INL1 Praktikrapport. Heléne Eriksson. E-post: Textdesign, ITE302 Branschanalys och yrkesorientering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INL1 Praktikrapport. Heléne Eriksson. E-post: hen08003@student.mdh.se Textdesign, ITE302 Branschanalys och yrkesorientering"

Transkript

1 Heléne Eriksson. E-post: Textdesign, ITE302 Branschanalys och yrkesorientering

2 Allmänna uppgifter Arbetsgivare: Enhetschef Birgitta Wahlström Handledare: Catharina Fröjd Kyrkans Hus Box Eskilstuna Telefon E-post Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund s. 2. Syfte s. 3. Praktikplatsen s. 3.1 Svenska kyrkans organisation s. 3.2 Eskilstuna församling s. 3.3 Kyrkans hus s. 4. Informationsgruppen s. 4.1 Informationsgruppes arbetssätt s. 5. Min handledare s. 6. Mina arbetsuppgifter s. 7. Praktikens koppling till Informationsdesign/textdesign s. 8. Kontakter s. 9. Sammanfattning s. 10. Källor s.

3 1. Inledning och bakgrund I den här rapporten kommer jag att redogöra för, och reflektera kring, mitt arbete i kursen Branschanalys och yrkesorienterin, ITE305. Branschanalys och yrkesorientering är en kurs om 7,5 hp inom programmet Informationsdesign på Mälardalens högskola. I kursen får man som student välja om man vill göra en branschanalys eller en praktikperiod förlagd på en arbetsplats med koppling till utbildningen. Jag har valt det senare och har under fem veckors tid varit på praktik hos Informationsgruppen på Kyrkans hus, som tillhör Eskilstuna församling i Svenska kyrkan. Den information som finns i denna rapport kommer från egna erfarenheter, samtal med chefer, enhetschefer och anställda. Jag kommer inte att redogöra för metoder under någon separat rubrik utan har valt att skriva om det inbäddat under andra rubriker, där det är relevant. Jag har sedan tidigare koppling till kyrkan då jag har varit förtroendevald politiker i kyrkoråd och kyrkofullmäktige i Mariefreds församling. Där har jag även arbetat som ungdomsledare och hållit workshops i kreativt skrivande för konfirmandgrupper. Sedan några år tillbaka har jag varit aktiv som frivillig i Ansgarskyrkan som tillhör Eskilstuna församling. I och med frivilligarbetet har jag sett informationsgruppens arbete utifrån och haft kontakt med dem då jag bland annat har fungerat som bollplank i skapandet av en bloggfunktion för verksamheten i Ansgarskyrkan och i skapandet av en del interna trycksaker för samma kyrka. Jag har även gjort utställningsmaterial till Ansgarskrykans uttryckande konstarbete inom Utvecklingsarbetet Skapa. Det informationsmaterialet ställdes ut i Lissabon våren Mina tankar om att göra praktik hos informationsgruppen i församlingen kom sig av att jag ville få en större inblick i hur just de arbetar, men även för att få prova på hur det är att fungera och verka på en informationsavdelning i en större organisation, som Svenska kyrkan är. Ytterligare en anledning till att Svenska kyrkan är intressant som praktikplats är kopplingen mellan Eskilstuna stad och kristendomens spridning och kopplingen från det till marknadsföring, profilering och informationsarbete. Eskilstuna stad fick sitt namn av den engelske munken och missionären Eskil som kom att bli helgonförklarad för sitt arbete med att sprida den kristna tron till hedningarna på 1000-talet. S:t Eskils säte var i Fors kyrka i Eskilstuna församling och många viktiga delar av marknadsföringen av kristendomen utspelade sig just i Eskilstuna församling. De budskap och den information som S:t Eskil spred ut för över 1000 år sedan lever kvar idag, inte bara som ett historiskt minne och fysiska väggar som står kvar som delar av Fors kyrka, utan även som ett aktivt arbete i och med den verksamhet som bedrivs inom Svenska kyrkan och Eskilstuna församling, och i förlängningen även i informationsgruppens arbete. För en person som jag, som är intresserad av både religion och informationsdesign måste informationsavdelningen i Eskilstuna församling vara att betrakta som en fullträff i val av praktikplats. För att komma i kontakt med informationsgruppen sökte jag upp dess samordnare, kommunikatör Pia Karjalainen. Jag mejlade henne och berättade kort om vem jag var och om min utbildning, och att jag skulle göra en yrkesorientering med koppling till min den. I mejlet berättade jag att jag skulle ringa dem följande dag för att undersöka om det fanns möjlighet att göra yrkesorienteringen på deras informationsavdelning. När jag ringde följande dag hade Pia pratat med enhetschefenen för administration och service Birgitta Wahlström som var positiv till att ta emot mig. En knapp vecka senare träffades jag och Pia och diskuterade vad jag ville ha ut av min praktik och hur jag tänkte mig att den skulle se ut rent praktiskt. Vi bestämde att jag skulle vara deltid på arbetsplatsen och att jag skulle få som arbetsuppgift att skapa en informationsbroschyr om kyrkorna i Eskilstuna församling. Mina förväntningar på arbetsplatsen var primärt att få inblick i hur man arbetar i en informationsgrupp med intern information inom en större organisation. En annan förväntning var att själv prova på att vara verksam som informatör inom organisationen. 2. Syfte Kursens syfte är att jag som student ska få en handledareledd orientering i ett informationsdesign-relaterat yrkesomårde, dess arbetsplats och kontext. Tanken är att jag genom att ha en praktikperiod på en sådan arbetsplats ska bli bättre förberedd inför mitt kommande yrkesliv och att det ska underlätta för mig i mina framtida yrkesval. 3. Praktikplats För att kunna ge en klarare bild av min praktikplats följer här en presentation från organisationen i stort till min plats som praktiserande informatör inom Informationsgruppen i Eskilstuna församling. Under denna rubrik vill jag passa på att redogöra för hur min vistelse på praktikplatsen har varit upplagd: Jag har varit på praktikplatsen mellan timmar/vecka. Resterande timmar på arbetsveckan har jag ägnat mig åt att rapportskrivande. Att det skiljer sig så mycket i hur många timmar jag har varit på praktikplatsen varje vecka beror dels på att jag har varit på många studiebesök och dels på att enheten under ett par heldagar befann sig på annan ort för planeringsarbete och upptaktsmöten. Studiebesöken räknas naturligtvis även dem som praktik, men tiden på själva praktikplatsen/kontoret har varit som jag nämnde ovan. Totalt har jag i genomsnitt hållt mig omkring 40 timmar i veckan, oftast något mer. 3.1 Svenska kyrkans organisation Till att börja med vill jag ge en definition av vad en organisation är. Definitionen är hämtad ur Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter (1999:12) och menar att en organisation i de allra flesta fall: består av människor, är strukturerad på något sätt, samt är ämnad att uppnå bestämda mål. Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt kristet samfund. Det räknas som det största kristna samfundet i Sverige, både vad gäller medlemsantal och människor som på olika sätt deltar eller är aktiva inom kyrkan. Organisationen är uppdelad i 14 stift, och i dessa stift finns ett antal församlingar. Församlingarna har som uppgift att bedriva undervisning/sprida information, fira gudstjänst och att bedriva missionsarbete. Svenska kyrkan bedriver arbete på lokal, regional och nationell nivå. 3/17 4/17

4 På pappret är Svenska kyrkan sedan uråldriga traditioner en extremt hierarkisk organisation. Högs upp i den hierarkiska stegen finns en ärkebiskop. Sedan augusti 2006 sitter Anders Wejryd på denna post. Ärkebiskopen leder det gemensamma arbetet i biskopskollegiet, men bestämmer inte över stiftet och biskoparna. Varje stift har varsin biskop, som även sitter med i domapitlet. Domkapitlet består i regel av biskop, domprost, telologie professor (i universitetsstäder), en präst, en lekman vald av stiftets pastorat och två av kungens förordnade ledamöter. Biskoparnas uppgift är att besöka församlingarna i sitt stift och vägleda och uppmuntra dem i deras arbete. Biskoparna är alltså inte några regelrätta chefer även om de står högre upp i hierarkin än kyrkoherdarna. Församlingarna har varsin kyrkoherde som är en prästvigd person med befattning som högsta chef inom församlingen. Dock har han till sin hjälp även kyrkoråd och kyrkofullmäktige som är förtroendevalda personer vad gäller beslutsfattande. Under kyrkoherden arbetar sedan vanligtvis komministrar som chefer över sina distrikt. Distrikten har personer anställda för att kunna fullfölja oragnisationens syfte. Där finns alltså, präster, musiker, diakoner och pedagoger. Församlingarna har även administrativa avdelningar för att kunna sköta kontorsuppgifter så som gravärenden, ekonomi, telefonväxel, informationsarbete. Man han även vaktmästeri, städare samt församlingsvärdar/värdinnor. 3.2 Eskilstuna församling Eskilstuna stad blev en egen kommun den 1 januari år 1863, då Sveriges kommunsystem infördes. Vid tiden hade staden en församling, men den delades upp år Stadsdelen öster om ån blev kloster församling och den väster om ån blev Fors församling. Varje församling hade en huvudkyrka (Kloster kyrka samt Fors kyrka) samt några distriktskyrkor. Sedan 2010 är de två församlingarna sammanslagna till en: Eskilstuna församling. I församlingen finns totalt åtta kyrkobyggnader samt högskolekyrkan, sjukhuskyrkan och ett kapell. I Eskilstuna församling har man avvikit litet från normen med att ha en eller flera komministrar i position direkt under kyrkoherden. Istället har man valt att ha enhetschefer som arbetar direkt under kyrkoherden, och komministrarna har inte någon chefsposition. I Eskilstuna församling finns även en tjänst som inte faller under indelningen i enheter. Det är tjänsten som har befattningen Församlingslektor. Församlingslektorn i Eskilstuna församling heter Mats Selén och arbetar direkt under kyrkoherden, och utan att ha någon egen chefsposition. Det är en lösning som kommer sig av sammanslagningen av två församlingar (Klosters församling och Fors församling). Församlingens högste chef är kyrkoherde Torbjörn Strand. Församlingen är uppdelad i fem olika enheter vilka alla har en egen enhetschef. De olika enheterna är: Gudstjänst. Musik. Undervisning. Diakoni och samhälle. Administration och service. Under dessa enhetschefer arbetar samtliga anställda inom församlingen. (Utom ovan nämnda Församlingslektor) Kyrkans hus Kyrkans hus ligger i Smörparken, alldeles intill Eskilstunaån. Här ryms enheten för Administration och Service, konferensrum samt kyrkoherdens kontor. Enheten för Administration och service innefattar avdelningar för som behandlar: Löner. Begravningsärenden. Bokningar. Information. Service (städ och vaktmästeri). Antal anställda på kyrkans hus är strax över tjugo personer. Vaktmästare och städpersonal har inte några kontor i Kyrkans hus, utan är placerade på den plats de har ansvar för. Enheten för Administration och service håller till på två våningsplan av de totalt fyra som finns i byggnaden. Våningsplanet högst upp har kapprum, konferensrum, kök och matsal. Här samlas hela enheten för gemensamt fika och gemensamma luncher. Från matsalsbordet kan man titta ut genom ett gammal välvt fönster och se Smörparken och Eskilstunaån. På det här våningsplanet finns även förråd och gamla arkiv samt ett rum för trycksaksproduktion. Utrustningen i det sistnämnda rummet är anpassad så att informationsgruppen själva ska kunna trycka allt informationsmaterial upp till A3-format. Här finns bland annat skrivare, kopiatorer, skärmaskin, vikmaskin, lamineringsapparater och papper. Skrivarna viker och häftar själva, vilket gör att informationsgruppen kan skriva ut broschyer internt på ett praktiskt sätt. I och med det slipper de, i de allra flesta fall, att koppla in externa trycksaksbyråer. På våningen under finner man kontoren. All personal har ett eget kontorsrum med utsikt antingen mot åt eller in mot stadens centrum. Kontoren ligger längs med ytterväggarna på byggnaden vilket skapar ett stort rum i mitten, mot vilket alla kontor har glasväggar. I mitten på rummet finns ett arkivrum och ett rum för ytterligare skrivare och kontorsmaterial samt korgar för in- och utskick inom församlingen. 5/17 6/17

5 Innertaket har gamla träbjälkar och alla fönster är gamla med smygar och spröjsar. Inredningen är däremot modern. Arbetsmiljön är viktig på arbetsplatsen och de anställda har ergonomiska stolar och skrivbord. På en två väggar på våningsplanet hängs de affischer som informationsgruppen har skapat upp. Det gör det möjligt för de anställda att hela tiden hålla sig ajour om vad som händer i församlingen. De två understa våningsplanen hyrs ut av Eskilstuna församling till bland annat en psykologkonsult och ett mediaföretag. konferensrum Kärleken. Utsikt från kontoret Kyrkans hus. I förgrunden syns Eskilstunaån. Utsikt från matsalen. Min handledare i utskriftsrummet. Matsal. Innanför entrén på kontorsvåningen. Kontoren har glasdörrar in mot rummets mitt. 7/17 8/17

6 4. Informationsgruppen Informationsgruppen i Eskilstuna församling består i normalfall av fyra personer med olika befattningar och uppgifter. Under min praktikperiod blev min första handledare Pia Karjalainen sjukskriven på deltid, varför den person (Sofia Smedberg) som ska vikariera för Pia när hon är föräldraledig kom att börja arbeta tidigare än beräknat. Under min praktikperiod bestod därför informationsgruppen av följande personer: Pia Karjalainen, kommunikatör. Samordnar informationsgruppen. Sofia Smedberg, vikarierande komunikatör. Samordnar informationsgruppen. Catharina Fröjd, administratör informationsgruppen. Ansvarar för trycksaksproduktion. Helena Lundquist, administratör informationsgruppen. Ansvarar för trycksaksproduktion, telefon samt IT. Eija Ihalainen, administratör informationsgruppen. Ansvarar för telefonväxel samt information på finska. Eftersom kommunikatör Pia Karjalainen inte längre kunde handleda mig i min praktik beslutade vi att Catharina Fröjd skulle bli min nya handledare. Läs mer om henne under rubriken 5. Min handledare. Ett faktum värt att ta upp är att Informatör inte används som befattningsbenämning inom enheten. Istället kallas de personer som är anställda för att utföra informatörsarbete för Administratörer. När jag först kom till min praktikplats hade de befattningsbenämningen Assistenter men detta ändrades enligt kyrkoherdens bestämmelser. Det ska fungera som en säkerhet för de anställdas arbete och tydliggöra vilka arbetsuppgifter som de förväntas utföra, men beror även på att man behöver hålla ihop benämningarna inom enheten och inom organisationen. Synnerligen värt att beakta är att vissa av administratörerna inom just informationsgruppen inte utför någon form av administrativt arbete över huvud taget. 4.1 Informationsgruppens arbetssätt Informationsgruppen får beställningar från tio olika kyrkor i församlingen. Beställningarna görs genom särskilda beställningsblanketter och skickas till informationsgruppen med trettio dagars framförhållning. Större arbeten som till exempel årsplanering för verksamheten kräver dock längre framförhållning. Kommunikatören och administratörerna träffas på ett så kallat PRIO-möte en gång i veckan där de går igenom vilka beställningar som har kommit in, och bestämmer vem som ska göra vad. Administratörerna berättar även vad de arbetar med för stunden och hur det arbetet fortlöper. Inom gruppen har olika personer litet olika uppgifter. Några arbetar främst med trycksaksproduktion i form av affischer och annonser, några arbetar med agendor (som är ett slags program för gudstjänster och mässor), dopbevis, vigselbevis och allmänna utskick till församlingsmedlemmar, några med trycksaker som är skrivna på finska och några med internkommunikation för de anställda inom församlingen. Inom trettio dagar ska beställningarna vara färdiga och levererade till beställaren. Det innebär att informationsgruppen måste hålla ett högt tempo och själva stå för i princip alla led i produktionen. Därav har man valt lösningen som jag tidigare skrev om, att själva hålla med skrivare både på Kyrkans hus men även ute i kyrkorna. Informationsgruppen har tidigare anlitat en PR-byrå som gav dem de typografiska- och grafiska riktlinjer som används idag. Dessa består främst i bestämmelser kring logotyper, typsnitt samt hur man utför rubriker i trycksaker. Bilder till informationsmaterialen hämtas från två olika bildbanker (Shutterstock och Sharefaith), men det finns även en intern bildbank för församlingen, med bilder från inhyrda fotografer samt bilder som tagits av personer på Enheten för Administration och Service. Sharefaith är, förutom en bildbank, ett företag som erbjuder medialösningar till kristna samfund runt om i världen. Företaget har ett stort sortiment av färdiga mallar för affischer, videos, power point- och brevmallar. Dessa mallar är specifikt utformade för att passa för kyrkoverksamheter och marknadsföring för kyrkor. Informationsgruppen använder sig ofta av dessa mallar när de skapar informationsmaterial för att klara av det höga beställningstrycket. Det ser lite olika ut hur administratörerna på informationsgruppen arbetar, beroende på vad det är för slags beställning som ska genomföras. När det gäller till exempel information om dop som går ut till medlemmar i Svenska kyrkan är det kyrkoherden, som är församlingens högste chef, som har mest talan. Det är viktigt att kyrkoherdens vision, i det här exemplet om dopet, genomsyrar informationsmaterialet. Om det istället gäller de återkommande annonser för tidningar eller affischer som ska ut till kyrkorna är det administratörerna som själva bestämmer hur det ska se ut. I många fall återanvänds informationsmaterial, särskilt när det gäller annonser för lokalpressen. Eftersom församlingens verksamhet följer kyrkoåret ser den ungefär likadan ut varje år, vilket ger att den information som ska ut till pressen är ungefär densamma. Det skapas alltså inte en helt ny annons för adventsfirande varje år, utan man utgår från en tidigare annons för adventsfirande och sätter ny rubrik och byter ut texten. Under min praktikperiod tillkom ett avtal med lokaltidningen Eskilstuna Kuriren. Avtalet innebär att Eskilstuna Kuriren till stor del har tagit över annonsproduceringen. Tanken är att tidningen inom en snar framtid ska utföra all annonsproducering med beställningar från informationsgruppen som underlag. 9/17 10/17

7 När en administratör har skapat ett förslag på informationsmaterialet bollas det ofta inom informationsgruppen. Man hjälps åt att korrekturläsa och eventuellt att justera layouten. Efter det skickas materialet till beställaren som får chans att komma med synpunkter och önskemål. När alla parter anser att materialet är färdigt skickas det till ofast skrivare som finns på plats hos beställarna. På så vis behöver man inte lägga några resurser på att leverera ett redan tryckt material, och beställaren kan även välja själv hur många exemplar han eller hon vill ha av materialet. Detta gäller för utskrifter upp till A3-format. Om det behövs större material för till exempel offentliga kampanjer anlitas oftast en reklambyrå, alternativt att informationsgruppen själva utformar materialet och sedan skickar det till en trycksaksbyrå. Material som ska lamineras eller inte enbart är i form av pappersartefakter skapas på plats i Kyrkans hus och levereras efter det till beställaren. Detta gäller även broshyrer och matierial för offentliga kampanjer. Ett exempel på det sistnämnda är projektet Bjud en hemlös på middag som är ett arbete av Annexet Härberget (ett härberge som drivs av Eskilstuna församling). Projektet går ut på att man har placerat frysboxar i de större matäffärerna i staden med avsikt att få människor att donera mat till stadens hemlösa. För detta krävdes ett större antal småbroschyrer (format A7) samt affischer. Dessa skevs ut på Kyrkans hus eftersom det inte var någon av kyrkorna som var beställare. 5. Min handledare När jag först kom till praktikplatsen var min handledare komminukatör Pia Karjalainen. Eftersom hon blev sjukskriven och sedan föräldraledig bestämdes det att administratör Catharina Fröjd skulle bli min nya handledare. Detta passade utmärkt eftersom hennes arbetsuppgifter stämde bättre överrens med mina arbetsuppgifter under praktikperioden, och för att vi dessutom redan satt på samma kontor och därmed arbetade närmre varandra både fysiskt och uppgiftsmässigt. Catharina Fröjd har sedan 2001 en fil. kand. i Innovationsteknik från Mälardalens Högskola. Efter sin examen fick hon en projektanställning som Informationsarkitekt. Det arbetade hon med i etthalvår innan hon blev föräldraledig. Min handledare Administratör Catharina Fröjd. Affischer till Annexet Härberget. Rollup till kampanj i staden. År 2010 sökte Eskilstuna församling en informatör. Catharina sökte jobbet men fick det inte. Enhetschef för Administration och service kontaktade dock Catharina och erbjöd henne en annan tjänst på Kyrkans hus, som hon tog. Jobbet gick ut på att kategorisera noter men Catharina kom istället att arbeta med internkommunikationen på enheten. Kort därefter sökte Catharina arbete som församlingsspecialist på Agrando. Enhetshef Brigitta Wahlström och kyrkoherde Torbjörn Strand erbjöd henne då att få en fast tjänst inom informationsgruppen på Enheten för Admin-istration och service. Catharina hade från början alltså inte tänk sig en karriär som informatör men säger att hon är nöjd med riktningen hennes karriär tog, och hon trivs mycket bra med både sina arbetsuppgifter och på sin arbetsplats. Hon upplever att arbetsgivarna försöker att utnyttja hennes kompetens maximalt och att hon hela tiden fortsätter att utvecklas som informatör vilket, säger hon, är mycket positivt. Catharinas arbetsuppgifter är, som jag tidigare nämnt att skapa informationsmaterial (främst i form av affischer och tidningsannonser) för Eskilstuna församling. 6. Mina arbetsuppgifter Som jag tidigare skrev fick jag ett eget uppdrag att arbeta med under min praktikperiod. Eftersom Eskilstuna församling och informationsgruppen är så pass unga finns det inte någon sammanställd dokumentation om församlingen eller byggnaderna i den. Det fanns ett stort behov av sådan information, som är tänkt att ligga i kyrkobyggnaderna för besökare att plocka med sig. Mitt uppdrag gick alltså ut på att skapa en broschyr med information om samtliga kyrkobyggnader i församlingen. I uppdraget att skapa broschyren ingick allt från research till tryck. 11/17 12/17

8 Eftersom det finns så lite nerskriven information om kyrkorna och verksamheten som bedrivs i den behövde jag genomföra många intervjuer och granskningar av den information som fanns. Denna fas tog lång tid eftersom de fakta som fanns ibland var felaktig och det inte var helt lätt att sålla bland informationen som jag fick. Det var heller inte helt enkelt att få tag på personer att prata med eftersom många, som på de flesta arbetsplatser, har hög arbetsbelastning och sitter utspridda på ett relativt stort geografiskt område. Materialet som jag fick fram granskades kontinuerligt av församlingslektorn och vid enstaka tillfällen även kyrkoherde Torbjörn Strand. För att hitta en lämplig detaljnivå och för att säkerställa att jag följde de grafiska och språkliga riktlinjer som finns inom församlingen bollade jag ofta tankar och funderingar med informationsgruppen. Informationsgruppen har hyrt in en fotograf som skapat en bildbank åt informationsgruppen. Denna bildbank är dock inte helt komplett eftersom fotografen inte visste exakt vad i kyrkobyggnaderna som var av vikt att dokumentera i bild. Därför behövde jag, inom uppdraget, även utföra en del fotografering. Det är någonting som jag inte har någon direkt erfarenhet av, men i och med att jag behövde fotografera hade jag extra stark anledning att besöka de kyrkor jag skrev om, vilket underlättade mitt arbete avsevärt. Just fotografering är inte någonting som är kopplat till min utbildning, men jag upptäckte att det var en stor hjälp i produceringen av informationsmaterialet. Eftersom informationsgruppen är så pass ung är det här, visade det sig, ett ganska vanligt scenario. De anställda kan ibland komma att utföra arbetsuppgifter som ligger lite utanför deras egentliga kompetensområden. Efter att ha fått ihop fakta påbörjade jag dokumentation och design. Min handledare, som satt på samma kontor som jag, vägledde mig genom arbetet och hjälpte till att hålla mig på en rimlig nivå. Eftersom informationsgruppens beställnignstryck är så högt och jag kände att jag behövde få arbeta med någonting valde vi att jag inte skulle utföra samma slags arbete som min handledare eller övriga personer i informationsgruppen, utan istället arbeta med internt material som inte har någon uttalad beställare. Som praktikant tror jag inte att det hade varit särskilt lyckat att komma in och behöva göra beställningar med trettio dagars framförhållning, eftersom en miss i ett sådant arbete skulle innebära en miss för hela informationsgrppen. I och med att ta mig an broschyren som uppgift fick jag prova på att arbeta på samma sätt som informationsavdelningen utan att behöva ha ett produktionskrav på mig. Broschyren blev dock färdig och finns som bilaga längst bak i denna rapport. När broschyren var färdig beslutades det att den även ska komma att finnas på Eskilstunas bibliotek, begravningsbyråer och turistbyrå. När jag fick uppdraget var det sagt att broschyren endast skulle finnas i de kyrkobyggnader som den informerar om. Texterna i broschyren kommer även att användas på församlingens hemsida, eftersom informationen där visade sig vara felaktig. Kul att komma in som praktikant och skapa en produkt som verkligen kommer till användning, tycker jag! Här fick jag dessutom agera lite av expert på kyrkobyggnaderna, eftersom det var min faktainsamling och granskande av de fakta som fanns som rätade ut många frågetecken kring vad som faktiskt stämde av de uppgifter som informationsgruppen hade. Då jag kände att jag även ville ha inblick i hur informatörernas vardagliga arbete gick till har jag fått vara delaktig i skapandet av annonser, affischer och allmänna utskick. Jag har även varit med på de flesta av de möten som informationsgruppen själva har haft eller som informationsgruppen förväntas gå på som del av enheten. Jag har med andra ord fått vara med i allt från budget- och annonsplanering för kommande år, arbetsmiljöseminarium, arbetsplatsträffar och tidigare nämnda PRIO-möten. Det, anser jag, har gett mig en bred inblick i hur det kan vara att arbeta som informatör. I mitt arbete med att skapa broschyren har jag använt mig av referenslitteratur som har ingått i de kurser som jag har haft inom ramen för min utbildning. Jag upptäckte att det var svår att välja bort information, någonting som var nödvändigt av både tryckteckniska anledningar och kyrkoherdens vision. De tryckteckniska begränsningarna var att antalet sidor alltid måste vara delbart med fyra för att det ska gå att skriva ut ett häfte. Det går dessutom inte heller att ha för många sidor i formatet (A5), eftersom kanterna då blir fula. Smärtgränsen går vid 28 A5-sidor. Kyrkoherdens vision är att alla åtta kyrkor ska behandlas likvärdigt. Det innebar att han ville att varje kyrka skulle ta lika mycket utrymme i anspråk i broschyren. Det ansåg jag inte var möjligt eftersom den äldsta kyrkan har funnits sedan medeltiden och den yngsta är byggd på 90-talet. Jag ansåg helt enkelt inte att det var rimligt och enades tillsammans med informationsgruppen om att de fem äldsta kyrkorna skulle få två uppslag var och de tre yngsta ett vardera. Totalt gav detta ett förbestämt omfång om 28 sidor (inklusive fram- och baksida). Detta beslut är ett tydligt exempel på att det inte alltid är lätt att veta vem som bestämmer egentligen. Eftersom fokus för broschyrens innehåll skulle ligga på kyrkobyggnader uteslöts högskolekyrkan, sjukhuskyrkan, de kapell som används vid begravningsförättningar samt de kyrkobyggnader som församlingen har hyrt ut till andra kyrkosamfund. Kyrkan rymmer två altare. Det äldsta är placerat på breda trappor av kalksten. Framför trapporna står ett mindre altare sedan år Den äldre altaruppsatsen är i samma stil som kyrkans övriga inredning och altartavlan, som är från 1600-talet är utförd av den flamländske mästaren Martin de Vos, och föreställer herdarnas tillbedjan. Altartavlan kantas av två förgyllda skulpturer gjorda i gips av Carl Fagerberg. Skulpturerna symboliserar Kärleken och Tron. Klosters kyrka är Eskilstuna församlings själavårdskyrka. Här kan man bland annat gå på meditation med fokus på Kärleken av Carl Fagerberg. Frälsarkransen eller delta i mässor där själavård på olika sätt står i centrum. Inom ramen för verksamheten erbjuds också Kristen Recovery, en grupp som träffas varannan vecka där man delar erfarenheter, kraft och hopp med varandra. Kristen Recovery bygger på 12-stegsmodellen och är riktad till alla som vill närma sig Gud. Det enda villkoret för att delta i Kristen Recovery är en uppriktig längtan efter ett helare liv. Förutom detta bedrivs vuxenkonfirmation, gudstjänstfirande öppen förskola och körverksamhet i Klosters kyrka och församlingshem. Tron av Carl Fagerberg. Uppslag i den informationsbroschyr jag skapade om kyrkorna i Eskilstuna församling. 13/17 14/17

9 7. Koppling till Informationsdesign/textdesign Kopplingen mellan min praktikplats och uppgifterna jag utförde ter sin närmast självklar. Jag väljer ändå att skriva om det under en separat rubrik för att det ger mig tillfälle att reflektera över min framtida yrkesbana samt för att visa hur jag kopplar ihop informationsdesign med min praktikperiod i informationsgruppen. Till att börja med går mitt uppdrag hand i hand (vad gäller utförande) med ett stort antal skoluppgifter som vi har gjort inom ramen för min utbildning. Eftersom uppgifterna inom utbildningen är anpassade efter de arbetsuppgifter vi kan komma att ställas inför i våra framtida yrkesliv som informationsdesigners/textdesigners tar jag det för givet att samma sak gäller mitt uppdrag. I mitt uppdrag ingick allt från research (där jag hämtade information från allt från intervjuer, böcker, studiebesök, gamla arkiverade invigningsdokumentationer till biskopens visitationsbrev), till tryck. Jag samlade in information, faktagranskade och källgranskade den, sållade i den, dokumenterade och skapade färdiga råtexter som gick att använda både till trycksaker och till webb. Jag anpassade texten efter dess syfte (att på ett enkelt sätt informera om kyrkobyggnaderna) och mottagare (besökare i kyrkobyggnaderna). Jag valde bilder, skapade bilder, och sedan även layout där jag kombinerade mina texter med bilderna. Efter detta tryckte jag upp informationsartefakten. Kort sagt har jag designat information genom alla delar i den process det är att skapa en trycksak. Under praktiken har jag även fått nya erfarenheter som kopplar till informations- och textdesign. Med det syftar jag på de budgetplaneringar som jag har deltagit i. Det är naturligtvis någonting som jag kan komma att ställas inför som praktiserande informations- och textdesigner, men som jag inte har någon erfarenhet av från min utbildning. 8. Kontakter Eftersom informationsgruppens arbete sker på lokal nivå (inom Eskilstuna församling) och att de själva står för de allra flesta led i produktionen av informationen har jag uteslutande varit i kontakt med personer inom organisationen. Jag har valt att enbart ta med de personer som jag har haft någon form av relation till som praktiserande informatör. (Jag anser inte att det är varken relevant eller rimligt att till exempel räkna upp alla som varit med på de arbetsplatsträffar jag har varit på.) Personer inom Kyrkans hus: Enhetschef Birgitta Wahlström. Kommunikatör Pia Karjalainen. Vikarierande kommunikatör Sofia Smedberg. Administratör Informationsgruppen, Catharina Fröjd. Administratör Informationsgruppen, Helena Lundquist. Administratör Informationsgruppen, Eija Ihalainen. Kyrkoherde Torbjörn Strand. Personer utanför Kyrkans hus: Församlingslektor Mats Selén. Komminister Camilla Östergren. Komminister Bengt Arvidsson. Vikarierande Enhetschef Gudstjänst Ewa Schmidt. Komminister Mats Wendt. Kantor Ingalill Sjönneby. Förskollärare Fatima Hedman. Förskollärare Tuula Joenpolvi. Kurator Per Apelmo. Vaktmästare och kyrkoguide Krister Bäck. Vaktmästare och kyrkoguide Christer Eriksson. Komminister Helena Ekhem. Diakon Katrin Palmér. Kyrkomusiker Mats Stendlund. 9. Sammanfattning Jag upplever att jag har haft stor nytta av att ha praktiserat på en arbetsplats med anknytning till min utbildning. Det har gett mig en större inblick i hur det kan komma att vara att arbeta som informationsdesigner. Mest av allt vill jag trycka på hur mycket min praktikperiod har gjort att jag har utvecklats både personligt och som text- och informationsdesigner. Jag har fått bevisat att de kunskaper jag har erhållit under min utbildning är relevanta och jag har fått ett betydligt större kompetens-självförtroende. Jag fann snabbt min plats i informationsgruppen, de anställda litade på min kompetens och jag klarade av att utföra de uppgifter jag förväntades och mer därtill. Eftersom ingen i informationsgruppen är utbildad informationsdesigner fick jag lära ut mycket till de anställda. Det gällde allt från skrivregler till hantering av programvaror till att visa på vilken information det fanns ett behov av att framställa. I slutskedet av mitt uppdrag behövde jag en sammanfattande text om Eskilstuna församling. Jag frågade kommunikatören om var jag kunde hitta den informationen, och kommunikatören skickade min fråga vidare till enhetschefen och kyrkoherden. Det visade sig att någon sådan information inte fanns. Eskilstuna församling hade alltså inte någon som helst information om dem själva nedskrivet och de hade själva inte sett att det fanns ett behov för det innan jag lyfte frågan. Det första svar jag fick, måste jag nämna, var att informationen finns på hemsidan, vilket den bevisligen inte gjorde. Det bevisar två saker: Det är lätt att bli hemmablind när man jobbar inom en organisation, och ta för givet att självklar information finns att tillgå, och att jag som informationsdesigner har ett större perspektiv än personer som enbart arbetar med att till exempel att uppdatera intranät någonting som jag också behärskar. Min praktikperiod har gett mig en tydligare bild av vad begreppet informationsdesign betyder i praktiken, någonting som jag har upplevt vara svårt att förklara och förmedla. 15/17 16/17

10 10. Källförteckning Strid, Jan (1999). Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. Studentlitteratur, Lund. Referenser Tryckta referenser Bergström, Bo (2009) Effektiv visuell kommunikation: Om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. Förlag Carlsson. Språkrådet (2008). Svenska skrivregler. Liber förlag. Svenska språknämnden (2005). Språkriktighetsboken. Norstedts Akademinska Förlag. Elektroniska referenser: Svenska kyrkan, ( ) Eskilstuna församling, ( ) 17/17

Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs Universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs Universitet Praktikrapport Utvecklingsavdelningen, Stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda, Göteborgs Stad Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning, 30hp HT 2013 Kvalificerad arbetspraktik med

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikrapport 2013-06- 05 Sofia Stoor 840327-0104 stoorsofia@gmail.com Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Kommunikationsavdelningen Kvalificerad yrkespraktik inom samhällsvetenskapliga

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Praktiken gav anställningsbara ingenjörer

Praktiken gav anställningsbara ingenjörer Praktiken gav anställningsbara ingenjörer Publicerad: 2012-11-19 10:13 Regeringen har på försök återinfört gymnasieingenjörsexamen på tjugo skolor. Praktiken får toppbetyg av de flesta elever under det

Läs mer

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö En rapport från SKTF Juni 23 Sammanfattning och reflektioner Kännetecknande för olika yrken inom Svenska kyrkan är att de är relativt enkönade.

Läs mer

Församlingsbrev. Hösten 2009

Församlingsbrev. Hösten 2009 Sankt Mikaels katolska församling Församlingsbrev Hösten 2009 Sankt Mikaels katolska församling Ny kyrkoherde Kära församling! Det är er nye kyrkoherde som skriver denna hälsning, och det är väl på sin

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet

Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet Fastställd av kyrkofullmäktige 12 november 2003 Dokument 1: Övergripande mål för informationsverksamheten inom Linköpings kyrkliga samfällighet

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND

KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND JAN STRID tidigare SOM-undersökningar där frågor gällande Svenska kyrkan ingått har vi I mest varit intresserade av kyrkovalen. Men i samband med dessa val har

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Vinberg-Ljungby församling Innehåll Ramar för församlingens liv 2 Omvärldsbeskrivning 3 Pastoralt program 4 2 Ramar för församlingens liv Vinberg-Ljungby församling är en församling

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Staffansbackens förskola

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Staffansbackens förskola Kvalitetsredovisning 2008/2009 Staffansbackens förskola Margit Bojang föreståndare/ arbetsledare Inledning sida 1 av 4 Hösten 2008 gick åt att förebreda sammanslagningen och att kasta, sälja, packa olika

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Praktikrapport. ABC Aktiva insatser för människa och miljö

Praktikrapport. ABC Aktiva insatser för människa och miljö Praktikrapport ABC Aktiva insatser för människa och miljö Som praktikplats för hösten 2012 valde jag att ansöka om en plats på ABC aktiva insatser för människa och miljö. Då jag under mina tre senaste

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vision Husby församling vill vara en öppen katedral av glädje och helighet. Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vårt uppdrag, vår mission, är att vara kyrka i vår tid och i vår

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa broschyren? Vill du beställa broschyren? Vänd dig till din personalenhet! Vill du veta mer om... medarbetarsamtal utvecklingssamtal i grupp avgångssamtal litteratur, video, utbildning m m Gå in på Region Skånes intranät

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Reserapport Cecilia, SSK, Chile vt 2011

Reserapport Cecilia, SSK, Chile vt 2011 Reserapport Cecilia, SSK, Chile vt 2011 I februari 2011 åkte jag som utbytesstudent från sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet, campus Norrköping, till Universidad del Desarrollo i Santiago

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Informationspolicy. Allmänt

Informationspolicy. Allmänt Informationspolicy Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen. Kommunen ska vara en föregångare

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Praktikkurser på grundnivå GE5006 Praktik i geografi, 7,5 hp GE5007 Praktik i kvartärgeologi, 7,5 hp GE5008 Praktik i

Läs mer

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre separata delar på fem olika företag. Dessa tre delar har jag

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

Uppgift 1 Instruktioner

Uppgift 1 Instruktioner Uppgift 1 Instruktioner Du bör ha sett kursens första tre lektioner innan du gör denna inlämningsuppgift. Syftet med denna uppgift är att bildbehandla en egen fotograferad bild på valfritt sätt så att

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Praktikrapport Logent

Praktikrapport Logent Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Tidigare utbildning: Personalvetarprogrammet Praktikrapport, våren 2013 Praktikrapport

Läs mer

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag Hej! Du som får det här dokumentet har nyligen träffat en människa som är intresserad av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Den personen vill antingen ha dig som mentor eller er församling som utbildningsplats.

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

ommar- PraktikMalmö 2016 Hej, nya och gamla arbetsplatser.

ommar- PraktikMalmö 2016 Hej, nya och gamla arbetsplatser. ommar- S praktik PraktikMalmö 2016 Hej, nya och gamla arbetsplatser. Ung i Sommar Sommarpraktikprojektet = Sant Hej! Välkomna till sommarpraktiken 2016 alla nya och gamla arbetsplatser! I år kan vi meddela

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

PRAKTIKRAPPORT. Praktikrapport Annika Persson Yrkesorientering och Branchanalys Textdesign år 3 2011-12-09 apn09008@student.mdh.se

PRAKTIKRAPPORT. Praktikrapport Annika Persson Yrkesorientering och Branchanalys Textdesign år 3 2011-12-09 apn09008@student.mdh.se PRAKTIKRAPPORT Praktikrapport Annika Persson Yrkesorientering och Branchanalys Textdesign år 3 2011-12-09 apn09008@student.mdh.se Praktikplats: JFS & Co Djurgårdsvägen 4 633 40 Eskilstuna Telefon: 016-51

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning HT2013 Caroline Engels Tidigare utbildning: Kandidat i Utvecklingsstudier med inriktning

Läs mer

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T. Välkommen till kursen Projekt & produktion

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T. Välkommen till kursen Projekt & produktion Välkommen till kursen Projekt & produktion målet Verkligt uppdrag - Trycksaksproduktion - kunskap God beställarkompetens Kännedom om alla led t ex: kund, fotograf, reklambyrå, tryckeri Projektledarens

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

WEBBDIST13: Formgivning och layout, 7,5 hp V14 (31EFO1)

WEBBDIST13: Formgivning och layout, 7,5 hp V14 (31EFO1) Kursrapport för: WEBBDIST13: Formgivning och layout, 7,5 hp V14 (31EFO1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 37 st. Antal godkända studenter på hela kursen vid

Läs mer

april 2015 Attitydundersökning Bilaga med kommentarer alex & martin /ikon

april 2015 Attitydundersökning Bilaga med kommentarer alex & martin /ikon april 2015 Attitydundersökning Bilaga med kommentarer alex & martin /ikon om undersökningen: 297 svarande (51 procent av de tillfrågade) 57 procent kvinnor, 42 procent män Ålder: 16 85 år Åldersfördelning:

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING Kvalitetsredovisning för 2009 Arkens förskola Höllvikens församling. Beskrivning av verksamheten. Förskolan Arken består av 27 barn i åldrarna

Läs mer

Svenska kyrkans utbildningar i framtiden

Svenska kyrkans utbildningar i framtiden Svenska kyrkans utbildningar i framtiden Förslag till innehåll för Svenska kyrkans utbildningar Inför överläggningarna med er i stiften har Nämnden för utbildning, forskning och kultur, vid sitt sammanträde

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Kvalificerad agronompraktik 1 LB0047, 50005.1112 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Jan Olofsson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-09-07-2012-10-07 Antal svar 17 Studentantal

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Tidningen NSD och papperstidningens framtid

Tidningen NSD och papperstidningens framtid Stephanie Marklund, Maja Kuoppala och Graça Barata 13 januari 2016 Tidningen NSD och papperstidningens framtid Tidningen NSD håller till i Mediahuset tillsammans med bland annat Kuriren och 24 Norrbotten.

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

BSF 01. Befattningssystem församlingar reviderat 2005

BSF 01. Befattningssystem församlingar reviderat 2005 BSF 01 Befattningssystem församlingar reviderat 2005 1 Systembeskrivning för BSF BSF består huvudområden, underområden och befattningstyper och är uppbyggt enligt nedanstående princip. Huvudområden 1.

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti 1 Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti Bakgrund Den 28 augusti firar kyrkan den helige Augustinus. Augustinus föddes 354 e.kr i Tagaste i nuvarande Souk Ahras i Algeriet (i dåtidens

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Olivia Eldh V07 2010-08-27 Lunds Tekniska Högskola Väg och vattenbyggnad Sweco Structures Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö

Läs mer

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Adelin Nzomwita Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer