Uddevalla Energi Årsredovisning Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Uddevalla Energi Årsredovisning Innehåll Kortfakta 2 Innehållsförteckning 3 VD har ordet året som gick 8-9 Presentation av Uddevalla Energi 1-11 Personal, arbetsmiljö och rekrytering Miljöarbetet Uddevalla Energi Uddevalla Energi - Elnät Uddevalla Energi - Värme Uddevalla Energi - Kraft Uddevalla Energi och framtiden 3-31 Ekonomisk information 33 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag: Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB och Uddevalla Kraft AB. g Intressebolaget EnergiFokus ägs till 5 % vardera av Trollhättan Energi AB och Uddevalla Energi AB. g s kärnverksamheter är administration, kundtjänst, stadsnät och mätvärdesinsamling. g Uddevalla Energi Elnät AB svarar för drift och underhåll av elnät. - Förvaltningsberättelse Nyckeltal, flerårsjämförelse 37 - Resultaträkningar, koncernen och moderbolaget 38 - Balansräkningar, koncernen och moderbolaget Kassaflödesanalyser, koncernen och moderbolaget 41 - Noter, gemensamma för koncernen och moderbolaget Förslag till vinstdisposition 51 - Revisionsberättelse 52 Så styrs Uddevalla Energi 53 Styrelse och VD 54 g Uddevalla Energi Värme AB marknadsför och distribuerar fjärrvärme och fjärrkyla. UEVAB ansvarar även för leveransavtal och prissättning. g Uddevalla Kraft AB svarar för energiproduktion och avfallshantering. UKAB levererar även hetvatten och elkraft från Lillesjö. g Styrelsen utses av kommunen. Verkställande Direktör är Roger Johansson. Bolaget har 126 anställda. 2 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 3

3 VD HAR ORDET VD har ordet Roger Johansson, VD Uddevalla Energi Vi har att förvalta det förtroende som medborgarna visat oss under mer än 15 år. Uddevalla Energi medverkar till att bygga ett samhälle som vi vill leva och arbeta i. Vårt uppdrag sträcker sig tillbaka till 1857, då staden tillsammans med Kampenhofs aktiebolag beslöt att bygga ett gasverk för att försörja staden med gas till sex gatubelysnings stolpar och industrin med gas till produktionen. Uddevalla Energi har att förvalta det förtroende som medborgarna visat oss under mer än 15 år. Nu producerar och distribuerar vi el, fjärrvärme och fjärrkyla, bedriver renhållning, behandlar avfall och tillhandahåller ett fibernät för kommunikation. Lillesjö kraftvärmeverk invigdes av HKH Kronprinsessan Victoria den 19 januari. Ett intensivt arbete, som påbörjades i maj 24 med ett blankt papper, kröntes knappt fem år senare med en högtidlig invigning i närvaro av dem som medverkat till att genomföra detta projekt på tidplan och i princip på budget. Uddevalla Energis egna medarbetare, kunder, leverantörer, entreprenörer, konsulter, kollegor, ägarföreträdare, politiker från alla partier, som hela tiden givit projektet sitt odelade stöd, var på plats. Lillesjö kraftvärmeverk är den största miljösatsningen i regionen på många år. Avfall från hushåll och verksamheter används för att producera el, fjärrvärme och fjärrkyla. Restprodukterna tas om hand och kommer till och med till nytta. Slaggen används för sluttäckningen av deponin på Havskuren. Flygaskan, som innehåller kalk och tungmetaller, används tillsammans med svavelsyra från industrin till att återställa Langøya, ett tidigare kalkbrott i Oslofjorden, med gips. Rökgas- och spillvattenreningen på Lillesjö använder bästa tillgänglig teknik och uppfyller med god marginal högt ställda miljökrav. Lillesjöverket har efter några inledande störningar, som rättats till, uppvisat mycket hög tillgänglighet och prestanda. Det är inte utan stolthet vi tog emot Uddevalla kommuns byggnadspris och med glädje vi uppfattade kronprinsessans konstaterande Lillesjöverket Sveriges vackraste kraftvärmeverk. Efter att ha genomfört ett så stort projekt som Lillesjöverket är det lätt att slå sig till ro. Dock inte Uddevalla Energi. Fjärrvärmen är den viktigaste förklaringen till att Sverige lyckats så väl med att reducera sina utsläpp av fossil koldioxid. Fjärrvärmen har i det närmaste avvecklat fossila bränslen i uppvärmningssektorn. Ett område som tyvärr 4 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 5

4 VD HAR ORDET inte lyckats minska koldioxidutsläppen utan en från kommunen. Med denna säkrar vi avfall En organisation som växer så snabbt måste tvärtom ökat dem är transportsektorn. Därför till Lillesjöverket och material till sluttäckning av arbeta inte enbart med regler utan även med är ansträngningarna att få in alternativa och deponin. Renhållningen är en naturlig del av gemensamma värderingar. Med väl förankrade förnyelsebara fordonsbränslen angelägna. Uddevalla Energis verksamhet. värderingar får organisationen vägledning i vardagen. All personal deltar i den resa som Biogas är det mest miljövänliga fordonsbräns- Kraven att inget oplanerat elavbrott får över- processen att ta fram och förankra våra värde- let med inget utsläpp av fossil koldioxid. Vi stiga 24 timmar från 211 kommer vi att ringar innebär. undersöker möjligheterna att röta matavfall, uppfylla redan 21. Stora ansträngningar har avloppsslam och annat organiskt material för gjorts och görs för att leveranssäkra elnätet Professionell, engagerad och resurssmart. att producera biogas. För denna process är även på landsbygden. Luftledningar på stolpe Det är Uddevalla Energis värderingar. Det tillgången till fjärrvärme, inte minst sommartid, genom skogen byggs om, grävs ner eller säkras professionella innebär att vi agerar kompetent, en stor fördel. på annat sätt. Med nya krafter i ledningen för långsiktigt och trovärdigt med affärsmässig energimarknadsinspektionen verkar det finnas samhällsnytta för ögonen. Engagerade utför vi Uddevalla Energi är ett av kommunens viktigas- förståelse för att investeringar måste finan- våra uppgifter med ansvar, delaktighet, öppen- te verktyg för att uppnå miljömålen. Vi tänker i sieras och den ansträngda relationen mellan het och glädje. Resurssmarta har vi helhetssyn energisystem och försöker anlägga ett helhets- elbranschen och myndigheten har förbytts i en i vår strävan att medverka till hållbar utveckling. perspektiv. Därför har vi bland annat byggt fjärrvärme i Ljungskile för att kunna tillhandahålla uppvärmning helt baserad på förnyelsebara bränslen. Vi ser inte enbart till energianvändningen inom fyra väggar. Primärenergisynen, att se till hela kedjan från energiutvinning till slutanvändning, är en förutsättning för att finna lösningar som inte suboptimerar. Något skämtsamt konstaterar vi att det inte enbart är näbbskor och fjällrävenjackor som drivs av ett miljöengagemang. Även slipsnissar konstruktiv dialog. Investeringar i nya anläggningar och ledningslinjer, förnyelse av gamla och uttjänta är en naturlig del av vår vardag. Karaktären på våra verksamheter gör att vi styrs av ett stort antal lagar, förordningar och föreskrifter. Regler är vi vana att förhålla oss till. På senare år har vi inte enbart investerat i anläggningar. Under de senaste fem åren har antalet medarbetare ökat från drygt 8 till 126. Värderingsresan har börjat. Den blir inte avslutad. Att leva och verka efter våra värderingar är en ständigt pågående process. Den medverkar till att nå vår vision. Vi har nöjda kunder och ägare. Roger Johansson Verkställande direktör Ansträngningarna att få in alternativa fordonsbränslen är angelägna. kan göra det. Det handlar främst om personal som erfordras för att driva och underhålla ett nytt kraftvärme- Lillesjöverkets färdigställande var inte den enda verk och renhållningens medarbetare. stora händelsen. Vi övertog renhållning- 6 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 7

5 - ÅRET SOM GICK - ÅRET SOM GICK Året som gick - i korthet Ny bolagsform Från och med 1 januari är bolagets verksamhet organiserad i moderbolag, tre helägda dotterbolag och ett intressebolag. Ny mätmetod En ny lag om mätvärdesinsamling började gälla den 1 juli. Uddevalla Energi har installerat ett system som möter de nya kraven på månadsvis mätning, och som även klarar av timvis mätning. Ny verksamhet Avfallshantering inkluderades i Uddevalla Kraft AB den 1 januari. Bredband Uddevalla Energi bygger ut bredbandsnätet och satsar på nya tjänster i utbudet. Lillesjö Den 17 juni övertog Uddevalla Energi helt driften av Lillesjö kraftvärmeverk av leverantörerna. Kraft värmeverket invigdes av HKH Kronprinsessan Victoria den 19 januari. Öppet hus för allmänheten genomfördes den 9 och 1 maj. Driftsäkerhet Arbetet med att gräva ner de luftburna kablarna fortsätter. Målet är att uppfylla lagkraven som börjar gälla 211 om att inga oplanerade strömavbrott får vara längre än 24 timmar. Personalarbete Värderingsarbete inom organisationen pågår under året. Fjärrvärme Utbyggnaden av fjärrvärme i Ljungskile fortskrider enligt planerna. 8 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 9

6 PRESENTATION UDDEVALLA ENERGI PRESENTATION UDDEVALLA ENERGI Vi är stadens hjärta! Vi vill vara med och skapa ett samhälle för alla Vårt Engagemang Att dokumentera och hålla ordning på de Vårt Uppdrag Vårt uppdrag gäller eldistribution, elproduk- Vision Varje steg Uddevalla Energi tar omges av regler Där det pulserar, bränner, lyser och värmer är finmaskiga näten är vardagsmat för oss. Vi är Vi vill vara med och skapa ett samhälle för alla. tion, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät och andra Vi vill att Uddevalla kommun ska fortsätta vara som vår personal dagligen måste förhålla sig Uddevalla Energi med på ett hörn. Våra trådar, bäst i klassen på ordning och reda. Även om Vi ska bygga infrastruktur så att Uddevalla kom- infrastruktursfrågor. Vi har ett uppdrag inom en pulserande och livfull stad med plats för så- till. Vårt engagemang för miljö och människor kablar, rör och ledningar förgrenar sig under vår verksamhet är omgärdad av lagar, förord- mun blir en attraktiv och konkurrenskraftig plats avfallsförbränning där vi tar hand om allt från väl stora företag och industrier som etablerade kommer dock inifrån och är djupt förankrat i hela Uddevalla kommun och binder samman ningar och föreskrifter, sporras vi att sätta vår för företag att etablera sig på. Vi ska medverka avfallshantering till fjärrvärmedistribution. Vi är och nyinflyttade kommuninvånare. I vår lilla vår organisation. fastigheter, industrier, hushåll och individer. egen miljöstandard. Vi vill leva upp till kraven, till det förnyelsebara och uthålliga samhäl- med och planerar för nya biogasanläggningar skala vill vi vara med och bygga ett samhälle Näten sträcker sig likt artärer och vener ut och plus lite till. För det är ju så med hjärtan när de let och vi tar på oss uppgiften att tänka stort. och satsar på att utveckla fordonsbränsle- som vi kan vara trygga i. Riskbedömning och in i minsta vrå, och det är vid det stora röda slår lite extra för något. När vi planerar har vi system och kretslopp i verksamheten. På uppvärmningsområdet har planering för driftsäkra system har alltid varit hjärtat Uddevalla Energi som alla trådar tankarna, och vi uppmuntrar varje litet miljösteg vi helt fasat ut den fossila eldningsoljan ur vår kärnverksamhet och blir ännu viktigare ju knyts samman. som för oss närmare det samhälle vi vill bo fjärrvärmeproduktionen. I de fall vi behöver an- mer beroende samhället blir av säkra el- och och leva i. vända olja som spets och reserv kör vi enbart informationsnät. på vegetabilisk olja. 1 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 11

7 PERSONAL - ARBETSMILJÖ - REKRYTERING Vi har otroligt engagerade medarbetare som tycker det är roligt att gå till jobbet Personalen är vår största resurs Christina Johansson är administrativ chef Engagerade medarbetare på Uddevalla Energi. Hennes mål är att Uddevalla Energis jämställdhetsarbete får högt Uddevalla Energi ska fortsätta att vara en betyg i medarbetarundersökning. arbetsplats där medarbetarna trivs. - Jag har själv barn på dagis, och i personalundersökningen syns det jättetydligt att det går Totalt är vi är 126 anställda som är spridda att kombinera familjeliv med arbetet. på fem arbetsplatser. Vi har otroligt engagerade Christina tror också på att skapa möjligheter för medarbetare som tycker att det är roligt att gå personal att träffas. till jobbet. Genom de medarbetarundersökningar vi har gjort framgår det att Uddevalla ordnar aktiviteter, grillaftnar och fester. Vi ordnar Det finns eldsjälar som på eget initiativ Energi är en bra arbetsplats och att personalen också en del aktiviteter, men att personalen på upplever sina arbetsuppgifter som meningsfulla och viktiga för samhället. Vårt Nöjd-Med- Det visar vilket engagemang våra medarbetare eget initiativ hittar på saker är oerhört positivt. arbetar-index (NMI) ligger på 4,18 av 5, och har, säger Christina Johansson. det är en bra siffra. Att tänka på kostnaderna Värderingsarbete Uddevalla Energi har anställt ny personal de Trots att personalen är uppdelad på fem olika senaste åren och kommer att anställa fler på fysiska platser är målet att alla anställda ska sikt. Liksom för många andra har varit ett känna sig som en del av helheten. tufft år. Vi har inlett ett omfattande arbete där De här frågorna brinner jag för. Vi har ett stort vi på ett systematiskt sätt går igenom bolagets värderingsarbete på gång. En del i det arbetet alla kostnader. Ett exempel på hur kostnaderna är att vi ska ta fram en gemensam värdegrund har kunnat hållas nere är att vi har förhandlat i företaget. fram förmånligare avtal för våra bilförsäkringar. Ett verktyg i arbetet är en bok som cheferna Genom att tänka nytt, kan vi hitta nya lösningar kommer att arbeta med tillsammans med som sänker kostnaderna utan att sänka kvaliteten. Vi kommer att fortsätta se över våra personalen. Vi sätter ihop en arbetsbok för våra 21 chefer kostnader och spara på alla tänkbara sätt. och ser till att de får möjlighet att träffas och samtala kring frågorna i den. Vi vill utveckla oss och bli ännu bättre ledare. Rekrytering Värderingsarbetet hoppas Christina kommer att Hela energibranschen kommer att behöva leda till ännu nöjdare medarbetare. anställa många nya medarbetare de närmaste Vi har redan ett mycket bra arbetsklimat, åren och så även Uddevalla Energi. För att men de här frågorna är så viktiga för oss att lyckas med det måste vi fortsätta att vara vi vill arbeta med detta på djupet. Så som en bra och attraktiv arbetsplats. Vi ska satsa vi behandlar varandra kommer vi sannolikt på personalen och se till att de känner sig behandla våra kunder och vår omgivning. uppskattade och värdefulla. Vi ska fortsätta att Arbetsboken är ett redskap bland många för att presentera oss som ett framtidsbolag med skapa det klimat vi vill ha tillsammans. Jag vill verksamheter inom energi, miljö och bredband att alla ska kunna gå till jobbet med glädje. så att de unga som står i begrepp att välja yrkesutbildning och anställning har rätt bild av vad Uddevalla Energi arbetar med. Arbetsmiljö För att kunna locka till oss engagerade och kunniga medarbetare även i framtiden måste arbetsmiljön på Uddevalla Energi vara trivsam och säker. Vi kommer även i fortsättningen att ge bidrag till alla anställda för hälsofrämjande aktiviteter, tex gymkort. Ett bra hälsoarbete tillsammans med god arbetsmiljö och stimulerande och betydelsefulla arbetsuppgifter gör att vi fortsätter att ha låg sjukfrånvaro. En bra sjukvårdsförsäkring är tillgänglig för all personal. Den som blir sjuk får snabb vård, vilket är tryggt för personalen och effektivt för bolaget. Vi är rädda om våra resurser, och personalen är utan tvekan den största resurs vi har. I ett företag med stora riskmoment är arbetsmiljön, med betoning på säkerhet, oerhört viktig att jobba med. Vi ska följa de lagar och regler som finns och se till att arbetsmiljön inte bara blir trevlig att jobba i utan att även personalen ska känna sig trygg med de säkerhetsrutiner som finns och att de följs till punkt och pricka. I vårt säkerhetsarbete ingår utbildning till personalen inom vissa intervall, så att säkerhetsfrågorna inte riskerar att bli inaktuella. Det ska vara tryggt att gå till jobbet även när arbetet som ska utföras innehåller vissa risker, och det ska finnas ett säkerhetstänk även när tryggheten känns så stor att riskerna kan glömmas bort. Säkerhetsfrågorna tillhör inte en person, utan ska finnas med i hela organisationen och på individnivå. 12 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 13

8 PERSONAL - ARBETSMILJÖ - REKRYTERING PERSONAL - ARBETSMILJÖ - REKRYTERING Värderingsresan Värdegrunden i ett företag bildar ett fundament som vägleder och som finns med som en extra dimension när både små och stora beslut skall fattas. I april gick startskottet för vårt förnyelsearbete, som innebär att synliggöra och uppdatera den värdegrund som företaget vilar på. Genom samtal, möten, grupparbeten och värderingsuppgifter har vi både på konferensen på Vann i april och under hela arbetat med dessa frågor, enskilt såväl som i grupp. Under resans gång har vi enats om ledorden Professionell, Engagerad och Resurssmart. Vi vill att personalen ska känna sig värdefull Under 21 kommer vi att fortsätta samtal och möten kring vårt värderingsarbete för att ytterligare stärka och fördjupa våra ledord, samt fundera över hur våra värderingar kan omsättas i praktiken. Arbetsboken som vi tog fram under fungerar som ett instrument för att involvera samtliga medarbetare. Under hösten 21 kommer värderingsarbetet att sammanfattas i en användbar guide som alla nya såväl som gamla medarbetare kommer att ta del av. Våra värderingar fungerar som en kompass. De hjälper oss att hålla riktningen i vardagliga situationer, i möten med kunder och under våra arbetsdagar tillsammans. Värderingarna styr företaget i rätt riktning och är ett verktyg för att kunna fatta självständiga och kloka beslut. 14 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 15

9 MILJÖARBETET Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo DROPPEN URHOLKAR STENEN, INTE GENOM SIN KRAFT, UTAN GENOM ATT STÄNDIGT FALLA Vi sätter hela tiden nya miljömål Vår miljövision Uddevalla Energi ska långsiktigt erbjuda leveranser av energi till största möjliga kundnytta. Verksamheten skall präglas av helhetssyn avseende miljö, teknik och ekonomi i hela processen från våra leverantörer till slutkundens energianvändning. Ständig förbättring av miljöarbetet skall vara en naturlig del för alla i verksamheten. Vi skall förebygga utsläpp av föroreningar och sträva efter att minska påverkan på den yttre miljön. Vi skall minst leva upp till alla krav och förväntningar som framgår av lagstiftning och tillstånd som är relevanta för verksamheten. Redan nu syns stora miljövinster Miljöfrågor kräver engagemang, tålamod och framförhållning. Vår miljövision innebär att hela verksamheten ska genomsyras av viljan till förbättring, och att alla på ett naturligt sätt ska jobba med miljöfrågorna. Vi ska leva upp till de förväntningar som ställs på oss och bidra till att minska miljöpåfrestningarna på samhället. Ett steg i taget närmar vi oss miljömålen, men vi lyfter hela tiden blicken och sätter nya mål inför framtiden. Miljöarbetet blir aldrig fullbordat, utan är en resa som blir lättare ju fler som färdas i samma riktning. Lillesjö För år var ett av de stora miljömålen att överta driften av Lillesjö och att få igång värme- och elproduktion i kraftvärmeverket. Miljömålet uppnåddes, och redan nu syns stora miljövinster när avfallet i regionen tas tillvara lokalt. Långa avfallstransporter försvinner och Uddevallaområdet får en stabil el- och värmeproduktion. underhållsarbete som är förlagt till sommaren då efterfrågan på fjärrvärme är lägst. Under den kallare perioden, november till mars, startas Hovhultsverket som är en samförbränningsanläggning där fastbränsle och biomal eldas. Vid extremt kalla situationer startas även oljepannor som spetslast. I dessa eldas bioolja. I Uddevallas fjärrvärmenät finns flera anläggningar kopplade till nätet varav de flesta är mindre panncentraler. Dessa är reservanläggningar och används främst vid läckor på fjärrvärmeledningen då delar av stan måste sektioneras. Miljötillstånd krävs för fem anläggningar i produktionsmixen. Fjärrvärme Basproduktionen av fjärrvärme står Lillesjö för. I ett kraftvärmeverk produceras både fjärrvärme och el och är således väldigt energieffektivt. Under producerades 57 GWh el, vilket motsvarar el till cirka 95 villor. Lillesjö är igång året om, förutom ett årligt stopp för 16 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 17

10 MILJÖARBETET MILJÖARBETET Utsläpp till luft, vatten och mark Produktionen av fjärrvärme genererar utsläpp Kraven på utsläpp till vatten från Lillesjö är Lillesjö är fiberslam från vattenreningen. Koldioxidutsläpp till luft och vatten. Anläggningarna drivs i enlig- tuffa. Det pågår en utredning för att fastställa Både flygaskan och bottenaskan från Hovhult En viktig fråga med anledning av växthusef- het med gällande miljötillstånd. vilka riktvärden som ska gälla för anläggningen skickas till Havskurentippen för att användas fekten och den globala uppvärmningen är Ett snitthus gör av med ca 2 kwh årligen. och underlag är inskickat till Länsstyrelsen som sluttäckning. Bottenaskan från Lillesjö utsläpp av koldioxid. Den fossila andelen kol- Diagrammen nedan visar utsläpp till luft per för beslut. Lillesjö har haft en inkörnings- används också till sluttäckning av Havskuren. dioxid ökar jämfört med. Siffrorna producerad kwh fjärrvärme och är ett verktyg period där utsläppsvärden har kontrollerats och Flygaskan och fiberslam från vattenrenings baseras på en uppskattning enligt gällande 5optimerats. processen på Lillesjö är farligt avfall och skickas branschpraxis att 3 % av koldioxidutsläppet Vi följer hela tiden upp utsläppen och 4 till Langøya i Norge. från avfallsförbränning är av fossilt ursprung. för en nedåtgående trend. 3 Producerad fjärrvärme GWh för4 att jämföra miljöeffektiviteten för produk35 tionen arbetar NOxProducerad fjärrvärme CO CO * 23* FOSSILT25 TORV 26 BIOGENT 27 FOSSILT TORV BIOGENT 31* 5 23* g/kwh 7 FOSSILT BIOGENT FOSSILT TORV 174 OGENT OGENT kg mg/kwh NOx Svavel Svavel mg/kwh Stoft 6 mg/kwh Stoft utsläppsrätter för torvandelen i produktionen kgton mg/kwh GWh mg/kwh mg/kwh kg kg 6 12 mg/kwh 8ton 5 torv som långsamt förnyelsebart bränsle istället Svavel Svavel CO2, fossilt och torv Producerad fjärrvärme Svavel 13 ton Uddevalla Energi har som policy att definiera UTSLÄPP TILL LUFT UNDER 5 ÅR kg för fossilt. Stoft CO2, fossilt och torv BRÄNSLEMIX Biomal,4% Biogen olja 1,3% Stoft Svavel 6 NOx Stoft 6 och torv CO2, fossilt Torv 7% Fossilt 2% kg Stoft kg Svavel kg Stoft Träbränsle 12 4 PRODUCERAD ENERGI FÖR 4 6 Torv % PRODUKTIONSAVDELNINGENS 7,5% Avfall 3 Biogent ANLÄGGNINGAR UNDER 5 ÅR 7% % Fossil olja (all fjärrvärme och el från Lillesjöverket) 2,3% GWh ton Producerad fjärrvärme CO2, fossilt och torv Totalt ton Totalt MWh FÖRDELNING AV CO2 kg Svavel 1 kg Stoft Gäller totalt utsläpp från alla av produktionsavdelningens anläggningar kg 5 kg NOx Svavel kg Fossilt % Torv ,5% Biogent % 2 1 RESTPRODUKTER - DE TVÅ STÖRSTA ANLÄGGNINGARNA Lillesjö Mottagare av restprodukt Hovhult 26Mottagare av restprodukt Uddevalla Kraft är med i handeln med 1 BIOGENT mg/kwh TORV * 3% av CO2-utsläpp från avfallsförbränning är av fossilt ursprung. mg/kwh NOx NOx 19 2 kg 8 NOx mg/kwh GWh Producerad fjärrvärme Askor finns i form av flygaska och botten aska. 25 kggwh g/kwh CO2, fossilt och torv ton En annan restprodukt som uppkommer på UTSLÄPP PER PRODUCERAD KWH FJÄRRVÄRME 174 Förnyelsebar energi Bottenaska ton Havskurentippen, 516 Havskurentippen, Uddevalla kommun Uddevalla kommun Flygaska ton 2762 NOAH, Langøya, Norge 452 Havskurentippen, Uddevalla kommun Fiberslam ton 623 NOAH, Langøya, Norge Brännskrot ton 5 Havskurentippen, Uddevalla kommun Vattenkraft är elnätets vagga kraftverk vid Bäveån. Tillsammans producerar I källaren på Uddevalla Energis kontor på Strömberget (192), Groröd (1964), S:t Anne Strömberget snurrar vattenkraftsverkets turbin. äng (1937), Kollerö (1937) och Fossumberg Vattnet som forsar förbi utanför fönstren alstrar (1943) varje år 6 GWh, vilket räcker till 1 energi på samma sätt och med samma turbin villor. Jourverksamheten vid driften av vatten från 192-talet som när vattenkraftstationen på stationerna håller koll på vattennivåer och Strömberget byggdes. reglerar så att allt fungerar som det ska. Vid högt vattenflöde kan inte allt tas om hand till Under 192-talet var vattenkraften det enda alternativet, men även idag står sig vattenkraf- Vindkraft ten bra. På ett miljövänligt och högeffektivt Det är med stort intresse som vi följer utveck- sätt produceras el på naturliga vattenvägar. I lingen inom förnyelsebar energi. Vindkraftver- Uddevalla finns inga dammar eller vattenreser- ken kan komma ifråga för elproduktion i större ver, vilket gör miljöpåverkan minimal. skala och Uddevalla Energi undersöker möjligheterna att placera vindkraftverk i närheten av Biomal,4% Biogen olja 1,3% Lillesjöområdet. Fem vattenkraftverk Den första Stoft Torv elen 7% som producerades i Uddevalla var på Strömberget. Idag drivs fem vattenträbränsle 21% Fossil olja,3% Strömberget Fossumsberg K4 K Byfjorden Totalt ton el, utan då släpps vattnet förbi vid sidan. Minimal miljöpåverkan Bergsjön Avfall 7% Groröd K5 Kyrksjön S:t Anne Äng K2 Totalt MWh Jädersfors K6 Kollerö K3 Källsjön Lillesjö kraftvärmeverk togs i drift. Utsläppen från Lillesjö är fördelade mellan fjärrvärme och el enligt primerärenergimetoden. 18 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 19

11 UDDEVALLA ENERGI - MODERBOLAGET Vårt stadsnät är väl utbyggt i stadskärnan och vi bygger hela tiden ut - våra tjänster ansvarar för området tjänster Samhällstjänster ingår i vårt som innefattar kundtjänst, mätning och avräkning, stadsnät samt företagskritiska system. Uddevalla Energi möter förväntningarna från bredbandspaket Den utåtriktade verksamheten bygger på en dagens hushåll som är vana vid att ta del av god kundrelation och servicekänsla. tjänster, fakturor och information via webbgränssnitt. Allt större efterfrågan på bredbandslösningar och att kunna ta del av Internet, Vi mäter elförbrukningen timvis Uddevalla Energi har investerat i ny mätarteknik tv och telefon via bredbandskabel möter vi och stod väl rustat den 1 juli när det nya genom att ta fram alternativ som bygger på valfrihet. Genom olika paket som finns tillgängliga lagkravet kom. Alla energibolag måste från det datumet tillämpa fakturering baserad på den via vår webbtjänst ska varje användare kunna faktiska och inte på den uppskattade energiförbrukningen. Vi uppfyller inte bara lagkravet på stadsnät är väl utbyggt i stadskärnan, och vi välja den lösning som passar just dem. Vårt månadsvis mätning, utan vår mätning sker på bygger hela tiden ut det så att fler får tillgång timbasis. Systemet står rustat inför eventuella till snabbt Internet, Internet-telefoni och TV via lagskärpningar och klarar också att samköra fibernätet. mätvärdessystem, fakturor och rapportering. Elnät och fjärrvärmenät är integrerade i samma Varje kabel innehåller 96 fibrer som skickar information på olika våglängder. I ändstationerna system. Ett mätavläsarsystem som är exakt kan också användas till andra områden. Vi undersöker hur vi kan använda insamlingssystemet utrustningen känslig för överbelastning. Sam- skiljs de olika ljusen från varandra och där är inom andra områden till nytta för våra kunder. ordning av kablarna och fibrerna kräver ett omfattande dokumentationsarbete. För att ligga i framkant på bredbandsområdet krävs inte bara att man är uppdaterad på den senaste tekniken. Användarperspektivet, tillgängligheten och användarvänligheten står i centrum och kräver att vi känner våra kunder. En öppen dialog och lyhördhet för kundernas efterfrågan präglar vårt arbete. Vi adderar även samhällstjänster till det vanliga nöjesutbudet och ser möjligheter för ett utökat serviceutbud för kommuninvånarna till exempel genom trygghetslarm, brandlarm och sjukvårdsrådgivning. Den nya tekniken öppnar för möjligheter och användningsområden som man måste vara visionär för att kunna förstå fullt ut. Uddevalla Energi blickar framåt för att ta reda på vilka lösningar och tjänster som kommer att efterfrågas framöver. Fjärravläsning Tjänster fakturerar 25 elnätskunder, 23 renhållningskunder och 17 värmekunder. Vi har gått över till fjärravläsning och de mätar avläsare som förut var ute och kollade mätarställning har nu andra arbetsuppgifter. Två av tjänsterna har kunnat sparas in. Ett stort arbete läggs ner på att kvalitetssäkra mätarna och hålla koll på störningar på elnätet. Informationsöverföringen går via radiolänk eller fiber in i mätvärdesdatabasen. Drygt en halv miljard mätarvärden varje år kommer in till Uddevalla Energi där de sorteras och plockas ut till faktureringsunderlag. 2 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 21

12 UDDEVALA ENERGI - ELNÄT Sladdarna är våra, men elen i sladdarna säljer vi inte Vi ser till att elen kommer fram Göte Klingvall är chef på Uddevalla Energi Elnät AB och är van vid att hålla i trådarna. Vi på elnät var delvis orsaken till att Uddevalla Energi bildade en koncern där vi numera är ett av dotterbolagen. Eftersom elnät är en monopolverksamhet och vi har så kallad koncession från myndigheten att dra kablar och bygga elnät i vårt område så finns det lagar och förordningar som styr vår verksamhet. När Lillesjöverket byggdes och började producera el fick vi inte ha kvar elnät och elproduktion i samma bolag. Driftsäkerhet På elnät håller man i många trådar. Med 25 kunder, 5 transformatorstationer, och mellan 3-4 kabelskåp är dokumentationen viktig. Sladdarna är våra, men elen i sladdarna säljer vi inte. Vi ansvarar för driftsäkerheten och ser till att det finns kapacitet att leverera den mängd el som kunden har avtal för. Driftsäkerheten i systemet är vår kärnverksamhet. De stora januaristormarna Gudrun (25) och Per (27) har fått stora konsekvenser. Det har kommit en ny lag som säger att från och med 211 får det inte vara längre oplanerade strömavbrott än 24 timmar. För att följa lagkravet har vi gjort mycket stora investeringar vad gäller att gräva ner de 2 mil långa luftledningarna som vi hade i vårt nät. I Uddevalla tätort kan det storma hur mycket som helst utan strömavbrott för där är alla kablar redan nedgrävda. När vi gräver ner ledningar brukar vi lägga ner slangar för fiberoptik samtidigt. Idag sköts mätvärdesinsamlingen via radiolänk, men vi förbereder oss på att vi i framtiden kommer att mäta via fiber och då är det bra att ha en slang nedgrävd. Uddevallas elnät är uppkopplat mot Vattenfall som äger regionnäten. Strömmen kommer från de norrländska älvarna via stamnätet som ägs av den statliga myndigheten Svenska Kraftnät. Därefter går elen via regionnätet som ägs av det statliga bolaget Vattenfall, men på den nivån finns det även andra aktörer. Våra nät är hopkopplade med Vattenfalls. För att försörja Uddevalla Energis kunder med el behövs 8 megawatt. Att transportera elen ända från Harsprånget, som är ett vatten kraftverk i Luleälven, till kunderna i Uddevalla innebär en kostnad på över 2 miljoner kronor om året. Organisation Uddevalla Energi Elnät AB Drift och underhåll Driftchef Drifttekniker (3 p) Energiberoende samhälle Samhället har blivit mer och mer beroende av att elleveransen fungerar. Vi har höga krav att leva upp till och för det mesta klarar vi det, men det kan uppstå fel som är utom vår kontroll. Vid ett kabelfel högre upp i hierarkin, till exempel på stamnätsnivå, kan städer och till och med hela landsändar bli utan ström. Vi kan inte planera för att det alltid ska fungera och därför undersöker vi nu möjligheten att använda Lillesjöverket i en sådan situation, säger Göte Klingvall. VD Roger Johansson Elnätchef Göte Klingvall Nätplanering Planeringschef Beredare Projektledare Dokumentation Elnätingenjör 22 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 23

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärr-

Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärr- Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärrvärme och stadsnät i ett gemensamt bolag Landskrona Energi AB. Detta är Landskronabornas

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 14 september 2015 Delårsrapport Q2 2015 2015-01-01 2015-06-30 Nettoomsättning 124 555 tkr (121 124) Rörelseresultat 17 420 tkr (22 489) Resultat efter skatt 16 546

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Företagspresentation. Mölndal Energi

Företagspresentation. Mölndal Energi Företagspresentation Mölndal Energi Mölndal energis verksamhetsområden Produktion Fjärrvärme Elhandel Nära och enkelt med passion för miljön El och värme är något vi tar för givet. Det ska bara fungera.

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Fortum Värme och miljön 2014

Fortum Värme och miljön 2014 Fortum Värme och miljön 014 En positiv hållbar utveckling steg i rätt riktning Energiåret 014 var händelserikt. Det var varmare än normalt och behovet av upp värmning minskade jämfört med året innan. För

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

R eko fjämärme. Vår verksamhet 2013. Landskrona Energi AB. Reko fjärrvärme

R eko fjämärme. Vår verksamhet 2013. Landskrona Energi AB. Reko fjärrvärme R eko fjämärme Vår verksamhet 2013 Landskrona Energi AB Reko fjärrvärme Reho fjämärme Var verksamhet 2013 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning - Låt oss berätta om vår verksamhet.........3 Vår verksamhet

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 mars 2015 Bokslutskommuniké 2014 20140101 20141231 Nettoomsättning 238 030 tkr (236 111) Rörelseresultat 44 259 tkr (33 504) Resultat efter skatt 27 974 tkr (19

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Tillsammans. för Landskronas miljö

Tillsammans. för Landskronas miljö Tillsammans för Landskronas miljö Vår roll i det hållbara samhället En icke fungerande revolver som inspiration Knuten kallas Non CO 2 och är en tydlig symbol för både Landskrona och för verksamheten där

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Vägval för energi och klimat

Vägval för energi och klimat Vägval för energi och klimat Underlag för vägledande debatt i KF 2014-01-07 U N D E RL A G F Ö R V Ä G L E D A N D E D E B A T T I K F Vägval för energi och klimat Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

Produktion med sikte på framtiden

Produktion med sikte på framtiden Produktion med sikte på framtiden Årligen producerar Öresundskraft 1 000 GWh fjärrvärme (i samarbete med våra spillvärmeleverantörer), 300 GWh el och 15 GWh fjärrkyla till kunder i och utanför Öresundsregionen.

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA Torsås Fjärrvärmenät AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Torsås Fjärrvärmenät Ort/orter FVD20012 Torsås Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer