INL1 Praktikrapport. Heléne Eriksson. E-post: Textdesign, ITE302 Branschanalys och yrkesorientering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INL1 Praktikrapport. Heléne Eriksson. E-post: hen08003@student.mdh.se Textdesign, ITE302 Branschanalys och yrkesorientering"

Transkript

1 Heléne Eriksson. E-post: Textdesign, ITE302 Branschanalys och yrkesorientering

2 Allmänna uppgifter Arbetsgivare: Enhetschef Birgitta Wahlström Handledare: Catharina Fröjd Kyrkans Hus Box Eskilstuna Telefon E-post Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund s. 2. Syfte s. 3. Praktikplatsen s. 3.1 Svenska kyrkans organisation s. 3.2 Eskilstuna församling s. 3.3 Kyrkans hus s. 4. Informationsgruppen s. 4.1 Informationsgruppes arbetssätt s. 5. Min handledare s. 6. Mina arbetsuppgifter s. 7. Praktikens koppling till Informationsdesign/textdesign s. 8. Kontakter s. 9. Sammanfattning s. 10. Källor s.

3 1. Inledning och bakgrund I den här rapporten kommer jag att redogöra för, och reflektera kring, mitt arbete i kursen Branschanalys och yrkesorienterin, ITE305. Branschanalys och yrkesorientering är en kurs om 7,5 hp inom programmet Informationsdesign på Mälardalens högskola. I kursen får man som student välja om man vill göra en branschanalys eller en praktikperiod förlagd på en arbetsplats med koppling till utbildningen. Jag har valt det senare och har under fem veckors tid varit på praktik hos Informationsgruppen på Kyrkans hus, som tillhör Eskilstuna församling i Svenska kyrkan. Den information som finns i denna rapport kommer från egna erfarenheter, samtal med chefer, enhetschefer och anställda. Jag kommer inte att redogöra för metoder under någon separat rubrik utan har valt att skriva om det inbäddat under andra rubriker, där det är relevant. Jag har sedan tidigare koppling till kyrkan då jag har varit förtroendevald politiker i kyrkoråd och kyrkofullmäktige i Mariefreds församling. Där har jag även arbetat som ungdomsledare och hållit workshops i kreativt skrivande för konfirmandgrupper. Sedan några år tillbaka har jag varit aktiv som frivillig i Ansgarskyrkan som tillhör Eskilstuna församling. I och med frivilligarbetet har jag sett informationsgruppens arbete utifrån och haft kontakt med dem då jag bland annat har fungerat som bollplank i skapandet av en bloggfunktion för verksamheten i Ansgarskyrkan och i skapandet av en del interna trycksaker för samma kyrka. Jag har även gjort utställningsmaterial till Ansgarskrykans uttryckande konstarbete inom Utvecklingsarbetet Skapa. Det informationsmaterialet ställdes ut i Lissabon våren Mina tankar om att göra praktik hos informationsgruppen i församlingen kom sig av att jag ville få en större inblick i hur just de arbetar, men även för att få prova på hur det är att fungera och verka på en informationsavdelning i en större organisation, som Svenska kyrkan är. Ytterligare en anledning till att Svenska kyrkan är intressant som praktikplats är kopplingen mellan Eskilstuna stad och kristendomens spridning och kopplingen från det till marknadsföring, profilering och informationsarbete. Eskilstuna stad fick sitt namn av den engelske munken och missionären Eskil som kom att bli helgonförklarad för sitt arbete med att sprida den kristna tron till hedningarna på 1000-talet. S:t Eskils säte var i Fors kyrka i Eskilstuna församling och många viktiga delar av marknadsföringen av kristendomen utspelade sig just i Eskilstuna församling. De budskap och den information som S:t Eskil spred ut för över 1000 år sedan lever kvar idag, inte bara som ett historiskt minne och fysiska väggar som står kvar som delar av Fors kyrka, utan även som ett aktivt arbete i och med den verksamhet som bedrivs inom Svenska kyrkan och Eskilstuna församling, och i förlängningen även i informationsgruppens arbete. För en person som jag, som är intresserad av både religion och informationsdesign måste informationsavdelningen i Eskilstuna församling vara att betrakta som en fullträff i val av praktikplats. För att komma i kontakt med informationsgruppen sökte jag upp dess samordnare, kommunikatör Pia Karjalainen. Jag mejlade henne och berättade kort om vem jag var och om min utbildning, och att jag skulle göra en yrkesorientering med koppling till min den. I mejlet berättade jag att jag skulle ringa dem följande dag för att undersöka om det fanns möjlighet att göra yrkesorienteringen på deras informationsavdelning. När jag ringde följande dag hade Pia pratat med enhetschefenen för administration och service Birgitta Wahlström som var positiv till att ta emot mig. En knapp vecka senare träffades jag och Pia och diskuterade vad jag ville ha ut av min praktik och hur jag tänkte mig att den skulle se ut rent praktiskt. Vi bestämde att jag skulle vara deltid på arbetsplatsen och att jag skulle få som arbetsuppgift att skapa en informationsbroschyr om kyrkorna i Eskilstuna församling. Mina förväntningar på arbetsplatsen var primärt att få inblick i hur man arbetar i en informationsgrupp med intern information inom en större organisation. En annan förväntning var att själv prova på att vara verksam som informatör inom organisationen. 2. Syfte Kursens syfte är att jag som student ska få en handledareledd orientering i ett informationsdesign-relaterat yrkesomårde, dess arbetsplats och kontext. Tanken är att jag genom att ha en praktikperiod på en sådan arbetsplats ska bli bättre förberedd inför mitt kommande yrkesliv och att det ska underlätta för mig i mina framtida yrkesval. 3. Praktikplats För att kunna ge en klarare bild av min praktikplats följer här en presentation från organisationen i stort till min plats som praktiserande informatör inom Informationsgruppen i Eskilstuna församling. Under denna rubrik vill jag passa på att redogöra för hur min vistelse på praktikplatsen har varit upplagd: Jag har varit på praktikplatsen mellan timmar/vecka. Resterande timmar på arbetsveckan har jag ägnat mig åt att rapportskrivande. Att det skiljer sig så mycket i hur många timmar jag har varit på praktikplatsen varje vecka beror dels på att jag har varit på många studiebesök och dels på att enheten under ett par heldagar befann sig på annan ort för planeringsarbete och upptaktsmöten. Studiebesöken räknas naturligtvis även dem som praktik, men tiden på själva praktikplatsen/kontoret har varit som jag nämnde ovan. Totalt har jag i genomsnitt hållt mig omkring 40 timmar i veckan, oftast något mer. 3.1 Svenska kyrkans organisation Till att börja med vill jag ge en definition av vad en organisation är. Definitionen är hämtad ur Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter (1999:12) och menar att en organisation i de allra flesta fall: består av människor, är strukturerad på något sätt, samt är ämnad att uppnå bestämda mål. Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt kristet samfund. Det räknas som det största kristna samfundet i Sverige, både vad gäller medlemsantal och människor som på olika sätt deltar eller är aktiva inom kyrkan. Organisationen är uppdelad i 14 stift, och i dessa stift finns ett antal församlingar. Församlingarna har som uppgift att bedriva undervisning/sprida information, fira gudstjänst och att bedriva missionsarbete. Svenska kyrkan bedriver arbete på lokal, regional och nationell nivå. 3/17 4/17

4 På pappret är Svenska kyrkan sedan uråldriga traditioner en extremt hierarkisk organisation. Högs upp i den hierarkiska stegen finns en ärkebiskop. Sedan augusti 2006 sitter Anders Wejryd på denna post. Ärkebiskopen leder det gemensamma arbetet i biskopskollegiet, men bestämmer inte över stiftet och biskoparna. Varje stift har varsin biskop, som även sitter med i domapitlet. Domkapitlet består i regel av biskop, domprost, telologie professor (i universitetsstäder), en präst, en lekman vald av stiftets pastorat och två av kungens förordnade ledamöter. Biskoparnas uppgift är att besöka församlingarna i sitt stift och vägleda och uppmuntra dem i deras arbete. Biskoparna är alltså inte några regelrätta chefer även om de står högre upp i hierarkin än kyrkoherdarna. Församlingarna har varsin kyrkoherde som är en prästvigd person med befattning som högsta chef inom församlingen. Dock har han till sin hjälp även kyrkoråd och kyrkofullmäktige som är förtroendevalda personer vad gäller beslutsfattande. Under kyrkoherden arbetar sedan vanligtvis komministrar som chefer över sina distrikt. Distrikten har personer anställda för att kunna fullfölja oragnisationens syfte. Där finns alltså, präster, musiker, diakoner och pedagoger. Församlingarna har även administrativa avdelningar för att kunna sköta kontorsuppgifter så som gravärenden, ekonomi, telefonväxel, informationsarbete. Man han även vaktmästeri, städare samt församlingsvärdar/värdinnor. 3.2 Eskilstuna församling Eskilstuna stad blev en egen kommun den 1 januari år 1863, då Sveriges kommunsystem infördes. Vid tiden hade staden en församling, men den delades upp år Stadsdelen öster om ån blev kloster församling och den väster om ån blev Fors församling. Varje församling hade en huvudkyrka (Kloster kyrka samt Fors kyrka) samt några distriktskyrkor. Sedan 2010 är de två församlingarna sammanslagna till en: Eskilstuna församling. I församlingen finns totalt åtta kyrkobyggnader samt högskolekyrkan, sjukhuskyrkan och ett kapell. I Eskilstuna församling har man avvikit litet från normen med att ha en eller flera komministrar i position direkt under kyrkoherden. Istället har man valt att ha enhetschefer som arbetar direkt under kyrkoherden, och komministrarna har inte någon chefsposition. I Eskilstuna församling finns även en tjänst som inte faller under indelningen i enheter. Det är tjänsten som har befattningen Församlingslektor. Församlingslektorn i Eskilstuna församling heter Mats Selén och arbetar direkt under kyrkoherden, och utan att ha någon egen chefsposition. Det är en lösning som kommer sig av sammanslagningen av två församlingar (Klosters församling och Fors församling). Församlingens högste chef är kyrkoherde Torbjörn Strand. Församlingen är uppdelad i fem olika enheter vilka alla har en egen enhetschef. De olika enheterna är: Gudstjänst. Musik. Undervisning. Diakoni och samhälle. Administration och service. Under dessa enhetschefer arbetar samtliga anställda inom församlingen. (Utom ovan nämnda Församlingslektor) Kyrkans hus Kyrkans hus ligger i Smörparken, alldeles intill Eskilstunaån. Här ryms enheten för Administration och Service, konferensrum samt kyrkoherdens kontor. Enheten för Administration och service innefattar avdelningar för som behandlar: Löner. Begravningsärenden. Bokningar. Information. Service (städ och vaktmästeri). Antal anställda på kyrkans hus är strax över tjugo personer. Vaktmästare och städpersonal har inte några kontor i Kyrkans hus, utan är placerade på den plats de har ansvar för. Enheten för Administration och service håller till på två våningsplan av de totalt fyra som finns i byggnaden. Våningsplanet högst upp har kapprum, konferensrum, kök och matsal. Här samlas hela enheten för gemensamt fika och gemensamma luncher. Från matsalsbordet kan man titta ut genom ett gammal välvt fönster och se Smörparken och Eskilstunaån. På det här våningsplanet finns även förråd och gamla arkiv samt ett rum för trycksaksproduktion. Utrustningen i det sistnämnda rummet är anpassad så att informationsgruppen själva ska kunna trycka allt informationsmaterial upp till A3-format. Här finns bland annat skrivare, kopiatorer, skärmaskin, vikmaskin, lamineringsapparater och papper. Skrivarna viker och häftar själva, vilket gör att informationsgruppen kan skriva ut broschyer internt på ett praktiskt sätt. I och med det slipper de, i de allra flesta fall, att koppla in externa trycksaksbyråer. På våningen under finner man kontoren. All personal har ett eget kontorsrum med utsikt antingen mot åt eller in mot stadens centrum. Kontoren ligger längs med ytterväggarna på byggnaden vilket skapar ett stort rum i mitten, mot vilket alla kontor har glasväggar. I mitten på rummet finns ett arkivrum och ett rum för ytterligare skrivare och kontorsmaterial samt korgar för in- och utskick inom församlingen. 5/17 6/17

5 Innertaket har gamla träbjälkar och alla fönster är gamla med smygar och spröjsar. Inredningen är däremot modern. Arbetsmiljön är viktig på arbetsplatsen och de anställda har ergonomiska stolar och skrivbord. På en två väggar på våningsplanet hängs de affischer som informationsgruppen har skapat upp. Det gör det möjligt för de anställda att hela tiden hålla sig ajour om vad som händer i församlingen. De två understa våningsplanen hyrs ut av Eskilstuna församling till bland annat en psykologkonsult och ett mediaföretag. konferensrum Kärleken. Utsikt från kontoret Kyrkans hus. I förgrunden syns Eskilstunaån. Utsikt från matsalen. Min handledare i utskriftsrummet. Matsal. Innanför entrén på kontorsvåningen. Kontoren har glasdörrar in mot rummets mitt. 7/17 8/17

6 4. Informationsgruppen Informationsgruppen i Eskilstuna församling består i normalfall av fyra personer med olika befattningar och uppgifter. Under min praktikperiod blev min första handledare Pia Karjalainen sjukskriven på deltid, varför den person (Sofia Smedberg) som ska vikariera för Pia när hon är föräldraledig kom att börja arbeta tidigare än beräknat. Under min praktikperiod bestod därför informationsgruppen av följande personer: Pia Karjalainen, kommunikatör. Samordnar informationsgruppen. Sofia Smedberg, vikarierande komunikatör. Samordnar informationsgruppen. Catharina Fröjd, administratör informationsgruppen. Ansvarar för trycksaksproduktion. Helena Lundquist, administratör informationsgruppen. Ansvarar för trycksaksproduktion, telefon samt IT. Eija Ihalainen, administratör informationsgruppen. Ansvarar för telefonväxel samt information på finska. Eftersom kommunikatör Pia Karjalainen inte längre kunde handleda mig i min praktik beslutade vi att Catharina Fröjd skulle bli min nya handledare. Läs mer om henne under rubriken 5. Min handledare. Ett faktum värt att ta upp är att Informatör inte används som befattningsbenämning inom enheten. Istället kallas de personer som är anställda för att utföra informatörsarbete för Administratörer. När jag först kom till min praktikplats hade de befattningsbenämningen Assistenter men detta ändrades enligt kyrkoherdens bestämmelser. Det ska fungera som en säkerhet för de anställdas arbete och tydliggöra vilka arbetsuppgifter som de förväntas utföra, men beror även på att man behöver hålla ihop benämningarna inom enheten och inom organisationen. Synnerligen värt att beakta är att vissa av administratörerna inom just informationsgruppen inte utför någon form av administrativt arbete över huvud taget. 4.1 Informationsgruppens arbetssätt Informationsgruppen får beställningar från tio olika kyrkor i församlingen. Beställningarna görs genom särskilda beställningsblanketter och skickas till informationsgruppen med trettio dagars framförhållning. Större arbeten som till exempel årsplanering för verksamheten kräver dock längre framförhållning. Kommunikatören och administratörerna träffas på ett så kallat PRIO-möte en gång i veckan där de går igenom vilka beställningar som har kommit in, och bestämmer vem som ska göra vad. Administratörerna berättar även vad de arbetar med för stunden och hur det arbetet fortlöper. Inom gruppen har olika personer litet olika uppgifter. Några arbetar främst med trycksaksproduktion i form av affischer och annonser, några arbetar med agendor (som är ett slags program för gudstjänster och mässor), dopbevis, vigselbevis och allmänna utskick till församlingsmedlemmar, några med trycksaker som är skrivna på finska och några med internkommunikation för de anställda inom församlingen. Inom trettio dagar ska beställningarna vara färdiga och levererade till beställaren. Det innebär att informationsgruppen måste hålla ett högt tempo och själva stå för i princip alla led i produktionen. Därav har man valt lösningen som jag tidigare skrev om, att själva hålla med skrivare både på Kyrkans hus men även ute i kyrkorna. Informationsgruppen har tidigare anlitat en PR-byrå som gav dem de typografiska- och grafiska riktlinjer som används idag. Dessa består främst i bestämmelser kring logotyper, typsnitt samt hur man utför rubriker i trycksaker. Bilder till informationsmaterialen hämtas från två olika bildbanker (Shutterstock och Sharefaith), men det finns även en intern bildbank för församlingen, med bilder från inhyrda fotografer samt bilder som tagits av personer på Enheten för Administration och Service. Sharefaith är, förutom en bildbank, ett företag som erbjuder medialösningar till kristna samfund runt om i världen. Företaget har ett stort sortiment av färdiga mallar för affischer, videos, power point- och brevmallar. Dessa mallar är specifikt utformade för att passa för kyrkoverksamheter och marknadsföring för kyrkor. Informationsgruppen använder sig ofta av dessa mallar när de skapar informationsmaterial för att klara av det höga beställningstrycket. Det ser lite olika ut hur administratörerna på informationsgruppen arbetar, beroende på vad det är för slags beställning som ska genomföras. När det gäller till exempel information om dop som går ut till medlemmar i Svenska kyrkan är det kyrkoherden, som är församlingens högste chef, som har mest talan. Det är viktigt att kyrkoherdens vision, i det här exemplet om dopet, genomsyrar informationsmaterialet. Om det istället gäller de återkommande annonser för tidningar eller affischer som ska ut till kyrkorna är det administratörerna som själva bestämmer hur det ska se ut. I många fall återanvänds informationsmaterial, särskilt när det gäller annonser för lokalpressen. Eftersom församlingens verksamhet följer kyrkoåret ser den ungefär likadan ut varje år, vilket ger att den information som ska ut till pressen är ungefär densamma. Det skapas alltså inte en helt ny annons för adventsfirande varje år, utan man utgår från en tidigare annons för adventsfirande och sätter ny rubrik och byter ut texten. Under min praktikperiod tillkom ett avtal med lokaltidningen Eskilstuna Kuriren. Avtalet innebär att Eskilstuna Kuriren till stor del har tagit över annonsproduceringen. Tanken är att tidningen inom en snar framtid ska utföra all annonsproducering med beställningar från informationsgruppen som underlag. 9/17 10/17

7 När en administratör har skapat ett förslag på informationsmaterialet bollas det ofta inom informationsgruppen. Man hjälps åt att korrekturläsa och eventuellt att justera layouten. Efter det skickas materialet till beställaren som får chans att komma med synpunkter och önskemål. När alla parter anser att materialet är färdigt skickas det till ofast skrivare som finns på plats hos beställarna. På så vis behöver man inte lägga några resurser på att leverera ett redan tryckt material, och beställaren kan även välja själv hur många exemplar han eller hon vill ha av materialet. Detta gäller för utskrifter upp till A3-format. Om det behövs större material för till exempel offentliga kampanjer anlitas oftast en reklambyrå, alternativt att informationsgruppen själva utformar materialet och sedan skickar det till en trycksaksbyrå. Material som ska lamineras eller inte enbart är i form av pappersartefakter skapas på plats i Kyrkans hus och levereras efter det till beställaren. Detta gäller även broshyrer och matierial för offentliga kampanjer. Ett exempel på det sistnämnda är projektet Bjud en hemlös på middag som är ett arbete av Annexet Härberget (ett härberge som drivs av Eskilstuna församling). Projektet går ut på att man har placerat frysboxar i de större matäffärerna i staden med avsikt att få människor att donera mat till stadens hemlösa. För detta krävdes ett större antal småbroschyrer (format A7) samt affischer. Dessa skevs ut på Kyrkans hus eftersom det inte var någon av kyrkorna som var beställare. 5. Min handledare När jag först kom till praktikplatsen var min handledare komminukatör Pia Karjalainen. Eftersom hon blev sjukskriven och sedan föräldraledig bestämdes det att administratör Catharina Fröjd skulle bli min nya handledare. Detta passade utmärkt eftersom hennes arbetsuppgifter stämde bättre överrens med mina arbetsuppgifter under praktikperioden, och för att vi dessutom redan satt på samma kontor och därmed arbetade närmre varandra både fysiskt och uppgiftsmässigt. Catharina Fröjd har sedan 2001 en fil. kand. i Innovationsteknik från Mälardalens Högskola. Efter sin examen fick hon en projektanställning som Informationsarkitekt. Det arbetade hon med i etthalvår innan hon blev föräldraledig. Min handledare Administratör Catharina Fröjd. Affischer till Annexet Härberget. Rollup till kampanj i staden. År 2010 sökte Eskilstuna församling en informatör. Catharina sökte jobbet men fick det inte. Enhetschef för Administration och service kontaktade dock Catharina och erbjöd henne en annan tjänst på Kyrkans hus, som hon tog. Jobbet gick ut på att kategorisera noter men Catharina kom istället att arbeta med internkommunikationen på enheten. Kort därefter sökte Catharina arbete som församlingsspecialist på Agrando. Enhetshef Brigitta Wahlström och kyrkoherde Torbjörn Strand erbjöd henne då att få en fast tjänst inom informationsgruppen på Enheten för Admin-istration och service. Catharina hade från början alltså inte tänk sig en karriär som informatör men säger att hon är nöjd med riktningen hennes karriär tog, och hon trivs mycket bra med både sina arbetsuppgifter och på sin arbetsplats. Hon upplever att arbetsgivarna försöker att utnyttja hennes kompetens maximalt och att hon hela tiden fortsätter att utvecklas som informatör vilket, säger hon, är mycket positivt. Catharinas arbetsuppgifter är, som jag tidigare nämnt att skapa informationsmaterial (främst i form av affischer och tidningsannonser) för Eskilstuna församling. 6. Mina arbetsuppgifter Som jag tidigare skrev fick jag ett eget uppdrag att arbeta med under min praktikperiod. Eftersom Eskilstuna församling och informationsgruppen är så pass unga finns det inte någon sammanställd dokumentation om församlingen eller byggnaderna i den. Det fanns ett stort behov av sådan information, som är tänkt att ligga i kyrkobyggnaderna för besökare att plocka med sig. Mitt uppdrag gick alltså ut på att skapa en broschyr med information om samtliga kyrkobyggnader i församlingen. I uppdraget att skapa broschyren ingick allt från research till tryck. 11/17 12/17

8 Eftersom det finns så lite nerskriven information om kyrkorna och verksamheten som bedrivs i den behövde jag genomföra många intervjuer och granskningar av den information som fanns. Denna fas tog lång tid eftersom de fakta som fanns ibland var felaktig och det inte var helt lätt att sålla bland informationen som jag fick. Det var heller inte helt enkelt att få tag på personer att prata med eftersom många, som på de flesta arbetsplatser, har hög arbetsbelastning och sitter utspridda på ett relativt stort geografiskt område. Materialet som jag fick fram granskades kontinuerligt av församlingslektorn och vid enstaka tillfällen även kyrkoherde Torbjörn Strand. För att hitta en lämplig detaljnivå och för att säkerställa att jag följde de grafiska och språkliga riktlinjer som finns inom församlingen bollade jag ofta tankar och funderingar med informationsgruppen. Informationsgruppen har hyrt in en fotograf som skapat en bildbank åt informationsgruppen. Denna bildbank är dock inte helt komplett eftersom fotografen inte visste exakt vad i kyrkobyggnaderna som var av vikt att dokumentera i bild. Därför behövde jag, inom uppdraget, även utföra en del fotografering. Det är någonting som jag inte har någon direkt erfarenhet av, men i och med att jag behövde fotografera hade jag extra stark anledning att besöka de kyrkor jag skrev om, vilket underlättade mitt arbete avsevärt. Just fotografering är inte någonting som är kopplat till min utbildning, men jag upptäckte att det var en stor hjälp i produceringen av informationsmaterialet. Eftersom informationsgruppen är så pass ung är det här, visade det sig, ett ganska vanligt scenario. De anställda kan ibland komma att utföra arbetsuppgifter som ligger lite utanför deras egentliga kompetensområden. Efter att ha fått ihop fakta påbörjade jag dokumentation och design. Min handledare, som satt på samma kontor som jag, vägledde mig genom arbetet och hjälpte till att hålla mig på en rimlig nivå. Eftersom informationsgruppens beställnignstryck är så högt och jag kände att jag behövde få arbeta med någonting valde vi att jag inte skulle utföra samma slags arbete som min handledare eller övriga personer i informationsgruppen, utan istället arbeta med internt material som inte har någon uttalad beställare. Som praktikant tror jag inte att det hade varit särskilt lyckat att komma in och behöva göra beställningar med trettio dagars framförhållning, eftersom en miss i ett sådant arbete skulle innebära en miss för hela informationsgrppen. I och med att ta mig an broschyren som uppgift fick jag prova på att arbeta på samma sätt som informationsavdelningen utan att behöva ha ett produktionskrav på mig. Broschyren blev dock färdig och finns som bilaga längst bak i denna rapport. När broschyren var färdig beslutades det att den även ska komma att finnas på Eskilstunas bibliotek, begravningsbyråer och turistbyrå. När jag fick uppdraget var det sagt att broschyren endast skulle finnas i de kyrkobyggnader som den informerar om. Texterna i broschyren kommer även att användas på församlingens hemsida, eftersom informationen där visade sig vara felaktig. Kul att komma in som praktikant och skapa en produkt som verkligen kommer till användning, tycker jag! Här fick jag dessutom agera lite av expert på kyrkobyggnaderna, eftersom det var min faktainsamling och granskande av de fakta som fanns som rätade ut många frågetecken kring vad som faktiskt stämde av de uppgifter som informationsgruppen hade. Då jag kände att jag även ville ha inblick i hur informatörernas vardagliga arbete gick till har jag fått vara delaktig i skapandet av annonser, affischer och allmänna utskick. Jag har även varit med på de flesta av de möten som informationsgruppen själva har haft eller som informationsgruppen förväntas gå på som del av enheten. Jag har med andra ord fått vara med i allt från budget- och annonsplanering för kommande år, arbetsmiljöseminarium, arbetsplatsträffar och tidigare nämnda PRIO-möten. Det, anser jag, har gett mig en bred inblick i hur det kan vara att arbeta som informatör. I mitt arbete med att skapa broschyren har jag använt mig av referenslitteratur som har ingått i de kurser som jag har haft inom ramen för min utbildning. Jag upptäckte att det var svår att välja bort information, någonting som var nödvändigt av både tryckteckniska anledningar och kyrkoherdens vision. De tryckteckniska begränsningarna var att antalet sidor alltid måste vara delbart med fyra för att det ska gå att skriva ut ett häfte. Det går dessutom inte heller att ha för många sidor i formatet (A5), eftersom kanterna då blir fula. Smärtgränsen går vid 28 A5-sidor. Kyrkoherdens vision är att alla åtta kyrkor ska behandlas likvärdigt. Det innebar att han ville att varje kyrka skulle ta lika mycket utrymme i anspråk i broschyren. Det ansåg jag inte var möjligt eftersom den äldsta kyrkan har funnits sedan medeltiden och den yngsta är byggd på 90-talet. Jag ansåg helt enkelt inte att det var rimligt och enades tillsammans med informationsgruppen om att de fem äldsta kyrkorna skulle få två uppslag var och de tre yngsta ett vardera. Totalt gav detta ett förbestämt omfång om 28 sidor (inklusive fram- och baksida). Detta beslut är ett tydligt exempel på att det inte alltid är lätt att veta vem som bestämmer egentligen. Eftersom fokus för broschyrens innehåll skulle ligga på kyrkobyggnader uteslöts högskolekyrkan, sjukhuskyrkan, de kapell som används vid begravningsförättningar samt de kyrkobyggnader som församlingen har hyrt ut till andra kyrkosamfund. Kyrkan rymmer två altare. Det äldsta är placerat på breda trappor av kalksten. Framför trapporna står ett mindre altare sedan år Den äldre altaruppsatsen är i samma stil som kyrkans övriga inredning och altartavlan, som är från 1600-talet är utförd av den flamländske mästaren Martin de Vos, och föreställer herdarnas tillbedjan. Altartavlan kantas av två förgyllda skulpturer gjorda i gips av Carl Fagerberg. Skulpturerna symboliserar Kärleken och Tron. Klosters kyrka är Eskilstuna församlings själavårdskyrka. Här kan man bland annat gå på meditation med fokus på Kärleken av Carl Fagerberg. Frälsarkransen eller delta i mässor där själavård på olika sätt står i centrum. Inom ramen för verksamheten erbjuds också Kristen Recovery, en grupp som träffas varannan vecka där man delar erfarenheter, kraft och hopp med varandra. Kristen Recovery bygger på 12-stegsmodellen och är riktad till alla som vill närma sig Gud. Det enda villkoret för att delta i Kristen Recovery är en uppriktig längtan efter ett helare liv. Förutom detta bedrivs vuxenkonfirmation, gudstjänstfirande öppen förskola och körverksamhet i Klosters kyrka och församlingshem. Tron av Carl Fagerberg. Uppslag i den informationsbroschyr jag skapade om kyrkorna i Eskilstuna församling. 13/17 14/17

9 7. Koppling till Informationsdesign/textdesign Kopplingen mellan min praktikplats och uppgifterna jag utförde ter sin närmast självklar. Jag väljer ändå att skriva om det under en separat rubrik för att det ger mig tillfälle att reflektera över min framtida yrkesbana samt för att visa hur jag kopplar ihop informationsdesign med min praktikperiod i informationsgruppen. Till att börja med går mitt uppdrag hand i hand (vad gäller utförande) med ett stort antal skoluppgifter som vi har gjort inom ramen för min utbildning. Eftersom uppgifterna inom utbildningen är anpassade efter de arbetsuppgifter vi kan komma att ställas inför i våra framtida yrkesliv som informationsdesigners/textdesigners tar jag det för givet att samma sak gäller mitt uppdrag. I mitt uppdrag ingick allt från research (där jag hämtade information från allt från intervjuer, böcker, studiebesök, gamla arkiverade invigningsdokumentationer till biskopens visitationsbrev), till tryck. Jag samlade in information, faktagranskade och källgranskade den, sållade i den, dokumenterade och skapade färdiga råtexter som gick att använda både till trycksaker och till webb. Jag anpassade texten efter dess syfte (att på ett enkelt sätt informera om kyrkobyggnaderna) och mottagare (besökare i kyrkobyggnaderna). Jag valde bilder, skapade bilder, och sedan även layout där jag kombinerade mina texter med bilderna. Efter detta tryckte jag upp informationsartefakten. Kort sagt har jag designat information genom alla delar i den process det är att skapa en trycksak. Under praktiken har jag även fått nya erfarenheter som kopplar till informations- och textdesign. Med det syftar jag på de budgetplaneringar som jag har deltagit i. Det är naturligtvis någonting som jag kan komma att ställas inför som praktiserande informations- och textdesigner, men som jag inte har någon erfarenhet av från min utbildning. 8. Kontakter Eftersom informationsgruppens arbete sker på lokal nivå (inom Eskilstuna församling) och att de själva står för de allra flesta led i produktionen av informationen har jag uteslutande varit i kontakt med personer inom organisationen. Jag har valt att enbart ta med de personer som jag har haft någon form av relation till som praktiserande informatör. (Jag anser inte att det är varken relevant eller rimligt att till exempel räkna upp alla som varit med på de arbetsplatsträffar jag har varit på.) Personer inom Kyrkans hus: Enhetschef Birgitta Wahlström. Kommunikatör Pia Karjalainen. Vikarierande kommunikatör Sofia Smedberg. Administratör Informationsgruppen, Catharina Fröjd. Administratör Informationsgruppen, Helena Lundquist. Administratör Informationsgruppen, Eija Ihalainen. Kyrkoherde Torbjörn Strand. Personer utanför Kyrkans hus: Församlingslektor Mats Selén. Komminister Camilla Östergren. Komminister Bengt Arvidsson. Vikarierande Enhetschef Gudstjänst Ewa Schmidt. Komminister Mats Wendt. Kantor Ingalill Sjönneby. Förskollärare Fatima Hedman. Förskollärare Tuula Joenpolvi. Kurator Per Apelmo. Vaktmästare och kyrkoguide Krister Bäck. Vaktmästare och kyrkoguide Christer Eriksson. Komminister Helena Ekhem. Diakon Katrin Palmér. Kyrkomusiker Mats Stendlund. 9. Sammanfattning Jag upplever att jag har haft stor nytta av att ha praktiserat på en arbetsplats med anknytning till min utbildning. Det har gett mig en större inblick i hur det kan komma att vara att arbeta som informationsdesigner. Mest av allt vill jag trycka på hur mycket min praktikperiod har gjort att jag har utvecklats både personligt och som text- och informationsdesigner. Jag har fått bevisat att de kunskaper jag har erhållit under min utbildning är relevanta och jag har fått ett betydligt större kompetens-självförtroende. Jag fann snabbt min plats i informationsgruppen, de anställda litade på min kompetens och jag klarade av att utföra de uppgifter jag förväntades och mer därtill. Eftersom ingen i informationsgruppen är utbildad informationsdesigner fick jag lära ut mycket till de anställda. Det gällde allt från skrivregler till hantering av programvaror till att visa på vilken information det fanns ett behov av att framställa. I slutskedet av mitt uppdrag behövde jag en sammanfattande text om Eskilstuna församling. Jag frågade kommunikatören om var jag kunde hitta den informationen, och kommunikatören skickade min fråga vidare till enhetschefen och kyrkoherden. Det visade sig att någon sådan information inte fanns. Eskilstuna församling hade alltså inte någon som helst information om dem själva nedskrivet och de hade själva inte sett att det fanns ett behov för det innan jag lyfte frågan. Det första svar jag fick, måste jag nämna, var att informationen finns på hemsidan, vilket den bevisligen inte gjorde. Det bevisar två saker: Det är lätt att bli hemmablind när man jobbar inom en organisation, och ta för givet att självklar information finns att tillgå, och att jag som informationsdesigner har ett större perspektiv än personer som enbart arbetar med att till exempel att uppdatera intranät någonting som jag också behärskar. Min praktikperiod har gett mig en tydligare bild av vad begreppet informationsdesign betyder i praktiken, någonting som jag har upplevt vara svårt att förklara och förmedla. 15/17 16/17

10 10. Källförteckning Strid, Jan (1999). Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. Studentlitteratur, Lund. Referenser Tryckta referenser Bergström, Bo (2009) Effektiv visuell kommunikation: Om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. Förlag Carlsson. Språkrådet (2008). Svenska skrivregler. Liber förlag. Svenska språknämnden (2005). Språkriktighetsboken. Norstedts Akademinska Förlag. Elektroniska referenser: Svenska kyrkan, ( ) Eskilstuna församling, ( ) 17/17

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Ebba Strandberg RAPPORT

Ebba Strandberg RAPPORT RAPPORT 8/12 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... s. 3 Metod... s. 4 Verksamhetens historia... s. 6 Verksamheten i dag... s. 6 Min handledare...s.10 Mina uppgifter... s. 10 Kontakter... s. 10 Kunskaper

Läs mer

PRAKTIKRAPPORT. Praktikrapport Annika Persson Yrkesorientering och Branchanalys Textdesign år 3 2011-12-09 apn09008@student.mdh.se

PRAKTIKRAPPORT. Praktikrapport Annika Persson Yrkesorientering och Branchanalys Textdesign år 3 2011-12-09 apn09008@student.mdh.se PRAKTIKRAPPORT Praktikrapport Annika Persson Yrkesorientering och Branchanalys Textdesign år 3 2011-12-09 apn09008@student.mdh.se Praktikplats: JFS & Co Djurgårdsvägen 4 633 40 Eskilstuna Telefon: 016-51

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Ronny Berggren rbn09002@student.mdh.se Textdesign ITE305 2011-12-08. Yrkesorientering på. Posten Retail. Ombudsstöd

Ronny Berggren rbn09002@student.mdh.se Textdesign ITE305 2011-12-08. Yrkesorientering på. Posten Retail. Ombudsstöd rbn09002@student.mdh.se Textdesign ITE305 2011-12-08 Yrkesorientering på Posten Retail Ombudsstöd 1 Posten Retail Ombudsstöd Inledning Jag har gjort min yrkesorientering på Posten Retail som är en avdelning

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden?

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg Teambuilding- En aktivitet i tiden? Företagsekonomi D-uppsats Datum/Termin: 06-06-09 Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Internkommunikation. en analys av effektiviteten av internkommunikationen på Ängsdals förskola

Internkommunikation. en analys av effektiviteten av internkommunikationen på Ängsdals förskola Internkommunikation en analys av effektiviteten av internkommunikationen på Ängsdals förskola Johan Hansson och Erik Åkesson Examensarbete Medie- och kommunikationsvetenskap Konst, kultur och kommunikation

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Julia Lindbladh och Lisa Gunnefur FoU-dokument 2010:5 ISBN 978-91-86631-04-8 Stadskontoret Förord I Malmö

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät

Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät Räddningsverket Rapport CRS Rosersberg Magnus Svensson SmO-5 Box 4090 Kurs: Systematiskt säkerhetsarbete 195 04 Rosersberg Datum: 2007-01-15 Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Empowerment på Posten?

Empowerment på Posten? Empowerment på Posten? En fallstudie om Postens personalpolitik ur ett empowermentperspektiv Patrik Johansson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2012 Handledare: Linda Weidenstedt

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Hur gör vi med introduktionen?

Hur gör vi med introduktionen? FoU-rapport 2015:1 P raktik U tveckling F orskning F ramtid Hur gör vi med introduktionen? En studie om arbetet med introduktion för nyutexaminerade socionomer Emmy Johansson Sammanfattning Syftet men

Läs mer