Fluxa Pulver F, Art.-Nr. 9001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fluxa Pulver F, Art.-Nr. 9001"

Transkript

1 Sidan 1/6 Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Ytterligare upplysningar från tillverkare eller avsändare: E-post (fackkunnig person): 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av ämne/blandning: Industriell: Teknisk anvisning iakttas. Skall icke användas för privata ändamål (hushåll) Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör (tillverkare/importör/enda reperesentant/nedströmsanvändare/ handlare): KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG Otto-Hausmann-Ring 101 D Wuppertal Germany Telefon: ( ) , ( ) Telefax: ( ) E-post: Websida: Telefonnummer för nödsituationer AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]: Blandningen är klassificerad som inte farlig i meningen av förordningen (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG: blandningen är klassificerad som inte farlig i meningen av 1999/45/EG Märkningsuppgifter känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Produkten är ej märkningspliktig enligt EG-riktlinjerna eller respektive nationala lågar. Riskklassificerande komponenter för märkning: --- Märkning (67/548/EEG eller 1999/45/EG) Produkten är ej märkningspliktig enligt EG-riktlinjerna eller respektive nationala lågar Andra faror Möjliga skadliga inverkningar på människan och möjliga symtomer: Talrik och långvarig hudkontakt kan leda till hudirritationer. AVSNITT 3: Sammansättning / Information om beståndsdelar 3.2. Blandningar

2 Sidan 2/6 AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmän information: Ta av förorenad klädsel direkt och avlägsna den säkert. Kontakta läkare vid oklarheter eller om symptomer uppträder. Vid medvetslöshet, lägg i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Vid inanding: Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn. Kontakta läkaren vid irritation av andningsorgan. Vid hudkontakt: Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Vid hudirritationer sök genast läkare. Efter ögonkontakt: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid förtäring: Framkalla INTE kräkning. Spola ur munnen med vatten.tillkalla omedelbart läkare De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Försiktighet vid kräkning: risk for aspiration! 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1. Släckmedel Lämpliga släckningsmedel: Kohlendioxid (CO2) alkoholbeständiger Schaum Löschpulver Sand, Vatten 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Vid brand kan uppstå: Kväveoxider (NOx) Kolmonoxid. Termisk nedbrytning kan leda till frisättning av retande gaser och ångor. Farliga förbränningsprodukter: Kväveoxider (NOx) Koldioxid (CO2) Kolmonoxid Råd till brandbekämpningspersonal Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft Ytterligare upplysningar från tillverkare eller avsändare Om det är möjlig utan utsätta sig själv för fara, ta bort oskadade behållare från farozonen. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Personal som inte är utbildad fär nödfall Utryckningspersonal Personligt skydd: Omgivningsluftberoende andningsskyddsapparat (isoleringsapparat) (DIN EN 133) 6.2. Miljöskyddsåtgärdar Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. Utsläpp i miljön skall undvikas Metoder och material för inneslutning och sanering För rengöring: Tag upp mekaniskt och lämna till destruktion i lämpliga behållar Hänvisning till andra avsnitt

3 Sidan 3/ Ytterligare upplysningar från tillverkare eller avsändare AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering Skyddsåtgärder Skyddsföreskrifter för säker hantering: Undvik kontakt med huden och ögonen. Brandskyddsåtgärdar: det krävs inget speciellt åtgärd Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Krav på lagerlokaler och behållare: Ausreichende Lagerraumbelüftung sicherstellen. Klassificering vid lagring: Specifik slutanvändning AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1. Kontrollparametrar 8.2. Begränsning av exponeringen Lämpliga tekniska styranordningar Personligt skydd Ögon-/ansiktktsskydd: Lämpligt ögonskydd:skyddsglasögon med sidoskydd Hudskydd: Handskydd: Lämplig typ av handskar: Butylgummi PVC (Polyvinylklorid) NR (Naturkautschuk, Naturlatex) Andingsskydd: Övriga skyddsåtgärdar: Allmänna skydds- och hygienåtgärdar: Ät, drick, rök och snusa ej på arbetsplatsen. Tvätta händer vid raster och efter arbetet. Efter rengöring skall en fet hudvårdkräm användas Begränsning av miljöexponeringen 8.3. Ytterligare upplysningar från tillverkare eller avsändare AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Aggregationstillstånd: Pulver Lukt: karaktäristisk Säkerhetsrelevant information ph-värde Smältpunkt/fryspunkt > 300 C Fryspunkt vid C Färg: svart Metod anmärkingar

4 Sidan 4/6 Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Sönderfallstemperatur ( C): Flampunkt Förångningshastighet Tändningstemperatur i C Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns vid C Ångtryck 20 C Metod Ångdensitet Densitet 2 g/cm³ 20 C Skrymdensitet Löslighet i vatten (g/l) Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten olöslig Viskositet, dynamisk Kinematisk viskositet anmärkingar 9.2. Annan information AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet Reaktivitet Inga risker som behöver omnämnas speciellt Kemisk stabilitet Får inte utsättas för värme. Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer Risken för farliga reaktioner Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna Förhållanden som skall undvikas Oförenliga material Oxidationsmittel, stark Farliga sönderdelningsprodukter AVSNITT 11: Toxikologisk information Information om de toxikologiska effekterna Luftvägs-/hudsensibilisering: Cancerogenitet: Hittills inga symptomen kända. Ytterligare informationer: Specifika symptom vid djurförsök: toxicitet efter upprepat upptagning (subakut, subkronisk, kronisk): Annan information: Klassificerande iakttagelser: Övriga iakttagelser:

5 Sidan 5/6 AVSNITT 12: Ekologisk information Toxicitet Akvatoxicitet: Terristisk toxicitet: Ytterligare ekotoxikologisk information: Persistens och nedbrytbarhet Ytterligare informationer: Ytterligare ekologiska tips: Bioackumuleringsförmåga Ackumulation / Värdering: Rörligheten i jord Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Andra skadliga effekter Kemiskt syrebehov (COD): AOX: AVSNITT 13: Avfallshantering Avfallsbehandlingsmetoder För avfallshantering tala med godkänd avfallshanterare. För avfallshantering tala med ansvarig myndighet avfallshanteringen av produkten/förpackningen Avfallsnyckel/avfallsbeteckning enligt EAK/AVV Avfallskod produkt: Andra kasserade kemikalier än de som anges i , eller Ytterligare informationer AVSNITT 14: Transportinformation Ej farligt gods enligt transportreglerna FN-nr Officiell transportbenämning Faroklass för transport Förpackningsgrupp Miljöfaror Särskilda försiktighetsåtgärder

6 Sidan 6/ Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden AVSNITT 15: Gällande föreskrifter Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU-föreskrifter godkännande: blandningen är klassificerad som inte farlig i meningen av 1999/45/EG Nationala föreskrifter [DE] Nationala föreskrifter Hänvisningar för anställningsinskränkning 22 JArbSchG., Beschäftigungsbeschränkungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) für werdende oder stillende Mütter beachten. Klass av hot mot vatten (WGK) WGK: 1 Källa: S Selbsteinstufung Kemikaliesäkerhetsbedömning Ytterligare informationer AVSNITT 16: Annan information Hänvisningar på änding(ar) Kennzeichnung gem. GHS-CLP Förkortningar och akronymer Viktiga litteraturreferenser och datakällor klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) Nr. 1207/2008 [CLP] Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]: Blandningen är klassificerad som inte farlig i meningen av förordningen (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Ordalydelse av R-, H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext) Skolningstips Ytterligare upplysningar från tillverkare eller avsändare

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer ID 14301 Intern identifiering 7410 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 MILIZID SHINE

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 MILIZID SHINE Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

Bearbetningsdatum : 18.11.2012 Version : 1.0.0 Tryckt: : 20.11.2012. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Bearbetningsdatum : 18.11.2012 Version : 1.0.0 Tryckt: : 20.11.2012. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar 1.2 som det avråds från Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Avfettningsmedel

Läs mer

Informationen saknas.

Informationen saknas. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256 Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 TICKOPUR R 33

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 TICKOPUR R 33 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VitaGro näringspinnar

SÄKERHETSDATABLAD VitaGro näringspinnar VitaGro näringspinnar Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VitaGro näringspinnar AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 10.01.2014 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonym(er) CAS Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA Omarbetad 05/06/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA Omarbetad 06/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO AUTOBOND 37690/ 37690S

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO AUTOBOND 37690/ 37690S Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning FINO AUTOBOND Attachmentklister 37690/ 37690S 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNING OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod CAS Nr. EINECS

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning:

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning: Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: Version: AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Tollhouse ph-höjer Ämnets namn: Produktkod: 4049 Registrerings

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong Färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING LiGna Svartbets 1373 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) Tefacid 1 VL 30 (flakes) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Calexan forte

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Calexan forte Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer