Minnesanteckningar från Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte vid Yxnerums hotel & conference i Leader Sommenbygd, maj 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte vid Yxnerums hotel & conference i Leader Sommenbygd, 16-17 maj 2011."

Transkript

1 Minnesanteckningar från Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte vid Yxnerums hotel & conference i Leader Sommenbygd, maj Deltagare: Kalle Hedin, Ordförande, Nationella turistfiskeprojektet Micke Norrbelius, projektledare Sören Oscarsson, projektledare Johan Johansson, projektledare Annelie Söderström, verksamhetsledare Karina Veinhede, projektledare Roland Byfalk, projektledare Lars Norin, verksamhetsledare Stefan Barenfeld, projektledare Gustaf Westring, projekthandläggare Mikael Eriksson, projektledare Roger Andersson, projektledare Jan Holgersson, projektledare Björn Broberg, LAG-ledamot Johanna Färdigh, Turismsamverkan Lars Emilsson, projektledare Jesper Larsson, projektledare Sussanne Johansson, Companion, Jan Lundh, projektledare Bertil Ceder, LAG-ledamot Kristian Kårdal, projektledare Torsten Sanden, LAG-ledamot Ulla Christina Dolk, verksamhetsledare Niclas Fjellström, projektledare Peter Ohlstenius, verksamhetsledare Torgny Lundquist, ordförande Lena Kello, Styrgruppsrepresentant Leader Nedre Dalälven Fisketurism i Gästrikland Leader 3sam Leader Blekinge Leader Gotland Leader Gränslandet Leader Gränslandet Leader Hälsingebygden Leader Hälsingebygden Leader Kustlandet Leader Linné Leader Linné Leader Mellansjölandet Leader N:a Skaraborg Leader Nedre Dalälven Leader Närheten Leader Polaris Leader Sjuhärad, Leader Skånes-Ess Leader Sommenbygd Leader Sommenbygd Leader Sommenbygd Leader Sommenbygd Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ö:a + N:a Skaraborg Projektkansliet: Johan Hedin, It/Webmaster Henrik Larsson, Kontaktperson Syd-/Mellansverige Henrik Thomke, projektledare 1 Inledning Ulla-Christina Dolk, verksamhetsledare Leader Sommenbygd, hälsade deltagarna välkomna till Sommenbygd och Yxnerum. Sida 1 av 11

2 Ordföranden Kalle Hedin i Nationella turistfiskeprojektet (Ntf) hälsade alla välkomna till planeringsmötet. Vid höstmötet beslöts att styrgruppen ska träffas en gång i halvåret för att redovisa arbetet i projektet och ta emot synpunkter på arbetet. Antalet medverkande områden som ursprungligen beräknades till 15 har nu ökat till 23 och ytterligare några områden överväger deltagande. Arbetet med information till nya områden har krävt större resurser under en längre period än ursprungligen beräknat. Huvudorsaken till detta är ett växande intresse och behov av återkommande informationstillfällen inför beslutsfattande i olika LAG. Från landets norra delar har anslutningen av områden inte blivit den förväntade. Trots många informationstillfällen avvaktas det och osäkerhet kring olika nya och pågående projekt anges som orsak. 2 Presentation av deltagare och deltagande områden Genomfördes presentationsvarv och kort avrapportering från de medverkande projektens arbete. Genomgången gav en tydlig bild av variationen i arbetet hos de medverkande områdena. Flera områden ligger långt framme med etablerade lokala nätverk för utvecklandet av paket med fisketuristupplevelser och lokal förankring. Andra områden är inne i en uppstartsfas med nyligen rekryterad projektledare och påbörjade nätverksaktiviteter. Ytterligare andra områden arbetar med eller har precis gjort klar rekrytering av projektledare och ska börja sitt operativa arbete. Flera områden pekade på förseningar till följd av beslutshanteringen hos sin regionala tillsynsmyndighet. 3 Ekonomiuppföljning Ordförande Kalle Hedin gick igenom läget för verksamhetsåret fram till sista februari, varvid nämndes att det är unikt med ett projekt som fått så positivt centralt stöd. Projektet har under första året förbrukat mindre pengar än budgeterat beroende på som angetts ovan att flertalet områden lämnat besked eller kommit igång senare än beräknat. Ordföranden framförde att detta kan föranleda att en förlängning kan bli aktuellt av projektet. Uppföljning av intäkter och kostnader för Nationella turistfiskeprojektet, Intäkter Budget år 1 Utfall år 1 Leaderområden Jordbruksverket (korrigerad) Summa intäkter Kostnader Personal Köp av tjänst Administration Domän Sida 2 av 11

3 Resor Mässor Visningsresor Översättning Möten Summa kostnader Överförs till år Synpunkter som framkom i anslutning till den ekonomiska uppföljningen: Lars Norin: För att reglera samarbetet mellan vårt lokala projektnätverk och deltagarna i nätverket har vi valt att göra ett avtal med företagen, finns intresse går det bra ta del av det Lars Emilsson: Finns det pengar i budget, satsa resurser för att få fram bra fiskebilder? Henrik Larsson tar fram ett prissatt förslag till fotografering hos områdena och deras medverkande företag och anläggningar. Vi återkommer med ett förslag till projektledarna och prövar också om det finns möjlighet att delfinansiera det via Ntf:s budget. Torgny Lundquist: När vi inte hunnit arbeta upp medel är det värdefullt med en ordentlig strategisk diskussion. Roger Andersson: Hur ser budget ut, vad kan vi tillföra till den och hur kan vi påverka den Niclas Fjellström: Hur ska produkterna kvalitetssäkras? Projektledare Henrik Thomke beskrev att Ntf jobbar tillsammans med projekten i det framtagna 10-punktsprogrammet för att få kvalitativa medverkanden på webbplatsen. Omläggning av programmet: Beslöts ersätta Catch&Release-punkten på tisdag förmiddag med förslag rörande verksamhetsfrågor. 4 Mässuppföljning Henrik Thomke redovisade: Bl a har Ntf sedan hösten medverkat som utställare vid fem mässor (grönt nedan) och besökt två mässor (blått nedan) för utvärdering inför Mässorna har varit med publik inriktning avseende fisketurism och fiskeutrustning. Tydligt beskrivande och detaljerade reserapporter finns tillgängliga för de medverkande projekten på nätverkets webbsida. Dessa är ämnade för projektledarna att använda vid nätverksträffar och direkta företagsbesök och ska inte användas via e-post. En enkel utvärdering av de olika mässorna har gjorts med värdering från projektledningen av följande; Publikintresse, Branschdeltagande, Mediadeltagande, Praktiskt på plats, Allmänintryck. Skalan är: 1 (lägst) till 5 (högst). Sida 3 av 11

4 Länk till mässornas egna webbplatser finns på nätverkets internsida. Medverkan från nätverkets medverkande leaderområden på mässor har skett i Tyskland med Sjuhärad, Polen med Nedre Dalälven tillsammans med egen entreprenör, Danmark med företag från Skaraborg/Tiveden Flyfish och Polaris/Jockfall. Önskvärt är att öka intresset och möjligheterna för fler att delta då det ger mer kunskap att på plats själv ta till sig hur efterfrågan och konkurrensutbudet ser ut för den lokala marknaden. Detta stimulerar produktutveckling och nya marknadsföringsgrepp. Kommentarer från mötesdeltagare: Att få med sig utställare är en process som behöver tid. Vi kan engagera och locka till mässdeltagande med förberedelseträffar på hemmaplan. Mässmedverkan kan t.ex. göras som studiebesök med SwedenFishings monter som samlingspunkt. Det förenklar för de som vill börja i enklare skala. 5 Johan Hedin redovisar läget för webbsidan: Nivå ett och nivå två är igång. På nivå tre har inläggning av företagsfakta och de första produktuppgifterna påbörjats och fylls på löpande. Presentationen av företagsfakta nås nu via kartsöksfunktion och presenteras med bild, text och detaljkarta via fyra flikar samt med nedladdningsbar pdf-fil. Företagens prissatta produkter presenteras i nuläget med en skärmvisningsbild som kompletteras med en nedladdningsbar pdf-fil så snart program för detta installerats. Sökfunktion på anläggningsnamn, fiskeupplevelse och arter installeras på sidan allt eftersom. På frågan om det är tänkt att anläggningarna själva ska kunna redigera uppgifterna är svaret att tekniskt är systemet förberett för det men kärnfrågan är hur det kan kvalitetssäkras. Praktiskt ser det ut så här: Texter) Anläggningen lämnar manus i pdf-mallarna till lokala projektet för en första korrekturgenomgång > till Ntf för steg 2-korrektur > översättning till engelska > åter Ntf för inläggning i systemet. Bilder) Anläggningen skickar bilderna i anslutning till pdf-mallarna till Ntf > som gör bildbehandling, beskärning och konvertering till högupplöst bild för utskrift respektive lågupplöst bild för skärmvisning > namnsättning på engelska och inläggning i systemet. När kommer produkterna upp på webbsidan? De översätts och läggs sedan upp löpande. Sida 4 av 11

5 Förslag på resurshjälp för inläggning i systemet lämnat av Leader Mellansjölandet. Vi får också möjlighet att öka arbetsinsatsen med Henrik Larsson till 100 %. 6 Reklam-banners på SwedenFishing.com Henrik Thomke beskrev hur webbsidans design innehåller s.k. banners för reklam i två storlekar. Huvudsyfte med reklamen är dels för att öka innehållet av information och understryka tydligheten i webbsidans säljbudskap, dels att i ett nästa steg ge intäktsmöjligheter och ekonomisk bärighet efter projektets slut. Något Jordbruksverket också begärt kompletterande beskrivning av i anslutning till projektansökan. Storleken på banners mäts i pixlar och storleksförhållande visas med följande exempel: En avlång banner, för huvudspalten, storlek 595 x 130 pixlar. En kvadratiskt banner för den smalare högerspalten, storlek 280 x 280 pixlar. Ett program används för att målinrikta visningen av reklamen för de marknader och målgrupper som prioriteras av annonsören. En anläggnings annons kan styras så att den visas enbart för den holländska marknaden och ex vis även styras till att visas i utvalda städer. Ett ryskt rederis annons kan styras så den endast visas på de ryska sidorna, en polsk arrangörs visas på de polska sidorna etc. Annonser från flera anläggningar alterneras på en och samma plats tills överenskommet antal visningar uppnåtts eller för en avtalad period. Mötet kom fram till att reklam är viktig på sidan för intäkternas skull, framför allt efter projekttidens slut, men reklamen ger även ett mervärde för besökaren om den är bransch relaterad och kan ge ytterligare substans till webbplatsen. Ordförande förklarade att i nuläget är Nedre Dalälvens Intresseförening innehavare av webbsidan. Innan försäljning av bannerplatserna börjar får det klargöras hur det kan skötas i förhållande till det projektstöd vi har från Jordbruksverket. Mötet påpekade också att det är viktigt att eventuell reklam på anläggningsnivå, inte konkurrerar i de fall då enskild anläggning har avtal med t.ex. redskapstillverkare. Projektledningen återkommer med besked i dessa två frågor. Därtill betonade mötet att den ekonomiska frågan kring banners får vara prioritet två, och att mycket annat kommer före. Sida 5 av 11

6 7 Företagens fakta- och produktuppgifter Henrik Thomke redogör för att reviderade pdf-mallar finns nu upplagda för nedladdning på internsidan: Henrik Larsson berättar hur mallarna användes skarpt på nätverksutbildning i Leader Ranrike föregående vecka. Det känns skönt att mallarnas funktion efter en lång process nu är stabila för olika operativsystem, datorer och pdf-versioner. Det tillkommer ett par mindre justeringar och projektledarna ombeds påminna sina företag att kolla att de arbetar i en uppdaterad mall. Projektledarna framhöll att vi i det nationella projektet inte ska ha huvudansvaret för att innehållet i uppgifterna är kompletta och håller god kvalitet, det ligger på det lokala projektets ansvar. Projektledaren stämmer sedan av innehållet med Henrik Larsson alternativt Henrik Thomke och gör därefter de kompletteringar som behövs innan översättning. (Se även under punkten 5 ovan.) Önskemål uttrycktes om att lägga upp några exempel på väl ifyllda fakta-/produktmallar på internsidan. Läggs upp under Nätverksträffar Henrik Thomke redovisar att arbetet med avdelningen för fiske på Sveriges officiella internetsida löper på enligt upprättat avtal. Det är en mycket bra atmosfär i arbetet med Visit Sweden. 14 leaderområden har anmält att de önskar egen Point of interest-markör (POI) med vidarelänkning direkt till en sida med de egna företagen på SwedenFishing-sidan. Den pågående korrekturrunda från Visit Sweden:s redaktör ger projekten möjlighet att åtgärda brister som de ser finns i de omarbetade texterna. Vi får trafikinformation från VisitSweden. Viktigt att alla leaderområden som anmält sin medverkan snarast lämnar in sina uppgifter till Visit Sweden på webbsidan Ntf faktureras för dessa även om leaderområdet inte lagt in sina uppgifter. Det går bra för nytillkommande områden att ansluta i efterhand med POI. Närmare uppgifter för deltagande finns under punkt 9 i minnesanteckningarna samt i presentationsfilen Det nationella projektet fick i uppgift att se över om det finns möjlighet att omfördela budgetmedel för att ytterligare sänka den årliga kostnaden för POI för de medverkande områdena. 9 Bilder alltid aktuellt Henrik Larsson tog upp vikten av att projektledarna har en grov kännedom om hur bildurvalet ser ut i det egna området. Viktigast är att förmedla känslan för fiskeupplevelsen Sida 6 av 11

7 hos företaget och boendet exteriört och interiört. Ett första steg är att projektledarna ges möjlighet att ha större ansvar för detta genom att använda vägledningen för bilderna till faktabladen och produktbladen som finns på sidan två i filen Medvetenheten om behovet av bra bilder att använda i marknadsföringen är stort hos deltagarna. Nationella turistfiskeprojektet har inledningsvis köpt en samling bilder för att säkerställa bildtillgången. Från medverkande leaderområden och dess företag har det tillkommit bilder och i dagsläget finns det drygt 600 bilder. Tillgången är ojämn och i flera fall saknar områden och företag tillräckligt bra bildmaterial. Ntf:s Henrik Larsson fick i uppgift att ta fram ett förslag till hur en möjlighet till samordnad fotografering kan erbjudas områden och företag. Ntf ser även över om det kan vara möjligt att subventionera del av detta via det nationella projektets budget. 10 AU-representanter Under ledning av ordföranden genomfördes val av styrgruppens arbetsutskott (AU) fram till nästa års vårmöt. Mötet var ense om att tidigare geografiska fördelningsprincip bör fortsätta gälla. I enlighet härmed utsågs följande personer att ingå i AU: Syd (1 person) Torgny Lundqvist, Leader Ystad-Österlenregionen Väst (2 personer) Lars Emilsson, Leader Närheten Sassi Wemmer, Leader Sjuhärad Öst (1 person) Kristian Kårdal, Leader Sommenbygd Mitt Norr (1 person) Lars Norin, Leader Hälsingebygden Mitt Väst (1 person) Sören Oscarsson, Leader 3sam Norrland (1 person) Jesper Larsson, Leader Polaris Beslutades vidare att inför nästa vårmöte anmäls personförslag till AU i förväg. Vidare att till höstmötet frågan tas upp om vilken roll AU ska ha. 11 Kvalitetspunkter, uppföljning till nätverksarbetet ute i leaderområden Henrik Larsson redogjorde för erfarenheter vid nätverksträff i Leader Ranrike och utvecklade bl. a hur stor variationen i deltagarnas behov, fortsatta planering etc. är mellan olika områden. Ordföranden redogjorde för erfarenheter från de två halvdagarsutbildningar som genomförts i NeDa-området. Bl. a har efter önskemål där ett textunderlag tagits fram rörande fisket i NeDa-området som fungerar som underlag när företag arbetar med att fylla i sina faktamallar. Mycket uppskattat och finns även upplagt som exempel på internsidan - Henrik Thomke beskrev det program som är framtaget inför 2-dagars nätverksutbildning med Leader Hälsingland och Leader Hälsinglands nätverk. Finns upplagt på internsidan - Sida 7 av 11

8 12 Mässor, uppdatering av schema och arbetsexempel på lösningar för gemensam monter Den mässplanering vi arbetar med i nuläget är: Mån V Ons Tors Fre Lör Sön mån Sep 35 Lure&Fly, Holland, prel dat Nov 45 Hengelsport, Hertogenbosch 47 AngelWelt, Berlin Jan 1 Angelmesse, Duisburg 2 Pêche Loisirs, ClermontFerrant 4 WTM, Warsaw Feb 5 Salon De La Pêche, Paris Angelmesse, Karlsruhe 6 Sport Fishing Show, Bologna 7 Aqua-Fisch, Friedrichshafen Salon Eur des Pêches, Nantes Pescare, FlyFish&Spinn, Vicenza 8 For Fishing, Prag Angel/Fliegenf, Lingen Angling Fair, Poznan Mars 10 GoExpo, Helsingfors April 13 Visma, Rotterdam 15 Pehro, Tammerfors Maj 21 FlyFair/Dronten Vit = Ej klart med prioritet Grön = Prioritet att delta Gul = Förslag att delta Orange = Ej prio att delta Röd text = Oklar status i dagsläget Mötet tog upp möjlighet att medverka på mer turistinriktade mässor istället för rent fiskeinriktade mässor, vilket vi ska se på lämpliga alternativ för. Föreslogs att ta fram en enkel basutställning som de medverkande projekten kan använda vid olika lokala och regional mässor, workshops och träffar för att lyfta fram SwedenFishing.com. Vi återkommer med förslag på roll-up för detta ändamål. Påtalades att det till mässorna behövs lämpliga give-aways såsom papperskasse, dekaler, enhetliga namnskyltar för monterpersonalen och bildekaler att dela ut till gäster hos de medverkande företagen. Förslogs medverkan vid Vildmarksmässan i Stockholm. Detta för att profilera projektet tydligare visavi olika samarbetspartners i Sverige och för att ta tillvara möjligheten att nå Sverigemarknaden. Mötets mening var att placeras i anslutning till destinationerna, ej ihop med fiskeutrustning eller flugbindare. Ordföranden påtog sig att ta kontakt med mässledning för att få till stånd sådant upplägg. Henrik Thomke redogjorde för att gemensam mässmedverkan erbjudits intresserade områden möjlighet att till mycket starkt reducerat pris köpa plats i montern för att exponera Sida 8 av 11

9 sitt område o/e låta sina företag delta på plats. Följande är tre enkla skissexempel på hur det kan utformas: Långsträckt monter med plats för flexibelt antal områden/företag att medverka med egen del och marknadsföra sig. Back-screen för visning av bildspel i ena kanten och i andra samlingsdisk för SwedenFishing. Modulpris 2011, ca 1x3 m, 3 SEK. Flera projektledare framförde att det behöver få ta tid att jobba med det lokala projektets nätverksdeltagare för att få dem redo att delta som utställare eller för mässbesök. 13 Grupparbete visningsresor, hur förebereds och genomförs ett lyckat visningsbesök! Gruppernas redovisningar sammanfattade utifrån deras nedtecknade punkter. Syd: Träningsvisningsresa o Nationella + lokala + entreprenörer Haka på lokala arrangemang och marknadsför arbetet Budget, se punkter under 13 Verksamhetsfrågor. Väst: För och efterarbete VIKTIGT. Entreprenörernas faktapresentation och produktpresentationer klara innan marknadsföringsarbetet startas. Kvalitets- och Proffsighet i genomförandet. Klargör för oss vad besökande arrangörer/agenter och journalister förväntar sig och behöver ha ut av besöket. Sida 9 av 11

10 Ta också reda på vad entreprenören vill ha ut av besöket. Viktigt reda ut detta innan besöket! Mitt: Förväntningarna, hur ser det ut? Ankomst, välkomnandet, mottagandet/värdskapet planeras i detalj! Ärlighet! Tala alltid sanning! Produkten, hårdvaran (anläggning/utrustning/transport) samt Upplevelsen fisket, visningen, guidningen (reservalternativ vid väder/vattenståndsstörningar) ALLT kräver förebredelser! Ha planerat för möjlighet till inledande affärssamtal och strategi för bokningssamarbete. Avsluta med provköp om det går?? Göra upp om hur gå vidare om det är intressant! Återresa gör uppföljning! Utvärdera lokalt och i samarbete med Ntf. Sammanfattningsvis för lyckat visningsbesök gäller att man gjort rätt förberedelser och att det är klart vem som gör vad. Ntf bistår med reskostnader t/r området och med stöd och råd inför och under första besöken. 14 Verksamhetsfrågor Följande önskemål framfördes inför fortsatt planering och arbete: Webbsidan behöver hållas fräsch och kännas uppdaterad, viktigt satsa på det. Viktigast är att marknadsföra webbsidan och få upp trafiken till den så att den utgör ett starkt varumärke. Kom ihåg våra egna företags hemsidor och se till att det länkas från dem till (Två ikoner med länkinstruktion mailas till projektledarna.) Hur ser likviditeten ut nu är en sak. Även om den är god nu kommer den förr eller senare att belastas p.g.a. lång hanteringstid hos Jordbruksverket. Sätt fullt tryck på hela kedjan: Webbsida Mässor Produkter. Utnyttja budgeten fullt ut. Använd personalresurserna effektivt. Pengarna ska upparbetas till Mässdeltagande både på smalare ämnesmässor som bredare turistiska mässor, inte bara fiskemässor. 80/20, d.v.s. lägg tyngden på kända marknader och mindre del på nya marknader. (Frågan har behandlats tidigare vid projektansökan och även på höstmötet, innebärande att projektets strategi är att prioritera nya marknader för bättre genomslag och därmed större tillväxt.) Lokala marknadsförings-kit (roll-up med bra bilder, bildspel, videoslinga, giveaways) tas fram som marknadsför webbsidan och projektet, för mindre lokala mässor som projektledarna deltar på. Ntf bekostar materialet och de lokala projekten deltagandet och arbetet. Bilder/fotograferingserbjudande till områdenas företag. Ett set per geografiskt område: syd, öst, väst, mitt norr, mitt väst, norra delen. Ordentlig fart kommande året och följ upp och utvärdera; målgrupper, insatser, vad har gett resultat, vad har fungerat. Sida 10 av 11

11 Mässarbete -träningsläger, kickoff tillfälle inför gemensamt mässdeltagande, planera för namnskyltar, uppdukning, hur vi möter och tar hand om kunderna i montern, påsar, dekaler. Kraftfull annonsering närmaste tiden exempelvis i utländska branschtidningar, fiskeforum, banners. Annonsera om aktuella mässor som vi planerar att delta i passande webbnätverk och regional media. Registrera användare på större fiskeforum på nätet. Webbsida och produktblad först köp in mer personalresurs om det behövs. Marknadsplan för 2011 och 2012, köp in tjänsten om det behövs. Målgrupperna vi har, hur når vi mest effektivt olika målgrupper, vilka målgrupper prioriterar vi och hur gör vi det! Utgå från önskelista hos projekten som sammanställs och prioriteras. Ordnas snarast. Använd AU för att stämma av marknadsplanens innehåll. England prioriteras ej, vilket också var hela mötets uppfattning. Arbeta målinriktat och uthålligt. Se till att använda hela budgeten för Hjälp till lokalt med länkar till från lokala hemsidor, fiskevårdsområden och fiskeföreningar. Det ger oss även mer kunskap ute i landet om projektet. Snabbenkät mailas till projektledarna rörande marknadsprioriteringar. Projektledningen kommenterar alla goda synpunkter med att man ska göra vad man kan för att tillmötesgå redovisade synpunkter. Samtidigt konstateras att arbetet grundas på vad som angetts i projektansökan till Jordbruksverket, avtalen med medverkande områden och det arbete som gjordes vid planeringsträffen hösten 2010, Ordförande avslutade gruppredovisningen med att konstatera att dessa frågor kommer behandlas närmare under höstmötet. Vidare att verksamheten ska fortsätta efter projekttidens slut vilket blir en viktig fråga under kommande möten, och med början vid kommande höstmöte. 15 Datum för höstmöte Efter att ordet lämnats fritt beslöts att höstmötet planeras som ett möte lunch till lunch med tid avsatt före eller efter mötet för företagsbesök och prova på aktivitet. Preliminärt datum är oktober i Ystad/Österlen. Inga övriga frågor var anmälda. Ordförande tackar för intresse och engagemang under dagarna och avslutar konferensen. Vid Pennan Henrik Thomke Projektledare Justeras Kalle Hedin Ordförande Sida 11 av 11

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Älvkarleby Turisthotell i Leader Nedre Dalälven, 22-23 oktober 2012.

Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Älvkarleby Turisthotell i Leader Nedre Dalälven, 22-23 oktober 2012. Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Älvkarleby Turisthotell i Leader Nedre Dalälven, 22-23 oktober 2012. Deltagare: Jakob Jonasson, projektledare Jan Holgersson, projektledare

Läs mer

Fisketurism Nedre Dalälven

Fisketurism Nedre Dalälven Fisketurism Nedre Dalälven Projektet har arbetat målmedvetet för bättre hållbarhet och kvalitet i fisket. Projektägare: Leader Nedre Dalälven Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 72 Jnr:

Läs mer

Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Söderfors Herrgård i Leader Nedre Dalälven, 4-5 juni 2012.

Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Söderfors Herrgård i Leader Nedre Dalälven, 4-5 juni 2012. Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Söderfors Herrgård i Leader Nedre Dalälven, 4-5 juni 2012. Deltagare: AnnaKarin Olsson, handläggare Gustaf Westring, handläggare Annika

Läs mer

Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten.

Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten. Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten. Betyder: Fantastiska möjligheter för utveckling längs kuster, i skogs- och jordbruksbygder

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen personer intresserade av fiske Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen kvinnor / män som fiskat 2004 Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske,

Läs mer

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Anitha Barrsäter och Mikaela Berghäll vid Leader Nedre Dalälvens besök i Pomoväst 2008. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

Nedre Dalälvens Intresseförening Kölnavägen 25 810 21 Gysinge 0291-211 80 2012-05- 01

Nedre Dalälvens Intresseförening Kölnavägen 25 810 21 Gysinge 0291-211 80 2012-05- 01 Deltidsuppföljning av samarbetsavtal Nationella turistfiskeprojektet Nedre Dalälvens Intresseförening Kölnavägen 25 810 21 Gysinge 0291-211 80 2012-05- 01 Nationella turistfiskeprojektet inom Leader är

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

Stor 56 % 2. Hur mycket känner Ditt företag till om den internationella konkurrensen kring fisketurism? Mycket liten 7 % Stor 22 %

Stor 56 % 2. Hur mycket känner Ditt företag till om den internationella konkurrensen kring fisketurism? Mycket liten 7 % Stor 22 % Gysinge 20120808 Till: Projektledare i deltagande leaderområde Hej! Som underlag i arbetet med en ny organisationsform ska Du få hjälpa till med en genomgång bland företagen i Ditt nätverk. Vi ber Dig

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Jenny Björk, Leader Spira Fyrkanten Maria

Läs mer

Expo Xtra. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. www.signochprintscandinavia.se

Expo Xtra. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. www.signochprintscandinavia.se Expo Xtra Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Kistamässan - Möjligheternas Arena På Kistamässan anstränger vi oss för att skapa bästa möjliga förutsättningar för det personliga mötet;

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen.

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Stockholm 2009-12-21 INBJUDAN TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Nytt för fas två är att vi nu välkomnar

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Minnesanteckningar vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordförande och Leaders verksamhetsledargrupp, torsdagen den 25 oktober 2012

Minnesanteckningar vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordförande och Leaders verksamhetsledargrupp, torsdagen den 25 oktober 2012 Minnesanteckningar vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordförande och Leaders verksamhetsledargrupp, torsdagen den 25 oktober 2012 Datum: torsdagen den 25 oktober kl. 14.00 15.30 Närvarande:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

BOKA NU! ALMEDALSVECKAN! BOKA SENAST 12 JUNI 2012 KL. 17.00 ALMEDALSSVECKAN BOKA INFÖR ...OCH DU FÅR MER FÖR PENGARNA.

BOKA NU! ALMEDALSVECKAN! BOKA SENAST 12 JUNI 2012 KL. 17.00 ALMEDALSSVECKAN BOKA INFÖR ...OCH DU FÅR MER FÖR PENGARNA. Den officiella programtidningen för ALMEDALSSVECKAN 2012 BOKA NU!...OCH DU FÅR MER FÖR PENGARNA. Foto: Gotlands kommun BOKA INFÖR ALMEDALSVECKAN! BOKA SENAST 12 JUNI 2012 KL. 17.00 Almedalsveckan Gotland

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev. Mediaplan 2015. Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer

Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev. Mediaplan 2015. Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer Aktuellt om mässor, möten och evenemang på Svenska Mässan i Göteborg Mediaplan 2015 Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer

Läs mer

Boka nu! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00. Boka inför. ...och du får mer för pengarna. Den officiella programtidningen för. Foto: Gotlands kommun

Boka nu! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00. Boka inför. ...och du får mer för pengarna. Den officiella programtidningen för. Foto: Gotlands kommun Den officiella programtidningen för ALMEDALSSVECKAN 2012 Boka nu!...och du får mer för pengarna. Foto: Gotlands kommun Boka inför ALMEDALSVECKAN! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00 Gotland Just Nu är den

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-03-23, kl. 16.30 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Ej närvarande: Sabina Karlsson, Marian van Ham, Anmarie Larsson, Anders Tivell och Charlotta Englund.

Ej närvarande: Sabina Karlsson, Marian van Ham, Anmarie Larsson, Anders Tivell och Charlotta Englund. Protokoll LEADER Mellansjölandet, LAG-möte, 366-376 Tid: Tisdagen den 12 juni 2012 kl. 18.00 21.30 Plats: Nysunds Bygdegård, Åtorp Närvarande: Kjell Schlyter, Anders Jansson, Catharina Carlsson, Erika

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB Brahegatan 10, SE-114 37 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8 410 96 100, Fax: +46 (0)8 661 70 50 1. Bakgrund. Affiliator AB (Affiliator) erbjuder och tillhandahåller via sitt

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se 1813-15 -20 AUGUSTI, JANUARI, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM STOCKHOLM Höst 2015 EXPOXTRA Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Höst 2015 I samarbete med KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA Promotionmässan

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Minneanteckningar från mötet 2015 08 24 Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Deltagare: Josefin Heed Hela Sverige ska leva, Matilda Göransson LRF, Matilda Björkqvist Länstyrelsen Skåne, Mårten Andersson

Läs mer

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Fotograf: Mattias Leppäniemi/imagebank.sweden.se Slott & Herrgårdskampanj på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Slott & Herrgårdskampanj Vid gränsövergången

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE MÖTE Sida 2008-06-12 1(5) Plats och tid: Borås, Boråshälsan kl: 18:30 21:00 Beslutande: Övriga: Utses att justera: Jan Vinkvist Jan Smith Per-Åke Davidsson Claes Bergqvist Tina Yngvesson Agneta Lindström

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Plats: Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Närvarande: LAG, beslutande Kansli Övriga Per Jonsson, ordförande Anne Sörqvist Mats Bergling Bo Carlsson Carina Bohm Kjell-Arne

Läs mer

SFIS konferenslots UTKAST

SFIS konferenslots UTKAST UTKAST IoK Sammanställd av: Revidering xxxx2007 Dokument för konferensarbetet 3 Förväntningar 3 Syfte 3 Framgångsfaktorer 3 Mål 4 Roller i konferenskommittén 4 Aktiviteter 5 2 Dokument för konferensarbetet

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PRISLISTA 2015. www.alltombrollop.com. Vi finns där brudparen finns!

PRISLISTA 2015. www.alltombrollop.com. Vi finns där brudparen finns! PRISLISTA 0 Vi finns där brudparen finns! Det råder fullkomlig bröllopsfeber både i Skandinavien och ute i Europa. Bröllop är en festlighet som ska firas ordentligt och populärast är det att göra tillställningen

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se MEDIAKIT 2015 Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se Målgrupp Camino

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete)

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete) Ärendeuppgifter Projektnamn: Fiske i Södralappland Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01 Beviljat bidrag: 175 000 kr (Leader) 75 000 kr (LAG) 107 000 kr

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Åse Theorell Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Föreläsningen ikväll Era förväntningar och frågeställningar Min bakgrund och vad jag

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 1 Plats: Kommunhuset Norsjö, sammanträdesrum Björnen Tid: 22 oktober 2008, kl 18-21.00 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Presentation av styrelsen 4.

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Lena Bromarker, Mikael Sundman, Jan Andersson, Eva Hellstrand,

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

EXPO XTRA MARKNADSFÖRINGSYTOR OCH REKLAMPLATSER PÅ KISTAMÄSSAN EKOBYGG 30 SEPTEMBER - 1 OKTOBER 2015. www.ekobyggmassan.com

EXPO XTRA MARKNADSFÖRINGSYTOR OCH REKLAMPLATSER PÅ KISTAMÄSSAN EKOBYGG 30 SEPTEMBER - 1 OKTOBER 2015. www.ekobyggmassan.com EXPO XTRA MARKNADSFÖRINGSYTOR OCH REKLAMPLATSER PÅ KISTAMÄSSAN EKOBYGG 30 SEPTEMBER - 1 OKTOBER 2015 KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA 20 15 På Kistamässan anstränger vi oss för att skapa bästa möjliga

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda.

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda. ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 19 JANUARI 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer