Användarmanual i original MATAVFALLSKVARN 500A-MB EXCELLENT SERIEN FÖR FRISTÅENDE INSTALLATION. Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual i original MATAVFALLSKVARN 500A-MB EXCELLENT SERIEN FÖR FRISTÅENDE INSTALLATION. Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL MATAVFALLSKVARN 500A-MB EXCELLENT SERIEN FÖR FRISTÅENDE INSTALLATION Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service DISPERATOR AB Mälarvägen 9, Segeltorp Tel: , Fax:

2

3 3(31) EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi, som tillverkare: Disperator AB Mälarvägen 9 SE SEGELTORP Sverige Tel: Fax: E-post: försäkrar härmed under eget ansvar att följande maskin, Beskrivning: Modell / typ: Ursprung: Disperator matavfallskvarn 510A-MB, 515A-MB, 520A-MB, 530A-MB, 550A-MB & 575A-MB Segeltorp, Sverige som omfattas av denna EG-försäkran uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i Maskindirektivet 2006/42/EG, Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och EMC-direktivet 2004/108/EG. Följande harmoniserade standarder har använts SS-EN ISO 12100:2010 SS-EN ISO 13857:2008 SS-EN 953+A1:2009 SS-EN EN EN EN EN Denna försäkran gäller enbart maskinen i det tillstånd den släpptes ut på marknaden och omfattar inte komponenter som läggs till och/eller åtgärder som därefter genomförs av slutanvändaren. Behörig att sammanställa den tekniska dokumentationen är Tomas Martinsson, Disperator AB. Segeltorp, Disperator AB Lars Holmqvist VD

4 SKM DET NORSKE VERITAS DECLARATION OF COMPLIANCE This is to declare that the food waste disposer equipment for installation as garbage handling equipment on ships and floating platforms, DISPERATOR models 510, 515, 520, 530, 550 & 575 manufactured by Disperator AB are in compliance with applicable sections of MARPOL consolidated edition 2011/2012, ANNEX V REGULATIONS FOR THE CONTROL OF POLLUTION BY GARBAGE FROM SHIPS. Regulation 4 Discharge of garbage outside special areas 1 Subject to the provisions of regulations 5, 6, and 7 of this Annex, discharge of the following garbage into the sea outside special areas shall only be permitted while the ship is en route and as far as practicable from the nearest land, but in any case not less than:.1 3 nautical miles from the nearest land for food wastes which have been passed through a comminuter or grinder. Such comminuted or ground food wastes shall be capable of passing through a screen with openings no greater than 25 mm. Regulation 5 Special requirements for discharge of garbage from fixed or floating platforms 2 Food wastes may be discharged into the sea from fixed or floating platforms located more than 12 nautical miles from the nearest land and from all other ships when alongside or within 500 m of such platforms, but only when the wastes have been passed through a comminuter or grinder. Such comminuted or ground food wastes shall be capable of passing through a screen with openings no greater than 25 mm. Regulation 6 Discharge of garbage within special areas 1 Discharge of the following garbage into the sea within special areas shall only be permitted while the ship is en route and as follows:.1 Discharge into the sea of food wastes as far as practicable from the nearest land, but not less than 12 nautical miles from the nearest land or the nearest ice shelf. Food wastes shall be comminuted or ground and shall be capable of passing through a screen with openings no greater than 25 mm. Food wastes shall not be contaminated by any other garbage type. For Det Norske Verirtas AB AnnaBerglund Senior Surveyor Digitally Signed By: Berglund, Anna Location: DNV Stockholm Signing Date: If any person suffers loss or damage which is proved to have been caused by any negligent act or omission of Det Norske Veritas, then Det Norske Veritas shall pay compensation to such person for his proved direct loss or damage. However, the compensation shall not exceed an amount equal to ten times the fee cha rged for the service in question, provided that the maximum compensation shall never exceed USD 2 million. In this provision "Det Norske Veritas" shall mean the Foundation Det Norske Veritas as well as all its subsidiaries, directors, officers, employees, agents and any other acting on behalf of Det Norske Veritas. DET NORSKE VERITAS AS, Veritasveien 1, NO-1322 Høvik, Norway, Telephone: , Telefax: , Org.No. NO MVA Form No.: 40.91a Issue: January 2008

5 5(31) Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter Säkerhetssymboler Personalkvalifikation och utbildning Företagsbeskrivning Produktbeskrivning och teknisk specifikation Matavfallskvarn 500A-MB EXCELLENT SERIEN för fristående installation Teknisk specifikation Lagring och transport Lagring Transport Leveransinnehåll Dokumentation Kvarn med montage Installationsbeskrivning Montering av kvarnen Fixering av skåp Byte av kvarnens utloppsriktning Spolvatten Vattenledning ½ Smutsfilter ½ och magnetventil ½ Armerad slang ½ för spolvatten Vakuumventil (återflödesskydd) ½ Vattenlås och avloppsledning Dimension Vattenlåsets djup och tröskel Kurvor och krökar Nivådifferens Avloppsledningens fall Vakuumevakuering... 17

6 6(31) 6.4. Elektrisk anslutning Anslutningsspänning Väggsäkringar Säkerhetsbrytare Kabeldimensionering Skydd för elektriska kablar Jordledning och jordfelsbrytare Kvarnens rotationsriktning Förreglingsbrytare Uppstart och sluttest Kontrollera kvarnen Kontroller vid uppstart Avslutande åtgärder Elschema Säkerhetsinstruktioner Driftsinstruktion för matavfallskvarn Start och stopp Daglig rengöring Åtgärder vid enklare fel Kvarnen varvar ner eller startar inte Kvarnen startar men spolvatten uteblir Kvarnen startar inte och inget ljud hörs Serviceinstruktion Behörighet Sprängskiss för kvarnen Underhåll och service av skåp Demontering av kvarnen Montering av kvarnen Service- och underhållsintervall Reservdelar Servicepaket Identifieringsguide för 500A EXCELLENT SERIENS reservdelar... 29

7 7(31) 1. Säkerhetsföreskrifter Denna manual innehåller grundläggande information om installation, drift och skötsel av kvarnen. Det är av yttersta vikt att innehållet i denna manual studeras noga före installation och igångkörning, av såväl installatör som ansvarig fack- och driftspersonal. Manualen ska alltid finnas tillgänglig vid kvarnens uppställningsplats eller annan plats i anläggningen. Det är inte endast de allmänna säkerhetsföreskrifterna under denna huvudpunkt som måste beaktas, utan även övriga särskilda säkerhetsföreskrifter angivna i manualen Säkerhetssymboler De säkerhetsföreskrifter som finns i denna manual samt på kvarnen och som kan förorsaka personeller maskinskada vid förbiseende eller åsidosättande anges med nedan angivna symboler. Läs manualen innan användning Varning för elektrisk spänning Allmän fara för person Varning för mekaniskt orsakade skador (roterande delar) Anvisningar som placerats på och invid kvarnen måste beaktas reservationslöst och hållas i läsbart skick.

8 8(31) 1.2. Personalkvalifikation och utbildning Den personal som handhar nedanstående uppgifter för kvarnen som beskrivs i denna manual måste ha erforderlig kompetens att utföra dessa arbeten. Ansvar, behörighet och övervakning av personalen måste regleras noga av kvarnens ägare. Om personalen inte har de nödvändiga kunskaperna för detta så måste de utbildas. Sådan utbildning kan erbjudas av tillverkaren/leverantören. Vidare åligger det kvarnens ägare att se till att berörd personal till fullo förstår innehållet i denna manual. Transport Ansvarig personal för förflyttning av kvarnen måste ha kunskap om hanteringen av lyftdon och stoppanordningar, samt känna till gällande säkerhetsföreskrifter för dessa. Om de saknar denna kunskap måste de få erforderlig utbildning. Installation Ansvarig personal för installation av kvarnen måste ha kunskap som motsvarar utbildning i anläggningsmekanik. Dessutom krävs det en utbildad och behörig elektriker. Idrifttagning och skötsel Ansvarig personal måste ha kunskap om kvarnens samtliga funktioner samt hur man handhar dessa funktioner. Dessutom måste de känna till samtliga säkerhetsföreskrifter i denna manual och som i övrigt gäller där kvarnen används. Drift Alla personer som använder och sköter kvarnen måste känna till de risker som kan förekomma vid användningen av kvarnen och som beskrivs i denna manual. Service och reparation Ansvarig personal för service och reparation av kvarnen ska ha kunskaper som motsvarar utbildning i industri- och konstruktionsmekanik, och även känna till och förstå teknisk data gällande kvarnen som beskrivs i denna manual. Assisterande personal för dessa arbeten måste utbildas och utförda reparationsarbeten måste kontrolleras av ägaren till kvarnen.

9 9(31) 2. Företagsbeskrivning Disperators affärsidé är att erbjuda innovativ och anpassningsbar utrustning, för kök på land såväl som till sjöss samt för livsmedelsindustrin, som möjliggör rötning eller kompostering av finfördelade matrester i efterföljande led till nytta för samhället. Med över 60 års erfarenhet av produktion och utveckling har vår hängivenhet resulterat i den unika driftsäkerhet som krävs för de extrema förhållandena i den marina industrin. Vår innovationsförmåga har därtill givit kommersiella kök ett alternativ för källsortering av matrester som uppfyller dagens krav, och som dessutom är ekonomiskt överkomlig. Vårt sortiment är unikt! Disperator kan som enda tillverkare erbjuda alla typer av installationsmöjligheter i ett kök. Vårt bassortiment av sex olika kvarnstorlekar kan kombineras med 12 olika installationsmontage. Dessutom, fördelen med basmodellernas utförande är att integration av kvarnen i annan tillverkares montage eller inredning inte utgör några svårigheter. Varje arbetsplats i köket kan därmed utformas utifrån dess specifika krav vad avser god funktion, ergonomi och ekonomi. 3. Produktbeskrivning och teknisk specifikation 3.1. Matavfallskvarn 500A-MB EXCELLENT SERIEN för fristående installation Disperators kvarnar används i kök för att i den stund matavfall uppstår snabbt och enkelt bli kvitt detta och därmed undvika ineffektiv och ohygienisk manuell hantering. Vårt sortiment har konstruerats med användarens behov i fokus för att uppfylla dagens krav för hantering av matavfall. Malverkets höga kvalitet och hårdhet av speciallegerat stål tillsammans med det unika tätningspaketet mellan malverk och motor ger många års säker drift och låg underhållskostnad. Kvarnens livslängd förlängs ytterligare av det yttre höljet i rostfritt stål EN (AISI304) samt skyddsklassen IP55 eller högre på elektriska komponenter som standard. Maskinen installeras som en separat enhet och levereras driftklar från fabrik. Koppling av el mellan matavfallskvarn, start/stop enhet, magnetventil och förreglingsbrytare är därmed komplett. På installationsplats kopplas maskinens anslutningskabel till befintlig säkerhetsbrytare och befintligt inkommande spolvatten och avlopp. Placeringen av kvarnens utlopp kan justeras för att passa placeringen av befintligt avlopp. Det breda utbudet av kvarnstorlekar möjliggör en anpassning till kökets behov. Ett MB-skåp är konstruerad för satsvis matning av matavfall. Som en säkerhetsåtgärd och för att förhindra ofrivillig kontakt med malverket är kvarnens inlopp täckt med ett skyddslock kopplat till en förreglingsbrytare. Om locket lyfts under arbetets gång bryts strömmen och maskinen stannar. Det tättslutande skyddslocket bidrar till att reducera ljudnivån ytterligare och fungerar dessutom som en extra arbetsyta då kvarnen inte används. Färdigmonterad spoldysa eller spoltorn, ansluten till en magnetventil och smutsfilter öppnas automatiskt när kvarnen startas, vilket spolar ner matavfallet i kvarnen och vidare ut på det kommunala avloppet eller till tank efter malning. Disperators Excellent Serie innehar Declaration of Compliance utfärdat av DNV som verifierar överrensstämmelse med IMO MARPOL consolidated edition 2011/2012 ANNEX V för utsläpp av finfördelat matavfall från fartyg i öppna hav.

10 10(31) 3.2. Teknisk specifikation Frontvy Vy vänsterifrån Förreglingsbrytare, IP67, ansluten till motorns manöverkrets Luckans handtag Spolvattendysa Magnetventil, IP65 för automatisk kontroll av spolvatten inkl. smutsfilter Skåp, rostfritt stål EN (AISI304) Fjäderbelastad regel för att låsa locket i öppet läge Start & stopp kontrollenhet inkl. överbelastningsskydd för motor, IP66 Kvarnutlopp (se tabell) placerad baktill, men kan vridas 90º åt höger eller vänster om så önskas b a Gångjärnsupphängd lucka ansluten till förreglingsbrytare Stopp- och återställnings knapp för motorns överbelastningsskydd Malverk för matavfall Motor, IP55 (se tabell) Justerbara ben 4st. Ø 25 mm för fixering i golv/durk 406 Kvarnutlopp ansluts till vattenlås, se (1). Avloppsrörets fall 2:100 till 5: Losstagningsverktyg för malverk 2 m kabel för anslutning till säkerhetsbrytare, se (1) 2000 Toppvy 520 Öppning för matavfall under lucka 283 x 397 mm 500 Operatörsplats Inkommande vatten, R½, utv. gg. anslutning till en armerad slang, se (1). Inkommande vatten skall ha ett återflödesskydd, se (1) Alla mått i mm Teknisk specifikation 510A 515A 520A 530A 550A 575A Normal kapacitet, kg/tim Effekt, kw 0,75 1,1 1,5 2,2 4,0 5,5 Märkström, A för: 400V / 3 fas / 50 Hz 2,1 2,6 3,6 5,2 8,6 11,5 440V / 3 fas / 60 Hz 2,1 2,4 3,5 5,0 7,5 10,0 480V / 3 fas / 60 Hz 1,9 2,6 3,5 4,6 7,2 9,6 Andra 3-fas spänningar finns Manöverspänning För marin installation samma som motorspänning. För landinstallation 230V/50Hz. Säkring, trög 10A 10A 10A 16A 16A 16A Brutto / nettovikt, kg 64 / / / / / / 83 Kvarnens avloppsanslutning R2 inv. gg. R2 ½ inv. gg. Höjd kvarnutlopp a a= a= Höjd för vattenlås b b= b= I den miljö där kvarnen används ska temperaturen hålla sig inom -5 C till +40 C (1) Installationsmaterial som behövs men inte ingår i standardleverans är: säkerhetsbrytare för inkommande el, armerad slang R½ för kallt spolvatten, återflödesskydd för spolvatten, vattenlås för anslutning till kvarnutlopp. Kan beställas från DISPERATOR. (2) Användarmanual med installations- och serviceinstruktioner, elschema, inplastad driftsinstruktion samt inplastad säkerhetsinstruktion medföljer vid leverans.

11 11(31) 4. Lagring och transport 4.1. Lagring Om kvarnen inte ska användas på en gång efter leverans gäller följande: Kvarnen ska förvaras i en torr och ren lokal där den relativa luftfuktigheten inte får överstiga 60 %. Förvaringstemperaturen rekommenderas från -20 C till +60 C Transport Kvarnen får inte lyftas eller flyttas för hand. Vid förflyttning, installation och service rekommenderas användning av en kärra (pirra) och/eller lyftvagn.

12 12(31) 5. Leveransinnehåll 5.1. Dokumentation Denna användarmanual. Elschema med stycklista och komponentplaceringsschema för inkopplingen av levererad utrustning. Säkerhetsinstruktion (laminerad). Driftinstruktion (laminerad) Kvarn med montage Kvarn av beställd modell och motorspänning förmonterad i skåp enligt medföljande följesedel. Komplett start/stopp enhet inkluderande kontaktor med motorskydd. Manöver-spänning enligt medföljande följesedel. Komplett magnetventil R½, invändig gänga och spole med manöverspänning enligt medföljande följesedel. Förmonterad i skåp.

13 13(31) Smutsfilter R½, invändig gänga. Förmonterad i skåp. Losstagningsverktyg för att kunna dra loss kvarnens malverk om icke malbart föremål råkar hamna däri. 4st justerbara ben.

14 14(31) 6. Installationsbeskrivning 6.1. Montering av kvarnen Om inte annat begärts i er beställning levereras skåpet utan monterade ben. Innan skåpet ställs på plats, ska 4st ben (som ligger innanför skåpdörren) monteras i var sin fixeringsklämma placerade i hörnen på skåpets bottenplåt. För att minimera risken för skador ska minst två personer vara närvarande när benen monteras. Beroende på tillgängliga hjälpmedel på installationsplatsen beskrivs nedan tre möjliga tillvägagångssätt för detta. Vagn med lyftplatta (eller annan lyftanordning) finns att tillgå på installationsplatsen Kontrollera att lyftvagn/lyftanordning klarar av att lyfta levererad skåp-modell med kvarn, vars vikt framgår av avsnitt 3.2. i denna manual. Flytta skåpet till kanten av pallen så att första paret av fixeringsklämmor för ben kommer strax utanför pallen, och montera därefter de första två benen. Utan ben är skåpet 882mm högt, så om den totala skåphöjden ska anpassas till övrig köksinredning med 900mm höjd så ska således 18mm av benet sticka ut ur fixeringsklämman i skåpets bottenplåt. Placera en lyftvagn mellan detta första benpar, och flytta över skåpet från pall till lyftvagn. Montera det andra benparet. Ställ ned skåpet. Kontrollera att skåpet är vågrätt med hjälp av vattenpass. Ett alternativt tillvägagångssätt till punkt 1 ovan är att öppna skåpdörren, och med lyftplatta under motorn lyfta upp skåpet från pallen så att de fyra benen kan monteras. Lyftvagnen används sedan för att flytta skåpet till dess slutliga installationsplats i köket. Lyftanordning finns ej att tillgå på installationsplatsen Kör fram pallen med skåpet så nära slutlig installationsplats som möjligt. Flytta skåpet till kanten av pallen så att första paret av fixeringsklämmor för ben kommer strax utanför pallen, och montera därefter de första två benen. Utan ben är skåpet 882mm högt, så om den totala skåphöjden ska anpassas till övrig köksinredning med 900mm höjd så ska således 18mm av varje ben sticka ut ur fixeringsklämman i skåpets bottenplåt. Tippa skåpet något så att det står på de två monterade benen skjut undan pallen, och placera stadiga träklotsar under skåpets bottenplåt så att det står vågrätt. Montera de återstående två benen. Vicka och skjut skåpet långsamt och försiktigt till sin slutliga installationsplats. Kontrollera att skåpet är vågrätt med hjälp av vattenpass. Benens fixeringsskruv ska dras med ett moment av 17Nm, en momentnyckel bör användas då detta är ett kritiskt åtdragningsmoment. Om en momentnyckel inte är tillgänglig bör insexnyckeln förlängas med en hävarm om minst 30cm och då ska en kraft som motsvarar 6kg användas Fixering av skåp Skåpet som kvarnen är monterad i ska fixeras i vägg/skott eller golv/durk. Vid start eller snabbt stopp vid fastkörning (exempelvis om bestick av misstag hamnar i kvarnen), kan motorns moment annars vrida kvarnen och skåpet så att utloppsröret/vattenlåset rubbas ur sitt läge och läckage riskeras. Väggfäste och ben fixering kan beställas från Disperator

15 15(31) Byte av kvarnens utloppsriktning Om inte annat begärts i er beställning så levereras skåpet med kvarnens utlopp på skåpets baksida. Med hänsyn till skåpets placering i förhållande till avloppsanslutning i golv/durk, så är det möjligt att vrida kvarnen med utlopp 90⁰ till vänster eller till höger. Om nödvändigt så utförs detta på följande sätt: Öppna dörren, vid behov montera bort den. För att undvika klämskador då kvarnen skruvas loss från utslagstrattens anslutningsfläns ska kvarnens botten bäras upp av en lyftvagn. Skruva loss de sex muttrar som håller kvarnen mot trattens anslutningsfläns. Skruva av huven 4st muttrar med brickor och vrid den ett steg medurs, dra fast huven. För modellerna 510A-520A dra med moment 9,5Nm och för modellerna 530A-575A dra med 21Nm. Vrid sedan kvarnen med utlopp till önskat vänster- eller högerläge. Kontrollera att tätningen mellan kvarnen och trattens anslutningsfläns ligger rätt innan kvarnen åter skruvas fast. Dra åt de sex muttrarna jämnt. Stansa ett hål i sidopanelen för att möjliggöra anslutning av utloppsröret till kvarnen i det nya läget. För modeller med en motoreffekt under 2,2 kw ska hålets diameter vara 63-65mm. För modeller med en motoreffekt på 2,2 kw eller mer ska hålets diameter vara 73-76mm. På det yttre höljets vänstra och högra sida finns två små märken. Använd det övre märket för modeller med en motoreffekt under 2,2 kw eller det undre märket för modeller med en motoreffekt på 2,2 kw eller mer, för att centrera det nya hålets position. Det ursprungliga hålet för avloppsröret bör täckas av en rostfri plåt som skruvas fast på baksidan. Denna platta kan levereras som ett tillval av Disperator AB.

16 16(31) 6.2. Spolvatten Inkoppling får endast utföras av behörig VA-installatör och enligt gällande lokala VA-bestämmelser. Kvarnen ska kopplas in på kallt spolvatten Vattenledning ½ För att ge rätt mängd spolvatten till kvarnen ska inkommande vattenledning (inkl. tillbehör i ledningen såsom vakuumventil, avstängningsventil etc.) ha samma dimension hela vägen som anslutningen på kvarnmontaget, dvs. ½. Inga strypningar får förekomma före magnetventilen Smutsfilter ½ och magnetventil ½ Det levererade smutsfiltret ½ monteras i flödesriktningen före magnetventilen ½ i inkommande kallvattenledning. Notera flödesriktningen på filtret och ventilen markerad med en pil, samt även att filtret ska monteras med rensskruven riktad snett nedåt. Delarna är monterade enligt ovan regler vid leverans Armerad slang ½ för spolvatten Mellan inkommande vattenledning monterad på vägg/skott och anslutningen för spolvatten på skåpet ska en armerad slang ½ monteras. Denna slang tar upp tryckstöten i ledningen då spolvattnet sätts på, samt tar även upp de små vibrationer som kan uppstå under kvarnens malningsprocess. Denna slang ingår inte i standardleverans men kan beställas som tillval från Disperator Vakuumventil (återflödesskydd) ½ En vakuumventil ½ ska installeras på toppen av den lyrformade inkommande vattenledningen enligt figuren nedan. Vakuumventilen skyddar vattenledningen mot återsug vid eventuell bräddning. Vakuumventil ingår inte i standardleverans men kan beställas som tillval från Disperator. Om istället ett spoltorn med luftgap till disklåda/diskbana eller annan montagetyp används behövs ingen vakuumventil (om inte detta anges av andra orsaker och/eller specificeras i nationella/lokala förordningar). Vacuumventil Armerad slang för inkommande spolvatten till spoldysa eller spoltorn med luftgap Bilden ovan visar ett exempel på placeringen av en vakuumventil ovanför en standardinstallation av ett skåp.

17 17(31) 6.3. Vattenlås och avloppsledning Anslutning av vattenlås och avloppsledning till levererad kvarn får endast utföras av behörig VAinstallatör och enligt gällande lokala VA-bestämmelser. Vattenlås ingår inte i standardleverans men kan beställas som tillval från Disperator Dimension Både vattenlås och avloppsledning ska hålla samma dimension som kvarnens utloppsfläns, dvs 2 för modellerna 510A-520A samt 2 ½ för modellerna 530A-575A. Inga strypningar av vattenlås och avloppsledning får förekomma. Även större dimension är olämplig då det ger sämre flödeshastighet Vattenlåsets djup och tröskel Vattenlåsets djup (mått d i nedanstående figur) ska vara minsta möjliga för att uppnå bästa möjliga flöde även vid mycket stora mängder matavfall. Vattenlåset ska dock vara så djupt att vattentröskeln d1 är ca 80mm för modellerna 510A-520A och 160mm för modellerna 530A-575A Kurvor och krökar Vattenlåsets kurvor och alla avloppskrökar ska liksom standard anger vara mjuka och runda. För de vattenlås som väljs ska mått k i nedanstående figur vara mm för modellerna 510A-520A, respektive mm för modellerna 530A-575A Nivådifferens Nivådifferensen (mått n i nedan figur) ska vara minst densamma som den inre diametern på röret, dvs 2 för modellerna 510A-520A samt 2 ½ för modellerna 530A-575A Avloppsledningens fall Fallet i avloppsledningen ( f i nedanstående figur) ska i normalfallet inte understiga 2:100. Vid hårt belastade arbetsstationer med stora mängder matavfall per tidsenhet, och/eller där avståndet är stort från kvarnen till golvanslutning, bör ett fall på närmare men ej större än 5:100 eftersträvas. Undvik alltid horisontella avloppsledningar Vakuumevakuering I installation med vakuumevakuering av kvarnen ska inget vattenlås anslutas till kvarnens utloppsstos. Istället ansluts kvarnens utloppsstos direkt till vakuumevakueringens uppsamlingstank. Viktigt är då att avloppsröret mellan kvarnen och uppsamlingstanken förses med ett luftningsrör som alltid är öppet enligt principskissen i nedanstående figur. Luftningsröret måste finnas även om uppsamlingstanken har någon form av automatisk luftning. Luftningsrör som alltid ska vara öppet Uppsamlingstank Vakuumutsugsventil

18 18(31) 6.4. Elektrisk anslutning Den elektriska anslutningen av levererad kvarn får endast utföras av behörig elektriker och enligt gällande lokala bestämmelser. Förbindningarna utförda från fabrik och de elektriska anslutningarna som ska göras vid installation visas i bifogat elschema Anslutningsspänning Kontrollera att den spänning som ska anslutas överensstämmer med specificerad spänning på serienummerskylten som är placerad på kvarnens yttre hölje Väggsäkringar Kontrollera att anslutningsspänningen för levererad kvarn är avsäkrad enligt specifikationen i avsnitt 3.2. i denna manual Säkerhetsbrytare En separat säkerhetsbrytare ska anslutas. Säkerhetsbrytaren ingår inte i standardleverans men kan erhållas som tillval från Disperator Kabeldimensionering Använd anslutningskabel med 1.5mm² ledararea för kvarn med märkström upp till 14A. För kvarn med märkström över 14A använd kabel med 2.5mm² ledararea. Spänningen och märkströmmen för kvarnen anges på dess serienummerskylt, placerad på kvarnens yttre hölje Skydd för elektriska kablar Alla elektriska kablar ska skyddas mot åverkan genom att de fästs mot exempelvis ben, ram, vägg, etc. Om det finns en risk att kablarna kan skadas mot exempelvis förbipasserande vagnar så ska kablarna skyddas med ett extra hölje (ex kabelränna eller metallslang). Inga kablar får finnas på golv/durk Jordledning och jordfelsbrytare Jordledningen ska vara längre än de andra spänningsförande ledningarna vid anslutning på kopplingsplint. Skulle avlastningen i en kabelgenomföring gå sönder så ska jordledningen frånkopplas efter de spänningsförande ledningarna. Separat jordfelsbrytare (vilket inte ingår i leveransen av kvarnen) måste installeras Kvarnens rotationsriktning Kvarnens malningsförmåga fungerar korrekt i båda rotationsriktningarna, dvs. det har ingen betydelse i vilken sekvens kvarnens motorfaser ansluts Förreglingsbrytare Kontrollera förreglingsbrytarens funktion. Kvarnen ska stanna då montagets skyddslock/skyddsinsats lyfts/tas bort. Om nödvändigt så finjustera denna brytares placering och se till att den är ordentligt fixerad.

19 19(31) 6.5. Uppstart och sluttest Fäst driftinstruktionen och säkerhetsinstruktionen (bifogade i plast) på en plats på väggen/skottet där de lätt uppmärksammas av operatören innan start av kvarnen Kontrollera kvarnen Bryt strömmen på säkerhetsbrytaren och lås den med buntband eller hänglås om du behöver lämna kvarnen innan denna punkt 6.5 slutförts. Med en handvridning kontrollera att kvarnens roterande rivare i inmatningsöppning roterar fritt åt båda håll och se till att inga främmande föremål har tappats ner i malverket under installationen Kontroller vid uppstart Starta kvarnen för att konstatera att den roterande rivaren snurrar runt samt att spolvattnet startar automatiskt. Kontrollera montage samt anslutningar för spolvatten och avlopp för eventuella läckage. Säkerställ att förreglingsbrytaren fungerar enligt punkt Avslutande åtgärder Om kvarnen inte går igång, se avsnitt 9.3. Åtgärder vid enklare fel i denna manual. Innan dokumentation och losstagningsverktyg överlämnas ska ansvarig person för maskinen i köket instrueras om handhavandet av kvarnen. 7. Elschema Elschema, stycklista samt komponentplaceringsschema levereras med kvarnen.

20 20(31) 8. Säkerhetsinstruktioner Läs dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder Disperator matavfallskvarn 1. Det finns en roterande skiva i malverket. Stoppa ej ned händerna. 2. Disperator rekommenderar att man använder skyddsglasögon vid malning av ben och liknande hårt matavfall. 3. Tryck genast på röd stoppknapp om t.ex. bestick upptäcks i avfallet eller om främmande oljud hörs. Se avsnitt 9.3. Åtgärder vid enklare fel i denna manual. 4. Om kvarnen går trots att förreglingen (skyddslocket) över kvarnens inlopp är öppen tryck på röd stoppknapp, slå av säkerhetsbrytaren och tillkalla service. 5. Vid allt underhåll- och servicearbete ska säkerhetsbrytaren låsas i avstängt läge med hänglås eller buntband. 6. Kvarnen kan beroende på typ av montage och hur den är sammansatt med omgivande köksutrustning avge buller med mer än 70 db(a). Disperator rekommenderar att hörselskydd används vid malning av ben och liknande hårt matavfall. 9. Driftsinstruktion för matavfallskvarn Kvarnen är endast avsedd för matavfall Svårmalet matavfall såsom grönsaker med långa fibrer/trådar, sega fiskskinn och köttsenor bör klippas i bitar om 3-5cm före malning, samt blandas med övrigt avfall vid malning. Torrt och klibbigt matavfall såsom kokt ris, pasta, potatismos, bröd m.m. bör blötläggas före malning. Modellerna med en motoreffekt på 2,2kW eller mer mal även grövre ben Start och stopp 1. Öppna locket. 2. Häll i matavfallet i utslagstratten. 3. Stäng locket. 4. Tryck på grön knapp (1) kvarnen och spolvatten startar. 5. Då malningen är klar hörs enbart motorns tomgångsljud 6. Vänta 15 sek. Tryck på röd knapp (0) kvarnen och spolvattnet stannar inom 5 sek Daglig rengöring 1. Tryck på grön knapp (1) kvarnen och spolvatten startar. Spola rent. 2. Tryck på röd knapp (0) kvarnen och spolvattnet stannar inom 5 sek. 3. Slå av strömmen med kvarnens säkerhetsbrytare. Lås brytaren med buntband eller hänglås om du tillfälligt lämnar kvarnen innan rengöringen är avslutad enligt punkt 7 nedan. 4. Använd skyddshandskar. Öppna skyddslocket. 5. Rengör trattens insida och skyddslockets undersida. 6. Stäng skyddslocket. Därmed sluts förreglingsbrytaren. 7. Slå på strömmen med kvarnens säkerhetsbrytare. 8. Tryck på grön knapp (1) för att starta och tömma kvarnen på avfall. 9. Tryck på röd knapp (0) kvarnen och spolvattnet stannar inom 5 sek.

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

Installationsbeskrivning för DISPERATOR GTS-Serie av matavfallsprocessorer

Installationsbeskrivning för DISPERATOR GTS-Serie av matavfallsprocessorer Installationsbeskrivning för DISPERATOR GTS-Serie av matavfallsprocessorer 1. Ingår i leverans 2. Montering 3. Spolvatten 4. Avloppsledning till tank 5. Elektrisk anslutning 6. Idrifttagning och sluttest

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien

Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien Om vi alla hjälps åt kan vi hjälpa vår värld att må bättre GRATTIS DU HAR KÖPT EN HÖGPRESTERANDE AVFALLSKVARN Viktigt läs alla instruktioner noggrant. Behåll

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

NIBE Uplink - Uppgradering

NIBE Uplink - Uppgradering IHB 1341-4 M11563 1 Svenska, IHB - Allmänt Denna serviceinstruktion beskriver hur du uppgraderar NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245, F1345 eller VVM500 till att vara kompatibel med NIBE Uplink. Du kan

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Kondensvattenrör KVR 10

Kondensvattenrör KVR 10 LEK Kondensvattenrör KVR 10 IHB 1135-2 811143 1 Svenska, Installatörshandbok - KVR 10 Allmänt Tillbehöret KVR 10 används för att på ett säkert sätt leda bort det mesta av kondensvattnet från luft/vatten-värmepumpen

Läs mer

HANDBOK. Kokeri. viktiga handlingar för installation och underhåll 4-001. Doc. nr. 521 14 31 Edition2 2010/02

HANDBOK. Kokeri. viktiga handlingar för installation och underhåll 4-001. Doc. nr. 521 14 31 Edition2 2010/02 4-001 Kokeri HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Fr.o.m. serie nummer 11070xxx / From serial number 11070xxx Doc. nr. 521 14 31 Edition2 2010/02 Om handboken I den här handboken

Läs mer

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013)

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) 1 Montera bastun på ett plant underlag. Obs! Del 1 hör ej till leveransen. Montera bastuns bas, delarna passar i de utskurna spåren. Skruva ihop delarna (skruvhål finns

Läs mer

Monteringsanvisning Flärd 8,2

Monteringsanvisning Flärd 8,2 Monteringsanvisning Flärd 8,2 Detta behövs för monteringen: Rev.nr 130903 Borrmaskin + Bits Bågfil Vattenpass Skruvmejsel (kryss & spår) Tumstock Gummiklubba Tvingar 10 mm nyckel Silikonspruta Spackelverktyg

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Monteringsanvisning Thermo

Monteringsanvisning Thermo Monteringsanvisning Thermo För att minska risken för transportskador vid leverans är ramen omonterad. Vi har dock före leverans monterat ihop hela systemet med luckor för att säkerhetsställa att alla detaljer

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725 Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SKJUTPARTIER SAMT FASTA PARTIER Detta är en generell monteringsanvisning för skjutpartier,

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Guide för badrumsinstallation

Guide för badrumsinstallation Guide för badrumsinstallation Steg för steg-installation av dina skåp Vi lägger ner mycket arbete på att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att montera och installera din badrumsinredning på egen

Läs mer

INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL Kökskvarn WTE 100 INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL www.wastetoenergy.se 2 Kära kund Tack för att köpt WTE Avfallskvarn. Avfallskvarnen hjälper dig att hantera ditt köksavfall snabbt, enkelt och miljövänligt.

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Fritidshus toaletter N-2014:1

Fritidshus toaletter N-2014:1 Fritidshus toaletter N-2014:1 Förbränningstoaett Toamoa Förbränning Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Energisnål Två program Säker Lätt installerad Miljövänlig Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3 UTGÅVA 3 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Utgåva 4 Gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att identifiera golvbrunnens fabrikat och ålder. Vi har i detta kompendium sammanställt äldre

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095 Nya Fritidshus toaletter Art nr. 1095 Förbränningstoalett 26.495 SEK Toamoa Förbränning Art nr 1002-02 Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Två förbränningsprogram Säker Lätt installerad Toamoa är en

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv

Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv 2012-10-11 Exklusiv Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv OX-parti, vänstergående XO-parti, högergående O-parti, fast parti OXO-parti, vänster eller högergående OXXO-parti Detta är en principiell

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation.

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation. Fönstermanual Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år. PVC fönster är ju helt underhållsfria, men rengöring och smörjning och

Läs mer

Monteringsanvisning MAFA Mini

Monteringsanvisning MAFA Mini Monteringsanvisning MAFA Mini Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor Manual_Mini_SE_rev3 100-33 2014-02-24 3 12 Garanti: MAFA Mini silo

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar www.jafo.eu JAFO AB, Lund 0910. Med reservation för eventuella ändringar. Utgåva 3 INFORMATION OM ÄLDRE GOLVBRUNNAR Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att

Läs mer

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 Innehåll: Säkerhetsinformation 1 Översikt 2 Uppackning 3 Montering 4-5 Tryckknappshantering 6 Övningar 7-12 Kopplingsschema. El stycklista. 13 Underhåll och felmeddelanden

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

ScreenLine 60 ScreenLine 90

ScreenLine 60 ScreenLine 90 Lunex Screen line. Monterings- och bruksanvisning med mått ScreenLine 60 ScreenLine 90 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 10 n Måttagning Screenline 60 Måttagning, montage Screenline 60 Måttagning, montage Screenline

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB TOS/TOB Takgenomföring TOSochTOB SE Gäller även för installation av Takhuvar THSochTHB 205815 11 Systemair AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning...12 Tillverkare...13 EG-försäkranomöverensstämmelse...13

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C RO 80 medföljande komponenter. Tappkran (Faucet). Tappkran (genomföringshål i diskbänk 12mm). Övre täckbricka (på diskbänken). Gummitätning under övre täckbrickan.

Läs mer

Öppning av stugan i Väjern

Öppning av stugan i Väjern Öppning av stugan i Väjern Slå på Ström: Gå in till reglagen som finns utanför rum 7. (Bild 1) Vrid på reglaget där det står HUVUDBRYTARE så pilen pekar åt Nu ska det bli ljust i stugan. (Bild 3) Slå på

Läs mer

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 Nedanstående anvisning för renovering av propelleraxeltätning på MD6- MD7 med kombireversering, har framställts av Vega Marin AB på

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken 1 Innan detta avsnitt påbörjas förutsätts stationen vara installerad enligt Del I - Entreprenör El-montage Allt

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Montering av fönstermarkis

Montering av fönstermarkis Monteringsanvisning fönstermarkis Montering av fönstermarkis Detta behöver du för monteringen: a. Borrmaskin samt borr Ø 4 mm b. Tumstock c. Stjärnskruvmejsel d. Blocknyckel Ø 10 mm e. Blyertspenna d a

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1 INSTRUKTION FeMn-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 3/2008 MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING IDO Seven D Innehållsförteckning IDO Seven D Måttuppgifter monteringsskena Generell monteringsanvisning för skåp i serien Seven D - fäst monteringsskenor på vägg

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

OBS! VIKTIGT ATT TÄTA HÅLRUMMEN MED SILIKON. ANNARS FINNS RISK FÖR VATTENINTRÄNGNING. Montagegång Skjutparti Vinter. Luckors och ramars positioner

OBS! VIKTIGT ATT TÄTA HÅLRUMMEN MED SILIKON. ANNARS FINNS RISK FÖR VATTENINTRÄNGNING. Montagegång Skjutparti Vinter. Luckors och ramars positioner Läs igenom hela monteringanvisningen före montaget. För att minska risken för skador under transport är ramen omonterad. Vi har dock före leverans provmonterat hela systemet med luckor för att säkerställa

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer