14. Konsekvensbedömning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "14. Konsekvensbedömning"

Transkript

1 Omfattning och inriktning Syftet med konsekvensbedömningen är att underlätta förståelsen av planen och dess konsekvenser. Beskrivningen av planens konsekvenser skall utvecklas under hela planeringsprocessen, både under samrådsutställningen där synpunkter och kunskapsunderlag inhämtas från både myndigheter, organisationer och allmänhet samt i samband med t.ex. kommande fördjupningar av översiktsplanen eller vid detaljplanläggning. Översiktsplanen innehåller huvudsakligen långsiktiga strategier där det finns stor osäkerhet om och i vilken takt eller omfattning som olika projekt kommer att genomföras. Den innehåller också i stor utsträckning generella riktlinjer och rekommendationer för förhållningssätt till hantering av t.ex. naturoch kulturhänsyn vid nyexploatering. Översiktsplanen överensstämmer i stort med befintliga planer, handlingsprogram mm och är till en del en sammanställning av tidigare kommunala och statliga ställningstagande. De konsekvenser som översiktsplanen specifikt bidrar till är därmed begränsade. Konsekvensbeskrivning eller miljökonsekvensbeskrivning Enligt 4 kap. 1 plan- och bygglagen (PBL) skall översiktsplanens innebörd och konsekvenser kunna utläsas utan svårighet. Planbeskrivningen skall redogöra för planens konsekvenser enligt 4 kap. 8 PBL. Kommunen bestämmer vilken inriktning och omfattning som konsekvensbeskrivningen skall ha. Den 21 juli 2004 kompletterades PBL med att vid upprättande av översiktsplan skall bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivning i 6 kap och 22 miljöbalken tillämpas om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För översiktsplaner som har påbörjats före den 21 juli 2004, vilket gäller denna plan och som antas före den 21 juli 2006, gäller övergångsregler. Enligt övergångsregler behöver inte en miljöbedömning enligt den nya lagstiftningen göras för dessa planer. Österåkers kommun antog denna översiktsplan den 29 maj 2006 varför ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas för översiktsplanen. Riksintressen I kommunen finns följande riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken: Kommunikation: E 18, Norrortsleden och trafikplats Rosenkälla Friluftslivet: Ytterskärgården, mellanskärgården, Roslagskulla, del av Bogesundslandet. Kulturmiljö: Rydboholm, Roslags-Kulla, Wira bruk, skärgården Husarö-Ingmarsö samt del av Åkers kanal. Sjörök vid Brevik Totalförsvaret: två större områden norr om väg 276 mellan Åkersberga och Roslags- Kulla. I kommunen finns följande riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken: Kust- och skärgårdsområdet. Samtliga riksintressen beskrivs i översiktsplanen och rekommendationer ges för att värna om dessa områdens särskilda värden. Beträffande riksintresset Kust- och skärgårdsområdet enligt 4 kap. miljöbalken föreslår översiktsplanen att avgränsningen för riksintresseområdet ändras så att områden väster om väg 276 inte längre ingår i riksin- 51

2 tresset. Motiv till detta är att området liksom områden inom Åkersberga tätort inte kan anses tillhöra kust- eller skärgårdsspecifikt intresse för det rörliga friluftslivet. Regionala och mellankommunala aspekter De viktigaste regionala och mellankommunala aspekterna beskrivs vara kommunikationer, transporter, vatten- och avloppsfrågor samt skärgårdsfrågor. En väl utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik är avgörande för att bostads- och arbetsmarknaden skall fungera. Vatten- och avloppsfrågor är också viktiga ur miljösynpunkt liksom bevarande av regional grönstruktur. Jämställdhetsaspekter Den breda sammansättningen av arbetsgrupp och medverkande förvaltningar i översiktsplanearbetet bedöms ha bidragit till att ge planen en inriktning där även jämställdhetsperspektivet beaktas. Den unga men framförallt den äldre andelen av kommunens befolkning beräknas öka. I planen redovisas att resurser för äldrevård och omsorg måste kompletteras. Vidare sägs att skolor och förskolor måste byggas ut. För att erhålla långsiktigt hållbar utveckling säger planen att man skall sträva efter en jämn åldersfördelning samt att tillgodose bostadsefterfrågan genom ett allsidigt utbud till storlek och upplåtelseform. Översiktsplanens förslag till kollektivtrafik ger fördelar för kollektivtrafikresande och därmed även kvinnor och unga, som i större utsträckning nyttjar kollektivtrafiken. Samtidigt kan konstateras att en stor andel av de boende även fortsättningsvis kommer att vara bilberoende. Barnaspekter I översiktsplanen anges att den snabba beräknade befolkningsökningen kommer att ställa krav på utbyggnad av skolor och förskolor, framförallt i förnyelseområden. Vidare sägs att en långsiktig planering inom skolsektorn även är angelägen med hänsyn till utveckling av kollektivtrafik, GC-vägar liksom tillgång till idrottsanläggningar och grönområden. Se vidare kapitel 6. En stor andel av kommunens bostäder kommer att ligga inom område där skjutsning i bil kommer att krävas för att barn skall kunna delta i fritidsaktiviteter mm. I översiktsplanen framhålls emellertid vikten av trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder och då främst separata gång- och cykelvägar, se avsnitt 11 Kommunikationer. Översiktsplanen bedöms i viss mån bidra till att barn och ungdomars behov tillgodoses i den fysiska miljön. Den största påverkan på den fysiska miljön sker dock i senare planeringsskeden. Tätorts- och landsbygdsutveckling Ny bebyggelse koncentreras till tätorterna och kommer i första hand tillkomma genom omvandling och förtätning innanför tätorternas nuvarande gränser. Undantag är Täljöviken som dock direkt gränsar mot den centrala tätorten. Först i andra hand kommer utbyggnadsområden att tas i anspråk utanför tätorten. Utbyggnadsstrategin ger god servicetillgänglighet för ny bebyggelse och innebär ett effektivt nyttjande av gjorda investeringar. Bebyggelsestruktur och goda bostadsmiljöer Översiktsplanen bedöms ge goda förutsättningar för att attraktiva boendemiljöer kommer att utvecklas i kommunen. Miljöpåverkan genom relativt stor andel enskilt bilresande är en konsekvens av den bebyggelsestruktur som översiktsplanen redovisar. Påverkan på grund- och ytvatten genom föroreningar kommer däremot att minska genom utbyggt vatten och avlopp. Näringsliv Översiktsplanen bedöms verka för att bibehålla eller öka arbetsplatskvoten genom att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Översiktsplanen redovisar att planberedskap måste finnas för att kunna erbjuda arbetsplatsområden för olika kategorier av arbetsplatser, från arbetsplatser i bostadsområden till störande småindustrier. Turism och fritidsområden Översiktsplanen bedöms bidra till utvecklingen av turismen och fritidsområden eftersom bl. a. en kust- respektive grönplan skall tas fram, båttrafiken förbättras och allmänhetens tillgång till natur- och kulturvärden liksom båtlivets behov skall beaktas i planeringen. Övriga allmänna intressen Nedan beskrivs kort konsekvenserna för allmänna intressen. En samlad bedömning av påverkan på miljökvalitetsmålen redovisas under avsnitt Nationella, regionala och kommunala miljökvalitetsmål. Natur, kultur, friluftsliv och vattenmiljö I översiktsplanen beskrivs de områden som har höga natur-, kultur- eller friluftsvärden i text och karta. Vattenmiljöer beskrivs under särskild rubrik. Genom de rekommendationer och riktlinjer som finns i översiktsplanen bedöms förutsättningarna i viss mån förbättras för att områden som har höga natur-, kultur- eller friluftsvärden liksom värdefulla vattenmiljöer kan skyddas och bevaras. 52

3 Areella näringar Jord- och skogsbruket svarar för den största arealen i kommunen och den användningen bedöms bestå under lång tid. De rekommendationer och riktlinjer som ges i översiktsplanen syftar till att på lång sikt säkerställa skogs- och jordbruksmarkens värde. Utöver översiktsplanen kommer en jord- och skogsbruksplan att tas fram. Jordbruksmark kan dock komma att tas i anspråk för ny bebyggelse, om inte starka andra bevarandevärden finns såsom natur-, kultur- eller friluftslivsvärden. Strandskydd Inom kommunen gäller generellt 100 m strandskydd vid havet, insjöar och vattendrag. För vissa delar av kommunen råder ett utvidgat strandskydd på 300 m. Inom områden med detaljplan gäller vanligen inte strandskydd. Syftet med strandskyddet är att för allmänheten trygga tillgången till stränder för bad och friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Genom strandskyddet förhindras bebyggelse eller annan för miljön störande verksamhet såsom t ex muddring. Miljö- och riskfaktorer Översvämningsrisker Avbördningen från Garnsviken skall säkerställas för att minska risken för översvämningar och dammbrott i Åkers kanal. Den globala uppvärmningen innebär att havsnivån förväntas stiga i Östersjön. Ett planeringsunderlag över Åkersberga med omnejd håller på att tas fram av SMHI där högsta vattennivåer på 100-års sikt redovisas. Transporter av farligt gods Primära transportleder för farligt gods i kommunen är E18 och väg 274. Sekundär transportled är väg 276. Länsstyrelsen har rekommendationer för skyddsavstånd, vilka redovisas i översiktsplanen. Vidare anges faktorer som skall beaktas vid detaljplanering invid en transportled för farligt gods. Miljöfarliga verksamheter I planen nämns att det finns ett femtiotal kända förorenade områden och att undersökning och särskilt hänsynstagande krävs vid planläggning och tillståndsprövning. Dessa områden redovisas ej i översiktsplanen. Vidare nämns inget om plan för sanering av t ex förorenande deponier. Se även karta över Miljö- och riskfaktorer med tillhörande lista under kapitel 13. Miljökvalitetsnormer Utsläppen till luft ligger i kommunen under av regeringen meddelade miljökvalitetsnormer, enligt de beräkningar som utförts av luftvårdsförbundet. Vägs ände? eller nya möjligheter? Försvarets intressen Översiktsplanen bedöms medverka till att försvarets intressen kan tillgodoses på lång sikt. 53

4 Nationella, regionala och kommunala miljömål Riksdagen har beslutat om totalt 16 nationella miljömål varav 15 är relevanta för Österåker. De regionala målen är en konkretisering och kvantifiering av de nationella miljökvalitetsmålen. De regionala målen skall bl. a. vara en grund för kommunala översiktsplaner. Lokala mål kommer att tas fram som en konkretisering för att uppnå nationella och regionala miljökvalitetsmål baserat på förhållandena i Österåkers kommun. Nedan görs en översiktlig bedömning huruvida översiktsplanen bedöms verka för eller mot en uppfyllelse av uppställda miljömål. Begränsad klimatpåverkan att växthusgaser i atmosfären skall stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Översiktsplanen bedöms inte medverka till måluppfyllelse, men inte heller bidra negativt till målet. Andelen bilresande i förhållande till resande med kollektivtrafik bedöms inte komma att minska. Satsningar på bl a Roslagsbanan och planering för nya bostadsområden i anslutning till Roslagsbanan kan dock ses som en kompensation för den trafikalstrande omvandlingen av fritidshusområden till permanentboende. Frisk luft att luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Översiktsplanen bedöms inte medverka till måluppfyllelse, men inte heller bidra negativt till målet. Se under rubrik Begränsad klimatpåverkan. Bara naturlig försurning att de försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader. Översiktsplanen bedöms inte medverka till måluppfyllelse, men inte heller bidra negativt till målet. Se under rubrik Begränsad klimatpåverkan. Giftfri miljö att miljö skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Översiktsplanen bedöms i viss mån medverka till måluppfyllelse. I översiktsplanen är viktiga miljö- och riskfaktorer beskrivna, vidare anges att dessa faktorer skall beaktas vid planhandläggning och tillståndsprövning. I översiktsplanen sägs att erforderliga skyddszoner utmed vägar för transporter av farligt gods skall utredas i samband med detaljplanering, förhandsbesked och bygglovprövning. Skyddande ozonskikt att ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. Detta har inte bedömts vara en fråga för översiktsplanen utan får hanteras i annan ordning. Säker strålmiljö att människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. Översiktsplanen bedöms medverka till måluppfyllelse. I planen beskrivs vilka regionala kraftledningar som finns i kommunen samt var konflikter kan uppstå med planerat utvecklingsområde vid Täljöviken. Översiktsplanen säger här att alternativ dragning eller markförläggning bör prövas på vissa sträckor. I översiktsplanen redovisas inga riktvärden. Ingen övergödning att halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte skall ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Översiktsplanen bedöms medverka till måluppfyllelse, se nedan under Levande sjöar och vattendrag respektive Hav i balans samt levande kust och skärgård. Levande sjöar och vattendrag att sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden, samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftslivet värnas. Översiktsplanen bedöms medverka till måluppfyllelse eftersom det allmänna VAverksamhetsområdet föreslås byggas ut samt källsortering och lokalt omhändertagande av dagvatten ger förutsättningar för en väsentligt mindre belastning på recipienterna. De flesta sjöar och vattendrag i kommunen ingår i områden av riksintresse eller lokalt intresse för kulturminnesvård, naturvård och friluftsliv. Samverkande intressen förstärker således möjligheterna att bevara levande sjöar och vattendrag. 54

5 Grundvatten av god kvalitet att grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Översiktsplanen bedöms medverka till måluppfyllelse eftersom det allmänna VA-verksamhetsområdet föreslås byggas ut varvid risken för förorening av grundvattnet samt saltvatteninträngning minskar. Vidare föreslås utbyggnad av befintligt eller etablering av nytt reningsverk. För kommundelar som ligger utanför allmänt verksamhetsområden säger planen att förutsättningar för samverkan med andra kommuner skall utredas. Grundvattentäkter bör skyddas även om allmän utbyggnad kommer till stånd. Hav i balans samt levande kust och skärgård att Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt känsliga områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar. Översiktsplanen bedöms medverka till måluppfyllelse eftersom tillförseln av föroreningar inte beräknas öka och helst minska, se ovan under Levande sjöar och vattendrag. I utvecklingsområdet Täljöviken kan bebyggelse m.m. tillkomma inom strandnära områden. Fortsatt planeringsarbete får visa huruvida detta kommer att innebära konflikter med måluppfyllelse eller ej. Detta gäller även för eventuellt reningsverk väster om Täljöviken avseende utsläpp i Trälhavet. En kustplan kommer att tas fram för skärgården och kommunens norra områden där bl. a. skydd av stränder och andra natur-, kultur- och friluftsvärden samt möjligheter till service och boende skall studeras. Vidare skall en trafikplan för skärgården tas fram. Dessa planer verkar för måluppfyllelse. Myllrande våtmarker att våtmarkernas ekologiskt och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Översiktsplanen bedöms medverka till måluppfyllelse eftersom alla områden som redovisas i Naturvårdsplanen tillsvidare anses utgöra ESKO-områden (Ekologiskt särskilt känsliga områden). Naturvårdsplanen skall ses över i detta avseende. Enligt miljöbalken skall ESKO-områden skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Bl. a Träskmossen och Karsvreta träsk är föremål för utredning om hur områdena skall kunna få ett varaktigt skydd och förvaltning. Se även miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Levande skogar att skogen och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Översiktsplanen bedöms medverka till måluppfyllelse eftersom en grönplan avses tas fram där biologisk mångfald, rekreation och kulturmiljö omfattas. Vidare säger översiktsplanen att den rika tillgången till grönområden i kommunen skall vara en utgångspunkt för fortsatt planering och utbyggnad. Planens intentioner är att regional grönstruktur skall bevaras. Ett rikt odlingslandskap att odlingslandskapet och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. Översiktsplanen bedöms delvis medverka till måluppfyllelse. I samband med planering för ny bebyggelse bedöms att jordbruksmark kan komma att tas i anspråk. Om andra bevarandevärden för natur- eller kulturmiljövård eller rekreation föreligger är sannolikheten större att jordbruksmarken bibehålls vid en exploatering. Översiktsplanen ger uttryck för att jordbruket bl a fyller en viktig funktion för att hålla landskapet öppet. God bebyggd miljö att städer och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en bra regional och global miljö. Natur- och kulturvärdena skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Översiktsplanen bedöms medverka till måluppfyllelse genom utveckling av levande tätortscentrum, en varierad bebyggelse, boendeservice och tätortsnära rekreationsområden. Riktlinjer för bebyggelse och gestaltning har tagits fram som bilaga till översiktsplanen. Samtidigt bedöms natur,- kultur,- och friluftsvärden kunna värnas och påverkan på grund- och ytvatten, genom föroreningar, kommer att kunna minskas. Den stora andelen enskilt bilresande kommer till viss del kompenseras genom satsningar på Roslagsbanan och utveckling av bostadsområden i närhet av Roslagsbanan. 55

6 15. Fortsatt arbete 15. Fortsatt arbete Den kommunövergripande översiktsplanen är till sin integrerade natur sådan att den aldrig blir helt färdig. Kommunens kontinuerliga utveckling och förändring medför att olika delaspekter fortlöpande behöver studeras och eventuellt omprövas. Planprogram och fördjupningar för olika geografiska delområden behöver upprättas som underlag för detaljplanering. Sektorstudier behöver göras för vägar och teknisk försörjning liksom för kultur och natur. Plan- och bygglagen (PBL) kräver därför att kommunen minst en gång per mandatperiod prövar planens aktualitet varför nästa aktualitetsprövning bör ske senast år I översiktsplanen redovisas några områden som relativt omgående bör bli föremål för fortsatta studier. Bland dessa kan nämnas: Uppdatering av trafikplanen inklusive en brygg- och trafikplan för skärgården Upprätta kustplan för skärgården och kommunens norra kustzon inklusive lokalisering av hamnar och uppläggningsytor för fritidsbåtar Upprätta fördjupad översiktsplan (FÖP) eller planprogram för större utvecklingsområden Upprätta planprogram för Ljusterö Upprätta översiktliga rekommendationer för utformning och gestaltning av bebyggelse 56 Upprätta grönplan som omfattar biologisk mångfald, rekreation och kulturmiljö inklusive kartläggning av biotopskyddsområden Upprätta jord- och skogsbruksplan Upprätta kommunala miljömål Upprätta VA-strategi och dagvattenpolicy inkl. geohydrologisk utredning som underlag bebyggelseutveckling och tillståndsgivning Upprätta riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats i olika typer av områden Österåkers skärgård är ett uppskattat mål för lokal och långväga båtturism

7 16. Bilag or, planeringsunderlag mm 16. Bilagor, planeringsunderlag mm Bilagor 1. Byggnadsnämndens övergripande riktlinjer för bebyggelse och gestaltning 2. Verksamhetsområden i centrala Åkersberga 3. Miljömål 4. Länsstyrelsens granskningsyttrande 5. Samlingskarta A2 över mark- och vattenanvändning Förkortningar och förklaringar ÖP - Översiktsplan FÖP - Fördjupning av översiktsplan DP - Detaljplan KF - Kommunfullmäktige KS - Kommunstyrelsen KML - Kulturminneslagen LOD - Lokalt omhändertagande av dagvatten MB - Miljöbalken PBL - Plan och Bygglagen RTK - Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting ARO - Avrinningsområde pe - personekvivalent Förnyelseområde = tidigare fritidshusområde som genomgår omvandling till permanentboende. Utvecklingsområde = område för vilket översiktsplanen övergripande anger kommande planering och framtida markanvändning. Utvecklingsområdet kan omfatta både förnyelseområden och nyexploatering. Utredningsområde = område för vilket krävs kompletterande studier t.ex. beträffande kommunikationer eller VA innan den framtida användningen kan anges. Planeringsunderlag Sektorövergripande dokument Översiktsplan för Österåkers kommun, antagen av KF , redaktionell bearbetning 1992 Underlag för långsiktig strategisk planering, , för Österåkers kommun Program för Översiktsplan för Österåkers kommun 2006, Stadsarkitektkontoret Underlag till Handlingsprogram för förnyelseområdena, Stadsarkitektkontoret, FÖP för Svinninge, Stadsarkitektkontoret, preliminär handling 2002 Vision Täljöviken underlag för planprogram, Stadsarkitektkontoret, 2003 Stockholm Nordost en vision, diskussionsunderlag för UNO, White arkitekter Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen RUFS 2001 Genomförande av RUFS 2001, lägesrapport 2004 Remiss, Regionala miljömål för Stockholms Län Kap 4. Bebyggelseutveckling Skärgården i förändring, Skärgårdspolitiken och skärgårdens utveckling, RTK PM 8, juni 2004 Stockholms kust och skärgård, Utmaningar och möjligheter, RTK, koncept januari 2005 Kap 5. Befolkningsutveckling och bostäder Befolkningsprognos 2004 för Österåkers kommun, Lokalförsörjningsprogram för Vård- och Omsorgsnämnden , 2004 Lokalförsörjningsprogram för skolor Kap 6. Näringsliv Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen, Österåkers kommun 2002, Resurs AB Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen, Roslagen 2002, Resurs AB Kap 7. Kulturmiljö I Roslagen, Kulturhistoriska miljöer i Österåker, Stockholms Länsmuseum/ Österåkers kommun, 1998 Täljöviken, kulturgeografisk analys, Stockholms Läns Museum, 2004:5 57

8 Sökordsregister Riksantikvarieämbetets byggnadsregister samt riksinresseområdesregister Brottö - ett representativt skärgårdsjordbruk i Sthlms län, Länsstyrelsen i Stockholms Län 2004:13 Kap 8. Natur- och friluftsmiljö Angarnkilen, Upplevelsevärden i Stockholmsregionens gröna kilar, RTK 3:2004 Områden av riksintresse Naturvård Friluftsliv, Länsstyrelsen i Stockholms Län, 2001:15 Aldrig långt till naturen, Länsstyrelsen i Stockholms Län 2003:20 Naturkatalog för Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms Län, 1997 Naturvårdsprogram för AB län, Länsstyrelsen i Stockholms Län, 1993 Grönstruktur i Stockholmsregionen, 1996 rapport 2, RTK Naturvårdsplan för Österåkers kommun Kap 9. Vattenmiljö Skyddsvärda grundområden i Svealands skärgårdar, Länstyrelsen i Stockholms län, 2003:05 Kap 10. Kommunikationer Trafikplan för Österåkers kommun, Exploatering/Teknik/Mät, mars 2004 IT-Infrastrukturprogram för Österåkers kommun , Förstudie för väg 276 i Åkersberga, Vägverket januari 2005 Roslagsbanan delen Täljö-Åkersberga, Ramböll, mars 2005 Kap 11. Teknisk försörjning Avfallsplan , antagen av KF Österåkers kommun, Roslagsvatten AB, Fyra utredningar , Kap 12. Miljö- och riskfaktorer Sanering av förorenad mark en förutsättning för god miljö, Länsstyrelsen i Stockholms Län, faktablad 2003:07 Riskhänsyn vid ny bebyggelse, Länsstyrelsen i Stockholms Län, 2000 Bättre plats för arbete, Boverket m.fl. Allmänna råd 1995 Miljökvalitetsnormer för luft - En vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet, Länsstyrelsen i Stockholms Län Översiktlig skredriskkartering, Statens Räddningsverk, 1996 Detaljerad översvämningskartering längs Österåkers kommuns kust, SMHI 2005 Sökordsregister Arnö: sid 15 Björkhaga: sid 13 Brevik: sid 8, 13, 32, 34, 49 Brottö: sid 8, 23, 25 Brännbacken: sid 3, 14, 32, 44, 46, 47 Flaxenvik: sid 8, 13 Grandalen: sid 13 Husarö: sid 4, 8, 23, 39, 49 Ingmarsö: sid 8, 23, 39, 40 Lervik: sid 4, 8, 13, 32, 39, 40 Linanäs: sid 15, 32, 40, 41, 47 Ljusterö: sid 1, 7, 8, 10, 14, 15, 19, 20, 29, 30, 32, 36, 39, 40-42, 44, 47 Långhundraleden: sid 4, 6, 19, Margretelund: sid 4, 14, 23, 40, 41, 47 Marum: sid 15, 23 Mellansjö: sid 14, 15, 34, 41, 42, 47 Mellanskärgården: sid 8, 27, 49 Norrö: sid 8, 13 Rosenkälla: sid 5, 8, 13, 14, 36, 39, 44, 46, 49 Roslags-Kulla: sid 10, 14, 22-24, 27, 34, 36, 39, 41, 42, 44, 49 Rydbo: sid 1, 10, 11, 13, 30, 34, 41, 42, 46, 47 Rydboholm: sid 4, 8, 22, 27, 28, 49 Skärgårdsstad: sid 1, 10, 14, 40, 41, 47 Solberga: sid 1, 10, 13 Stava: sid 1, 10, 11, 13, 14, 23, 24, 30, 36, 38, 44, 46, 47 Svinninge: sid 1, 4, 8, 10, 11, 29, 36, 38, 41, 47 Säby: sid 13, 23, 30, 42 Täljöviken: sid 8, 11, 24, 29, 30, 38, 44, 50, 52, 53 Ullna: sid 27, 30, 36, 46 Wira: sid 1, 4, 6, 10, 14, 22, 23, 41, 49 Ytterskärgården: sid 8, 27, 30, 49 Åkersberga: sid 1-5, 7, 8, 10, 11, 13-15, 18, 29, 32, 36, 38-42, 44, Åkers-Berga: sid 4 Åsätra: sid 15, 29, 47 Åsättra: sid 40 Öarna i leden: sid 8 Östanå: sid 1, 4, 10, 14, 23, 27, 30, 36, 39, 40 Östra Lagnö: sid 8, 28 58

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Behovsbedömning. Förslag till upphävande för del av detaljplan SPL (Äreporten 4), Södra Munksjön, Jönköpings kommun

Behovsbedömning. Förslag till upphävande för del av detaljplan SPL (Äreporten 4), Södra Munksjön, Jönköpings kommun Samrådshandling 2016-12-06 Dnr: 2016:312 Behovsbedömning Förslag till upphävande för del av detaljplan SPL850312 (Äreporten 4), Södra Munksjön, Jönköpings kommun 1 Bedömning av miljöpåverkan En miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Miljömålen i Västerbottens län

Miljömålen i Västerbottens län Miljömålen i Västerbottens län Förutom det övergripande generationsmålet har vi 16 miljömål som styr inriktningen av miljöpolitiken och som anger vår gemensamma målbild. Varje miljömål har en särskild

Läs mer

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83).

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Hägersten 2009-11-17 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Inledning Utredningens förslag ger miljömålssystemet ett tydligare internationellt perspektiv.

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen?

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? En bra miljö kan handla om många olika saker t.ex. frisk luft, rent vatten och en stor biologisk mångfald. Tyvärr är miljöproblemen ibland så stora att varken

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN

MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 10 oktober 2012, 203 (tidigare policy antagen den 14 september 1999, 128) Uddevalla Vision 2040 är Liv, lust och läge blir livskvalitet

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006

Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006 Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006 Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 29 maj 2006. Dokumentet har producerats av SWECO FFNS arkitekter. Framsida - Ennäsudden vid Östanå och kv.

Läs mer

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 GRANSKNINGSHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för HÅCKSVIK INDUSTRIOMRÅDE OMFATTANDE FASTIGHETEN LISSLARP 1:18 MED FLERA i Håcksvik, Svenljunga kommun, Västra Götalands

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Lokala miljömål för Tranemo kommun

Lokala miljömål för Tranemo kommun Lokala miljömål för Tranemo kommun Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling, varav 14 är tillämpliga för Tranemo kommun. Målet är att Sverige år 2020 ska

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län 2015-02-11 Diarienr: 2014.814/0201 Behovsbedömning Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län Ställningstagande Miljö- och byggavdelningen

Läs mer

MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER

MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER 52(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER Ett genomförande av de möjligheter till utveckling som den fördjupade översiktsplanen medger ger olika konsekvenser i samhället. I följande

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra?

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra? Gotlands miljö Hur går det och vad kan vi göra? Titel: Gotlands miljö - Hur går det och vad kan vi göra? Foto omslagsbild: Mostphotos. Foto inlaga: Sidan 3, foton från vänster: 1 Scandinav Bildbyrå, 2

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Referens: Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Ställningstagande Samhällsbyggnad, plan bedömer att planen innebär betydande miljöpåverkan.

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-09 www.landskapsarkitekt.se 0411-55 64 04 Inledning Svedala Översiktsplan 2010 InLEDNING Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktsplaneringen

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta

Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta Checklista för översiktlig behovsbedömning Ålsta/Aspvik/Ensta Checklistan utgör underlag för behovsbedömning om huruvida planprogram kan tänkas medföra betydande

Läs mer

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och lokala miljömål Bakgrund Följande dokument innehåller miljöpolicy och miljömål för Götene kommun. Miljöpolicyn anger kommunens

Läs mer

Översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2004, planbeskrivning

Översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2004, planbeskrivning Ängelholms kommun Stadsarkitektkontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2005-06-20, KF 83 Översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2004, planbeskrivning LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING 2004-2024 NATURVÅRD-BIOLOGISK

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Österåkers kommun Sanhällsbyggnadsförvaltningen Datum: 2014-04-28 Dnr: KS 2014/0114-219 PM, Ställningstagande till översiktsplanens aktualitet Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar 1 Syfte Riktlinjerna och handlingsplanen skall tydliggöra nämndens uppdrag åt förvaltningen i det fortsatta arbetet med enskilda avlopp och

Läs mer

Behovsbedömning ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1

Behovsbedömning ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 Behovsbedömning 1(8) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsfält) inom Smedby i Norrköping den 15 september 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-10-13, 211 Laga kraft:

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Gällande planer och policys

Gällande planer och policys Planförutsättningar Gällande planer och policys Planer enligt PBL Områden med detaljplan eller områdesbestämmelser Detaljplan reglerar var, hur och för vilket ändamål man får bygga inom planområdet. Planen

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

NATUR, VATTEN OCH VÅTMARKER

NATUR, VATTEN OCH VÅTMARKER NATUR Tomelilla kommun rymmer många olika landskapstyper. Den sydöstra kommundelen präglas av det låglänta landskapet vid Österlenslätten. Kommunens mellersta del, vid det som kallas Södra mellanbygden,

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar

Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar Varför prioriterar Sverige fosforavskiljning i markbaserade anläggningar Jane Hjelmqvist Enheten för miljöfarlig verksamhet Miljörättsavdelningen Möjligtvis två frågor... Varför prioriterar vi fosforavskiljning?

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 1 Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 Planens syfte Planen syftar till att möjliggöra nybyggnad av kompletterande byggnader till friluftsbadets

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 8 maj 205 53233 Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Del 2 Skydd av svensk natur Innehåll. OM UNDERSÖKNINGEN 03 2. SAMMANFATTNING 04 3. RESULTAT 06 Oro och ansvar 07 Skydd av naturen 3 Resurser

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Utställning 27 juni 3 november 2017

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Utställning 27 juni 3 november 2017 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Utställning 27 juni 3 november 2017 En omfattande process med tät dialog RUFS 2050 fyller flera funktioner Befolkningstillväxten är utgångspunkt Stockholmsregionen

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16 Naturvårdsplan 2010 Lysekils kommun DEL 2 Åtgärdsprogram Antagandehandling 2010-12-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Syfte 1.2 Innehåll 1.3 Begränsningar 1.4 Beskrivning av hur planen arbetats

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

Miljöstrategi för Arvika kommun

Miljöstrategi för Arvika kommun 2015-05-06 Miljöstrategi för Arvika kommun Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Inledning Miljöfrågan är både en global och en lokal fråga. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

ÅSTOLS GAMLA SKOLA Åstol 1:43 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

ÅSTOLS GAMLA SKOLA Åstol 1:43 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län BEHOVSBEDÖMNING 1/7 DETALJPLAN FÖR ÅSTOLS GAMLA SKOLA Åstol 1:43 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län SYFTE Detaljplaner ska enligt Miljöbalken (MB) miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Behovsbedömning för MKB november 2008

Behovsbedömning för MKB november 2008 Stadsarkitektkontoret MKB-gruppen Detaljplan för ILÄNDA 1:6 m fl Behovsbedömning för MKB november 2008 Dnr 2007.20.214 1(7) Behovsbedömning BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Naturvårdens intressen

Naturvårdens intressen Naturvårdens intressen I Motala är det alltid nära till naturen. Inom Motala tätort är så mycket som en tredjedel av landarealen grönytor, med skiftande kvalitet och betydelse för boendemiljön och för

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv,

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan Förslag till utställningshandling, augusti 2013 (ver 2013-08-05 12:26) Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Läs mer

KAP 13 SAMMANSTÄLLNING RIKSINTRESSEN

KAP 13 SAMMANSTÄLLNING RIKSINTRESSEN KAP 13 SAMMANSTÄLLNING RIKSINTRESSEN Riksintressen enligt 3 kap miljöbalken (MB) Totalförsvaret, karta 1 Utbredningen av riksintresset för totalförsvaret redovisas enligt länsstyrelsens uppgifter. Den

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Hur mår miljön i Västerbottens län?

Hur mår miljön i Västerbottens län? Hur mår miljön i Västerbottens län? Når vi miljömålen? Uppnås miljötillståndet? Hur arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling med miljömålen som verktyg? Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer