Verksamhetsberättelse läsåret 09/10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse läsåret 09/10"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse läsåret 09/10 Studentrekrytering vid teknisk naturvetenskaplig fakultet Sammanställning: Ingrid Söderbergh Dnr

2 Innehållsförteckning Studentrekrytering vid teknisk naturvetenskaplig fakultet Organisation och arbetsfördelning Samverkan (nationellt, inom universitetet, inom fakulteten) Programansvariga Studentcentrum Informationsenheten och övriga fakulteter Print & Media IRIK Studentambassadörsverksamheten Ambassadörsutbildning Fortbildning för ambassadörer och ökad sammanhållning Mässor, gymnasiebesök och hemgymnasiebesök Universitetsgemensamma mässor Fakultetens monterkoncept Fakultetsmonter på större mässor Minimässor/gymnasiebesök Gymnasiebesök Hemgymnasiebesök Gymnasieinformationsdagen Gymnasieelever besöker universitetet Student för en dag Umestudent för en helg Oplanerade besök Rekryteringsinsatser mot basåret Välkomstarrangemang Basårspubar Basårsdagen Satsning mot Österbotten i Finland Skolsamverkan Teknikåttan Levande frågelåda Forskning à la carte Fortbildningsdagar för lärare Tryckt material och utskick Utbildningskatalogen Inspirationsvykort Studentberättelse Masterbroschyr Finlandsbroschyr SYV-särtryck Utbildningswebben Annonsering Webbannonser Tryckta annonser Spotifyreklam Sponsring Arbete mot studie- och yrkesvägledare Hålla intresset uppe under sommaren Vykortsutskick Sommarringning Sommarjour Internationalisering Marknadsföring på mässor Pilotprojekt studieagenter Samordning internationalisering Uppföljning av studentrekryteringsgruppens arbete Nybörjarenkät Välkomstvykort Filmade intervjuer i Spotifykampanjen Student för en helg Student för en dag Bilagor Bilaga A. Söksiffror 15 april, 2:a urvalet, antalet registrerade i september Bilaga B. Antal registerade år totalt, naturvetarprogram inkl. receptarie och naturguidning, samt uppdelat i typ av utbildning

3 1 Organisation och arbetsfördelning Under läsåret 2009/2010 har studentrekryteringsgruppen vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet bestått av följande personer, med följande arbetstid och huvudsakliga ansvarsområden: Ingrid Söderbergh 90 % Arbetsledning, lärardagar, tryckt material och webb, annonsering Björne Lindberg ht 25%, vt 50 % Mässor och gymnasiebesök, Finlandssatsning, Levande frågelåda Terese Björk 50 % 1 okt 31 juni Teknikåttan, internationalisering Emilott Lantz 50 % Studentrepresentant. Basårsaktiviteter, SFED, SFEH Lennart Johansson 75 % from 1 april Internationalisering. Sommarringning Johan Dahlin 20 % 1 okt 31 mars Studentambassadörer, mässor & gymnasiebesök För år 2010 har vi en budget för nationella och internationella rekryteringsaktiviteter på kr (exl. löner). Rekryteringsgruppen har träffats varje tisdag för att diskutera aktuella frågor, och lösa olika problem. I övrigt har gruppens medlemmar i stor utsträckning arbetat självständigt. Att själva få ta ansvar för att genomföra olika uppgifter innebär en frihet och flexibilitet i arbetet. Erik Ågren har deltagit i rekryteringsgruppens arbete genom att delta i möten och arbete med utbildningshemsidan, utformande av webbaserade anmälningsformulär och utvärderingar. Karin Wikman har deltagit i gruppens arbete bl.a. som del i IRIK-gruppen och i projektet fortbildningsdagar för lärare. Lennart Johansson tillträdde den utlysta tjänsten som studentrekryterare 1 april Tjänsten innebär att arbeta halvtid med internationaliseringsfrågor och halvtid med svensk rekrytering. Lennart har under året varit friköpt 25 % från den svenska delen för undervisning på institutionen för molekylärbiologi. Gruppen består av personal med stort engagemang för studentrekrytering. Att vid behov knyta Erik och Karin närmare gruppens arbete fungerar bra och är värdefullt. I och med att några i gruppen suttit kvar på sina respektive institutioner har vi haft lättare att hålla kontakten med institutionsnära frågor. Två studentrepresentanter i gruppen har varit en värdefull tillgång genom de perspektiv de har från studenthåll samt deras kontakter med studenter. Sociala aktiviteter: Tidig höst hade vi en planeringsdag på Holmön med övernattning på vandrarhemmet i fyrvaktarbostaden. Den var mycket givande och här lade vi ramarna för vårt arbete under läsåret. Förutom planerandet avnjöt vi en cykeltur och Björnes kulinariska färdigheter. Johan Dahlin avtackades på våren med att hela rekryteringsgruppen spelade curling med instruktör. I juni bjöd vi in alla studentambassadörer och andra studenter som engagerat sig på olika sätt på en avslappnad grillunch utomhus på campus. Kompetensutveckling: Den 19 januari gavs det ett intressant seminarium i Stockholm Nya Ingenjörsroller anordnat av Teknikföretagen. Ingrid, Johan, Terese och Emilott deltog på denna konferens. Budget, aktiviteter och organisation 3

4 Det ständiga utbytet av personal och omfördelning av arbetsuppgifter försvårar det långsiktiga planerandet. Med en stabil personalstyrka under några år skulle vi kunna utveckla verksamheten på ett bra sätt. Många av aktiviteterna rullar på som de alltid har gjort. Ett nytänk kring fakultetens rekryteringsarbete skulle förmodligen kunna innebära att förutsättningarna för att arbeta strategiskt och långsiktigt framgångsrikt med att locka fler studenter skulle bli betydligt bättre. I maj 2010 fick därför rekryteringsgruppen i uppdrag av fakulteten att presentera en budget för det nationella studentrekryteringsarbetet 2011 på tre olika ekonomiska nivåer (personalkostnader samt aktiviteter): två miljoner, tre miljoner resp. fyra miljoner. Uppdraget innebar också att redogöra för rekryteringsarbetet ute på institutionerna samt lämna förslag på lämpliga utvärderingsmetoder för resp. aktivitet. Uppdraget ska presenteras på fakultetsnämnden den 14 oktober. 2 Samverkan (nationellt, inom universitetet, inom fakulteten) Våra samarbetsparter när det gäller rekryteringsarbetet kan sammanfattas i följande kategorier: Programansvariga, studievägledare och institutionella rekryteringsgrupper Studentcentrum Informationsenheten och övriga fakulteter Print & Media IRIK 2.1 Programansvariga Arbetet inom fakulteten har huvudsakligen riktats mot programansvariga och studievägledare. Vi presenterade oss på läsårets andra PA/SR/SVL-möte och frågade åhörarna om de ville ha ett stort möte för alla programansvariga där vi informerar om läsårets planerade rekryteringsinsatser eller om vi skulle ha en träff med varje program för sig. Det senare förslaget vann gehör. Under läsåret hann vi besöka följande program: - Rekryteringsgruppen på institutionen för molekylärbiologi - Rekryteringsgruppen på institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap - Civilingenjörsprogrammet i energiteknik - Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - Umevatoriet - Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik - Arkitektprogrammet - Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Studiebesöken på programmen har gett oss en mer personlig kontakt med programansvariga samt mer information om respektive program. Därutöver har vi löpande skickat ut relevant information och förfrågningar via e-post till programansvariga. Diskussionsträffar med programansvariga och träffar med enskilda program bör fortsätta för att främja en bättre dialog. 4

5 2.2 Studentcentrum Ingrid hade på hösten ett möte med Maria Söderholm som är studievägledare inom teknik och naturvetenskap vid Studentcentrum för att få igång ett samarbete. Vi har hållit kontakten och t.ex. gjort studiebesöken på arkitektprogrammet och industriell ekonomi tillsammans med Studentcentrums personal. Maria har också kommit och informerat om utbildning och behörighet för våra studentambassadörer. 2.3 Informationsenheten och övriga fakulteter Samarbete inom universitetet (Informationsenheten och övriga fakulteter) har bedrivits i gemensamma frågor som utbildningsmässor, gymnasiebesök, utbildningskatalog och informationsdag. Här har man bildat arbetsgrupper under ledning av Informationsenheten med representanter från alla fakulteter. Anna Holmström, områdesansvarig för utbildningskommunikation på centrala informationsenheten, har dessutom kallat in oss till ett antal samordningsmöten, där vi fått insyn i pågående kampanjer m.m. samt möjlighet att diskutera gemensamma frågor. En viktig fråga som diskuterats livligt under detta läsår har varit hur kontakterna med gymnasieskolorna ska utformas i framtiden. Ska vi fortsätta göra gymnasiebesök eller ska vi bjuda in skolorna till universitetet i stället? Det bestämdes att bilda en arbetsgrupp med representanter från alla fakulteter som ska jobba med denna fråga till hösten. Utveckling Kontakter och samarbetet med Informationsenheten kan bli bättre. 2.4 Print & Media Kontakterna med Print & Media har fungerat mycket bra och vi har fått alla leveranser i tid. Kontaktpersoner har varit Jakob Mjöbring och Annica Erixon. 2.5 IRIK Det nationella samarbetet med IRIK (Informatörer i riket) har fortsatt. IRIK-samarbetet omfattar sedan år 2006 alla universitet med examensrätt i vetenskapsområdet naturvetenskap. IRIK fungerar som en inspirationskälla för nya aktiviteter. Ingrid Söderbergh och Karin Wikman har varit ansvariga från Umeå universitets sida under året. I september höll Linköpings universitet i ett möte i Söderköping. På våren anordnade Ingrid och Karin ett möte i här i Umeå. Vi höll till på hotell Uman. Vi har tre gemensamma frågor som vi arbetar med: Levande frågelåda, ett samarbete med Naturvetarförbundet samt webbportalen <www.masterofscience.se>. Vid mötena har det också rapporterats vad som händer på respektive universitet. I övrigt har vi utbytt idéer och tankar kring rekryteringsfrågor och internationalisering i allmänhet. Ett besked som IRIK har fått ge detta läsår efter beslut på Dulrik-möte är att gå ur samarbetet med Naturvetarförbundet. Våra universitet vill inte längre finansiera detta projekt (broschyr om naturvetenskap för skolor, webbsidan naturvetare.nu). 3. Studentambassadörsverksamheten Rekryteringsgruppen har ett antal studentambassadörer som hjälper oss vid utåtriktade aktiviteter, främst mässor och gymnasiebesök. Björne Lindberg och Johan Dahlin har ansvarat för ambassadörsverksamheten detta läsår. Ambassadörerna är mycket goda representanter för lärosätet och våra utbildningar och de har en viktig roll på mässor, informationsdagen och gymnasiebesök. De har en trovärdig 5

6 informatörsroll genom sin studentikosa ungdom och att de ofta brinner för sin utbildning vilket lyser igenom när de informerar. Andra uppgifter ambassadörerna får är som värdar för Student för en dag och att göra hemgymnasiebesök och informera om vårt utbildningsutbud. Ambassadörerna kan också hjälpa till vid studiebesök, Teknikåttan och Levande frågelåda. De studenter som ingår i vår pool av ambassadörer har genomgått en utbildning och har en tydlig strategi och tydliga mål med sina arbetsuppgifter. De flesta av dem som genomgått ambassadörsutbildningen vill fortsätta att vara ambassadör under resten av sin studietid. Utveckling Bättre information till ambassadörerna inför mässorna efterfrågas. Ambassadörerna ska veta det som vi vet i förväg. Lägga upp informationen på Cambro t.ex. Vi bör ge ambassadörerna gratis lunch på mässorna. Lunchen på mässområdet är dyr och det finns ofta inget billigare alternativ. Det har diskuterats angående ersättning om man bor på hotell eller hos en vän/familj. Man borde få lite mer betalt om man bor hos en vän eftersom fakulteten sparar in på hotellkostnaden. Diskussion har förekommit angående traktamente i samband med resor och mer kompensation för resdagar Ambassadörsutbildning Årets utbildning genomfördes under fem kvällar i oktober månad i samarbete med de övriga fakulteterna vid universitetet och Informationsenheten. Tre av träffarna var gemensamma och två av träffarna anordnades av fakulteten enskilt. Ungefär 20 studentambassadörer utbildades från ingenjörsprogrammen med en stor övervikt mot civilingenjörsprogrammet i interaktion och design, vilket stod för ungefär hälften av de utbildades programtillhörighet. Den första träffen var en gemensam träff med Informationsenheten och fakulteterna. Varje fakultet hade en kort (en timme) introduktion till vad det innebär att vara ambassadör. Vi gick även igenom kursens upplägg och pratade lite om de uppdrag man kan få som en ambassadör samt lite kort om universitetets struktur och organisation. Efter denna korta introduktion höll Informationsenheten i ett antal lära-känna-lekar samt bjöd på mat. Kvällen avslutades med en kort tal av Åsa Bergenheim om ambassadörsskapets funktion. Den andra träffen var fakultetsspecifik. Efter en kort genomgång av mässplanen för året fick ambassadörerna genomföra ett improviserat föredrag om Umeå universitet. Efter fikat informerade Dag Westerberg och Lennart Nilsson om fakultetens olika utbildningar. Den tredje träffen ansvarade Informationsenheten för och innehöll ett föredrag från Umeå kommun samt en utbildning i presentationsteknik. Den fjärde träffen, som de övriga fakulteterna inte hade, var en informationsträff om det praktiska runt ambassadörskapet. Umeå universitet presenterades tillsammans med Utbildningskatalogen. De olika arrangemangen ambassadörer kan medverka i presenterades. Även mässmaterial, mässmontrar, mässkläder och monteragerande presenterades. Vidare informerades ambassadörerna om arvode, resebokning, hotellbokning mm. Den femte träffen inleddes med ett föredrag från Studentcentrum och deras studievägledande verksamhet. Träffen avslutades med ett antal presentationer från ambassadörerna hade förberett om sin resa till Umeå, den utbildningen som de nu läser och vad de gör utanför studierna. För att vara en avslutning på utbildningen var den sista presentationsövningen mycket klen. Samtidigt är det en bra värdemätare för att bedöma vilka ambassadörer som passar till vilka uppgifter. Dock försvinner denna funktion lite när 6

7 presentationerna genomfördes i smågrupper och vi från fakulteterna inte hade möjlighet att lyssna på alla våra egna ambassadörer. Alla deltagande ambassadörer fick tillfälle att lämna in en utvärdering av utbildningen. Dock svarade bara 8 ambassadörer på utvärderingen. Utvärderingarna visar att deltagarna upplevde arrangemanget som bra planerat och genomfört med viss kritik angående några av de gemensamma träffarna, avslutningen och kommunikationen mellan fakulteterna. Mer information finns i en separat projektrapport. Det har varit svårt att rekrytera studenter till ambassadörskursen utifrån en jämn spridning mellan utbildningsprogrammen samt geografiskt ursprung. Om man arbetar med projektet över fakultetsgränserna bör alla fakulteter ha samma ambitionsnivå vad gäller utbildningen. Träff 1 bör utökas med något mer meningsfullt än att äta mat och lyssna på Åsa B. Kanske en kort presentation av Umeå universitetet, ett tillfälle för ambassadörerna att dela med sig av sina egna åsikter och erfarenheter av Umeå och andra universitet. Några fler samarbetsövningar vore också bra för att svetsa samman gänget och uppmuntra till kommunikation över fakultetsgränserna. Ökad samordning av studentambassadörer över fakultetsgränserna. Med ökat samarbete i utbildningen av ambassadörerna skapas också en grund för att i framtiden ha mer samordnade ambassadörer. Detta skulle leda till att man som ambassadör i första hand representerar Umeå universitet vid ett besök och därmed alla fakulteterna, där det idag ofta är så att ambassadörerna saknar både intresse och kunskap för att kunna vara en värd för de övriga fakulteterna. En anledning att begrunda denna möjlighet är den effektivisering och kostnadsbesparing det skulle innebära att istället för att man måste skicka en student från varje fakultet kan välja ut de som är mest lämpade för uppdraget Fortbildning för ambassadörer och ökad sammanhållning Under året har studentambassadörerna träffats under tre olika tillfällen för att diskutera gemensamma frågor och få vidareutbildning. Dessa träffar har även fungerat som sociala aktiviteter där ambassadörerna får lära känna varandra bättre och svetsas samman till en starkare grupp. Genom att arbeta med detta är vår förhoppning att få mer aktiva och fler ambassadörer i framtiden. Den första träffen genomfördes i september för att fånga upp alla de redan befintliga ambassadörerna inför höstens ambassadörsutbildning. Under träffen diskuterades först höstens program med mässor och gymnasiebesök och sedan en del nyheter inför det kommande året. Träffen avslutades med en gemensam diskussion om monterkonceptet inför hösten. Den andra träffen genomfördes i början av januari och då utvärderades höstens aktiviteter samtidigt som ambassadörerna fick feedback på sina utvärderingar från rekryteringsgruppen. Vidare informerade Maria Söderholm, Studentcentrum, om deras verksamhet samt de nya behörighets-/antagningsreglerna som gäller fr.o.m. hösten Den tredje träffen arrangerades i mars som en avslutning på rekryteringsåret tillsammans med alla engagerade studentambassadörer och studenter som ställt upp på Student för en dag och Student för en helg. Träffen inleddes med en inspirationsföreläsning av kemisten Fredrik Almqvist och avslutades sedan med utvärdering av vårens rekryteringsaktiviteter inklusive Student för en helg. 7

8 Sammanfattningsvis har träffarna varit måttligt besöka och mer peppning och påminnelse behövs inför framtiden. Många anmälde sig till träffarna men få dök tyvärr upp. Dock måste tilläggas att träffarna är viktiga och behöver finnas för att skapa en grupp av studentambassadörerna samt att behålla kontakten och möjligheten att vidareutbilda dem efter ambassadörsutbildningen. I juni bjöd vi in alla studentambassadörer och andra studenter som engagerat sig på olika sätt på en avslappnad grillunch utomhus på campus. Vi bör fortsätta ta bättre hand om våra studentambassadörer så att deras engagemang ökar. Vi bör anordna fler träffar och visa vår uppskattning för deras jobb mer. De nya ska få chans att lära känna de gamla genom en gemensam träff innan jul. Ett återkommande problem varje år är att många som gått ambassadörsutbildningen inte fortsätter att arbeta som ambassadörer. Ett sätt att få mer motiverade studenter på kursen skulle kunna vara att intervjua de som anmäler sitt intresse. Öka status på utbildningen genom att ge studenten ett arbetsintyg där det listas vilka aktiviteter studenten jobbat med. Det ska finnas en möjlighet att göra en intresseanmälan till ambassadörskursen året runt, inte bara två veckor innan kursen startar. Införa ansökan och intervju om man vill bli ambassadör. Uppdatering av studentambassadörshandboken och kursintyg behövs. 4. Mässor, gymnasiebesök och hemgymnasiebesök Björne Lindberg tillsammans med Johan Dahlin har varit ansvariga för planering, bemanning, transport av material, logibokning vid mässor och gymnasiebesök under läsåret. Mässan i Stockholm var klart störst med ca besökare, Göteborg näst störst med ca besökare och Malmö minst med ett par tusen besökare. Vid har deltagit i de universitetsgemensamma montrarna, men vi har också haft en egen monter för teknisk-naturvetenskaplig fakultet på ett antal mässor. 4.1 Universitetsgemensamma mässor Medverkan vid de stora utbildningsmässorna organiseras centralt på informationsenheten under ledning av Maria Hammarström och Anna Holmström tillsammans med representanter från fakulteterna. Björne Lindberg och Johan Dahlin deltog vid mässgruppens träffar. Fakulteten tillhandahåller personal och ambassadörer till bemanning av montern. Den gemensamma mässplanen var följande: Höstterminen: Kunskap och framtid i Göteborg Örebro Vasa SACO-mässan i Stockholm Vårterminen: Piteå Nolia Umeå Nolia Sundsvall Nolia Östersund Nolia Karlstad 8

9 I samband med de större mässorna gjorde informationsenheten reklamkampanjer. Inför mässorna på respektive vår- och hösttermin samlade Maria Hammarström och Anna Holmström samtliga mässdeltagare till en kickoff som tog upp monterbeteende, monteraktiviteter, syfte med mässor, etc. Denna kickoff har varit mycket uppskattad och bidragit till ett mer positivt monterarbete samt att mässteamet blivit mer sammansvetsat. Informationsenheten (Maria Hammarström) har haft ansvaret för samordning av transport av material, bokning av mässytor samt bokning av boende för personal och studenter vid de olika universitetsgemensamma mässorna, och det har fungerat på ett utmärkt sätt. Förändring av montern så att den lockar besökare, genom aktivitet eller något galet som fångar blicken när besökarna går förbi. Förbättra kvaliteten på kläderna Lathund för universitetets populäraste utbildningar alla ska kunna svara på frågor om de programmen som lyfts fram på veporna Tänka över bemanningen så att det verkligen finns någon som pratar om alla utbildningarna i montern vid varje givet tillfälle Fakultetens monterkoncept Årets giveaway blev dels lysdioder och dels disktrasor med nio intresseområden på. Kostnad lysdioder 13 ooo kr disktrasor kr Vi lät producera en ny rollup med norrskensbakgrund och vi uppdaterade rollupen med listan överteknats utbildningar genom produktion av en ny våd. Johan Dahlin tog fram ett mässkit med allt material som behövs för mässarbete. I tre lådor i hårdplast finns följande material: Tejp, sax, pennor, pärm med information, duk, giveaways, Studentberättelser, övrigt tryckt material, leksak, USB-minne med presentation, rekryteringshandbok, studenthandbok. Vi behöver ta fram en mer utmärkande aktivitet/tävling/leksak i montern. Mässlådorna visade sig ofta gå sönder i transporten. Ersätta lådorna med resväskor? Pärmarna i lådorna bör kompletteras med kartor, mer antagningsstatistik. Vi bör ta fram en ny roll-up med inspirerande bilder, kollage. Broschyrställ (hopvikbara) borde införskaffas för att hålla reda på Studentberättelserna Fakultetsmonter på större mässor I Malmö, Stockholm och Göteborg hade fakulteten en egen monter för att marknadsföra fakultetens utbildningar lite extra. Montern var öppen med två universitetsblåa väggar och texten Teknik och naturvetenskap Tekniska högskolan vid Umeå universitet. Vidare hade montern ett ståbord med två stolar, en hurts och ett broschyrställ. Som komplement fanns också en rollup med nio intresseområden samt våra program listade. Broschyrstället fylldes med studentberättelser, studenthandboken från NTK samt information om Student för en helg och student för en dag. 9

10 Montern hade också en dator där programmet Phun visades upp. Programmet är en sandlåda där man kan leka med mekanik på olika sätt. Vidare hade montern programkataloger och give-aways. Mässkläderna var de samma som användes centralt med en långärmad blå t-shirt med loggan på samt svarta västar. Intresset upplevdes som stort i vår fakultetsmonter på mässorna. Broschyrerna gick åt med väldans fart. Vid mässorna saknades föredrag från fakulteten (och universitetet) vilket uppfattades som negativt. Phun, datorspelet vi hade i montern, blev inte särskilt populärt. Få personer lekte med programmet och förslag om att skaffa en projektor för att visa upp det på ett bättre sätt har framkommit. Allt det blåa i montern blev inte bra designmässigt personalen med blå tröjor smälte in i väggen färgmässigt. Förbättra monterkonceptet: byta färg på väggarna, hitta en lämplig aktivitet i montern. Vepor till väggarna i stället för färg på väggen. Bilder som på något sätt visar upp våra utbildningar. Mässkläder. Bättre kvalitet på kläderna. Giveaways: hitta en giveaway i lämpligt pris som symboliserar teknik och naturvetenskap är viktigt. Gärna så att vi kan ha samma giveaway i flera år. Informationsmaterial: Fler studentberättelser behövs, informationsblad om designoch arkitektutbildningen behövs i samma stuk som läkarprogrammet har. Bildcollage på rollup Tävling. Har både för- och nackdelar, men många universitet har det. Karta och antagningspoäng i pärm för våra utbildningar Boka mässorna tidigt så att man kan placera fakultetsmontern nära den centrala montern, som Linköping har. Lunchkuponger till deltagande studenter Samboende på hotell för att få ner kostnader (två personer i ett dubbelrum) 4.4 Minimässor/gymnasiebesök Utöver den givna mässplanen har fakulteten besökt ett antal minimässor i södra Sverige. Bian Westerberg, studievägledare på basåret, har anmält, organiserat och åkt på de flesta av dessa. Deltagandet i minimässorna utgörs oftast av ett bokbord på en gymnasieskola. Helsingborg Bian Westerberg, Emilott Lantz Ängelholm Bian Westerberg, Emilott Lantz Linköping Bian Westerberg, Johan Dahlin, Peter Stenberg Föreningen Unga Forskare Johan Dahlin, Lotta von Sydow, Jonas Larsson Östra Umeå Peter Stenberg, Camilla Winka Skellefteå Bian Westerberg Enköping Johan Dahlin Tranås Bian Westerberg Norrköping Johan Dahlin, Peter Stenberg Kristianstad Bian Westerberg, Fredrik Nordell Varberg Bian Westerberg Falkenberg Bian Westerberg, Fredrik Nordell På minimässorna som fakulteten åkte själva på användes de nya mässlådorna kompletterat med roll-up och kataloger. Lådorna skickades med post till de flesta mässorna. Vid mässorna i södra delarna av landet är intresset som vanligt mycket beroende på vilken skola man besöker. Detta beror till stor del på intresset för vidare studier i stort samt 10

11 inställningen hos studievägledarna vid den aktuella skolan. Ofta handlar många frågor om andra program än de som finns vid fakulteten. Undersöka om det finns fler mässor i Sydsverige; främst Uppland, Jönköping och Västergötland, för att få en ännu bättre täckning i de regionerna där vi behöver synas mest. 4.5 Gymnasiebesök Gymnasiebesöken flöt på under ledning av Maria Hammarström, som skött alla bokningar, transport av material och samordning med de olika medverkande. Gymnasiebesöksturen beslutades av informationsenheten i samråd med fakulteterna utifrån önskemålen från gymnasieskolorna i Norrland. Den gemensamma gymnasieturen bestod detta läsår av följande orter: Lycksele Storuman Vilhelmina Kiruna Gällivare Kalix Örnsköldsvik, Härnösand Ånge, Bollnäs Söderhamn, Hudiksvall En studentambassadör eller en personal representerade vår fakultet vid de universitetsgemensamma gymnasiebesöken. 4.6 Hemgymnasiebesök Hemgymnasiebesök innebär att studenter ges möjlighet att besöka sin gamla gymnasieskola och informera om vårt utbildningsutbud mot att få hemresan betald. Ansvarig för hemgymnasiebesök har varit Terese Björk. Läsåret 09/10 skedde två hemgymnasiebesök i vår regi; ett i Skellefteå och ett i Örnsköldsvik. Det finns dock ett mörkertal eftersom institutionerna också gör detta i egen regi. Rekryteringsgruppen har också träffat klasser och informerat vid några tillfällen: 27 januari klass från Sollefteå på campus Terese 28 januari besök på Liljaskolan Vännäs N3 Ingrid 2 december Parkskola och Nolaskolan i Ö-vik Terese Aktiviteten är svår att få igång. Mycket tyder på att detta är en aktivitet som bättre hör hemma på institutionsnivå. 4.7 Gymnasieinformationsdagen Den 18 mars anordnades informationsdagen 2010 för gymnasieelever och andra människor som är intresserade av att söka högskoleutbildning ht2010. Detta är en universitetsgemensam aktivitet som Informationsenheten samordnar. Projektansvarig vid vår fakultet var Terese Björk. Mässan var koncentrerad till Lindellhallen, samhällsvetarhuset samt ovanför UB. I Lindellhallen fanns studentcentrum, studentkårerna, IKSU, bostaden och CSN och alla intresseområden samlade. I salar i samhällsvetarhuset och ovanför UB höll alla program presentationer om sina utbildningar som eleverna kunde gå och lyssna på. 11

12 Alla program tillhörande teknisk- naturvetenskapliga fakulteten erbjöds att hålla föredrag i salarna ovanför UB. Varje föredrag skulle vara 30 minuter långt och startade varje heltimme mellan Utanför dessa salar ordnades en minimässa där alla programansvariga hade möjlighet till ett bokbord. Besökare på passen inom vår fakultet: Civilingenjör (ID, IE, TDV, TF och ÖI). Tre pass: 43, 35 resp 33 elever Civilingenjör (E, TK, BT och ÖI). Tre pass: resp 11 elever Medieproduktion/medieproducent. Två pass: 50 resp 12 elever Högskoleingenjör. Fem pass: ca 15 på varje Basåret. Två pass: över 35 på varje. Biogeo+MHS. Tre pass: 17, 36 resp 18 Kandidatprogrammet i data. Två pass? Fysik och tillämpad matematik. Två pass: 9 resp 20 Life Science. Tre pass: 22, 12 resp 11 Receptarie. Två pass: 4 resp 10 Det våra programansvarig beskrev som bra med årets upplägg var: - Samlade salar med bra placering - Perfekta lokaler för en mini-mässa - Många elever som besökte passen samt som stannade kvar vid bokborden för att få mer information. - Bra utformning på hela mässan. Vinnande koncept! Det våra programansvariga beskrev som mindre bra med årets upplägg var: - Dåligt att första passen (kl 9:00) krockade med inledningspassen - Dålig information i förväg kring tillgång på projektorer - Se till att borden för mini-mässan finns på plats tidigare - Märka upp borden bättre så att alla får en bra och strategisk plats. - Informationspapper bör finnas i alla klassrum med allmän information som vart äter man lunch". - Ta fram nya skyltar och namnbrickor till alla program. Dessa kan även användas på basårsdagen. - Dukar till bokborden. - Basåret samt de tvååriga programmen med allmän behörighet bör även synas på andra ställen för att fånga upp de som tror att teknik och naturvetenskap inte är något för dem - Många program hade nya fina rollups som Print och Media utformat. Övriga program borde överväga att också skaffa nya rollups med nya loggan tills nästa år. Mässan var snygg och den blåa mattan band ihop det hela väldig fint. Konceptet för 2010 informationsdag var väldigt bra och det är endast ett par småsaker som behöver trimmas till inför nästa år. I intresseområdesmontrarna i Lindellhallen var det väldigt lite frågor och det kändes som resursslöseri att ha personal där. Inför nästkommande år skulle det räcka med ett par studenter. 12

Samverkan och synlighet Del 2

Samverkan och synlighet Del 2 Dnr Samverkan och synlighet Del 2 Aktiviteter inom omvärldssamverkan synlighet och studentrekrytering vid vetenskapsområdet för teknik och 2014 Del 1 Sammanfattning av huvudområden Reflektioner från föregående

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén En förebild för barnen Handläggare: Kajsa Rydén Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Utredningens bakgrund, syfte och frågeställningar 4 Metod 5 Projekt klassfarmor/klassfarfar i Landskrona 6 Om projektet

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 NORDISKA MUSIKGYMNASIET Katrinebergsbacken 2-10 117 61 STOCKHOLM KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 1 Innehåll Kvalitetsredovisning vt 2011-vt 2012 1 Innehåll 2 Förutsättningar 3 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Innehållsförteckning Ordförande 2010...3 Vice ordförande 2010...6 Kassör 2010...8 Sekreterare/informationsansvarig 2010...9 Utbildningsansvarig 2010.... 10 Marknadsansvarig

Läs mer

ARKEOLOGIE4. projektrapport för informationsinsatserna. Ylva Fontell & Katja Jahn

ARKEOLOGIE4. projektrapport för informationsinsatserna. Ylva Fontell & Katja Jahn ARKEOLOGIE4 projektrapport för informationsinsatserna Ylva Fontell & Katja Jahn INNEHÅLL 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 3 2:1 E4-bygget 3 2:2 Arkeologi E4 3 2:3 Att informera allmänheten 4 3. Projektbeskrivning

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2011-08-29 Tekniska fakultetskansliet Kommunikation

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2011-08-29 Tekniska fakultetskansliet Kommunikation Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2011-08-29 Tekniska fakultetskansliet Kommunikation Kommunikationsplan för studentrekrytering 2011-2014 Kommunikationsplanen är ett mål- och styrdokument för

Läs mer

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM slutredovisning 2004 VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM 1 vittnesstöd Brottsoffermyndigheten Box 470 901

Läs mer

Vägar till arbete Slutrapport

Vägar till arbete Slutrapport Vägar till arbete Slutrapport Titel: Vägar till arbete Utredare: Anita Boman Omslagsbild: Lasse Hejdeberg URN:NBN:se:hi201414310pdf Artikelnummer: 14310pdf Rapporten finns att ladda ner från www.hi.se

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer