SÄKERHETSDATABLAD. CP576Series Platinum Cyan Ink * TechINK Platinum Cyan Ink Bläckstråleutskrift.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD. CP576Series Platinum Cyan Ink * TechINK Platinum Cyan Ink Bläckstråleutskrift."

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Identifiering av preparatet Synonym(er) Användning av Substansen/Beredningen version nr 02 CP576Series Platinum Cyan Ink * TechINK Platinum Cyan Ink Bläckstråleutskrift. Granskningsdatum CAS # Företagsidentifiering 2. FARLIGA EGENSKAPER Översikt över olycksfall Akuta hälsoeffekter Hudkontakt Kontakt med ögon Inandning Förtäring Potentiella hälsoeffekter Klassificering Exponeringsvägar Fysikaliska faror Hälsorisker Miljöfarlighet Blandning TechINK Manufacturing (PTY) Ltd Gustav III:s Boulevard Stockholm Telefon Telefonnummer för information om hälsoeffekter (Kostnadsfritt inom USA) (Direkt) Telefonnummer till Customer Care (Kostnadsfritt inom USA) (Direkt) E-post: Farligt vid inandning och hudkontakt. Hudkontakt eller inandning av lösningsmedel från denna produkt kan förorsaka irritation av hud, ögon och slemhinnor. Undvik hudkontakt.. Skadligt vid hudkontakt. Kontakt med huden kan orsaka irritation. Skadlig vid hudabsorption. Undvik kontakt med ögonen. Kontakt med ögonen kan orsaka irritation. Kontakt med ögonen kan orsaka irritation. Kontakt med ögonen kan orsaka irritation. Propylenglykol-monometyleteracetat Kontakt med ögonen kan orsaka irritation. Tvätta dig ordentligt efter hantering av detta material. Skadligt vid inandning. Inandning kan orsaka irritation i luftvägarna Kan vara skadlig vid sväljning. Att svälja stora mängder kan orsaka problem med matsmältningen. Farligt vid förtäring. De potentiella exponeringsvägarna under normala användningsförhållanden är hud- och ögonkontakt samt inandning Xn;R20/21 Inte klassat som fysikalisk risk. Farligt vid inandning och hudkontakt. Inte klassat som miljöfara. 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Beståndsdelar CAS # Procent EG-nr. Klassificering < Xn;R20/21 Propylenglykol-monometyleteracetat < R10 1 / 5

2 Cyklohexanon < R10, Xn;R20 Blått pigment Patentskyddad < 2.5 Patentskyddad Vinyl chloride-vinyl acetate copolymer Patentskyddad < 2.5 Patentskyddad 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN Inandning Hudkontakt Kontakt med ögon Förtäring 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Utrustning och anvisningar för brandsläckning Lämpliga släckmedel Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Personliga försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärder beträffande miljön Rengöringsmetoder Övrig information 7. HANTERING OCH LAGRING Hantering Förvaring Sverige Ta genast ut personen i friska luften. Om symtomen kvarstår ska läkare kontaktas omedelbart. I händelse av kontakt, tag bort förorenade kläder omedelbart och spola huden med stora mängder vatten. Tvätta kläder separat före återanvändning. Kontakta läkare vid behov. Vid ögonkontakt, ta av kontaktlinser och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Kontakta genast läkare. Skölj munnen med vatten Om materialet förtärts, sök sjukvård eller råd omedelbart. - Framkalla inte kräkning. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Kontakta genast läkare. Flytta förpackningarna från brandområdet om det kan göras utan risk. Se till att avspolad vätska inte rinner ner i avlopp och diken som leder till vattendrag. Lämpligt brandsläckningsmedel: sand, koldioxid (CO2), och pulver. Brandmän skall bära heltäckande skyddskläder inkl. syrgasapparat. Undvik hudkontakt.. Undvik inandning av ångor eller dimma. Vidrör inte spill av materialet och gå inte genom det. Sörj för god ventilation. Avlägsna alla antändningskällor. Använd personlig skyddsutrustnig för att minska risken för kontakt med hud och ögon. Vid ångbildning använd andningsskydd med godkänt filter. Spola inte ut rester i ytvatten eller avloppssystem Absorbera med jord, sand eller annat icke brännbart material och överför till behållare för senare avfallshantering. Kasseras i enlighet med rådande kommunal, statlig eller lokal lagstiftning. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Tvätta dig ordentligt efter hantering av detta material. Sörj för god ventilation vid hanteringen. Använd personlig skyddsutrustning. Förvara behållare väl tillsluten på en torr, sval och väl ventilerad plats. Skyddas mot hetta, gnistor och öppen eld. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Gränsvärden för exponering Beståndsdelar Typ Värde ( ) Cyklohexanon ( ) PPM, MG/M MG/M PPM, PPM, 2 / 5

3 Beståndsdelar Typ Värde Propylenglykol-monometyleteracetat ( ) MG/M PPM, MG/M PPM, MG/M MG/M PPM, Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Andningsskydd Ögonskydd Hud- och kroppsskydd Hygienåtgärder Ventilationen skall vara effektiv. Använd lämpligt andningsskydd om ventilationen är otillräcklig. Använd skyddsglasögon; kemskyddsglasögon (vid risk för stänk). Ögonspolningsutrustning och nödfallsduscher rekommenderas. Använd lämpliga kemikaliebeständiga skyddsplagg. Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Utseende Aggregationstillstånd Form Färg Lukt Luktgräns ph Kokpunkt Flampunkt Övre antändningsgränser i luft, volymprocent Nedre antändningsgränser i luft, volymprocent Ångtryck Relativ densitet Löslighet(vatten) Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) Viskositet Ångdensitet Avdunstningshastighet Smältpunkt Fryspunkt Självantändningstemperatur VOC (flyktiga beståndsdelar) Detta material får inte komma i kontakt med huden. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Ät, drick eller rök ej under hanteringen. Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten. Tvätta förorenade kläder innan de används igen. Vätska Vätska. Cyan Lösningsmedel. 68 C (154.4 F) Setaflash Closed Tester Ej tillgänglig < 968 g/l 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Förhållanden som skall undvikas Stabilitet Värme, flammor och gnistor. Stabil vid normala förhållanden. 3 / 5

4 Farlig polymerisering Inga kända. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Allvarlig ögonskada/ögonirritation Hudsensibilisering Ytterligare information 12. EKOLOGISK INFORMATION Ekotoxicitet Ekotoxicitet i vattenmiljö Fullständig information angående toxicitet finns inte för denna specifika blandning Ingen information tillgänglig. Ingen information tillgänglig. 13. AVFALLSHANTERING Anvisningar för avfallshantering Får ej kastas tillsammans med allmänt kontorsavfall. Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör/vattenförsörjning. Avfallsmaterial skall bortskaffas enligt lokala, delstatliga, federala och provinciella miljöskyddsbestämmelser. Måste samlas in och kasseras av ett avfallshanteringsföretag som innehar erforderlig licens. 14. TRANSPORTINFORMATION ADR IATA IMDG RID 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Märkning Innehåller Symbol(er), Blått pigment, Cyklohexanon, Propylenglykol-monometyleteracetat, Vinyl chloride-vinyl acetate copolymer Farligt R-fras(er) S-fras(er) Regulatorisk information R20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. S51 Sörj för god ventilation. Anmäld enligt EU-reglerna. 16. ANNAN INFORMATION Wording of the R-phrases in sections 2 and 3 Övrig information Begränsningar Tillverkningsdatum Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): R10 Antändlig. R20 Farligt vid inandning. R20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt. Detta säkerhetsdatablad har tagits fram i enlighet med EU-direktiv 91/155/EEG med ändringar enligt 2001/58/EG. Informationen i detta varuinformationsblad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte anses vara en garanti eller kvalitetsspecifikation. Det uppfyller ej kraven i andra länder. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER: Färg 4 / 5

5 Information från tillverkaren Förklaring av förkortningar TechINK (PTY) Ltd. 1 Clifford Street Ottery 7800 ZA Telefon ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) Cas CERCLA CFR COC DOT EPCRA IARC NIOSH NTP OSHA,Arbetsmiljöverket i USA (OSHA, Occupational Safety and Health Administration) PEL ("Tolererbart gränsväde", RCRA REC REL SARA TCLP TLV TSCA VOC (flyktiga beståndsdelar) American Conference of Governmental Industrial Hygienists Chemical Abstracts Service Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act Code of Federal Regulations Cleveland Open Cup Department of Transportation Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (även kallad SARA) International Agency for Research on Cancer National Institute for Occupational Safety and Health Nationellt toxikologiprogram Occupational Safety and Health Administration Tillåten exponeringsgräns Resource Conservation and Recovery Act Rekommenderas Rekommenderad exponeringsgräns Superfund Amendments and Reauthorization Act från 1986 Gräns för kortvarig exponering Toxikologiska egenskaper för utlakning Tröskelvärde Toxic Substances Control Act Flyktiga organiska föreningar (VOC) 5 / 5

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Användning av beredningen Företagsidentifiering hp Priming Solution Indicator for press w3250 Q4306A För användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack Recto Lösningsmedel för Schellack Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Recto Lösningsmedel för Schellack SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Allrengöringsmedel för ytor och superfettlösare ISEU-151-02,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift

SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift Ventilstift Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Avsnitt 2: Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Avsnitt 2: Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Blandningens handelsnamn eller beteckning Registreringsnummer Säkerhetsdatablad nummer 22930 Produktens

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.04.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr. 104895

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

Version 4 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 23.11.2014 Tryckdatum 23.11.2014

Version 4 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 23.11.2014 Tryckdatum 23.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A8612AI 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Avfettningsmedel

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ILVES GOLVFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD ILVES GOLVFÄRG SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Intern identifiering 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Silver One

SÄKERHETSDATABLAD Silver One Omarbetad 21/03/2012 Revision 4 Ersätter datum 18/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 383-17 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wart Pen Art nr 101085. Wartner Pen

SÄKERHETSDATABLAD. Wart Pen Art nr 101085. Wartner Pen Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Wart Pen Art nr 101085 1. Namnet på ämnet/produkten och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller blandningen Wartner Pen Användning av ämnet eller blandningen Vårtbortagnings

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-11-14 Revisionsdatum 2014-11-14 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Rödsprit 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA Omarbetad 05/06/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Carosol Rostätare. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD. Carosol Rostätare. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonymer,Rostätare Rustfjerner Ruosteensyöja Eater rdzy 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime Smart Prime Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.05.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Smart Prime 1.2 Relevanta

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Tryckdatum: 10/03/2012. Version: 8. Reviderad datum: 10/03/2012

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Tryckdatum: 10/03/2012. Version: 8. Reviderad datum: 10/03/2012 Tryckdatum: 10/03/2012 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Version: 8 Reviderad datum: 10/03/2012 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller preparatet

Läs mer

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonym(er) CAS Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 05/09/2013 Tillverkningsdag 17/08/2011 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Top Dent Etsgel, 10% och 38%

SÄKERHETSDATABLAD Top Dent Etsgel, 10% och 38% Omarbetat: 01-09-14 Ersätter: 010-0-5 Art.nr 68413, 6840, 6843, 6845 1/5 SÄKERHETSDATABLAD Top Dent Etsgel, 10% och 38% 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: Användning: Leverantör: Adress:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil Compressor PAG Oil Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 16.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer