VARUINFORMATION i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) BALLISTOL Universalöl Materialnr. 2170

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARUINFORMATION i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) BALLISTOL Universalöl Materialnr. 2170"

Transkript

1 Version 2 / Sidan 1 av 6 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet/preparatet Produktnamn: Användning om ämnet / om tillverkning Rengör, vårdar, skyddar, smörjer, kryper in i sprickor, luckrar upp och lossar. Rostskydd, inträngande olja, kontaktspray, skyddar lås från att frysa ihop. Namnet på bolaget/företaget Företagsbeteckning: F.W. KLEVER GmbH Adress/Boxnr.: Hauptstrasse 20 Land/postnummer/ort: D Aham World Wide Web: Telefonnr.: +49 (0) Faxnr.: +49 (0) Informationsansvarig tjänst: Telefonnr.: +49 (0) , Larmnummer Dr. Christian Zettler, Telefonnr.: +49 (0) Detta nummer betjänas bara under kontorstid. Klassificering: F+ 2. Farliga egenskaper extremt brandfarlig R 12 Extremt brandfarligt. Farliga komponenter: 3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar CAS-nr. EINECS / ELINCS Kemisk beteckning Innehåll Klassificering Propan < 15 % F+; R n-butan, ren < 15 % F+; R Hexane, branched and linear < 2,5 % F, Xn, N; R 11, 38, 51/53, 65, Första hjälpen Vid inanding: Hudkontakt: Ögonkontakt: Sörj för god ventilation. Vid andningsstillestånd, tillkalla genast läkare. Vid hudkontakt tvätta genast med tvål och vatten. Byt indränkta kläder. Vid reaktioner på huden skall läkaren uppsökas. Spola därefter ögonen minuter under rinnande vatten med öppna ögonlock. Sök därefter ögonläkare. Lämpliga släckmedel: 5. Brandbekämpningsåtgärder Vattendimma, skum, släckningspulver, koldioxid.

2 Version 2 / Sidan 2 av 6 Särskilda risker vid själva tillvärkning, förbränningsprodukter samt därvid bildade gaser: Extremt brandfarligt. Ångor kan med luft bilda en explosiv blandning. Vid brand kan uppstå: Sot, kolmonoxid och koldioxid Särskild utrustning vid brandbekämpning: Ytterligare information: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft. Behållare i farozonen kyls med sprutande vatten och dras om möjligt ur farozonen. Uppvärmning leder till tryckförhöjning och risk för bristning. Se till att inte släckningsvattnet sipprar in i ytvattnet eller grundvattnet. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Personliga skyddsåtgärder: Avlägsna antändningskällor. Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik inandning av ånga/dimma. Miljöskyddsåtgärder: Undvik inträngande i jordmån, avloppsrör, vattendrag, lågt liggande lokaler och gruvor. I förekommande fall meddela till myndighet. Saneringsmetoder: Mekanisk upptagning med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare) och i lämpliga behållare till tillåten tipp. Omgivningen rengöres noggrant. 7. Hantering och lagring Hantering Skyddsföreskrifter för säker hantering: Vid arbetsplats och lager skall sörjas för god vädring (in- och utluft) Undvik inandning av ånga/dimma. Spruta inte i ögonen. Sprutas ej mot öppen eld eller glödande föremål. Information om brand- och explosionsskydd: Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Behållaren står under tryck. Skyddas från solbestrålning och temperaturer över 50 C. Får ej öppnas med våld eller brännas även efter användning. Lagring Krav på lagerutrymme och behållare: Klassificering vid lagring: Lagras enbart i originalbehållare. Lagras vid rumstemperatur. 2B Exponeringsgränsvärde 8. Begränsning och övervakning av exponeringen / Personlig skyddsutrustning CAS-nr. Kemisk beteckning Typ Gränsvärde Hexane, branched and linear Sverige: NGV 200 ppm Sverige: NGV 700 mg/m³ Sverige: KTV 300 ppm Sverige: KTV 1100 mg/m³ Begränsning och övervakning av exponeringen Sörj för god ventilation. Se även uppgifter kap. 7, avsnitt lagring. Begränsning och övervakning av expositionen på arbetsplatsen Andningsskydd: Vid överskridande av WEL-gränsvärden bör andningsapparat användas. Använd filter typ AX. identifikationsfärg brun i överensstämmelse med EN 371. För propan gäller generellt: Vid överskridande av gränsvärden bör andningsapparat användas.

3 Version 2 / Sidan 3 av 6 Skyddshandskar: Rekommendation Skyddshandskar i överensstämmelse med EN 374. Handskmaterial: Nitrithandskar-Genombrottstid: >480 min. Tillverkarens uppgifter om skyddshandskarnas porositet och genombrottstider skall beaktas. Skyddsglasögon: Rekommendation: Tättslutande skyddsglasögon i överensstämmelse med EN 166. Skydds- och hygienåtgärder: Tag genast av alla nedstänkta kläder. Tvätta händer vid raster och efter arbetet. Utseende/form Tillstånd: Färg: Lukt: 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Aerosol ljusgul till gul karaktäristisk Viktig information till hälso- och miljöskydd och säkerhet Kokpunkt/kokintervall (propan) -42 C Flampunkt/flamintervall: (propan) -104 C Explosionsgränser: Undre explosionsgräns: 1,50 Vol% Övre explosionsgräns: 10,90 Vol% Densitet: vid 20 C: 0,775 g/ml Löslighet i vatten: vid 20 C: olöslig, emulgerbar 10. Stabilitet och reaktivitet Omständigheter som bör undvikas: Extremt brandfarligt. Behållaren står under tryck. Skyddas från solbestrålning och temperaturer över 50 C. Får ej öppnas med våld eller brännas även efter användning. Sprutas ej mot öppen eld eller glödande föremål. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Ämnen som bör undvikas: Vid kontakt med starka oxidationsmedel (brandbefämjande ämnen) är en häftig reaktion eller antändandning möjligt. Farliga nedbrytningsprodukter: Ytterligare uppgifter: Vid brand kan uppstå: Sot, kolmonoxid och koldioxid Produkten är stabil vid normala lagringsförhållanden. 11. Toxikologisk information Toxikologisk test: Vid inanding: Inandning orsakar narkotisk effekt/berusning. Vid långvarig exponering: Illamående, omtumlad, huvudvärk, upphetsande, sömnighet, yrsel, medvetslöshet. Vid höga ångkoncentrationer: CNS-störningar, medvetslöshet. Ögonkontakt: svagt irriterande Allmäna anmärkingar Inga sensibilserande effekter kända. 12. Miljörelaterade uppgifter Ekotoxikologiska effekter Vattenrisk klassificering: 1 = svagt vattenskadlig Övrig information: Ingen hänvisning till bioakkumulationspotential.

4 Version 2 / Sidan 4 av 6 Elimineringsuppgifter Övrig information: Produkten är biologiskt lätt nedbrytbar. Blandar sig inte med vatten och flyter på vattenytan. Absorberas av jorden och är inte mobil. Ytterligare ekologiska uppgifter Allmän information: Låt ej gå ut i grundvatten, vattendrag eller avloppsrör. 13. Avfallshantering Produkt Avfallsnyckelkod * = Farliga ämnen som innehåller gas i tryckbehållare (inklusive haloner) * = upplysningsskyldig Rekommendation: Specialavfall. Destrueras enligt myndigheternas lagstiftning. Förpackning Avfallsnyckelkod = Förpackningar, vilka innehåller farliga ämnen eller vilka är förorenade genom farliga ämnen.. Rekommendation: Töms noggrant och fullständigt. Destrueras enligt myndigheternas lagstiftning. 14. Transportinformation Vägtransport (ADR/RID) Varningsskylt: ADR: UN-nummer 1950 RID: Skyddskod 23, UN-nummer 1950 Beteckning av gods: UN 1950, TRYCKGASFÖRPACKNINGAR, antändbar ADR/RID Klass 2, Kod: 5F Risklapp 2.1 speciella föreskrifter Limited Quantities LQ2 EQ E0 Förpackning: Anvisningar P003 - LP02 Förpackning: speciella föreskrifter PP17 - PP87 - RR6 - L2 Speciella föreskrifter för ihoppackning MP9 Tunnelinskränkning: D Sjötransport (IMDG) UN-nummer: 1950 Korrekt tekniskt namn: Aerosols (maximum 1 l) IMDG: Class 2, Code -,, see SP63 Packaging group: - EmS-nr.: F-D, S-U speciella föreskrifter 63, 190, 277, 327, 959 Limited Quantities See SP277 EQ E0 Förpackning: Anvisningar P003 - LP02 Förpackning: Föreskrifter PP17 - PP87 - L2 IBC: Anvisningar - IBC: Föreskrifter - Tankföreskrifter: IMO - Tankföreskrifter: UN - Tankföreskrifter Föreskrifter - Stowage and segregation Category A. Segregation as for class 9 but 'Away from' sources of heat and 'Separated from' class 1 except division 1.4. Properties and observations -

5 Version 2 / Sidan 5 av 6 Flygtransport (IATA) UN/ID-nr.: 1950 Korrekt tekniskt namn: AEROSOLS, flammable ICAO/IATA: Class 2.1 Hazard Flamm. gas EQ E0 Passenger Ltd.Qty.: Y203 - Maximum quantity: 30 kg G Passenger: Maximum quantity: 75 kg Cargo: Maximum quantity: 150 kg Special Provisioning A145 - A153 ERG 10L 15. Rättsföreskrifter Klassificering Märkning och farobeteckning: F+ extremt brandfarlig R-fraser: R 12 Extremt brandfarligt. S-fraser: S 23 Undvik inandning av ånga/dimma. S 51 Sörj för god ventilation. Informationstext för etiketer Behållaren står under tryck. Skyddas från solbestrålning och temperaturer över 50 C. Får ej öppnas med våld eller brännas även efter användning. Sprutas ej mot öppen eld eller glödande föremål. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Förvaras utom räckhåll för barn. Nationala föreskrifter Nationala föreskrifter - Tyskland Klassificering vid lagring: 2B Vattenrisk klassificering: 1 = svagt vattenskadlig Uppgifter om arbetsplatsbegränsning: Inskränkt sysselsättning av ungdomar iakttas. Nationala föreskrifter - USA Bedömningssystem för faror NFPA Hazard Rating: Health: 1 (Slight) Fire: 4 (Severe) Reactivity: 0 (Minimal) HMIS Version III Rating: Health: 1 (Slight) Flammability: 4 (Severe) Physical Hazard: 0 (Minimal) Personal Protection: X = Consult your supervisor 16. Annan information HEALTH 1 FLAMMABILITY 4 PHYSICAL HAZARD 0 Ytterligare information R-fraser: R 11 = Mycket brandfarligt. R 12 = Extremt brandfarligt. R 38 = Irriterar huden. R 51/53 = Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R 65 = Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R 67 = Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Anledning för senaste ändring: Ändring i avsnitt : Ändring av känneteckningen Ändring i avsnitt 3: CAS > CAS Allmän omarbetning X

6 Version 2 / Sidan 6 av 6 Ansvarig för utgivning av skyddsblad Kontaktperson: se kap. 1, aktuellt informationsavsnitt. Uppgifterna i detta datablad är sammanställda efter våra högsta kunskaper och motsvarar kända fakta vid datum för omarbetning. De försakrar dock inte bestämda egenskapers innehåll i rättsligt sammanhang.

Säkerhetsdatablad i enlighet med Regulation (EU) No. 1907/2006

Säkerhetsdatablad i enlighet med Regulation (EU) No. 1907/2006 1. PRODUKTNAMN OCH FÖRETAG Handelsnamn: Avsett för: Tillverkare: WKS500 Kedjesmörjmedel (WKS-C) Aerosol Smörjning av kedjor med länkar i stål Wippermann jr. GmbH Delsterner Str. 133 DE-58091 HAGEN, Tyskland

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polyone - Hottak Spray Adhesive 600ml Aerosol

SÄKERHETSDATABLAD Polyone - Hottak Spray Adhesive 600ml Aerosol SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN ANVÄNDNING LEVERANTÖR Icke permanent vidhäftning av material vid silkscreentryck. Polyone Corporation UK Limited Everite

Läs mer

Bearbetningsdatum : 18.11.2012 Version : 1.0.0 Tryckt: : 20.11.2012. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Bearbetningsdatum : 18.11.2012 Version : 1.0.0 Tryckt: : 20.11.2012. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar 1.2 som det avråds från Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WINSOR & NEWTON ALL PURPOSE VARNISH (HIGH GLOSS/ MATT)

SÄKERHETSDATABLAD WINSOR & NEWTON ALL PURPOSE VARNISH (HIGH GLOSS/ MATT) SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 3000988/ 3000989 ANVÄNDNING LEVERANTÖR Fernissa för oljemålning Colart Fine Art & Graphics Limited Whitefriars

Läs mer

CORROSTABIL ROSTSTOPP

CORROSTABIL ROSTSTOPP Internkod: 22630 / 22642 Revisionsdatum: 2006.12.01 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Revisionsdatum 2006.12.01 Producent, importör SEAB AB Charlottenbergs Gård 195 92 Märsta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Biosan

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Biosan Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift

SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift Ventilstift Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget sv/se Sida 1-7 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Airbrushmålning Namnet på bolaget/företaget Färgproffsen I Mälardalen AB Adress Transformatorgatan

Läs mer

: 1-komponent specialprimer till fogfria beläggningar med Deckshieldsystemen. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group plc 284 80 Perstorp

: 1-komponent specialprimer till fogfria beläggningar med Deckshieldsystemen. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group plc 284 80 Perstorp (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2005-11-16 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : 1-komponent

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktkod: 77008 Användningsområde: Rostlösare och smörjspray Leverantör: Midland AB Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49 Nödtelefonnummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered Fax 031-725 34 49 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Midland Synthetic K7 Chain Spray Användningsområde: Kedjesmörjning Produktkod: 77009 Leverantör: Midland AB Fack 5063 Tel 031-725 34 00 448 51 Tollered

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Hessa glasrent

SÄKERHETSDATABLAD Hessa glasrent Omarbetad 05/09/2012 Revision 4 Ersätter datum 27/07/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11642 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY Revisionsdatum: 2009-03-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2009-03-06 Producent, importör Land Internet Ansvarig E-post Jourtelefon CAS-nr Användning Utarbetad

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140416 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Calexan forte

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Calexan forte Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 178 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

.. Handelsnamn: Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 Status: 28.04.2010 Version: 1.0/sv Utskriftsdatum: 28.04.

.. Handelsnamn: Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 Status: 28.04.2010 Version: 1.0/sv Utskriftsdatum: 28.04. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Adress Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 fischerwerke GmbH & Co. KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Telefon: +49(0)7443

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 02/09/2013 Tillverkningsdag 03/04/2012 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tyreweld (Repare Crevason Synchro)

SÄKERHETSDATABLAD Tyreweld (Repare Crevason Synchro) SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 79051226945 LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Holt Lloyd International

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA)

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer 2-propanol, propan-2-ol CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 MILIZID SHINE

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 MILIZID SHINE Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ASSA Låsspray

SÄKERHETSDATABLAD ASSA Låsspray Omarbetad 07/10/2012 Revision 2 Ersätter datum 18/04/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11832 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PQ Motorolja 15W-40

SÄKERHETSDATABLAD PQ Motorolja 15W-40 PQ Motorolja 15W-40 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD PQ Motorolja 15W-40 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.06.2009 Produktnamn PQ Motorolja 15W-40 Artikelnr. 709 Användningsområde

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer