14. Konsekvensbedömning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "14. Konsekvensbedömning"

Transkript

1 Omfattning och inriktning Syftet med konsekvensbedömningen är att underlätta förståelsen av planen och dess konsekvenser. Beskrivningen av planens konsekvenser skall utvecklas under hela planeringsprocessen, både under samrådsutställningen där synpunkter och kunskapsunderlag inhämtas från både myndigheter, organisationer och allmänhet samt i samband med t.ex. kommande fördjupningar av översiktsplanen eller vid detaljplanläggning. Översiktsplanen innehåller huvudsakligen långsiktiga strategier där det finns stor osäkerhet om och i vilken takt eller omfattning som olika projekt kommer att genomföras. Den innehåller också i stor utsträckning generella riktlinjer och rekommendationer för förhållningssätt till hantering av t.ex. naturoch kulturhänsyn vid nyexploatering. Översiktsplanen överensstämmer i stort med befintliga planer, handlingsprogram mm och är till en del en sammanställning av tidigare kommunala och statliga ställningstagande. De konsekvenser som översiktsplanen specifikt bidrar till är därmed begränsade. Konsekvensbeskrivning eller miljökonsekvensbeskrivning Enligt 4 kap. 1 plan- och bygglagen (PBL) skall översiktsplanens innebörd och konsekvenser kunna utläsas utan svårighet. Planbeskrivningen skall redogöra för planens konsekvenser enligt 4 kap. 8 PBL. Kommunen bestämmer vilken inriktning och omfattning som konsekvensbeskrivningen skall ha. Den 21 juli 2004 kompletterades PBL med att vid upprättande av översiktsplan skall bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivning i 6 kap och 22 miljöbalken tillämpas om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För översiktsplaner som har påbörjats före den 21 juli 2004, vilket gäller denna plan och som antas före den 21 juli 2006, gäller övergångsregler. Enligt övergångsregler behöver inte en miljöbedömning enligt den nya lagstiftningen göras för dessa planer. Österåkers kommun antog denna översiktsplan den 29 maj 2006 varför ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas för översiktsplanen. Riksintressen I kommunen finns följande riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken: Kommunikation: E 18, Norrortsleden och trafikplats Rosenkälla Friluftslivet: Ytterskärgården, mellanskärgården, Roslagskulla, del av Bogesundslandet. Kulturmiljö: Rydboholm, Roslags-Kulla, Wira bruk, skärgården Husarö-Ingmarsö samt del av Åkers kanal. Sjörök vid Brevik Totalförsvaret: två större områden norr om väg 276 mellan Åkersberga och Roslags- Kulla. I kommunen finns följande riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken: Kust- och skärgårdsområdet. Samtliga riksintressen beskrivs i översiktsplanen och rekommendationer ges för att värna om dessa områdens särskilda värden. Beträffande riksintresset Kust- och skärgårdsområdet enligt 4 kap. miljöbalken föreslår översiktsplanen att avgränsningen för riksintresseområdet ändras så att områden väster om väg 276 inte längre ingår i riksin- 51

2 tresset. Motiv till detta är att området liksom områden inom Åkersberga tätort inte kan anses tillhöra kust- eller skärgårdsspecifikt intresse för det rörliga friluftslivet. Regionala och mellankommunala aspekter De viktigaste regionala och mellankommunala aspekterna beskrivs vara kommunikationer, transporter, vatten- och avloppsfrågor samt skärgårdsfrågor. En väl utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik är avgörande för att bostads- och arbetsmarknaden skall fungera. Vatten- och avloppsfrågor är också viktiga ur miljösynpunkt liksom bevarande av regional grönstruktur. Jämställdhetsaspekter Den breda sammansättningen av arbetsgrupp och medverkande förvaltningar i översiktsplanearbetet bedöms ha bidragit till att ge planen en inriktning där även jämställdhetsperspektivet beaktas. Den unga men framförallt den äldre andelen av kommunens befolkning beräknas öka. I planen redovisas att resurser för äldrevård och omsorg måste kompletteras. Vidare sägs att skolor och förskolor måste byggas ut. För att erhålla långsiktigt hållbar utveckling säger planen att man skall sträva efter en jämn åldersfördelning samt att tillgodose bostadsefterfrågan genom ett allsidigt utbud till storlek och upplåtelseform. Översiktsplanens förslag till kollektivtrafik ger fördelar för kollektivtrafikresande och därmed även kvinnor och unga, som i större utsträckning nyttjar kollektivtrafiken. Samtidigt kan konstateras att en stor andel av de boende även fortsättningsvis kommer att vara bilberoende. Barnaspekter I översiktsplanen anges att den snabba beräknade befolkningsökningen kommer att ställa krav på utbyggnad av skolor och förskolor, framförallt i förnyelseområden. Vidare sägs att en långsiktig planering inom skolsektorn även är angelägen med hänsyn till utveckling av kollektivtrafik, GC-vägar liksom tillgång till idrottsanläggningar och grönområden. Se vidare kapitel 6. En stor andel av kommunens bostäder kommer att ligga inom område där skjutsning i bil kommer att krävas för att barn skall kunna delta i fritidsaktiviteter mm. I översiktsplanen framhålls emellertid vikten av trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder och då främst separata gång- och cykelvägar, se avsnitt 11 Kommunikationer. Översiktsplanen bedöms i viss mån bidra till att barn och ungdomars behov tillgodoses i den fysiska miljön. Den största påverkan på den fysiska miljön sker dock i senare planeringsskeden. Tätorts- och landsbygdsutveckling Ny bebyggelse koncentreras till tätorterna och kommer i första hand tillkomma genom omvandling och förtätning innanför tätorternas nuvarande gränser. Undantag är Täljöviken som dock direkt gränsar mot den centrala tätorten. Först i andra hand kommer utbyggnadsområden att tas i anspråk utanför tätorten. Utbyggnadsstrategin ger god servicetillgänglighet för ny bebyggelse och innebär ett effektivt nyttjande av gjorda investeringar. Bebyggelsestruktur och goda bostadsmiljöer Översiktsplanen bedöms ge goda förutsättningar för att attraktiva boendemiljöer kommer att utvecklas i kommunen. Miljöpåverkan genom relativt stor andel enskilt bilresande är en konsekvens av den bebyggelsestruktur som översiktsplanen redovisar. Påverkan på grund- och ytvatten genom föroreningar kommer däremot att minska genom utbyggt vatten och avlopp. Näringsliv Översiktsplanen bedöms verka för att bibehålla eller öka arbetsplatskvoten genom att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Översiktsplanen redovisar att planberedskap måste finnas för att kunna erbjuda arbetsplatsområden för olika kategorier av arbetsplatser, från arbetsplatser i bostadsområden till störande småindustrier. Turism och fritidsområden Översiktsplanen bedöms bidra till utvecklingen av turismen och fritidsområden eftersom bl. a. en kust- respektive grönplan skall tas fram, båttrafiken förbättras och allmänhetens tillgång till natur- och kulturvärden liksom båtlivets behov skall beaktas i planeringen. Övriga allmänna intressen Nedan beskrivs kort konsekvenserna för allmänna intressen. En samlad bedömning av påverkan på miljökvalitetsmålen redovisas under avsnitt Nationella, regionala och kommunala miljökvalitetsmål. Natur, kultur, friluftsliv och vattenmiljö I översiktsplanen beskrivs de områden som har höga natur-, kultur- eller friluftsvärden i text och karta. Vattenmiljöer beskrivs under särskild rubrik. Genom de rekommendationer och riktlinjer som finns i översiktsplanen bedöms förutsättningarna i viss mån förbättras för att områden som har höga natur-, kultur- eller friluftsvärden liksom värdefulla vattenmiljöer kan skyddas och bevaras. 52

3 Areella näringar Jord- och skogsbruket svarar för den största arealen i kommunen och den användningen bedöms bestå under lång tid. De rekommendationer och riktlinjer som ges i översiktsplanen syftar till att på lång sikt säkerställa skogs- och jordbruksmarkens värde. Utöver översiktsplanen kommer en jord- och skogsbruksplan att tas fram. Jordbruksmark kan dock komma att tas i anspråk för ny bebyggelse, om inte starka andra bevarandevärden finns såsom natur-, kultur- eller friluftslivsvärden. Strandskydd Inom kommunen gäller generellt 100 m strandskydd vid havet, insjöar och vattendrag. För vissa delar av kommunen råder ett utvidgat strandskydd på 300 m. Inom områden med detaljplan gäller vanligen inte strandskydd. Syftet med strandskyddet är att för allmänheten trygga tillgången till stränder för bad och friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Genom strandskyddet förhindras bebyggelse eller annan för miljön störande verksamhet såsom t ex muddring. Miljö- och riskfaktorer Översvämningsrisker Avbördningen från Garnsviken skall säkerställas för att minska risken för översvämningar och dammbrott i Åkers kanal. Den globala uppvärmningen innebär att havsnivån förväntas stiga i Östersjön. Ett planeringsunderlag över Åkersberga med omnejd håller på att tas fram av SMHI där högsta vattennivåer på 100-års sikt redovisas. Transporter av farligt gods Primära transportleder för farligt gods i kommunen är E18 och väg 274. Sekundär transportled är väg 276. Länsstyrelsen har rekommendationer för skyddsavstånd, vilka redovisas i översiktsplanen. Vidare anges faktorer som skall beaktas vid detaljplanering invid en transportled för farligt gods. Miljöfarliga verksamheter I planen nämns att det finns ett femtiotal kända förorenade områden och att undersökning och särskilt hänsynstagande krävs vid planläggning och tillståndsprövning. Dessa områden redovisas ej i översiktsplanen. Vidare nämns inget om plan för sanering av t ex förorenande deponier. Se även karta över Miljö- och riskfaktorer med tillhörande lista under kapitel 13. Miljökvalitetsnormer Utsläppen till luft ligger i kommunen under av regeringen meddelade miljökvalitetsnormer, enligt de beräkningar som utförts av luftvårdsförbundet. Vägs ände? eller nya möjligheter? Försvarets intressen Översiktsplanen bedöms medverka till att försvarets intressen kan tillgodoses på lång sikt. 53

4 Nationella, regionala och kommunala miljömål Riksdagen har beslutat om totalt 16 nationella miljömål varav 15 är relevanta för Österåker. De regionala målen är en konkretisering och kvantifiering av de nationella miljökvalitetsmålen. De regionala målen skall bl. a. vara en grund för kommunala översiktsplaner. Lokala mål kommer att tas fram som en konkretisering för att uppnå nationella och regionala miljökvalitetsmål baserat på förhållandena i Österåkers kommun. Nedan görs en översiktlig bedömning huruvida översiktsplanen bedöms verka för eller mot en uppfyllelse av uppställda miljömål. Begränsad klimatpåverkan att växthusgaser i atmosfären skall stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Översiktsplanen bedöms inte medverka till måluppfyllelse, men inte heller bidra negativt till målet. Andelen bilresande i förhållande till resande med kollektivtrafik bedöms inte komma att minska. Satsningar på bl a Roslagsbanan och planering för nya bostadsområden i anslutning till Roslagsbanan kan dock ses som en kompensation för den trafikalstrande omvandlingen av fritidshusområden till permanentboende. Frisk luft att luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Översiktsplanen bedöms inte medverka till måluppfyllelse, men inte heller bidra negativt till målet. Se under rubrik Begränsad klimatpåverkan. Bara naturlig försurning att de försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader. Översiktsplanen bedöms inte medverka till måluppfyllelse, men inte heller bidra negativt till målet. Se under rubrik Begränsad klimatpåverkan. Giftfri miljö att miljö skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Översiktsplanen bedöms i viss mån medverka till måluppfyllelse. I översiktsplanen är viktiga miljö- och riskfaktorer beskrivna, vidare anges att dessa faktorer skall beaktas vid planhandläggning och tillståndsprövning. I översiktsplanen sägs att erforderliga skyddszoner utmed vägar för transporter av farligt gods skall utredas i samband med detaljplanering, förhandsbesked och bygglovprövning. Skyddande ozonskikt att ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. Detta har inte bedömts vara en fråga för översiktsplanen utan får hanteras i annan ordning. Säker strålmiljö att människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. Översiktsplanen bedöms medverka till måluppfyllelse. I planen beskrivs vilka regionala kraftledningar som finns i kommunen samt var konflikter kan uppstå med planerat utvecklingsområde vid Täljöviken. Översiktsplanen säger här att alternativ dragning eller markförläggning bör prövas på vissa sträckor. I översiktsplanen redovisas inga riktvärden. Ingen övergödning att halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte skall ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Översiktsplanen bedöms medverka till måluppfyllelse, se nedan under Levande sjöar och vattendrag respektive Hav i balans samt levande kust och skärgård. Levande sjöar och vattendrag att sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden, samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftslivet värnas. Översiktsplanen bedöms medverka till måluppfyllelse eftersom det allmänna VAverksamhetsområdet föreslås byggas ut samt källsortering och lokalt omhändertagande av dagvatten ger förutsättningar för en väsentligt mindre belastning på recipienterna. De flesta sjöar och vattendrag i kommunen ingår i områden av riksintresse eller lokalt intresse för kulturminnesvård, naturvård och friluftsliv. Samverkande intressen förstärker således möjligheterna att bevara levande sjöar och vattendrag. 54

5 Grundvatten av god kvalitet att grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Översiktsplanen bedöms medverka till måluppfyllelse eftersom det allmänna VA-verksamhetsområdet föreslås byggas ut varvid risken för förorening av grundvattnet samt saltvatteninträngning minskar. Vidare föreslås utbyggnad av befintligt eller etablering av nytt reningsverk. För kommundelar som ligger utanför allmänt verksamhetsområden säger planen att förutsättningar för samverkan med andra kommuner skall utredas. Grundvattentäkter bör skyddas även om allmän utbyggnad kommer till stånd. Hav i balans samt levande kust och skärgård att Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt känsliga områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar. Översiktsplanen bedöms medverka till måluppfyllelse eftersom tillförseln av föroreningar inte beräknas öka och helst minska, se ovan under Levande sjöar och vattendrag. I utvecklingsområdet Täljöviken kan bebyggelse m.m. tillkomma inom strandnära områden. Fortsatt planeringsarbete får visa huruvida detta kommer att innebära konflikter med måluppfyllelse eller ej. Detta gäller även för eventuellt reningsverk väster om Täljöviken avseende utsläpp i Trälhavet. En kustplan kommer att tas fram för skärgården och kommunens norra områden där bl. a. skydd av stränder och andra natur-, kultur- och friluftsvärden samt möjligheter till service och boende skall studeras. Vidare skall en trafikplan för skärgården tas fram. Dessa planer verkar för måluppfyllelse. Myllrande våtmarker att våtmarkernas ekologiskt och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Översiktsplanen bedöms medverka till måluppfyllelse eftersom alla områden som redovisas i Naturvårdsplanen tillsvidare anses utgöra ESKO-områden (Ekologiskt särskilt känsliga områden). Naturvårdsplanen skall ses över i detta avseende. Enligt miljöbalken skall ESKO-områden skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Bl. a Träskmossen och Karsvreta träsk är föremål för utredning om hur områdena skall kunna få ett varaktigt skydd och förvaltning. Se även miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Levande skogar att skogen och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Översiktsplanen bedöms medverka till måluppfyllelse eftersom en grönplan avses tas fram där biologisk mångfald, rekreation och kulturmiljö omfattas. Vidare säger översiktsplanen att den rika tillgången till grönområden i kommunen skall vara en utgångspunkt för fortsatt planering och utbyggnad. Planens intentioner är att regional grönstruktur skall bevaras. Ett rikt odlingslandskap att odlingslandskapet och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. Översiktsplanen bedöms delvis medverka till måluppfyllelse. I samband med planering för ny bebyggelse bedöms att jordbruksmark kan komma att tas i anspråk. Om andra bevarandevärden för natur- eller kulturmiljövård eller rekreation föreligger är sannolikheten större att jordbruksmarken bibehålls vid en exploatering. Översiktsplanen ger uttryck för att jordbruket bl a fyller en viktig funktion för att hålla landskapet öppet. God bebyggd miljö att städer och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en bra regional och global miljö. Natur- och kulturvärdena skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Översiktsplanen bedöms medverka till måluppfyllelse genom utveckling av levande tätortscentrum, en varierad bebyggelse, boendeservice och tätortsnära rekreationsområden. Riktlinjer för bebyggelse och gestaltning har tagits fram som bilaga till översiktsplanen. Samtidigt bedöms natur,- kultur,- och friluftsvärden kunna värnas och påverkan på grund- och ytvatten, genom föroreningar, kommer att kunna minskas. Den stora andelen enskilt bilresande kommer till viss del kompenseras genom satsningar på Roslagsbanan och utveckling av bostadsområden i närhet av Roslagsbanan. 55

6 15. Fortsatt arbete 15. Fortsatt arbete Den kommunövergripande översiktsplanen är till sin integrerade natur sådan att den aldrig blir helt färdig. Kommunens kontinuerliga utveckling och förändring medför att olika delaspekter fortlöpande behöver studeras och eventuellt omprövas. Planprogram och fördjupningar för olika geografiska delområden behöver upprättas som underlag för detaljplanering. Sektorstudier behöver göras för vägar och teknisk försörjning liksom för kultur och natur. Plan- och bygglagen (PBL) kräver därför att kommunen minst en gång per mandatperiod prövar planens aktualitet varför nästa aktualitetsprövning bör ske senast år I översiktsplanen redovisas några områden som relativt omgående bör bli föremål för fortsatta studier. Bland dessa kan nämnas: Uppdatering av trafikplanen inklusive en brygg- och trafikplan för skärgården Upprätta kustplan för skärgården och kommunens norra kustzon inklusive lokalisering av hamnar och uppläggningsytor för fritidsbåtar Upprätta fördjupad översiktsplan (FÖP) eller planprogram för större utvecklingsområden Upprätta planprogram för Ljusterö Upprätta översiktliga rekommendationer för utformning och gestaltning av bebyggelse 56 Upprätta grönplan som omfattar biologisk mångfald, rekreation och kulturmiljö inklusive kartläggning av biotopskyddsområden Upprätta jord- och skogsbruksplan Upprätta kommunala miljömål Upprätta VA-strategi och dagvattenpolicy inkl. geohydrologisk utredning som underlag bebyggelseutveckling och tillståndsgivning Upprätta riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats i olika typer av områden Österåkers skärgård är ett uppskattat mål för lokal och långväga båtturism

7 16. Bilag or, planeringsunderlag mm 16. Bilagor, planeringsunderlag mm Bilagor 1. Byggnadsnämndens övergripande riktlinjer för bebyggelse och gestaltning 2. Verksamhetsområden i centrala Åkersberga 3. Miljömål 4. Länsstyrelsens granskningsyttrande 5. Samlingskarta A2 över mark- och vattenanvändning Förkortningar och förklaringar ÖP - Översiktsplan FÖP - Fördjupning av översiktsplan DP - Detaljplan KF - Kommunfullmäktige KS - Kommunstyrelsen KML - Kulturminneslagen LOD - Lokalt omhändertagande av dagvatten MB - Miljöbalken PBL - Plan och Bygglagen RTK - Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting ARO - Avrinningsområde pe - personekvivalent Förnyelseområde = tidigare fritidshusområde som genomgår omvandling till permanentboende. Utvecklingsområde = område för vilket översiktsplanen övergripande anger kommande planering och framtida markanvändning. Utvecklingsområdet kan omfatta både förnyelseområden och nyexploatering. Utredningsområde = område för vilket krävs kompletterande studier t.ex. beträffande kommunikationer eller VA innan den framtida användningen kan anges. Planeringsunderlag Sektorövergripande dokument Översiktsplan för Österåkers kommun, antagen av KF , redaktionell bearbetning 1992 Underlag för långsiktig strategisk planering, , för Österåkers kommun Program för Översiktsplan för Österåkers kommun 2006, Stadsarkitektkontoret Underlag till Handlingsprogram för förnyelseområdena, Stadsarkitektkontoret, FÖP för Svinninge, Stadsarkitektkontoret, preliminär handling 2002 Vision Täljöviken underlag för planprogram, Stadsarkitektkontoret, 2003 Stockholm Nordost en vision, diskussionsunderlag för UNO, White arkitekter Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen RUFS 2001 Genomförande av RUFS 2001, lägesrapport 2004 Remiss, Regionala miljömål för Stockholms Län Kap 4. Bebyggelseutveckling Skärgården i förändring, Skärgårdspolitiken och skärgårdens utveckling, RTK PM 8, juni 2004 Stockholms kust och skärgård, Utmaningar och möjligheter, RTK, koncept januari 2005 Kap 5. Befolkningsutveckling och bostäder Befolkningsprognos 2004 för Österåkers kommun, Lokalförsörjningsprogram för Vård- och Omsorgsnämnden , 2004 Lokalförsörjningsprogram för skolor Kap 6. Näringsliv Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen, Österåkers kommun 2002, Resurs AB Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen, Roslagen 2002, Resurs AB Kap 7. Kulturmiljö I Roslagen, Kulturhistoriska miljöer i Österåker, Stockholms Länsmuseum/ Österåkers kommun, 1998 Täljöviken, kulturgeografisk analys, Stockholms Läns Museum, 2004:5 57

8 Sökordsregister Riksantikvarieämbetets byggnadsregister samt riksinresseområdesregister Brottö - ett representativt skärgårdsjordbruk i Sthlms län, Länsstyrelsen i Stockholms Län 2004:13 Kap 8. Natur- och friluftsmiljö Angarnkilen, Upplevelsevärden i Stockholmsregionens gröna kilar, RTK 3:2004 Områden av riksintresse Naturvård Friluftsliv, Länsstyrelsen i Stockholms Län, 2001:15 Aldrig långt till naturen, Länsstyrelsen i Stockholms Län 2003:20 Naturkatalog för Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms Län, 1997 Naturvårdsprogram för AB län, Länsstyrelsen i Stockholms Län, 1993 Grönstruktur i Stockholmsregionen, 1996 rapport 2, RTK Naturvårdsplan för Österåkers kommun Kap 9. Vattenmiljö Skyddsvärda grundområden i Svealands skärgårdar, Länstyrelsen i Stockholms län, 2003:05 Kap 10. Kommunikationer Trafikplan för Österåkers kommun, Exploatering/Teknik/Mät, mars 2004 IT-Infrastrukturprogram för Österåkers kommun , Förstudie för väg 276 i Åkersberga, Vägverket januari 2005 Roslagsbanan delen Täljö-Åkersberga, Ramböll, mars 2005 Kap 11. Teknisk försörjning Avfallsplan , antagen av KF Österåkers kommun, Roslagsvatten AB, Fyra utredningar , Kap 12. Miljö- och riskfaktorer Sanering av förorenad mark en förutsättning för god miljö, Länsstyrelsen i Stockholms Län, faktablad 2003:07 Riskhänsyn vid ny bebyggelse, Länsstyrelsen i Stockholms Län, 2000 Bättre plats för arbete, Boverket m.fl. Allmänna råd 1995 Miljökvalitetsnormer för luft - En vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet, Länsstyrelsen i Stockholms Län Översiktlig skredriskkartering, Statens Räddningsverk, 1996 Detaljerad översvämningskartering längs Österåkers kommuns kust, SMHI 2005 Sökordsregister Arnö: sid 15 Björkhaga: sid 13 Brevik: sid 8, 13, 32, 34, 49 Brottö: sid 8, 23, 25 Brännbacken: sid 3, 14, 32, 44, 46, 47 Flaxenvik: sid 8, 13 Grandalen: sid 13 Husarö: sid 4, 8, 23, 39, 49 Ingmarsö: sid 8, 23, 39, 40 Lervik: sid 4, 8, 13, 32, 39, 40 Linanäs: sid 15, 32, 40, 41, 47 Ljusterö: sid 1, 7, 8, 10, 14, 15, 19, 20, 29, 30, 32, 36, 39, 40-42, 44, 47 Långhundraleden: sid 4, 6, 19, Margretelund: sid 4, 14, 23, 40, 41, 47 Marum: sid 15, 23 Mellansjö: sid 14, 15, 34, 41, 42, 47 Mellanskärgården: sid 8, 27, 49 Norrö: sid 8, 13 Rosenkälla: sid 5, 8, 13, 14, 36, 39, 44, 46, 49 Roslags-Kulla: sid 10, 14, 22-24, 27, 34, 36, 39, 41, 42, 44, 49 Rydbo: sid 1, 10, 11, 13, 30, 34, 41, 42, 46, 47 Rydboholm: sid 4, 8, 22, 27, 28, 49 Skärgårdsstad: sid 1, 10, 14, 40, 41, 47 Solberga: sid 1, 10, 13 Stava: sid 1, 10, 11, 13, 14, 23, 24, 30, 36, 38, 44, 46, 47 Svinninge: sid 1, 4, 8, 10, 11, 29, 36, 38, 41, 47 Säby: sid 13, 23, 30, 42 Täljöviken: sid 8, 11, 24, 29, 30, 38, 44, 50, 52, 53 Ullna: sid 27, 30, 36, 46 Wira: sid 1, 4, 6, 10, 14, 22, 23, 41, 49 Ytterskärgården: sid 8, 27, 30, 49 Åkersberga: sid 1-5, 7, 8, 10, 11, 13-15, 18, 29, 32, 36, 38-42, 44, Åkers-Berga: sid 4 Åsätra: sid 15, 29, 47 Åsättra: sid 40 Öarna i leden: sid 8 Östanå: sid 1, 4, 10, 14, 23, 27, 30, 36, 39, 40 Östra Lagnö: sid 8, 28 58

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 GRANSKNINGSHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för HÅCKSVIK INDUSTRIOMRÅDE OMFATTANDE FASTIGHETEN LISSLARP 1:18 MED FLERA i Håcksvik, Svenljunga kommun, Västra Götalands

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Miljöstrategi för Arvika kommun

Miljöstrategi för Arvika kommun 2015-05-06 Miljöstrategi för Arvika kommun Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Inledning Miljöfrågan är både en global och en lokal fråga. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN

MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antaget i kommunfullmäktige den 25 mars 2010 Sigtuna kommun Miljöprogram för Sigtuna kommun En god miljö är en förutsättning för människors och andra organismers liv på

Läs mer

Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006

Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006 Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006 Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 29 maj 2006. Dokumentet har producerats av SWECO FFNS arkitekter. Framsida - Ennäsudden vid Östanå och kv.

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Bilaga till Översiktsplan för Vansbro kommun INLEDNING En översiktsplan ska alltid innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Denna ska gå igenom den miljöpåverkan

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Vad är en översiktsplan och hur går det till?

Vad är en översiktsplan och hur går det till? 228 Vad är en översiktsplan och hur går det till? 9. VAD ÄR EN ÖP? 229 VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN? Den kommunövergripande översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument. Planen medverkar till en gemensam

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

- grunddragen i fråga om tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse, samt

- grunddragen i fråga om tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse, samt ÖP 2002 Tanums kommun 1 Inledning Kapitel 1 Inledning Bakgrund Två nya lagar för beslut om miljön, naturresurslagen (NRL) samt plan- och bygglagen (PBL), trädde i kraft år 1987. Kommunerna fick därmed

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Koppling till de nationella miljömålen. Koppling till de nationella miljömålen

Koppling till de nationella miljömålen. Koppling till de nationella miljömålen i 1. Klimat- och energiplan Handlingsplan för hållbar tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen Sida 1 (9) Peter Eskebrink och Jenny Ohlsson Ur KS, TN och MBN är påbörjat. politiskt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2015-02-25 Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun,

Läs mer

2 FRAMTIDSFRÅGOR FÖR KOMMUNEN

2 FRAMTIDSFRÅGOR FÖR KOMMUNEN 2 FRAMTIDSFRÅGOR FÖR KOMMUNEN Kommunstyrelsen fastställer varje år en befolkningsprognos som utgör underlag för all planering i kommunen. En befolkningsprognos görs också för mindre geografiska områden

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Miljömål och indikatorer

Miljömål och indikatorer Miljömål och indikatorer Bernt Röndell Karin Öberg Bernt.rondell@naturvardsverket.se Karin.oberg@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se www.miljomal.nu Samhälle & Miljömål / Miljöindikatorer www.eea.eu.int

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/8 2015-03-03 BTN14/86 Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Behovsbedömningen

Läs mer

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun asdf GRANSKNINGSYTTRANDE 1(6) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Björn 040-25 23 15 asa.bjorn@m.lst.se Miljö- och byggnadsnämnden Nya Rådhuset 271 80 Ystad Utställning av fördjupad översiktsplan

Läs mer

MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN

MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2007-05-08 Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en god miljö! Det är nu vi avgör vilken miljö vi ska lämna över till våra barn och

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Miljöprogram. Miljöprogram

Miljöprogram. Miljöprogram Miljöprogram Miljöprogram för Skellefteå kommunkoncern för Skellefteå kommunkoncern INLEDNING Vad är bra livsmiljö för dig? Är det den tätortsnära skogen eller är det parken och lekplatsen nära dig? Vi

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-02-04 PLAU 1:8 Dnr. KS 2014/0321-212 Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun Planarbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Bilaga till presentation på konferensen Fokus Miljörätt den 6 december 2012 av Pernilla Strid

Läs mer

2013-02-07. Granskning av översiktsplan för Eslövs kommun - Fördjupningen för Flyinge Gårdsstånga

2013-02-07. Granskning av översiktsplan för Eslövs kommun - Fördjupningen för Flyinge Gårdsstånga . I SKÅNE LÅN G RANSKN I NGSYTTRAN DE 2013-02-07 1(5) 7013-0Y- 11 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Hanne Haas 040-25 22 48 Eslövs kommun Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 A Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 Dnr P 2006-01 Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län Inledning Bakgrund och syfte Miljö- och stadsarkitektkontoret, Filipstads

Läs mer

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010)

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Lokala miljömål för Simrishamns kommun Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Inledning Lokala miljömål för Simrishamns kommun Simrishamns kommuns stora tillgång är dess kust

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplan för Hallsbergs kommun

Miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplan för Hallsbergs kommun Bilaga 1. Miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplan för Hallsbergs kommun Samrådsutgåva hösten 2014 OBS! Samrådsversion! Innehåll Innehåll... 2 1. Bakgrund... 3 2. Avgränsning... 3 2.1 Geografisk avgränsning...

Läs mer

Mälarprojektet - Miljökvalitetsmål. Innehåll. Mälarprojektet - Miljökvalitetsmål 2014-01-31

Mälarprojektet - Miljökvalitetsmål. Innehåll. Mälarprojektet - Miljökvalitetsmål 2014-01-31 Mälarprojektet - Miljökvalitetsmål 2014-01-31 Mälarprojektet - Miljökvalitetsmål Innehåll Miljökvalitetsmål på nationell, regional och lokal nivå... 2 1 Risk och säkerhet... 4 2 Sjöfart och hamnar... 4

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C:

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C: Bedömningsgrunder Riktvärden för buller Trafikbuller Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller (väg- och tågtrafik) som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid

Läs mer

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR SMEDJEBACKENS TÄTORT

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR SMEDJEBACKENS TÄTORT FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR SMEDJEBACKENS TÄTORT MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-06-15 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA INLEDNING Bakgrund 2 Avgränsning 2 MILJÖMÅL

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

ÖP11 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORBERGS KOMMUN ANTAGEN 2011-12-05

ÖP11 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORBERGS KOMMUN ANTAGEN 2011-12-05 ÖP11 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORBERGS KOMMUN ANTAGEN 2011-12-05 " * %>>%)B%44)*)+ $H9&B.&3!8&&+&9/%)!7%D;'(&+.&'(&+!%&'())*)+ " : % ;&8% ! % =!! " #$#%& &&& :! 0 %!! %!! % % % % % % 6!

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB MKB CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Detaljplan för del av Höga 7:1 m fl (Älvvallens idrottsområde) i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Planens syfte Planens syfte

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

kort sagt Planera med miljömål!

kort sagt Planera med miljömål! Planera med miljömål! kort sagt Nya lokaler för näringslivet, attraktiva och trygga bostadsområden, god tillgång till service, nya vägar och järnvägar och en bibehållen god miljö, hur går det ihop? Kan

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH VETERINÄRKLINIK MATTILA 16:18 Haparanda kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH VETERINÄRKLINIK MATTILA 16:18 Haparanda kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH VETERINÄRKLINIK MATTILA 16:18 Haparanda kommun Norrbottens län TIDIGT SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN AV MILJÖBEDÖMNING MED MKB FÖR DETALJPLAN SAMT BESLUT OM BEHOV AV PLANPROGRAM Planområdet

Läs mer

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer