C-UPPSATS. Valet av lunchrätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C-UPPSATS. Valet av lunchrätt"

Transkript

1 C-UPPSATS 2009:039 Valet av lunchrätt Catarina Kidd Luleå tekniska universitet C-uppsats Sociologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Socialt arbete 2009:039 - ISSN: ISRN: LTU-CUPP--09/039--SE

2 This research aim was to examine the relationship between the choice of lunch dish, level of education, gender and age of the participants. The understanding of diet and its influence on health was also of interest to the research, as was cooking interest and travel habits. The goal was to demonstrate how these factors affect the adult individuals in their choice of lunch. A questionnaire was filled in by 99 guests in a chosen restaurant. The result show that many of these factors influence the choice of dish, especially those related to gender. Gender differences in choice of lunch were typified by men choosing traditional Swedish, whereas women chose Asian and Salad. This choice was also shown to be influenced by their understanding of health and body consciousness. The factors relating to education and age showed more distinctive patterns among the male participants. Younger men and higher educated men chose the Asian option more often than older and lesser educated men.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND Syfte Metod och material Avgränsning RESULTAT Sammanfattning av respondenternas bakgrund Kvinnors och mäns förhållningssätt till lunchen och dess betydelse Valet av lunchrätt Preferenser Påverkande faktorer vid val av lunchrätt Lunchens betydelse Vikten av hälsosam lunchmat Kroppsuppfattning Intresse av matlagning Skillnader i utbildningsnivå i förhållande till lunchen och dess betydelse Val av lunchrätt Vikten av hälsosam lunchmat Åldersskillnader i förhållande till lunchen och dess betydelse Val av lunchrätt Skillnader i konsumtion av olika maträtter Vikten av hälsosam lunchmat Kroppsuppfattning Intresse av matlagning Resvanor DISKUSSION Metod diskussion Enkätens utformning Respondenterna Analys av respondenternas förhållningssätt till enkätfrågorna...13

4 1. BAKGRUND Jag har under flera år drivit en restaurang tillsammans med min man. Vi erbjuder en bred meny och har varje veckodag fem olika lunch kategorier att välja mellan: asiatiskt, husmanskost, pasta, sallad eller bakad potatis. Restaurangen besöks dagligen av mellan ca lunchgäster, varav många är stamkunder. Under årens lopp har jag funderat mycket över vilka faktorer som ligger bakom våra kunders dagliga val av lunchrätt. Enligt vad jag erfar går det att se ett samband mellan följande variabler: kön, ålder och social status. Jag upplever vidare att det är en stor skillnad i män och kvinnors val av lunchrätt, uppskattningsvis äter betydligt fler kvinnor sallad, bakad potatis eller asiatiskt, alternativ som är förhållandevis hälsosamma lunchrätter. Jag tycker mig också kunna se att gäster med högre social status äter generellt sett hälsosammare och mer varierad kost än de gäster med lägre nivå av utbildning. Det verkar också vara så att de lunchalternativ som är sämst ur ett hälsosamt perspektiv i största grad väljs utav män, speciellt män med lägre social status och/eller högre ålder. De generella slutsatser som mina erfarenheter ger är att hälsosam medvetenhet i mycket större grad styr valet av lunchrätt hos kvinnor och välutbildade gäster, än hos män och lågutblidade. Tidigare forskning inom området visar att det finns en komplex sammansättning av olika faktorer som styr våra matval (Wilson C. S., 2002; S. Menell m. fl.,1992.;. Gedrich K., 2003; Story M. m.fl., 2002.; Blade, M., 2001). Dessa faktorer utgörs enligt Mogren H. (1990) av biologiska, sociala, kulturella och psykologiska. Andra gör indelningen som psykosociala, sociokulturella, påverkan på micro eller macro nivå etc. (Ekström M., 1990.; Sheperd, 1989). Inom litteraturen används också olika begrepp för de bakomliggande vanorna, begreppen matvanor och kostvanor tillhör de vanligaste. Det verkar inte finnas någon klar definifiniton av dessa utan de används ofta samtidigt och om vartannat (M. Ekström, 1990). I enlighet med Ekström kommer detta arbete att referera till kostvanor som något mer av en näringsanalys och måltids mönster, ordet matvanor relateras fortsättningsvis till en fokusering på maträtter och måltidskomposition. Den forskning som bedrivits inom det biologiska området har visat på medfödda preferenser och aversioner för vissa födointag (Samuelsson och Sjödén 1993; Abrahamsson 1999; Tatzer m.fl., 1985; Pete J.M., 1989). Vi kan idag dock konstatera att även om det finns biologiska faktorer bakom våra preferenser och aversioner så är människan som en biologisk varelse underornad människan som social varelse (Ekström M.,1990). Medvetenheten hos människan har i takt med utbudet av hälsoinformation ökat drastiskt under senare tid. Den biologiska diskussionen är idag mer uppmärksammad för den forskning som bedrivs om bra och dåliga kostvanors medicinska inverkan på kroppen och hälsan. Inom den sociokulturella forskningen lägger man fokus på matens symboliska värde (Lupton, D. 1996). Genom att studera människornas kostvanor inom en kultur eller grupp kan tolkningar också göras av det samhälle, samhällsbild eller samhällsposition individerna befinner sig i (Ekström M.,1990). Maten som konsumeras är ett tydligt tecken på ekonomisk status och social tillhörighet. I länder med fattigdom och stora klasskillnader är det lätt att göra denna distinktion mellan grupperna, helt enkelt för att pengar, eller bristen på pengar, avspeglas i den mat som kan konsumeras i och utanför hemmet. 1

5 I de kulturer och samhällen där individerna generellt sätt har råd att äta det man vill blir faktorer såsom smak en viktig markör för åtskillnad mellan grupperna (Menell S. m.fl., 1992). Dessa skillnader baseras grupper i samhället (Ekström M., 1990). Pierre Bourdeiu (1984) menar att smakens betydelse är beroende av på vilken social arena individen befinner sig på. Konsumtionens särskilljande styrs av den sociala miljö som omger oss. Enligt Bourdeiu har varje individ och grupp ett speciellt habitus som utgörs av ett antal dispositioner. Dessa styr hur männskor handlar, tänker, uppfattar och värderar i givna sociala sammanhang. En individs och grupps habitus formas av den omgivande sociala miljön. Ramarna för inom vilka människans konsumerande styrs är alltså enligt Bourdeiu starkt förknippat till den sociala och kulturella grupp individen befinner sig i. Martin Jansson hävdar i sin rapport för livsmedelsverket att det finns en väl utvecklad smak redan hos barn som bor i bostadsområden med höginkomst index. Denna smak är socialt betingad och innebär att barn från högre samhällsklasser är betydligt mer medvetna och reflekterande över mat. Därför har barn från områden med högt inkomstindex bättre förutsättningar att göra medvetna val angående kost och matvanor. Enligt Jansson är barn från lägre samhällsklasser inte ens medvetna om de valmöljgheter som finns, belutet att konsumera onyttig mat grundar sig därför på bristande kunskaper om de (mer hälsosamma) alternativ som finns tillgängliga. Dessa vanor reprodceras inom samhällsklasserna, och innebär stora svårigheter i upphävavandet av klassamhällets negativt verkande krafter på mat- och kostvanorna hos barn från områden med lågt inkomstindex (Jansson M., 2004). SCB (2004) presenterar i sin rapport om hälsorelaterade levnadsvanor statistik som visar hur socioekonomisk position och utbildningsbakgrund är viktiga markörer för individers olika levnadsvanor. Individer från grupper med högre socioekonomisk position har i högre grad hälsosammare kostvanor än de med lägre socioekonomisk bakgrund. Även Socialstyrelsen (Folkhälsorapport, 2005) redovisar att hälsorelaterade levnadsvanor, så som matvanor, har ett starkt samband med människors livsvillkor och sociala position. Rapporten understryker att ogynsamma sociala villkor ger starka begränsningar i människors matvanor. Liknande resultat går att finna internationellt, i en rapport i Health Education redovisar författarna att individer med låg inkomststatus är mer sannorlika att äta en ofullständing och ohälsosam kost (Daborn, C., m. fl. 2005). I Britsh Food Journal (Bouge, J. 2005) redovisas liknande resultat som visar hur olika individers förhållningssätt och medvetenhet om kostens påverkan leder till grupperingar mellan olika sociala grupper, där de med lägre socioekonomisk position har ett mer ohälsosamt förhållande till mat och kostvanor. Även Wulf Becker (2001), nutritionist vid livsmedelsverket, beskriver hur utbildningsnivå är en påverkande faktor i individernas kostval. De med högre grad av utbildning äter generellt sätt ofta mer hälsosamt. Dessa resultat redovisas också i den undersökning av svenska folkets matvanor som gjorts för åren Denna undersökning beskriver också hur informationen om hälsosam kost inte i lika hög grad når ut till de individer med lägre nivå av utbildning jämfört med de högutbildade (SLV, 2002). Undersökningar som gjorts inom kost och matvanor har också beskrivit stora skillnader mellan kvinnor och män (Charles och Kerr, 1988; W. Becker, 1994; SCB, 2004; SLV, 2002; Socialstyrelsen, 2005). Annika Wessle n (1995) visar i sin undersökning att könsskillnader i matvanor visar sig tydligt redan i tidig ålder. 2

6 Unga flickor tänker mer på fett och energi- innehåll, och kopplar ätandet till de skönhetsideal som framhävs via massmedia. Detta är i enlighet med de aktuella rapporter som visar på hur män och kvinnor förhåller sig olika till mat och kostvanor (SCB, 2004; SLV, 2002; Socialstyrelsen 2005). H. Pederby (1995) beskriver i en artikel i Vår Föda hur männen och kvinnornas matval skiljer sig åt, män unnar sig att bli mätta, kvinnor efterfrågar lätt och fräsh mat. Enligt Pederby har männen ett mer okomplicerat föhållningssätt till mat, de äter när de blir hungriga, för att bli mätta. Kvinnorna, däremot, har ett beydligt mer komplext förhållande till maten och dess innehåll. I en rapport i British Food Journal (Beardsworth A. m. fl., 2002) redovisar författarna deras syn på hur förhållningssättet till mat och kostvanor skiljer sig mellan män och kvinnor. Mäns matval beskrivs som robust, kvinnornas som dygdigt. Författarna understryker att unga kvinnors förhållningssätt till maten också ofta innebär en stor risk för att allt för många unga kvinnor får ett ohälsosamt förhållande till mat, där strävan efter att uppnå skönhetsidealen kan leda till olika former av ätstörningar. Ätandet på restaurang ökar och en stor del av den vuxna befolkningen äter lunch på restaurang flera gånger i veckan. Detta innebär också att en stor del av det dagliga matintaget för många sker utanför hemmet (Westman C.; Skans M., 2001). I dag har vi stora kunskaper om de medecinska följder som ohälsosamma matvanor innebär, men trots detta visar färsk statistik att fetma och övervikt är ett växande problem (SCB, 2005). För att förändra kostvanorna hos barn och vuxna till att överensstämma bättre med de rekomendationer som finns för det dagliga näringsintaget, krävs det större kunskap om de bakomliggande faktorer som styr våra dagliga matval och kostvanor ( SLV, 2002; Connors M. m.fl. 2001; Aborelius, 2001). 1.1 Syfte Detta arbete syftar primärt till att undersöka om det finns samband mellan individers val av lunchrätt och följande faktorer: Kön Socioekonomisk bakgrund Ålder Medvetenhet om kostens betydelse för hälsan Resvanor och intresse av matlagning Målsättningen är också att belysa dessa faktorers inverkan på vuxna individers föhållningssätt till mat och matvanor. 1.2 Metod och Material Undersökningen är baserad på en kvantitativ studie, där lunchgästerna på en utvald restaurang blev tillfrågade att medverka i en enkätundersökning. Valet av restaurang föll sig naturligt då jag själv, tillsammans med min man och personal, driver en restaurang som serverar dagens lunch under veckodagarna. Under årens lopp har vi etablerat en nära kontakt med våra stamgäster, vilka uppskattningsvis består av ca % av veckans besökande lunchgäster. För att minska risken för bortfall har jag i största möjliga mån själv frågat gästerna om de vill medverka i undersökningen. Jag har också förklarat varför de tillfrågats att medverka samt vad undersökningen syftar till. 3

7 Eftersom frågorna i enkäten till stor del handlat om mat, lunchvanor och preferenser gällande maträtter har det varit förhållandevis lätt att motivera gästerna att fylla i enkäten. Det fanns frågor i enkäten som belyste den aktuella restaurangens urval av lunchrätter samt frågor som berörde personliga uppfattningar om vad som kunde förbättras och förändras gällande utbudet av dagens lunch. Gästerna informerades också om detta, vilket jag tror ytterligare motiverade till medverka i undersökningen. Tidsperioden för utdelandet och insamlandet skedde under en 10 dagars period. En del stamgäster tog med sig enkäten när de lämnade restaurangen och återlämnade den i fylld vid nästa besök. Totalt delades 100 enkäter ut, varav 99 besvarades. Omgivningnen kring restaurangen präglas av både industrier och verksamheter där arbetet består av kontorsarbete, försäljning eller kundservice. Tillsammans med restaurangens inriktning bidrar detta till en mycket varierad bakgrund hos de besökande lunchgästerna. Urvalet begränsades till tillgänglighet av besökande gäster, de flesta som besökt restaurangen under lunchtid har blivit tillfrågad att medverka. De enda undantagen har varit turister och barn eftersom undersökningen riktar sig till vuxna personer med svensk uppväxtbakgrund. Enkäten innehöll totalt 33 frågor med i huvudsak slutna svarsalternativ. Förutom styrande faktorer vid val av lunchrätt, behandlades också resvanor, intresse av matlagning, erfarenheter av mat från uppväxten, hälsomedvetenhet och kroppsuppfattning. Demografisk fakta insamlades genom följande frågeområden: Ålder (20-30, 31-40, 41-50, 51-64, 65 år eller över), kön, utbildning (grundskola, gymnasiuem eller högskola/universitet), civilstånd (gift/sambo eller ensamstånde), antal hemmavarande barn, sysselsättning (yrke / befattning (öppet svarsalternativ), arbetslös, studerande, pensionär, aldrig förvärsarbetat) Nedan redovisas vilka kategorier av lunchrätter som serveras på restaurangen. Dagens lunch kostar 62 kr inklusive dryck, bröd, sallad och kaffe (vid köp av klippkort kostar dagens lunch 53 kr). De exempel som visas för varje alternativ är ett axplock av de rätter som serverades under den 10-dagars period som enkäten delades ut inom. Varje veckodag serveras en rätt av varje kategori (alternativen för bakad potatis och sallad är stående, dvs alla alternativ erbjuds varje veckodag). Asiatiskt: Pasta: Husmanskost: Sallader: Bakad Potatis: Sweet and sour pork (Fläskkött, lök, ananas mm i sötsörsås) Thai Yellow Curry Chicken. (Thailänsk kycklingrätt). Thit gao xao (Vietnamesisk wokrätt) Spaghetti bolognaise ( Köttfärssås och färsk parmesan). Penne dela casa ( Kyckling, brocoli & paprika i en gorgonzola gräddsås). Penne genovese ( färska champinjoner, salladslök, grön pesto & cremefraishe). Greksika biffar (Serveras med stekt potatis, tzatziki och sallad). Stekt palt ( Serveras med fläsk och lingonsylt). Schweizerschnitzel (Inbakad m. skinka & ost. serv. m. stekt potatis och svampsås). Thai sallad, Grekisk sallad, Ost- & skinksallad, Räksallad, Hot chicken sallad, Insalata Niqoise, Kycklingsallad eller Tonfisksallad. Med ost- tonfisk- eller ishavsröra. 4

8 1.3 Avgränsning Fokuset på denna studie ligger på lunchvanor och de faktorer som ligger bakom individers val av lunchrätt. Eftersom lunchvanor och matvanor är relaterade till varandra och till stor del styrs av samma bakomliggande faktorer är det svårt att göra en klar avgränsning enbart till respondenternas lunchbeteende. Därför bearbetar och analyserar denna undersökning även frågor som gäller individernas förhållningssätt till mat i hemmet. Arbetet grundas dock på lunchgäster och lunchbeteende. Endast vuxna personer med svensk bakgrund medverkar i undersökningen, detta för att begränsa arbetet till en rimlig nivå. Anledningen till detta var också att försöka få fram tydliga tendenser, vilket är svårt när mångfalden är stor. Detta arbete kommer inte att undersöka hur variablerna kulturell tillhörighet, sociala grupprelationer och normer och förväntningar styr i valet av lunchrätt. Dessa varibler nämns i diskussionsavsnittet, men arbetet syftar inte till att göra en närmare granskning av hur dessa faktorer påverkar valet av lunchrätt. 2. RESULTAT 2.1 Sammanfattning av respondenternas bakgrund Procentsatserna i resultatet har avrundats till närmaste heltal. Kön: Av de 99 personer som fyllde i enkäten är 53 män och 46 kvinnor. Ålder: Åldersgruppen år utgörs av 38% (n=38) av respondenterna. En tredjedel (n=33) är i åldrarna år. Åldersgruppen år utgörs av 19% (n=19). Respondenterna inom år utgörs av 6% (n=6). Endast 3% (n=3) tillhör ålderskategorin 65 år eller över. Utbildning: En knapp femtedel (n=17) har grundskoleutbildning som högsta avslutade utbildning. Två femtedelar (n=41) har gymnasiutbildning och två femtedelar (n=41) högskole- eller universitetsutbildning. Sysselsättning: I princip samtliga respondenter förvärvsarbetar (n=95). Endast en person studerar, en är arbetslös och två personer är pensionärer. Civilstånd/Familjeförhållanden: Drygt två tredjedelar (n=70) är gift eller lever i samboförhållande. Av dessa har 46% ( n=46) hemmavarande barn. En knapp tredjedel (n=29) är ensamstående, varav en femtedel (n=20) har hemmavarande barn. 2.2 Kvinnor och mäns förhållningssätt till lunchen och dess betydelse Val av lunchrätt (flera svar möjliga). Bas: 46 Kvinnor och 53 Män. Resultatet visar en markant skillnad mellan män och kvinnors val av lunchrätt. Av männen uppger 79% att de oftast väljer husmanskost som dagens lunch, att jämföras med endast 15% av kvinnorna. I nästan lika hög grad som männen väljer husmanskost väljer kvinnorna det asiatiska lunchalternativet (76%). Skillnad mellan könen går vidare att finna i antalet personer 5

9 som uppger att de oftast äter sallad som dagens lunch, dessa utgör 26% av kvinnorna och 8% av männen. Övriga alternativ visar inga tydliga tendenser på könsskillnader (se figur 1, bilaga 1). procent (%) figur Män Kvinnor asiatiskt husmans pasta sallad Preferenser (flera svar möjliga). Bas: 46 Kvinnor och 53 Män. Betydligt fler kvinnor (52%) än män (13%) efterfrågar fler alternativ av fettsnåla rätter. Kvinnorna vill också i högre utsträckning se fler vegetariska rätter (26%) än männen (2%). Männen däremot efterfrågar mer klassisk husmanskost, (30%), hamburgare/grillrätter (15%) och pizza (13%). Båda könen efterfrågar mer kryddstarka rätter och rätter med utlänska influenser (se figur 2, bilaga 1) Påverkande faktorer vid val av lunchrätt (flera svar möjliga). Bas: 46 Kvinnor och 53 Män Även här syns en tydlig indelning av kvinnor och män. Männen uppger att de faktorer som påverkar mest i deras lunchval är rättens innehåll (51%) och att lunchrätten är mättande (40%). Av kvinnorna uppger mer än hälften att de påverkas av huruvida rätten är fettsnål eller inte (54%). Av kvinnorna uppger 41% (n=19) att deras lunchval styrs av innehållet i rätten. Att lunchrätten ska vara mättande påverkar bara valet hos 9% av de tillfrågade kvinnorna (se figur 3, bilaga 1) Lunchens betydelse (ett svar möjligt). Bas: 46 Kvinnor och 53 Män Män äter sin lunch på restaurang i betydligt högre grad än kvinnorna, mer än hälften av männen uppger att de äter lunch ute i stort sett varje dag (57%). Endast 24% av kvinnorna uppger detta svarsalternativ. Ungefär lika många kvinnor äter ute 2-3 gånger/vecka (28%), en gång i veckan (24%) eller mer sällan (24%). Männen som äter ute 2-3 gånger/vecka uppgår till 26%. Av de resterande männen äter 11% ute en gång i veckan och 6% mer sällan (se figur 4 och 5, bilaga 1). 6

10 Drygt hälften av männen (51%) äter också ytterligare ett lagat mål mat om dagen, förutom lunchen. För kvinnorna består denna grupp av 43%. Nästan en fjärdedel av kvinnorna uppger att de sällan eller aldrig äter ytterligare ett lagat mål mat om dagen, jämfört 10% av männen. Ungefär lika stort antal kvinnor (33%) och män (39%) uppger att de för det mesta äter ytterligare ett lagat mål. (se fig 6, bilaga 1) Vikten av hälsosam lunchmat (ett svar möjligt) Bas: 46 Kvinnor och 53 Män Betydligt fler kvinnor än män anser det vara mycket viktigt att maten de väljer till lunch är hälsosam, nästan hälften av kvinnorna uppger detta (48%), jämfört med endast 21% av männen. Den grupp som anser det vara oviktigt att lunchmaten är hälsosam består enbart av män (36%). Av de som tycker att detta är ganska viktigt finns ingen större skillnad mellan män (43%) och kvinnor (46%) Svarsalternativet Vet ej/har ingen åsikt valdes av 6% av kvinnorna (se figur 7, bilaga 1) Kroppsuppfattning (ett svar möjligt) Bas: 46 Kvinnor och 53 Män Att kvinnorna i högre grad tänker på matens betydelse för hälsan och kroppen syns tydligt i de skilda förhållningssätt de har till viktreducering eller bantning. Nästan hälften (44%) av kvinnorna har genomgått en sk. bantningskur vid flera tillfällen. Ytterligare 28% har bantat vid ett tillfälle. Antalet kvinnor som aldrig har bantat uppgår till resterande 28%. Hos männen finns det inte någon som har bantat flera gånger, hela 87% uppger att de aldrig provat på en sk. bantningskur. Resterande män (13%) uppger att de bantat vid ett tillfälle (se fig 8, bilaga 1). Av samtliga respondenter uppger omkring hälften att de är förhållandevis nöjda med sin kroppsvikt, men att de strävar efter att gå ner lite. Av dessa är kvinnorna något fler än männen Endast 13% av kvinnorna är helt nöjda med sin vikt, jämfört med 36% av männen (se figur 9, bilaga 1). Kvinnorna har också betydligt bättre kunskaper om kostrelaterade begrepp än männen. Drygt hälften av kvinnorna känner till Atkinsons diet (54%) och Glukemiskt index (54%) mycket väl, endast 13% resp. 6% av männen har samma nivå av kunskaper om dessa kostrelaterade begrepp (se figur 10 och 11, bilaga 1) Intresse av matlagning (ett svar möjligt) Bas: 46 Kvinnor och 53 Män Mer än hälften av alla kvinnor (56%) tycker att det är roligt att laga mat, jämfört med var tredje man. Av männen uppger drygt en fjärdedel att de inte tycker att matlagning är roligt, och vill därför helst slippa. Endast en av kvinnorna uppger att hon helst slipper laga mat. De män som anser att matlagning är ett rutinjobb som kan vara roligt ibland uppgår till 34% motsvarande hos kvinnorna uppges av 24% (se fig 12, bilaga 1). 2.3 Skillnader i utbildningsnivå i förhållande till lunchen och dess betydelse Respondenternas indelning i förhållande till utbildningsnivå: Antal män med grundskole- eller gymnasieutbildning: 32 (60% av männen) Antal män med högskole- eller universitetsutbildning: 21 (40% av männen) 7

11 Antal kvinnor med grundskole- eller gymnasieutbildning: 25 (54% av kvinnorna) Antal kvinnor med högskole- eller universitetsutbildning: 21 (46% av kvinnorna) Val av lunchrätt (flera svar möjliga) Bas: 46 Kvinnor och 53 Män, fördelade enligt utbildningsnivå Det går att utläsa en beydligt större skillnad i val av lunchrätt i förhållande till utbildning hos männen än hos kvinnorna. Den största skillnaden går att finna i det asiatiska lunchalternativet. Totalt 48% av männen som har högskole- eller universitetsutbildning anger att de oftast väljer den asiatiska lunchrätten, att jämföras med 25% av de män som endast har grundskole- eller gymnasieutbildning. För alternativet husmanskost är skillnaden betydligt mindre i förhållande till utbildning, 76% av männen med högre nivå av utbildning anger att de oftast väljer husmanskost, motsvarande siffra för de män med lägre nivå av utbildning (grundskole- eller gymnasie-utbildning) uppgår till 81%. Av kvinnorna uppger något fler bland de med högre nivå av utbildning att de oftast äter asiatiskt och sallad jämfört med de kvinnor med lägre nivå av utbildning, där 72% väljer asiatiskt och 20% väljer sallad. Övriga lunchalternativ visade inga generella skillnader i förhållande till utbildningsnivå. (Redovisning av samtliga resultat finns i figur 13, bilaga 1). figur 13. Kvinnor Män grundskola/ högskole-/ grundskola/ högskole-/ gymnasium univ. utb. gymnasium univ. utb. Asiatiskt Husmans Pasta Sallad Pizza Vikten av hälsosam lunchmat Ingen generell skillnad går att finna mellan utbildningsnivå och valet av hälsosam lunchmat. Ingen märkbar skillnad går heller att finna i kroppsuppfattning eller intresse av matlagning i förhållande till nivå av utbildning. 2.4 Åldersskillnader i förhållningssätt till lunchen och dess betydelse Åldersgrupper: år ( 12 män, 7 kvinnor ) år ( 18 män, 15 kvinnor ) år ( 20 män, 18 kvinnor ) år (inkluderas ej eftersom antal respondenter endast uppgår till 6 individer). 65 år och över (inkluderas ej eftersom antal respondenter endast uppgår till 3 individer). 8

12 2.4.1 Val av lunchrätt (flera svar möjliga). Bas: 40 Kvinnor och 50 Män, fördelade enligt åldersgrupp Flera tydliga tendenser kan avläsas. De yngre männen (20-30 år) väljer i betydligt högre grad asiatiskt jämfört med de äldre åldersgrupperna. Hela 67% av de yngre männen väljer asiatiskt, jämfört med 28% i åldersgruppen och 25% i åldersgruppen år. Den andra tydliga tendensen visar sig hos kvinnorna och valet av sallad som dagens lunch. De kvinnor som väljer detta alternativ finns övervägande inom åldersgruppen år, där 47% uppger att de oftast väljer lunchalternativet ur salladsmenyn, att jämföras med 29%, i åldersgruppen år och 11% av kvinnorna mellan år (se fig 14, bilaga 1) Skillnader i konsumtionen av olika typer av maträtter Bas: 40 Kvinnor och 50 Män, fördelade enligt åldersgrupp Konsumtionen av fisk visar på ytterligare skillnader mellan de olika åldersgrupperna. Hela 68% av de personer mellan år äter mindre fisk idag jämfört med deras uppväxttid. I övriga åldergrupper uppger drygt 40% av kvinnorna och männen att deras konsumtion av fisk i deras nuvarande hem är mindre än när de växte upp. Resultatet visar också att de inom åldersgruppen år, i högre grad än de andra åldersgrupperna, uppger att de äter mindre husmanskost idag jämfört med deras uppväxttid. Den högsta konsumtionsökningen av pasta och pizza står de äldre åldersgrupperna för, 86-89% av de inom år uppger att de äter mer pizza och pasta nu jämfört med förr. Denna åldersgrupp står också för den största minskningen av kötträtter. Generellt för alla åldersgrupper visar resultatet att 50% eller fler minskat konsumtionen av husmanskost. Majoriteten av respondenterna äter också markant mindre potatis idag än förr. Ris, pasta och sallad står för en generell konsumtionsökning. (för fullständig tabell, se figur 15, bilaga 1). figur år år år fiskrätter: 68% 41% 43% klassisk husmanskost: 79% 50% 52% pizza: 53% 69% 86% pasta: 68% 78% 89% = mindre. = mer Vikten av hälsosam lunchmat (ett svar möjligt) Bas: 40 Kvinnor och 50 Män, fördelade enligt åldersgrupp. En tydlig åldersindelning går att finna i de män som svarar att de anser det vara oviktigt huruvida lunchrätten är hälsosam eller inte. Av de yngre männen (20-30 år) uppger hela 78% 9

13 detta svarsalternativ, jämfört med 22% av de män mellan år och 30% av de män inom åldersgruppen år. Som tidigare presenteras går det också att finna åldersskillnader i fördelningen av de kvinnor som väljer sallad som dagens lunch, nästan hälften av kvinnorna i åldersgruppen år uppger att de oftast väljer sallad till lunch. I övrigt går det inte att utläsa några betydande skillnader i vikten av hälsosam lunchmat i förhållande till ålder Kroppsuppfattning (ett svar möjligt) Bas: 40 Kvinnor och 50 Män, fördelade enligt åldersgrupp Yngre kvinnor (20-30 år) har bantat flera gånger i högre utsträckning än de kvinnor i de äldre åldersgrupperna. Hela 71% av de unga kvinnorna uppger att de genomgått en sk. bantningskur vid flera tillfällen, jämfört med 48% i åldrarna år och 42% i åldrarna år Intresse av matlagning (ett svar möjligt) Bas: 40 Kvinnor och 50 Män, fördelade enligt åldersgrupp Yngre män (20-30 år) finner matlagning roligt i högre grad än de äldre åldersgrupperna. Av de unga männen uppger hälften att de finner matlagning roligt, endast en av männen i denna åldersgrupp uppger att han helst slipper laga mat (se sid. 20, figur 18 och 19). Till skillnad från männen tycker inte de unga kvinnorna i lika hög grad att matlagning är roligt. Av de kvinnor mellan år uppger 29% detta svarsalternativ. Av kvinnorna som befinner sig mellan år uppger däremot hela 71% att det tycker om att laga mat. 2.5 Resvanor Drygt hälften av samtliga respondenter uppger att de anser att deras erfarenheter från resor influerat dem i valet av lunchrätt när de äter ute. Inget samband mellan kön, utbildning eller ålder går att utläsas, det går inte heller att se något samband mellan resevanor och val av lunchrätt eller intresse av matlagning. Resultatet visade en förhållandevis jämn fördelning mellan samtliga varibler. 3. DISKUSSION Arbetet syftade till att undersöka om det fanns något samband mellan val av lunchrätt och individernas nivå av utbildning, kön eller ålder. Även individernas medvetenhet och förhållande till kostens påverkan på hälsan var av intresse för undersökningen. Vidare syftade arbetet till att undersöka om resevanor och intresse av matlagning påverkade individerna i deras lunchval. Målsättningen var också att belysa dessa faktorers inverkan på vuxna individers förhållningsätt till mat och lunchvanor. Resultatet av undersökningen visar att många av dessa faktorer påverkar individernas val av lunchrätt, framförallt har skillnader mellan män och kvinnor visat sig vara påtagliga i lunchvalet. Skillnader har också kunnat redovisats mellan åldersgrupper och nivå av 10

C-UPPSATS. Vilka faktorer påverkar konsumentens benägenhet att välja ekologiskt producerad mat? Louise Eriksson Ann-Christine Kihlström

C-UPPSATS. Vilka faktorer påverkar konsumentens benägenhet att välja ekologiskt producerad mat? Louise Eriksson Ann-Christine Kihlström C-UPPSATS 2008:161 Vilka faktorer påverkar konsumentens benägenhet att välja ekologiskt producerad mat? Louise Eriksson Ann-Christine Kihlström Luleå tekniska universitet C-uppsats Marknadsföring Institutionen

Läs mer

Livsstilsrelaterade matvanor

Livsstilsrelaterade matvanor Livsstilsrelaterade matvanor en studie av attityder och beteende hos svenska konsumenter PärJohan Andersson SLU, Institutionen för Ekonomi Examensarbete 318 Examensarbete i företagsekonomi, 20p Uppsala

Läs mer

Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011

Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 Rapport 2011:13 Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 2 (121 ) Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 Konsumentverket 2011 Utredare: Cathrin Lundqvist och Karin Echeverri 3

Läs mer

Verklighetens klassamhälle

Verklighetens klassamhälle Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Verklighetens klassamhälle - en studie av sambandet mellan socioekonomisk klass och betyg Reality of class society Mikael

Läs mer

Spegel, spegel på väggen där

Spegel, spegel på väggen där C/D-UPPSATS 2006:06 Spegel, spegel på väggen där TV:s presentation av utseendet i de program ungdomar ser på LINDA BJÖRKMAN ANN-LOUISE NILSSON SOCIOLOGI C/D Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Demografiska skillnader vid aktieplaceringar

Demografiska skillnader vid aktieplaceringar Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mikael Bååth Demografiska skillnader vid aktieplaceringar En studie om eventuella demografiska skillnader vid aktieplaceringar Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin:

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott

Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott En enkätstudie om användning och attityder till kosttillskott Kajsa Johansson Sara Müller 2012 Praktik med examensarbete i idrottspedagogik, 15 hp

Läs mer

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare 1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Sociologi och Socialt Utvecklingsarbete C-uppsats Ht 2007 Handledare: Ann-Katrin Witt Examinator: Åke Nilsén Hade det inte kostat så mycket, hade

Läs mer

Måltiden som symboliskt kapital

Måltiden som symboliskt kapital Måltiden som symboliskt kapital - en etnologisk studie av mat, medelklass & identitetsskapande Göteborgs universitet Kandidatuppsats Kurs: ET1501, Etnologisk fördjupning Författare: Julia Wennergren Glimstedt

Läs mer

Auktoriserad revisor på lika villkor

Auktoriserad revisor på lika villkor Institutionen för Ekonomi Kandidatuppsats HT 2005 Auktoriserad revisor på lika villkor - Varför uppnår inte fler av de godkända kvinnliga revisorerna auktorisation? Författare: Margareta Eriksson Kristina

Läs mer

Ålderism bland SPF:s medlemmar

Ålderism bland SPF:s medlemmar Ålderism bland SPF:s medlemmar Detta hade aldrig hänt mig om jag varit yngre Rapport från medlemsenkät 2012 J. Lars G. Nilsson Ansvarig för ålderismprogrammet inom SPF lars.nilsson@spf.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa

Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa En kunskapssammanställning av KvinnorKan KAPITEL 1 2 Copyright 2014 KvinnorKan Producerad med stöd av Ungdomsstyrelsen, Stockholm Författarna ansvarar för innehållet

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

C-UPPSATS. Social trygghet att starta företag tillsammans. Ellen Nyström Helena Ström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Social trygghet att starta företag tillsammans. Ellen Nyström Helena Ström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:213 Social trygghet att starta företag tillsammans Ellen Nyström Helena Ström Luleå tekniska universitet C-uppsats Arbetsmiljö Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Industriell

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Ann Bergman och Lars Ivarsson Tillgänglighet för arbetsgivare, familj och kund En utmaning för handeln som arbetsplats Karlstad University Studies

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet?

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? EXAMENSARBETE 2006:037 Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? En studie kring hur utrymmet fördelas mellan könen i ämnet biologi Maria Thurfjell Marie Viklund Luleå tekniska universitet

Läs mer

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C Trygg E-handel Författare: David Nedergård Handledare: PG Holmlöv 1 Sammanfattning E-handeln i Sverige tog stora

Läs mer

Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy

Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy Examensarbete C-uppsats, Grundnivå 15 hp, ht 2011 Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy - Patienters kostvanor sex månader postoperativt ULRIKA BRUNN Institutionen för kostvetenskap Box 560 Besöksadress:

Läs mer

Omega-3-tillskott eller fisk?

Omega-3-tillskott eller fisk? Examensarbete C-uppsats, Grundnivå 15 hp, ht 2011 Omega-3-tillskott eller fisk? En kartläggning av studenters användande av omega-3-tillskott Anna-Stina Nilsson Sanna Engerdahl Institutionen för kostvetenskap

Läs mer

All-in eller fold? - En studie om intresset för poker i mobiltelefonen som extratjänst

All-in eller fold? - En studie om intresset för poker i mobiltelefonen som extratjänst Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST Kandidatuppsats i Företagsekonomi, EFO225-01-13 All-in eller fold? - En studie om intresset för poker i Handledare: Claes Jonsson Författare: Joacim

Läs mer

C-UPPSATS. Manliga studenters kroppsuppfattning

C-UPPSATS. Manliga studenters kroppsuppfattning C-UPPSATS 2007:135 Manliga studenters kroppsuppfattning En jämförelse mellan sjukgymnast- och maskinteknikstudenter vid Luleå tekniska universitet Ali Dahan Peter Johansson Luleå tekniska universitet C-uppsats

Läs mer

Att våga vara mobil - En studie i hur företag kan påverka konsumentens köpvanor genom införandet av mobil handel

Att våga vara mobil - En studie i hur företag kan påverka konsumentens köpvanor genom införandet av mobil handel Att våga vara mobil - En studie i hur företag kan påverka konsumentens köpvanor genom införandet av mobil handel Författare: Hannes Fagerman, Martin Nilsson Handledare LNU Joachim Timlon Examinator LNU

Läs mer

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?

Har brukarna förtroende för hemtjänsten? Rapportserie Har brukarna förtroende för hemtjänsten? En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006 Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck Rapport nr: 2006:7 ISSN: 1653-2414 ISBN: 91-99975930-6-0

Läs mer

Vad är det som påverkar elevers val av gymnasieskola?

Vad är det som påverkar elevers val av gymnasieskola? Södertörns Högskola Lärarutbildningen Uppsats C-nivå 10p. i pedagogik HT 2007 Vad är det som påverkar elevers val av gymnasieskola? Författare: Björn Larsson Handledare: Patric Sahlén Examinator: Kenneth

Läs mer

Mamma, vad blir det för mat idag?

Mamma, vad blir det för mat idag? Mamma, vad blir det för mat idag? - en utvärdering av en hälsofrämjande insats riktad mot småbarnsföräldrar Nathalie Juneborg Rapportnummer: VT2012-42 Examensarbete: 15 hp Program: Hälsopromotionsprogrammet,

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

KVINNA 50+ ARBETSLÖS

KVINNA 50+ ARBETSLÖS Lunds Universitet Sociologiska Institutionen KVINNA 50+ ARBETSLÖS En kvalitativ studie hur ett antal arbetslösa kvinnor mellan 50 och 64 år uppfattar och hanterar sin situation Författare: Ida Bergman

Läs mer