Användarmanual i original MATAVFALLSKVARN 500A-MB EXCELLENT SERIEN FÖR FRISTÅENDE INSTALLATION. Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual i original MATAVFALLSKVARN 500A-MB EXCELLENT SERIEN FÖR FRISTÅENDE INSTALLATION. Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL MATAVFALLSKVARN 500A-MB EXCELLENT SERIEN FÖR FRISTÅENDE INSTALLATION Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service DISPERATOR AB Mälarvägen 9, Segeltorp Tel: , Fax:

2

3 3(31) EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi, som tillverkare: Disperator AB Mälarvägen 9 SE SEGELTORP Sverige Tel: Fax: E-post: försäkrar härmed under eget ansvar att följande maskin, Beskrivning: Modell / typ: Ursprung: Disperator matavfallskvarn 510A-MB, 515A-MB, 520A-MB, 530A-MB, 550A-MB & 575A-MB Segeltorp, Sverige som omfattas av denna EG-försäkran uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i Maskindirektivet 2006/42/EG, Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och EMC-direktivet 2004/108/EG. Följande harmoniserade standarder har använts SS-EN ISO 12100:2010 SS-EN ISO 13857:2008 SS-EN 953+A1:2009 SS-EN EN EN EN EN Denna försäkran gäller enbart maskinen i det tillstånd den släpptes ut på marknaden och omfattar inte komponenter som läggs till och/eller åtgärder som därefter genomförs av slutanvändaren. Behörig att sammanställa den tekniska dokumentationen är Tomas Martinsson, Disperator AB. Segeltorp, Disperator AB Lars Holmqvist VD

4 SKM DET NORSKE VERITAS DECLARATION OF COMPLIANCE This is to declare that the food waste disposer equipment for installation as garbage handling equipment on ships and floating platforms, DISPERATOR models 510, 515, 520, 530, 550 & 575 manufactured by Disperator AB are in compliance with applicable sections of MARPOL consolidated edition 2011/2012, ANNEX V REGULATIONS FOR THE CONTROL OF POLLUTION BY GARBAGE FROM SHIPS. Regulation 4 Discharge of garbage outside special areas 1 Subject to the provisions of regulations 5, 6, and 7 of this Annex, discharge of the following garbage into the sea outside special areas shall only be permitted while the ship is en route and as far as practicable from the nearest land, but in any case not less than:.1 3 nautical miles from the nearest land for food wastes which have been passed through a comminuter or grinder. Such comminuted or ground food wastes shall be capable of passing through a screen with openings no greater than 25 mm. Regulation 5 Special requirements for discharge of garbage from fixed or floating platforms 2 Food wastes may be discharged into the sea from fixed or floating platforms located more than 12 nautical miles from the nearest land and from all other ships when alongside or within 500 m of such platforms, but only when the wastes have been passed through a comminuter or grinder. Such comminuted or ground food wastes shall be capable of passing through a screen with openings no greater than 25 mm. Regulation 6 Discharge of garbage within special areas 1 Discharge of the following garbage into the sea within special areas shall only be permitted while the ship is en route and as follows:.1 Discharge into the sea of food wastes as far as practicable from the nearest land, but not less than 12 nautical miles from the nearest land or the nearest ice shelf. Food wastes shall be comminuted or ground and shall be capable of passing through a screen with openings no greater than 25 mm. Food wastes shall not be contaminated by any other garbage type. For Det Norske Verirtas AB AnnaBerglund Senior Surveyor Digitally Signed By: Berglund, Anna Location: DNV Stockholm Signing Date: If any person suffers loss or damage which is proved to have been caused by any negligent act or omission of Det Norske Veritas, then Det Norske Veritas shall pay compensation to such person for his proved direct loss or damage. However, the compensation shall not exceed an amount equal to ten times the fee cha rged for the service in question, provided that the maximum compensation shall never exceed USD 2 million. In this provision "Det Norske Veritas" shall mean the Foundation Det Norske Veritas as well as all its subsidiaries, directors, officers, employees, agents and any other acting on behalf of Det Norske Veritas. DET NORSKE VERITAS AS, Veritasveien 1, NO-1322 Høvik, Norway, Telephone: , Telefax: , Org.No. NO MVA Form No.: 40.91a Issue: January 2008

5 5(31) Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter Säkerhetssymboler Personalkvalifikation och utbildning Företagsbeskrivning Produktbeskrivning och teknisk specifikation Matavfallskvarn 500A-MB EXCELLENT SERIEN för fristående installation Teknisk specifikation Lagring och transport Lagring Transport Leveransinnehåll Dokumentation Kvarn med montage Installationsbeskrivning Montering av kvarnen Fixering av skåp Byte av kvarnens utloppsriktning Spolvatten Vattenledning ½ Smutsfilter ½ och magnetventil ½ Armerad slang ½ för spolvatten Vakuumventil (återflödesskydd) ½ Vattenlås och avloppsledning Dimension Vattenlåsets djup och tröskel Kurvor och krökar Nivådifferens Avloppsledningens fall Vakuumevakuering... 17

6 6(31) 6.4. Elektrisk anslutning Anslutningsspänning Väggsäkringar Säkerhetsbrytare Kabeldimensionering Skydd för elektriska kablar Jordledning och jordfelsbrytare Kvarnens rotationsriktning Förreglingsbrytare Uppstart och sluttest Kontrollera kvarnen Kontroller vid uppstart Avslutande åtgärder Elschema Säkerhetsinstruktioner Driftsinstruktion för matavfallskvarn Start och stopp Daglig rengöring Åtgärder vid enklare fel Kvarnen varvar ner eller startar inte Kvarnen startar men spolvatten uteblir Kvarnen startar inte och inget ljud hörs Serviceinstruktion Behörighet Sprängskiss för kvarnen Underhåll och service av skåp Demontering av kvarnen Montering av kvarnen Service- och underhållsintervall Reservdelar Servicepaket Identifieringsguide för 500A EXCELLENT SERIENS reservdelar... 29

7 7(31) 1. Säkerhetsföreskrifter Denna manual innehåller grundläggande information om installation, drift och skötsel av kvarnen. Det är av yttersta vikt att innehållet i denna manual studeras noga före installation och igångkörning, av såväl installatör som ansvarig fack- och driftspersonal. Manualen ska alltid finnas tillgänglig vid kvarnens uppställningsplats eller annan plats i anläggningen. Det är inte endast de allmänna säkerhetsföreskrifterna under denna huvudpunkt som måste beaktas, utan även övriga särskilda säkerhetsföreskrifter angivna i manualen Säkerhetssymboler De säkerhetsföreskrifter som finns i denna manual samt på kvarnen och som kan förorsaka personeller maskinskada vid förbiseende eller åsidosättande anges med nedan angivna symboler. Läs manualen innan användning Varning för elektrisk spänning Allmän fara för person Varning för mekaniskt orsakade skador (roterande delar) Anvisningar som placerats på och invid kvarnen måste beaktas reservationslöst och hållas i läsbart skick.

8 8(31) 1.2. Personalkvalifikation och utbildning Den personal som handhar nedanstående uppgifter för kvarnen som beskrivs i denna manual måste ha erforderlig kompetens att utföra dessa arbeten. Ansvar, behörighet och övervakning av personalen måste regleras noga av kvarnens ägare. Om personalen inte har de nödvändiga kunskaperna för detta så måste de utbildas. Sådan utbildning kan erbjudas av tillverkaren/leverantören. Vidare åligger det kvarnens ägare att se till att berörd personal till fullo förstår innehållet i denna manual. Transport Ansvarig personal för förflyttning av kvarnen måste ha kunskap om hanteringen av lyftdon och stoppanordningar, samt känna till gällande säkerhetsföreskrifter för dessa. Om de saknar denna kunskap måste de få erforderlig utbildning. Installation Ansvarig personal för installation av kvarnen måste ha kunskap som motsvarar utbildning i anläggningsmekanik. Dessutom krävs det en utbildad och behörig elektriker. Idrifttagning och skötsel Ansvarig personal måste ha kunskap om kvarnens samtliga funktioner samt hur man handhar dessa funktioner. Dessutom måste de känna till samtliga säkerhetsföreskrifter i denna manual och som i övrigt gäller där kvarnen används. Drift Alla personer som använder och sköter kvarnen måste känna till de risker som kan förekomma vid användningen av kvarnen och som beskrivs i denna manual. Service och reparation Ansvarig personal för service och reparation av kvarnen ska ha kunskaper som motsvarar utbildning i industri- och konstruktionsmekanik, och även känna till och förstå teknisk data gällande kvarnen som beskrivs i denna manual. Assisterande personal för dessa arbeten måste utbildas och utförda reparationsarbeten måste kontrolleras av ägaren till kvarnen.

9 9(31) 2. Företagsbeskrivning Disperators affärsidé är att erbjuda innovativ och anpassningsbar utrustning, för kök på land såväl som till sjöss samt för livsmedelsindustrin, som möjliggör rötning eller kompostering av finfördelade matrester i efterföljande led till nytta för samhället. Med över 60 års erfarenhet av produktion och utveckling har vår hängivenhet resulterat i den unika driftsäkerhet som krävs för de extrema förhållandena i den marina industrin. Vår innovationsförmåga har därtill givit kommersiella kök ett alternativ för källsortering av matrester som uppfyller dagens krav, och som dessutom är ekonomiskt överkomlig. Vårt sortiment är unikt! Disperator kan som enda tillverkare erbjuda alla typer av installationsmöjligheter i ett kök. Vårt bassortiment av sex olika kvarnstorlekar kan kombineras med 12 olika installationsmontage. Dessutom, fördelen med basmodellernas utförande är att integration av kvarnen i annan tillverkares montage eller inredning inte utgör några svårigheter. Varje arbetsplats i köket kan därmed utformas utifrån dess specifika krav vad avser god funktion, ergonomi och ekonomi. 3. Produktbeskrivning och teknisk specifikation 3.1. Matavfallskvarn 500A-MB EXCELLENT SERIEN för fristående installation Disperators kvarnar används i kök för att i den stund matavfall uppstår snabbt och enkelt bli kvitt detta och därmed undvika ineffektiv och ohygienisk manuell hantering. Vårt sortiment har konstruerats med användarens behov i fokus för att uppfylla dagens krav för hantering av matavfall. Malverkets höga kvalitet och hårdhet av speciallegerat stål tillsammans med det unika tätningspaketet mellan malverk och motor ger många års säker drift och låg underhållskostnad. Kvarnens livslängd förlängs ytterligare av det yttre höljet i rostfritt stål EN (AISI304) samt skyddsklassen IP55 eller högre på elektriska komponenter som standard. Maskinen installeras som en separat enhet och levereras driftklar från fabrik. Koppling av el mellan matavfallskvarn, start/stop enhet, magnetventil och förreglingsbrytare är därmed komplett. På installationsplats kopplas maskinens anslutningskabel till befintlig säkerhetsbrytare och befintligt inkommande spolvatten och avlopp. Placeringen av kvarnens utlopp kan justeras för att passa placeringen av befintligt avlopp. Det breda utbudet av kvarnstorlekar möjliggör en anpassning till kökets behov. Ett MB-skåp är konstruerad för satsvis matning av matavfall. Som en säkerhetsåtgärd och för att förhindra ofrivillig kontakt med malverket är kvarnens inlopp täckt med ett skyddslock kopplat till en förreglingsbrytare. Om locket lyfts under arbetets gång bryts strömmen och maskinen stannar. Det tättslutande skyddslocket bidrar till att reducera ljudnivån ytterligare och fungerar dessutom som en extra arbetsyta då kvarnen inte används. Färdigmonterad spoldysa eller spoltorn, ansluten till en magnetventil och smutsfilter öppnas automatiskt när kvarnen startas, vilket spolar ner matavfallet i kvarnen och vidare ut på det kommunala avloppet eller till tank efter malning. Disperators Excellent Serie innehar Declaration of Compliance utfärdat av DNV som verifierar överrensstämmelse med IMO MARPOL consolidated edition 2011/2012 ANNEX V för utsläpp av finfördelat matavfall från fartyg i öppna hav.

10 10(31) 3.2. Teknisk specifikation Frontvy Vy vänsterifrån Förreglingsbrytare, IP67, ansluten till motorns manöverkrets Luckans handtag Spolvattendysa Magnetventil, IP65 för automatisk kontroll av spolvatten inkl. smutsfilter Skåp, rostfritt stål EN (AISI304) Fjäderbelastad regel för att låsa locket i öppet läge Start & stopp kontrollenhet inkl. överbelastningsskydd för motor, IP66 Kvarnutlopp (se tabell) placerad baktill, men kan vridas 90º åt höger eller vänster om så önskas b a Gångjärnsupphängd lucka ansluten till förreglingsbrytare Stopp- och återställnings knapp för motorns överbelastningsskydd Malverk för matavfall Motor, IP55 (se tabell) Justerbara ben 4st. Ø 25 mm för fixering i golv/durk 406 Kvarnutlopp ansluts till vattenlås, se (1). Avloppsrörets fall 2:100 till 5: Losstagningsverktyg för malverk 2 m kabel för anslutning till säkerhetsbrytare, se (1) 2000 Toppvy 520 Öppning för matavfall under lucka 283 x 397 mm 500 Operatörsplats Inkommande vatten, R½, utv. gg. anslutning till en armerad slang, se (1). Inkommande vatten skall ha ett återflödesskydd, se (1) Alla mått i mm Teknisk specifikation 510A 515A 520A 530A 550A 575A Normal kapacitet, kg/tim Effekt, kw 0,75 1,1 1,5 2,2 4,0 5,5 Märkström, A för: 400V / 3 fas / 50 Hz 2,1 2,6 3,6 5,2 8,6 11,5 440V / 3 fas / 60 Hz 2,1 2,4 3,5 5,0 7,5 10,0 480V / 3 fas / 60 Hz 1,9 2,6 3,5 4,6 7,2 9,6 Andra 3-fas spänningar finns Manöverspänning För marin installation samma som motorspänning. För landinstallation 230V/50Hz. Säkring, trög 10A 10A 10A 16A 16A 16A Brutto / nettovikt, kg 64 / / / / / / 83 Kvarnens avloppsanslutning R2 inv. gg. R2 ½ inv. gg. Höjd kvarnutlopp a a= a= Höjd för vattenlås b b= b= I den miljö där kvarnen används ska temperaturen hålla sig inom -5 C till +40 C (1) Installationsmaterial som behövs men inte ingår i standardleverans är: säkerhetsbrytare för inkommande el, armerad slang R½ för kallt spolvatten, återflödesskydd för spolvatten, vattenlås för anslutning till kvarnutlopp. Kan beställas från DISPERATOR. (2) Användarmanual med installations- och serviceinstruktioner, elschema, inplastad driftsinstruktion samt inplastad säkerhetsinstruktion medföljer vid leverans.

11 11(31) 4. Lagring och transport 4.1. Lagring Om kvarnen inte ska användas på en gång efter leverans gäller följande: Kvarnen ska förvaras i en torr och ren lokal där den relativa luftfuktigheten inte får överstiga 60 %. Förvaringstemperaturen rekommenderas från -20 C till +60 C Transport Kvarnen får inte lyftas eller flyttas för hand. Vid förflyttning, installation och service rekommenderas användning av en kärra (pirra) och/eller lyftvagn.

12 12(31) 5. Leveransinnehåll 5.1. Dokumentation Denna användarmanual. Elschema med stycklista och komponentplaceringsschema för inkopplingen av levererad utrustning. Säkerhetsinstruktion (laminerad). Driftinstruktion (laminerad) Kvarn med montage Kvarn av beställd modell och motorspänning förmonterad i skåp enligt medföljande följesedel. Komplett start/stopp enhet inkluderande kontaktor med motorskydd. Manöver-spänning enligt medföljande följesedel. Komplett magnetventil R½, invändig gänga och spole med manöverspänning enligt medföljande följesedel. Förmonterad i skåp.

13 13(31) Smutsfilter R½, invändig gänga. Förmonterad i skåp. Losstagningsverktyg för att kunna dra loss kvarnens malverk om icke malbart föremål råkar hamna däri. 4st justerbara ben.

14 14(31) 6. Installationsbeskrivning 6.1. Montering av kvarnen Om inte annat begärts i er beställning levereras skåpet utan monterade ben. Innan skåpet ställs på plats, ska 4st ben (som ligger innanför skåpdörren) monteras i var sin fixeringsklämma placerade i hörnen på skåpets bottenplåt. För att minimera risken för skador ska minst två personer vara närvarande när benen monteras. Beroende på tillgängliga hjälpmedel på installationsplatsen beskrivs nedan tre möjliga tillvägagångssätt för detta. Vagn med lyftplatta (eller annan lyftanordning) finns att tillgå på installationsplatsen Kontrollera att lyftvagn/lyftanordning klarar av att lyfta levererad skåp-modell med kvarn, vars vikt framgår av avsnitt 3.2. i denna manual. Flytta skåpet till kanten av pallen så att första paret av fixeringsklämmor för ben kommer strax utanför pallen, och montera därefter de första två benen. Utan ben är skåpet 882mm högt, så om den totala skåphöjden ska anpassas till övrig köksinredning med 900mm höjd så ska således 18mm av benet sticka ut ur fixeringsklämman i skåpets bottenplåt. Placera en lyftvagn mellan detta första benpar, och flytta över skåpet från pall till lyftvagn. Montera det andra benparet. Ställ ned skåpet. Kontrollera att skåpet är vågrätt med hjälp av vattenpass. Ett alternativt tillvägagångssätt till punkt 1 ovan är att öppna skåpdörren, och med lyftplatta under motorn lyfta upp skåpet från pallen så att de fyra benen kan monteras. Lyftvagnen används sedan för att flytta skåpet till dess slutliga installationsplats i köket. Lyftanordning finns ej att tillgå på installationsplatsen Kör fram pallen med skåpet så nära slutlig installationsplats som möjligt. Flytta skåpet till kanten av pallen så att första paret av fixeringsklämmor för ben kommer strax utanför pallen, och montera därefter de första två benen. Utan ben är skåpet 882mm högt, så om den totala skåphöjden ska anpassas till övrig köksinredning med 900mm höjd så ska således 18mm av varje ben sticka ut ur fixeringsklämman i skåpets bottenplåt. Tippa skåpet något så att det står på de två monterade benen skjut undan pallen, och placera stadiga träklotsar under skåpets bottenplåt så att det står vågrätt. Montera de återstående två benen. Vicka och skjut skåpet långsamt och försiktigt till sin slutliga installationsplats. Kontrollera att skåpet är vågrätt med hjälp av vattenpass. Benens fixeringsskruv ska dras med ett moment av 17Nm, en momentnyckel bör användas då detta är ett kritiskt åtdragningsmoment. Om en momentnyckel inte är tillgänglig bör insexnyckeln förlängas med en hävarm om minst 30cm och då ska en kraft som motsvarar 6kg användas Fixering av skåp Skåpet som kvarnen är monterad i ska fixeras i vägg/skott eller golv/durk. Vid start eller snabbt stopp vid fastkörning (exempelvis om bestick av misstag hamnar i kvarnen), kan motorns moment annars vrida kvarnen och skåpet så att utloppsröret/vattenlåset rubbas ur sitt läge och läckage riskeras. Väggfäste och ben fixering kan beställas från Disperator

15 15(31) Byte av kvarnens utloppsriktning Om inte annat begärts i er beställning så levereras skåpet med kvarnens utlopp på skåpets baksida. Med hänsyn till skåpets placering i förhållande till avloppsanslutning i golv/durk, så är det möjligt att vrida kvarnen med utlopp 90⁰ till vänster eller till höger. Om nödvändigt så utförs detta på följande sätt: Öppna dörren, vid behov montera bort den. För att undvika klämskador då kvarnen skruvas loss från utslagstrattens anslutningsfläns ska kvarnens botten bäras upp av en lyftvagn. Skruva loss de sex muttrar som håller kvarnen mot trattens anslutningsfläns. Skruva av huven 4st muttrar med brickor och vrid den ett steg medurs, dra fast huven. För modellerna 510A-520A dra med moment 9,5Nm och för modellerna 530A-575A dra med 21Nm. Vrid sedan kvarnen med utlopp till önskat vänster- eller högerläge. Kontrollera att tätningen mellan kvarnen och trattens anslutningsfläns ligger rätt innan kvarnen åter skruvas fast. Dra åt de sex muttrarna jämnt. Stansa ett hål i sidopanelen för att möjliggöra anslutning av utloppsröret till kvarnen i det nya läget. För modeller med en motoreffekt under 2,2 kw ska hålets diameter vara 63-65mm. För modeller med en motoreffekt på 2,2 kw eller mer ska hålets diameter vara 73-76mm. På det yttre höljets vänstra och högra sida finns två små märken. Använd det övre märket för modeller med en motoreffekt under 2,2 kw eller det undre märket för modeller med en motoreffekt på 2,2 kw eller mer, för att centrera det nya hålets position. Det ursprungliga hålet för avloppsröret bör täckas av en rostfri plåt som skruvas fast på baksidan. Denna platta kan levereras som ett tillval av Disperator AB.

16 16(31) 6.2. Spolvatten Inkoppling får endast utföras av behörig VA-installatör och enligt gällande lokala VA-bestämmelser. Kvarnen ska kopplas in på kallt spolvatten Vattenledning ½ För att ge rätt mängd spolvatten till kvarnen ska inkommande vattenledning (inkl. tillbehör i ledningen såsom vakuumventil, avstängningsventil etc.) ha samma dimension hela vägen som anslutningen på kvarnmontaget, dvs. ½. Inga strypningar får förekomma före magnetventilen Smutsfilter ½ och magnetventil ½ Det levererade smutsfiltret ½ monteras i flödesriktningen före magnetventilen ½ i inkommande kallvattenledning. Notera flödesriktningen på filtret och ventilen markerad med en pil, samt även att filtret ska monteras med rensskruven riktad snett nedåt. Delarna är monterade enligt ovan regler vid leverans Armerad slang ½ för spolvatten Mellan inkommande vattenledning monterad på vägg/skott och anslutningen för spolvatten på skåpet ska en armerad slang ½ monteras. Denna slang tar upp tryckstöten i ledningen då spolvattnet sätts på, samt tar även upp de små vibrationer som kan uppstå under kvarnens malningsprocess. Denna slang ingår inte i standardleverans men kan beställas som tillval från Disperator Vakuumventil (återflödesskydd) ½ En vakuumventil ½ ska installeras på toppen av den lyrformade inkommande vattenledningen enligt figuren nedan. Vakuumventilen skyddar vattenledningen mot återsug vid eventuell bräddning. Vakuumventil ingår inte i standardleverans men kan beställas som tillval från Disperator. Om istället ett spoltorn med luftgap till disklåda/diskbana eller annan montagetyp används behövs ingen vakuumventil (om inte detta anges av andra orsaker och/eller specificeras i nationella/lokala förordningar). Vacuumventil Armerad slang för inkommande spolvatten till spoldysa eller spoltorn med luftgap Bilden ovan visar ett exempel på placeringen av en vakuumventil ovanför en standardinstallation av ett skåp.

17 17(31) 6.3. Vattenlås och avloppsledning Anslutning av vattenlås och avloppsledning till levererad kvarn får endast utföras av behörig VAinstallatör och enligt gällande lokala VA-bestämmelser. Vattenlås ingår inte i standardleverans men kan beställas som tillval från Disperator Dimension Både vattenlås och avloppsledning ska hålla samma dimension som kvarnens utloppsfläns, dvs 2 för modellerna 510A-520A samt 2 ½ för modellerna 530A-575A. Inga strypningar av vattenlås och avloppsledning får förekomma. Även större dimension är olämplig då det ger sämre flödeshastighet Vattenlåsets djup och tröskel Vattenlåsets djup (mått d i nedanstående figur) ska vara minsta möjliga för att uppnå bästa möjliga flöde även vid mycket stora mängder matavfall. Vattenlåset ska dock vara så djupt att vattentröskeln d1 är ca 80mm för modellerna 510A-520A och 160mm för modellerna 530A-575A Kurvor och krökar Vattenlåsets kurvor och alla avloppskrökar ska liksom standard anger vara mjuka och runda. För de vattenlås som väljs ska mått k i nedanstående figur vara mm för modellerna 510A-520A, respektive mm för modellerna 530A-575A Nivådifferens Nivådifferensen (mått n i nedan figur) ska vara minst densamma som den inre diametern på röret, dvs 2 för modellerna 510A-520A samt 2 ½ för modellerna 530A-575A Avloppsledningens fall Fallet i avloppsledningen ( f i nedanstående figur) ska i normalfallet inte understiga 2:100. Vid hårt belastade arbetsstationer med stora mängder matavfall per tidsenhet, och/eller där avståndet är stort från kvarnen till golvanslutning, bör ett fall på närmare men ej större än 5:100 eftersträvas. Undvik alltid horisontella avloppsledningar Vakuumevakuering I installation med vakuumevakuering av kvarnen ska inget vattenlås anslutas till kvarnens utloppsstos. Istället ansluts kvarnens utloppsstos direkt till vakuumevakueringens uppsamlingstank. Viktigt är då att avloppsröret mellan kvarnen och uppsamlingstanken förses med ett luftningsrör som alltid är öppet enligt principskissen i nedanstående figur. Luftningsröret måste finnas även om uppsamlingstanken har någon form av automatisk luftning. Luftningsrör som alltid ska vara öppet Uppsamlingstank Vakuumutsugsventil

18 18(31) 6.4. Elektrisk anslutning Den elektriska anslutningen av levererad kvarn får endast utföras av behörig elektriker och enligt gällande lokala bestämmelser. Förbindningarna utförda från fabrik och de elektriska anslutningarna som ska göras vid installation visas i bifogat elschema Anslutningsspänning Kontrollera att den spänning som ska anslutas överensstämmer med specificerad spänning på serienummerskylten som är placerad på kvarnens yttre hölje Väggsäkringar Kontrollera att anslutningsspänningen för levererad kvarn är avsäkrad enligt specifikationen i avsnitt 3.2. i denna manual Säkerhetsbrytare En separat säkerhetsbrytare ska anslutas. Säkerhetsbrytaren ingår inte i standardleverans men kan erhållas som tillval från Disperator Kabeldimensionering Använd anslutningskabel med 1.5mm² ledararea för kvarn med märkström upp till 14A. För kvarn med märkström över 14A använd kabel med 2.5mm² ledararea. Spänningen och märkströmmen för kvarnen anges på dess serienummerskylt, placerad på kvarnens yttre hölje Skydd för elektriska kablar Alla elektriska kablar ska skyddas mot åverkan genom att de fästs mot exempelvis ben, ram, vägg, etc. Om det finns en risk att kablarna kan skadas mot exempelvis förbipasserande vagnar så ska kablarna skyddas med ett extra hölje (ex kabelränna eller metallslang). Inga kablar får finnas på golv/durk Jordledning och jordfelsbrytare Jordledningen ska vara längre än de andra spänningsförande ledningarna vid anslutning på kopplingsplint. Skulle avlastningen i en kabelgenomföring gå sönder så ska jordledningen frånkopplas efter de spänningsförande ledningarna. Separat jordfelsbrytare (vilket inte ingår i leveransen av kvarnen) måste installeras Kvarnens rotationsriktning Kvarnens malningsförmåga fungerar korrekt i båda rotationsriktningarna, dvs. det har ingen betydelse i vilken sekvens kvarnens motorfaser ansluts Förreglingsbrytare Kontrollera förreglingsbrytarens funktion. Kvarnen ska stanna då montagets skyddslock/skyddsinsats lyfts/tas bort. Om nödvändigt så finjustera denna brytares placering och se till att den är ordentligt fixerad.

19 19(31) 6.5. Uppstart och sluttest Fäst driftinstruktionen och säkerhetsinstruktionen (bifogade i plast) på en plats på väggen/skottet där de lätt uppmärksammas av operatören innan start av kvarnen Kontrollera kvarnen Bryt strömmen på säkerhetsbrytaren och lås den med buntband eller hänglås om du behöver lämna kvarnen innan denna punkt 6.5 slutförts. Med en handvridning kontrollera att kvarnens roterande rivare i inmatningsöppning roterar fritt åt båda håll och se till att inga främmande föremål har tappats ner i malverket under installationen Kontroller vid uppstart Starta kvarnen för att konstatera att den roterande rivaren snurrar runt samt att spolvattnet startar automatiskt. Kontrollera montage samt anslutningar för spolvatten och avlopp för eventuella läckage. Säkerställ att förreglingsbrytaren fungerar enligt punkt Avslutande åtgärder Om kvarnen inte går igång, se avsnitt 9.3. Åtgärder vid enklare fel i denna manual. Innan dokumentation och losstagningsverktyg överlämnas ska ansvarig person för maskinen i köket instrueras om handhavandet av kvarnen. 7. Elschema Elschema, stycklista samt komponentplaceringsschema levereras med kvarnen.

20 20(31) 8. Säkerhetsinstruktioner Läs dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder Disperator matavfallskvarn 1. Det finns en roterande skiva i malverket. Stoppa ej ned händerna. 2. Disperator rekommenderar att man använder skyddsglasögon vid malning av ben och liknande hårt matavfall. 3. Tryck genast på röd stoppknapp om t.ex. bestick upptäcks i avfallet eller om främmande oljud hörs. Se avsnitt 9.3. Åtgärder vid enklare fel i denna manual. 4. Om kvarnen går trots att förreglingen (skyddslocket) över kvarnens inlopp är öppen tryck på röd stoppknapp, slå av säkerhetsbrytaren och tillkalla service. 5. Vid allt underhåll- och servicearbete ska säkerhetsbrytaren låsas i avstängt läge med hänglås eller buntband. 6. Kvarnen kan beroende på typ av montage och hur den är sammansatt med omgivande köksutrustning avge buller med mer än 70 db(a). Disperator rekommenderar att hörselskydd används vid malning av ben och liknande hårt matavfall. 9. Driftsinstruktion för matavfallskvarn Kvarnen är endast avsedd för matavfall Svårmalet matavfall såsom grönsaker med långa fibrer/trådar, sega fiskskinn och köttsenor bör klippas i bitar om 3-5cm före malning, samt blandas med övrigt avfall vid malning. Torrt och klibbigt matavfall såsom kokt ris, pasta, potatismos, bröd m.m. bör blötläggas före malning. Modellerna med en motoreffekt på 2,2kW eller mer mal även grövre ben Start och stopp 1. Öppna locket. 2. Häll i matavfallet i utslagstratten. 3. Stäng locket. 4. Tryck på grön knapp (1) kvarnen och spolvatten startar. 5. Då malningen är klar hörs enbart motorns tomgångsljud 6. Vänta 15 sek. Tryck på röd knapp (0) kvarnen och spolvattnet stannar inom 5 sek Daglig rengöring 1. Tryck på grön knapp (1) kvarnen och spolvatten startar. Spola rent. 2. Tryck på röd knapp (0) kvarnen och spolvattnet stannar inom 5 sek. 3. Slå av strömmen med kvarnens säkerhetsbrytare. Lås brytaren med buntband eller hänglås om du tillfälligt lämnar kvarnen innan rengöringen är avslutad enligt punkt 7 nedan. 4. Använd skyddshandskar. Öppna skyddslocket. 5. Rengör trattens insida och skyddslockets undersida. 6. Stäng skyddslocket. Därmed sluts förreglingsbrytaren. 7. Slå på strömmen med kvarnens säkerhetsbrytare. 8. Tryck på grön knapp (1) för att starta och tömma kvarnen på avfall. 9. Tryck på röd knapp (0) kvarnen och spolvattnet stannar inom 5 sek.

Användarmanual i original MATAVFALLSKVARN 500A-MC EXCELLENT SERIEN FÖR FRISTÅENDE INSTALLATION. Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service

Användarmanual i original MATAVFALLSKVARN 500A-MC EXCELLENT SERIEN FÖR FRISTÅENDE INSTALLATION. Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service ANVÄNDARMANUAL MATAVFALLSKVARN 500A-MC EXCELLENT SERIEN FÖR FRISTÅENDE INSTALLATION Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service DISPERATOR AB Mälarvägen 9, 141 71 Segeltorp Tel: 08-724 0160,

Läs mer

Användarmanual i original MATAVFALLSKVARN 500A-DRR-K EXCELLENT SERIEN MED SKYDDSLOCK FÖR INSTALLATION I DISKLÅDA OCH DISKBANA

Användarmanual i original MATAVFALLSKVARN 500A-DRR-K EXCELLENT SERIEN MED SKYDDSLOCK FÖR INSTALLATION I DISKLÅDA OCH DISKBANA ANVÄNDARMANUAL MATAVFALLSKVARN 500A-DRR-K EXCELLENT SERIEN MED SKYDDSLOCK FÖR INSTALLATION I DISKLÅDA OCH DISKBANA Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service DISPERATOR AB Mälarvägen 9, 141

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

Installationsbeskrivning för DISPERATOR GTS-Serie av matavfallsprocessorer

Installationsbeskrivning för DISPERATOR GTS-Serie av matavfallsprocessorer Installationsbeskrivning för DISPERATOR GTS-Serie av matavfallsprocessorer 1. Ingår i leverans 2. Montering 3. Spolvatten 4. Avloppsledning till tank 5. Elektrisk anslutning 6. Idrifttagning och sluttest

Läs mer

Användarmanual i original MATAVFALLSKVARN 500A-MC EXCELLENT SERIEN FÖR FRISTÅENDE INSTALLATION. Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service

Användarmanual i original MATAVFALLSKVARN 500A-MC EXCELLENT SERIEN FÖR FRISTÅENDE INSTALLATION. Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service 1(31) ANVÄNDARMANUAL MATAVFALLSKVARN 500A-MC EXCELLENT SERIEN FÖR FRISTÅENDE INSTALLATION Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service 2(31) 3(31) EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi, som tillverkare:

Läs mer

Användarmanual i original MATAVFALLSKVARN 500A-BAS EXCELLENT SERIEN. Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service

Användarmanual i original MATAVFALLSKVARN 500A-BAS EXCELLENT SERIEN. Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service 1(33) ANVÄNDARMANUAL MATAVFALLSKVARN 500A-BAS EXCELLENT SERIEN Produktbeskrivning Installation Säkerhet Drift Service 2(33) 3(33) Deklaration för inbyggnad av delvis fullbordad maskin Maskindirektivet

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Effektiv volymreducering och smart hantering av matavfall för stora och små kök

Effektiv volymreducering och smart hantering av matavfall för stora och små kök Effektiv volymreducering och smart hantering av matavfall för stora och små kök KOMMERSIELLA KÖK MARINA KÖK LIVSMEDELSINDUSTRI & HANDEL DET VAR EN GÅNG I ÖRNSKÖLDSVIK......då Gösta Hägglund, grundare till

Läs mer

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk NX Combi givare Installation och användarmanual Sea Data Set 1 1 Sea Data Set 1 Edition: April 2007 2 Sea Data Set 1 1 Registrera produkten... 3 2 Installation... 3 2.1 Installation av Akterspegelsgivaren...

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Stoftavskiljare SDFB. Stoftavskiljare SDFB 09-10-11. Allmän information: Filterrensning: Stoftkärl:

Stoftavskiljare SDFB. Stoftavskiljare SDFB 09-10-11. Allmän information: Filterrensning: Stoftkärl: Stoftavskiljare SDFB Allmän information: Stoftavskiljare SDFB är ett skakrensat påsfilter med inbyggd remdriven fläkt för filtrering av spån och stoft. Avskiljaren är speciellt lämplig för avskiljning

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

Upptiningsskåp Tina 1200Brine Installationsanvisning

Upptiningsskåp Tina 1200Brine Installationsanvisning Made in Sweden by Upptiningsskåp Tina 1200Brine Installationsanvisning DOC.NO STO 7520-01 EDITION 3 2015.12 Innehåll Sida Allmänna anvisningar 3 Installation 4 Elanslutning 4 Vatten och avloppsanslutning

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning BT BLASTER Luftkanon fylls med tryckluft upp till 10 bars tryck via en 3/2-vägs ventil och en snabbtömningsventil. Membranet i snabbtömningsventilen stänger 3/4" avluftningen. Luften

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

TurboSwing kåpa. JSI-Turbo JVI-Turbo JLI-Turbo. Skötselinstruktioner. Ver. 2.0 2014-09

TurboSwing kåpa. JSI-Turbo JVI-Turbo JLI-Turbo. Skötselinstruktioner. Ver. 2.0 2014-09 TurboSwing kåpa JSI-Turbo JVI-Turbo JLI-Turbo Skötselinstruktioner 2014-09 Ver. 2.0 Innehålll Sida Drift och skötsel anvisningar 3 Funktionskontroll av TurboSwing 4 Rengöring av tilluftsdon och kåpans

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Tel: 08 551 146 40. Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000

Tel: 08 551 146 40. Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000 Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000 Köp på www.fridgecom.se Reservdelar på www.kylkom.se E-ITS00-3 E-ITS500-3 E-ITS600-3 E-ITS700-3 E-ITS350-60

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10

Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10 Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10 Tillbehör IHB SE 1626-2 331784 Innehållsförteckning 1 Allmänt Innehåll (F2016/F2026/F2030/F2120/F2300) Innehåll (F2040/HBS 05 + AMS 10) KVR 10 finns i tre längder

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10

Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10 Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10 Tillbehör IHB SE 1646-3 331784 Innehållsförteckning 1 Allmänt Innehåll (F2016/F2026/F2030/F2120/F2300) Innehåll (F2040/HBS 05 + AMS 10) KVR 10 finns i tre längder

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

UV-Turbokåpa. JSI-UV-Turbo JVI-UV-Turbo JLI-UV-Turbo. Skötselinstruktioner. Ver

UV-Turbokåpa. JSI-UV-Turbo JVI-UV-Turbo JLI-UV-Turbo. Skötselinstruktioner. Ver UV-Turbokåpa JSI-UV-Turbo JVI-UV-Turbo JLI-UV-Turbo Skötselinstruktioner 2016-11 Ver. 2.0 Sida 2 Innehålll Sida Drift och skötsel anvisningar 3 Funktionskontroll av TurboSwing 3 Rengöring av tilluftsdon

Läs mer

Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien

Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien Om vi alla hjälps åt kan vi hjälpa vår värld att må bättre GRATTIS DU HAR KÖPT EN HÖGPRESTERANDE AVFALLSKVARN Viktigt läs alla instruktioner noggrant. Behåll

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval mjölkpump FMP 110

Instruktionsbok DeLaval mjölkpump FMP 110 Instruktionsbok DeLaval mjölkpump FMP 110-0809 - Innehållsförteckning FMP 110... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Allmän beskrivning... 5 Mjölkpumpens kapacitet... 5 Styrenhet för mjölkpump... 6 Guide till

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Bruksanvisning i original

Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Stå & Sittbord med elektrisk nivåjustering 1-pelare 2-pelare 3-pelare Innan användning av systemet, läs igenom denna manual och spara den för framtida behov. 1 Allmän produkt

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

Installationsanvisning. BoilerMag 22-28

Installationsanvisning. BoilerMag 22-28 Installationsanvisning BoilerMag 22-28 Produkten innehåller mycket starka magneter. Iakttag försiktighet vid all hantering. Placera inte magneten på en järn eller stål yta där den kan fästa. Elektroniska

Läs mer

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal 5-002,-004 Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 11 75 Edition2 2015/05 Om handboken I den här handboken

Läs mer

Monteringsanvisningar till H-Air

Monteringsanvisningar till H-Air Monteringsanvisningar till H-Air Mekanisk montering av ugn, frontram m.m. beskrivs här... Elektrisk montering av fläktlåda: Fläkten får endast monteras av en behörig elinstallatör. Nätkablar som används

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

E-twin. Kompletterande monteringsanvisning. i denna bruksanvisning

E-twin. Kompletterande monteringsanvisning. i denna bruksanvisning Kompletterande monteringsanvisning E-twin Läs denna bruksanvisning och den ordinarie bruksanvisningen innan utrustningen tas i bruk. Bruksanvisningen innehåller varningsföreskrifter. Varning. Risk för

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ...

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ... Användarmanual COFFEE QUEEN QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare...... U / SE Rev 091214 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2.

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Utfärdandedatum: 2010-10-06 Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på TV skjutspjällsventil. Instruktionen

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör Rev.nr 1300726 Monteringsanvisning Spa tillbehör Locklyft för fyrkantiga spa Innehållsförteckning A Stödarm 2 B Skumgummigrepp 2 C Mittdel 1 D Svängarm 2 E Lock till svängarm 2 F Bussning 4 H Monteringsbeslag

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Transport 4 3 Dimensioner och anslutningar 5 4 Montering och idrifttagning

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Beskrivning Roth QuickBox väggdosa till skivvägg och för inmurning, kan levereras för 12, 15 och 18mm MultiPex-rör-i-rör

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Kontroll, underhåll & reparation Toalett V130

Kontroll, underhåll & reparation Toalett V130 Sid 1 (9) Kontroll, underhåll & reparation Toalett V130 Innehållsförteckning 1 Kontroll av spolning efter installation... 2 2 Justering av spolmängd... 3 3 Byte av tanklock... 4 4 Byte av spolventil...

Läs mer

Underhållsmanual Torktumlare

Underhållsmanual Torktumlare Underhållsmanual Torktumlare T5190LE Typ N1190.. Originalanvisningar 438 9098-10/SE 2015.11.04 Innehåll Innehåll 1 Symboler...5 2 Allmänt...5 3 Underhåll...6 3.1 Rengör luddfiltren...6 3.2 Specialfilter...6

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

WATER LINE QUEEN PEARL

WATER LINE QUEEN PEARL Manual WATER LINE QUEEN PEARL med underskåp QUEEN PEARL för inbyggnad Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare U_SE Rev. 080929...... 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2. Till

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer