Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Socialnämnden"

Transkript

1 1(28) Tid och plats Kommunhuset klockan Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre vice ordförande Niclas Bengtsson (SD) - ledamot Jane Holmström Björkman (S) - ledamot Siv Stoltenberg (C) - ledamot Blagoveska Poulsen (SD) - ledamot Heidie Bäck Johansson (S) - ledamot Ingrid Edman Nilsson (LIB) - ledamot, t.o.m 211 Pauline Pertoft (MP) - ledamot Kjell Söderlund (SPI) - tjänstgörande ersättare för Annika Jönsson Ersättare som inte tjänstgör: Betty Bencsik Gyurey (S), Lennart Anderberg (SD) och Susanne Nilsson (MO). Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson Justering Justerare Blagoveska Poulsen Plats och tid Kommunhuset Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Anders Svensson... Arne Andersson... Blagoveska Poulsen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum för nedtagande av anslag Socialförvaltningen... Anders Svensson

2 2(28) SN 193 SN Mötets öppnande Ordförande öppnar sammanträdet.

3 3(28) SN 194 SN Upprop Upprop förrättas.

4 4(28) SN 195 SN Val av justeringsperson, tid och plats för justering ska utse en person att justera protokollet, samt bestämma tid och plats för justering. beslutar att utse Blagoveska Poulsen att justera protokollet torsdagen den 3 december klockan på socialkontoret.

5 5(28) SN 196 SN Godkännande av dagordningen Ärende om styrelser för donationsstiftelser och donationsfonder läggs till dagordningen. Övriga frågor anmäls till 212. beslutar att godkänna dagordningen med tillägg enligt ovan.

6 6(28) SN 197 SN Rapport om missförhållande - Lex Sarah lämnar Jenny Lindström, samordnare för barn- och undomsgruppen inom individ- och familjeomsorgen, en Lex Sarah-anmälan. I anmälan framhålls brister i arbetsmiljön och rättssäkerheten då det är underbemannat inom barn- och ungdomsverksamheten. Enligt sammanställning finns 38 stycken barnavårdsutredningar som pågått upp till tre månader. Utredning har gjorts kring Lex Sarah-anmälan. Åtgärder har vidtagits för att hantera situationen återstår två ärenden som av olika anledningar inte är åtgärdade. Förstärkningar planeras inom individoch familjeomsorgen. föreslås godkänna vidtagna och föreslagna åtgärder. Beslutsunderlag Rapport om missförhållande - Lex Sarah Tjänsteutlåtande och utredning beslutar att godkänna vidtagna och föreslagna åtgärder. Expedieras till: Rose-Marie Karlsson, utredare Charlotta Magnusson, chef individ- och familjeomsorgen Jenny Lindström, samordnare individ- och familjeomsorgen

7 7(28) SN 198 SN Delegationslista för beslutsattestanter, beställningsrätt och uppföljningsansvar Det finns förslag på delegationslista för år 2016 avseende beslutsattestanter, beställningsrätt och uppföljningsansvar. Under respektive enhet och ansvarsnummer anges vem som ansvarar för beslutsattest, samt har beställningsrätt och uppföljningsansvar. Förslag till delegation 2016: Vid förändringar under 2016 Om en befattningshavare lämnar sin tjänst eller funktion, flyttas delegationen till den nya befattningshavaren utan att nytt beslut behöver fattas av socialnämnden. Vid andra ändringar krävs nytt beslut av socialnämnden. Socialchef Socialchef (Christel Sundberg) kan ersätta för ansvar Därutöver anges möjliga ersättare vid respektive ansvarsnummer. Under semesterperioder och annan frånvaro har socialchefen delegation att fatta tillfälliga beslut på utökad beslutsattest så att verksamheten fungerar. Ansvar 7000: Socialchef (Christel Sundberg) Ersättare: Enhetschef/utredare ansvar 7540 (Rose-Marie Karlsson); eller controller (Helena Ekman) LOV-ersättning Ansvar 7100: Socialchef (Christel Sundberg) Ersättare utöver socialchef: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (Therese Finn); eller Enhetschef/utredare ansvar 7540 (Rose-Marie Karlsson) Äldreomsorg Södergården Ansvar 7310: Enhetschef Södergården norr (Jimmy Larsson) Ersättare utöver socialchef: Enhetschef ansvar 7320 Södergården söder; eller Enhetschef ansvar 7330 Tallgården Ansvar 7320: Enhetschef Södergården söder (My Persson t.o.m januari, därefter Madelaine Karlsson) Ersättare utöver socialchef: Enhetschef ansvar 7310 Södergården norr; eller Enhetschef ansvar 7330 Tallgården

8 8(28) Äldreomsorg Tallgården Ansvar 7330: Enhetschef (Tommy Sundblad) Ersättare utöver socialchef: Enhetschefer Södergården ansvar 7310 eller 7320 Hemvården Ansvar 7340: Enhetschef (Madelaine Karlsson t.o.m januari, därefter Susanne Olsson) Ersättare utöver socialchef: Enhetschef ansvar 7350 Hemvården; eller Enhetschef ansvar 7320 Södergården söder Ansvar 7350: Enhetschef (Vikki Larsson t.o.m , därefter Rebecka Tegnebro) Ersättare utöver socialchef: Enhetschef ansvar 7340 Hemvården; eller Enhetschef ansvar 7320 Tallgården Omsorg funktionsnedsatta (LSS) och socialpsykiatri Ansvar 7500: Enhetschef (Ellen Prütz) Ersättare utöver socialchef: Enhetschefer ansvar 7520 eller 7530 Ansvar 7510: Enhetschef (Ellen Prütz) Ersättare utöver socialchef: Enhetschefer ansvar 7520, 7530 eller 7540 Ansvar 7520: Enhetschef (Linda Haeggström) Ersättare utöver socialchef: Enhetschefer ansvar 7510, 7530 eller 7540 Ansvar 7530: Enhetschef (Rikard Staf) Ersättare utöver socialchef: Enhetschefer ansvar 7510, 7520 eller 7540 Ansvar 7540: Enhetschef (Rose-Marie Karlsson) Ersättare utöver socialchef: Enhetschef ansvar 7610 (Stefan Wendelin) Biståndsenheten Ansvar 7610: Enhetschef (Stefan Wendelin) Ersättare utöver socialchef: Enhetschef/utredare ansvar 7540 (Rose-Marie Karlsson); eller controller (Helena Ekman) Hälso- och sjukvården Ansvar 7700: Enhetschef (Mats Håkansson) Ersättare utöver socialchef: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (Therese Finn) Individ- och familjeomsorgen Ansvar : Enhetschef (Charlotta Magnusson) Ersättare utöver socialchef: Enhetschef/utredare ansvar 7540 (Rose-Marie Karlsson) Arbetsmarknadsenheten Ansvar 7950: Enhetschef (Magnus Lind) Ersättare utöver socialchef: Enhetschef individ- och familjeomsorgen (Charlotta Magnusson)

9 9(28) Beslutsunderlag Delegationslista för beslutsattestanter, beställningsrätt och uppföljningsansvar beslutar att fastställa delegationslista för socialförvaltningen avseende beslutsattestanter, beställningsrätt och uppföljningsansvar Expedieras till: Berörda tjänstemän

10 10(28) SN 199 SN Utdelning från Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och ungdom Stiftelsens tillgångar (cirka kronor) är sedan december 2014 placerade i tre fonder. Det finns tjänsteskrivelse med förslag om hur stiftelsen utdelningar ska hanteras. För att följa intentionerna i stadgarna och mot bakgrund av att stiftelsen tillgångar är placerade i fonder, bedöms det lämpligt och praktiskt att avvakta med utdelning till I sådant fall skapas en process där beslut om eventuell utdelning tas mot slutet av året. Däremellan bör aktiv information lämnas till kommuninvånarna om att det går att söka. I dagsläget finns inte några ansökningar från enskilda kommuninvånare om att få medel ur stiftelsen. Beslutsunderlag Utdelning från Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och ungdom beslutar att inte göra någon utdelning från 'Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och ungdom' under 2015, samt att framtida utdelningar från stiftelsen får göras utifrån eventuell värdeökning av de placerade tillgångarna, samt att socialnämnden eller stiftelsens styrelse tar ställning till om utdelning ska göras under 2016 när årsbeskedet per har inkommit. Expedieras till: Ekonomikontoret

11 11(28) SN 200 SN Styrelser i donationsfonder och donationsstiftelser under socialnämnden Örkelljunga kommun har elva donationsstiftelser och -fonder, varav fem är kopplade till socialnämnden. De fem som är kopplade till socialnämnden är: - Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och ungdom - Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för äldre och handikappade - Hilda och Wilhelm Olssons fond - Alma Anderssons fond - Wilhelm Jönssons fond för hörselskadade Vid socialnämndens sammanträde beslutades att nämnden ställer sig positiv till att avveckla stiftelserna och fonderna som är kopplade till socialnämnden. På grund av tidsbrist kommer avvecklingen inte att slutföras under Mot denna bakgrund måste styrelser och revisorer utses för respektive stiftelse och fond för beslutar att ledamöterna i socialnämndens arbetsutskott utgör styrelser för följande fem donationsstiftelser och donationsfonder: - Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och ungdom - Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för äldre och handikappade - Hilda och Wilhelm Olssons fond - Alma Anderssons fond - Wilhelm Jönssons fond för hörselskadade, samt att revisionen av ovan nämnde stiftelser och fonder handhas av de av kommunfullmäktige utsedda revisorerna, samt att socialnämndens beslut enligt ovan inte gäller om kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beslutar att utse andra styrelser och/eller andra revisorer. Expedieras till: Kommunstyrelsen

12 12(28) SN 201 SN S Ansökan om bostadsanpassningsbidrag beslutade att delvis bevilja bostadsanpassningsbidrag till anpassat kök, genom att lämna bidrag till anpassat kök med nya höj- och sänkbara enheter med kronor inklusive moms och arbetskostnad, samt att inte lämna bostadsanpassningsbidrag till övriga köksskåp och vitvaror. Sökande NN överklagade beslutet I överklagan anges att beslutet grundar sig på fel årtal, och att sökande vill att övriga köksskåp ska ingå i bostadsanpassningsbidraget. Förvaltningsrätten upphävde det överklagade beslutet i den delen som avser bostadsanpassningsbidrag för övriga köksskåp, och återförvisar målet till socialnämnden för fortsatt handläggning och nytt beslut. Förvaltningsrätten anser att det saknas tillräcklig motivering, och att beslutet därmed inte uppfyller förvaltningslagens krav i denna del. Förvaltningens nya handläggning Socialförvaltningen har sett över ärendet på nytt, med anledning av Förvaltningsrättens beslut. Ansökan avser ett tidigare anpassat kök med höj- och sänkbara enheter som nu är utslitna och behöver bytas ut. Arbetsterapeutens intyg om bostadsanpassningsbidrag styrker sökandes behov av höj- och sänkbara enheter för delaktighet i köksaktiviteter medan byte av övriga köksskåp inte är till gagn för eller underlättar delaktighet i kökssysslor. Kök utsätts för slitage och behöver över tid renoveras eller bytas ut. Då de fasta köksskåpen inte används av den sökande, utan av familjemedlemmar, är byte av dessa en del som tillhör det "normala" slitaget. i Örkelljunga kommun kan, av ovan nämnda skäl, inte bevilja bostadsanpassningsbidrag till kostnader för "övriga köksskåp" då åtgärden inte anses nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för den funktionshindrade enligt 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag: "... Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för

13 13(28) den funktionshindrade. Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassning. Lag (2000:527).". Beslutsunderlag Förvaltningsrättens beslut om att återförvisa ärendet beslutar att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag för övriga köksskåp, samt att motivera beslutet med att de övriga köksskåpen inte anses nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för den sökande, i enlighet med vad som redovisas i förvaltningens nya handläggning. Expedieras till: Sökande Ulla Nilsson, handläggare av bostadsanpassningsbidrag

14 14(28) SN 202 SN Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen Det finns förslag på reviderade riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen. Vid arbetsutskottets behandling bifölls tilläggsyrkande från Patric Carlsson (S). Som en följd av detta har förvaltningens förslag kompletterats med ett tillägg om att matdistributionen inte ska strida mot svensk livsmedelslagstiftning. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande om revidering av riktlinjer för socialtjänstbeslut inom äldreomsorgen Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen (med arbetsutskottets tillägg) beslutar att anta reviderade riktlinjer för äldreomsorgen, samt att riktlinjerna ska gälla från och med Expedieras till: Biståndsenheten Enhetschefer inom äldreomsorgen Intranätet

15 15(28) SN 203 SN Ökat platsantal för mottagande av ensamkommande barn beslutade att föreslå kommunfullmäktige att medge socialnämnden att teckna avtal för mottagande av asylsökande barn motsvarande de tilldelningstal (för närvarande nio) som Migrationsverket räknat ut. Nämnden beslutade vidare att föreslå kommunfullmäktige om en utökning av PUT-platser till åtta. Mot nämndens beslut reserverade sig Niclas Bengtsson (SD) och Ulf Nilsson (SD). Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med socialnämndens förslag. Mot kommunfullmäktiges beslut reserverade sig Sverigedemokraternas ledamöter. Socialchef Christel Sundberg föreslår i tjänsteskrivelse att socialnämnden ger ordförande i uppdrag att teckna avtal på åtta PUT-platser samt avtal på asylplatser enligt tilldelningstal, samt att avtalen gäller från Migrationsverkets tilldelningstal för 2016 är 68 platser. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande om avtal ensamkommande barn och PUT-platser Yrkande Niclas Bengtsson (SD) yrkar att socialnämnden avslår socialchefens förslag enligt tjänsteskrivelsen. Beslutsgång Ordförande ställer förslaget om att teckna avtal enligt socialchefens tjänsteskrivelse, mot Niclas Bengtssons yrkande om avslag. Ordförande finner att socialnämnden bifaller förslaget om att ge ordförande i uppdrag att teckna avtal i enlighet med socialchefens tjänsteskrivelse. beslutar att ge ordförande i uppdrag att teckna avtal på åtta PUT-platser samt avtal på asylplatser enligt tilldelningstal, samt att avtalen ska gälla från

16 16(28) Reservationer Niclas Bengtsson (SD) och Blagoveska Poulsen (SD) Expedieras till: Charlotta Magnusson, IFO-chef

17 17(28) SN 204 SN Rapport om ärenden initierade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutade att medge socialnämnden att teckna avtal för mottagande av asylsökande barn motsvarande de tilldelningstal (för närvarande nio) som Migrationsverket räknat ut, samt att godkänna utökning av PUT-platser till åtta. Voteringsresultat bifogas. Kommunfullmäktige beslutade att lägga information till handlingarna beträffande revisorernas rapport om intern kontroll. Kommunfullmäktige beslutade att som svar på motionen om Olofströmsmodellen överlämna socialnämndens yttrande i ärendet, att notera att Olofströmsmodellen inte är aktuell att införa i Örkelljunga kommun, samt att motionen är verkställd och därmed bifallen. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar samt förslaget till direktiv för tillfällig fullmäktigeberedning på området för integration. Kommunfullmäktige beslutade att anta reviderat förslag till mättal och målvärden för kommunfullmäktiges mål. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa finansiella mål för Örkelljunga kommun under Kommunfullmäktige beslutade att anta reviderat förslag till reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lägga socialnämndens information om hemrehabilitering till handlingarna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att uppdra åt socialnämnden att lämna en utvärdering av det gemensamma förebyggande arbetet med barn och ungdomar vad avser speciellt fältsekreterarverksamheten inför sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återlämna ärendet om lägenheter på Ekholmsvägen till socialnämnden med beaktande av arbetsutskottets protokollsanteckning. Beslutsunderlag Beslut om ökat platsantal för mottagande av ensamkommande barn Närvarorapport med voteringsresultat

18 18(28) Informationsärende - revisorernas granskning av intern kontroll Beslut om motion om försörjningsstöd, "Olofströmsmodellen" Beslut om reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar samt förslag till direktiv för tillfällig fullmäktigeberedning om integration Beslut om mätetal och målvärden för kommunfullmäktiges mål Förslag till beslut om mätetal och målvärden Beslut om finansiella mål för Örkelljunga kommun 2016 Beslut om reviderat reglemente för intern kontroll i Örkelljunga kommun Beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott beträffande uppföljning av hemrehabilitering i Örkelljunga kommun Beslut om förslag till ny organisation gällande arbetet med barn och ungdom Beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott om lägenheter på Ekholmsvägen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

19 19(28) SN 205 SN Ekonomisk rapport Ekonomisk rapport till och med oktober månad Beslutsunderlag Ekonomisk rapport t.o.m oktober 2015 beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Expedieras till: Helena Ekman, controller

20 20(28) SN 206 SN Statistik försörjningsstöd och arbetslöshet Statistik för försörjningsstöd och arbetslöshet till och med november månad Beslutsunderlag Statistik för försörjningsstöd och arbetslöshet t.o.m november 2015 beslutar att lägga statistiken till handlingarna.

21 21(28) SN 207 SN Boendestatistik Boendestatistik till och med november månad Beslutsunderlag Boendestatistik t.o.m november 2015 beslutar att lägga boendestatistiken till handlingarna.

22 22(28) SN 208 SN Delgivningsärenden Förvaltningsrätten i Malmö: Ärendet: i Örkelljunga kommuns beslut Saken: Bostadsanpassningsbidrag Beslut : Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet i den delen som avser bostadsanpassningsbidrag för övriga köksskåp och återförvisar målet till socialnämnden i Örkelljunga kommun för fortsatt handläggning och nytt beslut. Ärendet: Beslut av ordförande i socialnämnden i Örkelljunga kommun enligt 6 LVU Saken: Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU Beslut : Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet. Ärendet: Malmö stads överklagande av IVO:s beslut att avslå Malmö stads begäran om överflyttning av ärende Saken: Överflyttning av ärende enligt socialtjänstlagen (2001:453; SoL) Dom : Förvaltningsrätten avslår överklagandet Ärendet: Begäran från socialnämnden i Örkelljunga kommun om att offentligt biträde ska förordnas Saken: Förordnande av offentligt biträde enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga Beslut : Förvaltningsrätten avslår begäran Ärendet: Beslut av ordförande i socialnämnden i Örkelljunga kommun enligt 13 LVM Saken: Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1998:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Beslut : Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet. Om ansökan om vård inte inkommer till Förvaltningsrätten inom en vecka från upphör beslutet om omhändertagande att gälla. Kammarrätten i Göteborg: Ärendet: Överklagan av Förvaltningsrättens dom den 21 augusti 2015, mål nummer Saken: Beredande av vård av unga Dom : Kammarrätten avslår överklagandet

23 23(28) Ärendet: Överklagan av Förvaltningsrättens dom den 21 augusti 2015, mål nummer Saken: Beredande av vård av unga Dom : Kammarrätten avslår överklagandet Beslutsunderlag Tillgängligt i pärm på sammanträdet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

24 24(28) SN 209 SN Delegationsbeslut Anmälan av delegationsbeslut sedan socialnämndens föregående sammanträde Individ- och familjeomsorgen försörjningsstödsärenden behandlingsärenden Anställningar vård och omsorg individ- och familjeomsorgen socialkontoret Tjänstledigheter enligt riktlinjer utöver riktlinjer Semesterledigheter Entlediganden Faderskap Vård och omsorg Beslut av förvaltnings- och/eller enhetschef Beslutsunderlag Tillgängligt i pärm på sammanträdet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

25 25(28) SN 210 SN Ordförandebeslut Ordförandebeslut om omedelbart omhändertagande jämlikt 6 LVU, då det är sannolikt att den unge behöver beredas vård enligt LVU. Grunden för ordförandebeslutet är att rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa/utveckling och att vidare åtgärder hindras. Ordförandebeslut om att bevilja bistånd enligt 4 kap. 1 Socialtjänstlagen, genom familjehemsplacering. Ordförandebeslut om att förlänga utredningstiden jämlikt 11 kap 2 2 stycket Socialtjänstlagen, till och med Ordförandebeslut om omedelbart omhändertagande jämlikt 13 LVM, då det är sannolikt att den som beslutet gäller kan beredas vård enligt LVM. Grunden för ordförandebeslutet är att rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att den enskilde kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat om han/hon inte får omedelbar vård, och att det föreligger en överhängande risk för att han/hon till följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Ordförandebeslut om att upphäva omedelbart omhändertagande. Upphävandet gäller samma ärende som föranledde ordförandebeslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU. Beslutsunderlag Handlingar med ordförandes underskrift finns tillgängliga på socialkontoret beslutar att lägga informationen till handlingarna.

26 26(28) SN 211 SN Socialchefen informerar Beträffande Hälsa med hästkraft har socialnämnden fått ett skriftligt underlag där olika alternativa driftsformer redovisas. Information lämnas om pågående översyn av trygghetslarm inom hemvården. Susanne Olsson är projektledare. Alternativa lösningar och prisuppgifter håller på att undersökas. Slutredovisningen väntas vara klar senast i februari Ärendet kommer då att behandlas i nämnden. Information lämnas om arbetet med nytt avtal med Klippans kommun om ensamkommande barn, samt planerade förändringar kring verksamheten vid Hjelmsjövik. Utredare Emma Larsson har sagt upp sig från sin tjänst. Hon kommer därmed inte att återvända efter sin föräldraledighet. Beslutsunderlag Information om hälsa med hästkraft beslutar att lägga informationen till handlingarna.

27 27(28) SN 212 SN Övriga frågor Pauline Pertoft (MP) frågar om konsultrapporten om socialnämndens ekonomi. Rapporten har omnämnts på kommunfullmäktiges sammanträde i samband med behandlingen av budget Rapporten togs fram efter att kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beställt en konsultrapport om socialnämndens ekonomi, i enlighet med KSAU:s beslut Rapporten har inte blivit expedierad till socialnämnden, och har därmed inte redovisats för nämndens ledamöter och ersättare. diskuterar rapportens slutsatser kring besparingar inom socialförvaltningen. --- Ingrid Edman Nilsson (LIB) och Pauline Pertoft (MP) lämnar sina uppdrag i socialnämnden. Ingrid Edman Nilsson fortsätter i kommunpolitiken, men på annat uppdrag. Pauline Pertoft lämnar däremot kommunpolitiken helt med anledning av att hon flyttar från kommunen. Blomma överlämnas till Pauline Pertoft som tack för hennes engagemang.

28 28(28) SN 213 SN Mötets avslutande Ordförande avslutar sammanträdet.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(20) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2016-02-02 - Kommunhuset klockan 13.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Britt-Marie Renström (M) - tjänstgörande ersättare för Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(24) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-06-02 - Kommunhuset klockan 14.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Helena Lordhem (KD) - tjänstgörande ersättare Patric

Läs mer

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, fredagen den 29 januari 2016, klockan 11.00 11.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson.

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, måndagen den 28 september 2015, klockan 13.00 13.35 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Christer Unosson. Anders Svensson. Annika Jönsson

Christer Unosson. Anders Svensson. Annika Jönsson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Örkelljunga Tisdagen den 22 november 2016, klockan 13.30 15.55 Annika Jönsson (M), ordförande Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-12 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-01-12 Socialnämnden 1(25) Tid och plats 2015-01-12 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson, (M) - ordförande Christer Unosson, (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-03 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-02-03 Socialnämnden 1(11) Tid och plats 2015-02-03 - Kommunhuset klockan 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Arne Andersson, (M) - ordförande Christer Unosson, (KD) - förste vice ordförande Patric

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2015-09-01 - Kommunhuset klockan 13.30-15.00 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Betty Bencsik Gyurey (S) - tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(22 Tid och plats 2014-06-03 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Madeleine Roos, (M - ordförande Björn Zorec, (FP - förste vice ordförande Patric Carlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(25) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-05-05 - Kommunhuset klockan 13.30-16.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson, (M) - ordförande Christer Unosson, (KD) - förste vice ordförande Patric

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 mars 2015, kl. 13.30-16.00. Arne Andersson, ordförande (M) Helena Lordhem (KD)

Läs mer

Niclas Bengtsson. Anders Svensson. Arne Andersson

Niclas Bengtsson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 19 januari 2016, klockan 13.30 16.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson.

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Åsljungarummet, tisdagen den 5 april 2016, klockan 17.00-17.15 Arne Andersson (M), ordförande Christer Unosson (KD), 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-03 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-03-03 Socialnämnden 1(21) Tid och plats 2015-03-03 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson, (M) - ordförande Christer Unosson, (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-02-04 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-02-04 Socialnämnden 1(16) Tid och plats 2014-02-04 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Mona Nilsson, (KD) - tjg.ers. Arne Andersson, (M)

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhultrummet Kommunhuset Tisdagen den 5 februari 2013, klockan

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 22 september 2015, klockan 13.30 17.00 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-25 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Boendet för ensamkommande barn tisdagen den 25 september 2012, klockan 13.30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(30) Tid och plats 2016-08-16 - Kommunhuset i Örkelljunga klockan 13.30-17.00 Beslutande Annika Jönsson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-08-11 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-08-11 Socialnämnden 1(29) Tid och plats 2015-08-11 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

Jane Holmström Björkman. Anders Svensson. Arne Andersson

Jane Holmström Björkman. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 15 december 2015, klockan 13.30 17.45 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-01-08 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhultrummet Kommunhuset Tisdagen den 8 januari 2012, klockan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(29) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2016-10-04 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Annika Jönsson (M) - ordförande Helena Lordhem (KD) - tjänstgörande ersättare för Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-09-02 Socialnämnden 1(14) Tid och plats 2014-09-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Donald Nyberg, (S) - tjänstgörande ersättare Lennart

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-10-30 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhult rummet Kommun huset tisdagen den 30 oktober 2012, klockan

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 5 mars 2013, direkt efter

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2015-01-20 Sid 1

Socialnämndens arbetsutskott 2015-01-20 Sid 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 20 januari 2015. Arne Andersson, ordförande (M) Patric Carlsson, 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 19 augusti 2014. Madeleine Roos, ordförande Björn Zorec, 1:e vice ordförande

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl. 18.30-19.40 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Niclas Bengtsson. Anders Svensson. Christer Unosson

Niclas Bengtsson. Anders Svensson. Christer Unosson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 23 juni 2015, klockan 13.30 17.25. Britt-Marie Renström (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-21 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 21 maj 2013, klockan 13.30

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ' ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-07 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skånes Fagerhultrummet Kommunhuset Tisdagen den 7 maj 2013, klockan 13.30 Madeleine

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-07-02 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 2 juli 2013. Madeleine

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD) 1(17) Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Tjänstgörande ersättare Stefan Sturesson (M)

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktiges valberedning 1(8) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2014-11-06 - i Kommunhuset klockan 15.00-16.30 Beslutande Henrik Nilsson (M) - ordförande Arne Silfvergren (KD) - förste vice ordförande Ingemar Johansson (C) -

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

PROTOKOLL 2015-04-07

PROTOKOLL 2015-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tisdag 7 april 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson (m), ordförande Jan Lindehielm

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

Christel Sundberg, socialchef Anders Svensson, nämndsekreterare : Susanne Olsson, projektledare : Marianne Taylor, larmansvarig

Christel Sundberg, socialchef Anders Svensson, nämndsekreterare : Susanne Olsson, projektledare : Marianne Taylor, larmansvarig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Kommunala handikapprådet Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 4 februari 2016, klockan 09.00-11.45 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson, Socialnämnden

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Jane Holmström Björkman. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jane Holmström Björkman. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Kommunala handikapprådet Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 8 september 2016, klockan 09.00-11.45 Beslutande Övriga deltagande Jane Holmström Björkman,

Läs mer

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 13.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-10-07 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-10-07 Socialnämnden 1(20) Tid och plats 2014-10-07 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Mona Kjellberg,

Läs mer

Service och fritidskontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 18 december 2013, kl

Service och fritidskontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 18 december 2013, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Övriga Utses att justera Service och fritidskontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 18 december 2013, kl 13.00 15.10 Hans Sternbro

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C) Socialnämnden 2015-08-24 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-10.30 Ajournering kl 09.30-09.45 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP)

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhult rummet, Örkelljunga kommunhus. tisdagen den 5 juni 2012,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00. Ingrid Holmgren (c)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00. Ingrid Holmgren (c) 1(21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00 Beslutande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Övriga deltagande: Agneta Nygren, (s), ersättare Jill

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/9 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(32) Tid och plats 2016-09-06 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Annika Jönsson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Betty Bencsik

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer