Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i. Bergs Timber AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i. Bergs Timber AB (publ)"

Transkript

1 Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Bergs Timber AB (publ)

2 a VIKTIG INFORMATION Med Bolaget avses i detta prospekt Bergs Timber AB (publ), org nr Med Danske Bank eller Banken avses Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial, org nr Se avsnittet Definitioner för definitioner av dessa samt andra begrepp i detta prospekt. Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Bolaget i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i detta Prospekt är korrekta eller fullständiga. Offentliggörande av detta Prospekt innebär inte att informationen i Prospektet är aktuell och uppdaterad vid någon annan tidpunkt än per datumet för detta Prospekt eller att Bolagets verksamhet varit oförändrad sedan datumet för detta Prospekt. Bolaget kommer att offentligöra tillägg till Prospektet i enlighet med bestämmelserna därom i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument under tiden från det att Prospektet är godkänt till dess att handeln på en reglerad marknad inleds. Prospektet innefattar inte något erbjudande att förvärva aktier i Bolaget. Prospektet får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Prospektet får heller inte offentliggöras i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärd eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. En investering i värdepapper inbegriper risker, se avsnittet Riskfaktorer nedan. Den som ska fatta ett investeringsbeslut avseende aktier i Bolaget bör göra oberoende bedömningar av legala, skattemässiga, affärsmässiga, finansiella och övriga konsekvenser som ett investeringsbeslut avseende Bolagets aktier innebär och förlita sig på egna undersökningar, analyser och utvärderingar av Bolaget och Prospektet, inklusive de i Prospektet beskrivna sakförhållandena och riskerna. Bolagets styrelse är ansvarig för Prospektet. Information om styrelsen återfinns i avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. För Prospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Observera att den som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i Prospektet kan bli tvungen att bekosta en översättning av Prospektet. FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN OCH MARKNADSINFORMATION M.M. Detta Prospekt innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Bergs Timbers aktuella syn på framtida händelser samt finansiell, operativ och övrig utveckling. Framtidsinriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden eller genom att den kan innefatta ord såsom kan, ska, förväntas, tros, uppskattas, planeras, förbereds, beräknas, har för avsikt att, prognostiseras, försöker eller skulle kunna, eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller motsvarande begrepp. Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast per datumet för Prospektet. Bergs Timber gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt. Även om Bergs Timber anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. Följaktligen bör presumtiva investerare inte lägga otillbörlig vikt vid dessa och andra framtidsinriktade uttalanden. I avsnittet Riskfaktorer finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller utveckling skiljer sig avsevärt från historisk information eller från framtidsinriktade uttalanden. Prospektet innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser. Viss information har inhämtats från utomstående källor och Bergs Timber har strävat efter att återge sådan information korrekt i detta Prospekt. Även om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Marknadsstatistik är till sin natur förenad med osäkerhet och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Värdet av jämförelser av statistik för olika marknader är begränsat av flera anledningar, bl.a. genom att marknaderna definieras olika samt att informationen kan ha insamlats genom användande av olika metoder och med olika antaganden. Viss statistik i detta Prospekt har sammanställts av Bergs Timber, i vissa fall på basis av olika antaganden. Även om Bolaget anser att sammanställningsmetod och antaganden är rimliga har dessa endast i begränsad omfattning kunnat bekräftas eller verifieras mot oberoende källor. Mot bakgrund härav uppmärksammas läsaren av Prospektet särskilt på att marknadsstatistik som presenteras i Prospektet är förenad med osäkerhet och att ingen garanti kan ges för dess riktighet. Såvitt Bolaget känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION Bergs Timbers reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2012/2013 och 2013/2014, vilka upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards ( IFRS ), har införlivas i tillämpliga delar genom hänvisning och utgör en del av Prospektet. Om inte annat anges har ingen finansiell information i Prospektet reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Vissa sifferuppgifter i detta Prospekt har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Detta medför att vissa tabeller inte synes summera korrekt. Detta är fallet t ex då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal och förekommer särskilt i de avsnitt som innehåller finansiell information samt i den finansiella information som införlivats i Prospektet genom hänvisning. PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I BERGS TIMBER AB (PUBL) 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Viktig information... 2 Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning... 4 Riskfaktorer Bakgrund och motiv Verkställande direktören har ordet Marknadsöversikt Beskrivning av Bergs Timber Finansiell information i sammandrag för Bergs Timber Kommentarer till den finansiella utvecklingen för Bergs Timber Kapitalstruktur och annan finansiell information avseende Bergs Timber Den nya Koncernen Proformaredovisning Revisors rapport avseende proformaredovisning Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Bolagsstyrning Aktiekapital och ägarförhållanden Bolagsordning och övrig information Legala frågor och kompletterande information Skattefrågor i Sverige Införlivande genom hänvisning Definitioner Adresser PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I BERGS TIMBER AB (PUBL) 3

4 a SAMMANFATTNING Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav uppställda i punkter. Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt, finns det luckor i numreringen av punkterna. Även om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av punkten tillsammans med angivelsen ej tillämplig. AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Introduktion och varningar Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnader för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare i övervägandet att investera i de värdepapper som erbjuds. A.2 Samtycke till användning av prospektet Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda prospektet för efterföljande återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper. AVSNITT B EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE B.1 Firma och handelsbeteckning Bolagets registrerade firma och handelsbeteckning är Bergs Timber AB (publ). Bolagets organisationsnummer är B.2 Säte, bolagsform etc. Bolaget har sitt säte i Mörlunda. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag, och dess verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). B.3 Huvudsaklig verksamhet Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i två sågverksanläggningar, belägna i Mörlunda respektive Orrefors, samt i träskyddsföretaget Bitus i Nybro. Vid Bergs Timbers sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och samtliga anläggningar ligger inom ett avstånd om nio mil. Den samlade sågverkskapaciteten uppgår till cirka kubikmeter sågade trävaror, varav mer än hälften vidareförädlas. Av trävarorna exporteras en betydande del, främst till England, mellanöstern och Nordafrika, Tyskland och Belgien. Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin och som bränsle från Bolagets bränsleterminaler. Timmerråvaran anskaffas i huvudsak från områdena kring Bolagets sågverk. Bolaget erbjuder ett brett utbud av skogliga tjänster och utför allt från rådgivning gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete. B.4a Tendenser Bolagets utveckling följer branschen som helhet, produktionen har varit högre än föregående år och utleveranserna är i nivå med föregående år. Tillgången på råvara har fortsatt varit god under det fjärde kvartalet men priserna har ökat marginellt. Utvecklingen av försäljningspriser på trävaror och biprodukter har visat på en nedåtgående trend som även fortsatt under det fjärde kvartalet med prissänkningar på både sågade varor av gran och tall. Med beaktande av det överutbud av sågade trävaror som för närvarande är för handen på Bolagets marknader bedömer Bolaget att marknadsläget är osäkert och svårbedömt. PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I BERGS TIMBER AB (PUBL) 4

5 SAMMANFATTNING Marknaden för sågade trävaror i Storbritannien är stark och efterfrågan förväntas vara stadig. Utvecklingen på den inhemska marknaden är stabil och nybyggandet förväntas att öka. På den amerikanska marknaden så tyder samtliga nyckeltal för att byggandet, huspriser och trävarupriser är på väg mot en positiv utveckling, vilket förväntas leda till ökad export av svenska trävaror till USA. B.5 Koncern Bergs Timber AB (publ) är moderbolag i Koncernen, som förutom Bolaget består av de helägda dotterbolagen Bergs Timber Production AB och CF Berg & Co Invest AB. B.6 Större aktieägare Nedan visas aktieägare i Bergs Timber vars innehav var anmälningspliktiga per den 31 augusti AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL I PROCENT ATA Holding Sweden AB ,54 Åke Bergh ,45 Kay Nilsson ,04 Anita Bergh ,31 Summa ,34 B.7 Finansiell information i sammandrag Koncernens resultaträkning MSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Förändring av produkter i arbete och färdiga varor Aktiverade egna kostnader Övriga rörelseintäkter 1 Värdeförändring biologiska tillgångar Summa rörelsens intäkter 1 september - 31 augusti 2013/ / ,2 664,2 7,8-36,2 1,1 0,1 23,4 11,0 0,0 62,2 697,5 701,2 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat (EBIT) -485,0-472,9-102,6-106,6-75,1-88,9-36,2-42,9-5,7-9,5-7,1-19,6 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster 0,2 0,0-6,5-11,6-13,4-31,2 Skatt Periodens resultat 2,8 6,9-10,6-24,2 1) Övriga rörelseintäkter inkluderar bland annat försäkringsersättningar, valutakursresultat, vinst på materiella anläggningstillgångar, hyror och arrenden, m.m. Koncernens balansräkning PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I BERGS TIMBER AB (PUBL) 5

6 SAMMANFATTNING M S EK T i l l g å n g a r Im m a te r ie lla tillg å n g a r Materiella anläggnings tillgångar Finans iella anläggnings tillgångar oc h öv riga anläggnings tillgångar S u m m a a n lä g g n in g s t illg å n g a r 2,1 2, , ,5 1 0,9 7, , ,2 V a r u la g e r Kortfris tiga fordringar K a s s a o c h b a n k S u m m a o m s ä t t n in g s t illg å n g a r S u m m a t illg å n g a r 1 5 0, ,5 9 0,2 7 9,4 1,8 4 7, , , , ,9 E g e t k a p i ta l o c h s k u l d e r Eget kapital 2 5 2, ,3 Långfris tiga s kulder Kortfris tiga s kulder S u m m a s k u ld e r S u m m a e g e t k a p it a l o c h s k u ld e r 1 0 2, , ,1 9 9, , , , ,9 Varav ränteb ärande s k ulder : Chec kkredit Öv riga kortfris tiga s kulder Långfris tiga s kulder S u m m a r ä n t e b ä r a n d e s k u ld e r 4 8,9 0,0 9,5 1 1, , , , ,3 Koncernens kassaflödesanalys MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 september - 31 augusti 2013/ / ,7-52,0-67,5 80,0-47,8 28,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde -42,7 118,0 44,5-98,3-46,0 47,7 Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut 47,8 0,1 1,8 47,8 PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I BERGS TIMBER AB (PUBL) 6

7 SAMMANFATTNING Koncernens nyckeltal Fin a n s ie lla n y c k e lt a l Rörels emarginal, % Nettov ins tmarginal, % A v ka s tn in g p å s y s s e ls a tt ka p ita l, % A v ka s tn in g p å e g e t ka p ita l, % Räntebärande nettos kuld, MSEK Nettos kulds ättnings grad, ggr S o lid ite t, % / / ,1-2,9-2,0-4,7-1,7-4,4-4,1-1 0, ,1 6 7,5 0,6 3 0, ,6 5 6,4 M e d a r b e t a r e A ntal ans tällda, medeltal Nettooms ättning per ans tälld, KSEK / / A k t ie d a t a A ntal aktier v id periodens s lut Eget kapital per aktie, SEK Res ultat per aktie, SEK (före ev entuell uts pädning) Kas s aflöde per aktie, SEK Utd e ln in g p e r a ktie, S EK / / ,6 2 2,7 3-0,1 1-0,2 5-0,4 8 0,4 9 0,0 0,0 Inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets finansiella ställning har inträffat sedan den 31 augusti B.8 Utvald proformaredovisning Ändamålet med Proformaredovisningen är att presentera en översiktlig illustration avseende hur periodens resultat för Koncernen för perioden 1 september 2013 till 31 augusti 2014 skulle ha kunnat se ut om förvärvet skett den 1 september i respektive period. Proformaredovisningen är endast tänkt att beskriva en hypotetisk situation och har framtagits endast i illustrativt syfte för att informera och är inte avsedd att visa periodens faktiska resultat. Proformaredovisningen visar inte heller verksamhetens resultat vid en framtida tidpunkt. Proformaresultaträkning 1 september augusti 2014 Bergs Timber AB Gransjöverken AB Proformajusteringar Proforma resultaträkning MSEK 2013/2014 sept-aug 2013/2014 sept-aug 2013/2014 sept-aug Nettoomsättning 665,2 219,4 (1,7) 882,9 Förändring av produkter i arbete och färdiga varor 7,8 9,0 16,8 Aktiverade egna kostnader 1,1-1,1 Övriga rörelseintäkter 23,4 0,0 23,4 Summa 697,5 228,4 (1,7) 924,2 Råvaror och förnödenheter (485,0) (162,7) 1,7 Övriga externa kostnader (102,6) (26,5) (5,0) (646,0) (134,1) Personalkostnader (75,1) (24,6) (99,7) Avskrivningar och 3 nedskrivningar (36,2) (7,9) (0,3) (44,4) Övriga rörelsekostnader (5,7) (0,0) (5,7) Rörelseresultat (7,1) 6,6 (5,3) (5,7) PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I BERGS TIMBER AB (PUBL) 7

8 SAMMANFATTNING Ränteintäkter mm 0,2 0,0 0,2 Räntekostnader mm (6,5) (2,1) (0,2) (8,8) Resultat efter finansiella poster (13,4) 4,6 (5,5) (14,4) 4 Skatter 2,8 3,7 0,1 3, 4 6,6 Årets resultat (10,6) 8,3 (5,4) (7,8) Övrigt totalresultat Årets totalresultat (10,6) 8,3 (5,4) (7,8) Noter till proformaresultaträkningen 1 Justering avseende försäljning mellan Bergs Timber och Gransjöverken. 2 Justering avseende utgifter direkt kopplade till förvärvet. Transaktionskostnaderna är inte skattemässigt avdragsgilla och någon justering avseende skatter har därför ej gjorts. Justeringen förväntas inte ha en bestående effekt på Bergs Timber. 3 Justering är hänförlig till avskrivningar relaterade till de i den preliminära förvävsanalysen identifierade övervärden på maskiner och inventarier. Justering görs även för upplösning av uppskjuten skatteskuld motsvarande 22 procent av avskrivningsbeloppet. Justeringen förväntas ha en bestående effekt på Bergs Timber. 4 Räntekostnader hänförlig till tidigare finansiering genom factoring, checkräkningskredit och banklån har ersatts med räntekostnader för den nya checkräkningskrediten. Proformajusteringen visar nettoökningen av räntekostnader. Räntesats har beräknats enligt avtalad räntemarginal med tillägg för Stibor 90 dagar per 27 oktober Justering görs också för en skatteeffekt om 22 procent på nettojusteringen. Justeringen förväntas ha en bestående effekt på Bergs Timber. Proformabalansräkning per 31 augusti 2014 Bergs Timber AB Gransjöverken AB Förvärv av Gransjöverken AB Proforma - justering ar Proforma balansräkning MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgån gar 2, ,1 Materiella 2 anläggningstillgån gar 234,1 44,2-1,4 279,7 Finansiella anläggningstillgån gar och övriga anläggningstillgån gar 10,9 2,8 44,8 1 2 (44,8) 13,7 Varulager 150,9 58,8 209,7 Kortfristiga 3 fordringar 90,2 25,3 - (0,2) 115,3 PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I BERGS TIMBER AB (PUBL) 8

9 SAMMANFATTNING Kassa och bank 1,8 4,1 5,9 SUMMA TILLGÅNGAR 490,0 135,2 44,8 (43,6) 626,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 252,8 43,6 44,8 Långfristiga skulder 102,1 47,0 - (36,8) 1 (43,7) 2 296,4 2, 4 112,3 3, Kortfristiga skulder 135,1 44,6-36, ,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 490,0 135,2 44,8 (43,6) 626,4 Noter till proformabalansräkningen 1 Förvärv av Gransjöverken består av effekter relaterade till den preliminära köpeskillingen om 44,8 MSEK samt för aktierna i Gransjöverken. Köpeskillingen utgörs av apportemission av aktier av serie B preliminärt beräknad på Bergs Timber aktiens stängningskurs per 27 oktober Den slutliga köpeskillingen kan komma att avvika från detta belopp beroende på börskursen för bolaget på transaktionsdagen. 2 Justering är hänförlig till den preliminära förvärvsanalysen och eliminering av aktierna i Gransjöverken. Anskaffningsvärdet på de egna aktierna om 44,8 MSEK elimineras, liksom eget kapital i Gransjöverken. Mellanskillnaden om netto 1,1 MSEK har i den preliminära förvärvsanalysen hänförts till maskiner och inventarier 1,4 MSEK samt uppskjuten skatteskuld 0,3 MSEK. 3 Justering om 0,2 MSEK är hänförlig eliminering av utestående kortfristiga mellanhavanden mellan Bergs Timber och Gransjöverken per 31 augusti Justering avser omklassificering av Gransjöverkens checkräkningskredit om 34,9 MSEK samt lån från aktieägare om 2,2 MSEK, totalt 37,1 MSEK från långfristiga till kortfristiga skulder. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Prospektet innehåller inte någon resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat. B.10 Revisionsanmärkning Ej tillämplig. Revisionsanmärkningar saknas. B.11 Otillräckligt rörelsekapital Ej tillämplig. Det är styrelsens bedömning att Bolagets rörelsekapital är tillräckligt för Bolagets behov under den närmaste tolvmånadersperioden. AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Värdepapper som tas upp till handel Aktier av serie B i Bergs Timber AB (publ) (ISIN-kod SE ). C.2 Denominering Aktierna är denominerade i SEK. C.3 Totalt antal aktier i Bolaget Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till SEK fördelat på aktier, samtliga av serie B. Varje aktie har ett kvotvärde om 1 SEK. Genom Apportemissionen ökas aktiekapitalet med högst SEK till högst SEK fördelat på högst aktier, samtliga av serie B. Varje aktie har efter Apportemissionens PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I BERGS TIMBER AB (PUBL) 9

10 SAMMANFATTNING genomförande ett kvotvärde om 1 krona. C.4 Rättigheter som sammanhänger med värdepappren Bolaget har två aktieslag; aktier av serie A och aktier av serie B. Aktier av serie A berättigar aktieägaren till tio röster per aktie och aktier av serie B berättigar aktieägaren till en röst per aktie. Aktier av serie A kan på begäran av ägare av aktier av serie A omvandlas till aktier av serie B. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst samt till eventuellt överskott vid likvidation. Varje aktie av visst slag ger även aktieägare företrädesrätt i förhållande till det antalet aktier de äger vid nyemission av aktier av samma slag eller av, teckningsoptioner eller konvertibler berättigande till teckning av aktier av samma slag. Vid nyemission av aktier av endast ett slag, eller av teckningsoptioner eller konvertibler berättigande till teckning av endast ett slag, har aktier av både serie A och B lika företrädesrätt. Aktierna har utgivits enligt aktiebolagslagen och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i denna lag. C.5 Inskränkningar i den fria överlåtbarheten Ej tillämplig. Aktierna är inte föremål för några begränsningar i rätten att överlåta dem. C.6 Upptagande till handel Aktierna är upptagna till handel på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. De aktier som emitteras i samband med Apportemissionen förväntas tas upp till handel på Nasdaq OMX Stockholm omkring den 5 december C.7 Utdelningspolicy Styrelsen har som långsiktig policy att lämna utdelning. Faktorer som styrelsen i första hand kommer att beakta vid framtida utdelningsförslag är investeringsbehov, finansiell ställning, resultatutveckling och utsikter för de kommande åren. AVSNITT D RISKER D.1 Risker relaterade till emittenten eller branschen En investering i Bergs Timber är förenad med risk. Potentiella investerare bör därför noga överväga all information som lämnas i Prospektet och i synnerhet utvärdera de specifika faktorer som nämns nedan och som beskriver vissa risker som en investering i de nya aktierna innebär. Var och en av nedanstående risker, liksom övriga risker och osäkerheter som nämns i Prospektet, kan, om de inträffar, ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat, finansiella ställning och framtidsutsikter. Riskerna och osäkerheterna som beskrivs nedan är inte ordnande efter betydelse och utgör inte heller de enda risker och osäkerheter som Bolaget ställs inför. Huvudsakliga riskfaktorer relaterade till Bolaget och branschen innefattar: risken att trävarumarknaden påverkas av förändringar i det allmänna konjunkturläget och av ekonomiska osäkerhetsfaktorer, vilket kan medföra en minskad efterfrågan på Bolagets produkter; risken för att Bolaget inte kan svara mot konkurrensen på marknaden och därmed förlora marknadsandelar både på kort och på lång sikt, vilket kan leda till minskad omsättning och sämre marginaler; risken för förändringar i kostnader för råvaror vilket kan få en stor påverkan på Koncernens intjäningsförmåga; risken för Bolaget åläggs kostnader för marksanering och efterbehandlingsåtgärder till följd av miljöpåverkan, vilket kan innebära betydande kostnader för Bolaget samt risken för återkallande av Koncernens miljötillstånd; risken för att avbrott och störningar påverkar hela Bolagets produktionsprocess, vilket kan medföra uteblivna intäkter och konsekvenser för Bolagets förmåga att uppfylla sina åtaganden gentemot kunder; risken för uppsägning av avtal som är av större betydelse för Bolaget alternativt uppsägning av flera avtal samtidigt, vilket kan medföra omställningskostnader i form av exempelvis PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I BERGS TIMBER AB (PUBL) 10

11 SAMMANFATTNING kortsiktiga produktionsbortfall; risken för att Bolaget inte kan erhålla finansiering på för Bolaget godtagbara villkor för det fall att Bolagets låneavtal förfaller till betalning eller sägs upp av Banken; samt risken att omstruktureringar och förvärv, exempelvis förvärvet av aktierna i Gransjöverken, kan medföra svårigheter att integrera interna system, resurser och arbetsmetoder. D.2 Risker relaterade till värdepappren Huvudsakliga riskfaktorer relaterade till värdepapperen innefattar: risken för att en investering i Bolagets aktier utvecklas negativt; risken för att det inte utvecklas en effektiv och likvid marknad för handel i Bolagets aktier; risken för att Bolaget inte lämnar utdelning till aktieägarna; risken för att aktieägare med betydande inflytande i Bolaget utövar sådant inflytande i strid med övriga aktieägares intressen; samt risken för att nyemissioner av aktier i Bolaget leder till en utspädning av aktieägandet för sådana aktieägare som av någon anledning inte deltar i en sådan nyemission eller väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier. AVSNITT E ERBJUDANDE E.1 Emissionsbelopp och emissionskostnader Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. E.2a Motiv och användning av emissionslikviden Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. E.3 Erbjudandets former och villkor E.4 Intressen som har betydelse för erbjudandet Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. E.5 Lock up-avtal Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. E.6 Utspädningseffekt Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. E.7 Kostnader som åläggs investerare Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I BERGS TIMBER AB (PUBL) 11

12 a RISKFAKTORER Riskfaktorer En investering i Bergs Timbers aktier är förenad med risk. Potentiella investerare bör därför noga överväga all information som lämnas i Prospektet och i synnerhet utvärdera de specifika faktorer som nämns nedan och som beskriver vissa risker som en investering i de nya aktierna innebär. Var och en av nedanstående risker, liksom övriga risker och osäkerheter som nämns i Prospektet, kan, om de inträffar, ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat, finansiella ställning och framtidsutsikter, eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar, vilket kan leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Riskerna och osäkerheterna som beskrivs nedan är inte ordnande efter betydelse och utgör inte heller de enda risker och osäkerheter som Bolaget ställs inför. Ytterligare risker och osäkerheter som Bolaget för närvarande inte känner till eller inte bedömer som väsentliga kan också komma att utvecklas till faktorer som kan komma att ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat, finansiella ställning eller framtidsutsikter. Riskfaktorer specifika för branschen och emittenten KONJUNKTURPÅVERKAN Trävarumarknaden påverkas av förändringar i det allmänna konjunkturläget och av ekonomiska osäkerhetsfaktorer. Trävaror är en insatsvara för andra producenter och efterfrågan inom användningsområdena för sågade trävaror påverkas av utvecklingen av den allmänna ekonomin såväl globalt som lokalt. Inköps- och konsumtionsmönster hos både företag och privatpersoner påverkas av ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll, bland annat av allmänna affärsförhållanden, räntor, valutakurser, inflations- och deflationsnivå, skatter och avgifter, tillgång på krediter, utvecklingen på aktiemarknaderna, arbetslöshetsnivån, andra globala och lokala ekonomiska faktorer samt osäkerhet om framtida ekonomiska utsikter. Samtliga ovan nämnda faktorer kan medföra en minskad efterfrågan på Bolagets produkter, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. KONKURRENS, PRISPRESS OCH MARKNAD Bergs Timber verkar inom en mycket konkurrensutsatt bransch. Trävarubranschen i Europa har många aktörer och ett hårt konkurrenstryck. Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del av hur den globala konsumtionen överensstämmer med den globala produktionen och lagersituationen. Prisskillnader i lokal valuta för träslag och kvalitéer i kombination med valutakursrelationer har stor betydelse för val av marknad i det dagliga försäljningsarbetet. Det finns också en risk att de stora pris- och volymsvängningar som har kännetecknat trävarumarknaden, huvudsakligen på grund av konkurrens, konjunkturförändringar, valutakursrelationer och tillgång till råvaror, kommer att uppstå även i framtiden. Det är också möjligt att situationer uppstår då låga försäljningspriser inte kan kompenseras av motsvarande låga råvarukostnader. Om Bergs Timber inte kan svara mot konkurrensen kan Bolaget komma att förlora marknadsandelar, både på kort och på lång sikt, vilket i sin tur kan leda till minskad omsättning och sämre marginaler, vilket har en negativ effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning. RÅVARA OCH LEVERANTÖRER Koncernen är för sin verksamhet beroende av tillgången på råvara i form av timmer. Förändringar i kostnader för råvaror får därför stor påverkan på Koncernens intjäningsförmåga, bland annat på grund av att Bolaget kan ha begränsade möjligheter att möta högre kostnader genom att öka sina priser. Fluktuationer i råvarupriser kan bero på faktorer utanför Bergs Timbers kontroll. Det finns en risk att tillgången på råvaror minskar, med stigande råvarupriser till följd. Detta kan i sin tur ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. KUNDRISK Bergs Timbers kundrelationer bygger ofta på långvariga affärsrelationer snarare än långa avtal. Avtalsförhållandena regleras ofta i överenskommelser för varje affär eller genom korta avtal med löptider om sex till tolv månader. Avtalen innehåller normalt volymindikationer och Bergs Timber är därför inte garanterade några givna försäljningsvolymer. Likt andra aktörer på markaden kan Bergs Timber komma att förlora kunder eller förlora försäljningsvolymer, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. ENERGIPRISER Koncernens sågverk är energiintensiva och verksamheten är därför känslig för förändringar i kostnadsläget för energi. Ökade energipriser påverkar dessutom Koncernen indirekt, genom ökade kostnader för exempelvis transporter och råvaror. Trots att Koncernen är delvis självförsörjande vad avser energi, kan Koncernen påverkas kraftigt av förändringar i energipriserna, och ökade energipriser kan medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. MILJÖRELATERADE RISKER Bergs Timbers verksamhet påverkar den omgivande miljön och medför såväl utsläpp av ämnen till vatten och luft som spridning av buller. Till följd av verksamhetens art finns en risk för att föroreningar och miljöskador uppstår eller har uppstått i den verksamhet som bedrivs eller har bedrivits av Koncernen. Det finns också en risk att verksamhet som tidigare bedrivits av andra verksamhetsutövare på anläggningar och fastigheter som nu ägs av Koncernen har givit upphov till föroreningar eller miljöskador. Detta kan medföra kostnader för sanering och andra efterbehandlingsåtgärder. Så kallade MIFO fas 2- undersökningar har genomförts avseende Bergs Timbers anläggningar i syfte att identifiera förorenad mark, och PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I BERGS TIMBER AB (PUBL) 12

13 RISKFAKTORER anläggningarna har därvid klassificerats måttlig risk med undantag för anläggningen i Mörlunda, som klassificerats som hög risk. Bergs Timber kan komma att åläggas att utföra mer grundliga undersökningar av anläggningarna, och det finns en risk att sådana utredningar kan komma att påvisa föroreningar eller miljöskador vilket kan medföra ålägganden att genomföra efterbehandlingsåtgärder. Ersättningsanspråk eller kostnaderna för förelägganden om efterbehandlingsåtgärder kan uppgå till betydande belopp. Om Koncernen skulle åläggas att bekosta marksanering eller andra efterbehandlingsåtgärder kan det ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Koncernens verksamhet utgör miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och är därför tillståndspliktig. Om bolag i Koncernen inte kan uppfylla de villkor som uppställs i Koncernens miljötillstånd, kan det leda till utgifter i form av nyinvesteringar och produktionsbortfall samt vid brott mot tillstånden till straffansvar, miljösanktionsavgifter och, i värsta fall, återkallelse av tillstånden. Vid en eventuell förändring av Bergs Timbers verksamhet som kräver nytt miljötillstånd eller vid en omprövning av något befintligt tillstånd, finns en risk att Koncernen inte kan erhålla nytt tillstånd på motsvarande villkor. För det fall Koncernen inte kan erhålla nytt tillstånd kan det uppstå svårigheter för Koncernen att upprätthålla hela eller delar av sin verksamhet. Detta kan i sin tur medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med idag gällande miljölagstiftning. Det finns dock en risk att framtida regelförändringar på miljöområdet kan medföra ökade utgifter och kostnader för att möjliggöra fortsatt produktion. Detta kan medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. STÖRNINGAR I PRODUKTION OCH VERKSAMHET Bolagets produktionsenheter bedriver produktion i två skift. Driftsformen medför ett effektivt utnyttjande av produktionsanläggningarna och en hög produktion, men ökar också känsligheten för oplanerade störningar i produktionen. Produktionsprocessen utgörs därtill av en kedja av delprocesser, där avbrott eller störning i någon delprocess, exempelvis på grund av maskinhaveri, arbetskonflikter, sabotage eller svåra väderförhållanden, kan komma att påverka hela produktionsprocessen. Detta kan i sin tur innebära uteblivna intäkter på grund av produktionsbortfall samt få konsekvenser för Bolagets förmåga att uppfylla sina åtaganden gentemot kunder, vilket i sin tur kan medföra att kunder byter till andra leverantörer eller riktar anspråk mot Bergs Timber. Dessa händelser kan medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Bergs Timber är dessutom beroende av externa distributörer för distributionen av Bolagets trävaror till kunder. Det finns en risk att Bolagets avtal med sådana distributörer sägs upp eller utsätts för störningar såsom försenade leveranser, vilket kan leda till svårigheter för Bolaget att uppfylla sina åtaganden gentemot kunder, vilket kan medföra såväl uteblivna intäkter som försämrad marknadsrenommé. Detta kan i sin tur medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. VÄSENTLIGA AVTAL Koncernen har ingått avtal med ett stort antal leverantörer av råvaror och andra för verksamheten nödvändiga produkter och tjänster. Sveaskog AB, Södra Skogsägarna ek.för. och Sydved AB utgör några av Koncernens huvudsakliga råvaruleverantörer. Koncernen har vidare ett stort antal kunder. Det föreligger inte något enskilt leverantörs- eller kundavtal som är av väsentlig betydelse för Koncernens verksamhet. Det kan emellertid inte uteslutas att ett enskilt avtal av relativt större betydelse eller flera avtal sägs upp samtidigt. Avtalen är dessutom normalt begränsade i tid. Sådan uppsägning kan medföra omställningskostnader i form av exempelvis kortsiktiga produktionsbortfall, och det finns en risk att Koncernen kan ersätta uppsagda avtal med nya avtal på likvärdiga villkor. En sådan situation riskerar att försvåra för Koncernen att upprätthålla delar av eller hela sin verksamhet, och kan medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. VALUTARISK Valutarisk är risken för att en valutakursförändring orsakar en negativ resultateffekt. Koncernens verksamhet är internationell och riktar sig mot flera länder och valutaområden. Koncernen är därför exponerad mot olika typer av valutarisker. Transaktionsexponering följer av att bolag inom Koncernen köper och säljer varor och tjänster i andra valutor än sina respektive lokala valutor. Valutakursförändringar kan också påverka Bolagets kunders, leverantörers och konkurrenters verksamhet och konkurrenskraft, och därmed indirekt påverka Bolagets resultat. Koncernen är idag exponerad mot förändringar i EUR och GBP. Bolaget säkrar endast en del av denna exponering, och det finns dessutom en risk att sådan valutasäkring inte är effektiv. Valutakursförändringar kan därför ha en negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. RÄNTERISK Ränterisk är risken för att finansiella intäkter och kostnader samt värdet på finansiella instrument fluktuerar på grund av förändrade marknadsräntor. Koncernen är primärt exponerad mot ränterisker genom att majoriteten av Koncernens krediter löper med rörlig ränta. Ökade marknadsräntor påverkar Bolagets kostnader och kassaflöden. Även om Bolaget kan komma att ingå räntesäkringsarrangemang för att skydda sig mot ökade marknadsräntor, är det inte säkert att dessa går att erhålla på godtagbara villkor eller är effektiva över tiden. Räntesäkring innebär även en risk för höga kostnader vid stängning av säkringspositioner. Förändrade marknadsräntor kan därför ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I BERGS TIMBER AB (PUBL) 13

14 RISKFAKTORER KREDITRISK Med kreditrisk avses risken för förlust om Koncernens motparter inte fullgör sina förpliktelser. Bergs Timbers kreditrisker utgörs främst av motpartsrisker i samband med leveranser av varor till kunder. Om sådana motparter inte fullgör sina åtaganden kan det ha negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. FINANSIERINGSRISK Finansieringsrisk definieras som risken för att finansiering av verksamheten är svår att erhålla eller förnya, eller endast kan erhållas till kraftigt ökade kostnader. Som redogörs för i avsnittet Legala frågor och kompletterande information förfaller utestående lån under Låneavtalet till återbetalning den 30 november Därutöver innehåller Låneavtalet finansiella och restriktiva åtaganden som begränsar Koncernens handlingsutrymme. För det fall Bolaget eller dotterbolaget Bergs Timber Production AB inte uppfyller sina åtaganden skulle det kunna medföra att samtliga utestående lån förfaller till omedelbar återbetalning. Banken har även rätt att säga upp krediterna och kräva återbetalning av samtliga utestående lån om Bolagets aktier avnoteras från Nasdaq OMX eller om det sker en ägarförändring varigenom någon (förutom vissa av Bolagets nuvarande större aktieägare) förvärvar eller på annat sätt kontrollerar mer än 40 procent av aktierna eller rösterna i Bolaget eller Bolaget inte längre äger 100 procent av aktierna i Bergs Timber Production AB. Om Banken säger upp Bergs Timbers krediter till omedelbar återbetalning och Bolaget inte kan erhålla omedelbar refinansiering kan det medföra en väsentligt negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning och, i värsta fall, att Bolaget försätts i konkurs. Tillgången till ny finansiering för att refinansiera skulden påverkas av ett flertal faktorer såsom marknadsvillkor, den generella tillgången på krediter samt Koncernens kreditvärdighet och kreditkapacitet. Det finns en risk att ytterligare kapital inte kommer kunna anskaffas, eller att kapitalanskaffning inte kan ske på för Bolaget godtagbara villkor. Om Bolaget misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital för att återbetala utestående lån när dessa förfaller kan Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas negativt. INTEGRATIONSRISKER Bergs Timber ingick den 16 oktober 2014 avtal om förvärv av aktierna i Gransjöverken. Bolaget kan dessutom komma att genomföra ytterligare förvärv som en del av sin tillväxtstrategi. Omstruktureringar och förvärv kan medföra så kallade integrationsrisker, vilket bland annat kan innebära svårigheter att integrera interna system, resurser och arbetsmetoder, vilket kan leda till ökade kostnader, försvagade kundrelationer eller oförmåga att behålla nyckelpersoner i den förvärvade verksamheten. Detta kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. BEROENDE AV NYCKELPERSONER Koncernen är för sin verksamhet beroende av ett antal nyckelpersoner i ledande befattningar. Dessa personer bidrar med hög kompetens och lång erfarenhet, vilket är viktigt för Koncernens verksamhet. Om en eller flera av dessa nyckelpersoner lämnar Bergs Timber utan att Bolaget kan ersätta dem, eller om Bolaget i framtiden får svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal, kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. TVISTER Bergs Timber är från tid till annan inblandat i tvister och andra rättsliga förfaranden inom ramen för den löpande verksamheten och kan således komma att exponeras mot ersättningskrav och andra anspråk till följd av exempelvis avtalstvister. Sådana anspråk kan vara tidskrävande och svåra att förutse utgången av. En för Koncernen ofördelaktig utgång kan i värsta fall medföra att Koncernen tvingas förändra eller avveckla delar av sin verksamhet. Sådana tvister och rättsliga förfaranden kan dessutom medföra svåruppskattade kostnader för Koncernen. Båda dessa förhållanden kan medföra en negativ inverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning. SKATTERISKER Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av tillämplig skattelagstiftning och praxis. Det kan dock inte uteslutas att Bolagets tolkning av tillämplig skattelagstiftning och praxis är felaktig, eller att regler och praxis kan komma att ändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Skattemyndigheters beslut kan medföra skyldighet för bolag i Koncernen att betala ytterligare skatt och skattetillägg. Skatterelaterade risker kan komma att ha en negativ inverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning. Marknadsrisk avseende aktuella värdepapper AKTIEMARKNADSRELATERADE RISKER Risk och risktagande är en oundviklig del av aktieägande. Eftersom en investering i aktier både kan komma att stiga och sjunka i värde kan det inte garanteras att en investerare kommer att få tillbaka det investerade kapitalet. En investering i Bergs Timbers aktier bör därför föregås av en noggrann analys. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer som står utanför Bolagets kontroll. Sådana faktorer omfattar bland annat det allmänna konjunkturläget, marknadsräntan, alternativa avkastningsmöjligheter, kapitalflöden samt politisk osäkerhet. Marknadspriset för Bolagets aktier kan också komma att påverkas negativt av negativa rapporter och rekommendationer publicerade av analytiker. BEGRÄNSAD LIKVIDITET Det finns ingen garanti för att en effektiv och likvid marknad för handel i Bolagets aktier utvecklas vilket kan innebära svårigheter för en aktieägare att förändra sitt innehav av aktier vid en tidpunkt och till en kurs som är godtagbar. Vidare medför en begränsad likviditet en risk för att noterad PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I BERGS TIMBER AB (PUBL) 14

15 RISKFAKTORER köp- respektive säljkurs för Bolagets aktier inte rättvisande återger det pris som en större aktiepost verkligen betingar, bland annat på grund av att ett begränsat köp- eller säljtryck riskerar att få en oproportionerligt stor påverkan på marknadskursen för Bolagets aktier. FRAMTIDA UTDELNING Eventuella framtida utdelningar föreslås av Bolagets styrelse och beslutas av bolagsstämma. Styrelsen har som långsiktig policy att lämna utdelning. Faktorer som styrelsen i första hand kommer att beakta vid framtida utdelningsförslag är investeringsbehov, finansiell ställning, resultatutveckling och utsikter för de kommande åren. Det finns risker som kan inverka negativt på Bolagets resultat och finansiella ställning, och det finns inga garantier för att Bolaget i framtiden kommer att kunna lämna utdelning till aktieägarna. Bergs Timbers låneavtal med Banken innehåller dessutom villkor som begränsar Bergs Timbers möjlighet att lämna utdelning utöver 50 procent av det årliga nettoresultatet. Dessa och andra motsvarande framtida begränsningar av den utdelning som Bolaget kan lämna kan ha en negativ inverkan på priset på Bolagets aktier. ÄGARE MED BETYDANDE INFLYTANDE Efter genomförandet av Apportemissionen kommer cirka 19,9 procent respektive 16,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget att kontrolleras av släkten Bergh 1 respektive Tage Andersson. Dessa aktieägare kan således utöva ett betydande inflytande över Bolaget i frågor som är föremål för godkännande av aktieägarna genom beslut på bolagsstämma, exempelvis val av styrelseledamöter eller beslut om utdelning. Det finns en risk att släkten Bergh respektive Tage Anderssons intressen därvid kan avvika från eller stå i strid med övriga aktieägares intressen. FRAMTIDA FÖRSÄLJNINGAR AV STÖRRE AKTIEPOSTER Om släkten Bergh, Tage Andersson, Bolagets styrelse och ledande befattningshavare eller någon annan av Bolagets större aktieägare skulle avyttra hela eller delar av sina respektive aktieinnehav, kan detta ha en väsentlig negativ inverkan på marknadspriset på Bolagets aktier. Detsamma gäller vid en allmän marknadsförväntan om en sådan avyttring. UTSPÄDNING VID NYEMISSIONER Nyemissioner av aktier i Bolaget leder till en utspädning av aktieägandet för sådana aktieägare som av någon anledning inte deltar i en sådan nyemission eller väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier. 1 Släkten Bergh består av Åke Bergh, Christina Bergh, Anita Bergh, Karin Bergh Åstrand och Peter Friberg. PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I BERGS TIMBER AB (PUBL) 15

16 a BAKGRUND OCH MOTIV Bakgrund och motiv Förvärvet av Gransjöverken är ett steg i Bergs Timbers ambition att ta en aktiv roll i den förväntade konsolideringen av sågverksbranschen i södra Sverige. Gransjöverken passar väl in i Bergs Timbers nuvarande struktur och kommer även stärka Bolaget genom ett antal effektivitets- och samordningsvinster inom bland annat råvaruförsörjning, produktion och administration. Under den tolvmånadersperiod som avslutades den 31 augusti 2014 uppgick Gransjöverkens nettoomsättning till cirka 220 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 6,6 MSEK. Förvärvet förväntas bidra positivt till Bergs Timbers omsättning och resultat från och med innevarande räkenskapsår. För ytterligare information om Gransjöverken och den kombinerade verksamheten, se avsnittet Den Nya Koncernen. Den 16 oktober 2014 ingick Bergs Timber bindande avtal med samtliga aktieägare i Gransjöverken ( Säljarna ) 2 om förvärv av samtliga utestående aktier i Gransjöverken. Enligt avtalet avses överlåtelsen av aktierna i Gransjöverken verkställas den 28 november Betalning för Förvärvet sker genom en nyemission Apportemissionen av högst nyemitterade aktier av serie B i Bergs Timber till Säljarna av Gransjöverken som vederlag för samtliga aktier i Gransjöverken. Förvärvet är, utöver sedvanliga villkor om bland annat due diligence-undersökning, överlåtelseavtal och myndighetsgodkännande, villkorat av att Bergs Timber blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Gransjöverken, att Bergs Timber erhåller erforderlig rörelsefinansiering av Gransjöverken på för Bergs Timber godtagbara villkor samt att extra bolagsstämma i Bergs Timber godkänner styrelsens förslag om Apportemissionen till säljarna i Gransjöverken. Den extra bolagsstämmans godkännande skulle även omfatta godkännande av förvärvet av aktier i Gransjöverken från Tage Andersson i egenskap av närstående till Bergs Timber 3. Den 26 november 2014 godkände extra bolagsstämma i Bergs Timber, i enlighet med styrelsen förslag, Apportemissionen och förvärvet av aktier i Gransjöverken från Tage Andersson. Bergs Timbers aktiekapital ökar genom Apportemissionen med högst SEK till högst SEK genom utgivande av högst nya aktier av serie B. Baserat på slutkursen för aktier av serie B i Bergs Timber den 26 november 2014 om 2,42 SEK per aktie motsvarade de nya aktierna av serie B ett marknadsvärde om cirka SEK. Den totala köpeskillingen för aktierna i Gransjöverken uppgår därmed till motsvarande cirka 40,8 MSEK, men påverkas av förändringar i marknadsvärdet på aktierna av serie B i Bergs Timber fram till förvärvsdagen. Apportemissionen, och därmed också Förvärvet, beräknas vara genomförd i början av december 2014 och de nyemitterade aktierna väntas tas upp till handel hos Nasdaq OMX Stockholm omkring den 5 december Efter genomförande av Apportemissionen kommer Säljarna att inneha totalt cirka 15 procent av aktierna och rösterna i Bergs Timber. Styrelsen för Bergs Timber är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Styrelsen försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i detta Prospekt, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Mörlunda den 27 november 2014 Bergs Timber AB (publ) Styrelsen 2 Säljarna, Gransjöverkens nuvarande ägare, omfattar ett sjuttiotal fysiska och juridiska personer. 3 Tage Andersson är ledamot av styrelsen för Bergs Timber och genom bolag ägare till mer än 10 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Han anses därmed som närstående till Bolaget enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05. Enligt uttalandet ska bolagsstämma godkänna Bolagets förvärv av aktier från sådan närstående person. Tage Andersson har inte deltagit i styrelsens handläggning av Förvärvet. PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I BERGS TIMBER AB (PUBL) 16

17 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET Verkställande direktören har ordet Bergs Timber har haft ett år där vi arbetat med att konsolidera och genomföra de förändringar som tidigare beslutats. Vi har ökat vår lokala anskaffning av råvara, ökat produktionen och är etablerade i vårt område. Vi har även genomfört en signifikant minskning av antalet produkter i portföljen. Detta gör oss effektivare och till en mer intressant leverantör på de marknader vi verkar. All verksamhet har koncentrerats till ett rörelsedrivande bolag och stödfunktioner har centraliserats. Vi ser att dessa initiativ nu har börjat generera flera positiva effekter och att vår konkurrenskraft relativt andra sågverksföretag har förbättrats. Strukturfrågorna är fortsatt mycket aktuella och vi ser ett tydligt behov av en konsolidering av den sydsvenska sågverksmarknaden. Med förvärvet av Gransjöverken visar vi att Bergs Timber vill vara med och leda konsolideringen och effektiviseringen av vår bransch. Gransjöverken passar mycket väl in i vår nuvarande struktur och vi förväntar oss att förvärvet kommer frigöra ett antal effektivitetsoch samordningsvinster. De största synergierna kommer uppstå inom administration, råvaruförsörjning och produktion. Förvärvet kommer innebära att administration och ledningsfunktioner centraliseras och därmed uppstår kostnadsbesparingar. Vidare kommer inköpssynergier att skapas genom att Koncernens ökade produktionskapacitet och samordningen mellan dagens två råvaruinköpsorganisationer möjliggör en optimering av avverkning och transporter. Förvärvet är i linje med vår strategi att öka specialiseringen och en addition av Gransjöverken till Bergs Timbers sågverksportfölj kommer innebära möjligheter för ytterligare renodling av produktionen på de olika verken. Efter transaktionen kommer Gransjöverken endast att såga stora timmerstockar samtidigt som mindre stockar kommer sågas vid Mörlundaanläggningen. En gemensam försäljningsorganisation och samordningen av sortimenten mellan sågverken kommer innebära en ökad specialisering vilket ger lägre produktionskostnader. Vi har som ambition att fortsättningsvis vara öppna för möjligheter till ytterligare förvärv eller sammanslagningar. Mörlunda den 27 november 2014 Peter Nilsson Verkställande direktör och koncernchef PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I BERGS TIMBER AB (PUBL) 17

18 MARKNADSÖVERSIKT Marknadsöversikt Introduktion till marknaden för sågade trävaror Den globala industrin för sågade barrträvaror har genererat cirka miljoner kubikmeter årligen de senaste tio åren, med en topp 2006 och en botten efter finanskrisen Sedan 2009 har marknaden återhämtat sig och mellan ökade produktionen med cirka 5 procent årligen. Två tredjedelar av den totala produktionen konsumeras på de inhemska marknaderna och resterande exporteras. Figur 1: Global produktion av sågade barrträvaror 2013 (miljoner kubikmeter) motsvarande 11,5 miljoner kubikmeter. Sveriges största exportmarknader är Storbritannien, Egypten och Tyskland vilka stod för cirka 40 procent av den totala exporten under Figur 3: Översikt av svensk produktion av sågade barrträvaror Översikt av svensk produktion av sågade trävaror Antal sågverk prod >10,000 m 3 /år Total sågverksproduktion (miljoner m 3 ) Export, miljoner m Största exportmarknader (miljoner m 3 ) Storbritannien Tyskland Egypten Källa: Skogsindustrierna Källa: FAO 74 procent av produktionen av sågade barrträvaror 2013 skedde i Europa och Nordamerika. USA och Kanada är de största producentländerna och stod tillsammans för 31 procent av den globala produktionen I Europa är de största producentländerna Ryssland, Tyskland och Sverige. Figur 2: De tio största producentländerna av sågade barrträvaror 2013 (miljoner kubikmeter) Källa: FAO Antalet sågverk i Sverige med produktion över kubikmeter har minskat från drygt 280 sågverk 1980 till 130 sågverk 2013 samtidigt som produktionen ökat med 45 procent från 11,2 till 16,2 miljoner kubikmeter. I Europa producerades under 2013 cirka 130 miljoner kubikmeter sågade barrträvaror varav Sverige stod för cirka 12 procent. Sverige är världens tredje största exportör av sågade barrträvaror efter Kanada och Ryssland exporterades närmare 70 procent av den totala svenska produktionen Marknadens utveckling och påverkande faktorer Marknaden för sågade trävaror är global och dynamiken i prissättningen av varorna baseras på det globala utbudet och efterfrågan. Efterfrågan på byggnadsmaterial är den externa faktor som har absolut störst inverkan på marknaden för sågade trävaror då nästan hälften av de sågade barrträvarorna i Europa används som byggnadsmaterial. Utvecklingen inom nybyggnation och renovering är därav viktig för sågverksaktörerna. Emballage är en annan viktig marknad för sågverken i Sverige och utgör cirka 20 procent av användningen i Europa. Figur 4: Användning av barrträvaror i Europa 2012 Limfog 2% Möbler 3% Snickeri 4% Trädgård, staket 5% Lister 9% Källa: Skogsindustrierna Limträbalk 2% Emballage 20% Övrigt 8% Byggnadsmaterial 47% Byggmarknaden försämrades kraftigt till följd av finanskrisen 2008 och I Sverige minskade det totala antalet färdigställda rumsenheter med cirka 37 procent mellan 2008 och Nybyggnationen har dock återhämtat sig under 2012 och Eftersom byggmarknaden följer den allmänna ekonomiska konjunkturen så är även makroekonomiska indikatorer som utvecklingen av bruttonationalprodukten och PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I BERGS TIMBER AB (PUBL) 18

19 MARKNADSÖVERSIKT arbetslösheten viktiga för att bedöma utvecklingen av byggmarknaden och i förlängningen efterfrågan på trävaror. Figur 5: Antal rumsenheter i nybyggda flerbostads- och småhus i Sverige (tusental) deprecierats mot båda valutorna, vilket har varit positivt för de svenska sågverken. Figur 7: Växelkurs, SEK per EUR 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8, Källa: SCB Källa: CapitalIQ Trävarumarknaden påverkas även i hög utsträckning av priset på råvara. Enligt statistik från Skogsstyrelsen har prisnivåerna under de tre senaste åren stabiliserats, men priset befinner sig fortfarande på historiskt sett höga nivåer. Volymen på sågtimmer kan mätas i fast mått under bark (fub), som är ett mått på den verkliga vedvolymen hos ett fällt träd då toppen av trädet, barken, kvistarna och annat spill räknas bort. Figur 6: Genomsnittspris på sågtimmer från gran och tall (per m 3 fub, leveransvirke) Källa: Skogsstyrelsen I och med att en stor del av svenska trävaror exporteras påverkas även efterfrågan av växelkursen på den svenska kronan mot andra valutor. De viktigaste växelkurserna för svenska sågverk är mot euron, det brittiska pundet och dollarn. Svenska sågverk konkurrerar internationellt främst mot finska och tyska sågverk som har eurobaserad produktionsverksamhet vilket innebär att de svenska sågverken gynnas av en svag krona i förhållande till euron och missgynnas av en stark krona i förhållande till euron, eftersom de då tappar konkurrenskraft. Växelkursen mot det brittiska pundet är också viktig då Storbritannien är de svenska sågverkens största exportmarknad. Mellan 2009 och 2012 stärktes kronan kraftigt gentemot både euron och pundet. Under 2013 och 2014 har dock den svenska kronan Figur 8: Växelkurs, SEK per GBP Källa: CapitalIQ Lönsamheten för den sydsvenska sågverksindustrin var stark under perioden Ekonomisk tillväxt och sjunkande arbetslöshet inom EU, den viktigaste marknaden för svenska sågverk, drev på byggnationen och efterfrågan på barrträvaror. Den starka efterfrågan på barrträvaror reflekteras i exportprisindex som ökade med cirka 40 procent mellan 2005 och mitten av Priset på sågtimmer var även på jämförelsevis låg nivå under denna period, mycket pågrund av att stormarna Gudrun och Per fällde stora mängder virke som kom ut på marknaden. När finanskrisen bröt ut minskade efterfrågan på trävaror drastiskt och exportprisindex sjönk med cirka 40 procent innan det planade ut under sommaren De svenska sågverken hade dock ett visst stöd av att kronan försvagades mot både euron och mot det brittiska pundet under denna period. PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I BERGS TIMBER AB (PUBL) 19

20 MARKNADSÖVERSIKT Figur 9: Exportprisindex för sågade och hyvlade barrträvaror (index 2005=100) Källa: SCB Figur 10: Svensk produktion av sågade barrträvaror (miljoner kubikmeter) Källa: SCB 16,7 16,9 17,8 18,0 18,6 17,2 16,1 16,6 16,4 16,1 16,2 Med den förbättring av konjunkturen som kunde skönjas under våren 2009 ökade efterfrågan på trävaror vilket resulterade i högre försäljningspriser. Exportprisindex steg med cirka 20 procent mellan sommaren 2009 och sommaren Den ökade efterfrågan slog dock igenom på priset på råvara som steg, vilket slog hårt mot de svenska sågverkens lönsamhet. Från mitten av 2010 och under 2011 sjönk priserna på sågade barrträvaror samtidigt som råvarupriset ökade. Denna utveckling fortsatte under 2012, och marknaden präglades av höga råvarukostnader, relativt utförsäljningspriset, och låg konsumtion av sågade barrträvaror, främst drivet av en svag byggmarknad i Europa. Kronan fortsatte att stärkas mot främst euron och således resulterade det i negativa valutaeffekter på försäljningen till euroområdet. Den starka kronan försämrade även de svenska sågverkens konkurrenskraft gentemot producenter i euroländerna. Under 2013 började den svenska kronan att depreciera mot både euron och pundet samtidigt som efterfrågan ökade. Detta resulterade i att de svenska sågverken kunde öka priserna under Efter denna positiva period med prishöjningar tre kvartal i rad började priserna att gå ner under det andra kvartalet Den främsta anledningen till dessa prissänkningar har varit en ökning av produktionen och därmed utbudet. Marknaden i Egypten kom under tryck det tredje kvartalet 2014 och bidrog till prisnedgången. Den relativt svaga kronan har dock hjälpt till att mildra de andra faktorernas inverkan på de svenska sågverken. Marknadstrender och utsikter Följande trender, som tyder på en positiv framtida utveckling av efterfrågan på sågade trävaror, har identifierats av Bergs Timber. Marknaden för sågade trävaror i Storbritannien är stark och samtliga makroekonomiska faktorer pekar mot en fortsatt solid efterfrågan. Exempelvis ökade nybyggnadsstarterna med 40 procent under Till följd av det osäkra ekonomiska läget som präglat Europa under senare år har byggnadsinvesteringarna minskat och resulterat i en eftersläpning av investeringar i såväl nybyggnation som i renoveringar. En förbättring av den ekonomiska situationen i Europa förväntas medföra stora byggnadsinvesteringar och stark efterfrågan på trävaror Utvecklingen på den inhemska marknaden är stabil och nybyggandet bedöms att fortsätta öka Växelkursen EUR/SEK antas ligga kvar på den nuvarande relativt låga nivån På den amerikanska marknaden tyder samtliga nyckeltal för byggande, huspriser och trävarupriser på att en positiv utveckling är att förvänta. En positiv trend i USA förväntas leda till en ökad export av svenska trävaror till USA Finlands produktion av sågade barrträvaror förväntas minska då tillgången på timmer har minskat signifikant under 2014 Sågade trävaror för byggnadsändamål bedöms ha bra förutsättningar för att stärka sin konkurrenskraft gentemot andra byggmaterial, såsom stål, främst drivet av trävarors relativa kostnads- och miljöfördelar Marknadsläget under de kommande tre till sex månaderna bedöms dock av Bolaget vara osäkert och svårbedömt med beaktande av det överutbud av sågade trävaror som för närvarande är för handen på Bolagets marknader. Konkurrenter Bergs Timbers största konkurrenter på den Europeiska marknaden är Stora Enso (Sverige och Finland), Mayr- Meinhof (Österrike), UPM-Kymmene (Finland) och Moelven (Sverige och Norge). De största aktörerna på den svenska marknaden för sågade barrträvaror är Setra, SCA och Södra, dessa tre bolag stod för cirka 30 procent av den inhemska produktionen. Bergs Timbers främsta konkurrenter om den lokala råvaran är Setra, Södra, Vida, Holmen och Rörvik Timber. PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I BERGS TIMBER AB (PUBL) 20

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Tillägg till Bergs Timber AB (publ):s prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier

Tillägg till Bergs Timber AB (publ):s prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier Tillägg till Bergs Timber AB (publ):s prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier Tillägg till prospekt På extra bolagsstämma den 28 juni 2016 i Bergs Timber AB (publ), org. nr 556052-2798

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i. Bergs Timber AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i. Bergs Timber AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Bergs Timber AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med anledning av upptagandet till handel på Nasdaq

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie.

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie. Sida 1(5) Tremånadersrapport 1 september, 2003 30 november, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 78,2 (85,8) mkr, rörelseresultatet blev 2,8 (1,8) mkr vilket

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Tillägg 2015:2 (Fi Dnr 16-3974) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Pressrelease

Pressrelease INNEHÅLL VD har ordet 3 Finansiell översikt med resultaträkning 4 Bolagets balansräkning Bolagets kassaflöde Kommentarer till den finansiella utvecklingen 5 6 7 Aktiekapital och ägarförhållanden 8 Styrelsen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 september 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 48 ksek 157 ksek Periodens bruttoresultat -93 ksek

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) 2016

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) 2016 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) Distribution av detta Tilläggsprospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner,

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB Bokslutskommuniké 2008 för Denna rapport omfattar perioden 1 januari 31 december 2008 för (publ). Perioden i korthet Intäkterna uppgick till 4 429 TSEK (3 993 TSEK) Bruttomarginalen uppgick till 49 procent

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 september 2014 31 augusti 2015 för Bergs Timber AB (publ)

Bokslutskommuniké 1 september 2014 31 augusti 2015 för Bergs Timber AB (publ) Bokslutskommuniké 1 september 2014 31 augusti 2015 för Bergs Timber AB (publ) Året i korthet Koncernens redovisade resultat för räkenskapsåret är sämre än föregående år. Orsaken till försämringen är att

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer