RIV HL7 v3-profil Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIV HL7 v3-profil Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg"

Transkript

1 1(37) RIV HL7 v3-profil Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg Kontaktpersoner: Lennart Eriksson, Stockholms läns landsting Sara Meunier, Carelink KG Nerander, Carelink Per Torlöf, Region Skåne

2 2(37) RIV Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg Detta dokument ingår i RIV Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg. Övriga ingående dokument och dess relationer framgår av nedanstående figur. Dokument i regelverket Avsiktsförklaring Riktlinjer Metodanvisningar Dokumentationsanvisningar inkl mallar Tekniska anvisningar HL7 v3-profil Konformitetsprocessen Informationsutbyte SHS HSA-tjänst Målgrupper Beslutsfattare på hög nivå inom vård och omsorg. Beslutsfattare, IT-strateger och upphandlande organisationer med IT-kompetens inom vård och omsorg. Leverantörer som utvecklar och levererar IT-system till vård och omsorg. Vård- och omsorgsgivare som utvecklar och/eller upphandlar system Externa parter som utbyter information med vård och omsorg Leverantörer som utvecklar och levererar IT-system till vård och omsorg. Vård- och omsorgsgivare som utvecklar och/eller upphandlar system, IT-strateger, projektdeltagare etc. Samma som för Metodanvisningarna Leverantörer som utvecklar och levererar IT-system till vård och omsorg. Vård- och omsorgsgivare som utvecklar och/eller upphandlar system Externa parter som utbyter information med vård och omsorg Samma som för Tekniska anvisningarna Samma som för Tekniska anvisningarna. Samma som för Tekniska anvisningarna Samma som för Tekniska anvisningarna

3 3(37) Innehållsförteckning 1 INLEDNING Mål och syfte Avgränsningar Fastställande, införande och förvaltning av Profilen Läsanvisning OMFATTNING MEDDELANDEUTFORMNING Kopplingar till RIV basmeddelanden Namngivning Överföringskuvert (transmission wrapper) Kontrollkuvert (ControlAct-wrapper) för skapa/uppdatera/notifiera Kontrollkuvert för frågor (Query) APPLIKATIONSFEL ATTACHMENTS/BILAGOR XML SERIALISERING PARAMETRAR WSDL Övergripande Namespace WSDL: Name WSDL: Messages WSDL: PortType WSDL: Operation WSDL: Binding...34 BILAGA 1 EXEMPEL PÅ HL7V3-MEDDELANDE Skapa/Uppdatera/Notifierings-meddelande...35 Acknowledgemeddelande...37

4 4(37) Revisionshistorik Revision Datum Vem Kommentar KG Nerander Fastställt av styrgruppen 1 Inledning Denn RIV HL7 v3-profil har inom ramen för RIV-projektet utarbetats av en arbetsgrupp ledd av KG Nerander, Carelink och bestående av Torbjörn Dahlin, Brainpool AB Lennart Eriksson, Stockholms läns landsting, Per Torlöf, Region Skåne, Lars Wahlgren, Sentensia samt Ted Wigefeldt, Gaupe. Torbjörn Dahlin har varit huvudförfattare. Sara Meunier, Carelink har deltagit i de senaste mötena. Dessutom har representanter för landsting, kommuner, privata vårdgivare, leverantörer och konsultföretag bidragit med synpunkter. 1.1 Mål och syfte Syftet med denna profil är hur man realiserar utbytet av information mellan två parter med hjälp av en HL7 v3-profil. Anvisningarna vänder sig till alla som har behov av att upphandla, utveckla och förvalta programvaror, som skall ta emot eller sända informationsmängder. 1.2 Avgränsningar Det generella regelverket för kuvertering etc av meddelande ges i RIV Tekniska anvisningar, som detta dokument är ett komplement till. Innehållsdelen i en informationsmängd eller meddelande specificeras i RIV Metodanvisningar. 1.3 Fastställande, införande och förvaltning av Profilen Beslut om framtagande av RIV HL7 v3-profil har tagits av Carelink, styrgruppen för RIV har fastställt dem och förvaltning av profilen sker enligt beslut av Carelink. För närvarande ansvarar Carelink för RIV HL7 v3-profil och ser till att profilen uppdateras så att den är aktuell och korrekt publiceras och sprids vid nya versioner följs upp årligen med avseende på användningen. Varje vård- och omsorgsgivare bör införa profilen i enlighet med styrgruppens beslut. 1.4 Läsanvisning Denna anvisning behandlar inget lätt ämne. Det finns inte heller någon genväg för att ta till sig detta. För att göra de justeringar i system, som krävs för att kunna skapa RIVmeddelanden så krävs att man i alla fall skaffar sig en bild av HL7 och WebServiceprotokollen. Man måste också studera goda exempel och ta råd av erfarna kollegor. Denna anvisning ger i bästa fall en sammanfattning av hur man bör göra. Dessutom är det en första utgåva med allt som det innebär.

5 5(37) 2 Omfattning En mängd existerande och kommande standarder inom området vårdinformation är idag baserade på HL7 organisationens Reference Information Model (HL7v3 RIM). HL7v3 standarden bidrar dessutom med standardisering för hur denna vårdinformation skall föras över med bland annat Web Service-lösningar. RIV har valt ut en begränsad delmängd av den funktionalitet som finns i HL7v3 standarden för att förenkla för implementatörer samt främja interoperabilitet mellan olika aktörer. Nedan följer en förteckning över hur RIV HL7v3 baserade meddelanden förhåller sig till vanligt förekommande standarder: Standard CEN EN GPIC CEN TS GPIC CEN pren x CEN EN Care service request/report pren HISA information viewpoint Legacy dokumenttyper (ostrukturerad information) Övrig strukturerad information RIV HL7v3 GPIC standarderna 1 till 3 innehåller informationskomponenter uppbyggda på HL7v3 RIM. Dessa kan naturligt transporteras i RIV meddelandekuvert. Den tekniska specifikationen (ej normerande) CEN innehåller en tidig variant av HL7v3 meddelandekuverten. RIV kuverten stödjer den funktionalitet som specificeras i består för närvarande (september 2006) av fem dokument varav är närmast färdigställande. I den nuvarande versionen av detta dokument kan man i annex B.1 läsa att målsättningen är att den logiska modellen skall kunna representeras i HL7v3 RIM för att underlätta för det antal länder som har tillkännagivit att de tänker basera sin nationella infrastruktur för vårdinformation på HL7 version 3:s kommunikationslösning som även RIV är baserad på. CEN har i samarbete med HL7 påbörjat arbetet på en HL7v3 mappning av För att föra över baserad information enligt denna profil krävs det att man använder HL7v3 mappningen av informationen. Detta är en GPIC baserad standard för att representera beställningar/remisser samt svar inom en mängd discipliner. Eftersom denna standard är GPIC/HL7v3 RIM kan den skickas i RIV meddelandekuvert direkt. Den kommande CEN HISA standarden innehåller en mappning av den logiska HISA informationsmodellen till GPIC/HL7v3 RIM vilket möjliggör att HISA baserade modeller enkelt kan skickas i RIV meddelandekuvert. Legacy dokument inkapslas i HL7v3 RIM strukturer. Vanligtvis finns en del information (t.ex patient identitet, sökord och tidpunkt) som kan beskrivas strukturerat. Dokumentet i sig skickas paketeras i datatypen ED. Om det existerar officiella mappningar mellan övrig information och HL7v3 RIM rekommenderar vi att dessa används. I annat fall är denna mappning oftast okomplicerad att utföra.

6 6(37) 3 Meddelandeutformning När HL7v3-strukturerad information överförs skall informationen inneslutas i ett HL7v3- meddelandekuvert. Överföringskuvert (Transmission wrapper) Kontrollkuvert (ControlAct wrapper) Innehåll (Payload) Kuvertet är uppdelat i två delar. Den första delen är överföringskuvertet (transmission wrapper). I överföringskuvertet beskrivs i huvudsak adressering (avsändarsystem, mottagarsystem, svarsmottagarsystem). Om meddelandet är ett svarsmeddelande innehåller överföringskuvertet även eventuella felmeddelanden, eller varningar, samt ett referensidnummer till meddelandet som detta är ett svar på. Överföringskuvertet identifierar även vilken interaktion det är frågan om genom att code-attributet sätts till exempelvis PALL_IN000001SE00. Kuvertets andra del består av kontrollkuvertet. Den här delen identifierar den utlösande händelsen för denna interaktion genom att code-attributet i control act sätts till exempelvis PALL_AR000001SE00. I denna del specificeras även vid behov vilken person som var upphov till interaktionen (t.ex förskrivande läkare), eller vilken medicinsk händelse som var upphov till interaktionen (t.ex. överkänslighet mot läkemedel kan intiera interaktionen avsluta ordination ). De två kuverten kapslar in informationen som utbyts i en viss interaktion, t.ex. beskrivningen av ett labresultat, eller en läkemedelsförskrivning. Strukturen på denna information har tagits fram under själva modelleringsarbetet och är baserad på HL7v3 RIM.

7 7(37) 3.1 Kopplingar till RIV basmeddelanden HL7v3 och GPIC baserade meddelanden definieras på applikationsnivå. Detta innebär att de är oberoende av underliggande transportprotokoll. Överföringen av dessa meddelanden sker med hjälp av de protokoll som defineras i RIV Tekniska anvisningar. Viss information från RIV-huvudet är duplicerad i HL7v3 överföringskuvertet. Skälet till detta är att RIV överföringshuvudet används på transportnivå och HL7v3 kuvertet är ett kuvert riktat till applikationsnivån. 3.2 Namngivning Under modellerings- och specifikationsprocessen tas ett antal olika komponenter fram. Det är viktigt att dessa följer en standardiserad namngivning eftersom de kan behöva refereras både från dokumentation och i vissa fall även maskinellt, exempelvis för att identifiera överförda informationsmängder, och operationer på dessa. Namngivningsstandarden har hämtats från hur HL7 namnger sina komponenter. Inom CEN arbetet produceras samma typer av komponenter, men där finns det inte en formaliserad namngivning. Enligt denna namngivningsstandard namnges komponenter på formen DDDD_KKxxxxxxSE00. DDDD motsvarar en fyra bokstävers identifierare för den domän som komponenter tillhör. Ett exempel på detta från RIV arbetet är PALL (patientens läkemedelslista). KK står för en kategorikod som identifierar vilken typ av komponent detta är (se tabell nedan). Efter detta kommer ett sexsiffrigt nummer som är unikt inom en viss domän tillsammans med en viss kategorikod. Numret fylls ut med inledande nollor vid behov. SE innebär att detta är en svensk utökning av HL7v3 standarden och de avslutande nollorna innebär att utökningen inte har genomgått en HL7 omröstning. PALL_DM000001SE00 innebär följaktligen att komponenten i fråga är svenska PALLs domäninformationsmodell. Tilldelning av domänidentifierare sker från Socialstyrelsens beredningsgrupp i samband med att ett nationellt projekt formeras kring en ny domän. Om den nya domänen är baserad på en befintlig HL7v3 domän väljs lämpligen dennas identifierare. Resterande del av komponentidentifieraren (kategorikod, samt nummer) sätts av projektledning inom en viss domän enligt ovanstående regler. Komponent Applikationsroll CEN/HL7: application role Domäninformationsmodell DIM CEN: DIM, Domain Information Model, HL7: D-MIM, Domain-Message Information Model Hierarkisk meddelandedefinition HMD CEN, HL7: HMD Hierarchical Message Descriptor Interaktion CEN, HL7: Interaction Meddelandeinformationsmodell MIM (även del av meddelande, i form av grafisk modell) Kategorikod AR DM HD IN RM

8 8(37) CEN: GMD, General Message Description, GPIC, General Purpose Information Component) HL7: R-MIM Refined Message Information Model) CMET, Common Message ElemenT Utlösande händelse CEN/HL7: Trigger event Meddelande (i form av XML schema) (HL7: Message Type) TE MT Interaktion En interaktion är när två parter kommunicerar. I denna kommunikation har både sändare och mottagare möjlighet att skicka ett informationspaket (meddelande) till den andra parten. De två typiska fallen är när sändaren skickar information till mottagaren, eller när sändaren frågar mottagaren efter information och mottagaren returnerar denna. Formellt defineras en interaktion av följande komponenter: en utlösande händelse (trigger event), orsaken till interaktionen ett överföringskuvert (transmission wrapper) ett kontrollkuvert (Trigger Event Control Act) ett meddelande (HL7v3: message type/payload/domain content, ej obligatoriskt). Utöver detta innehåller interaktionen också en definition av vilka roller sändare respektive mottagare spelar under denna interaktion, nämligen sändares applikationsroll

9 9(37) mottagares applikationsroll. PALL_IN000001SE00 Ny förskrivning PALL_TE000001SE00 Begäran om att lagra ny Läkemedelsförskrivning. MCCI_MT002100SE00 Meddelandeöverföring (XML-schema för standard överföringskuvert). MCAI_MT700201SE00 Kontrollkuvert PALL_MT000001SE00 Förskrivningsmeddelande Applikationsroller: Sändare: PALL_AR000001SE00 Förskrivarsystem Mottagare: PALL_AR000002SE00 Förskrivningslagring Utlösande händelse (Trigger Event) En utlösande händelse är i detta fall en beskrivning av vad som orsakar en interaktion. Den defineras med hjälp av löptext. Identifieringskoden refereras till i kontrollkuvertet. Exempel: PALL_TE000001SE00 Begäran om att lagra ny Läkemedelsförskrivning En förskrivning av läkemedel skall lagras i vårdinformationssystem Applikationsroll (Application Role) En applikationsroll beskriver respektive parts ansvar under en interaktion. Exempel: PALL_AR000001SE00 Förskrivarsystem. Den applikation i vilken förskrivaren utför förskrivningen. PALL_AR000002SE00 Förskrivningslagring. Det system som tar emot och lagrar förskrivningar i väntan på uthämtning av läkemedel.

10 10(37) 3.3 Överföringskuvert (transmission wrapper) Översikt Under olika delar av kommunikationen används olika överföringskuvert. I denna version av RIV presenteras två stycken generiska kuvert: Sänd meddelande till mottagare Send payload Svarsmeddelande från mottagare - Application Response Message Domäninformationsmodellen överföringskuvert nedan är den grundläggande modell som de specifika överföringskuverten måste vara en delmängd av. I nästa avsnitt visas alltså först domäninformationsmodellen och sedan förklaras de ingående delarna i denna. De specifika överföringskuverten som beskrivs i senare avsnitt ärver därmed betydelsen av klasser och attribut från domäninformationsmodellen. Notera att antalet potentiella överföringskuvert är alla de som kan härledas från domäninformationsmodellen nedan. Dessa överföringskuvert beskrivs i detalj senare i dokumentet. Till RIV-specifikationen bifogas även dessa i XML-schema format, samt exempel XML-kuvert Domäninformationsmodell MCCI_DM000000SE00 Domäninformationsmodell för överföringskuvert Ovanstående modell är en översiktsmodell som beskriver alla informationsobjekt som kan förekomma i överföringskuvertet. I detta avsnitt beskrivs de ingående objekten samt deras

11 11(37) attribut. Från denna modell skapas sedan de konkreta meddelandekuvert som används under kommunikationen Sänd meddelande till mottagare Send payload MCCI_RM SE00 Överföringskuvert sänd till mottagare Detta överföringskuvert används då ett system vill sända till en mottagare. Det som sänds (HL7: payload) kan antingen vara vårdinformation som skall behandlas eller tas ställning till, alternativt en fråga efter information. Klassen ControlActProcess hänvisar till kontrollkuvertet som beskrivs senare i detta dokument. Till RIV arbetet bifogas XML-scheman samt exempelfiler för det sammansatta överförings- och kontrollkuvertet. Notera att de attribut i modellen som är i fetstil är obligatoriska att ange och tillåter inga null-värden. Vilka värden som är obligatoriska kan skilja sig mellan domäninformationsmodellen och modellen för ett faktiskt överföringskuvert.

12 12(37) Svar och kvitton - svarsmeddelande MCCI_RM002300SE00 Överföringskuvert svarsmeddelande Detta överföringskuvert används dels då ett mottagande system skall sända ett svar till sändaren, dels då mottagaren skall sända tillbaka ett kvitto. Om det finns vårdinformation som returneras kapslas denna in i ett kontrollkuvert. Om det inte finns det kan kontrollkuvertet uteslutas. Klassen ControlActProcess hänvisar till kontrollkuvertet som beskrivs senare i detta dokument. Notera att i svarsmeddelandet är Acknowledgment- samt TargetTransmissionklassen obligatorisk. Till RIV arbetet bifogas XML-scheman samt exempelfiler för det sammansatta överförings- och kontrollkuvertet. Notera att de attribut i modellen som är i fetstil är obligatoriska att ange och tillåter inga nullvärden. Vilka värden som är obligatoriska kan skilja sig mellan domäninformationsmodellen och modellen för ett faktiskt överföringskuvert.

13 13(37) Detaljbeskrivning av klasser i överföringskuvert Message Message-klassen är den yttersta klassen i alla HL7/GPIC baserade meddelanden. Attribut i fetstil är obligatoriska. id II 1..1 En unik identifierare som beskriver meddelandet. Regel: I RIV-kompatibla meddelanden är detta en UUID. creationtime TS 1..1 Detta är tiden det sändande systemet skapade meddelandet. responsemodecode CS CNE 0..1 Denna kod beskriver vilken typ av svar som förväntas från mottagaren. Koden kommer från ett fixt kodverk D Deferred Mottagande system kan svara asynkront. I Immidiate Mottagande system skall anta att sändaren har gjort ett synkront anrop. Q Queue Mottagande system skall lagra svar i en lokal kö som sändaren hämtar resultat från. Regel: Queue används ej i denna version av RIV interactionid II 1..1 InteraktionsId. Beskriver vilken interaktion som avses (t.ex PALL_IN000001SE00) profileid LIST<II> 0..* ProfileId kan anges för att visa att meddelandet man skickat följer en viss meddelandeprofil, vilket är liktydigt med en variant av tjänsten. Ett exempel på detta är om man exempelvis använder sig av standard HL7v3 interaktioner som man har begränsat (dvs. man tillåter färre attribut eller kombinationer av klasser) så kan man vid anropet skicka in identifieraren för den profil man följer. En tjänstebeskrivning bör innehålla vilka profileid:n en specifik tjänst tillåter och vilka resultat man får av att ange dessa. processingcode CS CNE 1..1 Denna kod anger hur mottagande system skall behandla interaktionen. Koden kommer från ett fixt kodverk (fetstil markerar rekommenderad kod om det inte finns speciella behov): D Debugging Meddelandet är avsett för test av funktionalitet. P Production Meddelandet är ett produktionsmeddelande. T Training Meddelandet är genererat under utbildning av användare.

14 14(37) processingmodecode acceptackcode Sender Attribut i fetstil är obligatoriska. CS CNE 1..1 Denna kod beskriver i vilket behandlingsläge detta meddelande skall bearbetas. Fetstil markerar rekommenderat, om det inte finns speciella behov: A Archive Informationen skall behandlas för arkiveringssyfte. I Initial load Informationen skall behandlas i syfte att grundladda systemet med data. R Restore from archive Informationen skall behandlas i syfte att återställa tidigare arkiverat data. T Current processing Informationen är aktuellt nyproducerat data. CS CNE 1..1 Denna kod beskriver villkoren för om mottagaren skall sända ett resultatmeddelande (acknowledgement message) till sändaren. Fetstil markerar rekommenderat, om det inte finns speciella behov. Giltiga koder är följande: AL Always Skicka alltid ett resultatmeddelande ER Error/reject only Skicka endast resultatmeddelande om behandlingen misslyckats NE Never Skicka aldrig resultatmeddelande typecode CS 1..1 Fixt värde SND (sändare) telecom TEL 0..1 Adressen som används för att nå sändaren. Regel: För denna version av RIVspecifikationen är detta alltid en URI om den anges. Den är inte obligatorisk i det fallet då en meddelandeväxel vid asynkron hantering tar hand om att leverera meddelandet baserad på device.id (se device klassen), dvs. identitet snarare än direkt adress Receiver Attribut i fetstil är obligatoriska. typecode CS 1..1 Fixt värde RCV (mottagare)

15 15(37) telecom TEL 0..1 Adressen som används för att nå mottagaren. Regel: För denna version av RIVspecifikationen är detta alltid en URI om den anges. Den är inte obligatorisk i det fallet då en meddelandeväxel vid asynkron hantering tar hand om att leverera meddelandet baserad på device.id (se device klassen), dvs. identitet snarare än direkt adress RespondTo Om svar skall skickas någon annanstans än till sändaren används RespondTo klassen. Attribut i fetstil är obligatoriska. typecode CS 1..1 Fixt värde RCV (mottagare) telecom TEL 0..1 Adressen som används för att nå mottagaren av svarsmeddelanden. Regel: För denna version av RIVspecifikationen är detta alltid en URI om den anges. Den är inte obligatorisk eftersom man kan tänka sig att en meddelandeväxel vid asynkron hantering tar hand om att leverera meddelandet baserad på device.id (se device klassen), dvs. identitet snarare än direkt adress Device Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 1..1 Fixt värde DEV (device) determinercode CS CNE 1..1 INSTANCE (en viss identifierad instans av ett system) id SET<II> 1..* Applikationsinstansidentifierare manufacturermodelname SC CWE 0..1 Modellnamn på medicinsk teknisk utrustning softwarename SC CWE 0..1 Namn på mjukvaruprodukt.

16 16(37) TargetTransmission Target transmission används i svarsmeddelanden för att referera till meddelandet som initierade kommunikationen. Attribut i fetstil är obligatoriska. id II 1..1 Innehåller identifierare för det meddelande som gav upphov till detta svar Acknowledgement Attribut i fetstil är obligatoriska. typecode CS 1..1 Detta är en kod från en fix koduppsättning. AA Application Acknowledgement Accept Mottagande applikation har mottagit och behandlat meddelandet utan fel. AE Application Acknowledgement Error Mottagande applikation har mottagit och behandlat meddelandet med fel. Detaljer återfinns i AcknowledgementDetail klassen. AR Application Acknowledgement Reject Den mottagande applikationen misslyckades med behandlingen av meddelandet av skäl orelaterade till formatet eller innehållet i meddelandet. Sändaren måste avgöra om meddelandet skall sändas igen. Utöver detta finns i HL7v3 felkoder som hänvisar till infrastruktursfel. Dessa används ej i RIV kompatibla lösningar utan dessa fel returneras enligt RIV Tekniska anvisningar.

17 17(37) AcknowledgementDetail Innehåller detaljerad information i samband med ett svarsmeddelande. Attribut i fetstil är obligatoriska. typecode CS CNE 0..1 Denna kod kategoriserar den detaljerade resultatinformationen. Koden kommer från en fix koduppsättning: E Error Felet förhindrar en lyckad behandling av interaktionen och kräver att sändaren ändrar meddelandet innan omsändning. W Warning En varning innebär att interaktionen inte kunde fullföljas helt enligt dess intention. Ett exempel är varningen att oväntade upprepningar av telefonnummer ignorerade. I Information Detaljinformationen beskriver ett problem som inte har förändrat eller förhindrat behandlingen av interaktionen. code CE CWE 0..1 Detaljerad felkod från RIV uppsättning av koder. text ED 0..1 Textuell beskrivning av fel. Regel: I RIV är endast textversionen av ED-datatypen tillåten i detta attribut. location SET<ST> 0..* Identifierar var i meddelandet felet finns. Detta attribut är icke obligatoriskt eftersom vissa typer av fel inte kan härröras till en viss plats (t.ex element saknas ). Format för denna sträng är ej standardiserat men för RIV meddelanden rekommenderas XPath uttryck om möjligt ControlActProcess ControlActProcess är i detta diagram endast en hänvisning till kontrollkuvertet. ControlActProcess beskrivs i detalj i det avsnittet.

18 18(37) 3.4 Kontrollkuvert (ControlAct-wrapper) för skapa/uppdatera/notifiera Domäninformationsmodell MCAI_DM700200SE00 Domäninformationsmodell för kontrollkuvert för skapa/uppdatera/notifiera Ovanstående modell är en översiktsmodell som beskriver alla informationsklasser som kan förekomma i kontrollkuvertet för skapa/uppdatera/notifiera. I RIV-fallet sammanfaller domänmodellen här exakt med meddelandemodellen för kontrollkuvertet (dvs. ovanstående diagram är både domäninformationsmodell och kontrollkuvertsmodell). Detta kontrollkuvert används när en sändare vill sända information till en mottagare utan tidigare kommunikation (dvs. mottagaren har inte explicit efterfrågat informationen). Skälet till detta kan vara att sändaren vill att mottagaren skall lagra information eller uppdatera befintlig information (i exempelvis ett centralt vårdregister). Ett annat skäl kan vara att sändaren förväntar sig att mottagaren skall agera på informationen (exempelvis genom att skicka ett larm till jourhavande läkare via sms).

19 19(37) Detaljbeskrivning av klasser i kontrollkuvert skapa/uppdatera/notifiera ControlActProcess Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 1..1 Fixt värde CACT. Indikerar att detta är en ControlAct moodcode CS CNE 1..1 Värde från fixt kodverk. Denna moodcode duplicerar oftast den kod som finns inne i själva informationsinnehållet. Om exempelvis informationen innehåller en beställning av en labundersökning kommer denna kod att vara RQO. EVN Event INT Intent APT Appointment ARQ Appointment Request PRMS Promise PRP Proposal RMD Recommendation RQO Request/Order id II 1..1 Identifierare för denna instans av utlösande händelse. code CD CWE 0..1 Identifierare för utlösande händelse. Exempelvis PALL_TE effectivetime IVL<TS> 0..1 Tidpunkten då den utlösande händelsen inträffade som gav upphov till denna överföring Subject/subjectOf typecode CS CNE 1..1 Fixt värde SBJ. Pekar ut informationen som överförs inne i kuverteringen. contextconductionind BL 1..1 Fixt värde true. Innebär att context inte följer med över denna relation. I detta fall innebär det i praktiken att om det finns en author i kontrollkuvertet är kan man inte anta att den personen eller systemet är author till informationen som sänds Act Act är i detta diagram endast en hänvisning till en faktisk domän. Dessa beskrivs i faktiska tjänste och domänbeskrivningar (t.ex Radiologi, eller Läkemedel).

20 20(37) authororperformer Attribut i fetstil är obligatoriska. Author or performer motsvarar i kontrollkuvertet den person eller maskin som gav upphov till informationen som sänds. Vid en remiss innehåller exempelvis denna klass (och de som hänger ihop med denna) den remitterande läkaren. Detta skiljer sig från den information som finns i överföringskuvertet som innehåller information om sändande system. Notera att denna author inte nödvändigt vis har författat informationen som förs över utan är den som har författat beslutet att sändningen skall ske. typecode CS CNE 1..1 Kod som anger om detta avser en utförare (PRF), eller den som ansvarar för sändning av informationen (AUT) time IVL<TS> 0..1 Tidpunkt eller intervall för skapande, eller utförande. signaturecode CE CNE 0..1 Beskriver om och hur författaren eller utföraren har signerat informationen. signaturetext ED 0..1 Innehåller författarens eller utförarens signatur R_AssignedPerson identified/confirmable

21 21(37) AssignedPerson (Role) Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 0..1 Fixt värde ASSIGNED id SET<II> 0..* Identitet för personen i sin yrkesroll. HSAID code CE CWE 0..1 Kod som specificerar yrkesroll. Kodverk? addr BAG<AD> 0..* Adress till personen i sin yrkesroll (t.ex address till avdelning) Person (Entity) Notera att personklassen endast instansieras om det finns behov av att ange personnamn. I annat fall antas tillräcklig information finnas i Role-klassen tillsammans med den tillhörande organisationen som personen agerat för (HL7: scoping organisation ). Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 1..1 Fixt värde PSN - Person determinercode CS CNE 1..1 Fixt värde INSTANCE name BAG<EN> 1..* Personens namn

22 22(37) R_AssignedDevice identified/confirmable AssignedDevice Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 0..1 Fixt värde ASSIGNED id SET<II> 0..* Identitet för denna instans av medicinsk apparatur i denna roll code CE CWE 0..1 Kod som specificerar roll för medicinsk teknisk utrustning. Kodverk? addr BAG<AD> 0..* Adress till utrustning (t.ex address till avdelning) Device

23 23(37) Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 1..1 Fixt värde DEV - device determinercode CS CNE 1..1 Fixt värde INSTANCE manufacturermodelname SC CWE 0..1 Modellnamn på medicinsktekniskutrustning softwarename SC CWE 0..1 Namn på mjukvara E_Organization identified/confirmable Organization Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 1..1 Fixt värde ORG - organization determinercode CS CNE 1..1 Fixt värde INSTANCE id SET<II> 1..* Organisationsidentifierare (HSAID) code CE CWE 0..1 Kod för att specifiera organisationstyp (Kodverk?) name BAG<ON> 0..* Organisationsnamn addr BAG<AD> 0..* Adress(-er) till organisation

24 24(37) 3.5 Kontrollkuvert för frågor (Query) Domäninformationsmodell QUQI_DM000001SE00 Domäninformationsmodell för fråga/svar kontrollkuvert Ovanstående modell är en översiktsmodell som beskriver alla informationsklasser 1 som kan förekomma i kontrollkuverten som används för frågor och svar. I RIV defineras tre stycken kontrollkuvert från denna domän. Dessa tre kontrollkuvert kan användas för att implementera i huvudsak två kommunikationsmönster för fråga och svar vilka beskrivs nedan. Klassernas attribut beskrivs i detalj i Beskrivning av klasser i kontrollkuvert för frågor. 1 continuationtoken är ett förslag från RIV arbetet till HL7 International. Vid skrivande stund ( ) har formellt beslut inte fattats, men mottagandet har vart positivt under det förberedande arbetet i gruppen Infrastructure and Messaging. Denna ändring är nödvändig för att tillåta tillståndslösa frågor.

25 25(37) Sekvensdiagram för fråga och svar Enkel fråga och svar Mönstret enkel fråga och svar innebär att klienten skickar en fråga till en tjänst. Tjänsten returnerar noll till flera svarsposter och avslutar samtidigt kommunikationssekvensen med ett svar/ack meddelande. De ingående kontrollkuverten beskrivs nedan Fråga och svar med fortsättning Mönstret fråga och svar med fortsättning innebär att klienten skickar en fråga till en tjänst tillsammans med en parameter som berättar hur många resultat poster som klienten vill få tillbaka med första svaret. Tjänsten returnerar noll till det önskade antalet poster. Klienten kan sedan skicka ett fortsättningskontrollkuvert med ett nytt önskat antal poster. Kommunikationen pågår tills klienten väljer att avsluta den. RIV kompatibla implementationer hanterar kommunikationen utan att tillstånd lagras hos tjänsten. De ingående kontrollkuverten beskrivs nedan.

GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING. Webbservice. WSDL-fil. Skicka meddelanden. SMS och FastnätsSMS

GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING. Webbservice. WSDL-fil. Skicka meddelanden. SMS och FastnätsSMS GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING Tjänsten Messit Gateway består av ett gränssnitt som enkelt kan implementeras i en egen applikation. Det enda som krävs för att använda Messit Gateway är att applikationen som

Läs mer

Anvisning för Svensk Livfaktura

Anvisning för Svensk Livfaktura Anvisning för Svensk Livfaktura Bilaga B: Validering av PEPPOL BIS Svefaktura 5A 2.0 Version 1.0 Upphovsrätt Den här anvisningen för Livfaktura BIS 5A 2.0 är baserad på PEPPOL BIS 5A 2.0 som i sin tur

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17

BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17 BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17 1(7) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. BEAST:S REKOMMENDATION... 3 2.1 EDIFACT... 3 2.2 XML... 3 3. ALLMÄNT...

Läs mer

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 1(9) SAMVERKANSSPECIFIKATION för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Introduktion...3 2 Identifikation av parterna...4 2.1

Läs mer

LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK

LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK Gränssnittsspecifikation Försäkringskassan IT 1 (11) Ändringsförteckning Nedanstående tabell redovisar ändringshistoriken

Läs mer

RIV TA Domänschema 2.1

RIV TA Domänschema 2.1 1 (9) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 ARK_0006 CeHis AR www.cehis.se info@cehis.se RIV TA Domänschema 2.1 Utgåva C 2013-06-19 Center för ehälsa i samverkan

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna Nationell informationsstruktur 2015:2 Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna 2 NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR 2015:2 Innehåll Inledning... 5 Ord och uttryck... 6 Processmodeller... 7 Vad är en processmodell?...

Läs mer

FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN

FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN 2015-01-29 CALLISTAENTERPRISE.SE FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN Semantisk interoperabilitet Bakgrund Dagens standarder FHIR och framtidens

Läs mer

Apotekens Service. federationsmodell

Apotekens Service. federationsmodell Apotekens Service Federationsmodell Detta dokument beskriver hur Apotekens Service samverkar inom identitetsfederationer Datum: 2011-12-12 Version: Författare: Stefan Larsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Innehåll Nationell informationsstruktur arkitektur och metod... 3 Standarder inom informatik... 3 NI relaterat till ISO 42010...

Läs mer

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Definitioner, Akronymer och Förkortningar... 3 1.3 Referenser... 3

Läs mer

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation.

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Datum: 2011-02-28 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

RIV TA Basic Profile 2.1 RIV Tekniska Anvisningar

RIV TA Basic Profile 2.1 RIV Tekniska Anvisningar RIV 2.1 Anvisningar Bilaga 5.1 CeHis Arkitekturledning Sida: 1 (11) RIV TA Basic Profile 2.1 Utgåva B 2012-01-03 RIV 2.1 Anvisningar Bilaga 5.1 CeHis Arkitekturledning Sida: 2 (11) Utgåva PA1 Utgåvehistorik

Läs mer

MIS Life Insurance XML

MIS Life Insurance XML MIS Life Insurance XML Kundfråga Kundfråga Livförsäkring Version: 1 Utgåva: 6.2 Referens: MIS Life Insurance XML Kundfråga version 1.6.2 Uppdaterad: 2013-05-23 Kommentarer och rättningar av detta dokument

Läs mer

Fi2xml-meddelande Arkitektur

Fi2xml-meddelande Arkitektur Innehåll 4 Inledning 2 4.1 Process certifiering 2 4.1.1 Projektdefinition 3 4.1.2 Konstruktion 3 4.1.3 Godkännande och certifiering 4 4.1.4 Publicering 4 4.2 Scenarier 4 4.2.1 Behov av integrationer mellan

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remisstatus

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remisstatus 1(25) RIV Informationsspecifikation Visualisering Remisstatus Kontaktpersoner: Robert Georén(Mawell), 2(25) Revisionshistorik Version Date Change Author 0.1 Skapade dokumentet Robert Georén 0.2 2011-11-09

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1: METS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status 1(25) RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status Kontaktpersoner: Robert Georén(Mawell), 2(25) Revisionshistorik Version Date Change Author 0.1 Skapade dokumentet Robert Georén 0.2 2011-11-09

Läs mer

Testning av Sambi. Testplan. Version PA12. Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24. Copyright (c) 2014 IIS

Testning av Sambi. Testplan. Version PA12. Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24. Copyright (c) 2014 IIS Testning av Sambi Testplan Version PA12 Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24 Copyright (c) 2014 IIS Dokument kontroll Dokument information och säkerhet Skapad av Faktaansvarig Dokumentansvarig

Läs mer

UML. Översikt UML. Relationer mellan klasser. A är ett aggregerat av B:n. Kontor aggregat av Enheter. 12 olika diagramtyper, bl.a.

UML. Översikt UML. Relationer mellan klasser. A är ett aggregerat av B:n. Kontor aggregat av Enheter. 12 olika diagramtyper, bl.a. Översikt UML Sekvensdiagram (dynamic structure) Informationsflöde genom programmet Användningsfall (use cases) Aktörers interaktion med systemet Paketdiagram Beroenden mellan paket abstrakta klasser Multipel

Läs mer

Beslutsunderlag. Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker

Beslutsunderlag. Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker Beslutsunderlag Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker 1. Bakgrund och problemställning... 2 2. Rekommendation...

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Version 1.0 2014-04-15 1 (7) 1 INLEDNING OCH SYFTE 3 1.1 AVGRÄNSNINGAR 3 1.2 DEFINITIONER 3 2 POLICYPARAMETRAR 4 2.1 DATALAGRING 4 2.1.1 LAGRING AV INFORMATION

Läs mer

Sammanfattning och specifikationer för POT

Sammanfattning och specifikationer för POT 0.2 Sammanfattning och specifikationer för POT Kornhamnstorg 61 SE-111 27 Stockholm Sweden 00 00 Telefon: +46 (0)8 791 92 Telefax: +46 (0)8 791 95 www.certezza.net Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Hantering av tillitsnivåer

Hantering av tillitsnivåer Hantering av tillitsnivåer Version 1.2 Innehåll Hantering av tillitsnivåer för Skolfederation... 1 1 Inledning... 2 2 Tillitsnivåer... 2 3 Profiler och referenser... 2 3.1 Förtydligande gällande deploymentprofil...

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 1/15 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

Dokumentation. Ver 1.1.9 2014-01-08 Sida 1

Dokumentation. Ver 1.1.9 2014-01-08 Sida 1 Dokumentation Sida 1 Innehåll Om detta dokument... 4 Funktioner... 4 Allmänt om våra gränssnitt (API:er)... 4 Kryptering... 4 Debugprioritet... 4 SMS/MMS - utgående... 5 Parametrar... 5 Webservice... 5

Läs mer

Bas - Utvecklingsstöd

Bas - Utvecklingsstöd Bas - Utvecklingsstöd skapad för: SVR skapad av: Robert Georén Version: 1.2 Datum: 2010-05-19 Förändringar Vem När Vad Robert Georén 2009-05-11 Skapade dokumentet, version 1.0. Robert Georén 2009-09-15

Läs mer

Råd gällande beständiga länkar

Råd gällande beständiga länkar UTKAST Råd gällande beständiga länkar Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 2 1.1. Råd gällnade beständiga länkar... 2 1.2. Vem

Läs mer

Karlstads Universitet, Datavetenskap 1

Karlstads Universitet, Datavetenskap 1 2003-01-20 DAV B04 - Databasteknik 2003-01-20 KaU - Datavetenskap - DAV B04 - MGö 26 Relationsmodellen En formell teori som baserar sig på (främst) mängdlära predikatlogik Föreslogs av E.F Codd 1970 i

Läs mer

Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan

Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan 1 (25) Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Inledning... 4 1 Förutsättningar... 4 1.1 Registrera... 4 1.2 Certifikat... 4 2 Skicka

Läs mer

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Innehåll Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Information som ska användas i NPÖ Produktval NPÖ Tidplaner och aktiviteter för NPÖ Jan Edquist IT-arkitekt

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Uppgiftskravstjänsten Beskrivning av XML-schema för uppgiftskrav som öppna data. Version 2.0

Uppgiftskravstjänsten Beskrivning av XML-schema för uppgiftskrav som öppna data. Version 2.0 Uppgiftskravstjänsten Beskrivning av XML-schema för uppgiftskrav som öppna data Version 2.0 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 XML-schema... 3 2.1 Element för paketering av uppgiftskrav... 3 2.1.1

Läs mer

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3 BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3 Innehåll Allmänt... 2 A. Generella krav... 2 Övergripande krav på verksamheten... 2 Säkerhetsarbete... 3 Granskning och uppföljning... 3 Kryptografisk säkerhet... 3

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

SSEK version 2.0. Säkra webbtjänster för affärskritisk kommunikation 2006-05-10

SSEK version 2.0. Säkra webbtjänster för affärskritisk kommunikation 2006-05-10 SSEK version 2.0 Säkra webbtjänster för affärskritisk kommunikation 2006-05-10 Mats Andersson, Skandia Liv Peter Danielsson, Skandia Liv Gustaf Nyman, Skandia Liv Sammanfattning SSEK 2.0 specificerar hur

Läs mer

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006 Vad är MoReq1? en informationsmodell som specificerar funktionella krav på ett elektroniskt dokumenthanteringssystem (specifika, ERMS) kan tillämpas inom såväl offentlig som enskild sektor omfattar i någon

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax (SMED) ersätter telefax En omfattande användning av telefaxutrustning sker idag inom landsting och kommuner. Kommunikation med hjälp av telefax utgör en stor risk när det gäller säkerhet avseende bristande

Läs mer

Specifikation av säker elektronisk kommunikation mellan aktörer i försäkringsbranschen

Specifikation av säker elektronisk kommunikation mellan aktörer i försäkringsbranschen Specifikation av säker elektronisk kommunikation mellan aktörer i försäkringsbranschen (Version 1.1) version 1.1 Sidan 1 av 25 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Notation...3 1.4 Förvaltning

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Delegering. Procapita Vård och Omsorg. Komponentbeskrivning. Version 9.1 2012-01-15

Delegering. Procapita Vård och Omsorg. Komponentbeskrivning. Version 9.1 2012-01-15 Procapita Vård och Omsorg Komponentbeskrivning Version 9.1 2012-01-15 Sida 2/17 Denna komponentbeskrivning utformas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med de säkerhetskrav som ställs i EU-direktiv

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

E12 "Evil is going on"

E12 Evil is going on E12 "Evil is going on" Föreläsning 12, HT2014 AJAX Kurs: 1dv403 Webbteknik I Johan Leitet E12 Evil is going on Dagens agenda AJAX XMLHttpRequest-objektet JSON Vad är AJAX? Asynchronous JavaScript and XML

Läs mer

Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi. Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen

Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi. Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen Nationellt fackspråk Vård och omsorg Snomed CT Klassifikationer och kodverk Termbanken

Läs mer

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor http://w3.msi.vxu.se/multimedia Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor Rune Körnefors Innehåll Variabler i JavaScript

Läs mer

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

IE1204/IE1205 Digital Design

IE1204/IE1205 Digital Design TENTAMEN IE1204/IE1205 Digital Design 2012-12-13, 09.00-13.00 Inga hjälpmedel är tillåtna! Hjälpmedel Tentamen består av tre delar med sammanlagd tolv uppgifter, och totalt 30 poäng. Del A1 (Analys) innehåller

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Dokumentation. Ver 1.2.0 2015-04-23 Sida 1

Dokumentation. Ver 1.2.0 2015-04-23 Sida 1 Dokumentation Sida 1 Innehåll Om detta dokument... 4 Funktioner... 4 Allmänt om våra gränssnitt (API:er)... 4 Kryptering... 4 Debugprioritet... 4 SMS/MMS - utgående... 5 Parametrar... 5 Webservice... 5

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status 1(29) RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status Kontaktpersoner: Robert Georén(Mawell), 2(29) Revisionshistorik Version Date Change Author 0.1 Skapade dokumentet Robert Georén 0.2 2011-11-09

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Kataloghantering i Ariba kompletterande information om Partial Items & Parametric Data

Kataloghantering i Ariba kompletterande information om Partial Items & Parametric Data Kataloghantering i Ariba kompletterande information om Partial Items & Parametric Data Innehåll Roller/ansvarsområden Definitioner Partial Item Parametric Data Syntax Partial Item Parametric Data Exempel

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1 Algoritmer Lars Larsson VT 2007 Lars Larsson Algoritmer 1 1 2 3 4 5 Lars Larsson Algoritmer 2 Ni som går denna kurs är framtidens projektledare inom mjukvaruutveckling. Som ledare måste ni göra svåra beslut

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter. Pappersfullmakter

Läs mer

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1. Log-in Logga in till ServiceFirst på: www.servicef.com. Skriv in ditt användarnamn och lösenord Klicka på

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Strategi för vårddokumentation i LiÖ

Strategi för vårddokumentation i LiÖ Pär Holgersson, projektledare., Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 Verksamhetsrådet i LiÖ, 2 Förtydligande av exempel på verksamheter

Läs mer

Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems

Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems SIS-remiss 9449 Remisstiden utgår: 2012-01-31 Remissen omfattar: ISO/DIS

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Objektorientering. Grunderna i OO

Objektorientering. Grunderna i OO Objektorientering Grunderna i OO 1 Systemutveckling Tre systemnivåer: Verksamhet Informationssystem Datasystem Huvuduppgifterna i ett systemutvecklingsarbete: Verksamhetsanalys Informationsbehovsanalys

Läs mer

HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter. Scenariobeskrivning, version 2.0, 2014-09-30

HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter. Scenariobeskrivning, version 2.0, 2014-09-30 HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter Scenariobeskrivning, version 2.0, Innehåll Inledning... 3 Information som ska sparas vid arkivering... 3 Scenario 1: En vårdenhet stängs... 4 Scenario

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2012-11-05 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutat Dokumentid:

Läs mer

Översättning av modeller uttryckta med STANLIs begreppsmodell till Express

Översättning av modeller uttryckta med STANLIs begreppsmodell till Express STG Allmänna Standiseringsgruppen 1995-10-03 1(17) Översättning av modeller uttryckta med STANLIs begreppsmodell till Express Marianne Janning Clary Sundblad På uppdrag av Allmänna Standardiseringsgruppen

Läs mer

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation (IHE & Continua) Mikael Johansson, IT-strateg, inera mikael.johansson@inera.se 0706-987425

Läs mer

Bilaga 4f. Gemensamma processer. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 4f. Gemensamma processer. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINSFÖRVLTNINEN FÖRFRÅNINSUNDERL SID 1 (13) Bilaga 4f emensamma processer Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

TENTAMEN FÖR KURS DAV C03, DATAKOMMUNIKATION II 5p Sid 1 av 6 Torsdag 01-10-25 kl 14.00 19.00

TENTAMEN FÖR KURS DAV C03, DATAKOMMUNIKATION II 5p Sid 1 av 6 Torsdag 01-10-25 kl 14.00 19.00 !#"$ %&(')+*#,&-(*#%$-#./) %$'45%&67%&89 TENTAMEN FÖR KURS DAV C, DATAKOMMUNIKATION II 5p Sid av 6 Torsdag --5 kl 4. 9. Ansvarig lärare: Johan Garcia, Annika Wennström, Katarina Asplund Betygsgränser:

Läs mer

Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen

Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen Revisionshistorik Version Beskrivning Ändrad av PA1 Upprättande av dokumentet Jan Västernäs A Första versionen Jan Västernäs PB1

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Framtagande av mobil tjänst inom Region Skåne

Framtagande av mobil tjänst inom Region Skåne Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Johan Åbrandt, Olof Mårtensson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Framtagande av mobil

Läs mer

Dokumentmallar i praktiken, Nyps

Dokumentmallar i praktiken, Nyps Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Dokumentmallar i praktiken Handledning 2009-08-13 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Magnus Österlund, Daniel Madsén 0.4 Dokumentmallar i praktiken, Nyps

Läs mer

KAP 18 SQL SERVER AGENT

KAP 18 SQL SERVER AGENT KAP 18 SQL SERVER AGENT Tjänsten Sql Server Agent Operator Job Alert (larm) http://www.youtube.com/watch?v=ii1tc493bzm 1 VAD ÄR SQL SERVER AGENT? SQL Server Agent är en tjänst (service) som ansvarar för:

Läs mer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer apple NSL Manager Handbok för nätverksadministratörer Den här handboken innehåller information om NSL Manager (Network Services Location Manager) och om hur man konfigurerar ett nätverk för användning

Läs mer

Isolda Inköp - EDI. Specifikation v 2.0

Isolda Inköp - EDI. Specifikation v 2.0 Isolda Inköp - EDI Specifikation v 2.0 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 1.1 Vad är EDI?... 4 1.2 Skicka och ta emot dokumenten... 4 1.3 Filformaten... 4 1.3.1 XML (Språket/Formatet)...

Läs mer

Bilaga C (informativ) Översikt och exempel

Bilaga C (informativ) Översikt och exempel Bilaga C (informativ) Översikt och exempel Exemplet i denna bilaga är avsett att ge en översikt över den datastruktur och det datainnehåll som standarden anvisar. Exemplet är inte avsett att vara helt

Läs mer

Bilaga 3: RIV-SHS förstudie, Mina intyg

Bilaga 3: RIV-SHS förstudie, Mina intyg Bilaga 3 RIV-SHS förstudie, Mina intyg Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Historik... 2 4. Problembeskrivning... 2 5. Nulägesbeskrivning... 3 6. Börlägesbeskrivning... 3 6.1. Effektmål...

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt Översikt och Anslutning 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda 1. Bakgrund 2. Användarperspektiv och nytta 3. Status

Läs mer

Tekniska anvisningar. Video- och distansmöte

Tekniska anvisningar. Video- och distansmöte Tekniska anvisningar Video- och distansmöte Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Beskrivning av den tekniska lösningen... 5 2.1. Protokollfamiljer och standarder... 5 2.2. Central gatekeeper... 7

Läs mer

Introduktion. Byggstenar TDBA63 2005-11-22

Introduktion. Byggstenar TDBA63 2005-11-22 Introduktion UML står för Unified Modeling Language. Det är tänkt att fungera som hjälpmedel vid modellering av alla tänkbara typer av utvecklingsarbeten, inte bara inom dataomdrådet. Det största värdet

Läs mer

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode communication En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om kryperting, nyckelhantering, och elektroniska certifikat. innehåll communication Det handlar om trygghet och

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer