RIV HL7 v3-profil Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIV HL7 v3-profil Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg"

Transkript

1 1(37) RIV HL7 v3-profil Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg Kontaktpersoner: Lennart Eriksson, Stockholms läns landsting Sara Meunier, Carelink KG Nerander, Carelink Per Torlöf, Region Skåne

2 2(37) RIV Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg Detta dokument ingår i RIV Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg. Övriga ingående dokument och dess relationer framgår av nedanstående figur. Dokument i regelverket Avsiktsförklaring Riktlinjer Metodanvisningar Dokumentationsanvisningar inkl mallar Tekniska anvisningar HL7 v3-profil Konformitetsprocessen Informationsutbyte SHS HSA-tjänst Målgrupper Beslutsfattare på hög nivå inom vård och omsorg. Beslutsfattare, IT-strateger och upphandlande organisationer med IT-kompetens inom vård och omsorg. Leverantörer som utvecklar och levererar IT-system till vård och omsorg. Vård- och omsorgsgivare som utvecklar och/eller upphandlar system Externa parter som utbyter information med vård och omsorg Leverantörer som utvecklar och levererar IT-system till vård och omsorg. Vård- och omsorgsgivare som utvecklar och/eller upphandlar system, IT-strateger, projektdeltagare etc. Samma som för Metodanvisningarna Leverantörer som utvecklar och levererar IT-system till vård och omsorg. Vård- och omsorgsgivare som utvecklar och/eller upphandlar system Externa parter som utbyter information med vård och omsorg Samma som för Tekniska anvisningarna Samma som för Tekniska anvisningarna. Samma som för Tekniska anvisningarna Samma som för Tekniska anvisningarna

3 3(37) Innehållsförteckning 1 INLEDNING Mål och syfte Avgränsningar Fastställande, införande och förvaltning av Profilen Läsanvisning OMFATTNING MEDDELANDEUTFORMNING Kopplingar till RIV basmeddelanden Namngivning Överföringskuvert (transmission wrapper) Kontrollkuvert (ControlAct-wrapper) för skapa/uppdatera/notifiera Kontrollkuvert för frågor (Query) APPLIKATIONSFEL ATTACHMENTS/BILAGOR XML SERIALISERING PARAMETRAR WSDL Övergripande Namespace WSDL: Name WSDL: Messages WSDL: PortType WSDL: Operation WSDL: Binding...34 BILAGA 1 EXEMPEL PÅ HL7V3-MEDDELANDE Skapa/Uppdatera/Notifierings-meddelande...35 Acknowledgemeddelande...37

4 4(37) Revisionshistorik Revision Datum Vem Kommentar KG Nerander Fastställt av styrgruppen 1 Inledning Denn RIV HL7 v3-profil har inom ramen för RIV-projektet utarbetats av en arbetsgrupp ledd av KG Nerander, Carelink och bestående av Torbjörn Dahlin, Brainpool AB Lennart Eriksson, Stockholms läns landsting, Per Torlöf, Region Skåne, Lars Wahlgren, Sentensia samt Ted Wigefeldt, Gaupe. Torbjörn Dahlin har varit huvudförfattare. Sara Meunier, Carelink har deltagit i de senaste mötena. Dessutom har representanter för landsting, kommuner, privata vårdgivare, leverantörer och konsultföretag bidragit med synpunkter. 1.1 Mål och syfte Syftet med denna profil är hur man realiserar utbytet av information mellan två parter med hjälp av en HL7 v3-profil. Anvisningarna vänder sig till alla som har behov av att upphandla, utveckla och förvalta programvaror, som skall ta emot eller sända informationsmängder. 1.2 Avgränsningar Det generella regelverket för kuvertering etc av meddelande ges i RIV Tekniska anvisningar, som detta dokument är ett komplement till. Innehållsdelen i en informationsmängd eller meddelande specificeras i RIV Metodanvisningar. 1.3 Fastställande, införande och förvaltning av Profilen Beslut om framtagande av RIV HL7 v3-profil har tagits av Carelink, styrgruppen för RIV har fastställt dem och förvaltning av profilen sker enligt beslut av Carelink. För närvarande ansvarar Carelink för RIV HL7 v3-profil och ser till att profilen uppdateras så att den är aktuell och korrekt publiceras och sprids vid nya versioner följs upp årligen med avseende på användningen. Varje vård- och omsorgsgivare bör införa profilen i enlighet med styrgruppens beslut. 1.4 Läsanvisning Denna anvisning behandlar inget lätt ämne. Det finns inte heller någon genväg för att ta till sig detta. För att göra de justeringar i system, som krävs för att kunna skapa RIVmeddelanden så krävs att man i alla fall skaffar sig en bild av HL7 och WebServiceprotokollen. Man måste också studera goda exempel och ta råd av erfarna kollegor. Denna anvisning ger i bästa fall en sammanfattning av hur man bör göra. Dessutom är det en första utgåva med allt som det innebär.

5 5(37) 2 Omfattning En mängd existerande och kommande standarder inom området vårdinformation är idag baserade på HL7 organisationens Reference Information Model (HL7v3 RIM). HL7v3 standarden bidrar dessutom med standardisering för hur denna vårdinformation skall föras över med bland annat Web Service-lösningar. RIV har valt ut en begränsad delmängd av den funktionalitet som finns i HL7v3 standarden för att förenkla för implementatörer samt främja interoperabilitet mellan olika aktörer. Nedan följer en förteckning över hur RIV HL7v3 baserade meddelanden förhåller sig till vanligt förekommande standarder: Standard CEN EN GPIC CEN TS GPIC CEN pren x CEN EN Care service request/report pren HISA information viewpoint Legacy dokumenttyper (ostrukturerad information) Övrig strukturerad information RIV HL7v3 GPIC standarderna 1 till 3 innehåller informationskomponenter uppbyggda på HL7v3 RIM. Dessa kan naturligt transporteras i RIV meddelandekuvert. Den tekniska specifikationen (ej normerande) CEN innehåller en tidig variant av HL7v3 meddelandekuverten. RIV kuverten stödjer den funktionalitet som specificeras i består för närvarande (september 2006) av fem dokument varav är närmast färdigställande. I den nuvarande versionen av detta dokument kan man i annex B.1 läsa att målsättningen är att den logiska modellen skall kunna representeras i HL7v3 RIM för att underlätta för det antal länder som har tillkännagivit att de tänker basera sin nationella infrastruktur för vårdinformation på HL7 version 3:s kommunikationslösning som även RIV är baserad på. CEN har i samarbete med HL7 påbörjat arbetet på en HL7v3 mappning av För att föra över baserad information enligt denna profil krävs det att man använder HL7v3 mappningen av informationen. Detta är en GPIC baserad standard för att representera beställningar/remisser samt svar inom en mängd discipliner. Eftersom denna standard är GPIC/HL7v3 RIM kan den skickas i RIV meddelandekuvert direkt. Den kommande CEN HISA standarden innehåller en mappning av den logiska HISA informationsmodellen till GPIC/HL7v3 RIM vilket möjliggör att HISA baserade modeller enkelt kan skickas i RIV meddelandekuvert. Legacy dokument inkapslas i HL7v3 RIM strukturer. Vanligtvis finns en del information (t.ex patient identitet, sökord och tidpunkt) som kan beskrivas strukturerat. Dokumentet i sig skickas paketeras i datatypen ED. Om det existerar officiella mappningar mellan övrig information och HL7v3 RIM rekommenderar vi att dessa används. I annat fall är denna mappning oftast okomplicerad att utföra.

6 6(37) 3 Meddelandeutformning När HL7v3-strukturerad information överförs skall informationen inneslutas i ett HL7v3- meddelandekuvert. Överföringskuvert (Transmission wrapper) Kontrollkuvert (ControlAct wrapper) Innehåll (Payload) Kuvertet är uppdelat i två delar. Den första delen är överföringskuvertet (transmission wrapper). I överföringskuvertet beskrivs i huvudsak adressering (avsändarsystem, mottagarsystem, svarsmottagarsystem). Om meddelandet är ett svarsmeddelande innehåller överföringskuvertet även eventuella felmeddelanden, eller varningar, samt ett referensidnummer till meddelandet som detta är ett svar på. Överföringskuvertet identifierar även vilken interaktion det är frågan om genom att code-attributet sätts till exempelvis PALL_IN000001SE00. Kuvertets andra del består av kontrollkuvertet. Den här delen identifierar den utlösande händelsen för denna interaktion genom att code-attributet i control act sätts till exempelvis PALL_AR000001SE00. I denna del specificeras även vid behov vilken person som var upphov till interaktionen (t.ex förskrivande läkare), eller vilken medicinsk händelse som var upphov till interaktionen (t.ex. överkänslighet mot läkemedel kan intiera interaktionen avsluta ordination ). De två kuverten kapslar in informationen som utbyts i en viss interaktion, t.ex. beskrivningen av ett labresultat, eller en läkemedelsförskrivning. Strukturen på denna information har tagits fram under själva modelleringsarbetet och är baserad på HL7v3 RIM.

7 7(37) 3.1 Kopplingar till RIV basmeddelanden HL7v3 och GPIC baserade meddelanden definieras på applikationsnivå. Detta innebär att de är oberoende av underliggande transportprotokoll. Överföringen av dessa meddelanden sker med hjälp av de protokoll som defineras i RIV Tekniska anvisningar. Viss information från RIV-huvudet är duplicerad i HL7v3 överföringskuvertet. Skälet till detta är att RIV överföringshuvudet används på transportnivå och HL7v3 kuvertet är ett kuvert riktat till applikationsnivån. 3.2 Namngivning Under modellerings- och specifikationsprocessen tas ett antal olika komponenter fram. Det är viktigt att dessa följer en standardiserad namngivning eftersom de kan behöva refereras både från dokumentation och i vissa fall även maskinellt, exempelvis för att identifiera överförda informationsmängder, och operationer på dessa. Namngivningsstandarden har hämtats från hur HL7 namnger sina komponenter. Inom CEN arbetet produceras samma typer av komponenter, men där finns det inte en formaliserad namngivning. Enligt denna namngivningsstandard namnges komponenter på formen DDDD_KKxxxxxxSE00. DDDD motsvarar en fyra bokstävers identifierare för den domän som komponenter tillhör. Ett exempel på detta från RIV arbetet är PALL (patientens läkemedelslista). KK står för en kategorikod som identifierar vilken typ av komponent detta är (se tabell nedan). Efter detta kommer ett sexsiffrigt nummer som är unikt inom en viss domän tillsammans med en viss kategorikod. Numret fylls ut med inledande nollor vid behov. SE innebär att detta är en svensk utökning av HL7v3 standarden och de avslutande nollorna innebär att utökningen inte har genomgått en HL7 omröstning. PALL_DM000001SE00 innebär följaktligen att komponenten i fråga är svenska PALLs domäninformationsmodell. Tilldelning av domänidentifierare sker från Socialstyrelsens beredningsgrupp i samband med att ett nationellt projekt formeras kring en ny domän. Om den nya domänen är baserad på en befintlig HL7v3 domän väljs lämpligen dennas identifierare. Resterande del av komponentidentifieraren (kategorikod, samt nummer) sätts av projektledning inom en viss domän enligt ovanstående regler. Komponent Applikationsroll CEN/HL7: application role Domäninformationsmodell DIM CEN: DIM, Domain Information Model, HL7: D-MIM, Domain-Message Information Model Hierarkisk meddelandedefinition HMD CEN, HL7: HMD Hierarchical Message Descriptor Interaktion CEN, HL7: Interaction Meddelandeinformationsmodell MIM (även del av meddelande, i form av grafisk modell) Kategorikod AR DM HD IN RM

8 8(37) CEN: GMD, General Message Description, GPIC, General Purpose Information Component) HL7: R-MIM Refined Message Information Model) CMET, Common Message ElemenT Utlösande händelse CEN/HL7: Trigger event Meddelande (i form av XML schema) (HL7: Message Type) TE MT Interaktion En interaktion är när två parter kommunicerar. I denna kommunikation har både sändare och mottagare möjlighet att skicka ett informationspaket (meddelande) till den andra parten. De två typiska fallen är när sändaren skickar information till mottagaren, eller när sändaren frågar mottagaren efter information och mottagaren returnerar denna. Formellt defineras en interaktion av följande komponenter: en utlösande händelse (trigger event), orsaken till interaktionen ett överföringskuvert (transmission wrapper) ett kontrollkuvert (Trigger Event Control Act) ett meddelande (HL7v3: message type/payload/domain content, ej obligatoriskt). Utöver detta innehåller interaktionen också en definition av vilka roller sändare respektive mottagare spelar under denna interaktion, nämligen sändares applikationsroll

9 9(37) mottagares applikationsroll. PALL_IN000001SE00 Ny förskrivning PALL_TE000001SE00 Begäran om att lagra ny Läkemedelsförskrivning. MCCI_MT002100SE00 Meddelandeöverföring (XML-schema för standard överföringskuvert). MCAI_MT700201SE00 Kontrollkuvert PALL_MT000001SE00 Förskrivningsmeddelande Applikationsroller: Sändare: PALL_AR000001SE00 Förskrivarsystem Mottagare: PALL_AR000002SE00 Förskrivningslagring Utlösande händelse (Trigger Event) En utlösande händelse är i detta fall en beskrivning av vad som orsakar en interaktion. Den defineras med hjälp av löptext. Identifieringskoden refereras till i kontrollkuvertet. Exempel: PALL_TE000001SE00 Begäran om att lagra ny Läkemedelsförskrivning En förskrivning av läkemedel skall lagras i vårdinformationssystem Applikationsroll (Application Role) En applikationsroll beskriver respektive parts ansvar under en interaktion. Exempel: PALL_AR000001SE00 Förskrivarsystem. Den applikation i vilken förskrivaren utför förskrivningen. PALL_AR000002SE00 Förskrivningslagring. Det system som tar emot och lagrar förskrivningar i väntan på uthämtning av läkemedel.

10 10(37) 3.3 Överföringskuvert (transmission wrapper) Översikt Under olika delar av kommunikationen används olika överföringskuvert. I denna version av RIV presenteras två stycken generiska kuvert: Sänd meddelande till mottagare Send payload Svarsmeddelande från mottagare - Application Response Message Domäninformationsmodellen överföringskuvert nedan är den grundläggande modell som de specifika överföringskuverten måste vara en delmängd av. I nästa avsnitt visas alltså först domäninformationsmodellen och sedan förklaras de ingående delarna i denna. De specifika överföringskuverten som beskrivs i senare avsnitt ärver därmed betydelsen av klasser och attribut från domäninformationsmodellen. Notera att antalet potentiella överföringskuvert är alla de som kan härledas från domäninformationsmodellen nedan. Dessa överföringskuvert beskrivs i detalj senare i dokumentet. Till RIV-specifikationen bifogas även dessa i XML-schema format, samt exempel XML-kuvert Domäninformationsmodell MCCI_DM000000SE00 Domäninformationsmodell för överföringskuvert Ovanstående modell är en översiktsmodell som beskriver alla informationsobjekt som kan förekomma i överföringskuvertet. I detta avsnitt beskrivs de ingående objekten samt deras

11 11(37) attribut. Från denna modell skapas sedan de konkreta meddelandekuvert som används under kommunikationen Sänd meddelande till mottagare Send payload MCCI_RM SE00 Överföringskuvert sänd till mottagare Detta överföringskuvert används då ett system vill sända till en mottagare. Det som sänds (HL7: payload) kan antingen vara vårdinformation som skall behandlas eller tas ställning till, alternativt en fråga efter information. Klassen ControlActProcess hänvisar till kontrollkuvertet som beskrivs senare i detta dokument. Till RIV arbetet bifogas XML-scheman samt exempelfiler för det sammansatta överförings- och kontrollkuvertet. Notera att de attribut i modellen som är i fetstil är obligatoriska att ange och tillåter inga null-värden. Vilka värden som är obligatoriska kan skilja sig mellan domäninformationsmodellen och modellen för ett faktiskt överföringskuvert.

12 12(37) Svar och kvitton - svarsmeddelande MCCI_RM002300SE00 Överföringskuvert svarsmeddelande Detta överföringskuvert används dels då ett mottagande system skall sända ett svar till sändaren, dels då mottagaren skall sända tillbaka ett kvitto. Om det finns vårdinformation som returneras kapslas denna in i ett kontrollkuvert. Om det inte finns det kan kontrollkuvertet uteslutas. Klassen ControlActProcess hänvisar till kontrollkuvertet som beskrivs senare i detta dokument. Notera att i svarsmeddelandet är Acknowledgment- samt TargetTransmissionklassen obligatorisk. Till RIV arbetet bifogas XML-scheman samt exempelfiler för det sammansatta överförings- och kontrollkuvertet. Notera att de attribut i modellen som är i fetstil är obligatoriska att ange och tillåter inga nullvärden. Vilka värden som är obligatoriska kan skilja sig mellan domäninformationsmodellen och modellen för ett faktiskt överföringskuvert.

13 13(37) Detaljbeskrivning av klasser i överföringskuvert Message Message-klassen är den yttersta klassen i alla HL7/GPIC baserade meddelanden. Attribut i fetstil är obligatoriska. id II 1..1 En unik identifierare som beskriver meddelandet. Regel: I RIV-kompatibla meddelanden är detta en UUID. creationtime TS 1..1 Detta är tiden det sändande systemet skapade meddelandet. responsemodecode CS CNE 0..1 Denna kod beskriver vilken typ av svar som förväntas från mottagaren. Koden kommer från ett fixt kodverk D Deferred Mottagande system kan svara asynkront. I Immidiate Mottagande system skall anta att sändaren har gjort ett synkront anrop. Q Queue Mottagande system skall lagra svar i en lokal kö som sändaren hämtar resultat från. Regel: Queue används ej i denna version av RIV interactionid II 1..1 InteraktionsId. Beskriver vilken interaktion som avses (t.ex PALL_IN000001SE00) profileid LIST<II> 0..* ProfileId kan anges för att visa att meddelandet man skickat följer en viss meddelandeprofil, vilket är liktydigt med en variant av tjänsten. Ett exempel på detta är om man exempelvis använder sig av standard HL7v3 interaktioner som man har begränsat (dvs. man tillåter färre attribut eller kombinationer av klasser) så kan man vid anropet skicka in identifieraren för den profil man följer. En tjänstebeskrivning bör innehålla vilka profileid:n en specifik tjänst tillåter och vilka resultat man får av att ange dessa. processingcode CS CNE 1..1 Denna kod anger hur mottagande system skall behandla interaktionen. Koden kommer från ett fixt kodverk (fetstil markerar rekommenderad kod om det inte finns speciella behov): D Debugging Meddelandet är avsett för test av funktionalitet. P Production Meddelandet är ett produktionsmeddelande. T Training Meddelandet är genererat under utbildning av användare.

14 14(37) processingmodecode acceptackcode Sender Attribut i fetstil är obligatoriska. CS CNE 1..1 Denna kod beskriver i vilket behandlingsläge detta meddelande skall bearbetas. Fetstil markerar rekommenderat, om det inte finns speciella behov: A Archive Informationen skall behandlas för arkiveringssyfte. I Initial load Informationen skall behandlas i syfte att grundladda systemet med data. R Restore from archive Informationen skall behandlas i syfte att återställa tidigare arkiverat data. T Current processing Informationen är aktuellt nyproducerat data. CS CNE 1..1 Denna kod beskriver villkoren för om mottagaren skall sända ett resultatmeddelande (acknowledgement message) till sändaren. Fetstil markerar rekommenderat, om det inte finns speciella behov. Giltiga koder är följande: AL Always Skicka alltid ett resultatmeddelande ER Error/reject only Skicka endast resultatmeddelande om behandlingen misslyckats NE Never Skicka aldrig resultatmeddelande typecode CS 1..1 Fixt värde SND (sändare) telecom TEL 0..1 Adressen som används för att nå sändaren. Regel: För denna version av RIVspecifikationen är detta alltid en URI om den anges. Den är inte obligatorisk i det fallet då en meddelandeväxel vid asynkron hantering tar hand om att leverera meddelandet baserad på device.id (se device klassen), dvs. identitet snarare än direkt adress Receiver Attribut i fetstil är obligatoriska. typecode CS 1..1 Fixt värde RCV (mottagare)

15 15(37) telecom TEL 0..1 Adressen som används för att nå mottagaren. Regel: För denna version av RIVspecifikationen är detta alltid en URI om den anges. Den är inte obligatorisk i det fallet då en meddelandeväxel vid asynkron hantering tar hand om att leverera meddelandet baserad på device.id (se device klassen), dvs. identitet snarare än direkt adress RespondTo Om svar skall skickas någon annanstans än till sändaren används RespondTo klassen. Attribut i fetstil är obligatoriska. typecode CS 1..1 Fixt värde RCV (mottagare) telecom TEL 0..1 Adressen som används för att nå mottagaren av svarsmeddelanden. Regel: För denna version av RIVspecifikationen är detta alltid en URI om den anges. Den är inte obligatorisk eftersom man kan tänka sig att en meddelandeväxel vid asynkron hantering tar hand om att leverera meddelandet baserad på device.id (se device klassen), dvs. identitet snarare än direkt adress Device Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 1..1 Fixt värde DEV (device) determinercode CS CNE 1..1 INSTANCE (en viss identifierad instans av ett system) id SET<II> 1..* Applikationsinstansidentifierare manufacturermodelname SC CWE 0..1 Modellnamn på medicinsk teknisk utrustning softwarename SC CWE 0..1 Namn på mjukvaruprodukt.

16 16(37) TargetTransmission Target transmission används i svarsmeddelanden för att referera till meddelandet som initierade kommunikationen. Attribut i fetstil är obligatoriska. id II 1..1 Innehåller identifierare för det meddelande som gav upphov till detta svar Acknowledgement Attribut i fetstil är obligatoriska. typecode CS 1..1 Detta är en kod från en fix koduppsättning. AA Application Acknowledgement Accept Mottagande applikation har mottagit och behandlat meddelandet utan fel. AE Application Acknowledgement Error Mottagande applikation har mottagit och behandlat meddelandet med fel. Detaljer återfinns i AcknowledgementDetail klassen. AR Application Acknowledgement Reject Den mottagande applikationen misslyckades med behandlingen av meddelandet av skäl orelaterade till formatet eller innehållet i meddelandet. Sändaren måste avgöra om meddelandet skall sändas igen. Utöver detta finns i HL7v3 felkoder som hänvisar till infrastruktursfel. Dessa används ej i RIV kompatibla lösningar utan dessa fel returneras enligt RIV Tekniska anvisningar.

17 17(37) AcknowledgementDetail Innehåller detaljerad information i samband med ett svarsmeddelande. Attribut i fetstil är obligatoriska. typecode CS CNE 0..1 Denna kod kategoriserar den detaljerade resultatinformationen. Koden kommer från en fix koduppsättning: E Error Felet förhindrar en lyckad behandling av interaktionen och kräver att sändaren ändrar meddelandet innan omsändning. W Warning En varning innebär att interaktionen inte kunde fullföljas helt enligt dess intention. Ett exempel är varningen att oväntade upprepningar av telefonnummer ignorerade. I Information Detaljinformationen beskriver ett problem som inte har förändrat eller förhindrat behandlingen av interaktionen. code CE CWE 0..1 Detaljerad felkod från RIV uppsättning av koder. text ED 0..1 Textuell beskrivning av fel. Regel: I RIV är endast textversionen av ED-datatypen tillåten i detta attribut. location SET<ST> 0..* Identifierar var i meddelandet felet finns. Detta attribut är icke obligatoriskt eftersom vissa typer av fel inte kan härröras till en viss plats (t.ex element saknas ). Format för denna sträng är ej standardiserat men för RIV meddelanden rekommenderas XPath uttryck om möjligt ControlActProcess ControlActProcess är i detta diagram endast en hänvisning till kontrollkuvertet. ControlActProcess beskrivs i detalj i det avsnittet.

18 18(37) 3.4 Kontrollkuvert (ControlAct-wrapper) för skapa/uppdatera/notifiera Domäninformationsmodell MCAI_DM700200SE00 Domäninformationsmodell för kontrollkuvert för skapa/uppdatera/notifiera Ovanstående modell är en översiktsmodell som beskriver alla informationsklasser som kan förekomma i kontrollkuvertet för skapa/uppdatera/notifiera. I RIV-fallet sammanfaller domänmodellen här exakt med meddelandemodellen för kontrollkuvertet (dvs. ovanstående diagram är både domäninformationsmodell och kontrollkuvertsmodell). Detta kontrollkuvert används när en sändare vill sända information till en mottagare utan tidigare kommunikation (dvs. mottagaren har inte explicit efterfrågat informationen). Skälet till detta kan vara att sändaren vill att mottagaren skall lagra information eller uppdatera befintlig information (i exempelvis ett centralt vårdregister). Ett annat skäl kan vara att sändaren förväntar sig att mottagaren skall agera på informationen (exempelvis genom att skicka ett larm till jourhavande läkare via sms).

19 19(37) Detaljbeskrivning av klasser i kontrollkuvert skapa/uppdatera/notifiera ControlActProcess Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 1..1 Fixt värde CACT. Indikerar att detta är en ControlAct moodcode CS CNE 1..1 Värde från fixt kodverk. Denna moodcode duplicerar oftast den kod som finns inne i själva informationsinnehållet. Om exempelvis informationen innehåller en beställning av en labundersökning kommer denna kod att vara RQO. EVN Event INT Intent APT Appointment ARQ Appointment Request PRMS Promise PRP Proposal RMD Recommendation RQO Request/Order id II 1..1 Identifierare för denna instans av utlösande händelse. code CD CWE 0..1 Identifierare för utlösande händelse. Exempelvis PALL_TE effectivetime IVL<TS> 0..1 Tidpunkten då den utlösande händelsen inträffade som gav upphov till denna överföring Subject/subjectOf typecode CS CNE 1..1 Fixt värde SBJ. Pekar ut informationen som överförs inne i kuverteringen. contextconductionind BL 1..1 Fixt värde true. Innebär att context inte följer med över denna relation. I detta fall innebär det i praktiken att om det finns en author i kontrollkuvertet är kan man inte anta att den personen eller systemet är author till informationen som sänds Act Act är i detta diagram endast en hänvisning till en faktisk domän. Dessa beskrivs i faktiska tjänste och domänbeskrivningar (t.ex Radiologi, eller Läkemedel).

20 20(37) authororperformer Attribut i fetstil är obligatoriska. Author or performer motsvarar i kontrollkuvertet den person eller maskin som gav upphov till informationen som sänds. Vid en remiss innehåller exempelvis denna klass (och de som hänger ihop med denna) den remitterande läkaren. Detta skiljer sig från den information som finns i överföringskuvertet som innehåller information om sändande system. Notera att denna author inte nödvändigt vis har författat informationen som förs över utan är den som har författat beslutet att sändningen skall ske. typecode CS CNE 1..1 Kod som anger om detta avser en utförare (PRF), eller den som ansvarar för sändning av informationen (AUT) time IVL<TS> 0..1 Tidpunkt eller intervall för skapande, eller utförande. signaturecode CE CNE 0..1 Beskriver om och hur författaren eller utföraren har signerat informationen. signaturetext ED 0..1 Innehåller författarens eller utförarens signatur R_AssignedPerson identified/confirmable

21 21(37) AssignedPerson (Role) Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 0..1 Fixt värde ASSIGNED id SET<II> 0..* Identitet för personen i sin yrkesroll. HSAID code CE CWE 0..1 Kod som specificerar yrkesroll. Kodverk? addr BAG<AD> 0..* Adress till personen i sin yrkesroll (t.ex address till avdelning) Person (Entity) Notera att personklassen endast instansieras om det finns behov av att ange personnamn. I annat fall antas tillräcklig information finnas i Role-klassen tillsammans med den tillhörande organisationen som personen agerat för (HL7: scoping organisation ). Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 1..1 Fixt värde PSN - Person determinercode CS CNE 1..1 Fixt värde INSTANCE name BAG<EN> 1..* Personens namn

22 22(37) R_AssignedDevice identified/confirmable AssignedDevice Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 0..1 Fixt värde ASSIGNED id SET<II> 0..* Identitet för denna instans av medicinsk apparatur i denna roll code CE CWE 0..1 Kod som specificerar roll för medicinsk teknisk utrustning. Kodverk? addr BAG<AD> 0..* Adress till utrustning (t.ex address till avdelning) Device

23 23(37) Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 1..1 Fixt värde DEV - device determinercode CS CNE 1..1 Fixt värde INSTANCE manufacturermodelname SC CWE 0..1 Modellnamn på medicinsktekniskutrustning softwarename SC CWE 0..1 Namn på mjukvara E_Organization identified/confirmable Organization Attribut i fetstil är obligatoriska. classcode CS CNE 1..1 Fixt värde ORG - organization determinercode CS CNE 1..1 Fixt värde INSTANCE id SET<II> 1..* Organisationsidentifierare (HSAID) code CE CWE 0..1 Kod för att specifiera organisationstyp (Kodverk?) name BAG<ON> 0..* Organisationsnamn addr BAG<AD> 0..* Adress(-er) till organisation

24 24(37) 3.5 Kontrollkuvert för frågor (Query) Domäninformationsmodell QUQI_DM000001SE00 Domäninformationsmodell för fråga/svar kontrollkuvert Ovanstående modell är en översiktsmodell som beskriver alla informationsklasser 1 som kan förekomma i kontrollkuverten som används för frågor och svar. I RIV defineras tre stycken kontrollkuvert från denna domän. Dessa tre kontrollkuvert kan användas för att implementera i huvudsak två kommunikationsmönster för fråga och svar vilka beskrivs nedan. Klassernas attribut beskrivs i detalj i Beskrivning av klasser i kontrollkuvert för frågor. 1 continuationtoken är ett förslag från RIV arbetet till HL7 International. Vid skrivande stund ( ) har formellt beslut inte fattats, men mottagandet har vart positivt under det förberedande arbetet i gruppen Infrastructure and Messaging. Denna ändring är nödvändig för att tillåta tillståndslösa frågor.

25 25(37) Sekvensdiagram för fråga och svar Enkel fråga och svar Mönstret enkel fråga och svar innebär att klienten skickar en fråga till en tjänst. Tjänsten returnerar noll till flera svarsposter och avslutar samtidigt kommunikationssekvensen med ett svar/ack meddelande. De ingående kontrollkuverten beskrivs nedan Fråga och svar med fortsättning Mönstret fråga och svar med fortsättning innebär att klienten skickar en fråga till en tjänst tillsammans med en parameter som berättar hur många resultat poster som klienten vill få tillbaka med första svaret. Tjänsten returnerar noll till det önskade antalet poster. Klienten kan sedan skicka ett fortsättningskontrollkuvert med ett nytt önskat antal poster. Kommunikationen pågår tills klienten väljer att avsluta den. RIV kompatibla implementationer hanterar kommunikationen utan att tillstånd lagras hos tjänsten. De ingående kontrollkuverten beskrivs nedan.

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0 Introduktion till integrering av Schenkers e- Version 2.0 Datum: 2008-06-18 Sida 2 av 8 Revisionshistorik Lägg senaste ändringen först! Datum Version Revision 2008-06-18 2.0 Stora delar av introduktionen

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer Teknisk guide för brevlådeoperatörer Gäller från december 2015 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Avgränsningar...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Begrepp

Läs mer

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1.

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1. Schenker har interna system som handhar information som är av intresse för våra kunder/partners. Idag finns ett flertal av dem tillgängliga via Internet, sk Online-tjänster. Dessa erbjuder inte bara hämtning

Läs mer

GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING. Webbservice. WSDL-fil. Skicka meddelanden. SMS och FastnätsSMS

GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING. Webbservice. WSDL-fil. Skicka meddelanden. SMS och FastnätsSMS GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING Tjänsten Messit Gateway består av ett gränssnitt som enkelt kan implementeras i en egen applikation. Det enda som krävs för att använda Messit Gateway är att applikationen som

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna Innehåll Inledning... 3 Ord och uttryck... 4 Processmodeller... 5 Vad är en processmodell?... 5 Hur används processmodeller

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Teknisk guide för myndigheter

Teknisk guide för myndigheter Teknisk guide för myndigheter Gäller från december 2015 Sida 1 av 19 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Avgränsningar...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Begrepp och

Läs mer

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0 Regelverk Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag Bilaga A Tekniska ramverk Version: 1.0 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 1 1.1 Definitioner 1 2 Inledning...

Läs mer

Informationsspecifikation för levnadsvanor. Tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor

Informationsspecifikation för levnadsvanor. Tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor Informationsspecifikation för levnadsvanor Tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Informationsmodell för Bild och Funktionsregistret. VERKSAMHETSSPECIFIKT för BILD och FUNKTIONSMEDICIN (BFM) RADIOLOGI

Informationsmodell för Bild och Funktionsregistret. VERKSAMHETSSPECIFIKT för BILD och FUNKTIONSMEDICIN (BFM) RADIOLOGI Informationsmodell för Bild och Funktionsregistret VERKSAMHETSSPECIFIKT för BILD och FUNKTIONSMEDICIN (BFM) RADIOLOGI Sid 1 (5) 1. Innehåll 1. INNEHÅLL...2 2. INTRODUKTION... 3 2.1 INLEDNING... 3 3. INFORMATIONSMODELL

Läs mer

Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte

Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte Kravspecifikation för utökat elektroniskt informationsutbyte Innhållsförteckning Innhållsförteckning... 2 Revisionshistorik... 3 1. Inledning... 4 1.1 1.2 1.3 Syfte med dokumentet... 4 Målgrupp för dokumentet...

Läs mer

Tjänstekontraktsbeskrivning - Terminologitjänsten

Tjänstekontraktsbeskrivning - Terminologitjänsten Vårt dnr RAPPORT 10/3152 Utgåva P1.4 Tjänstekontraktsbeskrivning - Terminologitjänsten Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 info@cehis.se

Läs mer

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Version 2.0 2014-04-15 ARK_0022 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Målgrupper... 3 Avgränsning... 3 Vägledningens mallar... 3 Informationsspecifikation...

Läs mer

BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17

BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17 BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17 1(7) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. BEAST:S REKOMMENDATION... 3 2.1 EDIFACT... 3 2.2 XML... 3 3. ALLMÄNT...

Läs mer

Anvisning för Svensk Livfaktura

Anvisning för Svensk Livfaktura Anvisning för Svensk Livfaktura Bilaga B: Validering av PEPPOL BIS Svefaktura 5A 2.0 Version 1.0 Upphovsrätt Den här anvisningen för Livfaktura BIS 5A 2.0 är baserad på PEPPOL BIS 5A 2.0 som i sin tur

Läs mer

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 1(9) SAMVERKANSSPECIFIKATION för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Introduktion...3 2 Identifikation av parterna...4 2.1

Läs mer

MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter

MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter Ämne Version Datum Introduktion MVK SSO 2.0 1.7 2014-02-14 Ansvarig Dokument ID Sign Martin Carlman/Peter Bäck MVK-0031 Version Datum Av Avsnitt Ändring 1.7 140214 AL MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter MVK

Läs mer

LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK

LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK Gränssnittsspecifikation Försäkringskassan IT 1 (11) Ändringsförteckning Nedanstående tabell redovisar ändringshistoriken

Läs mer

TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Byggnad 2015-11-27

TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Byggnad 2015-11-27 TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Byggnad 2015-11-27 Extern dokumentation - fasadsystemet Dokumentation Tjänstebaserad uppdatering: Startsida Informationsutbytesmodeller (IUM): http://www.lantmateriet.se/global/qualiware/specifikation-gdl/index.htm

Läs mer

Hantera informationspaket i system för bevarande

Hantera informationspaket i system för bevarande Kompetensutveckling har erbjudits deltagare inom projektet Elektroniskt bevarande i form av en kurs i XML. Kursen har genomförts av Riksarkivet och haft en praktisk inriktning. Ett 10-tal personer deltog

Läs mer

Arkitektur och Regelverk Definition av kodverk och klassifikation. Version 1.0

Arkitektur och Regelverk Definition av kodverk och klassifikation. Version 1.0 Arkitektur och Regelverk Definition av kodverk och klassifikation Version 1.0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definitioner... 3 Referenser och underlag... 5 Revisionshistorik Version, datum Författare

Läs mer

Lä s mer om SLL:s Regionälä Tjä nsteplättform (RTP)

Lä s mer om SLL:s Regionälä Tjä nsteplättform (RTP) 1 (7) Lä s mer om SLL:s Regionälä Tjä nsteplättform (RTP) Stockholms läns landstings Regionala Tjänsteplattform (RTP) är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet

Läs mer

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin Utkast/Version Sida 2.0 1 (8) 2017-05-12 Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin 2 (8) Innehåll 1. Rapportering till VINN eller KRITA... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Terminologi... 3 2. Hämta

Läs mer

TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Adress

TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Adress 2015-11-27 TJÄNSTEBESKRIVNING FASAD Tjänstebaserad direktåtkomst Adress Extern dokumentation - fasadsystemet Dokumentation Tjänstebaserad uppdatering: Startsida Informationsutbytesmodeller (IUM): http://www.lantmateriet.se/global/qualiware/specifikation-gdl/index.htm

Läs mer

RIV TA Domänschema 2.1

RIV TA Domänschema 2.1 RIV TA Domänschema 2.1 RIV Tekniska Anvisningar CeHis Arkitekturledning Sida: 1 (8) RIV TA Domänschema 2.1 RIV Tekniska Anvisningar 2012-01-03 RIV TA Domänschema 2.1 RIV Tekniska Anvisningar CeHis Arkitekturledning

Läs mer

FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN

FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN 2015-01-29 CALLISTAENTERPRISE.SE FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN Semantisk interoperabilitet Bakgrund Dagens standarder FHIR och framtidens

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer Teknisk guide för brevlådeoperatörer Gäller från februari 2017 Sida 1 av 22 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Dokumentinformation... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4

Läs mer

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Definitioner, Akronymer och Förkortningar... 3 1.3 Referenser... 3

Läs mer

MIS Life Insurance XML

MIS Life Insurance XML MIS Life Insurance XML Kundfråga Kundfråga Livförsäkring Version: 1 Utgåva: 6.2 Referens: MIS Life Insurance XML Kundfråga version 1.6.2 Uppdaterad: 2013-05-23 Kommentarer och rättningar av detta dokument

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

AL T granskning NeR 2013-01-13. Version 1.0

AL T granskning NeR 2013-01-13. Version 1.0 AL T granskning NeR 2013-01-13 Version 1.0 Revisionshistorik Datum Version Beskrivning Författare 2013-01-13 PA1 Dokumentet skapat AL T, CeHis, Lennart Eriksson 2013-01-31 1.0 Bara gula markeringar inför

Läs mer

Webservice tjänsten GetPerson Slagning mot befolkningsregister

Webservice tjänsten GetPerson Slagning mot befolkningsregister 2008-01-08 B Lundmark 1 (14) TietoEnator HealthCare Sweden AB Carlsgatan 6, Box 85 201 20 MALMÖ Telefon 010-481 53 85 Fax 040-97 01 62 E-post bengt.lundmark@tietoenator.com www.tietoenator.se/healthcare

Läs mer

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans Intygstjänster 2014-2015 Sid 1/22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 3 2. FK AF1 - Skapa medicinskt vid

Läs mer

En snabb titt på XML LEKTION 6

En snabb titt på XML LEKTION 6 LEKTION 6 En snabb titt på XML Bokstaven x i Ajax står för XML, ett mycket användbart beskrivningsspråk som gör det möjligt för Ajax-tillämpningar att hantera komplex strukturerad information. I den här

Läs mer

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation.

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Datum: 2011-02-28 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Serverat och kommunal arkitektur

Serverat och kommunal arkitektur Serverat och kommunal arkitektur Leverantörsmöte 1 2016-11-10 marco.deluca@skl.se 0733 810 247 Agenda Introduktion Styrande principer (exempel) Övergripande arkitektur Stödtjänster Integrationsprofiler

Läs mer

Fi2xml-meddelande Arkitektur

Fi2xml-meddelande Arkitektur Innehåll 4 Inledning 2 4.1 Process certifiering 2 4.1.1 Projektdefinition 3 4.1.2 Konstruktion 3 4.1.3 Godkännande och certifiering 4 4.1.4 Publicering 4 4.2 Scenarier 4 4.2.1 Behov av integrationer mellan

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2016:1. Bilaga 9: Terminologibindning till nationellt fackspråk

Nationell informationsstruktur 2016:1. Bilaga 9: Terminologibindning till nationellt fackspråk Nationell informationsstruktur 2016:1 Bilaga 9: Terminologibindning till nationellt fackspråk Inledning Denna bilaga listar de koder som ingår som -urval för typer av Samband och Deltagande, föreslagna

Läs mer

Informationsmodell. Mina meddelanden. Gäller från juni Version 2.0

Informationsmodell. Mina meddelanden. Gäller från juni Version 2.0 Mina meddelanden Gäller från juni 2016 Version 2.0 1 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Dokumentinformation... 5 1.1 Syfte... 5 1.2 Avgränsningar... 5 1.3 Målgrupp... 5 1.4 Begrepp och definitioner...

Läs mer

Förvaltningsgemensam specifikation för leverans av enstaka publikationer till Kungliga biblioteket (FGS-PUBL)

Förvaltningsgemensam specifikation för leverans av enstaka publikationer till Kungliga biblioteket (FGS-PUBL) Datum: 2016-02-17 Version 1.2 Förvaltningsgemensam specifikation för leverans av enstaka publikationer till Kungliga biblioteket (FGS-PUBL) Referens till det här dokumentet: http://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/deposit/fgs-publ/

Läs mer

GENERELL Informationsmodell för Bild och Funktionsregistret (BFR)

GENERELL Informationsmodell för Bild och Funktionsregistret (BFR) GENERELL Informationsmodell för Bild och Funktionsregistret () Sid 1 (5) 1. Innehåll 1. INNEHÅLL... 2 2. INTRODUKTION... 3 2.1 INLEDNING... 3 3. INFORMATIONSMODELL GENERELL... 3 3.1 INLEDNING... 3 3.1.1

Läs mer

Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast)

Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast) PROJEKT SERVERAT Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast) ANGE UNDERRUBRIK Innehåll Marcos rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Mellanrubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Arkitektur för

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Tjänsten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1. Referenser... 4 3. Tjänstebeskrivning... 4 3.1. Syftet med Tjänsten... 4 3.2.

Läs mer

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer.

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Informationsinfrastruktur 7.5 hp Mattias Nordlindh Inledning Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Dokumentet består av

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Innehåll Nationell informationsstruktur arkitektur och metod... 3 Standarder inom informatik... 3 NI relaterat till ISO 42010...

Läs mer

Schematransformation SLU

Schematransformation SLU Testing INSPIRE Annex III Data Specifications Schematransformation SLU GeoTest 2012 Rapport upprättad 2012-10-05 Testad av GeoTest projektet Bilagor 1) Matchningstabell Innehållsförteckning 1 Introduktion...

Läs mer

Mail för attest. Skickas ett mail till den som skapade och till den som attesterade rapporten om felet, åtgärda felet för ett nytt inrapportering

Mail för attest. Skickas ett mail till den som skapade och till den som attesterade rapporten om felet, åtgärda felet för ett nytt inrapportering 1 SKL Inrapportering Innehåll Summering... 1 Krav... 2 Lägga till rättighet... 3 Kontouppgifter för inrapporteringen till Signe... 4 Tilldela licens... 4 Skapa SKL-inrapporteringsrapport... 5 Attestera

Läs mer

InTime HTTP API. Översikt funktioner. Webbtjänster för systemintegration med InTime Messenger.

InTime HTTP API. Översikt funktioner. Webbtjänster för systemintegration med InTime Messenger. InTime HTTP API Webbtjänster för systemintegration med InTime Messenger. Översikt funktioner Samtliga funktioner, frånsett listningar, tar emot en XML sträng via metoden HTTP POST. Meddelanden Skapa meddelanden

Läs mer

Tjänstekontraktsbeskrivning Infektionsverktyget - Registreringstjänster

Tjänstekontraktsbeskrivning Infektionsverktyget - Registreringstjänster Vårt dnr RAPPORT 10/3152 Utgåva P1.8 Tjänstekontraktsbeskrivning Infektionsverktyget - Registreringstjänster Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm tfn: växel 08-452 70 00, Fax:

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård 2 Innehåll Processmodell för hälso- och sjukvård... 4 Begreppsmodell för hälso- och sjukvård... 6 Informationsmodell för

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna Nationell informationsstruktur 2015:2 Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna 2 NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR 2015:2 Innehåll Inledning... 5 Ord och uttryck... 6 Processmodeller... 7 Vad är en processmodell?...

Läs mer

Apotekens Service. federationsmodell

Apotekens Service. federationsmodell Apotekens Service Federationsmodell Detta dokument beskriver hur Apotekens Service samverkar inom identitetsfederationer Datum: 2011-12-12 Version: Författare: Stefan Larsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Uppgiftskravstjänsten Teknisk anslutning för att hämta uppgiftskrav som öppna data. Version 1.0

Uppgiftskravstjänsten Teknisk anslutning för att hämta uppgiftskrav som öppna data. Version 1.0 Uppgiftskravstjänsten Teknisk anslutning för att hämta uppgiftskrav som öppna data Version 1.0 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Anslutning... 3 2.1 Scenario 1: Hämtning av uppgiftskrav som öppna

Läs mer

RIV TA Domänschema 2.1

RIV TA Domänschema 2.1 1 (9) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 ARK_0006 CeHis AR www.cehis.se info@cehis.se RIV TA Domänschema 2.1 Utgåva C 2013-06-19 Center för ehälsa i samverkan

Läs mer

Teknisk beskrivning PDL i HSA

Teknisk beskrivning PDL i HSA Teknisk beskrivning PDL i HSA Beskrivning av vårdgivare, vårdenhet och medarbetaruppdrag i HSA för implementation i administratörsgränssnitt samt registrering via LDAP-verktyg Version 1.01 Innehållsförteckning

Läs mer

API Notera HTTPS POST msg UTF-8. API_key JSON Mobilnummer format 1. Skicka ett SMS till specifikt nummer POST parametrar: from msg API_key Exempel:

API Notera HTTPS POST msg UTF-8. API_key JSON Mobilnummer format  1. Skicka ett SMS till specifikt nummer POST parametrar: from msg API_key Exempel: API Jojka är utrustat med ett kraftfullt API. Utöka din applikation till att även kommunicera med Jojka. Det är väldigt enkelt att komma igång. Här nedan följer en presentation av alla funktioner. Notera

Läs mer

Testning av Sambi. Testplan. Version PA12. Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24. Copyright (c) 2014 IIS

Testning av Sambi. Testplan. Version PA12. Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24. Copyright (c) 2014 IIS Testning av Sambi Testplan Version PA12 Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24 Copyright (c) 2014 IIS Dokument kontroll Dokument information och säkerhet Skapad av Faktaansvarig Dokumentansvarig

Läs mer

Arv. Fundamental objekt-orienterad teknik. arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier

Arv. Fundamental objekt-orienterad teknik. arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier Arv Fundamental objekt-orienterad teknik arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier Programmeringsmetodik -Java 165 Grafisk respresentation: Arv

Läs mer

Geodataportalen - Metadata -CSW - Utbyte av metadata, maskin till maskin

Geodataportalen - Metadata -CSW - Utbyte av metadata, maskin till maskin PM 1(6) Geodataportalen - Metadata -CSW - Utbyte av metadata, maskin till maskin PM 2(6) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Inledning... 3 3 Kataloggränssnitt för metadata... 3 3.1 Översikt...

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1: METS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer

Beslutsunderlag. Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker

Beslutsunderlag. Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker Beslutsunderlag Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker 1. Bakgrund och problemställning... 2 2. Rekommendation...

Läs mer

Dokumentation om DAK-formatet

Dokumentation om DAK-formatet Dokumentation om DAK-formatet Filbeskrivning Kommun kommunid Kommunens den fyrsiffriga kod. Int x kan hittas på skl.se (sök på kommunkoder) version nuvarande filversionen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Tillämpningsanvisningar se-proc-inf-2009-09-01 Deltagarinformation Datum: 2010-06-08 Upprättad av: Anders Persson, Martin Bylund Innehållsförteckning 1. Allmänt...1 2. Gällande taxonomi...1 2.1 Tillåtna

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg 2 Innehåll Processmodell för vård och omsorg... 4 Begreppsmodell för vård och omsorg... 6 Informationsmodell för vård och omsorg...

Läs mer

HANDLEDNING TILL TEKNISK BILAGA - TB 2007

HANDLEDNING TILL TEKNISK BILAGA - TB 2007 HANDLEDNING TILL TEKNISK BILAGA - TB 2007 Introduktion Mallen för den Tekniska Bilagan, TB 2007 är liksom denna handledning framtagna av en arbetsgrupp inom NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer, under

Läs mer

Programvarutillgångars hantering från anskaffning till avveckling

Programvarutillgångars hantering från anskaffning till avveckling Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-09-06 Dnr: Dokumentförvaltare: Catarina Lydahl Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Beslutat Dokumentid: Programvarutillgångars hantering från

Läs mer

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack 725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API Johan Falkenjack December 13, 2013 1 Inledning Hittills i kursen har vi tittat på grundläggande programmering och grundläggande objektorientering. I den

Läs mer

RIV TA Basic Profile 2.1 RIV Tekniska Anvisningar

RIV TA Basic Profile 2.1 RIV Tekniska Anvisningar RIV 2.1 Anvisningar Bilaga 5.1 CeHis Arkitekturledning Sida: 1 (11) RIV TA Basic Profile 2.1 Utgåva B 2012-01-03 RIV 2.1 Anvisningar Bilaga 5.1 CeHis Arkitekturledning Sida: 2 (11) Utgåva PA1 Utgåvehistorik

Läs mer

Avtal om Kundens användning av

Avtal om Kundens användning av Avtal om Kundens användning av Informationsutlämning till NKRR Bilaga 1 Specifikation av tjänsten Informationsutlämning till NKRR Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser...

Läs mer

Metoder (funktioner) Murach s: kap Winstrand Development

Metoder (funktioner) Murach s: kap Winstrand Development (funktioner) Murach s: kap 6 2013-01-23 1 Winstrand Development Metoder I C# kan vi dela in koden i block en kodsekvens ska köras likadant på flera ställen i applikationen. Detta block kallas för en metod

Läs mer

Att fylla i blankett för licensansökan via webb

Att fylla i blankett för licensansökan via webb Ev dokumenttitel Datum: ÅÅÅÅ-MM-DD Att fylla i blankett för licensansökan via webb Lathund 2012-01-20 Fastställare: Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 Gäller 03 Uppsala, fr.o.m.: SWEDEN 1(1)

Läs mer

Krav på nya anslutningar. Infektionsverktyget

Krav på nya anslutningar. Infektionsverktyget Innehåll 1. Inledning... 4 2. Information som ska överföras... 4 2.1 Specifika krav för funktionalitet kring ordinationsorsak... 5 3. Frivillig information som kan överföras... 5 3.1 Undergrupp Samhällförvärvad

Läs mer

Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI

Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI 1. Allmänt... 2 1.1. Versionshistoria... 2 1.2. Implementerade Telegram... 3 1.3. Adressering Flaggor... 4 1.4. Registervärden... 5 2. Fboxar... 6 2.1.

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

CTM Release Notes 7.4.3

CTM Release Notes 7.4.3 CTM Release Notes 7.4.3 Sida 1 av 9 1 CTM RELEASE NOTES 7.4.3... 3 1.1 UPPHANDLINGSMODULEN... 3 1.1.1 SÖK PÅ ÄRENDENUMMER... 3 1.1.2 KOPIERA ARKIVERAD UPPHANDLING... 3 1.1.3 ÄNDRA FÖRIFYLLNAD AV KONTAKTPERSON

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll

E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 E-betalning, Version 1.1... 3 1.2 Att komma igång Arbetsgången... 3 1.3 Teknisk flödesbeskrivning - betalningstjänsterna... 4 1.4

Läs mer

RIV TA Basic Profile 2.1

RIV TA Basic Profile 2.1 1 (13) 19 juni 2013 Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 ARK_0002 CeHis AR www.cehis.se info@cehis.se RIV TA Basic Profile 2.1 Utgåva C 2 2013-06-19 Center för

Läs mer

Karlstads Universitet, Datavetenskap 1

Karlstads Universitet, Datavetenskap 1 2003-01-20 DAV B04 - Databasteknik 2003-01-20 KaU - Datavetenskap - DAV B04 - MGö 26 Relationsmodellen En formell teori som baserar sig på (främst) mängdlära predikatlogik Föreslogs av E.F Codd 1970 i

Läs mer

Arkitektur och metodbeskrivning. Nationell informationsstruktur

Arkitektur och metodbeskrivning. Nationell informationsstruktur Arkitektur och metodbeskrivning Nationell informationsstruktur Nationell informationsstruktur arkitektur och metodbeskrivning Nationell informationsstruktur (NI) ska bestå av sammanhängande modeller, vilket

Läs mer

Strategi för utveckling av arketyper och terminologibindning i Sverige. Skövde 20100928 Jessica Rosenälv Expert informationsstruktursarkitektur

Strategi för utveckling av arketyper och terminologibindning i Sverige. Skövde 20100928 Jessica Rosenälv Expert informationsstruktursarkitektur Strategi för utveckling av arketyper och terminologibindning i Sverige Skövde 20100928 Jessica Rosenälv Expert informationsstruktursarkitektur Page 2 Agenda Bakgrund till arbete med Nationell Informationsstruktur

Läs mer

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Version 1.0 2014-04-15 1 (7) 1 INLEDNING OCH SYFTE 3 1.1 AVGRÄNSNINGAR 3 1.2 DEFINITIONER 3 2 POLICYPARAMETRAR 4 2.1 DATALAGRING 4 2.1.1 LAGRING AV INFORMATION

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Översiktlig beskrivning för applikationsägare

Översiktlig beskrivning för applikationsägare Tjänstebeskrivning Översiktlig beskrivning för applikationsägare Version 2.15 2006-10-24 Revisionshantering Vernr Datum Notering Ansvarig 2.0 061004 Något modifierat dokument Arne Fredholm 2.1 061020 Införda

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 10: Kodverk för informationsklasserna Samband och Deltagande

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 10: Kodverk för informationsklasserna Samband och Deltagande Nationell informationsstruktur 2015:2 Bilaga 10: Kodverk för informationsklasserna Samband och Deltagande 2 NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR 2015:2 Inledning De specifika relationer som identifieras i de

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg Nationell informationsstruktur 2015:2 Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg Innehåll Processmodell för vård och omsorg... 4 Begreppsmodell för vård och omsorg... 6 Informationsmodell för vård och omsorg...

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

Informationsmodellering och e-infrastrukturer

Informationsmodellering och e-infrastrukturer Informationsmodellering och e-infrastrukturer Semiotik Sign = Tecken Semiotik = Teckenlära Tecken är representationer Tecken är intentionella Tecken förmedlar information Figure 3.1: Levels of semiotics

Läs mer

Gissa det hemliga talet

Gissa det hemliga talet Laborationsanvisning Gissa det hemliga talet Steg 2, laborationsuppgift 1 Författare: Mats Loock Kurs: Inledande programmering med C# Kurskod:1DV402 Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i

Läs mer

UML. Översikt UML. Relationer mellan klasser. A är ett aggregerat av B:n. Kontor aggregat av Enheter. 12 olika diagramtyper, bl.a.

UML. Översikt UML. Relationer mellan klasser. A är ett aggregerat av B:n. Kontor aggregat av Enheter. 12 olika diagramtyper, bl.a. Översikt UML Sekvensdiagram (dynamic structure) Informationsflöde genom programmet Användningsfall (use cases) Aktörers interaktion med systemet Paketdiagram Beroenden mellan paket abstrakta klasser Multipel

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remisstatus

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remisstatus 1(25) RIV Informationsspecifikation Visualisering Remisstatus Kontaktpersoner: Robert Georén(Mawell), 2(25) Revisionshistorik Version Date Change Author 0.1 Skapade dokumentet Robert Georén 0.2 2011-11-09

Läs mer

DP7 FORMELL KONTROLL

DP7 FORMELL KONTROLL DP7 FORMELL KONTROLL Magnus G 2015-01-09 2014-06-03 1.0 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING...3 2. DOKUMENTINFORMATION...3 2.1 SYFTE...3 2.2 MÅLGRUPP...3 3. ALLMÄNT...3 3.1 AVGRÄNSNING...3 3.2

Läs mer

Manual - Administration

Manual - Administration Manual - Administration Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Komponenter med COM (och COM+/VC++ 7.0)

Komponenter med COM (och COM+/VC++ 7.0) MÄLARDALENS HÖGSKOLA Komponenter med COM (och COM+/VC++ 7.0) Med Visual C++ 7.0 COM-komponent EI0230 Komponentbaserad applikationsutveckling oktober 2003 Om denna sammanfattning Denna sammanfattning innehåller

Läs mer

!! Sambi!! Attributspecifikation! Version 1.0

!! Sambi!! Attributspecifikation! Version 1.0 !!! Sambi!! Attributspecifikation! Version 1.0! 2!(7)! 1! Revisionsinformation! Datum Version Beskrivning 2015-12-21 1.0 Första publicerade attributspecifikationen 2! Syfte!med!denna!specifikation! En

Läs mer