Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)"

Transkript

1 Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Planerar du att anlägga en avloppsanordning på en plats där anslutning till kommunalt avlopp inte är möjlig? Ditt val av anordning kommer att avgöras av lagar och regler, byggnadens, tomtens och omgivningens förutsättningar. Även typen av toalettsystem som du kan tänka dig att använda, ditt intresse för anordningens skötsel och underhåll, anordningens driftkostnader samt inte minst ditt engagemang för miljön kommer att vara avgörande vid valet av avlopps anordning. Äldre avlopp läcker Traditionella reningsmetoder för avloppsvatten har huvudsakligen fokuserat på att avlägsna smittämnen så att inte dricksvattenbrunnar i grannskapet skulle förorenas. De äldre avloppen är dock inte anpassande för våra nya levnadsvanor. Vi använder till exempel mer vatten och fler kemikalier nu än förr. Dessutom spolar vi toaletterna med vatten idag. Avloppen läcker bl.a. ut fosfor och kväve till naturen. Ökad kunskap om detta har medfört att det nu finns höga krav på hur stora utsläppen får vara från en avloppsanordning. Även äldre avlopp ska klara gällande funktions krav för små avlopp. Har du ett befintligt avlopp och ditt besiktningsbevis är äldre än 15 år är det nu hög tid att förbättra reningen. Miljökontorets bildarkiv. Postadress: Eskilstuna kommun, Miljö- och räddningstjänstförvaltningen, Miljökontoret, Eskilstuna Besöksadress: Alva Myrdals gata 3 D e-post: Webbplats: eskilstuna.se/vatten Telefon:

2 Mycket fosfor från våra avlopp har under årens lopp hamnat i bottensedimenten i våra sjöar och vattendrag. Näringsämnena fosfor och kväve orsakar att både småsjöar och Mälaren växer igen och får återkommande algblomningar. Även Östersjön som får sin tillrinning bland annat från Mälaren visar tydliga tecken på övergödning. Det finns idag flera olika sätt att effektivt förhindra att fosfor läcker ut i naturen. Vi råder dig att anlita en erfaren entreprenör eller konsult för att avloppet ska bli fackmannamässigt utfört. Men behöver vi verkligen ordna nytt avlopp? Vi som är så lite i stugan...! Jag som är så gammal...! Vi som är så få i familjen...! Ja, kommunen har beslutat att alla som har vatteninstallationer inne i sin byggnad också ska ha ett godkänt avlopp. Några väljer att koppla bort vattnet och leva lite mer spartanskt. De flesta väljer dock, så småningom, att ordna ett godkänt avlopp även om huset bara är ett fritidshus. Funktionskrav I Eskilstuna kommun gäller hög skyddsnivå överallt för små avlopp. Vissa funktionskrav ska vara möjliga att kontrollera, andra kan antas vara uppfyllda beroende på anordningens art. Grundkrav 1. Avloppsanordningen ska dimensioneras för minst ett hushåll, d.v.s. 5 personer samt åretruntboende. 2. Normalt skyddsavstånd är minst 50 meter mellan avloppsanordningens infiltrerande del/utsläppspunkt och en dricksvattentäkt. 3. Behållare ska vara åtkomliga för att kunna tömmas med slamtömningsbil. Av arbetsmiljskäl bör de inte vara placerade längre än 10 meter från slambilen. Höjdskillnaden mellan behållarens botten och marknivån där slamtömningsbilen ska stanna får vara högst 5 meter. Utrustning som kräver byte av filtersäckar och liknande ska gå att nå med kranbil eller traktor. 4. Dag- och dräneringsvatten får inte ledas till avloppsanordningen. 5. Det ska vara enkelt att kontrollera funktionen samt underhålla anordningen. 6. Installationen ska ske på ett sådant sätt och på en sådan plats att anordningens funktion kan upprätthållas under dess livslängd. Miljökontorets bildarkiv. 7. Det ska finnas en drift- och underhållsinstruktion tillgänglig hos fastighetsägaren. 8. Många avloppsanordningar ska ha ett larm som varnar om driftstörningar skulle inträffa. Larm ska alltid finnas på slutna tankar så att man i god tid blir varse om att det är dags att beställa tömning. 9. Det ska vara möjligt att ta prov på det utgående vattnet (gäller inte slutna tankar eller efter infiltration, våtmarker eller liknande). Funktionskrav rening 10. Avloppsanordningen ska reducera minst 90 % av de syreförbrukande ämnena (mätt som BOD 7 ). 11. Reduktionen av fosforn (tot-p) ska vara minst 90 %. 12. Avloppsanordningen bör uppnå minst 50 % reduktion av kvävet (tot-n). Eskilstuna kommuns mål för att minska övergödningen: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten är år 2020 godtagbara, vilket medför en god hälsa, hög biologisk mångfald och en allsidig användning av mark och vatten i Eskilstuna. (Handlingsprogram med miljöoch folkhälsomål antaget av kommunfullmäktige år 2002).

3 Naturvårdsverkets bild (beskuren). Ofta är det på flera sätt fördelaktigt att anordna avlopp tillsammans med en eller flera grannar. Funktionskrav återföring 13. Avloppsanordningen är utformad så att den möjliggör återvinning av minst 70 % fosforn ur avloppsfraktionen. 14. Målsättningen är att mull, fosfor och övriga närsalter ska återföras till jordbruksmark (i dagsläget är detta inget krav). Funktionskrav hälsoskydd 15. Risken för smitta eller annan olägenhet som kan orsakas av avloppsanordningen ska minimeras. Exponering kan ske genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Avloppslukt får inte spridas till grannarna. Övrigt 16. Om sluten tank används bör toaletterna vara snålspolande. Då hålls närsaltkoncentrationen hög och tömningstillfällena blir färre. Det är bra för både miljön och din plånbok! Det finns extremt snålspolande toaletter som förbrukar mindre än 6 liter vatten per person och dygn! 17. De rengöringsmedel och hygienprodukter som används i hushållet ska i första hand vara fosfatfria. 18. Beroende på lokalisering, antal anslutna hushåll och val av anordning m.m. kan ytter ligare krav bli aktuella. Det kan exempelvis innebära ett ytterligare reningssteg, ökad uppehållstid eller åtgärder som gör att flödet av avloppsvattnet utjämnas före anordningen. Tillgängligheten till utsläppspunkten kan också behöva försvåras om smitt-, eller olycksrisk finns. Vem gör vad innan avloppet är klart att användas? För att få anlägga en avloppsanordning krävs att du har ett tillstånd från miljö- och räddningstjänstnämnden innan du börjar med arbetet. Även innan du ändrar en befintlig anläggning måste en anmälan göras. Såväl ansökan som anmälan ska vara skriftliga. Så här går det normalt till då ett avlopp planeras och anläggs: 1. Du kontaktar oss på miljökontoret och vi bokar en tid för ett besök på din fastighet. 2. När vi träffas på fastigheten får du information och råd.

4 3. Du kontaktar en erfaren entreprenör eller konsult som kan hjälpa dig med valet av toalettlösning och avloppsanordning samt placering av utrustningen utifrån dina önske mål samt fastighetens och omgivningens förutsättningar. Du får även hjälp med att fylla i ansökan och att skapa övriga handlingar som ska bifogas ansökan. 4. Du kontaktar dina grannar i god tid och informerar dem om dina planer. De kan då upplysa dig om var de har sina vattentäkter, avlopp och energibrunnar. Detta är några av de uppgifter som ska ritas in på den situationsplan som du ska bifoga din ansökan. Generellt kan man säga att grannar inom 100 meter från avloppsanordningens infiltrerande del/utsläppspunkt ska kontaktas, men beroende på terrängens utformning m.m. kan andra avstånd komma i fråga. 5. Ansökningshandlingarna görs i ordning av dig och entreprenören/konsulten. Ansökningsblankett kan beställas eller hämtas hos miljökontoret samt på vår webbsida. Av ansökningsblanketten framgår vilka handlingar som ska lämnas in beroende på vilken anordning som är aktuell. 6. Låt berörda grannar lämna sina synpunkter till föreslagen anordning. På ansökningsblanketten finns en sida avsedd för grannyttrande. Är det flera grannar som berörs kan du kopiera den sidan eller hämta den på vår webbsida. Grannen kan även yttra sig på ett separat papper. Om du kommer att släppa ut avloppsvatten på någon Miljökontorets bildarkiv. annans mark ska den berörde markägaren skriva ett intyg eller också tecknar ni ett servitutsavtal. 7. Din ansökan/anmälan sänds till miljökontoret. 8. Då vi fått din ansökan/anmälan och du gjort de eventuella kompletteringar som behövs för bedömningen handlägger miljökontoret normalt ärendet inom tre veckor. Vi har i de flesta fall delegation från miljö- och räddningstjänstnämnden att ta beslut i dessa ärenden. Naturvårdsverkets bild.

5 Situationsplan. 9. Beslut meddelas dig och dina närmaste grannar skriftligt. Alla som får del av beslutet ska skicka tillbaka ett bifogat delgivningskvitto. Tillståndsbeslut kan överklagas av grannarna inom tre veckor från den dag de tog del av beslutet. Om beslutet går dig emot kan du inom tre veckor från delgivning överklaga beslutet till länsstyrelsen. 10. Tillståndsbeslutet vinner laga kraft tre veckor efter delgivning om det inte överklagats av någon berörd. 11. Faktura på avgiften sänds ut. 12. Innan grävarbetet ska starta ska du lämna över en kopia av beslutet till entreprenören som ska anlägga din avloppsanordning. 13. Senast två dagar i förväg ska du kontakta oss på miljökontoret och meddela att avloppsanordningen är klar för att bli slutbesiktad. Observera att besiktningen ska ske innan rörgravar m.m. fylls igen. 14. Besiktning av anordningen görs av någon av oss miljöinspektörer på miljökontoret. Vi kontrollerar bl.a. att anordningen överensstämmer med tillståndsbeslutet och dina lämnade upplysningar. 15. När anordningen är besiktad skickar vi dig ett besiktningsbevis. 16. Nu får du använda avloppet! Miljösanktionsavgift Om du anlägger ett avlopp utan att först ha fått ett tillståndsbeslut kommer du att debiteras en miljösanktionsavgift. Avgiften var i januari 2012 mellan och kronor beroende på vilken överträdelse som skett. Du kan dessutom bli tvungen att blottlägga anordningen igen så att den är möjlig att besiktas av miljöinspektören. Om anordningen bedöms kunna utgöra risk för människors hälsa eller miljön måste anläggningen avlägsnas.

6 Naturvårdsverkets bild. När avloppet är klart Beroende på vilken anordning du valt tecknar du ett serviceavtal för skötsel och eventuell provtagning. En kopia av serviceavtalet ska skickas till miljökontoret. Du eller företaget du tecknat serviceavtal med utför regelbunden skötsel och underhåll av anordningen. På en del anordningar ska även regelbunden provtagning ske. För flera typer av anordningar ska uppgifter årligen redovisas till miljökontoret. Det kan exempelvis vara kvitton som visar hur stor förbrukningen av fällningskemikalier varit under året. Du kan i vissa fall slippa den kommunala hämtningen av restprodukter från din avloppsanordning. Tillstånd att själv ta hand om restprodukter från avlopp eller en sorterande toalettlösning söker du på blanketten: Ansökan om eget omhändertagande av toalettavfall och slam. Den hand läggare som du har kontakt med angående avloppsansökan kan informera mer om detta. Det är viktigt att hanteringen sker på ett hygieniskt godtagbart sätt och att tillräckliga spridningsytor finns. Olika avloppslösningar som uppfyller kommunens funktionskav Miljökontorets bildarkiv. Sorterande system d.v.s. två- eller trerörslösningar Grundprincipen är att urin och fekalier, utan eller med låg vatteninblandning, tas om hand separat. Bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) renas separat i en slamavskiljare med efterföljande rening i en markbädd eller i en förstärkt infiltration. (Efter lagring, kompostering eller rötning ska toalettavfallet kunna användas som gödsel på jordbruksmark eller egna odlingar).

7 Icke sorterande system d.v.s. ettrörslösningar I ett icke sorterande system blandas WC-vatten med bad-, disk- och tvättvatten. Minireningsverk Minireningsverk har i stort sett samma teknik som stora reningsverk, d.v.s. slamavskiljning, sedimentering, biologisk och kemisk rening. Efter minireningsverket leds vattnet vidare till efterpolering som sker i en förstärkt infiltration, markbädd eller liknande. Processen ger stor slamvolym och flera slamtömningar per år krävs i regel. Kemisk fällning i slamavskiljare Fällningskemikalier blandas i före slamavskiljaren, inne eller utomhus. Fosforfällningen sker i slamavskiljaren. Denna lösning ger mer slam och kräver därför ofta en större slamavskiljare samt fler slamtömningar per år. Fosforbindande filtermaterial En markbädd med tät botten kan utrustas med en efterföljande fosforfälla. Anläggningen måste placeras så att de kan nås med kranbil eller traktor eftersom innehållet ska bytas ut med jämna mellanrum. Observara att en filtersäck väger dubbelt så mycket vid hämtnings till fället som vid leveransen. Detta eftersom säcken även innehåller vatten då den ska hämtas. Eskilstuna Energi och Miljö AB kan ibland behöva rådfrågas inför placeringen av fosforfällan. Vem ansvarar för vad? Verksamhetsutövare = fastighetsägare = DU: ska se till att ditt avlopp uppfyller lagkraven ansöker vid behov om tillstånd för nytt avlopp sköter och underhåller ditt avlopp ser till att det som hamnar i ditt avloppsvatten inte orsakar driftproblem i ditt avlopp och inte kan skada miljön rapporterar beroende på vald reningsteknik in uppgifter till miljökontoret Miljökontoret/Miljö- och räddningstjänstnämnden = tillsynsmyndighet: bedriver tillsyn på befintliga enskilda avlopp förbjuder användning av undermåliga avlopp kan utifrån din fastighets förutsättningar informera dig om möjliga reningstekniker men får inte agera konsult ställer krav angående rening och möjlighet till kretslopp av näringsämnen granskar ansökningar och ger tillstånd till nya avlopp besiktar nya avlopp alldeles innan de är färdiga att ta i bruk granskar inlämnade uppgifter angående drift, underhåll och provtagning Konsulter/entreprenörer: hjälper dig att välja den reningsteknik som är bäst för dig, din fastighet och miljön projekterar ditt nya avlopp fyller tillsammans med dig i blanketten för avloppsansökan kan beställa reningsutrustningen åt dig gräver och installerar ditt nya avlopp sköter tillsammans med dig drift, service, underhåll och provtagning Eskilstuna Energi & Miljö AB eller av dem anlitat företag: hämtar slam från enskilda avlopp hämtar fosforbindande filtermaterial hämtar latrintunnor från många fastigheter utvinner biogas från slammet komposterar latrin och återför mull till jordbruksmark

8 Miljö- och räddningstjänstnämndens taxa Enskilda avloppsanordningar omfattas av miljö- och räddningstjänstnämndens tillsyn enligt miljöbalken (SFS 1998:808). Med stöd av 1 i 27 kapitlet miljöbalken tar miljökontoret ut olika avgifter vid vår tillsyn och handläggning av ansökningar m.m. Kommunfullmäktige fastställer taxan som indexjusteras årligen. Ansökningsavgift En ansökningsavgift tas ut för miljökontorets prövning av din ansökan. Ansökningsavgiften är kronor för ett nytt avlopp med WC (2014). Tillsynsavgift Med tillsyn menas all den tid som miljökontoret lägger ner på handläggningen av ett ärende d.v.s. telefonsamtal, brevskrivning, förelägganden, inspektion på plats inklusive resor m.m. I samband med tillsyn av enskilda avlopp tar miljökontoret ut en avgift för två timmars handläggningstid. Tillsynsavgiften är 890 kronor per timme (2014). Tillsynsbesök före åtgärder Om en ansökan om avlopp lämnas in inom två år från förstagångsbesöket på fastigheten kommer vi att dra av avgiften från ansökningsavgiften. Tillsyn då avloppet är åtgärdat Miljökontoret tar även ut en avgift för att utföra tillsyn på nya enskilda avlopp. Den huvudsakliga tillsynen sker på anläggningar med fosforbindning (kemisk fällning och fosforfällor). Tillsynen innebär främst granskning av inskickade kontrollintyg och kvitton som erhållits vid inköp av fällningskemikalier eller filtermaterial. Regler och information Läs om avlopp och saneringsområden i Eskilstuna. Kolla ditt avlopps status med hjälp av vår checklista. Här kan du även hämta ansökningsblanketten och extra exemplar av grannyttrandet. En nationell kunskapsbank om små avlopp där du finner utförlig information om allt som är viktigt att tänka på när ett avlopp ska anläggas. Kommunen betalar för att kunna hänvisa dig till avloppsguiden och för att webbsidan alltid ska vara aktuell. och vatten.se Miljöbalken (SFS 1998:808) Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Små avlopps anläggningar. 2008:3 Handbok till allmänna råd Förordning om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259) Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS 2003:17) Statens Geologiska Undersökningars brunnsregister m.m. Eskilstuna Energi och Miljö AB har hand om slamtömningen i kommunen. Reviderat

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun Antagen av Miljönämden 2012-12-03 Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte och omfattning... 4 2.1

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Broschyren är sammanställd av Bygg- och miljökontoret, Ånge

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 2 När krävs tillstånd 2 Förhandsförfrågan om bygglov. 2 Innan en ansökan lämnas in.. 3 Ansökan/anmälan 3 Bilagor till

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.30 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande, 112 -- 128 Arto Viitanen (mp) ers. för Ingemar Nygren (mp) v. ordf. Sven Frejd

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11

Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg-och miljöavdelningen Jan Lindberg TJÄNSTESKRIVELSE 2009-01-26 Dnr 08/234 1(2) Bygg- och miljönämnden Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009

Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009 Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009 Inledning... 2 Nulägesbeskrivning... 3 Trosa kommuns arbete hittills med vatten- och avloppsplanering... 3 Gemensamma avloppsanläggningar

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik

Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik Rapport Dokumentation 2010:5 2010-09-21 September 2010 201 Dokumentation Handläggarseminarium VA-juridik Nässjö, 2010-09-29 Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB Björn Eriksson, Avloppsguiden AB

Läs mer

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun Stockholm Västra Götaland Skåne Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun För mer information kontakta: Länsstyrelsen

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer