RIV HL7 v3-profil Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIV HL7 v3-profil Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg"

Transkript

1 1(37) RIV HL7 v3-profil Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg Kontaktpersoner: Lennart Eriksson, Stockholms läns landsting Sara Meunier, Carelink KG Nerander, Carelink Per Torlöf, Region Skåne

2 2(37) RIV Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg Detta dokument ingår i RIV Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg. Övriga ingående dokument och dess relationer framgår av nedanstående figur. Dokument i regelverket Avsiktsförklaring Riktlinjer Metodanvisningar Dokumentationsanvisningar inkl mallar Tekniska anvisningar HL7 v3-profil Konformitetsprocessen Informationsutbyte SHS HSA-tjänst Målgrupper Beslutsfattare på hög nivå inom vård och omsorg. Beslutsfattare, IT-strateger och upphandlande organisationer med IT-kompetens inom vård och omsorg. Leverantörer som utvecklar och levererar IT-system till vård och omsorg. Vård- och omsorgsgivare som utvecklar och/eller upphandlar system Externa parter som utbyter information med vård och omsorg Leverantörer som utvecklar och levererar IT-system till vård och omsorg. Vård- och omsorgsgivare som utvecklar och/eller upphandlar system, IT-strateger, projektdeltagare etc. Samma som för Metodanvisningarna Leverantörer som utvecklar och levererar IT-system till vård och omsorg. Vård- och omsorgsgivare som utvecklar och/eller upphandlar system Externa parter som utbyter information med vård och omsorg Samma som för Tekniska anvisningarna Samma som för Tekniska anvisningarna. Samma som för Tekniska anvisningarna Samma som för Tekniska anvisningarna

3 3(37) Innehållsförteckning 1 INLEDNING Mål och syfte Avgränsningar Fastställande, införande och förvaltning av Profilen Läsanvisning OMFATTNING MEDDELANDEUTFORMNING Kopplingar till RIV basmeddelanden Namngivning Överföringskuvert (transmission wrapper) Kontrollkuvert (ControlAct-wrapper) för skapa/uppdatera/notifiera Kontrollkuvert för frågor (Query) APPLIKATIONSFEL ATTACHMENTS/BILAGOR XML SERIALISERING PARAMETRAR WSDL Övergripande Namespace WSDL: Name WSDL: Messages WSDL: PortType WSDL: Operation WSDL: Binding...34 BILAGA 1 EXEMPEL PÅ HL7V3-MEDDELANDE Skapa/Uppdatera/Notifierings-meddelande...35 Acknowledgemeddelande...37

4 4(37) Revisionshistorik Revision Datum Vem Kommentar KG Nerander Fastställt av styrgruppen 1 Inledning Denn RIV HL7 v3-profil har inom ramen för RIV-projektet utarbetats av en arbetsgrupp ledd av KG Nerander, Carelink och bestående av Torbjörn Dahlin, Brainpool AB Lennart Eriksson, Stockholms läns landsting, Per Torlöf, Region Skåne, Lars Wahlgren, Sentensia samt Ted Wigefeldt, Gaupe. Torbjörn Dahlin har varit huvudförfattare. Sara Meunier, Carelink har deltagit i de senaste mötena. Dessutom har representanter för landsting, kommuner, privata vårdgivare, leverantörer och konsultföretag bidragit med synpunkter. 1.1 Mål och syfte Syftet med denna profil är hur man realiserar utbytet av information mellan två parter med hjälp av en HL7 v3-profil. Anvisningarna vänder sig till alla som har behov av att upphandla, utveckla och förvalta programvaror, som skall ta emot eller sända informationsmängder. 1.2 Avgränsningar Det generella regelverket för kuvertering etc av meddelande ges i RIV Tekniska anvisningar, som detta dokument är ett komplement till. Innehållsdelen i en informationsmängd eller meddelande specificeras i RIV Metodanvisningar. 1.3 Fastställande, införande och förvaltning av Profilen Beslut om framtagande av RIV HL7 v3-profil har tagits av Carelink, styrgruppen för RIV har fastställt dem och förvaltning av profilen sker enligt beslut av Carelink. För närvarande ansvarar Carelink för RIV HL7 v3-profil och ser till att profilen uppdateras så att den är aktuell och korrekt publiceras och sprids vid nya versioner följs upp årligen med avseende på användningen. Varje vård- och omsorgsgivare bör införa profilen i enlighet med styrgruppens beslut. 1.4 Läsanvisning Denna anvisning behandlar inget lätt ämne. Det finns inte heller någon genväg för att ta till sig detta. För att göra de justeringar i system, som krävs för att kunna skapa RIVmeddelanden så krävs att man i alla fall skaffar sig en bild av HL7 och WebServiceprotokollen. Man måste också studera goda exempel och ta råd av erfarna kollegor. Denna anvisning ger i bästa fall en sammanfattning av hur man bör göra. Dessutom är det en första utgåva med allt som det innebär.

5 5(37) 2 Omfattning En mängd existerande och kommande standarder inom området vårdinformation är idag baserade på HL7 organisationens Reference Information Model (HL7v3 RIM). HL7v3 standarden bidrar dessutom med standardisering för hur denna vårdinformation skall föras över med bland annat Web Service-lösningar. RIV har valt ut en begränsad delmängd av den funktionalitet som finns i HL7v3 standarden för att förenkla för implementatörer samt främja interoperabilitet mellan olika aktörer. Nedan följer en förteckning över hur RIV HL7v3 baserade meddelanden förhåller sig till vanligt förekommande standarder: Standard CEN EN GPIC CEN TS GPIC CEN pren x CEN EN Care service request/report pren HISA information viewpoint Legacy dokumenttyper (ostrukturerad information) Övrig strukturerad information RIV HL7v3 GPIC standarderna 1 till 3 innehåller informationskomponenter uppbyggda på HL7v3 RIM. Dessa kan naturligt transporteras i RIV meddelandekuvert. Den tekniska specifikationen (ej normerande) CEN innehåller en tidig variant av HL7v3 meddelandekuverten. RIV kuverten stödjer den funktionalitet som specificeras i består för närvarande (september 2006) av fem dokument varav är närmast färdigställande. I den nuvarande versionen av detta dokument kan man i annex B.1 läsa att målsättningen är att den logiska modellen skall kunna representeras i HL7v3 RIM för att underlätta för det antal länder som har tillkännagivit att de tänker basera sin nationella infrastruktur för vårdinformation på HL7 version 3:s kommunikationslösning som även RIV är baserad på. CEN har i samarbete med HL7 påbörjat arbetet på en HL7v3 mappning av För att föra över baserad information enligt denna profil krävs det att man använder HL7v3 mappningen av informationen. Detta är en GPIC baserad standard för att representera beställningar/remisser samt svar inom en mängd discipliner. Eftersom denna standard är GPIC/HL7v3 RIM kan den skickas i RIV meddelandekuvert direkt. Den kommande CEN HISA standarden innehåller en mappning av den logiska HISA informationsmodellen till GPIC/HL7v3 RIM vilket möjliggör att HISA baserade modeller enkelt kan skickas i RIV meddelandekuvert. Legacy dokument inkapslas i HL7v3 RIM strukturer. Vanligtvis finns en del information (t.ex patient identitet, sökord och tidpunkt) som kan beskrivas strukturerat. Dokumentet i sig skickas paketeras i datatypen ED. Om det existerar officiella mappningar mellan övrig information och HL7v3 RIM rekommenderar vi att dessa används. I annat fall är denna mappning oftast okomplicerad att utföra.

6 6(37) 3 Meddelandeutformning När HL7v3-strukturerad information överförs skall informationen inneslutas i ett HL7v3- meddelandekuvert. Överföringskuvert (Transmission wrapper) Kontrollkuvert (ControlAct wrapper) Innehåll (Payload) Kuvertet är uppdelat i två delar. Den första delen är överföringskuvertet (transmission wrapper). I överföringskuvertet beskrivs i huvudsak adressering (avsändarsystem, mottagarsystem, svarsmottagarsystem). Om meddelandet är ett svarsmeddelande innehåller överföringskuvertet även eventuella felmeddelanden, eller varningar, samt ett referensidnummer till meddelandet som detta är ett svar på. Överföringskuvertet identifierar även vilken interaktion det är frågan om genom att code-attributet sätts till exempelvis PALL_IN000001SE00. Kuvertets andra del består av kontrollkuvertet. Den här delen identifierar den utlösande händelsen för denna interaktion genom att code-attributet i control act sätts till exempelvis PALL_AR000001SE00. I denna del specificeras även vid behov vilken person som var upphov till interaktionen (t.ex förskrivande läkare), eller vilken medicinsk händelse som var upphov till interaktionen (t.ex. överkänslighet mot läkemedel kan intiera interaktionen avsluta ordination ). De två kuverten kapslar in informationen som utbyts i en viss interaktion, t.ex. beskrivningen av ett labresultat, eller en läkemedelsförskrivning. Strukturen på denna information har tagits fram under själva modelleringsarbetet och är baserad på HL7v3 RIM.

7 7(37) 3.1 Kopplingar till RIV basmeddelanden HL7v3 och GPIC baserade meddelanden definieras på applikationsnivå. Detta innebär att de är oberoende av underliggande transportprotokoll. Överföringen av dessa meddelanden sker med hjälp av de protokoll som defineras i RIV Tekniska anvisningar. Viss information från RIV-huvudet är duplicerad i HL7v3 överföringskuvertet. Skälet till detta är att RIV överföringshuvudet används på transportnivå och HL7v3 kuvertet är ett kuvert riktat till applikationsnivån. 3.2 Namngivning Under modellerings- och specifikationsprocessen tas ett antal olika komponenter fram. Det är viktigt att dessa följer en standardiserad namngivning eftersom de kan behöva refereras både från dokumentation och i vissa fall även maskinellt, exempelvis för att identifiera överförda informationsmängder, och operationer på dessa. Namngivningsstandarden har hämtats från hur HL7 namnger sina komponenter. Inom CEN arbetet produceras samma typer av komponenter, men där finns det inte en formaliserad namngivning. Enligt denna namngivningsstandard namnges komponenter på formen DDDD_KKxxxxxxSE00. DDDD motsvarar en fyra bokstävers identifierare för den domän som komponenter tillhör. Ett exempel på detta från RIV arbetet är PALL (patientens läkemedelslista). KK står för en kategorikod som identifierar vilken typ av komponent detta är (se tabell nedan). Efter detta kommer ett sexsiffrigt nummer som är unikt inom en viss domän tillsammans med en viss kategorikod. Numret fylls ut med inledande nollor vid behov. SE innebär att detta är en svensk utökning av HL7v3 standarden och de avslutande nollorna innebär att utökningen inte har genomgått en HL7 omröstning. PALL_DM000001SE00 innebär följaktligen att komponenten i fråga är svenska PALLs domäninformationsmodell. Tilldelning av domänidentifierare sker från Socialstyrelsens beredningsgrupp i samband med att ett nationellt projekt formeras kring en ny domän. Om den nya domänen är baserad på en befintlig HL7v3 domän väljs lämpligen dennas identifierare. Resterande del av komponentidentifieraren (kategorikod, samt nummer) sätts av projektledning inom en viss domän enligt ovanstående regler. Komponent Applikationsroll CEN/HL7: application role Domäninformationsmodell DIM CEN: DIM, Domain Information Model, HL7: D-MIM, Domain-Message Information Model Hierarkisk meddelandedefinition HMD CEN, HL7: HMD Hierarchical Message Descriptor Interaktion CEN, HL7: Interaction Meddelandeinformationsmodell MIM (även del av meddelande, i form av grafisk modell) Kategorikod AR DM HD IN RM

8 8(37) CEN: GMD, General Message Description, GPIC, General Purpose Information Component) HL7: R-MIM Refined Message Information Model) CMET, Common Message ElemenT Utlösande händelse CEN/HL7: Trigger event Meddelande (i form av XML schema) (HL7: Message Type) TE MT Interaktion En interaktion är när två parter kommunicerar. I denna kommunikation har både sändare och mottagare möjlighet att skicka ett informationspaket (meddelande) till den andra parten. De två typiska fallen är när sändaren skickar information till mottagaren, eller när sändaren frågar mottagaren efter information och mottagaren returnerar denna. Formellt defineras en interaktion av följande komponenter: en utlösande händelse (trigger event), orsaken till interaktionen ett överföringskuvert (transmission wrapper) ett kontrollkuvert (Trigger Event Control Act) ett meddelande (HL7v3: message type/payload/domain content, ej obligatoriskt). Utöver detta innehåller interaktionen också en definition av vilka roller sändare respektive mottagare spelar under denna interaktion, nämligen sändares applikationsroll

9 9(37) mottagares applikationsroll. PALL_IN000001SE00 Ny förskrivning PALL_TE000001SE00 Begäran om att lagra ny Läkemedelsförskrivning. MCCI_MT002100SE00 Meddelandeöverföring (XML-schema för standard överföringskuvert). MCAI_MT700201SE00 Kontrollkuvert PALL_MT000001SE00 Förskrivningsmeddelande Applikationsroller: Sändare: PALL_AR000001SE00 Förskrivarsystem Mottagare: PALL_AR000002SE00 Förskrivningslagring Utlösande händelse (Trigger Event) En utlösande händelse är i detta fall en beskrivning av vad som orsakar en interaktion. Den defineras med hjälp av löptext. Identifieringskoden refereras till i kontrollkuvertet. Exempel: PALL_TE000001SE00 Begäran om att lagra ny Läkemedelsförskrivning En förskrivning av läkemedel skall lagras i vårdinformationssystem Applikationsroll (Application Role) En applikationsroll beskriver respektive parts ansvar under en interaktion. Exempel: PALL_AR000001SE00 Förskrivarsystem. Den applikation i vilken förskrivaren utför förskrivningen. PALL_AR000002SE00 Förskrivningslagring. Det system som tar emot och lagrar förskrivningar i väntan på uthämtning av läkemedel.

10 10(37) 3.3 Överföringskuvert (transmission wrapper) Översikt Under olika delar av kommunikationen används olika överföringskuvert. I denna version av RIV presenteras två stycken generiska kuvert: Sänd meddelande till mottagare Send payload Svarsmeddelande från mottagare - Application Response Message Domäninformationsmodellen överföringskuvert nedan är den grundläggande modell som de specifika överföringskuverten måste vara en delmängd av. I nästa avsnitt visas alltså först domäninformationsmodellen och sedan förklaras de ingående delarna i denna. De specifika överföringskuverten som beskrivs i senare avsnitt ärver därmed betydelsen av klasser och attribut från domäninformationsmodellen. Notera att antalet potentiella överföringskuvert är alla de som kan härledas från domäninformationsmodellen nedan. Dessa överföringskuvert beskrivs i detalj senare i dokumentet. Till RIV-specifikationen bifogas även dessa i XML-schema format, samt exempel XML-kuvert Domäninformationsmodell MCCI_DM000000SE00 Domäninformationsmodell för överföringskuvert Ovanstående modell är en översiktsmodell som beskriver alla informationsobjekt som kan förekomma i överföringskuvertet. I detta avsnitt beskrivs de ingående objekten samt deras

11 11(37) attribut. Från denna modell skapas sedan de konkreta meddelandekuvert som används under kommunikationen Sänd meddelande till mottagare Send payload MCCI_RM SE00 Överföringskuvert sänd till mottagare Detta överföringskuvert används då ett system vill sända till en mottagare. Det som sänds (HL7: payload) kan antingen vara vårdinformation som skall behandlas eller tas ställning till, alternativt en fråga efter information. Klassen ControlActProcess hänvisar till kontrollkuvertet som beskrivs senare i detta dokument. Till RIV arbetet bifogas XML-scheman samt exempelfiler för det sammansatta överförings- och kontrollkuvertet. Notera att de attribut i modellen som är i fetstil är obligatoriska att ange och tillåter inga null-värden. Vilka värden som är obligatoriska kan skilja sig mellan domäninformationsmodellen och modellen för ett faktiskt överföringskuvert.

12 12(37) Svar och kvitton - svarsmeddelande MCCI_RM002300SE00 Överföringskuvert svarsmeddelande Detta överföringskuvert används dels då ett mottagande system skall sända ett svar till sändaren, dels då mottagaren skall sända tillbaka ett kvitto. Om det finns vårdinformation som returneras kapslas denna in i ett kontrollkuvert. Om det inte finns det kan kontrollkuvertet uteslutas. Klassen ControlActProcess hänvisar till kontrollkuvertet som beskrivs senare i detta dokument. Notera att i svarsmeddelandet är Acknowledgment- samt TargetTransmissionklassen obligatorisk. Till RIV arbetet bifogas XML-scheman samt exempelfiler för det sammansatta överförings- och kontrollkuvertet. Notera att de attribut i modellen som är i fetstil är obligatoriska att ange och tillåter inga nullvärden. Vilka värden som är obligatoriska kan skilja sig mellan domäninformationsmodellen och modellen för ett faktiskt överföringskuvert.

13 13(37) Detaljbeskrivning av klasser i överföringskuvert Message Message-klassen är den yttersta klassen i alla HL7/GPIC baserade meddelanden. Attribut i fetstil är obligatoriska. id II 1..1 En unik identifierare som beskriver meddelandet. Regel: I RIV-kompatibla meddelanden är detta en UUID. creationtime TS 1..1 Detta är tiden det sändande systemet skapade meddelandet. responsemodecode CS CNE 0..1 Denna kod beskriver vilken typ av svar som förväntas från mottagaren. Koden kommer från ett fixt kodverk D Deferred Mottagande system kan svara asynkront. I Immidiate Mottagande system skall anta att sändaren har gjort ett synkront anrop. Q Queue Mottagande system skall lagra svar i en lokal kö som sändaren hämtar resultat från. Regel: Queue används ej i denna version av RIV interactionid II 1..1 InteraktionsId. Beskriver vilken interaktion som avses (t.ex PALL_IN000001SE00) profileid LIST<II> 0..* ProfileId kan anges för att visa att meddelandet man skickat följer en viss meddelandeprofil, vilket är liktydigt med en variant av tjänsten. Ett exempel på detta är om man exempelvis använder sig av standard HL7v3 interaktioner som man har begränsat (dvs. man tillåter färre attribut eller kombinationer av klasser) så kan man vid anropet skicka in identifieraren för den profil man följer. En tjänstebeskrivning bör innehålla vilka profileid:n en specifik tjänst tillåter och vilka resultat man får av att ange dessa. processingcode CS CNE 1..1 Denna kod anger hur mottagande system skall behandla interaktionen. Koden kommer från ett fixt kodverk (fetstil markerar rekommenderad kod om det inte finns speciella behov): D Debugging Meddelandet är avsett för test av funktionalitet. P Production Meddelandet är ett produktionsmeddelande. T Training Meddelandet är genererat under utbildning av användare.

14 14(37) processingmodecode acceptackcode Sender Attribut i fetstil är obligatoriska. CS CNE 1..1 Denna kod beskriver i vilket behandlingsläge detta meddelande skall bearbetas. Fetstil markerar rekommenderat, om det inte finns speciella behov: A Archive Informationen skall behandlas för arkiveringssyfte. I Initial load Informationen skall behandlas i syfte att grundladda systemet med data. R Restore from archive Informationen skall behandlas i syfte att återställa tidigare arkiverat data. T Current processing Informationen är aktuellt nyproducerat data. CS CNE 1..1 Denna kod beskriver villkoren för om mottagaren skall sända ett resultatmeddelande (acknowledgement message) till sändaren. Fetstil markerar rekommenderat, om det inte finns speciella behov. Giltiga koder är följande: AL Always Skicka alltid ett resultatmeddelande ER Error/reject only Skicka endast resultatmeddelande om behandlingen misslyckats NE Never Skicka aldrig resultatmeddelande typecode CS 1..1 Fixt värde SND (sändare) telecom TEL 0..1 Adressen som används för att nå sändaren. Regel: För denna version av RIVspecifikationen är detta alltid en URI om den anges. Den är inte obligatorisk i det fallet då en meddelandeväxel vid asynkron hantering tar hand om att leverera meddelandet baserad på device.id (se device klassen), dvs. identitet snarare än direkt adress Receiver Attribut i fetstil är obligatoriska. typecode CS 1..1 Fixt värde RCV (mottagare)

15 15(37) telecom TEL 0..1 Adressen som används för att nå mottagaren. Regel: För denna version av RIVspecifikationen är detta alltid en URI om den anges. Den är inte obligatorisk i det fallet då en meddelandeväxel vid asynkron hantering tar hand om att leverera meddelandet baserad på device.id (se device klassen), dvs. identitet snarare än direkt adress RespondTo Om svar skall skickas någon annanstans än till sändaren används RespondTo klassen. Attribut i fetstil är obligatoriska. typecode CS 1..1 Fixt värde RCV (mottagare) telecom TEL 0..1 Adressen som används för att nå mottagaren av svarsmeddelanden. Regel: För denna version av RIVspecifikationen är detta alltid en URI om den anges. Den är inte obligatorisk eftersom man kan tänka sig att en meddelandeväxel vid asynkron hantering tar hand om att leverera meddelandet baserad på device.id (se device klassen), dvs. identitet snarare än direkt adress Device Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 1..1 Fixt värde DEV (device) determinercode CS CNE 1..1 INSTANCE (en viss identifierad instans av ett system) id SET<II> 1..* Applikationsinstansidentifierare manufacturermodelname SC CWE 0..1 Modellnamn på medicinsk teknisk utrustning softwarename SC CWE 0..1 Namn på mjukvaruprodukt.

16 16(37) TargetTransmission Target transmission används i svarsmeddelanden för att referera till meddelandet som initierade kommunikationen. Attribut i fetstil är obligatoriska. id II 1..1 Innehåller identifierare för det meddelande som gav upphov till detta svar Acknowledgement Attribut i fetstil är obligatoriska. typecode CS 1..1 Detta är en kod från en fix koduppsättning. AA Application Acknowledgement Accept Mottagande applikation har mottagit och behandlat meddelandet utan fel. AE Application Acknowledgement Error Mottagande applikation har mottagit och behandlat meddelandet med fel. Detaljer återfinns i AcknowledgementDetail klassen. AR Application Acknowledgement Reject Den mottagande applikationen misslyckades med behandlingen av meddelandet av skäl orelaterade till formatet eller innehållet i meddelandet. Sändaren måste avgöra om meddelandet skall sändas igen. Utöver detta finns i HL7v3 felkoder som hänvisar till infrastruktursfel. Dessa används ej i RIV kompatibla lösningar utan dessa fel returneras enligt RIV Tekniska anvisningar.

17 17(37) AcknowledgementDetail Innehåller detaljerad information i samband med ett svarsmeddelande. Attribut i fetstil är obligatoriska. typecode CS CNE 0..1 Denna kod kategoriserar den detaljerade resultatinformationen. Koden kommer från en fix koduppsättning: E Error Felet förhindrar en lyckad behandling av interaktionen och kräver att sändaren ändrar meddelandet innan omsändning. W Warning En varning innebär att interaktionen inte kunde fullföljas helt enligt dess intention. Ett exempel är varningen att oväntade upprepningar av telefonnummer ignorerade. I Information Detaljinformationen beskriver ett problem som inte har förändrat eller förhindrat behandlingen av interaktionen. code CE CWE 0..1 Detaljerad felkod från RIV uppsättning av koder. text ED 0..1 Textuell beskrivning av fel. Regel: I RIV är endast textversionen av ED-datatypen tillåten i detta attribut. location SET<ST> 0..* Identifierar var i meddelandet felet finns. Detta attribut är icke obligatoriskt eftersom vissa typer av fel inte kan härröras till en viss plats (t.ex element saknas ). Format för denna sträng är ej standardiserat men för RIV meddelanden rekommenderas XPath uttryck om möjligt ControlActProcess ControlActProcess är i detta diagram endast en hänvisning till kontrollkuvertet. ControlActProcess beskrivs i detalj i det avsnittet.

18 18(37) 3.4 Kontrollkuvert (ControlAct-wrapper) för skapa/uppdatera/notifiera Domäninformationsmodell MCAI_DM700200SE00 Domäninformationsmodell för kontrollkuvert för skapa/uppdatera/notifiera Ovanstående modell är en översiktsmodell som beskriver alla informationsklasser som kan förekomma i kontrollkuvertet för skapa/uppdatera/notifiera. I RIV-fallet sammanfaller domänmodellen här exakt med meddelandemodellen för kontrollkuvertet (dvs. ovanstående diagram är både domäninformationsmodell och kontrollkuvertsmodell). Detta kontrollkuvert används när en sändare vill sända information till en mottagare utan tidigare kommunikation (dvs. mottagaren har inte explicit efterfrågat informationen). Skälet till detta kan vara att sändaren vill att mottagaren skall lagra information eller uppdatera befintlig information (i exempelvis ett centralt vårdregister). Ett annat skäl kan vara att sändaren förväntar sig att mottagaren skall agera på informationen (exempelvis genom att skicka ett larm till jourhavande läkare via sms).

19 19(37) Detaljbeskrivning av klasser i kontrollkuvert skapa/uppdatera/notifiera ControlActProcess Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 1..1 Fixt värde CACT. Indikerar att detta är en ControlAct moodcode CS CNE 1..1 Värde från fixt kodverk. Denna moodcode duplicerar oftast den kod som finns inne i själva informationsinnehållet. Om exempelvis informationen innehåller en beställning av en labundersökning kommer denna kod att vara RQO. EVN Event INT Intent APT Appointment ARQ Appointment Request PRMS Promise PRP Proposal RMD Recommendation RQO Request/Order id II 1..1 Identifierare för denna instans av utlösande händelse. code CD CWE 0..1 Identifierare för utlösande händelse. Exempelvis PALL_TE effectivetime IVL<TS> 0..1 Tidpunkten då den utlösande händelsen inträffade som gav upphov till denna överföring Subject/subjectOf typecode CS CNE 1..1 Fixt värde SBJ. Pekar ut informationen som överförs inne i kuverteringen. contextconductionind BL 1..1 Fixt värde true. Innebär att context inte följer med över denna relation. I detta fall innebär det i praktiken att om det finns en author i kontrollkuvertet är kan man inte anta att den personen eller systemet är author till informationen som sänds Act Act är i detta diagram endast en hänvisning till en faktisk domän. Dessa beskrivs i faktiska tjänste och domänbeskrivningar (t.ex Radiologi, eller Läkemedel).

20 20(37) authororperformer Attribut i fetstil är obligatoriska. Author or performer motsvarar i kontrollkuvertet den person eller maskin som gav upphov till informationen som sänds. Vid en remiss innehåller exempelvis denna klass (och de som hänger ihop med denna) den remitterande läkaren. Detta skiljer sig från den information som finns i överföringskuvertet som innehåller information om sändande system. Notera att denna author inte nödvändigt vis har författat informationen som förs över utan är den som har författat beslutet att sändningen skall ske. typecode CS CNE 1..1 Kod som anger om detta avser en utförare (PRF), eller den som ansvarar för sändning av informationen (AUT) time IVL<TS> 0..1 Tidpunkt eller intervall för skapande, eller utförande. signaturecode CE CNE 0..1 Beskriver om och hur författaren eller utföraren har signerat informationen. signaturetext ED 0..1 Innehåller författarens eller utförarens signatur R_AssignedPerson identified/confirmable

21 21(37) AssignedPerson (Role) Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 0..1 Fixt värde ASSIGNED id SET<II> 0..* Identitet för personen i sin yrkesroll. HSAID code CE CWE 0..1 Kod som specificerar yrkesroll. Kodverk? addr BAG<AD> 0..* Adress till personen i sin yrkesroll (t.ex address till avdelning) Person (Entity) Notera att personklassen endast instansieras om det finns behov av att ange personnamn. I annat fall antas tillräcklig information finnas i Role-klassen tillsammans med den tillhörande organisationen som personen agerat för (HL7: scoping organisation ). Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 1..1 Fixt värde PSN - Person determinercode CS CNE 1..1 Fixt värde INSTANCE name BAG<EN> 1..* Personens namn

22 22(37) R_AssignedDevice identified/confirmable AssignedDevice Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 0..1 Fixt värde ASSIGNED id SET<II> 0..* Identitet för denna instans av medicinsk apparatur i denna roll code CE CWE 0..1 Kod som specificerar roll för medicinsk teknisk utrustning. Kodverk? addr BAG<AD> 0..* Adress till utrustning (t.ex address till avdelning) Device

23 23(37) Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 1..1 Fixt värde DEV - device determinercode CS CNE 1..1 Fixt värde INSTANCE manufacturermodelname SC CWE 0..1 Modellnamn på medicinsktekniskutrustning softwarename SC CWE 0..1 Namn på mjukvara E_Organization identified/confirmable Organization Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 1..1 Fixt värde ORG - organization determinercode CS CNE 1..1 Fixt värde INSTANCE id SET<II> 1..* Organisationsidentifierare (HSAID) code CE CWE 0..1 Kod för att specifiera organisationstyp (Kodverk?) name BAG<ON> 0..* Organisationsnamn addr BAG<AD> 0..* Adress(-er) till organisation

24 24(37) 3.5 Kontrollkuvert för frågor (Query) Domäninformationsmodell QUQI_DM000001SE00 Domäninformationsmodell för fråga/svar kontrollkuvert Ovanstående modell är en översiktsmodell som beskriver alla informationsklasser 1 som kan förekomma i kontrollkuverten som används för frågor och svar. I RIV defineras tre stycken kontrollkuvert från denna domän. Dessa tre kontrollkuvert kan användas för att implementera i huvudsak två kommunikationsmönster för fråga och svar vilka beskrivs nedan. Klassernas attribut beskrivs i detalj i Beskrivning av klasser i kontrollkuvert för frågor. 1 continuationtoken är ett förslag från RIV arbetet till HL7 International. Vid skrivande stund ( ) har formellt beslut inte fattats, men mottagandet har vart positivt under det förberedande arbetet i gruppen Infrastructure and Messaging. Denna ändring är nödvändig för att tillåta tillståndslösa frågor.

25 25(37) Sekvensdiagram för fråga och svar Enkel fråga och svar Mönstret enkel fråga och svar innebär att klienten skickar en fråga till en tjänst. Tjänsten returnerar noll till flera svarsposter och avslutar samtidigt kommunikationssekvensen med ett svar/ack meddelande. De ingående kontrollkuverten beskrivs nedan Fråga och svar med fortsättning Mönstret fråga och svar med fortsättning innebär att klienten skickar en fråga till en tjänst tillsammans med en parameter som berättar hur många resultat poster som klienten vill få tillbaka med första svaret. Tjänsten returnerar noll till det önskade antalet poster. Klienten kan sedan skicka ett fortsättningskontrollkuvert med ett nytt önskat antal poster. Kommunikationen pågår tills klienten väljer att avsluta den. RIV kompatibla implementationer hanterar kommunikationen utan att tillstånd lagras hos tjänsten. De ingående kontrollkuverten beskrivs nedan.

RIV Tekniska Anvisningar Översikt

RIV Tekniska Anvisningar Översikt RIV Tekniska Anvisningar Översikt Version 2.0.1 ARK_0001 2014-12-08 Innehåll 1 Inledning... 6 1.1 Inledning utgåva E... 6 1.2 Målgrupp... 6 1.3 Syfte... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Tillgänglighet... 7

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för Ortopediremiss och -svar

RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för Ortopediremiss och -svar 1(25) RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för Ortopediremiss och -svar Helen Broberg, Region Skåne KG Nerander, Carelink 2(25) Vid elektroniskt informationsutbyte mellan två eller flera

Läs mer

Infektionsverktyget. RIV-specifikation Kap 4.1 SAD

Infektionsverktyget. RIV-specifikation Kap 4.1 SAD Infektionsverktyget RIV-specifikation Kap 4.1 SAD Innehållsförteckning 1. Allmän beskrivning... 8 1.1. Syfte... 9 1.2. Målgrupp... 9 1.3. Referenser... 9 1.3.1. Styrande dokument... 10 1.3.2. Stödjande

Läs mer

Tjänstegränssnitt för domänen kvalitetsregister. PM om tjänstegränssnitt för de nationella kvalitetsregistren på den Nationella Tjänsteplattformen

Tjänstegränssnitt för domänen kvalitetsregister. PM om tjänstegränssnitt för de nationella kvalitetsregistren på den Nationella Tjänsteplattformen Tjänstegränssnitt för domänen kvalitetsregister PM om tjänstegränssnitt för de nationella kvalitetsregistren på den Nationella Tjänsteplattformen Innehållsförteckning Introduktion... 2 Versionsinformation...

Läs mer

E-delegationen Vägledning för digital samverkan Version 2.1, 2013-11-15

E-delegationen Vägledning för digital samverkan Version 2.1, 2013-11-15 1(46) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Syfte och mål... 5 1.2 Vägledningen i sitt sammanhang... 5 1.3 Läsanvisning... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Målgrupp... 6 1.6 Genomförande... 7 2 Introduktion...

Läs mer

Software Architecture Document

Software Architecture Document Software Architecture Document Tjänsteplattformen version 1.1 Sidan 1(48) Revisioner Version Beskrivning Ändrad av PA1 Upprättande av dokumentet Mats Ekhammar PA2 Omstrukturering efter möte med Jan V Mats

Läs mer

Rapport SFTI handledning för Svefaktura

Rapport SFTI handledning för Svefaktura Rapport SFTI handledning för Svefaktura ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

RIV-SPECIFIKATION Infektionsverktyget 1(70) 2011-09-26 Ver 1.5. Kontaktpersoner: Rikard Lövström, projektledare rikard.lovstrom@gmail.

RIV-SPECIFIKATION Infektionsverktyget 1(70) 2011-09-26 Ver 1.5. Kontaktpersoner: Rikard Lövström, projektledare rikard.lovstrom@gmail. 1(70) Kontaktpersoner: Rikard Lövström, projektledare rikard.lovstrom@gmail.com 2(70) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 REVISIONSHISTORIK... 3 1 INLEDNING... 5 2 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Utvärdering av protokollet SOAP

Utvärdering av protokollet SOAP Utvärdering av protokollet SOAP Är SOAP framtidens kommunikationsprotokoll i distribuerade datorsystem över Internet? Evaluation of the SOAP protocol Is SOAP the future communication protocol in distributed

Läs mer

Specifikation av säker elektronisk kommunikation mellan aktörer i försäkringsbranschen

Specifikation av säker elektronisk kommunikation mellan aktörer i försäkringsbranschen Specifikation av säker elektronisk kommunikation mellan aktörer i försäkringsbranschen (Version 1.1) version 1.1 Sidan 1 av 25 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Notation...3 1.4 Förvaltning

Läs mer

Teknisk Review av K-samsök. Rapport

Teknisk Review av K-samsök. Rapport Teknisk Review av K-samsök Rapport 1(22) Sammanfattning Riksantikvarieämbetet har genomfört en oberoende utvärdering av systemet K-samsök som syftat till att identifiera styrkor och svagheter i systemet

Läs mer

Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation

Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation David Smedman Institutionen för informationsbehandling Åbo Akademi, Åbo, Finland E-post: dsmedman(snabela)abo.fi Abstrakt Denna uppsats kommer att ta

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

Webbseminarium BIF-Utbildning för utvecklare Version 1.0.0

Webbseminarium BIF-Utbildning för utvecklare Version 1.0.0 Typ av dokument Webbseminarium Datum 2009-07-02 Sida 1(85) Webbseminarium BIF-Utbildning för utvecklare Version 1.0.0 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Implementering...

Läs mer

VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering

VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering INFORMATIONSPECIFIKATION 1(93) VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering Magnus Fogelberg, VGR Christina Wisser, Meditik AB INFORMATIONSPECIFIKATION 2(93) Vid elektroniskt

Läs mer

Integrering med.net Examensarbete 20p Jonas Forsberg 2003-01-22

Integrering med.net Examensarbete 20p Jonas Forsberg 2003-01-22 Integrering med.net Examensarbete 20p Jonas Forsberg 2003-01-22 Abstract Integration of different systems is a common problem for most companies. This thesis investigates the possibility to use Microsoft

Läs mer

Introduktion till webbtjänster

Introduktion till webbtjänster Datavetenskap Christine Andersson & Hanna Karlsson Introduktion till webbtjänster Examensarbete, C-nivå 2003:14 Introduktion till webbtjänster Christine Andersson & Hanna Karlsson 2003 Christine Andersson,

Läs mer

Tjänsteorienterad Integration, ESB

Tjänsteorienterad Integration, ESB Avdelning för datavetenskap Martin Bood och Karl-Johan Fisk Tjänsteorienterad Integration, ESB Service Oriented Integration, ESB Examensarbete 10 poäng Datum: 07-10-12 Handledare: Examinator: Löpnummer:

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status 1(25) RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status Kontaktpersoner: Robert Georén(Mawell), 2(25) Revisionshistorik Version Date Change Author 0.1 Skapade dokumentet Robert Georén 0.2 2011-11-09

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

Råd gällande beständiga länkar

Råd gällande beständiga länkar UTKAST Råd gällande beständiga länkar Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 2 1.1. Råd gällnade beständiga länkar... 2 1.2. Vem

Läs mer

Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg

Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev:

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev: Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial Datum: 2013-11-04 Rev: UTBILDNINGSMETERIAL 2 (54) 1 Innehåll 2 Inledning... 5 3 Förutsättningar... 5 4 Mål... 6 5 Del 1 Inledning

Läs mer

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering?

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering? E-fakturavägar - Vad innebär e-fakturering? Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA - 2015 1 Förord Den här guiden är framtagen av Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA). Syftet är att beskriva vad e-fakturering

Läs mer

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Bilaga sammanträde 141216 HANDLINGSPLAN 1(20) version 0.4 och hantering av rapport från MSB - av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 2 2 och förslag

Läs mer

Byggserverövervakning

Byggserverövervakning Byggserverövervakning Utveckling av ett system för att synliggöra integrationsproblem Build server monitoring Development of a system visualizing problems with integration Andreas Cider Max Jacobs Fakulteten

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer