SÄKERHETSDATABLAD. enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD. enligt Förordning (EG) nr 1907/2006"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Namnet på ämnet Identifieringsnummer Registreringsnummer C-1098 (EU) Registration Exemptions Uppfyller kriterierna för undantag under Annex V. Synonymer Säkerhetsdatablad nummer Capric acid LC137 Produktkod Utgivningsdatum Versionsnummer 04 Revisionsdatum Ersätter datumet 14-april augusti maj Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Identifierade användningar Användningar som det avråds från Intermediär. Inte känd Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Supplier Name AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Procter & Gamble International Operations SA P&G Chemicals - Europe 47, Route de Saint-Georges 1213 Petit-Lancy1, Schweiz För nödtelefon CHEMTREC: För kvalitet, service-eller produktrelaterade frågor ring: + (44) Måndag-fredag från 9:00 till 17:00 Greenwich Mean Time Ämnets fysikaliska faror och dess faror för människors hälsa och för miljön har bedömts och/eller ämnet har testats för dessa faror och klassificeringen är följande. Klassificering enligt direktivet 67/548/EEG eller 1999/45/EG samt ändringarna i dessa Klassificering Xi;R36/38 Alla R-frasernas fullständiga text visas i avsnittet 16. Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den Hälsoeffekter Hudfrätande/irriterande Allvarliga ögonskador/ögonirritation Kategori 2 Kategori 2 Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Sammanfattning av faror Fysikaliska effekter Hälsoeffekter Miljöeffekter Särskilda faror Viktigaste symptomen Inte klassificerad för fysikaliska faror. Irriterar ögonen och huden. Inte klassificerad för miljöfaror. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden Version nr: 04 Revisionsdatum: 12-augusti-2014 Utgivningsdatum: 14-april / 8

2 2.2. Märkningsuppgifter Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den Innehåller: Identifieringsnummer Farosymboler Signalord Faroangivelser Skyddsangivelser Förebyggande Åtgärder Förvaring Avfall Kompletterande märkningsinformation Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med rikliga mängder tvål och vatten. Om hudirritation uppstår: Kontakta läkare/sök läkarvård. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Inte tillämplig Andra faror Ej tilldelat. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.1. Ämnen Allmän Information Kemiskt namn % CAS-nummer /EC-nummer REACH registreringsnummer Index nr Anteckningar Klassificering: DSD: CLP: Xi;R36/ Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H CLP: Förordning nr 1272/2008. DSD: Direktiv 67/548/EEG. #: För detta ämne har fastställts gemenskapsgränsvärde(n) för exponering på arbetsplatsen. PBT: långlivad, bioackumulerande och toxisk ämne. vpvb: mycket långlivad och mycket bioackumulerande ämne. Kommentarer om sammansättning AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen Allmän Information 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning Hudkontakt Ogonkontakt Förtäring 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Alla R- och H-frasernas fullständiga text visas i avsnittet 16. Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen Sök sjukvård om symptomen kvarstår. Vid andningsstillstånd, ge konstgjord andning. Vid andningssvårigheter ge syrgas. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Spola ögonen omedelbart med mycket vatten i minst 5 minuter. Tag ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Kontakta läkare om irritation utvecklas och består. Skölj munnen ordentligt. Vid osannolik händelse av förtäring kontakta en läkare eller förgiftningsavdelning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden Version nr: 04 Revisionsdatum: 12-augusti-2014 Utgivningsdatum: 14-april / 8

3 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Behandla enligt symptom. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder Allmänna brandfaror 5.1. Släckmedel Lämpliga släckmedel Olämpliga släckmedel 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal Speciella förfaranden vid brandbekämpning Vattenspray. Alkoholbeständigt skum. Torr kemikalie. Koldioxid (CO2). Använd inte vattenstråle. Koloxid och koldioxid. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Använd syrgasapparat och skyddskläder. Undvik inandning av damm eller ånga. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer För annan personal än räddningspersonal För räddningspersonal Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Håll obehörig personal på avstånd Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Undvik inandning av damm. An appropriate NIOSH/MSHA approved respirator should be used if a mist, vapor or dust is generated Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör eller vattendrag. Samla upp i behållare och tillslut dem noga. Förhindra dammoln. Använd vattenspray för att minska ångorna eller avleda drivande ångmoln Metoder och material för inneslutning och sanering 6.4. Hänvisning till andra avsnitt AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 7.3. Specifik slutanvändning Använd ett icke brännbart material som vermiculit, sand eller jord för att suga upp produkten och placera den i en behållare för senare avfallshantering. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Undvik dammbildning. Förvaras avskilt från värme, gnistor och öppen eld. Behållaren ska vara väl tillsluten. Använd icke-gnistbildande redskap och explosionssäker utrustning. Förvara i syrafasta kärl som rostfritt stål, aluminium eller stål belagt och fodrad med harts såsom Lithcote LC-19 eller Kanigen. Förvara i en ordentligt tillsluten behållare. Ska hållas borta från möjlig kontakt med inkompatibla ämnen. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Förvaras på en sval, torr plats. Rumstemperatur - normala förhållanden. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1. Kontrollparametrar Rekommenderade övervakningsförfaranden 8.2. Begränsning av exponeringen Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning Allmän Information Ögonskydd/ansiktsskydd Hudskydd Punktutsug rekommenderas. Undvik dammbildning. Om tekniska åtgärder inte är tillräckliga för att upprätthålla koncentrationer av dammpartiklar under OEL så måste lämpliga andningsskydd användas. Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning. Förvaras avskilt från värme, gnistor och öppen eld. Följ god kemikaliehygien. Goggles or face shield with goggles, dependent upon potential exposure Version nr: 04 Revisionsdatum: 12-augusti-2014 Utgivningsdatum: 14-april / 8

4 - Handskydd Gummihandskar. Den mest lämpliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan meddela handskmaterialets genombrottstid. - Annat Använd lämpliga skyddskläder vid långvarig eller upprepad hudkontakt. Andingsskydd Termisk fara Hygieniska åtgärder Andningsmask måste bäras vid dammexposition. Andningsskydd mot damm. P2 (dammfilter, fint damm). Följ god kemikaliehygien. Behållaren ska vara väl tillsluten. Man får inte äta, dricka eller röka under användning av produkten. Begränsning av miljöexponeringen Angående avfallshantering, se sektion 13. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Lukt Aggregationstillstånd Form Färg Lukttröskel ph-värde Smältpunkt/fryspunkt Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Flampunkt Avdunstningshastighet Brandfarlighet (fast form, gas) Flytande. Pulver. Kristallint pulver. Vit Stark. 0,002 ppm Inte tillämplig. 32 C (89,6 F) > 269 C (> 516,2 F) 148,00 C (298,40 F) Inte tillämplig. Inte tillämplig. Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns. Brännbarhetsgräns - undre (%) Brännbarhetsgräns - övre (%) Ångdensitet 5,9 Relativ densitet 0,88 Not needed Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) Sönderfallstemperatur Explosiva egenskaper Oxiderande egenskaper 9.2. Annan information Dynamisk viskositet 0,015 g/100 ml See Section C (572 F) 0,0053 Pa s 40 ⁰C AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet Reaktivitet Starka oxidationsmedel. Reduktionsmedel. Starka baser Kemisk stabilitet Stabil vid normala förhållanden Risken för farliga reaktioner Förhållanden som ska undvikas Farlig polymerisation inträffar inte Oförenliga material Starka oxidationsmedel Farliga sönderdelningsprodukter Undvik temperaturer som överstiger flampunkten. Ytterligt farlig brand- och explosionsrisk. Undvik damm i närheten av antändningskällor. Förvaras avskilt från värme, gnistor och öppen eld. Förbränning orsakar giftiga rökgaser: Koloxid och koldioxid Version nr: 04 Revisionsdatum: 12-augusti-2014 Utgivningsdatum: 14-april / 8

5 AVSNITT 11: Toxikologisk information Allmän Information Information om sannolika exponeringsvägar Förtäring Inandning Hudkontakt Irriterar huden. Ogonkontakt Orsakar allvarlig ögonirritation. Symptom Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet Komponenter ( ) Akut Dermal LD50 Art Testresultat Kanin > 5000 mg/kg, Litteratur värde. Oral LD50 Hudfrätande/irriterande Irritation Frätning - Hud Allvarliga ögonskador/irritation Irritation Frätning - Öga Råtta Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. 0, Litteratur värde. Resultat: irriterande > mg/kg, Litteratur värde. Luftvägssensibilisering Hudsensibilisering Mutagenitet i könsceller Carcinogenitet Reproduktionstoxicitet Toxikokinetik, metabolism och distribution Specifik organtoxicitet efter en enda exponering Specifik organtoxicitet efter upprepade exponeringar Kvävningsrisk Information om ämnen respektive blandningar Annan information 0, Litteratur värde. Resultat: irriterande Inte känt. AVSNITT 12: Ekologisk information Toxicitet Komponenter ( ) Annat skydd Art Mikroorganismer Testresultat 3000 mg/l, 30 minuter, Aquatic. Litteratur värde Version nr: 04 Revisionsdatum: 12-augusti-2014 Utgivningsdatum: 14-april / 8

6 Komponenter Art Testresultat Akut Fisk LC50 Annat skydd 41 mg/l, 48 timmar, Vattenlevande organismer. Litteratur värde. Akvatisk Akut Fisk LC50 Medaka, hög-ögon (Oryzias latipes) 20 mg/l, 24 timmar, Litteratur värde. Kräftdjur EC50 Vattenloppa (Daphnia magna) 65 mg/l, 24 timmar, Litteratur värde. Jordisk Annat skydd EC0 Mark bakterien (Pseudomonas putida) 3000 mg/l, 0,5 timmar, Litteratur värde Persistens och nedbrytbarhet Lätt nedbrytbart. Bionedbrytbarhet Nedbrytningsprocent (Aerobisk bionedbrytning) Bioackumuleringsförmåga Bioackumulerar inte. Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow) 4, Rörligheten i jord Ej tillämpligt. Adsorption Jord/Sediment-sorption - Log Koc Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Andra skadliga effekter AVSNITT 13: Avfallshantering Avfallsbehandlingsmetoder Restavfall Förorenade förpackningar EU:s avfallshanteringskod Avfallshanteringsmetoder / information AVSNITT 14: Transportinformation ADR RID ADN IATA IMDG AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 9 %, Litteratur värde. Testets längd: 5 dagar 4,09, Experimental value. Anses inte vara långlivade, bioackumulerande eller toxiska (PBT). Innehållet/behållaren bortskaffas enligt lokala/regionala/nationella/inte rnationella bestämmelser. Innehållet/behållaren bortskaffas enligt lokala/regionala/nationella/inte rnationella bestämmelser. Ta bort till en auktoriserad förbränningsugn utrustad med en efterbrännkammare och en flue gas skrubber med energiåtervinning. Innehållet/b ehållaren bortskaffas enligt lokala/regionala/nationella/inte rnationella bestämmelser. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU-förordningar Version nr: 04 Revisionsdatum: 12-augusti-2014 Utgivningsdatum: 14-april / 8

7 Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, Bilaga I Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, Bilaga II Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar, Bilaga I i ändrad form Förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 1 i ändrad form Förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 2 i ändrad form Förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 3 i ändrad form Förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga V i ändrad form Förordning (EG) nr 166/2006 Bilaga II Register över utsläpp och överföringar av föroreningar Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH Artikel 59(1) Förteckning över kandidater i den form som den för tillfället är publicerad av ECHA Tillstånd Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH Bilaga XIV Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd Användningsrestriktioner Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH Bilaga XVII Begränsning av utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen i ändrad form Direktiv 2004/37/EG: om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet Inte reglerad. Direktiv 92/85/EEG: om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar Inte reglerad. Övriga bestämmelser Detta säkerhetsdatablad överensstämmer med kraven i bestämmelsen (EG) nr 1907/2006. Nationella bestämmelser Kemikaliesäkerhetsbedömning Vattenriskklass VwVwS WGK1, ID Number 657 Liststatus Land/länder eller region Australien Kanada Kina Europa Europa pan Korea Nya Zeeland Filippinerna Schweiz Ingen bedömning om den kemiska säkerheten har utförts. List Australiens förteckning över kemiska ämnen (AICS) Förteckning över inhemska ämnen (DSL) Förteckning över befintliga kemiska ämnen i Kina (Inventory of Existing Chemical Substances in China, IECSC) Förteckning över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen (EINECS) Europeisk förteckning över anmälda kemiska ämnen, ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) Förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen (Inventory of Existing and New Chemical Substances, ENCS) Befintlig kemisk lista, ECL (Existing Chemicals List) Nya Zeeland-förteckning Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen (PICCS) Switzerland FOPH I lager (ja/nej)* Nej Version nr: 04 Revisionsdatum: 12-augusti-2014 Utgivningsdatum: 14-april / 8

8 Land/länder eller region List USA och Puerto Rico Kontrollakt med förteckning över giftiga ämnen (TSCA) *Ett "" anger att denna produkts alla beståndsdelar uppfyller inventeriekraven som ställs av jurisdiktionslandet/-länderna I lager (ja/nej)* AVSNITT 16: Annan information Lista över förkortningar Referenser Information om bedömningsmetod som leder till klassificering av blandningen Den fullständiga ordalydelsen av alla R-fraser och faroangivelser i avsnitten 2-15 Revisionsinformation Utbildningsinformation Friskrivningsklausul R36/38 Irriterar ögonen och huden. H315 - Irriterar huden. H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. Detta dokument har ändrats påtagligt och bör kontrolleras i sin helhet. Innleveringen av sikkerhetsdatabladet kan bli pålagt ved lov, men dette er ikke en påstand om at stoffet er farlig når det brukes i samsvar med riktig sikkerhetspraksis og normale håndteringsprosedyrer. Data som følger med er kun til bruk i forbindelse med sikkerhet og helse. Informasjonen i dette dokumentet er blitt hentet fra kilder som vurderes av Procter & Gamble å være pålitelig og er nøyaktig på det beste av selskapets kunnskap. Opplysningene angår det spesifike produkt her, og forholder seg ikke til bruk i kombinasjon med noe annet materiale av andre prosesser. Procter & Gamble påtar seg intet ansvar for skade på mottaker eller tredjepersoner, eller for noen skade på eiendom som følge av misbruk av den kontrollerte produktet Version nr: 04 Revisionsdatum: 12-augusti-2014 Utgivningsdatum: 14-april / 8

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Avsnitt 2: Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Avsnitt 2: Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Blandningens handelsnamn eller beteckning Registreringsnummer Säkerhetsdatablad nummer 22930 Produktens

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Använd enligt leverantörens rekommendationer.

SÄKERHETSDATABLAD. Använd enligt leverantörens rekommendationer. SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Blandningens handelsnamn eller beteckning Registreringsnummer Synonymer Utfärdandedatum Versionsnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Blandningens handelsnamn eller beteckning Registreringsnummer Synonymer Artikel nr Utgivningsdatum

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer ID 14301 Intern identifiering 7410 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh)

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh) Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh) GS 15 Gear Spray Ersätter datumet: 08-maj-2014 Version 2 Avsnitt 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonym(er) CAS Nr.

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Clear Pool

SÄKERHETSDATABLAD. Clear Pool SÄKERHETSDATABLAD Clear Pool AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 1 Utgivningsdatum 5/26/2015 9:36:50 AM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Clear Pool Artikelnr. 36477 1.2

Läs mer

Version 4 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 23.11.2014 Tryckdatum 23.11.2014

Version 4 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 23.11.2014 Tryckdatum 23.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A8612AI 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Electrospray Tuning Mix. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Electrospray Tuning Mix. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Part No. G2431A, G2421-60001, G2431-60001 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Omarbetad 31/07/2013 Ersätter datum 26/07/2013 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML

SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 1 Utgivningsdatum 5/14/2014 1:15:28 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn TRÖSKELSKYDDSMASSA

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning:

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning: Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: Version: AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Tollhouse ph-höjer Ämnets namn: Produktkod: 4049 Registrerings

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Europa SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Europa SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Europa SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2013-04-06 Tryckdatum: 2013-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2011-04-06 Tryckdatum: 2011-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FLOORTOP

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FLOORTOP Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 - PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER Novaprep HQ+ Preservative Solution -

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 - PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER Novaprep HQ+ Preservative Solution - Utfärdat: 20150408 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60%

SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60% Ättiksyra 60% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60% AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.01.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Ättiksyra 60% Synonymer

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SikaMelt -9058/35 AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Plastlim

SÄKERHETSDATABLAD. Plastlim SÄKERHETSDATABLAD Plastlim AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 6/12/2013 12:40:32 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Plastlim Artikelnr. 3624412 Användningsområde

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter

SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter Office Depot Disktabletter Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010)

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) Skapat datum 03-feb-2015 Revisionsdatum: Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd)

Säkerhetsdatablad. Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd) Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 2011-10-01 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd) 12 Relevanta

Läs mer

KESTO KONTAKTLIMSFORTUNNING

KESTO KONTAKTLIMSFORTUNNING SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod T2157 1.1.3 REACH-registreringsnummer 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer