifiera; Kommunen köper förvaltningstjänster av det kommunala bostadsföretaget utan konkurrensutsättning. Om det kommunala bostadsföretaget väljer att inte sälja förvaltingstjänster till andra utomstående, med mindre än marginell karaktär, bör bostadsföretaget därmed bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom ramen för tilldelningen mot ägaren kommunen. I det fallet bör verksamhetskriteret således vara uppfyllt. Då det för närvarande saknas rättsliga avgöranden, inom ramen för bostadsuthyrningsverksamhet, som tolkar EU-domstolens avgöranden på ett adekvat sätt kan SABO emellertid inte garantera ett juridiskt hållbart svar på frågan om verksamhetskriteriet kan uppfyllas i relationen mellan ett kommunalt bostadsföretag och ägaren kommunen. Andra möjligheter För det fall domstolen skulle anse att Teckalkriterierna inte är tillämpbara i relationen mellan kommunala bostadsföretag och ägaren kommunen finns andra möjligheter att se närmare på. SABOs uppfattning, utifrån kontakter med medlemsföretagen, är att de vanligaste frågeställningarna beträffande Teckalkriterierna handlar om försäljning av förvaltningstjänster. Situationerna nedan tar därför sikte på dylika tjänster. Situation 1 Kommunen hyr fastigheter av det kommunala bostadsföretaget som bostadsföretaget i sin tur förvaltar. Kommunen kan med stöd av undantaget i LOU förhyra fastigheter av sitt eget bolag. 29 För det fall kommunen inte sköter förvaltningen av fastigheterna i egen regi uppkommer frågan om det 28 Prop. 2011/12:106 s 26 samt SOU 2011:43 s LOU 1 kap 6 1 p. 9

11 kommunala bolaget kan sköta förvaltningen av sina uthyrda fastigheter utan att tjänsten i fråga blir föremål för konkurrensutsättning enligt LOU. Om det i hyresavtalet mellan parterna framgår att även fastighetsförvaltning ska ingå i överenskommet belopp (eller annan prestation) blir avtalet ett slags blandat avtal som i praktiken kan anses bli en odelbar enhet. Avtalet ska kvalificeras och bedöms på grundval av de bestämmelser som styr den del som utgör kontraktets huvudsakliga föremål eller dominerande beståndsdel. 30 För det fall förvaltningstjänsterna väsentligen överstiger värdet av själva fastighetsupplåtelsen bör avtalet i sin helhet omfattas av LOU. Om så inte är fallet kan undantaget bli tillämpbart på hela avtalet. SABO kan emellertid inte ge svar på frågan hur domstolen ser på blandade avtal av ovan slag och huruvida enheten kan ses som odelbar eller inte. Situation 2 Bilda ett förvaltningsföretag Kommunen kan bilda ett dotterföretag som har till syfte att förvalta fastigheter. Kontrollkriteriet bör bli uppfyllt i relationen mellan förvaltningsföretaget och kommunen, om erforderliga bolagsrättsliga styrmedel tillämpas (se avsnittet om kontrollkriteriet). Verksamhetskriteriet bör även det kunna uppfyllas eftersom företaget har till syfte att sköta fastighetsförvaltning och vänder sig med sin verksamhet mot den som kontrollerar den, dvs. kommunen. Nästa relevanta frågeställning är om även det kommunala bostadsföretaget eller andra dotterföretag till kommunen kan ta del av de förvaltningstjänster som inryms i det nybildade förvaltningsföretaget. Koncerninterna transaktioner är, som ovan redovisats, än så länge rättsligt oprövat. Regeringen är av uppfattningen att det i vart fall inte är uteslutet att koncerninterna köp kan omfattas av in house-undantaget. I väntan på rättsliga avgöranden eller klargöranden från kommande direktiv kan SABO inte ge svar på frågan om dotterföretag kan avropa från varandra utan att nödgas tillämpa LOU. Lagtext LOU 2 kap 10 a Med kontrakt enligt 10 avses dock inte avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900), om 30 Se C-145/08 och C-149/08 Club Hotel Loutraki, punkterna

12 1. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning, och 2. den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. Lag (2012:392). Sven von Randow SABO 11

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43)

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. YTTRANDE 2011-08-25 Dnr 365/2011 1 (10) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fi2011/2235

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3

Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3 Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3 Innehållsförteckning Om vägledningen 2 Inledning 4 1. Om in house-undantaget 6 1.1 Vad är in house-undantaget? 6 1.2 Det temporära undantaget 7 1.3 Restriktiv tillämpning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Upphandling från statliga

Läs mer

Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36).

Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36). Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 5 oktober 2009 Dnr Fi2009/5036 REMISSVAR ÖVER DEPARTEMENTSPROMEMORIAN UPPHANDLING FRÅN STATLIGA OCH KOMMUNALA BOLAG (DS 2009:36) Återvinningsindustrierna

Läs mer

Kommunala samverkansformer och offentlig upphandling

Kommunala samverkansformer och offentlig upphandling FESTSKRIFT Kommunala samverkansformer och offentlig upphandling Kristian Pedersen Kommunala samverkansformer och offentlig upphandling 1. Inledning Sveriges kommuner möter både ökade krav och nya typer

Läs mer

SKRIVELSE: EU-rättens möjligheter till offentligt offentligt samarbete (avtalssamverkan) måste klargöras i LOU och den reviderade kommunallagen

SKRIVELSE: EU-rättens möjligheter till offentligt offentligt samarbete (avtalssamverkan) måste klargöras i LOU och den reviderade kommunallagen Finansdepartementet Ardalan Shekarabi 103 33 Stockholm Malmö den 17 februari 2016 SKRIVELSE: EU-rättens möjligheter till offentligt offentligt samarbete (avtalssamverkan) måste klargöras i LOU och den

Läs mer

Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3

Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3 Vägledning: Köp från eget bolag 2013:3 Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-01-30 Dnr 64/2014 1 (9) Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04Linköping Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Stockholms läns landstings köp från sina egna företag

Stockholms läns landstings köp från sina egna företag 1 Stig Hellmers 2003-04-10 Chefjurist Carina Sandin Landstingsjurist Stockholms läns landstings köp från sina egna företag Liksom många andra kommuner och landsting bedriver Stockholms läns landsting en

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 oktober 2011 KLAGANDE Big Bowl Sverige AB, 556519-1987 Box 3058 200 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Upphandlingsskyldighet i praktiken

Upphandlingsskyldighet i praktiken Upphandlingsskyldighet i praktiken Upphandling24 Executive Seminar 15 november 2016 Upphandlingsskyldighet i praktiken 1 Agenda > Allt är inte upphandling. > Undantag och frågan om restriktiv tolkning.

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift KKV2039, v1.2, 2011-06-30 ANSÖKAN 2012-06-27 Dnr 394/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Intern upphandling och upphandling mellan upphandlande myndigheter. Upphandlingsdialog Dalarna Falun

Intern upphandling och upphandling mellan upphandlande myndigheter. Upphandlingsdialog Dalarna Falun Intern upphandling och upphandling mellan upphandlande myndigheter Upphandlingsdialog Dalarna Falun 2017-03-16 EU-domstolens dom den 18 november 1999 i C-107/98 Teckal I detta avseende a r det enligt artikel

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-055 062 PM-2 2001-09-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Ett antal kommuner

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 16-001 PM 2 2016-03-10 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 16-001 PM 2 2016-03-10 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 16-001 PM 2 2016-03-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning/in-house-undantag).

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:134

Regeringens proposition 2009/10:134 Regeringens proposition 2009/10:134 Upphandling från statliga och kommunala företag Prop. 2009/10:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Relationen mellan kommunala bolag och deras ägare

Relationen mellan kommunala bolag och deras ägare RAPPORT NR199 Institutet för ekonomisk forskning Relationen mellan kommunala bolag och deras ägare En diskussion kring de strategiska konsekvenserna av LOU och Teckalkriterierna Anna Thomasson E-mail:

Läs mer

Kontrollkriteriet i praktisk tillämpning

Kontrollkriteriet i praktisk tillämpning Kontrollkriteriet i praktisk tillämpning En studie av Göteborgs Stads styrning av Försäkrings AB Göta Lejon 2011 Författare: Tove Sjöberg Examensarbete 30 hp Juristprogrammet Offentlig upphandling Juridiska

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Datum Er referens S2014/5303/RU Vår referens 2014-09-30 Stefan Holm Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Almega

Läs mer

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret 2017-11-20 Miljö och samhällsbyggnad Kristina Birath, 016-7105156 1 (3) Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB Förslag

Läs mer

Karlstads kommuns avtal med Karlstads Energi

Karlstads kommuns avtal med Karlstads Energi KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Konkurrensverket 103 85 Stockholm Karlstad 2013-01-14 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Er ref 603/2012 Karlstads kommuns avtal med Karlstads

Läs mer

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt 2014-11-18 Innehåll

Läs mer

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-06-29 Dnr 241/2012 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Inges till Kammarrätten i Stockholm Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm

Inges till Kammarrätten i Stockholm Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ÖVERKLAGANDE 2015-06-24 Dnr 57-58/2013 1 (7) Inges till Kammarrätten i Stockholm Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm Överklagande Klagande Konkurrensverket,

Läs mer

Sysav-domen. Vad hände sen? Håkan Rylander, VD Sysav

Sysav-domen. Vad hände sen? Håkan Rylander, VD Sysav Sysav-domen. Vad hände sen? Håkan Rylander, VD Sysav Sysav-domen Historik 2005: Simrishamn och Tomelilla anmäls av fyra privata företag, verksamma i avfallsbranschen, för påstått brott mot LOU, genom direktleverans

Läs mer

Ägardirektiv för Teater Halland AB

Ägardirektiv för Teater Halland AB 1(5) Datum Diarienummer 2013-02-06 RS130030 Ägardirektiv för Teater Halland AB Detta ägardirektiv ska antas av bolagsstämman i Teater Halland. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift 1. Vad är upphandlingsskadeavgift? Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket, som bland annat har till uppgift att arbeta för en effektiv offentlig upphandling,

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Upphandling från statliga och kommunala företag

Upphandling från statliga och kommunala företag Ds 2009:36 Upphandling från statliga och kommunala företag Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Kontroll- och verksamhetskriteriet i teori och praktik

Kontroll- och verksamhetskriteriet i teori och praktik Kontroll- och verksamhetskriteriet i teori och praktik En granskning av det kommunalägda bolaget Renova AB Juridiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet VT 2011 Författare: Teresa

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt HFD 2016 ref. 61 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig när andelsägaren i ett fåmansföretag genom ett visst förfarande överlåtit aktierna i företaget till närstående och placerat försäljningsintäkten

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 mars 2008 KLAGANDE Simrishamns kommun Ombud Advokaten Anders Boquist Hamilton Advokatbyrå Malmö KB Box 226 201 22 Malmö

meddelad i Stockholm den 17 mars 2008 KLAGANDE Simrishamns kommun Ombud Advokaten Anders Boquist Hamilton Advokatbyrå Malmö KB Box 226 201 22 Malmö 1 (7) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 mars 2008 KLAGANDE Simrishamns kommun Ombud Advokaten Anders Boquist Hamilton Advokatbyrå Malmö KB Box 226 201 22 Malmö MOTPARTER 1. SITA Sverige

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77 KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-04-24 Dnr 71/2012 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77 Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 3 andra stycket och 9 kap. 6 mervärdesskattelagen (1994:200)

Lagrum: 3 kap. 3 andra stycket och 9 kap. 6 mervärdesskattelagen (1994:200) HFD 2015 ref 62 Bestämmelserna om frivillig skattskyldighet har ansetts tillämpliga när en fastighetsägare har för avsikt att kontinuerligt under flera kortvariga hyresperioder upplåta butikslokaler för

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 489 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Upphandling av parkeringsövervakning

Upphandling av parkeringsövervakning KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 711/2009 1 (5) Mölndals Parkerings AB Box 320 431 24 Mölndal Upphandling av parkeringsövervakning Beslut Mölndals Parkerings AB har brutit mot lagen (1992:1528)

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt MEMO Till: Från: Martha Gurmu, Fysioterapeuterna Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt Skattekonsulter Grant Thornton Sweden

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd och kollektivavtal i avtal med privata utförare

Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd och kollektivavtal i avtal med privata utförare HSN 2008-11-18 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-10-xx HSN 0802-0240 Handläggare: Peter Ölund Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet.

Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet. 1(5) 2015-11-11 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet. Inledning En förstudie har tagits fram kring regional samverkan i offentlig

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2013-013 Datum: 2013-02-07 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco BÅSTADS KOMMUNALA BOLAG KRINGGÅR REGELVERK

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 3 kap 17 Om en kommun med stöd av 16 lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, skall fullmäktige 1. Fastställa det kommunala

Läs mer

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Bakgrund Byggnadsstyrelsen var fram t.om. 1993 ansvaring för lokalförsörjning inom statsförvaltningen Efter 1993 var varje myndighet fri att teckna egna

Läs mer

Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar. Version: 1. Beslutsinstans: Regionfullmäktige

Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar. Version: 1. Beslutsinstans: Regionfullmäktige Härjedalen som ägare i bolag och Version: 1 Beslutsinstans: Regionfullmäktige ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-10-19 Nyutgåva Regionfullmäktige 2(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3(7)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm Enhet 14 BESLUT 2014-01-31 Meddelat i Stockholm Mål nr 1615-14 1 SÖKANDE Rolf INGEMAR Norrman, 561215-7312 Norrbyn 1621 823 91 Kilafors MOTPART Sveaskog Förvaltnings AB (publ), 556016-9020 c/o Chefsjurist

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad FÖRVALTNINGSRATTEN 2013-07-17 Meddelad i Karlstad Mål nr Sida 1 (6) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 651 81 Karlstad KONKURRENSVERKET

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

HFD 2016 Ref 54. Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas

HFD 2016 Ref 54. Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas HFD 2016 Ref 54 HFD 2016 ref. 54 Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas uppdrag vid förändringar i nämndorganisationen omfattar även kommunstyrelsen. Laglighetsprövning enligt

Läs mer

Offentlig upphandling från eget företag?!

Offentlig upphandling från eget företag?! Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor Betänkande av Utredningen om offentliga företag - upphandling, kontroll, insyn (OFUKI-utredningen) Stockholm 2011 SOU 2011:43 SOU och Ds

Läs mer

Alvesta kommun avtal avseende kopiatorer och toner

Alvesta kommun avtal avseende kopiatorer och toner 2016-12-07 Dnr 319/2015 1 (4) Alvesta kommun 342 80 Alvesta Alvesta kommun avtal avseende kopiatorer och toner Konkurrensverkets beslut Alvesta kommun har brutit mot 15 kap. 4 LOU genom att under 2014

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

rörande kommunala aktiebolags självständighet i förhållande till sina ägare

rörande kommunala aktiebolags självständighet i förhållande till sina ägare P R O M E M O R I A rörande kommunala aktiebolags självständighet i förhållande till sina ägare I departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala företag, DS 2009:36, föreslås en ändring

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2016-09-07 Dnr 516/2016 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms stad, 105 35 Stockholm Saken

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

E-post; registrator@foreign.minlstry.se X400, S~Reglstralor; O~Forelgn; P~Minlstry; A~SIL, C~S[ Telefonväxel 08-4051000. Telex 10590 MINFOR S

E-post; registrator@foreign.minlstry.se X400, S~Reglstralor; O~Forelgn; P~Minlstry; A~SIL, C~S[ Telefonväxel 08-4051000. Telex 10590 MINFOR S -----.---- REGERI NG SKANSLI ET Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-1049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående tillämpningen

Läs mer

Förvaltningsrättens i Göteborg mål nr 13312-11 mellan ACR Aviation Capacity Resources AB./. Cityflygplatsen i Göteborg AB

Förvaltningsrättens i Göteborg mål nr 13312-11 mellan ACR Aviation Capacity Resources AB./. Cityflygplatsen i Göteborg AB KKV1030, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-25 Dnr 25/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197 400 15 Göteborg Förvaltningsrättens i Göteborg mål nr 13312-11 mellan ACR Aviation Capacity Resources

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-10-01 Dnr 601/2014 1 (7) Förvaltningsrätten i Umeå Box 193 901 05 Umeå Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Åsele

Läs mer

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Hjälp med andra personliga behov ska i någon mening vara kvalificerad för att ge rätt till assistansersättning.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 11 april 2017 KLAGANDE Lannebo Fonder AB, 556584-7042 Box 7854 103 99 Stockholm MOTPART Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Skattejurist Fredrik Richter PwC Box 2043 550 02 Jönköping ÖVERKLAGAT

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2013-010 Datum: 2013-02-07 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco ALVESTAS KOMMUNALA BOLAG KRINGGÅR REGELVERK

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 KLAGANDE Göteborg Stad Upphandlings AB Ombud: Advokat Ola Wiklund Wistrand Advokatbyrå KB Box 7543 103 93 Stockholm MOTPARTER 1. Agera

Läs mer

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2014-12-19 Dnr 446/2014 1 (6) MKB Fastighets AB Box 50405 202 14 Malmö MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg Utkast till beslut MKB Fastighets AB har brutit

Läs mer

Datum Ändring av bolagsordningar i Uppsala Stadshus AB och dess dotterbolag

Datum Ändring av bolagsordningar i Uppsala Stadshus AB och dess dotterbolag KS 13 9 APRIL 2014 Uppsala Stadshus AB Handläggare Mats Sandmark Datum 2014-02-10 Diarienummer USAB-2014/15 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordningar i Uppsala Stadshus AB och dess dotterbolag

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA MOTPART Östersunds kommun 831 82 Östersund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 23 augusti

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box Sundsvall

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box Sundsvall KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ÖVERKLAGANDE 2014-08-18 Dnr 330/2013 1 (6) Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall Överklagande Klagande Konkurrensverket, 103

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer