INL1 Praktikrapport. Heléne Eriksson. E-post: Textdesign, ITE302 Branschanalys och yrkesorientering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INL1 Praktikrapport. Heléne Eriksson. E-post: hen08003@student.mdh.se Textdesign, ITE302 Branschanalys och yrkesorientering"

Transkript

1 Heléne Eriksson. E-post: Textdesign, ITE302 Branschanalys och yrkesorientering

2 Allmänna uppgifter Arbetsgivare: Enhetschef Birgitta Wahlström Handledare: Catharina Fröjd Kyrkans Hus Box Eskilstuna Telefon E-post Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund s. 2. Syfte s. 3. Praktikplatsen s. 3.1 Svenska kyrkans organisation s. 3.2 Eskilstuna församling s. 3.3 Kyrkans hus s. 4. Informationsgruppen s. 4.1 Informationsgruppes arbetssätt s. 5. Min handledare s. 6. Mina arbetsuppgifter s. 7. Praktikens koppling till Informationsdesign/textdesign s. 8. Kontakter s. 9. Sammanfattning s. 10. Källor s.

3 1. Inledning och bakgrund I den här rapporten kommer jag att redogöra för, och reflektera kring, mitt arbete i kursen Branschanalys och yrkesorienterin, ITE305. Branschanalys och yrkesorientering är en kurs om 7,5 hp inom programmet Informationsdesign på Mälardalens högskola. I kursen får man som student välja om man vill göra en branschanalys eller en praktikperiod förlagd på en arbetsplats med koppling till utbildningen. Jag har valt det senare och har under fem veckors tid varit på praktik hos Informationsgruppen på Kyrkans hus, som tillhör Eskilstuna församling i Svenska kyrkan. Den information som finns i denna rapport kommer från egna erfarenheter, samtal med chefer, enhetschefer och anställda. Jag kommer inte att redogöra för metoder under någon separat rubrik utan har valt att skriva om det inbäddat under andra rubriker, där det är relevant. Jag har sedan tidigare koppling till kyrkan då jag har varit förtroendevald politiker i kyrkoråd och kyrkofullmäktige i Mariefreds församling. Där har jag även arbetat som ungdomsledare och hållit workshops i kreativt skrivande för konfirmandgrupper. Sedan några år tillbaka har jag varit aktiv som frivillig i Ansgarskyrkan som tillhör Eskilstuna församling. I och med frivilligarbetet har jag sett informationsgruppens arbete utifrån och haft kontakt med dem då jag bland annat har fungerat som bollplank i skapandet av en bloggfunktion för verksamheten i Ansgarskyrkan och i skapandet av en del interna trycksaker för samma kyrka. Jag har även gjort utställningsmaterial till Ansgarskrykans uttryckande konstarbete inom Utvecklingsarbetet Skapa. Det informationsmaterialet ställdes ut i Lissabon våren Mina tankar om att göra praktik hos informationsgruppen i församlingen kom sig av att jag ville få en större inblick i hur just de arbetar, men även för att få prova på hur det är att fungera och verka på en informationsavdelning i en större organisation, som Svenska kyrkan är. Ytterligare en anledning till att Svenska kyrkan är intressant som praktikplats är kopplingen mellan Eskilstuna stad och kristendomens spridning och kopplingen från det till marknadsföring, profilering och informationsarbete. Eskilstuna stad fick sitt namn av den engelske munken och missionären Eskil som kom att bli helgonförklarad för sitt arbete med att sprida den kristna tron till hedningarna på 1000-talet. S:t Eskils säte var i Fors kyrka i Eskilstuna församling och många viktiga delar av marknadsföringen av kristendomen utspelade sig just i Eskilstuna församling. De budskap och den information som S:t Eskil spred ut för över 1000 år sedan lever kvar idag, inte bara som ett historiskt minne och fysiska väggar som står kvar som delar av Fors kyrka, utan även som ett aktivt arbete i och med den verksamhet som bedrivs inom Svenska kyrkan och Eskilstuna församling, och i förlängningen även i informationsgruppens arbete. För en person som jag, som är intresserad av både religion och informationsdesign måste informationsavdelningen i Eskilstuna församling vara att betrakta som en fullträff i val av praktikplats. För att komma i kontakt med informationsgruppen sökte jag upp dess samordnare, kommunikatör Pia Karjalainen. Jag mejlade henne och berättade kort om vem jag var och om min utbildning, och att jag skulle göra en yrkesorientering med koppling till min den. I mejlet berättade jag att jag skulle ringa dem följande dag för att undersöka om det fanns möjlighet att göra yrkesorienteringen på deras informationsavdelning. När jag ringde följande dag hade Pia pratat med enhetschefenen för administration och service Birgitta Wahlström som var positiv till att ta emot mig. En knapp vecka senare träffades jag och Pia och diskuterade vad jag ville ha ut av min praktik och hur jag tänkte mig att den skulle se ut rent praktiskt. Vi bestämde att jag skulle vara deltid på arbetsplatsen och att jag skulle få som arbetsuppgift att skapa en informationsbroschyr om kyrkorna i Eskilstuna församling. Mina förväntningar på arbetsplatsen var primärt att få inblick i hur man arbetar i en informationsgrupp med intern information inom en större organisation. En annan förväntning var att själv prova på att vara verksam som informatör inom organisationen. 2. Syfte Kursens syfte är att jag som student ska få en handledareledd orientering i ett informationsdesign-relaterat yrkesomårde, dess arbetsplats och kontext. Tanken är att jag genom att ha en praktikperiod på en sådan arbetsplats ska bli bättre förberedd inför mitt kommande yrkesliv och att det ska underlätta för mig i mina framtida yrkesval. 3. Praktikplats För att kunna ge en klarare bild av min praktikplats följer här en presentation från organisationen i stort till min plats som praktiserande informatör inom Informationsgruppen i Eskilstuna församling. Under denna rubrik vill jag passa på att redogöra för hur min vistelse på praktikplatsen har varit upplagd: Jag har varit på praktikplatsen mellan timmar/vecka. Resterande timmar på arbetsveckan har jag ägnat mig åt att rapportskrivande. Att det skiljer sig så mycket i hur många timmar jag har varit på praktikplatsen varje vecka beror dels på att jag har varit på många studiebesök och dels på att enheten under ett par heldagar befann sig på annan ort för planeringsarbete och upptaktsmöten. Studiebesöken räknas naturligtvis även dem som praktik, men tiden på själva praktikplatsen/kontoret har varit som jag nämnde ovan. Totalt har jag i genomsnitt hållt mig omkring 40 timmar i veckan, oftast något mer. 3.1 Svenska kyrkans organisation Till att börja med vill jag ge en definition av vad en organisation är. Definitionen är hämtad ur Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter (1999:12) och menar att en organisation i de allra flesta fall: består av människor, är strukturerad på något sätt, samt är ämnad att uppnå bestämda mål. Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt kristet samfund. Det räknas som det största kristna samfundet i Sverige, både vad gäller medlemsantal och människor som på olika sätt deltar eller är aktiva inom kyrkan. Organisationen är uppdelad i 14 stift, och i dessa stift finns ett antal församlingar. Församlingarna har som uppgift att bedriva undervisning/sprida information, fira gudstjänst och att bedriva missionsarbete. Svenska kyrkan bedriver arbete på lokal, regional och nationell nivå. 3/17 4/17

4 På pappret är Svenska kyrkan sedan uråldriga traditioner en extremt hierarkisk organisation. Högs upp i den hierarkiska stegen finns en ärkebiskop. Sedan augusti 2006 sitter Anders Wejryd på denna post. Ärkebiskopen leder det gemensamma arbetet i biskopskollegiet, men bestämmer inte över stiftet och biskoparna. Varje stift har varsin biskop, som även sitter med i domapitlet. Domkapitlet består i regel av biskop, domprost, telologie professor (i universitetsstäder), en präst, en lekman vald av stiftets pastorat och två av kungens förordnade ledamöter. Biskoparnas uppgift är att besöka församlingarna i sitt stift och vägleda och uppmuntra dem i deras arbete. Biskoparna är alltså inte några regelrätta chefer även om de står högre upp i hierarkin än kyrkoherdarna. Församlingarna har varsin kyrkoherde som är en prästvigd person med befattning som högsta chef inom församlingen. Dock har han till sin hjälp även kyrkoråd och kyrkofullmäktige som är förtroendevalda personer vad gäller beslutsfattande. Under kyrkoherden arbetar sedan vanligtvis komministrar som chefer över sina distrikt. Distrikten har personer anställda för att kunna fullfölja oragnisationens syfte. Där finns alltså, präster, musiker, diakoner och pedagoger. Församlingarna har även administrativa avdelningar för att kunna sköta kontorsuppgifter så som gravärenden, ekonomi, telefonväxel, informationsarbete. Man han även vaktmästeri, städare samt församlingsvärdar/värdinnor. 3.2 Eskilstuna församling Eskilstuna stad blev en egen kommun den 1 januari år 1863, då Sveriges kommunsystem infördes. Vid tiden hade staden en församling, men den delades upp år Stadsdelen öster om ån blev kloster församling och den väster om ån blev Fors församling. Varje församling hade en huvudkyrka (Kloster kyrka samt Fors kyrka) samt några distriktskyrkor. Sedan 2010 är de två församlingarna sammanslagna till en: Eskilstuna församling. I församlingen finns totalt åtta kyrkobyggnader samt högskolekyrkan, sjukhuskyrkan och ett kapell. I Eskilstuna församling har man avvikit litet från normen med att ha en eller flera komministrar i position direkt under kyrkoherden. Istället har man valt att ha enhetschefer som arbetar direkt under kyrkoherden, och komministrarna har inte någon chefsposition. I Eskilstuna församling finns även en tjänst som inte faller under indelningen i enheter. Det är tjänsten som har befattningen Församlingslektor. Församlingslektorn i Eskilstuna församling heter Mats Selén och arbetar direkt under kyrkoherden, och utan att ha någon egen chefsposition. Det är en lösning som kommer sig av sammanslagningen av två församlingar (Klosters församling och Fors församling). Församlingens högste chef är kyrkoherde Torbjörn Strand. Församlingen är uppdelad i fem olika enheter vilka alla har en egen enhetschef. De olika enheterna är: Gudstjänst. Musik. Undervisning. Diakoni och samhälle. Administration och service. Under dessa enhetschefer arbetar samtliga anställda inom församlingen. (Utom ovan nämnda Församlingslektor) Kyrkans hus Kyrkans hus ligger i Smörparken, alldeles intill Eskilstunaån. Här ryms enheten för Administration och Service, konferensrum samt kyrkoherdens kontor. Enheten för Administration och service innefattar avdelningar för som behandlar: Löner. Begravningsärenden. Bokningar. Information. Service (städ och vaktmästeri). Antal anställda på kyrkans hus är strax över tjugo personer. Vaktmästare och städpersonal har inte några kontor i Kyrkans hus, utan är placerade på den plats de har ansvar för. Enheten för Administration och service håller till på två våningsplan av de totalt fyra som finns i byggnaden. Våningsplanet högst upp har kapprum, konferensrum, kök och matsal. Här samlas hela enheten för gemensamt fika och gemensamma luncher. Från matsalsbordet kan man titta ut genom ett gammal välvt fönster och se Smörparken och Eskilstunaån. På det här våningsplanet finns även förråd och gamla arkiv samt ett rum för trycksaksproduktion. Utrustningen i det sistnämnda rummet är anpassad så att informationsgruppen själva ska kunna trycka allt informationsmaterial upp till A3-format. Här finns bland annat skrivare, kopiatorer, skärmaskin, vikmaskin, lamineringsapparater och papper. Skrivarna viker och häftar själva, vilket gör att informationsgruppen kan skriva ut broschyer internt på ett praktiskt sätt. I och med det slipper de, i de allra flesta fall, att koppla in externa trycksaksbyråer. På våningen under finner man kontoren. All personal har ett eget kontorsrum med utsikt antingen mot åt eller in mot stadens centrum. Kontoren ligger längs med ytterväggarna på byggnaden vilket skapar ett stort rum i mitten, mot vilket alla kontor har glasväggar. I mitten på rummet finns ett arkivrum och ett rum för ytterligare skrivare och kontorsmaterial samt korgar för in- och utskick inom församlingen. 5/17 6/17

5 Innertaket har gamla träbjälkar och alla fönster är gamla med smygar och spröjsar. Inredningen är däremot modern. Arbetsmiljön är viktig på arbetsplatsen och de anställda har ergonomiska stolar och skrivbord. På en två väggar på våningsplanet hängs de affischer som informationsgruppen har skapat upp. Det gör det möjligt för de anställda att hela tiden hålla sig ajour om vad som händer i församlingen. De två understa våningsplanen hyrs ut av Eskilstuna församling till bland annat en psykologkonsult och ett mediaföretag. konferensrum Kärleken. Utsikt från kontoret Kyrkans hus. I förgrunden syns Eskilstunaån. Utsikt från matsalen. Min handledare i utskriftsrummet. Matsal. Innanför entrén på kontorsvåningen. Kontoren har glasdörrar in mot rummets mitt. 7/17 8/17

6 4. Informationsgruppen Informationsgruppen i Eskilstuna församling består i normalfall av fyra personer med olika befattningar och uppgifter. Under min praktikperiod blev min första handledare Pia Karjalainen sjukskriven på deltid, varför den person (Sofia Smedberg) som ska vikariera för Pia när hon är föräldraledig kom att börja arbeta tidigare än beräknat. Under min praktikperiod bestod därför informationsgruppen av följande personer: Pia Karjalainen, kommunikatör. Samordnar informationsgruppen. Sofia Smedberg, vikarierande komunikatör. Samordnar informationsgruppen. Catharina Fröjd, administratör informationsgruppen. Ansvarar för trycksaksproduktion. Helena Lundquist, administratör informationsgruppen. Ansvarar för trycksaksproduktion, telefon samt IT. Eija Ihalainen, administratör informationsgruppen. Ansvarar för telefonväxel samt information på finska. Eftersom kommunikatör Pia Karjalainen inte längre kunde handleda mig i min praktik beslutade vi att Catharina Fröjd skulle bli min nya handledare. Läs mer om henne under rubriken 5. Min handledare. Ett faktum värt att ta upp är att Informatör inte används som befattningsbenämning inom enheten. Istället kallas de personer som är anställda för att utföra informatörsarbete för Administratörer. När jag först kom till min praktikplats hade de befattningsbenämningen Assistenter men detta ändrades enligt kyrkoherdens bestämmelser. Det ska fungera som en säkerhet för de anställdas arbete och tydliggöra vilka arbetsuppgifter som de förväntas utföra, men beror även på att man behöver hålla ihop benämningarna inom enheten och inom organisationen. Synnerligen värt att beakta är att vissa av administratörerna inom just informationsgruppen inte utför någon form av administrativt arbete över huvud taget. 4.1 Informationsgruppens arbetssätt Informationsgruppen får beställningar från tio olika kyrkor i församlingen. Beställningarna görs genom särskilda beställningsblanketter och skickas till informationsgruppen med trettio dagars framförhållning. Större arbeten som till exempel årsplanering för verksamheten kräver dock längre framförhållning. Kommunikatören och administratörerna träffas på ett så kallat PRIO-möte en gång i veckan där de går igenom vilka beställningar som har kommit in, och bestämmer vem som ska göra vad. Administratörerna berättar även vad de arbetar med för stunden och hur det arbetet fortlöper. Inom gruppen har olika personer litet olika uppgifter. Några arbetar främst med trycksaksproduktion i form av affischer och annonser, några arbetar med agendor (som är ett slags program för gudstjänster och mässor), dopbevis, vigselbevis och allmänna utskick till församlingsmedlemmar, några med trycksaker som är skrivna på finska och några med internkommunikation för de anställda inom församlingen. Inom trettio dagar ska beställningarna vara färdiga och levererade till beställaren. Det innebär att informationsgruppen måste hålla ett högt tempo och själva stå för i princip alla led i produktionen. Därav har man valt lösningen som jag tidigare skrev om, att själva hålla med skrivare både på Kyrkans hus men även ute i kyrkorna. Informationsgruppen har tidigare anlitat en PR-byrå som gav dem de typografiska- och grafiska riktlinjer som används idag. Dessa består främst i bestämmelser kring logotyper, typsnitt samt hur man utför rubriker i trycksaker. Bilder till informationsmaterialen hämtas från två olika bildbanker (Shutterstock och Sharefaith), men det finns även en intern bildbank för församlingen, med bilder från inhyrda fotografer samt bilder som tagits av personer på Enheten för Administration och Service. Sharefaith är, förutom en bildbank, ett företag som erbjuder medialösningar till kristna samfund runt om i världen. Företaget har ett stort sortiment av färdiga mallar för affischer, videos, power point- och brevmallar. Dessa mallar är specifikt utformade för att passa för kyrkoverksamheter och marknadsföring för kyrkor. Informationsgruppen använder sig ofta av dessa mallar när de skapar informationsmaterial för att klara av det höga beställningstrycket. Det ser lite olika ut hur administratörerna på informationsgruppen arbetar, beroende på vad det är för slags beställning som ska genomföras. När det gäller till exempel information om dop som går ut till medlemmar i Svenska kyrkan är det kyrkoherden, som är församlingens högste chef, som har mest talan. Det är viktigt att kyrkoherdens vision, i det här exemplet om dopet, genomsyrar informationsmaterialet. Om det istället gäller de återkommande annonser för tidningar eller affischer som ska ut till kyrkorna är det administratörerna som själva bestämmer hur det ska se ut. I många fall återanvänds informationsmaterial, särskilt när det gäller annonser för lokalpressen. Eftersom församlingens verksamhet följer kyrkoåret ser den ungefär likadan ut varje år, vilket ger att den information som ska ut till pressen är ungefär densamma. Det skapas alltså inte en helt ny annons för adventsfirande varje år, utan man utgår från en tidigare annons för adventsfirande och sätter ny rubrik och byter ut texten. Under min praktikperiod tillkom ett avtal med lokaltidningen Eskilstuna Kuriren. Avtalet innebär att Eskilstuna Kuriren till stor del har tagit över annonsproduceringen. Tanken är att tidningen inom en snar framtid ska utföra all annonsproducering med beställningar från informationsgruppen som underlag. 9/17 10/17

7 När en administratör har skapat ett förslag på informationsmaterialet bollas det ofta inom informationsgruppen. Man hjälps åt att korrekturläsa och eventuellt att justera layouten. Efter det skickas materialet till beställaren som får chans att komma med synpunkter och önskemål. När alla parter anser att materialet är färdigt skickas det till ofast skrivare som finns på plats hos beställarna. På så vis behöver man inte lägga några resurser på att leverera ett redan tryckt material, och beställaren kan även välja själv hur många exemplar han eller hon vill ha av materialet. Detta gäller för utskrifter upp till A3-format. Om det behövs större material för till exempel offentliga kampanjer anlitas oftast en reklambyrå, alternativt att informationsgruppen själva utformar materialet och sedan skickar det till en trycksaksbyrå. Material som ska lamineras eller inte enbart är i form av pappersartefakter skapas på plats i Kyrkans hus och levereras efter det till beställaren. Detta gäller även broshyrer och matierial för offentliga kampanjer. Ett exempel på det sistnämnda är projektet Bjud en hemlös på middag som är ett arbete av Annexet Härberget (ett härberge som drivs av Eskilstuna församling). Projektet går ut på att man har placerat frysboxar i de större matäffärerna i staden med avsikt att få människor att donera mat till stadens hemlösa. För detta krävdes ett större antal småbroschyrer (format A7) samt affischer. Dessa skevs ut på Kyrkans hus eftersom det inte var någon av kyrkorna som var beställare. 5. Min handledare När jag först kom till praktikplatsen var min handledare komminukatör Pia Karjalainen. Eftersom hon blev sjukskriven och sedan föräldraledig bestämdes det att administratör Catharina Fröjd skulle bli min nya handledare. Detta passade utmärkt eftersom hennes arbetsuppgifter stämde bättre överrens med mina arbetsuppgifter under praktikperioden, och för att vi dessutom redan satt på samma kontor och därmed arbetade närmre varandra både fysiskt och uppgiftsmässigt. Catharina Fröjd har sedan 2001 en fil. kand. i Innovationsteknik från Mälardalens Högskola. Efter sin examen fick hon en projektanställning som Informationsarkitekt. Det arbetade hon med i etthalvår innan hon blev föräldraledig. Min handledare Administratör Catharina Fröjd. Affischer till Annexet Härberget. Rollup till kampanj i staden. År 2010 sökte Eskilstuna församling en informatör. Catharina sökte jobbet men fick det inte. Enhetschef för Administration och service kontaktade dock Catharina och erbjöd henne en annan tjänst på Kyrkans hus, som hon tog. Jobbet gick ut på att kategorisera noter men Catharina kom istället att arbeta med internkommunikationen på enheten. Kort därefter sökte Catharina arbete som församlingsspecialist på Agrando. Enhetshef Brigitta Wahlström och kyrkoherde Torbjörn Strand erbjöd henne då att få en fast tjänst inom informationsgruppen på Enheten för Admin-istration och service. Catharina hade från början alltså inte tänk sig en karriär som informatör men säger att hon är nöjd med riktningen hennes karriär tog, och hon trivs mycket bra med både sina arbetsuppgifter och på sin arbetsplats. Hon upplever att arbetsgivarna försöker att utnyttja hennes kompetens maximalt och att hon hela tiden fortsätter att utvecklas som informatör vilket, säger hon, är mycket positivt. Catharinas arbetsuppgifter är, som jag tidigare nämnt att skapa informationsmaterial (främst i form av affischer och tidningsannonser) för Eskilstuna församling. 6. Mina arbetsuppgifter Som jag tidigare skrev fick jag ett eget uppdrag att arbeta med under min praktikperiod. Eftersom Eskilstuna församling och informationsgruppen är så pass unga finns det inte någon sammanställd dokumentation om församlingen eller byggnaderna i den. Det fanns ett stort behov av sådan information, som är tänkt att ligga i kyrkobyggnaderna för besökare att plocka med sig. Mitt uppdrag gick alltså ut på att skapa en broschyr med information om samtliga kyrkobyggnader i församlingen. I uppdraget att skapa broschyren ingick allt från research till tryck. 11/17 12/17

8 Eftersom det finns så lite nerskriven information om kyrkorna och verksamheten som bedrivs i den behövde jag genomföra många intervjuer och granskningar av den information som fanns. Denna fas tog lång tid eftersom de fakta som fanns ibland var felaktig och det inte var helt lätt att sålla bland informationen som jag fick. Det var heller inte helt enkelt att få tag på personer att prata med eftersom många, som på de flesta arbetsplatser, har hög arbetsbelastning och sitter utspridda på ett relativt stort geografiskt område. Materialet som jag fick fram granskades kontinuerligt av församlingslektorn och vid enstaka tillfällen även kyrkoherde Torbjörn Strand. För att hitta en lämplig detaljnivå och för att säkerställa att jag följde de grafiska och språkliga riktlinjer som finns inom församlingen bollade jag ofta tankar och funderingar med informationsgruppen. Informationsgruppen har hyrt in en fotograf som skapat en bildbank åt informationsgruppen. Denna bildbank är dock inte helt komplett eftersom fotografen inte visste exakt vad i kyrkobyggnaderna som var av vikt att dokumentera i bild. Därför behövde jag, inom uppdraget, även utföra en del fotografering. Det är någonting som jag inte har någon direkt erfarenhet av, men i och med att jag behövde fotografera hade jag extra stark anledning att besöka de kyrkor jag skrev om, vilket underlättade mitt arbete avsevärt. Just fotografering är inte någonting som är kopplat till min utbildning, men jag upptäckte att det var en stor hjälp i produceringen av informationsmaterialet. Eftersom informationsgruppen är så pass ung är det här, visade det sig, ett ganska vanligt scenario. De anställda kan ibland komma att utföra arbetsuppgifter som ligger lite utanför deras egentliga kompetensområden. Efter att ha fått ihop fakta påbörjade jag dokumentation och design. Min handledare, som satt på samma kontor som jag, vägledde mig genom arbetet och hjälpte till att hålla mig på en rimlig nivå. Eftersom informationsgruppens beställnignstryck är så högt och jag kände att jag behövde få arbeta med någonting valde vi att jag inte skulle utföra samma slags arbete som min handledare eller övriga personer i informationsgruppen, utan istället arbeta med internt material som inte har någon uttalad beställare. Som praktikant tror jag inte att det hade varit särskilt lyckat att komma in och behöva göra beställningar med trettio dagars framförhållning, eftersom en miss i ett sådant arbete skulle innebära en miss för hela informationsgrppen. I och med att ta mig an broschyren som uppgift fick jag prova på att arbeta på samma sätt som informationsavdelningen utan att behöva ha ett produktionskrav på mig. Broschyren blev dock färdig och finns som bilaga längst bak i denna rapport. När broschyren var färdig beslutades det att den även ska komma att finnas på Eskilstunas bibliotek, begravningsbyråer och turistbyrå. När jag fick uppdraget var det sagt att broschyren endast skulle finnas i de kyrkobyggnader som den informerar om. Texterna i broschyren kommer även att användas på församlingens hemsida, eftersom informationen där visade sig vara felaktig. Kul att komma in som praktikant och skapa en produkt som verkligen kommer till användning, tycker jag! Här fick jag dessutom agera lite av expert på kyrkobyggnaderna, eftersom det var min faktainsamling och granskande av de fakta som fanns som rätade ut många frågetecken kring vad som faktiskt stämde av de uppgifter som informationsgruppen hade. Då jag kände att jag även ville ha inblick i hur informatörernas vardagliga arbete gick till har jag fått vara delaktig i skapandet av annonser, affischer och allmänna utskick. Jag har även varit med på de flesta av de möten som informationsgruppen själva har haft eller som informationsgruppen förväntas gå på som del av enheten. Jag har med andra ord fått vara med i allt från budget- och annonsplanering för kommande år, arbetsmiljöseminarium, arbetsplatsträffar och tidigare nämnda PRIO-möten. Det, anser jag, har gett mig en bred inblick i hur det kan vara att arbeta som informatör. I mitt arbete med att skapa broschyren har jag använt mig av referenslitteratur som har ingått i de kurser som jag har haft inom ramen för min utbildning. Jag upptäckte att det var svår att välja bort information, någonting som var nödvändigt av både tryckteckniska anledningar och kyrkoherdens vision. De tryckteckniska begränsningarna var att antalet sidor alltid måste vara delbart med fyra för att det ska gå att skriva ut ett häfte. Det går dessutom inte heller att ha för många sidor i formatet (A5), eftersom kanterna då blir fula. Smärtgränsen går vid 28 A5-sidor. Kyrkoherdens vision är att alla åtta kyrkor ska behandlas likvärdigt. Det innebar att han ville att varje kyrka skulle ta lika mycket utrymme i anspråk i broschyren. Det ansåg jag inte var möjligt eftersom den äldsta kyrkan har funnits sedan medeltiden och den yngsta är byggd på 90-talet. Jag ansåg helt enkelt inte att det var rimligt och enades tillsammans med informationsgruppen om att de fem äldsta kyrkorna skulle få två uppslag var och de tre yngsta ett vardera. Totalt gav detta ett förbestämt omfång om 28 sidor (inklusive fram- och baksida). Detta beslut är ett tydligt exempel på att det inte alltid är lätt att veta vem som bestämmer egentligen. Eftersom fokus för broschyrens innehåll skulle ligga på kyrkobyggnader uteslöts högskolekyrkan, sjukhuskyrkan, de kapell som används vid begravningsförättningar samt de kyrkobyggnader som församlingen har hyrt ut till andra kyrkosamfund. Kyrkan rymmer två altare. Det äldsta är placerat på breda trappor av kalksten. Framför trapporna står ett mindre altare sedan år Den äldre altaruppsatsen är i samma stil som kyrkans övriga inredning och altartavlan, som är från 1600-talet är utförd av den flamländske mästaren Martin de Vos, och föreställer herdarnas tillbedjan. Altartavlan kantas av två förgyllda skulpturer gjorda i gips av Carl Fagerberg. Skulpturerna symboliserar Kärleken och Tron. Klosters kyrka är Eskilstuna församlings själavårdskyrka. Här kan man bland annat gå på meditation med fokus på Kärleken av Carl Fagerberg. Frälsarkransen eller delta i mässor där själavård på olika sätt står i centrum. Inom ramen för verksamheten erbjuds också Kristen Recovery, en grupp som träffas varannan vecka där man delar erfarenheter, kraft och hopp med varandra. Kristen Recovery bygger på 12-stegsmodellen och är riktad till alla som vill närma sig Gud. Det enda villkoret för att delta i Kristen Recovery är en uppriktig längtan efter ett helare liv. Förutom detta bedrivs vuxenkonfirmation, gudstjänstfirande öppen förskola och körverksamhet i Klosters kyrka och församlingshem. Tron av Carl Fagerberg. Uppslag i den informationsbroschyr jag skapade om kyrkorna i Eskilstuna församling. 13/17 14/17

9 7. Koppling till Informationsdesign/textdesign Kopplingen mellan min praktikplats och uppgifterna jag utförde ter sin närmast självklar. Jag väljer ändå att skriva om det under en separat rubrik för att det ger mig tillfälle att reflektera över min framtida yrkesbana samt för att visa hur jag kopplar ihop informationsdesign med min praktikperiod i informationsgruppen. Till att börja med går mitt uppdrag hand i hand (vad gäller utförande) med ett stort antal skoluppgifter som vi har gjort inom ramen för min utbildning. Eftersom uppgifterna inom utbildningen är anpassade efter de arbetsuppgifter vi kan komma att ställas inför i våra framtida yrkesliv som informationsdesigners/textdesigners tar jag det för givet att samma sak gäller mitt uppdrag. I mitt uppdrag ingick allt från research (där jag hämtade information från allt från intervjuer, böcker, studiebesök, gamla arkiverade invigningsdokumentationer till biskopens visitationsbrev), till tryck. Jag samlade in information, faktagranskade och källgranskade den, sållade i den, dokumenterade och skapade färdiga råtexter som gick att använda både till trycksaker och till webb. Jag anpassade texten efter dess syfte (att på ett enkelt sätt informera om kyrkobyggnaderna) och mottagare (besökare i kyrkobyggnaderna). Jag valde bilder, skapade bilder, och sedan även layout där jag kombinerade mina texter med bilderna. Efter detta tryckte jag upp informationsartefakten. Kort sagt har jag designat information genom alla delar i den process det är att skapa en trycksak. Under praktiken har jag även fått nya erfarenheter som kopplar till informations- och textdesign. Med det syftar jag på de budgetplaneringar som jag har deltagit i. Det är naturligtvis någonting som jag kan komma att ställas inför som praktiserande informations- och textdesigner, men som jag inte har någon erfarenhet av från min utbildning. 8. Kontakter Eftersom informationsgruppens arbete sker på lokal nivå (inom Eskilstuna församling) och att de själva står för de allra flesta led i produktionen av informationen har jag uteslutande varit i kontakt med personer inom organisationen. Jag har valt att enbart ta med de personer som jag har haft någon form av relation till som praktiserande informatör. (Jag anser inte att det är varken relevant eller rimligt att till exempel räkna upp alla som varit med på de arbetsplatsträffar jag har varit på.) Personer inom Kyrkans hus: Enhetschef Birgitta Wahlström. Kommunikatör Pia Karjalainen. Vikarierande kommunikatör Sofia Smedberg. Administratör Informationsgruppen, Catharina Fröjd. Administratör Informationsgruppen, Helena Lundquist. Administratör Informationsgruppen, Eija Ihalainen. Kyrkoherde Torbjörn Strand. Personer utanför Kyrkans hus: Församlingslektor Mats Selén. Komminister Camilla Östergren. Komminister Bengt Arvidsson. Vikarierande Enhetschef Gudstjänst Ewa Schmidt. Komminister Mats Wendt. Kantor Ingalill Sjönneby. Förskollärare Fatima Hedman. Förskollärare Tuula Joenpolvi. Kurator Per Apelmo. Vaktmästare och kyrkoguide Krister Bäck. Vaktmästare och kyrkoguide Christer Eriksson. Komminister Helena Ekhem. Diakon Katrin Palmér. Kyrkomusiker Mats Stendlund. 9. Sammanfattning Jag upplever att jag har haft stor nytta av att ha praktiserat på en arbetsplats med anknytning till min utbildning. Det har gett mig en större inblick i hur det kan komma att vara att arbeta som informationsdesigner. Mest av allt vill jag trycka på hur mycket min praktikperiod har gjort att jag har utvecklats både personligt och som text- och informationsdesigner. Jag har fått bevisat att de kunskaper jag har erhållit under min utbildning är relevanta och jag har fått ett betydligt större kompetens-självförtroende. Jag fann snabbt min plats i informationsgruppen, de anställda litade på min kompetens och jag klarade av att utföra de uppgifter jag förväntades och mer därtill. Eftersom ingen i informationsgruppen är utbildad informationsdesigner fick jag lära ut mycket till de anställda. Det gällde allt från skrivregler till hantering av programvaror till att visa på vilken information det fanns ett behov av att framställa. I slutskedet av mitt uppdrag behövde jag en sammanfattande text om Eskilstuna församling. Jag frågade kommunikatören om var jag kunde hitta den informationen, och kommunikatören skickade min fråga vidare till enhetschefen och kyrkoherden. Det visade sig att någon sådan information inte fanns. Eskilstuna församling hade alltså inte någon som helst information om dem själva nedskrivet och de hade själva inte sett att det fanns ett behov för det innan jag lyfte frågan. Det första svar jag fick, måste jag nämna, var att informationen finns på hemsidan, vilket den bevisligen inte gjorde. Det bevisar två saker: Det är lätt att bli hemmablind när man jobbar inom en organisation, och ta för givet att självklar information finns att tillgå, och att jag som informationsdesigner har ett större perspektiv än personer som enbart arbetar med att till exempel att uppdatera intranät någonting som jag också behärskar. Min praktikperiod har gett mig en tydligare bild av vad begreppet informationsdesign betyder i praktiken, någonting som jag har upplevt vara svårt att förklara och förmedla. 15/17 16/17

10 10. Källförteckning Strid, Jan (1999). Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. Studentlitteratur, Lund. Referenser Tryckta referenser Bergström, Bo (2009) Effektiv visuell kommunikation: Om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. Förlag Carlsson. Språkrådet (2008). Svenska skrivregler. Liber förlag. Svenska språknämnden (2005). Språkriktighetsboken. Norstedts Akademinska Förlag. Elektroniska referenser: Svenska kyrkan, ( ) Eskilstuna församling, ( ) 17/17

Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet

Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet Fastställd av kyrkofullmäktige 12 november 2003 Dokument 1: Övergripande mål för informationsverksamheten inom Linköpings kyrkliga samfällighet

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre separata delar på fem olika företag. Dessa tre delar har jag

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

PRAKTIKRAPPORT. Praktikrapport Annika Persson Yrkesorientering och Branchanalys Textdesign år 3 2011-12-09 apn09008@student.mdh.se

PRAKTIKRAPPORT. Praktikrapport Annika Persson Yrkesorientering och Branchanalys Textdesign år 3 2011-12-09 apn09008@student.mdh.se PRAKTIKRAPPORT Praktikrapport Annika Persson Yrkesorientering och Branchanalys Textdesign år 3 2011-12-09 apn09008@student.mdh.se Praktikplats: JFS & Co Djurgårdsvägen 4 633 40 Eskilstuna Telefon: 016-51

Läs mer

Paket Brev. Kontorsservice Vaktmästeri och repro Serviceförvaltningen

Paket Brev. Kontorsservice Vaktmästeri och repro Serviceförvaltningen Paket Brev Kontorsservice Vaktmästeri och repro Serviceförvaltningen Repro kommer från ordet reproduktion som enligt uppslagsboken betyder: mångfaldigande, av tryck, återgivande och det är just det vi

Läs mer

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168. LUNDS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (6) Socialförvaltningen Jessica Keding 046-35 999 73 jessica.keding@lund.se Socialnämnden Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM Sida 1 av 20 BESKRIVNING Luntmakargatan 34, 397 kvm Modernt kontor med edge högst upp med stor terrass och garage. Kontoret ligger i välskött

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Detta är en bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Bildpolicyn ger riktlinjer för hur bilder används i skolans kommunikation.

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Sidnummer 1(6) 2011-09-28

Sidnummer 1(6) 2011-09-28 1(6) Ett arkiv består av ett urval av de handlingar som uppstår i en viss verksamhet. Att skapa arkiv handlar om att analysera, värdera, relatera och systematisera den information verksamheten avsätter.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

VFU-pärmen - Handledare

VFU-pärmen - Handledare VFU-pärmen - Handledare November 2008 Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon 0583-810 00 (vx) Box 61 Telefax 0583-810 61 696 22 ASKERSUND Bankgiro 5822-6515 CHECKLISTA FÖR HANDLEDARE STUDENTMAPPEN

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Malin Brown, sekreterare

Malin Brown, sekreterare Kyrkoråd 2011-11-10 1. Plats och tid Tomaskyrkan kl. 19.30-22.00 Beslutande Kärstin Brattgård, ordförande Maria Rahm Ulla-Britta Alm ersätter Madelaine Erlandsson Inger Persson Esther Surjan ersätter Nils

Läs mer

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1/6 Plats och tid S:ta Annagården, torsdagen den 30 maj 2013 kl. 19:00 Beslutande Enligt bilagda förteckning, bilaga 1 Övriga deltagande Carina Nilsson, kyrkoherde

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k y r k a n s v E r k s a m h E t

E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k y r k a n s v E r k s a m h E t E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p e c i e l lt a n p a s s at f ö r svenska kyrkans verksamhet Aveny Bokning Aveny Bokning Med Eniac Aveny Bokning bokas enkelt både kyrkliga aktiviteter såsom dop,

Läs mer

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Adelin Nzomwita Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda Portfolio ett utvecklingsarbete Regnbågen 2010 Amanda, Lasse, Mats och Linda Vt.2010 Frågeställningar Varför dokumenterar vi, i vilket syfte och för vem? Vad väljer vi för bilder/material/alster att spara

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393 Utbildning Universitetsutbildning Multimediaprogrammet (2002 2006) Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, s Universitet Jag läste här kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap där jag

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare

Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare Välkommen till Gideoniterna! En ny tjänst har inrättats som assistent/sekreterare med placering vid förbundets kansli i Örebro. Syftet

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010

Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010 Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010 Dominikansystrarna på Västmannagatan och i Fruängen inbjuder till olika program under våren och sommaren 2010. Mer information får ni på vår nya hemsida

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Oersättlig, men vad får jag för det!?

Oersättlig, men vad får jag för det!? Oersättlig, men vad får jag för det!? Rapport om skoladministrativ personals arbetssituation Niklas Pålsson 2012-02-03 1. Inledning sidan 2 2. Bakgrund sidan 3 3. Administratör i skolan, hur är det? sidan

Läs mer

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1)

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Blankett 5 Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Upplysningar om anmälan av kandidater finns på sidan 7. Blanketten ska skickas till respektive stiftsstyrelse, se sidan 8 för adress. Var

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL STUDIEPLAN TILL INGET FÖR NÅGON HU R G Ö R m A N? Författaren själv önskar många studiegrupper i församlingarna. De olika grupperna träffas i hemmen sju gånger. Värdskapet skiftar och vi går runt. Det

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Stig Lampinen (t) Monika Simu (c) Desirée Waranperää Krutrök (s) Roland Hemphälä, Kh

Stig Lampinen (t) Monika Simu (c) Desirée Waranperää Krutrök (s) Roland Hemphälä, Kh 1(5) Plats och tid: Beslutande: Församlingsgården, Övertorneå torsdagen den 22 januari 2015 kl: 09.00-12.00 Kent Alanentalo (t) Stig Lampinen (t) Monika Simu (c) Desirée Waranperää Krutrök (s) Roland Hemphälä,

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges Viktigaste Jobb. ringen

Grafisk manual för Sveriges Viktigaste Jobb. ringen grafisk manual Grafisk manual för Sveriges Viktigaste Jobb ringen Vår symbol ringen med texten Sveriges Viktigaste Jobb ska finnas på alla enheter. Ringen är den minsta gemensamma nämnaren för satsningen

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

Konfirmander på hemmaplan Friskvård för relationen Död och uppståndelse i Kyrkskolan

Konfirmander på hemmaplan Friskvård för relationen Död och uppståndelse i Kyrkskolan Konfirmander på hemmaplan Friskvård för relationen Död och uppståndelse i Kyrkskolan en tidning från svenska kyrkan sollentuna nummer 3 juni 2009 4 Göran Hägg är litteraturvetare, författare, debattör

Läs mer

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film Bildproducent -4 dgr Inriktning bild eller film Kurspaketet ger dig grundläggande kunskaper inom bildproduktion. Du lär dig behärska de programvaror som används i reklambranschen, att kommunicera ut ditt

Läs mer

ASOCIACIÓN NÓRDICA Uppdatering November 2010

ASOCIACIÓN NÓRDICA Uppdatering November 2010 ASOCIACIÓN NÓRDICA Uppdatering November 2010 Hej alla! Här följer en liten summering av vad vi gjorde och berättade om under lunchen den 9 november. Vi var på en mycket trevlig och fin restaurang som heter

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 29 september 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-M är en kristen Media Organisation, är

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Rätt mix av. Grafiska möjligheter

Rätt mix av. Grafiska möjligheter Rätt mix av Grafiska möjligheter Inhousebyrå och digitaltryckeri under samma tak Print Avant Garde digitalt tryckeri och Outhouse grafisk produktion tillsammans ett team med kreativ kompetens och avancerad

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer