Huspärrm för fastighet i Bronsyxan Samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huspärrm för fastighet i Bronsyxan Samfällighetsförening 2010-12-04"

Transkript

1 Huspärm för fastighet i i n Bronsyxan Samfällighetsförening

2 Innehåll Datum för senaste uppdatering: (se även under Sektion N för mer detaljerad information) Syfte Syftet med denna pärm är att ge den enskilde fastighetsägaren en sammanfattning om föreningen, rättigheter/skyldigheter och regler inom föreningen, adress/telefonlistor till funktionärer och leverantörer samt användbara tips och råd. Pärmen innehåller också en del ritningar. Innehåll A.Till medlemmen, välkomsttext B.Bronsyxans Samfällighetsförening, historik C.Förvaltning D.Funktionärer E.Anläggningar och områden F.Utrustningar, inventarier G.Regler, rättigheter och skyldigheter H.Adress-/telefonlistor I.Fel, felsökning, skador, checklista mm J.Ritningar K.Distribution, protokoll mm L.Diverse M.Stadgar, röstning N.Ändrings-/revisionslista, huspärm Sida 1(1)

3 Sektion A Till medlemmen, välkomsttext Välkommen till Bronsyxan Samfällighetsförening. Denna förening, som består av ägarna till områdets 125 radhus, har hand om vår gemensamma anläggning (se nedan) och försöker hjälpa Dig som medlem i vissa praktiska frågor rörande Ditt boende här. I och med att du äger ett hus i området så är du obligatoriskt medlem i föreningen. Detta medlemskap för med sig en del rättigheter men också krav och skyldigheter som varje medlem har att följa. Denna huspärm har två syften: 1. att presentera föreningen och boendet i området för Dig som är nyinflyttad bl.a. genom att ge praktiska tips t.ex. om sopsortering, skötsel av gräsmattor mm och vart Du som medlem kan vända Dig om Du får problem i samband med Ditt boende. 2. att vara en enkel uppslagsbok för ALLA medlemmar, oavsett hur länge du bott här, över stort och smått i området och husen. För detta krävs att Du som medlem kompletterar Din huspärm och håller den aktuell, samt, om och när Du flyttar, lämnar den till den nya ägaren/medlemmen. 3. Styrelsen ansvarar för huspärmens uppdateringar och distribution av dessa uppdateringar. Enskild medlem kan (och uppmanas) att lämna in synpunkter på huspärmens innehåll och/eller behov av uppdatering. På så vis kan vi hjälpas åt att hålla pärmen aktuell och levande Sida 1(1)

4 Sektion B Bronsyxans Samfällighetsförening, historik Radhus, 113 kvadratmeter, 430 kr i månaden. Det var rubriken i VLT den 8 september 1966 och rubriken ljög inte. Kostnaden var dessutom inklusive garage och förråd. Bostadsstiftelsen Aroseken var byggherre av de 125 radhusen och genom en klok planering av både hus och byggprocess kunde kostnaderna minimeras. Kontantinsatsen var vid starten ca kr och totalpriset runt kr.husköparna ingick, redan från starten, i en ekonomisk förening som fortfarande existerar och svarar för inköp av värme och vatten och bl.a. alla kostnader för grönytor, lekplatser och de två miljöbodarna. Husen är byggda på s.k. torpargrund, det är pålar och cementbjälkar. Väggarna är av tegel och trä och yttertaket papp, som med förståndigt underhåll visat sig hålla bra genom åren. Naturligtvis har vi kommunal fjärrvärme och vatten- och avloppssystemen är anslutna till kommunens nät. Efter en tid kom önskemål om en utbyggnad av husen och många lät göra en utbyggnad om 26 kvadratmeter. Detta skedde Sedan dess har enskilda hus byggts ut och, i skrivande stund (början 2008) är ca 90 % av alla hus utbyggda. Våra separata förrådslängor innehåller kallgarage och ett mindre förvaringsrum som inte heller är vinterbonat. Några större, genomgripande, förändringar förutom påbyggnaderna har inte skett av husen. I samband med utbyggnaderna var det många som kompletterade med balkonger. Altaner, mer eller mindre inglasade, har byggts genom åren och naturligt så har de egna ytorna på husens fram- och baksidor piffats upp med planteringar, buskar, träd och plattsättningar. Inomhus har väl en del mellanväggar rivits, badkar ersatts av duschkabiner varit förändringar att nämna. En väsentlig komplettering av vår goda standard blev tillkomsten av två miljöbodar, som har eliminerat behovet av soptunnor vid varje hus. År 2005 installerades Stadsnätet Sida 1(1)

5 Sektion C Förvaltning När du är medlem i föreningen är du skyldig att betala medlemsavgift. Bronsyxan Samfällighetsförening debiterar denna avgift från medlemmarna kvartalsvis och i förskott. Avgiftens storlek och debiteringslängd fastställs vid den ordinarie föreningsstämma, som hålls under maj månad. Avgifterna skall täcka föreningens utgifter, av vilka de största är: värmeavgifter (ca 70 %) vatten avgifter (ca15%). Andra utgifter i föreningens budget är: - elavgifter - reparations- och materielkostnader för gemensam utrustning och gemensamma inventarier - arvoden till föreningens funktionärer - administrationskostnader - kvartalsavgift för kabel-tv.. Avgifterna ska betalas senast den sista vardagen före varje nytt kvartal. Faktura sänds/delas ut cirka 30 dagar innan förfallodagen. Den eller de som är inskrivna i tomträtten resp. är lagfarna ägare av fastigheten på förfallodagen är skyldiga att betala hela avgiften till föreningen. Föreningens ekonomi genomlyses vid den ordinarie föreningsstämman. Vid den stämman presenteras dels föregående verksamhetsårs vinst- och förlusträkning, samt balansräkning, dels budget för det påbörjade verksamhetsåret. I samband med budgeten beslutas även debiteringslängden d.v.s. hur stor avgift varje enskild medlem ska betala under året. Under verksamhetsåret kan avgiften ändras genom beslut av styrelsen, om den finner att en ändring är nödvändig, om utgifter har ökat eller minskat kraftigt. Det kan exempelvis bero på ändrade värmeavgifter p.g.a. extra varmt och torrt väder, på en ovanligt lång och kall vinter och/eller på en kraftig prisändring på fjärrvärme. Avgifter enligt av föreningsstämman beslutad debiteringslängd är direkt utmätningsbara. Det betyder att om en avgift inte har betalats i tid, kan kronofogden få i uppdrag att driva in avgiften utan att en domstol genom dom först fastställer att en skuld föreligger. Förseningsavgift på 10 % debiteras vid försenad inbetalning Sida 1(1)

6 Sektion D Funktionärer För att föreningen skall fungera har den ett antal funktionärer. Lista med namn och telefonnummer finns uppsatta på anslagstavlorna i miljöbodarna. Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter och utses vid ordinarie föreningsstämma enligt speciella regler. Styrelseledamöterna har följande funktioner: ordförande (utses väljs av stämman) sekreterare (utses av styrelsen inom sig) kassör (utses av styrelsen inom sig) vice ordförande (utses av styrelsen inom sig) vice sekreterare (utses av styrelsen inom sig) Revisorer Två ordinarie och en revisorssuppleant väljs på ordinarie föreningsstämma. Maskinist. Skötsel och tillsyn av den gemensamma värmecentralen utförs av minst en maskinist Miljöbodsansvariga Dessa har hand om tillsyn och skötsel av miljöbodarna. Varje gård har en ansvarig för sin miljöbod. Kontaktperson För att förbättra kontakterna mellan styrelsen och de enskilda medlemmarna finns det för varje gård (= totalt 4 stycken) en kontaktperson. Varje gård har som uppgift att varje år välja sin kontaktperson och anmäla det till styrelsen inför den ordinarie föreningsstämman. Om gården inte gör detta, väljer stämman en kontaktperson enligt ett rullande schema. Varje gårds kontaktperson har även en nyckel till de gemensamma garagen/förråden. Kontaktpersonen kallar till vår- och höststädning av gårdens gemensamma områden, samt gör ett schema för sin gårds sommarunderhåll. Kontaktperson för snöröjning För avrop av snöröjning finns en utvald inom styrelsen. Kontaktperson för kabel- TV och bredband Ska kontaktas vid problem som inte kan lösas via Din egen kontakt med ComHem respektive Internetoperatör (se adresslista under H). Arvoden Beslut om arvoden tas på föreningens ordinarie årsstämma Sida 1(1)

7 Sektion E Anläggningar och områden 1. Gemensamma områden och anläggningar. Bronsyxan samfällighetsförening förvaltar en gemensamhetsanläggning som består av följande: Fyra miljöbodar i två skilda huskroppar längs Bronsyxgatan. - Fyra garageplaner med tillhörande gästparkeringar inkl. plank, rabatter, gångar, och små gräsmattor med träd och buskar. - Fyra stora gräsmattor med sandlådor, gungställningar, samt diverse andra lekredskap, sittgrupper, träd och buskar samt rabatter. - De asfalterade gångarna mellan gräsmattor och garageplaner. - Grusgångar mellan radhusens baksidor, mellan de två längorna på varje gata och längs områdets västra kant. - Två garage med förråd vid den västra garageplanen (mellan Bronskittel- och Bronsnålsgatorna), ett i vardera sydändan av de två garagelängorna. - En värmecentral och en elcentral i sydändan av garagelängan vid Bärnstensgatan. - Stamledning från värmecentralen på Bronsyxan 1 fram till anslutning vid avgrening till respektive husdel samt fram till anslutning i kommunens fjärrvärmenät. - Stamledning för avlopp fram till anslutning från respektive husdel. - Elva (11) gatlyktor vid garageplaner och grusgångar (inte de fem gatlyktorna vid var och en av de åtta husgatorna de tillhör kommunen) - Fastighetsnät för kabel- TV - Fastighetsnät för bredband (fibernät i rör microduct) fram till CPS-dosan. OBS Dosan ingår inte i föreningens ansvar 2. Utrustning. De gemensamma systemen inne i husen för värme, vatten, avlopp, TV och bredband. Värme- och vattensystemen i varje radhus är sammankopplade med systemen i alla andra radhus och med den gemensamma värmecentralen. via värmeomformare/värmeväxlare som finns i grovköket/tvättstugan. I varje radhus ska det finnas en schematisk ritning med beskrivning av värme- och vattensystemet. Denna beskrivning skall förvaras i grovköket/tvättstugan.(se ritning och mer info i sektion I) Grovt sett är värmesystemets funktion så här (se även bilaga 1): Mälarenergi levererar fjärrvärme till föreningens områdesvärmecentral vid Bärnstensgatan 16, där en värmeväxlare överför värmen från inkommande hetvatten till vattnet i föreningens fastighetsdistributionsssystem för värme. Varmvatten från områdescentralen cirkulerar fram till varje radhus, genom en värmeomformare/värmeväxlare i grovköket/tvättstugan och genom radiatorerna (elementen) i radhusen. I värmeomformaren/värmeväxlaren används en del av värmen i hetvattnet till att värma kallt tappvatten, som då värms till varmt tappvatten, som kan tappas ur varmvattenkranarna Sida 1(4)

8 Sektion E Radiatorslingan, ett så kallat ettrörssystem, i varje hus bildar en sluten krets, till vilken hetvatten från värmecentralen kan föras in via den så kallade shuntventilen. Mängden hetvatten i retur från radhuset bestäms av den så kallade Samsonventilen, som ska se till att hetvattnet har svalnat tillräckligt mycket innan det tillåts lämna huset. Den avgivna värmen från hetvattnet har dels värmt huset genom radiatorerna, dels värmt kallt tappvatten i värmeomformaren. Tappkallvattnet kommer in i huset genom golvet i tvättstugan/grovköket. Det delas i en gren med kallvatten, som leds till alla kallvattenkranar, och en gren som värms i värmeomformaren, varifrån vattnet leds till alla varmvattenkranar. Avloppssystemen inne i radhusen ansluter till det gemensamma avloppssystemet inom området. Från varje hus går två avloppsanslutningar ner till ett rör i marken längs med och nästan mitt under huset. Den ena anslutningen kommer från badrum och kök, den andra från tvättstuga och gästtoalett. Avloppsrören i marken består till stor del av cementrör med grov yta. Rören har bitvis ganska svag lutning, litet fall. Detta medför att avloppssystemet på en del ställen har lätt att få/är känsligt för stopp. Det är därför förbjudet att spola ner nylonstrumpor, tygtrasor, blöjor och liknande i toaletterna. Endast humanavfall och toalettpapper får spolas ner. Det går en hel del rör i krypgrunden under huset. Det är rör för fjärrvärme till och från husen, rör för kallt tappvatten samt avloppsrör för dagvatten och spillvatten. Alla dessa rör måste kunna inspekteras och, om de är trasiga, lagas. Därför måste inspektionsluckan i golvet i förrådet innanför köket hållas fri. Vidare måste passagen till rören i krypgrunden under husen hållas fri. Kabel- TV, basutbud och tilläggsutbudet. Antennuttagen inne i radhusen är anslutna till föreningens fastighetsnät för kabel- TV. I en överlämningspunkt mitt på Bronskittelgatan lämnar ComHem kabel-tvsignaler till fastighetsnätet, som består av en gemensam huvudgren i öst-västlig riktning, som vid varje gata avleds via förstärkare till en individuell kabel fram till varje radhus längs gatan. Föreningen har avtal för Kabel-TV med ComHem. Föreningen tillhandahåller via ComHem ett basutbud i Västerås, se ComHems hemsida (adress under H). Du kan även abonnera på ComHems digitala utbud av tilläggskanaler, se ComHems hemsida (adress under H). Bredband I föreningen finns en anläggning för bredband. Det är ett fibernät som går ut från en knutpunkt belägen i föreningens elcentral Elcentralen ligger i garagelängan längs Bärnstensgatan, bakom Sida 2(4)

9 Sektion E värmecentralen mitt för Bärnstensgatan 16. Från denna knutpunkt är plaströr (microducter) dragna i mark och under husen till varje fastighet i föreningen. Knutpunkten är i sin tur ansluten till Mälarenergi Stadsnät, se Mälarenergis adress under H. På denna hemsida ges också löpande information om de tjänster som kan levereras via stadsnätet. I samband med byggandet av anläggningen kunde varje enskild fastighetsägare välja om fastigheten skulle anslutas till stadsnätet eller inte. För den som valde att ansluta sin fastighet går microducten upp genom ett hål i betongbjälklaget till en dosa (CPS) som omvandlar konverterar den optiska signalen i glasfibern till elektriska signaler. Till denna CPS kan man via en kopparkabel ansluta dator, dosa för IP-telefon, och dosa för bredbands-tv. För de som valde att inte ansluta sin fastighet slutar microducten i krypgrunden under huset. Den fastighetsägare som bor i ett sådant hus och önskar ansluta sig får själv bekosta håltagning, CPS och blåsning av fiber från knutpunkten till fastigheten. Kontakta i sådant fall i första hand företaget PMC (Power Men Contracting, se under H) som utförde den ursprungliga installationen. Ansvaret för fibernätet och dess tillbehör delas upp mellan föreningen och fastighetsägaren vid husets betongbjälklag (bottenplatta). Eventuella skador som uppstår ovanför betongbjälklaget är fastighetsägarens ansvar. Skador under husen, i marken och i knutpunkten repareras på föreningens ansvar/bekostnad. Vid problem med bredbandet och dess tjänsteleverantör skall man alltid i första hand kontakta sin tjänsteleverantör, som felsöker och vid behov kontaktar den part som är ansvarig och kan ordna med reparation Observera. Den vita plastdosa som sitter under CPS, fastskruvad i väggen, ska aldrig tas bort. En glasfiber går in underifrån i dosan och det är mycket lätt att bryta av fibern om dosan monteras loss. Om man gör detta och en sådan skadas får fastighetsägaren ansvara/stå för. reparationskostnader 3. Skötsel av gemensamma områden och anläggningar. Observera att förråden och garagen tillhör de enskilda radhusen (alltså inte gemensamhetsanläggningen) och ska, av enskild medlem/ägare vårdas och underhållas med målning etc. samt ingå i den enskildes villaförsäkring. De gemensamma gräsmattorna skall klippas och gödslas regelbundet under sommaren. Varje gård ansvarar för sitt sommarschema som läggs upp av gårdens kontaktperson Sida 3(4)

10 Sektion E De gemensamma grusgångarna ska hållas fria från ogräs. Var och en är ansvarig för att rensa den del av en grusgång som gränsar till den egna tomten. Vid varje gårds årliga vår- respektive höststädning ska gemensamma häckar och rabatter ansas, lekplatser iordningställas, sandlådor grävas upp, gräsmattor krattas m.m. Gårdens kontaktperson ansvarar för att kalla till gemensam städdag Därtill skall plank, staket, gemensamma förråd, gungställningar och liknande vid behov målas och trasiga delar repareras eller ersättas. Gårdens kontaktperson ansvarar för samordningen av arbetet. Föreningens styrelse besiktigar årligen gemensamhetsanläggningarna och noterar vad som behöver åtgärdas Sida 4(4)

11 Sektion F Utrustningar, inventarier Gemensam utrustning/inventarier Förening har en mängd gemensam utrustning, inventarier. Det mesta av dessa förvaras i de två gemensamma garagen/förråden mellan Bronskittel- och Bronsnålsgatan. Dessa två gemensamma garage/förråd samt el- och värmecentral är endast till för föreningens inventarier och får inte användas som allmänt upplag för enskilda medlemmarnas privata ägodelar. Utrustningen är främst avsedd att vara till hjälp vid vården och underhållet av de gemensamma områdena och anläggningarna. En del (t.ex. stegar och trapp pall får även användas vid underhåll av de enskildas fastigheter). De viktigaste inventarierna är: - En åkgräsklippare - En motorgräsklippare - Två gödningsspridare - En vält - Fyra aluminiumstegar, varav tre är delbara - Åtta snöslädar, för snöröjning på garageplaner och gångar. Dessa är utplacerade under vinter säsongen. - Spadar, grepar, krattor, skottkärror - Fyra stycken sandlådor i plast, utplacerade - Fyra sittgrupper i trä, en per gård, utplacerade under sommarhalvåret. - En trapp-pall (kan användas vid tapetsering/målning i trappan inne i husen). Den tillhör egentligen inte föreningen, men finns ändå i förrådet. Inventarierna skall användas till det och på det sätt de är avsedda för. Trasiga inventarier skall anmälas till styrelsen, så att de kan lagas/ersättas Sida 1(1)

12 Sektion G Regler, rättigheter och skyldigheter 1. För gemensam trevnad. I området bor vi tätt inpå varandra och vi har en mängd gemensam utrustning. Vi är dessutom mer eller mindre sammankopplade via gemensamma system för värme, vatten, el, avlopp, och kabel-tv och bredband. Vi har gårdsvis gemensam sophantering genom miljöboden med sin sopsortering. Allt detta gör att vi är beroende av varandra i rätt stor en inte försumbar utsträckning. Styrelsen vill därför lista ett antal skyldigheter som skall göra det så trivsamt som möjligt för oss alla. Det är Din uppgift och ansvar som enskild medlem att bidra till ett trivsamt och problemfritt boende för oss alla. Alla bör/ska hjälpa/bidra till: respektive gårds allmänna skötsel och gräsklippning under sommaren. Ett rullande schema för resp. gård meddelas av gårdens kontaktperson. varje gårds höst- respektive vår städning av gemensamma områden inklusive miljöbodarna. med att hålla efter egna häckar och buskar enligt kommunens krav samt underhålla staket. snöröjning vid behov. underhåll (målning, annan vård mm) vid behov både av gemensamma och egna utrustningar mm sopsortering av hushållsavfall. Sortera enligt anvisningar i miljöbodarna samt medverka till att hålla en god ordning i dessa. att vara rädd om avloppssystemet. Spola inte ner trasor, blöjor, nylonstrumpor, sanitetsartiklar o.dyl. OBS. Deltagande vid vår- resp höststädning samt sommarunderhåll är obligatoriskt. Den som inte ställer upp kommer att debiteras en avgift (som tillfaller gården som gemensamt kan ta beslut om vad pengarna ska användas till). För vår- och höststädning finns möjligheten att komma överens med kontaktpersonen om att utföra någon lämplig arbetsuppgift före den valda gemensamma städdagen. 2. Snöröjning och sandning Under vintersäsongen ska varje medlem svara för snöröjning av sin del av garageplanen. Snöslädar ställs ut på varje gård. Vid kraftiga snöfall kan den manuella snöröjningen kompletteras genom att styrelsen kallar in snöröjare med traktor. Sådan snöröjning aviseras några timmar i förväg, så att varje medlem kan flytta sin bil från garageplan och/eller gästparkering. Bilar som står kvar hindrar effektivt maskinell snöröjning även för granngaragen. Husgatorna plogas av kommunen. Detta hindrar dock inte att enskild husägare bidrar med snöröjning på sin del av gatan. Kommunen sandar även gatorna men enskild husägare bör bevaka detta och sanda själv vid behov Sida 1(2)

13 Sektion G Snöröjning och sandning på gemensamma områden, t.ex. asfaltgångarna mellan garage och gräsmattor får vi hjälpas åt med. Föreningen gör inget snöröjningsschema utan räknar med att detta ändå fungerar (på frivilligbasis). 3. Trafik i området. Områdets gatusystem domineras av huvudgatan Bronsyxgatan från vilken de åtta husgatorna utgår. Husgatorna är ju till sin karaktär närmast gång/cykelgator, men är trots det tillåtna för biltrafik. Med tanke främst på barnen bör vi även försöka att: - undvika att köra på husgatorna i onödan. - köra mycket sakta i området, förslagsvis max 10 km/h. - inte låta bilen stå på husgatan mer än korta stunder - iaktta stor försiktighet vid backning ut från husgatorna - se till att ALLA, även med moped och cykel, iakttar stor försiktighet och begränsar sin hastighet vid färd på husgatorna För parkering finns det begränsade utrymmen inom området. Vid varje garageplan finns en gästparkering med sex platser. Dessa är avsedda för besökande gäster, inte för boende med flera bilar och/eller ett garage använt som magasin. Försök därför att undvika att regelbundet använda gästparkeringen för egna bilar och/eller husvagn/släpkärra. Bronsyxgatan är tillåten för parkering enligt Västerås trafikföreskrifter. Observera att det är parkeringsförbud i gatukorsningar inom 10 m åt alla håll i korsningen. Detta gäller även så kallade trevägskorsningar, och alltså där husgatorna ansluter till Bronsyxgatan Sida 2(2)

14 Sektion H Adress-/telefonlistor/e-postadresser Styrelsen Se adresslista i miljöbodarna E-post till sekreteraren: Maskinist Se adresslista i miljöbodarna Kontaktpersoner, samtliga Se adresslista i miljöbodarna Revisorer Se adresslista i miljöbodarna ComHem PMC (Power Men Contracting) Bredbandsinstallation Mälarenergi Stadsnät: et. Värmefel: eller Lindab Takfläkt. Förslag på leverantör: Modellnummer KVFU W. Flügger Husfärg. Brytbas AX kulör 190, Tjärbrun (vattenbaserad täcklasyr) Sida 1(1)

15 Sektion I Fel, felsökning, skador, checklista mm 1. Akuta fel på värme och/eller vatten. Du har värme i radiatorerna men inget varmvatten Om du har en nyare omformare bör Du först kontrollera att Du inte har öppnat shunten (7 i bilaga 1) för mycket (= högt värde på shunten). Har Du öppnat den för mycket, drar cirkulationspumpen allt inkommande hetvatten till radiatorerna, och då värms inte vattnet i värmeomformaren. Du får då inget varmvatten. Stäng shunten lite, gärna ner under 4, vänta någon halvtimme, och prova om tappvattnet blivit varmt. Om Du har kvar den ursprungliga värmeomformaren bör Du vara observant på läckage. Om Du har ett annat det fel på värmen och det har berör flera radhus, kontakta i första hand maskinisten och i andra hand Mälarenergi (se under H) Om det är husets cirkulationspump slutat fungera, och det inte är säkringsfel, se särskild beskrivning på principskiss över värmesystemet. (se bilaga 1) Vid fel (läckage) på vattenkran, toalett, radiatorer etc. se särskild beskrivning på principskiss över värmesystemet. (se bilaga 1) Observera att vid fel på värme- och/eller tappvattensystemet, där behov finns av att stänga av inkommande värme och/eller kallvatten, finns avstängningskranar för varje huslänga. Dessa kranar är befintliga under alla radhus med nummer 17 respektive 18. Åtkomst till kranarna kan ske antingen via dessa från något radhus i aktuell länga via (golvlucka i köksförrådet) eller, i något fall, från grannhuset via lucka i marken utanför husgaveln. 2. Läckande värmeomformare: kontroll och åtgärder. Åtgärder vid misstänkt läcka: Om du upptäcker eller misstänker att du har en läcka i din värmeomformare 1. Stäng de tre ventilerna för inkommande hetvatten och tappkallvatten. 2. Säkerställ att det verkligen är en läcka. 3. Beställ reparation/byte av omformare så snabbt som möjligt. Om du är osäker, kontakta gårdens kontaktperson för hjälp. Sammanfattning: - Vid läckage inuti värmeomformare måste ventilerna för inkommande och returhetvatten stängas till dess en hel omformare monterats. - Ventilen för inkommande tappvatten kan också behöva stängas Sida 1(7)

16 Sektion I - Ovan nämnda tre ventiler måste fungera. Är de bristfälliga, bör de ses över och repareras eller bytas omgående. - Ventilen för tappvatten till värmeomformaren bör också fungera. Är den dålig bör den repareras eller bytas. - Värmeomformarnas kondition bör kontrolleras. Det kan göras ganska enkelt genom tre olika kontroller. Särskilt de äldsta värmeomformarna har många år på nacken och troligen en kort återstående livslängd. 3. Skador vid systemet vid en läcka. En läcka inuti en värmeomformare medför att kallt och syrerikt tappkallvatten med högt tryck (upp mot 50 N/cm 2 ) kommer i kontakt med radiatorvatten, som är hett, syrefattigt och har ett måttligt tryck (mellan 15 och 20 N/cm 2 2). Genom läckan tränger tappkallvatten in i hetvattensystemet. Detta har två skadliga följder: 1. Trycket höjs i radiatorkretsen. Den är gemensam för värmecentralen och områdets alla 125 hus. Det höga trycket medför ökad risk för läckor, speciellt i radiatorventiler och rörböjar, som ofta ligger under golv eller i väggar. 2. Syre frigörs i radiatorkretsen. Detta medför ökad korrosion i alla ledningar med radiatorvatten med därpå följande risk för läckage, även i kulvertar. Även här är faran stor för i rörböjar, som ofta ligger under golv eller i väggar. 4. Avstängning av läckande värmeomformare 1. Läckande värmeomformare ger skador på värmesystemet. Därför måste en läckande värmeomformare omgående stängas av från resten av värmesystemet. Detta görs med dels de två ventiler, som sitter på rören för inkommande och returhetvatten, dels med ventilen för inkommande tappvatten till omformaren (ventil 6 i bilaga 1): Dessa tre ventiler måste kunna stänga av flödet i rören. Orginalventilerna från 1966; på hetvattensidan en ventil med en lös nyckel; är notoriskt dåliga; inte nog med att de stänger dåligt, om ventilen rörs, brukar den droppa hett vatten ner i rörets isolering, vilket snabbt medför rostskador på röret genom golvet. Dåliga ventiler bör bytas mot nya fungerande. 2. Om ventilen 6 de två hetvattenventilerna inte kan stänga flödet inkommande tappvatten till värmeomformaren, kan som nödlösning ventilen för allt inkommande tappvatten (17 i bilaga 1) stängas. Då kommer inget nytt tappvatten in i huset. Man bör då heller inte vare sig tappa vatten ur kranarna, spola toaletterna eller köra tvätt- och eller diskmaskin, för då kommer radiatorvatten att användas och det är inte särskilt lämpligt på något av dessa ställen Sida 2(7)

17 Sektion I 5. Kontroll av värmeomformare Om ventilerna måste stängas av, kommer ingen värme in i huset. Både tappvarmvatten och radiatorer blir kalla. Detta är inte särskilt trevligt på vintern. Därför är det bättre att kontrollera värmeomformarens täthet på sommaren och vid behov byta medan det är varmt ute. Kontrollen kan göras på tre sätt: 1. En första mycket enkel, men inte fullt säker kontroll förutsätter att inget varmvatten tappats ur någon kran på flera timmar. Denna kontroll kan göras antingen direkt på morgonen innan något varmvatten tappats efter natten eller vid hemkomst på eftermiddagen/kvällen, om huset stått tomt och oanvänt under dagen. Om inget varmvatten tappas ur någon kran i huset, blir röret för inkommande tappvatten till omformaren uppvärmt av det heta vattnet i omformaren. Känn på röret någon decimeter från omformaren (mellan 6 och omformaren i bilaga 1). Om röret är kallt, trots att inget varmvatten tappats på flera timmar, tyder det på att kallvatten hela tiden flödar in i omformaren. Det kan tyda på att det finns en läcka i omformaren. I så fall bör kontroll 2 göras. Det kan också vara så att det står och droppar varmvatten ur någon kran eller ur en skarv. och även det bör åtgärdas snarast möjligt. 2. En andra, ganska enkel, kontroll är att stänga ventilen på för inkommande tappvatten till omformaren (6 i bilaga 1). Det är en kran nära undersidan av värmeomformaren (i närheten av en back- och säkerhetsventil). När denna ventil är stängd, ska det inte komma något varmvatten ur en öppnad varmvattenkran i tvätthon i tvättstugan. Om det inte rinner något varmvatten ur den öppna varmvattenkranen i tvätthon, när ventilen för ingående hetvatten är stängd, är allt bra. Om det rinner vatten, kan det tyda på en läcka. Det rinnande vattnet kan dock komma från flera håll. Om det rinner vatten, bör därför kontroll 3 göras. 3. En tredje kontroll är att stänga ventilen på husets inkommande tappvatten (nära golvet på röret närmast ytterväggen). När den ventilen är stängd, ska det inte rinna vare sig i kall- eller varmvatten ur öppna kranar i tvätthon i tvättstugan. Om det inte rinner vatten ur de öppna kranarna, är allt bra, utom att ventilen på inkommande tappvatten till omformaren troligen behöver repareras. Om det rinner vatten trots att bägge ventilerna är stängda, kan det vara en läcka inuti värmeomformaren. Då brukar det höras ett susande ljud. Men det kan också vara så att bägge de stängda ventilerna är dåliga. Då bör de omgående repareras Sida 3(7)

18 Sektion I 6. Kontroll av rörsystemet under husen. (se bilaga 2) En principskiss över rörsystemen under huset finns i bilaga Checklista för huskontroll Denna checklista är avsedd för kontroll av de rörsystem som finns under husen. Merparten av dessa rör underhålls genom föreningens ansvar, men då underhållskostnaderna ändå delas av oss alla är det viktigt att fel upptäcks och åtgärdas i tid. Dessutom är det ju fråga om den enskildes boendekomfort d.v.s. ditt eget välbefinnande. En läcka på avloppet i eller under ditt hus är inte så trevlig., speciellt med tanke på avloppssystemet. Det luktar illa från avloppsvatten och bakterier kan spridas från det. Uppstår det problem med något rör som finns under ditt hus, ta kontakt med någon ur styrelsen för råd och åtgärd. Eftersom husen börjar bli några år, är det viktigt att rörsystemens kondition kontrolleras. Styrelsen har för avsikt att genom medlemmarna regelbundet få denna kontroll gjord, och vill att var och en tar sig tid att gå ner under sitt hus för att göra detta. Av kostnadsskäl har vi inte ansett det motiverat att låta någon firma göra detta jobb, utan vi bör klara det själva. Skissen i bilaga 2 visar de aktuella rören och deras ungefärliga placering. Bilden är schematisk och lokala variationer förekommer, speciellt i gavelradhusen. En del rör kan vara dolda under jord. Notera den balk som avskiljer ena halvan av utrymmet. Man måste ta sig under denna för att kunna utföra tillfredsställande kontroll. Kontrollera allmänt att dålig lukt, fukt, eller vatten inte förekommer. Kontrollera så att mögel inte bildats i skräp (t ex träbitar) som blivit kvar under huset. Kontrollera följande punkter speciellt: - kontrollera samtliga skarvar i avloppsrör enligt skissen. Otät skarv kan avslöjas på dålig lukt. Borsta och/eller känn försiktigt på fogmaterialet. Kontrollera att sprickor inte bildats. Titta efter rost. - Kontrollera upphängningar av avloppsrör (är utfört med ståltråd eller pinnbultar i taket). - Kontrollera in och utgående värmerör i tvättstugans golv. Leta efter fukt i isoleringen. - Kontrollera skarv i färskvatten tappvattenledningen. Röret är här av plast Sida 4(7)

19 Sektion I - Kontrollera sa att samtliga ventilationsöppningar är öppna. De får inte vara så att de är igensatta av spindelväv och smuts. Bra ventilation är en förutsättning för att undvika dålig lukt och mögel inte skall bildas under huset. - Kulvertmynningarna i innergavelradhusen (15,16,17,18) bör besiktigas. Röret skall gå fritt, så att man kan observera ett eventuellt läckage. Ansvaret för att vidtala berörda radhusägare fördelas mellan styrelsens ledamöter Sida 5(7)

20 Sektion I I. Bilaga 1 sid 1 av 2 Principskiss på ursprunglig värmeomformare. Modifieringar kan ha skett vid byte av omformare. Efter byte kan kopplingen vara så att varmvattenberedning och radiatorslinga går helt parallellt Sida 6(7)

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen Information för medlemmar i samfällighetsföreningen Degen Uppdaterad år 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 1 Dengens samfällinghetförening s. 2 Försäkring s. 3 Värme och el i garagen s.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Samfällighetsföreningen fisktärnan

Samfällighetsföreningen fisktärnan Samfällighetsföreningen fisktärnan Introduktion Detta är ett dokument som innehåller information om vår förening och ger en vägledning över vad ni som medlemmar bör känna till. Historik Fisktärnans samfällighetsförening

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12)

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12) Information samfällighetsföreningen Månen II Månen II 1 (12) Innehållsförteckning 1 Välkommen till samfälligheten Månen II... 3 2 Vad är en samfällighet?... 4 2.1 Författning... 4 3 Generellt om Månen

Läs mer

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband - Steg för steg 1. Etappvis utbyggnad När vi bygger fibernät gör vi det etappvis för att vara så effektiva som möjligt. Att bygga fibernät

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben

Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben Småhusområdet Segelkobben, med gatuadresserna Norra Läget, Södra Läget och Nedergården består av 196 småhus. Inom Segelkobben finns det 3 olika

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08

Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08 Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08 Hej Medlemmar! Vi har gjort denna manual för att våra bostadsrätter ska få rätt underhåll. Det är även viktigt att vi försöker hålla ordning i området. Vi

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren BRF Safiren Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014 BRF Safiren 2 2014-03-06 Innehåll Hemsida... 3 Styrelsen... 3 Hobbyrum... 3 Cyklar... 3 Renovering... 4 Vad behöver jag tillstånd

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Positiv energi fjärrvärme från Tekniska verken Med fjärrvärme får du behaglig värme när det behövs och varmvatten året runt, till

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 203 2014-03-14. www.spikverket.se. Styrelsen önskar en trevlig vår och Glad Påsk

Spikverksbladet. Nr 203 2014-03-14. www.spikverket.se. Styrelsen önskar en trevlig vår och Glad Påsk Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 203 Styrelsen önskar en trevlig vår och Glad Påsk 2014-03-14 SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2013-2014 STYRELSE Ordförande Joakim Widell Spikverksgatan

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

Trivselregler. Allmänt

Trivselregler. Allmänt Trivselregler För att föreningen skall fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Ge därför dessa punkter en stunds eftertanke. Bostadsrättshavare och hyresgäster

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening Allmän information Sjöfruns samfällighet består av radhus och fristående hus på Sjöfruvägen Tomtebo, Umeå. Här finns 76 hushåll. Gemensamma

Läs mer

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums debitering Samfällighets

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132. Linghem

HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132. Linghem HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132 Linghem http://www.visit.se/~hsblinghem Antal Byggnadsår: lägenheter: 198365 HSB Brf. Linghem. Med denna broschyr vill vi informera nyinflyttade och övriga boende i föreningen

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Individuell värmemätning. Lönar det sig Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme Underhållsplanen

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Skogsgatan 8A Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Skogsgatan 8A Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fräscht och generöst gavelradhus i barnvänligt område med gångavstånd till centrum,

Läs mer

AKFibers ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Program

AKFibers ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Program AKFibers ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Program - Föreningsstämma - Anslutningar, medlemmar läget i dag - Arbetsläge. Tidsplan - Dragning av IP-Onlys kanalisation - Arbete för att återställa marken

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

För att hålla kostnaderna så låga som möjligt hjälps vi gemensamt åt att städa och underhålla våra gemensamma utrymmen och ytor.

För att hålla kostnaderna så låga som möjligt hjälps vi gemensamt åt att städa och underhålla våra gemensamma utrymmen och ytor. 1 Information om samfällighetsföreningen Kremlan HISTORIK OMRÅDET - Vi tar det från början Bostadsrättsföreningen bildades i mars 1983. Entreprenadavtal träffades mellan byggföretaget ABV, numera NCC.

Läs mer

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Slutrapport Runslingan

Slutrapport Runslingan Slutrapport grundbesiktning 2011 Enligt anläggningsbeslutet från 1974 skall nedan nummer ha ursparning (lucka) i grundbalkar. Luckan är inskriven som en del av gemensamhetsanläggningen GA:1. Får ej täppas

Läs mer

Välkommen till samfälligheten Harpunen!

Välkommen till samfälligheten Harpunen! Välkommen till samfälligheten Harpunen! Information till boende i Samfällighetsföreningen Harpunen. Nyinflyttade ombeds skicka ett e- postmeddelande till info@harpunen.se för ytterligare information och

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011.

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Uppdrag Ur stadgarna 1998 12 07 3 Samfällighetens ändamål är tillsyn, underhåll och skötsel av gemensamhetsanläggning

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdagen den 25 oktober 2012 19.00 21.30 Enskededalen

Protokoll för styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdagen den 25 oktober 2012 19.00 21.30 Enskededalen Protokoll för styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdagen den 25 oktober 2012 19.00 21.30 Enskededalen Närvarande styrelseledamöter Afsaneh Heidarian Ann-Sofie Fredrikson Gunnar Scott Margareta Olofsson

Läs mer

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Faktabank

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Faktabank BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Faktabank DEN 1 MARS 2015 Innehållsförteckning Vem räknas som medlem? Försäljning av fastighet Samfällighetens utgifter och intäkter Styrelse Föreningsstämma Samfälligheten

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Vi drar in fiber under den tjälfria säsongen och kontaktar dig i god tid före installationen. För ordinarie pris är leveranstiden 10 veckor. Du ansvarar

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Torsdagen den 24 oktober 2013 kl 19.00 äger extrastämma med Äppelblommans samfällighetsförening rum. Platsen: Mathiasgården vid Vallentuna

Läs mer

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande:

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande: Det har nu gått ca ett halvt år sedan den nya styrelsen tillträdde vid föreningsstämman. En hel del har skett under denna tid och styrelsen har också planer för framtiden, bl.a. en extra föreningsstämma.

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 1 Uppdrag Kabel-TV Samfällighetens uppdrag. Bredband Intresseföreningens uppdrag. Beslut

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 1 Ordföranden har ordet: Att informera är viktigt och svårt. Information till medlemmar i Matrosen har främst skett via vår hemsida, www.matrosen.se samt på anslagstavlor

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6)

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Bostadsrättsföreningen Dalen i Järfälla Trivselregler Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Innehåll 1. Kort om Dalen... 2 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Balkong... 3 4. Biltrafik... 3 5. Städdagar... 3 6.

Läs mer

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 7 PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klevbergets samfällighetsföreningar nr 1 och 2, torsdagen den 25

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna!

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna! Föreningsstämma 28 juni 2015 Välkomna! Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp FiberBestorp Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp Agenda Föreningsstämma Information om projektet Presentation av kommunikationsoperatören Frågestund Föreningsstämma Val av mötesordförande och protokollförare

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Brf. Mjölner på Norra Älvstranden

Brf. Mjölner på Norra Älvstranden Översyn balkonger Uppdaterad: 101108 Från och med onsdagen den 10/11 kommer översyn av balkongerna ske. Man kommer att göra en kontroll av moment på synliga bultförband och gängförsegla bultarna. Kran

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Sittande styrelse: Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Ordförande Kassör Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot Antal styrelsemöten:

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ INLEDNING I Essunga Kommun bygger Nossebro Energi ett framtidssäkert fiberoptiskt nät. Nätet kan användas för att ansluta sig till internet, kabel-tv

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma När Söndagen den 23 mars 2014 Var Hemängsskolans matsal Tid 17.00 Med detta utskick följer: Dagordning Verksamhetsberättelse Förslag till underhålls- och förnyelseplan Förteckning

Läs mer

Information inför er stadsnätsanslutning

Information inför er stadsnätsanslutning Information inför er stadsnätsanslutning Inför ert kommande val av att ansluta er till Stadsnätet finns här information som beskriver hur vi nu går vidare. Den utrustning som installeras för anslutning

Läs mer

Stormöte Fiber och Avlopp N. Härene, Hovby, Kartåsen. FoA Infomöte - 2012-11-28

Stormöte Fiber och Avlopp N. Härene, Hovby, Kartåsen. FoA Infomöte - 2012-11-28 Stormöte Fiber och Avlopp N. Härene, Hovby, Kartåsen FoA Infomöte - 2012-11-28 1 Dagordning Hur långt har projektet kommit, tidplan Avstängning och återställning Vad behöver ni göra och när? Information

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. Närvarande: Enl. bifogad förteckning 1 Årsstämman Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna öppnas och förklarade

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D. Viktoriagatan 15 C D

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D. Viktoriagatan 15 C D Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D Viktoriagatan 15 C D C Innehåll 1 Välkomna! 1 Styrelsen 1 Stämman D 2 Stadgar 2 Fastigheten 3 Fastighetstekniska

Läs mer

Underhålls- och förnyelseplan. 1 Inledning. 2 Buffert för oförutsedda utgifter

Underhålls- och förnyelseplan. 1 Inledning. 2 Buffert för oförutsedda utgifter Underhålls- och förnyelseplan 1 Inledning Samfällighetsföreningens uppgift är att förvalta samfällighetens anläggningar. Styrelsen är samfällighetens verkställande organ och har att agera inom de ramar

Läs mer