Fullmäktige Örebro, Scandic Väst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 2014 2014-03-22 Örebro, Scandic Väst"

Transkript

1 Fullmäktige Örebro, Scandic Väst

2 Välkomna! Tidpunkter för dagen är som följer: Välkomstfika Fullmäktige Lunch Fullmäktige Vänligen respektera tiderna. Vid eventuell försening eller förhinder: AnnSofie Öhman på telefon Innehållsförteckning Dagordning Fullmäktige sid 3 Huvudstyrelsens verksamhetsberättelse sid 4 Medlemsuppgifter sid 7 Verksamhetsberättelser Utställning sid 8 Exteriördomarkonferensen sid 9 Valpförmedling sid 10 Avel sid 10 Jakt sid 17 Balans- och resultatrapport sid 18 Revisorernas berättelse sid 20 Verksamhetsplan för sid 21 Rambudget verksamhetsåret sid 22 Budget Club Show sid 23 Huvudstyrelsens förslag för medlemsavgifter sid 24 Huvudstyrelsens förslag för villkor för reseersättning sid 24 Valberedningens förslag huvudstyrelse sid 25 Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2014 från Springerklubbens huvudstyrelse --- sid 26 Motion till springerklubben fullmäktige sid 29 Bilagor 1. Inventarielista sid Lokalavdelningarnas kompetens sid Årets Springerlista sid Hedersmedlemskap sid Hedersmedlemskap diplom sid Springerklubben tysthetslöfte sid Inbjudan Spanielträff sid Spanielklubbar i samverkan logo sid 39 2

3 1. Fastställande av röstlängden. Dagordning fullmäktige Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet. 3. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat och person (enligt 7 mom 6) 6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 7. Fastställande av dagordningen 8. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 10. Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till klubbstyrelsen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen. 12. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till a. Verksamhetsplan för kommande år. b. Rambudget för kommande år. c. Medlemsavgifter (enligt 4). d. Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer. 13. Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt 8 mom 1). 14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (enligt 9). 15. Val av valberedning. (enligt 10) 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet eller motion som av lokalavdelning anmälts till klubbstyrelsen för behandling av fullmäktigemötet (enligt 7 mom 8). 18. Övriga frågor (enligt 7 mom 9) 19. Mötets avslutande 3

4 Huvudstyrelsens verksamhetsberättelse 2013 Huvudstyrelsen Ordinarie ledamöter Ordförande Eva Löwenstein (t.o.m ), därefter AnnSofie Öhman Vice Ordförande AnnSofie Öhman (t.o.m ) Sekreterare Helene Björkman (t.o.m ) Kassör Eva Wiklund Avelsansvarig Lena Lindh Carlsson (t.o.m ) Jaktansvarig Bert Johansson Ledamot Maria Ljungmark Ledamot Klas Åkerwall (fr.o.m ) Ledamot Emelie Ingelsson (fr.o.m ) Suppleant Klas Åkerwall (t.o.m ) Suppleant Emelie Ingelsson (t.o.m ) Utställningskommitté Helene Björkman, sammankallande (t.o.m ) Peter Lanning Malin Reuterhäll Maria Herbertsson Linnea Petterson Avelskommitté Lena Lindh Carlsson, sammankallande (t.o.m ) Birgitta Thoresson (t.o.m ) Camilla Grimling (t.o.m ) PRA-kommitté Lena Lindh Carlsson (t.o.m ) Birgitta Thoresson (t.o.m ) Camilla Grimling (t.o.m ) Jaktkommitté Valpförmedling Medlemsansvarig Springertidningen redaktör Bert Johansson, sammankallande Veronica Forsberg Peter Lanning Annika Sanchez Eva Wiklund Kerstin Nilsson Helene Björkman Catarina Henriksson Underredaktörer Monika Jansson (t.o.m ) Jennie Ejneros Anne Adre-Isaksson Arbetsgrupp för Exteriör domarkonferens 2014 PR- & Materialansvarig Webbansvarig Valberedning Revisorer AnnSofie Öhman, sammankallande Kristina Korhonen Lena Vängbo Vakant Annika Stjärneving Kristina Korhonen, sammankallande Marie Leandersson Olle Carlsson Christina Filén Anders Leandersson 4

5 Revisorsuppleanter Maire-Ly Fröberg-Sävström Astrid Lindow Huvudstyrelsens arbete 2013 Huvudstyrelsen har under 2013 sammanträtt enligt nedan: Telefonmöte Fullmäktigemöte 2013 Örebro Konstituerande möte Örebro Telefonmöte Telefonmöte Styrelsemöte Uppsala Telefonmöte, omkonstituerande Telefonmöte Styrelsemöte Uppsala Telefonmöte SSRK SSRK s funktionärsträff /14: Springerklubben representerades av Bert Johansson. SSRK s fullmäktigemöte /26: Springerklubben representerades av Bert Johansson och Kristina Korhonen. Samarbetsavtal Fortsatt samarbete med Royal Canin. Mässor 2013 Springerklubben har under året representerats på MyDog i Göteborg, och på jakt och fiskemässa i Bosjökloster, Skåne. Deltagande i rasmonter på Stora Stockholm/Hund 2013 ställdes dessvärre in p.g.a snöoväder. Verksamhetsåret 2013 Springertidningen Verksamhetsåret har präglats av en stor och viktig fråga rörande Springertidningens framtid. När klubbens fullmäktigemöte 2013 uppdrog åt styrelsen att spara pengar, beslöts att det endast skulle tryckas två nummer, ST nr 1och ST nr 4. ST nr 2 och 3 har distribuerats via klubbens hemsida, under en särskild inloggningssida för medlemmar. Inventarier Hyresavtalet med Biojetservice angående förrådet i Uppsala är uppsagt, och största delen av klubbens material förvaras nu hos Helene Björkman i Årsunda. Förvaringen är kostnadsfri enligt överenskommelse. En inventarieförteckning är upprättad, (se bilaga 1), vilken är publicerad på hemsidan. Kommunikation Springerklubben har ingått avtal med Telefonkonferens.nu. Vi betalar 5000,- per år som fast belopp, och alla kommittéer och lokalavdelningar har tillgång till denna tjänst. En bandinspelning mejlas ut till postmottagare direkt efter avslutat möte, vilket är ett ypperligt hjälpmedel för protokollskrivaren. Externa hårddiskar är inköpt till kassör, sekreterare, jaktansvarig och avelsansvarig. Detta för att säkerställa säker lagring av klubbens material, samt smidigt överlämnande om någon ledamot ersätts. Lagringsutrymme på vårt webbhotell är också skapat, Cloud Drive vilket är ett molnbaserat lagringsutrymme. Information via SK-listan har fungerat under året. Aktivitetskalendern på hemsidan uppdaterades kontinuerligt med information om styrelsens samt lokalavdelningarnas planerade möten och aktiviteter. 5

6 Springerklubben finns nu på Facebook. Denna sida är till för information och upplysning när vår hemsida är uppdaterad. Endast styrelsemedlemmar är administratörer och ingen utomstående kan göra inlägg, detta för att i möjligaste mån undvika diskussioner angående klubben som vi ej har kontroll över. Inkommande mejl är bekräftade med ett svarsmejl inom rimlig tid, samt vidarebefordrade till utsedd svarsperson. Kompetens inom lokalavdelningar Den kompetens som finns inom lokalavdelningarna är inventerad (se bilaga 2). Glädjande nog kan det konstateras att det finns stor och bred kompetens hos våra medlemmar. Spanielklubbar i samverkan I samband med styrelsemöte i Uppsala, bjöds representanter från övriga spanielklubbar in till möte (se bilaga 7). På mötet deltog Welsh Springer Spanielklubben, Clumber Spanielklubben samt Cocker Spanielklubben. En mycket givande dag där det diskuterade olika former för samarbete på framför allt lokalavdelningsnivå, rörande kurser prov och övriga aktiviteter. En logo är framtagen (se bilaga 7) och en gemensam hemsida är under uppbyggnad. Initiativtagare till detta möte är SSRK och representant för Springerklubben är Bert Johansson. Hedersmedlemmar En mall för diplom Hedersmedlem, samt ett informationsbrev som skall skickas ut tillsammans med diplomet är framtaget (se bilagor 4 och 5). Styrelsen har beslutat att en Hedersmedlem i Springerklubben har följande förmåner: - Gratis medlemskap och Springertidningen livet ut - Stående inbjudan till Springerklubbens fullmäktigemöten - Stående inbjudan till Springerklubbens officiella arrangemang Springerklubbens Hedersmedlemmar fram till : Anders Berggren Anette Erlandsson Anita Björnsson Eva Frisk Kristina Korhonen Lena Thorslund Marie-Charlotte Ivarsson Sigrun Wallqvist Siw Persson Torkild Mogensen Vaino Wiik Bengt Hulth Rolf Näslund SSRK s Exteriördomarkonferens 2014 En arbetsgrupp är tillsatt och arbetet har kommit en god bit på väg. Se separat verksamhetsberättelse. Club Show 2013 Se separat verksamhetsberättelse från utställningskommittén. Jaktlig verksamhet Se separat verksamhetsberättelse från jaktkommittén. Springerklubbens Utmärkelser 2013 Årets Springrar, se bilaga 3. SKK s utmärkelser Årets Assistanshund samt Årets Narkotikasökhund har båda tilldelats engelsk springer spaniel, vilket har uppmärksammats på vår hemsida. 6

7 Tystnadslöfte inom Springerklubben Ett dokument kallat Tystnadslöfte för ledamot i Springerklubben är framtaget, med syfte att understryka vikten av sekretess se bilaga 6. Medlemsuppgifter 2013 Antal medlemmar totalt 1127 Antal fullbet. medlemmar 836 Antal familjemedlemmar 86 Antal valpköparmedlemmar 130 Antal utländska medlemmar 11 Antal utländska valpköparmedlemskap 1 Antal hedersmedlemmar 13 Antal domarmedlemmar 1 69 medlemmar har under 2013 gått från valpköparmedlemskap till fullbetalande medlem. 300 stycken brev har under 2013 skickats ut till nya springerägare, som inte är medlem sedan tidigare. Av dessa har 40 stycken betalat in medlemskap till Springerklubben. Fördelning av antalet medlemmar i varje lokalavdelning: Syd 98 Småland 59 Östgöta 63 Gotland 5 Östra 229 Västra 113 Trestad 63 Skaraborg 51 Mellansverige 72 Uppland/Västmanland 105 Gävle/Dala 124 Nedre Norra 68 Västerbotten 29 Norrbotten 29 Helene Björkman Medlemsansvarig 7

8 Verksamhetsberättelse Utställning Utställningsansvarig har under året varit: Helene Björkman (t.o.m ) Utställningskommittén har varit: Peter Lanning, Malin Reuterhäll, Maria Herbertsson, och Linnéa Petterson, som under året bistått utställningsansvarig med arbetet kring Springerklubbens utställning, Club Show. Fyra möten har hållits med utställningsansvarig och utställningskommittén under året, de har alla varit telefonmöten. Club Show 2013 Lördagen den 3 augusti var det dags för 2013 års Club Show, den hölls på Kilsberget/Ånnaboda, norr om Örebro. 92 vuxna och 28 valpar var anmälda. Temat för årets utställning var Sverige, med färgerna blått och gult. Flera utställare hade anammat detta och var klädda i dessa färger. Vi hade ett mycket välfyllt prisbord precis som det ska vara på Club Show. En mycket lyckad dag med härligt väder och glada utställare. På kvällen anordnades en supé med trubadur och frågesport. Springerklubbens priser för Årets springer m.fl samt speciella utmärkelser delades ut under kvällen. Domarna var: Annika Ulltveit-Moe (kennel Whisborne) hanar & BIR samt avelsgrupper & uppfödargrupper. Helene Björkman (kennel Barecho) tikar. BIR/BIS-1: C.I.E NORDUCH NOV-12 DKV-11 NORDV-10 Goldmoore s Gold Dreamer, uppfödd & ägd av Christina Boije. BIM/BIS-2: EECH RUCH RUJCH EEW-12 LW-12 LJWM- 12 Admant s Feels Like Flying, uppf av Tarja Hovila, ägare Suvi Parvainen. BIS 1-valp: Lelica s Spinout, uppf av Lena Lindh-Carlsson, ägare Robert Wigstrand BIS 2-valp: Cloette s Cloette s Splendid Surprise, uppf av Lotta Glantz, ägare Gunilla Hansson Peter Lanning, sammankallande utställningskommittén Malin Reuterhäll Maria Herbertsson Linnea Pettersson 8

9 Verksamhetsberättelse arbetsgruppen för Exteriördomarkonferensen 2014 I början av år 2013 har arbetet med Exteriördomarkonferensen påbörjats. Ansvariga från huvudstyrelsen har varit Lena Lindh-Carlsson (t.o.m ) och Helene Björkman (t.o.m ). Som sammankallande för gruppen valdes AnnSofie Öhman. Första hälften av 2013 bestod arbetsgruppen av 8 personer. Vid styrelsemöte 8-9 juni i Uppsala var samtliga styrelseledamöter rörande överens om att arbetsgruppen var för stor, med innebörden att gruppen hade svårigheter att komma framåt i arbetet. Styrelsen beslöt att minska ner arbetsgruppen till att bestå av 3 personer, samtliga från styrelsen (LLC, HB och ASÖ). Vid behov skulle ytterligare personer adjungeras till gruppen. Från senhösten 2013 har arbetsgruppen bestått av AnnSofie Öhman, Kristina Korhonen, Lena Vängbo samt Helene Björkman (t.o.m ). Arbetsgruppen har via ASÖ varit representerad på ett informationsmöte arrangerat av SSRK Exteriöransvarig i SSRK Lena Rollmar ledde mötet och representanter från welsh, cocker, field och engelsk springer deltog. Ett generellt fokus från SSRK s sida kommer att ligga på ej önskvärda överdrifter hos hundar, samt ej önskvärda överdrifter vad gäller handling. Datum för Exteriördomarkonferens gällande engelsk springer är i Stockholmstrakten. SSRK kommer att stå för kostnader kring själva konferensen, och Springerklubben står för kostnaden för framställandet av kompendiet. När vårt kompendium blir godkänt av SSRK/SKK får Springerklubben ett bidrag från SKK på 3000,-. Kompendiet från Engelsk Springer Spaniel skall vara klart senast i april 2014 när SSRK har funktionärsträff. Därefter har vi mer tid på oss att framställa presentationsmaterialet inför september SSRK tar fram ett förslag på gemensam layout för presentationsmaterialet för samtliga spanielraserna. Arbetsgruppen har utsett en moderator som skall presentera vår ras på konferensen. Vi har haft 2 telefonmöten samt flitig skriftlig kontakt via en helt sluten och hemlig grupp på Facebook, där endast medlemmar i gruppen kan se inlägg och foton. Gruppen har beslutat att fokusera på proportioner, huvuden och rörelser. Vi har nästan färdigställt våra kommentarer till rasstandarden, och påbörjat arbetet med att välja ut foton som skall understryka våra kommentarer. Ett första råutkast till kompendiet är skickat till SSRK för kommentarer. När kompendiet börjar vara klart planeras det att presenteras för ett urval uppfödare och domare av engelsk springer spaniel för bedömning. Arbetsgruppen för Exteriördomarkonferens 2014 AnnSofie Öhman sammankallande Kristina Korhonen Lena Vängbo 9

10 Verksamhetsberättelse Valpförmedling Under 2013 har 16 valpkullar förmedlats under valpar till salu. Av dessa 16 valpkullar begärde uppfödaren förlängning av förmedling vid 2 tillfällen. Under 2013 har 15 hundar över 6 månader förmedlats och 6 hundar över 6 månader önskas köpa har förmedlats. Kerstin Nilsson - valpförmedlare Annika Stjärneving - webbmaster / omplacering Verksamhetsberättelse Avel Avelskommittén tillika PRA-kommittén har under året bestått av: Lena Lindh-Carlsson, avelsansvarig sammankallande (t.o.m ) Birgitta Thoresson (t.o.m ) Camilla Grimling (t.o.m ) I februari anordnades en avelskonferens i Örebro, som var välbesökt och mycket uppskattad av deltagarna. Ett välfyllt program i dagarna två, med intressanta föreläsare såsom: Tomas Bergström - SLU Kristina Narfström - ögonsjukdomar Moa Persson - anatomi Nicolette Salmon Hillbertz - molekylärgenetik och hundavel Avelskommittén var genom Lena Lindh Carlsson och Birgitta Thoresson representerade på SSRK s möte i Fjugesta , angående RAS och samarbete med JIS. Avelskommittén har också deltagit på avelsansvarigträff arrangerad av SKK. Ur Springerklubbens forskningsfond har det under året betalats ut 25398,- främst till ERGundersökningar och blodprovsinsamling för hundar diagnosticerade med PRA. Behållningen på konton som avser Springerklubbens Forskningsfond är per :113677,- Den mentalitetsgrupp som beslöts bildas på fullmäktigemötet 2013 har ännu inte kunnat fastslås. Förutom ovanstående har avelskommittén under året gjort följande: Avelskommittén har under året haft telefonmöten, mejlkontakt och fysiska möten. Rasens utveckling har bevakats och information har publicerats på hemsidan och i Springertidningen. Förfrågningar från medlemmar, uppfödare och andra intresserade av rasen har besvarats. Förfrågningar från SSRK och SKK har besvarats, samt har kommittén haft kontakt med dessa i frågor som rör arbetsområdet. Statistik och övrig information har sammanställts och publicerats i Apportören, Springertidningen och hemsidan. Jobbat aktivt med att söka efter hundar till den s.k kontrollgruppen för PRA och har därefter skickat ut remisser till de som passat in i gruppen för blodprovstagning. Nya PRA-fall har följts upp. Förfrågningar med medföljande remisser för blodprovstagning har skickats till ägarna med hundar diagnostiserade med PRA. Revidering av RAS pågår. Verksamhetsberättelse avel är sammanställd av styrelsen Statistik enligt bilagor är sammanställd av Lena Hägglund 10

11 Period underlag SKKs Avelsdata Höftledsundersökta Armbågsundersökta Diagnos Antal Diagnos Antal HD grad A Efter 131 UA (0) 37 HD grad B 48 HD grad C 27 HD grad D 5 HD grad E - Ögonundersökta Period underlag SKKs Avelsdata Diagnos Antal PPM, iris-iris måttlig 1 Kongenital katarakt, partiell cortex. Genetisk betydelse okänd 1 Multifokal RD 1 PLD, normal 2 PLD, 3/4-total, flödeshål 1 Distichiasis 4 Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 3 Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Ärftlig 1 Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 2 Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Genetisk betydelse okänd 1 Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. Ärftlig 1 Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftlig 1 Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ej ärftlig 1 Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas 2 Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Genetisk betydelse okänd 1 Katarakt, partiell cortex, BPK, lindrig. Ärftlig 1 Katarakt, partiell cortex, punktformig, lindrig. Genetisk betydelse okänd 2 Progressiv retinal atrofi (PRA) 6 Glaukom 1 Retinopati. Ej ärftlig 1 Retinopati. Ärftlighet kan förnärvarande ej bedömas 1 Retinopati. Genetisk betydelse okänd 1 Öga UA 197 Födda kullar Period underlag SKKs Avelsdata Kull född Efter Undan Hanar Tikar Duke of The Down Avendesora Polen Wilmio's Flower in Bloom Linmoor Zimply Zalient Hollivera's Magic Inkarnation Art-Wave's Topnotch Baggbo Universal Gravitation Huntsman Lance Curricos in My Dream Lordsett White Track Back to Linmoo Big Brazzel Born to Be Wild Art-Wave's Topdog Charlescroft Soho Chinachgook Galileo Liechryd Ria Windsongs Pralin Inkatribe's Great Expectations Kahill's Black Nightshade Nelvana's Tia Maria Hunting Habit's Checkmate Hunting Habit's Vanity Fair Art-Wave's Tall Dark and Handsome Trimere Thrill A Minute Night Wish Darrem Canis Quality Design Butterfly Collection Elderdale Lust Windcatcher Butterfly Effect Linmoor Zimply Zalient Barecho Fly Me to The Moon Winton The Winner Takes It All Barecho Zimply Made For Me Cloette's Madison Zquare Garden Fire 'n Ice Rhythm Divine Sieger's Púre Gold Adamant's Let Me Be The One Goldmoore's Gold Dreamer Sieger's Break Point

12 Jaktturens Svartpeppar Art-Wave's Gates to Graceland imp Belimir's Raffaello Desperados Aya Lordsett White Track Back to Linmoor Charlescroft Shine On Witchwillow Warrior Jaktviljans Fenlizzie Lelica's Nothin' Shakin' Linmoor Bathsheba Pygmalia's Bärgpatron Tiamant Happiness For Me Mompesson Escourt Zelini's Cappuccino Barecho Quite A Flyer Barecho Unchained Melody Big Brazzel Bungy Jumper Big Brazzel Cookie Dough Sanque's Cut to The Chase Milhällans Fame Is My Name Bäckhalladalens Zigge Centennial's Thyme Deming's Toddy Tod Linmoor Brand New Crystal Linmoor Zimply Zalient Peasblossom Heaven Sent Mayamore Champagne Supernova Ellu'z Bistra Mountjoy Qareful Qonrad Hornötorpets Chocolate Dream Saknas Minväns Trolla Goldmoore's Gold Dreamer Big Brazzel Time After Time Snow Hill Spring's Amazing Henry Merjano's Dream Team Sanque's Dreamchaser Sanque's Rambling Rose High Score Dressed to Kill Searoad's Turnaround Picabo's Soul Patrol Lost'n Found Baby Belle Sieger's Púre Gold Big Brazzel Born to Be Wild Night Prince Avendesora Pygmalia's Bärgs Via Dolorosa Jaktviljans Fenton Streamside's Penelope Astrospring's Monoceros Rapa Nui De Los Tres Robles Starflame's Bacardi Grand Melon Big Brazzel Dirty Dancing Milhällans Do It Twice Picabo's Moonlight Mist Birdhunter's Hot Spot Village Road Gazette Finnlidens End of Crime Hjortronlandets Alone at Home Peasblossom Jester Big Brazzel All About Love Quality Design Aprilmoments Quality Design Cappuccino Art Melverly Mystery Maker Lelica's Hold Me Tight Goyas Phoenix Goldmoore's Attractive in Gold Birdhunter's Picasso Storehalls Dourthe Rothievale Mint Workable's to Be Continued Mayamore Above Shepherd Moons Kristaras Excellent Elisia Pygmalia's Bärgpatron Hornötorpets Art For Queens Streamside's Puch Clonyn Aggie Deming's Toddy Tod Baggbo Black-Baby-Coco Peasblossom Jester Hunting Habit's Xena Sieger's Player in Peak Sibborps First Love Peasblossom Jester Barecho Either With Or Without You Finnlidens Good By Heart Astrospring's Nyanza Stardom Special Effect Picabo's Red Lips Milhällans Do It Twice Gästgifvaregården Hjördis imp Saknas Buena Vista Kotyledon Bivråkens Van The Man Caper Cailie's Vodoo Perfection Dawnsonlee Chance Finno Dancer imp Streamside's Puch Woodash Nikita High Score Designed Dynamite Celgarn Next Stop High Score Astrospring's Mercurius Soluddens Sunny Summer Winton The Winner Takes It All Cloette's Absolutely Shameless Mompesson Escourt Trollängens Hip Hip Hurray Springwheat's Caddilac Rowntree You Bet Searoad's Quantum Joyride Zolannes Gullviva Peasblossom Jester Barecho Poetry in Motion Mompesson Escourt Lelica's Sweetheart

13 Buxus of Klamar Garden Finnlidens First and Only Choice Jägarfamiljens Fearless Fågeljägarens Bearded-Tit Kvistagrans Night Rider Kvistagrans Very Oldfashioned Girl Huntsman Lance Edgegrove Java Art-Wave's Tye Break Hornötorpets Snövit Zolannes Hassel Accounts Tender Love Lavrevikens Uncut Diamond Tikk-A-Ring's A Pretty Women Lordsett White Track Back to Linmoo Goldmoore's Hyacinth Bucket Sanque's Cut to The Chase Linmoor Bound On Winning Pygmalia's Bärgpatron Lilla Blidkullas Bougainvillea Art-Wave's Tall Dark and Handsome Accounts Opportunity Adamant's Press Stop Lordsett Don't Worry Be Happy Mompesson Escourt With Touch Naughty Marietta Peasblossom Jester Mayamore Amber Horizon Sieger's Player in Peak Obery's Caramel Enzo Arbeståls Beda Barecho Zuper Playmaker Goldflame's Rosewood Lordsett White Track Back to Linmoo Sieger's Extra Point Hot Feet Claudius Soluddens Hot Summer Lordsett White Track Back to Linmoo Linmoor Above The Rest 2 2 Genomsnittlig kullstorlek 6,4 Inavelsgrad Period underlag SKKs Avelsdata Fördelning parningar i % 2013 Upp till 6, ,25 12, ,5 24, Inavelsgrad i % period underlag SKKs Avelsdata ,5 1,4 2 2 Antal registrerade hundar (imp) period underlag SKKs Avelsdata (20) 565 (16) 605 (18) 589 (9) MH 24 hundar är mentalbeskrivna med känt mentalt status, ingen har avbrutit BPH 10 hundar har genomfört BPH, ingen har avbrutit 13

14 14

15 15

16 16

17 Verksamhetsberättelse Jakt Under 2013 har Springerklubben bildat en jaktkommitté med jaktansvarig Bert Johansson som sammankallande. Kommittén planerar för att öka kunskapen om jakt över spaniel och spanielprov. Kommittén jobbar för att öka klubbens jaktliga profil och med hjälp av lokalavdelningarna tillgodose och öka det jaktliga intresset inom rasen. Under 2013 har kommittén: 1. informerat lokalklubbarna om SSRK prov via SK listan. 2. hjälpt lokalklubbar som anordnat nybörjarprov och vattenprov med uppläggning av prov, ansökan till SSRK, startlistor, kataloger och resultatlistor. 3. haft regelbunden dialog med SSRK angående provverksamheten. 4. fört statistik över resultat från Nybörjarprov A/B samt Vattenprov för Engelsk Springer Spaniel av Dual Purpose typ. Springerklubbens huvudstyrelse har under året varit i kontakt med de övriga Spanielklubbarna för att öka samarbetet mellan klubbarna. Under 2013 har vi märkt en stor minskning av antal starter på jaktprov jämfört med 2012 och hoppas att vi kan vända trenden till år Jaktkommittén vill tacka lokalklubbarna för deras engagemang och är glada över att allt fler vill anordna prov och kurser inom jakten och hoppas på ett gott samarbete under Datum Ort Startar ESS ESS DP ESS J GK DP GK J Totalt GK Domare S. Uppl/Västml. Enköping Nybvatten Suzi Sundberg S. Uppl/Västml. Enköping Vatten Suzi Sundberg S. Väst Åkulla Nybvatten Gunnar Petersson S. Väst Åkulla Vatten Gunnar Petersson S. Östra Nyköping Nbp B Eva Widén S. Väst Lerum Nbp B Royne Svensson S. Östra Skånelaholm Nbp B Eva Widén S. Uppl/Västml Enköping Nbp B Elsebeth Bergqvist S. Väst Varberg Nbp B Roger Marklund Summa: Prov 2013 Nybörjarvatten Vattenprov Nybörjarprov B Nybörjarprov A 2 st 2 st 5 st 0 st Under 2013 anordnades det 7 provtillfällen och 9 klasser. Lokalavdelningar som anordnade prov var Springer Östra, Springer Uppland/Västmanland och Springer Väst. Bert Johansson, Jaktansvarig Veronica Forsberg (sammanställt jaktlig aktivitet) Peter Lanning Eva Wiklund Annika Sanchez 17

18 Balans- och resultatrapport 18

19 19

20 Revisorernas berättelse 20

21 Verksamhetsplan för 2014 Planerade jaktliga aktiviteter 2014 Typ av prov Lokalavdelning Datum Domare Plats Nybörjarprov B Springer Östra Vakant Nyköping Nybörjarprov B Springer Mellan Vakant Säffle Vattenprov Springer Väst Gunnar Peterson Åkulla (Ullared) Nybörjarprov A Springer Östra Roger Marklund Enköping Vattenprov Springer Väst Vakant Åkulla (Ullared) Nybörjarprov B Springer Väst Gunnar Peterson Lerum el. Varberg Springerklubbens verksamhetsplan för 2014 Mål Huvudstyrelsen i Springerklubben skall inom ramen för dess och SSRK s stadgar verka för att tillvarata specifika intressen för Engelsk Springer Spaniel genom Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar. Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper samt för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna. Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård. Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet. Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet. För att uppfylla dessa mål planerar styrelsen under 2014 Att verkställa bildandet av en mentalitetsgrupp. Att fortsätta PRA-projektet i samarbete med SLU, under avelsansvarigs ansvar. En kommitté tillsätts av avelsansvarig i samråd med övriga styrelsen. Att arbeta för en bättre kommunikation med medlemmar och uppfödare i avelsfrågor. Utföra hälsoenkät till en årskull, med uppmaning om att ögonspegla hundarna samt att delta i juvertumörprojektet. Påbörja revidering av Springerklubbens avelspolicy & uppfödarstrategi, samt planera för att presentera förslaget för medlemmarna på avelskonferens Komplettera och slutföra RAS revideringen, samt planera för att presentera förslaget för medlemmarna på avelskonferens Planera för avelskonferens i februari Genomföra SSRK s exteriördomarkonferens Nybörjarprov A planeras i samarbete med lokalavdelningarna. Lokalavdelningarnas verksamhet skall vara ekonomiskt självbärande förutom vad gäller Nybörjarprov A (se styrelsens proposition). Kurser planeras i mån av intresse Bert Johansson är av SSRK adjungerad att samordna alla spanielklubbars arbete med regelrevideringen av nybörjarprov och vattenprov. Utreda och kartlägga Springertidningens framtid, där medlemmarnas åsikter i frågan skall värderas högt. Att arrangera Club Show. Club Show 2014 arrangeras även i år i Ånnaboda, datumet är lördagen den 28/ Supé anordnas på kvällen efter utställningen. Tema för årets Club Show blir Glitter & Glamour. Domare: tikar & BIR: Frank Bjerklund, Kennel Westaway samt hanar: Stig Arne Kjellevold, Kennel Westaway. 21

22 Rambudget 2014 INTÄKTER Medlemsavgifter Valpförmedling Omplacering Annonser Club Show Jaktprov /A-prov/ Ränta Div. int. Tidn., raskomp KOSTNADER Tidningstryck Tidn.porto Medlemshantering Club Show Transportkostnader SKFullmäktige SK avel SSRK Rasklubbsavg SSRK representantmöte SSRK stamboksreg SSRK funktionärsmöten Medl.avg. Danska Kennelkl. 700 Jaktprov /A-prov/ Mässor Möte ESA Dortmund Utbildning Admin., förbrukn Försäkring Porto IT-kostnad Bankkostnader Styrelse tel.möten Styrelse resekostn Styrelse kost o logi Hälsoenkät FÖRLUST

23 Budgetförslag Club Show 2014 Intäkter: Anmälningsavgifter /inkl. supé och trubadur :- Katalogförsäljning 2.160:- Lotteri 120: :- Kostnader: Domare: arvoden, resekostnader/logi 6.600:- Ringsekr.: arvoden, resekostnader 4.500:- Övr. funktionärer: arvoden, resekostnader 4.400:- Trubadur 5.500:- Fotograf: arvode, resekostnad 1.000:- Rosetter 4.500:- Blommor 1.500:- Övriga inköp 3.500:- Lunch och fika 3.000:- Supé : :- 23

24 Springerklubbens huvudstyrelses förslag till medlemsavgifter för 2014 Medlemsavgifter för 2014 Fullbetalande medlem Familjemedlem Valpköparmedlemskap Utländskt valpköparmedlemskap Utländskt medlemskap 275 kronor 50 kronor 100 kronor 200 kronor 350 kronor Springerklubbens huvudstyrelses förslag till Villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigeledamöter och övriga funktionärer 2014 Vid resa med egen bil lämnas ersättning med belopp per mil enligt skattemyndighetens anvisningar, för närvarande 18:50 kr/mil Vid resa med tåg ersätts kostnader för 2:a klass samt vid behov sovvagnsbiljett För 1:a klass på tåg fodras kassörens medgivande För avlägset boende ledamöter måste kostnadsjämförelser göras mellan kostnader för bil/tåg och flyg. För avlägset boende kan det också bli aktuellt med övernattning i samband med uppdrag för Springerklubben. Boende skall godkännas av kassören innan bokning. Möjligheterna till samåkning skall alltid prövas innan val av transportsätt. Vid uppdrag för Springerklubben utgår inga arvoden eller traktamenten. Detta gäller alla uppdrag inom klubben 24

25 Valberednings förslag huvudstyrelse 2014 Ordförande Vakant nyval 1 år Vice ordförande AnnSofie Öhman mandat (1 år kvar) Ledamot, sekreterare Barbro Collin nyval 2 år Ledamot, kassör Eva Wiklund mandat (1 år kvar) Ledamot, jaktansvarig Bert Johansson omval 2 år Ledamot, avelsansvarig Vakant nyval 2 år Ledamot Linnea Pettersson nyval 2 år Suppleant 1 Camilla Jannesson nyval 1 år Suppleant 2 Jenny Lundin nyval 1 år Revisor Anders Leandersson omval 1 år Revisor Christina Filén omval 1 år Revisorssuppleant Maire-Ly Fröberg-Sävström omval 1 år 25

26 Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2014 från Springerklubbens huvudstyrelse Hedersmedlem Föredragning Enligt 3 Medlemskap i Springerklubbens stadgar kan rasklubbens styrelse ge förslag på person som på ett förtjänstfullt sätt främjat rasklubbens syften och av den anledningen bör kallas till hedersmedlem. Springerklubbens huvudstyrelses förslag: Att fullmäktigemötet kallar Gunilla Danielsson till hedersmedlem. Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2014 från Springerklubbens huvudstyrelse Hedersmedlem Föredragning Enligt 3 Medlemskap i Springerklubbens stadgar kan rasklubbens styrelse ge förslag på person som på ett förtjänstfullt sätt främjat rasklubbens syften och av den anledningen bör kallas till hedersmedlem. Springerklubbens huvudstyrelses förslag: Att fullmäktigemötet kallar Viveka Näslund till hedersmedlem. Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2014 från Springerklubbens huvudstyrelse Aktivitetsstöd till lokalavdelning som arrangerar nybörjarprov A Föredragning Att för en lokalavdelning arrangera nybörjarprov A riskerar att bli för kostsamt. Springerklubbens huvudstyrelses förslag: Arrangerande lokalavdelning kan inkomma med ansökan om aktivitetsstöd från huvudstyrelsen. För att aktivitetsstöd skall kunna utbetalas måste lokalavdelningen inkomma med en budget senast 1 månad innan planerat prov. 26

27 Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2014 från Springerklubbens huvudstyrelse Fucosidostest valfri undersökning av våra avelsdjur Föredragning Fucosidos är en enzymbristsjukdom som har påträffats hos engelsk springer spaniel, där det centrala nervsystemet delvis påverkas. Symptomen: Vinglighet, dålig koordination, långsamma reflexer, ökad salivavsöndring, oförmåga att skälla samt beteendeförändringar som överdriven ängslan och ovillighet att acceptera hantering, hudproblem och viktnedgång. Lindriga mentala förändringar som att glömma inlärda moment (får ej förväxlas med pubertetsproblem), och individer som är sjuka i fucosidos blir mer och mer världsfrånvända. I framskridet sjukdomsstadium kan graden av beteendeförändring variera från dag till dag. Sjukdomen utvecklas under en lång period. Fucosidos kan initialt förväxlas med andra sjukdomar. För att säkert fastställa en diagnos bör ett DNA-test göras. Springerklubben uppmuntrade till att fucosidostesta avelsdjur under en femårsperiod, efter det har testerna fortsatt att göras i fyra år till, sammanlagt har vi testat för fucusidos under 9 år. Av de testade hundarna har en (1) konstaterats sjuk, ett dussin (12) anlagsbärare och flera hundra fria från anlaget. Det finns inga nya sjukdomsfall. Springerklubbens huvudstyrelses förslag: Då vi inte har fått in några nya sjuka hundar på åratal i Sverige föreslår vi: Att det bör vara frivillig testning av avelsdjuren Att det inte längre skall vara krav på att avelsdjuren är testade för fucosidos, för att uppfödaren skall kunna utnyttja Springerklubbens valpförmedlingstjänst. Undantag från detta skall dock fortsatt gälla för ej svenskregistrerade hundar, som skall vara antingen testade eller bevisats hereditärt fria. Att Springerklubben även fortsättningsvis skall tillhandahålla vårt register med de fucosidostestade hundarna och fortlöpande registrera de hundar som testas. 27

28 Proposition till Springerklubbens fullmäktige 2014 från Springerklubbens huvudstyrelse Säker digital lagring av klubbens material Föredragning I flera år nu har det varit turbulent i styrelsen, ledamöter har kommit, gått och hoppat av. En ny styrelse får slösa flera månader av tid att först försöka få tag på material, sedan utreda vad som är gjort och inte gjort. Ett flertal gånger har före detta ledamöter vägrat lämna ifrån sig material som måste anses var Springerklubbens egendom. Vi har köpt in externa hårddiskar till varje ansvarsområde (ej ordförande), såsom jakt, avel, kassör och sekreterare. Här var tanken att alla laddar upp sina dokument, för att sedan lämna över hårddisken till den som tar vid. Vi har nu också skapat ett så kallat Cloud Drive på vårt webbhotell, där alla viktiga dokument inom varje ansvarsområde skall laddas upp. Cloud Drive har alla ledamöter i styrelsen tillgång till. Vad styrelsen vill med denna proposition är att FM skall uttala, att varje ledamot som åtar sig ett ansvarsområde är skyldig att ladda upp sina dokument löpande, så att det finns lättillgängligt för vem som helst i styrelsen. Springerklubbens huvudstyrelses förslag: att FM gör följande uttalande, att varje ledamot som åtar sig ett ansvarsområde är skyldig att ladda upp sina dokument löpande, så att det finns lättillgängligt för vem som helst i styrelsen att ledamot vars uppdrag upphör ska omgående tillse att material som tillhör Springerklubben överlämnas till efterträdare eller till den som styrelsen utser. 28

29 Motion från Nedre Norra till Springerklubbens Fullmäktigemöte 2014 ang. fördelning av medlemsavgifter. Motion till Springerklubbens fullmäktige 2014 Fördelning av medlemsavgift Bakgrund Många lokalavdelningar har inte så stor budget att röra sig med och det gör att de inte alltid kan ge alla sina medlemmar en möjlighet att få ut något av medlemsavgiften. Om en del av medlemsavgiften skulle gå till lokalavdelningarna skulle de ges en större möjlighet att ordna aktiviteter som riktar sig alla medlemmar. Det kan vara t. ex en träff, en föreläsning, en aktivitet som gör att även de medlemmar som inte är så aktiva vill delta och fortsätta vara medlem i Springerklubben Förslag Att en del av medlemsavgiften ska tillfalla lokalavdelningarna. Exakt hur stor del av medlemsavgiften det ska vara och hur detta ska hanteras och fördelas lämnar vi till Hs att besluta om. Ett förslag kan vara att lokalavdelningarna får en summa per medlem och att den summan betalas ut i början på varje år. Ett annat förslag kan vara att varje avdelning får en klumpsumma varje år Springerklubben Nedre Norra Springerklubbens huvudstyrelses förslag: Att avslå motionen med motivering att lokalavdelningarna skall vara självförsörjande. 29

30 Motion från Springer Väst till Springerklubbens Fullmäktigemöte 2014 ang. reseersättning vid resor till Fullmäktigemöten. Vid utbetalning av reseersättning till Lokalavdelningarna för resor till Fullmäktige bör de nuvarande reglerna om resepoolen förändras. Vårt förslag till förändring är följande: Att alla Lokalavdelningarna får ersättning för samtliga kostnader som de har i samband med Fullmäktigemöten. Motivering: Lokalavdelningarna är de som främst arbetar med medlemmarna i klubben genom att anordna aktiviteter mm. Detta innebär att vi bidrar till att medlemsantalet i klubben ökar och att medlemmarna i stor utsträckning fortsätter att vara kvar som medlemmar i klubben. Lokalavdelningarna får ingen del av inbetalda medlemsavgifter till klubben, därför anser vi att samtliga kostnader för Fullmäktigemöten ska ersättas fullt ut. Styrelsen i Springer Väst 15 januari Springerklubbens huvudstyrelses förslag: Att avslå motionen med motivering att lokalavdelningarna skall vara självförsörjande och att vi idag har en solidariskt upprättad resepool vad gäller resor till Springerklubbens fullmäktigemöten. 30

31 Motion från Östra till Springerklubbens Fullmäktigemöte 2014 ang. aktivitetsstöd för de lokalavdelningar som anordnar Nybörjarprov A. Springer Östra vill lämna en motion om att aktivitetsstöd kan sökas av de lokalavdelningar som anordnar Nybörjarprov A. Det är förenat med rätt stora kostnader att anordna ett Nybörjarprov A. För att uppmuntra och göra det möjligt för lokalavdelningar att anordna Nybörjarprov A, bör ett aktivitetsstöd utgå till de lokalavdelningar som så önskar. Vårt förslag är att man får en summa per anmäld hund. Hur stor summan ska vara överlåter vi på styrelsen att fastställa. Men den bör minst täcka stamboksföringsavgiften och de administrativa kostnader vi har gentemot SSRK SSRK prov. Om det finns särskilda skäl bör även lokalavdelningarna kunna söka ett speciellt aktivitetsstöd som kan vara betydligt större än det ovan beskrivna. Det ska ansökas i god tid innan provet och styrelsen tar beslut i varje enskilt fall. Kostnader i samband med Nybörjarprov A är framförallt mark och kastvilt. Det kan även vara svårt att få domare som bor inom det upptagningsområde man har, då blir reseersättningen betydande. Spånga Monika Jansson/ ordförande Springer Östra Springerklubbens huvudstyrelses förslag: Att avslå motionen. Styrelsen inbjuder dock till en diskussion kring detta ämne och uppdrar åt den nybildade jaktkommittén att undersöka ärendet vidare. 31

32 Bilaga 1 Springerklubbens inventarielista 2013 Finns hos: Benämning: Antal: SK Östra Royal Canin tält 2 Partytält 2 Helene Björkman, Årsunda f.d sekreterare Rollups SK 2 Rollup (gammal från Circuit 2008) 1 Ringsekreterarlådor 2 Låda med div utst.material 1 Vandringspriser Kuvert Gamla Springertidningar Placeringsspringers för utställning x 5 2 Stämplar för medlemsansvarig 2 Extern hårddisk (för lagring av klubbens sekreterarmaterial) 1 Div pärmar med administrativa papper Från förrådet Uppsala (inventerat 21/ av BJ)allt från förrådet är flyttat till Helene Björkman, Årsunda Stambok Stambok Stambok Trycksak om ESS (förf Inger Handegård) 21 Ordförandelåda + pärmar "Barbro-pärmar" 2 Låda från Anita Björnsson (2 bankdosor och bokföring) Kassaskrin 1 Kuvert - stora & små Jiffy-påsar 7 Springerstatyetter i trä (varav 2 st är trasiga) 10 Frankeringsmaskin 1 Påsar till uställningstält 2 Blädderblock (varav 2 st oanvända) 4 Kartonger med gamla Springertidningar Utställningsrosetter Ringband, rulle 1 Bordsstandar 6 Springerskylt, 25 år 1 Symposiumfolder från Tammsvik, IESSC 10 Raskompendium 2004 ca 10 st, + 1 st från 1995 RAS 2005, kompendium 2 Trycksak om ESS 4 32

33 Låda med trycksaker, till stånden (till rasmonter)? Ekonomisk bokföring Springerklubben ( ) Mötesprotokoll Springerklubben (2001, 2002, 2003, 2010) Material från SK Norrbotten, vilande lokalavd: (Pärm, priser, diplom, rosetter, dummies 7 större och 6 mindre, låda med trimutrustning) Mountjoys vandringspris för Årets lydnadspringer André Lindmark, Alvesta Diverse stamböcker och raskompendier Malin Reuterhäll, Glanshammar Prispodie Club Show 1 Lena Lindh-Carlsson, Grillby f.d avelsråd Lathunden Genetica 1 Extern hårddisk (för lagring av klubbens avelsmaterial) 1 Eva Wiklund, Adelsö kassör Extern hårddisk (för lagring av klubbens ekonomiska redovisning) 1 Bert Johansson, Strömsbergs Bruk jaktansvarig Extern hårddisk (för lagring av klubbens jaktmaterial) 1 Årets Uppfödare vandringspris Catarina Henriksson, Boden redaktör Skrivare HP Photosmart C Extern hårddisk Iomega 500GB 1 Dator Acer Aspire 5742G 1 Uppdaterad: / ASÖ 33

34 Bilaga 2 Springerklubbens lokalavdelningarnas kompentens Lokalavdelning Kompetens inom avd. Norrbotten - vilande Viltspårdomare: Roger Marklund Spanielprovsdomare: Roger Marklund Spanielprovsdomare: Hans Sundberg Funktionsbeskrivare: Roger Marklund Funktionsbeskrivning testledare: Susanne Larsson Diplomerad instruktör SSRK: AnnSofie Öhman Certifierad utst.arrangör: Catarina Henriksson Kommissarie / provledare: Jessica Persson Västerbotten Jaktinstruktör: Kerstin Abbing Kommissarie/provledare: Kerstin Abbing Diplomerad ringsekreterare: Anneli Sjödin Nedre Norra Instruktör rally lydnad: Barbro Edstrand Instruktör lydnad: Barbro Edstrand Instruktör viltspår: Bernt Jansson Viltspårsdomare: Bernt Jansson Gävle/Dala - Uppland/Västmanland Kommissarie/provledare: Klas Åkerwall Instruktör jakt spaniel: Solveig Rosén Instruktör jakt spaniel: Bert Johansson Spanielprovsdomare: Bert Johansson Domare nybörjarprov spaniel: Anna Lindh Östra Kommissarie/provledare: Veronica Forsberg Kommissarie/provledare: Fia Cederblad Kommissarie/provledare: Carina Grandin Kommissarie/provledare: Pia Jensen Kommissarie/provledare: Eva Wiklund Kommissarie/provledare: Cristel Andrée Kommissarie/provledare: Monika Jansson MH - testledare samt A/B figurant: Fia Cederblad MH - A/B figurant: Veronica Forsberg MH - A/B figurant: Gun-Britt Börjesson MH - A/B figurant: Camilla Jannesson MH - B figurant: Monika Jansson MH - B figurant: Carina Grandin MH - B figurant: Cristel Andrée Diplomerad instruktör SSRK: Tania Jarlstam Diplomerad instruktör SSRK: Lotta Ahlberg-Wennersten Funktionsbeskrivare: Monika Jansson Funktionsbeskrivare: Eva Wiklund Funktionsbeskrivare: Tania Jarlstam Funktionsbeskrivare: Lotta Ahlberg-Wennersten 34

35 Mellansvergie Östgöta Skaraborg Trestad Väst Viltspårsdomare: Kent Persson Viltspårsdomare: Tony Jakobsson Diplomerad ringsekreterare: Gisela Barsing Certifierad utst.arrangör: Maria Persson Kommissarie/provledare: Maria Herbertsson Funktionsbeskrivare: Marie Grahn Certifierad utst.arrangör: Annelie Karlsson Certifierad utst.arrangör: Peter Lanning Kommissarie/provledare: Lars Martikainen Kommissarie/provledare: Pia Martikainen Kommissarie/provledare: Peter Lanning Kommissarie/provledare: Angelica Pellén Instruktör jakt spaniel: Pia Martikainen Instruktör jakt spaniel: Angelica Pellén Instruktör jakt spaniel: Peter Lanning Kommissarie/provledare: Birgitta Thoresson Kommissarie/provledare: Sören Thoresson Ringsekreterare: Birgitta Thoresson Instruktör jakt spaniel: Claes-Göran Johansson Instruktör jakt spaniel: Annika Johansson Viltspårsdomare: Marianne Olsson Viltspårsdomare: Curt Muhrén Instruktör jaktlydnad spaniel: Rouger Andersson Viltspårsdomare: Kent Nilsson Certifierad utst.arrangör: Marita Johansson Småland - Gotland - Syd - Uppdaterad / ASÖ 35

36 Bilaga 3 Årets Springerlista 2013 Plats Reg nr Årets Springer 2013 Total Poäng Ägare 1 SE53933/2011 High Pheasant's Working Canon 27 Hans & Johan Sundberg Luleå 2 S27857/2008 High Score Xit Only 19 Maria Larsson Ockelbo 3 SE53927/2011 High Pheasant's Working Grenade 15 Ann-Katrine Levin Vidsel Plats Reg nr Årets ViltspårSpringer 2013 Total Poäng Ägare 1 S20213/2009 Wigasci's Chili 55 Lena Björk Göteborg 2 SE53712/2010 Goldmoore's Country Queen 52 Eva Larsson Herrljunga 2 SE40440/2010 Baucoon Belive It Or Not 52 Camilla Jyrnark Fjärås 4 SE22878/2012 Hi-Design's Absolute Exotic 51 Åsa Nybäck-Nakell Lidingö 5 SE38682/2012 Merjano's Hello Dolly 48 Eva -Lis Åkergården-Stenman Sunnansjö Plats Reg nr Årets JaktSpringer 2013 Total Poäng Ägare 1 SE53933/2011 High Pheasant's Working Canon 8,00 Hans & Johan Sundberg Luleå Plats Reg nr Årets VeteranSpringer 2013 Total Poäng Ägare 1 S24950/2003 Trollängens Symphonie 165 Birgitta Pettersson Borlänge 2 S32213/2005 Goldmoore's Elisabeth James 110 Marita Johansson Frillesås Plats Reg nr Årets LydnadsSpringer 2013 Total Poäng Ägare 1 SE13223/2011 Pussentorpet Liquorice Powder 50 Marita Modin Stenhamra 2 S59935/2009 Mountjoy Painted Peggy 46 Monika Jansson Örsundsbro 3 S20647/2008 Cloette's Passion For Pleasure 36 Helen Lindstedt Hässelby 4 S65097/2006 Tikk-A-Ring's Hallo Mr Heartbreaker 36 Anna-Lena Jonsson Gästrike-Hammarby 5 S36986/2009 High Pheasant's Black Money 34 Caroline Lindberg Boden Plats Årets SpringerUppfödare 2013 Total Poäng Ägare 1 Kennel High Pheasant's 117 Hans Sundberg Luleå 2 Kennel High Score 105 Ann Sofie & Susanne Öhman Piteå Plats Reg nr Årets BruksSpringer 2013 Total Poäng Ägare 1 S27857/2008 High Score Xit Only 490,00 Maria Larsson Ockelbo Plats Reg nr Årets UtställningsSpringer 2013 Total Poäng Ägare 1 S65791/2007 Barecho Quest For Success 94,30 Helen & David Björkman Årsunda 2 SE24843/2010 Night Wish Darrem Canis 89,75 Helen & David Björkman Årsunda 3 SE44027/2011 Big Brazzel Every Time We Touch 89,70 Katarina Rosenblad Spånga 4 S19454/2008 Goldmoore's Gold Dreamer 88,35 Christna & Mikael Boje Svenljunga 5 S48321/2007 Big Brazzel Catch Me If You Can 82,05 Katarina & Andrea Rosenblad Spånga Plats Reg nr Årets JuniorSpringer 2013 Total Poäng Ägare 1 SE20930/2012 Big Brazzel Back In Business 58,1 Katarina & Andrea Rosenblad Spånga 2 SE28120/2012 Zkatans Exclusive Dust 57,2 Janette Bejegård Eldsberga 3 SE33348/2012 Lizziardhs Aberfeldy 55,9 Marica Teir Gislaved 4 SE53971/2012 Cloette's Under My Spell 54,8 Lotta Glantz Sundsvall 5 SE47827/2012 Barecho Kissing A Fool 54,0 Helen & David Björkman Årsunda Plats Reg nr Årets AvelsSpringer 2013 Total Poäng Ägare 1 S19454/2008 Goldmoore's Gold Dreamer 246 Christna & Mikael Boje Svenljunga 2 S13754/2000 Barecho Fun For The Future 143 Helen & David Björkman Årsunda 3 S56667/2002 Barecho One Vision 109 Sari Karlsson Grängesberg 4 SE24843/2010 Night Wish Darrem Canis 97 Helen & David Björkman Årsunda 5 S50511/2009 Barecho Zuper Playmaker 89 Helen & David Björkman Årsunda Plats Reg nr Årets Agility 2013 Total Poäng Ägare 1 S34612/2005 Larix Evidence Of Crime 70 Jennie Ejneroos Täby 2 S31814/2004 Fire 'n Ice Cinderella 69 Leif Olsen Hallstahammar 3 S49702/2009 Fire 'n Ice Saint Amour 29 Jennie Ejneroos Täby 3 S22684/2007 Big Brazzel Thunderball 29 LiseLotte Larsson Täby 5 S13463/2009 Big Brazzel Absolute Power 25 LiseLotte Larsson Täby 5 S49701/2009 Fire 'n Ice Actrice 25 Lena Olsen Hallstahammar 36

37 37

KALLELSE. Du är härmed kallad som delegat till Springerklubbens Fullmäktigemöte. Lördagen den 16 mars 2013 kl 11:00

KALLELSE. Du är härmed kallad som delegat till Springerklubbens Fullmäktigemöte. Lördagen den 16 mars 2013 kl 11:00 KALLELSE Du är härmed kallad som delegat till Springerklubbens Fullmäktigemöte Lördagen den 16 mars 2013 kl 11:00 Plats: Scandic Örebro Väst Västhagagatan 1B 703 46 ÖREBRO Latitud - 59,274942 Longitud

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2014 11 13 Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Eva Wiklund, Linnea Pettersson, Birgitta Pettersson. Frånvaro: AnnSofie Öhman, Bert

Läs mer

Avelsansvarig Pia Axelsson 2008 05 Informationsansvarig Kerstin Nilsson tom 2008 06 därefter avelsansvarig

Avelsansvarig Pia Axelsson 2008 05 Informationsansvarig Kerstin Nilsson tom 2008 06 därefter avelsansvarig Springerklubbens Verksamhetsberättelse År 2008 Funktionärer Huvudstyrelsen Ordinarie ledamöter: Ordförande Tina Kauppinen Vice Ordförande Veronica Östman Sekreterare Barbro Collin Kassör Olle Carlson Avelsansvarig

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2009-03-14 1. Mötets öppnande Tina Kauppinen hälsade fullmäktige delegaterna, övriga medlemmar och SSRKs representant Torbjörn Augustinsson

Läs mer

Mötesdatum Protokoll fört vid Springerklubbens (SKs) ordinarie Fullmäktige Scandic Hotel Väst, Örebro 1-19

Mötesdatum Protokoll fört vid Springerklubbens (SKs) ordinarie Fullmäktige Scandic Hotel Väst, Örebro 1-19 protokoll Protokoll fört vid Springerklubbens (SKs) ordinarie Scandic Hotel Väst, Mötets öppnande. Vice ordförande AnnSofie Öhman öppnade 2014 och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängden.

Läs mer

Gunnar Petersson, Barbro Collin, Birgitta Pettersson. AnnSofie Öhman, Marica Teir, Peter Lanning, Kerstin Johansson Från 8.6.

Gunnar Petersson, Barbro Collin, Birgitta Pettersson. AnnSofie Öhman, Marica Teir, Peter Lanning, Kerstin Johansson Från 8.6. Närvaro: Frånvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Birgitta Pettersson. AnnSofie Öhman, Marica Teir, Peter Lanning, Kerstin Johansson Från 8.6.2 Ida lindgren Maika Skau 8.1 Mötets öppnande Gunnar förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

FULLMÄKTIGE FÖR SPRINGERKLUBBEN 17 MARS 2012

FULLMÄKTIGE FÖR SPRINGERKLUBBEN 17 MARS 2012 1(10) FULLMÄKTIGE FÖR SPRINGERKLUBBEN 17 MARS 2012 PLATS: RINKEBYSVÄNGEN 70 SPÅNGA MÖLLAN SKK S KONTOR INNEHÅLL. Agenda sid 1 Verksamhetsberättelse Springerklubben 2011 sid 3 Verksamhetsberättelse Avel

Läs mer

Protokoll telefonmöte med Springerklubbens huvudstyrelse 2013-12-02

Protokoll telefonmöte med Springerklubbens huvudstyrelse 2013-12-02 Protokoll telefonmöte med Springerklubbens huvudstyrelse 2013-12-02 Närvarande: AnnSofie Öhman, Eva Wiklund, Klas Åkerwall, Helene Björkman, Emelie Ingelsson, Bert Johansson, Maria Ljungmark & Lena Lindh-Carlsson.

Läs mer

Om ni skulle bli sena till ankomst så ring direkt på tfn Veronica: 070 687 55 73 eller Anna Greta: 0708 705795

Om ni skulle bli sena till ankomst så ring direkt på tfn Veronica: 070 687 55 73 eller Anna Greta: 0708 705795 KALLELSE Du är härmed kallad som delegat till Springerklubbens Fullmäktigemöte Lördagen den 13 mars 2010 Plats : Bromma Scandic Hotell, Brommaplan Tid : 10.00, samling utanför huvudentrén Medtag : Denna

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Protokoll nr 1 2007 04 27-29 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Datum & plats : 2007 04 27-29 Enköping Närvaro: Tina Kauppinen, Olle Carlsson, Barbro Collin Adjungerad jaktansvarig,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Vallby Prästgård, Enköping /9

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Vallby Prästgård, Enköping /9 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Vallby Prästgård, Enköping 2008-11-8/9 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 68-84 Linköping Närvarande: Monica Forsander, Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel Svensson, Stig-Olov Olofsson (1:e suppleant),

Läs mer

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2013-01-29, telefonmöte Närvarande: Allan Grimling (AG), Jan Lensinger(JL), Helene Björkman (HB), Bert Johansson(BJ), Klas Åkerwall(KÅ),

Läs mer

Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubbens fullmäktigemöte 2006-03-26 Scandic Hotel Järva Krog Solna.

Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubbens fullmäktigemöte 2006-03-26 Scandic Hotel Järva Krog Solna. Protokoll fört vid Labrador Retrieverklubbens fullmäktigemöte 2006-03-26 Scandic Hotel Järva Krog Solna. 1 Mötets öppnande Ordförande Bitte Sjöblom öppnande mötet och hälsade alla välkomna. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 26.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2009-03-23 Närvaro: Lars Ödlund, Barbro Collin, Olle Carlson, Hans-Gunnar Leytman, Kerstin Nilsson, Anita

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 01 29

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 01 29 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Olle Carlson, Pia Axelsson, Barbro Collin, Adjungerad jaktansvarig Sophia Jarl Frånvaro: Johan Ericsson, Mikael

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2007 11 05 5.1 Mötets öppnande Närvaro: Tina Kauppinen, Barbro Collin, Olle Carlsson, Pia Axelsson, Adjungerad jaktansvarig

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse

Protokoll från styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Protokoll från styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2011-01-29-30 Närvarande: Anders Berggren, Helene Björkman, Allan Grimling, Lena Lindh-Carlsson, Monika Jansson och Annelie Karlsson. Bert Johansson

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

SPRINGERKLUBBEN FULLMÄKTIGEMÖTE 2004 03 27

SPRINGERKLUBBEN FULLMÄKTIGEMÖTE 2004 03 27 SPRINGERKLUBBEN FULLMÄKTIGEMÖTE 2004 03 27 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 BALANS-OCH RESULTATRÄKNING 2003 REVISIONSRAPPORT 2003 VERKSAMHETSPLAN 2004 BUDGET 2004 MOTIONER Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande. Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRKs

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRKs 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRKs AVELS- OCH HÄLSOKOMMITTÉ 2015 Den 26 mars 2015 fastställde SKKs Avelskommitté vår RAS-revidering. Helgen den 10-11 oktober genomförde Carina Larsson och Tina Forsell SKKs

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2013-06-08-09

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2013-06-08-09 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2013-06-08-09 Närvarande: Eva Löwenstein, AnnSofie Öhman, Lena Lindh-Carlsson, Helene Björkman, Maria Ljungmark, Emelie Ingelsson, Klas

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Före mötet öppnades informerade ordföranden fullmäktig att Tore Danielsson avlidit. Fullmäktige hedrade hans minne genom en tyst minut.

Före mötet öppnades informerade ordföranden fullmäktig att Tore Danielsson avlidit. Fullmäktige hedrade hans minne genom en tyst minut. Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2004 03 27 Lövuddens Konferens och Vandrarhem i Västerås. Före mötet öppnades informerade ordföranden fullmäktig att Tore Danielsson avlidit.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Datum: 17 september 2007

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Datum: 17 september 2007 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Datum: 17 september 2007 Närvaro: Tina Kauppinen, Olle Carlsson, Barbro Collin, Johan Eriksson, Mikael Eriksson, adjungerad jaktansvarig

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år.

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte Plats: Studiefrämjandet Sundsvall 1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Justeras: vid

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 11 mars 2012 kl. 12.00 Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden Susanne Fagrell inledde mötet

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08 12.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Kerstin Nilsson, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

STADGAR FÖR SPRINGERKLUBBEN

STADGAR FÖR SPRINGERKLUBBEN 1 STADGAR FÖR SPRINGERKLUBBEN Antagna vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2008 03 15 Fastställda av SSRK Huvudstyrelse 2008 04 12 och 2008 06 28-29 gälla fr o m 2008 07 01 Inledning Rasklubben

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Stadgar för Welsh Springer Spanielklubben

Stadgar för Welsh Springer Spanielklubben Stadgar för Welsh Springer Spanielklubben Antagna vid Welsh Springer Spanielklubbens ordinarie klubbmöte 2005-03-12 och fastställda av Svenska Spaniel och Retrieverklubbens huvudstyrelse, gälla fr o m

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Avdelningen har två ordinarie revisorer samt två suppleanter, som väljs vid avdelningens årsmöte. Dessa ska granska avdelningen.

Avdelningen har två ordinarie revisorer samt två suppleanter, som väljs vid avdelningens årsmöte. Dessa ska granska avdelningen. EKONOMI Avdelningens kassör ansvarar för att: Avdelningens bokföring sker enligt god redovisningsed. Inför varje styrelsemöte skriftligt presentera aktuell resultatrapport. Att snarast efter prov och utställningar

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 (5) Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 Fullmäktigestämmans öppnande Vice Ordförande, Rose-Marie Emery, hälsade alla välkomna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 Styrelsen för Svenska Sennenhundklubben lämnar härmed berättelse över verksamheten under perioden 2014-01-01 2014-12-31. Ändamål Verksamheten har under året utgått från stadgarnas ändamåls paragraf vilken

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

1.2 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor Dagordningen fastställdes med tillägg under ordförande, jaktansvarig samt övriga frågor

1.2 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor Dagordningen fastställdes med tillägg under ordförande, jaktansvarig samt övriga frågor Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2014 04 26/27 Närvaro: Gunnar Petersson, AnnSofie Öhman, Barbro Collin, Birgitta Pettersson, Linnea Pettersson och Eva Wiklund. Eva Wiklund

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

4 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes, med tillägget av val av sekreterare.

4 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes, med tillägget av val av sekreterare. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Fysiskt möte i Eggby, 2015-04-25 till 2015-04-26 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Bo

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 6 mars 2016 i. Jönköping

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 6 mars 2016 i. Jönköping Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 6 mars 2016 i Jönköping SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 6 MARS 2016 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015

Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015 Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015 Dagordning Balansrapport Resultatrapport Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Förslag till avgifter Budget Uppföljning RAS Svenska Rasklubben för Bracco Italiano

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv P R O T O K O L L Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv 1 Årsmötet öppnas av Ingrid Svensson, ordförande i Springerklubben Syd. 2 Justering

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Verksamhetsberättelse 2014-2015 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelsen har bestått av följande personer; Ordförande Krister Söderstam, avgick på egen begäran 27/8 Vice Ordförande/utställningsansvarig Helena Kvarnström, TF ord fr.o.m

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-05-05 Plats: Broby Gård, Märsta 106-137

Labrador Retrieverklubben 7/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-05-05 Plats: Broby Gård, Märsta 106-137 Labrador Retrieverklubben 7/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-05-05 Plats: Broby Gård, Märsta 106-137 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Inledning Rasklubben XXX (nedan kallad rasklubben) ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklubben

Inledning Rasklubben XXX (nedan kallad rasklubben) ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklubben TYPSTADGAR FÖR RASKLUBB INOM slutversion 2011-10-05 SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK) Antagna vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens fullmäktigemöte XXXX-XX-XX, att gälla fr o m 2013-01-01.

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 3 4. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande: Ing-Marie Röstlund Marie Ullatti Lena Flodfält Cilla Hamfelt ( 79-102) Helena Hellström

Läs mer

Stadgar för Labrador Retrieverklubben

Stadgar för Labrador Retrieverklubben Stadgar för Labrador Retrieverklubben Antagna vid Labrador Retrieverklubbens ordinarie klubbmöte 2004-03-28 och fastställda av Svenska Spaniel och Retrieverklubbens huvudstyrelse att gälla fr.o.m. 2005-01-01.

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Plats: Huskvarna Närvarande: Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg, Siw Synnerman Nordström, Karin Claesson,

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

Reviderad VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR SSRK 2010

Reviderad VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR SSRK 2010 Reviderad VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR SSRK 2010 INLEDNING Förslaget till verksamhetsplan och budget för SSRK 2010 läggs i en tid när klubben, precis som många andra klubbar inom SKK, tappat medlemmar.

Läs mer

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Fastställda av SPKs fullmäktige 2006-03-31 och 2007-04-01 Inledning. Avdelningar ingår som medlemsorganisationer i SPK. Utöver dessa stadgar gäller också

Läs mer

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-04-23. Fastställda av SKK 2006-01-28. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hund ägarnas Riksorganisation

Läs mer

STADGAR FÖR KLUBBEN JAKTSPANIELS I SVERIGE

STADGAR FÖR KLUBBEN JAKTSPANIELS I SVERIGE STADGAR FÖR KLUBBEN JAKTSPANIELS I SVERIGE Inledning Klubben Jaktspaniels i Sverige (nedan kallad klubben) är associerad till specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklubben (nedan kallad SSRK).Klubben

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

76 Val av justerare Utsågs Andreas Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

76 Val av justerare Utsågs Andreas Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 75-97 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Susanna Hagman Adjungerad tillfällig

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5 Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby Sida 1 av 5 Närvarande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Björn Ekedahl Ingrid Grundström Janet Johansson

Läs mer

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Tas bort från typstadgarnas text Läggs till i typstadgarnas text Ändras i typstadgarnas text Inledning Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i specialklubb.

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Mötet öppnades av huvudstyrelsens ordförande Bitte Sjöblom som hälsade alla välkomna. 1 Fastställande av röstlängden. Totalt fanns 51 antecknade personer i lokalen varav 26 delegater. - att fastställa

Läs mer

Årliga medlemsmötet. Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15

Årliga medlemsmötet. Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15 Årliga medlemsmötet Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15 1 Dagordning på Södra Aktivitetsgruppen årliga medlemsmöte 2015.03.15 1. Justering av röstlängd 2. Val av mötesordförande 3. Ledningsgruppens anmälan

Läs mer

22 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL Beslut: Styrelsen godkänner föregående protokoll och därmed läggs det till handlingarna

22 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL Beslut: Styrelsen godkänner föregående protokoll och därmed läggs det till handlingarna Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 7-8 maj 2011 Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Janet Johansson från 29 Ingrid Grundström Annika Andersson

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 7 mars 2015 i Södertälje 2 7 SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 7 MARS 2015 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

2 Fastställande av röstlängden Fullmäktige fastställde röstlängden till 16 röstberättigade delegater från 11 regioner.

2 Fastställande av röstlängden Fullmäktige fastställde röstlängden till 16 röstberättigade delegater från 11 regioner. 1 Mötets öppnande Parentation hölls till minne av Mona Iletorp, som avled i april 2010. Därefter hälsade huvudstyrelsens vice ordförande Katarina Ramberg alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige

Läs mer