Användarmanual i original MATAVFALLSKVARN 500A-MB EXCELLENT SERIEN FÖR FRISTÅENDE INSTALLATION. Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual i original MATAVFALLSKVARN 500A-MB EXCELLENT SERIEN FÖR FRISTÅENDE INSTALLATION. Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL MATAVFALLSKVARN 500A-MB EXCELLENT SERIEN FÖR FRISTÅENDE INSTALLATION Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service DISPERATOR AB Mälarvägen 9, Segeltorp Tel: , Fax:

2

3 3(31) EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi, som tillverkare: Disperator AB Mälarvägen 9 SE SEGELTORP Sverige Tel: Fax: E-post: försäkrar härmed under eget ansvar att följande maskin, Beskrivning: Modell / typ: Ursprung: Disperator matavfallskvarn 510A-MB, 515A-MB, 520A-MB, 530A-MB, 550A-MB & 575A-MB Segeltorp, Sverige som omfattas av denna EG-försäkran uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i Maskindirektivet 2006/42/EG, Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och EMC-direktivet 2004/108/EG. Följande harmoniserade standarder har använts SS-EN ISO 12100:2010 SS-EN ISO 13857:2008 SS-EN 953+A1:2009 SS-EN EN EN EN EN Denna försäkran gäller enbart maskinen i det tillstånd den släpptes ut på marknaden och omfattar inte komponenter som läggs till och/eller åtgärder som därefter genomförs av slutanvändaren. Behörig att sammanställa den tekniska dokumentationen är Tomas Martinsson, Disperator AB. Segeltorp, Disperator AB Lars Holmqvist VD

4 SKM DET NORSKE VERITAS DECLARATION OF COMPLIANCE This is to declare that the food waste disposer equipment for installation as garbage handling equipment on ships and floating platforms, DISPERATOR models 510, 515, 520, 530, 550 & 575 manufactured by Disperator AB are in compliance with applicable sections of MARPOL consolidated edition 2011/2012, ANNEX V REGULATIONS FOR THE CONTROL OF POLLUTION BY GARBAGE FROM SHIPS. Regulation 4 Discharge of garbage outside special areas 1 Subject to the provisions of regulations 5, 6, and 7 of this Annex, discharge of the following garbage into the sea outside special areas shall only be permitted while the ship is en route and as far as practicable from the nearest land, but in any case not less than:.1 3 nautical miles from the nearest land for food wastes which have been passed through a comminuter or grinder. Such comminuted or ground food wastes shall be capable of passing through a screen with openings no greater than 25 mm. Regulation 5 Special requirements for discharge of garbage from fixed or floating platforms 2 Food wastes may be discharged into the sea from fixed or floating platforms located more than 12 nautical miles from the nearest land and from all other ships when alongside or within 500 m of such platforms, but only when the wastes have been passed through a comminuter or grinder. Such comminuted or ground food wastes shall be capable of passing through a screen with openings no greater than 25 mm. Regulation 6 Discharge of garbage within special areas 1 Discharge of the following garbage into the sea within special areas shall only be permitted while the ship is en route and as follows:.1 Discharge into the sea of food wastes as far as practicable from the nearest land, but not less than 12 nautical miles from the nearest land or the nearest ice shelf. Food wastes shall be comminuted or ground and shall be capable of passing through a screen with openings no greater than 25 mm. Food wastes shall not be contaminated by any other garbage type. For Det Norske Verirtas AB AnnaBerglund Senior Surveyor Digitally Signed By: Berglund, Anna Location: DNV Stockholm Signing Date: If any person suffers loss or damage which is proved to have been caused by any negligent act or omission of Det Norske Veritas, then Det Norske Veritas shall pay compensation to such person for his proved direct loss or damage. However, the compensation shall not exceed an amount equal to ten times the fee cha rged for the service in question, provided that the maximum compensation shall never exceed USD 2 million. In this provision "Det Norske Veritas" shall mean the Foundation Det Norske Veritas as well as all its subsidiaries, directors, officers, employees, agents and any other acting on behalf of Det Norske Veritas. DET NORSKE VERITAS AS, Veritasveien 1, NO-1322 Høvik, Norway, Telephone: , Telefax: , Org.No. NO MVA Form No.: 40.91a Issue: January 2008

5 5(31) Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter Säkerhetssymboler Personalkvalifikation och utbildning Företagsbeskrivning Produktbeskrivning och teknisk specifikation Matavfallskvarn 500A-MB EXCELLENT SERIEN för fristående installation Teknisk specifikation Lagring och transport Lagring Transport Leveransinnehåll Dokumentation Kvarn med montage Installationsbeskrivning Montering av kvarnen Fixering av skåp Byte av kvarnens utloppsriktning Spolvatten Vattenledning ½ Smutsfilter ½ och magnetventil ½ Armerad slang ½ för spolvatten Vakuumventil (återflödesskydd) ½ Vattenlås och avloppsledning Dimension Vattenlåsets djup och tröskel Kurvor och krökar Nivådifferens Avloppsledningens fall Vakuumevakuering... 17

6 6(31) 6.4. Elektrisk anslutning Anslutningsspänning Väggsäkringar Säkerhetsbrytare Kabeldimensionering Skydd för elektriska kablar Jordledning och jordfelsbrytare Kvarnens rotationsriktning Förreglingsbrytare Uppstart och sluttest Kontrollera kvarnen Kontroller vid uppstart Avslutande åtgärder Elschema Säkerhetsinstruktioner Driftsinstruktion för matavfallskvarn Start och stopp Daglig rengöring Åtgärder vid enklare fel Kvarnen varvar ner eller startar inte Kvarnen startar men spolvatten uteblir Kvarnen startar inte och inget ljud hörs Serviceinstruktion Behörighet Sprängskiss för kvarnen Underhåll och service av skåp Demontering av kvarnen Montering av kvarnen Service- och underhållsintervall Reservdelar Servicepaket Identifieringsguide för 500A EXCELLENT SERIENS reservdelar... 29

7 7(31) 1. Säkerhetsföreskrifter Denna manual innehåller grundläggande information om installation, drift och skötsel av kvarnen. Det är av yttersta vikt att innehållet i denna manual studeras noga före installation och igångkörning, av såväl installatör som ansvarig fack- och driftspersonal. Manualen ska alltid finnas tillgänglig vid kvarnens uppställningsplats eller annan plats i anläggningen. Det är inte endast de allmänna säkerhetsföreskrifterna under denna huvudpunkt som måste beaktas, utan även övriga särskilda säkerhetsföreskrifter angivna i manualen Säkerhetssymboler De säkerhetsföreskrifter som finns i denna manual samt på kvarnen och som kan förorsaka personeller maskinskada vid förbiseende eller åsidosättande anges med nedan angivna symboler. Läs manualen innan användning Varning för elektrisk spänning Allmän fara för person Varning för mekaniskt orsakade skador (roterande delar) Anvisningar som placerats på och invid kvarnen måste beaktas reservationslöst och hållas i läsbart skick.

8 8(31) 1.2. Personalkvalifikation och utbildning Den personal som handhar nedanstående uppgifter för kvarnen som beskrivs i denna manual måste ha erforderlig kompetens att utföra dessa arbeten. Ansvar, behörighet och övervakning av personalen måste regleras noga av kvarnens ägare. Om personalen inte har de nödvändiga kunskaperna för detta så måste de utbildas. Sådan utbildning kan erbjudas av tillverkaren/leverantören. Vidare åligger det kvarnens ägare att se till att berörd personal till fullo förstår innehållet i denna manual. Transport Ansvarig personal för förflyttning av kvarnen måste ha kunskap om hanteringen av lyftdon och stoppanordningar, samt känna till gällande säkerhetsföreskrifter för dessa. Om de saknar denna kunskap måste de få erforderlig utbildning. Installation Ansvarig personal för installation av kvarnen måste ha kunskap som motsvarar utbildning i anläggningsmekanik. Dessutom krävs det en utbildad och behörig elektriker. Idrifttagning och skötsel Ansvarig personal måste ha kunskap om kvarnens samtliga funktioner samt hur man handhar dessa funktioner. Dessutom måste de känna till samtliga säkerhetsföreskrifter i denna manual och som i övrigt gäller där kvarnen används. Drift Alla personer som använder och sköter kvarnen måste känna till de risker som kan förekomma vid användningen av kvarnen och som beskrivs i denna manual. Service och reparation Ansvarig personal för service och reparation av kvarnen ska ha kunskaper som motsvarar utbildning i industri- och konstruktionsmekanik, och även känna till och förstå teknisk data gällande kvarnen som beskrivs i denna manual. Assisterande personal för dessa arbeten måste utbildas och utförda reparationsarbeten måste kontrolleras av ägaren till kvarnen.

9 9(31) 2. Företagsbeskrivning Disperators affärsidé är att erbjuda innovativ och anpassningsbar utrustning, för kök på land såväl som till sjöss samt för livsmedelsindustrin, som möjliggör rötning eller kompostering av finfördelade matrester i efterföljande led till nytta för samhället. Med över 60 års erfarenhet av produktion och utveckling har vår hängivenhet resulterat i den unika driftsäkerhet som krävs för de extrema förhållandena i den marina industrin. Vår innovationsförmåga har därtill givit kommersiella kök ett alternativ för källsortering av matrester som uppfyller dagens krav, och som dessutom är ekonomiskt överkomlig. Vårt sortiment är unikt! Disperator kan som enda tillverkare erbjuda alla typer av installationsmöjligheter i ett kök. Vårt bassortiment av sex olika kvarnstorlekar kan kombineras med 12 olika installationsmontage. Dessutom, fördelen med basmodellernas utförande är att integration av kvarnen i annan tillverkares montage eller inredning inte utgör några svårigheter. Varje arbetsplats i köket kan därmed utformas utifrån dess specifika krav vad avser god funktion, ergonomi och ekonomi. 3. Produktbeskrivning och teknisk specifikation 3.1. Matavfallskvarn 500A-MB EXCELLENT SERIEN för fristående installation Disperators kvarnar används i kök för att i den stund matavfall uppstår snabbt och enkelt bli kvitt detta och därmed undvika ineffektiv och ohygienisk manuell hantering. Vårt sortiment har konstruerats med användarens behov i fokus för att uppfylla dagens krav för hantering av matavfall. Malverkets höga kvalitet och hårdhet av speciallegerat stål tillsammans med det unika tätningspaketet mellan malverk och motor ger många års säker drift och låg underhållskostnad. Kvarnens livslängd förlängs ytterligare av det yttre höljet i rostfritt stål EN (AISI304) samt skyddsklassen IP55 eller högre på elektriska komponenter som standard. Maskinen installeras som en separat enhet och levereras driftklar från fabrik. Koppling av el mellan matavfallskvarn, start/stop enhet, magnetventil och förreglingsbrytare är därmed komplett. På installationsplats kopplas maskinens anslutningskabel till befintlig säkerhetsbrytare och befintligt inkommande spolvatten och avlopp. Placeringen av kvarnens utlopp kan justeras för att passa placeringen av befintligt avlopp. Det breda utbudet av kvarnstorlekar möjliggör en anpassning till kökets behov. Ett MB-skåp är konstruerad för satsvis matning av matavfall. Som en säkerhetsåtgärd och för att förhindra ofrivillig kontakt med malverket är kvarnens inlopp täckt med ett skyddslock kopplat till en förreglingsbrytare. Om locket lyfts under arbetets gång bryts strömmen och maskinen stannar. Det tättslutande skyddslocket bidrar till att reducera ljudnivån ytterligare och fungerar dessutom som en extra arbetsyta då kvarnen inte används. Färdigmonterad spoldysa eller spoltorn, ansluten till en magnetventil och smutsfilter öppnas automatiskt när kvarnen startas, vilket spolar ner matavfallet i kvarnen och vidare ut på det kommunala avloppet eller till tank efter malning. Disperators Excellent Serie innehar Declaration of Compliance utfärdat av DNV som verifierar överrensstämmelse med IMO MARPOL consolidated edition 2011/2012 ANNEX V för utsläpp av finfördelat matavfall från fartyg i öppna hav.

10 10(31) 3.2. Teknisk specifikation Frontvy Vy vänsterifrån Förreglingsbrytare, IP67, ansluten till motorns manöverkrets Luckans handtag Spolvattendysa Magnetventil, IP65 för automatisk kontroll av spolvatten inkl. smutsfilter Skåp, rostfritt stål EN (AISI304) Fjäderbelastad regel för att låsa locket i öppet läge Start & stopp kontrollenhet inkl. överbelastningsskydd för motor, IP66 Kvarnutlopp (se tabell) placerad baktill, men kan vridas 90º åt höger eller vänster om så önskas b a Gångjärnsupphängd lucka ansluten till förreglingsbrytare Stopp- och återställnings knapp för motorns överbelastningsskydd Malverk för matavfall Motor, IP55 (se tabell) Justerbara ben 4st. Ø 25 mm för fixering i golv/durk 406 Kvarnutlopp ansluts till vattenlås, se (1). Avloppsrörets fall 2:100 till 5: Losstagningsverktyg för malverk 2 m kabel för anslutning till säkerhetsbrytare, se (1) 2000 Toppvy 520 Öppning för matavfall under lucka 283 x 397 mm 500 Operatörsplats Inkommande vatten, R½, utv. gg. anslutning till en armerad slang, se (1). Inkommande vatten skall ha ett återflödesskydd, se (1) Alla mått i mm Teknisk specifikation 510A 515A 520A 530A 550A 575A Normal kapacitet, kg/tim Effekt, kw 0,75 1,1 1,5 2,2 4,0 5,5 Märkström, A för: 400V / 3 fas / 50 Hz 2,1 2,6 3,6 5,2 8,6 11,5 440V / 3 fas / 60 Hz 2,1 2,4 3,5 5,0 7,5 10,0 480V / 3 fas / 60 Hz 1,9 2,6 3,5 4,6 7,2 9,6 Andra 3-fas spänningar finns Manöverspänning För marin installation samma som motorspänning. För landinstallation 230V/50Hz. Säkring, trög 10A 10A 10A 16A 16A 16A Brutto / nettovikt, kg 64 / / / / / / 83 Kvarnens avloppsanslutning R2 inv. gg. R2 ½ inv. gg. Höjd kvarnutlopp a a= a= Höjd för vattenlås b b= b= I den miljö där kvarnen används ska temperaturen hålla sig inom -5 C till +40 C (1) Installationsmaterial som behövs men inte ingår i standardleverans är: säkerhetsbrytare för inkommande el, armerad slang R½ för kallt spolvatten, återflödesskydd för spolvatten, vattenlås för anslutning till kvarnutlopp. Kan beställas från DISPERATOR. (2) Användarmanual med installations- och serviceinstruktioner, elschema, inplastad driftsinstruktion samt inplastad säkerhetsinstruktion medföljer vid leverans.

11 11(31) 4. Lagring och transport 4.1. Lagring Om kvarnen inte ska användas på en gång efter leverans gäller följande: Kvarnen ska förvaras i en torr och ren lokal där den relativa luftfuktigheten inte får överstiga 60 %. Förvaringstemperaturen rekommenderas från -20 C till +60 C Transport Kvarnen får inte lyftas eller flyttas för hand. Vid förflyttning, installation och service rekommenderas användning av en kärra (pirra) och/eller lyftvagn.

12 12(31) 5. Leveransinnehåll 5.1. Dokumentation Denna användarmanual. Elschema med stycklista och komponentplaceringsschema för inkopplingen av levererad utrustning. Säkerhetsinstruktion (laminerad). Driftinstruktion (laminerad) Kvarn med montage Kvarn av beställd modell och motorspänning förmonterad i skåp enligt medföljande följesedel. Komplett start/stopp enhet inkluderande kontaktor med motorskydd. Manöver-spänning enligt medföljande följesedel. Komplett magnetventil R½, invändig gänga och spole med manöverspänning enligt medföljande följesedel. Förmonterad i skåp.

13 13(31) Smutsfilter R½, invändig gänga. Förmonterad i skåp. Losstagningsverktyg för att kunna dra loss kvarnens malverk om icke malbart föremål råkar hamna däri. 4st justerbara ben.

14 14(31) 6. Installationsbeskrivning 6.1. Montering av kvarnen Om inte annat begärts i er beställning levereras skåpet utan monterade ben. Innan skåpet ställs på plats, ska 4st ben (som ligger innanför skåpdörren) monteras i var sin fixeringsklämma placerade i hörnen på skåpets bottenplåt. För att minimera risken för skador ska minst två personer vara närvarande när benen monteras. Beroende på tillgängliga hjälpmedel på installationsplatsen beskrivs nedan tre möjliga tillvägagångssätt för detta. Vagn med lyftplatta (eller annan lyftanordning) finns att tillgå på installationsplatsen Kontrollera att lyftvagn/lyftanordning klarar av att lyfta levererad skåp-modell med kvarn, vars vikt framgår av avsnitt 3.2. i denna manual. Flytta skåpet till kanten av pallen så att första paret av fixeringsklämmor för ben kommer strax utanför pallen, och montera därefter de första två benen. Utan ben är skåpet 882mm högt, så om den totala skåphöjden ska anpassas till övrig köksinredning med 900mm höjd så ska således 18mm av benet sticka ut ur fixeringsklämman i skåpets bottenplåt. Placera en lyftvagn mellan detta första benpar, och flytta över skåpet från pall till lyftvagn. Montera det andra benparet. Ställ ned skåpet. Kontrollera att skåpet är vågrätt med hjälp av vattenpass. Ett alternativt tillvägagångssätt till punkt 1 ovan är att öppna skåpdörren, och med lyftplatta under motorn lyfta upp skåpet från pallen så att de fyra benen kan monteras. Lyftvagnen används sedan för att flytta skåpet till dess slutliga installationsplats i köket. Lyftanordning finns ej att tillgå på installationsplatsen Kör fram pallen med skåpet så nära slutlig installationsplats som möjligt. Flytta skåpet till kanten av pallen så att första paret av fixeringsklämmor för ben kommer strax utanför pallen, och montera därefter de första två benen. Utan ben är skåpet 882mm högt, så om den totala skåphöjden ska anpassas till övrig köksinredning med 900mm höjd så ska således 18mm av varje ben sticka ut ur fixeringsklämman i skåpets bottenplåt. Tippa skåpet något så att det står på de två monterade benen skjut undan pallen, och placera stadiga träklotsar under skåpets bottenplåt så att det står vågrätt. Montera de återstående två benen. Vicka och skjut skåpet långsamt och försiktigt till sin slutliga installationsplats. Kontrollera att skåpet är vågrätt med hjälp av vattenpass. Benens fixeringsskruv ska dras med ett moment av 17Nm, en momentnyckel bör användas då detta är ett kritiskt åtdragningsmoment. Om en momentnyckel inte är tillgänglig bör insexnyckeln förlängas med en hävarm om minst 30cm och då ska en kraft som motsvarar 6kg användas Fixering av skåp Skåpet som kvarnen är monterad i ska fixeras i vägg/skott eller golv/durk. Vid start eller snabbt stopp vid fastkörning (exempelvis om bestick av misstag hamnar i kvarnen), kan motorns moment annars vrida kvarnen och skåpet så att utloppsröret/vattenlåset rubbas ur sitt läge och läckage riskeras. Väggfäste och ben fixering kan beställas från Disperator

15 15(31) Byte av kvarnens utloppsriktning Om inte annat begärts i er beställning så levereras skåpet med kvarnens utlopp på skåpets baksida. Med hänsyn till skåpets placering i förhållande till avloppsanslutning i golv/durk, så är det möjligt att vrida kvarnen med utlopp 90⁰ till vänster eller till höger. Om nödvändigt så utförs detta på följande sätt: Öppna dörren, vid behov montera bort den. För att undvika klämskador då kvarnen skruvas loss från utslagstrattens anslutningsfläns ska kvarnens botten bäras upp av en lyftvagn. Skruva loss de sex muttrar som håller kvarnen mot trattens anslutningsfläns. Skruva av huven 4st muttrar med brickor och vrid den ett steg medurs, dra fast huven. För modellerna 510A-520A dra med moment 9,5Nm och för modellerna 530A-575A dra med 21Nm. Vrid sedan kvarnen med utlopp till önskat vänster- eller högerläge. Kontrollera att tätningen mellan kvarnen och trattens anslutningsfläns ligger rätt innan kvarnen åter skruvas fast. Dra åt de sex muttrarna jämnt. Stansa ett hål i sidopanelen för att möjliggöra anslutning av utloppsröret till kvarnen i det nya läget. För modeller med en motoreffekt under 2,2 kw ska hålets diameter vara 63-65mm. För modeller med en motoreffekt på 2,2 kw eller mer ska hålets diameter vara 73-76mm. På det yttre höljets vänstra och högra sida finns två små märken. Använd det övre märket för modeller med en motoreffekt under 2,2 kw eller det undre märket för modeller med en motoreffekt på 2,2 kw eller mer, för att centrera det nya hålets position. Det ursprungliga hålet för avloppsröret bör täckas av en rostfri plåt som skruvas fast på baksidan. Denna platta kan levereras som ett tillval av Disperator AB.

16 16(31) 6.2. Spolvatten Inkoppling får endast utföras av behörig VA-installatör och enligt gällande lokala VA-bestämmelser. Kvarnen ska kopplas in på kallt spolvatten Vattenledning ½ För att ge rätt mängd spolvatten till kvarnen ska inkommande vattenledning (inkl. tillbehör i ledningen såsom vakuumventil, avstängningsventil etc.) ha samma dimension hela vägen som anslutningen på kvarnmontaget, dvs. ½. Inga strypningar får förekomma före magnetventilen Smutsfilter ½ och magnetventil ½ Det levererade smutsfiltret ½ monteras i flödesriktningen före magnetventilen ½ i inkommande kallvattenledning. Notera flödesriktningen på filtret och ventilen markerad med en pil, samt även att filtret ska monteras med rensskruven riktad snett nedåt. Delarna är monterade enligt ovan regler vid leverans Armerad slang ½ för spolvatten Mellan inkommande vattenledning monterad på vägg/skott och anslutningen för spolvatten på skåpet ska en armerad slang ½ monteras. Denna slang tar upp tryckstöten i ledningen då spolvattnet sätts på, samt tar även upp de små vibrationer som kan uppstå under kvarnens malningsprocess. Denna slang ingår inte i standardleverans men kan beställas som tillval från Disperator Vakuumventil (återflödesskydd) ½ En vakuumventil ½ ska installeras på toppen av den lyrformade inkommande vattenledningen enligt figuren nedan. Vakuumventilen skyddar vattenledningen mot återsug vid eventuell bräddning. Vakuumventil ingår inte i standardleverans men kan beställas som tillval från Disperator. Om istället ett spoltorn med luftgap till disklåda/diskbana eller annan montagetyp används behövs ingen vakuumventil (om inte detta anges av andra orsaker och/eller specificeras i nationella/lokala förordningar). Vacuumventil Armerad slang för inkommande spolvatten till spoldysa eller spoltorn med luftgap Bilden ovan visar ett exempel på placeringen av en vakuumventil ovanför en standardinstallation av ett skåp.

17 17(31) 6.3. Vattenlås och avloppsledning Anslutning av vattenlås och avloppsledning till levererad kvarn får endast utföras av behörig VAinstallatör och enligt gällande lokala VA-bestämmelser. Vattenlås ingår inte i standardleverans men kan beställas som tillval från Disperator Dimension Både vattenlås och avloppsledning ska hålla samma dimension som kvarnens utloppsfläns, dvs 2 för modellerna 510A-520A samt 2 ½ för modellerna 530A-575A. Inga strypningar av vattenlås och avloppsledning får förekomma. Även större dimension är olämplig då det ger sämre flödeshastighet Vattenlåsets djup och tröskel Vattenlåsets djup (mått d i nedanstående figur) ska vara minsta möjliga för att uppnå bästa möjliga flöde även vid mycket stora mängder matavfall. Vattenlåset ska dock vara så djupt att vattentröskeln d1 är ca 80mm för modellerna 510A-520A och 160mm för modellerna 530A-575A Kurvor och krökar Vattenlåsets kurvor och alla avloppskrökar ska liksom standard anger vara mjuka och runda. För de vattenlås som väljs ska mått k i nedanstående figur vara mm för modellerna 510A-520A, respektive mm för modellerna 530A-575A Nivådifferens Nivådifferensen (mått n i nedan figur) ska vara minst densamma som den inre diametern på röret, dvs 2 för modellerna 510A-520A samt 2 ½ för modellerna 530A-575A Avloppsledningens fall Fallet i avloppsledningen ( f i nedanstående figur) ska i normalfallet inte understiga 2:100. Vid hårt belastade arbetsstationer med stora mängder matavfall per tidsenhet, och/eller där avståndet är stort från kvarnen till golvanslutning, bör ett fall på närmare men ej större än 5:100 eftersträvas. Undvik alltid horisontella avloppsledningar Vakuumevakuering I installation med vakuumevakuering av kvarnen ska inget vattenlås anslutas till kvarnens utloppsstos. Istället ansluts kvarnens utloppsstos direkt till vakuumevakueringens uppsamlingstank. Viktigt är då att avloppsröret mellan kvarnen och uppsamlingstanken förses med ett luftningsrör som alltid är öppet enligt principskissen i nedanstående figur. Luftningsröret måste finnas även om uppsamlingstanken har någon form av automatisk luftning. Luftningsrör som alltid ska vara öppet Uppsamlingstank Vakuumutsugsventil

18 18(31) 6.4. Elektrisk anslutning Den elektriska anslutningen av levererad kvarn får endast utföras av behörig elektriker och enligt gällande lokala bestämmelser. Förbindningarna utförda från fabrik och de elektriska anslutningarna som ska göras vid installation visas i bifogat elschema Anslutningsspänning Kontrollera att den spänning som ska anslutas överensstämmer med specificerad spänning på serienummerskylten som är placerad på kvarnens yttre hölje Väggsäkringar Kontrollera att anslutningsspänningen för levererad kvarn är avsäkrad enligt specifikationen i avsnitt 3.2. i denna manual Säkerhetsbrytare En separat säkerhetsbrytare ska anslutas. Säkerhetsbrytaren ingår inte i standardleverans men kan erhållas som tillval från Disperator Kabeldimensionering Använd anslutningskabel med 1.5mm² ledararea för kvarn med märkström upp till 14A. För kvarn med märkström över 14A använd kabel med 2.5mm² ledararea. Spänningen och märkströmmen för kvarnen anges på dess serienummerskylt, placerad på kvarnens yttre hölje Skydd för elektriska kablar Alla elektriska kablar ska skyddas mot åverkan genom att de fästs mot exempelvis ben, ram, vägg, etc. Om det finns en risk att kablarna kan skadas mot exempelvis förbipasserande vagnar så ska kablarna skyddas med ett extra hölje (ex kabelränna eller metallslang). Inga kablar får finnas på golv/durk Jordledning och jordfelsbrytare Jordledningen ska vara längre än de andra spänningsförande ledningarna vid anslutning på kopplingsplint. Skulle avlastningen i en kabelgenomföring gå sönder så ska jordledningen frånkopplas efter de spänningsförande ledningarna. Separat jordfelsbrytare (vilket inte ingår i leveransen av kvarnen) måste installeras Kvarnens rotationsriktning Kvarnens malningsförmåga fungerar korrekt i båda rotationsriktningarna, dvs. det har ingen betydelse i vilken sekvens kvarnens motorfaser ansluts Förreglingsbrytare Kontrollera förreglingsbrytarens funktion. Kvarnen ska stanna då montagets skyddslock/skyddsinsats lyfts/tas bort. Om nödvändigt så finjustera denna brytares placering och se till att den är ordentligt fixerad.

19 19(31) 6.5. Uppstart och sluttest Fäst driftinstruktionen och säkerhetsinstruktionen (bifogade i plast) på en plats på väggen/skottet där de lätt uppmärksammas av operatören innan start av kvarnen Kontrollera kvarnen Bryt strömmen på säkerhetsbrytaren och lås den med buntband eller hänglås om du behöver lämna kvarnen innan denna punkt 6.5 slutförts. Med en handvridning kontrollera att kvarnens roterande rivare i inmatningsöppning roterar fritt åt båda håll och se till att inga främmande föremål har tappats ner i malverket under installationen Kontroller vid uppstart Starta kvarnen för att konstatera att den roterande rivaren snurrar runt samt att spolvattnet startar automatiskt. Kontrollera montage samt anslutningar för spolvatten och avlopp för eventuella läckage. Säkerställ att förreglingsbrytaren fungerar enligt punkt Avslutande åtgärder Om kvarnen inte går igång, se avsnitt 9.3. Åtgärder vid enklare fel i denna manual. Innan dokumentation och losstagningsverktyg överlämnas ska ansvarig person för maskinen i köket instrueras om handhavandet av kvarnen. 7. Elschema Elschema, stycklista samt komponentplaceringsschema levereras med kvarnen.

20 20(31) 8. Säkerhetsinstruktioner Läs dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder Disperator matavfallskvarn 1. Det finns en roterande skiva i malverket. Stoppa ej ned händerna. 2. Disperator rekommenderar att man använder skyddsglasögon vid malning av ben och liknande hårt matavfall. 3. Tryck genast på röd stoppknapp om t.ex. bestick upptäcks i avfallet eller om främmande oljud hörs. Se avsnitt 9.3. Åtgärder vid enklare fel i denna manual. 4. Om kvarnen går trots att förreglingen (skyddslocket) över kvarnens inlopp är öppen tryck på röd stoppknapp, slå av säkerhetsbrytaren och tillkalla service. 5. Vid allt underhåll- och servicearbete ska säkerhetsbrytaren låsas i avstängt läge med hänglås eller buntband. 6. Kvarnen kan beroende på typ av montage och hur den är sammansatt med omgivande köksutrustning avge buller med mer än 70 db(a). Disperator rekommenderar att hörselskydd används vid malning av ben och liknande hårt matavfall. 9. Driftsinstruktion för matavfallskvarn Kvarnen är endast avsedd för matavfall Svårmalet matavfall såsom grönsaker med långa fibrer/trådar, sega fiskskinn och köttsenor bör klippas i bitar om 3-5cm före malning, samt blandas med övrigt avfall vid malning. Torrt och klibbigt matavfall såsom kokt ris, pasta, potatismos, bröd m.m. bör blötläggas före malning. Modellerna med en motoreffekt på 2,2kW eller mer mal även grövre ben Start och stopp 1. Öppna locket. 2. Häll i matavfallet i utslagstratten. 3. Stäng locket. 4. Tryck på grön knapp (1) kvarnen och spolvatten startar. 5. Då malningen är klar hörs enbart motorns tomgångsljud 6. Vänta 15 sek. Tryck på röd knapp (0) kvarnen och spolvattnet stannar inom 5 sek Daglig rengöring 1. Tryck på grön knapp (1) kvarnen och spolvatten startar. Spola rent. 2. Tryck på röd knapp (0) kvarnen och spolvattnet stannar inom 5 sek. 3. Slå av strömmen med kvarnens säkerhetsbrytare. Lås brytaren med buntband eller hänglås om du tillfälligt lämnar kvarnen innan rengöringen är avslutad enligt punkt 7 nedan. 4. Använd skyddshandskar. Öppna skyddslocket. 5. Rengör trattens insida och skyddslockets undersida. 6. Stäng skyddslocket. Därmed sluts förreglingsbrytaren. 7. Slå på strömmen med kvarnens säkerhetsbrytare. 8. Tryck på grön knapp (1) för att starta och tömma kvarnen på avfall. 9. Tryck på röd knapp (0) kvarnen och spolvattnet stannar inom 5 sek.

Installationsbeskrivning för DISPERATOR GTS-Serie av matavfallsprocessorer

Installationsbeskrivning för DISPERATOR GTS-Serie av matavfallsprocessorer Installationsbeskrivning för DISPERATOR GTS-Serie av matavfallsprocessorer 1. Ingår i leverans 2. Montering 3. Spolvatten 4. Avloppsledning till tank 5. Elektrisk anslutning 6. Idrifttagning och sluttest

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE DD603- och DS603-seriens modeller Diskmaskin Användarmanual SE Checklista för installation Din installatör MÅSTE utföra och kontrollera följande: DishDrawer står jämnt och stabilt. DishDrawer är säkert

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 4.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8153.020/.190 Bravo 900 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhet...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-3 2012-01-17 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Utluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Installations- och användarmanual

Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Installations- och användarmanual Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2011 Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien

Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien Om vi alla hjälps åt kan vi hjälpa vår värld att må bättre GRATTIS DU HAR KÖPT EN HÖGPRESTERANDE AVFALLSKVARN Viktigt läs alla instruktioner noggrant. Behåll

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FL12. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-4 2013-02-11 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Uteluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer