Uddevalla Energi Årsredovisning Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Uddevalla Energi Årsredovisning Innehåll Kortfakta 2 Innehållsförteckning 3 VD har ordet året som gick 8-9 Presentation av Uddevalla Energi 1-11 Personal, arbetsmiljö och rekrytering Miljöarbetet Uddevalla Energi Uddevalla Energi - Elnät Uddevalla Energi - Värme Uddevalla Energi - Kraft Uddevalla Energi och framtiden 3-31 Ekonomisk information 33 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag: Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB och Uddevalla Kraft AB. g Intressebolaget EnergiFokus ägs till 5 % vardera av Trollhättan Energi AB och Uddevalla Energi AB. g s kärnverksamheter är administration, kundtjänst, stadsnät och mätvärdesinsamling. g Uddevalla Energi Elnät AB svarar för drift och underhåll av elnät. - Förvaltningsberättelse Nyckeltal, flerårsjämförelse 37 - Resultaträkningar, koncernen och moderbolaget 38 - Balansräkningar, koncernen och moderbolaget Kassaflödesanalyser, koncernen och moderbolaget 41 - Noter, gemensamma för koncernen och moderbolaget Förslag till vinstdisposition 51 - Revisionsberättelse 52 Så styrs Uddevalla Energi 53 Styrelse och VD 54 g Uddevalla Energi Värme AB marknadsför och distribuerar fjärrvärme och fjärrkyla. UEVAB ansvarar även för leveransavtal och prissättning. g Uddevalla Kraft AB svarar för energiproduktion och avfallshantering. UKAB levererar även hetvatten och elkraft från Lillesjö. g Styrelsen utses av kommunen. Verkställande Direktör är Roger Johansson. Bolaget har 126 anställda. 2 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 3

3 VD HAR ORDET VD har ordet Roger Johansson, VD Uddevalla Energi Vi har att förvalta det förtroende som medborgarna visat oss under mer än 15 år. Uddevalla Energi medverkar till att bygga ett samhälle som vi vill leva och arbeta i. Vårt uppdrag sträcker sig tillbaka till 1857, då staden tillsammans med Kampenhofs aktiebolag beslöt att bygga ett gasverk för att försörja staden med gas till sex gatubelysnings stolpar och industrin med gas till produktionen. Uddevalla Energi har att förvalta det förtroende som medborgarna visat oss under mer än 15 år. Nu producerar och distribuerar vi el, fjärrvärme och fjärrkyla, bedriver renhållning, behandlar avfall och tillhandahåller ett fibernät för kommunikation. Lillesjö kraftvärmeverk invigdes av HKH Kronprinsessan Victoria den 19 januari. Ett intensivt arbete, som påbörjades i maj 24 med ett blankt papper, kröntes knappt fem år senare med en högtidlig invigning i närvaro av dem som medverkat till att genomföra detta projekt på tidplan och i princip på budget. Uddevalla Energis egna medarbetare, kunder, leverantörer, entreprenörer, konsulter, kollegor, ägarföreträdare, politiker från alla partier, som hela tiden givit projektet sitt odelade stöd, var på plats. Lillesjö kraftvärmeverk är den största miljösatsningen i regionen på många år. Avfall från hushåll och verksamheter används för att producera el, fjärrvärme och fjärrkyla. Restprodukterna tas om hand och kommer till och med till nytta. Slaggen används för sluttäckningen av deponin på Havskuren. Flygaskan, som innehåller kalk och tungmetaller, används tillsammans med svavelsyra från industrin till att återställa Langøya, ett tidigare kalkbrott i Oslofjorden, med gips. Rökgas- och spillvattenreningen på Lillesjö använder bästa tillgänglig teknik och uppfyller med god marginal högt ställda miljökrav. Lillesjöverket har efter några inledande störningar, som rättats till, uppvisat mycket hög tillgänglighet och prestanda. Det är inte utan stolthet vi tog emot Uddevalla kommuns byggnadspris och med glädje vi uppfattade kronprinsessans konstaterande Lillesjöverket Sveriges vackraste kraftvärmeverk. Efter att ha genomfört ett så stort projekt som Lillesjöverket är det lätt att slå sig till ro. Dock inte Uddevalla Energi. Fjärrvärmen är den viktigaste förklaringen till att Sverige lyckats så väl med att reducera sina utsläpp av fossil koldioxid. Fjärrvärmen har i det närmaste avvecklat fossila bränslen i uppvärmningssektorn. Ett område som tyvärr 4 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 5

4 VD HAR ORDET inte lyckats minska koldioxidutsläppen utan en från kommunen. Med denna säkrar vi avfall En organisation som växer så snabbt måste tvärtom ökat dem är transportsektorn. Därför till Lillesjöverket och material till sluttäckning av arbeta inte enbart med regler utan även med är ansträngningarna att få in alternativa och deponin. Renhållningen är en naturlig del av gemensamma värderingar. Med väl förankrade förnyelsebara fordonsbränslen angelägna. Uddevalla Energis verksamhet. värderingar får organisationen vägledning i vardagen. All personal deltar i den resa som Biogas är det mest miljövänliga fordonsbräns- Kraven att inget oplanerat elavbrott får över- processen att ta fram och förankra våra värde- let med inget utsläpp av fossil koldioxid. Vi stiga 24 timmar från 211 kommer vi att ringar innebär. undersöker möjligheterna att röta matavfall, uppfylla redan 21. Stora ansträngningar har avloppsslam och annat organiskt material för gjorts och görs för att leveranssäkra elnätet Professionell, engagerad och resurssmart. att producera biogas. För denna process är även på landsbygden. Luftledningar på stolpe Det är Uddevalla Energis värderingar. Det tillgången till fjärrvärme, inte minst sommartid, genom skogen byggs om, grävs ner eller säkras professionella innebär att vi agerar kompetent, en stor fördel. på annat sätt. Med nya krafter i ledningen för långsiktigt och trovärdigt med affärsmässig energimarknadsinspektionen verkar det finnas samhällsnytta för ögonen. Engagerade utför vi Uddevalla Energi är ett av kommunens viktigas- förståelse för att investeringar måste finan- våra uppgifter med ansvar, delaktighet, öppen- te verktyg för att uppnå miljömålen. Vi tänker i sieras och den ansträngda relationen mellan het och glädje. Resurssmarta har vi helhetssyn energisystem och försöker anlägga ett helhets- elbranschen och myndigheten har förbytts i en i vår strävan att medverka till hållbar utveckling. perspektiv. Därför har vi bland annat byggt fjärrvärme i Ljungskile för att kunna tillhandahålla uppvärmning helt baserad på förnyelsebara bränslen. Vi ser inte enbart till energianvändningen inom fyra väggar. Primärenergisynen, att se till hela kedjan från energiutvinning till slutanvändning, är en förutsättning för att finna lösningar som inte suboptimerar. Något skämtsamt konstaterar vi att det inte enbart är näbbskor och fjällrävenjackor som drivs av ett miljöengagemang. Även slipsnissar konstruktiv dialog. Investeringar i nya anläggningar och ledningslinjer, förnyelse av gamla och uttjänta är en naturlig del av vår vardag. Karaktären på våra verksamheter gör att vi styrs av ett stort antal lagar, förordningar och föreskrifter. Regler är vi vana att förhålla oss till. På senare år har vi inte enbart investerat i anläggningar. Under de senaste fem åren har antalet medarbetare ökat från drygt 8 till 126. Värderingsresan har börjat. Den blir inte avslutad. Att leva och verka efter våra värderingar är en ständigt pågående process. Den medverkar till att nå vår vision. Vi har nöjda kunder och ägare. Roger Johansson Verkställande direktör Ansträngningarna att få in alternativa fordonsbränslen är angelägna. kan göra det. Det handlar främst om personal som erfordras för att driva och underhålla ett nytt kraftvärme- Lillesjöverkets färdigställande var inte den enda verk och renhållningens medarbetare. stora händelsen. Vi övertog renhållning- 6 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 7

5 - ÅRET SOM GICK - ÅRET SOM GICK Året som gick - i korthet Ny bolagsform Från och med 1 januari är bolagets verksamhet organiserad i moderbolag, tre helägda dotterbolag och ett intressebolag. Ny mätmetod En ny lag om mätvärdesinsamling började gälla den 1 juli. Uddevalla Energi har installerat ett system som möter de nya kraven på månadsvis mätning, och som även klarar av timvis mätning. Ny verksamhet Avfallshantering inkluderades i Uddevalla Kraft AB den 1 januari. Bredband Uddevalla Energi bygger ut bredbandsnätet och satsar på nya tjänster i utbudet. Lillesjö Den 17 juni övertog Uddevalla Energi helt driften av Lillesjö kraftvärmeverk av leverantörerna. Kraft värmeverket invigdes av HKH Kronprinsessan Victoria den 19 januari. Öppet hus för allmänheten genomfördes den 9 och 1 maj. Driftsäkerhet Arbetet med att gräva ner de luftburna kablarna fortsätter. Målet är att uppfylla lagkraven som börjar gälla 211 om att inga oplanerade strömavbrott får vara längre än 24 timmar. Personalarbete Värderingsarbete inom organisationen pågår under året. Fjärrvärme Utbyggnaden av fjärrvärme i Ljungskile fortskrider enligt planerna. 8 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 9

6 PRESENTATION UDDEVALLA ENERGI PRESENTATION UDDEVALLA ENERGI Vi är stadens hjärta! Vi vill vara med och skapa ett samhälle för alla Vårt Engagemang Att dokumentera och hålla ordning på de Vårt Uppdrag Vårt uppdrag gäller eldistribution, elproduk- Vision Varje steg Uddevalla Energi tar omges av regler Där det pulserar, bränner, lyser och värmer är finmaskiga näten är vardagsmat för oss. Vi är Vi vill vara med och skapa ett samhälle för alla. tion, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät och andra Vi vill att Uddevalla kommun ska fortsätta vara som vår personal dagligen måste förhålla sig Uddevalla Energi med på ett hörn. Våra trådar, bäst i klassen på ordning och reda. Även om Vi ska bygga infrastruktur så att Uddevalla kom- infrastruktursfrågor. Vi har ett uppdrag inom en pulserande och livfull stad med plats för så- till. Vårt engagemang för miljö och människor kablar, rör och ledningar förgrenar sig under vår verksamhet är omgärdad av lagar, förord- mun blir en attraktiv och konkurrenskraftig plats avfallsförbränning där vi tar hand om allt från väl stora företag och industrier som etablerade kommer dock inifrån och är djupt förankrat i hela Uddevalla kommun och binder samman ningar och föreskrifter, sporras vi att sätta vår för företag att etablera sig på. Vi ska medverka avfallshantering till fjärrvärmedistribution. Vi är och nyinflyttade kommuninvånare. I vår lilla vår organisation. fastigheter, industrier, hushåll och individer. egen miljöstandard. Vi vill leva upp till kraven, till det förnyelsebara och uthålliga samhäl- med och planerar för nya biogasanläggningar skala vill vi vara med och bygga ett samhälle Näten sträcker sig likt artärer och vener ut och plus lite till. För det är ju så med hjärtan när de let och vi tar på oss uppgiften att tänka stort. och satsar på att utveckla fordonsbränsle- som vi kan vara trygga i. Riskbedömning och in i minsta vrå, och det är vid det stora röda slår lite extra för något. När vi planerar har vi system och kretslopp i verksamheten. På uppvärmningsområdet har planering för driftsäkra system har alltid varit hjärtat Uddevalla Energi som alla trådar tankarna, och vi uppmuntrar varje litet miljösteg vi helt fasat ut den fossila eldningsoljan ur vår kärnverksamhet och blir ännu viktigare ju knyts samman. som för oss närmare det samhälle vi vill bo fjärrvärmeproduktionen. I de fall vi behöver an- mer beroende samhället blir av säkra el- och och leva i. vända olja som spets och reserv kör vi enbart informationsnät. på vegetabilisk olja. 1 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 11

7 PERSONAL - ARBETSMILJÖ - REKRYTERING Vi har otroligt engagerade medarbetare som tycker det är roligt att gå till jobbet Personalen är vår största resurs Christina Johansson är administrativ chef Engagerade medarbetare på Uddevalla Energi. Hennes mål är att Uddevalla Energis jämställdhetsarbete får högt Uddevalla Energi ska fortsätta att vara en betyg i medarbetarundersökning. arbetsplats där medarbetarna trivs. - Jag har själv barn på dagis, och i personalundersökningen syns det jättetydligt att det går Totalt är vi är 126 anställda som är spridda att kombinera familjeliv med arbetet. på fem arbetsplatser. Vi har otroligt engagerade Christina tror också på att skapa möjligheter för medarbetare som tycker att det är roligt att gå personal att träffas. till jobbet. Genom de medarbetarundersökningar vi har gjort framgår det att Uddevalla ordnar aktiviteter, grillaftnar och fester. Vi ordnar Det finns eldsjälar som på eget initiativ Energi är en bra arbetsplats och att personalen också en del aktiviteter, men att personalen på upplever sina arbetsuppgifter som meningsfulla och viktiga för samhället. Vårt Nöjd-Med- Det visar vilket engagemang våra medarbetare eget initiativ hittar på saker är oerhört positivt. arbetar-index (NMI) ligger på 4,18 av 5, och har, säger Christina Johansson. det är en bra siffra. Att tänka på kostnaderna Värderingsarbete Uddevalla Energi har anställt ny personal de Trots att personalen är uppdelad på fem olika senaste åren och kommer att anställa fler på fysiska platser är målet att alla anställda ska sikt. Liksom för många andra har varit ett känna sig som en del av helheten. tufft år. Vi har inlett ett omfattande arbete där De här frågorna brinner jag för. Vi har ett stort vi på ett systematiskt sätt går igenom bolagets värderingsarbete på gång. En del i det arbetet alla kostnader. Ett exempel på hur kostnaderna är att vi ska ta fram en gemensam värdegrund har kunnat hållas nere är att vi har förhandlat i företaget. fram förmånligare avtal för våra bilförsäkringar. Ett verktyg i arbetet är en bok som cheferna Genom att tänka nytt, kan vi hitta nya lösningar kommer att arbeta med tillsammans med som sänker kostnaderna utan att sänka kvaliteten. Vi kommer att fortsätta se över våra personalen. Vi sätter ihop en arbetsbok för våra 21 chefer kostnader och spara på alla tänkbara sätt. och ser till att de får möjlighet att träffas och samtala kring frågorna i den. Vi vill utveckla oss och bli ännu bättre ledare. Rekrytering Värderingsarbetet hoppas Christina kommer att Hela energibranschen kommer att behöva leda till ännu nöjdare medarbetare. anställa många nya medarbetare de närmaste Vi har redan ett mycket bra arbetsklimat, åren och så även Uddevalla Energi. För att men de här frågorna är så viktiga för oss att lyckas med det måste vi fortsätta att vara vi vill arbeta med detta på djupet. Så som en bra och attraktiv arbetsplats. Vi ska satsa vi behandlar varandra kommer vi sannolikt på personalen och se till att de känner sig behandla våra kunder och vår omgivning. uppskattade och värdefulla. Vi ska fortsätta att Arbetsboken är ett redskap bland många för att presentera oss som ett framtidsbolag med skapa det klimat vi vill ha tillsammans. Jag vill verksamheter inom energi, miljö och bredband att alla ska kunna gå till jobbet med glädje. så att de unga som står i begrepp att välja yrkesutbildning och anställning har rätt bild av vad Uddevalla Energi arbetar med. Arbetsmiljö För att kunna locka till oss engagerade och kunniga medarbetare även i framtiden måste arbetsmiljön på Uddevalla Energi vara trivsam och säker. Vi kommer även i fortsättningen att ge bidrag till alla anställda för hälsofrämjande aktiviteter, tex gymkort. Ett bra hälsoarbete tillsammans med god arbetsmiljö och stimulerande och betydelsefulla arbetsuppgifter gör att vi fortsätter att ha låg sjukfrånvaro. En bra sjukvårdsförsäkring är tillgänglig för all personal. Den som blir sjuk får snabb vård, vilket är tryggt för personalen och effektivt för bolaget. Vi är rädda om våra resurser, och personalen är utan tvekan den största resurs vi har. I ett företag med stora riskmoment är arbetsmiljön, med betoning på säkerhet, oerhört viktig att jobba med. Vi ska följa de lagar och regler som finns och se till att arbetsmiljön inte bara blir trevlig att jobba i utan att även personalen ska känna sig trygg med de säkerhetsrutiner som finns och att de följs till punkt och pricka. I vårt säkerhetsarbete ingår utbildning till personalen inom vissa intervall, så att säkerhetsfrågorna inte riskerar att bli inaktuella. Det ska vara tryggt att gå till jobbet även när arbetet som ska utföras innehåller vissa risker, och det ska finnas ett säkerhetstänk även när tryggheten känns så stor att riskerna kan glömmas bort. Säkerhetsfrågorna tillhör inte en person, utan ska finnas med i hela organisationen och på individnivå. 12 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 13

8 PERSONAL - ARBETSMILJÖ - REKRYTERING PERSONAL - ARBETSMILJÖ - REKRYTERING Värderingsresan Värdegrunden i ett företag bildar ett fundament som vägleder och som finns med som en extra dimension när både små och stora beslut skall fattas. I april gick startskottet för vårt förnyelsearbete, som innebär att synliggöra och uppdatera den värdegrund som företaget vilar på. Genom samtal, möten, grupparbeten och värderingsuppgifter har vi både på konferensen på Vann i april och under hela arbetat med dessa frågor, enskilt såväl som i grupp. Under resans gång har vi enats om ledorden Professionell, Engagerad och Resurssmart. Vi vill att personalen ska känna sig värdefull Under 21 kommer vi att fortsätta samtal och möten kring vårt värderingsarbete för att ytterligare stärka och fördjupa våra ledord, samt fundera över hur våra värderingar kan omsättas i praktiken. Arbetsboken som vi tog fram under fungerar som ett instrument för att involvera samtliga medarbetare. Under hösten 21 kommer värderingsarbetet att sammanfattas i en användbar guide som alla nya såväl som gamla medarbetare kommer att ta del av. Våra värderingar fungerar som en kompass. De hjälper oss att hålla riktningen i vardagliga situationer, i möten med kunder och under våra arbetsdagar tillsammans. Värderingarna styr företaget i rätt riktning och är ett verktyg för att kunna fatta självständiga och kloka beslut. 14 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 15

9 MILJÖARBETET Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo DROPPEN URHOLKAR STENEN, INTE GENOM SIN KRAFT, UTAN GENOM ATT STÄNDIGT FALLA Vi sätter hela tiden nya miljömål Vår miljövision Uddevalla Energi ska långsiktigt erbjuda leveranser av energi till största möjliga kundnytta. Verksamheten skall präglas av helhetssyn avseende miljö, teknik och ekonomi i hela processen från våra leverantörer till slutkundens energianvändning. Ständig förbättring av miljöarbetet skall vara en naturlig del för alla i verksamheten. Vi skall förebygga utsläpp av föroreningar och sträva efter att minska påverkan på den yttre miljön. Vi skall minst leva upp till alla krav och förväntningar som framgår av lagstiftning och tillstånd som är relevanta för verksamheten. Redan nu syns stora miljövinster Miljöfrågor kräver engagemang, tålamod och framförhållning. Vår miljövision innebär att hela verksamheten ska genomsyras av viljan till förbättring, och att alla på ett naturligt sätt ska jobba med miljöfrågorna. Vi ska leva upp till de förväntningar som ställs på oss och bidra till att minska miljöpåfrestningarna på samhället. Ett steg i taget närmar vi oss miljömålen, men vi lyfter hela tiden blicken och sätter nya mål inför framtiden. Miljöarbetet blir aldrig fullbordat, utan är en resa som blir lättare ju fler som färdas i samma riktning. Lillesjö För år var ett av de stora miljömålen att överta driften av Lillesjö och att få igång värme- och elproduktion i kraftvärmeverket. Miljömålet uppnåddes, och redan nu syns stora miljövinster när avfallet i regionen tas tillvara lokalt. Långa avfallstransporter försvinner och Uddevallaområdet får en stabil el- och värmeproduktion. underhållsarbete som är förlagt till sommaren då efterfrågan på fjärrvärme är lägst. Under den kallare perioden, november till mars, startas Hovhultsverket som är en samförbränningsanläggning där fastbränsle och biomal eldas. Vid extremt kalla situationer startas även oljepannor som spetslast. I dessa eldas bioolja. I Uddevallas fjärrvärmenät finns flera anläggningar kopplade till nätet varav de flesta är mindre panncentraler. Dessa är reservanläggningar och används främst vid läckor på fjärrvärmeledningen då delar av stan måste sektioneras. Miljötillstånd krävs för fem anläggningar i produktionsmixen. Fjärrvärme Basproduktionen av fjärrvärme står Lillesjö för. I ett kraftvärmeverk produceras både fjärrvärme och el och är således väldigt energieffektivt. Under producerades 57 GWh el, vilket motsvarar el till cirka 95 villor. Lillesjö är igång året om, förutom ett årligt stopp för 16 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 17

10 MILJÖARBETET MILJÖARBETET Utsläpp till luft, vatten och mark Produktionen av fjärrvärme genererar utsläpp Kraven på utsläpp till vatten från Lillesjö är Lillesjö är fiberslam från vattenreningen. Koldioxidutsläpp till luft och vatten. Anläggningarna drivs i enlig- tuffa. Det pågår en utredning för att fastställa Både flygaskan och bottenaskan från Hovhult En viktig fråga med anledning av växthusef- het med gällande miljötillstånd. vilka riktvärden som ska gälla för anläggningen skickas till Havskurentippen för att användas fekten och den globala uppvärmningen är Ett snitthus gör av med ca 2 kwh årligen. och underlag är inskickat till Länsstyrelsen som sluttäckning. Bottenaskan från Lillesjö utsläpp av koldioxid. Den fossila andelen kol- Diagrammen nedan visar utsläpp till luft per för beslut. Lillesjö har haft en inkörnings- används också till sluttäckning av Havskuren. dioxid ökar jämfört med. Siffrorna producerad kwh fjärrvärme och är ett verktyg period där utsläppsvärden har kontrollerats och Flygaskan och fiberslam från vattenrenings baseras på en uppskattning enligt gällande 5optimerats. processen på Lillesjö är farligt avfall och skickas branschpraxis att 3 % av koldioxidutsläppet Vi följer hela tiden upp utsläppen och 4 till Langøya i Norge. från avfallsförbränning är av fossilt ursprung. för en nedåtgående trend. 3 Producerad fjärrvärme GWh för4 att jämföra miljöeffektiviteten för produk35 tionen arbetar NOxProducerad fjärrvärme CO CO * 23* FOSSILT25 TORV 26 BIOGENT 27 FOSSILT TORV BIOGENT 31* 5 23* g/kwh 7 FOSSILT BIOGENT FOSSILT TORV 174 OGENT OGENT kg mg/kwh NOx Svavel Svavel mg/kwh Stoft 6 mg/kwh Stoft utsläppsrätter för torvandelen i produktionen kgton mg/kwh GWh mg/kwh mg/kwh kg kg 6 12 mg/kwh 8ton 5 torv som långsamt förnyelsebart bränsle istället Svavel Svavel CO2, fossilt och torv Producerad fjärrvärme Svavel 13 ton Uddevalla Energi har som policy att definiera UTSLÄPP TILL LUFT UNDER 5 ÅR kg för fossilt. Stoft CO2, fossilt och torv BRÄNSLEMIX Biomal,4% Biogen olja 1,3% Stoft Svavel 6 NOx Stoft 6 och torv CO2, fossilt Torv 7% Fossilt 2% kg Stoft kg Svavel kg Stoft Träbränsle 12 4 PRODUCERAD ENERGI FÖR 4 6 Torv % PRODUKTIONSAVDELNINGENS 7,5% Avfall 3 Biogent ANLÄGGNINGAR UNDER 5 ÅR 7% % Fossil olja (all fjärrvärme och el från Lillesjöverket) 2,3% GWh ton Producerad fjärrvärme CO2, fossilt och torv Totalt ton Totalt MWh FÖRDELNING AV CO2 kg Svavel 1 kg Stoft Gäller totalt utsläpp från alla av produktionsavdelningens anläggningar kg 5 kg NOx Svavel kg Fossilt % Torv ,5% Biogent % 2 1 RESTPRODUKTER - DE TVÅ STÖRSTA ANLÄGGNINGARNA Lillesjö Mottagare av restprodukt Hovhult 26Mottagare av restprodukt Uddevalla Kraft är med i handeln med 1 BIOGENT mg/kwh TORV * 3% av CO2-utsläpp från avfallsförbränning är av fossilt ursprung. mg/kwh NOx NOx 19 2 kg 8 NOx mg/kwh GWh Producerad fjärrvärme Askor finns i form av flygaska och botten aska. 25 kggwh g/kwh CO2, fossilt och torv ton En annan restprodukt som uppkommer på UTSLÄPP PER PRODUCERAD KWH FJÄRRVÄRME 174 Förnyelsebar energi Bottenaska ton Havskurentippen, 516 Havskurentippen, Uddevalla kommun Uddevalla kommun Flygaska ton 2762 NOAH, Langøya, Norge 452 Havskurentippen, Uddevalla kommun Fiberslam ton 623 NOAH, Langøya, Norge Brännskrot ton 5 Havskurentippen, Uddevalla kommun Vattenkraft är elnätets vagga kraftverk vid Bäveån. Tillsammans producerar I källaren på Uddevalla Energis kontor på Strömberget (192), Groröd (1964), S:t Anne Strömberget snurrar vattenkraftsverkets turbin. äng (1937), Kollerö (1937) och Fossumberg Vattnet som forsar förbi utanför fönstren alstrar (1943) varje år 6 GWh, vilket räcker till 1 energi på samma sätt och med samma turbin villor. Jourverksamheten vid driften av vatten från 192-talet som när vattenkraftstationen på stationerna håller koll på vattennivåer och Strömberget byggdes. reglerar så att allt fungerar som det ska. Vid högt vattenflöde kan inte allt tas om hand till Under 192-talet var vattenkraften det enda alternativet, men även idag står sig vattenkraf- Vindkraft ten bra. På ett miljövänligt och högeffektivt Det är med stort intresse som vi följer utveck- sätt produceras el på naturliga vattenvägar. I lingen inom förnyelsebar energi. Vindkraftver- Uddevalla finns inga dammar eller vattenreser- ken kan komma ifråga för elproduktion i större ver, vilket gör miljöpåverkan minimal. skala och Uddevalla Energi undersöker möjligheterna att placera vindkraftverk i närheten av Biomal,4% Biogen olja 1,3% Lillesjöområdet. Fem vattenkraftverk Den första Stoft Torv elen 7% som producerades i Uddevalla var på Strömberget. Idag drivs fem vattenträbränsle 21% Fossil olja,3% Strömberget Fossumsberg K4 K Byfjorden Totalt ton el, utan då släpps vattnet förbi vid sidan. Minimal miljöpåverkan Bergsjön Avfall 7% Groröd K5 Kyrksjön S:t Anne Äng K2 Totalt MWh Jädersfors K6 Kollerö K3 Källsjön Lillesjö kraftvärmeverk togs i drift. Utsläppen från Lillesjö är fördelade mellan fjärrvärme och el enligt primerärenergimetoden. 18 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 19

11 UDDEVALLA ENERGI - MODERBOLAGET Vårt stadsnät är väl utbyggt i stadskärnan och vi bygger hela tiden ut - våra tjänster ansvarar för området tjänster Samhällstjänster ingår i vårt som innefattar kundtjänst, mätning och avräkning, stadsnät samt företagskritiska system. Uddevalla Energi möter förväntningarna från bredbandspaket Den utåtriktade verksamheten bygger på en dagens hushåll som är vana vid att ta del av god kundrelation och servicekänsla. tjänster, fakturor och information via webbgränssnitt. Allt större efterfrågan på bredbandslösningar och att kunna ta del av Internet, Vi mäter elförbrukningen timvis Uddevalla Energi har investerat i ny mätarteknik tv och telefon via bredbandskabel möter vi och stod väl rustat den 1 juli när det nya genom att ta fram alternativ som bygger på valfrihet. Genom olika paket som finns tillgängliga lagkravet kom. Alla energibolag måste från det datumet tillämpa fakturering baserad på den via vår webbtjänst ska varje användare kunna faktiska och inte på den uppskattade energiförbrukningen. Vi uppfyller inte bara lagkravet på stadsnät är väl utbyggt i stadskärnan, och vi välja den lösning som passar just dem. Vårt månadsvis mätning, utan vår mätning sker på bygger hela tiden ut det så att fler får tillgång timbasis. Systemet står rustat inför eventuella till snabbt Internet, Internet-telefoni och TV via lagskärpningar och klarar också att samköra fibernätet. mätvärdessystem, fakturor och rapportering. Elnät och fjärrvärmenät är integrerade i samma Varje kabel innehåller 96 fibrer som skickar information på olika våglängder. I ändstationerna system. Ett mätavläsarsystem som är exakt kan också användas till andra områden. Vi undersöker hur vi kan använda insamlingssystemet utrustningen känslig för överbelastning. Sam- skiljs de olika ljusen från varandra och där är inom andra områden till nytta för våra kunder. ordning av kablarna och fibrerna kräver ett omfattande dokumentationsarbete. För att ligga i framkant på bredbandsområdet krävs inte bara att man är uppdaterad på den senaste tekniken. Användarperspektivet, tillgängligheten och användarvänligheten står i centrum och kräver att vi känner våra kunder. En öppen dialog och lyhördhet för kundernas efterfrågan präglar vårt arbete. Vi adderar även samhällstjänster till det vanliga nöjesutbudet och ser möjligheter för ett utökat serviceutbud för kommuninvånarna till exempel genom trygghetslarm, brandlarm och sjukvårdsrådgivning. Den nya tekniken öppnar för möjligheter och användningsområden som man måste vara visionär för att kunna förstå fullt ut. Uddevalla Energi blickar framåt för att ta reda på vilka lösningar och tjänster som kommer att efterfrågas framöver. Fjärravläsning Tjänster fakturerar 25 elnätskunder, 23 renhållningskunder och 17 värmekunder. Vi har gått över till fjärravläsning och de mätar avläsare som förut var ute och kollade mätarställning har nu andra arbetsuppgifter. Två av tjänsterna har kunnat sparas in. Ett stort arbete läggs ner på att kvalitetssäkra mätarna och hålla koll på störningar på elnätet. Informationsöverföringen går via radiolänk eller fiber in i mätvärdesdatabasen. Drygt en halv miljard mätarvärden varje år kommer in till Uddevalla Energi där de sorteras och plockas ut till faktureringsunderlag. 2 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 21

12 UDDEVALA ENERGI - ELNÄT Sladdarna är våra, men elen i sladdarna säljer vi inte Vi ser till att elen kommer fram Göte Klingvall är chef på Uddevalla Energi Elnät AB och är van vid att hålla i trådarna. Vi på elnät var delvis orsaken till att Uddevalla Energi bildade en koncern där vi numera är ett av dotterbolagen. Eftersom elnät är en monopolverksamhet och vi har så kallad koncession från myndigheten att dra kablar och bygga elnät i vårt område så finns det lagar och förordningar som styr vår verksamhet. När Lillesjöverket byggdes och började producera el fick vi inte ha kvar elnät och elproduktion i samma bolag. Driftsäkerhet På elnät håller man i många trådar. Med 25 kunder, 5 transformatorstationer, och mellan 3-4 kabelskåp är dokumentationen viktig. Sladdarna är våra, men elen i sladdarna säljer vi inte. Vi ansvarar för driftsäkerheten och ser till att det finns kapacitet att leverera den mängd el som kunden har avtal för. Driftsäkerheten i systemet är vår kärnverksamhet. De stora januaristormarna Gudrun (25) och Per (27) har fått stora konsekvenser. Det har kommit en ny lag som säger att från och med 211 får det inte vara längre oplanerade strömavbrott än 24 timmar. För att följa lagkravet har vi gjort mycket stora investeringar vad gäller att gräva ner de 2 mil långa luftledningarna som vi hade i vårt nät. I Uddevalla tätort kan det storma hur mycket som helst utan strömavbrott för där är alla kablar redan nedgrävda. När vi gräver ner ledningar brukar vi lägga ner slangar för fiberoptik samtidigt. Idag sköts mätvärdesinsamlingen via radiolänk, men vi förbereder oss på att vi i framtiden kommer att mäta via fiber och då är det bra att ha en slang nedgrävd. Uddevallas elnät är uppkopplat mot Vattenfall som äger regionnäten. Strömmen kommer från de norrländska älvarna via stamnätet som ägs av den statliga myndigheten Svenska Kraftnät. Därefter går elen via regionnätet som ägs av det statliga bolaget Vattenfall, men på den nivån finns det även andra aktörer. Våra nät är hopkopplade med Vattenfalls. För att försörja Uddevalla Energis kunder med el behövs 8 megawatt. Att transportera elen ända från Harsprånget, som är ett vatten kraftverk i Luleälven, till kunderna i Uddevalla innebär en kostnad på över 2 miljoner kronor om året. Organisation Uddevalla Energi Elnät AB Drift och underhåll Driftchef Drifttekniker (3 p) Energiberoende samhälle Samhället har blivit mer och mer beroende av att elleveransen fungerar. Vi har höga krav att leva upp till och för det mesta klarar vi det, men det kan uppstå fel som är utom vår kontroll. Vid ett kabelfel högre upp i hierarkin, till exempel på stamnätsnivå, kan städer och till och med hela landsändar bli utan ström. Vi kan inte planera för att det alltid ska fungera och därför undersöker vi nu möjligheten att använda Lillesjöverket i en sådan situation, säger Göte Klingvall. VD Roger Johansson Elnätchef Göte Klingvall Nätplanering Planeringschef Beredare Projektledare Dokumentation Elnätingenjör 22 UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING UDDEVALLA ENERGI ÅRSREDOVISNING 23

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden Solberg Foto: Mats Bengtsson Tryck: Göteborgstryckeriet Den främsta fjärrvärmestaden Göteborg har ett sammanhängande fjärrvärmenät, som är ett av de större i Europa En attraktiv arbetsplats Göteborg Energi

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Vi bygger för framtiden. Årsredovisning 2010

Vi bygger för framtiden. Årsredovisning 2010 Vi bygger för framtiden. Årsredovisning 2010 2010 Årsredovisning Året i korthet Återvinning i massor Den nya återvinningscentralen på Bubbetorps avfallsanläggning har tagits i bruk. Tanken är att den ska

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer

Arbetsglädje och samverkan. Årsredovisning 2011

Arbetsglädje och samverkan. Årsredovisning 2011 Arbetsglädje och samverkan. Årsredovisning 2011 SIDAN 2 Årsredovisning 2011 Året i korthet Flyttar ihop för bättre service Omkring 80 medarbetare inom affärsområdena Värme och Renhållning har flyttat ihop

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4 kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta Karlshamn Energi skall vara det ledande energiföretaget i regionen och aktivt verka för en hållbar utveckling. 2 ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2009

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2009 Årsredovisning Jämtkraft AB 2009 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Affärsmässig samhällsnytta. Hållbarhetsredovisning 2013

Affärsmässig samhällsnytta. Hållbarhetsredovisning 2013 Affärsmässig samhällsnytta Hållbarhetsredovisning 1 30 Fjärrkyla 22 Innehåll 38 28 Vd-ord Hållbarhet 4 27 6 Affärsmässig samhällsnytta Elproduktion 26 9 Fjärrvärme 34 Fordonsgas 42 Styrning och organisation

Läs mer

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013 Årsredovisning 2013 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens

Läs mer

Årsredovisning 2014. - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1

Årsredovisning 2014. - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1 Årsredovisning 2014 - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1 Innehåll 3 6 8 9 10 12 14 16 18 21 22 23 25 26 33 34 35 VD har ordet Elnät Verksamhet Elnät Leveranssäkerhetsutveckling

Läs mer

Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011

Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011 Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L Nya pannan... 3 VD Gör skillnad i vardagen... 4 Renhållning Söker ständiga förbättringar... 6 Fjärrvärme Optimerar energiåtgången... 8 Fjärrvärme

Läs mer

Energi ger växtkraft

Energi ger växtkraft ÖRESUNDSKRAFT 2005 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2014

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2014 BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2014 1 2 Foto: sid 4-17 Superstudio Text: sid 4-17 The Fan Club INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord 4-5 Boråsarna är viktiga för miljön 6-7 Ständigt kretslopp! 8-9 Viaredspannan

Läs mer

Årsredovisning Jämtkraft AB 2007

Årsredovisning Jämtkraft AB 2007 Årsredovisning Jämtkraft AB 2007 Innehåll Året i korthet... 4 Kort om Jämtkraft... 5 VD har ordet... 6-7 Jämtkraft och miljön... 8-9 Omvärld... 10-11 Personal... 12-13 Marknad... 14-15 Affärsområden 16-27

Läs mer

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Gävle Energi AB Produktion Foto: Gabriel Liljevall, Albin Bogren, Sven-Olof Melin, Gävle Energi Text: Cecilia Westergård, Kim Wahlman, Per Laurell,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

Innehåll. Dala Energi Årsredovisning 2014 3

Innehåll. Dala Energi Årsredovisning 2014 3 Årsredovisning 2014 Dala Energi Dala Energi-koncernen har till uppgift att äga och driva infrastruktur som producerar och distribuerar el och värme samt it-kommunikationslösningar. Vår vision är att vara

Läs mer