MSN KALLELSE HEDEMORA KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSN KALLELSE 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN"

Transkript

1 MSN KALLELSE HEDEMORA KOMMUN

2 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnads nämnden Eva-Lis Säfström KALLELSE O a:~.., S:da 1(1 ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdag dcn 2 a pril 2014 kl i Tjiidcrnhusct, sammanträdesrum Björnen fö r att be handl a fö ljande ärenden: Ärenden 1. Fastställande av dagord ning 2. nförande av bymiljöväg genom Vasterby Bertil Karlsson 3. Nybyggnad av garage, Brunna 18:17 Stefan Kvarnström 4. Änd rad användning från skola till butik i del av byggnad samt anordnande av husbitscamping, Vilan 1:4 Karin Lidholm 5. ntern kontrollplan 2014 Anna Tosteby 6. Månadsrapport februari Rapporter 8. Beslutförteckning över delegerade ärenden g. Underrättelser Per Fagerström (5) ordförande Eva-Lis Safström sekreterare

3 UPPROPS- OCH VOTERNGSLSTA Datum: Sida l NÄ RVARANDE JA NEJ TJÄNSTGÖRANDE ERSAnARE ÄRENDE ÄRENDF NR NR JA NEJ JA NEJ,Fagerström Per, Ofof. Burel Ulla. led Källberg Helena, led ~ 'Persson nger, led ~ Hedlund Leif, 1:e v. mdf.,mattsson nga-stina, led Bylehn Mats, led,andersson Ulf, 2:e v. ordf. Olsson ngemar. led Brandt Kerstin. ers Tengslröm Gerth, ers Selin Henrik, ers,eriksson nger, ers Arfs Carl-Erik, ers,pettersson Björn. ers Ahlen Dick, ers c_ Nilses Erik, ers Dalmats Mona, ers Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersslare Ersättare Ersättare S S S S C C C M M S S S C C V FP M M

4 ~ HEDEMORA $' KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sa,. rr artrildesda;um Sida 3(16) Al Dnr [Arendenr] Fastställande av dagordning Miljö- och samhälls byggnadsnämndens beslut: Dagordningen faststalles. Utdragsbestyrkande,

5 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S~nnal'\:'i!d e so3t~ 'f Sda 4(16) A2 Dnr [Ärendenrj nförande av bymiljöväg igenom Västerby. Sätervägen i Va.sterby var en gammal riksväg innan RV 70 byggdes. Kommunen är sedan dess väghållare för Sätervägen och Gamla Faluvagen. De ar så kallade statskommunala vägar med statligt slöd. Västerbyar bebyggelsen relativ tat och husen står relativt nara vagen. Gående och cyklister som färdas på Sätervägen har idag inget eget fart att gå och cykla på. Boende har klagat på att fordon en kör för fort och att det blir trångt vid rnötessituationer med gående och cyklister. En bymiljöväg ar en utformningstyp som syftar till att förbättra oskyddade trafikanters förutsättningar. Antal fordon som trafikerar Sätervagen håller sig under den norm som finns för att införa bymiljoväg. Syftet med bymiljöväg är att smalna av befintlig körbana till ett körfält i mitten av befinllig väg, och därigenom skapa yta för de oskyddade trafikanterna genom att markera/måla kantlinjer utanför körbanans ytterkanter. Vid mölen får fordonen ta sig in på sidoytorna om inga oskyddade trafikanter finns. Hastigheten sänks till högst 40km/tim. Motivering Genom införandet av bymiljöväg skapas förutsättningar för att alla trafi kantgrupper kan färdas något sakrare utefter vagsträckan som är bymiljöväg. Då fordonen färdas i mitten kommer fordonen langre ifrån husen som står nara, och som då blir mindre utsatta för stänk. Beredning Bymiljöväg har diskuterats vid möte i Vasterby dar Per Fagerström medverkade. Mötesdeltagarna var positiva till åtgarden. Förslag till beslut/yttrande: Bymiljövag genomförs genom den be byggda delen av Västerby. Bifogas nämndhandling: Fotografier Justerande$ sign Uldraglbeslyrl<allde

6 ~ HEDE MORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam,.a '1raceK al ~'r Sida 5(16) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ä3 Dnr Brunna 18:17 Nybyggnad av garage Sökandes namn och ad ress Joacim Persson, Backa 116, Hedemora Ärendebeskrivning Ansökan avser bygg lav för nybyggnad aven garagebyggnad med 69 m 2 bruttoarea samt flyttning aven förrådsbyggnad med 17 m 2 bruttoerea. Byggnaderna uppförs på mark som idag tillhör Brunna 18: 13 men som sökanden avser att köpa och överföra till sin fastighet, Brunna 18:17. Plan- och fastighelsförhållanden Fastigheten ar belagen utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. För området galler fördjupad översiktsplan, "Utvecklingsplan för Hedemora stad med om land", antagen Fastigheten ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövård. Den lilla förrådsbyggnaden placeras över en avloppsledning i marken. nkomna yttranden Berörda grannar har beretts tillfalle att yttra sig över ansökan. nga erinringar har inkommit./yttrande har inkommit från... (Remisstid t o m 1/4) Yttrande har inkommit från Hedemora Energi AB som inte har något att erinra mol ansökan. (Remisstid t o m 1/4.) Sökanden har genom underro:ittelse fått til lfo:ille till eget yttrande. yttrande anför... / Något yttrande har inte inkommit till miljö- och byggnamnden inom föreskriven tid. Bedömning/motivering Atgärden får anses förenlig med översiktsplanens rek.ommendationer och uppfyller k.raven i plan- och bygglagens 2 och 9-10 kap. Förslag till beslut: Bygglov beviljas. 2. detta ärende krävs inte någon k.ontrollansvarig eller teknisk.t samråd. Forts.

7 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL Sa 'f 'f a 'lräces~a:ur ~- 02 Sida 6(16) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Forts. Ä 3 3 Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 plan- och bygg lage n Med detta startbesked beslutar miljö- och samhallsbyggnadsnisimnden att - Atgärden får påbörjas. - Utstakning krävs inte i detta ärende. 4. Som kontrollplan faststalls att följande handlin gar ska lämnas in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för slutbesked. - ntyg att byggnadsåtgarden är avslutad och att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov. - Foton som tydligt visar utförda åtgarder. 5. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slut besked. 6. Avgift för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. Hand lingar som ingår i beslutet Ansökan, ankomststamplad Teknisk beskrivning, ankomststämplad Situationsplan, ankomststamplad Plan- och fasadritning, garage, daterad Plan- och fasadritning, förråd, daterad Upplysn ingar Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag då bes lutet vann laga kraft. Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning/beskrivning e d lämnas in för godkännande före påbörjandet. Hur man överklagar bes lu tet se bilagd blankett Bilagor Bilaga 1 - Hur man överklagar beslutet Bilaga 2 - Handlingar som ingår i beslutet Bilaga 3 - Blankett ~ ntyg " Bilaga 4 - nformation från Arbetsmiljöverket Bilaga 5 - nformation från Ledningskollen.se Bilaga 6 - Yttrande från xx Bilagor till kallelsen: Situationsplan, Plan- och fasadritning garage, Plan- och fasadritning förråd Beslutet delges: Joacim Persson, Marie Elisabeth Persson, Sven Sören NordlOf Underrättelse om beslutet per brev : Kända sakägare enligt fastigh etsförteckning, Utdragsbestyrkande

8 * HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL SaTTi~l r a:n:~:lln Sida 7( 16) Miljö- och sa m hä llsbyggnadsnämnden A4 Dm Vilan 1:4 Ändrad användning från skola till butik i del av byggnad samt anordnande av husbilscamping Sökandes namn och adress Villa Solhem AB Arendebeskrivning Ansökan gäller andrad anvandning från skola till butik i del av byggnad samt anordnande av husbilscamping med 11 platser, 7 platser framför byggnaden samt fyra platser på den östra sidan. Plan och fastighelsförhåltanden För fastig heten gäller områdesbestämmelser för Stjärnsund, vars syften ar att skydda den intressanta kulturmiljön på platsen. Fastigheten ligger aven inom område som utpekats som riksintresse för kulturmiljövård. nkomna yttranden Yttrande har inkommit från Hedemora Energi AB som inte har något att erinra mot ansökan. Aven Hedemora kommun har inkommit med yttrande i egenskap av fastighetsgranne samt hyresgäst (förskolan) utan någon erinran. Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Lars Dahlman samt Kirsti Nedergård anför bl. a. följande: "att göra en camping mitt i den unika miljön tycker jag inte ar bra. En campingplats ska nog ligga mer avskilt och i närheten av vatten och bad». De anför också att den kan bli störande for de permanentboende samt att kombinationen mellan camping och förskola inte kan vara bra ur säkerhetssynpunkt. Monica Mohlin, ordförande för stiftelsen Stjärnsun d anför bl. a. följande: "Nar det gäller husbilsparkeringen känner vi oro då vi inte kan föreställa oss hur stora dessa bilar ar, hur länge de kommer att stanna och hur stor påverkan de kommer att få på Stjärnsund. Därför föreslår vi att bygglovet begränsas till förslagsvis tre till fem år". De anför vidare att "Fridhems kursgård har en inriktning på just fridfu ll verksamhet med många kursgäster en stor del av året. dag uppfattar vi Stjarnsund som en vacker och stillsam plats och vi önskar att det får vara så aven i framtiden". De önskar även att en hög tät häck ska avgränsa området från vagen samt att 4 5 bilar kän ns riml igt. Övriga grannar har ej inkommit med någon eri nran. Sökanden har genom underrättelse fått tillfälle till eget yttrande. Sökanden har ämnat in yttrande daterat Forts. Uldragsbe$lyn;ande

9 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden SAMM ANTRÄDESPROTOKOLL Sa'1" l"1arlracesdatj Sda 8(16) Forts. A. 4 Be d öm ning/motive ring Fastigheten inrymmer den byggnad som tidigare var Stjarnsunds låg- och mellanstadieskola samt förskola. Endast förskolan finns idag kvar och år inrymd i bygg nadens "bakre" de l, med lekytor bakom skolan. Enligt områdesbest3mmelserna får inga åtgarder vidtas som kan skada ku lturmiljön. Mi ljö- och samhallsbyggnadsnamnden anser att det finns en stor risk att kulturmiljön tar skada ifall man beviljar ansökan gallande campingplatser framför byggnaden, då intrycket av byggnaden kommer att störas. De platser som föres lagits öster om byggnaden bedöms ej vara till skada för kulturmiljön. ansökan ingår även andrad anvtlndning från skola till butik. Lokalen har tidigare va rit träslöjdssal. Atgärden får anses fören lig med områdesbestämmelserna och uppfyller kraven i plan- och bygglagen 9 och 10 kap. Fö rslag till beslut: 1. Bygglov beviljas för ändrad användning frå n skola till butik. 2. Bygglov beviljas för den del av ansökan som gäller husbilscampingen på öster sida om byggnaden för fyra uppställningsplatser. 3. Ansökan om bygg lov avslås för den del av ansökan som gäller husbilscamping framför byggnaden 4. detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 5. Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Med detta startbesked beslutar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att åtgärden får påbörjas. 6. Som kontrollplan fastställs att följande handlingar ska lämnas in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för slutbesked: - ntyg at! byggnadsåtgärden är avslutad och att utförandet överensstämmer med beviljat bygg lov. - Protokoll från obligatorisk ventilationskontroll, ovk 7. Byggnaden och husbilscampingen får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 8. Avgift för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmaktige). Faktura skickas separat. Forts. J~ste riln de s sign Utdragsbes tyrkande

10 ~ HEDEMQRA ~ KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOll SaT.'Tan::adesdalJ1:l S; oa 9(1 6) Forts. Ä 4 Hand li ngar som ingår i beslutet Ansökan, daterad Situationsplan, ankomststämplad Planritning, ankomststamplad Upplysningar Byggnaden och husbilscampingen får inte ta s i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän miljö- och samhällsbyggnadsnamnden har gett ett slutbesked. om nämnden inte beslutar annat. Byggsanktionsavgiften för att ta byggnadsverket i bruk ulan slutbesked beräknas enligt plan - och byggförordningen. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning/beskrivning e d lämnas in för godkl:lnnande före påbö~andet. Hur man överklagar beslutet: se bilagd blankett Bilagor Bilaga 1 - Hur man överklag ar bes lutet Bilaga 2 - Handlingar som ingår i beslutet Bilaga 3 - nformation från Arbetsmiljöverket Bilaga 4 - nformation från Ledn ingskollen.se Bilagor till kallelsen; Översiktskarta samt situationsplan Beslutet delges: Villa Solhem AB, Kirsti Nedergård, l ars Dahlman, Stiftelsen Stjårnsund Kopia av beslut till : Skatteverket Underrättelse om beslutet per brev: Kända sakägare enligt fastighetsförteckning Justerandes ~ Ol"l U,",,,,,,,,,,,,,",,,,

11 * HEDEMORA ~ KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTO KOLL Sanr1a "t'ade$cat~ T Sida 10(16) A5 Dm (Ärendenr ntern kontrollplan 2014 Ärendebeskrivning Va~e förvaltning tar varje år fram en intern kontrollplan som ska godkannas av n3mnden. Den interna kontroll planen visar på processer som är viktiga att kval itetssäkra, se bi laga. Förslag till besluuyttrande: Miljö och sammusbyggnadsnamnden godtar miljö- och samhallsbyggnadsforvaltningens interna kontrollplan för Bifogas namndhandlinq: Förslag på intern kontrollplan Justerandes sign

12 A. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sal'"lnart aoescatlff S" 11 (16) Miljö- oc h samhällsbyggnadsnämnden A6 Dm Månadsrapport februari Ärendebeskrivning Månadsrapport för februari Förslag till beslut/yttrande: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godtar miljö och samhållsbyggnadsförvaltningens månadsrapport för februari 2014, Bifogas namndhandling UppfÖljning februari ljusterandes sig"

13 !: HEDEMQ RA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sam,. a ~t :a d esa a :U"l S,da 12(16) Milj ö- och samhälls byggnadsnämnden Ä7 Dnr AOO Rapporter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar pågående arbeten inom förva ltningen : nfo från byggavdelningen n fo frå n byggnadsinspektör Helena Olander gällande Smedby skola nfo från livsmedelsinspeklör Britt-Marie Danielsson Fyrklöverskolan - en samlad information om vår inblandning i ärendet nfo från trafikavdelningen nfo från förvaltn ingschef ang ÖP och trafikplanen Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: Miljö- och samhallsbyggnadsnåmn den förklarar sig ha tagit del av informationen. Ju s~era ndes sign Utdragsces tyrkande

14 .!. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5a.111' ar tra(jc~al~ 'T', ~ 02 Sida 13(1 6 ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ä8 Dnr [Ärendenrj Beslutsförteckning över delegerade ärenden Registrering av livsmedelsanlaggning samt beslut om avgift med stöd av 23 livsmedelsforordningen Trädgården 5 Långsbyn 6:9 Hedemora Telekiosk Omsorgsnamnden Bonvena 8MD BMD Förbud att bedriva del av livsmedelsverksamhet enl EG-förordning nr Artikel 54, livsmedelslagen 2006:804, 22 och 33 Braxen 5 Vasaköket BMD nstallation av värmepump Miljöbalken kap 26 9 Förordning miljöfarlig verks. & Mlsosk. 17 Jälkarbyn 147:1 Myckelby 56:2 Norshyttan 3:7 Ko berga 3:3 Hästen 10 Skalbaggen 8 Lommen 4 Gun Norlander Mikael Brandls Josefin a Nicklas Osterkamp Erling Hjelte Stefan och Viktoria Hases Charles Larsson Roland Öh lund JA JA JA JA JA JA JA Tillstånd för enskild avloppsanlaggning Borsbo 5:2 Kompostering Hedemora 6:4 Norrby 9:3 Olle Buren Martin Berglund ngegerd Lindqvist JA HA HA Yttrande ang ansökan om tillstånd för offentlig tillställning Palsmassomarknad Onr Polismyndigheten Dalarna HA Yttrande angående kompletteringsremiss Dnr Länsstyrelsen Dalarnas lan HA Yttrande anq förslag tin regional miljöövervakning av grundvatten """'"""'" Uldragsbestyrt.ande

15 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sa"'~i:1n()es(ja:JM Sida 14(16) Miljö- och samhäljsbyggnadsnämnden Dnr ,422 Länsstyrelsen Dalarnas län HA Yttrand e ang ned läggning av vatten ledn ing i Finnhytte-Dammsiön Dnr 2014, länsstyrelsen Dalarnas län HA Beslut om bygg[ov och startbesked 10 kap 23 PBL Mälby 112 Jälkarbyn 142:1 ngvallsbenning 6:3 Born 1:6 Lerhyttan 2:2 norra delen Lerhyttan 2:2 söd ra delen Stjärnsund 20:18 Nybyggnad avenbostadshus Nybyggnad av bastu Uppst311ning av två tankar Nybyggnad av nätstation Nybyggnad av nätstation Nybyggnad av nälslation Tillbyggnad av fritidshus gällande uterum samt tillbyggnad av uthus HLO KL KL SK SK SK KL Beslut in strandskyddsdispens miljobalken 7 kap 15 Olshyttan 13: 11, Backgården 3:3 Born 1:6 m fl Backgården 3:3 Strandskyddsdispens g311ande vattenledning samt fiberkabel Strandskyddsdis pens för markleldning Nedl3ggning av sjöledning i Finnhytte Dammsjön SK SK SK Beslut om bygglov, startbesked och strandskyddsdispens 10 kap 23 PBL och miljöbalken 7 kap 15 Nordbacksbo 1:2 Grådö 1:22 Nybyggnad av nätstation Nybyggnad av bastu SK SK Startbesked 1 Q kap 23 PBL Prästen 10 Lång shyttan 55: 1 Spindeln 4 Stjärnsun d 2:17 Turbo 1:14 Jälken 3:3 Drabanten 7 Malby 1:14 Akerö 4:4 Norn 1:97 Långshyttan 2:19 Vibberbo 3:4 Kapellbacken 16 T illbyggnad avenbostadshus SK nstallation av eldstad KL nstallation av eldstad KL Ändring av bärande konstruktion gällande SK flerbostadshus nstallation av eldstad KL Rivning av en bostadshus SK nstallation av eldstad KL Nybyggnad avenbostadshus SK nstallation av eldstad KL Underhåll av byggnader KL nstallation av eldstad KL nstallation av eldstad KL Ändring av bärande konstruktion samt KL installation av eldstad Slutbesked enligt 10 kap 34 PBL ljusterand es sign Kloster 1 :22 Dahlian 18 Tegen 3 nstallation av eldstad nstallation av eld stad nstallation av eldstad, Utd rat:lsdesy<kande KL KL KL

16 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPRDTDKDLL Sal"'1~artra(Jes~aa. rr 20i 4-Q4-02 S,da 15(16) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Overnora 63:3 nstallation av eldstad KL Jälkarbyn 25:41 nstallation av eldstad KL Gradö 59.1 Ändring av hiss i in dustribyg gnad SK Traversen 7 Nybyggnad av industribyggnad (talt) SK Hedemora-Vasterby 1: 194 nstallation av eldstad KL Backgården 3:3 U ppförande av vattenreningsanlaggning SK vid Ryllshyttemagasinet Långshyttan 9:29 Andring av brandskydd KL Norsen 9 Anordnande av parkeringsplats samt KL upplag (delat slutbesked) Spindeln 4 nstallation av eldstad KL Svinö 30: 10 Nybyggnad av fritidshus samt carport HLD Algen 1 Ändrad anvandning frå n vårdcentral till HLD fritid shem/förskola (entrevåning) Ängelsfors 2:50 Nybyggnad av fritidshus med bastu HLD Biet 10 Uppförande av stödmur KL Garpenbergs gård 2:68 Tidsbegransat bygglov för uppförande av SK en lagerhall Slutbevis: Plan- och bygglagen 9 kap 10. Drag onen 9 nstallation av eldstad SK Malby 10:9 Nybyggnad avenbostadshus HLD Avskrivn ing Alen 1 Andring av brandskydd samt ventilation i SK aldreboende Lång sbyn 7:1 nstallation av VA-anli:l.ggn ing samt SK eld stad Tradgården 7 Andrad anvandning från bank till KL tandlakarmottagning Skolskju ts Magnus Backstam MA sabell Jlbacks MA Viktor Persson Hellberg MA Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: Miljö- och samhallsbyggnadsnamnden förklarar sig ha tagit det av informationen. J ~ s t eran de s sign U,"",..,..,,:k,"'"

17 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sa TTa rtra:es:a:l,:" Sida 16(16) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ag Dnr ArendenrJ Underrättelser a) Nacka tingsrätt b) Länsstyrelsen Dalarnas lan e) Lansstyrelsen Dalarnas län d) Lä nsstyrelsen Da larnas lån e) Länsstyrelsen Dalarnas lå n f) Länsstyrelsen Dalarnas lån 9) Länsstyrelsen Dalarnas lån h) länsstyrelsen Dalarnas lån i) Kommunfullmäktig e il Kommunstyrelsens strategiutskott K) Kommunstyrelsens strategiutskott Utdömande av vite gallande Trädgården 5 Beslut om strandskyddsdispens för två en bostadshus Smedby 8: 1 AnmälningspJiktig vattenverksamhet: Anläggande av nytt utskov samt städ bank dammen i Högt järn Tillstånd till Mdring av Prästgården inom Nom s Bruk Bidrag till ren overing av Tuppenhov inom Norns bruk Beslut om betydande miljöpåverkan gällande dammsäkerhetshöjande åtgärder på Finnhytte-Dammsjön i Garpenberg Tillstånd att plantera ut fisk och kräftor inom Dalarnas län gällande Stora Gransjön Lokala trafikföreskrifter vid Stjärnsunds skola Kf 20 Befrielse från uppdrag/val av ledamot i MSN, avser Joakim Nordström/Mats Byhh hn Kssu 24/2014 Trafikplan Kssu 25/20 14 Planuppdrag för Tviksta Miljö- och samhäl ls byggnads nämndens beslut : Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förklara r sig ha tag it del av informationen Utdragsoestyrkande

18 Miljö- och by~gnärnnde n Datum:. ~<...-.f.'h?2... Bilagor till ärende Nr:... ~... (.3.sidor)

19

20

21 '. ",,,...,,,,,,,,,.., GEOSECMA - 2 Bygglovsgranskningskarta Sida l av 5 Miljö- och byggnämnden Datum: cm! r.i?.y-. f.'.t... Bilagor till ärende Nr: (.3..sidor) \, "\ 14:6 2 /',/,, -<'-+18: ;' 1 : :-... acka L, fl - 58,- _ J '. 1.. o,, ~ S?:1 :OO m, 1 :4000,-,-'- (t) Hedemora kommun Q Lantmäteriet MS

22 ." a. ~ o 3 / / / f,..., f f,, " ~. /,.~.:::., / i / /,,,,,, -' 101, ili,, ~ c:x> W., i., ), / i " ~.. Ol to,,. ',. ~./ ~ ~ --..J ),,,, ", / ~ Ol J U1 r,.., ' '-..

23 ~-r ,,-{ -, ~ j -, Ä~i l /1,~ l ll 'J?;f, \ \,,,, 'i, ' ~i=1 ==dd-j '",-- ", l, ~_l, c '", '" ~ ~,~, <,~ ~ ii c - T , 1 l_l, -, ' ' " 'S l.>3woao 1~!)A9 O -.la~3s3~ SlHnlli

24 i,,!.;, " J, -,-- 1-',,1 '1 - -, " \.,, l i ;; ; '", ; "." - ~ ;...." -, :.', < Miljö- och byggnämnden, Datum:cViY,-.<f.v.:".4:-..,, '.. Bilagor till ärende,,' :. Nr:... f.... <.f.sidor),., \ -- /./, / ~. y l / /,--- l --_._.Y. '''''-r l-'--: - l, ".J ;,. "- ~. ~ - -*.

25

26 l (1 ) Miljö och samhällsbyggnads lorvaltningen Karin Lidholm Box HEDEMORA Remiss Hedemora Energi AB har inget att erinra mot att bygglov ges för fastigheten Vilan 1:4. Parterna är medvetna om fö rutsättningarna för VA. Med vänlig hälsning Hedemora Energi AB ~~~ ;.~~

27 A HEDEMO RA ~ KOMMUN YTTRANDE Da!"", Sida 1( 1) Per Torse, per. torse Till Miljö- och sa mhällsbyggnadsförvaltningen Yttrande över sökt bygglov Vilan 1:4 Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltn ingen yttrar sig i egenskap av alt vara både hyresgäst (förskolan) och fastighetsgratme. Vi har haft en dialog med rektor för förskolan. Beskrivning av ärendet Ägaren till fastigheten Vilan 1:4 vih an lägga ställ platser for husbilar på fastigheten. Förvaltningens synpunkter Kan fastighetsägaren garantera att det finns parkeringsplatser för personal och föräldrar som ska hämta och lämna så har kommunsstyrelseförvaltningen inget an erinra på att det anläggs ställplatser. Estetiskt så tycker vi att de ställplatser som är tänkta an vara på framsidan av byggnaden ska flyttas närmare Kyrkvägen. Husbilarna kan komma att skymma byggnaden. Men det är inget som påverkar kommunens ete> 2Per orsel Mark- och exploateringsi ngenjör Hec:lemora kommun H"mOfja kom mun led n ing O rgviu ~o,w Po$~.'hu Kommunstyrelseförvaltningen Box HedemOla 8 esoi<.a<i'u. Tj ademhuset Hökarg atan 6 Hedemora T... fon , ~ aoi<giro

28

29 Miljö- och samhällsbyggnadslorvalln ingen Karin Li dholm Hedemora kommun r",.'- ni...._ ,_.j>..,:'_k ::'._-_. '~'-' Z 4 Yttrande angående ansökan om bygglov på fastigheten VLAN 1:4 Diarienummer Stiftelsen Sljämsund vill lämna f61jande yttrande gällande bygglov på Stjämsunds skola. Ändring från skola till butik Vi har ingen invändning mot att del av byggnaden används som butik. Anordnande av husbilsparkering När det gäller husbilsparkeringen känner vi oro eftersom vi inte kan föreställa oss hur stora dessa husbilar är, hur länge var och en kommer att stanna och hur stor påverkan de kommer att Ut på St jäms und. Därför foreslår vi att bygglovet tidsbegränsas till förslagsvi s tre till fem år. Fridhems kursgård har en inriktning på j ust fridfull verksamhet med många kursgäster stor del av året. dag uppfattar vi Stjärnsund som en vacker och stillsam plats och vi önskar att det få r vara så även i framtiden. Vi tycker att en häck skulle skynuna husbilarna från vägen sett. Det ser ut som att en häck är inritad på kartskissen så vi hoppas att det planteras en hög tät häck där. Vi tycker att maximalt 4-5 husbilar känns rimligt på skolgården. Vi har ingen synpunkt på placeringen av husbil ar på skolans parkeringsplats. Stjärnsund den 19 februari 2014 _! ",""L<... CiL-r-t'L C- Monica Mohlin ordrirande Stifttl~en Stjärn~und 6ruksallen l Stjärn $und 022!; Bg!;'!; !;. Org nr

30 Eva-Lis Säfström Mirö o samhällb Mil'ö och Samhällsb Från: Skickat: Till: Ämne: <:rsti Nedergard se> den 24 febrl.:8 rl '.39!"l lj oochoyggkon!c~e~ Yttrande om VLAN ' 4, S.järnSJnc nadsf ',',,,.. _. -.._-_.. ";!< 101( l-lej ~ Som ny ägare (1\ STJÄR\"SL:-:D 8:i \-i11 jag lämna ett yttrande ' "ad gäller ansökan om bygg!ov pa VLA\" 1 :4. Stjärnsund uppskau3s av besökare oc h turister int e bara fö r sin anri ka historia och sina kul tu rell a aktiviteter utan oc kså för lugn et och fr id fullheten och den vackra mi ljön. Bruket är välbesökt och del fi nns naturligtvis behov aven campi ngplats. Men att göra en camping mitt i den unika mi lj ön tyc ker jag inte är bra, En campi ngplats ska nog ligga mer avskilt och i närheten av vatten och bad. En uppställningsplats mitt i "centrum" kan också vara störande fdr dc permanenlhoendc. En annan aspekt är att det fi nns en förskola i fastigheten och det kan ju aldrig vara bra att kombinera den med en camping. Barnen får begränsad yta att leka på och barn och husbil ar är ingen bra kombination ur säkerhetssynpunkt. Vad gäller butik fick jag inget bra svar vad for slags butik det ska vara. Är det en servicebuti k för campingen så är det ju inte aktuellt då jag säger nej till campingen. Med vänlig hälsning Kirsti Nedergård.. _J Hej! nstämmer med ovanstående! Med vänlig hälsning Lars Dahlman, ännu kvarboende på Stj ärnsund 8: 1

31 Till Miljö och samhäl1sbyggnadsforvaltningen Box Hedemora kommun ; \/r" 1 '1 '. v', ~u Kommentarer till yttranden i samband med ansökan om bygglov för fastigheten Vilan 1:4 Det glädjer mig att de fåtal som lämnat in synpunkter tycks ha samma intention som jag själv har, att låta Stjämsund utvecklas ur tufist hänseende och att den lugna och stillsamma kulturhistoriskmiljön är en tillgång som bör bevaras. At1 trafiken ökar med antalet turister går inte att komma ifrån, om det är trafiken eller om det är husbilsgästerna som skulle kunna vara störande framgår inte av skrivelserna. Självklart skall allt som kan uppfattas som störande minimeras om det går att påverka, detta bör inte hindra den intention kommunen,länstryrelsen och lokala företagare har att tillgodose service och utveckling av Stjärnsund ur turist hänseende som gynnar den levande landsbygd som efterfrågas.. Någon särskild risk för barnens säkerhet finns inte då vi nyttjar olika delar av tomten och avgränsning kommer att ske. Hyresgästen-förskolan med ca 15 barn har inte haft några synpunkter om att ytorna utomhus skulle vara för begränsade. Ställplatser husbil För att tillgodose det ökade behovet av ställpiater för husbilägare som vill uppleva Stjämsunds unika av Riskintresse historiska bruksmiljö har jag i bygglovsansökan tagit hänsyn till att begränsa antalet ställplatser,tillgodosett behovet av tömmning av gråvatten,placerat uppställningsplatserna på grusytor som är anpassade for ändamålet och tillåter att mesta möjliga yta av skolan på ett estetiskt sätt framhävas ifrån vägen sett. För att begränsa upplevelsen/intrycket av husbilar som kommer att vara parkerade framför skolan anser jag inte att det skulle vara lämpligt med en tät och hög häck som också döljer skolan utan ser det mer lämpligt med en lägre häck i höjd med befintligt staket. Dagens husbilsägare är en stillsam kundgrupp på 55år -plus något stort behov av närhet till badplats har jag inte hört talas om. ngen påverkan på den kulturhistoriskt intressanta byggnaden kommer att ske. dag parkerar och övernattar husbilsturister nedanför Folketshus,tillfallig parkering sker på plan vid konsertlokalen Smedjan samt utmed vägar i centrala Stjämsund som inte är anpassade för att i princip en fil är blockerad på grund av att vägen är för smal. Detta kan utgöra en risk vid räddningsarbete i samband med brand. Husbilsägarna har behov av tömmning av tankar vilket bör ske på därför avsett lämpligt ställe. Jag avser inte att bedriva campingplats utan att genom beviljat bygglov tillgodose det ökade antalet husbilsägares behov av övernattning med service i Stjärnsund under perioden april-september. Eftersom efterfrågan är större än det behovet jag kan tillgodose anser jag att antalet är lämpat efter den anpassning jag har gjort till miljön och till mina möjligheter utifrån givna förutsättningar och brandskyddaspekten. Någon begränsning i tid av bygglov ser jag därför inte vara nödvändig.

32 Barnens säkerhet Villa Solhem AB köpte fastig heten i september 2013 och tomten med dess lekutrustning är nu mera privat. l samb and med köpet skrevs kontakt med förskolan som önskade vara har i lokalern a. De intormerades därefter om vilken del av skolgården med lekutrustning som var ti ll deras nyttjande utifrån min avsikt att inte låta mina gäster få tillträde till deras utemi ljö. Någon kombination av barn och husbilar fin ns därför inte eft er att avgränsning skett in om området. Utanför staketet ti ll och från fö rskolan torde det vara föräldrars ansvar au se till sina barn då det även nu är parkeringsplats. Jag har liksom i ett yttrande uppmärksammat barnens behov av säkerhet och kommer att avgränsa mellan verksamheterna. Då lekutrustni ngen är en till gång i verksamheten och därför skall vara kvar anser jag att det inte uppfyller säkerhets aspekten för barnen att placera husbilar mellan två lekställningar.under den tid som min verksamhet är öppen kommer jag att se till att säkerheten gällande lekutrustning utomhus är tillfredställande, övrig tid är den del av fastigheten som jag avser att nyttja till gästerfbesökare att betraktas som privat mark som inte skall beträdas utan lov från fastighetsägaren. Stjämsund 14 mars 2014 d~q.-'---'- Susanne Eldin Villa Solhem AB ~ lol,--,-,-

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

MSN PROTOKOLL 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN

MSN PROTOKOLL 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN MSN PROTOKOLL 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN ~ HEDE MORA ~ KOM:\~ U N SAMMA NTRÄDESPROTOKOL L Sil rl"'~n~r~c'h d il:;- 2C14-C4-02 Miljö- oc h samhällsbyggn adsnärnrldell ;::.';':5 :C~ - ; Pe r Fage rs:'c -r

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-08-28 2017-2582 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Sökande: P&s Kalmar AB

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna.

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 94 BUDGET Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 95 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation nr 53

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur

Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur 2017-02-02 2016-6005 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Moskogen 1:1, del av Fastighetens adress: Moskogen 101 (mellan Smedby och Trekanten) Sökande:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29. Peter Nordström avdelningschef, AnnChristin Winnermyhr sekreterare

Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29. Peter Nordström avdelningschef, AnnChristin Winnermyhr sekreterare Nämnd Samhällsbyggnadsnämndens ordförandemöte Sid 1-12 Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag Måndagen den 8 juli 2013 Tid och plats Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

BETSEDE 1:54, : Bygglov för uppförande av 4st enbostadshus (hus 1, hus 2, hus 3, hus 4)

BETSEDE 1:54, : Bygglov för uppförande av 4st enbostadshus (hus 1, hus 2, hus 3, hus 4) Datum Dnr 2015-08-19 BYGG.2015.56 1 Conrad Grut conrad.grut@varmdo.se 08-570 483 87 Bygglovhandläggare/Miljöinspektör BETSEDE ÄNG AB Tjänsteskrivelse BETSEDE 1:54, : Bygglov för uppförande av 4st enbostadshus

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

TN10 (T12) Exempel BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: Beslut Handlingar som ingår i beslutet

TN10 (T12) Exempel BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: Beslut Handlingar som ingår i beslutet Marklov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser: Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 februari 2013, kl 9.00 11.15. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Jan Bergqvist (S) Ola Ekblom (L)

Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Jan Bergqvist (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/16 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 13:00 16:00 ande Ingemar Tönnberg (S), 42-44 och 46-53 Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S)

Läs mer

Nybyggnad av gäststuga och tillbyggnad av fritidshus

Nybyggnad av gäststuga och tillbyggnad av fritidshus ~Haninge kommun Stadsbyggnadsnäm nden Diarienummer BYGG.2013.6S3 Delegationsbeslut 2013-11-14 D1272 Helena och Björn Tegeberg Bränningevägen 34 120 58ARSTA Beslut om bygg lov Fastighet: FAGLARÖ 1:39 Ärendet

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45).

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45). Bygglov Nybyggnad av enbostadshus HEMSJÖ 8:14, HEMSJÖ församling, Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-21 och avser bygglov för nybyggnad av enbostashus med vidbyggd garage. Sökande: Kiani Fard Mogegan,

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Armin von Hove (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Armin von Hove (M) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, klockan 8.30-9.30 ande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Armin von Hove (M)

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Tingberg 4:109. Beslut om avslag för BYGGLOV för enbostadshus

Tingberg 4:109. Beslut om avslag för BYGGLOV för enbostadshus TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl 2015-09-24 2015/0778-10 BLN Tingberg 4:109. Beslut om avslag för BYGGLOV för enbostadshus Dnr 2015/0778 Sammanfattning Ansökan har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-24 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn BYGG 2014-000487 Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt uppsättning av 3 st fasadskyltar och 2 st fristående skyltar och bygglov

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer