Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/ Renia - QuickSohl, lederfarben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. 010.000 Renia - QuickSohl, lederfarben"

Transkript

1 Sida 1 av 12 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av ämnet eller blandningen Tätningsmedel 1. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör: Gatuadress: Stad: Post box: Ostmerheimer Straße 516 D Köln (Cologne) D Köln (Cologne) Telefon: Telefax: E-post: Kontaktperson: Heinz Buchholz Dipl.Chem Telefon: 16 E-post: Internet: Ansvarig avdelning: Labor 07:0-16:00 Uhr 1.4 Telefonnummer för nödsituationer: AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Farobeteckningar: F - Mycket brandfarligt, Xi - Irriterande R-fraser: Mycket brandfarligt. Irriterar ögonen. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Klassificering: GHS-klassificering Farlighetskategorier: Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Eye Irrit. 2 Specifik organtoxicitet enstaka exponering: STOT SE Faroangivelser: Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 2.2 Märkningsuppgifter Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten aceton; propan-2-on; propanon etylacetat n-butylacetat Signalord: Piktogram: Varning GHS07

2 Sida 2 av 12 Faroangivelser H19 H6 Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skyddsangivelser P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P261 Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P264 Tvätta... grundligt efter användning. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd. P04+P40 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P12 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P05+P51+P8 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P7+P1 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P40+P2 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. P405 Förvaras inlåst. P501 Innehållet/behållaren lämnas till... Särskild märkning av vissa blandningar EUH018 Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Övrig information Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet motsvarar efter det bästa vetandet till våra kunskaper vid tryckläggningen. Informationerna skall ge ledning för säker hantering av ämnena som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och avlägsnande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Såvida produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, kan detta databladets uppgifter inte utan vidare överföras till det nya material. 2. Andra faror Det finns inga informationer. AVSNITT : Sammansättning/information om beståndsdelar.2 Blandningar

3 Sida av 12 Farliga komponenter EG nr CAS nr Index nr REACH nr Kemiskt namn Klassificering GHS-klassificering aceton; propan-2-on; propanon F - Mycket brandfarligt, Xi - Irriterande R Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE ; H225 H19 H6 etylacetat F - Mycket brandfarligt, Xi - Irriterande R Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE ; H225 H19 H6 Mängd/halt 25-5 % 25-5 % n-butylacetat R Flam. Liq., STOT SE ; H226 H6 Ordalydelse av R- och H-meningar: se avsnitt % AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Generell rekommendation Offret bärs ur riskområdet och läggs ner. Vid inandning Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Vid inandning av nedbrytningsprodukter tas offret till friska luften och lagras stabilt. Sörj för god ventilation. Vid hudkontakt Efter hudkontakt, tvätta genast noggrant med polyetylenglykol och därutöver med mycket vatten. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan återanvändning. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Nedsmutsad, genomdränkt klädsel tas av omedelbart. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Vid ögonkontakt vid kontakt med ögonen skall ögonen med öppna ögonlock spolas med vatten tillräckligt länge och en ögonläkare skall konsulteras omedelbart. Sök ögonläkare. Vid kontakt med ögonen, spola därefter ögonen minuter under rinnande vatten med öppna ögonlock. Sök därefter ögonläkare. Vid nedsväjning Spola ur munnen genast och drick därefter mycket vatten. Framkalla INTE kräkning. Tillkalla omedelbart läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Yrsel. Illamående. 4. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs I förekommande fall syreandning. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel

4 Sida 4 av 12 Lämpliga släckmedel Vattenspraystråle, Koldioxid (CO2), Skum, Släckningspulver. alkoholbeständigt skum. ABC-pulver. Stänkvatten. Vattenånga. Olämpliga släckmedel Full vattenstråle. Hård vattenstråle. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Brännbart. Ångor kan med luft bilda en explosiv blandning. Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. 5. Råd till brandbekämpningspersonal Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft. Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft. Övrig information För personskydd och kylning av behållare används vattenstråle. Slå ned ångor genom vattenbesprutning. Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i kanalisationen eller vattendrag. För personskydd och kylning av behållare används vattenstråle. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Avlägsna antändningskällor. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning. Avlägsna antändningskällor. Sörj för tillräcklig ventilation. 6.2 Miljöskyddsåtgärder Låt ej produkten gå okontrollerad i miljön. Explosionsfara. Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. Kanalisation övertäckes. 6. Metoder och material för inneslutning och sanering Tag upp försiktigt och torrt. Upptaget material behandlas enligt avsnitt omhändertagning. Tas upp med inert uppsugningsmedel och hanteras som avfall vilket skall övervakas. Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Säker hantering: se avsnitt 7 Personligt skydd: se avsnitt 8 Avfallshantering: se avsnitt 1 AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Rekommendation för säker hantering Vid öppen hantering skall, om möjligt, anordningar med lokal utsugning användas. Om lokal utsugning inte är möjlig eller otillräcklig skall bra ventilering av arbetsområdet säkerställas. Information om brand- och explosionsskydd Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Ångor kan med luft bilda en explosiv blandning. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Materialet används bara vid platser, där öppen eld, ljus och andra tändkällor hålls borta. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Krav på lagerlokaler och förvaringskärl Förpackningen förvaras väl tillsluten. Behållaren förvaras svalt på väl ventilerad plats. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. - Rökning förbjuden. Rekommenderad lagringstemperatur: 10-0 C Förpachningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.

5 Sida 5 av 12 Information om gemensam lagerhållning Lagras ej tillsammans med: Material, syrerik, oxiderande. Pyroforiska eller självupphettande ämnen. Lagra förpackningar och brännbara material skild från varandra. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. 7. Specifik slutanvändning Adhesiva, tätningsmedel Rulla eller pensla limmer och andra överdrag (beskiktningar). AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar CAS nr Ämne ppm mg/m³ f/cm³ Kategori Ursprung n-butylacetat NGV (8 h) AGW Aceton KTV (15 min) AGW Etylacetat Begränsning av exponeringen NGV (8 h) KTV (15 min) NGV (8 h) KTV (15 min) Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Vid öppen hantering skall anordningar med lokal utsugning användas. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien Nedsmutsad, genomdränkt klädsel tas av omedelbart. Upprätta en plan för hudskydd och följa den! Innan rasterna och efter arbetsslut skall ansiktet och händerna tvättas grundligt, eventuellt duschas. Ät inte eller drick inte under hanteringen. Ät, drick, rök och snusa ej på arbetsplatsen. Tvätta händer vid raster och efter arbetet. Före början av arbetet används lösningsmedelbeståndigt hudskyddsmedel. Ögonskydd/ansiktsskydd Lämpligt ögonskydd: tättslutande skyddsglasögon. Handskar Vid hantering med kemiska arbetsämnen får enbart kemikalieskyddshandskar med CE -märke inklusive fyraställig kontrollnummer användas. Kemikalieskyddshandskarnas utföring väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen av riskämnen och -mängd. Det rekommenderas att i samråd med leverantören av skyddshandskarna som nämns ovan kontrollera kemekaliebständighet för specifica användningar. Det rekommenderas att i samråd med leverantören av skyddshandskarna som nämns ovan kontrollera kemekaliebständighet för specifica användningar. Hudskydd Använd lämpliga skyddskläder. Andningsskydd Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Andningsskydd krävs vid: otillräcklig ventilering. Vid rätt användning samt under normala förhållanden krävs inget andningsskydd, Om tekniska utsugningseller ventileringsåtgärder inte är möjliga eller otillräckliga, måste andningsskydd användas.

6 Sida 6 av 12 Begränsning av miljöexponeringen Får icke trängas in i undergrunden/jorden. Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i kanalisationen eller vattendrag. Vid gasutträde eller intrång i vattendrag, mark eller kanalisation informeras behöriga myndigheterna. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Aggregationstillstånd: Färg: Lukt: ph-värde: Tillståndsväxlingar Smältpunkt: Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Flampunkt: Brandfarlighet Fast form: Gas: Nedre Explosionsgränser: Övre Explosionsgränser: Tändtemperatur: Termisk tändtemperatur Fast form: Gas: Sönderfallstemperatur: Oxiderande egenskaper Ej oxiderande. vätska ester Provning erfordras inte. -20, C ej användbar Provnormer 56 C DIN ,1 vol. % 14, vol. % 460 C ej användbar DIN DIN Ångtryck: 246 hpa DIN EN 12 (vid 20 C) Ångtryck: 814 hpa (vid 50 C) Densitet (vid 20 C): 0,88 g/cm³ DIN Vattenlöslighet: olöslig Löslighet i andra lösningsmedel Fördelningskoffecient: Viskositet, dynamisk: (vid 20 C) Ångdensitet: Avdunstningshastighet: Lösningsmedelhalt: 9.2 Annan information Fasthalt: mpa s 58,0 % 41,70 % DIN 5018

7 Sida 7 av 12 AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Explosionsfara. Inget prov erfordras eftersom ämnet är känt för att vid rumstemperatur vara stabilt för längre tidsrum (dagar) Kemisk stabilitet Inget prov erfordras eftersom ämnet är känt för att vid rumstemperatur vara stabilt för längre tidsrum (dagar). 10. Risken för farliga reaktioner Gasor/ångor, lätt antändbara Förhållanden som ska undvikas Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak. Avlägsna antändningskällor. Får inte utsättas för värme. Risk för antändning. Nedbrytning sker vid temperaturer fr.o.m.: > 150 C 10.5 Oförenliga material Skyddas mot: Luft-/syreinträde. Syra, koncentrerad., Oxidationsmedel, stark Farliga sönderdelningsprodukter Termisk nedbrytning kan leda till frisättning av retande gaser och ångor. AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Toxikokinetik, ämnesomsättning och fördelning Akut toxicitet Det finns inga informationer.eftersom ämnet inte krävs någon ämnessäkerhetsrapport. CAS nr Kemiskt namn Exponeringsväg Metod Dos Arter Källa aceton; propan-2-on; propanon oral LD mg/kg Ratte RTECS dermal LD mg/kg Kaninchen inhalativ (4 h) ånga LC50 76 mg/l Ratte IUCLID etylacetat oral LD mg/kg Råtta dermal n-butylacetat LD mg/kg Kanin inhalativ ånga LC50 58 mg/l Råtta oral LD mg/kg Råtta. dermal LD mg/kg Kanin inhalativ (4 h) ånga LC50 21 mg/l Råtta. Irritation och frätning Talrik och långvarig hudkontakt kan leda till hudirritationer. Sensibiliserande effekter

8 Sida 8 av 12 Allvarliga effekter efter upprepad eller långvarig exponering Inandning orsakar narkotisk effekt/berusning. Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter Fara vid aspiration Specific effects in experiment on an animal Ytterligare information Blandningen är klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet CAS nr Produkten är lätt flyktig. Produkten är i testmediet obetydligt löslig. En vattnig dispersion kontrollerades. Kemiskt namn Akvatisk toxicitet Metod Dos [h] [d] Arter Källa aceton; propan-2-on; propanon Akut fisktoxicitet Akuta crustaceatoxicitet etylacetat Akut fisktoxicitet Akuta algtoxicitet Akuta crustaceatoxicitet n-butylacetat Akut fisktoxicitet Akuta crustaceatoxicitet LC mg/l 96 h Onchorhynchus mykiss EC mg/l 48 h Daphnia magna LC50 20 mg/l 96 h Pimephales promelas ErC50 00 mg/l 72 h Scenedesmus subspicatus EC mg/l 48 h Daphnia magna LC50 62 mg/l 96 h Leuciscus idus EC50 44 mg/l 48 h 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Produkten har ej kontrollerats. Produkten är biologiskt svår nedbrytbar. 12. Bioackumuleringsförmåga Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten CAS nr Kemiskt namn Log Pow aceton; propan-2-on; propanon -0, etylacetat 0, n-butylacetat 1, Rörligheten i jord 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Produkten har ej kontrollerats Andra skadliga effekter Ytterligare information Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt. Utsagan härledas från de enstaka komponenternas egenskaper. AVSNITT 1: Avfallshantering

9 Sida 9 av Avfallsbehandlingsmetoder Rekommendation Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. Destrueras enligt myndigheternas lagstiftning. Tillförs specialavfallförbränningen under iakttagelse av myndigheternas föreskrifter. Avfallsslag nummer-avfall från överskott/oanvända produkter AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen Klassificeras som farligt avfall. Avfallsslag nummer-restavfall AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen Klassificeras som farligt avfall. Avfallsslag nummer-förorenad förpackning FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS; Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat); Metallförpackningar Förorenad förpackning Tvätta med mycket vatten. Fullständigt tömda förpackningar kan tillföras återanvändningen. Fullständigt tömda förpackningar kan tillföras återanvändningen. AVSNITT 14: Transport information Landtransport (ADR/RID) 14.1 UN-nummer: UN Officiell transportbenämning: 14. Faroklass för transport: 14.4 Förpackningsgrupp: Etiketter: Lim III Klassificeringskod: F1 Särskilda åtgärder: 640H Begränsad mängd (LQ): 5 L Transportkategori: Faroklass nummer: Tunnelinskränkning: D/E Övriga relevanta upplysningar (Landsvägstransport) E1 Ytterligare information om klassificering : ADR / GGVSEB Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN) 14.1 UN-nummer: UN Officiell transportbenämning: Lim Ytterligare information om klassificering : ADR / GGVSEB

10 Sida 10 av Faroklass för transport: 14.4 Förpackningsgrupp: III Etiketter: Klassificeringskod: Särskilda åtgärder: Begränsad mängd (LQ): F1 640H 5 L Övriga relevanta upplysningar (Insjöfartygstransport/insjöfrakt) : 640H E1 Ytterligare information om klassificering : ADR / GGVSEB Sjötransport/sjöfrakt (IMDG) 14.1 UN-nummer: UN Officiell transportbenämning: 14. Faroklass för transport: 14.4 Förpackningsgrupp: Etiketter: Adhesives III Särskilda åtgärder: Begränsad mängd (LQ): EmS: 22, L F-E, S-D Övriga relevanta upplysningar (Sjötransport/sjöfrakt) Staukategorie A E1 Ytterligare information om klassificering : IMDG-Code Flygtransport/flygfrakt (ICAO) 14.1 UN-nummer: UN Officiell transportbenämning: 14. Faroklass för transport: 14.4 Förpackningsgrupp: Etiketter: Adhesives III Särskilda åtgärder: Begränsad mängd (LQ) passagerarflyg: IATA-Packinstruktion - passagerarflyg: IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg: IATA-Packinstruktion - fraktflyg: IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg: A 10 L Övriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrak) E L L

11 Sida 11 av Miljöfaror : Y44 MILJÖFARLIGT: 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Varning: Brännbara vätskor Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 7/78 och IBC-koden ej användbar AVSNITT 15: Gällande föreskrifter nej 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU-föreskrifter 1999/1/EG (VOC): Nationella bestämmelser Begränsad sysselsättningsmöjlighet: Vattenförorenande-klass (D): 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 100 % (880 g/l) Respektera begränsad sysselsättningsmöjlighet för ungdomar 1 - lågrisk för vattenkvaliteten För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar. AVSNITT 16: Annan information Förkortningar och akronymer ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service LC50: Lethal concentration, 50% LD50: Lethal dose, 50% Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 10 Brandfarligt. 11 Mycket brandfarligt. 6 Irriterar ögonen. 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Fullständiga ordalydelsen med hänvisning till H-angivelse finns under avsnitt 2 och H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H19 Orsakar allvarlig ögonirritation. H6 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Ytterligare information Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet motsvarar efter det bästa vetandet till våra kunskaper vid tryckläggningen. Informationerna skall ge ledning för säker hantering av ämnena som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och avlägsnande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Såvida produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, kan detta databladets uppgifter inte utan vidare överföras till det nya material.

12 Sida 12 av 12 (Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FLOORTOP

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FLOORTOP Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktkod: rengöring elektrolyt 42,0411,015 42,0411,052 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

PHFIX5 optimerar effekten av bekämpningsmedel och bladgödselmedel

PHFIX5 optimerar effekten av bekämpningsmedel och bladgödselmedel Du väljer ditt växtskydd noggrant - men hur väl känner du till ditt vatten du blandar med? PHFIX5 optimerar effekten av bekämpningsmedel och bladgödselmedel Skillnader i vattentemperaturer, olika saltinnehåll

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Calexan forte

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Calexan forte Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 MILIZID SHINE

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 MILIZID SHINE Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO KALK-EX. Sulfonsäuren, aliphatisch 75-75-2 607-145-00-4 200-898-6

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO KALK-EX. Sulfonsäuren, aliphatisch 75-75-2 607-145-00-4 200-898-6 Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Material-gruppe: CAS nr: Index nr: EG nr: FINO KALK-EX Avkalkningsmedel 46093 Sulfonsäuren, aliphatisch 75-75-2

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381 Sida 1 av AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Biosan

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Biosan Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 TICKOPUR R 33

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 TICKOPUR R 33 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO AUTOBOND 37690/ 37690S

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO AUTOBOND 37690/ 37690S Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning FINO AUTOBOND Attachmentklister 37690/ 37690S 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Bearbetningsdatum : 18.11.2012 Version : 1.0.0 Tryckt: : 20.11.2012. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Bearbetningsdatum : 18.11.2012 Version : 1.0.0 Tryckt: : 20.11.2012. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar 1.2 som det avråds från Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. H2O2 Reagent_1023636

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. H2O2 Reagent_1023636 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning CAS nr: Index nr: EG nr: 7664-93-9 016-020-00-231-639-5 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Bello Zon Chlorite 7,5%_1026422-1027595-950136-950137

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Bello Zon Chlorite 7,5%_1026422-1027595-950136-950137 Sida 1 av AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Ytterligare Handelsnamn Gäller även för följande materialnummer: :1026422; 1027595; 950136; 950137 Abbreviation:

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 8 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Ytterligare Handelsnamn Gäller även för följande materialnummer: 506240;506241;791439;1042307 1.2 Relevanta

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Melitta COFFEE-CLEANER POWDER Art.-Nr. 24717

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Melitta COFFEE-CLEANER POWDER Art.-Nr. 24717 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift

SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift Ventilstift Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256 Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Ytterligare Handelsnamn Gäller även för följande materialnummer: 506240;506241;791439;1042307 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 - PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER Novaprep HQ+ Preservative Solution -

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 - PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER Novaprep HQ+ Preservative Solution - Utfärdat: 20150408 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 7 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

KESTO KONTAKTLIMSFORTUNNING

KESTO KONTAKTLIMSFORTUNNING SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod T2157 1.1.3 REACH-registreringsnummer 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(9) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ACO Sense & Care Nail Polish Remover Art Nr 101642 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Colourlock Leather Cream Art. Nr.: 1017-10, 1017-25, 1017-50, 122-001, 122-030

SÄKERHETSDATABLAD Colourlock Leather Cream Art. Nr.: 1017-10, 1017-25, 1017-50, 122-001, 122-030 Datum: 2011-05-05 SÄKERHETSDATABLAD Utfärdare: Susanne Karlsson 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Läderkräm, Användningsområde: Vårdmedel för läder och skinn Leverantör: ERNST P. AB Postadress:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Kemisk metall

SÄKERHETSDATABLAD. Kemisk metall SÄKERHETSDATABLAD Kemisk metall AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 2 Utgivningsdatum 4/22/2015 10:54:04 AM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemisk metall Bas Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.04.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr. 104895

Läs mer

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonym(er) CAS Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Plastlim

SÄKERHETSDATABLAD. Plastlim SÄKERHETSDATABLAD Plastlim AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 6/12/2013 12:40:32 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Plastlim Artikelnr. 3624412 Användningsområde

Läs mer