MSN KALLELSE HEDEMORA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSN KALLELSE 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN"

Transkript

1 MSN KALLELSE HEDEMORA KOMMUN

2 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnads nämnden Eva-Lis Säfström KALLELSE O a:~.., S:da 1(1 ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdag dcn 2 a pril 2014 kl i Tjiidcrnhusct, sammanträdesrum Björnen fö r att be handl a fö ljande ärenden: Ärenden 1. Fastställande av dagord ning 2. nförande av bymiljöväg genom Vasterby Bertil Karlsson 3. Nybyggnad av garage, Brunna 18:17 Stefan Kvarnström 4. Änd rad användning från skola till butik i del av byggnad samt anordnande av husbitscamping, Vilan 1:4 Karin Lidholm 5. ntern kontrollplan 2014 Anna Tosteby 6. Månadsrapport februari Rapporter 8. Beslutförteckning över delegerade ärenden g. Underrättelser Per Fagerström (5) ordförande Eva-Lis Safström sekreterare

3 UPPROPS- OCH VOTERNGSLSTA Datum: Sida l NÄ RVARANDE JA NEJ TJÄNSTGÖRANDE ERSAnARE ÄRENDE ÄRENDF NR NR JA NEJ JA NEJ,Fagerström Per, Ofof. Burel Ulla. led Källberg Helena, led ~ 'Persson nger, led ~ Hedlund Leif, 1:e v. mdf.,mattsson nga-stina, led Bylehn Mats, led,andersson Ulf, 2:e v. ordf. Olsson ngemar. led Brandt Kerstin. ers Tengslröm Gerth, ers Selin Henrik, ers,eriksson nger, ers Arfs Carl-Erik, ers,pettersson Björn. ers Ahlen Dick, ers c_ Nilses Erik, ers Dalmats Mona, ers Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersslare Ersättare Ersättare S S S S C C C M M S S S C C V FP M M

4 ~ HEDEMORA $' KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sa,. rr artrildesda;um Sida 3(16) Al Dnr [Arendenr] Fastställande av dagordning Miljö- och samhälls byggnadsnämndens beslut: Dagordningen faststalles. Utdragsbestyrkande,

5 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S~nnal'\:'i!d e so3t~ 'f Sda 4(16) A2 Dnr [Ärendenrj nförande av bymiljöväg igenom Västerby. Sätervägen i Va.sterby var en gammal riksväg innan RV 70 byggdes. Kommunen är sedan dess väghållare för Sätervägen och Gamla Faluvagen. De ar så kallade statskommunala vägar med statligt slöd. Västerbyar bebyggelsen relativ tat och husen står relativt nara vagen. Gående och cyklister som färdas på Sätervägen har idag inget eget fart att gå och cykla på. Boende har klagat på att fordon en kör för fort och att det blir trångt vid rnötessituationer med gående och cyklister. En bymiljöväg ar en utformningstyp som syftar till att förbättra oskyddade trafikanters förutsättningar. Antal fordon som trafikerar Sätervagen håller sig under den norm som finns för att införa bymiljoväg. Syftet med bymiljöväg är att smalna av befintlig körbana till ett körfält i mitten av befinllig väg, och därigenom skapa yta för de oskyddade trafikanterna genom att markera/måla kantlinjer utanför körbanans ytterkanter. Vid mölen får fordonen ta sig in på sidoytorna om inga oskyddade trafikanter finns. Hastigheten sänks till högst 40km/tim. Motivering Genom införandet av bymiljöväg skapas förutsättningar för att alla trafi kantgrupper kan färdas något sakrare utefter vagsträckan som är bymiljöväg. Då fordonen färdas i mitten kommer fordonen langre ifrån husen som står nara, och som då blir mindre utsatta för stänk. Beredning Bymiljöväg har diskuterats vid möte i Vasterby dar Per Fagerström medverkade. Mötesdeltagarna var positiva till åtgarden. Förslag till beslut/yttrande: Bymiljövag genomförs genom den be byggda delen av Västerby. Bifogas nämndhandling: Fotografier Justerande$ sign Uldraglbeslyrl<allde

6 ~ HEDE MORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam,.a '1raceK al ~'r Sida 5(16) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ä3 Dnr Brunna 18:17 Nybyggnad av garage Sökandes namn och ad ress Joacim Persson, Backa 116, Hedemora Ärendebeskrivning Ansökan avser bygg lav för nybyggnad aven garagebyggnad med 69 m 2 bruttoarea samt flyttning aven förrådsbyggnad med 17 m 2 bruttoerea. Byggnaderna uppförs på mark som idag tillhör Brunna 18: 13 men som sökanden avser att köpa och överföra till sin fastighet, Brunna 18:17. Plan- och fastighelsförhållanden Fastigheten ar belagen utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. För området galler fördjupad översiktsplan, "Utvecklingsplan för Hedemora stad med om land", antagen Fastigheten ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövård. Den lilla förrådsbyggnaden placeras över en avloppsledning i marken. nkomna yttranden Berörda grannar har beretts tillfalle att yttra sig över ansökan. nga erinringar har inkommit./yttrande har inkommit från... (Remisstid t o m 1/4) Yttrande har inkommit från Hedemora Energi AB som inte har något att erinra mol ansökan. (Remisstid t o m 1/4.) Sökanden har genom underro:ittelse fått til lfo:ille till eget yttrande. yttrande anför... / Något yttrande har inte inkommit till miljö- och byggnamnden inom föreskriven tid. Bedömning/motivering Atgärden får anses förenlig med översiktsplanens rek.ommendationer och uppfyller k.raven i plan- och bygglagens 2 och 9-10 kap. Förslag till beslut: Bygglov beviljas. 2. detta ärende krävs inte någon k.ontrollansvarig eller teknisk.t samråd. Forts.

7 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL Sa 'f 'f a 'lräces~a:ur ~- 02 Sida 6(16) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Forts. Ä 3 3 Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 plan- och bygg lage n Med detta startbesked beslutar miljö- och samhallsbyggnadsnisimnden att - Atgärden får påbörjas. - Utstakning krävs inte i detta ärende. 4. Som kontrollplan faststalls att följande handlin gar ska lämnas in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för slutbesked. - ntyg att byggnadsåtgarden är avslutad och att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov. - Foton som tydligt visar utförda åtgarder. 5. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slut besked. 6. Avgift för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. Hand lingar som ingår i beslutet Ansökan, ankomststamplad Teknisk beskrivning, ankomststämplad Situationsplan, ankomststamplad Plan- och fasadritning, garage, daterad Plan- och fasadritning, förråd, daterad Upplysn ingar Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag då bes lutet vann laga kraft. Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning/beskrivning e d lämnas in för godkännande före påbörjandet. Hur man överklagar bes lu tet se bilagd blankett Bilagor Bilaga 1 - Hur man överklagar beslutet Bilaga 2 - Handlingar som ingår i beslutet Bilaga 3 - Blankett ~ ntyg " Bilaga 4 - nformation från Arbetsmiljöverket Bilaga 5 - nformation från Ledningskollen.se Bilaga 6 - Yttrande från xx Bilagor till kallelsen: Situationsplan, Plan- och fasadritning garage, Plan- och fasadritning förråd Beslutet delges: Joacim Persson, Marie Elisabeth Persson, Sven Sören NordlOf Underrättelse om beslutet per brev : Kända sakägare enligt fastigh etsförteckning, Utdragsbestyrkande

8 * HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL SaTTi~l r a:n:~:lln Sida 7( 16) Miljö- och sa m hä llsbyggnadsnämnden A4 Dm Vilan 1:4 Ändrad användning från skola till butik i del av byggnad samt anordnande av husbilscamping Sökandes namn och adress Villa Solhem AB Arendebeskrivning Ansökan gäller andrad anvandning från skola till butik i del av byggnad samt anordnande av husbilscamping med 11 platser, 7 platser framför byggnaden samt fyra platser på den östra sidan. Plan och fastighelsförhåltanden För fastig heten gäller områdesbestämmelser för Stjärnsund, vars syften ar att skydda den intressanta kulturmiljön på platsen. Fastigheten ligger aven inom område som utpekats som riksintresse för kulturmiljövård. nkomna yttranden Yttrande har inkommit från Hedemora Energi AB som inte har något att erinra mot ansökan. Aven Hedemora kommun har inkommit med yttrande i egenskap av fastighetsgranne samt hyresgäst (förskolan) utan någon erinran. Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Lars Dahlman samt Kirsti Nedergård anför bl. a. följande: "att göra en camping mitt i den unika miljön tycker jag inte ar bra. En campingplats ska nog ligga mer avskilt och i närheten av vatten och bad». De anför också att den kan bli störande for de permanentboende samt att kombinationen mellan camping och förskola inte kan vara bra ur säkerhetssynpunkt. Monica Mohlin, ordförande för stiftelsen Stjärnsun d anför bl. a. följande: "Nar det gäller husbilsparkeringen känner vi oro då vi inte kan föreställa oss hur stora dessa bilar ar, hur länge de kommer att stanna och hur stor påverkan de kommer att få på Stjärnsund. Därför föreslår vi att bygglovet begränsas till förslagsvis tre till fem år". De anför vidare att "Fridhems kursgård har en inriktning på just fridfu ll verksamhet med många kursgäster en stor del av året. dag uppfattar vi Stjarnsund som en vacker och stillsam plats och vi önskar att det får vara så aven i framtiden". De önskar även att en hög tät häck ska avgränsa området från vagen samt att 4 5 bilar kän ns riml igt. Övriga grannar har ej inkommit med någon eri nran. Sökanden har genom underrättelse fått tillfälle till eget yttrande. Sökanden har ämnat in yttrande daterat Forts. Uldragsbe$lyn;ande

9 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden SAMM ANTRÄDESPROTOKOLL Sa'1" l"1arlracesdatj Sda 8(16) Forts. A. 4 Be d öm ning/motive ring Fastigheten inrymmer den byggnad som tidigare var Stjarnsunds låg- och mellanstadieskola samt förskola. Endast förskolan finns idag kvar och år inrymd i bygg nadens "bakre" de l, med lekytor bakom skolan. Enligt områdesbest3mmelserna får inga åtgarder vidtas som kan skada ku lturmiljön. Mi ljö- och samhallsbyggnadsnamnden anser att det finns en stor risk att kulturmiljön tar skada ifall man beviljar ansökan gallande campingplatser framför byggnaden, då intrycket av byggnaden kommer att störas. De platser som föres lagits öster om byggnaden bedöms ej vara till skada för kulturmiljön. ansökan ingår även andrad anvtlndning från skola till butik. Lokalen har tidigare va rit träslöjdssal. Atgärden får anses fören lig med områdesbestämmelserna och uppfyller kraven i plan- och bygglagen 9 och 10 kap. Fö rslag till beslut: 1. Bygglov beviljas för ändrad användning frå n skola till butik. 2. Bygglov beviljas för den del av ansökan som gäller husbilscampingen på öster sida om byggnaden för fyra uppställningsplatser. 3. Ansökan om bygg lov avslås för den del av ansökan som gäller husbilscamping framför byggnaden 4. detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 5. Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Med detta startbesked beslutar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att åtgärden får påbörjas. 6. Som kontrollplan fastställs att följande handlingar ska lämnas in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för slutbesked: - ntyg at! byggnadsåtgärden är avslutad och att utförandet överensstämmer med beviljat bygg lov. - Protokoll från obligatorisk ventilationskontroll, ovk 7. Byggnaden och husbilscampingen får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 8. Avgift för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmaktige). Faktura skickas separat. Forts. J~ste riln de s sign Utdragsbes tyrkande

10 ~ HEDEMQRA ~ KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOll SaT.'Tan::adesdalJ1:l S; oa 9(1 6) Forts. Ä 4 Hand li ngar som ingår i beslutet Ansökan, daterad Situationsplan, ankomststämplad Planritning, ankomststamplad Upplysningar Byggnaden och husbilscampingen får inte ta s i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän miljö- och samhällsbyggnadsnamnden har gett ett slutbesked. om nämnden inte beslutar annat. Byggsanktionsavgiften för att ta byggnadsverket i bruk ulan slutbesked beräknas enligt plan - och byggförordningen. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning/beskrivning e d lämnas in för godkl:lnnande före påbö~andet. Hur man överklagar beslutet: se bilagd blankett Bilagor Bilaga 1 - Hur man överklag ar bes lutet Bilaga 2 - Handlingar som ingår i beslutet Bilaga 3 - nformation från Arbetsmiljöverket Bilaga 4 - nformation från Ledn ingskollen.se Bilagor till kallelsen; Översiktskarta samt situationsplan Beslutet delges: Villa Solhem AB, Kirsti Nedergård, l ars Dahlman, Stiftelsen Stjårnsund Kopia av beslut till : Skatteverket Underrättelse om beslutet per brev: Kända sakägare enligt fastighetsförteckning Justerandes ~ Ol"l U,",,,,,,,,,,,,,",,,,

11 * HEDEMORA ~ KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTO KOLL Sanr1a "t'ade$cat~ T Sida 10(16) A5 Dm (Ärendenr ntern kontrollplan 2014 Ärendebeskrivning Va~e förvaltning tar varje år fram en intern kontrollplan som ska godkannas av n3mnden. Den interna kontroll planen visar på processer som är viktiga att kval itetssäkra, se bi laga. Förslag till besluuyttrande: Miljö och sammusbyggnadsnamnden godtar miljö- och samhallsbyggnadsforvaltningens interna kontrollplan för Bifogas namndhandlinq: Förslag på intern kontrollplan Justerandes sign

12 A. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sal'"lnart aoescatlff S" 11 (16) Miljö- oc h samhällsbyggnadsnämnden A6 Dm Månadsrapport februari Ärendebeskrivning Månadsrapport för februari Förslag till beslut/yttrande: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godtar miljö och samhållsbyggnadsförvaltningens månadsrapport för februari 2014, Bifogas namndhandling UppfÖljning februari ljusterandes sig"

13 !: HEDEMQ RA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sam,. a ~t :a d esa a :U"l S,da 12(16) Milj ö- och samhälls byggnadsnämnden Ä7 Dnr AOO Rapporter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar pågående arbeten inom förva ltningen : nfo från byggavdelningen n fo frå n byggnadsinspektör Helena Olander gällande Smedby skola nfo från livsmedelsinspeklör Britt-Marie Danielsson Fyrklöverskolan - en samlad information om vår inblandning i ärendet nfo från trafikavdelningen nfo från förvaltn ingschef ang ÖP och trafikplanen Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: Miljö- och samhallsbyggnadsnåmn den förklarar sig ha tagit del av informationen. Ju s~era ndes sign Utdragsces tyrkande

14 .!. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5a.111' ar tra(jc~al~ 'T', ~ 02 Sida 13(1 6 ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ä8 Dnr [Ärendenrj Beslutsförteckning över delegerade ärenden Registrering av livsmedelsanlaggning samt beslut om avgift med stöd av 23 livsmedelsforordningen Trädgården 5 Långsbyn 6:9 Hedemora Telekiosk Omsorgsnamnden Bonvena 8MD BMD Förbud att bedriva del av livsmedelsverksamhet enl EG-förordning nr Artikel 54, livsmedelslagen 2006:804, 22 och 33 Braxen 5 Vasaköket BMD nstallation av värmepump Miljöbalken kap 26 9 Förordning miljöfarlig verks. & Mlsosk. 17 Jälkarbyn 147:1 Myckelby 56:2 Norshyttan 3:7 Ko berga 3:3 Hästen 10 Skalbaggen 8 Lommen 4 Gun Norlander Mikael Brandls Josefin a Nicklas Osterkamp Erling Hjelte Stefan och Viktoria Hases Charles Larsson Roland Öh lund JA JA JA JA JA JA JA Tillstånd för enskild avloppsanlaggning Borsbo 5:2 Kompostering Hedemora 6:4 Norrby 9:3 Olle Buren Martin Berglund ngegerd Lindqvist JA HA HA Yttrande ang ansökan om tillstånd för offentlig tillställning Palsmassomarknad Onr Polismyndigheten Dalarna HA Yttrande angående kompletteringsremiss Dnr Länsstyrelsen Dalarnas lan HA Yttrande anq förslag tin regional miljöövervakning av grundvatten """'"""'" Uldragsbestyrt.ande

15 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sa"'~i:1n()es(ja:JM Sida 14(16) Miljö- och samhäljsbyggnadsnämnden Dnr ,422 Länsstyrelsen Dalarnas län HA Yttrand e ang ned läggning av vatten ledn ing i Finnhytte-Dammsiön Dnr 2014, länsstyrelsen Dalarnas län HA Beslut om bygg[ov och startbesked 10 kap 23 PBL Mälby 112 Jälkarbyn 142:1 ngvallsbenning 6:3 Born 1:6 Lerhyttan 2:2 norra delen Lerhyttan 2:2 söd ra delen Stjärnsund 20:18 Nybyggnad avenbostadshus Nybyggnad av bastu Uppst311ning av två tankar Nybyggnad av nätstation Nybyggnad av nätstation Nybyggnad av nälslation Tillbyggnad av fritidshus gällande uterum samt tillbyggnad av uthus HLO KL KL SK SK SK KL Beslut in strandskyddsdispens miljobalken 7 kap 15 Olshyttan 13: 11, Backgården 3:3 Born 1:6 m fl Backgården 3:3 Strandskyddsdispens g311ande vattenledning samt fiberkabel Strandskyddsdis pens för markleldning Nedl3ggning av sjöledning i Finnhytte Dammsjön SK SK SK Beslut om bygglov, startbesked och strandskyddsdispens 10 kap 23 PBL och miljöbalken 7 kap 15 Nordbacksbo 1:2 Grådö 1:22 Nybyggnad av nätstation Nybyggnad av bastu SK SK Startbesked 1 Q kap 23 PBL Prästen 10 Lång shyttan 55: 1 Spindeln 4 Stjärnsun d 2:17 Turbo 1:14 Jälken 3:3 Drabanten 7 Malby 1:14 Akerö 4:4 Norn 1:97 Långshyttan 2:19 Vibberbo 3:4 Kapellbacken 16 T illbyggnad avenbostadshus SK nstallation av eldstad KL nstallation av eldstad KL Ändring av bärande konstruktion gällande SK flerbostadshus nstallation av eldstad KL Rivning av en bostadshus SK nstallation av eldstad KL Nybyggnad avenbostadshus SK nstallation av eldstad KL Underhåll av byggnader KL nstallation av eldstad KL nstallation av eldstad KL Ändring av bärande konstruktion samt KL installation av eldstad Slutbesked enligt 10 kap 34 PBL ljusterand es sign Kloster 1 :22 Dahlian 18 Tegen 3 nstallation av eldstad nstallation av eld stad nstallation av eldstad, Utd rat:lsdesy<kande KL KL KL

16 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPRDTDKDLL Sal"'1~artra(Jes~aa. rr 20i 4-Q4-02 S,da 15(16) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Overnora 63:3 nstallation av eldstad KL Jälkarbyn 25:41 nstallation av eldstad KL Gradö 59.1 Ändring av hiss i in dustribyg gnad SK Traversen 7 Nybyggnad av industribyggnad (talt) SK Hedemora-Vasterby 1: 194 nstallation av eldstad KL Backgården 3:3 U ppförande av vattenreningsanlaggning SK vid Ryllshyttemagasinet Långshyttan 9:29 Andring av brandskydd KL Norsen 9 Anordnande av parkeringsplats samt KL upplag (delat slutbesked) Spindeln 4 nstallation av eldstad KL Svinö 30: 10 Nybyggnad av fritidshus samt carport HLD Algen 1 Ändrad anvandning frå n vårdcentral till HLD fritid shem/förskola (entrevåning) Ängelsfors 2:50 Nybyggnad av fritidshus med bastu HLD Biet 10 Uppförande av stödmur KL Garpenbergs gård 2:68 Tidsbegransat bygglov för uppförande av SK en lagerhall Slutbevis: Plan- och bygglagen 9 kap 10. Drag onen 9 nstallation av eldstad SK Malby 10:9 Nybyggnad avenbostadshus HLD Avskrivn ing Alen 1 Andring av brandskydd samt ventilation i SK aldreboende Lång sbyn 7:1 nstallation av VA-anli:l.ggn ing samt SK eld stad Tradgården 7 Andrad anvandning från bank till KL tandlakarmottagning Skolskju ts Magnus Backstam MA sabell Jlbacks MA Viktor Persson Hellberg MA Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: Miljö- och samhallsbyggnadsnamnden förklarar sig ha tagit det av informationen. J ~ s t eran de s sign U,"",..,..,,:k,"'"

17 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sa TTa rtra:es:a:l,:" Sida 16(16) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ag Dnr ArendenrJ Underrättelser a) Nacka tingsrätt b) Länsstyrelsen Dalarnas lan e) Lansstyrelsen Dalarnas län d) Lä nsstyrelsen Da larnas lån e) Länsstyrelsen Dalarnas lå n f) Länsstyrelsen Dalarnas lån 9) Länsstyrelsen Dalarnas lån h) länsstyrelsen Dalarnas lån i) Kommunfullmäktig e il Kommunstyrelsens strategiutskott K) Kommunstyrelsens strategiutskott Utdömande av vite gallande Trädgården 5 Beslut om strandskyddsdispens för två en bostadshus Smedby 8: 1 AnmälningspJiktig vattenverksamhet: Anläggande av nytt utskov samt städ bank dammen i Högt järn Tillstånd till Mdring av Prästgården inom Nom s Bruk Bidrag till ren overing av Tuppenhov inom Norns bruk Beslut om betydande miljöpåverkan gällande dammsäkerhetshöjande åtgärder på Finnhytte-Dammsjön i Garpenberg Tillstånd att plantera ut fisk och kräftor inom Dalarnas län gällande Stora Gransjön Lokala trafikföreskrifter vid Stjärnsunds skola Kf 20 Befrielse från uppdrag/val av ledamot i MSN, avser Joakim Nordström/Mats Byhh hn Kssu 24/2014 Trafikplan Kssu 25/20 14 Planuppdrag för Tviksta Miljö- och samhäl ls byggnads nämndens beslut : Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förklara r sig ha tag it del av informationen Utdragsoestyrkande

18 Miljö- och by~gnärnnde n Datum:. ~<...-.f.'h?2... Bilagor till ärende Nr:... ~... (.3.sidor)

19

20

21 '. ",,,...,,,,,,,,,.., GEOSECMA - 2 Bygglovsgranskningskarta Sida l av 5 Miljö- och byggnämnden Datum: cm! r.i?.y-. f.'.t... Bilagor till ärende Nr: (.3..sidor) \, "\ 14:6 2 /',/,, -<'-+18: ;' 1 : :-... acka L, fl - 58,- _ J '. 1.. o,, ~ S?:1 :OO m, 1 :4000,-,-'- (t) Hedemora kommun Q Lantmäteriet MS

22 ." a. ~ o 3 / / / f,..., f f,, " ~. /,.~.:::., / i / /,,,,,, -' 101, ili,, ~ c:x> W., i., ), / i " ~.. Ol to,,. ',. ~./ ~ ~ --..J ),,,, ", / ~ Ol J U1 r,.., ' '-..

23 ~-r ,,-{ -, ~ j -, Ä~i l /1,~ l ll 'J?;f, \ \,,,, 'i, ' ~i=1 ==dd-j '",-- ", l, ~_l, c '", '" ~ ~,~, <,~ ~ ii c - T , 1 l_l, -, ' ' " 'S l.>3woao 1~!)A9 O -.la~3s3~ SlHnlli

24 i,,!.;, " J, -,-- 1-',,1 '1 - -, " \.,, l i ;; ; '", ; "." - ~ ;...." -, :.', < Miljö- och byggnämnden, Datum:cViY,-.<f.v.:".4:-..,, '.. Bilagor till ärende,,' :. Nr:... f.... <.f.sidor),., \ -- /./, / ~. y l / /,--- l --_._.Y. '''''-r l-'--: - l, ".J ;,. "- ~. ~ - -*.

25

26 l (1 ) Miljö och samhällsbyggnads lorvaltningen Karin Lidholm Box HEDEMORA Remiss Hedemora Energi AB har inget att erinra mot att bygglov ges för fastigheten Vilan 1:4. Parterna är medvetna om fö rutsättningarna för VA. Med vänlig hälsning Hedemora Energi AB ~~~ ;.~~

27 A HEDEMO RA ~ KOMMUN YTTRANDE Da!"", Sida 1( 1) Per Torse, per. torse Till Miljö- och sa mhällsbyggnadsförvaltningen Yttrande över sökt bygglov Vilan 1:4 Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltn ingen yttrar sig i egenskap av alt vara både hyresgäst (förskolan) och fastighetsgratme. Vi har haft en dialog med rektor för förskolan. Beskrivning av ärendet Ägaren till fastigheten Vilan 1:4 vih an lägga ställ platser for husbilar på fastigheten. Förvaltningens synpunkter Kan fastighetsägaren garantera att det finns parkeringsplatser för personal och föräldrar som ska hämta och lämna så har kommunsstyrelseförvaltningen inget an erinra på att det anläggs ställplatser. Estetiskt så tycker vi att de ställplatser som är tänkta an vara på framsidan av byggnaden ska flyttas närmare Kyrkvägen. Husbilarna kan komma att skymma byggnaden. Men det är inget som påverkar kommunens ete> 2Per orsel Mark- och exploateringsi ngenjör Hec:lemora kommun H"mOfja kom mun led n ing O rgviu ~o,w Po$~.'hu Kommunstyrelseförvaltningen Box HedemOla 8 esoi<.a<i'u. Tj ademhuset Hökarg atan 6 Hedemora T... fon , ~ aoi<giro

28

29 Miljö- och samhällsbyggnadslorvalln ingen Karin Li dholm Hedemora kommun r",.'- ni...._ ,_.j>..,:'_k ::'._-_. '~'-' Z 4 Yttrande angående ansökan om bygglov på fastigheten VLAN 1:4 Diarienummer Stiftelsen Sljämsund vill lämna f61jande yttrande gällande bygglov på Stjämsunds skola. Ändring från skola till butik Vi har ingen invändning mot att del av byggnaden används som butik. Anordnande av husbilsparkering När det gäller husbilsparkeringen känner vi oro eftersom vi inte kan föreställa oss hur stora dessa husbilar är, hur länge var och en kommer att stanna och hur stor påverkan de kommer att Ut på St jäms und. Därför foreslår vi att bygglovet tidsbegränsas till förslagsvi s tre till fem år. Fridhems kursgård har en inriktning på j ust fridfull verksamhet med många kursgäster stor del av året. dag uppfattar vi Stjärnsund som en vacker och stillsam plats och vi önskar att det få r vara så även i framtiden. Vi tycker att en häck skulle skynuna husbilarna från vägen sett. Det ser ut som att en häck är inritad på kartskissen så vi hoppas att det planteras en hög tät häck där. Vi tycker att maximalt 4-5 husbilar känns rimligt på skolgården. Vi har ingen synpunkt på placeringen av husbil ar på skolans parkeringsplats. Stjärnsund den 19 februari 2014 _! ",""L<... CiL-r-t'L C- Monica Mohlin ordrirande Stifttl~en Stjärn~und 6ruksallen l Stjärn $und 022!; Bg!;'!; !;. Org nr

30 Eva-Lis Säfström Mirö o samhällb Mil'ö och Samhällsb Från: Skickat: Till: Ämne: <:rsti Nedergard se> den 24 febrl.:8 rl '.39!"l lj oochoyggkon!c~e~ Yttrande om VLAN ' 4, S.järnSJnc nadsf ',',,,.. _. -.._-_.. ";!< 101( l-lej ~ Som ny ägare (1\ STJÄR\"SL:-:D 8:i \-i11 jag lämna ett yttrande ' "ad gäller ansökan om bygg!ov pa VLA\" 1 :4. Stjärnsund uppskau3s av besökare oc h turister int e bara fö r sin anri ka historia och sina kul tu rell a aktiviteter utan oc kså för lugn et och fr id fullheten och den vackra mi ljön. Bruket är välbesökt och del fi nns naturligtvis behov aven campi ngplats. Men att göra en camping mitt i den unika mi lj ön tyc ker jag inte är bra, En campi ngplats ska nog ligga mer avskilt och i närheten av vatten och bad. En uppställningsplats mitt i "centrum" kan också vara störande fdr dc permanenlhoendc. En annan aspekt är att det fi nns en förskola i fastigheten och det kan ju aldrig vara bra att kombinera den med en camping. Barnen får begränsad yta att leka på och barn och husbil ar är ingen bra kombination ur säkerhetssynpunkt. Vad gäller butik fick jag inget bra svar vad for slags butik det ska vara. Är det en servicebuti k för campingen så är det ju inte aktuellt då jag säger nej till campingen. Med vänlig hälsning Kirsti Nedergård.. _J Hej! nstämmer med ovanstående! Med vänlig hälsning Lars Dahlman, ännu kvarboende på Stj ärnsund 8: 1

31 Till Miljö och samhäl1sbyggnadsforvaltningen Box Hedemora kommun ; \/r" 1 '1 '. v', ~u Kommentarer till yttranden i samband med ansökan om bygglov för fastigheten Vilan 1:4 Det glädjer mig att de fåtal som lämnat in synpunkter tycks ha samma intention som jag själv har, att låta Stjämsund utvecklas ur tufist hänseende och att den lugna och stillsamma kulturhistoriskmiljön är en tillgång som bör bevaras. At1 trafiken ökar med antalet turister går inte att komma ifrån, om det är trafiken eller om det är husbilsgästerna som skulle kunna vara störande framgår inte av skrivelserna. Självklart skall allt som kan uppfattas som störande minimeras om det går att påverka, detta bör inte hindra den intention kommunen,länstryrelsen och lokala företagare har att tillgodose service och utveckling av Stjärnsund ur turist hänseende som gynnar den levande landsbygd som efterfrågas.. Någon särskild risk för barnens säkerhet finns inte då vi nyttjar olika delar av tomten och avgränsning kommer att ske. Hyresgästen-förskolan med ca 15 barn har inte haft några synpunkter om att ytorna utomhus skulle vara för begränsade. Ställplatser husbil För att tillgodose det ökade behovet av ställpiater för husbilägare som vill uppleva Stjämsunds unika av Riskintresse historiska bruksmiljö har jag i bygglovsansökan tagit hänsyn till att begränsa antalet ställplatser,tillgodosett behovet av tömmning av gråvatten,placerat uppställningsplatserna på grusytor som är anpassade for ändamålet och tillåter att mesta möjliga yta av skolan på ett estetiskt sätt framhävas ifrån vägen sett. För att begränsa upplevelsen/intrycket av husbilar som kommer att vara parkerade framför skolan anser jag inte att det skulle vara lämpligt med en tät och hög häck som också döljer skolan utan ser det mer lämpligt med en lägre häck i höjd med befintligt staket. Dagens husbilsägare är en stillsam kundgrupp på 55år -plus något stort behov av närhet till badplats har jag inte hört talas om. ngen påverkan på den kulturhistoriskt intressanta byggnaden kommer att ske. dag parkerar och övernattar husbilsturister nedanför Folketshus,tillfallig parkering sker på plan vid konsertlokalen Smedjan samt utmed vägar i centrala Stjämsund som inte är anpassade för att i princip en fil är blockerad på grund av att vägen är för smal. Detta kan utgöra en risk vid räddningsarbete i samband med brand. Husbilsägarna har behov av tömmning av tankar vilket bör ske på därför avsett lämpligt ställe. Jag avser inte att bedriva campingplats utan att genom beviljat bygglov tillgodose det ökade antalet husbilsägares behov av övernattning med service i Stjärnsund under perioden april-september. Eftersom efterfrågan är större än det behovet jag kan tillgodose anser jag att antalet är lämpat efter den anpassning jag har gjort till miljön och till mina möjligheter utifrån givna förutsättningar och brandskyddaspekten. Någon begränsning i tid av bygglov ser jag därför inte vara nödvändig.

32 Barnens säkerhet Villa Solhem AB köpte fastig heten i september 2013 och tomten med dess lekutrustning är nu mera privat. l samb and med köpet skrevs kontakt med förskolan som önskade vara har i lokalern a. De intormerades därefter om vilken del av skolgården med lekutrustning som var ti ll deras nyttjande utifrån min avsikt att inte låta mina gäster få tillträde till deras utemi ljö. Någon kombination av barn och husbilar fin ns därför inte eft er att avgränsning skett in om området. Utanför staketet ti ll och från fö rskolan torde det vara föräldrars ansvar au se till sina barn då det även nu är parkeringsplats. Jag har liksom i ett yttrande uppmärksammat barnens behov av säkerhet och kommer att avgränsa mellan verksamheterna. Då lekutrustni ngen är en till gång i verksamheten och därför skall vara kvar anser jag att det inte uppfyller säkerhets aspekten för barnen att placera husbilar mellan två lekställningar.under den tid som min verksamhet är öppen kommer jag att se till att säkerheten gällande lekutrustning utomhus är tillfredställande, övrig tid är den del av fastigheten som jag avser att nyttja till gästerfbesökare att betraktas som privat mark som inte skall beträdas utan lov från fastighetsägaren. Stjämsund 14 mars 2014 d~q.-'---'- Susanne Eldin Villa Solhem AB ~ lol,--,-,-

MSN PROTOKOLL 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN

MSN PROTOKOLL 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN MSN PROTOKOLL 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN ~ HEDE MORA ~ KOM:\~ U N SAMMA NTRÄDESPROTOKOL L Sil rl"'~n~r~c'h d il:;- 2C14-C4-02 Miljö- oc h samhällsbyggn adsnärnrldell ;::.';':5 :C~ - ; Pe r Fage rs:'c -r

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

LILLA EpETS KOMMUN. Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ .._. "~ _ f ~ ~--- w. -_~

LILLA EpETS KOMMUN. Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ .._. ~ _ f ~ ~--- w. -_~ .,,.r `~"'~' ~~ R~ ~_~/ LILLA EpETS KOMMUN Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ Datum: Onsdagen den 27 mars Tid: 17:00 18:30 Plats: Elfl~ungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Onsdagen den 27

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE

ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE 2014-08-21 1 (58) KALLELSE Nämnd Samhällsbyggnadsnämnden och tid 2014-08-27 Kl 08:15 Plats Kommunkontoret i Östhammar, SR Gräsö ÄRENDELISTA 1. Information från förvaltningen och genomgång av delegationslistan...

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer