SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Blandningens handelsnamn eller beteckning AGROTAIN DRIMAXX Registreringsnummer Synonymer Inga. Säkerhetsdatabladsnummer KFT_DRI_MAXX_EU_SW Utgivningsdatum 14januari2015 Versionnummer 01 Revideringsdatum Omarbetningsnummer 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Identifierade användningar Gödseltillsats. Användningar som det Använd enligt leverantörens rekommendationer. avråds från 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Tillverkare/leverantör Koch Fertilizer Trading Sarl 20, route de PreBois Case Postale 1843 Geneva, Schweiz eller Tillverkare/leverantör Koch Fertilizer Trading Sàrl Sucursal Uruguay Luis Alberto de Herrera 1248, World Trade Center Tower 2, Office 710, Postal Code , Montevideo, Uruguay 1.4. Telefonnummer för For Chemical Emergency nödsituationer Ring CHEMTREC dygnet runt Utanför USA/Kanada (basamtal tas emot) AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Blandningens fysikaliska faror och dess faror för människors hälsa och för miljön har bedömts och/eller blandningen har testats för dessa faror och klassificeringen är följande. Klassificering enligt direktivet 67/548/EEG eller 1999/45/EG samt ändringarna i dessa Klassificering Repr. Cat. 3;R62, Xi;R41 Alla Rfrasernas fullständiga text visas i avsnittet 16. Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den Hälsofaror Allvarlig ögonskada/ögonirritation Reproduktionstoxicitet Kategori 1 Kategori 2 H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H361f Misstänks kunna skada fertiliteten. Sammanfattning av faror Fysikaliska faror Hälsofaror Miljöfaror Särskilda faror Viktiga symptomer Inte klassificerad för fysikaliska faror. Risk för allvarliga ögonskador. Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga. Inte klassificerad för miljöfaror. Irriterar ögonen. Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga. Kontakt med ögonen kan orsaka irritation med rodnad, tårar, smärta och/eller oskarp syn. AGROTAIN DRIMAXX Version nr: 01 Reviderad datum Utgivningsdatum: 14januari / 8

2 2.2. Märkningsuppgifter Etiketten i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den Innehåller: N(nbutyl)tiofosfortriamid Faropiktogram Signalord Faroangivelser H318 H361f Skyddsangivelser Förebyggande P201 P202 P280 Åtgärder P305 + P351 + P338 P310 P308 + P313 Förvaring P405 P403 + P233 Avfall P501 Fara Orsakar allvarliga ögonskador. Misstänks kunna skada fertiliteten. Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp. Förvaras inlåst. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter. Kompletterande Inga. märkningsinformation 2.3. Andra faror Inte ett PBT eller vpvbämne eller en blandning av dessa. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2. Blandningar Allmän Information Kemiskt namn % CASnummer / EGnummer EACHregistreringsnumm Index nr Anteckningar N(nbutyl)tiofosfortriamid Klassificering: DSD: CLP: Repr. Cat. 3;R62, Xi;R41 Eye Dam. 1;H318, Repr. 2;H361f Ofarliga komponenter Klassificering: DSD: Konfidentiellt CLP: Ofarligt färgämne < 3 Klassificering: DSD: Konfidentiellt CLP: Kommentarer om sammansättning Fullständig lydelse för alla Rfraser visas i sektion 16. Alla halter är angivna i viktprocent förutom i de fall när beståndsdelen är en gas. Gashalter är angivna i volymprocent. Detta säkerhetsdatablad är ingen garanti för produktspecifikation eller NPKvärde(n). NPKinnehållet finns angivet på specificerade beställningar, kundfakturor eller produktspecifikationsdatablad som erhållits från leverantören. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen Allmän Information Se till att medicinsk personal är medveten om de material (er) som berörs och att de vidtar nödvändiga skyddsåtgärder. AGROTAIN DRIMAXX Version nr: 01 Reviderad datum Utgivningsdatum: 14januari / 8

3 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning Avlägsna från exponeringsområdet. Vid andningssvårigheter kan syrgas vara nödvändigt. Tillkalla läkare om symptom uppstår eller kvarstår Hudkontakt Skölj huden omedelbart med rikliga mängder vatten. Kontakta läkare om irritation utvecklas och består. Ogonkontakt Damm i ögonen: Gnugga inte i ögonen. Tag ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Spola ögonen omedelbart med mycket vatten. Kontakta läkare om irritation utvecklas och består. Förtäring Skölj munnen ordentligt. Framkalla inte kräkning utan att rådfråga en förgiftningsavdelning. Om kräkning uppstår håll huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ned i lungorna. Kontakta läkare De viktigaste symptomen Risk för allvarliga ögonskador. Irritation i luftvägarna. och effekterna, både akuta och fördröjda 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder Behandla enligt symptom. Effekterna kan dröja. Allmänna brandfaror Denna produkt är inte lättantändlig Släckmedel Lämpliga släckmedel Vattendimma. Vattenspray. Koldioxid (CO2). Skum. Olämpliga släckmedel Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas branden sprids därigenom Särskilda faror som ämnet Vid brand kan irriterande, frätande och/eller giftiga gaser bildas. eller blandningen kan medföra 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal Särskild skyddsutrustning Vid bekämpning av kemiska bränder måste en syrgasapparat och fullständig skyddsklädsel för användas. brandbekämpningsperson al Speciella förfaranden vid brandbekämpning AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Tillämpa gängse rutiner för brandbekämpning och betänk riskerna med övriga inblandade material Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer För annan personal än Stå i uppvind. Undvik inandning av damm samt kontakt med hud och ögon. Sörj för lämplig räddningspersonal ventilation. Rör inte skadade kärl eller materialspill utan lämpliga skyddskläder. För räddningspersonal Håll obehörig personal på avstånd 6.2. Miljöskyddsåtgärder Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Förorena inte vatten. Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör eller vattendrag Metoder och material för inneslutning och sanering Undvik dammbildning. Sopa upp och placera i en lämplig behållare för bortskaffning. Om det är nödvändigt att sopa ett förorenat område, använd ett dammhämmande medel som inte reagerar med produkten. Efter borttagning ska det kontaminerade området spolas ordentligt med vatten Hänvisning till andra avsnitt Häll aldrig tillbaka spill i originalförpackningar för återanvändning. Angående personlig skyddsutrustning, se sektion 8. Angående avfallshantering, se sektion 13. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 7.3. Specifik slutanvändning Gödslingsmedelsbeläggning Undvik dammbildning och spridning av damm. Undvik inandning av damm och kontakt med ögonen. Följ god kemikaliehygien. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras på ett svalt, torrt, välventilerat ställe. Förvaras åtskilt från oförenliga material. Långvarig lagring vid temperaturer över 100 F (36 C) och långvarig lagring av öppnade behållare leder till att produkten bryts ned. När produkten bryts ned, kan den avge skadliga gaser. Lagra under 100 F (36 C) och använd öppnade behållare inom 30 dagar. Använd alltid det äldsta förrådet först. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1. Kontrollparametrar AGROTAIN DRIMAXX Version nr: 01 Reviderad datum Utgivningsdatum: 14januari / 8

4 Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen Sverige. Hygieniska gränsvärden Komponenter Damm (CAS ) Biologiska gränsvärden Rekommenderade övervakningsförfaranden Härledd nolleffektnivå (DNEL) Uppskattade nolleffektkoncentrationer (PNECvärden) Typ Värde Form NGV 5 mg/m3 Respirabelt damm. 10 mg/m3 Inhalerbart damm. Inga biologiska exponeringsgränser upptäckts för beståndsdelarna. Följ normala uppföljningsprocedurer. Riktlinjer för exponering Följ normala uppföljningsprocedurer Begränsning av exponeringen Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Använd god allmänventilation och punktutsug. Gränsvärden får inte överskridas och risken för inandning av damm skall minimeras. Det skall finns tillgång till ögonspolning. Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning Allmän Information Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CENstandarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning. Ögonskydd/ansiktsskydd Skyddsglasögon för kemikaliearbete rekommenderas. Hudskydd Handskydd Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt. Handskleverantören kan rekommendera lämpliga handskar. Annat Kemikaliebeständig klädsel rekommenderas. Tvätta rutinmässigt arbetskläder och skyddsutrustning för att avlägsna kontaminering. Andingsskydd Om tekniska försiktighetsåtgärder inte håller luftburna koncentrationer under rekommenderade exponeringsnivåer (när tillämpligt) eller på en acceptabel nivå (i länder där exponeringsnivåer inte har fastställts), måste man använda ett godkänt andningsskydd. Använd ett andningsskydd som ger extra luft om exponeringskoncentrationerna är okända. Vid otillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av damm: skall lämpligt andningsskydd med partikelfilter (typ P2) användas. Termisk fara Använd lämpliga skyddskläder som skyddar mot hetta. Hygieniska åtgärder Tvätta händerna efter användning. Iakttag alltid god personlig hygien. Exempelvis bör man tvätta sig efter hantering av materialet och innan man äter, dricker och/eller röker. Tvätta rutinmässigt arbetskläderna för att avlägsna föroreningar. Begränsning av Miljöchefen måste informeras om alla betydande utsläpp. miljöexponeringen AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Grönt pulver. Aggregationstillstånd Fast. Form Pulver. Färg Grön. Lukt Litet aminaktig lukt. Lukttröskel phvärde 7,5 8,2 10% Vattenlösning Smältpunkt/fryspunkt Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Flampunkt Ej tillämpligt. Avdunstningshastighet Brandfarlighet (fast form, gas) Inte tillämplig. Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns. Brännbarhetsgräns undre Ej tillämpligt. (%) Brännbarhetsgräns övre Ej tillämpligt. (%) Ångtryck AGROTAIN DRIMAXX Version nr: 01 Reviderad datum Utgivningsdatum: 14januari / 8

5 Ångdensitet Relativ densitet Löslighet Avsevärd. Fördelningskoefficient (noktanol/vatten) Självantändningstemperatur Sönderfallstemperatur Viskositet Explosiva egenskaper Oxiderande egenskaper 9.2. Annan information Densitet 32,00 34,00 20 C AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet Reaktivitet Produkten är stabil och ickereaktiv under normala användnings, förvarings och transportförhållanden Kemisk stabilitet Stabil vid normala temperaturer Risken för farliga Farlig polymerisation inträffar inte. reaktioner Förhållanden som ska Extrema temperaturer. undvikas Oförenliga material Syror. Starka reduktionsmedel. Starka oxidationsmedel Farliga Ammoniak. Formaldehyd. Vätesulfid. Under förbränning: Koloxider. Kväveoxider Svaveloxider. sönderdelningsprodukter AVSNITT 11: Toxikologisk information Allmän Information Exponering för ämnet eller blandningen under arbetet kan ha skadliga effekter. Information om sannolika exponeringsvägar Inandning Dammet från denna produkt kan orsaka irritation i näsa, hals och andningsorgan. Hudkontakt Kan orsaka irritation genom mekanisk avskavning. Ogonkontakt Orsakar allvarliga ögonskador. Förtäring Förtäring kan orsaka irritation och lätt illamående. Symptom Kontakt kan orsaka ögonirritation med rodnad, tårar, smärta och/eller oskarp syn Information om de toxikologiska effekterna Komponenter Art N(nbutyl)tiofosfortriamid (CAS ) Akut Dermal LD50 Oral LD50 Frätande/irriterande på huden Allvarlig ögonskada/ögonirritation Luftvägssensibilisering Hudsensibilisering Mutagenitet i könsceller Cancerogenitet Reproduktionstoxicitet Specifik organtoxicitet enstaka exponering Specifik organtoxicitet upprepad exponering Fara vid aspiration Information om ämnen respektive blandningar Råtta Råtta Kan orsaka irritation genom mekanisk avskavning. Orsakar allvarliga ögonskador. Misstänks kunna skada fertiliteten. Inte tillämplig. Testresultat > 2000 mg/kg > 2823 mg/kg AGROTAIN DRIMAXX Version nr: 01 Reviderad datum Utgivningsdatum: 14januari / 8

6 Annan information Symptomen kan vara fördröjda. AVSNITT 12: Ekologisk information Toxicitet Produkten har inte klassificerats som miljöfarlig. Detta utesluter emellertid inte den möjligheten att stora eller upprepade utsläpp kan ha skadliga effekter på miljön. Komponenter Art Testresultat N(nbutyl)tiofosfortriamid (CAS ) Akvatisk Fisk LC50 Kräftdjur EC50 Fisk Daphnia magna Persistens och Inga tillgängliga data. nedbrytbarhet Inga tillgängliga data. Bioackumuleringsförmåga Fördelningskoefficient noktanol/vatten (log Kow) Biokoncentrationsfaktor (BCF) Rörligheten i jord Inga tillgängliga data. Rörlighet i allmänhet Oftast lösligt i vatten Resultat av Inte ett ämne eller en blandning med PBT eller vpvbegenskaper. PBT och vpvbbedömningen Andra skadliga effekter Inga tillgängliga data. AVSNITT 13: Avfallshantering 1140 mg/l, 96 timmar 290 mg/l, 48 timmar Avfallsbehandlingsmetoder Restavfall Rekommendationer om avfallshantering är baserade på materialet i det skick det levererades. Avfallshanteringen måste ske i enlighet med gällande tillämpliga lagar och regler och med produktspecifikationerna vid tidpunkten för bortskaffning. Förorenade förpackningar EU:s avfallshanteringskod Avfallshanteringsmetoder / information Särskilda säkerhetsåtgärder AVSNITT 14: Transportinformation Eftersom tömda behållare kan innehålla produktrester, bör man följa varningarna på etiketten också efter att en behållare har blivit tömd. Avfallskoder skall tilldelas av användaren baserade på produktens tilltänkta användningsområde. Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör/vattenförsörjning. Bortskaffas i enlighet med gällande föreskrifter. Avfallshantera enligt lokala föreskrifter. ADR RID ADN IATA IMDG Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBCkoden Inte tillämplig. AVSNITT 15: Gällande föreskrifter Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EUförordningar Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, Bilaga I Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, Bilaga II AGROTAIN DRIMAXX Version nr: 01 Reviderad datum Utgivningsdatum: 14januari / 8

7 Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar, Bilaga I i ändrad form Förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 1 i ändrad form Förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 2 i ändrad form Förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 3 i ändrad form Förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga V i ändrad form Förordning (EG) nr 166/2006 Bilaga II Register över utsläpp och överföringar av föroreningar Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Förteckning över kandidater i den form som den för tillfället är publicerad av ECHA Godkännanden Förordning (EG) nr 1907/2006 REACH Bilaga XIV Ämne för vilket det krävs tillstånd och ändringarna i den Begränsningar av användning Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH Bilaga XVII Begränsning av utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen i ändrad form Direktiv 2004/37/EG: om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet Direktiv 92/85/EEG: om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar Andra EUförordningar Direktiv 96/82/EG (Seveso II) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår Direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet Direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet Nationella föreskrifter Produkten har klassificerats enligt gällande lag Ingen bedömning om den kemiska säkerheten har utförts. Kemikaliesäkerhetsbedömning AVSNITT 16: Annan information Lista över förkortningar DNEL: Den härledda nolleffektnivån (Derived NoEffect Level). Hänvisningar till litteratur Information om bedömningsmetod som leder till klassificering av blandningen Den fullständiga ordalydelsen av alla Rfraser och faroangivelser i avsnitten 215 Utbildningsinformation PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration. PBT: Persistent, bioackumulerande och toxisk vpvb: mycket persistent och mycket bioackumulerande. LD50: Dödlig dos, 50 %. LC50: Dödlig koncentration, 50 %. Klassificeringen för hälso och miljöfaror har härletts med en kombination av beräkningsmetoder och testdata, om sådana finns. R41 Risk för allvarliga ögonskador. R62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H361f Misstänks kunna skada fertiliteten. Iakttag utbildningsanvisningarna vid hantering av detta material. AGROTAIN DRIMAXX Version nr: 01 Reviderad datum Utgivningsdatum: 14januari / 8

8 Friskrivningsklausul OBSERVERA: Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på data som tros vara riktiga på den dag när detta säkerhetsdatablad utarbetades och är i enlighet med statliga föreskrifter som kräver att särskilda typer av information bör ges. Detta säkerhetsdatablad får inte användas som tillverkarens eller försäljarens kommersiella specifikationsdatablad, och det ges ingen garanti eller beskrivning, varken direkt eller indirekt, om de ovannämnda datas och säkerhetsinformationens riktighet och fullständighet och inte heller något lov, direkt eller indirekt, att använda vilken som helst patenterad uppfinning utan ett tillstånd. Ytterligare information kan behövas för att bedöma annan användning av produkten, inbegripet användning av produkten i kombination med alla andra ämnen eller i alla andra processer än de som uttryckligen nämnts. Den information som ges här om eventuella faror med produkten bör inte tolkas så att användningen av produkten i en given tillämpning nödvändigtvis skulle leda till exponering eller risk för arbetare eller den stora allmänheten. Försäljaren kan inte ta ansvar för någon som helst skada som förorsakas av onormal användning, någon som helst försummelse att följa rekommenderade tillvägagångssätt eller några som helst faror som ligger i produktens natur. Köpare och användare ansvarar för alla riskerna med användning, lagring och hantering av produkten i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser. Köpare och användare av produkten bör särskilt informera alla sina anställda, agenter, underleverantörer och kunder som kommer att använda produkten om detta säkerhetsdatablad. AGROTAIN DRIMAXX Version nr: 01 Reviderad datum Utgivningsdatum: 14januari / 8

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Blandningens handelsnamn eller beteckning Registreringsnummer Synonymer Artikel nr Utgivningsdatum

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Använd enligt leverantörens rekommendationer.

SÄKERHETSDATABLAD. Använd enligt leverantörens rekommendationer. SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Blandningens handelsnamn eller beteckning Registreringsnummer Synonymer Utfärdandedatum Versionsnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Avsnitt 2: Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Avsnitt 2: Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Blandningens handelsnamn eller beteckning Registreringsnummer Säkerhetsdatablad nummer 22930 Produktens

Läs mer

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonym(er) CAS Nr.

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

Electrospray Tuning Mix. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Electrospray Tuning Mix. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Part No. G2431A, G2421-60001, G2431-60001 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Europa SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Europa SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Europa SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer ID 14301 Intern identifiering 7410 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SikaMelt -9058/35 AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter

SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter Office Depot Disktabletter Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd)

Säkerhetsdatablad. Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd) Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 2011-10-01 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd) 12 Relevanta

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMFLUORID REACH-reg.nr: 01-2119539420-47 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad. ph-minus. 112 - begär Giftinformation. Omarbetad: 04-01-2011 Ersätter: 30-03-2010 Version: 01.00/SWE

Säkerhetsdatablad. ph-minus. 112 - begär Giftinformation. Omarbetad: 04-01-2011 Ersätter: 30-03-2010 Version: 01.00/SWE Säkerhetsdatablad Omarbetad: 04-01-2011 Ersätter: 30-03-2010 Version: 01.00/SWE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: ph-minus Ämnets namn: Registrerings

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Cellulose thinner (Thinner, Cellulosa)

Säkerhetsdatablad. Cellulose thinner (Thinner, Cellulosa) Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 2011-11-01 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Cellulose thinner (Thinner, Cellulosa) 12 Relevanta

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLAD Utgivningsdatum/Revisionsdatum 28 juli 2011 AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn ENVIROBASE FINE RED PEARL Produktkod T462/E1

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktkod Produktbeskrivning Gipsbaserad spackelmassa. 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Cellulosaförtunning

Säkerhetsdatablad. Flügger Cellulosaförtunning Säkerhetsdatablad Omarbetad: 01-10-2013 Ersätter: 01-11-2012 Version: 12 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Cellulosaförtunning 12 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong Färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Industriell användning.

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Industriell användning. Säkerhetsdatablad Omarbetad: 20052015 Ersätter: 19122013 Version: 0300/SWE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: HelmMajs 12 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2013-04-06 Tryckdatum: 2013-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2011-04-06 Tryckdatum: 2011-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010)

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) Skapat datum 03-feb-2015 Revisionsdatum: Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget HÄFTGRUND SPECIALGRUND

SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget HÄFTGRUND SPECIALGRUND I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 20121107 Versionsnummer: 4 Omarbetad: 20121218 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER, Fuktslukaren 7100, Mega 7106, rektangulär 7109, refill

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Clear Pool

SÄKERHETSDATABLAD. Clear Pool SÄKERHETSDATABLAD Clear Pool AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 1 Utgivningsdatum 5/26/2015 9:36:50 AM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Clear Pool Artikelnr. 36477 1.2

Läs mer