Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer"

Transkript

1 Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE Serienummer 0051

2 AD MediCal AB Postadress: Fiskhamnsgatan 6A, Göteborg Besöksadress: Fiskhamnsgatan 6A, Göteborg Tfn: Fax: hemsida: Tillverkare: STEELCO S.p.A. Via Balegante, Riese Pio X (TV) ITALY REV.1.16_COD _ A4 SID. 2

3 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER SÄKERHETSREKOMMENDATIONER INSTALLATION (ENDAST FÖR INSTALLATÖREN) PLACERING AV MASKINEN ANSLUTNING TILL VATTENNÄTET (ENDAST INSTALLATÖR) ANSLUTNING TILL ELNÄTET (ENDAST INSTALLATÖR) RENGÖRINGSMEDELSAUTOMAT TILLFÖRSEL AV BELÄGGNINGSMOTVERKANDE MEDEL ANSLUTNING AV AVLOPPSRÖRET ALLMÄNA SÄKERHETSSYMBOLER INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ANVÄNDNING AV MASKINEN (FÖR ANVÄNDAREN) KONTROLL ÖPPNING OCH STÄNGNING AV LUCKAN FÖRBEREDELSER FUNKTION KONTROLLPANELEN OCH RELEVANTA SYMBOLER SPOLPROGRAM GENERELLT OM ELEKTRONIKPANELEN KONTROLLPANELEN KNAPPAR MASKINLÄGEN FÖRBEREDELSELÄGE VÄNTELÄGE PROCESSTART DRIFTSTÖRNING SPECIELLA OMSTÄNDIGHETER ELAVBROTT UPPLÅSNINGSSEKVENS DIAGNOSTIK MENY ÖPPNA MENYN PARAMETERINSTÄLLNINGAR KLOCKA HÄNDELSER I HISTORIKEN FÖRBINDELSE MED PC UNDERHÅLL VARNINGSMEDDELANDEN...25 REV.1.16_COD _ A4 SID. 3

4 Tack för att ni valt vår maskin. Följande av instruktionerna för installation, användning och underhåll vilka finnes i denna manual kommer att försäkra er enhet en lång livslängd och korrekt drift. Följ dessa instruktioner noggrant. Vi har utformat och tillverkat denna maskin med den senaste teknologiska utvecklingen i åtanke. Nu är den i era händer. Er tillfredsställelse är vår största belöning. VARNING: MISSLYCKANDE I ATT BEAKTA FÖRESKRIFTERNA, DELVIS ELLER HELT, ANGIVNA I DENNA MANUAL KOMMER ATT RESULTERA I ATT GARANTIN UPPHÄVS SAMT ATT TILLVERKAREN EJ KAN HÅLLAS ANSVARIG FÖR EFTERFÖLJANDE SKADOR PÅ FÖREMÅL ELLER PERSONER. REV.1.16_COD _ A4 SID. 4

5 1. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Det är mycket viktigt att förvara denna manual med instruktioner i maskinens närhet för framtida konsultationer. Om maskinen säljs eller överlåts till en annan användare, kontrollera att manualen förblir tillsammans med enheten så att den nya ägaren informeras om maskinens föreskrifter för drift samt varningsmeddelanden. Varningarnas syfte är att skydda användaren i enlighet med direktiv 1993/42/EEC, 2006/95/EC, 2004/108/EC och följande ändringar och intergration /47/CE, vilket finnes i Harmonised Technical Product Standards " EN , EN , EN , EN ISO, 14971, EN ISO , EN ISO , i enighet med vad som avses för EG-försäkran om överensstämmelse. De måste läsas noggrant före installation och användning av maskinen. 1.1 Säkerhetsrekommendationer Om spoldesinfektoren verkar skadad, kontakta återförsäljaren innan ni använder den. Spoldesinfektoren får endast anslutas till vatten- och elnät av kvalificerade OCH AUKTORISERADE tekniker. Spoldesinfektoren kan endast användas av specialiserad och instruerad personal. Spoldesinfektoren är tillverkad för att spola och desinficera bäcken, urin-,sugflaskor samt städutrustning, inom sjukvården. All form av användning av maskinen annan än vad den är avsedd för är förbjuden. Användaren är förbjuden att utföra någon form av arbete eller reparation på maskinen. Teknisk assistans för denna spoldesinfektor skall endas ges av kvalificerade och auktoriserade operatörer. Denna utrustning får endast installeras av auktoriserad personal. Installera ej utrustningen i rum där det finns risk för explosion. Exponera ej utrustningen för intensiv kyla. Spoldesinfektorens elektriska säkerhet kan endast garanteras om den är ansluten till ett effektivt jordningssystem. Var mycket försiktig när ni handskas med rengörings- och tillsatsmedel: undvik kontakt, bär handskar och agera i enlighet med säkerhetsrekommendationerna givna av de kemiska produkternas tillverkare. Inhalera ej ångor kommande från de kemiska produkterna. VARNING: de kemiska produkterna är irriterande för ögon. Vid fall av kontakt, skölj noggrant med rikligt med vatten och konsultera en läkare. Vid fall av hudkontakt med dessa produkter, skölj med rikligt med vatten. Vattnet i kammaren är ej dricksvatten. Luta er ej mot luckan och använd den ej heller som ett trappsteg. Maskinen når en temperatur av 95 C under arbetscykeln: var mycket försiktig för att undvika brännsår. Spola ej maskinen genom att använda högtrycksstrålat vatten. Koppla ur maskinen från eluttaget innan ni utför underhållsarbete. Maskinens akustiska tryck är mindre än 70 dba. REV.1.16_COD _ A4 SID. 5

6 1.2 Rekommendationer för att garantera högkvalitativ prestanda När maskinen är i drift, avbryt inte dess arbetscykel då detta riskerar desinfektionen. Kontrollera periodiskt funktionen av diskmedelsdosering för att garantera korrekt desinfektion. Använd endast rekommenderade rengörings- och tillsatsmedel. Användning av andra produkter kan skada maskinen. Rekommendation av kemiska tillsatsmedel gör inte tillverkaren ansvarig för någon form av skada på material eller föremål behandlade. Följ tillverkarens anvisningar vid användning av kemiska produkter och använd dem endast till deras avsedda ändamål. Maskinen utformades för användning med vatten och kemiska tillsatsmedel. Använd inte organiska lösningsmedel eller andra former av lösningsmedel då detta kan medföra explosionsrisk eller snabbt slitage på vissa maskindelar. Rester från lösningsmedel och syror, speciellt hydrokloridsyra, kan skada stål. Kontakt bör undvikas. Använd endast originaltillbehör. Under inga omständigheter får användaren försöka utföra reparationer. Reparation och service på denna spoldesinfektor får endast utföras av auktoriserad personal. Använd aldrig såppulver. Använd aldrig skummande rengöringsmedel. Använd aldrig kemiska produkter baserad på klorid (blekningsmedel, natriumhypo-klorit, hydroklorisk syra o.s.v.). Dessa sorters kemiska rengöringsmedel ger maskinen irreparabla skador och riskerar korrekt behandling av material och föremål som spolas. N.B.: Tillverkaren kan ej hållas ansvarig för skador på personer eller föremål orsakade tillföljd av misslyckande i att beakta ovanstående föreskrifter. Icke-beaktande av dessa föreskrifter medför ett totalt och omedelbart upphävande av garantin. REV.1.16_COD _ A4 SID. 6

7 2. INSTALLATION (endast för installatören) Specifikation av modellkonfiguration: BP 100 HE : Spoldesinfektor med manuell lucka BP 100 HSE : Spoldesinfektor med automatisk lucköppning och manuell stängning BP 100 HAE : Spoldesinfektor med automatisk lucka 2.1 Placering av maskinen Allt emballaget går att återvinna. Öppna emballaget försiktigt. Vänd inte över maskinen på sida då detta kan orsaka skador. Skär upp förseglingsremmen eller öppna lådan och avlägsna hörnskydden av styrenplast. Avlägsna lådan följt av skyddsplasten. Försiktighet: påsen utgör en allvarlig fara för barn och bör slängas omedelbart. Placera maskinen på arbetsytan och ställ in rätt höjd genom att justera dess fötter. 2.2 Anslutning till vattennätet (endast installatör) Denna maskin bör anslutas till vattennätet i enlighet med aktuella föreskrifter Engångssystemet för vatten är redan på plats i maskinen. Anslut genom att använda kranar med ¾ -kopplingar från en position med enkel åtkomlighet. Kontrollera att vattenledningstrycket överensstämmer med värdet visat i tabellen (tabell 1). Skulle det vara mindre än 2 bar dynamiskt tryck (200 kpa) måste en tryckpump installeras för att garantera att enheten skall fungera korrekt. Är emellertid vattenledningstrycket högre än 5 bar. (500 kpa), måste en tryckreduceringsenhet installeras. Om vattnet i genomsnitt är hårdare än 10 Fr., måste avhärdat vatten användas. Varje maskin är utrustad med en gummitub för tappning av vatten med en gängad 3/4"-anslutning. Anslut vattenlåset med vilken enheten är utrustad. Anslutningskabel: Återförsäljaren - importören - installatören är skyldig att se till att strömförsörjningskabeln överensstämmer med arbetsplatsens isoleringskategori, i enlighet med tekniska regelverk i kraft. Röret markerat med rött skall anslutas till varmvattenuttaget (max. 70 C), anslut röret markerat med blått till kallvattenuttaget. Kapa eller skada ej anslutningsslangarna försedda tillsammans med maskinen. Använd endast anslutningsslangar levererade tillsammans med maskinen. Maskinen är försedd med en termostatisk mixer för justering av det inkommande vattnets temperatur samt ett filter vilket bör rengöras periodiskt (minst en gång var fjärde månad) av er tekniskt assisterande servicepersonal. Min./Max.-tabell (endast för kvalificerade och auktoriserade tekniker) Min. Tryck kpa (bar) kpa (bar) Statiskt tryck 250 (2.5) 500 (5.0) Dynamiskt tryck 200 (2.0) 400 (4.0) Max. Vattenhårdhet : 0 F 10 F Vattenledningstemperatur : Kallvatten : 5 15 C Varmvatten : C Ideal varmvattentemperatur är : 60 C REV.1.16_COD _ A4 SID. 7

8 2.3 Anslutning till elnätet (endast installatör) Anslutning till elnätet måste ske i enlighet med gällande bestämmelser. Kontrollera att den uppmätta nätspänningen överensstämmer med värdet angivet på specifikationsplattan fäst på enheten. Installera en fyrpolig strömbrytare, i storlek lämplig att passa absorptionen, med en kontaktöppning av minst 3 mm. Kontrollera att den elektriska installationen är korrekt jordad. Terminalen på enhetens baksida, identifierad med respektive symbol, är menad för ekvipotentialanslutning mellan olika apparater (se gällande säkerhetsnormer). FÖR APPARATER ANVÄNDA AV TREFAS STRÖMFÖRSÖRJNING, FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER SAMT MEDFÖLJANDE KOPPLINGSSCHEMA. 2.4 Rengöringsmedelsautomat För att kunna möjliggöra en korrekt behandling av föremålen, föreslås användning av speciella produkter. Återförsäljaren kan ge mer detaljerade information rörande vilka produkter som är bäst lämpade samt testade av tillverkaren. Maskinens automat för flytande rengöringsmedel är anordning vilken är valfri att installera. Mängden rengöringsmedel tillförd kan justeras genom att följa anvisningarna i avsnitt 8.3. Standardvärdena motsvarar procenttalet rekommenderat av rengöringsmedlets tillverkare för en genomsnittlig åtgång av 20 cm³ per cykel Varning: maskinen är försedd med en tryckvakt vilken sänder ut en varningssignal när rengöringsmedlet tagit slut. 2.5 Tillförsel av beläggningsmotverkande medel För att kunna möjliggöra korrekt behandling av föremålen, föreslås användning av speciella produkter. Återförsäljaren kan ge mer detaljerade information rörande vilka produkter som är bäst lämpade och testade av tillverkaren. Maskinens automat för beläggningsmotverkande medel är en anordning valfri att installera. Mängden beläggningsmotverkande medel tillförd kan justeras genom att följa anvisningarna i avsnitt 8.3. Standardvärdena motsvarar procenttalet rekommenderat av tillverkaren av det beläggningsmotverkande medlet för en genomsnittlig åtgång av 10 cm³ per cykel Varning: maskinen är försedd med en tryckvakt vilken sänder ut en varningssignal när det beläggningsmotverkande medlet tagit slut. VARNING För att garantera effektiviteten hos automatutmatningspumparna för kemiska produkter är det viktigt att underhålla dem såsom beskrivet i avsnitt 12. REV.1.16_COD _ A4 SID. 8

9 2.6 Anslutning av avloppsröret Avloppsrörets anslutning bör kontrolleras noggrant. Maskinen är anordnad med en Ø90 mm -anslutning. Det är möjligt att ansluta rör av andra storlekar genom att använda lämplig adapter. Vägg- och markanslutningar är tillåtna Maskinen är utrustad med ett alarmsystem vilket kan upptäcka eventuella felaktigheter i avloppsröret Om avloppsvägen är blockerad kommer maskinen att ge ifrån sig en ljudvarning samt ett bildskärmsmeddelande. Alla funktioner stängs av och maskinen förblir helt blockerad tills återtömning. Använd ett avloppsrör lämpligt för organiska och kemiska material samt heta vätskor. Försiktighet: om avloppsröret är blockerat, var mycket försiktig vid handskande av vattnet och undvik kontakt med händer, ögon etc. Vid fall av kontakt, skölj berörda delar med rikligt med vatten. 2.7 Allmäna säkerhetssymboler För att informera personal användande maskinerna om förpliktelser kring uppförande och övriga risker använder maskinen, samt området nära arbetsytan, adekvata säkerhetssignaler (såsom framlagt av 92/58 EEC). GENERISKA SÄKERHETSSYMBOLER: Rubriker med signaler om förpliktelser, förbud och fara i denna manual relevanta för denna maskin och mest frekvent förekommande är: Elektrisk risk Varning! Se bifogad dokumentation Försiktighet, het yta INDIVIDUELL SÄKERHETSUTRUSTNING: Utvärderingen av hälso- och säkerhetsrisker för arbetande, utförd på arbetsplatsen och på utrustning använd, samt även utvärdering av övriga risker indikerade, möjliggör för arbetsgivaren att värdera behov av att införa individuell skyddsutrustning bäst lämpad och passande att finnas tillgänglig för personalen. Med hänsyn till maskinens typ, rekommenderas det att personalen förses med individuell skyddsutrustning. REV.1.16_COD _ A4 SID. 9

10 3. INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Allmän information för användaren Kassera ej denna utrustning bland vanliga kommunala grovsopor och avfall utan låt den hämtas upp separat. Återanvändning eller korrekt återvinning av den elektroniska och elektriska utrustningen är viktigt för att skydda miljön och mänsklighetens välbefinnande. I enlighet med det europeiska direktivet WEEE 2002/96/EC finns speciella uppsamlingsplatser tillgängliga dit man kan leverera elektronisk och elektrisk utrustning. Utrustningen kan även överlämnas till en distributör i samband med inköp av en ny likvärdig enhet. Den offentliga förvaltningen samt producenterna av elektriskt och elektronisk utrustning är involverade i främjandet av processerna för återanvändning och uppsamling av elektroniskt och elektriskt avfall genom organisering av uppsamlingsaktiviteter samt användning av lämpliga planeringsarrangemang. Ej auktoriserad kassering av elektrisk och elektronisk utrustning är straffbar enligt lag med lämpliga straffpåföljder. REV.1.16_COD _ A4 SID. 10

11 4. ANVÄNDNING AV MASKINEN (för användaren) 4.1 Kontroll Kontrollera mängden kemiskt tillsatsmedel och fyll på om nödvändigt. 4.2 Öppning och stängning av luckan Maskinen är försedd med ett elektroniskt lucklåsför att förhindra att maskinen öppnas under drift. För att öppna luckan under en spolcykel, avbryt cykeln och kom ihåg att: 1. Föremålen inuti maskinen kan vara mycket heta. 2. Hela spolcykeln måste upprepas Öppning och stängning av luckan genom automatisk hantering För maskin utrustad med denna anordning kommer öppnande och stängande av luckan att ske manuellt med hjälp av arbetspedalen. Hantering av luckan sker genom att ge pedalen ett snabbt tryck. Spolcykel påbörjas automatiskt vid stängning av luckan. Manuell stängning av den motoriserade luckan Genom att ge pedalen ett förlängt tryck ( 3 sek. ) kommer luckan att stängas signalerat med en ljudvarning. Maskinen förblir i vänteläge och ingen information sparas. Om den motoriserade luckan stängts manuellt kommer motormekanismen att aktiveras av parametern (P21) under en bestämd tid för att kunna sätta luckstängningssystemet i position, även i fall då maskinen förblir stående i vänteläge och inga skeden sparats. OBSERVERA: spolning startar ej. 4.3 Förberedelser Placera föremålen som skall spolas inuti maskinen försiktigt på plats på hållaren och i stället. Föremålen får ej övertäcka varandra. Behållare bör placeras så att vätskor lätt kan rinna ut. Höga eller tunga föremål bör placeras mot ställets mitt, om möjligt, för att underlätta spolningen. Kontrollera att ingenting blockerar armarna och att de kan vridas fritt. Försiktighet: maximal belastningsvikt för varje spolcykel är 5.0 kg. 4.4 Funktion För in föremålen vilka skall spolas, placera dem korrekt på deras stöd; bilden visas på kontrollpanelen med lysdioddisplay. Denna panel underlättar användandet av maskinen då den visar spolcykelns olika faser och den maximala temperaturen som uppnåtts under desinfektionen, dessutom visar den meddelanden för varje problem som uppstått. Maskinen kan utrustas med en automatisk lucka med pedal för öppnande och stängande av luckan. VARNING: Spolcykeln startas automatiskt vid stängning av luckan. REV.1.16_COD _ A4 SID. 11

12 5. KONTROLLPANELEN OCH RELEVANTA SYMBOLER 5.1 Spolprogram P01 KORT PROGRAM Föreslås användas till att spola inte så smutsiga föremål eller föremål innehållandes vätskor. Total spolcykel ca. 4 minuter P02 NORMALT PROGRAM Föreslås användas till att spola föremål innehållandes exkrement av normal konsistens. Total spolcykel ca. 6 minuter P03 INTENSIVT PROGRAM Föreslås användas till att spola mycket smutsiga föremål med exkrement av seg och klibbig konsistens samt torkat exkrement. Total spolcykel ca. 8 minuter 5.2 Generellt om elektronikpanelen Elektronikpanelen används för att manövrera spoldesinfektoren såsom beskrivet nedan. All form av användning annan än den här ovan beskrivna är förbjuden. Anordningen har tillverkats för att användas som en komponent på spoldesinfektorns elektromekaniska system. Alla tillämpliga delar av lågspänningsdirektivet, relevanta för enhetens specifika användning, måste tillämpas. Referensnorm: EN EN EN EN EN låg spänning generiskt emission immunitet 5.3 Kontrollpanelen Lysdiodsdisplayen Visar temperatur samt om några problem uppstått med maskinen. Efter att processen startats kommer displayen att visa vattentemperatur med rotation av symbolen º under hela processen. A0-värdet visas om parameter P49=1. A0 värdet visas enbart under desinfektionsfasen växelvis med kammartemperaturen var 4: e sekund. Vid fall av driftstopp kommer displayen att visa driftstoppstatus samt typ av uppstått fel. Lysdioder Det finns 10 lysdioder: En gul för start (1), en röd för stopp (2), en blinkande röd för bristande desinfektion (3), en grön för den hela spolcykeln (4), tre gula för de olika programmen (5), tre gula lysdioder för att visa de olika spolfaserna (6) och en gul för växling av spol med/utan rengöringsmedel (7). Ljudsignal Det finns en ljudsignal som ringer varje gång knapparna använts samt ringer återkommande vid fall av blockering. REV.1.16_COD _ A4 SID. 12

13 5.4 Knappar Det finns 6 knappar med följande funktioner: P1: Vilken väljer programmet "kort" P2: Vilken väljer programmet "normal" P3: Vilken väljer programmet "intensiv" Start: Efter val av önskat program, tryck på denna knapp för att starta spolcykeln vilken kommer att avslutas efter att det genomgått alla spolfaser. Stop: Denna knapp avbryter en pågående spolcykel. På detta sätt stoppar panelen processen, visar bristande desinfektion, håller luckan låst samt visar den möjligt höga temperaturen i spolkammaren. För att lämna detta läge, var god fortsätt till upplåsningsproceduren. PRG: Ett snabbt tryck på denna knapp väljer endast program medan ett två sekunder långt tryck, under vänte- eller låsningsläge, ger tillgång till menyn. - CLn =randspolning (kallvatten) - ShO =kort (program) - nor =standard (program) - Int =intensiv (program) - US1 =special 1 (egna programmerade processer) - US2 =special 2 (egna programmerade processer) - US3 =special 3 (egna programmerade processer) Kommandon för att gå till faser för programmering, inställningar, tidsjustering samt utskrift är följande: ON/OFF REV.1.16_COD _ A4 SID. 13

14 DETERGENT (7) 2/3 1 STOP START 5 5 SHORT PROGRAM 5 NORMAL PROGRAM INTENSIVE PROGRAM PROGRAMM PREWASH (6) MAIN WASH (6) HEATING (6) END CYCLE (4) REV.1.16_COD _ A4 SID. 14

15 TANGENTFÖLJD FÖR ATT VÄLJA TYP AV TERMODESINFEKTION : ACTION PHASE DISPLAY Tryck på PRG i 5 sekunder T h r Tryck -START- Tryck -P 1- B o I = Ånggeneratorn B o I Tryck -P 2- S t e = Ånga S t e Tryck -START- TANGENTFÖLJD FÖR ATT GÅ TILL "PARAMETERMENY": ACTION PHASE DISPLAY Tryck på PRG i 5 sekunder T h r P A n Tryck -START- P A S Tryck -P 1- Password XXX Tryck -START- ändra parametrar med P1 och P2 Value TANGENTFÖLJD FÖR INSTÄLLNING AV TID: Tryck på PRG i 5 sekunder T h r P A n C L O Tryck -START- ändra med P1 och P2 mata in dag Tryck -START- ändra med P1 och P2 mata in månad Tryck -START- ändra med P1 och P2 mata in år Tryck -START- ändra med P1 och P2 mata in timme Tryck -START- ändra med P1 och P2 mata in minuter Tryck START- för att lämna inställningarna TANGENTFÖLJD FÖR UTSKRIFT AV HISTORIKDATA: Tryck på PRG i 5 sekunder Tryck -START- ALLA SPOLCYKLER SPARADE I MINNET SKRIVS UT T h r P A n C L O P r n AUTOMATISK UTGÅNG FRÅN PROGRAMMERINGSFASEN TANGENTFÖLJD FÖR ATT TA BORT ALLA HÄNDELSER UR HISTORIKEN: Tryck på PRG i 5 sekunder T h r P A n C L O P r n E r a Tryck -START- P A S Tryck -P1- Mata in lösenord "XXX" Tryck -START- PÅBÖRJAR BORTTAGNING AV HÄNDELSER SPARADE I HISTORIKEN. EFTER DENNA HANDLING KOMMER ALLA SPOLCYKLER SPARADE I MINNET ATT HA TAGITS BORT Tryck -P 1- Lösenord "XXX" Tryck -START- ändra parametrar med P1 och P2 Value REV.1.16_COD _ A4 SID. 15

16 TANGENTFÖLJD FÖR ATT SE MASKINENS DRIFTTIMMAR: Tryck PRG i 5 sekunder Tryck -START- T h r P a r C L o P r n E r A S E r Value Visningen av de 5 siffrorna i diplayen är indelade i två olika moment som visas växelvis: drifttimmar i tusental föregås av ett h och efterföljs med 3 mindre signifikanta siffrorna. Med ytterligare ett tryck på START knappen så kan Lösenord xxx inmatas för återställning av räknaren. TANGENTFÖLJD FÖR ATT SE EGNA PROGRAMMERADE PROCESSER: Tryck PRG i 5 sekunder Tryck -START- Tryck -P1- Mata in lösenord "XXX" Tryck -START- P1 och P2 växla mellan de 3 egen programmerade processerna Tryck -START- P1 och P2 växlar mellan de 7 faserna av den valda processen Tryck -START- Åskådliggör programmerade process- steg T h r P a r C L o P r n E r A S E r C U S P A S US1, US2, US3 F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 t 0 =fas ej närvarande t 1 =medium nivå t 2 =high nivå t 3 =medium nivå+det t 4 =high nivå+det Tryck -P1 och P2- Förändring av vald fas t0, t1, t2, t3, t4 Tryck -START/STOP- Bekräftelse eller annulering av ändringen REV.1.16_COD _ A4 SID. 16

17 6. MASKINLÄGEN Denna maskin kommer att minnas efter ett elektriskt avbrott och dess efterföljande omstart i vilket läge den befann sig i före strömavbrottet. Efter omstarten kommer maskinen vanligtvis att försättas i förberedelseläge. 6.1 Förberedelseläge I detta läge fyller maskinen sin tank till mellannivå om nödvändigt och behåller vattnet i ånggeneratorn på förinställd temperatur. Under installationen, efter att vattnet fyllts till mellannivå, kommer värmeanordningarna att slås på efter 30 sekunder för att möjliggöra att ånggeneratorn helt fylls. Diagnostiken är på. 6.2 Vänteläge Maskinen är redo för arbete. Diagnostiken är på. 6.3 Processtart Det finns två sätt att inleda detta läge: med startknappen, vilket bara fungerar i vänteläge och med stängd lucka eller med en maskin med motoriserad lucka samt med pedalanordningen vilket bara fungerar i vänteläge med luckan öppen. Spolcykeln körs enligt dess faser. Diagnostik och regulatorer är på. Användargränssnittet visar information om pågående faser samt temperatur i spolkammaren (se omställningsproceduren). 6.4 Driftstörning Diagnostiken har funnit ett fel vilket orsakar blockering, spolcykeln avbryts och luckan förblir låst. Felet visas på panelen och användargränssnittet inväntar tangentföljd för att låsa upp luckan och försätta maskinen i vänteläge. REV.1.16_COD _ A4 SID. 17

18 7. SPECIELLA OMSTÄNDIGHETER 7.1 Elavbrott Vid fall av elavbrott under förberedelse-, vänte- eller låsningsläge kommer maskinen att återgå till det senaste inställda programmet efter att strömmen återställts. När spänningen återställts efter att ett elavbrott skett under en pågående spolcykel kommer elektroniken att stänga av maskinen, "power failure" visar att spolcykeln avbrutits och att maskinen väntar på att omstartsproceduren skall utföras. 7.2 Upplåsningssekvens Vid fall av låsning eller stopp från kontrollpanelen, under pågående spolcykel, kommer luckan att förbli stängd och låst. För att öppna luckan, var god följ panelproceduren som här anges: Stopp- och startknappen trycks in samtidigt i 5 sekunder. Sekvensväljarsignalen visas. Tryck i följd på knappen för kort program (P01) och därefter på knappen för standardprogram (P02) När maskinen lämnat låsningsläget kommer den att gå till den korta spolcykelns vänteperiod. N.B. Om låsningsblockeringen förblir oförändrad p.g.a. en dåligt fungerande maskinkomponent (t.ex. trasig tryckvakt, fel nivåer etc.) kommer maskinen stå kvar i låsningsläget efter upplåsningssekvensen men luckan kommer att låsas upp. Sök teknisk assistans. REV.1.16_COD _ A4 SID. 18

19 8. DIAGNOSTIK 8.1 Brist på kemisk produkt: Uppmärksammat av en tryckvakt. Detta stoppar inte pågående spolcykel utan visas endast på displayen. 8.2 För lång uppvärmningtid: Om ångpannans värmeanordningar är aktiverade längre än förinställd tid (P19) kommer spolcykeln att avbrytas och maskinen försättas i låsningsläge som om fel uppstått på värmeanordningarna. 8.3 Notis om felaktig vattennivå i ånggeneratorn: Om kammarens övre sensor är aktiv men en av lägre nivå inte är det, kommer denna låsning att uppstå. 8.4 Notis om lucklås: Om luckan är öppen och låst. 8.5 Tidsgräns överskriden för påfyllnad av varm-/kallvatten: Om efter en förinställd tid, varmvattnets (P15), kallvattnets (P16) eller bådas (P17) elektroventiler är öppna och kammarens eftersträvande vattennivå inte nåtts. 8.6 Tidsgräns överskriden för tömning: Om efter en förinställd tid (P20) spolpumpen är på men kammarens eftersträvade vattennivå inte nåtts. 8.7 Olåst lucka: Om lucklåset är påslaget, inom av parametern (P18) förinställd tid, men aktivering saknas av den korresponderande luckbrytaren kommer luckan att vara låst men med signal för olåst lucka. 8.8 Blockerad tömning: Systemet är alltid aktivt, enheten försätts i låst läge med relevant signal. 8.9 Problem med temperaturmätning: Låser maskinen, utlöser signal för temperaturlarm och blockering Överhettning ånggenerator: När ånggeneratorn nått en temperatur högre än den av parametern (P10) förinställt maximalt tillåtna försätts maskinen i låst läge. Värmeelementen slås AV med signal för ånggenerator blockering. På den motoriserade versionen: 8.11 Luckmotor: Om efter förinställd tid motoranordningen (P22) och dess gränslägesbrytare är igång, försätts maskinen i låst läge med relevant signal Luckans gränslägesbrytare: Om efter förinställd tid motoranordningen är igång (P23) och gränslägesbrytaren fortfarande är på, försätts maskinen i låst läge med relevant signal Luckans gränslägesbrytare ej överensstämmande: Om båda gränslägesbrytarna är på (luckan öppen och luckan stängd) försätts maskinen i låst läge med relevant signal. REV.1.16_COD _ A4 SID. 19

20 9. MENY 9.1 Öppna menyn För att öppna menyn, tryck ned PRG-knappen i 5 sekunder under låst läge eller vänteläge. Tryck på P01 och P02 för att öka eller minska programindex. Tryck START för att visa parameterinställning eller återgå till parameterindex. Tryck på P01 och P02 för att öka eller minska olika parametrar. Tryck STOPP för att lämna parametersidan.9.2 HISTORIKUTSKRIFT För historikutskrift, tryck på startknappen; för att avbryta utskriften, vad god tryck på stopp. För borttagning av historik, tryck på start; borttagningen kommer automatiskt att avslutas efter att hela historikregistret omskrivits. 9.3 Parameterinställningar För att ställa parametrar krävs det ett lösenord. Om fel lösenord matats in kommer ni omedelbart att lämna menyn. Parameterlista för BP 100 HE Param.nr. Parameterbeskrivning V6.26 A-C Enhet Grundvärde Endast begränsad Fabrik sinstäl lning Omfång P 01 Ångpannstemperatur i vänteläge C P 02 Desinfektionstid Sek P 03 Kalkavlagringsavlägsnarens påfyllningstid Sek P tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för kort spolcykel Sek P 05 1 a tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för standardspolcykel Sek P 06 2 a tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för standardspolcykel Sek P 07 1 a tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för intensiv spolcykel Sek P 08 2 a tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för intensiv spolcykel Sek P 09 Förinställd desinfektionstemperatur C P 10 Ångpannans maxtemperatur C P 11 Desinfektionens temperaturväxling C P 12 /// P 13 /// P 14 Maximal väntetid vid blandvattenspåfyllning Sek P 15 Maximal väntetid för låst lucka Sek P 16 Maximal tid för värmeanordningarnas verkan Min P 17 Maximal väntetid för tömning Sek P 18 Motoranordningens tid för verkan endast för aut. Sek lucka P 19 Maximal tid för motoranordningens verkan endast för aut. Sek lucka P 20 Maximal väntetid för upplåsning av lucka endast för aut. Sek lucka P 21 Spolid för kort spolcykel Sek P 22 Rengöringstid Sek P 23 Väntetid för kort spolcykel Sek Automatisk dosering för P 24 kalkbeläggningsborttagande medel när maskinen är Min försatt i vänteläge P 25 Justeringstid för motoranordningens fördröjning endast för aut. lucka Sek REV.1.16_COD _ A4 SID. 20

21 P 26 Påfyllningstid mellan två nivåer Sek P 27 Påfyllningstid för kalkbeläggningsborttagande medel med maskinen försatt i vänteläge Sek P 28 0 = STANDARD 1 = TYSK VERSION P 29 Tidsfördröjning vid öppning tiondels P 30 Tidsfördröjning vid stängning tiondels P 31 Tidaktiveringsbrytarens utdata Sek P 32 Brytare (0=ej aktiverad 1=aktiverad) P 33 Serieport (0=program 1=utskrift) P 34 Strömreduktor 0=ej aktiverad, 1=aktiverad) P 35 Typ av termodesinfektion (0=Ånggeneratorn 1=Ånga, 2=Ånggeneratorn eller ånga) P 36 Förspolstid för intensiv spolcykel Sek P 37 Val, standardinställd spolcykel 2 0 = Ren 1 = Kort 2 = Standard 3 = I n t e n s i v 4=special 1 5=special 2 6=special 3 P 38 Kammargivare 2 (0=ej aktiverd, 1=aktiverad) P 39 Maximal temperaturskillnad mellan kammargivarna C P 40 Tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för special program 1, första körningen Sek P 41 Tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för special program 1, efterföljande körningar Sek P 42 Tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för special program 2, första körningen Sek P 43 Tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för special program 2, efterföljande körningar Sek P 44 Tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för special program 3, första körningen Sek P 45 Tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för special program 3, efterföljande körningar Sek P 46 A0 temperatur område C P 47 A0 referens temperatur C P 48 A0 nedre gränsvärde C P 49 A0 visning (0=ej aktiverad,1=aktiverad) P 50 Tid för automatisk dörröppning vid slutet cykeln 1/10 sec P 51 Automatisk omstart (från tiggeri) av cykeln efter en power-fail (0=aktiverad, 1=inaktiverad) Sel P 52 Fördröjning på tilltäppta tömningslarm Sec P 53 BP 100 eco typ (0=gammal, 1=ny, 2=ad medical, 3 =låg, 4=Horcher) Sel P 54 Full tank och klar i slutet av cykeln (0=inaktiverad, 1 =aktiverad) Sel P 55 Tid innan service varning (0=varning inaktiverad) Hours P 56 Om bristen på kemisk (0=varning utan stopp av cykeln, 1=varning med stopp av cykeln och begäran återställningssekvens, 2=varning med stopp av Sel cykeln under den kemiska fyllningssteget, men utan begäran av återställningssekvens P 57 Tangentbord Typ (0=ekonomiskt, 1=LCD horisontell, 2=LCD vertikal) Sel P 58 UL visualisering Sel P 59 Lastgräns blandat vatten (0=inaktiverad) 1/10 sec P 60 Offset kalibrering tank sond 1/10 C 0-99;99 P 61 Offset kalibrering redundans sond 1/10 C 0-99;99 P 62 Span kalibrering till 100 C tank sond 1/10 C 0-99;99 P 63 Span kalibrering till 100 C redundans sond 1/10 C 0-99;99 P 64 Detergent normalt valda Sel REV.1.16_COD _ A4 SID. 21

Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer

Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE Serienummer 0051 AD MediCal AB Postadress: Fiskhamnsgatan 6A, 414 58 Göteborg Besöksadress: Fiskhamnsgatan

Läs mer

AD Medical Academy presenterar

AD Medical Academy presenterar presenterar Kurs om Steelco Spoldesinfektor BP100HE Öppna och stäng dörren manuellt. BP100HSER Kompakt version. Öppna och stäng dörren manuellt. BP100HSE Öppnar dörren med pedalen stäng dörren manuellt.

Läs mer

AD Medical Academy presenterar

AD Medical Academy presenterar presenterar Kurs Matachana Autoklav Modell SC500 Kapacitet SPRI /STE från 2/2 till 4/8 Modell S1000 Kapacitet SPRI /STE från 3/4 till 15/12 AlessandroToneguzzi Kurs om spoldesinfektor Steelco Bp100HE-BP100HSER

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764118_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1 Installationsanvisning - Användarhandbok www.neptunbath.com 2007:1 Innehållsförteckning 3. Installation Kap. 1. Före installation 2 2. Specifikationer 2 3. Installation 3 4. Användarinstruktion 4 5. Varningar

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer