Minnesanteckningar från Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte vid Yxnerums hotel & conference i Leader Sommenbygd, maj 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte vid Yxnerums hotel & conference i Leader Sommenbygd, 16-17 maj 2011."

Transkript

1 Minnesanteckningar från Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte vid Yxnerums hotel & conference i Leader Sommenbygd, maj Deltagare: Kalle Hedin, Ordförande, Nationella turistfiskeprojektet Micke Norrbelius, projektledare Sören Oscarsson, projektledare Johan Johansson, projektledare Annelie Söderström, verksamhetsledare Karina Veinhede, projektledare Roland Byfalk, projektledare Lars Norin, verksamhetsledare Stefan Barenfeld, projektledare Gustaf Westring, projekthandläggare Mikael Eriksson, projektledare Roger Andersson, projektledare Jan Holgersson, projektledare Björn Broberg, LAG-ledamot Johanna Färdigh, Turismsamverkan Lars Emilsson, projektledare Jesper Larsson, projektledare Sussanne Johansson, Companion, Jan Lundh, projektledare Bertil Ceder, LAG-ledamot Kristian Kårdal, projektledare Torsten Sanden, LAG-ledamot Ulla Christina Dolk, verksamhetsledare Niclas Fjellström, projektledare Peter Ohlstenius, verksamhetsledare Torgny Lundquist, ordförande Lena Kello, Styrgruppsrepresentant Leader Nedre Dalälven Fisketurism i Gästrikland Leader 3sam Leader Blekinge Leader Gotland Leader Gränslandet Leader Gränslandet Leader Hälsingebygden Leader Hälsingebygden Leader Kustlandet Leader Linné Leader Linné Leader Mellansjölandet Leader N:a Skaraborg Leader Nedre Dalälven Leader Närheten Leader Polaris Leader Sjuhärad, Leader Skånes-Ess Leader Sommenbygd Leader Sommenbygd Leader Sommenbygd Leader Sommenbygd Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ö:a + N:a Skaraborg Projektkansliet: Johan Hedin, It/Webmaster Henrik Larsson, Kontaktperson Syd-/Mellansverige Henrik Thomke, projektledare 1 Inledning Ulla-Christina Dolk, verksamhetsledare Leader Sommenbygd, hälsade deltagarna välkomna till Sommenbygd och Yxnerum. Sida 1 av 11

2 Ordföranden Kalle Hedin i Nationella turistfiskeprojektet (Ntf) hälsade alla välkomna till planeringsmötet. Vid höstmötet beslöts att styrgruppen ska träffas en gång i halvåret för att redovisa arbetet i projektet och ta emot synpunkter på arbetet. Antalet medverkande områden som ursprungligen beräknades till 15 har nu ökat till 23 och ytterligare några områden överväger deltagande. Arbetet med information till nya områden har krävt större resurser under en längre period än ursprungligen beräknat. Huvudorsaken till detta är ett växande intresse och behov av återkommande informationstillfällen inför beslutsfattande i olika LAG. Från landets norra delar har anslutningen av områden inte blivit den förväntade. Trots många informationstillfällen avvaktas det och osäkerhet kring olika nya och pågående projekt anges som orsak. 2 Presentation av deltagare och deltagande områden Genomfördes presentationsvarv och kort avrapportering från de medverkande projektens arbete. Genomgången gav en tydlig bild av variationen i arbetet hos de medverkande områdena. Flera områden ligger långt framme med etablerade lokala nätverk för utvecklandet av paket med fisketuristupplevelser och lokal förankring. Andra områden är inne i en uppstartsfas med nyligen rekryterad projektledare och påbörjade nätverksaktiviteter. Ytterligare andra områden arbetar med eller har precis gjort klar rekrytering av projektledare och ska börja sitt operativa arbete. Flera områden pekade på förseningar till följd av beslutshanteringen hos sin regionala tillsynsmyndighet. 3 Ekonomiuppföljning Ordförande Kalle Hedin gick igenom läget för verksamhetsåret fram till sista februari, varvid nämndes att det är unikt med ett projekt som fått så positivt centralt stöd. Projektet har under första året förbrukat mindre pengar än budgeterat beroende på som angetts ovan att flertalet områden lämnat besked eller kommit igång senare än beräknat. Ordföranden framförde att detta kan föranleda att en förlängning kan bli aktuellt av projektet. Uppföljning av intäkter och kostnader för Nationella turistfiskeprojektet, Intäkter Budget år 1 Utfall år 1 Leaderområden Jordbruksverket (korrigerad) Summa intäkter Kostnader Personal Köp av tjänst Administration Domän Sida 2 av 11

3 Resor Mässor Visningsresor Översättning Möten Summa kostnader Överförs till år Synpunkter som framkom i anslutning till den ekonomiska uppföljningen: Lars Norin: För att reglera samarbetet mellan vårt lokala projektnätverk och deltagarna i nätverket har vi valt att göra ett avtal med företagen, finns intresse går det bra ta del av det Lars Emilsson: Finns det pengar i budget, satsa resurser för att få fram bra fiskebilder? Henrik Larsson tar fram ett prissatt förslag till fotografering hos områdena och deras medverkande företag och anläggningar. Vi återkommer med ett förslag till projektledarna och prövar också om det finns möjlighet att delfinansiera det via Ntf:s budget. Torgny Lundquist: När vi inte hunnit arbeta upp medel är det värdefullt med en ordentlig strategisk diskussion. Roger Andersson: Hur ser budget ut, vad kan vi tillföra till den och hur kan vi påverka den Niclas Fjellström: Hur ska produkterna kvalitetssäkras? Projektledare Henrik Thomke beskrev att Ntf jobbar tillsammans med projekten i det framtagna 10-punktsprogrammet för att få kvalitativa medverkanden på webbplatsen. Omläggning av programmet: Beslöts ersätta Catch&Release-punkten på tisdag förmiddag med förslag rörande verksamhetsfrågor. 4 Mässuppföljning Henrik Thomke redovisade: Bl a har Ntf sedan hösten medverkat som utställare vid fem mässor (grönt nedan) och besökt två mässor (blått nedan) för utvärdering inför Mässorna har varit med publik inriktning avseende fisketurism och fiskeutrustning. Tydligt beskrivande och detaljerade reserapporter finns tillgängliga för de medverkande projekten på nätverkets webbsida. Dessa är ämnade för projektledarna att använda vid nätverksträffar och direkta företagsbesök och ska inte användas via e-post. En enkel utvärdering av de olika mässorna har gjorts med värdering från projektledningen av följande; Publikintresse, Branschdeltagande, Mediadeltagande, Praktiskt på plats, Allmänintryck. Skalan är: 1 (lägst) till 5 (högst). Sida 3 av 11

4 Länk till mässornas egna webbplatser finns på nätverkets internsida. Medverkan från nätverkets medverkande leaderområden på mässor har skett i Tyskland med Sjuhärad, Polen med Nedre Dalälven tillsammans med egen entreprenör, Danmark med företag från Skaraborg/Tiveden Flyfish och Polaris/Jockfall. Önskvärt är att öka intresset och möjligheterna för fler att delta då det ger mer kunskap att på plats själv ta till sig hur efterfrågan och konkurrensutbudet ser ut för den lokala marknaden. Detta stimulerar produktutveckling och nya marknadsföringsgrepp. Kommentarer från mötesdeltagare: Att få med sig utställare är en process som behöver tid. Vi kan engagera och locka till mässdeltagande med förberedelseträffar på hemmaplan. Mässmedverkan kan t.ex. göras som studiebesök med SwedenFishings monter som samlingspunkt. Det förenklar för de som vill börja i enklare skala. 5 Johan Hedin redovisar läget för webbsidan: Nivå ett och nivå två är igång. På nivå tre har inläggning av företagsfakta och de första produktuppgifterna påbörjats och fylls på löpande. Presentationen av företagsfakta nås nu via kartsöksfunktion och presenteras med bild, text och detaljkarta via fyra flikar samt med nedladdningsbar pdf-fil. Företagens prissatta produkter presenteras i nuläget med en skärmvisningsbild som kompletteras med en nedladdningsbar pdf-fil så snart program för detta installerats. Sökfunktion på anläggningsnamn, fiskeupplevelse och arter installeras på sidan allt eftersom. På frågan om det är tänkt att anläggningarna själva ska kunna redigera uppgifterna är svaret att tekniskt är systemet förberett för det men kärnfrågan är hur det kan kvalitetssäkras. Praktiskt ser det ut så här: Texter) Anläggningen lämnar manus i pdf-mallarna till lokala projektet för en första korrekturgenomgång > till Ntf för steg 2-korrektur > översättning till engelska > åter Ntf för inläggning i systemet. Bilder) Anläggningen skickar bilderna i anslutning till pdf-mallarna till Ntf > som gör bildbehandling, beskärning och konvertering till högupplöst bild för utskrift respektive lågupplöst bild för skärmvisning > namnsättning på engelska och inläggning i systemet. När kommer produkterna upp på webbsidan? De översätts och läggs sedan upp löpande. Sida 4 av 11

5 Förslag på resurshjälp för inläggning i systemet lämnat av Leader Mellansjölandet. Vi får också möjlighet att öka arbetsinsatsen med Henrik Larsson till 100 %. 6 Reklam-banners på SwedenFishing.com Henrik Thomke beskrev hur webbsidans design innehåller s.k. banners för reklam i två storlekar. Huvudsyfte med reklamen är dels för att öka innehållet av information och understryka tydligheten i webbsidans säljbudskap, dels att i ett nästa steg ge intäktsmöjligheter och ekonomisk bärighet efter projektets slut. Något Jordbruksverket också begärt kompletterande beskrivning av i anslutning till projektansökan. Storleken på banners mäts i pixlar och storleksförhållande visas med följande exempel: En avlång banner, för huvudspalten, storlek 595 x 130 pixlar. En kvadratiskt banner för den smalare högerspalten, storlek 280 x 280 pixlar. Ett program används för att målinrikta visningen av reklamen för de marknader och målgrupper som prioriteras av annonsören. En anläggnings annons kan styras så att den visas enbart för den holländska marknaden och ex vis även styras till att visas i utvalda städer. Ett ryskt rederis annons kan styras så den endast visas på de ryska sidorna, en polsk arrangörs visas på de polska sidorna etc. Annonser från flera anläggningar alterneras på en och samma plats tills överenskommet antal visningar uppnåtts eller för en avtalad period. Mötet kom fram till att reklam är viktig på sidan för intäkternas skull, framför allt efter projekttidens slut, men reklamen ger även ett mervärde för besökaren om den är bransch relaterad och kan ge ytterligare substans till webbplatsen. Ordförande förklarade att i nuläget är Nedre Dalälvens Intresseförening innehavare av webbsidan. Innan försäljning av bannerplatserna börjar får det klargöras hur det kan skötas i förhållande till det projektstöd vi har från Jordbruksverket. Mötet påpekade också att det är viktigt att eventuell reklam på anläggningsnivå, inte konkurrerar i de fall då enskild anläggning har avtal med t.ex. redskapstillverkare. Projektledningen återkommer med besked i dessa två frågor. Därtill betonade mötet att den ekonomiska frågan kring banners får vara prioritet två, och att mycket annat kommer före. Sida 5 av 11

6 7 Företagens fakta- och produktuppgifter Henrik Thomke redogör för att reviderade pdf-mallar finns nu upplagda för nedladdning på internsidan: Henrik Larsson berättar hur mallarna användes skarpt på nätverksutbildning i Leader Ranrike föregående vecka. Det känns skönt att mallarnas funktion efter en lång process nu är stabila för olika operativsystem, datorer och pdf-versioner. Det tillkommer ett par mindre justeringar och projektledarna ombeds påminna sina företag att kolla att de arbetar i en uppdaterad mall. Projektledarna framhöll att vi i det nationella projektet inte ska ha huvudansvaret för att innehållet i uppgifterna är kompletta och håller god kvalitet, det ligger på det lokala projektets ansvar. Projektledaren stämmer sedan av innehållet med Henrik Larsson alternativt Henrik Thomke och gör därefter de kompletteringar som behövs innan översättning. (Se även under punkten 5 ovan.) Önskemål uttrycktes om att lägga upp några exempel på väl ifyllda fakta-/produktmallar på internsidan. Läggs upp under Nätverksträffar Henrik Thomke redovisar att arbetet med avdelningen för fiske på Sveriges officiella internetsida löper på enligt upprättat avtal. Det är en mycket bra atmosfär i arbetet med Visit Sweden. 14 leaderområden har anmält att de önskar egen Point of interest-markör (POI) med vidarelänkning direkt till en sida med de egna företagen på SwedenFishing-sidan. Den pågående korrekturrunda från Visit Sweden:s redaktör ger projekten möjlighet att åtgärda brister som de ser finns i de omarbetade texterna. Vi får trafikinformation från VisitSweden. Viktigt att alla leaderområden som anmält sin medverkan snarast lämnar in sina uppgifter till Visit Sweden på webbsidan Ntf faktureras för dessa även om leaderområdet inte lagt in sina uppgifter. Det går bra för nytillkommande områden att ansluta i efterhand med POI. Närmare uppgifter för deltagande finns under punkt 9 i minnesanteckningarna samt i presentationsfilen Det nationella projektet fick i uppgift att se över om det finns möjlighet att omfördela budgetmedel för att ytterligare sänka den årliga kostnaden för POI för de medverkande områdena. 9 Bilder alltid aktuellt Henrik Larsson tog upp vikten av att projektledarna har en grov kännedom om hur bildurvalet ser ut i det egna området. Viktigast är att förmedla känslan för fiskeupplevelsen Sida 6 av 11

7 hos företaget och boendet exteriört och interiört. Ett första steg är att projektledarna ges möjlighet att ha större ansvar för detta genom att använda vägledningen för bilderna till faktabladen och produktbladen som finns på sidan två i filen Medvetenheten om behovet av bra bilder att använda i marknadsföringen är stort hos deltagarna. Nationella turistfiskeprojektet har inledningsvis köpt en samling bilder för att säkerställa bildtillgången. Från medverkande leaderområden och dess företag har det tillkommit bilder och i dagsläget finns det drygt 600 bilder. Tillgången är ojämn och i flera fall saknar områden och företag tillräckligt bra bildmaterial. Ntf:s Henrik Larsson fick i uppgift att ta fram ett förslag till hur en möjlighet till samordnad fotografering kan erbjudas områden och företag. Ntf ser även över om det kan vara möjligt att subventionera del av detta via det nationella projektets budget. 10 AU-representanter Under ledning av ordföranden genomfördes val av styrgruppens arbetsutskott (AU) fram till nästa års vårmöt. Mötet var ense om att tidigare geografiska fördelningsprincip bör fortsätta gälla. I enlighet härmed utsågs följande personer att ingå i AU: Syd (1 person) Torgny Lundqvist, Leader Ystad-Österlenregionen Väst (2 personer) Lars Emilsson, Leader Närheten Sassi Wemmer, Leader Sjuhärad Öst (1 person) Kristian Kårdal, Leader Sommenbygd Mitt Norr (1 person) Lars Norin, Leader Hälsingebygden Mitt Väst (1 person) Sören Oscarsson, Leader 3sam Norrland (1 person) Jesper Larsson, Leader Polaris Beslutades vidare att inför nästa vårmöte anmäls personförslag till AU i förväg. Vidare att till höstmötet frågan tas upp om vilken roll AU ska ha. 11 Kvalitetspunkter, uppföljning till nätverksarbetet ute i leaderområden Henrik Larsson redogjorde för erfarenheter vid nätverksträff i Leader Ranrike och utvecklade bl. a hur stor variationen i deltagarnas behov, fortsatta planering etc. är mellan olika områden. Ordföranden redogjorde för erfarenheter från de två halvdagarsutbildningar som genomförts i NeDa-området. Bl. a har efter önskemål där ett textunderlag tagits fram rörande fisket i NeDa-området som fungerar som underlag när företag arbetar med att fylla i sina faktamallar. Mycket uppskattat och finns även upplagt som exempel på internsidan - Henrik Thomke beskrev det program som är framtaget inför 2-dagars nätverksutbildning med Leader Hälsingland och Leader Hälsinglands nätverk. Finns upplagt på internsidan - Sida 7 av 11

8 12 Mässor, uppdatering av schema och arbetsexempel på lösningar för gemensam monter Den mässplanering vi arbetar med i nuläget är: Mån V Ons Tors Fre Lör Sön mån Sep 35 Lure&Fly, Holland, prel dat Nov 45 Hengelsport, Hertogenbosch 47 AngelWelt, Berlin Jan 1 Angelmesse, Duisburg 2 Pêche Loisirs, ClermontFerrant 4 WTM, Warsaw Feb 5 Salon De La Pêche, Paris Angelmesse, Karlsruhe 6 Sport Fishing Show, Bologna 7 Aqua-Fisch, Friedrichshafen Salon Eur des Pêches, Nantes Pescare, FlyFish&Spinn, Vicenza 8 For Fishing, Prag Angel/Fliegenf, Lingen Angling Fair, Poznan Mars 10 GoExpo, Helsingfors April 13 Visma, Rotterdam 15 Pehro, Tammerfors Maj 21 FlyFair/Dronten Vit = Ej klart med prioritet Grön = Prioritet att delta Gul = Förslag att delta Orange = Ej prio att delta Röd text = Oklar status i dagsläget Mötet tog upp möjlighet att medverka på mer turistinriktade mässor istället för rent fiskeinriktade mässor, vilket vi ska se på lämpliga alternativ för. Föreslogs att ta fram en enkel basutställning som de medverkande projekten kan använda vid olika lokala och regional mässor, workshops och träffar för att lyfta fram SwedenFishing.com. Vi återkommer med förslag på roll-up för detta ändamål. Påtalades att det till mässorna behövs lämpliga give-aways såsom papperskasse, dekaler, enhetliga namnskyltar för monterpersonalen och bildekaler att dela ut till gäster hos de medverkande företagen. Förslogs medverkan vid Vildmarksmässan i Stockholm. Detta för att profilera projektet tydligare visavi olika samarbetspartners i Sverige och för att ta tillvara möjligheten att nå Sverigemarknaden. Mötets mening var att placeras i anslutning till destinationerna, ej ihop med fiskeutrustning eller flugbindare. Ordföranden påtog sig att ta kontakt med mässledning för att få till stånd sådant upplägg. Henrik Thomke redogjorde för att gemensam mässmedverkan erbjudits intresserade områden möjlighet att till mycket starkt reducerat pris köpa plats i montern för att exponera Sida 8 av 11

9 sitt område o/e låta sina företag delta på plats. Följande är tre enkla skissexempel på hur det kan utformas: Långsträckt monter med plats för flexibelt antal områden/företag att medverka med egen del och marknadsföra sig. Back-screen för visning av bildspel i ena kanten och i andra samlingsdisk för SwedenFishing. Modulpris 2011, ca 1x3 m, 3 SEK. Flera projektledare framförde att det behöver få ta tid att jobba med det lokala projektets nätverksdeltagare för att få dem redo att delta som utställare eller för mässbesök. 13 Grupparbete visningsresor, hur förebereds och genomförs ett lyckat visningsbesök! Gruppernas redovisningar sammanfattade utifrån deras nedtecknade punkter. Syd: Träningsvisningsresa o Nationella + lokala + entreprenörer Haka på lokala arrangemang och marknadsför arbetet Budget, se punkter under 13 Verksamhetsfrågor. Väst: För och efterarbete VIKTIGT. Entreprenörernas faktapresentation och produktpresentationer klara innan marknadsföringsarbetet startas. Kvalitets- och Proffsighet i genomförandet. Klargör för oss vad besökande arrangörer/agenter och journalister förväntar sig och behöver ha ut av besöket. Sida 9 av 11

10 Ta också reda på vad entreprenören vill ha ut av besöket. Viktigt reda ut detta innan besöket! Mitt: Förväntningarna, hur ser det ut? Ankomst, välkomnandet, mottagandet/värdskapet planeras i detalj! Ärlighet! Tala alltid sanning! Produkten, hårdvaran (anläggning/utrustning/transport) samt Upplevelsen fisket, visningen, guidningen (reservalternativ vid väder/vattenståndsstörningar) ALLT kräver förebredelser! Ha planerat för möjlighet till inledande affärssamtal och strategi för bokningssamarbete. Avsluta med provköp om det går?? Göra upp om hur gå vidare om det är intressant! Återresa gör uppföljning! Utvärdera lokalt och i samarbete med Ntf. Sammanfattningsvis för lyckat visningsbesök gäller att man gjort rätt förberedelser och att det är klart vem som gör vad. Ntf bistår med reskostnader t/r området och med stöd och råd inför och under första besöken. 14 Verksamhetsfrågor Följande önskemål framfördes inför fortsatt planering och arbete: Webbsidan behöver hållas fräsch och kännas uppdaterad, viktigt satsa på det. Viktigast är att marknadsföra webbsidan och få upp trafiken till den så att den utgör ett starkt varumärke. Kom ihåg våra egna företags hemsidor och se till att det länkas från dem till (Två ikoner med länkinstruktion mailas till projektledarna.) Hur ser likviditeten ut nu är en sak. Även om den är god nu kommer den förr eller senare att belastas p.g.a. lång hanteringstid hos Jordbruksverket. Sätt fullt tryck på hela kedjan: Webbsida Mässor Produkter. Utnyttja budgeten fullt ut. Använd personalresurserna effektivt. Pengarna ska upparbetas till Mässdeltagande både på smalare ämnesmässor som bredare turistiska mässor, inte bara fiskemässor. 80/20, d.v.s. lägg tyngden på kända marknader och mindre del på nya marknader. (Frågan har behandlats tidigare vid projektansökan och även på höstmötet, innebärande att projektets strategi är att prioritera nya marknader för bättre genomslag och därmed större tillväxt.) Lokala marknadsförings-kit (roll-up med bra bilder, bildspel, videoslinga, giveaways) tas fram som marknadsför webbsidan och projektet, för mindre lokala mässor som projektledarna deltar på. Ntf bekostar materialet och de lokala projekten deltagandet och arbetet. Bilder/fotograferingserbjudande till områdenas företag. Ett set per geografiskt område: syd, öst, väst, mitt norr, mitt väst, norra delen. Ordentlig fart kommande året och följ upp och utvärdera; målgrupper, insatser, vad har gett resultat, vad har fungerat. Sida 10 av 11

11 Mässarbete -träningsläger, kickoff tillfälle inför gemensamt mässdeltagande, planera för namnskyltar, uppdukning, hur vi möter och tar hand om kunderna i montern, påsar, dekaler. Kraftfull annonsering närmaste tiden exempelvis i utländska branschtidningar, fiskeforum, banners. Annonsera om aktuella mässor som vi planerar att delta i passande webbnätverk och regional media. Registrera användare på större fiskeforum på nätet. Webbsida och produktblad först köp in mer personalresurs om det behövs. Marknadsplan för 2011 och 2012, köp in tjänsten om det behövs. Målgrupperna vi har, hur når vi mest effektivt olika målgrupper, vilka målgrupper prioriterar vi och hur gör vi det! Utgå från önskelista hos projekten som sammanställs och prioriteras. Ordnas snarast. Använd AU för att stämma av marknadsplanens innehåll. England prioriteras ej, vilket också var hela mötets uppfattning. Arbeta målinriktat och uthålligt. Se till att använda hela budgeten för Hjälp till lokalt med länkar till från lokala hemsidor, fiskevårdsområden och fiskeföreningar. Det ger oss även mer kunskap ute i landet om projektet. Snabbenkät mailas till projektledarna rörande marknadsprioriteringar. Projektledningen kommenterar alla goda synpunkter med att man ska göra vad man kan för att tillmötesgå redovisade synpunkter. Samtidigt konstateras att arbetet grundas på vad som angetts i projektansökan till Jordbruksverket, avtalen med medverkande områden och det arbete som gjordes vid planeringsträffen hösten 2010, Ordförande avslutade gruppredovisningen med att konstatera att dessa frågor kommer behandlas närmare under höstmötet. Vidare att verksamheten ska fortsätta efter projekttidens slut vilket blir en viktig fråga under kommande möten, och med början vid kommande höstmöte. 15 Datum för höstmöte Efter att ordet lämnats fritt beslöts att höstmötet planeras som ett möte lunch till lunch med tid avsatt före eller efter mötet för företagsbesök och prova på aktivitet. Preliminärt datum är oktober i Ystad/Österlen. Inga övriga frågor var anmälda. Ordförande tackar för intresse och engagemang under dagarna och avslutar konferensen. Vid Pennan Henrik Thomke Projektledare Justeras Kalle Hedin Ordförande Sida 11 av 11

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Älvkarleby Turisthotell i Leader Nedre Dalälven, 22-23 oktober 2012.

Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Älvkarleby Turisthotell i Leader Nedre Dalälven, 22-23 oktober 2012. Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Älvkarleby Turisthotell i Leader Nedre Dalälven, 22-23 oktober 2012. Deltagare: Jakob Jonasson, projektledare Jan Holgersson, projektledare

Läs mer

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Anitha Barrsäter och Mikaela Berghäll vid Leader Nedre Dalälvens besök i Pomoväst 2008. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten.

Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten. Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten. Betyder: Fantastiska möjligheter för utveckling längs kuster, i skogs- och jordbruksbygder

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen personer intresserade av fiske Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen kvinnor / män som fiskat 2004 Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske,

Läs mer

Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten.

Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten. Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten. Betyder: Fantastiska möjligheter för utveckling längs kuster, i skogs- och jordbruksbygder

Läs mer

Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Söderfors Herrgård i Leader Nedre Dalälven, 4-5 juni 2012.

Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Söderfors Herrgård i Leader Nedre Dalälven, 4-5 juni 2012. Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Söderfors Herrgård i Leader Nedre Dalälven, 4-5 juni 2012. Deltagare: AnnaKarin Olsson, handläggare Gustaf Westring, handläggare Annika

Läs mer

Fisketurism Nedre Dalälven

Fisketurism Nedre Dalälven Fisketurism Nedre Dalälven Projektet har arbetat målmedvetet för bättre hållbarhet och kvalitet i fisket. Projektägare: Leader Nedre Dalälven Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 72 Jnr:

Läs mer

Minnesanteckningar från AU-möte i Nationella turistfiskeprojektet, 15 mars 2012, kl 13.00 18.30, Scandic Sjöfartshotellet, Stockholm.

Minnesanteckningar från AU-möte i Nationella turistfiskeprojektet, 15 mars 2012, kl 13.00 18.30, Scandic Sjöfartshotellet, Stockholm. Minnesanteckningar från AU-möte i Nationella turistfiskeprojektet, 15 mars 2012, kl 13.00 18.30,. Deltagare Kalle Hedin, Ntf ordförande - KH Henrik Thomke, Ntf projektledare/sekreterare - HT Henrik Larsson,

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Enkelt på bara två A-4sidor så det går snabbt att få en uppfattning om företaget. Faktablad - framsida. 1 av 5 2016-04-10 13:16

Enkelt på bara två A-4sidor så det går snabbt att få en uppfattning om företaget. Faktablad - framsida. 1 av 5 2016-04-10 13:16 1 av 5 2016-04-10 13:16 Ditt erbjudande är viktigt! View this email in your browser Senaste halvåret har vi haft flera kontakter med fiskeresearrangörer från bl.a. USA, Tyskland, Polen och Holland som

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också.

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Marknadsföring av ditt utbud genom Visit Östergötland. Visit Östergötland är en del av Region Östergötland

Läs mer

Protokoll styrgruppsmøte september 2011

Protokoll styrgruppsmøte september 2011 Protokoll styrgruppsmøte september 2011 Torgeir Selle 09.09.2011 10:09 Protokoll / referat fra styringsgruppemøtet i Norge 3 august til 2. september 2011 Datum 1-2 september 2011 Tid kl. 09.00-20.00 (1

Läs mer

Sammanträde med samverkansgruppen för FoU-U, måndagen den 31 januari 2011 på Tegelbruket. 1. Föregående mötes anteckningar gås igenom och följs upp

Sammanträde med samverkansgruppen för FoU-U, måndagen den 31 januari 2011 på Tegelbruket. 1. Föregående mötes anteckningar gås igenom och följs upp Sammanträde med samverkansgruppen för FoU-U, måndagen den 31 januari 2011 på Tegelbruket. NÄRVARANDE Bo Rylander, ordf Johanna Låstberg, sekr Bengt Ericsson Ulrika Hernant Monika Hellstrand 1. Föregående

Läs mer

Nätverksträffar Kvalitetsarbetet

Nätverksträffar Kvalitetsarbetet Nätverksträffar Kvalitetsarbetet Nationella Turistfiskeprojektet inom Leader Målet med nätverksträffarna är att deltagarna skall få en förståelse för vad marknaden kräver av en sportfiskeanläggning utifrån

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Minnesanteckningar från nationellt Leadermöte om Fisketurism den 12-13 mars 2009 i Älvkarleby.

Minnesanteckningar från nationellt Leadermöte om Fisketurism den 12-13 mars 2009 i Älvkarleby. Nedre Dalälven 12-13 mars 2009 Minnesanteckningar från nationellt Leadermöte om Fisketurism den 12-13 mars 2009 i Älvkarleby. Bakgrund: Leader Nedre Dalälven har i samarbete med svenska Landsbygdsnätverket

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Nedre Dalälvens Intresseförening Kölnavägen 25 810 21 Gysinge 0291-211 80 2012-05- 01

Nedre Dalälvens Intresseförening Kölnavägen 25 810 21 Gysinge 0291-211 80 2012-05- 01 Deltidsuppföljning av samarbetsavtal Nationella turistfiskeprojektet Nedre Dalälvens Intresseförening Kölnavägen 25 810 21 Gysinge 0291-211 80 2012-05- 01 Nationella turistfiskeprojektet inom Leader är

Läs mer

Volymen av bokningar som görs online

Volymen av bokningar som görs online Ställ ut på Sportfiskemässan i Älvsjö. Angeln i Duisburg. Fiskeguidens erfarenheter. Säljkanaler View this email in your browser Vi har med 10 snabba frågor kollat läget med guiden och fiskeprofilen Mikael

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen.

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Stockholm 2009-12-21 INBJUDAN TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Nytt för fas två är att vi nu välkomnar

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Använd föreningens logotype i Er marknadsföring och baspaketet med värdefulla marknadsföringsaktiviteter.

Använd föreningens logotype i Er marknadsföring och baspaketet med värdefulla marknadsföringsaktiviteter. 1 av 6 2016-04-10 13:30 Intresse gav avtal. Marknadsaktiviteter i höst. Medlemskap. Kolla länkar View this email in your browser Vid fiskemässan i Holländska Utrecht lyfte flera av de utställande researrangörerna

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SFIS konferenslots UTKAST

SFIS konferenslots UTKAST UTKAST IoK Sammanställd av: Revidering xxxx2007 Dokument för konferensarbetet 3 Förväntningar 3 Syfte 3 Framgångsfaktorer 3 Mål 4 Roller i konferenskommittén 4 Aktiviteter 5 2 Dokument för konferensarbetet

Läs mer

Studentkåren. Marknadsföring genom

Studentkåren. Marknadsföring genom Studentkåren Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler. På våra mässor och events

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Organisationsnummer 802496-4218 VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET 2016-2023 VERKSAMHETSPLAN Leaderkontoret Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 FEBRUARI 2011 SIDAN 1 AV 5 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Hand i hand över havet, del II

Hand i hand över havet, del II Hand i hand över havet, del II LAG och kansli från Nedre Dalälven på besök i Pomoväst. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Dnr: 51 Jnr: 2010-150 Projekttid:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Stor 56 % 2. Hur mycket känner Ditt företag till om den internationella konkurrensen kring fisketurism? Mycket liten 7 % Stor 22 %

Stor 56 % 2. Hur mycket känner Ditt företag till om den internationella konkurrensen kring fisketurism? Mycket liten 7 % Stor 22 % Gysinge 20120808 Till: Projektledare i deltagande leaderområde Hej! Som underlag i arbetet med en ny organisationsform ska Du få hjälpa till med en genomgång bland företagen i Ditt nätverk. Vi ber Dig

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp måndagen den 30 mars 2012.

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp måndagen den 30 mars 2012. Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp måndagen den 30 mars 2012. Närvarande: Staffan Markström, Leader Mare Boreale Per

Läs mer

Expo Xtra. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. www.signochprintscandinavia.se

Expo Xtra. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. www.signochprintscandinavia.se Expo Xtra Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Kistamässan - Möjligheternas Arena På Kistamässan anstränger vi oss för att skapa bästa möjliga förutsättningar för det personliga mötet;

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

Subscribe Share Past Issues Translate

Subscribe Share Past Issues Translate 1 av 5 2016-04-10 13:29 Pulsen på Polen, Magdeburg-mässa 7-8 nov View this email in your browser Polska fiskeresearrangören Eventur besöker Sverige och olika fiskeanläggningar flera gånger om året för

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 22 augusti 2011

Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 22 augusti 2011 Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 22 augusti 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att

Läs mer

Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck LEADER-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Sjuhärad Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck Förstudie Lokala Planer... Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad... Sökande (Namn/Förening/Företag) Diarienummer:.

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

Karin Viklund Samordningsförbundet Östra Skaraborg. 1 Sammanträdet öppnas. Till protokollsjusterare utsågs Torgny Andersson.

Karin Viklund Samordningsförbundet Östra Skaraborg. 1 Sammanträdet öppnas. Till protokollsjusterare utsågs Torgny Andersson. PROTOKOLL Nr 4/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:30 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Styrelsemöte 2015-09-14

Styrelsemöte 2015-09-14 Styrelsemöte 2015-09-14 Svalövs Brukshundklubb Närvarande: Ordf. Mats Jarl, v, ordf Björn Stenmark, sekr Christina Andersson, ledamöterna Lennart Fernebro, Linda Lundahl, Sofie Axelberg, Linn Joelsson

Läs mer

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå a part of Swedish Lapland ekonomisk förening Destination Piteå arbetar för att främja sina medlemmars intressen genom att

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ]

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ] BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD [ eskilstunaconvention.se ] Att delta i nationella och internationella möten och kongresser är ofta berikande och utvecklande. Men har

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(5) Plats och tid: Björketorp, kl 18:30 21:10 Beslutande: Övriga: Utses att justera: Sassi Wemmer Jan Vinkvist Tina Yngvesson Claes Bergqvist Holger Sandin Agneta Lindström

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket.

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket. Attraktiv Logi Studiebesök på Vita Villan, Västnyland i Finland. Projektägare: Lantbrukarnas Ekonomi AB Projektledare: Mats Dahlström Kommuner: Hela området Dnr: 91 Jnr: 2011 2611 Projekttid: 2011-04-05

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS Lägg ut kunskapsöversikterna på interna hemsidan ML OK

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS Lägg ut kunskapsöversikterna på interna hemsidan ML OK Security Link styrgruppsmöte TYP AV MÖTE Styrgruppsmöte #12 Security Link TID 2012-12-05 kl 10.00-14.00 PLATS DELTAGARE Systemet, LiU, Linköping Fredrik Gustafsson, Erik G. Larsson, Mats Eriksson, Henrik

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE MÖTE Sida 2008-06-12 1(5) Plats och tid: Borås, Boråshälsan kl: 18:30 21:00 Beslutande: Övriga: Utses att justera: Jan Vinkvist Jan Smith Per-Åke Davidsson Claes Bergqvist Tina Yngvesson Agneta Lindström

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-09-20, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-11-21 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen Karin Sigvardsson (enhetschef)

Läs mer

1 Carina Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Carina Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll för styrelsemöte i Svenska Drillförbundet 2010-04-20 kl.20.00 22.00 Närvarande: Carina Svensson Ulla Levin Hanna Candell Håkan Olin Jasmine Bendrén Heléne Larsson Cecilia Wardström-Larsen Emma

Läs mer