information PLASTRÖRSFÖRSLUTARE Brandtätning för plaströr typ PL Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI /92

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "information PLASTRÖRSFÖRSLUTARE Brandtätning för plaströr typ PL Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 5273/92"

Transkript

1 PLASTRÖRSFÖRSLUTARE 5273/92 Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 Brandtätning för plaströr typ PL information Godkänd Ersätter Datum Sida Dokumentnr FSIO22494E /2 FSIO22494F ANVÄNDNINGSOMRÅDE Plaströrsförslutare typ PL är avsedd för plaströr som penetrerar brandcellsbegränsningar i brandklass EI 60 till EI120. Typiska applikationer är vatten och avloppsrör, rörpostsystem, centraldammsugarsystem och motsvarande. FUNKTION När PL attackeras av eld expanderar svällkroppar i hylsan ca 8 ggr sin ursprungliga volym samtidigt som ett tryck upp till 5 bar alstras det av värme mjuknande plaströret försluts effektivt. Med ökat värmeflöde omvandlas svällkropparna till en brandmotståndskraftig slagg som förhindrar genomströmning av eld och gas. Den tvådelade och flänsade tätningshylsan är tillverkad i korrosionsbeständigt plastmaterial med mycket högt brandmotstånd och med ringa avgiven rökmängd. Hylsans bägge halvor, som hålls samman med två rostfria skenor, fästs mot brandcellsbegränsningen med fyra skruvar. FÖRDELAR Enkel och snabb installation Lämplig även för redan installerade rör Underhållsfri Väderbeständig MONTAGE PL kan monteras horisontellt eller vertikalt. För massiv barriär i brandklass EI 60 är montagesida oberoende av brandexponeringssida. I temperaturgrupp 2 gäller att rör med dimensionen 160 mm i brandklass EI 120 skall PL monteras på bägge sidor av barriären. I temperaturgrupp 1 skall samtliga dimensioner av PL i brandklass EI 120 monteras på den brandexponerade sidan. Kan det inte avgöras vilken sida som är den exponerade, skall PL monteras på bägge sidor barriären. För lättväggar fordras en PL på vardera sidan eller en enkel PL som monteras in i väggen För att säkerställa täthet mot kalla rökgaser bör spalt mellan plaströr och PL avtätas med Firestop Sealant 3000 silikonlim eller Firestop 400 akrylmassa. PLACERING Temperaturgrupp 1 Barriär Rördim. Brandklass typ (mm) EI 60 EI 120 Massiv < ø 160 Oberoende Exponerad sida 1) väggtj. >150 Gipsvägg < ø 110 I vägg väggtj. >120 < ø 160 Bägge sidor Temperaturgrupp 2 Barriär Rördim. Brandklass typ (mm) EI 60 EI 120 Massiv < ø 110 Oberoende Oberoende Massiv < ø 160 Oberoende Exponerad sida 1) Gipsvägg < ø 110 I vägg Gipsvägg < ø 160 Bägge sidor Minsta väggtjocklek 120 mm i brandklass EI 60 och 150 mm i brandklass EI ) Kan inte exponerad sida bestämmas skall PL monteras på bägge sidor barriären. TEKNISK BESKRIVNING Brandklass: Upp till EI 120 Storlekar: PL 55, PL 82, PL 110 och PL 160 Hylsmaterial: Glasfiberförstärkt fenolharts, stål för PL 160 Svällkropp: Grafit Färg: Svart Svälltemperatur: C LAGRING Obegränsad lagringstid i torr lokal. TEKNISK SERVICE Kontakta ESSVE Produkter AB för teknisk service eller annan assistans. ESSVE Box 770, SE Sollentuna, Sweden Tel. vx (int +46) Fax Kontor/Order/Headoffice Sidensvansvägen 10 Tel. Kundservice (int +46) ISO 9001 ISO 14001

2 FSIO22494F 2(2) installationsanvisning Plaströrsförslutare typ PL PL monterad i massiv vägg PL monterad mot bjälklag Plaströrsförslutare typ PL 2 Fog med Firestop Sealant 3000 alt. Firestop mm expanderskruv Plaströr 5 Massiv barriär 6 Lättvägg E 70/70 NOT PL monterad i lättvägg NOT NOT Lägg en sträng Firestop Sealant 3000 alt Firestop 400 som packning mellan fläns och gipsskiva A B ARBETSGÅNG 1. Bestäm hylsstorlek. F 2. Lägg de två halvorna om röret och dikt an mot väggen/bjälklaget. Märk ut för flänsens skruvhål. 4 x 7 E 3. Lägg hylsan åt sidan och borra hålen för skruvarna. Använd bifogade expanderskruvar. B C D 4 Montera ihop de två halvorna på röret och skruva fast. PL Mått i mm TYP A B C D E F Lägg en fog med Firestop Sealant 3000 eller Firestop 400 i spalt mellan hylsa och rör samt mellan rör och barriär på den motsatta sidan. Jämna ut fogen med finger fuktat i såpvatten. Plaströrsförslutaren har testats av Rekommendationer för användning av våra produkter är baserade på tester och informationer vi anser vara korrekta. ESSVE Produkter AB ansvarar inte för resultat där produkterna används utom vår kontroll. Specifikationer kan ändras utan notis.

3 SITAC ;rsa I (2) r TYPGODKANNANDEBEVIS s273t92,rcd h.slut adt lilbetutihslkoittull.rlig! t3 2a I hqran ltr9l:617)o"r te'j6k bra(nurb.t I "1.n).. B t'l SAKORD: BRANDSKYDD Ccnoniij.ningrr i rngg ocl bj:ilklae BSAB ZSC PLASTRORSFORSLUTARE typ PL lnnehavarc Produkt EsslcPioduktcrAB.Box? SollenrL.a.rel: , fax: , e se. www cssrc.sc. Orgnri PLAS' FORSLUIARE t}! PL xlscdd ftjrgcnonbmingar ned PvC riir toed dirnreler D,n. EI60 EI120. PlastldBnjnluraren besrir aven flinsad hyha i tvi halvor. inrandigt bclagd n.d rrmeexpa.de.ande mlendl Avsedd anviindnnrg HandelsDlmn Godkinnande 'lilln6radde Cen.n16.1n1$rned plastor i btundcelhavskrljande byggnadsdelarav berong, hrtbcro ng cl lcr r cgc I s rnr gip skivclrsgar. Plasrd^lir5lula'et$PL PDdulilen uppfyllcr kra!!n i 2 S 2 Bvl, r de avseenrlen och udderde Fjrulsi l ningar son rngcs i dcta bcvis o.h g.dktnns dtrinr crligr bciiinmclscna i 6l jande avsnnl i Boverkets tsyggesler(8a/?). Drandtknis(l,lJ$ EI60 EI ll0 i 5:2ll * ftjnblilbrbeana njr de olika bdrdlekdskx klnmu fiinrgdr x! tilhdfrrdc hmdlingd. lnlomrationsblad FSlO224r4F Plasrcrelisiukrc ddcful200l0617

4 SITAC ) tat a 2 (2) 20ot09 'l illverkdirgskontollen skall urffjras enhgt konlrollatrvhni.gar datendc och dixricnunner och iilen akas av eu obcrocnde rredjepansorsan, Srerises Pfo!ni.gs och Fosknnrssinstitut. SP. Vrd byeghen!ds konlroll pl byggpllsen skall, eenom identifie ngncdhjrlp.v mrrkningen, rillses au riifl prcdukref lcrcrc.aa.ch alr urlbfnde och nionternrg iilerensslanncr ned rillhitundc handlingar. Dcs$tron skall konrolleras alt produkten alftljsaved rillverkxnb^tktun,som i ysar all tilherkning skeu i elirrr'fdj.\ "J ' r or'le8. llrrno o orr' e.l Trllvfiktungskonrollen omfauar ftjljandedislribrtions$ t!: Essve Prodtrklcr AB, Sollenluna ProdL*tcn skall lid fabrik ffj^es med miirkrnrg Miirkningen urgiirs av erike! pa varje lelererad prodtrkl ocn onlanar: Dssv! Produkter AB, Sollenlnnd Bole&ets nnegislrefde varurnarkc SITAC:s ackfdiler inssnummer Produ kten s typbet{kn ine Trlsodkiinnande[evisets nunm.r Lopande tillverkninssnummcrcllcr darufr T srtac t9' SP RapDorter r 92Rl2lb9 och 95Rl2706lidn Sve.ges Provniires och Fonrningsinsrnur (SP) samt mpponer nr TE s0379a frrn The Loss PrereDtion cou..il (LPc), Engla.d o.h nr 57189/A frin waninsrod Firc Rcscarch Cenler. Codkiinnandel ibmndtcknh klas avserrem carurgrudp I (max l80dc) ahcts nari!r rdmperrurqrupp 2 (mar 330'C)enligr tillhdnnde hrdhngd Godkinnmdei omfanar enda$ prodtrkrens bnndrekniska egenskaper Inlonnationsbladel FS!O22,194F skall nredfiljavaqeprodukt som levercras. Detta bcvh crstttoridigare bevis med samma nummerdatemt ,1t och dranenummer 3 l0979/99.l Godkiimddel e5ller t o m l#;;k*". I l t.i

5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: VÄRMESVÄLLANDE SKIVA Svällande grafit material för special brandtätningar ESSVE PRODUKTER AB, Box 770, Sollentuna. Internet: KONTAKTPERSON: Dick Johansson, tel VID OLYCKSFALL: Vid akuta fall, tfn 112 Övrigt, Giftinformationscentralen, Karolinska sjukhuset, tfn SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR Ämnen EG Nr CAS Nr Halt % Klass; Rfraser* Latexblandning med inblandning av grafit * Klassificering och Rfraser för hälsofarlighet, miljöfarlighet och brandfarlighet som de angivits i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7). ** Egen klassificering *** Tillverkarens klassificering Angivna Rfraser finns förklarade under punkt FARLIGA EGENSKAPER Hälsorisker: Miljörisker: Brandrisker: Fysikaliska/ kemiska risker: Produkten klassificeras inte som hälsofarlig. Långvarig inandning av damm kan vara irriterande för luftvägarna. Hudkontakt kan orsaka mild irritation. Produkten baseras på latex vilket kan orsaka allergiska reaktioner, som klåda eller nässelutslag, speciellt för redan sensibiliserade personer. Kontakt med ögonen kan ge sveda och övergående irritation. Produkten klassificeras inte som miljöfarlig. Ej brandfarlig. 4. FÖRSTA HJÄLPEN Inandning: Hudkontakt: Ögonkontakt: Förtäring: Information till läkare: Frisk luft. Tvätta huden med tvål och vatten. Spola med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska i flera minuter. Använd gärna tempererat vatten. Håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Uppdaterat varuinformationsblad finns hos Giftinformationscentralen, tfn Utfärdad: Sid 1(3) Omarbetad: ESSVE PRODUKTER AB

6 SÄKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Inga särskilda släckmedel krävs. Använd de släckmedel som rekommenderas för omgivningen. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Samlas ihop mekaniskt och behandlas som konventionellt avfall. 7. HANTERING OCH LAGRING Undvik långvarig hantering och direktkontakt med produkten. Förvaras torrt och svalt i skydd för stark värme. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Se till att ventilationen är god. Tekniska skyddsåtgärder: Personlig skyddsutrustning: Vid långvarig och dammande hantering kan ett andningsskydd behövas t ex hel eller halvmask med partikelfilter P2. Skyddshandskar och ögonskydd efter behov. Hygieniska gränsvärden enligt Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling (AFS 2005:17) Grafit, totaldamm: 5 mg/m 3 (NGV) 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Varubeskrivning: Fast svart material med fiskliknande lukt. Densitet: 1,2 g/cm 3 Löslighet i vatten: Olösligt ph: 7,5 8 (16,6 % koncentration) Sönderdelningstemperatur: >200 ºC 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Stabilt vid normal hantering. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Inandning: Hudkontakt: Ögonkontakt: Förtäring: Långvarig inandning av damm kan vara irriterande för luftvägarna. Hudkontakt kan orsaka mild irritation. Produkten baseras på latex vilket kan orsaka allergiska reaktioner, som klåda eller nässelutslag, speciellt för redan sensibiliserade personer. Kontakt med ögonen kan ge sveda och övergående irritation. 12. EKOLOGISK INFORMATION Produkten förväntas inte innebära några negativa effekter i miljön. Data saknas. Akvatisk toxicitet: Nedbrytbarhet: Rörlighet och bioackumulering: Ej lättnedbrytbar. Utfärdad: Sid 2(3) Omarbetad: ESSVE PRODUKTER AB

7 SÄKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva 13. AVFALLSHANTERING Behandlas som konventionellt avfall, EWCkod , enligt Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). 14. TRANSPORTINFORMATION Produkten omfattas ej av reglerna för farligt gods. 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Farosymboler R/Sfraser Ej märkningspliktig enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7. Övrig märkning: Övriga bestämmelser: 16. ANNAN INFORMATION Information om ingående ämnen har huvudsakligen hämtas från följande referenser: Fregert S., Björkner B., Bruze M., Dahlquist I., Gruvberger B., Persson K., Trulsson L. (1990) Yrkesdermatologi, Studentlitteratur, Lund. Databaserna: Toxline, HSDB, Riskline, Google. Kemiska Ämnen on line, Prevent. Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling (AFS 2005:17), Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar. Information från tillverkaren. Angivna riskfraser under punkt 2. Detta säkerhetsdatablad är omarbetat med avseende på följande punkter:! Säkerhetsdatabladet har reviderats i enlighet med nya regler (KIFS 2005:7).! Säkerhetsdatabladet är daterat och ersätter version utformad Utfärdad: Sid 3(3) Omarbetad: ESSVE PRODUKTER AB

FireStop 1000. information. Flexibel, brandklassad fogmassa

FireStop 1000. information. Flexibel, brandklassad fogmassa information Godkänd Ersätter Datum Sida Dokumentnr FSIO05695B 20040825 1/2 FSIO05695C FireStop 1000 0400/95 Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 Flexibel, brandklassad fogmassa BESKRIVNING FireStop

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KONSTRUKTIONSLIM 540 FLYTANDE SKRUV. ESSVE PRODUKTER AB, Box 770, 191 27 Sollentuna. Internet: www.essve.se

SÄKERHETSDATABLAD KONSTRUKTIONSLIM 540 FLYTANDE SKRUV. ESSVE PRODUKTER AB, Box 770, 191 27 Sollentuna. Internet: www.essve.se SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONSTRUKTIONSLIM 540 FLYTANDE SKRUV Snabbfixerande lim för enkel limning och kontaktlimning för

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER:

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONTAKTPERSON: Lim Nordisk

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Aerosoltub för t.ex. spikpistoler.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Aerosoltub för t.ex. spikpistoler. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING FUEL CELL IM90I FUEL CELL IM250CT ARTIKELNUMMER 300348, 300341 UTFÄRDAD: 20080916 OMARBETAD: 20110506 RELEVANTA

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

VARUINFORMATION OP-330, OP-220, OP-100, OP-88, OP-55, OP-120

VARUINFORMATION OP-330, OP-220, OP-100, OP-88, OP-55, OP-120 VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ZIG-OPAQUE (bläck) UTFÄRDAD: 1998-04-02 OMARBETAD: 2004-03-25 ARTIKELNUMMER: TILLVERKARE/IMPORTÖR: AB THURE BÜNGER, Box 169 342

Läs mer

3M Svenska AB Bollstanäsvägen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN

3M Svenska AB Bollstanäsvägen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN 3M Svenska AB Bollstanäsvägen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

Dokument nr 16-2848-6 Utfärdat : 12/11/08 Version nr: 002.01 Ersätter 28/11/07 Utskrivet : 12/11/08 Sidan 1 av 7

Dokument nr 16-2848-6 Utfärdat : 12/11/08 Version nr: 002.01 Ersätter 28/11/07 Utskrivet : 12/11/08 Sidan 1 av 7 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning

SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning CIDEX OPA Lösning Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 19.10.2009 Produktnamn CIDEX OPA Lösning Användningsområde Desinfektionsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa WhiteWash Artikelnr: 44-084 Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Mosquito Magnet Octenol Utgivningsdatum: 2009-03-25 Omarbetat: 2011-04-18 Version nr 2 Ersätter: 2009-03-25

SÄKERHETSDATABLAD Mosquito Magnet Octenol Utgivningsdatum: 2009-03-25 Omarbetat: 2011-04-18 Version nr 2 Ersätter: 2009-03-25 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Sida 1 av 7 1.1 Produktbeteckning: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: Lockmedel

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD för Ha Cut CFL AF Sid. 1/5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användningsområden: Leverantör: Kontaktperson: Tillverkare: Nödtelefonnummer: Ha Cut CFL AF,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

: 1-komponent specialprimer till fogfria beläggningar med Deckshieldsystemen. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group plc 284 80 Perstorp

: 1-komponent specialprimer till fogfria beläggningar med Deckshieldsystemen. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group plc 284 80 Perstorp (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2005-11-16 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : 1-komponent

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Mitre Bond Adhesive

SÄKERHETSDATABLAD. Mitre Bond Adhesive SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN Mitre Bond Adhesive LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX 0380

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMFLUORID REACH-reg.nr: 01-2119539420-47 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Glasblocksbruk Produktnamn: Glasblocksbruk Produktens användningsområde:

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

Säkerhetsdatablad KSE 510 Utfärdat: 2008-03-24 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 2014-08-24 Sida: 1

Säkerhetsdatablad KSE 510 Utfärdat: 2008-03-24 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 2014-08-24 Sida: 1 Utfärdat: 20080324 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 20140824 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

CORROSTABIL ROSTSTOPP

CORROSTABIL ROSTSTOPP Internkod: 22630 / 22642 Revisionsdatum: 2006.12.01 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Revisionsdatum 2006.12.01 Producent, importör SEAB AB Charlottenbergs Gård 195 92 Märsta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD EQ DryCut 2000

SÄKERHETSDATABLAD EQ DryCut 2000 1/6 SÄKERHETSDATABLAD EQ DryCut 2000 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: EQ DryCut 2000 Alternativ benämning: Användning: Tillverkare: Vattenbaserat, flytande smörjmedel för metallarbeten

Läs mer