Utvärdering AvenyAkademin i samarbete med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering AvenyAkademin 2010. i samarbete med"

Transkript

1 Utvärdering AvenyAkademin 2010 i samarbete med 1

2 Detta dokument har till syfte att ge en objektiv och oberoende uppföljning av ett EU-finansierat kompetensutvecklingsprojekt inklusive kunskap om jämställdhet och tillgänglighet som drivits av AvenyAkademin genom Företagarföreningen Avenyn (Avenyn Paradgatan AB). Vi som har gjort denna uppföljning heter Daniel Sjöstrand och Tobias Hausenkamph och är civilekonomer samt Mastersstudenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (Master of Science in Marketing and Consumption). Vi har tidigare erfarenheter av att agera som oberoende konsulter för näringslivet, då vi bland annat arbetat för ett stort västsvenskt fordonsföretag med en konsekvensanalys av deras framtida affärspartners samt liknande projekt på konsultbasis inom vår utbildning. Under juni månad 2010 har vi arbetat med detta uppföljningsarbete genom att kontakta projektets deltagare, och genomföra enkätundersökningar med dessa, samt genomföra intervjuer med projektledaren. Vi har även gjort analyser av uppmätt resultat och sammanställt deltagarnas åsikter, vilket syftar till att underlätta för genomförandet av framtida projekt. I detta dokument presenteras resultatet av uppföljningen, med tillhörande analys, samt en sammanställning av projektledarintervjuerna. Bifogat finns även frågeformuläret som använts för den aktuella undersökningen (bilaga 1), frågeformuläret för jämställdhetsundersökningen som tidigare genomfördes av projektledaren under hösten 2009 (bilaga 2) samt frågeformulär och resultat angående tillgänglighetsundersökningen som genomfördes av projektledaren och projektmedarbetare under projektets inledande fas (bilaga 3). Informationen som följer syftar till att ge en bild över resultatet av det genomförda projektet. Göteborg den 14:e Juni 2010 Daniel Sjöstrand Tobias Hausenkamph 2

3 Innehåll Statistiska Begrepp s.3 Undersökningsresultat s.4 Kommentarer s.9 Intervju med projektledare s.12 Bilaga 1 s.14 Bilaga 2 s.15 Bilaga 3 s.16 Statistiska Begrepp Medelvärde I undersökningen har det aritmetiska medelvärde beräknats, detta i syfte att erhålla ett genomsnitt av uppmätta värden. Medelvärdet har beräknats efter respondentens gradering enligt en sjugradig Likertskala. Då variationen i undersökningen varit begränsad, till följd av Likertskalans utformning, har det inte ansetts nödvändigt att använda medianen som mätinstrument, vilket annars är att föredra om stora variationer i datamängden är att förvänta. Medelvärdet har beräknats enligt följande: Standardavvikelse För att utreda tillförlitligheten i det uppmätta aritmetiska medelvärdet har även standardavvikelsen, spridningen, beräknats. En låg standardavvikelse är önskvärd, då detta ger en ökad konfidens till det beräknade medelvärdet. En högre standardavvikelse innebär således att spridningen är större och att medelvärdet är mindre rättvisande. Standardavvikelsen är att se som ett kompletterande mått till medelvärdet och presenteras i undersökningen för att läsaren ska kunna uppskatta signifikansen i varje uträknat medelvärde. Standardavvikelsen har beräknats enligt följande: = aritmetiskt medelvärde = summan av observationer = urval av population = standardavvikelse Likertskala Likertskalan är en metod för att mäta attityder hos respondenter. Ett påstående graderas av respondenten, enligt en förutbestämd skala, vilket då motsvarar respondentens attityd kring påståendet. De insamlade värdena från urvalet indexeras för att ge en samlad bild kring individers uppfattningar av det undersökta ämnet. Det råder en allmän konsensus om att denna undersökningsmetod är att anse som fullgod vid attitydundersökningar. I denna undersökning används en sjugradig Likertskala i syfte att uppnå en välnyanserad bild av respondenternas uppfattning. 3

4 Undersökningsresultat Fråga 1 Har du nytta av det du lärt dig på kurserna i ditt arbete? Fråga 2 Har deltagandet i kurserna inneburit ett ökat kontaktnät för dig? Medelvärde: 5,505 Standardavvikelse: 1,2588 Antal svar: 220 (av 221) Resultatet ger oss informationen att deltagarna haft mycket stor nytta av utbildningarnas innehåll i sitt dagliga arbete. Det låga bortfallet av respondenter ger ytterligare signifikans till utfallet. Att standardavvikelsen lägsta värde hamnar över 4, anser vi säkerställer att nyttan för deltagarna varit över medel. Av detta kan vi dra slutsatsen att kursinnehållet i dess nuvarande form är attraktivt och användbart för kursdeltagarna Medelvärde: 4,281 Standardavvikelse: 1,7276 Antal svar: 221 (av 221) Vi ser här ett något mindre positiv resultat, detta stärks ytterligare av den relativt höga standardavvikelsen. Med denna i åtanke kan vi säga att deltagarna fortfarande anser att ett ökat nätverk har skapats, men i något mindre omfattning. Anledningen till resultatet kan kopplas till vilken bransch respektive respondent är verksam inom. I större företag finns redan ett existerande nätverk internt, medan mindre företag kan uppleva det som positivt att träffa andra näringsidkare. Överlag är attityden väl utspridd över skalan vilket ger en antydning om att förbättringar kan göras.

5 Fråga 3 Hur bra har lärarna varit? Fråga 4 Hur bra har informationen och anmälningarna till kurserna fungerat? Medelvärde: 6,068 Standardavvikelse: 0,9194 Antal svar: 221 (av 221) Lärarna har uppfattats som mycket bra, vilket stärks av den låga standardavvikelsen och det mycket höga medelvärdet. Det som kan belysas ytterligare vid denna frågeställning är de respondenters attityd som motsvarar lägre värden. I enkätundersökningens senare del har möjligheten funnits för respondenten att ge ytterligare kritik som inte varit begränsad av ett påstående och där har således kritik riktats mot särskilda lärare. Detta redovisas senare i dokumentet Medelvärde: 6,717 Standardavvikelse: 0,6369 Antal svar: 219 (av 221) Informationen och ansökningsprocessessen har enligt deltagarna skötts på ett mycket bra sätt. Det höga medelvärdet och den låga standardavvikelsen visar på att AvenyAkademin gör ett fullgott arbete med informationsspridningen till medlemmarna samt att ansökningsprocessen fungerar utmärkt i dess nuvarande form. 5

6 Fråga 5 Hur bra har lokalerna varit? Fråga 6 När du anmält dig till en kurs har vi strax före kursen sänt ut en påminnelse. Vilken påminnelse har varit bäst för dig? 87 54,3% 68 34,4% ,3% Medelvärde: 5,982 Standardavvikelse: 1,0356 Antal svar: 221 (av 221) En majoritet av kursdeltagarna anser att lokalerna som tillhandahållits varit mycket bra, vilket går att utläsa i och med det höga medelvärdet. Vissa av respondenterna anser dock att det finns utrymme till förbättringar, vilket både svaren i absoluta tal och standardavvikelsen förstärker. Men medelvärdet 5,982 visar ändå på att lokalerna fungerar bra i dagsläget. Antal svar: 221 (av 221) SMS Mail Både Lika SMS bra och Mail Trots att mer än varannan kursdeltagare anser att SMS är den påminnelseform som passar dem bäst, så bör det belysas att mer än 1/3 av alla anser att både sätten att administrerar påminnelserna har varit lika bra för dem. Det som med säkerhet går att säga är att enbart mailkorrespondens inte är önskvärt från kursdeltagarna. 6

7 Fråga 7 Om AvenyAkademin fortsätter att arrangera kurser är du då intresserad av att gå på dessa? Fråga 8 Har du svarat på frågor om jämställdhet? 89,5% 95,9% 0,9% 9,5% 4,1% Antal svar: 220 (av 221) Kanske Antal svar: 220 (av 221) Nio av tio tillfrågade deltar gärna i liknande kurser och utbildningspaket igen. En sådan högt betyg visar på att AvenyAkademin gjort projektet i linje med vad medlemmarna ser som önskvärt. De -svar som registrerats har berott på att dessa respondenter inte längre arbetar på företag som innefattas i AvenyAkademins verksamhet och såldes inte kan delta vid fler tillfällen AvenyAkademin har enligt undersökningen lyckats mycket bra med att belysa jämställdhetsperspektivet under projektets gång. 7

8 Fråga 9 Har projektet delvis finansierats av EU? Fråga 10 Kan du rekommendera andra personer att delta i AvenyAkademins kurser? 98,2% 96,3% Antal svar: 219 (av 221) 1,8% Antal svar: 219 (av 221) 0,9% 2,7% Kanske Kursdeltagarna har i mycket stor omfattning förstått att projektet har varit ett samarbete med EU. Att 96,3% skulle överväga att rekommendera människor i sin närhet att delta i AvenyAkademins framtida aktiviteter ger indikationer på att kursdeltagarna är nöjda med sin medverkan. 8

9 Kommentarer - Det har varit jättebra föreläsningar...kommer att sakna dessa! - Detta projekt har varit suveränt! - Jättebra idé och otroligt bra arrangerat. Det är mer eller mindre omöjligt att missa en kurs när man har anmält sig. Bra lärare, bra ämnen och helt ok lokaler i jättebra läge för mig. - Mer edge:iga kurser, lite mer inspirerande och va inte rädda för att höja ribban på kurserna. Alldeles för mycket nybörja-känsla. - g vill rikta ett stort tack till alla som medverkat till att dessa kurser blivit till, Det har varit strålande. - Mycket välordnat även om det i planeringsstadiet var otydligt över vad det var man som företag gick in. - Så bra, trevligt bemötande, proffsigt upplägg, inte annat än nöjd! - Väldigt bra uppstyrt! - Detta har varit det bästa som hänt på länge! En sak som skulle kunna utvecklas är just nätverkandet. Att få namn och ansikten på så många personer som arbetar i samma område är ovärderligt! TACK. - Mycket bra - trevligt! Vänligt! - Mycket bra och kul att få lära sig lite utöver sitt arbete. Fantastiskt roligt och nyttigt, kanske lite svårt att gå de kurser man ville i rätt ordning steg 1,2 osv... Ibland fick man kasta om vilket gjorde det svårt att tillgodogöra sig kursen på rätt sätt eller boka av. - Bra förmån & inte för långa kurser. Valmöjligheten på de olika kurserna har varit bra. - Superbra projekt! - Kanonbra utbildningar! - Positiva människor! - Fortsätt! - Mycket bra! - Dom som har hållit i sina kurser har verkligen varit bra på dom. - Mycket ambitiöst, proffsigt o engagerat! - Eldsjälar som har gjort ett jättejobb!!! - Alla minus går att göra till plus. Små minus kan göras till stora plus. - Mycket bra och intressant utbud. - Bättre än förväntat! - I stort sätt mycket bra. - Bra engagemang av både kursdeltagare och kursledare,samt de som jobbar för Aveny Akademin! Hög nivå på alla kurstillfällen! Tack,för frallorna! - Mycket bra!!! Hoppas att det blir mera! - Mycket proffsigt genomfört projekt. - Mycket bra organisation, bra lärare och kurser. - Mycket bra kurser samt handledare. - Fantastisk. Det finns inga fler superlativ. Ni har varit fantastiska. - Ett mycket bra initiativ som förkovrar en mängd deltagare i de olika kurserna. - Ett överlag mycket bra projekt. Verkligen uppskattat av mina medarbetare. Välskött. Mycket positiv hållning. J P Bordahl Storan. - Det har varit ett väldigt bra och brett kursutbud, trevliga lärare. Det som varit lite svårt är när kurserna ligger på dagtid. Mycket nöjd med de kurser som jag deltagit i. - En fantastisk möjlighet för oss medlemmar att förkovra oss! Det har gett mig jätte mycket. g kommer att i framtiden kunna marknadsföra mig på ett effektivt sätt och till mycket och till mycket lägre kostnader. g har lärt mig massor. - Väldigt ojämnt med kunskap och nivå på deltagarna på kurser vilket gjort att 9

10 lärarna inte kunnat hjälpa dem som behövt utvecklas mer. - Det har varit mycket hög klass på både innehåll och framförande i kurserna. Mycket professionellt genomfört vad gäller kurssammansättning, kursinnehåll, kursledarnas kompetens samt den administrativa och informationsmässiga delen. -g har haft stort utbyte av att delta i Avenyakademin och använder de nya kunskaper jag fått dagligen i mitt arbete. Projektet bidrar verkligen till att ge förbättrade förutsättningar för ökad produktivitet till kursdeltagarna, enligt EUs målsättningar. - Bra och givande kurser. - Mycket bra! - Mycket bra! - Väldigt bra! - g är mycket nöjd! - Helt fantastiskt bra kurser som täckt många områden. Mycket välorganiserat och alltid ett positivt bemötande av involverade personer. Mycket hög kompetens på lärarna. De har varit engagerade och pålästa. g kan faktiskt inte hitta fler superlativ för att tala om hur nöjd jag varit. Hoppas det kommer fler tillfällen!!!!! Kunskap är ju färskvara! - Mycket bra både för kunskap och nätverk. - Proffsigt, bra lärare! - Trevlig personal. - Proffsigt, välbemött, positivt o bra arrangemang o toppen engagemang! - Eloge till Hanna! - Bra kursledare. - JAG ÄR SUPERNÖJD! - Tack för frallorna! - Mycket bra! - Man vill gå fler kurser. - Toppen, keep up the good work! - Bra, jag känner mig mycket nöjd - Har gått både på Universitet/Högskola/Komvux och många andra kurser. Mycket imponerad av hur serviceminded både personal och lärare är och hur väl elevernas behov och kunskapsnivå balanseras på lektionerna trots totalt olika förkunskaper. - g är imponerad och mycket intresserad av att fortsätta. - Bra bredd på kursutbudet, det har nog funnits något för alla som varit med, hoppas verkligen att det kan bli mer framöver. - Toppen! Positivt med det breda utbudet. Tråkiga lokaler men det är inte hela världen. - Mycket givande, hoppas på en fortsättning! - BRA :-) - g gick även förra gången 06/07 tror jag det var och denna gången var allt så mycket bättre. g är väldigt nöjd, dessvärre fick jag inte gå så många kurser eftersom jag fick barn mitt i men de kurserna jag har gått har varit väldigt givande. - g skulle egentligen vilja ge högre betyg men tyvärr finns några kursledare som drar ner snittet på betyget.vill dock påpeka att kursen i InDesign och kursledaren har varit strålande och honom ger jag absolut högsta betyg! - Tack så mycket för riktigt bra kurser! - Väldigt bra. g har gått på kurserna. Det enda jag kan säga i övrigt är att jag inte fått någon samlad bild av Avenyföreningen som helhet. g har till exempel inte fått någon info om övrig verksamhet inom Avenyföreningen. Därför heller inte något kontaktnät eller vad ni nu menar med det. Hur som helst så är alla på Avenyföreningen mycket trevliga och hjälpsamma på alla sätt. - Är jättenöjd med urvalet av utbildningar, lärt mig mkt som jag kan ha nytta av nu! - Proffsigt, allmänbildande, lyhört, familjärt. 10

11 - Jätteroligt att deltaga i kurserna, Roligt med många olika alternativ och allt mycket välordnat. Bra organiserat inget krångel att anmäla sig och alltid bra kontakt med Akademin. - Ett bra sätt att utvecklas. Spelar ingen roll vad man jobbar med alla kan gå på kurser vilket är riktigt bra. - Proffsigt med bra föreläsningar och lärare! - g slutade att arbeta på Avenyn redan i juni 09 men hade redan då genomfört alla mina kurser och varit jätte jätte nöjd. Var väldigt besviken sen när jag inte kunde fortsätta under hösten 09 och våren 10, Fick för Avenyakademin men fanns ej tid till det då jag bor ganska långt ifrån Göteborg numera. - g tycker att det varit intressant och givande många kurser. - Mkt positivt!!! - Fantastisk möjlighet till kompetens utveckling. Möjlighet att prova nya utmaningar, Chans att få hjälp. - Bra kursutbud. Trevlig personal och trevliga deltagare. Mycket bra erfarenhet! - Toppen! - Hoppas det kommer att fortsätta. Kurserna som jag gått på har varit jättebra. - Professionellt - Ett fantastiskt projekt som skapar gemensam syn och samhörighet. - Bra admin och fungerat toppen. Bra o rikt utbud. Kanske bra att skapa nätverksmöten för intresserade att ansvara för själva sedan. Vissa kurser - media o kvinnliga ledare var extremt bra. Vissa andra kändes inte bra men har meddelat AA detta efter kurs som var inte tillfredställande - Kurserna var bra, lite för snabba ibland. Med det menar jag att om man inte är så snabb är det ibland svårt att hänga med. - Mycket lärdom som behövs, som man aldrig får annars. - Det har varit kanon, roligt, lärorikt, nyttigt! - Mycket bra och trevliga kurser. g hoppas verkligen att det blir fler till hösten/vintern och kan varmt rekommendera kurserna till alla som inte gått dem. - Ett spännande och brett utbud, med ständigt nya kurser tillagda. Allt från klipp och klistra i Words, till fantastiska föreläsningar av Caj Pollack och Mia Thörnblom. - Det finns nåt för alla, oavsett ålder eller vad du jobbar med. Går gärna fler kurser framöver. - Tycker att kurserna har varit jättebra och utvecklande Önskade bara att man hade mera tid för att gå på flera kurser - Mycket bra och vänligt bemötande. - Kurserna har varit mycket nyttiga och det hade varit trevligt att få en fortsättning på kurserna efter en stunds användning, För det är när man praktiserar sina kunskaper som frågorna kommer! - Synnerligen vänliga och hjälpsamma lärare och hjälplärare. Allt har gått i en positiv och humoristisk anda. - Mycket bra men ibland svårt att få plats på kurserna helst när man kan. - Tillgängligheten till vissa kurser var liten, få kvällstider. - Responsen på önskade kurser har varit obefintlig - det hade varit bra att få någon slags bekräftelse på dessa. - Väldigt bra med många olika kurser med olika inriktning. - Det har varit många bra/roliga kurser att välja mellan. Oftast är det den egna tiden som inte räckt till, hade önskat gått på fler, och att de kurser man varit intresserade av varit fullbokade. - Mitt intryck har varit mycket bra!! Men för oss som jobbar i butik har det ibland varit svårt att hitta tider som passar då butikerna öppnar 10:00 och stänger 19:00. - g har tyckt att dom flesta kurserna jag har gått har varit bra, men den roligaste var nog om Avenyns historia, tänk vad mycket man inte vet om staden man bott i hela sitt liv. Underbart! skulle gärna vilja sett mer av det. - g är mycket imponerad över det professionella sätt som denna utbildning skötts på. Bra innehåll, bra lärare, brett utbud och en väl fungerande administration. Det absolut bästa jag sett. Vi har fått idel lovord från vår personal. Lars Rehnman,VD,Universeum. 11

12 Intervju med projektledare Intervju och diskussion har genomförts med projektledaren för AvenyAkademin, Bo Ribbenholt, med syftet att klargöra vilka åtgärder som vidtagits gällande de behov och problem som utgjort bakgrund till projektet. Nedan presenteras dessa åtgärder, så som framkommit genom intervju, för respektive behovsområde. Jämställdhet Genom samarbete med Nationella Sekretariatet för Genusforskning, vid Göteborgs universitet, har AvenyAkademin tagit fram material och jämställdhetsfakta som har använts som verktyg för att nå de mål som tidigare satts upp. I enlighet med rekommendationer från Nationella Sekretariatet för Genusforskning har ämnet jämställdhet integrerats, och involverats, i kurserna på ett sätt som gör det till en naturlig del i kursdeltagarnas uppgifter. Som exempel kan nämnas att de texter som utgjort utbildningsmaterial i ordbehandlingskurserna berört ämnet jämställdhet. På detta sätt har kursdeltagare aktivt berört dylika frågeställningar även inom kurser vars primära fokus inte varit jämställdhet. Vid kursavslutning diplomeras deltagarna först efter att de besvarat ett antal frågor gällande jämställdhet, detta för att ytterligare belysa avsikten av projektets syfte samt för att möjliggöra en överblick över deltagarnas kunskaper. Till sist bör nämnas att jämställdhetsfrågor alltid funnits representerade på kursutvärderingarna. Utöver det arbete som gjorts vid ovan nämnda utbildningstillfällen så har projektledaren, i sällkap med en kollega, besökt samtliga företagsledare. Vid dessa besök har jämställdhetsfrågor diskuterats i syfte att skapa en bild av hur respektive företagsledare, samt företag, ser på ämnet. Den generella slutsatsen är att företag aktiva inom företagarföreningen Avenyn (Avenyn Paradgatan AB) besitter en mycket öppen attityd gentemot könsfrågor och välkomnar diskussioner om förbättringar. Det finns en genomgående åsikt att en arbetsplats fungerar som bäst när det råder en jämn könsfördelning. Den öppna attityden anses ha en stark korrelation med att de flesta företag arbetar inom servicenäringen och är vana vid en öppen och tillåtande attityd mot såväl kunder som anställda. I slutet av projektet har ytterligare diskussioner förts med samtliga företagsledare där de även fått besvara en jämställdhetsenkät (se bilaga 2). Avslutningsvis bör nämnas att projektledaren är mycket nöjd med det arbete som utförts samt anser att ämnet jämställdhet behandlats på ett korrekt och tillfredställande sätt. Tillgänglighet Projektledaren har undersökt hur företagsledare ser till att deras lokaler är anpassade för funktionshindrade kunder och personal. Målet är att alla ska ha samma förutsättningar att vistas i Avenyns miljöer. I sällskap med en kollega har projektledaren besökt samtliga lokaler och diskuterat hinder och möjligheter angående tillgänglighet med de ansvariga på plats. Genom dessa besök framkom att det i vissa fall inte är byggnadstekniskt möjligt att anpassa en byggnad för funktionshindrade på grund av att lokalerna är kulturmärkta. Dock framkom även att företagarna är så serviceinriktade och kundorienterade att eventuella problem löses på plats, om än med improvisatoriska metoder. Under dessa besök överräckte projektledaren boken Riv hindren - Riktlinjer för tillgänglighet (2:a upplagan, Handisam 2009) som innehåller handfasta tips och råd angående tillgänglighet. Detta anses ha varit oerhört uppskattat av företagsledarna. I projektets slutskede besökte projektledaren återigen alla företagsansvariga och lät dem svara på en enkätundersökning om tillgänglighet (för enkät och resultat, se bilaga 3) och svara på frågor om jämställdhet (bilaga 2). Vid besöket genomgicks även utbildningsläget och vad som kan behövas för stöd av Avenyföreningen i framtiden för repetition av kunskaperna och för att kunskaperna också skall implementeras i verksamheten. Enligt projektledaren har de personliga mötena med företagsansvariga i 12

13 deras egna lokaler varit mycket viktiga för projektet. Flera av ämnena är av en sådan art att de behöver behandlas öga mot öga bl.a. för att diskutera jämställdhet och möjligheterna med att anställa funktionshindrade. Besöken hos företagen har också gett projektledaren en stark känsla för i vilken fas företagen finns i sin verksamhetsutveckling och vad som kan behövas för utbildningsinsatser. Samverkan Samverkan, och samarbete, med externa aktörer har varit ett av målen under projektets gång. Nedan följer en sammanställning av hur samverkan med respektive aktör har utvecklats. Innerstaden Göteborg: Ett nära samarbete har inarbetats gällande vilka kurser som är passande att erbjuda deltagarna. Göteborgs universitet: Under arbetet med jämställdhetsfrågor (se ovan) har AvenyAkademin haft en god och nära relation med Nationella Sekretariatet för Genusforskning, vid Göteborgs universitet. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet: Det fanns, från AvenyAkademins sida, en önskan om ett nära samarbete med denna del av Göteborgs universitet. Kulturella skillnader mellan den akademiska världen, samt Handelshögskolans finansieringsmodell, omöjliggjorde detta samarbete. Försök gjordes även med att arbeta tillsamman med Centrum för Retail på Handelshögskolan, men på grund av att den enheten är nystartad fanns inte möjlighet att genomföra samarbetet i nuläget. Västsvenska Turistrådet: AvenyAkademin har tagit del av Västsvenska Turistrådets tillgånglighetsdatabas i syfte att underlätta för funktionshindrade som önskar besöka, eller söka anställning, på ett företag inom Avenyn. Processen med att ladda upp företag till databasen var dock för omfattande för att rymmas inom detta projekt. Företagen har istället uppmanats att genomföra detta på egen hand. Chefsutbildning Initialt fanns en förhoppning från projektledarens sida att erbjuda specifika chefsutbildningar. Skillnaden mellan företagen inom Avenyn gör att skillnaden mellan cheferna är för stor för att möjliggöra någon form av generalisering inom chefsutbildningar. Istället har chefsutbildningarna integrerats i de övriga kursutbudet. Digitalt Arbetsrum Under projektets gång har ett digitalt arbetsrum upprättats, på vilket allt kursmaterial finns tillgängligt. Detta underlättar såväl för kursdeltagare som för kursledare. Det är även möjligt att ta del av kursmaterial till en specifik kurs även om man inte är anmäld som deltagare på just den kursen. Det är då, för en eventuell kursdeltagare, möjligt att förhandsgranska kurserna och sedan anmäla intresse för den, eller de, kurser som anses mest intressanta. Det digitala arbetsrummet fungerar över förväntan och projektledaren är mycket nöjd med utfallet. Göteborg den 10:e Juni

14 Enkät AvenyAkademin Bilaga Enkät AvenyAkademin Tack för att du svarar på denna enkät. Det är mycket värdefullt i vårt arbete med att utveckla AvenyAkademin. På skalan 1-7 är 7 bästa betyget. Har du nytta av det du lärt dig på kurserna i ditt arbete? (7 = mycket nytta) Har deltagandet i kurserna inneburit ett ökat kontaktnät för dig? Hur bra har lärarna varit? Enkät AvenyAkademin Har du svarat på frågor om jämställdhet? Har projektet delvis finansierats av EU? Kan du rekommendera andra personer att delta i AvenyAkademins kurser? Kanske Lämna gärna här ditt allmänna intryck av AvenyAkademin: Hur bra har informationen och anmälningarna till kurserna fungerat? Hur bra har lokalerna varit? Submit När du anmält dig till en kurs har vi strax före kursen sänt ut en påminnelse. Vilken påminnelse har varit bäst för dig? SMS Mail Det är viktigt med både SMS och Mail Powered by Google Docs Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms Om AvenyAkademin fortsätter att arrangera kurser är du då intresserad av att gå på dessa? Kanske 14 Sida 1 av 2 Sida 2 av 2

15 Frågor jämställdhet Page 2 of 2 Bilaga 2 Frågor jämställdhet Page 1 of 2 81% 86 % Frågor jämställdhet *Obligatorisk Namn * 6. När får kvinnor i Sverige rösta för första gången? * Företag * 1. Är en feminist en person som anser att kvinnor inte skall vara underordnade män och att vi snarast skall åtgärda nuvarande ojämlikhet? * 2. Hur många % av kvinnorna i EU utför hushållsarbete även när de arbetar utom hemmet? * 60 % 70 % 80 % 90% 3. Hur många % kvinnor finns i de 100 största börsnoterade företagens styrelser? * 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 7- När kom den första kvinnan (Karin Kocks) in i riksdagen? * När förbjöds våldtäkt inom äktenskapet? * Skicka Från Google Dokument Rapportera missbruk - Användarvillkor - Ytterligare villkor 4. Hur många % kvinnor har erfarenheter av att en tidigare make/sambo utsatt dem för fysiskt våld? * 8 % 18 % 28 % 38 % Frågor jämställdhet Page 2 of 2 5. Hur många % i snitt tjänar privatanställda kvinnor av den genomsnttliga manslönen? * 71 % 76 % 81% 86 % När får kvinnor i Sverige rösta för första gången? *

16 Bilaga 3 1. Finns det handikapparkeringsplatser i närheten av entrén? 61% 39% 2. Lutning parkeringsplats ej mer än 1:50 85% 15% 16

17 3. Finns det trappsteg vid entrén? 5. Dörröppning bredare än 84 cm 54% 80% 46% 20% 4. Om det finns trappor/nivåskillnader, finns det ramp eller hiss? 74% 6. Öppnas dörren automatiskt eller finns det dörröppnare? 70% 26% 30% 17

18 7. Finns toalett för personer med rörelsenedsättning? 9. Finns det växter som kan framkala allergier? 70% 87% 30% 13% 8. Finns annan kundtoalett? 43% 57% 10. Används parfymerade rengöringsmedel/tvål el. dyl.? 54% 46% 18

19 11. Förekommer det ofta samtal över disk? 69% 13. Arbetar ni med Tillgänglighetsfrågor i samband med arbetsmiljöarbetet? 85% 31% 15% 12. Är skyltning tydlig? (Entré, information, orientera sig i lokalerna) 87% 13% 19

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott.

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. 1(5) Absolut! Som vanligt översteg den mina förväntningar. Absolut Ja, till 100 %. JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. Fantastiskt att

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2007-2008

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2007-2008 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 27-28 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14

Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14 Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14 Umeå Universitet i Kiruna, kursort Abisko Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) Lärare Anders Bergwall (huvudlärare), Emil Roddar (SLAO-steg 1), P-O

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

SKURUPS KOMMUN Ungdomens hus 2006-12-13. Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups kommun

SKURUPS KOMMUN Ungdomens hus 2006-12-13. Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups kommun Ungdomens hus -1-13 Till; Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsenheten Sociala funktionen Marianne Bentzel Håkansson Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 1. Fanns det något bra med Hälsodagen? Det var roligt Frukost och priser Ja absolut! Jag tycker att

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1 (7) Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1. Varför har du valt att gå den här internationella utbildningen? 2. Vad hade du för förväntningar på utbildningen? 3. Är dina förväntningar

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 1 (8) 2009-10-20 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original 128 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 0 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - Jag har träffat jättemycket

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Filmkollo

Utvärdering 2014 deltagare Filmkollo Utvärdering 2014 deltagare Filmkollo 209 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 Ja Nej Varför eller varför inte? Det är väldigt professionellt och man lär sig så mycket samtidigt

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Arbetsrapport 2014:2 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist & Per Åsbrink Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping Fråga Respondenter Antal svar Fördelning % 1) Hur upplevde DU dagen i helhet? 38 38. 3 5 5 13,2 4 16 16 42,1 5 17 17 44,7 2a) Hur upplevde du inledning framförd av Jan Cederborg och Ann-Margret Månsson

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz

Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz Kundundersökning Rådhusgruppen Av Magnus Gerentz 25/6 2007 1 Inledning Nedan följer en rapport om kundundersökningen som genomfördes på uppdrag av Rådhusgruppen mellan den 11/6 och 19/6 2007. Kontaktuppgifter

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Temadag om Natur & Hälsa

Temadag om Natur & Hälsa Utvärderingsrapport 6 av Lust H projektet Temadag om Natur & Hälsa Gullbranna 15 september 2004 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2004-11-30 1. Bakgrund I mitten av september samlades närmare 90 personer

Läs mer

Kursvärdering 2014: GEOA73; Dinosauriernas värld (lärare: Johan Lindgren, Mats Eriksson, Per Ahlberg, Johan Gren, Vivi Vajda)

Kursvärdering 2014: GEOA73; Dinosauriernas värld (lärare: Johan Lindgren, Mats Eriksson, Per Ahlberg, Johan Gren, Vivi Vajda) Kursvärdering 2014: GEOA73; Dinosauriernas värld (lärare: Johan Lindgren, Mats Eriksson, Per Ahlberg, Johan Gren, Vivi Vajda) SAMMANSTÄLLNING BASERAD PÅ 27 SVAR (1) (2) (3) 4% (4) 33% (5) 63% (1) (2) (3)

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Uppföljning av deltagare i projekt SAM

Uppföljning av deltagare i projekt SAM Uppföljning av deltagare i projekt SAM Anna Holmgren Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Hur gjordes uppföljningen? 4

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 1 (7) 2008-08-04 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut.

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut. Namn: Frida Westerberg Resa: Westernparadis på Gotland Datum: 2013-09-12-15 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Direktkontakt, fika, träffa de andra deltagarna å få

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

BEHANDLARENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter Tjärhovsgatan 32 116 21 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@terapikolonier.

BEHANDLARENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter Tjärhovsgatan 32 116 21 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@terapikolonier. BEHANDLARENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av behandlare som remitterat barn, ungdomar eller barn tillsammans med föräldrar till Terapikoloniers verksamheter under sommaren 2014. Utvärderingsenkäter

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer