Författare: Denna rapport är utarbetad av. CEDR s Technical Group Standardisation. Med bidrag från följande länder:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Författare: Denna rapport är utarbetad av. CEDR s Technical Group Standardisation. Med bidrag från följande länder:"

Transkript

1

2 Sidan 2 / 24 Författare: Denna rapport är utarbetad av CEDR s Technical Group Standardisation Hans Ingvarsson Hans G. Holmén Sverige Sverige Med bidrag från följande länder: Land Belgien (Flandern) Belgien (Vallonien) Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland Nederländerna Norge Polen Portugal Sverige Tyskland Österrike Representanter Roland CHARLIER Gauthier MICHAUX Bo TARP Mart KIISEL Osmo ANTTILA Serge LE CUNFF Gerasimos KOKLAS Olga KOSTI Tim AHERN Francesco SALVATI Guntis GRAVERIS Paul van der KROON Frits HOUTMAN Henk VOOIJS Gisle FOSSBERG Tore HOVEN Witold ZAPAŠNIK Carlos MARTINS Elisabeth HALLSTEDT Lars JACOBSSON Rudi BULL-WASSER Hubert TIEFENBACHER Utgiven och publicerad av: CEDR s Secretariat General

3 Sidan 3 / 24 Förord Medlemmarna i CEDR är viktiga intressenter i vägtransportsektorn eftersom de är både föreskrivande myndigheter och offentliga upphandlare. Deras roller definieras via de transportpolitiska mål som deras respektive nationella regeringar och parlament sätter upp. De politiska målen syftar alla till att säkerställa trafiksäkerhet, miljöhänsyn, mobilitet, tillgänglighet och god användning av allmänna medel. CEDR Technical Group (TG) Standardisations vision är därför: Att främja den gemensamma inre marknaden som ökar konkurrensen och därmed minskar kostnaderna. För medlemmarna i CEDR resulterar detta i effektivare användning av allmänna medel. CEDR TG Standardisations uppdrag är att övervaka, stödja, förstå och implementera Europeiska kommissionens initiativ i riktning mot en europeisk gemensam marknad inom CEDR:s intresseområden. Mot bakgrund av detta är syftet med denna handbok att förklara inverkan av, och på, Upphandlingsdirektivet (PPD), Europeiska Tekniska Godkännanden (ETA), produktstandarder, utformnings- och utförandestandarder, CEDR:s rekommendation till praxis, frivillig kvalitetsmärkning och Byggproduktdirektivet (CPD), liksom övriga kommissionsdirektiv. Handboken ger också råd om hur man ska agera i vissa situationer, genom att ge anvisningar om vilka initiativ som bör understödjas, vilka initiativ som inte bör understödjas och vilka initiativ som föranleder åtgärder. Handboken är också ett verktyg för tjänstemän som har blivit utsedda av sina respektive vägmyndigheter att som experter delta i det tekniska standardiseringsarbetet. Den är därför disponerad enligt principen att en handbok i ämnet måste beskriva både standardiseringsprocessen och harmoniseringsprocessen. Handboken är ett komplement till dokumentet Påverkan och betydelse av europeisk standardisering styrd av Byggproduktdirektivet och Upphandlingsdirektivet (Publikation 2001:25), som publicerades i maj 2001 av det svenska Vägverket. Detta dokument har tagits fram av CEDR (tidigare WERD) TG Standardisation. Handboken godkändes av CEDR:s styrelse vid dess möte på Malta den 25 oktober Hans Ingvarsson Ordförande CEDR TG Standardisation Hans G. Holmén Sekreterare CEDR TG Standardisation

4 Sidan 4 / 24 Innehållsförteckning Förord CEDR s uppdrag och strategi Handbokens vision Standarder och standardisering Inledning CE märkning Olika tekniska specifikationer Vad innebär standardiseringen för tjänstemannen? Översikt Delta i det tekniska arbetet Remisser på standarder och tekniska godkännanden Implementering av fastställda standarder Användningen av fastställda standarder i det nationella systemet Påverkan av Byggproduktproduktivet (CPD) och Upphandlingsdirektivet (PPD) Samspel mellan Byggproduktdirektivet och Upphandlingsdirektivet Bakgrund till vägledningdokument under Byggproduktdirektivet Koppling mellan vägledningsdokument och Byggproduktdirektivet Koppling mellan vägledningsdokument och mandat Lista över vägledningsdokument under CPD Andra viktiga direktiv Allmän information om direktiv enligt den nya inriktningen (metoden) Viktiga direktiv för nationella vägmyndigheter Produkter som behandlas i direktiv enligt den nya inriktningen (metoden) Standardiseringsmandat Innehållet i mandaten Procedurer för utarbetande av mandat Hur kan man påverka standardiseringsmandat? Bestyrkande av överensstämmelse med krav Inblandade organ Procedurer för bestyrkande av överensstämmelse under CPD Procedurer styrda av andra direktiv Basmoduler enligt direktiv enligt den nya inriktningen (metoden) förutom CPD Underrättelse om utkast till nationella specifikationer (Notifiering) Anmälda organ Kompetens och resurser hos ett anmält organ Ett anmält organs generella ansvar Existerande anmälda organ Marknadsövervakning (marknadskontroll) Allmänna anmärkningar Grundläggande principer för marknadsövervakning De nationella vägmyndigheternas roll Eurokoder CEDR-samarbete för att finna relevant information CEDR TGS webbplats Viktiga arbetsgrupper Frågor och svar Viktiga webbplatser Handböcker Referenser Förkortningar... 23

5 Sidan 5 / CEDR s uppdrag och strategi De nationella vägmyndigheterna i Europa är ansvariga för att förverkliga de transportpolitiska mål som satts upp av regeringarna i deras länder. Dessa transportpolitiska mål syftar till att: öka trafiksäkerheten minska vägtrafikens miljöeffekter öka tillgänglighet och mobilitet effektivisera väghållningen i syfte att säkerställa god användning av allmänna medel (minskade drifts- och anläggningskostnader). Effektiv väghållning ställer också krav på stabilitet och hållbarhet som relevanta prestandakriterier för vägar, broar, och tunnlar. Conference of European Directors of Roads (CEDR) är en ideell förening med säte i Paris, Frankrike (se CEDR:s uppdrag är att: 1 bidra till den framtida utvecklingen av vägtrafik och vägtransportsystem 2 bidra till ett internationellt nätverk för nationella vägmyndigheter 3 bistå med en plattform för förståelse av gemensamma problem 4 utveckla ett starkt engagemang i EU 5 använda representanter i internationella grupper 6 använda resultat i varje medlemsland. Den strategi som CEDR valt för att genomföra detta uppdrag består av delar som är relaterade till standardiseringsaktiviteter i EU och i standardiseringsorganisationerna. De relevanta delarna i CEDR:s strategi är att: - söka överenskommelser om bästa tillämpning - utbyta kunskaper - använda tillgängliga plattformar på ett mera effektivt sätt - skapa effektiva förbindelser med EU - använda formella och informella metoder för kommunikation - utveckla material som kan användas av alla medlemmar. Såväl standarder som tagits fram av standardiseringsorganen, som europeiska tekniska specifikationer i allmänhet, förväntas använda etablerad kunskap. Dessutom är standarder tillgängliga och användbara för alla som vill använda dem. Detta visar att europeiska standarder och andra europeiska tekniska specifikationer som ETA:s (Europeiska tekniska godkännanden) är verktyg som stöder de olika delarna i CEDR:s strategi. CEDR:s medlemmar är nyckelpersoner när det gäller att införa europeiska standarder och europeiska tekniska godkännanden inom de olika områden som vägmyndigheterna ansvarar för. Det är CEDR TG Standardisations (TGS) uppgift att hjälpa CEDR:s medlemmar med detta implementeringsuppdrag. CEDR TG Standardisation (TGS) är en del av CEDR:s tematiska domän (TD) Construction.

6 Sidan 6 / Handbokens vision Denna handbok är skriven för tjänstemän i vägmyndigheterna och för de personer som på uppdrag av vägmyndigheterna deltar i det arbete som ska leda fram till europeiska tekniska specifikationer och standarder för vägtransportsektorn. Vision: Ingen tjänsteman från en europeisk vägmyndighet som är verksam i standardiseringsprocessen ska någonsin sakna förståelse för standardiseringsprocessen eller sakna information om sin roll i processen eller vilka mål och syften vägmyndigheten har i den fråga som diskuteras. Handboken är framför allt viktig för tre grupper av intressenter: 1 de som deltar i det tekniska standardiseringsarbetet och som behöver vägledning för att försäkra sig om att europeiska standarder är möjliga att implementera 2 de som implementerar standarder, det vill säga nationella vägmyndigheter 3 användare av standarder (tillverkare, konsulter och entreprenörer). De tre grupperna av intressenter är involverade i standardiseringsarbetet och standardiseringsprocessen i olika hög grad. Tjänstemän är till exempel ofta engagerade i implementering och användning av fastställda standarder, men inte lika ofta engagerade i det tekniska arbetet. Implementerarna är viktiga som grupp eftersom det är de som vanligen fastställer de kravnivåer som byggnadsverket ska uppfylla i det nationella systemet. Denna grupp är ofta förbisedd i standardiseringsprocessen eftersom produktstandardisering huvudsakligen drivs av tillverkarna av produkter som ingår i väginfrastrukturen. Ur användarens synvinkel ska processen resultera i standarder som är lätta att använda. Detta innebär konkret att hänvisningar till standarder i upphandlingsdokument och föreskrifter inte får vara motsägande, vilket ibland kan vara fallet. Olika intressenter är också engagerade i olika delar av standardiseringsprocessen. Den europeiska kommissionen initierar standardisering genom att ge ett uppdrag i form av ett mandat till CEN/CENELEC. Detta mandat uppmanar dessa organisationer att utarbeta harmoniserade standarder. CEN producerar standarder som kan vara harmoniserade under ett direktiv enligt den nya inriktningen, men också inte harmoniserade standarder; de nationella vägmyndigheterna implementerar dessa standarder. Implementeringen är en komplicerad process. En europeisk standard (EN) kan inte bara ersätta en existerande nationell standard. Den nya standarden har inte alltid exakt samma omfattning som den befintliga nationella standarden. Den hänvisar oftast till europeiska testmetoder som också ska ersätta de nationella testmetoderna. Som en följd av detta krävs av vägmyndigheterna att de på ett framgångsrikt sätt ska införliva grupper av standarder som täcker byggprodukter och testmetoder såväl som utformning, byggande och underhåll av byggnadsverken. 3. Standarder och standardisering 3.1 Inledning Startpunkten för standardiseringsprocessen är ett identifierat behov av samsyn mellan tillverkare och deras kunder om den tekniska beskrivningen av en produkt som ska sättas på marknaden. Det finns tekniska handelshinder mellan medlemsstaterna som försvårar handeln med och användningen av varor på den fria marknaden. De mekanismer som används syftar till att förhindra nya handelshinder och främja överensstämmelse och teknisk harmonisering. För att nå dessa mål har EU:s Ministerråd och EU:s Parlament gett ut direktiv enligt den nya inriktningen (metoden).

7 Sidan 7 / 24 Vid sidan om Comité Européen de Normalisation (CEN), finns ytterligare två standardiseringsorganisationer på den europeiska nivån. Den ena av dessa organisationer är the Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC), som kan ta emot mandat från kommissionen. Den andra organisationen är the European Telecommunications Standards Institute (ETSI). De tre organisationerna tillsammans benämns oftast European Standardisation Organizations (ESO). Standardiseringsorganisationer finns på global, europeisk och nationell nivå. Se tabellen nedan. Sverige SEK SIS ITS Europa CENELEC CEN ETSI Globalt IEC ISO ITU Förklaring till beteckningarna i tabellen ovan: SEK SIS ITS CENELEC CEN ETSI IEC ISO ITU Svenska elektriska kommissionen Swedish Standards Institute Informationstekniska standardiseringen European Committee for Electrotechnical Standardisation European Committee for Standardization European Telecommunications Standards Institute International Electrotechnical Committee International Organisation for Standardization International Telecommunications Union Dessa organisationers uppgift är att bistå experter och beslutsfattare med en infrastruktur och en organisation för att kommittéer och arbetsgrupper på olika nivåer ska kunna utarbeta underlag till standarder och sedan också kunna få dessa formellt fastställda. En övergripande beskrivning av den internationella och nationella standardiseringens organisation finns i informationsmaterial hos Swedish Standards Institute, SIS. Läs mer på: En annan organisation, vars medlemmar skriver och ger ut euroepiska tekniska specifikationer för byggprodukter, är the European Organisation for Technical Approvals (EOTA). Medlemmarna i EOTA ger inom ramen för Byggproduktdirektivet ut europeiska tekniska godkännanden för enskilda produkter från enskilda tillverkare så länge dessa produkter (ännu) inte är täckta av en europeisk standard (ENs). Å ena sidan är vägmyndigheterna föreskrivande myndigheter och påverkas därför av EU:s direktiv om byggprodukter, Byggproduktdirektivet. Å andra sidan uppträder vägmyndigheterna som väghållare och därmed som offentliga upphandlare, vars agerande påverkas av EU:s direktiv om offentlig upphandling, Upphandlingsdirektivet. Samspelet mellan dessa två direktiv beskrivs i publikationen Påverkan och betydelse av europeisk harmonisering styrd av Byggproduktdirektivet och Upphandlingsdirektivet, Vägverkets publikation 2001:25. Det är därför mycket viktigt att vägmyndigheterna blir delaktiga i och utövar ett reellt inflytande på den europeiska standardiseringsprocessen. Därigenom kan de försäkra sig om att europeiska standarder och europeiska tekniska godkännanden stödjer de transportpolitiska målen i respektive land. Det är därför nödvändigt att de europeiska vägmyndigheterna utövar tillräckligt inflytande på formulering och genomförande av kommissionens mandat till CEN/CENELEC och EOTA, såväl som på det harmoniseringsarbete som var för sig utförs av CEN och EOTA. Byggproduktdirektivet och Upphandlingsdirektivet innebär emellertid att vägmyndigheternas måluppfyllelse är starkt påverkad av dels CEN:s standardiseringsarbete, dels den harmonisering som är resultatet av europeiska tekniska godkännanden (European Technical Approval - ETA).

8 Sidan 8 / 24 Dessa godkännanden baserar sig på riktlinjer som tagits fram av EOTA (ETA Guidelines) för varje produktfamilj, eller på interna EOTA-dokument, så kallade Common Understanding of Assessment Procedure (CUAP). EOTA-dokumenten beskriver bedömningsmetoder och kriterier för individuella produkter. Byggproduktdirektivet (89/106/EEC) förutser att mandat ges till antingen CEN/CENELEC eller EOTA. På basis av Byggproduktdirektivet har kommissionen hittills gett 30 mandat och 10 tillägg till mandat till CEN för att utarbeta harmoniserade standarder (hen). Kommissionen har också gett över 30 mandat till EOTA för att utarbeta europeiska tekniska godkännanden med riktlinjer (ETAGs). Dessutom har över 120 klartecken givits till europeiska tekniska godkännanden utan riktlinjer (baserade på den så kallade Common Understanding Assessment Procedure - CUAP). Förutom direktivet för byggprodukter finns emellertid också en rad andra direktiv från kommissionen. Alla dessa måste bevakas av de nationella vägmyndigheterna. Skälet till detta är att flera europeiska vägmyndigheter ansvarar för sektorer utanför bygg- och anläggningsområdet och drift och underhåll av vägnätet. Dessutom är CEDR av uppfattningen att vägmyndigheternas roller genomgår en ständig förändring i riktning mot större fokus på funktionell verksamhet och service på bekostnad av byggande och drift. Standardiseringsprocessen under direktiven enligt den nya inriktningen (metoden) beskrivs i dokumentet Guide to the Implementation of Directives Based on the New Approach and the Global Approach (publicerat av kommissionen år 2000). I detta dokument beskrivs processen i tolv steg: 1 Ett mandat formuleras i samråd med medlemsstaterna. 2 Mandatet sänds till de europeiska standardiseringsorganisationerna. 3 De europeiska standardiseringsorganisationerna godkänner mandatet. 4 De europeiska standardiseringsorganisationerna utarbetar ett gemensamt program. 5 Den tekniska kommittén tar fram ett utkast till standard. 6 De europeiska standardiseringsorganisationerna remitterar detta utkast till alla berörda. 7 Den tekniska kommittén tar ställning till svaren på remissen. 8 Nationella standardiseringsorgan röstar och europeiska standardiseringsorgan fastställer. 9 De europeiska standardiseringsorganisationerna förmedlar resultaten till kommissionen. 10 Kommissionen publicerar fastställda standarder i Gemenskapens officiella tidning (Official Journal). 11 Nationella standardiseringsorgan gör om europeiska standarder till nationella standarder. 12 Nationella myndigheter publicerar referenser till fastställda nationella standarder. Tjänstemän i vägmyndigheterna berörs av många av dessa tolv steg. En fördjupad beskrivning av detta ges i kapitel 4 nedan. Processen i CEN, som syftar till att initiera, utarbeta och fastställa standarder, är mycket komplex och detaljerad. Processen ger upphov till en mängd resultat, beslut och dokument som härrör från standardiseringsorganisationerna. Dessa produkter har olika status beroende på deras plats i processen. De viktigaste produkterna är: harmoniserade europeiska standarder europeiska standarder standarder som beskriver testmetoder för produkter och byggnadsverk designstandarder (Eurocoder, energi-, buller- och brandstandarder) och utförandestandarder för underhåll och drift CEN:s tekniska rapporter (TR) CEN workshop agreements (CWA)

9 Sidan 9 / CE märkning CE-märkning för byggprodukter innebär inte att produkterna får ett kvalitetsmärke, utan snarare att produkten är godkänd för att användas på ett visst sätt. Märkningen innebär också att produkten överensstämmer med de krav som satts upp i alla relevanta EU-direktiv som förutsätter appliceringen av CE-märket. I dokumentet Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach (publicerat av kommissionen år 2000), också benämnt Blue Guide, ger kommissionen följande principiella riktlinjer för CE-märket: CE-märkningen symboliserar produktens överensstämmelse med de tillämpliga krav som kommissionen ställt på tillverkaren. Den ansvarige personen för en produkt garanterar genom CE-märkningen att: produkten överensstämmer med tillämpliga krav kommissionen ställt, och lämpliga procedurer för att bestämma överensstämmelse har blivit fullföljda. En beskrivning av den process som leder till CE-märket återfinns i Figur 1 3 i publikationen Påverkan och betydelse av europeisk harmonisering styrd av byggproduktdirektivet och Upphandlingsdirektivet, Vägverkets publikation 2001:25. Detta gäller för produkter som omfattas av de system som leder till bestyrkande av överensstämmelse under Byggproduktdirektivet. När det gäller produkter som kan CE-märkas, anger kommissionens Blue Guide följande: CE-märkningen är obligatorisk, och måste finnas på alla produkter som ska lanseras på marknaden och användas, om inte speciella direktiv ställer annorlunda krav. När produkter omfattas av flera direktiv, som alla ger anvisningar om CE-märkning, anger CE-märkningen att produkten förutsätts motsvara kraven i samtliga direktiv. En produkt kan inte bli CE-märkt om den inte omfattas av ett direktiv som föreskriver CE-märkning. Dock måste CE-märkning i allmänhet under direktiv enligt den nya inriktningen (metoden) behandlas med försiktighet, eftersom CE-märkning under Byggproduktdirektivet har ett annat mål och innehåll. En byggprodukt är inte säker för användning bara för att den har ett CE-märke enligt kraven i Byggproduktdirektivet. Här betyder CE-märket endast att tillverkaren tar ansvar för vissa egenskaper hos produkten och att denna information följer med CE-märkningen av produkten ut på marknaden. Vidare betyder detta att egenskaperna har blivit bestämda i enlighet med en gemensam europeisk teknisk specifikation (hen eller ETAG eller CUAP). Det är sedan en uppgift för konstruktören eller den offentlige upphandlaren att specificera den rätta produkten för det rätta byggnadsverket eller för den planerade användningen. Syftet är att uppfylla de väsentliga krav som anges i nationella eller regionala regelverk och föreskrifter. I motsats till CE-märkning inom andra områden är därför en byggprodukt inte säker för planerad användning. Som upphandlare eller föreskrivare är man fri att välja mellan produkter som har vissa specifika egenskaper eller karakteristika bestämda i en gemensam europeisk specifikation under Byggproduktdirektivet. Slutligen är det viktigt att notera att när en teknisk specifikation har formen av en euroepisk standard EN (alltså inte harmoniserad), kan föreskrivaren göra vilka tillägg som helst. Standarden talar i detta fall endast om att produkten ska ha vissa beskrivna egenskaper och att föreskrivaren inte behöver använda andra egenskaper utöver dem som anges i den europeiska standarden.

10 Sidan 10 / Olika tekniska specifikationer Tekniska specifikationer i betydelsen standard är definierade i Annex VI i Upphandlingsdirektivet (Direktiv 2004/18/EC) enligt följande: 2. standard: en teknisk specifikation som godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad och kontinuerlig tillämpning, med vilken överensstämmelse inte är obligatorisk och som faller under en av följande kategorier: Internationell standard: en standard som antagits av ett internationellt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten. Europeisk standard: en standard som antagits av ett europeiskt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten. Nationell standard: en standard som antagits av ett nationellt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten. 4. Vad innebär standardiseringen för tjänstemannen? 4.1 Översikt För en tjänsteman eller konsult innebär oftast engagemanget i standardiseringsprocessen att: delta i det tekniska arbetet i kommittéer och arbetsgrupper delta i remissförfarande och röstningsförfarande om europeiska standarder och/eller antaga (inom ramen för EOTA) riktlinjer för europeiska tekniska specifikationer och CUAP skriva förarbeten till internationella standarder och upprätta nya arbetsprogram, utvärdera testmetoder (till exempel repeterbarhet) som används av certifieringsorgan och laboratorier implementera fastställda standarder och tekniska godkännanden införliva standarder i de nationella regelverken. 4.2 Delta i det tekniska arbetet En tjänstemans eller experts första kontakt med standardiseringsarbetet är vanligen en förfrågan till den tekniska kommitténs sekretariat om behoven för och information om det pågående arbetet. Sådan information omfattar namnen på deltagarna i arbetet och namnet och ambitionerna hos de viktigaste intressenterna. Lägesrapporter om det pågående arbetet är också viktiga. Det är angeläget att på ett tidigt stadium få veta om det pågående standardiseringsarbetet är resultatet av ett mandat från kommissionen eller inte, det vill säga om den färdiga standarden kommer att vara harmoniserad eller inte. Sammanställda listor över harmoniserade europeiska standarder publiceras regelbundet i Europeiska gemenskapens officiella tidning. När denna information blivit tillgänglig är det nödvändigt att ta reda på det senaste inom teknikområdet och vilken ståndpunkt den nationella vägmyndigheten har. Under arbetets gång kan det behöva formeras ett nätverk som kan driva speciella intressen som vägmyndigheten kan ha i olika frågor. 4.3 Remisser på standarder och tekniska godkännanden Nationella standardiseringsorgan bör använda sig av lämpliga och tillgängliga nationella experter för att få svar på tekniska remisser. När en teknisk remiss når den nationella vägmyndigheten bör följande faktorer beaktas:

11 Sidan 11 / 24 Notera den information som kommer från det nationella standardiseringsorganet. Ta hjälp av tillgänglig expertis både inom och utanför vägmyndigheten. Vägmyndigheten i egenskap av myndighet är den som svarar till det nationella standardiseringsorganet. Svar måste ges inom utsatt tid. 4.4 Implementering av fastställda standarder Implementering av fastställda standarder är, ur myndighetens synvinkel, den mest komplicerade aktiviteten. Oavsett om myndigheten har varit engagerad i standardiseringsarbetet eller inte, måste en fastställd europeisk standard ersätta motsvarande nationella standard. Det finns två viktiga problem att ta hänsyn till här. Det första problemet är den tidsplan som gäller för implementeringen av en ny standard. Implementeringen måste planeras i förväg. Tidsplanen för denna process finns tillgänglig på CEN:s webbsida via länken Det andra problemet är att utreda vilka implikationer den nya standarden har för vägmyndighetens regler och föreskrifter. Det är nu viktigt att utreda vilka standarder som behöver tas bort eller ersättas. 4.5 Användningen av fastställda standarder i det nationella systemet För den som använder standarder är det viktigt att skaffa sig information om existerande standarder och vad dessa standarder har för innehåll och vilka konsekvenser de för med sig. Därför måste nyckelpersoner i vägmyndigheterna ha kunskap om vilka nya standarder som ska föras in i det nationella systemet, och hur dessa standarder kommer att påverka det dagliga arbetet. Det är också viktigt att informera intressenter utanför vägmyndigheten, så att dessa har beredskap, om nödvändigt, för att använda den nya standarden i sin framtida verksamhet. 5 Påverkan av Byggproduktproduktivet (CPD) och Upphandlingsdirektivet (PPD) 5.1 Samspel mellan Byggproduktdirektivet och Upphandlingsdirektivet Sambandet mellan CPD (Construction Products Directive) och PPD (Public Procurement Directive) beskrivs i dokumentet Påverkan och betydelse av europeisk standardisering styrd av Byggproduktdirektivet (CPD) och Upphandlingsdirektivet (PPD) (Vägverkets Publikation 2001:25). Dokumentet producerades av CEDR TGS och är tillgängligt på Vägverkets hemsida (www.vv.se). Sedan det dokumentet publicerades har lagstiftare inom den Europeiska unionen genomfört en revidering av tre direktiv som ursprungligen handlade om offentlig upphandling. Den viktigaste aspekten av den här revideringen för vägmyndigheterna är att definitionen av en teknisk specifikation har förändrats i det nya Upphandlingsdirektivet (PPD). I kapitel IV, Artikel 23, Tekniska Specifikationer är Annex VI av särskild betydelse (se kapitel 3.3 ovan). Konsekvenserna för vägmyndigheterna av det nya Upphandlingsdirektivet (PPD) varierar beroende på vilka metoder som används för offentlig upphandling. Följaktligen är det inte för tillfället möjligt att ge råd om särskilda upphandlingsprocedurer.

12 Sidan 12 / 24 Efter en undersökning utförd 1992 av den dåvarande arbetsgruppen Tekniska Standarder inom WERD (Western European Road Directors, föregångare till CEDR) upprättades ett dokument med titeln Tendering and Procurement Procedures of National Road Administrations in Western Europe. Detta dokument finns både på engelska och franska. 5.2 Bakgrund till vägledningdokument under Byggproduktdirektivet Artikel 20 i Byggdirektivet (89/106/EC) anger att Permanenta byggkommittén (Standing Commitee for Consruction SCC) får, på anmodan av dess ordförande eller en medlemsstat, undersöka alla frågor som uppkommer i samband med genomförandet och den paktiska tillämpningen av detta direktiv. För att i möjligaste mån försäkra sig om att man kan uppnå samsyn mellan Kommissionen och medlemsstaterna samt mellan medlemsstaterna själva, om hur direktivet ska fungera, kan kompetenta instanser inom Kommissionen ge ut vägledningsdokument (Guidance Papers) som behandlar specifika ämnen relaterade till den praktiska implementeringen och tillämpningen av direktivet. Dessa instanser innehar ordförandeskap och sekretariat i Permanenta byggkommittén. 5.3 Koppling mellan vägledningsdokument och Byggproduktdirektivet Det är viktigt att komma ihåg att vägledningsdokumenten är stöddokument som Kommissionen producerar och att dessa dokument inte är juridiskt bindande. I dokumentet Guide to the implementation of directives based on the Nya stilen and the Global Approach (publicerat av kommissionen år 2000) påpekas följande: Vägledningsdokument utgör inte en laglig tolkning av CPD, är inte juridiskt bindande och kan varken ändra eller lägga till något till direktivet på något sätt. När procedurer behandlas i dokumenten utesluter inte det andra procedurer som kan bidra till förverkligandet av syftena i direktivet. Vägledningsdokumenten är av intresse för, och används i första hand av, dem som är engagerade i tillämpningen av direktivet ur juridiska, tekniska och administrativa aspekter. Vägledningsdokumenten kan utvecklas, ändras eller dras tillbaka under samma procedur som de utfärdades. Kommissionen betraktar inte tillämpningsdokumenten som företräde eller juridiskt relevant referens vid utformningen av officiella juridiska ställningstaganden om specifika fall eller omständigheter. Likaså accepterar Kommissionen inte sådana referenser som står i strid med det officiella ställningstagandet. 5.4 Koppling mellan vägledningsdokument och mandat Trots att vägledningsdokument är framtagna för att försöka belysa vissa frågor som en följd av implementeringen av direktivet är de inte presenterade i CPD. Mandaten är däremot nämnda i CPD och är officiellt utfärdade efter samråd med Permanenta byggkommittén under Byggproduktdirektivet 89/106/ECC. Samråd sker också enligt direktivet 98/34/EC, som är ett direktiv för tolkning och tillämpning av den tekniska harmoniseringen på den inre marknaden. Om det skulle uppstå en konflikt mellan skrivningen i mandatet och innehållet i ett vägledningsdokument är det därför skrivningen i mandatet som ska följas. Ytterligare information om mandat finns i Kapitel 6.4.

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått.

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått. ATEX-RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN AV RÅDETS DIREKTIV 94/9/EG AV DEN 23 MARS 1994 OM TILLNÄRMNING AV MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING OM UTRUSTNING OCH SÄKERHETSSYSTEM SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING - ett bättre genomförande av EU-lagstiftning K a r i n A t t h o f f o c h M i a ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING Att tydliggöra gold-plating W a l l g r e n 1 2 Förord ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING I diskussioner

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG. Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn

Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG. Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Boverket november 2013 Titel: Tillgängliga eurokoder

Läs mer

Är standarder lönsamt för företag?

Är standarder lönsamt för företag? Är standarder lönsamt för företag? En kartläggning av olika standardnivåers och -aspekters ekonomiska effekter ur ett företagsperspektiv av Uppsats EMBA BD & IT 2 Sammanfattning Denna uppsats är en av

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa. 1 Arbetsprogram 2014 Arbetsprogram 2014 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Arbetsprogram 2014 2 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Åsikter eller

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan

Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Fredrik Malm Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan Examensarbete 20 poäng Handledare: Ulf Maunsbach Ämnesområde: Kommersiell

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

Internationella konventionen

Internationella konventionen Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. En handbok för frivilligorganisationer ATSUKO TANAKA och YOSHINOBU NAGAMINE Informationsskrift Utgiven i samband med NGO

Läs mer

Genomförandet av mänskliga rättigheter

Genomförandet av mänskliga rättigheter Europarådet Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner och regioner Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner, landsting och regioner Upplysningar

Läs mer

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport augusti 2013 Innehåll Sid 3 Sammanfattning Sid 6 1 Inte bara en fråga om ordning och reda Sid 8 2 Syfte

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Den internationella förvaltningen av Internet

Den internationella förvaltningen av Internet DATUM RAPPORTNUMMER 2 juni 2003 PTS-ER-2003:23 ISSN 1650-9862 Den internationella förvaltningen av Internet Vilka organisatoriska alternativ finns? ÖVERSYN AV DEN INTERNATIONELLA FÖRVALTNINGEN FÖR INTERNET

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Guide för medborgardialog som främjar äldres sociala integration

Guide för medborgardialog som främjar äldres sociala integration December 2010 Innehåll 1 1 2 2 3 7 8 9 10 12 12 13 15 Förord Sammanhang Definition för I. God tillämpning av om åldrandet Medborgardialog som engagerar äldre personer och deras organisationer Medborgardialog

Läs mer

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden!

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Europeiska kommissionen Näringsliv och industri CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Innehåll Vad är CE-märkning? Vad är CE-märkning? 3 Tillverkarens skyldighet enligt lag 4 Importörers och distributörers

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

AKTUELLT NUMMER MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet

AKTUELLT NUMMER MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet AKTUELLT NUMMER Nyheter från standardiseringen inom elområdet X MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15 SEK HANDBOK 446 Elanläggningar Säkerhet vid arbete SEK Handbok 446 Utgåva 2 SEK Handbok 446 utgåva 2:2014 består av

Läs mer

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission Innehåll

Läs mer

LIU-IEI-FIL-G--13-00979--SE. Emilié Kuivaniemi. Vårterminen 2013. Handledare: Elif Härkönen. Kandidatuppsats i Affärsrätt. Affärsjuridiska programmet

LIU-IEI-FIL-G--13-00979--SE. Emilié Kuivaniemi. Vårterminen 2013. Handledare: Elif Härkönen. Kandidatuppsats i Affärsrätt. Affärsjuridiska programmet LIU-IEI-FIL-G--13-00979--SE "#$!%$&#'$(!)&*'$%$+#$!%!,'#-%&%$)&%&.&! /01#',($!(1!2345)!$*(!'%,&6%$7#'!89:!;;#!?$&#'$(6!9@1#'$($A#!@B!C'#-%&!?$)&%&.&%@$)! =>#!2BB#A&!@B!2345)!D#E!9.%-#6%$#)!89:!;;

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Dnr 2013/212-5 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-15 2013/212-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-10-03

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer