De arbeten som bedrivs och publiceras inom Kompetenscentrums regi presenteras antingen som utvecklingsprojekt (2 nivåer) eller forskningsprojekt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De arbeten som bedrivs och publiceras inom Kompetenscentrums regi presenteras antingen som utvecklingsprojekt (2 nivåer) eller forskningsprojekt."

Transkript

1 Förord Kompetenscentrum inom äldreomsorg och äldrevård (KC) startades i juli 1999 som ett samverkansprojekt mellan Botkyrka kommun, Älvsjö stadsdelsnämnd, Sydvästra sjukvårdsområdet, Karolinska Institutet och Socialhögskolan vid Stockholms universitet. Verksamheten får ekonomiskt stöd från regeringen och är en av de satsningar på regionala äldrecentra och försöksområden som beskrivs i den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken som antogs av riksdagen i juni Arbetet vid KC syftar till att stödja regional och lokal forsknings- och utvecklingsverksamhet men ska också utgöra en länk mellan utbildning, forskning och praktik. En sådan länk är publiceringen av slutförda projekt genomförda vid KC. Projektnivåer inom KC De arbeten som bedrivs och publiceras inom Kompetenscentrums regi presenteras antingen som utvecklingsprojekt (2 nivåer) eller forskningsprojekt. Utvecklingsprojekt nivå 1: Kartläggningar och interventionsprojekt. Fakta och kunskaper om förhållanden inom KC s verksamhetsområde redovisas med hjälp av vetenskapliga metoder. Utvecklingsprojekt nivå 2: Projekt eller studier är baserade på vetenskapliga metoder och har handletts av doktorander vid KC. Projekten kan även göras i form av C-uppsatser och handleds då från respektive högskola. Forskningsprojekt nivå 1: Forskningsstudie genomförd av doktorand under handledning av disputerad forskare. Studien motsvarar minst högskolornas D-uppsatsnivå och kan komma att ingå i en doktorsavhandling.

2 Utvecklingsprojekt nivå 2 Ledarskap som social konstruktion och relation En studie av sju hemtjänstchefers föreställningar om sin ledningsfunktion inom äldreomsorgen Hannele Moisio Hannele Moisio är fil Kand i pedagogik och universitetsadjunkt vid Karolinska Institutet, Institutionen för Humaniora, Informatik och Samhällsvetenskap (HIS) och undervisar inom ämnesområdet ledarskap och organisationsutveckling. Korrespondens: Hannele Moisio KC Box Älvsjö 2

3 SAMMANFATTNING Denna studie handlar om hemtjänstchefers resocialisation i sitt yrke i samband med en organisationsförändring inom äldreomsorgen i en kommun inom Stockholms län. Syftet med studien var att öka förståelsen för chefernas föreställningar om sin ledningsfunktion inom äldreomsorgen och hur både rollen och funktionen som chef och ledare påverkas av organisationsförändringar. Sju hemtjänstchefer intervjuades med en kvalitativ ansats utifrån följande frågeområden: chefs- och ledarerfarenhet, ledarskapets innebörd, arbetsmiljöansvar, relationer, stöd i chefskapet och ledarskapet samt ramar och gränser. Det som kommer fram i resultatet är att stora svårigheter uppstår när nya organisationsprinciper och behörighetsgränser införs utan att dessa förankras i tidigt skede och utan att förbereda den befintliga personalen kompetensmässigt. Cheferna i studien har socialiserats in i sitt yrke och sina funktioner i en helt annan kontext än den som de förutsätts fungera i idag. Man kan fråga sig om det är särskilt meningsfullt att skapa nya organisationsformer med chefer som är så starka traditionsbärare av den nedärvda omsorgsideologin. Det skapar ett motstånd som yttrar sig i behovet av att återskapa det gamla, som enligt dem fungerar väl på det operativa planet. Det krävs en resocialisering, något som chefer med nyare utbildning var mer öppna för men som visade sig vara svårare för deras äldre kollegor. 3

4 INNEHÅLL FÖRORD... 1 PROJEKTNIVÅER INOM KC... 1 SAMMANFATTNING... 3 I INTRODUKTION... 6 YRKETS UTVECKLING UNDER OLIKA TIDSEPOKER... 6 II TEORETISK REFERENSRAM... 8 ORGANISATIONSTEORETISKA PERSPEKTIV PÅ HEMTJÄNSTEN OCH DESS AKTÖRER... 8 SOCIALISATION OM LEDARSKAPSFORSKNING LEDARSKAP SOM RELATION LEDARSKAP SOM IDENTITETSSKAPANDE PROCESS III SYFTE FRÅGESTÄLLNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR SYFTE FRÅGESTÄLLNINGAR BEGREPPSDEFINITIONER OCH AVGRÄNSNINGAR IV METOD STUDIENS KONTEXT UTGÅNGSPUNKTER TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID DATAINSAMLING KVALITATIV INTERVJU BEARBETNING AV DATA VALIDITETSASPEKTER V RESULTAT BESKRIVNING AV INTERVJUPERSONERNA VÄGEN TILL CHEFSKAP DEN OKLARA UTFÖRARFUNKTIONEN SAMVERKAN MED BESTÄLLARE ELLER VARFÖR SAMARBETAR DOM INTE MED OSS? DET SVÅRFÅNGADE ARBETSMILJÖANSVARET FÖRESTÄLLNINGAR OM SIG SJÄLV SOM LEDARE BEHOVET AV STÖD I CHEFSROLLEN VI ANALYS ETT NYTT ORGANISATIONSTÄNKANDE HAR INFÖRTS ORGANISATIONENS DOLDA PROCESSER GAMLA FÖRHÅLLNINGSSÄTT I ARBETET FUNGERAR SOM FÖRSVAR MOT DET NYA VII AVSLUTANDE KOMMENTAR

5 TACK TILL REFERENSLITTERATUR

6 I INTRODUKTION Hemtjänstchefens yrkesroll har genomgått många förändringar under de senaste årtiondena. Rollen har framför allt påverkats av förändringar inom gällande sociallagstiftning, avvecklingen av institutionsboende inom äldre- och handikappomsorgen och psykiatrin, samt strävan efter kvarboende i eget hem så länge som möjligt. I samband med ädelreformen skapades nya yrkesroller, bl.a. för medicinskt ansvariga inom kommunen, vilket medförde nya samarbetspartners och nya rutiner för hemtjänstchefen. Den offentliga sektorn har varit och är föremål för omfattande besparingar enligt följande slogan: Mera vård/omsorg för mindre pengar och det har uppstått konkurrens mellan olika vård- och omsorgsgivare som vill driva enheter inom äldreomsorgen. Den kanske största påverkan för yrkesrollen har dock varit införandet av beställar-utförar-organisationer inom den offentliga verksamheten. Detta delade innehållet i professionen i två separata delar: biståndshandläggning för beställarorganisationens representant och verksamhetsledning och resultatenhetsansvar för den som representerar utförarorganisationen. Parallellt med dessa samhälleliga förändringar har grundutbildningen för hemtjänstchefer genomgått omfattande förändringar från att ha varit en eftergymnasial utbildning till att vara en akademisk utbildning inom högskolan. Till att börja med anordnades en utbildning på 120 poäng inom social omsorg som numera är en socionomutbildning med inriktning mot äldre- och handikappomsorg, 140 poäng. Men frågan kvarstår: Hur går det till när individen axlar chefsmanteln och börjar utöva ledarskap inom denna verksamhet? Hur påverkar hon 1 sin omgivning som chef och ledare och hur påverkas hon och hennes agerande av den. Med andra ord hur ser samspelet ut? I föreliggande studie kommer jag att belysa ett antal hemtjänstchefers socialisering i sin yrkesroll och möjligheterna till resocialisering i samband med marknadstänkandets intåg i den offentliga sektorn. Yrkets utveckling under olika tidsepoker Yrkesbenämningen hemtjänstchef är svår att definiera i enhetliga termer då benämningens innehåll kan variera mycket. Funktion och mandat som chef är beroende av dels hur den enskilde tjänsteutövaren konstruerar och utövar sitt chefskap, dels vilka krav samhälls- och verksamhetsutvecklingen för tillfället ställer för utövandet av tjänsten. Trydegård beskriver i en artikel yrkesutvecklingen för chefsbefattningar inom äldreomsorgen i ett historiskt perspektiv "Från kommandora till driftschef" (Eliasson, 1996). Hon skapar en bild av hur det under ett decennium blev till ett yrke att vara föreståndare eller chef inom äldreomsorgen, vilka olika faser yrket har genomgått och hur utbildningen för yrket har utvecklats parallellt med samhällsutvecklingen. Den som fick bli kommandora i fattigstugan och bestämma över de andra fattighjonen gav 1 Hemtjänstchefen benämns i tredje person hon, henne, hennes, dels för att yrket är kvinnodominerat dels för att tjänsterna i undersökningskommunen vid studiens genomförande enbart var besatta av kvinnor. 6

7 henne (beskrivs oftast som kvinna) något högre social status i och med att posten var ett förtroendeuppdrag som det också gällde att försvara. Hon som kvalificerade sig till kommandoraposten ansågs av kommunens män vara den som var störst, starkast och duktigast av hjonen (a.a.1996). Här var det inte fråga om ledarskap utan om utövandet av makt och auktoritet genom att bestraffa och belöna socialt svaga människor vars enda motivation var överlevnad. Den första föreståndarutbildningen för både kvinnliga och manliga fattigvårdsfunktionärer startades 1908 av Svenska Fattigvårdsförbundet. Syftet var att ge både teoretisk och praktisk utbildning om fattigvårdsarbetet och därigenom också ge utövarna en bättre social ställning jämförbart med arbete inom sjukvård eller undervisning. Dock sträckte sig föreståndarfunktionen fortfarande till utövandet av tillsyn över de till anstalten intagna och att dessa fullgjorde givna befallningar och följde de uppsatta reglerna om ordning och sedlighet. Det ingick också i uppgifterna att se till att vårdbehövande fick vård och att alla fick erforderliga måltider. De intagna hade arbetsplikt och utöver husmodern fanns inga andra anställda. Maktutövandet byggde fortfarande på belöning och bestraffning. Gynnerstedt (1993) lyfter fram det feministiska perspektivet på vårdandet och omsorgsarbetet både som oavlönad och avlönad uppgift för kvinnor. Hon tar sin utgångspunkt i vad som har varit framkallat av plikt respektive moral då den ekonomiska ersättningen av tjänster har diskuterats. Gynnerstedt gör också skillnad på kollektivt respektive individuellt ansvar vid omsorgens organisering. Med oavlönad enskild vård syftar hon på det ömsesidiga ansvar som anhöriga har för varandra varvid man inte kan göra någon åtskillnad varken i tids- eller kulturellt perspektiv. Den avlönade enskilda vården syftar till att någon anhörig är anställd för vård av sin närstående mot ekonomisk ersättning av kommunen. Den oavlönade kollektiva vården har sina rötter i klosterväsendet och dess frivilliga verksamhet. Religiöst inspirerade kvinnor såsom nunnor, barmhärtighetssystrar och diakonissor sökte bringa hjälp till lidande människor. Inom de högre stånden idkade man välgörenhetsverksamhet med ideella motiv. Den avlönade kollektiva vården har sitt ursprung i den fattigvård som tidigare nämnts. Om avlöningen inte bestod av pengar fick man i stället åtnjuta högre status som kommandora eller föreståndare/föreståndarinna. En senare bild av yrkets utveckling ges av Elisabeth Berg i hennes undersökning Kvinna och chef i offentlig förvaltning (2000).Upprinnelsen till hennes studie var tidigare undersökningar av den kommunala hemtjänsten där det framkom att kvinnliga mellanchefer hade hoppat av sin karriär. Hon följde upp denna studie med fokus på frågeställningar om varför man blir kvar i sitt yrke som mellanchef och hur dessa kvinnor hade organiserat sitt arbete med familj och barntillsyn. Denna studie ledde henne vidare till att beskriva och förklara vad som händer på mellanchefsnivå när den kommunala organisationen förändrar och utvecklar nya målsättningar för verksamheten. I samma studie undersökte hon om kvinnor i högre grad än män eftersträvar en organisationsmodell med en horisontell organisationsstruktur, och om män i högre grad än kvinnor eftersträvar en hierarkisk struktur (Berg, 2000). Hon fick sin fråga bekräftat genom studien. Det visade sig att organisationsförändringar har lett till en tydligare specialisering och arbetsdelning av arbetet mot nya organisationsformer t.ex. beställar- och utförarorganisation, samt mot en tydligare differentierad organisationsstruktur. Denna process i sin tur har lett till en könsstruktur där männen, 7

8 som är i minoritet, finns i hierarkiska organisationsstrukturer och kvinnorna i de plattare organisationsstrukturerna. Dock ställer dessa platta organisationsstrukturer höga krav på att mellancheferna skall klara av att arbeta med mängder av varierande arbetsuppgifter. I intervjuerna beskriver de att möjligheterna att göra karriär är mindre och att de känner sig splittrade i sitt arbete då arbetet handlar om allt från praktiskt handledning till budgetarbete och hemtjänstarbete. De flesta av dessa kvinnor har en social omsorgsutbildning. Det finns högre tjänster att söka men mellancheferna med en social omsorgsbakgrund ser inte sig själva som någon kandidat till en tjänst som t ex socialchef, utan anser att den tjänsten är reserverad för personer med socionomutbildning eller annan högskoleutbildning. II TEORETISK REFERENSRAM Organisationsteoretiska perspektiv på hemtjänsten och dess aktörer Hemtjänsten - arena för olika organisationskulturer eller domäner Hemtjänsten är en offentlig verksamhet som till övervägande del finansieras genom skatter. Verksamheten består av myndighetsutövning och tjänsteproduktion och har som sin huvuduppgift att tillhandahålla, organisera och praktiskt utföra den hjälp och det stöd människor behöver när de inte längre kan klara sina vardagliga sysslor (Nordström, 2000). Det är socialnämndens politiker som beslutar om hemtjänstens mål och riktlinjer. De är också ytterst ansvariga inför kommuninvånarna för verksamhetens måluppfyllelse och att den med skattemedel finansierade verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. Utifrån Thylefors (1991) betraktelse kan man urskilja tre olika kulturer på hemtjänstens arena. Den politiska, den administrativa och den professionella. Dessa tre kulturer företräder olika verkligheter vilket lätt kan leda till konflikter. Konflikter mellan professionella och politiker kan handla om svårigheter att dra gränser mellan politisk demokrati och arbetslivsdemokrati eller handla om att den politiska ideologin inte alltid går hand i hand med den professionella identiteten. Vidare menar Thylefors att det däremot kan finnas en allians mellan politiker och förvaltning då båda är sysselsatta med organisationens ekonomiska, juridiska och ideologiska ramar och då har möjlighet att utveckla likartade kulturella drag (a.a. 1991). I stället för att tala om kulturer kallar Kronvall m.fl. (1991) dessa olika nivåer för domäner inom den offentliga byråkratiska organisationen. Ordet domän inbegriper inte bara de uppgifter som individerna har att utföra på sin nivå utan att de också är angelägna om att bevara nivån som arbetsplats och det inflytande de har på organisationen genom sin tillhörighet. Utöver tillhörigheten representerar domänen för individen även behörigheten förenad med professionen. Medarbetare på olika nivåer inom organisationen skapar olika sociala verkligheter utifrån hur de uppfattar och beskriver arbetsuppgifterna och sociala skeenden. Kronvall m.fl. talar främst om fyra olika domäner, den politiska, den administrativa, den professionella och brukarnas domän (se fig.1). Denna beskrivning av relationerna mellan domänerna kan 8

9 liknas vid Thylefors sätt att beskriva konflikter mellan de olika kulturerna ovan. Enligt Kronvall m.fl. präglas relationen mellan den politiska domänen och den administrativa domänen/förvaltningen av förhandling. Politikerna beslutar om vad som skall göras och förvaltningsledningen i sin tur fattar beslut om hur detta skall förverkligas genom att planera och styra verksamheten i politikernas viljeinriktning. Eftersom den offentliga verksamheten är skattefinansierad finns det behov av att hushålla väl med medlen och rationalisera inom den professionella domänen för att effektivisera arbetet. Detta i sin tur leder till oklara kontakter och relationer mellan de professionella och förvaltningen (Kronvall m.fl.1991). Hemtjänstens aktörer erfar att de tilldelade medlen inte räcker till för att socialtjänstlagens intentioner ska kunna förverkligas. Politisk domän Nära formell kontakt, köpslående och förhandling Administrativ domän/ förvaltning Beslut Planer Kontroll Oklara kontakter och relationer Professionell domän/ Hemtjänstinspektörer Vårdbiträden Nära kontakt och beroende Brukare Fig. 1 Skiss över relationerna mellan domänerna (Kronvall, m.fl. 1991) Hemtjänsten en formell struktur och en arena för mänskliga möten Hemtjänstorganisationens huvuduppgift att tillhandahålla, organisera och praktiskt utföra hjälp och stöd till människor, sätter också sin prägel på hemtjänsten som en formell struktur men också som en arena för mänskliga möten. Vid dessa möten möts hemtjänstens olika aktörer både som personer 9

10 men också i sina organisatoriska roller, positioner och funktioner. Vidare styrs mötet av individernas föreställningar, kulturella normer och värderingar. Den formella strukturen i sin tur styrs av förordningar, regelverk och personalens position i organisationen. Utifrån denna betraktelse av interaktioner mellan individer blir det lättare att förstå hur hemtjänstens aktörer tar ställning och handlar i olika situationer. Hemtjänstcheferna, som representerar organisationen på verksamhetschefs-/ mellanchefsnivån, har en gång i tiden genom sin utbildning och tillträde till organisationen socialiserats in i vård- och omsorgskulturen. Enligt Boalt Boëthius (1991) innebär arbetet på mellannivån; att representera ett delsystem i förhållande till ett annat, vilket ställer krav på flexibilitet och förmåga att hantera motstridiga krav. Dessutom pågår det parallella processer i organisationen så att vård- och omsorgsarbetets kärninnehåll reflekteras i relationen mellan chef och medarbetare, mellan hemtjänstchef och förvaltning eller mellan hemtjänstchef och politiker (Thylefors 1991). Således sammanhänger möjligheten att göra ett bra arbete intimt med förmågan att hantera det dubbla beroendet av såväl ledning som fält, där man varken kan fatta egna beslut eller gå in i det konkreta arbetet. Hemtjänstens aktörer - delvis människor och delvis organisationer Denna dubbelhet i mellanchefsrollen kan också förstås ur ett sociologiskt perspektiv. Göran Ahrne (1995) talar om organisatoriska kentaurer: delvis människor delvis organisationer. Han menar att när människor handlar på en organisations vägnar handlar de som delar av organisationen men eftersom de också är unika individer överskrider de samtidigt det organisatoriska sammanhanget. Det organisatoriska handlandet är en social hybrid. Den som handlar är en mänsklig individ men handlingen är organisatorisk. Ahrne menar att den organisatoriska kentaurens handlande karaktäriseras av en kluven inställning. Människor gör saker genom att tillhöra organisationer men ofta inte helhjärtat och ibland gör de saker som de inte alls tror på och handlar på rutin, medan de tänker på något annat (a.a.1995). Hemtjänsten en social konstruktion Organisationer av hemtjänstens karaktär konstrueras och konstitueras genom mellanmänskliga interaktioner. De blir verkliga genom vår gemensamma bild av vad organisationen egentligen är till för (Nordström, 2000, s. 31). Hemtjänsten som organisation och dess organisering konstrueras utifrån medlemmarnas gemensamma föreställningar om vad den skall vara till för. Således formas människors verklighetsuppfattning i samspel med andra inom men också utanför organisationen. Kunskap och information skapas ur den gemensamma referensramen. Det organisationsteoretiska grundantagandet för detta resonemang är att organisationer är öppna system som interagerar med sin omgivning. Regler, normer och kunskapsprocesser återspeglas i organisationers inre strukturer. Tankegångarna om sociala konstruktioner och öppna 10

11 sociala system vidareutvecklas nedan till att belysa ledarskapet ur dessa perspektiv. Socialisation I grunden handlar ledarskapsämnet om människan och vad människan gör i interaktion med andra. Berger och Luckmann (1979) utgår från individens kunskapsbildning i vardagen och kallar de sätt som individen själv konstruerar sin sociala verklighet, samtidigt som hon/han själv formas av den, för social konstruktion av verkligheten. Författarna menar att detta är en intersubjektiv process där individens verklighet delas med andra individers vardagsverkligheter och detta sker när vi står i face-to-face situationer med den andre, en prototyp för social interaktion. Dessa intersubjektiva erfarenheter ordnas av individen och blir meningsbärande genom en objektiveringsprocess. Objektivering är en del av den samtidigt pågående dialektiska processen med externalisering och internalisering mellan individ och samhälle då hennes verklighet och vardagskunskap konstrueras. Författarna menar att en förutsättning för individens tillblivelse som samhällsmedlem är hennes deltagande i denna dialektiska process. Den dialektiska processen inleds med externalisering dvs människans förmåga att distansera sig, att se utanför sig själv vilket leder till objektivering som att erfarenheter delas med andra. Internalisering utgör den tredje delen i denna dialektiska process då den objektiverade sociala världen återgår till medvetandet i form av socialisation. Författarna skiljer på primärsocialisation och sekundärsocialisation. Primärsocialisation är den första socialisation som individen genomgår för att bli medlem av samhället och den övervakas av de signifikanta andra 2. Början på denna socialisationsprocess är internaliseringen varvid den omedelbara upplevelsen eller tolkningen av en objektiv händelse blir subjektivt meningsfull för individen. Internalisering utgör således grunden för förståelsen av medmänniskor och för upplevelsen av världen som en meningsfull och social verklighet. Under den primära socialisationen konstrueras individens första värld och den slutar när begreppet den generaliserande andre har tagit sin plats i individens medvetande (Berger och Luckmann 1979). Sekundärsocialisationen förutsätter ett redan utformat jag och åsyftar till individens socialisation i vuxen ålder till de undergrupper och kulturer som finns underordnade den samhälleliga och institutionella kontexten där primärsocialisationen har ägt rum. Yrkessocialisation Som tidigare nämnts föregår hemtjänstchefernas yrkestillhörighet en socialiseringsprocess under grundutbildningen till yrket. Man kan säga att en sekundärsocialisation har ägt rum varvid de har erhållit fullt medlemskap inom omsorgsyrkeskategorin. Lauvås och Handal (1993) menar dock att det är inte enbart yrkeskunskapen som är det avgörande för medlemskapet utan en anpassning till de oskrivna regler som gäller för beteende, åsikter och attityder som yrkets utövare uppvisar. Författarna 2 De signifikanta andra härleder Berger och Luckmann ur Meads den generaliserande andre som åsyftar till det organiserade samhälle eller den sociala grupp som ger individen hans jags enhet ( Mead, 1976). 11

12 menar att yrkesutbildningen ofta står i motsatsställning till den övriga yrkessocialisationen eftersom utbildningen innebär en kvalifikation till en idealiserad yrkespraxis. Det kan t.ex. vara så att man lär sig ett förhållningssätt genom teoretiska studier under utbildningen men när man kommer ut till den praktiska verksamheten blir det viktigare att bli en del av yrkeskulturen än att tillämpa de teoretiska kunskaperna (a.a. 1993). När Thylefors (1991) talar om socialisation under utbildningen syftar hon på den socialiseringsprocess som leder till en profession inom t ex vård- och omsorgskulturen. Hon ställer sig kritisk till att medvetenheten om den politiska styrningen uteblir hos studenten, i detta fall den presumtiva hemtjänstchefen, vilket kan leda till okunnighet om den politiskt styrda organisationens spelregler och processer. Positionering Berg (2000) använder inte begreppet yrkessocialisation i relation till utbildning utan talar i stället om positionering. Hon har i sin studie av hemtjänstchefer funnit att utbildning tycks vara en av de viktigaste faktorerna som styr våra arbetsliv. Med utbildning tillägnar man sig rätten att tala och utesluter dem som inte kan det. Hur man tar sig in i detta system utgörs av förmågan att behärska en särskild vokabulär som man erhåller via utbildning och träning. Detta leder vidare till rätten och förmågan att utnyttja denna kompetens som ett verktyg för handling och makt. Positionering tar sig uttryck i hur man relaterar till sitt arbete medan orsakerna till skillnaderna i uttrycken kan relateras till utbildning. Samma utbildningsbakgrund tenderar att konstruera likvärdiga utsagor vad gäller positionering (a.a. 2000). Om ledarskapsforskning Ledarskapsforskningen befinner sig fortfarande i ett beklagansvärt tillstånd skriver Alvesson och Deetz (2000). De menar att denna forskning präglas starkt av normativa antaganden med tonvikt på regler och procedurer för att säkra objektivitet i praktik och resultat (s. 59). Dock ter sig resultaten magra och intetsägande om ledarskap som fenomen i denna typ av forskning. Författarna ställer sig kritiska till Yukls (1989) förklaring att bristerna i ledarskapsforskning orsakas av den rika förekomsten av ledarskapsdefinitioner. Enligt Alvesson och Deetz är en gemensam ledarskapsdefinition inte ens möjlig utan något som skulle hindra framväxten av nya idéer och nya sätt att tänka. Vi tycker att frågan Vad är ledarskap? leder vilse. En bättre fråga skulle vara Vad kan vi se, tänka eller tala om ifall vi föreställer oss ledarskap på det ena eller andra sättet? (Alvesson och Deetz, 2000 s. 62). Ledarskap är ett sammansatt fenomen i människors liv och täcker en mängd olika handlingar, känslor, tankar relationer och sociala processer. Den går inte att standardisera utan det förefaller mer givande att göra en öppen undersökning, där komplexa sociala relationer och processer behandlas som sådana och inte förvandlas till oigenkännlighet genom tillämpning av den nypositivistiska/normativa forskningens metoder (a.a. 2000). Med tanke på Alvesson och Deetz kritik mot dagens ledarskapsforskning ter det sig svårt att hitta ett angreppsätt att närma sig ämnet. För 12

13 att inte enbart fastna i beskrivningar av ledarbeteenden och ledaregenskaper kan ledarskapet studeras som relation i ett socialt sammanhang. Ledarskap som relation En utgångspunkt för studiet av relationer och individers interaktion med sin omgivning är betraktandet av både individerna, gruppen och organisationen som öppna sociala system. Detta tänkande representeras av det synsätt som brukar kallas för Tavistock-traditionen efter Tavistock Institute of Human Relations, där den först utvecklades (Jern m. fl, 1984). Organisationen ses som ett öppet system vilket är det ena av två grundläggande antaganden i Tavistock-traditionen. Det andra antagandet gäller omedvetna processers inflytande på människors tankar, känslor och handlingar. Den teoretiska referensramen för Tavistockskolans teoribildning utgörs av socialpsykologisk och psykoanalytisk teori integrerad med kunskap om tekniska styrsystem och aktionsforskning. Ur denna kunskapsintegrering har den, för Tavistockskolan utmärkande, sociotekniska modellen vuxit fram. Den integrerar dels teorier om sociala processer inom och mellan människor, dels teorier om tekniska villkors betydelse för arbetet i en organisation (Boalt Boëthius, 1989) Begreppet öppet system kommer från den allmänna systemteorin som är ett sätt att beskriva samspelet mellan olika delkomponenter i en större enhet, d.v.s. en helhet. Antagandet att individer liksom grupper och organisationer kan betraktas som öppna sociala system innebär att de endast kan förstås genom sitt förhållande till omvärlden. Den enskildes förmåga att handla, tänka och känna präglas av den gemenskap han eller hon ingår i. Det inre livet i en social gemenskap påverkas av utbytet med omgivningen och omvänt, varje del i ett socialt system inverkar på helheten. En väsentlig punkt i denna ansats är betoningen av utbytet mellan vad som är innanför och utanför en gräns. Hos individen är det jaget som hanterar detta utbyte och upprätthåller ett autonomt förhållningssätt och ett gott hälsotillstånd. I en organisation ligger ansvaret för det som sker på gränsen, t ex mellan den inre och yttre, hos ledningen.. Det andra grundläggande antagandet är att människor alltid har många skäl till varför de handlar som de gör. Människor handlar inte bara rationellt och följer logiska lagar utan samspelet mellan människor påverkas av omedvetna processers inflytande. För att undvika dessa dolda, ofta omedvetna processer utvecklar individen ofta olika försvarshållningar. Ytterligare några begrepp som hänger samman med dessa teoretiska antaganden är sådana som delsystem, huvuduppgift, roller och behörighet. Delsystem används ibland som ett vidare begrepp för grupp. Varje system och delsystem har en huvuduppgift d.v.s. den uppgift som måste kunna hanteras för att systemet skall bestå. Vid sidan av det utsagda huvuduppgiften finns ofta omedvetna motiv för att organisera arbetet. Organiserat arbete förutsätter att individer och grupper utses till, eller att de åtar sig, avgränsade uppgifter. De får därigenom speciella roller i förhållande till de övriga delarna av verksamheten. Behörighet kan definieras som möjligheten att få effektivt arbeta med sin uppgift och företräda andra. Detta är avhängigt av hur behörighet ges och tas inom systemet (Boalt Boëthius och Jern, 1996) 13

14 Ledarskap som identitetsskapande process Om Tavistock-traditionen tar fasta på de sociala skeenden som utspelar sig i samspelet mellan människor och som har betydelse för utveckling av relationer i ledarskapet, så fokuserar Eriksson och Wåhlin (1998) på den betydelse detta har för ledarens självutveckling. Utvecklingen av ledarens självkännedom är viktigt för att ett professionellt ledarskap skall kunna växa fram och ledaren har att finna sin egen handlingsväg i interaktion med omgivningen, skriver Eriksson och Wåhlin (1998, s. 48). De talar metaforiskt om individens resa i tid och rum inåt i sig själv och utåt mot omgivningen. Konststycket är att förbinda dessa dimensioner i ett ömsesidigt utbyte för både ledare och det sammanhang som leds över tiden. Detta resande i tid och rum kallar de för en identitetsskapande process. Skapandet av identitet är en process som rymmer både att identifiera sig med andra och att utveckla något unikt. Ledarna har att leva upp till de förväntningar som riktas mot dem från omgivningen och att leva ut en egen stil i interaktion med det sammanhang som leds. För att vara tydligare kan detta belysas utifrån begreppen funktion, roll och identitet och deras innebörd. Begreppet funktion kan sägas representera det institutionella sammanhanget. Ledaren innehar en position för att fullgöra en funktion som inte direkt har med ledarens personlighet att göra. Ledaren fullgör en samordnande funktion i ett organisatoriskt sammanhang utifrån gällande administrativa principer. Men denna handling ges samtidigt en individuell prägel genom de handlingar och interaktionsmönster som växer fram i samspel mellan ledaren och omgivningen. Olika roller formas i möten mellan ledare och medarbetare i den kulturella kontexten. Att spela roller kan föra tanken till skådespel och att ledaren likt en marionett kan bli situationens fånge. För att rollutövningen skall vara äkta är det viktigt att den är integrerad i individen och att den ges en sammansatt karaktär. Identitet skapas i spänningsförhållandet mellan ledarskapets horisontella och vertikala dimension och genom att detta integreras i ledarens person. Symboliskt kan man säga att begreppet identitet förbinder ledarens resa utåt med resan in i sig själv. Möten mellan ledaren, medarbetarna och situationen d.v.s. identitetsskapande processer leder till ett ömsesidigt växande menar författarna. Varje möte får "ringar på vattnet" och en form av en självförstärkande spiral som sprids såväl uppåt som nedåt i organisationen och inåt och utåt genom individerna. (Eriksson och Wåhlin, 1998) Med stöd av de teoribildningar som här har lyfts fram kan begreppen; föreställning och föreställningsvärld förstås som de bilder som uppstår i individens inre om sådana fenomen som hon är inbegripen i, t.ex. i fenomenet ledarskap. Begreppet ledarskap som sådant representerar endast ett uttryck för något men saknar innebörd för individen. Det skapas och blir meningsbärande för henne efter att den dialektiska processen mellan henne och omgivningen har ägt rum och lett till socialisation. Individen börjar då utöva sitt ledarskap utifrån de föreställningar som har uppstått i hennes inre föreställningsvärld genom denna process. Det bör tilläggas att denna process sällan äger rum i det medvetna utan påverkas av människors tankar, känslor och handlingar, med inflytandet av de omedvetna processerna, i mänskligt samspel. 14

FRÅN SJUKSKÖTERSKA TILL CHEF

FRÅN SJUKSKÖTERSKA TILL CHEF Hälsa och samhälle FRÅN SJUKSKÖTERSKA TILL CHEF EN EMPIRISK STUDIE ANTONIA BOMMARCO Examensarbete Magisternivå 15 hp Ledarskap och organisation Februari 2010 Malmö högskola Hälsa och samhälle 205 06 Malmö

Läs mer

C-UPPSATS. Vilka faktorer utmärker ett bra ledarskap/chefskap inom äldreomsorgen? Maria Hallikainen, Liselotte Morin. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Vilka faktorer utmärker ett bra ledarskap/chefskap inom äldreomsorgen? Maria Hallikainen, Liselotte Morin. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:060 Vilka faktorer utmärker ett bra ledarskap/chefskap inom äldreomsorgen? Maria Hallikainen, Liselotte Morin Luleå tekniska universitet C-uppsats Social omsorg Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

LYCKAT LEDARSKAP I ÄLDREOMSORGEN LOTTA HENRIKSSON KERSTIN WENNBERG. Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2009:01 ISSN 1401-5129

LYCKAT LEDARSKAP I ÄLDREOMSORGEN LOTTA HENRIKSSON KERSTIN WENNBERG. Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2009:01 ISSN 1401-5129 LYCKAT LEDARSKAP I ÄLDREOMSORGEN LOTTA HENRIKSSON KERSTIN WENNBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2009:01 ISSN 1401-5129 FÖRORD Äldreomsorgschef något att se fram mot? Inte självklart

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Arbetsledning av personliga assistenter

Arbetsledning av personliga assistenter Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng Arbetsledning av personliga assistenter Supervision of personal assistants Linda Gullberg Specialpedagogexamen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Integrerat ledarskap inom hemtjänsten

EXAMENSARBETE. Integrerat ledarskap inom hemtjänsten EXAMENSARBETE 2006:18 HV Integrerat ledarskap inom hemtjänsten Malin Bjärenfall, Johanna Uusitalo Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sociala omsorgsprogrammet Institutionen för

Läs mer

För att komma till källan måste man simma mot strömmen

För att komma till källan måste man simma mot strömmen LiU Norrköping För att komma till källan måste man simma mot strömmen En studie om Åtvidabergs kommuns roterande kommunchefskap Linda Lundberg Magisteruppsats från Utbildningsprogrammet för Samhälls- och

Läs mer

Det goda ledarskapet. De senaste årens forskning om äldreomsorgens ledarskap för första linjens chefer. Eva Klang Vänerklint

Det goda ledarskapet. De senaste årens forskning om äldreomsorgens ledarskap för första linjens chefer. Eva Klang Vänerklint Det goda ledarskapet De senaste årens forskning om äldreomsorgens ledarskap för första linjens chefer Eva Klang Vänerklint Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 3 Juni 2007 Förord Detta

Läs mer

Rollen som biståndshandläggare. Lena Fröjdlund-Göransson

Rollen som biståndshandläggare. Lena Fröjdlund-Göransson Rollen som biståndshandläggare Lena Fröjdlund-Göransson FoU-trainee Uppsats nr 13 December 2009 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts av Lena Fröjdlund-Göransson, planeringssekreterare

Läs mer

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Ped 622/PED 441 Kandidatuppsats, 10 poäng 41-60 poäng 2004-06-04 Pedagogiska institutionen Box 199, 221 00 Lund Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Läkarnas räddning i strömmen av krav på ledarskapskompetens

Läs mer

Att styra och bli styrd

Att styra och bli styrd Att styra och bli styrd - En studie om styrning och kontroll inom äldreomsorgen Louise Ilhammar Handledare: Håkan Jönson Examensarbete för filosofie master (30 hp) Socialhögskolan i Lund Lunds Universitet

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE ETT (O)MÖJLIGT UPPDRAG

BISTÅNDSHANDLÄGGARE ETT (O)MÖJLIGT UPPDRAG BISTÅNDSHANDLÄGGARE ETT (O)MÖJLIGT UPPDRAG En översikt av aktuell forskning om biståndshandläggarnas yrkesroll och organisering Eva Norman Pär Schön Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2005:4

Läs mer

Ledarskapet och skapandet av ledare

Ledarskapet och skapandet av ledare Umeå Universitet Sociologiska institutionen, Socialpsykologi C Uppsats C, Vt 2008 Ledarskapet och skapandet av ledare - En utvärdering av ett ledarskapsprogram och deltagarnas upplevelser Ida J. Holmberg

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

Vikten av ledarskapsutveckling på mellanchefsnivå

Vikten av ledarskapsutveckling på mellanchefsnivå Rapport 2014vt00984 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning vuxna och arbetsliv C, 15hp Vikten av ledarskapsutveckling på mellanchefsnivå En

Läs mer

Från centralisering till decentralisering?

Från centralisering till decentralisering? UPPSALA UNIVERSITET 2SC021 Sociologiska institutionen HT 2011 Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C Från centralisering till decentralisering? En fallstudie av en organisation

Läs mer

Adekvat utbildning? Enhetschefer uppfattning om deras yrkesroll och utbildning. Yordanos Gebremariam & Matilda Waltin. Rapport 2013ht00763

Adekvat utbildning? Enhetschefer uppfattning om deras yrkesroll och utbildning. Yordanos Gebremariam & Matilda Waltin. Rapport 2013ht00763 Rapport 2013ht00763 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik C, 15 hp Adekvat utbildning? Enhetschefer uppfattning om deras yrkesroll och utbildning Yordanos

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie.

Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie. Våren 2013 Sektionen för lärande och miljö Master i utbildningsvetenskap Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie. Författare Annette Byström Handledare Sören Augustinsson Examinator

Läs mer

Mjuka och burdusa. En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun

Mjuka och burdusa. En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STV102 HT05 Handledare: Tomas Bergström Mjuka och burdusa En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun Anna Borestam Nina Hansson Abstract

Läs mer

Studie av chefers kompetensutveckling vid ett universitet

Studie av chefers kompetensutveckling vid ett universitet Rapport 2013vt00546 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 15 hp Studie av chefers kompetensutveckling vid ett

Läs mer

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser?

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? En utvecklingskonstruktivistisk studie av ledarskapsutbildning. Anneline Sander Konfliktlösning 60 p

Läs mer

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership.

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership. Sofie Ihlberg Ledarskap - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap Leadership - A study on experienced attitudes and experiences about male and female

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Perspektiv på delat ledarskap i några kommunala verksamheter

Perspektiv på delat ledarskap i några kommunala verksamheter Perspektiv på delat ledarskap i några kommunala verksamheter Uppfattningar från 14 delande enhetschefer, deras medarbetare och överordnade, i Stockholms stad Lena Wilhelmson, Marianne Döös, Tomas Backström,

Läs mer

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Linnea Edman Maria Marcusson Handledare: Joseph

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

Att arbeta som Personlig Assistent

Att arbeta som Personlig Assistent Rapport från FoU-Norrbotten Rapport nr 38, 2006 Att arbeta som Personlig Assistent Susanne Burman Karina Renberg V.varvsgatan 11 971 28 Luleå 0920-20 54 00 0920-942 49 www. founorrbotten.se Förord Denna

Läs mer

Börja om på nytt igen

Börja om på nytt igen Börja om på nytt igen - Medarbetares upplevelser av chefsbyten i en kommunal verksamhet Heléne Carlsson Christina Johansson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och

Läs mer