Teckals tillämplighet på de kommunala bostadsföretagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teckals tillämplighet på de kommunala bostadsföretagen"

Transkript

1 Teckals tillämplighet på de kommunala bostadsföretagen Får kommunen handla av sina egna bolag utan att tillämpa LOU? Får kommunala bolag handla mellan varandra utan konkurrensutsättning? Vad gäller egentligen beträffande koncerninterna transaktioner och förhållandet till LOU? Har bolagsformen någon betydelse? De så kallade Teckalreglerna, även känt som in house-undantaget, är sedan 1 januari 2013 en del av vår nationella lagstiftning. Tolkningen av bestämmelserna har sedan länge varit föremål för rättsliga avgöranden och debatten om tillämpligheten fortsätter. SABO har utifrån gällande rätt försökt att i denna promemoria klargöra huruvida in houseundantaget kan bli tillämpbart för SABOs medlemmar. Därutöver belyser SABO hur lagstiftaren har valt att göra en friare tolkning av EU-domstolens avgöranden inom ramen för Teckalkriterierna. Läs vidare under rubriken Nyheter.

2 Sammanfattning För att inte behöva använda regelverket LOU vid interna transaktioner krävs att de s.k. Teckalkriterierna är uppfyllda. Om så är fallet anses relationen som intern och LOU blir därmed inte tillämpbar. För att relationen ska ses som intern måste kriterierna om kontroll och verksamhet vara uppfyllda. Kontrollkriteriet är uppfyllt om t.ex. en kommun utövar motsvarande kontroll över sitt bostadsföretag som den gör över sin egen förvaltning. Regeringen bedömer att en kommun kan ha den kontrollen beroende av vilka bolagsrättsliga styrmedel som tillämpas. Verksamhetskriteriet syftar till att det kontrollerade företaget ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den som kontrollerar den. Med andra ord ska det kommunala bostadsföretaget bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom ramen för aktuell tilldelning mot sin ägare kommunen. Mot bakgrund av att det saknas tydliga rättsliga avgöranden kan varken lagstiftaren eller SABO ge ett tillförlitligt svar på frågan om verksamhetskriteret kan bli uppfyllt i relationen mellan ett kommunalt bostadsföretag och kommunen. Se avsnittet om verksamhetskriteriet i promemorian. Nyheter Sedan den 1 januari 2013 förefaller det vara möjligt med köp i omvänd riktning. Med det menas att även kommunala bolag ska kunna förvärva varor och tjänster av sin ägare, och inte enbart det motsatta, under förutsättning att Teckalkriterierna är uppfyllda. Alla slags upphandlande myndigheter ska kunna tillämpa Teckalundantaget. Som kommunal myndighet inbegrips även kommunala bolag. Det bör därmed vara möjligt för de kommunala bolagen att direkttilldela kontrakt till sina dotterbolag under förutsättning att Teckalkriterierna är uppfyllda. Regeringen öppnar upp för koncerninterna köp inom ramen för interna transaktioner. Omständigheten är ett avsteg från Teckalkriteriernas innebörd att köp endast är tillåtet i rakt nedstigande led. Det ska emellertid tilläggas att regelförändringen inte fått uttryck i lagstiftningen. Regeringen har i förarbetena endast gett uttryck för att omständigheten i vart fall inte strider mot direktivet och EU-domstolens avgöranden. Regeringen anser att kontrollkriteriet med största sannolikhet inte kan uppfyllas i relationen mellan upphandlande myndigheter och stiftelser. En stiftelse har varken ägare eller medlemmar och kan därför inte styras med samma kontroll som t.ex. ett aktiebolag. 1

3 Bakgrund Europarätten De så kallade Teckalkriterierna härstammar från ett avgörande i EU-domstolen från 1998 där klagande part gick under namnet Teckal Srl. 1 Frågan som EU-domstolen skulle ta ställning till var huruvida en kommun kan direkttilldela ett bolag att sköta uppvärmningen av vissa kommunala byggnader, utan att beakta upphandlingslagstiftningen. Europadomstolen var av uppfattning att om kommunen utövar en kontroll (kontrollkriteriet) över den ifrågavarande juridiska personen motsvarande den som den utövar över sin egen förvaltning och att denna juridiska person bedriver huvuddelen av sin verksamhet (verksamhetskriteriet) tillsammans med den myndighet som innehar den, blir upphandlingslagstiftningen inte tillämplig och relationen anses som intern. Utifrån nämnda förhandsavgörande utkristalliserades de s.k. Teckalreglerna som med tiden har varit och fortsatt är föremål för rättsliga avgöranden och tolkningar inom både EU-domstolen och nationell rätt. Implementering i nationell rätt Upprinnelsen till den svenska debatten om de s.k. Teckalreglerna kommer från det uppmärksammade SYSAV-målet. 2 Avgörandet tog sikte på om upphandlingsskyldighet föreligger när kommuner (flera kommuner gick samman) köper tjänster från kommunala bolag. Regeringsrätten ansåg att den svenska lagstiftningen inte medgav att kommuner och landsting köper varor och tjänster från sina egna bolag utan formell upphandling i enlighet med LOU. Regeringsrättens dom medförde att debatten om Teckalkriteriernas nationella tillämplighet tog fart och resulterade i ett temporärt införande av Teckalreglerna under Undantaget skulle gälla i tre år för att sedan upphöra årsskiftet 2012/2013. Den 1 januari 2013 permanenterades de s.k. Teckalreglerna i svensk lagstiftning. 3 Det temporära undantaget finns således inte längre. Verksamhetskriteriet fick i samband med permanteringen en ny ordalydelse men är oförändrat i sak. 1 Mål C-107/98 Teckal Srl mot Comune di Viano och Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia. 2 RÅ 2008 ref LOU 2 kap 10a. 2

4 Svenska avgöranden Haninge kommun Haninge kommun tilldelade under 2003 sitt eget bolag i uppdrag att förvalta kommunens fastigheter. 4 Ett konkurrerande bolag ansökte om överprövning och menade att uppdraget borde ha annonserats i enlighet med LOU. Kammarrätten som instämde i länsrättens bedömning kom till slutsatsen att den juridiska personen (aktiebolag) som tilldelats uppdraget var en från kommunen skild juridisk person och att upphandlingsskyldighet därmed förelåg. Trots att den s.k. Teckaldomen redan fanns vid tiden för kammarrättens avgörande och trots att den omnämns, har ingen av domstolarna valt att utveckla resonemanget kring kriterierna och dess innebörd, vilket får anses vara beklagligt. 5 Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd. Nynäshamns kommun I november 2011 meddelade Kammarrätten i Stockholm en dom där Teckalreglerna tolkades. 6 Nynäshamns kommun hade överlåtit verksamheten för anskaffning av boende för ensamkommande flyktingbarn till ett aktiebolag ägt av flera kommuner. Kammarrätten skulle ta ställning till om Teckalkriterierna var uppfyllda. Trots att Nynäshamns kommun var minoritetsägare i bolaget (1,11 %) ansåg kammarätten att kontrollkriteriet utifrån ett minimalt ägande i praktiken skulle kunna vara uppfyllt. Kammarrätten gjorde emellertid en samlad bedömning av samtliga omständigheter såsom utformning av aktiebolagets bolagsordning, stadgar och stämmobeslut samt rättsliga styrmedel i form av aktieägardirektiv. Kammarrätten kom fram till att Nynäshamns kommun inte hade ett tillräckligt inflytande över bolaget i enlighet med kontrollkriteriet. Beträffande verksamhetskriteriet fäste kammarrätten stor vikt vid hur stor del av bolagets omsättning som var hänförlig till andra än de kommuner som ägde bolaget. Ur domen framgår att 13,1 procent av omsättningen för året 2010 var fördelade på uppdrag utanför den egna ägandekretsen. För åren 2009 och 2008 var omsättningen 18,4 respektive 24,9 procent. Kammarrätten menade att det i regel är de omständigheter som förelåg vid tidpunkten för den aktuella kontraktstilldelningen som var relevanta för bedömningen men att transaktioner längre tillbaka i tiden bör ha betydelse vid den helhetsbedömning som ska göras. Utifrån detta resonemang samt att bolagsordningen föreskriver att bolaget ska verka i konkurrens med övriga på marknaden fann kammarrätten att Nynäshamns kommun inte uppfyllde verksamhetskriteriet. 4 Kammarrätten i Stockholm den 10 februari 2003, mål nr 76-03, Se C-107/98 Teckal. 6 Kammarätten i Stockholm den 8 november, mål nr

5 Domen överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen, som inte meddelade prövningstillstånd. 7 Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting valde att direktilldela sitt helägda bolag ett avtal avseende polititransporter. En konkurrent gjorde gällande att direkttilldelningen stred mot upphandlingsbestämmelserna och stämde landstinget inför allmän domstol. Domstolen hade bland annat att pröva om Teckalreglerna var tillämpbara eftersom landstinget ansåg att det var fråga om en s.k. in house-situation. Tingsrätten kom, efter en sammantagen bedömning, fram till att kontrollkriteriet var uppfyllt eftersom bolaget som fått direkttilldelningen var helägt av landstinget. Landstinget hade presenterat generella och specifika ägardirektiv där det dels angavs att beslut av principiell eller annars av större vikt ska hänskjutas till landstingsfullmäktige och dels att det av bolagets verksamhet följde att styrelsen ansvarar för att av landstinget fastställda policys följs upp och rapporteras till ägaren. Vidare framgick det ur bolagsordningen att bolagets styrelse utses av landstingsfullmäktige samt att bolagsordningen inte får ändras utan landstingets godkännande. Verksamhetskriteriet var även det uppfyllt eftersom bolaget utförde 98 procent av sin verksamhet åt landstinget. Domen överklagades till hovrätten som 2011 fastställde tingsrättens domslut. 8 Nyheter Vad är nytt från och med 1 januari 2013? Inför Teckalkriteriernas vara eller icke vara i nationell rätt har arbetet med dess förarbeten varit gediget. Propositionen 9, betänkandet 10 och de rättsfall som ligger till grund för lagstiftningen ger utrymme för en vidare tolkning av EU-domstolens avgöranden. Ett urval av dessa bestämmelser redovisas nedan. Köp i omvänd riktning Förarbetena ger utrymme för att alla upphandlande myndigheter, således även offentligt styrda organ som kommunala bolag, kan nyttja in house-undantaget som köpare. Teckalundantaget medger därför köp i s.k. omvänd riktning. En slags vice versa transaktion. Omständigheten har emellertid inte prövats av EU-domstolen. Regeringen anser emellertid att rättsliga avgöranden i 7 Högsta förvaltningsdomstolen den 25 juni 2012, mål nr Svea hovrätt den 10 oktober 2011, mål nr T Prop. 2011/12:103 Offentlig upphandling från eget företag och vissa andra frågor. 10 SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag och vissa andra frågor. 4

6 vart fall inte pekar mot att dylika transaktioner är rättsstridiga. Eftersom kommunala bolag inte kan kontrollera sin ägare inom ramen för kontrollkriteriets parametrar faller kontrollkriteriet bort vid köp i omvänd riktning. 11 Kriteriet behöver därför inte vara uppfyllt. Koncerninterna köp Förarbetena utesluter inte att koncerninterna köp kan anses omfattas av in house-undantaget. Rättsliga avgöranden saknas dock på området. Undantaget tar sikte på anskaffningar inom en koncern i andra fall än då anskaffningen görs i rakt ned- eller uppstigande led. Man kan ställa sig frågan om upphandling måste ske när ett aktiebolag som ägs och kontrolleras av en kommun anskaffar tjänster från ett annat aktiebolag, t.ex. ett systerbolag, som även det ägs och kontrolleras av kommunen. Vad som talar för legitimiteten av koncerninterna köp är att det saknas stöd för en motsatt tolkning inom ramen för EU-domstolens praxis. Vad som talar emot är däremot att kontrollkriteriet svårligen kan uppfyllas när t.ex. två döttrar handlar av varandra, även om ägaren är densamma. 12 I det pågående arbetet med revidering av det klassiska direktivet föreslås ett in house-undantag som till synes ska omfatta anskaffning mellan systerbolag i koncernliknande situationer. I väntan på att direktivet eventuellt klargör saken kan frågan enbart avgöras av domstol, företrädesvis EUdomstolen genom förhandsavgörande. Köp mellan kommunala bolag och dess dotterbolag? Kommunala aktiebolag går under begreppet offentligt styrda organ men ska enligt LOU jämställas med en offentlig myndighet. 13 Regeringen anser att det finns starka skäl som talar för att in house-undantaget ska kunna tillämpas i situationer när aktiebolag anskaffar tjänster från dotterbolag.14 Det finns därmed förutsättningar för kommunala bostadsföretag att köpa och sälja tjänster i relationen till eventuella dotterbolag. Det ska emellertid framhållas att tydliga rättsliga avgöranden för närvarande saknas. Teckals tillämplighet på kommunala företag och stiftelser Kommuner och dess företag ser ofta behov av interna transaktioner för att optimera verksamheten och undvika onödig kapitalförstörning. Det kan handla om att det kommunala bostadsföretaget säljer t.ex. fastighetsförvaltning till sin ägare eller att bostadsföretaget köper IT-tjänster av ägaren. Omständigheten om dylika transaktioner är förenlig med undantaget i LOU har länge varit omdiskuterat och det råder fortsatt ovisshet om transaktioner av dylika slag ska anses inrymmas i Teckalundantaget. 11 Prop. 2011/12:106 s Prop. 2011/12:106 s kap 19 mht 2 kap 12 LOU. 14 Prop. 2011/12:106 s 59 ff. 5

7 Kommunala aktiebolag? Regeringen gör bedömningen att Teckalundantaget kan uppfyllas i relationen mellan ägare och kommunala aktiebolag. I förarbetena har det poängterats att undantaget inte innebär någon möjlighet till automatisk befrielse från upphandlingsskyldigheten. 15 Den upphandlande myndigheten måste i varje enskilt fall göra en bedömning av om de villkor som ställs upp är uppfyllda. Bestämmelsen i LOU är avsedd att tolkas strikt och i överensstämmelse med EU-domstolens rättspraxis. Det är också den som åberopar bestämmelsen som ska kunna bevisa att kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Kommunala stiftelser När det gäller stiftelser har dessa inte några ägare eller medlemmar. Stiftaren kan heller inte utöva ett bestämmandeinflytande över stiftelsens strategiska mål och beslut. Regeringen gör därför bedömningen att kontrollkriteriet med största sannolikhet inte kan uppfyllas för stiftelser. Därmed är inte sagt att det är uteslutet att tillämpa in house-undantaget för denna associationsform men vid avsaknad av rättsliga avgöranden och med den formulering som regeringen uttrycker i förarbetena måste en viss försiktighet iakttagas. 16 Kriteriernas innebörd Kontrollkriteriet För att kontrollkriteriet ska anses uppfyllt måste den upphandlande myndigheten utöva kontroll över sitt bolag som motsvarar den kontroll som den utövar över sin egen förvaltning. Kommunen ska med andra ord kunna kontrollera sitt allmännyttiga bostadsbolag på samma sätt som kommunen kontrollerar sin verksamet i förvaltningsform. Den kontroll som utövas måste vara effektiv på så sätt att det finns en faktisk kontroll som gör det möjligt för den upphandlande myndigheten att utöva ett bestämmandeinflytande i fråga om såväl strategiska mål som viktiga beslut hos bolaget. 17 Kontrollen måste nödvändigtvis inte vara individuell utan kan utövas tillsammans med andra upphandlande myndigheter så länge kontrollen kan utövas effektivt. Det är med andra ord inte tillräckligt att den upphandlande myndigheten endast utser styrelseledamöterna, direkt eller indirekt genom bolagasstämman, och i övrigt saknar 15 Prop. 2011/12:106 s Prop. 2011/12:106 s Se Coditel C-324/07, punkt 28. 6

8 ägarstyrning än vad som följer av verksamhetsföremålet i bolagsordningen. 18 Om det däremot tas in föreskrifter i bolagsordningen att exempelvis extraordinära beslut inte får fattas utan godkännande av bolagsstämman och att ägaren eller bolagsstämman utser en eller flera lekmannarevisorer, bör kontrollkriteriet kunna uppfyllas. 19 Eu-domstolen tolkade kontrollkriteriet i ett mål som rörde insamling och transport av hushållsavfall. 20 I målet tilldelades det kommunala bolaget uppdraget utan upphandling. Domstolen fann att kontrollkriteriet var uppfyllt eftersom bolagsordningen föreskrev en rad kontrollmekanismer för att utöva kontrollen. Det rörde sig bl.a. om en förstärkt kontroll genom dels en gemensam kommitté, dels en teknisk kommitté för respektive avdelning som svarade för bolagets olika verksamheter. Med hänsyn till omfattningen av de kontroll- och beslutsbefogenheter som gavs de kommittéer som inrättats och att dessa kommittéer var sammansatta av företrädare för ägarkommunerna ansåg domstolen att sådana bestämmelser i bolagsordningen gav ägarna möjlighet att utöva ett bestämmande inflytande i fråga om såväl bolagets strategiska mål som dess viktiga beslut. Kontrollkriteriet ansågs därmed uppfyllt. I ett annat avgörande ansågs inte kontrollen vara uppfylld då det kommunala bolaget hade en allt för marknadsmässig inriktning. 21 Bolaget i fråga verkade dels på en marknad inom ramen för hela nationen och dels tillät utomstående att köpa aktier i bolaget. Utöver detta tilldelades styrelsen i bolaget väsentliga befogenheter som i princip fråntog kommunen erforderlig kontroll. Sammanfattningsvis är förutsättningarna goda för kommunala bostadsföretag (aktiebolag) att uppfylla kontrollkriteriet, givetvis beroende av hur ägarstyrningen är reglerad. Verksamhetskriteriet Verksamhetskriteriets ordalydelse ändrades i samband med permanenteringen av reglerna den 1 januari Ändringen är endast språklig och överensstämmer med den praxis som utvecklats av EU-domstolen. 22 För att upphandlande myndigheter ska kunna uppfylla verksamhetskriteriet måste den juridiska personen bedriva huvuddelen av sin verksamhet med den som kontrollerar den. Verksamhetskriteriet syftar till att säkerställa att upphandlingsdirektivet är tillämpligt när ett företag, som kontrolleras av en eller flera myndigheter, är aktivt på marknaden och således kan konkurrera med andra företag Prop. 2011/12:106 s Prop. 2011/12:106 s Se Sea C-573/07 pp Se Parking Brixen C-458/ Prop. 2011/12:106 s 64. 7

9 För att verksamhetskriteriet ska vara uppfyllt måste företaget bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den myndighet som innehar den. Enligt EU-domstolen är så fallet om företaget huvudsakligen utövar verksamhet åt denna myndighet och all annan verksamhet endast är av marginell karaktär. 24 Skrivningen om marginell karaktär har regeringen valt att slopa från och med 1 januari Fortsatt gäller dock att huvudelen av verksamheten ska bedrivas mot den som kontrollerar den. Det krävs vidare att företagets tjänster huvudsakligen är avsedda enbart för den upphandlande myndigheten. 25 Kriteriet ger upphov till två frågeställningar. Den ena är hur verksamheten ska tolkas och den andra är vad som menas med huvuddelen. Lagrådet och flera remissinstanser har i förarbetena till lagregeln som infördes 1 januari 2013 förordat att begreppet huvuddelen ska preciseras. 26 Lagrådet menar att huvuddelen närmast avser mer än hälften. Regeringen anser emellertid att regeln inte ska kläs med ett procental utan verksamhetens art måste vara avgörande för den bedömning som ska göras. Det finns därmed ingen konkret regel som ger svar på frågan hur huvuddelen ska tolkas. Regeringen menar även att mot bakgrund av EU-domstolens avgöranden att den inte kan tydliggöra kriteriet utan att göra avsteg från europarätten. Det ska emellertid tilläggas att i arbetet med revideringen av upphandlingsdirektivet förordas att verksamhetskriteriet ska uppnå minst 85 procent. För att utröna om verksamhetskriteriet kan uppfyllas måste en helhetsbedömning göras av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Såväl kvalitativa som kvantitativa. Företagets omsättning är en kvantitativ omständighet men vad som kan utgöra kvalitativa omständigheter är mer oklart. Förarbetena uttrycker att tolkningen ska göras utifrån syftet med in house-undantaget, dvs. att säkerställa att in house-undantaget inte är tillämpligt i förhållande till ett företag som är aktivt på marknaden och således kan konkurrera med andra företag. 27 En omfattande extern verksamhet skulle därför kunna utesluta att kriteriet kan bli uppfyllt. Den verksamhet som t.ex. ett kommunalt bostadsföretag bedriver tillsammansens med kommunen ska inbegripa all den verksamhet som bedrivs inom ramen för den tilldelning som gjorts av 23 Se Carbotermo C-340/04 punkt Se Carbotermo C-340/04 punkt Se Carbotermo C-340/04 punkt Prop. 2011/12:106 s SOU 2011:43 s 110. Resonemanget ansluter till Carbotermo C-340/04 punkt 60. Se även Sea C-573/07 om marknadsmässig inriktning som kan hota ägarnas kontroll över bolaget. Domstolen hade att pröva omfattningen av bolagets verksamhet, geografiskt och avseende inriktning, samt vilka möjligheter bolaget har att skapa relationer till företag inom den privata sektorn. 8

10 kommunen, oavsett om det är kommunen eller andra som använder bostadsföretagets tjänster. Vem som betalar för tjänsterna saknar relevans. 28 Med ovan i beaktande är det fortsatt ovisst om ett kommunalt bostadsföretag kan uppfylla verksamhetskriteritet i relationen till sin ägare. Ett kommunalt bostadsföretag får sina huvudsakliga intäkter från sina hyresgäster och huvuddelen av kärnverksamheten kan med viss tveksamhet anses utövas gentemot ägaren kommunen. Förarbetena menar å andra sidan att bedömningen ska göras utifrån den tilldelning som det är fråga om. Tolkningsvis skulle man därför kunna säga att verksamhetskriteriet inte tar sikte på bostadsföretagets kärnverksamet utan istället den verksamhet som är föremål för aktuell tilldelning. För att exemplifiera; Kommunen köper förvaltningstjänster av det kommunala bostadsföretaget utan konkurrensutsättning. Om det kommunala bostadsföretaget väljer att inte sälja förvaltingstjänster till andra utomstående, med mindre än marginell karaktär, bör bostadsföretaget därmed bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom ramen för tilldelningen mot ägaren kommunen. I det fallet bör verksamhetskriteret således vara uppfyllt. Då det för närvarande saknas rättsliga avgöranden, inom ramen för bostadsuthyrningsverksamhet, som tolkar EU-domstolens avgöranden på ett adekvat sätt kan SABO emellertid inte garantera ett juridiskt hållbart svar på frågan om verksamhetskriteriet kan uppfyllas i relationen mellan ett kommunalt bostadsföretag och ägaren kommunen. Andra möjligheter För det fall domstolen skulle anse att Teckalkriterierna inte är tillämpbara i relationen mellan kommunala bostadsföretag och ägaren kommunen finns andra möjligheter att se närmare på. SABOs uppfattning, utifrån kontakter med medlemsföretagen, är att de vanligaste frågeställningarna beträffande Teckalkriterierna handlar om försäljning av förvaltningstjänster. Situationerna nedan tar därför sikte på dylika tjänster. Situation 1 Kommunen hyr fastigheter av det kommunala bostadsföretaget som bostadsföretaget i sin tur förvaltar. Kommunen kan med stöd av undantaget i LOU förhyra fastigheter av sitt eget bolag. 29 För det fall kommunen inte sköter förvaltningen av fastigheterna i egen regi uppkommer frågan om det 28 Prop. 2011/12:106 s 26 samt SOU 2011:43 s LOU 1 kap 6 1 p. 9

11 kommunala bolaget kan sköta förvaltningen av sina uthyrda fastigheter utan att tjänsten i fråga blir föremål för konkurrensutsättning enligt LOU. Om det i hyresavtalet mellan parterna framgår att även fastighetsförvaltning ska ingå i överenskommet belopp (eller annan prestation) blir avtalet ett slags blandat avtal som i praktiken kan anses bli en odelbar enhet. Avtalet ska kvalificeras och bedöms på grundval av de bestämmelser som styr den del som utgör kontraktets huvudsakliga föremål eller dominerande beståndsdel. 30 För det fall förvaltningstjänsterna väsentligen överstiger värdet av själva fastighetsupplåtelsen bör avtalet i sin helhet omfattas av LOU. Om så inte är fallet kan undantaget bli tillämpbart på hela avtalet. SABO kan emellertid inte ge svar på frågan hur domstolen ser på blandade avtal av ovan slag och huruvida enheten kan ses som odelbar eller inte. Situation 2 Bilda ett förvaltningsföretag Kommunen kan bilda ett dotterföretag som har till syfte att förvalta fastigheter. Kontrollkriteriet bör bli uppfyllt i relationen mellan förvaltningsföretaget och kommunen, om erforderliga bolagsrättsliga styrmedel tillämpas (se avsnittet om kontrollkriteriet). Verksamhetskriteriet bör även det kunna uppfyllas eftersom företaget har till syfte att sköta fastighetsförvaltning och vänder sig med sin verksamhet mot den som kontrollerar den, dvs. kommunen. Nästa relevanta frågeställning är om även det kommunala bostadsföretaget eller andra dotterföretag till kommunen kan ta del av de förvaltningstjänster som inryms i det nybildade förvaltningsföretaget. Koncerninterna transaktioner är, som ovan redovisats, än så länge rättsligt oprövat. Regeringen är av uppfattningen att det i vart fall inte är uteslutet att koncerninterna köp kan omfattas av in house-undantaget. I väntan på rättsliga avgöranden eller klargöranden från kommande direktiv kan SABO inte ge svar på frågan om dotterföretag kan avropa från varandra utan att nödgas tillämpa LOU. Lagtext LOU 2 kap 10 a Med kontrakt enligt 10 avses dock inte avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900), om 30 Se C-145/08 och C-149/08 Club Hotel Loutraki, punkterna

12 1. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning, och 2. den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. Lag (2012:392). Sven von Randow SABO 11

Upphandling från statliga och kommunala företag

Upphandling från statliga och kommunala företag Ds 2009:36 Upphandling från statliga och kommunala företag Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se

KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se Socialdepartementet Remissyttrande 2014-09-29 Dnr. S2014/5303/RU och S20154/5301/RU Ang. förslaget avseende nya

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-02 KS-2013/653.109 1 (17) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Betydelsen av betydande

Betydelsen av betydande Göteborgs Handelshögskola Juridiska institutionen Programmet för juris kandidatexamen Tillämpade studier 30 poäng VT 2009 Betydelsen av betydande - en studie av det för fåmansföretagare centrala rekvisitet

Läs mer

PUBLIC PROCUREMENT SWEDISH CASES 2005 LEXNET EUROPEAN INFORMATION - SIA. Skolas iela 4-11 LV-1010 Riga, Latvia VAT LV 40003655379

PUBLIC PROCUREMENT SWEDISH CASES 2005 LEXNET EUROPEAN INFORMATION - SIA. Skolas iela 4-11 LV-1010 Riga, Latvia VAT LV 40003655379 LEXNET EUROPEAN INFORMATION - SIA PUBLIC PROCUREMENT SWEDISH CASES 2005 Skolas iela 4-11 LV-1010 Riga, Latvia VAT LV 40003655379 Phone: +371-7039-355 Fax: +371-7039-240 Mobile: +45-2622-0055 E-Mail: Website:

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling RiR 2006:15 Statliga bolag och offentlig upphandling ISBN 91 7086 082 3 RiR 2006:15 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Näringsdepartementet Datum 2006-05-31 Dnr

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande likabehandling och transparens vid tilldelning av tjänstekoncession/tjänstekontrakt

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande likabehandling och transparens vid tilldelning av tjänstekoncession/tjänstekontrakt KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 10-033 PM 2 2011-05-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande likabehandling och transparens vid tilldelning av tjänstekoncession/tjänstekontrakt

Läs mer

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag Sally Al-Najar Examensarbete med praktik i Skatterätt,

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN. VERKSAMHETSBERÄTTELSE fjärde verksamhetsåret (1997/98)

KONKURRENSKOMMISSIONEN. VERKSAMHETSBERÄTTELSE fjärde verksamhetsåret (1997/98) KONKURRENSKOMMISSIONEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE fjärde verksamhetsåret (1997/98) I januari 1994 sammankallades på initiativ av Föreningen Den Nya Välfärden en privat kommission av experter för att bevaka

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Verksam i betydande omfattning

Verksam i betydande omfattning Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2008-06-04 Filosofie kandidatuppsats i Handelsrätt/Skatterätt Verksam i betydande omfattning Vad påverkar och avgör bedömningen? Författare:

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Hannah Bergman Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JUBN18 Offentlig upphandling 15 högskolepoäng Innehåll SAMMANFATTNING 1 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

Paketering av fastigheter

Paketering av fastigheter Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng Paketering av fastigheter Lagertillgång eller kapitaltillgång? Författare: Emma Danielsson Handledare: Jan Bjuvberg

Läs mer

En leverantörs möjligheter att överpröva beslut från systembolaget

En leverantörs möjligheter att överpröva beslut från systembolaget EN LEVERANTÖRS MÖJLIGHETER ATT ÖVERPRÖ- VA BESLUT FRÅN SYSTEMBOLAGET Av Rickard Bergflo 1 Systembolaget har detaljhandelsmonopol på alkoholdrycker i Sverige. Detta får till följd att ett beslut om marknadstillträde

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Förtäckt byggentreprenad eller särskilt undantag?

Förtäckt byggentreprenad eller särskilt undantag? Förtäckt byggentreprenad eller särskilt undantag? Om gränsdragningen mellan upphandlingsskyldigheten vid köp av byggentreprenad och undantaget i LOU vid köp eller hyra av byggnad 2010 Författare: Maria

Läs mer

Sundsvalls kommuns engagemang i Kommungaranti Skandinavien AB

Sundsvalls kommuns engagemang i Kommungaranti Skandinavien AB Sundsvalls kommuns engagemang i Kommungaranti Skandinavien AB Nils Gunnar Zander: Ting Information Denna utredning är gjord av Advokatfirman Fylgia KB på uppdrag av Sundsvalls kommun. Utredningen innefattar

Läs mer

Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter

Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter Institutionen för ekonomi Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2006-05-31 Kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter Författare Sandra Gunnarsson Pernilla

Läs mer

NOU:s nyhetsbrev december 2004

NOU:s nyhetsbrev december 2004 December 4-04 Dnr 2004/0086-21 NOU:s nyhetsbrev december 2004 Här kommer ett lite kortare nyhetsbrev än vanligt. Vi spar oss lite tills det nya lagförslaget lagts fram i januari. Dessutom flyttar vi vid

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå Föredragande: R. Funck Meddelad i Luleå Mål nr Enhet 1 1 SÖKANDE Medarbetare Norr AB, 556585-6571 Ombud: Viktor Robertson Stiftelsen Den Nya Välfärden Box 5625 114 86 Stockholm MOTPARTER 1. StudentConsulting

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkta köp av tjänster i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkta köp av tjänster i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 14-011 PM 2 2014-06-17 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkta köp av tjänster i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

PÅ AKTIEÄGA. från moderbolag till dotterbolag. { skatt }

PÅ AKTIEÄGA. från moderbolag till dotterbolag. { skatt } { skatt } MARKNADSM PÅ AKTIEÄGA från moderbolag till dotterbolag VAD UTGÖR MARKNADSMÄSSIG RÄNTA PÅ AKTIEÄGARLÅN FRÅN ETT MODERBOLAG TILL ETT DOTTERBOLAG OCH VILKEN BETYDELSE FÖR RÄNTESÄTTNINGEN HAR DEN

Läs mer