INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTERNATIONELL OCH SVENSK EKONOMI STYRELSENS KOMMENTAR... 5 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTERNATIONELL OCH SVENSK EKONOMI 2008... 2 STYRELSENS KOMMENTAR... 5 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTERNATIONELL OCH SVENSK EKONOMI STYRELSENS KOMMENTAR... 5 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 FEM ÅR I SAMMANDRAG, TKR... 8 RESULTATRÄKNING, TKR BALANSRÄKNING, TKR TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL REDOGÖRELSE FÖR FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL KASSAFLÖDESANALYS, TKR NOTER TILL FINANSIELLA RAPPORTER Uppgifter om sparbanken Redovisningsprinciper Finansiella risker NOTER TILL RESULTATRÄKNING, TKR NOTER TILL BALANSRÄKNING, TKR TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL ÖVRIGA NOTER Viktiga uppskattningar och bedömningar Kapitaltäckning REVISIONSBERÄTTELSE FÖRETAGSSTYRNING HUVUDMÄN, STYRELSE OCH REVISORER KONTORSFÖRTECKNING ÖVERSIKT ÖVER SPARBANKENS INLÅNING OCH FONDER

3 INTERNATIONELL OCH SVENSK EKONOMI 2008 Världsekonomin är på väg mot en djup lågkonjunktur Den amerikanska bolånekrisen, som synliggjordes redan under andra halvåret 2007, blev startskottet till en världsomsspännande finanskris. Efter investmentbanken Lehman Brothers fall i september 2008 övergick oron på de finansiella marknaderna i en akut förtroendekris. Den därpå kraftigt stigande riskaversionen har lett till kraftigt förhöjda riskpremier, akuta likviditets- och solvensproblem i det finansiella systemet och stora globala börsfall. Ett stort antal banker och kreditinstitut har antingen blivit uppköpta eller förstatligade. Den finansiella krisen påverkar alltmer den reala ekonomin genom högre riskpremier, stramare kreditvillkor och fallande tillgångspriser, vilket håller tillbaka investeringarna och hushållens konsumtion. Samtidigt har framtidstron bland hushåll och företag försvagats.det har bidragit till en fördjupad global konjunkturnedgång och som förutses långsamt vända upp tidigast under Kreditåtstramning och fallande tillgångspriser bidrar till att återhämtningen blir mer utdragen. Tillväxten i världsekonomin under 2009 förväntas bli den svagaste sedan början av 1980-talet. Nedgången blir tydligast i OECD-länderna där ekonomierna krymper. Det står också klart att tillväxtekonomierna kommer att påverkas mer än vad som tidigare förväntades, inte minst på grund av fallande råvarupriser. Omslaget i konjunkturen har på kort tid lett till en väsentligt lägre inflationstakt i omvärlden. Samtidigt har risken för deflation ökat på grund av finanskrisen och nedgången i tillgångspriserna. För att motverka en deflationistisk utveckling har omfattande ekonomisk-politiska stimulanspaket aviserats både i USA, EU och i Asien. Recession i svensk ekonomi under 2008 Finanskrisen och en svag omvärldskonjunktur har satt allt större avtryck på svenska ekonomin. Riksbanken började i oktober 2008 att genomföra ett flertal likviditetsoperationer genom att låna ut till svenska banker för att undvika en allvarligare kreditåtstramning. Samtidigt beslutade regeringen om en stabilitetsplan för finansiell stabilitet. I denna plan lanserades ett program för att garantera svenska bankers återfinansiering. Nationalräkenskaperna för tredje kvartalet 2008 visar att ekonomin befinner sig i en recession, dvs negativ BNP-tillväxt två kvartal i rad. Det är första gången sedan början av 1990-talet som ekonomin krymper. En minskad privat konsumtion och lagernedragningar drog ned BNP-tillväxten medan investeringar och export fortsatte att växa om än i en allt långsammare takt. Inkommande statistik under det sista kvartalet 2008 visade att den svenska ekonomin har försvagats ytterligare. Antalet personbilsregisteringar nådde i december den lägsta nivån sedan Konjunkturnedgången sätter allt djupare spår på den svenska arbetsmarknaden. Antalet personer som varslades ökade med drygt under fjolårets sista kvartal, vilket på sikt kommer att leda till en betydande ökning i arbetslösheten under Merparten av varslen kommer från verkstadsindustrin samtidigt som konjunkturnedgången allt mer fördjupas. Swedbanks inköpschefsindex (PMI) föll i december till nya rekordlåga nivåer. Svensk ekonomi vilar på en stabilare grund jämfört med 1990-talskrisen Den svenska 1990-talskrisen var i stort sett en hemlagad kris i spåren av avregleringen av finansmarknaderna, ändrade skatteregler och en omställning till låg inflation. Försvaret av den fasta valutakursen gentemot en korg av utländska valutor ledde till ett rekordhögt ränteläge i svensk ekonomi, vilket pressade ned den inhemska efterfrågan investeringar och konsumtion. Samtidigt ifrågasattes Sveriges kreditvärdighet när de offentliga underskotten och statskulden sköt i höjden. Det innebar också ett krympande utrymme för finanspolitiska stimulansåtgärder. Sparkvoten i ekonomin vände kraftigt uppåt efter en längre period av negativt sparande. Omsvängningen i sparandet berodde delvis på det höga ränteläget och den svaga efterfrågan men också på försämrade avdragsmöjligheter för ränteutgifter. Svensk ekonomi har sedan 1990-talets början blivit allt mer internationaliserad och konkurrensutsatt. Det innebär att Sverige påverkas mer av internationella faktorer än tidigare, vilket är den främsta förklaringen till att svensk ekonomi nu befinner sig i en recession. Svensk ekonomi vilar dock idag på en stabilare grund jämfört med 1990-talskrisen. Stora överskott i bytesbalansen visar att svenskt näringsliv är konkurrenskraftigt. Införandet av överskottsmål och det finanspolitiska ramverket har bidragit till att stärka de svenska offentliga finanserna. Statsskulden har sjunkit till omkring 40% av BNP, vilket är bland de lägsta i EU. En expansiv finans- och penningpolitik och låg inflationstakt bidrar till att hushållens reala disponibelinkomst kommer att växa i en relativt god takt under det närmaste året trots den försämrade arbetsmarknaden. Exportutsikterna har påtagligt försämrats Den snabbt försvagade omvärldskonjunkturen har lett till markant försämrade exportutsikter för svenska exportföretag. Det var främst under senhösten 2008 som exportorderingången sjönk kraftigt. Den snabba försämringen i konjunkturen och växande finansieringsproblem gör nu att investeringsplanerna ses över 2

4 och att många projekt förskjuts på framtiden. Förutom att efterfrågan på investeringsvaror sjunker i spåren av färre nyinvesteringar så begränsas exporten också av en vikande efterfrågan på råvaror. Kronförsvagningen under 2008 kan till viss del mildra nedgången i exporten men är otillräcklig för att kompensera den vikande världsmarknadstillväxten för svensk export. Ett exportfall under 2009 som är större än under lågkonjunkturåren 2001/2002 förefaller oundvikligt. Investeringstillväxten i den svenska ekonomin har avtagit. En minskad efterfrågan och ett lägre kapacitetsutnyttjande i näringslivet bidrar till den lägre investeringsbenägenheten samtidigt som finanskrisen försvårar företagens möjligheter att finansiera sina investeringar. Det var främst fallande bostadsinvesteringar som bidrog till att de totala investeringarna ökade långsammare under Nästa år förväntas investeringsnedgången sprida sig till fler branscher varför landets samlade investeringar beräknas minska för första gången sedan Det största investeringsfallet förväntas ske inom industrin och i bostadssektorn. Näringslivets minskade investeringar motverkas i viss mån av kraftigt stigande offentliga investeringar, främst inom infrastrukturområdet. Trygghetssparandet ökar i orostider En ökad oro om den framtida arbetsmarknaden och krympande förmögenhetsvärden är bidragande faktorer till att hushållen blivit allt mer pessimistiska om framtiden både om svensk ekonomi och om sin egen ekonomi. Sänkta skatter och lägre inflation gör dock att hushållens disponibla inkomster växer i en relativt hygglig takt, vilket kan hålla uppe den privata konsumtionen. Men fortsätter arbetsmarknaden att försämras i lika snabb takt som tidigare ökar det dock sannolikheten för ett högre hushållssparande. Snabb försämring på arbetsmarknaden Den svenska arbetsmarknaden var fram till första halvåret 2008 relativt stram trots mörkare globala konjunkturutsikter. Sannolikt fanns det en förväntan bland de svenska företagen att det skulle bli en relativt kortvarig nedgång och att finanskrisen skulle bli begränsad varför företagen bibehöll personalstyrkan. I samband med att den globala finanskrisen förvärrades och sedermera spred sig till den reala ekonomin har en påtaglig försämring på arbetsmarknaden skett de senaste kvartalen. Antalet nyanmälda lediga platser minskar samtidigt som varslen stiger till de högsta nivåerna sedan början av 1990-talskrisen. Den sysselsättningsminskning som skedde i slutet av 2008 kommer att intensfieras under 2009 när företagen anpassar arbetsstyrkan till den lägre efterfrågan. Det innebär också att produktivitetstillväxten i svensk ekonomi kommer att stiga efter två år i rad med negativ produktsutveckling. Lägre räntor och minskad inflationstakt Kraftigt fallande globala råvarupriser, lägre räntor och en allt svagare arbetsmarknad pressar ned det inhemska pristrycket i snabbt takt. Inflationen var i december 0,9 % jämfört med 4,4 % så sent som i september Den avtagande inflationstakten bedöms fortsätta under Den kraftiga försämringen i den svenska konjunkturen och ett lägre inflationstryck har lett till en påtaglig omsvängning i Riksbankens penningpolitik. I december beslutade centralbanken att sänka styrräntan med 1,75 procentenheter till 2 % från 3,75 %. Sedan räntehöjningen i början av september har styrräntan sänkts med hela 2,75 procentenheter och fler räntesänkningar kan komma under 2009 om konjunkturnedgången fortsätter. Samtidigt har regeringen beslutat om ytterligare stimulansåtgärder utöver de 30 miljarder som låg till grund i höstbudgeten Det sker bland annat genom att förstärka arbetsmarknadspolitiken och stimulera byggaktiviteten via ROT-avdrag. De finanspolitiska stimulansåtgärderna och en vikande arbetsmarknad kommer att belasta de offentliga finanserna med stigande underskott som följd. 3

5 Svensk BNP-tillväxt, , kvartalsvis årlig %-förändring Source: Reuters EcoWin Svenska ränteutvecklingen 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5 10-årig statsobligation 5,5 5,0 5,0 4,5 4,5 Procent 4,0 4,0 3,5 Riksbankens styrränta 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 3-månaders statsskuldsväxel 1,0 1, Börsutvecklingen, januari 2005=100 Source: Reuters EcoWin Index jan 2005=100 Globalt börsindex (MSCI) mar maj jul sep nov jan 2006 Källa: Swedbank, Jörgen Kennemar Nasdaq mar maj jul sep nov jan 2007 Stockholmsbörsen mar maj jul sep nov jan Source: Reuters EcoWin 4

6 STYRELSENS KOMMENTAR 2008 var ett händelserikt år både för Sidensjö Sparbank och för alla som arbetar i den finansiella sektorn i hela världen. För vår del har den stora händelsen varit att ny VD började sin anställning den 7 februari. Thomas Edblad har på ett bra sätt övertagit den operativa ledningen av banken och ett mycket positivt samarbetsklimat med styrelsen och huvudmännen har etablerats. Bankens resultat före kreditförluster är fortfarande tillfredställande, tack vare ett professionellt arbete av alla medarbetare. Volymutveckling och kundtillströmning tyder på ett obrutet förtroende för banken. Tyvärr utvecklades den internationella finansmarknaden väldigt negativt under andra halvåret. Detta lämnar inte Sidensjö Sparbank oberörd, främst genom värdeminskningen på våra aktier i Swedbank AB, som drabbar vårt bokslut negativt. Styrelsen beslutade under senhösten att tillsammans med de flesta självständiga sparbankerna delta i Swedbank ABs nyemission för att stärka Swedbank ABs kapitalbas. Samarbetet mellan Swedbank AB och Sparbankerna är betydelsefullt för oss främst genom samarbetet på IT området. Den finansiella krisen har redan börjat påverka den reala ekonomin lokalt. Ett flertal arbetsgivare i vårt verksamhetsområde har varslat personal om uppsägning något som kan komma att påverka oss negativt. Att varsamt lotsa vår bank genom den nuvarande lågkonjunkturen blir en utmaning för styrelsen och verkställande ledning det närmaste året(n)? Sidensjö Mars 2009 Johan Sandström Styrelseordförande REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2008 Styrelsen för Sidensjö Sparbank får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet 2008, bankens 109:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Sidensjö Sparbank är en lokal, stark och självständig sparbank som bedriver en komplett bankverksamhet främst i Örnsköldsviks kommun. Genom långsiktigt god lönsamhet ska banken stödja och bidra till lokal samhällsutveckling. Viktiga händelser Allmänt Banken har, under det år som kännetecknats av både finanskris och en kraftig tillbakagång i både konjunktur och börskurser, förbättrat sitt räntenetto med 15,21% tack vare ökad in och utlåning. Affärsvolymen ökade med 6,80% och uppgår till tkr. Antalet kunder med 6,55% och uppgår kunder. Rörelseresultatet före kreditförluster och nedskrivning av innehavet i Swedbank AB aktier är det tredje bästa i bankens historia tack vare ett utomordentligt lagarbete från alla medarbetare i banken. Nyemission i Swedbank Sidensjö Sparbank beslutade under hösten att delta i den nyemission som föreslagits av Swedbank AB och rekommenderats av Sparbankernas Riksförbund. Nyemissionen för Sidensjö Sparbank uppgår totalt till tkr. Ny Complianceansvarig Sidensjö Sparbank har under året avtalat om att köpa tjänsten som bankens Compliance ansvarig från Sparbanken Nord. Ytterst ansvarig för Compliance är dock bankens VD. 5

7 Utveckling av sparbankens verksamhet, resultat och ställning Det redovisade rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till tkr (9 958 tkr). Resultatminskningen jämfört med föregående år är därmed tkr eller 10,92%. Räntenettot har ökat med 15,21% medan övriga rörelseintäkter har minskat med tkr eller 62,92%. Minskningen beror framför allt på att nettoresultatet av finansiella transaktioner har minskat med tkr och är 2008 negativt med tkr. Detta till följd av att en kapitalplacering med tidigare AAA-rating har värderats ned med 7,00% på basis av marknadsvärde. Bankens begränsade innehav av övriga aktier har vid årsskiftet nedskrivits med orealiserade förluster uppgående till tkr. Även provisionsintäkterna har minskat med 984 tkr eller 14,35% jämfört med Ovanstående resultatpåverkande poster skall ses mot bakgrund av den rådande finanskrisen och de kraftiga börsfall som drabbat Stockholmsbörsen med nära 40%. Kostnaderna före kreditförluster har varit näst intill oförändrade jämfört med 2007 och ökat bara med 0,08% jämfört med 2007 trots att banken burit dubbla lönekostnader för VD under första halvåret. Kreditförlusterna minskade under året med 23,60% och redovisas till 453 tkr mot 593 tkr för I årets resultat ingår i likhet med många andra sparbanker en icke realiserad nedskrivning av innehavet i aktierna i Swedbank AB med tkr Nedskrivningen motsvarar ca 60% av anskaffningsvärdet på innehavet i Swedbank AB och skall ses mot bakgrund att banken tar sitt ansvar för sitt långsiktiga innehav samt inte har sin grund i kortsiktig spekulation på marknaden. Balansomslutningen per uppgick till tkr, vilket innebär en ökning med 9,57% från föregående år. Inlåningen från allmänheten ökade under 2008 med 13,11% inklusive krediterade räntor och uppgick vid årsskiftet till tkr. Bankens lånestock uppgick netto vid årets slut till tkr, vilket är en ökning med 15,68% jämfört med föregående år. Under 2008 beviljades st nya lån, till ett belopp av tkr. Före bokslutsdispositioner och skatt redovisar banken en förlust tkr beroende på nedskrivningen av aktieinnehavet i Swedbank AB. Efter skatt redovisas ett underskott på tkr. Nedskrivningen av aktieinnehavet i Swedbank AB är ej skattemässigt avdragsgilt, se not 16 Skatter. Nyckeltal som beskriver bankens utveckling och resultat finns beskrivet under rubriken Fem år i sammandrag. Sparbankens ledningsstruktur Sidensjö Sparbanks huvudmannakår består av 24 ledamöter varav hälften väljes av Örnsköldsviks kommunfullmäktige och hälften väljes av huvudmännen själva. Styrelsen, som väljes av huvudmännen, har under år 2008 bestått av 7 ledamöter. Ledningsgruppen i banken utgörs av VD, vice VD tillika rörelsechef, ekonomichef och marknadsansvarig. Förhållanden som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktiga för bedömningen av företagets resultat och ställning Sparandet i Robur Kapitalförvaltning uppgick vid samma tidpunkt till tkr, vilket är en minskning med 28,02%. Hos Swedbank hypotek hade banken vid årets slut en förmedlad utlåning på tkr vilket är en ökning med 13,68% jämfört med föregående år. Information om icke-finansiella resultatindikationer Antalet anställda i sparbanken uppgick vid årets slut till 14 (14). Arbetade timmar uppgick till (18 475) under året. Med arbetsmåttet timmar för en helårsarbetare uppgick antalet anställda till 11 (11), varav kvinnor 7 (7). Löner och arvoden till styrelse och andra personer i ledande ställning uppgick till tkr (1 792 tkr), och till övriga befattningshavare tkr (3 366 tkr). Ersättningar till ledande befattningshavare beskrivs i not 10. Framtida satsningar Lansering av Sidensjökortet, som administreras av Sparbankernas Kort AB där banken är delägare, påbörjades sent Satsningar runt kortet och dess förmånliga villkor skall intensifieras under I bankens satsningar ryms även området pensioner och PPM-fonder. Sparbankens unika lösningar inom området förväntas attrahera många av bankens kunder under året. 6

8 Beslut har tagits att förmedla sakförsäkringar till försäkringsbolaget Tre Kronor kommer att innebära en tydlig satsning på att nå ut med försäkringar inom villa, hem samt bilförsäkringar till alla våra kunder. Bankens alla rådgivare och banksäljare har under 2009 fullföljt de årliga kunskapsuppdateringar som är nödvändiga för att upprätthålla nödvändiga licensieringar och certifieringar. Banken har fortsatt två av rådgivarna som licensierade av Swedsec. I en fortsatt strävan att vara den bästa banken för våra befintliga och nya kunder kommer under 2009 en marknadskampanj kring mottot Vi ser människan att lanseras. Förväntad framtida utveckling och prognos Målsättningen är att också i år bibehålla en god kundtillströmning och nöjda kunder med samtidigt god lönsamhet trots den mycket svaga konjunktur som för närvarande råder. Banken räknar i sin prognos med ett något högre rörelseöverskott för år Risker och osäkerhetsfaktorer Stor osäkerhet råder inför räntemarginalens utveckling bland annat på grund av den oro som nu råder på den internationella och svenska kreditmarknaden. Volymtillväxten kompenserar i viss mån för försämrade räntemarginaler men konkurrensen på lånemarknaden är fortsatt hög med lägre marginaler som resultat. Räntenettot pressas också fortsatt av satsning på Sidensjökonto MAX kontot som erbjuder spetsvillkor för våra kunder. För att i viss mån minska bankens ränterisker placeras delar bankens utlåning till allmänheten med bundna villkor hos Swedbank Hypotek AB. I det nuvarande läget råder också osäkerhet inför storleken på årets kreditförluster mot bakgrund av den mycket svaga konjunktur och därmed sysselsättningläge som råder i Sverige. Till följd av att de svenska affärsbankerna och Swedbank AB i synnerhet uppvisar fortsatt negativ börsutveckling ter sig ytterligare nedskrivning av innehavet i bankens långsiktiga innehav av aktier som en reell risk under kommande år. En ytterligare nedskrivning påverkar dock inte bankens likviditet eller kapitaltäckningskvot. 7

9 FEM ÅR I SAMMANDRAG, TKR Volym Affärsvolym ultimo Förändring under året, % 6,80 13,78 16,11 19,60 9,43 Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + 72% av obeskattade 7,44 10,53 13,52 10,24 11,18 reserver i % av balansomslutningen Kapitaltäckningsgrad Kapitalbas i % av riskvägda placeringar 1 11,20 12,75 13,34 Primärkapitalrelation Primärkapital i % av riskvägda placeringar 1 11,20 12,75 13,34 Kapitaltäckningskvot Kapitalbas i relation till riskvägda placeringar 1 1,24 1,48 Primärkapitalkvot Primärkapital i relation till riskvägda placeringar 1 1,39 1,55 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,37 2,38 2,63 2,81 3,02 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,09 1,24 1,31 1,47 1,49 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym -0,24 0,41 0,56 0,40 0,37 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittlig eget kapital -4,67 6,34 8,57 6,73 5,82 KI-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,67 0,64 0,61 0,62 0,72 KI-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,69 0,66 0,58 0,73 0,75 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 71,65 49,53 63,18 61,74 51,12 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 0,21 0,60 0,33 0,16 1,13 1 Fr o m år 2007 används inte begreppen Kapitaltäckningsgrad och Primärkapitalrelation, istället används Kapitaltäckningskvot och Primärkapitalkvot 8

10 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) samt övertagen egendom och kreditgarantier 0,06 0,09-0,18 0,53 0,16 Övriga uppgifter Medeltal anställda Antal kontor RESULTATRÄKNING Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster Summa kostnader Nedskrivning av aktieinnehav i Swedbank AB Rörelseresultat Bokslutsdispositioner, netto Skatter Årets resultat inkl avskrivningar på materiella anläggningstillgångar BALANSRÄKNING Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar för pensioner Summa skulder Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder och eget kapital

11 FEM ÅR I SAMMANDRAG In- och utlåning till allmänheten, tkr Utlåning Inlåning Sparande i Robur kapitalförvaltning, förmögenhetsvärde, tkr Antal kunder

12 Förslag till disposition beträffande sparbankens förlust Årets resultat enligt balansräkningen utgör tkr för år Styrelsen föreslår att detta belopp i sin helhet överförs till reservfonden. Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 1,24. Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till tkr ( tkr) och slutligt minimikapitalkrav till tkr ( tkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 11

13 RESULTATRÄKNING, TKR Not Förändr i % Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto ,2 Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter ,8 Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster ,1 Resultat före kreditförluster ,9 Kreditförluster, netto Nedskrivning av aktieinnehav i Swedbank AB Rörelseresultat ,6 Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat ,6 12

14 BALANSRÄKNING, TKR TILLGÅNGAR Not Förändr i % Kassa Belåningsbara statsskuldförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar 22 - Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar ,6 SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar för pensioner Summa skulder och avsättningar ,4 Obeskattade reserver ,4 Eget kapital Grundfond 2 2 Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital ,7 Summa skulder och eget kapital ,6 Poster inom linjen Ställda säkerheter 0 0 Ansvarsförbindelser Åtaganden REDOGÖRELSE FÖR FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Grundfond Reservfond Fond för Årets Total verkligt värde resultat eget kapital Ingående balans eget kapital Resultatdisposition Finansiella tillgångar som kan säljas: Omvärdering redovisad mot eget kapital Årets resultat Utgående eget kapital Syftet med reservfonden har varit att spara nettovinsten. Fond för verkligt värde inkluderar den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas, fram till dess att tillgången bokas bort från balansräkningen. 13

15 KASSAFLÖDESANALYS, TKR Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto Orealiserad del av nettoresultatet av finansiella transaktioner Avskrivningar Nedskrivning av aktieinnehav i Swedbank AB Kreditförluster Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten Ökning/minskning av värdepapper Ökning/minskning av inlåning från allmänheten Förändring av övriga tillgångar Förändring av övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av finansiella tillgångar Förvärv av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa Utlån till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut Summa

16 NOTER TILL FINANSIELLA RAPPORTER 1. Uppgifter om sparbanken Årsredovisningen avges per 31 december 2008 och avser Sidensjö Sparbank som är sparbank med säte i Sidensjö i Örnsköldsviks kommun. Adressen till huvudkontoret är Bredåker 101, Sidensjö. 2. Redovisningsprinciper (a) Överensstämmelse med normgivning och lag Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25 ) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer. Sparbankerna tillämpar därigenom s k lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2.1 och FFFS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till att sambandet mellan redovisning och beskattning skall tillämpas. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 19 mars Resultat och balansräkning blir föremål för fastställande på sparbanksstämman den 20 april De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår. (b) Värderingsgrunder vid upprättande av företagets finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde (se not 20) eller när säkringsredovisning till verkligt tillämpas. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. (c) Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. (d) Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att sparbankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. (e) Ränteintäkter och räntekostnader, samt utdelning Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida inoch utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran och det belopp som erhålls vid förfall. Räntekostnader inkluderar periodiserade belopp av emissionskostnader och liknande direkta transaktionskostnader för att uppta lån. Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av: 15

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse... 6 Fem år i sammandrag... 11 Resultaträkning......................... 12 Balansräkning.......................... 13 Kassaflödesanalys......................

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14 Årsredovisning 2009 2 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6 Fem år i sammandrag 8 Resultat- och balansräkning 10 Kassaflödesanalys 14 Noter 16 Revisionsberättelse 54 Bolagsstyrning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2013 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD kommentar för verksamhetsåret 2013 2013 års resultat När vi summerar 2013 kan vi åter igen se tillbaka

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår. Årsredovisning 2012 Innehåll VD har ordet... 4-9 Förvaltningsberättelse... 10 Fem år i sammandrag...11-12 Resultaträkning... 17 Totalresultat...18 Balansräkning...19 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet Årsredovisning 2013 Omtanke Kvalitet Närhet Innehållsförteckning VD:s kommentar 2 Förvaltningsberättelse 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition beträffande bankens vinst 10 Resultaträkning 11

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2011 Innehåll VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2007-2011 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. Bankens 157:e verksamhetsår. sparbanken nord. årsredovisning 2008 1

ÅRSREDOVISNING 2008. Bankens 157:e verksamhetsår. sparbanken nord. årsredovisning 2008 1 ÅRSREDOVISNING 2008 Bankens 157:e verksamhetsår sparbanken nord årsredovisning 2008 1 VD-KOMMENTAR Årsredovisning 2008, Sparbankens 157:e verksamhetsår Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredag

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD:s kommentarer 2 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 7 Resultat- och balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

Årsredovisning 2013. rustdagen

Årsredovisning 2013. rustdagen Årsredovisning 2013 rustdagen Orusts Sparbanks årsredovisning 2013 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Orustdagen 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 ÅRSREDOVISNING 2012 Sannolikt blir skuldsaneringar allt vanligare de kommande åren. Det vore önskvärt att regelverket för skuldsanering beaktade när krediter beviljats i samband med fördelningen av det

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 29 april klockan 17.45 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 29 april klockan 17.45 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2010 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 29 april klockan 17.45 i Sparbankens hörsal Innehållsförteckning VD:s kommentar... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Fem år i sammandrag...

Läs mer

Innehåll. Stämma. Ordinarie sparbanksstämma i Markaryds Sparbank kommer att hållas den 23 april 2014.

Innehåll. Stämma. Ordinarie sparbanksstämma i Markaryds Sparbank kommer att hållas den 23 april 2014. Årsredovisning 2013 Innehåll VD-kommentar 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 8 Resultat- och balansräkning 10 Rapport över förändring i Eget kapital 12 Kassaflödesanalys 13 Noter till resultat-

Läs mer

årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning 2013 Foto: David Huynh Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning för år 2013 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles tisdagen den 15 april 2014 kl 18.00 på Hishults

Läs mer

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00.

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00. Innehållsförteckning VD kommentar 1-2 Omvärldsanalys 3-6 Förvaltningsberättelse 7-11 Resultaträkning 12 Balansräkning 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 14 Noter till

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår. Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer