VARUINFORMATION i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 och Förordning (EU) Nr453/2010. (REACH)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARUINFORMATION i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 och Förordning (EU) Nr453/2010. (REACH)"

Transkript

1 Sidan: 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Generell användning: Rengöringsmedel 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företagsbeteckning: IBEDA-CHEMIE Klaus P. Christ GmbH Adress/Boxnr.: Am Eichelgärtchen 32 Postnr, ort: Halsenbach Tyskland E-post: Telefonnr.: +49 (0) Faxnr.: +49 (0) Informationsansvarig tjänst: Herr Dohmann, Telefonnr.: +49 (0) Ytterligare uppgifter: Leverantör: Hermelin Handels AB Sköntorpsvägen Årsta Tel Fax: Larmnummer Akut: Telefon 112 Allmänna förfrågningar: Telefon Giftinformationscentralen 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Beratungsstelle bei Vergiftung, Telefonnr.: +49 (0) AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt EG-förordningen 1272/2008 (CLP) Eye Irrit. 2; H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG Xi; R36 Irriterar ögonen. 2.2 Märkningsuppgifter Märkning (CLP) Signalord: Varning Faroangivelser: H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser: P264 Tvätta händerna och ansiktet grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

2 Sidan: 2 av 7 Märkning (67/548/EEG eller 1999/45/EG) Xi irriterande R-fraser: R 36 Irriterar ögonen. S-fraser: S 2 Förvaras oåtkomligt för barn. S 24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Särskild märking Informationstext för etiketer: Innehåller 15-30% icke-joniska tensider/fosfater, 15-30% blekmedel på syrebas. 2.3 Andra faror Kan vara farligt vid förtäring. Innehåller fosfater. Ni kan bidra till eutrofering av vattendrag. 3.1 Ämnen: ej användbar 3.2 Blandningar AVSNITT 3: Sammansättning/ Information om beståndsdelar Kemiska karakteristika egenskaper: Blandning av oorganiska salter med organiska ämnen Farliga komponenter: Recept Kemisk beteckning Innehåll Klassificering REACH xxxx EINECS CAS EINECS CAS REACH xxxx EINECS CAS Natriumpercarbonat < 25 % EU: O; R8. Xn; R22. Xi; R41. CLP: Ox. Sol. 3; H272. Acute Tox. 4; H302. Eye Dam. 1; H318. Natriumkarbonat % EU: Xi; R36. CLP: Eye Irrit. 2; H319. Citronsyra monohydrat 5-15 % EU: Xi; R36. CLP: Eye Irrit. 2; H Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Vid inanding: Hudkontakt: Ögonkontakt: Förtäringen: AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen Sörj för god ventilation. Vid andningsbesvär erfordras läkarhjälp. Vid hudkontakt tvätta genast med vatten. Vid reaktioner på huden skall läkaren uppsökas. Spola därefter ögonen minuter under rinnande vatten med öppna ögonlock. Sök därefter ögonläkare. Spola ur munnen och drick därefter mycket vatten. Konsultera läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Efter ögonkontakt: Rodnad, smärtor

3 Sidan: 3 av Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Symptomatisk behandling. 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel: AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Farliga ångor kan uppstå vid brand i omgivningen. Vid brand kan uppstå: Natriumförbindelser, svaveloxider, fosforförbindelser, kolmonoxid och koldioxid. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Särskild utrustning vid brandbekämpning: Använd andningsskyddsapparat som är oberoende av cirkulerande luft och bär kemskyddsutrustning. Ytterligare information: Släckningsvatten reagerar alkalisk. Släckningsvatten får inte hamna i kanalisation, vattendrag eller i marken. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 6.2 Miljöskyddsåtgärder Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik damm utveckling. Undvik inandning av damm. Undvik inträngande i jordmån, vattendrag eller avloppsrör. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Tag upp mekaniskt och lämna till destruktion i lämpliga behållar. Resten sköljes bort med vatten. ej nödvändig 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering AVSNITT 7: Hantering och lagring Skyddsföreskrifter för säker hantering: Vid dammbildning: Utsugning erfordras. Undvik inandning av damm. Undvik kontakt med huden och ögonen. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Krav på lagerutrymme och behållare: Förvaras torrt. Information om lagring i gemensamma lagerutrymme: Förvaras åtskilt från mycket brandfarliga eller brännbara material. Klassificering vid lagring: 7.3 Specifik slutanvändning 13 Icke-brännbara fasta ämnen Rengöringsmedel

4 Sidan: 4 av 7 AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar Ytterligare information: Beakta allmänna dammgränsvärden: NGV Sverige: 10 mg/m³ (totaldamm) NGV Sverige: 5 mg/m³ (respirabelt damm) 8.2 Begränsning av exponeringen Sörj för tillräcklig ventilation. Avlägsna dammet. Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Andningsskydd: Vid dammbildning: Damm-mask/Partikelfilter P1 enligt EN 143 Skyddshandskar: Skyddshandskar enligt EN 374. Handskmaterial: Nitrithandskar eller butylgummi. Tillverkarens uppgifter om skyddshandskarnas porositet och genombrottstider skall beaktas. Skyddsglasögon: Tättslutande skyddsglasögon enligt EN 166. Skyddskläder: Använd lämpliga skyddskläder. Skydds- och hygienåtgärder: Tvätta händer vid raster och efter arbetet. Avlägsna förorenad klädsel. Anordning för sköljning av ögonen hålles i beredskap. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Tillstånd: Färg: Lukt: Densitet: ph: 10,5 Löslighet i vatten: fast, granulat vit luktlös c:a 2 g/cm³ löslig 9.2 Annan information 10.1 Reaktivitet AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.2 Kemisk stabilitet Produkten är stabil vid normala lagringsförhållanden Risken för farliga reaktioner 10.4 Förhållanden som skall undvikas

5 Sidan: 5 av Oförenliga material starka syror och alkaler 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Vid brand kan uppstå: Natriumförbindelser, svaveloxider, fosforförbindelser, kolmonoxid och koldioxid. AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Vid inanding: Förtäringen: Hudkontakt: Ögonkontakt: Symptom Allmäna anmärkingar Kan framkalla irritationer. Slemhinneirritation i mun, svalg, matstrupe och mag-tarmregionen. Kan vara farligt vid förtäring. Kan framkalla irritationer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Efter ögonkontakt: Rodnad, smärtor Uppgift om Natriumpercarbonat: LD50 Råtta, oral: mg/kg. Farligt vid förtäring Toxicitet Akvatoxicitet: Vattenrisk klassificering: AVSNITT 12: Ekologisk information Skadegörande inverkan på vattenorganismer genom förändring av ph-värdet. Innehåller fosfater. Ni kan bidra till eutrofering av vattendrag. 1 = svagt vattenskadlig Persistens och nedbrytbarhet Övrig information: 12.3 Bioackumuleringsförmåga 12.4 Rörligheten i jord 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen 12.6 Andra skadliga effekter Allmän information: Låt ej gå ut i grundvatten, vattendrag eller avloppsrör.

6 Sidan: 6 av Avfallsbehandlingsmetoder Produkt AVSNITT 13: Avfallshantering Avfallsnyckelkod: * = Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen * = upplysningsskyldig Rekommendation: Destrueras enligt myndigheternas lagstiftning. Ringa mängder: Späd ut med mycket vatten. Förpackning Rekommendation: Avfallsnyckelkod Pappers- och pappförpackningar Avfallsnyckelkod Plastförpackningar: PVC/PVDC Avfallsnyckelkod Metallförpackningar: Aluminium 14.1 UN-nummer bortfaller AVSNITT 14: Transportinformation 14.2 Officiell transportbenämning ADR/RID: IMDG, IATA: Bortfaller Not restricted 14.3 Faroklass för transport bortfaller 14.4 Förpackningsgrupp bortfaller 14.5 Miljöfaror Marine pollutant - IMDG: Nej 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Ej farligt gods enligt transportreglerna 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Nationala föreskrifter - Tyskland Klassificering vid lagring: Vattenrisk klassificering: 13 Icke-brännbara fasta ämnen 1 = svagt vattenskadlig Uppgifter om arbetsplatsbegränsning: Inskränkt sysselsättning av ungdomar iakttas. Inskränkt sysselsättning av gravida kvinnor iakttas. Nationala föreskrifter - Storbritannien Hazchemkod: -

7 Sidan: 7 av Kemikaliesäkerhetsbedömning Ytterligare information AVSNITT 16: Annan information H-meningarnas ordalydelse i avsnitt 2 och 3: H272 = Kan intensifiera brand. Oxiderande. H302 = Skadligt vid förtäring. H318 = Orsakar allvarliga ögonskador. H319 = Orsakar allvarlig ögonirritation. R-meningarnas ordalydelse i avsnitt 2 och 3: R 8 = Kontakt med brännbart material kan orsaka brand. R 22 = Farligt vid förtäring. R 36 = Irriterar ögonen. R 41 = Risk för allvarliga ögonskador. Anledning för senaste ändring: Ändring i avsnitt 2: Klassificering/märkning Ändring i avsnitt 3: Klassificering CAS-nr Allmän omarbetning Första upplagan: Ansvarig för utgivning av skyddsblad Kontaktperson: se under avsnit 1: Informationsansvarig tjänst Uppgifterna i detta datablad är sammanställda efter våra högsta kunskaper och motsvarar kända fakta vid datum för omarbetning. De försakrar dock inte bestämda egenskapers innehåll i rättsligt sammanhang.

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Melitta COFFEE-CLEANER POWDER Art.-Nr. 24717

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Melitta COFFEE-CLEANER POWDER Art.-Nr. 24717 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter

SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter Office Depot Disktabletter Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Calexan forte

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Calexan forte Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Alun

SÄKERHETSDATABLAD Alun Alun Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Alun AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 06.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer EG-nr. Alun Alun

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARDEX A 45

SÄKERHETSDATABLAD ARDEX A 45 Omarbetad 06/12/2011 Revision 5 Ersätter datum 27/09/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 45225, 45212 1.2 Relevanta

Läs mer

This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included.

This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Metal Free Paste

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning HEAVY DUTY DEGREASER Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Pure Comfort Rubs Graffiti Wipes Art. 71004 Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD. Pure Comfort Rubs Graffiti Wipes Art. 71004 Sida: 1 Art. 71004 Sida: 1 Datum för sammanställning: 24.04.2014 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Synonymer: L23000000092 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B)

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B) Omarbetad 11/12/2014 Revision 10 Ersätter datum 22/05/2014 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1960549 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Betong Fin

SÄKERHETSDATABLAD Betong Fin Betong Fin Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Betong Fin SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Avfettningsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 Tefacid Laurin 98 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning High Temperature Grease Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning SCALE REMOVER Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 MILIZID SHINE

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 MILIZID SHINE Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 20121107 Versionsnummer: 4 Omarbetad: 20121218 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER, Fuktslukaren 7100, Mega 7106, rektangulär 7109, refill

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktkod: rengöring elektrolyt 42,0411,015 42,0411,052 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA Omarbetad 06/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL

SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL SUPER SHINE SPECIAL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Super Adhesive Grease Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning:

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning: Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: Version: AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Tollhouse ph-höjer Ämnets namn: Produktkod: 4049 Registrerings

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA Omarbetad 05/06/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Avfettningsmedel

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning CITRUS CLEANER AND DEGREASER Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO KALK-EX. Sulfonsäuren, aliphatisch 75-75-2 607-145-00-4 200-898-6

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO KALK-EX. Sulfonsäuren, aliphatisch 75-75-2 607-145-00-4 200-898-6 Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Material-gruppe: CAS nr: Index nr: EG nr: FINO KALK-EX Avkalkningsmedel 46093 Sulfonsäuren, aliphatisch 75-75-2

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer ID 14301 Intern identifiering 7410 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer