Telefonnr.: + 49 (0) Faxnr.: + 49 (0) E-post: homepage:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telefonnr.: + 49 (0) 911 226278 Faxnr.: + 49 (0) 911 2027600 E-post: info@schraubensicherungslack.de homepage: www.schraubensicherungslack."

Transkript

1 Tryckt:: Bearbetningsdatum: Sidan:1 / 8 1. Namnet på ämnet/ beredningen och bolaget/ företaget 1.1. Produktidentifikatorer: Artikelnr. (tillverkare / leverantör): Namnet på ämnet eller beredningen: ZK Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Relevanta identifierade användningar Detta varuinformationsblad gäller för alla varianter i denna systemgrupp (t.ex. kulör, glans) Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör (producent/importör/handlare/annan användare): H. August Mu ller e.k. Schildgasse 26 D Nu rnberg, Germany Telefonnr.: + 49 (0) Faxnr.: + 49 (0) E-post: homepage: Telefonnummer för nödsituationer Telefonnummer för nödsituationer: GBK Gefahrgut Büro GmbH, + 49 (0) (24-Hour-Number) 2. Farliga egenskaper 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG Tillberedningen är klassificerad som farlig i meningen av riktlinjen 1999/45/EG. R10 Brandfarligt. Xn; R20/21/22 Hälsoskadlig Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Xi; R41 Irriterande Risk för allvarliga ögonskador. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor Märkningsuppgifter Märkning (67/548/EU eller 1999/45/EG) Xn Hälsoskadlig Faroangivelser: 10 Brandfarligt. 20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. 41 Risk för allvarliga ögonskador. 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Säkerhetshänvisningar: 24 Undvik kontakt med huden. 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. 36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. 38 Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. 51 Sörj för god ventilation. 23 Undvik inandning av ångor. innehåller: butan-1-ol Särskild märking av bestämda tillverkningar: ej tillämpligt 2.3. Andra faror 3. Sammansättning/ Information om beståndsdelar

2 Tryckt:: Sidan:2 / Blandningar Kemiska karakteristika egenskaper (tillverkning) Beskrivning: Farliga komponenter: Beredning av cellulosanitrat och alkydharts Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG EU-nummer: REACH-nr.: CAS-nr.: Beteckning för farliga ämnen: EU-identifikationsnummer: Klassificering: n-butylacetat R10 / R66 / R butan-1-ol R10 / Xn; R22 / Xi; R37/38-41 / R67 nitrocellulosa E; R3 xylen, blanding R10 / Xn; R20/21 / Xi; R38 1-metoxi-2-propanol R10 / R67 etylbenzen F; R11 / Xn; R20-48/20-65 / Xi; R36/37/ metoxi-1-metyletylacetat R10 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten R10 / Xi; R37 / Xn; R65 / R66 / R67 / N; R51-53 Ytterligare upplysningar från tillverkare eller avsändare vikts-% Anmärkning: 20 < 25 12,5 < < 12,5 5 < 10 1 < 2,5 1 < 2,5 1 < 2,5 * 0,5 < 1 För R-frasernas fullständiga text: se avsnitt Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen: Allmän information: Kontakta läkare vid oklarheter eller om symptomer uppträder. Dosera inte i munnen vid medvetslöshet, lägg i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Vid inanding Ta ut offret i frisk luft. Håll den skadade lugn och varm. Vid oregelbunden andning eller andningsstillestånd konstgjord andning. Hudkontakt: Tag genast av alla nedstänkta kläder. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Använd ej lösningsmedel eller förtunning. Vid ögonkontakt: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarrådgivning. Vid förtäring: Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Konsultera genast läkare. Håll den skadade lugn. Framkallar inga kräkningar De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda: Kontakta läkare vid oklarheter eller om symptomer uppträder.

3 Tryckt:: Sidan:3 / Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 5. Brandbekämpningsåtgärder 5.1. Släckmedel Lämpliga släckmedel: Alkoholbeständigt skum, Koldioxid, Pulver, sprutdimma, (vatten) Olämpliga släckmedel enligt säkerhetsbestämmelser: Hård vattenstråle 5.2. Särskilda risker på grund av ämnet/produkten, förbränningsprodukter eller gasbildning. Vid brand bildas tjock svart rök. Inandning av farliga sönderdelningsprodukter kan förorsaka allvarliga hälsoskador Särskild utrustning vid brandbekämpning: Håll andningsmasken i beredskap. Ytterligare Information: Tillslutna behållare i närheten av branden skall kylas med vatten. Släckningsvatten får inte hamna i kanalisation, vattendrag eller i marken. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Förvaras åtskilt från antändningskällor. Drabbat område ventileras. Ångor får ej inandas. Se skyddsåtgärder i punkt 7 och Miljöskyddsåtgärder Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. Vid förorening av åar, sjöar eller avloppsledningar, informera den enligt lokala bestämmelser ansvariga myndigheten Metoder och material för inneslutning och sanering Material som har trätt ut skall gränsas in med icke-brinnbart uppsugningsmedel (t.ex. sand, jord, vermiculit, kiselgur) och samlas i för detta ändamål tänkta behållare för senare avfallsbehandling enligt de lokala bestämmelserna (se kapitel 13). Rengöres även efteråt med regöringsmedel, använd ej lösningsmedel Hänvisning till andra avsnitt Skyddsföreskrifter (se kapitel 7 och 8) måste beaktas. 7. Hantering och lagring 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering Skyddsföreskrifter för säker hantering Bildningen av tändbara och explosiva ångkoncentrationer i luften och överskridning av arbetsplatsgränsvärdena skall undvikas. Materialet används bara vid platser, där öppen eld, ljus och andra tändkällor hålls borta. Elektriska apparater måste vara skyddade enligt en godkänd standard. Materialet kan uppladda sig elektrostatiskt. Jordning av behållare, apparater, pumpar och utsugningsapparater planeras. Bärandet av antistatiska kläder inklusive skodon rekommanderas. Golv måste vara elektriskt ledande. Måste hållas bort från värmekällor, gnistrar och öppna lågor. Använd gnistsäkert verktyg. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Vid användningen av denna tillberedning får inte damm, partiklar och sprutdimmor inandas. Undvik inandning av slipdamm. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Personligt skydd: se kap. 8. Behållaren får ej tömmas under tryck - ingen tryckbehållare. Måste alltid förvaras i behållare vilkas material motsvarar det av originalbehållaren. Följ de lagstadda skydds- och säkerhetsföreskrifterna Information om brand- och explosionsskydd: Ångorna är tyngre än luft och sprider sig längs marken. Ångor bildar explosiva blandningar med luft Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Krav på lagerutrymme och behållare: Skall lagras i överensstämmelse med företagssäkerhetsförordnelse. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Behållaren får ej tömmas under tryck - ingen tryckbehållare. Rökning förbjuden. Obehöriga personer äger inget tillträde. Behållare hålls tätt tillslutna och förvaras upprätt för att undvika produktens utflöde. Information om lagring i gemensamma lagerutrymme Förvaras åtskilt från surt och alkaliskt material såsom oxidationsmedel. Ytterligare uppgifter om lagringsvillkor: Beakta anvisningarna på etiketten. Förvaras i väl ventilerade och torra lokaler vid temperaturer mellan 5 C och 25 C. Skydda mot värme och direkt solbestrålning. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Avlägsna antändningskällor. Rökning förbjuden. Obehöriga personer äger inget tillträde. Behållare hålls tätt tillslutna och förvaras upprätt för att undvika produktens utflöde.

4 Tryckt:: Sidan:4 / Specifik slutanvändning Teknisk anvisning iakttas.bruksanvisning iakttas. 8. Begränsning av exponeringen/ Personligt skydd 8.1. Kontrollparametrar EU-nummer: CAS-nr.: Beskrivning: typ: Gränsvärde STEL (EC) TWA (EC) xylen, blanding etylbenzen butan-1-ol 1-metoxi-2-propanol 2-metoxi-1-metyletylacetat Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten Ytterligare upplysningar från tillverkare eller avsändare TWA (EC): Yrkeshygieniskt gränsvärde STEL (EC): Kortvarigt arbetsplatsgränsvärde S S S EG EG EG Enhet 8.2. Begränsning av exponeringen Sörj för god ventilation. Detta kan uppnås genom lokalt rumavsugning. I fall det inte räcker för att hålla koncentrationen av aerosoler och lösningsmedelsångor under de arbetsplatsgränsvärdena, måste en lämplig andningsskyddsapparatur användas. Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen: Andningsskydd: Ligger lösningsmedelkoncentrationen över arbetsplatsgränsvärdena, måste ett för detta ändamål lämpligt och tillåtet andningsskydd bäras. Enbart CE-märkta andningsskyddsapparater med fyra kontrollsiffror används. Skyddshandskar: För längre eller upprepade hantering förvändas handskarmaterial: Tjockleken av handskarmaterialet: > 0,4 mm ; Genombrottstid (maximal tid för bärandet): > 480 min. Undervisningarna och informationerna av skyddshandskarnas producent med syfte på användning, lagring, underhållning och ersättning skall beaktas. Tiden för genomträngningen av handskarmaterialet beroende på styrka och varaktighet av expositionen. Rekommenderade handskfabrikat: DIN EN 374 Skyddskrämer kan hjälpa att skydda utsatta hudpartier. Dessa skulle dock icke användas efter kontakt. Skyddsglasögon: Vid rist av sprutning skall tätt slutande skyddsglasögon bäras. Skyddskläder: Antistatisk klädsel av naturfiber (bomull) eller värmetåliga syntetfiber skall användas. Skyddsåtgärder: Efter kontakt skall huden rengöras noggrant med vatten och tvål eller ett lämpligt rengöringsmedel. Begränsning av miljöexponeringen Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. se kap. 7. Det krävs inga åtgärder utöver dessa. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende: Tillstånd: flytande Färg diverse Lukt: arttypisk Säkerhetsrelevant information Enhet Metod Anmärkning: Flampunkt: > 25 C -- Antändningstemperatur (Tt): 270 C -- nedre explosionsgräns: 1,0 Vol-% --

5 Tryckt:: Sidan:5 / 8 Övre explosionsgräns: 11,5 Vol-% -- Ångtryck (vid temperatur i C): 20 4,12 mbar Densitet (vid temperatur i C): 20 1,09 g/cm³ -- Löslighet i vatten (g/l): olöslig ph (vid temperatur i C): 20 ej tillämpad -- Viskositet (vid temperatur i C): 20 > 100 s 4 mm utloppsbägare Undersökning om avskiljning av lösningsmedel (%): < 3 % Halt av fast substans (%): 54 vikts-% innehåll av lösningsmedel: Organiska lösningsmedel:: 46 vikts-% Vatten: 0 vikts-% Kokpunkt/kokintervall: 118 C Annan information: 10. Stabilitet och reaktivitet Reaktivitet Kemisk stabilitet Produkten är stabil om rekommenderade föreskrifter om förvaring och hantering följes. Närmare information om rätt förvaring, se kapitel Risken för farliga reaktioner Förvaras separat från starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel för att undvika exotermiska reaktioner Förhållanden som skall undvikas Produkten är stabil om rekommenderade föreskrifter om förvaring och hantering följes. Närmare information om rätt förvaring, se kapitel 7. Genom höga temperaturer kan farliga nedbrytningsprodukter bildas Oförenliga material Farliga sönderdelningsprodukter Genom höga temperaturer kan farliga nedbrytningsprodukter bildas, t.ex.: koldioxid, kolmonoxid, rök, kväveoxider. 11. Toxikologisk information Det finns inga data på själva tillberedningen Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet Retning och frätning sensibilisering Specifik organtoxicitet Fara vid aspiration: CMR-verkningar (kancerframkallande, arvdmassa förändrande och framkallande av faror för fortplantningen) Praktisk erfarenhet Övriga iakttagelser: Inandning av delar av lösningsmedel över MAK-värdet kan vara hälsofarligt och t ex irritera slemhinnorna, andningsorganen samt ge skador på lever, njurar och centrala nervsystemet. Signaler för detta är: huvudvärk, yrsel, trötthet, muskelsvaghet, omtumlad, i svåra fall: medvetslöshet. Lösningsmedel kan genom hudresorption förorsaka några av de tidigare nämnda effekterna. Längre eller upprepad kontakt med produkten leder till uttorkning av huden och förorsakar icke-allergiska kontakthudskador (kontaktdermatit) och/eller upptagning av giftiga ämnen. Spillror kan förorsaka irritation och reversibla skador på ögat. Sammanfattande bedömning av CMR: Komponenterna av den tillberedningen uppfyller inte kriterierna för CMR kategorierna 1 eller 2. Det finns inga uppgifter om själva tillberedningen. Tillberedningen undersöktes enligt den konventionella metoden av

6 Tryckt:: Sidan:6 / 8 tillberedningsriktlinjen (1999/45/EG) och blev klassificerad enligt dess miljötoxikologiska egenskaper. För detaljer se kapitel 2 och Ekologisk information Total bedömning: Det finns inga uppgifter om själva tillberedningen. Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag Toxicitet Det finns inga informationer. Lång tid Ekotoxicitet Persistens och nedbrytbarhet Bioackumuleringsförmåga Biokonzentrationsfaktor: Rörligheten i jord Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen komponenterna av den här tillberedningen uppfylla inte kriterierna för en klassificering som PBT eller vpvb Andra skadliga effekter 13. Avfallshantering Avfallsbehandlingsmetoder Avfallshantering / Produkt Rekommendation: Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Avfallshantering enligt EG-riktlinjer 75/442/EWG och 91/689/EWG om avfall och farligt avfall i aktuell fattning. Förslagslista för avfallsnyckel/avfallsbeteckningar enligt EAKV: Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen Förpackning: Rekommendation: Rena och fullständigt tömda förpackningar kan återanvändas. Förpackningar som inte tömts ordentligt ska hanteras som specialavfall. 14. Transportinformation FN-nr: Officiell transportbenämning Vägtransport (ADR/RID): Sjötransport (IMDG): Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR): 1263 PAINT PAINT Paint Faroklass för transport Vägtransport (ADR/RID): Ej gods i klass 3 i behållare >450 liter Klass 3 Sjötransport (IMDG) 3 för packningsenheter < 30 liter: Transport in accordance with ofthe IMDG Code. Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR) Packaging group: Miljöfaror: III

7 Tryckt:: Sidan:7 / 8 Vägtransport (ADR/RID) Marine pollutant: Särskilda försiktighetsåtgärder ej tillämpligt ej tillämpligt Skall alltid transporteras i slutna, upprätt stående och säkra behållare. Ställ säker att personer, som transporterar denna produkt, vet vad de ska göra vid en olycka eller i fall av läckage. Skyddsföreskrifter för säker hantering: se avsnitt 6-8 Ytterligare information: Vägtransport (ADR/RID) Tunnelrestriktionskod: Sjötransport (IMDG) EmS-nr.: D/E F-E, S-E Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden ej användbar 15. Gällande föreskrifter Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU-föreskrifter Uppgiften till direktiv 1999/13/EG om begränsning av emissioner av flyktiga organiska föreningar (VOC-RL) VOC-värde (i g/l) ISO : 499 VOC-värde (i g/l) ASTM D 2369: 499 Nationala föreskrifter Uppgifter om arbetsplatsbegränsning: Inskränkning av sysselsättning enligt moderskyddsriktlinjen (92/85/EWG) för blivande eller ammande mödrar iakttas. EU-direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG) iakttas Kemikaliesäkerhetsbedömning För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar. 16. Annan information R-meningarnas ordalydelse i avsnitt 3: R10 Brandfarligt. Xn; R20/21 Hälsoskadlig Farligt vid inandning och hudkontakt. Xi; R38 Irriterande Irriterar huden. F; R11 Mycket brandfarligt Mycket brandfarligt Xn; R20-48/20-65 Hälsoskadlig Farligt vid inandning. Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Xi; R36/37/38 Irriterande Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. Xn; R22 Hälsoskadlig Farligt vid förtäring. Xi; R37/38-41 Irriterande Irriterar andningsorganen och huden. Risk för allvarliga ögonskador. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. E; R3 Explosivt Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak. Xi; R37 Irriterande Irriterar andningsorganen. Xn; R65 Hälsoskadlig Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. N; R51-53 Miljöfarlig Giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Ytterligare information: Informationerna på det här säkerhetsdatablad motsvarar våra nuvarande kunskaper och de olika nationella såväl som

8 Tryckt:: Sidan:8 / 8 EU-reglarna. Utan skriftligt tillstånd får produkten inte användas för andra ändamål än den som nämns i kapitel 1. Det är alltid användarens skyldighet att vidta alla åtgärder för att uppnå till alla kraven som fastslås i de lokala reglerna och lagarna. Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad beskriver säkerhetskraven av vår produkt och är ingen försäkran på vissa produktegenskaper.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 178 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift

SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift Ventilstift Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget sv/se Sida 1-7 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Airbrushmålning Namnet på bolaget/företaget Färgproffsen I Mälardalen AB Adress Transformatorgatan

Läs mer

Bearbetningsdatum : 18.11.2012 Version : 1.0.0 Tryckt: : 20.11.2012. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Bearbetningsdatum : 18.11.2012 Version : 1.0.0 Tryckt: : 20.11.2012. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar 1.2 som det avråds från Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget HÄFTGRUND SPECIALGRUND

SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget HÄFTGRUND SPECIALGRUND I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Spraylack EP

SÄKERHETSDATABLAD Spraylack EP Spraylack EP Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Spraylack EP SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer ID 14301 Intern identifiering 7410 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA Omarbetad 06/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FLOORTOP

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FLOORTOP Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ILVES HÄFTGRUND

SÄKERHETSDATABLAD ILVES HÄFTGRUND SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ILVES GOLVFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD ILVES GOLVFÄRG SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Intern identifiering 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Avsnitt 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget

Avsnitt 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget Avsnitt 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn STANDOX 1K PRIMER FILLER U3010 HELLGRAU / LIGHT GREY Produktkod 4024669848991 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

KESTO KONTAKTLIMSFORTUNNING

KESTO KONTAKTLIMSFORTUNNING SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod T2157 1.1.3 REACH-registreringsnummer 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LANDORA GRUNDFÄRG HÄFTER

SÄKERHETSDATABLAD LANDORA GRUNDFÄRG HÄFTER SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA Omarbetad 05/06/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Information on SDS Ansvarigt Departement Regulatory Affairs Telefon +49 (0)202 529-2385 Telefax +49 (0)202 529-2804 sds-competence@deu.dupont.

Information on SDS Ansvarigt Departement Regulatory Affairs Telefon +49 (0)202 529-2385 Telefax +49 (0)202 529-2804 sds-competence@deu.dupont. sv/se Sida 1-6 1. Namnet på ämnet/ preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn Produktkod EP390 STANDARD REDUCER EP390 Användningsområde Thinner Namnet på bolag/företag Tillverkare/Leverantör DuPont Performance

Läs mer

Säkerhetsdatablad KSE 510 Utfärdat: 2008-03-24 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 2014-08-24 Sida: 1

Säkerhetsdatablad KSE 510 Utfärdat: 2008-03-24 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 2014-08-24 Sida: 1 Utfärdat: 20080324 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 20140824 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Avsnitt 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget

Avsnitt 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget Avsnitt 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktkod AZ9600 PLASTIC ADDITIVE AZ9600 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Datum för utskriften: 26. 06. 2011 Revisionsdatum: 15. 07. 2014. Version: 2 AVSNITT 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Datum för utskriften: 26. 06. 2011 Revisionsdatum: 15. 07. 2014. Version: 2 AVSNITT 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET S Ä KERHETSDATABLAD AVSNITT 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning: BLACK CARBON polyester putty UNIFILL polyester putty OPAL polyester putty FULL polyester putty EXTRA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn SPACKEL

Läs mer

Avsnitt 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget

Avsnitt 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget Avsnitt 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 3800S ChromaClear R VOC Produktkod 1250074458 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Cellulose thinner (Thinner, Cellulosa)

Säkerhetsdatablad. Cellulose thinner (Thinner, Cellulosa) Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 2011-11-01 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Cellulose thinner (Thinner, Cellulosa) 12 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer