MSN KALLELSE HEDEMORA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSN KALLELSE 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN"

Transkript

1 MSN KALLELSE HEDEMORA KOMMUN

2 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnads nämnden Eva-Lis Säfström KALLELSE O a:~.., S:da 1(1 ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdag dcn 2 a pril 2014 kl i Tjiidcrnhusct, sammanträdesrum Björnen fö r att be handl a fö ljande ärenden: Ärenden 1. Fastställande av dagord ning 2. nförande av bymiljöväg genom Vasterby Bertil Karlsson 3. Nybyggnad av garage, Brunna 18:17 Stefan Kvarnström 4. Änd rad användning från skola till butik i del av byggnad samt anordnande av husbitscamping, Vilan 1:4 Karin Lidholm 5. ntern kontrollplan 2014 Anna Tosteby 6. Månadsrapport februari Rapporter 8. Beslutförteckning över delegerade ärenden g. Underrättelser Per Fagerström (5) ordförande Eva-Lis Safström sekreterare

3 UPPROPS- OCH VOTERNGSLSTA Datum: Sida l NÄ RVARANDE JA NEJ TJÄNSTGÖRANDE ERSAnARE ÄRENDE ÄRENDF NR NR JA NEJ JA NEJ,Fagerström Per, Ofof. Burel Ulla. led Källberg Helena, led ~ 'Persson nger, led ~ Hedlund Leif, 1:e v. mdf.,mattsson nga-stina, led Bylehn Mats, led,andersson Ulf, 2:e v. ordf. Olsson ngemar. led Brandt Kerstin. ers Tengslröm Gerth, ers Selin Henrik, ers,eriksson nger, ers Arfs Carl-Erik, ers,pettersson Björn. ers Ahlen Dick, ers c_ Nilses Erik, ers Dalmats Mona, ers Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersslare Ersättare Ersättare S S S S C C C M M S S S C C V FP M M

4 ~ HEDEMORA $' KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sa,. rr artrildesda;um Sida 3(16) Al Dnr [Arendenr] Fastställande av dagordning Miljö- och samhälls byggnadsnämndens beslut: Dagordningen faststalles. Utdragsbestyrkande,

5 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S~nnal'\:'i!d e so3t~ 'f Sda 4(16) A2 Dnr [Ärendenrj nförande av bymiljöväg igenom Västerby. Sätervägen i Va.sterby var en gammal riksväg innan RV 70 byggdes. Kommunen är sedan dess väghållare för Sätervägen och Gamla Faluvagen. De ar så kallade statskommunala vägar med statligt slöd. Västerbyar bebyggelsen relativ tat och husen står relativt nara vagen. Gående och cyklister som färdas på Sätervägen har idag inget eget fart att gå och cykla på. Boende har klagat på att fordon en kör för fort och att det blir trångt vid rnötessituationer med gående och cyklister. En bymiljöväg ar en utformningstyp som syftar till att förbättra oskyddade trafikanters förutsättningar. Antal fordon som trafikerar Sätervagen håller sig under den norm som finns för att införa bymiljoväg. Syftet med bymiljöväg är att smalna av befintlig körbana till ett körfält i mitten av befinllig väg, och därigenom skapa yta för de oskyddade trafikanterna genom att markera/måla kantlinjer utanför körbanans ytterkanter. Vid mölen får fordonen ta sig in på sidoytorna om inga oskyddade trafikanter finns. Hastigheten sänks till högst 40km/tim. Motivering Genom införandet av bymiljöväg skapas förutsättningar för att alla trafi kantgrupper kan färdas något sakrare utefter vagsträckan som är bymiljöväg. Då fordonen färdas i mitten kommer fordonen langre ifrån husen som står nara, och som då blir mindre utsatta för stänk. Beredning Bymiljöväg har diskuterats vid möte i Vasterby dar Per Fagerström medverkade. Mötesdeltagarna var positiva till åtgarden. Förslag till beslut/yttrande: Bymiljövag genomförs genom den be byggda delen av Västerby. Bifogas nämndhandling: Fotografier Justerande$ sign Uldraglbeslyrl<allde

6 ~ HEDE MORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam,.a '1raceK al ~'r Sida 5(16) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ä3 Dnr Brunna 18:17 Nybyggnad av garage Sökandes namn och ad ress Joacim Persson, Backa 116, Hedemora Ärendebeskrivning Ansökan avser bygg lav för nybyggnad aven garagebyggnad med 69 m 2 bruttoarea samt flyttning aven förrådsbyggnad med 17 m 2 bruttoerea. Byggnaderna uppförs på mark som idag tillhör Brunna 18: 13 men som sökanden avser att köpa och överföra till sin fastighet, Brunna 18:17. Plan- och fastighelsförhållanden Fastigheten ar belagen utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. För området galler fördjupad översiktsplan, "Utvecklingsplan för Hedemora stad med om land", antagen Fastigheten ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövård. Den lilla förrådsbyggnaden placeras över en avloppsledning i marken. nkomna yttranden Berörda grannar har beretts tillfalle att yttra sig över ansökan. nga erinringar har inkommit./yttrande har inkommit från... (Remisstid t o m 1/4) Yttrande har inkommit från Hedemora Energi AB som inte har något att erinra mol ansökan. (Remisstid t o m 1/4.) Sökanden har genom underro:ittelse fått til lfo:ille till eget yttrande. yttrande anför... / Något yttrande har inte inkommit till miljö- och byggnamnden inom föreskriven tid. Bedömning/motivering Atgärden får anses förenlig med översiktsplanens rek.ommendationer och uppfyller k.raven i plan- och bygglagens 2 och 9-10 kap. Förslag till beslut: Bygglov beviljas. 2. detta ärende krävs inte någon k.ontrollansvarig eller teknisk.t samråd. Forts.

7 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL Sa 'f 'f a 'lräces~a:ur ~- 02 Sida 6(16) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Forts. Ä 3 3 Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 plan- och bygg lage n Med detta startbesked beslutar miljö- och samhallsbyggnadsnisimnden att - Atgärden får påbörjas. - Utstakning krävs inte i detta ärende. 4. Som kontrollplan faststalls att följande handlin gar ska lämnas in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för slutbesked. - ntyg att byggnadsåtgarden är avslutad och att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov. - Foton som tydligt visar utförda åtgarder. 5. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slut besked. 6. Avgift för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. Hand lingar som ingår i beslutet Ansökan, ankomststamplad Teknisk beskrivning, ankomststämplad Situationsplan, ankomststamplad Plan- och fasadritning, garage, daterad Plan- och fasadritning, förråd, daterad Upplysn ingar Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag då bes lutet vann laga kraft. Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning/beskrivning e d lämnas in för godkännande före påbörjandet. Hur man överklagar bes lu tet se bilagd blankett Bilagor Bilaga 1 - Hur man överklagar beslutet Bilaga 2 - Handlingar som ingår i beslutet Bilaga 3 - Blankett ~ ntyg " Bilaga 4 - nformation från Arbetsmiljöverket Bilaga 5 - nformation från Ledningskollen.se Bilaga 6 - Yttrande från xx Bilagor till kallelsen: Situationsplan, Plan- och fasadritning garage, Plan- och fasadritning förråd Beslutet delges: Joacim Persson, Marie Elisabeth Persson, Sven Sören NordlOf Underrättelse om beslutet per brev : Kända sakägare enligt fastigh etsförteckning, Utdragsbestyrkande

8 * HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL SaTTi~l r a:n:~:lln Sida 7( 16) Miljö- och sa m hä llsbyggnadsnämnden A4 Dm Vilan 1:4 Ändrad användning från skola till butik i del av byggnad samt anordnande av husbilscamping Sökandes namn och adress Villa Solhem AB Arendebeskrivning Ansökan gäller andrad anvandning från skola till butik i del av byggnad samt anordnande av husbilscamping med 11 platser, 7 platser framför byggnaden samt fyra platser på den östra sidan. Plan och fastighelsförhåltanden För fastig heten gäller områdesbestämmelser för Stjärnsund, vars syften ar att skydda den intressanta kulturmiljön på platsen. Fastigheten ligger aven inom område som utpekats som riksintresse för kulturmiljövård. nkomna yttranden Yttrande har inkommit från Hedemora Energi AB som inte har något att erinra mot ansökan. Aven Hedemora kommun har inkommit med yttrande i egenskap av fastighetsgranne samt hyresgäst (förskolan) utan någon erinran. Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Lars Dahlman samt Kirsti Nedergård anför bl. a. följande: "att göra en camping mitt i den unika miljön tycker jag inte ar bra. En campingplats ska nog ligga mer avskilt och i närheten av vatten och bad». De anför också att den kan bli störande for de permanentboende samt att kombinationen mellan camping och förskola inte kan vara bra ur säkerhetssynpunkt. Monica Mohlin, ordförande för stiftelsen Stjärnsun d anför bl. a. följande: "Nar det gäller husbilsparkeringen känner vi oro då vi inte kan föreställa oss hur stora dessa bilar ar, hur länge de kommer att stanna och hur stor påverkan de kommer att få på Stjärnsund. Därför föreslår vi att bygglovet begränsas till förslagsvis tre till fem år". De anför vidare att "Fridhems kursgård har en inriktning på just fridfu ll verksamhet med många kursgäster en stor del av året. dag uppfattar vi Stjarnsund som en vacker och stillsam plats och vi önskar att det får vara så aven i framtiden". De önskar även att en hög tät häck ska avgränsa området från vagen samt att 4 5 bilar kän ns riml igt. Övriga grannar har ej inkommit med någon eri nran. Sökanden har genom underrättelse fått tillfälle till eget yttrande. Sökanden har ämnat in yttrande daterat Forts. Uldragsbe$lyn;ande

9 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden SAMM ANTRÄDESPROTOKOLL Sa'1" l"1arlracesdatj Sda 8(16) Forts. A. 4 Be d öm ning/motive ring Fastigheten inrymmer den byggnad som tidigare var Stjarnsunds låg- och mellanstadieskola samt förskola. Endast förskolan finns idag kvar och år inrymd i bygg nadens "bakre" de l, med lekytor bakom skolan. Enligt områdesbest3mmelserna får inga åtgarder vidtas som kan skada ku lturmiljön. Mi ljö- och samhallsbyggnadsnamnden anser att det finns en stor risk att kulturmiljön tar skada ifall man beviljar ansökan gallande campingplatser framför byggnaden, då intrycket av byggnaden kommer att störas. De platser som föres lagits öster om byggnaden bedöms ej vara till skada för kulturmiljön. ansökan ingår även andrad anvtlndning från skola till butik. Lokalen har tidigare va rit träslöjdssal. Atgärden får anses fören lig med områdesbestämmelserna och uppfyller kraven i plan- och bygglagen 9 och 10 kap. Fö rslag till beslut: 1. Bygglov beviljas för ändrad användning frå n skola till butik. 2. Bygglov beviljas för den del av ansökan som gäller husbilscampingen på öster sida om byggnaden för fyra uppställningsplatser. 3. Ansökan om bygg lov avslås för den del av ansökan som gäller husbilscamping framför byggnaden 4. detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 5. Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Med detta startbesked beslutar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att åtgärden får påbörjas. 6. Som kontrollplan fastställs att följande handlingar ska lämnas in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för slutbesked: - ntyg at! byggnadsåtgärden är avslutad och att utförandet överensstämmer med beviljat bygg lov. - Protokoll från obligatorisk ventilationskontroll, ovk 7. Byggnaden och husbilscampingen får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 8. Avgift för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmaktige). Faktura skickas separat. Forts. J~ste riln de s sign Utdragsbes tyrkande

10 ~ HEDEMQRA ~ KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOll SaT.'Tan::adesdalJ1:l S; oa 9(1 6) Forts. Ä 4 Hand li ngar som ingår i beslutet Ansökan, daterad Situationsplan, ankomststämplad Planritning, ankomststamplad Upplysningar Byggnaden och husbilscampingen får inte ta s i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän miljö- och samhällsbyggnadsnamnden har gett ett slutbesked. om nämnden inte beslutar annat. Byggsanktionsavgiften för att ta byggnadsverket i bruk ulan slutbesked beräknas enligt plan - och byggförordningen. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning/beskrivning e d lämnas in för godkl:lnnande före påbö~andet. Hur man överklagar beslutet: se bilagd blankett Bilagor Bilaga 1 - Hur man överklag ar bes lutet Bilaga 2 - Handlingar som ingår i beslutet Bilaga 3 - nformation från Arbetsmiljöverket Bilaga 4 - nformation från Ledn ingskollen.se Bilagor till kallelsen; Översiktskarta samt situationsplan Beslutet delges: Villa Solhem AB, Kirsti Nedergård, l ars Dahlman, Stiftelsen Stjårnsund Kopia av beslut till : Skatteverket Underrättelse om beslutet per brev: Kända sakägare enligt fastighetsförteckning Justerandes ~ Ol"l U,",,,,,,,,,,,,,",,,,

11 * HEDEMORA ~ KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTO KOLL Sanr1a "t'ade$cat~ T Sida 10(16) A5 Dm (Ärendenr ntern kontrollplan 2014 Ärendebeskrivning Va~e förvaltning tar varje år fram en intern kontrollplan som ska godkannas av n3mnden. Den interna kontroll planen visar på processer som är viktiga att kval itetssäkra, se bi laga. Förslag till besluuyttrande: Miljö och sammusbyggnadsnamnden godtar miljö- och samhallsbyggnadsforvaltningens interna kontrollplan för Bifogas namndhandlinq: Förslag på intern kontrollplan Justerandes sign

12 A. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sal'"lnart aoescatlff S" 11 (16) Miljö- oc h samhällsbyggnadsnämnden A6 Dm Månadsrapport februari Ärendebeskrivning Månadsrapport för februari Förslag till beslut/yttrande: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godtar miljö och samhållsbyggnadsförvaltningens månadsrapport för februari 2014, Bifogas namndhandling UppfÖljning februari ljusterandes sig"

13 !: HEDEMQ RA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sam,. a ~t :a d esa a :U"l S,da 12(16) Milj ö- och samhälls byggnadsnämnden Ä7 Dnr AOO Rapporter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar pågående arbeten inom förva ltningen : nfo från byggavdelningen n fo frå n byggnadsinspektör Helena Olander gällande Smedby skola nfo från livsmedelsinspeklör Britt-Marie Danielsson Fyrklöverskolan - en samlad information om vår inblandning i ärendet nfo från trafikavdelningen nfo från förvaltn ingschef ang ÖP och trafikplanen Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: Miljö- och samhallsbyggnadsnåmn den förklarar sig ha tagit del av informationen. Ju s~era ndes sign Utdragsces tyrkande

14 .!. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5a.111' ar tra(jc~al~ 'T', ~ 02 Sida 13(1 6 ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ä8 Dnr [Ärendenrj Beslutsförteckning över delegerade ärenden Registrering av livsmedelsanlaggning samt beslut om avgift med stöd av 23 livsmedelsforordningen Trädgården 5 Långsbyn 6:9 Hedemora Telekiosk Omsorgsnamnden Bonvena 8MD BMD Förbud att bedriva del av livsmedelsverksamhet enl EG-förordning nr Artikel 54, livsmedelslagen 2006:804, 22 och 33 Braxen 5 Vasaköket BMD nstallation av värmepump Miljöbalken kap 26 9 Förordning miljöfarlig verks. & Mlsosk. 17 Jälkarbyn 147:1 Myckelby 56:2 Norshyttan 3:7 Ko berga 3:3 Hästen 10 Skalbaggen 8 Lommen 4 Gun Norlander Mikael Brandls Josefin a Nicklas Osterkamp Erling Hjelte Stefan och Viktoria Hases Charles Larsson Roland Öh lund JA JA JA JA JA JA JA Tillstånd för enskild avloppsanlaggning Borsbo 5:2 Kompostering Hedemora 6:4 Norrby 9:3 Olle Buren Martin Berglund ngegerd Lindqvist JA HA HA Yttrande ang ansökan om tillstånd för offentlig tillställning Palsmassomarknad Onr Polismyndigheten Dalarna HA Yttrande angående kompletteringsremiss Dnr Länsstyrelsen Dalarnas lan HA Yttrande anq förslag tin regional miljöövervakning av grundvatten """'"""'" Uldragsbestyrt.ande

15 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sa"'~i:1n()es(ja:JM Sida 14(16) Miljö- och samhäljsbyggnadsnämnden Dnr ,422 Länsstyrelsen Dalarnas län HA Yttrand e ang ned läggning av vatten ledn ing i Finnhytte-Dammsiön Dnr 2014, länsstyrelsen Dalarnas län HA Beslut om bygg[ov och startbesked 10 kap 23 PBL Mälby 112 Jälkarbyn 142:1 ngvallsbenning 6:3 Born 1:6 Lerhyttan 2:2 norra delen Lerhyttan 2:2 söd ra delen Stjärnsund 20:18 Nybyggnad avenbostadshus Nybyggnad av bastu Uppst311ning av två tankar Nybyggnad av nätstation Nybyggnad av nätstation Nybyggnad av nälslation Tillbyggnad av fritidshus gällande uterum samt tillbyggnad av uthus HLO KL KL SK SK SK KL Beslut in strandskyddsdispens miljobalken 7 kap 15 Olshyttan 13: 11, Backgården 3:3 Born 1:6 m fl Backgården 3:3 Strandskyddsdispens g311ande vattenledning samt fiberkabel Strandskyddsdis pens för markleldning Nedl3ggning av sjöledning i Finnhytte Dammsjön SK SK SK Beslut om bygglov, startbesked och strandskyddsdispens 10 kap 23 PBL och miljöbalken 7 kap 15 Nordbacksbo 1:2 Grådö 1:22 Nybyggnad av nätstation Nybyggnad av bastu SK SK Startbesked 1 Q kap 23 PBL Prästen 10 Lång shyttan 55: 1 Spindeln 4 Stjärnsun d 2:17 Turbo 1:14 Jälken 3:3 Drabanten 7 Malby 1:14 Akerö 4:4 Norn 1:97 Långshyttan 2:19 Vibberbo 3:4 Kapellbacken 16 T illbyggnad avenbostadshus SK nstallation av eldstad KL nstallation av eldstad KL Ändring av bärande konstruktion gällande SK flerbostadshus nstallation av eldstad KL Rivning av en bostadshus SK nstallation av eldstad KL Nybyggnad avenbostadshus SK nstallation av eldstad KL Underhåll av byggnader KL nstallation av eldstad KL nstallation av eldstad KL Ändring av bärande konstruktion samt KL installation av eldstad Slutbesked enligt 10 kap 34 PBL ljusterand es sign Kloster 1 :22 Dahlian 18 Tegen 3 nstallation av eldstad nstallation av eld stad nstallation av eldstad, Utd rat:lsdesy<kande KL KL KL

16 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPRDTDKDLL Sal"'1~artra(Jes~aa. rr 20i 4-Q4-02 S,da 15(16) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Overnora 63:3 nstallation av eldstad KL Jälkarbyn 25:41 nstallation av eldstad KL Gradö 59.1 Ändring av hiss i in dustribyg gnad SK Traversen 7 Nybyggnad av industribyggnad (talt) SK Hedemora-Vasterby 1: 194 nstallation av eldstad KL Backgården 3:3 U ppförande av vattenreningsanlaggning SK vid Ryllshyttemagasinet Långshyttan 9:29 Andring av brandskydd KL Norsen 9 Anordnande av parkeringsplats samt KL upplag (delat slutbesked) Spindeln 4 nstallation av eldstad KL Svinö 30: 10 Nybyggnad av fritidshus samt carport HLD Algen 1 Ändrad anvandning frå n vårdcentral till HLD fritid shem/förskola (entrevåning) Ängelsfors 2:50 Nybyggnad av fritidshus med bastu HLD Biet 10 Uppförande av stödmur KL Garpenbergs gård 2:68 Tidsbegransat bygglov för uppförande av SK en lagerhall Slutbevis: Plan- och bygglagen 9 kap 10. Drag onen 9 nstallation av eldstad SK Malby 10:9 Nybyggnad avenbostadshus HLD Avskrivn ing Alen 1 Andring av brandskydd samt ventilation i SK aldreboende Lång sbyn 7:1 nstallation av VA-anli:l.ggn ing samt SK eld stad Tradgården 7 Andrad anvandning från bank till KL tandlakarmottagning Skolskju ts Magnus Backstam MA sabell Jlbacks MA Viktor Persson Hellberg MA Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: Miljö- och samhallsbyggnadsnamnden förklarar sig ha tagit det av informationen. J ~ s t eran de s sign U,"",..,..,,:k,"'"

17 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sa TTa rtra:es:a:l,:" Sida 16(16) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ag Dnr ArendenrJ Underrättelser a) Nacka tingsrätt b) Länsstyrelsen Dalarnas lan e) Lansstyrelsen Dalarnas län d) Lä nsstyrelsen Da larnas lån e) Länsstyrelsen Dalarnas lå n f) Länsstyrelsen Dalarnas lån 9) Länsstyrelsen Dalarnas lån h) länsstyrelsen Dalarnas lån i) Kommunfullmäktig e il Kommunstyrelsens strategiutskott K) Kommunstyrelsens strategiutskott Utdömande av vite gallande Trädgården 5 Beslut om strandskyddsdispens för två en bostadshus Smedby 8: 1 AnmälningspJiktig vattenverksamhet: Anläggande av nytt utskov samt städ bank dammen i Högt järn Tillstånd till Mdring av Prästgården inom Nom s Bruk Bidrag till ren overing av Tuppenhov inom Norns bruk Beslut om betydande miljöpåverkan gällande dammsäkerhetshöjande åtgärder på Finnhytte-Dammsjön i Garpenberg Tillstånd att plantera ut fisk och kräftor inom Dalarnas län gällande Stora Gransjön Lokala trafikföreskrifter vid Stjärnsunds skola Kf 20 Befrielse från uppdrag/val av ledamot i MSN, avser Joakim Nordström/Mats Byhh hn Kssu 24/2014 Trafikplan Kssu 25/20 14 Planuppdrag för Tviksta Miljö- och samhäl ls byggnads nämndens beslut : Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förklara r sig ha tag it del av informationen Utdragsoestyrkande

18 Miljö- och by~gnärnnde n Datum:. ~<...-.f.'h?2... Bilagor till ärende Nr:... ~... (.3.sidor)

19

20

21 '. ",,,...,,,,,,,,,.., GEOSECMA - 2 Bygglovsgranskningskarta Sida l av 5 Miljö- och byggnämnden Datum: cm! r.i?.y-. f.'.t... Bilagor till ärende Nr: (.3..sidor) \, "\ 14:6 2 /',/,, -<'-+18: ;' 1 : :-... acka L, fl - 58,- _ J '. 1.. o,, ~ S?:1 :OO m, 1 :4000,-,-'- (t) Hedemora kommun Q Lantmäteriet MS

22 ." a. ~ o 3 / / / f,..., f f,, " ~. /,.~.:::., / i / /,,,,,, -' 101, ili,, ~ c:x> W., i., ), / i " ~.. Ol to,,. ',. ~./ ~ ~ --..J ),,,, ", / ~ Ol J U1 r,.., ' '-..

23 ~-r ,,-{ -, ~ j -, Ä~i l /1,~ l ll 'J?;f, \ \,,,, 'i, ' ~i=1 ==dd-j '",-- ", l, ~_l, c '", '" ~ ~,~, <,~ ~ ii c - T , 1 l_l, -, ' ' " 'S l.>3woao 1~!)A9 O -.la~3s3~ SlHnlli

24 i,,!.;, " J, -,-- 1-',,1 '1 - -, " \.,, l i ;; ; '", ; "." - ~ ;...." -, :.', < Miljö- och byggnämnden, Datum:cViY,-.<f.v.:".4:-..,, '.. Bilagor till ärende,,' :. Nr:... f.... <.f.sidor),., \ -- /./, / ~. y l / /,--- l --_._.Y. '''''-r l-'--: - l, ".J ;,. "- ~. ~ - -*.

25

26 l (1 ) Miljö och samhällsbyggnads lorvaltningen Karin Lidholm Box HEDEMORA Remiss Hedemora Energi AB har inget att erinra mot att bygglov ges för fastigheten Vilan 1:4. Parterna är medvetna om fö rutsättningarna för VA. Med vänlig hälsning Hedemora Energi AB ~~~ ;.~~

27 A HEDEMO RA ~ KOMMUN YTTRANDE Da!"", Sida 1( 1) Per Torse, per. torse Till Miljö- och sa mhällsbyggnadsförvaltningen Yttrande över sökt bygglov Vilan 1:4 Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltn ingen yttrar sig i egenskap av alt vara både hyresgäst (förskolan) och fastighetsgratme. Vi har haft en dialog med rektor för förskolan. Beskrivning av ärendet Ägaren till fastigheten Vilan 1:4 vih an lägga ställ platser for husbilar på fastigheten. Förvaltningens synpunkter Kan fastighetsägaren garantera att det finns parkeringsplatser för personal och föräldrar som ska hämta och lämna så har kommunsstyrelseförvaltningen inget an erinra på att det anläggs ställplatser. Estetiskt så tycker vi att de ställplatser som är tänkta an vara på framsidan av byggnaden ska flyttas närmare Kyrkvägen. Husbilarna kan komma att skymma byggnaden. Men det är inget som påverkar kommunens ete> 2Per orsel Mark- och exploateringsi ngenjör Hec:lemora kommun H"mOfja kom mun led n ing O rgviu ~o,w Po$~.'hu Kommunstyrelseförvaltningen Box HedemOla 8 esoi<.a<i'u. Tj ademhuset Hökarg atan 6 Hedemora T... fon , ~ aoi<giro

28

29 Miljö- och samhällsbyggnadslorvalln ingen Karin Li dholm Hedemora kommun r",.'- ni...._ ,_.j>..,:'_k ::'._-_. '~'-' Z 4 Yttrande angående ansökan om bygglov på fastigheten VLAN 1:4 Diarienummer Stiftelsen Sljämsund vill lämna f61jande yttrande gällande bygglov på Stjämsunds skola. Ändring från skola till butik Vi har ingen invändning mot att del av byggnaden används som butik. Anordnande av husbilsparkering När det gäller husbilsparkeringen känner vi oro eftersom vi inte kan föreställa oss hur stora dessa husbilar är, hur länge var och en kommer att stanna och hur stor påverkan de kommer att Ut på St jäms und. Därför foreslår vi att bygglovet tidsbegränsas till förslagsvi s tre till fem år. Fridhems kursgård har en inriktning på j ust fridfull verksamhet med många kursgäster stor del av året. dag uppfattar vi Stjärnsund som en vacker och stillsam plats och vi önskar att det få r vara så även i framtiden. Vi tycker att en häck skulle skynuna husbilarna från vägen sett. Det ser ut som att en häck är inritad på kartskissen så vi hoppas att det planteras en hög tät häck där. Vi tycker att maximalt 4-5 husbilar känns rimligt på skolgården. Vi har ingen synpunkt på placeringen av husbil ar på skolans parkeringsplats. Stjärnsund den 19 februari 2014 _! ",""L<... CiL-r-t'L C- Monica Mohlin ordrirande Stifttl~en Stjärn~und 6ruksallen l Stjärn $und 022!; Bg!;'!; !;. Org nr

30 Eva-Lis Säfström Mirö o samhällb Mil'ö och Samhällsb Från: Skickat: Till: Ämne: <:rsti Nedergard se> den 24 febrl.:8 rl '.39!"l lj oochoyggkon!c~e~ Yttrande om VLAN ' 4, S.järnSJnc nadsf ',',,,.. _. -.._-_.. ";!< 101( l-lej ~ Som ny ägare (1\ STJÄR\"SL:-:D 8:i \-i11 jag lämna ett yttrande ' "ad gäller ansökan om bygg!ov pa VLA\" 1 :4. Stjärnsund uppskau3s av besökare oc h turister int e bara fö r sin anri ka historia och sina kul tu rell a aktiviteter utan oc kså för lugn et och fr id fullheten och den vackra mi ljön. Bruket är välbesökt och del fi nns naturligtvis behov aven campi ngplats. Men att göra en camping mitt i den unika mi lj ön tyc ker jag inte är bra, En campi ngplats ska nog ligga mer avskilt och i närheten av vatten och bad. En uppställningsplats mitt i "centrum" kan också vara störande fdr dc permanenlhoendc. En annan aspekt är att det fi nns en förskola i fastigheten och det kan ju aldrig vara bra att kombinera den med en camping. Barnen får begränsad yta att leka på och barn och husbil ar är ingen bra kombination ur säkerhetssynpunkt. Vad gäller butik fick jag inget bra svar vad for slags butik det ska vara. Är det en servicebuti k för campingen så är det ju inte aktuellt då jag säger nej till campingen. Med vänlig hälsning Kirsti Nedergård.. _J Hej! nstämmer med ovanstående! Med vänlig hälsning Lars Dahlman, ännu kvarboende på Stj ärnsund 8: 1

31 Till Miljö och samhäl1sbyggnadsforvaltningen Box Hedemora kommun ; \/r" 1 '1 '. v', ~u Kommentarer till yttranden i samband med ansökan om bygglov för fastigheten Vilan 1:4 Det glädjer mig att de fåtal som lämnat in synpunkter tycks ha samma intention som jag själv har, att låta Stjämsund utvecklas ur tufist hänseende och att den lugna och stillsamma kulturhistoriskmiljön är en tillgång som bör bevaras. At1 trafiken ökar med antalet turister går inte att komma ifrån, om det är trafiken eller om det är husbilsgästerna som skulle kunna vara störande framgår inte av skrivelserna. Självklart skall allt som kan uppfattas som störande minimeras om det går att påverka, detta bör inte hindra den intention kommunen,länstryrelsen och lokala företagare har att tillgodose service och utveckling av Stjärnsund ur turist hänseende som gynnar den levande landsbygd som efterfrågas.. Någon särskild risk för barnens säkerhet finns inte då vi nyttjar olika delar av tomten och avgränsning kommer att ske. Hyresgästen-förskolan med ca 15 barn har inte haft några synpunkter om att ytorna utomhus skulle vara för begränsade. Ställplatser husbil För att tillgodose det ökade behovet av ställpiater för husbilägare som vill uppleva Stjämsunds unika av Riskintresse historiska bruksmiljö har jag i bygglovsansökan tagit hänsyn till att begränsa antalet ställplatser,tillgodosett behovet av tömmning av gråvatten,placerat uppställningsplatserna på grusytor som är anpassade for ändamålet och tillåter att mesta möjliga yta av skolan på ett estetiskt sätt framhävas ifrån vägen sett. För att begränsa upplevelsen/intrycket av husbilar som kommer att vara parkerade framför skolan anser jag inte att det skulle vara lämpligt med en tät och hög häck som också döljer skolan utan ser det mer lämpligt med en lägre häck i höjd med befintligt staket. Dagens husbilsägare är en stillsam kundgrupp på 55år -plus något stort behov av närhet till badplats har jag inte hört talas om. ngen påverkan på den kulturhistoriskt intressanta byggnaden kommer att ske. dag parkerar och övernattar husbilsturister nedanför Folketshus,tillfallig parkering sker på plan vid konsertlokalen Smedjan samt utmed vägar i centrala Stjämsund som inte är anpassade för att i princip en fil är blockerad på grund av att vägen är för smal. Detta kan utgöra en risk vid räddningsarbete i samband med brand. Husbilsägarna har behov av tömmning av tankar vilket bör ske på därför avsett lämpligt ställe. Jag avser inte att bedriva campingplats utan att genom beviljat bygglov tillgodose det ökade antalet husbilsägares behov av övernattning med service i Stjärnsund under perioden april-september. Eftersom efterfrågan är större än det behovet jag kan tillgodose anser jag att antalet är lämpat efter den anpassning jag har gjort till miljön och till mina möjligheter utifrån givna förutsättningar och brandskyddaspekten. Någon begränsning i tid av bygglov ser jag därför inte vara nödvändig.

32 Barnens säkerhet Villa Solhem AB köpte fastig heten i september 2013 och tomten med dess lekutrustning är nu mera privat. l samb and med köpet skrevs kontakt med förskolan som önskade vara har i lokalern a. De intormerades därefter om vilken del av skolgården med lekutrustning som var ti ll deras nyttjande utifrån min avsikt att inte låta mina gäster få tillträde till deras utemi ljö. Någon kombination av barn och husbilar fin ns därför inte eft er att avgränsning skett in om området. Utanför staketet ti ll och från fö rskolan torde det vara föräldrars ansvar au se till sina barn då det även nu är parkeringsplats. Jag har liksom i ett yttrande uppmärksammat barnens behov av säkerhet och kommer att avgränsa mellan verksamheterna. Då lekutrustni ngen är en till gång i verksamheten och därför skall vara kvar anser jag att det inte uppfyller säkerhets aspekten för barnen att placera husbilar mellan två lekställningar.under den tid som min verksamhet är öppen kommer jag att se till att säkerheten gällande lekutrustning utomhus är tillfredställande, övrig tid är den del av fastigheten som jag avser att nyttja till gästerfbesökare att betraktas som privat mark som inte skall beträdas utan lov från fastighetsägaren. Stjämsund 14 mars 2014 d~q.-'---'- Susanne Eldin Villa Solhem AB ~ lol,--,-,-

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

MSN PROTOKOLL 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN

MSN PROTOKOLL 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN MSN PROTOKOLL 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN ~ HEDE MORA ~ KOM:\~ U N SAMMA NTRÄDESPROTOKOL L Sil rl"'~n~r~c'h d il:;- 2C14-C4-02 Miljö- oc h samhällsbyggn adsnärnrldell ;::.';':5 :C~ - ; Pe r Fage rs:'c -r

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum Tällberg, kl. 8.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1.e vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (14) Myndighetsnämnden Plats och tid Beslutande Sammanträdesdatum 2013-11-14 Torsdagen den 14 november 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00 15:30

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Handlaggare. Vuorlo-strid

Handlaggare. Vuorlo-strid 2012-10-15 Remissyttrande Dnr 2010-01535 Kontor Sam hallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorlo-strid Kommundelsnämnden i Jatna Kommundelsnämnden i Jarnas yttrande till Lansstyrelsen i Stockholms län om överklagat

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 3 (14) 2014-12-18 Kf 28 Ks 111 Au 153 Ks/2013-0470 Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare Kommunstyrelsen föreslå besluta att motionen

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 68-77 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1 kl 13.00 15.00. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter:

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter: 1(15) Byggnadsnämnden Plats och tid: Dalagatan 1, 2015-09-23 kl. 13:00 15.00 Beslutande: Bo Lindblad (C) Lennart Rosell (S) Pia Ström (S) Lars Olov Simu (KD) Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Stora konferensrummet, Heby kommun 09.00 10.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 1 (21) Plats och tid Beslutande 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Jan Runsten, MP, ordf Håkan Schüberg, C Anders Berglund, M Bill Öhnstedt, V Mikael Karlsson S Ersättare: Kurt-Olof Göransson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

2015-05-21. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 14.40. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Mattias Persson (SD)

2015-05-21. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 14.40. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Mattias Persson (SD) 1( 16) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 14.40 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Kjell Carlström (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Tomelilla kommun Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL), krävs det bygglov för att uppföra plank

Läs mer

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2011-02-02 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13:00-16.30. ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

ÖP DP BL (Genomförande)

ÖP DP BL (Genomförande) Nyheter i Plan- och bygglag Lagen börjar gälla från 2 maj 2011. ÖP DP BL (Genomförande) Slutbesked ANSÖKAN OM LOV Besked till bygglovansökande ska lämnas inom tio veckor. Redan i bygglov ska en bedömning

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10 Bygga i Växjö kommun Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt Växjö kommun 2014-04-10 1 Här söker du bygglov Växjö kommun erbjuder två sätt att söka bygglov för en- och tvåbostadshus

Läs mer