Kapitel 5 Hjälpmedel avgiftshandboken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 5 Hjälpmedel avgiftshandboken"

Transkript

1 1(13) Kapitel 5 Hjälpmedel avgiftshandboken 5 Hjälpmedel, kostnader för glas/kontaktlinser, PBU-vård, preventivmedel m m och allmänfarlig sjukdom... 3 Hjälpmedel... 3 Hjälpmedelspolicy... 3 Mål... 3 Hjälpmedel en integrerad del av hälso- och sjukvården... 3 Personligt förskrivna hjälpmedel... 3 Etiska principer... 3 Prioriteringsordning för hjälpmedel... 4 Individuell behovsbedömning och prioritering... 4 Riktlinjer m m... 4 Hjälpmedelsverksamhet... 4 Allmänt... 4 Beslutsordning... 4 Huvudprinciper... 4 Patientansvar... 5 Flyttning från länet... 5 Besöksavgift... 5 Besöksavgift hos viss vårdpersonal... 5 Egenavgift... 5 Ortoser och ortopediska skor... 6 Stödkäpp och armbågskrycka inklusive tillbehör... 6 Glasögon med båge och byte av glas... 6 Hörapparat... 6 Ljudstimulerare... 6 Kommunikationsförstärkare... 6 Cykel i vuxenstorlek till barn och ungdom under 20 år... 6 Hygienhjälpmedel utan hjul... 6 Rollatorer... 7 TENS-apparat (stimulator för smärtlindring)... 7 DAISY-spelare... 7 Sängar och madrasser... 7 Peruker... 7 Andningshjälpmedel... 7

2 2(13) Förbrukningsartiklar vid urininkontinens... 7 Övrigt... 7 Kostnader för glas eller kontaktlinser... 8 Administrativa rutiner... 8 Tillämpningsanvisningar... 8 Allmänt... 8 Glas... 9 Linser... 9 Barn i åldern 0 7 år... 9 Personer med ögonsjukdom... 9 Hjälpmedel via Syncentralen PBU-vård Preventivmedel m m Avgift vid uteblivande från besök Preventivmedelsrådgivning Abortrådgivning Subventionering av vissa preventivmedel NorLevo eller Postinor (akutpreventivmedel) Allmänfarlig sjukdom Allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar... 13

3 3(13) 5 Hjälpmedel, kostnader för glas/kontaktlinser, PBU-vård, preventivmedel m m och allmänfarlig sjukdom Hjälpmedel Hjälpmedelspolicy Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården och ingår i helhetsbedömningen av individens behov. I landstingets ansvar ingår att erbjuda hjälpmedel för funktionshindrade enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Tillhandahållande av hjälpmedel ska planeras i samverkan med den enskilde. Mål Målsättningen med förskrivning av hjälpmedel är att ge individen förutsättningar att leva ett självständigt liv med likvärdiga rättigheter, möjligheter, ansvar och skyldigheter som alla medborgare. Hjälpmedel en integrerad del av hälso- och sjukvården Förskrivning av hjälpmedel ska utgå ifrån: En helhetssyn på individens situation. Att hälso- och sjukvårdspersonal erfordras för bedömning, utprovning, anpassning, träning, uppföljning och utvärdering. Att förskrivningen sker i samspel med andra behandlingsåtgärder. En prioritering där individens behov och insatsens nytta är vägledande. Att hjälpmedel erbjuds så länge behovet kvarstår. Personligt förskrivna hjälpmedel Med personliga hjälpmedel avses medicintekniska produkter och anpassning av dessa, som en person behöver i det dagliga livet för att förbättra eller kompensera kroppsfunktion för ökad aktivitetsgrad och delaktighet. Personliga hjälpmedel förskrivs för individuella behov. Etiska principer Prioriteringar vid hjälpmedelsförskrivning ska baseras på de etiska principer som riksdagen beslutat ska gälla inom hälso- och sjukvården, nämligen: 1 Människovärdesprincipen, som innebär att alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. 2 Behovs- och solidaritetsprincipen, som innebär att resurser bör fördelas så att den som har störst behov ska ges företräde framför den som inte har lika stora behov. Med behov av hälso- och sjukvård menas både tillståndets svårighetsgrad och den förväntade nyttan av insatsen.

4 4(13) 3 Kostnadseffektivitetsprincipen, som innebär att vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt eftersträvas. Prioriteringsordning för hjälpmedel Landstingets prioriteringsordning för personligt förskrivna hjälpmedel är: 1 Hjälpmedel för livsuppehållande insatser. 2 Hjälpmedel för att klara dagliga aktiviteter, såsom personlig vård och boende, samt för att barn ska kunna leka och utvecklas. 3 Hjälpmedel för att klara och befrämja vardagsaktiviteter i närmiljön. Individuell behovsbedömning och prioritering Varje förskrivning prövas och bedöms enligt följande: Prioritering görs utifrån individens behov och förväntad nytta. I den individuella behovsbedömningen ska valet av hjälpmedel göras utifrån förväntad nytta i förhållande till kostnaden. Vid fullt jämförbara hjälpmedel väljs det som har den lägsta kostnaden. Byte av hjälpmedel kan göras om behovet har förändrats eller om ett annat hjälpmedel avsevärt bättre motsvarar personens behov och ger avsevärt bättre nytta. I den individuella behovsbedömningen ska en värdering göras av följande: 1 På vilket sätt hjälpmedlet kan ge förbättrad kroppsfunktion, ökad aktivitetsnivå eller ökad delaktighet. 2 Vilka konsekvenser det blir om hjälpmedlet inte förskrivs. 3 Nyttjandegraden. Riktlinjer m m Riktlinjerna för hjälpmedelsverksamheten fastställs årligen av landstingsstyrelsen. De finns tillgängliga via Insidan/Regler & rutiner. Riktlinjerna innehåller bl a lagar och föreskrifter, förskrivningsrätt och kostnadsansvar, blanketter och hjälpmedel som förskrivs uppdelade i olika ISO-koder. Hjälpmedelsverksamhet Allmänt Hjälpmedel för den dagliga livsföringen och för vård och behandling är prioriterade och ska tillhandahållas. Den enskilde ska själv eller med hjälp av någon annan kunna tillgodose grundläggande personliga behov (klä sig, äta, sköta sin hygien m m), förflytta sig och kommunicera med omvärlden, fungera i hemmet och närmiljön, orientera sig, sköta vardagslivets rutiner i hemmet samt gå i skolan. Arbetstekniska hjälpmedel ska inte tillhandahållas. Beslutsordning Riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten fastställs årligen av landstingsstyrelsen. Huvudprinciper Förskrivaren är anställd av landstinget, har vårdavtal med landstinget eller är leverantör inom vårdvalet i vilket förskrivning av hjälpmedel ingår.

5 5(13) Förskrivaren har ansvar att följa landstingets riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten. Vid förskrivning ska kostnadsansvaret följa förskrivaransvaret. Enklare produkter som normalt används av även av icke funktionshindrade personer kan inte förskrivas som hjälpmedel om de finns tillgängliga på den öppna marknaden. Patientansvar Huvudregeln är att hjälpmedel är lån från landstinget. Patienten ska ansvara för att det lånade hjälpmedlet rengörs, att batterier laddas, att hjälpmedlet förvaras i lämpligt utrymme och att hjälpmedlet återlämnas väl rengjort när behovet upphör. För utlånat hjälpmedel som används i hemmiljön uppmanas patienten att se över sitt försäkringsskydd mot t ex stöld och brand samt även annan oförutsedd skadehändelse. Patienten kan bli ersättningsskyldig vid förlust eller skada på ett hjälpmedel. Patienter som vill köpa hjälpmedel ska hänvisas till leverantörer på den öppna marknaden. Vid förskrivning ska patienten alltid erhålla ett komplett hjälpmedel. Därefter svarar patienten själv för inköp av förbrukningsmateriel. Flyttning från länet Då en patient flyttar från Norrbotten gäller: Patienten ska kontakta sin förskrivare som i samråd med hjälpmedelskonsulenten avgör vilka hjälpmedel som får tas med. Huvudprincipen är att endast nödvändiga hjälpmedel tas med. Äganderätten för de hjälpmedel som får medföras tillfaller patientens nya landsting (motsvarande) med krav på ekonomisk ersättning. Besöksavgift Besöksavgift för sjukvårdande behandling tas ut vid samtliga besök för utprovning av hjälpmedel. Avgift tas ut även vid hembesök. Om flera hjälpmedel provas ut samtidigt tas avgift endast ut för ett hjälpmedel. Patienter i öppenvård som har avgiftsbefrielse betalar ingen avgift. Patienter inskrivna i slutenvård ska inte betala avgift när ett nytt hjälpmedel förskrivs Avgiften ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård. De hjälpmedel som är aktuella framgår av Riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten. Besöksavgift hos viss vårdpersonal Fr o m 2004 infördes en besöksavgift motsvarande sjukvårdande behandling vid besök hos audionom, optiker, synpedagog, datapedagog och fr o m 2011 vid besök hos hörselpedagog. Egenavgift Egenavgift tas ut för vissa hjälpmedel för funktionshindrade. Följande avgifter gäller:

6 6(13) Ortoser och ortopediska skor Ortoser Kostnad för ortos Egenavgift kr 0 kr kr 150 kr 250 kr 250 kr Maximal avgift per år 750 kr Ingen egenavgift ska tas ut av barn och ungdomar under 20 år. Vårdpersonalen skriver in egenavgiften för ortoser på det ljusgröna ortoskortet. Vuxna/barn Vuxna Barn och ungdom under 20 år Ortopediska skor Egenavgift per par 800 kr 500 kr Vuxna kan förskrivas två par skor per år, medan barn kan förskrivas tre par per år. Ytterligare par kan förskrivas av medicinska skäl p g a onormal skoförslitning föranledd av funktionsnedsättning eller vid förändrad skostorlek. Den maximala avgiften tas bort och patienten betalar för samtliga par skor. Stödkäpp och armbågskrycka inklusive tillbehör Egenavgiften för stödkäpp är 100 kr per styck, för armbågskrycka 100 kr per styck, för doppsko 15 kr per styck och för isdubb 60 kr per styck. Personer med kronisk sjukdom och permanent behov av dessa hjälpmedel betalar endast för första hjälpmedlet, därefter är de gratis. Glasögon med båge och byte av glas Egenavgiften för glasögon med båge är 500 kr per styck och för byte av glas i befintlig båge 125 kr per styck. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år. Hörapparat Egenavgiften är 500 kr per styck. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år. För hörapparat med inbyggd tinnitusmaskering är egenavgiften också 500 kr. Ljudstimulerare Egenavgiften är 500 kr per styck. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år. Kommunikationsförstärkare Egenavgiften är 500 kr per styck. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år. Cykel i vuxenstorlek till barn och ungdom under 20 år Egenavgiften är kr. Hygienhjälpmedel utan hjul Egenavgiften är 300 kr per styck. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år och patienter i palliativ vård. Hygienhjälpmedel utan hjul ska inte återlämnas till landstinget. Även armstöd och/eller ryggstöd som monteras på toalett ingår in i denna grupp.

7 7(13) Rollatorer Egenavgiften är 300 kr per styck. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år och patienter i palliativ vård. Rollator ska återlämnas till landstinget efter avslutat lån. TENS-apparat (stimulator för smärtlindring) Patient som har ett kortvarigt behov får låna apparat kostnadsfritt under högst tre månader. För patient som bedöms ha ett långvarigt behov, längre än tre månader, är egenavgiften kr per styck efter tre månaders lån. Sådan apparat ska inte återlämnas till landstinget. DAISY-spelare Egenavgiften är 500 kr per styck. Ingen egenavgift tas ut för barn och ungdomar under 20 år. DAISY-spelare ska återlämnas efter avslutat lån. Sängar och madrasser Huvudregeln är att standardmadrass är patientens eget ansvar och bekostas inte av landstinget. Patienter i palliativ vård är befriade från egenavgift. Äldre och svårt sjuka patienter kan, om man till exempel saknar anhöriga, i undantagsfall få passande madrass levererad tillsammans med förskriven säng. De får betala en egenavgift motsvarande landstingets inköpskostnad för standardmadrass. Svårt sjuka patienter som behöver specialmadrass kan få möjligheten att skaffa en sådan via landstinget. Det gäller när madrassen har sådana mått eller krav på brukarvikt att de inte kan inhandlas på möbelaffär eller motsvarande. De får betala en egenavgift motsvarande landstingets inköpskostnad för standardmadrass. Peruker Med peruk avses även toupéer och postischer. Egenavgiften vid permanent håravfall är 500 kr per styck. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år och patienter i palliativ vård. Andningshjälpmedel En egenavgift på 500 kr per styck tas ut vid behandling av symtomgivande sömnapné. En provbehandling på en månad görs innan egenavgift tas ut. Förbrukningsartiklar vid urininkontinens Egenavgiften är 170 kr per tolvmånadersperiod. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år Avgiften ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård. Övrigt En patients hemlandsting ersätter ett vårdlandsting som förskriver och utlämnar hjälpmedel. I de fall kostnaden för ett hjälpmedel till en utomlänspatient beräknas överstiga kr ska förskrivning ske i samråd med hemlandstinget. Patientens hemlandsting äger det förskrivna hjälpmedlet. Utlånat hjälpmedel som inte återlämnats efter två påminnelser betraktas som borttappat och ska faktureras den som lånat hjälpmedlen. Fordran ska uppgå till minst 25 kronor. Faktureringsavgift ska inte tas ut. I faktureringsbeloppet

8 8(13) ska ingå mervärdesskatt. Faktureringsbeloppet ska grunda sig på dagens inköpspris för hjälpmedlet. För att kunna fakturera patienten för utlånat hjälp-medel måste det vara säkerställt att patienten fått information om lånevillkoren vid utlåningen av hjälpmedlet. Patientens kostnader för resor vid utprovning och anpassning av hjälpmedel kan ersättas av landstinget (se kapitel 11). Kostnader för glas eller kontaktlinser Landstinget svarar för kostnaderna för glas eller kontaktlinser som förskrivs av verksamhetsområde ögon som en del i en behandling. Följande regler gäller: Kostnaden för köp av glas eller kontaktlinser ersätts endast hos optiker med vilken landstinget har avtal. Kostnaden för bågar ersätts inte. Kostnaden för barn i åldern 0 7 år på grund av syn- eller skelningsindikation ersätts. Kostnaden för glas eller kontaktlinser till personer äldre än sju år ersätts endast i samband med medicinska problem/sjukdomar i ögat om funktionen inte huvudsakligen är refraktiv (fokusering av ljus). Administrativa rutiner Kostnadsersättning för glas/kontaktlinser administreras av Administrativ service i Boden. Hjälpmedel administreras av syncentralen. På recept utfärdat av ögonläkare/ortoptist ska dels recepttidens längd anges och dels vilken grupp receptet avser. Administrativ service arkiverar alla recept och fakturor. När patienten är expedierad och klar ska optikern skicka faktura avseende glas/kontaktlinser till: Norrbottens läns landsting Box BODEN Referens: Pat adm kst Optiker skickar varje månad en samlingsfaktura avseende hjälpmedel till: Norrbottens läns landsting Box BODEN Referens: Syncentralen kst Till fakturan ska bifogas blankett 1 (vit) samt recept för räkningsperioden. Blankett 2 (blå) behålls av optiker. Tillämpningsanvisningar Allmänt För samtliga gäller att recept från landstingsanställd ögonläkare/ortoptist alltid ska finnas vid nya glas/linser samt vid byte av glas/linser. Ett recept gäller längst ett år. För personer med ögonsjukdom kan recepttiden förlängas till längst fem år. Alla tider räknas från receptdatum, d v s det datum ögonläkare/ortoptist skriver under remissen. Kostnader ersätts för ett par glas eller linser om inte annat anges.

9 9(13) Kostnader för fotokromatiska glas och AR-/hardbehandlade glas ersätts inte. Kostnader för reparation av glas/linser ersätts inte. Kostnader för s k bandagelinser ersätts inte. Dessa räknas som förbandsmaterial och ingår i besöksavgiften (se förordning (1984:908 om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m m, 8). Glas Kostnadsersättning lämnas för följande typer av glas: Typ Ersättning 1. Glas +/- 6,0 och/eller cyl 2,0D standardglas Full kostnads- 2. Glas >+/- 6,0 och/eller cyl > 2,0D (tunna glas) täckning 3. Bifokala glas (Rx-glas, d v s receptslipade) 4. Bifokala glas, stort segment (35 mm) Linser Kostnadsersättning lämnas för följande typer av linser: Typ Ersättning 1. Corneala mjuka linser Full kostnads- 2. Corneala stabila linser täckning 3. Sklerala linser Barn i åldern 0 7 år Ersättningsberättigade Barn i åldern 0 t o m 7 år är p g a syn- eller skelningsindikation berättigade till kostnadsersättning för glas. T o m +/-6 dioptriers styrka gäller huvudregeln att endast standardglas kan ordineras. Undantag kan göras efter medicinsk bedömning beroende på t ex anatomiska förutsättningar. Vid >+6,0 dioptriers styrka eller <-6,0 dioptriers styrka kan tunna glas ordineras. Ersättning för byte av glas Ersättning för byte av glas lämnas högst en gång per år. Byte oftare än en gång per år kan endast ske vid väsentliga refraktionsförändringar där byte är medicinskt indicerat. Personer med ögonsjukdom Till gruppen räknas inte personer som är närsynta, översynta, har astigmatism eller har behov av prismaglas. Ersättning Full kostnadstäckning Ersättningsberättigade Ersättning för glas eller linser lämnas om en person p g a ögonsjukdom kräver glas eller kontaktlins och deras funktion inte huvudsakligen är refraktiv (fokusering av ljus). Exempel: Sklerala linser för allvarlig sjukdom på ögats yta, Iris blocking linser för aniridia m m. Ersättning för byte av glas/linser Ersättning för byte av glas/linser lämnas endast vid medicinsk indikation. Glas: Ersättning för byte av glas lämnas högst en gång per år. Ersättning Full kostnadstäckning

10 10(13) Linser: Ersättning för byte av linser lämnas högst en gång per år. Ersättning Full kostnadstäckning Sklerala linser kan repareras/poleras. Detta ska alltid övervägas innan byte sker. Hjälpmedel via Syncentralen Syncentralen förskriver hjälpmedel till personer med synskärpa understigande 0,3 efter synkorrektion och till blinda med hornhinneförändringar. Glasögon som hjälpmedel till patienter äldre än 7 år, erbjuds endast via Syncentralen, om patienten uppfyller nedan gällande krav: Personen ska vara skriven i Norrbotten. Progressiva glasögon kan inte förskrivas som hjälpmedel. Ny förskrivning kan ske tidigast efter två år eller en synförbättring på 2/10-delar. Personer med synskärpa understigande 0,3 efter synkorrektion och till blinda med hornhinneförändringar får glas och eventuell båge förskrivet som hjälpmedel. Kontaktlinser förskrivs som hjälpmedel när synskärpan med båda ögonen understiger 0,3 med bästa glasögon och kontaktlinser leder till en synförbättring på minst 2/10-delar jämfört med glasögon. PBU-vård Patientavgift uttas inte av patienter under 20 år vid besök inom den psykiatriska barn- och ungdomsvården (PBU). Det är ändå viktigt att patienten får ett intyg om att vården ägt rum, det krävs för att patienten ska få ersättning för sina resekostnader (se kapitel 11). Behandlingsarbetet inom PBU-vården bedrivs i olika vårdformer och inriktar sig ofta på en eller flera medlemmar i familjen. Sjukvårdande behandling meddelas huvudsakligen i följande former: Besök på mottagning. Familjeterapi. Flera familjemedlemmar besöker mottagningen samtidigt. Hembesök. Intensivterapi. Behandlingen innebär att personen reser bort i några dagar med vårdpersonal och i vissa fall anhöriga. Gruppbehandling, vårdteam (se även kapitel 3). Preventivmedel m m Rådgivning är avgiftsfri för den enskilde om den ges i form av: Preventivmedelsrådgivning. Abortrådgivning. Steriliseringsrådgivning.

11 11(13) Avgift vid uteblivande från besök Efterdebitering av för besöket aktuell avgift (beror på vilken vårdpersonal patienten träffar) ska göras om patient utan att meddela det uteblir från tidsbokat besök för preventivmedels-, abort- och steriliseringsrådgivning eller inte avbokar det senast 2 timmar innan stängningsdags dagen före bokad tid.. Patienterna måste på olika sätt upplysas om att de efterdebiteras. Det kan ske genom muntlig upplysning, anges på kallelsen m m. Preventivmedelsrådgivning Med preventivmedelsrådgivning avses vid personligt besök meddelad individuell information om olika metoder för preventiv födelsekontroll och i förekommande fall åtgärder för att den enskilde ska kunna ta viss preventivmetod i bruk. För undersökning och utskrift av recept för preventivmedel som anses nödvändig i samband med rådgivningen uttas ingen avgift. Patienten betalar för preventivmedlet på apoteket. Kopparspiral och pessar tillhandahålls gratis samt utprovning och insättning. Återbesök för kontroll, förnyad rådgivning eller avlägsnande av livmoderinlägg är kostnadsfritt. Även besök för administration av subcutana inlägg (p-stavar) och injektion av Depo-Provera är kostnadsfritt. Rådgivning kan ges av läkare, barnmorska, sjuksköterska eller kurator. Abortrådgivning Med abortrådgivning avses vid personligt besök meddelad individuell information om möjligheterna att vid inte önskad graviditet erhålla abort samt om samhällets stödåtgärder vid graviditet m m. Polikliniska ingrepp för abort och sterilisering är inte avgiftsfria för patienten. Subventionering av vissa preventivmedel Alla receptbelagda preventivmedel (p-piller, minipiller, p-stav, p-plåster, p-ring, hormonspiral och p-spruta) samt de medicinsk-tekniska produkterna pessar och kopparspiral för ungdomar under 26 år subventioneras till 100 procent av kostnaden. Akutpreventivmedel (Nor Levo eller Postinor) för ungdomar under 26 år är avgiftsfria om de ges vid ungdomsmottagningar, mödravårdscentraler och jourcentraler. Kondomer till ungdomar under 26 år är avgiftsfria om de utdelas i samband med rådgivning vid länets ungdomsmottagningar eller motsvarande. Norrbottens läns landsting och apoteken i Norrbotten har kommit överens om följande rutin: Subventionering av preventivmedel gäller när receptet är utfärdat av personal verksam inom Norrbottens läns landsting, privat hälsocentral inom vårdvalet och av privat läkare verksam enligt lagen om läkarvårdsersättning eller som har vårdavtal med landstinget. Subventioneringen gäller för patienter folkbokförda inom Norrbottens läns landsting och som ej fyllt 26 år vid förskrivningstillfället.

12 12(13) Subventioneringen är 100 procent av kostnaden för varje recept. På receptet ska noga anges att förskrivningen omfattas av subventionering. Subventioneringen gäller under förutsättning att receptet hämtas ut vid något av apoteken i Norrbotten. Beträffande faktureringsrutin se: https://www.nllplus.se/för vårdgivare inom hälso- och sjukvård/läkemedelskommittén/för apoteken/landstingssubventioner/s2 Preventivmedel. NorLevo eller Postinor (akutpreventivmedel) På läkemedelskommitténs rekommendationslista är NorLevo eller Postinor rekommenderat akutpreventivmedel. De är receptfria. Idag tillhandahålls NorLevo eller Postinor vid mödravårdscentraler och ungdomsmottagningar och i viss mån vid jourcentraler utan kostnad för patienten. Hittills har det betraktats som preventivmedelsrådgivning och därmed gratis för patienten. Alternativt kan läkemedlet uppfattas som att det ingår i besöket eller som en ordination i anslutning till besöket. De allra flesta som är i behov av akutpreventivmedel kommer sannolikt i fortsättningen trots allt att vända sig till apoteket. Men eftersom läkemedlet måste intas inom en begränsad tid finns det även behov av att det är tillgängligt på tider när apoteket är stängt. Ett besök vid ungdomsmottagning eller mödravårdscentral för ett akutpreventivmedel ger en möjlighet att få kontakt med personen (speciellt personer med riskbeteende) och i samband med detta informera om sexuellt överförbara sjukdomar och ordna ett lämpligt preventivmedel. Sådana insatser är förebyggande och minskar risken både för smittspridning och för aborter. Allmänfarlig sjukdom Patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom har rätt till kostnadsfri undersökning, vård och behandling samt kostnadsfria läkemedel om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar. I samband med besök för undersökning, vård eller behandling samt förskrivning av läkemedel ska den behandlande läkaren pröva om patienten har rätt till kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen. Ersättning för sjukresan i samband med vård och behandling administreras av försäkringskassan. S k bromsmediciner vid HIV/Aids är kostnadsfria för gravida kvinnor och nyfödda. Rätt till kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen har: Den som är bosatt i Sverige (5 kap Socialförsäkringsbalken). Den som har rätt till förmåner, utan att vara bosatt här, enligt vad som följer av förordning (EG) 883/2004. Utländska sjömän när det gäller undersökning, vård och behandling och läkemedel vid gonorré, klamydia och syfilis enligt en internationell överenskommelse från Den som omfattas av lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. För att kostnadsfriheten vid undersökning, vård och behandling ska gälla krävs att den ges inom den offentligt finansierade vården, d v s inom

13 13(13) landstingens hälso- och sjukvård eller av läkare som ersätts enligt lagen om läkarvårdsersättning eller enligt vårdavtal med landstinget. Kostnadsfriheten för läkemedel gäller oavsett vilken behörig läkare som förskrivit läkemedlet. Ytterligare information finns i Socialstyrelsens Meddelandeblad Juni 2005 Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom eller kan ges av smittskyddsenheten. Allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar Av listan framgår allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168): Allmänfarliga sjukdomar: - Campylobacterinfektion - Difteri - Fågelinfluensa (H5N1) - Infektion med enterohemorragisk E.coli (EHEC) - Giardiainfektion - Gonorré - Hepatit A-E - Hivinfektion - Infektion med HTLV I eller II - Klamydiainfektion - Kolera - Infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) - Mjältbrand - Paratyfoidfeber - Pest - Infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G - Polio - Rabies - Salmonellainfektion - Shigellainfektion - Smittkoppor - Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) - Syfilis - Tuberkulos - Tyfoidfeber - Virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nefropathia epidemica) Samhällsfarliga sjukdomar: - Smittkoppor - Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)

Kapitel 3- Hjälpmedel

Kapitel 3- Hjälpmedel 1(8) Kapitel 3- Hjälpmedel Hjälpmedel... 2 Besöksavgift... 2 Egenavgift... 2 Andningshjälpmedel... 2 Cykel i vuxenstorlek till barn och ungdom under 20 år... 2 DAISY-spelare... 2 Glasögon med båge och

Läs mer

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 55 40./. Bilaga. Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Bakgrund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168); SFS 2004:877 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:199

Regeringens proposition 2005/06:199 Regeringens proposition 2005/06:199 Fågelinfluensa (H5N1) Prop. 2005/06:199 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2006 Mona Sahlin Ylva Johansson (Socialdepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:212

Regeringens proposition 2008/09:212 Regeringens proposition 2008/09:212 Influensa A (H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009 Prop. 2008/09:212 Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten SMITTSPÅRNING Regelverk 27 April 2015 Mats Ericsson smittskyddsläkare Gällande regelverk SFS 2004:168 Smittskyddslag SFS 2004:255 Smittskyddsförordning SOSFS 2005:23 Smittspårningsföreskrift Smittskyddslagen

Läs mer

Smittspårning. aktuella författningarf

Smittspårning. aktuella författningarf mittspårning Smittspårning aktuella författningarf Smittskyddslag (SFS 2004:168) Smittskyddsförordning (SFS 2004:255) Smittspårningspliktiga sjukdomar (SOSFS 2004:5) Smittspårningsföreskrift (SOSFS 2005:23)

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

Avgiftsbefriad vård. Innehåll

Avgiftsbefriad vård. Innehåll DATUM Flik 01 Avgiftsbefriad vård Innehåll 1. Avgiftsbefrielse - myndighetsbeslut LSS-lag om stöd och service sidan 2 Häktade, anhållna sidan 2 Patient med smittsam sjukdom sidan 2 Anmälningspliktiga sjukdomar

Läs mer

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Livsmedel för speciella medicinska ändamål för barn och ungdomar upp till 16 år Möjligheten att på livsmedelsanvisning förskriva livsmedel med subvention

Läs mer

Subventionering av preventivmedel till kvinnor t o m 19 års ålder

Subventionering av preventivmedel till kvinnor t o m 19 års ålder Ledningsstaben Mikael Hoffman 2005-03-23 LiÖ 2005-171 Lennart Schilling Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Subventionering av preventivmedel till kvinnor t o m 19 års ålder Bakgrund Ärende I dag finns inom

Läs mer

2008-07-09 7.1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl. Riktlinjer för vårdhygien

2008-07-09 7.1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl. Riktlinjer för vårdhygien 2008-07-09 7.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl Riktlinjer för vårdhygien Med smittsamma sjukdomar avses i Smittskyddslagen (SFS 2004:168) sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna Läkemedelskommittén Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Landstingssubventionerade läkemedel 2.0 Rutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Landstingsdirektörens stab 2015-04-01 Utfärdande enhet:

Läs mer

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016 EPIDEMIOLOGISK ÅRSRAPPORT, TABELLSAMLING Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016 Tabellsamlingen över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2016 innehåller statistik över antal

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2016

Landstingsbeslutade subventioner 2016 2016 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år Spolvätskor

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2017-02-22 Läkemedelschef 1 (8) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Läs mer

1. INDELNING OCH DEFINITIONER

1. INDELNING OCH DEFINITIONER H A N D L Ä G G A R E Avgiftshandboken 2013-01-01 Flik 09 D A T U M Hjälpmedel Innehållsförteckning 1. INDELNING OCH DEFINITIONER 2 SAMHÄLLSBETALDA HJÄLPMEDEL 2 ANPASSADE PRODUKTER 2 EGENVÅRDSPRODUKTER

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa.

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa. Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Läkemedelschef Datum 2016-09-30 1 (9) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till

Läs mer

Smittskydd. lokalt smittskyddsansvariga. för. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare

Smittskydd. lokalt smittskyddsansvariga. för. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Smittskydd för lokalt smittskyddsansvariga Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare 2015-02-26 Smittdkyddslagens sjukdomar Alla smittsamma sjukdomar Anmälningspliktiga Smittspårningspliktiga Allmänfarliga

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa.

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa. Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2017-02-22 Läkemedelschef 1 (9) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till

Läs mer

Regionbeslutade subventioner 2017

Regionbeslutade subventioner 2017 Regionbeslutade subventioner 2017 Regionens lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Innehåll Antikonceptiska läkemedel kvinnor som fyllt 21 men

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2016-09-30 Läkemedelschef 1 (8) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2015

Epidemiologisk årsrapport 2015 SJUKDOMSSTATISTIK Epidemiologisk årsrapport 2015 Den årliga rapporten för de anmälningspliktiga sjukdomarna innehåller tabellsammanställningar över antal rapporterade fall och incidens per län och över

Läs mer

Smittspårning Grundkurs regelverk

Smittspårning Grundkurs regelverk Smittspårning Grundkurs regelverk Peter Gröön Landstingsjurist Smittspårning 2017 Peter Gröön/Smittspårning/2017 1 Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan

Läs mer

15 SEPTEMBER Uppdragsbeskrivning för Ungdomsmottagningar i Norrbottens län

15 SEPTEMBER Uppdragsbeskrivning för Ungdomsmottagningar i Norrbottens län Uppdragsbeskrivning för Ungdomsmottagningar i Norrbottens län 1 Definition En ungdomsmottagning riktar sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 12-25 år och bedrivs i samverkan med länets kommuner där

Läs mer

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Carina Lundgren 2010-11-19 HH-HOH 09-107 Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser Idag är reglerna för bidrag till

Läs mer

Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2008 för Norrbotten

Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2008 för Norrbotten SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 29 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 28 för Norrbotten... 1 Tarminfektioner... 1 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om läkemedelsförmåner m.m.; SFS 2002:687 Utkom från trycket den 16 juli 2002 utfärdad den 4 juli 2002. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Funktionshinder uppstår när miljön inte anpassats för den som har en funktionsnedsättning.

Funktionshinder uppstår när miljön inte anpassats för den som har en funktionsnedsättning. Hjälpmedel Bilaga 1. till KPR120425 Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel är produkter som är avsedda för människor med funktionsnedsättning. Hjälpmedel kan också vara metoder och ny teknik.

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 28 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 27 för Norrbotten...1 Tarminfektioner...2 Multiresistenta bakterier...2

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Bidrag för glasögon och kontaktlinser

Bidrag för glasögon och kontaktlinser I II landstinget DALARNA Central förvaltning LO Hjälpmedel \I.AGA BESLUTSUNDERLA't; Landsti ngsstyrelsen LS 11 A Datum 2013-11-04 Sida 1 (2) Dnr LD12/03395 Uppdnr 416 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, februari 2008

Information från Smittskyddsenheten Nr 1, februari 2008 Information från Smittskyddsenheten Nr, februari Innehållsförteckning Sammanställning av allmänfarliga sjukdomar 99-7... Sammanställning av anmälningspliktiga sjukdomar 99-7... Kommentar till sammanställning

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:126

Regeringens proposition 2009/10:126 Regeringens proposition 2009/10:126 Den nya influensan A (H1N1) Prop. 2009/10:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen SID 1(6) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson Ledningskansli +46155245783 2013-09-12 HH-HOH13-116-1 Nämnden för habilitering och

Läs mer

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 2. AVGIFT UTPROVNING 2 3. EGENAVGIFT 2 4. EGENAVGIFTER PER PRODUKTOMRÅDE 3

1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 2. AVGIFT UTPROVNING 2 3. EGENAVGIFT 2 4. EGENAVGIFTER PER PRODUKTOMRÅDE 3 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 Hjälpmedel Innehållsförteckning 1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 SAMHÄLLSBETALDA HJÄLPMEDEL 2 ANPASSADE PRODUKTER GÄLLER ORTOPEDTEKNISKA HJÄLPMEDEL

Läs mer

DIVISION Landstingsdirektörens stab

DIVISION Landstingsdirektörens stab Patientlagen (1 Januari 2015) -ett ökat patientinflytande Patientlagens syfte Stärka och främja patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet Patienten som partner

Läs mer

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning Ledningsstaben PM Peter Wahlberg 2013-09-26 Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning 1. Ingress Generella bestämmelser Landstinget ska enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor utge

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 1 2007 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2006 för Norrbotten...1 Tarminfektioner...2 Multiresistenta bakterier...2

Läs mer

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Version 11, 2012-01-18 Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Fastställd av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 13 februari 2012 Gällande från den 1 maj 2012 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 5 Dokumentets namn Riktlinjer för vård hygien och smittskydd och riskavfall Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 070413 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Förslag till uppdatering av Gotlands kommuns regelverk för hjälpmedel. HS 2004/0097

Förslag till uppdatering av Gotlands kommuns regelverk för hjälpmedel. HS 2004/0097 1(2) 22 februari 2006 HS 2004/0097 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förslag till uppdatering av Gotlands kommuns regelverk för hjälpmedel. HS 2004/0097 Uppdateringen består av: Förtydligande av riktlinjer kring

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Materialet är framtaget med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Tankar och idéer för dig som är i behov av och använder hjälpmedel Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Läs mer

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK 1 Läkemedelsförmånen Samhället subventionerar kostnader för läkemedel och vissa andra varor på recept,

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen subventionerar läkemedel och varor utöver det nationella förmånssystemet till vissa individer och patientgrupper om särskilda skäl finns. Omfattningen

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Subventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen inom Örebro län

Subventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen inom Örebro län Subventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen inom Örebro län Version 2016-04-14 Region Örebro län subventionerar läkemedel och varor utöver det nationella förmånssystemet till vissa individer och

Läs mer

INLEDNING. Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning.

INLEDNING. Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. 1 (6) Patientavgifter 2015 - Förslag INLEDNING Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. Högkostnadsskyddet

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

Riktlinje Dokumentnamn

Riktlinje Dokumentnamn Riktlinje Dokumentnamn Äldreförvaltningen Indikator Äldreförvaltningen Fastställd av/dokumentansvarig Medicinskt ansvarig 11:1 VÅRDHYGIEN OCH SMITTSKYDD OCH RISKAVFALL Processindikator Kvalitetsledning

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 92-28 36 16 Nr 1 211 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 21 för Norrbotten... 2 Tarminfektioner... 3 Multiresistenta bakterier...

Läs mer

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland. Årsstatistik Nr 1 mars 2006

Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland. Årsstatistik Nr 1 mars 2006 WermlandsSmittan Ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland Årsstatistik 2005 Nr 1 mars 2006 Allmänfarliga sjukdomar...2 Kommentarer till allmänfarliga sjukdomar...3 Anmälningspliktiga sjukdomar...4 Kommentarer

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2016

Landstingsbeslutade subventioner 2016 2016 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år Spolvätskor

Läs mer

Koncernkontoret Läkemedelsenheten

Koncernkontoret Läkemedelsenheten Läkemedelsenheten Maria Landgren Läkemedelschef Datum 2011-03-03 1 (5) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Läs mer

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd Dokumenttyp Rutin Dokumentägare Christina Norlén, Lena Steffner Starrin Ansvarig verksamhet Division HHR och Smärtcentrum 1 Fastställare Revision Giltig fr.o.m. Antal sidor 7 Giltig t.o.m. Jan Hultbäck

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet Landstingens stöd till glasögon för barn En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet . Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2012-11-14 HH-HOH12-136 Svar på motion Alla barn har rätt att se Bakgrund Nämnden för Habilitering och

Läs mer

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker**

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker** Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2012 En patient betalar under en tolvmånadersperiod högst 1 100 kr för öppen hälso- och sjukvård. Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under

Läs mer

Patientlag (SOU 2013:2)

Patientlag (SOU 2013:2) 1 (4) Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Patientlag (SOU 2013:2) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2).

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna Läkemedelskommittén Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Landstingssubventionerade läkemedel 4.0 Rutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Landstingsdirektörens stab 2016-01-01 Utfärdande enhet:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Smittskyddslag; utfärdad den 7 april 2004. SFS 2004:168 Utkom från trycket den 20 april 2004 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser Smittskyddets

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag som

Läs mer

Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel

Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Ds 2015:20 Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

Läs mer

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 FLIK Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Allmänna riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning. i Landstinget i Uppsala län

Allmänna riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning. i Landstinget i Uppsala län Allmänna riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning i Landstinget i Uppsala län INLEDNING... 3 ANSVARSFÖRDELNING HUVUDMÄN... 3 BERÖRDA AV DESSA RIKTLINJER... 3 GRUNDER FÖR BEDÖMNING OCH PRIORITERINGAR VID

Läs mer

Subventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen inom Örebro län

Subventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen inom Örebro län Subventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen inom Örebro län Version 2017-06-14 Region Örebro län subventionerar läkemedel och varor utöver det nationella förmånssystemet till vissa individer och

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län Ikraftträdande: 2013-01-01 Reviderad: 2013-07-01 regeländring pga ny lagstiftning kring vård till tillståndslösa i länet

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet Beslutad av Hjälpmedelsnämnden i Värmland 2005 12 09 (Utgåva 2 rev 2007-12-07) (Utgåva 3 rev 2011-10-14) Dnr LK/111747 1(7) Hjälpmedelnämnden

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)

På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43) Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2017-08-20 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-09-21 På lika

Läs mer

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska Produkter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140122 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Bakgrund Patienten kan välja var hen vill ha sin vård. Med öppen vård menas vård

Läs mer

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med sjukvården eller tandvården. Asyl- och integrationshälsan är

Läs mer

Reglemente vid sjukresa

Reglemente vid sjukresa Reglemente vid sjukresa 1 INLEDNING... 2 2 ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE RESOR ENLIGT LAG... 2 3 PERSONER SOM HAR RÄTT TILL RESEERSÄTTNING... 2 4 ERSÄTTNINGSBARA RESOR I REGION GÄVLEBORG... 3 4.1 Framresa...

Läs mer

Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd för att få en enhetlig remisshantering inom Norrbottens läns landsting.

Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd för att få en enhetlig remisshantering inom Norrbottens läns landsting. Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (6) Remisser Bakgrund Lagrum och styrande förutsättningar Enligt Socialstyrelsens föreskrift 2004:11, Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa 2 Synverksamheten Synverksamheten riktar sig till personer i alla åldrar med en varaktig måttlig till svår synnedsättning eller blindhet,

Läs mer