1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget. 1.1 Produkt identifikation STALOC Siliconspray SQ-450

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget. 1.1 Produkt identifikation STALOC Siliconspray SQ-450"

Transkript

1 Säkerhetsdatablad STALOC Siliconspray SQ450 Bearbetningsdatum: i överensstämmelse med Förordning Version: 1 Språk: SV Skriv datum: Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget 1.1 Produkt identifikation STALOC Siliconspray SQ450 CAS nummer: EGnummer (EINECS/ELINCS): EGindexnummer: REACH Registeranummer: 1.2 Relevanta, identifierade användningar av ämnet eller beredningen och användningar som det avråds Användning av ämnet eller beredningen: Rekommenderas inte användning av ämnet eller beredningen: Aerosol 1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet Producent STALOC Flachenauergutstraße 8 A 4020 Linz Leverantör STANKOVSKY HandelsGmbH Flachenauergutstraße 8 A 4020 Linz Tele fonn r.: Fax nr.: Tele fonn r.: Fax nr.: +43 (0) (0) (0) (0) Ytterligare information STANKOVSKY HandelsGmbH Information Telefonnr.: +43 (0) Information Faxnr.: +43 (0) (fackkunnig person): Websida: Nationell kontakt Hydroscand Group Information Telefonnr.: +46 (0) Information Faxnr.: +46 (0) (fackkunnig person): Websida: 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Sv sidan: 1 av: 14

2 Säkerhetsdatablad STALOC Siliconspray SQ450 Bearbetningsdatum: i överensstämmelse med Förordning Version: 1 Språk: SV Skriv datum: Giftinformationcentralen Stockholm 24h/d 7d/w 1.5 Informationsansvarig tjänst Abteilung Produktsicherheit 2. Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller beredningen Regulation (EC) No 1272/2008: Flam. Liq. 1; H224, Skin Irrit. 2; H315, Aquatic Chronic. 2; H411 Directive 67/548/EEC: F+; R12, Xi; R38, N; R51, ; R Märkningsuppgifter Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Pictogramer för faror: Tele fonn r.: GHS02, GHS07, GHS09 Signalord: Fara H sats: 224 Extremt brandfarlig vätska och ånga. 315 Irriterar huden. 411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. P sats: 101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 102 Förvaras oåtkomligt för barn. 210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden. 211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor Förvaras svalt. Skyddas från solljus. 251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. 261 Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. 271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen Vid större brand och stora mängder: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken. 501 Innehållet/behållaren lämnas till.? Märkning enligt direktiv 67/548/EEG Farosymboler: F+ Extremt brandfarlig. Xi Irriterande. Rsats: 12 Extremt brandfarligt. Sv sidan: 2 av: 14

3 Säkerhetsdatablad STALOC Siliconspray SQ450 Bearbetningsdatum: i överensstämmelse med Förordning Version: 1 Språk: SV Skriv datum: Irriterar huden. 51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Ssats: 23 Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. 51 Sörj för god ventilation. 2.3 Andra faror Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över 50 C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. 3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar 3.1 Kemisk karakterisering av ämnet eller beredningen Uppgifter om tillberedningen 3.2 Sammansättningen av ämnet eller beredningen ämne: CASnr.: REACHnr.: Konce ntratio n: Klassificering: EC 1272/2008(CLP): Klassificerin g: 67/548/EEC: Propane % Flam. Gas 1; H220 F+; R12 nbutane % Flam. Gas 1; H220 F+; R12 Isobutane % Flam. Gas 1; H220 F+; R12 SOLVENT DEGREASER % Carc. 1A; H350 Muta 1B; H340 Asp. Tox. 1; H304 Ingredienser med EG exponering ämne: CASnr.: EUnummer: EUidentifikation snummer: EUnummer: EUidentifikation snummer: REACHnr.: Konce ntratio n: Klassificering: EC 1272/2008(CLP): Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65 Klassificerin g: 67/548/EEC: Propane % Flam. Gas 1; H220 F+; R12 nbutane % Flam. Gas 1; H220 F+; R12 Isobutane % Flam. Gas 1; H220 F+; R12 SOLVENT DEGREASER % Carc. 1A; H350 Muta 1B; H340 Asp. Tox. 1; H304 (Formuleringen av de listade riskfraserna ges i kapitel 16) 3.3 Ytterligare Information Ordalydelse av R, H och EUH meningar: se under avsnit Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av första hjälpenåtgärder Allmän information: Vid inanding: Hudkontakt: Vid ögonkontakt: Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Vid inandning av ångor rådfrågas genast läkare, förpackningen eller etikett uppvisas. Vid medvetslöshet, lägg i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Vid kontakt med huden tvätta genast med: Vatten. Vid hudirritationer sök genast läkare. Vid kontakt med ögonen, spola därefter ögonen 1015 minuter under rinnande Sv sidan: 3 av: 14

4 Säkerhetsdatablad STALOC Siliconspray SQ450 Bearbetningsdatum: i överensstämmelse med Förordning Version: 1 Språk: SV Skriv datum: Vid förtäring: Självskydd av försthjälparen: vatten med öppna ögonlock. Sök därefter ögonläkare. Tillkalla genast läkare. För första hjälpen: beakta eget personskydd! 4.2 Viktigaste symtom och effekter, både akut och fördröjd Symptom: Typ av Hazard: Huvudvärk. Illamående. omtumlad. Desorientering. Yrsel. medvetslöshet. 4.3 Redogör för alla omedelbar läkarvård och särskild behandling behövs Farans art: Behandling: Symptomatisk behandling. 5. Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Allmän information 5.2 Släckmedel Lämplig: Olämplig: Koldioxid (CO2). Torrsläckningspulver. Vattendimma. Full vattenstråle. 5.3 Särskilda risker som orsakas av ämnet eller beredningen 5.4 Råd för brandmän Särskild utrustning vid brandbekämpning Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft. Skyddsklädsel. Ytterligare Information Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i kanalisationen eller vattendrag. För personskydd och kylning av behållare används vattenstråle. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödförfaranden Se skyddsåtgärder i punkt 7 och Miljöskyddsåtgärder Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Nedsmutsade föremål och golvet rengörs noggrant under iakttagelse av miljöföreskrifterna. 6.4 Hänvisningar till andra avsnitt Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8. Använd varken borsta eller tryckluft för rengöring av kläder eller ytor. 7. Hantering och lagring Sv sidan: 4 av: 14

5 Säkerhetsdatablad STALOC Siliconspray SQ450 Bearbetningsdatum: i överensstämmelse med Förordning Version: 1 Språk: SV Skriv datum: Skyddsföreskrifter för säker hantering Information för säker hantering Sörj för tillräcklig ventilation och punktformig utsugning vid kritiska punkter. Sörj för god ventilation. Tekniska åtgärder Anordning med lokal utsugning. Information om brand och explosionsskydd Ångor kan med luft bilda en explosiv blandning. Ytterligare uppgifter 7.2 Villkor för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter Tekniska åtgärder och lagringsvillkor Behållaren förvaras svalt på väl ventilerad plats. Förpackningsmaterial Krav på lagerutrymme och behållare Information om lagring i gemensamma lagerutrymme Ytterligare uppgifter om lagringsvillkor Uppvärmning leder till tryckförhöjning och risk för bristning. Klassificering vid lagring: 2 B Pressurized small gas containers (aersol containers). 7.3 Bestämd(a) användning(ar) 8. Begränsning av exponeringen / Personligt skydd 8.1 Styrparametrar Gränsvärden för yrkesmässig exponering Gränsvärden för exponering ämne: CASnr.: Källa: Gränsvärde på Propane nbutane Isobutane SOLVENT DEGREASER arbetsplatsen: EG gränsvärden ämne: CASnr.: Källa: Gränsvärde på Propane nbutane Isobutane SOLVENT DEGREASER arbetsplatsen: Toppbeg ränsning: Toppbeg ränsning: Anmärkning: Anmärkning: Sv sidan: 5 av: 14

6 Säkerhetsdatablad STALOC Siliconspray SQ450 Bearbetningsdatum: i överensstämmelse med Förordning Version: 1 Språk: SV Skriv datum: DNEL och PNEC värden DNELvärden ämne: CASnr.: DNEL/DMEL Industrikategori(er) Näringsverksamhet konsument Propane Förtäringen kort tid Förtäringen Lång tid Hudkontakt kort tid Hudkontakt Lång tid Inhalation kort tid Inhalation Lång tid nbutane Förtäringen kort tid Förtäringen Lång tid Hudkontakt kort tid Hudkontakt Lång tid Inhalation kort tid Inhalation Lång tid Isobutane Förtäringen kort tid Förtäringen Lång tid Hudkontakt kort tid Hudkontakt Lång tid Inhalation kort tid Inhalation Lång tid SOLVENT DEGREASER Förtäringen kort tid Förtäringen Lång tid Hudkontakt kort tid Hudkontakt Lång tid Inhalation kort tid Inhalation Lång tid PNECvärden ämne: CASnr.: PNEC Arbetstagare, industrikategori(er) Propane PNEC vatten kort tid PNEC vatten Lång tid PNEC jord kort tid PNEC jord Lång tid PNEC luft kort tid PNEC luft Lång tid nbutane PNEC vatten kort tid PNEC vatten Lång tid PNEC jord kort tid Arbetstagare, näringsverksamhet konsument Sv sidan: 6 av: 14

7 Säkerhetsdatablad STALOC Siliconspray SQ450 Bearbetningsdatum: i överensstämmelse med Förordning Version: 1 Språk: SV Skriv datum: PNEC jord Lång tid PNEC luft kort tid PNEC luft Lång tid Isobutane PNEC vatten kort tid PNEC vatten Lång tid PNEC jord kort tid PNEC jord Lång tid PNEC luft kort tid PNEC luft Lång tid SOLVENT DEGREASER PNEC vatten kort tid PNEC vatten Lång tid PNEC jord kort tid PNEC jord Lång tid PNEC luft kort tid PNEC luft Lång tid ControlBanding ControlBanding Ytterligare information 8.2 Begränsning av exponeringen Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Kemikaliehantering Om tekniska utsugnings eller ventileringsåtgärder inte är möjliga eller otillräckliga, måste andningsskydd användas. Personlig skyddsutrustning Andningsskydd Andningsskydd erfordras vid: otillräcklig ventilering. Lämplig andningsskyddapparat: Omgivningsluftberoende andningsskyddsapparat (isoleringsapparat) (DIN EN 133). Skyddshandskar Lämplig typ av handskar: NBR (Nitrithandskar). Skyddsglasögon Tättslutande skyddsglasögon. Skyddskläder Sv sidan: 7 av: 14

8 Säkerhetsdatablad STALOC Siliconspray SQ450 Bearbetningsdatum: i överensstämmelse med Förordning Version: 1 Språk: SV Skriv datum: Lämpigt kroppsskydd: Overall. Kembeständiga säkerhetsskor. Begränsning och övervakning av miljöexpositionen Begränsning av användarens expostion Ät, drick, rök och snusa ej på arbetsplatsen. Tvätta händer vid raster och efter arbetet. Använd hudvårdsprodukter efter arbetet. Kontaminerade kläder skall tvättas innan återanvändning. 8.3 Exponeringsscenario 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Tillstånd: Färg: Lukt: Luktgränsvärde: Aerosol transparent karaktäristisk Säkerhetsrelevant information Parameter Värde Enhet Anmärkning Densitet: 0,612 g/cm³ Östäthet: ph: Smältpunkt / intervall: Kokpunkt / intervall: Flampunkt: 60 C Antändbarhet: Undre Antändlighetsgräns: Övre Antändlighetsgräns: Explosionsfara: Undre explosionsgräns: 1,4 Vol% Övre explosionsgräns: 32,0 Vol% Antändningstemperatur: 510 C Sönderdelningstemperatur: Oxiderande egenskaper: ingen/inget/inga/ingen/inget/ing a Ångtryck: 3700 hpa Relativ Ångdensitet: Avdunstningstal / schnell avdunstningshastighet: Löslighet i vatten: unlöslich Löslighet i fett: Löslighet i : log P O / W (noktanol / vatten): Viskositet: Undersökning om avskiljning av lösningsmedel : Innehåll av lösningsmedel: 557 g/l Sv sidan: 8 av: 14

9 Säkerhetsdatablad STALOC Siliconspray SQ450 Bearbetningsdatum: i överensstämmelse med Förordning Version: 1 Språk: SV Skriv datum: Övrig information ingen/inget/inga/ingen/inget/inga 10. Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet 10.2 Kemisk stabilitet 10.3 Risken för farliga reaktioner 10.4 Omständigheter som bör undvikas värme. UVstrålning/solljus Ämnen som bör undvikas Oxidationsmedel Farliga nedbrytningsprodukter Farliga nedbrytningsprodukter: Koldioxid. Kolmonoxid Ytterligare uppgifter 11. Toxikologisk information 11.1 Information on toxicological effects Akut toxicitet ämne: CASnr.: Toxikologisk information Propane nbutane Isobutane SOLVENT DEGREASER Specifika symptom vid djurförsök 11.2 Retning och frätning Retande inverkan på huden Irriterande effekt på ögat Irriterande effekt Frätning Sv sidan: 9 av: 14

10 Säkerhetsdatablad STALOC Siliconspray SQ450 Bearbetningsdatum: i överensstämmelse med Förordning Version: 1 Språk: SV Skriv datum: Sensibilisering 11.4 Toxicitet vid upprepade upptagning Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt CMRverkningar Cancerframkallande Mutagenicitet Reproduktionstoxicitet 11.6 Allmäna anmärkingar Praktisk erfarenhet Övriga iakttagelser Ytterligare Information 12. Ekologisk information 12.1 Toxicitet Ekotoxicitet ämne: CASnr.: Ekotoxicitet Propane nbutane Isobutane SOLVENT DEGREASER Persistens och Nedbrytbarhet Produkten är inert och inte nedbrytbar enligt hittillsvarande erfarenheter Bioakkumulationspotential Det står inga data för blandningen till förfogande Mobilitet Produkten är lätt flyktig Resultat av kartläggningen av PBTegenskaparna Sv sidan: 10 av: 14

11 Säkerhetsdatablad STALOC Siliconspray SQ450 Bearbetningsdatum: i överensstämmelse med Förordning Version: 1 Språk: SV Skriv datum: Övriga skadliga inverkan Det står inga data för blandningen till förfogande Ytterligare ekologiska information 12.8 Övrig information 13. Avfallshantering 13.1 Avfallshantering metoder Avfallshantering/Produkt Avfallshantering enligt EGriktlinjer 75/442/EWG och 91/689/EWG om avfall och farligt avfall i aktuell fattning. Avfallshantering/ Förpackning Rena och fullständigt tömda förpackningar kan återanvändas. Kontaminerade förpackningar skall behandlas enligt materialets förskrifter. Förslagslista för avfallsnyckel/avfallsbeteckningar enligt EAKV Avfallskod produkt: Avfallskod förpackning: Anmärkning Destrueras enligt myndigheternas lagstiftning. 14. Transportinformation 14.1 Vägtransport (ADR/RID) Officiell benämning för transporten Druckgaspackungen FNnr: 1950 Risklapp: 2.1 Packaging group: Anmärkning: Begränsad mängd (LQ): 1lt 14.2 Sjötransport (IMDG) Proper Shipping name Aerosols Klassificeringskod: 5F UNNo.: 1950 Label: 2.1 Packing Group: EmSNo: FD,SU MFAG: Marine pollutant: n Special Provisions: Remark: Limited quantity (LQ): 14.3 Flygtransport (ICAOTI / IATADGR) Sv sidan: 11 av: 14

12 Säkerhetsdatablad STALOC Siliconspray SQ450 Bearbetningsdatum: i överensstämmelse med Förordning Version: 1 Språk: SV Skriv datum: Proper Shipping name Aerosols UN/IDNo.: 1950 Label: 2.1 Packing Group: Remark: 14.4 Posta 15. Gällande föreskrifter 15.1 Märkning Riskklassificerande komponenter för märkning xxx (Naphtha (Erdöl), leichte, mit Wasserstoff behandelte (niedrig Siedend)) Särskild märking av bestämda tillverkningar 15.2 Säkerhet, hälsa och miljö föreskrifter / lagar som är specifika för ämnet eller beredningen EGföreskrifter Direktiv 1999/13/EG om begränsning av emissioner av flyktiga organiska föreningar (VOCRL) Förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar Förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier Förordning (EG) Nr. 648/2004 om detergenter Begränsningar enligt avdelning VIII förordning (EG) nr 1907/2006 Nationala föreskrifter Nationala rättsföreskrifter skall också iakttas! Uppgifter om arbetsplatsbegränsning Akut förordning Klassificering vid lagring 2 B Pressurized small gas containers (aersol containers). Sv sidan: 12 av: 14

13 Säkerhetsdatablad STALOC Siliconspray SQ450 Bearbetningsdatum: i överensstämmelse med Förordning Version: 1 Språk: SV Skriv datum: Vattenrisk klassificering 1 weak water pollutant (WGK 1) Tekniska anvisningar för Air (TALuft) Övriga bestämmelser, begränsningar och lagliga förordningar 15.3 Kemikaliesäkerhetsbedömning En ämnessäkerhetsbedömning genomfördes för den här tillberedningen: 16. Annan information 16.1 Lydelsen av H och Rsats enligt punkt 3 Förordning (EG) nr 1272/ Extremt brandfarlig vätska och ånga. 304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 315 Irriterar huden. 336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Direktiv 67/548/EEG 12 Extremt brandfarligt. 38 Irriterar huden. 51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Skolningstips 16.3 Rekommenderad(e) inskränkning(ar) av användningen 16.4 Ytterligare information Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet motsvarar efter det bästa vetandet till våra kunskaper vid tryckläggningen. Informationerna skall ge ledning för säker hantering av ämnena som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och avlägsnande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Såvida produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, kan detta databladets uppgifter inte utan vidare överföras till det nya material Dokumentation av ändringar 16.6 Datakällor 16.7 Viktiga och definition Sv sidan: 13 av: 14

14 Säkerhetsdatablad STALOC Siliconspray SQ450 Bearbetningsdatum: i överensstämmelse med Förordning Version: 1 Språk: SV Skriv datum: Bihang 17.1 Exponeringsscenario Sv sidan: 14 av: 14

Bearbetningsdatum : 18.11.2012 Version : 1.0.0 Tryckt: : 20.11.2012. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Bearbetningsdatum : 18.11.2012 Version : 1.0.0 Tryckt: : 20.11.2012. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar 1.2 som det avråds från Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Calexan forte

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Calexan forte Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FLOORTOP

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FLOORTOP Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Biosan

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Biosan Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utarbetad: 09-06-2015 SDS version: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD. Utarbetad: 09-06-2015 SDS version: 1.0 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 och 453/201 SÄKERHETSDATABLAD Utarbetad: 09062015 SDS version: 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140416 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift

SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift Ventilstift Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML

SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 1 Utgivningsdatum 5/14/2014 1:15:28 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn TRÖSKELSKYDDSMASSA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Kemisk metall

SÄKERHETSDATABLAD. Kemisk metall SÄKERHETSDATABLAD Kemisk metall AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 2 Utgivningsdatum 4/22/2015 10:54:04 AM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemisk metall Bas Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 16/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 15002 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.04.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr. 104895

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aspen R

SÄKERHETSDATABLAD Aspen R Aspen R Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Aspen R SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245) Omarbetad 19/11/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245) AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Turtle Wax SILIKON SPRAY

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 10/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 14007 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Spraylack EP

SÄKERHETSDATABLAD Spraylack EP Spraylack EP Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Spraylack EP SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 MILIZID SHINE

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 MILIZID SHINE Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktkod: rengöring elektrolyt 42,0411,015 42,0411,052 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MOS 2 olja Produktnr. 11904 Internt Nr. 1120 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh)

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh) Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh) GS 15 Gear Spray Ersätter datumet: 08-maj-2014 Version 2 Avsnitt 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

KESTO KONTAKTLIMSFORTUNNING

KESTO KONTAKTLIMSFORTUNNING SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod T2157 1.1.3 REACH-registreringsnummer 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ROSTLÖSARE

SÄKERHETSDATABLAD ROSTLÖSARE Omarbetad 10/06/2014 Revision 2 Ersätter datum 02/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1123 Internt Nr. 70220

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NITOR BENCO 14 FÖRTUNNING CELLULOSA. Spädningsmedel (för färger o dyl)

SÄKERHETSDATABLAD NITOR BENCO 14 FÖRTUNNING CELLULOSA. Spädningsmedel (för färger o dyl) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

Säkerhetsdatablad KSE 510 Utfärdat: 2008-03-24 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 2014-08-24 Sida: 1

Säkerhetsdatablad KSE 510 Utfärdat: 2008-03-24 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 2014-08-24 Sida: 1 Utfärdat: 20080324 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 20140824 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2007-12-18. Version: 4 Omarbetat: 2014-12-18 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2007-12-18. Version: 4 Omarbetat: 2014-12-18 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 Aerosol 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours

SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours Omarbetad: 28/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Premium

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Radiator Satin Chrome

SÄKERHETSDATABLAD Radiator Satin Chrome Omarbetad 16/08/2011 Ersätter datum 05/01/2009 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Internt

Läs mer