Huspärrm för fastighet i Bronsyxan Samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huspärrm för fastighet i Bronsyxan Samfällighetsförening 2010-12-04"

Transkript

1 Huspärm för fastighet i i n Bronsyxan Samfällighetsförening

2 Innehåll Datum för senaste uppdatering: (se även under Sektion N för mer detaljerad information) Syfte Syftet med denna pärm är att ge den enskilde fastighetsägaren en sammanfattning om föreningen, rättigheter/skyldigheter och regler inom föreningen, adress/telefonlistor till funktionärer och leverantörer samt användbara tips och råd. Pärmen innehåller också en del ritningar. Innehåll A.Till medlemmen, välkomsttext B.Bronsyxans Samfällighetsförening, historik C.Förvaltning D.Funktionärer E.Anläggningar och områden F.Utrustningar, inventarier G.Regler, rättigheter och skyldigheter H.Adress-/telefonlistor I.Fel, felsökning, skador, checklista mm J.Ritningar K.Distribution, protokoll mm L.Diverse M.Stadgar, röstning N.Ändrings-/revisionslista, huspärm Sida 1(1)

3 Sektion A Till medlemmen, välkomsttext Välkommen till Bronsyxan Samfällighetsförening. Denna förening, som består av ägarna till områdets 125 radhus, har hand om vår gemensamma anläggning (se nedan) och försöker hjälpa Dig som medlem i vissa praktiska frågor rörande Ditt boende här. I och med att du äger ett hus i området så är du obligatoriskt medlem i föreningen. Detta medlemskap för med sig en del rättigheter men också krav och skyldigheter som varje medlem har att följa. Denna huspärm har två syften: 1. att presentera föreningen och boendet i området för Dig som är nyinflyttad bl.a. genom att ge praktiska tips t.ex. om sopsortering, skötsel av gräsmattor mm och vart Du som medlem kan vända Dig om Du får problem i samband med Ditt boende. 2. att vara en enkel uppslagsbok för ALLA medlemmar, oavsett hur länge du bott här, över stort och smått i området och husen. För detta krävs att Du som medlem kompletterar Din huspärm och håller den aktuell, samt, om och när Du flyttar, lämnar den till den nya ägaren/medlemmen. 3. Styrelsen ansvarar för huspärmens uppdateringar och distribution av dessa uppdateringar. Enskild medlem kan (och uppmanas) att lämna in synpunkter på huspärmens innehåll och/eller behov av uppdatering. På så vis kan vi hjälpas åt att hålla pärmen aktuell och levande Sida 1(1)

4 Sektion B Bronsyxans Samfällighetsförening, historik Radhus, 113 kvadratmeter, 430 kr i månaden. Det var rubriken i VLT den 8 september 1966 och rubriken ljög inte. Kostnaden var dessutom inklusive garage och förråd. Bostadsstiftelsen Aroseken var byggherre av de 125 radhusen och genom en klok planering av både hus och byggprocess kunde kostnaderna minimeras. Kontantinsatsen var vid starten ca kr och totalpriset runt kr.husköparna ingick, redan från starten, i en ekonomisk förening som fortfarande existerar och svarar för inköp av värme och vatten och bl.a. alla kostnader för grönytor, lekplatser och de två miljöbodarna. Husen är byggda på s.k. torpargrund, det är pålar och cementbjälkar. Väggarna är av tegel och trä och yttertaket papp, som med förståndigt underhåll visat sig hålla bra genom åren. Naturligtvis har vi kommunal fjärrvärme och vatten- och avloppssystemen är anslutna till kommunens nät. Efter en tid kom önskemål om en utbyggnad av husen och många lät göra en utbyggnad om 26 kvadratmeter. Detta skedde Sedan dess har enskilda hus byggts ut och, i skrivande stund (början 2008) är ca 90 % av alla hus utbyggda. Våra separata förrådslängor innehåller kallgarage och ett mindre förvaringsrum som inte heller är vinterbonat. Några större, genomgripande, förändringar förutom påbyggnaderna har inte skett av husen. I samband med utbyggnaderna var det många som kompletterade med balkonger. Altaner, mer eller mindre inglasade, har byggts genom åren och naturligt så har de egna ytorna på husens fram- och baksidor piffats upp med planteringar, buskar, träd och plattsättningar. Inomhus har väl en del mellanväggar rivits, badkar ersatts av duschkabiner varit förändringar att nämna. En väsentlig komplettering av vår goda standard blev tillkomsten av två miljöbodar, som har eliminerat behovet av soptunnor vid varje hus. År 2005 installerades Stadsnätet Sida 1(1)

5 Sektion C Förvaltning När du är medlem i föreningen är du skyldig att betala medlemsavgift. Bronsyxan Samfällighetsförening debiterar denna avgift från medlemmarna kvartalsvis och i förskott. Avgiftens storlek och debiteringslängd fastställs vid den ordinarie föreningsstämma, som hålls under maj månad. Avgifterna skall täcka föreningens utgifter, av vilka de största är: värmeavgifter (ca 70 %) vatten avgifter (ca15%). Andra utgifter i föreningens budget är: - elavgifter - reparations- och materielkostnader för gemensam utrustning och gemensamma inventarier - arvoden till föreningens funktionärer - administrationskostnader - kvartalsavgift för kabel-tv.. Avgifterna ska betalas senast den sista vardagen före varje nytt kvartal. Faktura sänds/delas ut cirka 30 dagar innan förfallodagen. Den eller de som är inskrivna i tomträtten resp. är lagfarna ägare av fastigheten på förfallodagen är skyldiga att betala hela avgiften till föreningen. Föreningens ekonomi genomlyses vid den ordinarie föreningsstämman. Vid den stämman presenteras dels föregående verksamhetsårs vinst- och förlusträkning, samt balansräkning, dels budget för det påbörjade verksamhetsåret. I samband med budgeten beslutas även debiteringslängden d.v.s. hur stor avgift varje enskild medlem ska betala under året. Under verksamhetsåret kan avgiften ändras genom beslut av styrelsen, om den finner att en ändring är nödvändig, om utgifter har ökat eller minskat kraftigt. Det kan exempelvis bero på ändrade värmeavgifter p.g.a. extra varmt och torrt väder, på en ovanligt lång och kall vinter och/eller på en kraftig prisändring på fjärrvärme. Avgifter enligt av föreningsstämman beslutad debiteringslängd är direkt utmätningsbara. Det betyder att om en avgift inte har betalats i tid, kan kronofogden få i uppdrag att driva in avgiften utan att en domstol genom dom först fastställer att en skuld föreligger. Förseningsavgift på 10 % debiteras vid försenad inbetalning Sida 1(1)

6 Sektion D Funktionärer För att föreningen skall fungera har den ett antal funktionärer. Lista med namn och telefonnummer finns uppsatta på anslagstavlorna i miljöbodarna. Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter och utses vid ordinarie föreningsstämma enligt speciella regler. Styrelseledamöterna har följande funktioner: ordförande (utses väljs av stämman) sekreterare (utses av styrelsen inom sig) kassör (utses av styrelsen inom sig) vice ordförande (utses av styrelsen inom sig) vice sekreterare (utses av styrelsen inom sig) Revisorer Två ordinarie och en revisorssuppleant väljs på ordinarie föreningsstämma. Maskinist. Skötsel och tillsyn av den gemensamma värmecentralen utförs av minst en maskinist Miljöbodsansvariga Dessa har hand om tillsyn och skötsel av miljöbodarna. Varje gård har en ansvarig för sin miljöbod. Kontaktperson För att förbättra kontakterna mellan styrelsen och de enskilda medlemmarna finns det för varje gård (= totalt 4 stycken) en kontaktperson. Varje gård har som uppgift att varje år välja sin kontaktperson och anmäla det till styrelsen inför den ordinarie föreningsstämman. Om gården inte gör detta, väljer stämman en kontaktperson enligt ett rullande schema. Varje gårds kontaktperson har även en nyckel till de gemensamma garagen/förråden. Kontaktpersonen kallar till vår- och höststädning av gårdens gemensamma områden, samt gör ett schema för sin gårds sommarunderhåll. Kontaktperson för snöröjning För avrop av snöröjning finns en utvald inom styrelsen. Kontaktperson för kabel- TV och bredband Ska kontaktas vid problem som inte kan lösas via Din egen kontakt med ComHem respektive Internetoperatör (se adresslista under H). Arvoden Beslut om arvoden tas på föreningens ordinarie årsstämma Sida 1(1)

7 Sektion E Anläggningar och områden 1. Gemensamma områden och anläggningar. Bronsyxan samfällighetsförening förvaltar en gemensamhetsanläggning som består av följande: Fyra miljöbodar i två skilda huskroppar längs Bronsyxgatan. - Fyra garageplaner med tillhörande gästparkeringar inkl. plank, rabatter, gångar, och små gräsmattor med träd och buskar. - Fyra stora gräsmattor med sandlådor, gungställningar, samt diverse andra lekredskap, sittgrupper, träd och buskar samt rabatter. - De asfalterade gångarna mellan gräsmattor och garageplaner. - Grusgångar mellan radhusens baksidor, mellan de två längorna på varje gata och längs områdets västra kant. - Två garage med förråd vid den västra garageplanen (mellan Bronskittel- och Bronsnålsgatorna), ett i vardera sydändan av de två garagelängorna. - En värmecentral och en elcentral i sydändan av garagelängan vid Bärnstensgatan. - Stamledning från värmecentralen på Bronsyxan 1 fram till anslutning vid avgrening till respektive husdel samt fram till anslutning i kommunens fjärrvärmenät. - Stamledning för avlopp fram till anslutning från respektive husdel. - Elva (11) gatlyktor vid garageplaner och grusgångar (inte de fem gatlyktorna vid var och en av de åtta husgatorna de tillhör kommunen) - Fastighetsnät för kabel- TV - Fastighetsnät för bredband (fibernät i rör microduct) fram till CPS-dosan. OBS Dosan ingår inte i föreningens ansvar 2. Utrustning. De gemensamma systemen inne i husen för värme, vatten, avlopp, TV och bredband. Värme- och vattensystemen i varje radhus är sammankopplade med systemen i alla andra radhus och med den gemensamma värmecentralen. via värmeomformare/värmeväxlare som finns i grovköket/tvättstugan. I varje radhus ska det finnas en schematisk ritning med beskrivning av värme- och vattensystemet. Denna beskrivning skall förvaras i grovköket/tvättstugan.(se ritning och mer info i sektion I) Grovt sett är värmesystemets funktion så här (se även bilaga 1): Mälarenergi levererar fjärrvärme till föreningens områdesvärmecentral vid Bärnstensgatan 16, där en värmeväxlare överför värmen från inkommande hetvatten till vattnet i föreningens fastighetsdistributionsssystem för värme. Varmvatten från områdescentralen cirkulerar fram till varje radhus, genom en värmeomformare/värmeväxlare i grovköket/tvättstugan och genom radiatorerna (elementen) i radhusen. I värmeomformaren/värmeväxlaren används en del av värmen i hetvattnet till att värma kallt tappvatten, som då värms till varmt tappvatten, som kan tappas ur varmvattenkranarna Sida 1(4)

8 Sektion E Radiatorslingan, ett så kallat ettrörssystem, i varje hus bildar en sluten krets, till vilken hetvatten från värmecentralen kan föras in via den så kallade shuntventilen. Mängden hetvatten i retur från radhuset bestäms av den så kallade Samsonventilen, som ska se till att hetvattnet har svalnat tillräckligt mycket innan det tillåts lämna huset. Den avgivna värmen från hetvattnet har dels värmt huset genom radiatorerna, dels värmt kallt tappvatten i värmeomformaren. Tappkallvattnet kommer in i huset genom golvet i tvättstugan/grovköket. Det delas i en gren med kallvatten, som leds till alla kallvattenkranar, och en gren som värms i värmeomformaren, varifrån vattnet leds till alla varmvattenkranar. Avloppssystemen inne i radhusen ansluter till det gemensamma avloppssystemet inom området. Från varje hus går två avloppsanslutningar ner till ett rör i marken längs med och nästan mitt under huset. Den ena anslutningen kommer från badrum och kök, den andra från tvättstuga och gästtoalett. Avloppsrören i marken består till stor del av cementrör med grov yta. Rören har bitvis ganska svag lutning, litet fall. Detta medför att avloppssystemet på en del ställen har lätt att få/är känsligt för stopp. Det är därför förbjudet att spola ner nylonstrumpor, tygtrasor, blöjor och liknande i toaletterna. Endast humanavfall och toalettpapper får spolas ner. Det går en hel del rör i krypgrunden under huset. Det är rör för fjärrvärme till och från husen, rör för kallt tappvatten samt avloppsrör för dagvatten och spillvatten. Alla dessa rör måste kunna inspekteras och, om de är trasiga, lagas. Därför måste inspektionsluckan i golvet i förrådet innanför köket hållas fri. Vidare måste passagen till rören i krypgrunden under husen hållas fri. Kabel- TV, basutbud och tilläggsutbudet. Antennuttagen inne i radhusen är anslutna till föreningens fastighetsnät för kabel- TV. I en överlämningspunkt mitt på Bronskittelgatan lämnar ComHem kabel-tvsignaler till fastighetsnätet, som består av en gemensam huvudgren i öst-västlig riktning, som vid varje gata avleds via förstärkare till en individuell kabel fram till varje radhus längs gatan. Föreningen har avtal för Kabel-TV med ComHem. Föreningen tillhandahåller via ComHem ett basutbud i Västerås, se ComHems hemsida (adress under H). Du kan även abonnera på ComHems digitala utbud av tilläggskanaler, se ComHems hemsida (adress under H). Bredband I föreningen finns en anläggning för bredband. Det är ett fibernät som går ut från en knutpunkt belägen i föreningens elcentral Elcentralen ligger i garagelängan längs Bärnstensgatan, bakom Sida 2(4)

9 Sektion E värmecentralen mitt för Bärnstensgatan 16. Från denna knutpunkt är plaströr (microducter) dragna i mark och under husen till varje fastighet i föreningen. Knutpunkten är i sin tur ansluten till Mälarenergi Stadsnät, se Mälarenergis adress under H. På denna hemsida ges också löpande information om de tjänster som kan levereras via stadsnätet. I samband med byggandet av anläggningen kunde varje enskild fastighetsägare välja om fastigheten skulle anslutas till stadsnätet eller inte. För den som valde att ansluta sin fastighet går microducten upp genom ett hål i betongbjälklaget till en dosa (CPS) som omvandlar konverterar den optiska signalen i glasfibern till elektriska signaler. Till denna CPS kan man via en kopparkabel ansluta dator, dosa för IP-telefon, och dosa för bredbands-tv. För de som valde att inte ansluta sin fastighet slutar microducten i krypgrunden under huset. Den fastighetsägare som bor i ett sådant hus och önskar ansluta sig får själv bekosta håltagning, CPS och blåsning av fiber från knutpunkten till fastigheten. Kontakta i sådant fall i första hand företaget PMC (Power Men Contracting, se under H) som utförde den ursprungliga installationen. Ansvaret för fibernätet och dess tillbehör delas upp mellan föreningen och fastighetsägaren vid husets betongbjälklag (bottenplatta). Eventuella skador som uppstår ovanför betongbjälklaget är fastighetsägarens ansvar. Skador under husen, i marken och i knutpunkten repareras på föreningens ansvar/bekostnad. Vid problem med bredbandet och dess tjänsteleverantör skall man alltid i första hand kontakta sin tjänsteleverantör, som felsöker och vid behov kontaktar den part som är ansvarig och kan ordna med reparation Observera. Den vita plastdosa som sitter under CPS, fastskruvad i väggen, ska aldrig tas bort. En glasfiber går in underifrån i dosan och det är mycket lätt att bryta av fibern om dosan monteras loss. Om man gör detta och en sådan skadas får fastighetsägaren ansvara/stå för. reparationskostnader 3. Skötsel av gemensamma områden och anläggningar. Observera att förråden och garagen tillhör de enskilda radhusen (alltså inte gemensamhetsanläggningen) och ska, av enskild medlem/ägare vårdas och underhållas med målning etc. samt ingå i den enskildes villaförsäkring. De gemensamma gräsmattorna skall klippas och gödslas regelbundet under sommaren. Varje gård ansvarar för sitt sommarschema som läggs upp av gårdens kontaktperson Sida 3(4)

10 Sektion E De gemensamma grusgångarna ska hållas fria från ogräs. Var och en är ansvarig för att rensa den del av en grusgång som gränsar till den egna tomten. Vid varje gårds årliga vår- respektive höststädning ska gemensamma häckar och rabatter ansas, lekplatser iordningställas, sandlådor grävas upp, gräsmattor krattas m.m. Gårdens kontaktperson ansvarar för att kalla till gemensam städdag Därtill skall plank, staket, gemensamma förråd, gungställningar och liknande vid behov målas och trasiga delar repareras eller ersättas. Gårdens kontaktperson ansvarar för samordningen av arbetet. Föreningens styrelse besiktigar årligen gemensamhetsanläggningarna och noterar vad som behöver åtgärdas Sida 4(4)

11 Sektion F Utrustningar, inventarier Gemensam utrustning/inventarier Förening har en mängd gemensam utrustning, inventarier. Det mesta av dessa förvaras i de två gemensamma garagen/förråden mellan Bronskittel- och Bronsnålsgatan. Dessa två gemensamma garage/förråd samt el- och värmecentral är endast till för föreningens inventarier och får inte användas som allmänt upplag för enskilda medlemmarnas privata ägodelar. Utrustningen är främst avsedd att vara till hjälp vid vården och underhållet av de gemensamma områdena och anläggningarna. En del (t.ex. stegar och trapp pall får även användas vid underhåll av de enskildas fastigheter). De viktigaste inventarierna är: - En åkgräsklippare - En motorgräsklippare - Två gödningsspridare - En vält - Fyra aluminiumstegar, varav tre är delbara - Åtta snöslädar, för snöröjning på garageplaner och gångar. Dessa är utplacerade under vinter säsongen. - Spadar, grepar, krattor, skottkärror - Fyra stycken sandlådor i plast, utplacerade - Fyra sittgrupper i trä, en per gård, utplacerade under sommarhalvåret. - En trapp-pall (kan användas vid tapetsering/målning i trappan inne i husen). Den tillhör egentligen inte föreningen, men finns ändå i förrådet. Inventarierna skall användas till det och på det sätt de är avsedda för. Trasiga inventarier skall anmälas till styrelsen, så att de kan lagas/ersättas Sida 1(1)

12 Sektion G Regler, rättigheter och skyldigheter 1. För gemensam trevnad. I området bor vi tätt inpå varandra och vi har en mängd gemensam utrustning. Vi är dessutom mer eller mindre sammankopplade via gemensamma system för värme, vatten, el, avlopp, och kabel-tv och bredband. Vi har gårdsvis gemensam sophantering genom miljöboden med sin sopsortering. Allt detta gör att vi är beroende av varandra i rätt stor en inte försumbar utsträckning. Styrelsen vill därför lista ett antal skyldigheter som skall göra det så trivsamt som möjligt för oss alla. Det är Din uppgift och ansvar som enskild medlem att bidra till ett trivsamt och problemfritt boende för oss alla. Alla bör/ska hjälpa/bidra till: respektive gårds allmänna skötsel och gräsklippning under sommaren. Ett rullande schema för resp. gård meddelas av gårdens kontaktperson. varje gårds höst- respektive vår städning av gemensamma områden inklusive miljöbodarna. med att hålla efter egna häckar och buskar enligt kommunens krav samt underhålla staket. snöröjning vid behov. underhåll (målning, annan vård mm) vid behov både av gemensamma och egna utrustningar mm sopsortering av hushållsavfall. Sortera enligt anvisningar i miljöbodarna samt medverka till att hålla en god ordning i dessa. att vara rädd om avloppssystemet. Spola inte ner trasor, blöjor, nylonstrumpor, sanitetsartiklar o.dyl. OBS. Deltagande vid vår- resp höststädning samt sommarunderhåll är obligatoriskt. Den som inte ställer upp kommer att debiteras en avgift (som tillfaller gården som gemensamt kan ta beslut om vad pengarna ska användas till). För vår- och höststädning finns möjligheten att komma överens med kontaktpersonen om att utföra någon lämplig arbetsuppgift före den valda gemensamma städdagen. 2. Snöröjning och sandning Under vintersäsongen ska varje medlem svara för snöröjning av sin del av garageplanen. Snöslädar ställs ut på varje gård. Vid kraftiga snöfall kan den manuella snöröjningen kompletteras genom att styrelsen kallar in snöröjare med traktor. Sådan snöröjning aviseras några timmar i förväg, så att varje medlem kan flytta sin bil från garageplan och/eller gästparkering. Bilar som står kvar hindrar effektivt maskinell snöröjning även för granngaragen. Husgatorna plogas av kommunen. Detta hindrar dock inte att enskild husägare bidrar med snöröjning på sin del av gatan. Kommunen sandar även gatorna men enskild husägare bör bevaka detta och sanda själv vid behov Sida 1(2)

13 Sektion G Snöröjning och sandning på gemensamma områden, t.ex. asfaltgångarna mellan garage och gräsmattor får vi hjälpas åt med. Föreningen gör inget snöröjningsschema utan räknar med att detta ändå fungerar (på frivilligbasis). 3. Trafik i området. Områdets gatusystem domineras av huvudgatan Bronsyxgatan från vilken de åtta husgatorna utgår. Husgatorna är ju till sin karaktär närmast gång/cykelgator, men är trots det tillåtna för biltrafik. Med tanke främst på barnen bör vi även försöka att: - undvika att köra på husgatorna i onödan. - köra mycket sakta i området, förslagsvis max 10 km/h. - inte låta bilen stå på husgatan mer än korta stunder - iaktta stor försiktighet vid backning ut från husgatorna - se till att ALLA, även med moped och cykel, iakttar stor försiktighet och begränsar sin hastighet vid färd på husgatorna För parkering finns det begränsade utrymmen inom området. Vid varje garageplan finns en gästparkering med sex platser. Dessa är avsedda för besökande gäster, inte för boende med flera bilar och/eller ett garage använt som magasin. Försök därför att undvika att regelbundet använda gästparkeringen för egna bilar och/eller husvagn/släpkärra. Bronsyxgatan är tillåten för parkering enligt Västerås trafikföreskrifter. Observera att det är parkeringsförbud i gatukorsningar inom 10 m åt alla håll i korsningen. Detta gäller även så kallade trevägskorsningar, och alltså där husgatorna ansluter till Bronsyxgatan Sida 2(2)

14 Sektion H Adress-/telefonlistor/e-postadresser Styrelsen Se adresslista i miljöbodarna E-post till sekreteraren: Maskinist Se adresslista i miljöbodarna Kontaktpersoner, samtliga Se adresslista i miljöbodarna Revisorer Se adresslista i miljöbodarna ComHem PMC (Power Men Contracting) Bredbandsinstallation Mälarenergi Stadsnät: et. Värmefel: eller Lindab Takfläkt. Förslag på leverantör: Modellnummer KVFU W. Flügger Husfärg. Brytbas AX kulör 190, Tjärbrun (vattenbaserad täcklasyr) Sida 1(1)

15 Sektion I Fel, felsökning, skador, checklista mm 1. Akuta fel på värme och/eller vatten. Du har värme i radiatorerna men inget varmvatten Om du har en nyare omformare bör Du först kontrollera att Du inte har öppnat shunten (7 i bilaga 1) för mycket (= högt värde på shunten). Har Du öppnat den för mycket, drar cirkulationspumpen allt inkommande hetvatten till radiatorerna, och då värms inte vattnet i värmeomformaren. Du får då inget varmvatten. Stäng shunten lite, gärna ner under 4, vänta någon halvtimme, och prova om tappvattnet blivit varmt. Om Du har kvar den ursprungliga värmeomformaren bör Du vara observant på läckage. Om Du har ett annat det fel på värmen och det har berör flera radhus, kontakta i första hand maskinisten och i andra hand Mälarenergi (se under H) Om det är husets cirkulationspump slutat fungera, och det inte är säkringsfel, se särskild beskrivning på principskiss över värmesystemet. (se bilaga 1) Vid fel (läckage) på vattenkran, toalett, radiatorer etc. se särskild beskrivning på principskiss över värmesystemet. (se bilaga 1) Observera att vid fel på värme- och/eller tappvattensystemet, där behov finns av att stänga av inkommande värme och/eller kallvatten, finns avstängningskranar för varje huslänga. Dessa kranar är befintliga under alla radhus med nummer 17 respektive 18. Åtkomst till kranarna kan ske antingen via dessa från något radhus i aktuell länga via (golvlucka i köksförrådet) eller, i något fall, från grannhuset via lucka i marken utanför husgaveln. 2. Läckande värmeomformare: kontroll och åtgärder. Åtgärder vid misstänkt läcka: Om du upptäcker eller misstänker att du har en läcka i din värmeomformare 1. Stäng de tre ventilerna för inkommande hetvatten och tappkallvatten. 2. Säkerställ att det verkligen är en läcka. 3. Beställ reparation/byte av omformare så snabbt som möjligt. Om du är osäker, kontakta gårdens kontaktperson för hjälp. Sammanfattning: - Vid läckage inuti värmeomformare måste ventilerna för inkommande och returhetvatten stängas till dess en hel omformare monterats. - Ventilen för inkommande tappvatten kan också behöva stängas Sida 1(7)

16 Sektion I - Ovan nämnda tre ventiler måste fungera. Är de bristfälliga, bör de ses över och repareras eller bytas omgående. - Ventilen för tappvatten till värmeomformaren bör också fungera. Är den dålig bör den repareras eller bytas. - Värmeomformarnas kondition bör kontrolleras. Det kan göras ganska enkelt genom tre olika kontroller. Särskilt de äldsta värmeomformarna har många år på nacken och troligen en kort återstående livslängd. 3. Skador vid systemet vid en läcka. En läcka inuti en värmeomformare medför att kallt och syrerikt tappkallvatten med högt tryck (upp mot 50 N/cm 2 ) kommer i kontakt med radiatorvatten, som är hett, syrefattigt och har ett måttligt tryck (mellan 15 och 20 N/cm 2 2). Genom läckan tränger tappkallvatten in i hetvattensystemet. Detta har två skadliga följder: 1. Trycket höjs i radiatorkretsen. Den är gemensam för värmecentralen och områdets alla 125 hus. Det höga trycket medför ökad risk för läckor, speciellt i radiatorventiler och rörböjar, som ofta ligger under golv eller i väggar. 2. Syre frigörs i radiatorkretsen. Detta medför ökad korrosion i alla ledningar med radiatorvatten med därpå följande risk för läckage, även i kulvertar. Även här är faran stor för i rörböjar, som ofta ligger under golv eller i väggar. 4. Avstängning av läckande värmeomformare 1. Läckande värmeomformare ger skador på värmesystemet. Därför måste en läckande värmeomformare omgående stängas av från resten av värmesystemet. Detta görs med dels de två ventiler, som sitter på rören för inkommande och returhetvatten, dels med ventilen för inkommande tappvatten till omformaren (ventil 6 i bilaga 1): Dessa tre ventiler måste kunna stänga av flödet i rören. Orginalventilerna från 1966; på hetvattensidan en ventil med en lös nyckel; är notoriskt dåliga; inte nog med att de stänger dåligt, om ventilen rörs, brukar den droppa hett vatten ner i rörets isolering, vilket snabbt medför rostskador på röret genom golvet. Dåliga ventiler bör bytas mot nya fungerande. 2. Om ventilen 6 de två hetvattenventilerna inte kan stänga flödet inkommande tappvatten till värmeomformaren, kan som nödlösning ventilen för allt inkommande tappvatten (17 i bilaga 1) stängas. Då kommer inget nytt tappvatten in i huset. Man bör då heller inte vare sig tappa vatten ur kranarna, spola toaletterna eller köra tvätt- och eller diskmaskin, för då kommer radiatorvatten att användas och det är inte särskilt lämpligt på något av dessa ställen Sida 2(7)

17 Sektion I 5. Kontroll av värmeomformare Om ventilerna måste stängas av, kommer ingen värme in i huset. Både tappvarmvatten och radiatorer blir kalla. Detta är inte särskilt trevligt på vintern. Därför är det bättre att kontrollera värmeomformarens täthet på sommaren och vid behov byta medan det är varmt ute. Kontrollen kan göras på tre sätt: 1. En första mycket enkel, men inte fullt säker kontroll förutsätter att inget varmvatten tappats ur någon kran på flera timmar. Denna kontroll kan göras antingen direkt på morgonen innan något varmvatten tappats efter natten eller vid hemkomst på eftermiddagen/kvällen, om huset stått tomt och oanvänt under dagen. Om inget varmvatten tappas ur någon kran i huset, blir röret för inkommande tappvatten till omformaren uppvärmt av det heta vattnet i omformaren. Känn på röret någon decimeter från omformaren (mellan 6 och omformaren i bilaga 1). Om röret är kallt, trots att inget varmvatten tappats på flera timmar, tyder det på att kallvatten hela tiden flödar in i omformaren. Det kan tyda på att det finns en läcka i omformaren. I så fall bör kontroll 2 göras. Det kan också vara så att det står och droppar varmvatten ur någon kran eller ur en skarv. och även det bör åtgärdas snarast möjligt. 2. En andra, ganska enkel, kontroll är att stänga ventilen på för inkommande tappvatten till omformaren (6 i bilaga 1). Det är en kran nära undersidan av värmeomformaren (i närheten av en back- och säkerhetsventil). När denna ventil är stängd, ska det inte komma något varmvatten ur en öppnad varmvattenkran i tvätthon i tvättstugan. Om det inte rinner något varmvatten ur den öppna varmvattenkranen i tvätthon, när ventilen för ingående hetvatten är stängd, är allt bra. Om det rinner vatten, kan det tyda på en läcka. Det rinnande vattnet kan dock komma från flera håll. Om det rinner vatten, bör därför kontroll 3 göras. 3. En tredje kontroll är att stänga ventilen på husets inkommande tappvatten (nära golvet på röret närmast ytterväggen). När den ventilen är stängd, ska det inte rinna vare sig i kall- eller varmvatten ur öppna kranar i tvätthon i tvättstugan. Om det inte rinner vatten ur de öppna kranarna, är allt bra, utom att ventilen på inkommande tappvatten till omformaren troligen behöver repareras. Om det rinner vatten trots att bägge ventilerna är stängda, kan det vara en läcka inuti värmeomformaren. Då brukar det höras ett susande ljud. Men det kan också vara så att bägge de stängda ventilerna är dåliga. Då bör de omgående repareras Sida 3(7)

18 Sektion I 6. Kontroll av rörsystemet under husen. (se bilaga 2) En principskiss över rörsystemen under huset finns i bilaga Checklista för huskontroll Denna checklista är avsedd för kontroll av de rörsystem som finns under husen. Merparten av dessa rör underhålls genom föreningens ansvar, men då underhållskostnaderna ändå delas av oss alla är det viktigt att fel upptäcks och åtgärdas i tid. Dessutom är det ju fråga om den enskildes boendekomfort d.v.s. ditt eget välbefinnande. En läcka på avloppet i eller under ditt hus är inte så trevlig., speciellt med tanke på avloppssystemet. Det luktar illa från avloppsvatten och bakterier kan spridas från det. Uppstår det problem med något rör som finns under ditt hus, ta kontakt med någon ur styrelsen för råd och åtgärd. Eftersom husen börjar bli några år, är det viktigt att rörsystemens kondition kontrolleras. Styrelsen har för avsikt att genom medlemmarna regelbundet få denna kontroll gjord, och vill att var och en tar sig tid att gå ner under sitt hus för att göra detta. Av kostnadsskäl har vi inte ansett det motiverat att låta någon firma göra detta jobb, utan vi bör klara det själva. Skissen i bilaga 2 visar de aktuella rören och deras ungefärliga placering. Bilden är schematisk och lokala variationer förekommer, speciellt i gavelradhusen. En del rör kan vara dolda under jord. Notera den balk som avskiljer ena halvan av utrymmet. Man måste ta sig under denna för att kunna utföra tillfredsställande kontroll. Kontrollera allmänt att dålig lukt, fukt, eller vatten inte förekommer. Kontrollera så att mögel inte bildats i skräp (t ex träbitar) som blivit kvar under huset. Kontrollera följande punkter speciellt: - kontrollera samtliga skarvar i avloppsrör enligt skissen. Otät skarv kan avslöjas på dålig lukt. Borsta och/eller känn försiktigt på fogmaterialet. Kontrollera att sprickor inte bildats. Titta efter rost. - Kontrollera upphängningar av avloppsrör (är utfört med ståltråd eller pinnbultar i taket). - Kontrollera in och utgående värmerör i tvättstugans golv. Leta efter fukt i isoleringen. - Kontrollera skarv i färskvatten tappvattenledningen. Röret är här av plast Sida 4(7)

19 Sektion I - Kontrollera sa att samtliga ventilationsöppningar är öppna. De får inte vara så att de är igensatta av spindelväv och smuts. Bra ventilation är en förutsättning för att undvika dålig lukt och mögel inte skall bildas under huset. - Kulvertmynningarna i innergavelradhusen (15,16,17,18) bör besiktigas. Röret skall gå fritt, så att man kan observera ett eventuellt läckage. Ansvaret för att vidtala berörda radhusägare fördelas mellan styrelsens ledamöter Sida 5(7)

20 Sektion I I. Bilaga 1 sid 1 av 2 Principskiss på ursprunglig värmeomformare. Modifieringar kan ha skett vid byte av omformare. Efter byte kan kopplingen vara så att varmvattenberedning och radiatorslinga går helt parallellt Sida 6(7)

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni

Läs mer

VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR

VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR OM FÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 5 SAMFÄLLIGHETER 5 TORGET 5 BLÅ GARAGET UTRIKESMINISTERN 5 VÄRMEFÖRENINGEN STATSMINISTERN 5 MEDLEMSINFORMATION

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 1 (20) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Om samfälligheten och underhållsplanen... 5 2.1 Ansvarsfördelning... 5 2.1.1

Läs mer

VÄRT att veta om BRÄNNERIET

VÄRT att veta om BRÄNNERIET VÄRT att veta om BRÄNNERIET Det är nu ett antal år sedan denna informationsskrift om HSB Brf Bränneriet reviderades och vi återkommer här med en uppdaterad utgåva. Under denna tid har en hel del förändrats

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Nyhetsblad Skvadronen 20

Nyhetsblad Skvadronen 20 Nyhetsblad Skvadronen 20 2013 Hej kära granne! Först ett tack till er som var med och vårfixade! Vi hade verkligen en härlig förmiddag och fick gjort en hel del som vi alla har glädje av. Till er som inte

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HUSPÄRM Plats för foto Klyvteglets Södra sida 1 / 29 2010-11-09 1:1 SAMFÄLLIGHETEN 1:4 TELEFONNUMMER 1 1:2 STYRELSEN 1:5 GRANNSAMVERKAN 1:3 ARBETSGRUPPER 2:1 FELANMÄLAN

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

VAD GÄLLER I HSB Växtriket?

VAD GÄLLER I HSB Växtriket? VAD GÄLLER I HSB Växtriket? Organisationsnummer 716401-3703 Styrelsen i HSB Växtriket, Uppsala, har upprättat denna sammanställning av ordningsregler, allmän information, bestämmelser gällande reparationer,

Läs mer

Brf Brage Vi måste alla hjälpas åt Vår förening Brage samfällighetsförening

Brf Brage Vi måste alla hjälpas åt Vår förening Brage samfällighetsförening Brf Brage Allmän boendeinformation för medlemmarna i bostadsrättsföreningen Brage Du har förmånen att vara ägare av en lägenhet i HSB bostadsrättsförening Brage i Boden. Genom vår förening äger vi vårt

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26 Rev: Innehåll Brf Räntaregård Att bo i bostadsrätt... 5 Rättigheter och skyldigheter... 5 Vem ansvarar för vad?... 5 Underhållsplan... 5 Andelstal och månadsavgift... 5 Styrelse... 5 Valberedning... 6

Läs mer

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26 Brf Vendelsö Gård VIKTIGT ATT VETA BRA ATT KÄNNA TILL Ordningsregler Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer 2011-09-26 Innehållsförteckning 1. Ordningsregler Akuta fel /skador sid 4 Altaner/trappor

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Samfälligheten Erikslund 2. Boendepärmen

Samfälligheten Erikslund 2. Boendepärmen Samfälligheten Erikslund 2 Boendepärmen Innehållsförteckning Innehållsförteckning Historik och Bakgrund Att bo i en samfällighet Försäkringsinformation Styrelsen Färgområdesansvariga Lokala föreskrifter

Läs mer

Vi har i styrelsen gjort en revidering av reglementet för Brf Bunkeflo 4, som vi bifogar.

Vi har i styrelsen gjort en revidering av reglementet för Brf Bunkeflo 4, som vi bifogar. Bunkeflo 4 Till ägaren av bostadsrätten Reglement för Bunkeflo 4 Vi har i styrelsen gjort en revidering av reglementet för Brf Bunkeflo 4, som vi bifogar. Varje överträdelse av reglerna kommer att resultera

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer