Pilotstudie och kravspecifikation på externt minnesstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pilotstudie och kravspecifikation på externt minnesstöd"

Transkript

1 Design för alla Brukare Pilotstudie och kravspecifikation på externt minnesstöd Pilotstudien ingår som en av tre delar inom projektet Design för alla Brukare. Projektet bedrivs i samarbete mellan Hjälpmedelsinstitutet och Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Författare Rita Ehrenfors Rosa Gudjonsdottir

2 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2005 Författare: Rita Ehrenfors, Rosa Gudjonsdottir llustrationer: Cecilia Mella Omslagsfoto: Björn Lestell Ansvarig informatör: Lisbeth Säther Ansvarig handläggare: Lis Klöve Formgivning: Rasmus Sandsten URN:NBN:se:hi pdf Best nr pdf Publikationen är endast utgiven i elektronisk form och kan hämtas som ett pdf-dokument på HIs webbplats, pdf. Den kan också beställas i alternativa format av HI.

3 INNEHÅLL 1 Sammanfattning 2 Förord 3 Introduktion 4 Användarcentrerad design 4.1 Design för alla 5 Kognition och minne 5.1 Vad är kognition? 5.2 Vad är minne? 5.3 Vad är ett externt minnesstöd? 5.4 Hur gör man när någon har nedsatt kognition och minne? 6 Metod 6.1 Design 6.2 Målgruppen 6.3 Urval och rekrytering 6.4 Beskrivning av datainsamlingen 6.5 Procedur 6.6 Analys 6.7 Metoddiskussion 7 Minnesfunktion i vardagslivet 7.1 Grupp Grupp Grupp 3 8 Modell 8.1 Modellen steg för steg 9 Målgruppens behov och krav 9.1 Problembild 9.2 Strategier 9.3 Personas 10 Krav på externt minnesstöd 10.1 Generella krav på inlärning och användning 10.2 Krav på funktionalitet 10.3 Krav på hårdvara 11 Slutsatser 12 Referenser BILAGOR 13 Bilaga A Community Integration Questionnaire (CIQ) 14 Bilaga B Cognitive Failures Questionnaire (CFQ) 15 Bilaga C Comprehensive Assessment of Prospective Memory(CAPM) 16 Bilaga D Goal Attinment Scaling (GAS) 17 Bilaga E Universal Design Principles 18 Bilaga F Detaljerad lista av krav Grafisk form: Rasmus Sandsten

4 3 1SAMMANFATTNING Denna pilotstudie ingår som en av tre delar inom projektet Design för alla Brukare, som drivs av Hjälpmedelsinstitutet. Syftet i Design för alla, är att produkter ska utvecklas för att möta behoven hos större grupper för att så många som möjligt ska kunna använda dem. Fokus har hittills legat på att inventera vad rörelsehinder, synnedsättningar och hörselnedsättningar ställer på utformning. Arbetet med att identifiera vilka krav kognitiva funktionsnedsättningar ställer för krav på utformningen har nyligen inletts. Det är ett område som är svårare att greppa och därför svårare att omsätta i praktiken. I denna pilotstudie var syftet att kartlägga hur personer med kognitiva funktionsnedsättningar och nedsatt minnesfunktion kan medverka i formgivningen av nya produkter. En modell för att personer med och utan kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna medverka i designprocessen har utarbetats och testats. I studien har man kartlagt vilka erfarenheter personer med och utan kognitiva funktioner har av externa minnesstöd och vilka krav de har på en mobiltelefon med kalenderfunktion för att den ska fungera som minnestöd. För att kartlägga erfarenheter av minnesvårigheter och av externa minnesstöd valdes en kvalitativ metod. Datainsamlingen har skett genom självskattningar, fokusgrupper och genom att brukarna har fått sätt upp egna mål för vad man vill uppnå med mobiltelefonen som externt minnesstöd under en två månader lång testperiod. Två fokusgrupp-diskussioner genomfördes innan testperioden och ett tredje tillfälle direkt efter. Tre testpaneler med olika grad av kognitiva funktionsnedsättningar har satts ihop genom ett strategiskt urval. Det tre olika grupperna representerar var sin nivå i Brukarpyramiden. Nivå ett utgjordes av personer utan kognitiva funktionsnedsättningar som använder externa minnesstöd, nivå två av personer som drabbats av whiplash-syndrom och den tredje nivån av personer med förvärvade hjärnskador. Fokusgruppdiskussionerna bandades, transkriberades or-

5 4 dagrant och kompletterades med observationer av kroppsspråk, mimik och gester. En innehållsanalys genomfördes i flera steg där man plockade fram olika teman ur materialet. Dessa har sedan legat till grund för utarbetningen av personas och en kravspecifikation. Genom arbetet i pilotstudien har man utformat en modell med brukarmedverkan, där personer med och utan kognitiva funktionsnedsättningar och minnessvårigheter kan bidra i designprocessen av en produkt. I pilotstudien framträdde tre olika användare av externa minnesstöd. Det fanns de som föredrog Filofax, de som gärna använde ny teknik och slutligen de som kombinerade flera olika system. Dessa användargrupper hade olika prioriteringar av kraven vid utformningen av ett externt minnesstöd. I denna pilotstudie bekräftade och fördjupade de tre olika testpanelerna varandras krav på utformningen av en mobiltelefon med kalenderfunktion. Däremot blir konsekvenserna av att dessa krav inte uppfylls helt olika, beroende på grad av kognitiv funktionsnedsättning. Pilotstudien har endast genomförts med tre olika testpaneler, som hämtats ur två olika diagnosgrupper. Andra diagnosgrupper med kognitiva funktionsnedsättningar kan ha andra krav och modellen behöver testas även på dessa grupper.

6 5 2 FÖRORD Pilotprojektet Design för alla Brukare består av tre olika delar med olika insatser, i syfte att utveckla kunskapen om konceptet Design för alla. Första delen av projektet omfattade en kartläggning av befintlig kunskap på området och framtagning av underlag för utformning av en utställning som visade produkter och beskrev begreppet Design för alla inom olika aktivitetsområden. Från att definiera och formulera kraven och visa goda exempel på Design för alla hos befintliga produkter i den första delen av projektet övergick andra delen till att pröva arbetsmetoder i syfte att utveckla nya och bättre produkter som kan användas av så många som möjligt. När vi använder begreppet Design för alla menar vi ofta så många som möjligt. För att kunna inkludera så många användare som möjligt behövs kravbeskrivning med kunskapen om olika gruppers förmåga. Med rapporten vill vi förmedla hur man kan tillämpa konceptet Design för alla i samarbete med användare som har olika nivåer av kognitiva funktionsnedsättningar. I denna studie har vi inte haft möjlighet att genomföra försöket med alla gruppers behov t ex rörelsehinder, hörsel och nedsatt syn något som måste genomföras om kravspecifikationen ska bli komplett enligt konceptet Design för alla. Syftet med pilotstudien var att pröva olika arbetsmetoder för att få fram en kravspecifikation på en produkt med minnesstöd som finns på marknaden, och för att visa hur man kan ta hänsyn till olika användares behov i designprocessen redan från början. Design är en viktig del av vår vardag med sin funktion och upplevelse. När marknaden inte erbjuder produkter till vissa grupper tvingas många att använda en särlösning för att kunna fungera i vardagen. Enskilda särlösningar är ofta kostsamma och får inte samma möjlighet att utformas av professionella designers. Resultatet blir ofta en praktisk lösning utan estetiska inslag av design och omsorg.

7 6 Konsumenter och användare har höga krav på att varor ska vara prisvärda, att de upplevs som meningsfulla och attraktiva. Förmågan att tidigt förstå och erbjuda lösningar för användarens föränderliga behov har blivit en strategisk överlevnadsfråga för de allra flesta företag. För att stimulera till en ökad efterfrågan och utveckling på bra konsumentprodukter kommer tredje och sista delen i projektet Design för alla Brukare att handla om att ta fram en kunskapssammanställning och genomföra utbildningsinsatser bland konsumenterna/brukarna, studenter och tillverkare i Design för alla baserat på resultaten från hela projektet. Projektet har genomförts med stöd ur Allmänna arvsfonden. Lis Kløve, FoU-handläggare Avdelningen för Teknikutveckling och tillgänglighet Hjälpmedelsinstitutet

8 7 3 INTRODUKTION Uppdraget från Hjälpmedelsinstitutet var att utveckla en arbetsmodell med brukarmedverkan för att kunna formge konsumentprodukter och system som kan fungera som externa minnesstöd för alla. Detta skulle ske genom en studie där man utgick från en mobiltelefon med kalenderfunktion som kan användas/administreras via en dator. Denna förstudie ingår i det andra året av Hjälpmedelsinstitutets treåriga projekt. Pilotstudien skulle bygga på brukarpyramiden för Design för alla samt utgå från de sju principerna i Universal design. Man skulle använda sig av Internationella Klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) 1 som referensram i pilotstudien. Dessutom ska man använda sig av CEN/CENELEC Guide 6. 2 SYFTE I pilotstudien skulle man undersöka hur personer med kognitiva funktionsnedsättningar och nedsatt minnesfunktion kan medverka i formgivningen av nya produkter som ska fungera som externt minnesstöd. Resultatet rapporteras genom en dokumenterad arbetsmodell som kan fungera som underlag till ett utbildningsmaterial om produktutveckling i Design för alla. MÅLSÄTTNING Pilotstudiens målsättning var att kartlägga vilka erfarenheter personer med kognitiva funktionsnedsättningar och minnessvårigheter har av externt minnesstöd och hur de vill att mobiltelefoner med kalenderfunktion ska utformas för att fungera som externt minnesstöd, för att kunna beskriva en modell för brukarmedverkan i design av nya produkter. 1 SoS CEN/CENELEC Guide 6, Guidelines for Standards Developers to Adress the Needs of Older Persons and Persons with Disabilities. Edition 1/Januari 2002

9 8 FRÅGESTÄLLNINGAR Vilka erfarenheter har personer med kognitiva funktionsnedsättningar av minnesproblem i vardagssituationer? Vilka erfarenheter har personer med kognitiva funktionsnedsättningar av externt minnesstöd i vardagen? I vilka situationer har personer med kognitiva funktionsnedsättningar användning av ett externt minnesstöd? Vilka krav har personer med kognitiva funktionsnedsättningar på utformning av ett externt minnesstöd? PROJEKTGRUPPEN Projektgruppen bestod av två legitimerade arbetsterapeuter; varav en doktorand i hjärnskaderehablilitering vid Neurotec, sektionen för arbetsterapi vid Karolinska institutet (KI) och en med lång klinisk erfarenhet av hjärnskaderehabilitering. Den tredje personen i projektgruppen är en socialantropolog med lång erfarenhet av användarcentrerad design och doktorand vid Avdelningen för människa dator-interaktion vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

10 9 4 ANVÄNDAR-CENTRERAD DESIGN Vid utveckling av konsumentprodukter ställer brukare allt högre krav på produktens funktioner och gränssnitt. Under de senaste åren har därför allt fler företag och organisationer insett att hög användbarhet är en förutsättning för att utveckla framgångsrika produkter. ISO definierar användbarhet som Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang. Det är alltså viktigt att produkten innehåller rätta funktioner och att dessa funktioner är lätta att använda. Användbarhet kan därför definieras som en kombination av användarnytta och användarvänlighet. Dessa två element måste vara i balans. En produkt har inte hög användbarhet även om den är lätt att använda den måste även innehålla funktioner som uppfyller brukarens behov och mål med att använda produkten. Förutsättningen för att uppnå hög användbarhet är att man utvecklar användarcentrerat. Det innebär att involvera tilltänkta brukare och andra intressenter i både system- och gränssnitts-utvecklingsprocessen så tidigt som möjligt. Detta för att ta fram deras krav på produkten och kontinerligt designa och utvärdera prototyper med brukarens hjälp. Därigenom förbättras, vidareutvecklas och anpassas produkten efter brukarnas behov och förutsättningar. Användarcentrerad design är ett samlingsnamn för en uppsättning metoder, processer och kunskaper om hur produkter bör utformas för att de ska vara intuitiva, lättlärda, effektiva, funktionella och tillfredsställande att använda. Att utveckla användarcentrerat innebär dessutom en effektivare systemutvecklingsprocess och säkerställer utvecklingsprojektets framgång. 3 International Organization for Standardization.

11 10 För att uppnå hög användbarhet är det centralt att arbeta med prototyper, som genom hela processen testas och utvärderas, samt att kontinuerligt göra användarstudier med representativa brukare som genererar kunskap om nödvändiga förbättringar och vidareutveckling av produkten. 4.1 DESIGN FÖR ALLA Inom användarcentrerad design arbetar man med Design för alla och Universell design, när man utvecklar system och produkter som kan användas av alla, oavsett deras olika förutsättningar. 4 Båda begreppen har samma innebörd, men Design för alla används mer i Europa och Universell design i USA. Syftet med att utveckla produkter som kan användas av alla är att möta behoven hos större grupper av brukare vilket leder till att tillverkare får större marknad samt att det bidrar till ökad delaktighet. Möjligheterna till användning av en produkt ska påverkas så lite som möjligt av mänskliga funktionsnedsättningar. Många av de produkter och miljöer som vi kommer i kontakt med i vår vardag har stora brister både vad gäller utformning och funktion. Det kan vara allt från olika typer av produkter och tjänster till förpackningar, bruksanvisningar och byggnader. Personer med någon form av funktionsnedsättning har det extra besvärligt när produkterna är dåligt utformade på grund av bristande kunskap hos tillverkaren. För att utveckla produkter som följer principerna för Design för alla behövs stor brukarmedverkan, där produkterna utvecklas utifrån brukarens behov och testas kontinuerligt under utvecklingen för att säkerställa att produkten verkligen möter brukarens behov och är lätt att använda. 4 Vanderheiden 2000.

12 11 Centrum för Universal Design på North Carolina State University har utvecklat sju principer 5 för Design för alla. 6 De är följande: Princip 1: Likvärdig användning Det är funktionen för personen som ska vara likvärdig, och i idealfallet ska användningen också ske på samma sätt, oberoende av person. Princip 2: Flexibel användning Produkten ska kunna användas på olika sätt, beroende på personens behov. En sax som fungerar både för människor som är vänsterhänta och personer som är högerhänta uppfyller både princip 1 och 2. Princip 3: Enkelt och intuitivt Produkten är enkel och lätt att förstå, oberoende av personens erfarenhet, kunskap, språkfärdigheter eller koncentrationsförmåga. Princip 4: Gör informationen perceptuellt tillgänglig Produkten ska kunna kommunicera effektivt med alla personer, oberoende av deras förmåga att använda sinnesintryck. Personer med svåra synskador kan dock behöva speciellt anpassade produkter. Princip 5: Tolerans mot misstag Vid användning av produkten ska det inte bli alltför stora konsekvenser om personen gör fel och det ska samtidigt vara möjligt att ändra sig. Produkten bör vara följsam och samtidigt förhindra misstag Princip 6: Liten fysisk ansträngning Produkten ska kunna vara bekväm att använda och det ska inte behövas för stor fysisk ansträngning vid användning. Princip 7: Storlek och rum både för användbarheten och för att man ska kunna komma fram/navigera Produkten ska ha passande form och storlek oberoende av personens mobilitet och förmåga att komma fram till och använda produkten. 5 Copyright 1997 NC State University, The Center for Universal Design 6 The Center for Universal Design 1997, för komplett beskrivning av principerna, se Bilaga E.

13 12 5 KOGNITION OCH MINNE 5.1 VAD ÄR KOGNITION? Vad krävs för att vi ska kunna tänka, skaffa kunskap och använda oss av den? Till vardags brukar vi uppmuntra varandra att använda hjärnan just när det gäller att tänka och använda intellektet. Men det krävs att vi använder både det vi redan har i huvudet och det som finns runt omkring oss för att vi ska fungera på ett bra sätt och hitta lösningar på både vardagsproblem och mer speciella problem. Själva ordet kognitiv betyder att ha insikt. Medan ordet kognition används som ett samlingsbegrepp för de processer som sker i vår hjärna när vi tar emot, bearbetar och använder oss av information. Kognition inkluderar funktioner som används för att hantera information och kunskap. Orientering, perception, minne, slutledningsförmåga, processhastighet, språk och uppmärksamhet nämns ofta i beskrivningar av kognitiva funktionsnedsättningar. Det är svårt att föreställa sig hur det är när den kognitiva förmågan drabbas. Att åka till Japan på egen hand utan att kunna språket, innebär att man varken kan fråga sig fram, läsa på skyltar eller rätta sig efter vänliga instruktioner från människorna runt omkring, vilket kan vara oerhört svårt och frustrerande. Man har inte förlorat förmågan att tänka, men däremot förmågan att ta emot eller skaffa kompletterande uppgifter. Trots att man inte klarar språket, finns ju all tidigare kunskap och möjligheten att införskaffa information på andra sätt kvar. Det finns många filmer på temat att någon har förlorat just minnet. Exempel på sådana filmer är Fallet Henry (som visar vilka konsekvenser ett nedsatt minne kan få i vardagsrelationer) och Hitta Nemo. I filmen Hitta Nemo, har fisken Doris förlorat korttidsminnet och man får se hur hela hennes beteende och samspel med andra påverkas. Men i verkligheten är det ännu mer komplicerat, eftersom de flesta kognitiva funktioner samspelar med varandra.

14 13 Det finns många orsaker till kognitiva funktionsnedsättningar. Utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, autism, ADHD/Damp, demenssjukdomar, whiplash skador och olika psykiska sjukdomar kan påverka den kognitiva förmågan. Det finns ett brett spektra av kognitiva funktionsnedsättningar och personer ur de olika diagnosgrupperna bildar ingen homogen grupp. Kombinationen och graden av kognitiva svårigheter beror bl a på skadans/sjukdomens svårighetsgrad, orsakerna till skadan/sjukdomen samt på underliggande skador på hjärnvävnaden. Det är dock inte alltid man kan koppla kognitiva nedsättningar till en skada i hjärnan. Vi vet att både smärta, depression och utmattning kan leda till uppmärksamhetstörningar som påverkar den kognitiva förmågan. 7 I WHO:s nya klassifikation: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), är de funktioner som inkluderas i kognitiva nedsättningar samlade under kapitlet Psykiska funktioner, där varje del är en avskild domän med en egen definition. Ordet kognition används endast inom en domän och då med namnet Högre kognitiva funktioner. Domänen omfattar specifika funktioner relaterade till frontalloberna och inkluderar komplext målinriktat beteende som beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av planer samt mental flexibilitet dessa benämns ofta exekutiva funktioner. Funktioner som t ex att göra abstraktioner och organisera tankar, tidsplanering, insikt och omdöme, begreppsbildning, kategorisering och kognitiv flexibilitet innefattas och definieras var för sig. Däremot finns det många andra domäner som berör de funktioner som kan samlas under det allmänna samlingsbegreppet kognition. Vi har valt att använda definitionerna i ICF för att beskriva kognitiva nedsättningar hos deltagarna i pilotstudien. Vi har använt oss av sex domäner inom komponenten kroppsfunktioner samt tre inom komponenten aktivitet. 7 Schamand et al 1998.

15 14 Domänkod Domän Innefattar b110 b114 b140 b144 Medvetandefunktioner Orienteringsfunktioner Uppmärksamhetsfunktioner Minnesfunktioner Rör tillstånd av medvetenhet, uppmärksamhet och vakenhet inklusive tillståndets klarhet och kontinuitet. Innefattar medvetandetillstånd, medvetandets kontinuitet och medvetandets beskaffenhet. Att känna till och fastställa sin relation till sig själv och andra, till tid och till sin omgivning. Innefattar orientering till tid, orientering till rum samt orientering till person. Att under erforderlig tidsperiod kunna rikta in sig mot ett yttre stimu- eller inre erfarenhet. lus Innefattar att vidmakthålla uppmärksamhet, att skifta uppmärksamhet, att dela uppmärksamhet samt gemensam uppmärksamhet. Att registrera, lagra information och återkalla den vid behov. Innefattar korttidsminne, långtids- och återkallande av minne. minne

16 15 Domänod Domän Innefattar b164 b167 d155 Högre kognitiva funktioner Psykiska språkfunktioner Att förvärva färdigheter Målinriktat beteende såsom beslutsfattande, abstrakt tänkande, plane- och utförande av pla- ner, mental flexibilitet och ring att fatta beslut om vilket beteende som är påkallat under vilka omständighe- ter, ofta benämnt exeku- funktioner. Innefattar tiva abstraktion, organisering och planering, tidsplane- kognitiv flexibilitet, förståelse, omdöme res- ring, pektive problemlösning. Att känna igen och använda tecken, symboler och andra språkkomponenter. Innefattar mottagning av talat, skrivet eller annan form av språk, uttryckande av språk samt integrerande av språkfunktioner. Att utveckla grundläg- gande och sammansatta förmågor att integrera handlingar eller uppgif- ter som att initiera och fullfölja förvärvandet av färdigheter såsom att hantera verktyg eller spe- schack. Innefattar att la förvärva grundläggande respektive sammansatta färdigheter.

17 16 Domänod Domän Innefattar d167 Att tänka Att formulera och hantera idéer, begrepp och bilder vare sig de är målinriktade eller ej, antingen ensam eller tillsammans med andra såsom att hitta på en historia, bevisa ett teorem, leka med idéer, komma på idéer, förmedla, fundera eller reflektera. d175 Att lösa problem Att finna lösningar på problem eller situationer genom att identifiera och analysera frågor, utveckling av möjliga lösningar, utvärdering av tänkbara effekter av lösningar och genomföra en vald lösning såsom att lösa en konflikt mellan två personer. Innefattar att lösa enkla respektive komplexa problem. Tabell 1 Utdrag ur den svenska versionen av International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)

18 VAD ÄR MINNE? Vi pratar ofta om att vi glömmer. Frågan är vad vi menar när vi pratar om att glömma. Är det när vi tappar tråden, när vi glömmer kvar en sak, när vi glömt något vi varit med om eller glömmer vad vi är på väg att göra? En del saker kommer vi ihåg utan att behöva tänka på dem det bara finns där. Hur många har inte parkerat på garageuppfarten och plötsligt insett att de har kört hem från jobbet utan att tänka på vägen? Det går automatiskt, eller på rutin, som vi ofta säger. Vi kan nog vara överens om att vi är mer glömska när vi håller på med många saker samtidigt och kanske inte är tillräckligt uppmärksamma. Men då handlar det inte om att vi har glömt bort något utan mer om att vi aldrig har registrerat och lärt in. Minnet utgörs av förmågan att behålla information om sig själv och sin omgivning. Det handlar om erfarenheter, kunskap vi förvärvat och om händelser vi varit med om. Minnet inkluderar även kunskap och handlingar som vi lär oss på ett omedvetet plan, t ex motoriska färdigheter som att cykla eller minnen av upplevda känslor eller sinnesintryck. De senaste modellerna över minnessystemen beskriver att stora delar av hjärnan inkluderas. Minnet bygger på ett stort kognitivt nätverk av exekutivt och perceptuellt minne. Det exekutiva minnets uppbyggnad rör handlingar, planer och aktivitet, medan det perceptuella rör våra sinnen och sinnesintryck som ger faktaminnen och minnen av personligt upplevda händelser. 8 Minnet är verkligen komplext. Det finns tre delar i själva minnesprocessen. Den första delen handlar om att registrera eller koda in den information som ska lagras. Det kräver att vi riktar uppmärksamheten mot det vi ska komma ihåg och inte låter oss störas av något i omgivningen eller av att vi tänker på andra saker. Den andra delen handlar om att lagra informationen det görs i hjärnan. Den sista och kanske det vi oftast menar med minne är själva framplockningen av det vi skulle minnas. Kunskapen om var i hjärnan inkodning respek- 8 Fuster 2004.

19 18 tive lagring och återhämtning sker, har ökat tack vare användningen av t ex PETkameran. Dock tycks det svårare att fånga de specifika aspekterna av minnesproblem. En del hävdar att svårigheterna ligger på inkodning, andra att det leder till svårigheter med återhämtning. Dessutom har det visat sig svårt att särskilja igenkänning och återhämtning i vanliga minnestest. Igenkänning bygger på att man har någon form av ledtråd till hjälp. En annan uppdelning för att beskriva minnet handlar om vilken typ av minne det rör sig om. Det prospektiva minnet handlar om det som vi ska göra. Det är med andra ord framåtblickande. Motsatsen är retrospektivt minne det bakåtblickande minnet. Att komma ihåg något vi personligen varit med om benämns episodminne, medan semantiskt minne handlar om faktakunskaper. Båda dessa kan beskrivas som delar i det explicita minnet, dvs medveten återhämtning av tidigare erfarenheter. 9 Begreppet arbetsminne handlar om att hålla aktuell och begränsad information tillgänglig under en kort stund, för att lösa en uppgift eller ett problem. 10 Tidigare koncentrerade man sig framför allt på det retrospektiva minnet, d v s förmågan att komma ihåg tidigare händelser och fakta som lärts in. 11 Det prospektiva minnet har definierats som förmågan att komma ihåg att utföra en planerad aktivitet. 12 Man har konstaterat att det prospektiva minnet har stor betydelse för personer såväl med som utan olika typer av skador. 13 Trots att det prospektiva minnet har stor betydelse i dagliga aktiviteter har det inte utforskats tillräckligt väl. 14 På senare tid har man lagt allt större fokus på studier kring arbetsminne. 15 Traditionella psykometriska minnestest mäter olika delar av minneskapaciteten med fokus på förmågan att känna igen eller återkalla information som presenterats relativt nyligen som t ex ordlistor, geo- 9 Schacter Barkley Roche et al Kinsella et al Mateer et al Roche et al Westerberg 2004.

20 19 metriska former och siffror. 16 Man kan konstatera att många av dessa minnestest mäter förmågan att medvetet återkalla information, med andra ord det explicita minnet. 17 Det prospektiva minnet är en indikator på svårigheter i vardagsminnet. 18 Man menar att problem med det explicita minnet, uppmärksamhet och exekutiva funktioner inte ger en bild av hur man kommer ihåg vad man ska göra. Bedömning av det prospektiva minnet ger en bättre uppfattning om hur effektivt man kommer ihåg i vardagssituationer. 19 Vi har valt att fokusera på individens förmåga att minnas aktiviteter och uppgifter i vardagslivet, och inte på själva minneskapaciteten. Detta benämns ofta som vardagsminnet. Vi har därmed också lagt tyngdpunkten på det prospektiva minnet. Med andra ord har vi valt en vidare definition av minne än den som ges i domänen Minnesfunktioner (b144) i ICF. 5.3 VAD ÄR ETT EXTERNT MINNESSTÖD? Minnet är en viktig funktion i sig. Konsekvensen av nedsatt minne blir omfattande och medför ett stort funktionshinder i vardagslivet i dagens samhälle. Minnesförmågan ligger till grund för hur väl man fungerar privat och i arbetslivet. Med en alltmer uppsplittrad tillvaro ställs allt högre krav på minne och planering. Vi har många fler sociala kontakter under en vanlig vecka än för bara 50 år sedan. Vi styckar upp vår tid på ett helt annat sätt än tidigare och vi har fler uppgifter att fördela tiden mellan. I och med den utvecklingen har behovet av att hitta ett annat sätt att lagra allt än i den egna hjärnan vuxit fram. Idag handlar det om att ha effektiva sökvägar för att hitta den information som vi behöver. Det gäller också när vi har viktiga saker att komma ihåg i vardagslivet. Därför har allt fler produkter utvecklats 16 Kinsella et al 1996; Roche et al Mathias et al 2005_ 18 Kinsella et al 1996; Mathias et al Roche et al 2002.

21 20 för att fungera som ett extra stöd för minnet. Dessa produkter kan beskrivas med begreppet externt minnesstöd. På marknaden finns ett stort utbud av externa minnesstöd som hjälper oss i vardagslivet; t ex kalendrar, post-it-lappar, kom-ihåg-listor och Filofaxer. Vi använder oss av dessa hjälpmedel både på jobbet och på fritiden. Vi har under arbetet med denna studie fått många fler exempel på saker som man använder som externa minnesstöd. Äggklockan, anteckningsblocket, anhöriga, lappar på kylskåpet och mycket annat har tagits upp av respondenterna. På senare år har allt fler börjat använda mobiltelefoner och handdatorer. Samtidigt har den tekniska utvecklingen inneburit att dessa produkter har fått allt fler funktioner. I vissa mobiltelefoner finns funktioner som kallas planeraren eller organiseraren. Nästan alla har en kalenderfunktion och någon form av påminnelsesignal. Både mobiltelefonen och handdatorn kan, med vissa undantag, kopplas till dator. De kan synkroniseras med datorn och man kan göra back-up på aktuella uppgifter. Frågan är vad som krävs för att dessa nya produkter skulle kunna fungera som externt minnesstöd åt personer såväl med som utan kognitiva funktionsnedsättningar. Externa minnesstöd ingår i produkter och teknik i komponenten omgivningsfaktorer i ICF. Uppdelningen i ICF bygger på i vilket sammanhang man använder en produkt eller teknik t ex för bruk i det dagliga livet, för kommunikation, för utbildning, för sysselsättning eller för kultur, rekreation och sport. Vi har valt att inte dela in användningen av det externa minnesstödet enligt ICF:s domäner på nivå 2 4. Vi borde kanske även tillägga att anhöriga ingår som en omgivningsfaktor inom domänen Personligt stöd och personliga relationer. 5.4 HUR GÖR MAN NÄR NÅGON HAR NEDSATT KOGNITION OCH MINNE? Olika strategier används vid rehabilitering av kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvade hjärnskador. 20 Det finns en distinktion mellan att träna upp olika grundfunktioner och att hitta ett alterna- 20 Cicerone et al 2004.

22 21 tivt sätt att utföra en uppgift. Det är tyvärr inte ovanligt att personer med nedsatt explicit minneförmåga inte får minnesträning. 21 Det finns också diskussioner om huruvida uppträning av en funktion kan överföras till vardagssituationer. 22 Däremot finns det belägg för att personer som ådragit sig svåra skador kan behöva externa kompensatoriska hjälpmedel t ex i form av minnesbok. 23 Att använda ett externt minnesstöd är att hitta ett alternativt sätt att utföra en uppgift. Minnesbok är en vedertagen och vanlig strategi för att kompensera nedsatt minnesförmåga. 24 I litteraturen kan man se flera olika varianter av minnesböcker beskrivna. 25 Olika studier har gett belägg för att det krävs långa träningsperioder för att ta till sig en minnesbok som strategiskt hjälpmedel. 26 Man har visat att utformningen av och utseendet på minnesböcker har avgörande betydelse för hur den skadade kan ta till sig och använda dem. 27 Trots detta används ofta speciella pärmar eller böcker av egen tillverkning med tydlig anvisning om att det är ett minnesböcker för en bristande förmåga istället för att använda produkter som finns på den öppna marknaden. 28 Det finns olika metodiker för att lära in användningen av minnesböcker. 29 Pappersbaserade minnesstöd kräver att man för in uppgifter i kalendern, att man kommer ihåg att titta i den för att veta vad man ska göra och att faktiskt komma ihåg att utföra uppgiften eller aktiviteten vid rätt tidpunkt. 30 Under senare år har man alltmer fokuserat på elektroniska minnesstöd. Man har använt personsökare, olika typer av handdatorer, bärbara datorer och mobiltelefoner som externa minnesstöd. En av fördelarna med elektroniska minnesstöd är att man kan använda påminnelsesignaler. I de studier som presenterats har man konstaterat att personer med nedsatt kognition och minne har haft nytta av de olika systemen. 21 Tate 1997; Donaghy & Williams Majid et al 2000; Eriksson A NIH 1999; DeLuca et al Dihle et al 1991; Burke et al 1994; Tate Sohlberg & Mateer 1989; Krogstad et al 1991; Fluharty & Priddy 1993; Burke et al 1994; Donaghy & Williams 1998; Ehrenfors Sohlberg & Mateer 1989; Tate Fluharty & Priddy 1993; Burke et al Krogstad et al Sohlberg & Mateer 1989; Burke et al 1994; Tate 1997; Donaghy & Williams Wright 2001.

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport Kartläggning kognitiva hjälpmedel Projektrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Kajsa Holmqvist, Ann-Britt Ivarsson, Margaretha Olstam, Ingvor Pettersson, Maria Yilmaz Ansvarig informatör:

Läs mer

Kartläggning av behov avseende kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av behov avseende kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning TNS Gallup AB Vasagatan 11 SE-114 78 Stockholm Sweden telefon +46 (8) 50 74 20 00 fax +46 (8) 50 74 20 01 www.tns-gallup.se Kartläggning av behov avseende kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

= dçíjfq=oéëìêëåéåíéê=

= dçíjfq=oéëìêëåéåíéê= jéíççìíîéåâäáåö=ñ ê=~íí=íéëí~== çåü=ìíîéåâä~=éå=~êäéíëãéíçç== Ñ ê=~íí=éêçî~=ìí=çåü=~åé~ëë~== Éå=åÉÇä~ÇÇåáåÖëÄ~ê=íÉäÉÑçåáíà åëí== Ñ ê=ãçäáäíéäéñçåéê= = == o~ééçêí=åê=10= = dçíjfq=oéëìêëåéåíéê= Got-IT Resurscenter

Läs mer

Teknik i vardagen varför då? Teknikstöd för personer med förvärvade hjärnskador

Teknik i vardagen varför då? Teknikstöd för personer med förvärvade hjärnskador Teknik i vardagen varför då? S lämnar meddelande till sig själv på en diktafon, C planerar sin dag med handdatorn och K vågar gå ut med hjälp av gps. Enkla teknikstöd kan förenkla vardagen oerhört mycket

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har

Läs mer

Metoder för kognitivt stöd

Metoder för kognitivt stöd Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Metoder för kognitivt stöd Gunnel Arvidsson Margret Buchholz Gunilla Forsmark Anneli Hård Christina

Läs mer

Teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga

Teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga Teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2010 Författare: Lena Rosenberg och Louise Nygård Ansvarig informatör: Magdalena Marklund Ansvarig handläggare: Ingela

Läs mer

IT-baserade hjälpmedel, bostadsanpassning och personlig assistans

IT-baserade hjälpmedel, bostadsanpassning och personlig assistans IT-baserade hjälpmedel, bostadsanpassning och personlig assistans Författare: Annika Cromvall, Folke Eliasson, Leif Jahlenius Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2007 Författare: Annika Cromvall, Folke Eliasson,

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Slutversion. språkgranskad. Det jag saknar är tid och resurser

Slutversion. språkgranskad. Det jag saknar är tid och resurser Hälsouniversitetet Arbetsterapeutprogrammet Slutversion språkgranskad Det jag saknar är tid och resurser Enkätstudie om arbetsterapeuters förskrivning av kognitiva hjälpmedel till personer med psykisk

Läs mer

Sammanfattning. Smartphone i vardagen

Sammanfattning. Smartphone i vardagen Smartphone i vardagen Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Margaretha Roos Ansvarig informatör: Johanna Grönkvist, HI URN:NBN:se:hi-2011-11373 (pdf) URN:NBN:se:hi-2011-11373 (html) Artikelnummer:

Läs mer

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

méç~öçöáâ=á=äçéåçéëí Ç== Ñ ê=éëóâáëâí= ÑìåâíáçåëÜáåÇê~ÇÉ== = Ó Éíí=éáäçíéêçàÉâí= = o~ééçêí=åê=u= = j~êá~=läçñëëçåi=bêáâ=téååëíê ã==

méç~öçöáâ=á=äçéåçéëí Ç== Ñ ê=éëóâáëâí= ÑìåâíáçåëÜáåÇê~ÇÉ== = Ó Éíí=éáäçíéêçàÉâí= = o~ééçêí=åê=u= = j~êá~=läçñëëçåi=bêáâ=téååëíê ã== méç~öçöáâáäçéåçéëí Ç Ñ êéëóâáëâí ÑìåâíáçåëÜáåÇê~ÇÉ Ó ÉííéáäçíéêçàÉâí o~ééçêíåêu j~êá~läçñëëçåibêáâtéååëíê ã çåühéêëíáåtéååëíê ã Hjälpmedelsinstitutet, 2005 Författare: Maria Olofsson, Erik Wennström, Kerstin

Läs mer

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning Vägar till alternativ telefoni för personer med tal-/språkstörning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kjerstin Greve-Löberg Foto/illustration: Kjerstin Greve-Löberg, Morgan Ceken och Maria Olsson

Läs mer

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD Slutrapport Att delta i arbetslivet med stöd, för personer med ADHD... 3 Uppdraget... 4 Bakgrund... 4 Målgrupp... 4 Syfte... 4 Projektets olika inriktningsområden...

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Hemma med IT Slutrapport

Hemma med IT Slutrapport Hemma med IT Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2009 Bilder: Omslag Arash Atri/Bildarkivet.se, sid 15 Oskar Jonsson Ansvarig projektledare: Oskar Jonsson Ansvarig informatör: Lisbeth Säther URN:NBN:se:hi-2009-09310-pdf

Läs mer

ADHD, datorer & utvärderingar

ADHD, datorer & utvärderingar ADHD, datorer & utvärderingar Vilka speciella krav ställer målgruppen barn med ADHD på befintliga utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion? Åsa Kaur Examensarbete i datalogi vid Stockholms universitet

Läs mer

DIA Delaktighet I Aktivitet

DIA Delaktighet I Aktivitet F O U R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:4 DIA Delaktighet I Aktivitet En metod för brukaren att skatta upplevelsen av hur aktiviteter kan utföras och för planering med teamet Maritha Månsson DIA

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Teknikstöd i skolan. Slutrapport

Teknikstöd i skolan. Slutrapport Teknikstöd i skolan Slutrapport Innan var det kaos och jag var stressad och mer ostrukturerad. Nu har jag fått grepp om allting och behöver inte lägre bli uppjagad. Elev i försöksverksamhet Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt i omsorg om vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning Eskilstuna mars 2013 Christine Gustafsson, Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola

Läs mer

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med rörelsehinder Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och RBU Fotografer: Jonas Arneson, Bildarkivet,

Läs mer

tid, tålamod och tillit

tid, tålamod och tillit tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar Redaktör: Joakim Tranquist tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer