Utvärdering AvenyAkademin i samarbete med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering AvenyAkademin 2010. i samarbete med"

Transkript

1 Utvärdering AvenyAkademin 2010 i samarbete med 1

2 Detta dokument har till syfte att ge en objektiv och oberoende uppföljning av ett EU-finansierat kompetensutvecklingsprojekt inklusive kunskap om jämställdhet och tillgänglighet som drivits av AvenyAkademin genom Företagarföreningen Avenyn (Avenyn Paradgatan AB). Vi som har gjort denna uppföljning heter Daniel Sjöstrand och Tobias Hausenkamph och är civilekonomer samt Mastersstudenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (Master of Science in Marketing and Consumption). Vi har tidigare erfarenheter av att agera som oberoende konsulter för näringslivet, då vi bland annat arbetat för ett stort västsvenskt fordonsföretag med en konsekvensanalys av deras framtida affärspartners samt liknande projekt på konsultbasis inom vår utbildning. Under juni månad 2010 har vi arbetat med detta uppföljningsarbete genom att kontakta projektets deltagare, och genomföra enkätundersökningar med dessa, samt genomföra intervjuer med projektledaren. Vi har även gjort analyser av uppmätt resultat och sammanställt deltagarnas åsikter, vilket syftar till att underlätta för genomförandet av framtida projekt. I detta dokument presenteras resultatet av uppföljningen, med tillhörande analys, samt en sammanställning av projektledarintervjuerna. Bifogat finns även frågeformuläret som använts för den aktuella undersökningen (bilaga 1), frågeformuläret för jämställdhetsundersökningen som tidigare genomfördes av projektledaren under hösten 2009 (bilaga 2) samt frågeformulär och resultat angående tillgänglighetsundersökningen som genomfördes av projektledaren och projektmedarbetare under projektets inledande fas (bilaga 3). Informationen som följer syftar till att ge en bild över resultatet av det genomförda projektet. Göteborg den 14:e Juni 2010 Daniel Sjöstrand Tobias Hausenkamph 2

3 Innehåll Statistiska Begrepp s.3 Undersökningsresultat s.4 Kommentarer s.9 Intervju med projektledare s.12 Bilaga 1 s.14 Bilaga 2 s.15 Bilaga 3 s.16 Statistiska Begrepp Medelvärde I undersökningen har det aritmetiska medelvärde beräknats, detta i syfte att erhålla ett genomsnitt av uppmätta värden. Medelvärdet har beräknats efter respondentens gradering enligt en sjugradig Likertskala. Då variationen i undersökningen varit begränsad, till följd av Likertskalans utformning, har det inte ansetts nödvändigt att använda medianen som mätinstrument, vilket annars är att föredra om stora variationer i datamängden är att förvänta. Medelvärdet har beräknats enligt följande: Standardavvikelse För att utreda tillförlitligheten i det uppmätta aritmetiska medelvärdet har även standardavvikelsen, spridningen, beräknats. En låg standardavvikelse är önskvärd, då detta ger en ökad konfidens till det beräknade medelvärdet. En högre standardavvikelse innebär således att spridningen är större och att medelvärdet är mindre rättvisande. Standardavvikelsen är att se som ett kompletterande mått till medelvärdet och presenteras i undersökningen för att läsaren ska kunna uppskatta signifikansen i varje uträknat medelvärde. Standardavvikelsen har beräknats enligt följande: = aritmetiskt medelvärde = summan av observationer = urval av population = standardavvikelse Likertskala Likertskalan är en metod för att mäta attityder hos respondenter. Ett påstående graderas av respondenten, enligt en förutbestämd skala, vilket då motsvarar respondentens attityd kring påståendet. De insamlade värdena från urvalet indexeras för att ge en samlad bild kring individers uppfattningar av det undersökta ämnet. Det råder en allmän konsensus om att denna undersökningsmetod är att anse som fullgod vid attitydundersökningar. I denna undersökning används en sjugradig Likertskala i syfte att uppnå en välnyanserad bild av respondenternas uppfattning. 3

4 Undersökningsresultat Fråga 1 Har du nytta av det du lärt dig på kurserna i ditt arbete? Fråga 2 Har deltagandet i kurserna inneburit ett ökat kontaktnät för dig? Medelvärde: 5,505 Standardavvikelse: 1,2588 Antal svar: 220 (av 221) Resultatet ger oss informationen att deltagarna haft mycket stor nytta av utbildningarnas innehåll i sitt dagliga arbete. Det låga bortfallet av respondenter ger ytterligare signifikans till utfallet. Att standardavvikelsen lägsta värde hamnar över 4, anser vi säkerställer att nyttan för deltagarna varit över medel. Av detta kan vi dra slutsatsen att kursinnehållet i dess nuvarande form är attraktivt och användbart för kursdeltagarna Medelvärde: 4,281 Standardavvikelse: 1,7276 Antal svar: 221 (av 221) Vi ser här ett något mindre positiv resultat, detta stärks ytterligare av den relativt höga standardavvikelsen. Med denna i åtanke kan vi säga att deltagarna fortfarande anser att ett ökat nätverk har skapats, men i något mindre omfattning. Anledningen till resultatet kan kopplas till vilken bransch respektive respondent är verksam inom. I större företag finns redan ett existerande nätverk internt, medan mindre företag kan uppleva det som positivt att träffa andra näringsidkare. Överlag är attityden väl utspridd över skalan vilket ger en antydning om att förbättringar kan göras.

5 Fråga 3 Hur bra har lärarna varit? Fråga 4 Hur bra har informationen och anmälningarna till kurserna fungerat? Medelvärde: 6,068 Standardavvikelse: 0,9194 Antal svar: 221 (av 221) Lärarna har uppfattats som mycket bra, vilket stärks av den låga standardavvikelsen och det mycket höga medelvärdet. Det som kan belysas ytterligare vid denna frågeställning är de respondenters attityd som motsvarar lägre värden. I enkätundersökningens senare del har möjligheten funnits för respondenten att ge ytterligare kritik som inte varit begränsad av ett påstående och där har således kritik riktats mot särskilda lärare. Detta redovisas senare i dokumentet Medelvärde: 6,717 Standardavvikelse: 0,6369 Antal svar: 219 (av 221) Informationen och ansökningsprocessessen har enligt deltagarna skötts på ett mycket bra sätt. Det höga medelvärdet och den låga standardavvikelsen visar på att AvenyAkademin gör ett fullgott arbete med informationsspridningen till medlemmarna samt att ansökningsprocessen fungerar utmärkt i dess nuvarande form. 5

6 Fråga 5 Hur bra har lokalerna varit? Fråga 6 När du anmält dig till en kurs har vi strax före kursen sänt ut en påminnelse. Vilken påminnelse har varit bäst för dig? 87 54,3% 68 34,4% ,3% Medelvärde: 5,982 Standardavvikelse: 1,0356 Antal svar: 221 (av 221) En majoritet av kursdeltagarna anser att lokalerna som tillhandahållits varit mycket bra, vilket går att utläsa i och med det höga medelvärdet. Vissa av respondenterna anser dock att det finns utrymme till förbättringar, vilket både svaren i absoluta tal och standardavvikelsen förstärker. Men medelvärdet 5,982 visar ändå på att lokalerna fungerar bra i dagsläget. Antal svar: 221 (av 221) SMS Mail Både Lika SMS bra och Mail Trots att mer än varannan kursdeltagare anser att SMS är den påminnelseform som passar dem bäst, så bör det belysas att mer än 1/3 av alla anser att både sätten att administrerar påminnelserna har varit lika bra för dem. Det som med säkerhet går att säga är att enbart mailkorrespondens inte är önskvärt från kursdeltagarna. 6

7 Fråga 7 Om AvenyAkademin fortsätter att arrangera kurser är du då intresserad av att gå på dessa? Fråga 8 Har du svarat på frågor om jämställdhet? 89,5% 95,9% 0,9% 9,5% 4,1% Antal svar: 220 (av 221) Kanske Antal svar: 220 (av 221) Nio av tio tillfrågade deltar gärna i liknande kurser och utbildningspaket igen. En sådan högt betyg visar på att AvenyAkademin gjort projektet i linje med vad medlemmarna ser som önskvärt. De -svar som registrerats har berott på att dessa respondenter inte längre arbetar på företag som innefattas i AvenyAkademins verksamhet och såldes inte kan delta vid fler tillfällen AvenyAkademin har enligt undersökningen lyckats mycket bra med att belysa jämställdhetsperspektivet under projektets gång. 7

8 Fråga 9 Har projektet delvis finansierats av EU? Fråga 10 Kan du rekommendera andra personer att delta i AvenyAkademins kurser? 98,2% 96,3% Antal svar: 219 (av 221) 1,8% Antal svar: 219 (av 221) 0,9% 2,7% Kanske Kursdeltagarna har i mycket stor omfattning förstått att projektet har varit ett samarbete med EU. Att 96,3% skulle överväga att rekommendera människor i sin närhet att delta i AvenyAkademins framtida aktiviteter ger indikationer på att kursdeltagarna är nöjda med sin medverkan. 8

9 Kommentarer - Det har varit jättebra föreläsningar...kommer att sakna dessa! - Detta projekt har varit suveränt! - Jättebra idé och otroligt bra arrangerat. Det är mer eller mindre omöjligt att missa en kurs när man har anmält sig. Bra lärare, bra ämnen och helt ok lokaler i jättebra läge för mig. - Mer edge:iga kurser, lite mer inspirerande och va inte rädda för att höja ribban på kurserna. Alldeles för mycket nybörja-känsla. - g vill rikta ett stort tack till alla som medverkat till att dessa kurser blivit till, Det har varit strålande. - Mycket välordnat även om det i planeringsstadiet var otydligt över vad det var man som företag gick in. - Så bra, trevligt bemötande, proffsigt upplägg, inte annat än nöjd! - Väldigt bra uppstyrt! - Detta har varit det bästa som hänt på länge! En sak som skulle kunna utvecklas är just nätverkandet. Att få namn och ansikten på så många personer som arbetar i samma område är ovärderligt! TACK. - Mycket bra - trevligt! Vänligt! - Mycket bra och kul att få lära sig lite utöver sitt arbete. Fantastiskt roligt och nyttigt, kanske lite svårt att gå de kurser man ville i rätt ordning steg 1,2 osv... Ibland fick man kasta om vilket gjorde det svårt att tillgodogöra sig kursen på rätt sätt eller boka av. - Bra förmån & inte för långa kurser. Valmöjligheten på de olika kurserna har varit bra. - Superbra projekt! - Kanonbra utbildningar! - Positiva människor! - Fortsätt! - Mycket bra! - Dom som har hållit i sina kurser har verkligen varit bra på dom. - Mycket ambitiöst, proffsigt o engagerat! - Eldsjälar som har gjort ett jättejobb!!! - Alla minus går att göra till plus. Små minus kan göras till stora plus. - Mycket bra och intressant utbud. - Bättre än förväntat! - I stort sätt mycket bra. - Bra engagemang av både kursdeltagare och kursledare,samt de som jobbar för Aveny Akademin! Hög nivå på alla kurstillfällen! Tack,för frallorna! - Mycket bra!!! Hoppas att det blir mera! - Mycket proffsigt genomfört projekt. - Mycket bra organisation, bra lärare och kurser. - Mycket bra kurser samt handledare. - Fantastisk. Det finns inga fler superlativ. Ni har varit fantastiska. - Ett mycket bra initiativ som förkovrar en mängd deltagare i de olika kurserna. - Ett överlag mycket bra projekt. Verkligen uppskattat av mina medarbetare. Välskött. Mycket positiv hållning. J P Bordahl Storan. - Det har varit ett väldigt bra och brett kursutbud, trevliga lärare. Det som varit lite svårt är när kurserna ligger på dagtid. Mycket nöjd med de kurser som jag deltagit i. - En fantastisk möjlighet för oss medlemmar att förkovra oss! Det har gett mig jätte mycket. g kommer att i framtiden kunna marknadsföra mig på ett effektivt sätt och till mycket och till mycket lägre kostnader. g har lärt mig massor. - Väldigt ojämnt med kunskap och nivå på deltagarna på kurser vilket gjort att 9

10 lärarna inte kunnat hjälpa dem som behövt utvecklas mer. - Det har varit mycket hög klass på både innehåll och framförande i kurserna. Mycket professionellt genomfört vad gäller kurssammansättning, kursinnehåll, kursledarnas kompetens samt den administrativa och informationsmässiga delen. -g har haft stort utbyte av att delta i Avenyakademin och använder de nya kunskaper jag fått dagligen i mitt arbete. Projektet bidrar verkligen till att ge förbättrade förutsättningar för ökad produktivitet till kursdeltagarna, enligt EUs målsättningar. - Bra och givande kurser. - Mycket bra! - Mycket bra! - Väldigt bra! - g är mycket nöjd! - Helt fantastiskt bra kurser som täckt många områden. Mycket välorganiserat och alltid ett positivt bemötande av involverade personer. Mycket hög kompetens på lärarna. De har varit engagerade och pålästa. g kan faktiskt inte hitta fler superlativ för att tala om hur nöjd jag varit. Hoppas det kommer fler tillfällen!!!!! Kunskap är ju färskvara! - Mycket bra både för kunskap och nätverk. - Proffsigt, bra lärare! - Trevlig personal. - Proffsigt, välbemött, positivt o bra arrangemang o toppen engagemang! - Eloge till Hanna! - Bra kursledare. - JAG ÄR SUPERNÖJD! - Tack för frallorna! - Mycket bra! - Man vill gå fler kurser. - Toppen, keep up the good work! - Bra, jag känner mig mycket nöjd - Har gått både på Universitet/Högskola/Komvux och många andra kurser. Mycket imponerad av hur serviceminded både personal och lärare är och hur väl elevernas behov och kunskapsnivå balanseras på lektionerna trots totalt olika förkunskaper. - g är imponerad och mycket intresserad av att fortsätta. - Bra bredd på kursutbudet, det har nog funnits något för alla som varit med, hoppas verkligen att det kan bli mer framöver. - Toppen! Positivt med det breda utbudet. Tråkiga lokaler men det är inte hela världen. - Mycket givande, hoppas på en fortsättning! - BRA :-) - g gick även förra gången 06/07 tror jag det var och denna gången var allt så mycket bättre. g är väldigt nöjd, dessvärre fick jag inte gå så många kurser eftersom jag fick barn mitt i men de kurserna jag har gått har varit väldigt givande. - g skulle egentligen vilja ge högre betyg men tyvärr finns några kursledare som drar ner snittet på betyget.vill dock påpeka att kursen i InDesign och kursledaren har varit strålande och honom ger jag absolut högsta betyg! - Tack så mycket för riktigt bra kurser! - Väldigt bra. g har gått på kurserna. Det enda jag kan säga i övrigt är att jag inte fått någon samlad bild av Avenyföreningen som helhet. g har till exempel inte fått någon info om övrig verksamhet inom Avenyföreningen. Därför heller inte något kontaktnät eller vad ni nu menar med det. Hur som helst så är alla på Avenyföreningen mycket trevliga och hjälpsamma på alla sätt. - Är jättenöjd med urvalet av utbildningar, lärt mig mkt som jag kan ha nytta av nu! - Proffsigt, allmänbildande, lyhört, familjärt. 10

11 - Jätteroligt att deltaga i kurserna, Roligt med många olika alternativ och allt mycket välordnat. Bra organiserat inget krångel att anmäla sig och alltid bra kontakt med Akademin. - Ett bra sätt att utvecklas. Spelar ingen roll vad man jobbar med alla kan gå på kurser vilket är riktigt bra. - Proffsigt med bra föreläsningar och lärare! - g slutade att arbeta på Avenyn redan i juni 09 men hade redan då genomfört alla mina kurser och varit jätte jätte nöjd. Var väldigt besviken sen när jag inte kunde fortsätta under hösten 09 och våren 10, Fick för Avenyakademin men fanns ej tid till det då jag bor ganska långt ifrån Göteborg numera. - g tycker att det varit intressant och givande många kurser. - Mkt positivt!!! - Fantastisk möjlighet till kompetens utveckling. Möjlighet att prova nya utmaningar, Chans att få hjälp. - Bra kursutbud. Trevlig personal och trevliga deltagare. Mycket bra erfarenhet! - Toppen! - Hoppas det kommer att fortsätta. Kurserna som jag gått på har varit jättebra. - Professionellt - Ett fantastiskt projekt som skapar gemensam syn och samhörighet. - Bra admin och fungerat toppen. Bra o rikt utbud. Kanske bra att skapa nätverksmöten för intresserade att ansvara för själva sedan. Vissa kurser - media o kvinnliga ledare var extremt bra. Vissa andra kändes inte bra men har meddelat AA detta efter kurs som var inte tillfredställande - Kurserna var bra, lite för snabba ibland. Med det menar jag att om man inte är så snabb är det ibland svårt att hänga med. - Mycket lärdom som behövs, som man aldrig får annars. - Det har varit kanon, roligt, lärorikt, nyttigt! - Mycket bra och trevliga kurser. g hoppas verkligen att det blir fler till hösten/vintern och kan varmt rekommendera kurserna till alla som inte gått dem. - Ett spännande och brett utbud, med ständigt nya kurser tillagda. Allt från klipp och klistra i Words, till fantastiska föreläsningar av Caj Pollack och Mia Thörnblom. - Det finns nåt för alla, oavsett ålder eller vad du jobbar med. Går gärna fler kurser framöver. - Tycker att kurserna har varit jättebra och utvecklande Önskade bara att man hade mera tid för att gå på flera kurser - Mycket bra och vänligt bemötande. - Kurserna har varit mycket nyttiga och det hade varit trevligt att få en fortsättning på kurserna efter en stunds användning, För det är när man praktiserar sina kunskaper som frågorna kommer! - Synnerligen vänliga och hjälpsamma lärare och hjälplärare. Allt har gått i en positiv och humoristisk anda. - Mycket bra men ibland svårt att få plats på kurserna helst när man kan. - Tillgängligheten till vissa kurser var liten, få kvällstider. - Responsen på önskade kurser har varit obefintlig - det hade varit bra att få någon slags bekräftelse på dessa. - Väldigt bra med många olika kurser med olika inriktning. - Det har varit många bra/roliga kurser att välja mellan. Oftast är det den egna tiden som inte räckt till, hade önskat gått på fler, och att de kurser man varit intresserade av varit fullbokade. - Mitt intryck har varit mycket bra!! Men för oss som jobbar i butik har det ibland varit svårt att hitta tider som passar då butikerna öppnar 10:00 och stänger 19:00. - g har tyckt att dom flesta kurserna jag har gått har varit bra, men den roligaste var nog om Avenyns historia, tänk vad mycket man inte vet om staden man bott i hela sitt liv. Underbart! skulle gärna vilja sett mer av det. - g är mycket imponerad över det professionella sätt som denna utbildning skötts på. Bra innehåll, bra lärare, brett utbud och en väl fungerande administration. Det absolut bästa jag sett. Vi har fått idel lovord från vår personal. Lars Rehnman,VD,Universeum. 11

12 Intervju med projektledare Intervju och diskussion har genomförts med projektledaren för AvenyAkademin, Bo Ribbenholt, med syftet att klargöra vilka åtgärder som vidtagits gällande de behov och problem som utgjort bakgrund till projektet. Nedan presenteras dessa åtgärder, så som framkommit genom intervju, för respektive behovsområde. Jämställdhet Genom samarbete med Nationella Sekretariatet för Genusforskning, vid Göteborgs universitet, har AvenyAkademin tagit fram material och jämställdhetsfakta som har använts som verktyg för att nå de mål som tidigare satts upp. I enlighet med rekommendationer från Nationella Sekretariatet för Genusforskning har ämnet jämställdhet integrerats, och involverats, i kurserna på ett sätt som gör det till en naturlig del i kursdeltagarnas uppgifter. Som exempel kan nämnas att de texter som utgjort utbildningsmaterial i ordbehandlingskurserna berört ämnet jämställdhet. På detta sätt har kursdeltagare aktivt berört dylika frågeställningar även inom kurser vars primära fokus inte varit jämställdhet. Vid kursavslutning diplomeras deltagarna först efter att de besvarat ett antal frågor gällande jämställdhet, detta för att ytterligare belysa avsikten av projektets syfte samt för att möjliggöra en överblick över deltagarnas kunskaper. Till sist bör nämnas att jämställdhetsfrågor alltid funnits representerade på kursutvärderingarna. Utöver det arbete som gjorts vid ovan nämnda utbildningstillfällen så har projektledaren, i sällkap med en kollega, besökt samtliga företagsledare. Vid dessa besök har jämställdhetsfrågor diskuterats i syfte att skapa en bild av hur respektive företagsledare, samt företag, ser på ämnet. Den generella slutsatsen är att företag aktiva inom företagarföreningen Avenyn (Avenyn Paradgatan AB) besitter en mycket öppen attityd gentemot könsfrågor och välkomnar diskussioner om förbättringar. Det finns en genomgående åsikt att en arbetsplats fungerar som bäst när det råder en jämn könsfördelning. Den öppna attityden anses ha en stark korrelation med att de flesta företag arbetar inom servicenäringen och är vana vid en öppen och tillåtande attityd mot såväl kunder som anställda. I slutet av projektet har ytterligare diskussioner förts med samtliga företagsledare där de även fått besvara en jämställdhetsenkät (se bilaga 2). Avslutningsvis bör nämnas att projektledaren är mycket nöjd med det arbete som utförts samt anser att ämnet jämställdhet behandlats på ett korrekt och tillfredställande sätt. Tillgänglighet Projektledaren har undersökt hur företagsledare ser till att deras lokaler är anpassade för funktionshindrade kunder och personal. Målet är att alla ska ha samma förutsättningar att vistas i Avenyns miljöer. I sällskap med en kollega har projektledaren besökt samtliga lokaler och diskuterat hinder och möjligheter angående tillgänglighet med de ansvariga på plats. Genom dessa besök framkom att det i vissa fall inte är byggnadstekniskt möjligt att anpassa en byggnad för funktionshindrade på grund av att lokalerna är kulturmärkta. Dock framkom även att företagarna är så serviceinriktade och kundorienterade att eventuella problem löses på plats, om än med improvisatoriska metoder. Under dessa besök överräckte projektledaren boken Riv hindren - Riktlinjer för tillgänglighet (2:a upplagan, Handisam 2009) som innehåller handfasta tips och råd angående tillgänglighet. Detta anses ha varit oerhört uppskattat av företagsledarna. I projektets slutskede besökte projektledaren återigen alla företagsansvariga och lät dem svara på en enkätundersökning om tillgänglighet (för enkät och resultat, se bilaga 3) och svara på frågor om jämställdhet (bilaga 2). Vid besöket genomgicks även utbildningsläget och vad som kan behövas för stöd av Avenyföreningen i framtiden för repetition av kunskaperna och för att kunskaperna också skall implementeras i verksamheten. Enligt projektledaren har de personliga mötena med företagsansvariga i 12

13 deras egna lokaler varit mycket viktiga för projektet. Flera av ämnena är av en sådan art att de behöver behandlas öga mot öga bl.a. för att diskutera jämställdhet och möjligheterna med att anställa funktionshindrade. Besöken hos företagen har också gett projektledaren en stark känsla för i vilken fas företagen finns i sin verksamhetsutveckling och vad som kan behövas för utbildningsinsatser. Samverkan Samverkan, och samarbete, med externa aktörer har varit ett av målen under projektets gång. Nedan följer en sammanställning av hur samverkan med respektive aktör har utvecklats. Innerstaden Göteborg: Ett nära samarbete har inarbetats gällande vilka kurser som är passande att erbjuda deltagarna. Göteborgs universitet: Under arbetet med jämställdhetsfrågor (se ovan) har AvenyAkademin haft en god och nära relation med Nationella Sekretariatet för Genusforskning, vid Göteborgs universitet. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet: Det fanns, från AvenyAkademins sida, en önskan om ett nära samarbete med denna del av Göteborgs universitet. Kulturella skillnader mellan den akademiska världen, samt Handelshögskolans finansieringsmodell, omöjliggjorde detta samarbete. Försök gjordes även med att arbeta tillsamman med Centrum för Retail på Handelshögskolan, men på grund av att den enheten är nystartad fanns inte möjlighet att genomföra samarbetet i nuläget. Västsvenska Turistrådet: AvenyAkademin har tagit del av Västsvenska Turistrådets tillgånglighetsdatabas i syfte att underlätta för funktionshindrade som önskar besöka, eller söka anställning, på ett företag inom Avenyn. Processen med att ladda upp företag till databasen var dock för omfattande för att rymmas inom detta projekt. Företagen har istället uppmanats att genomföra detta på egen hand. Chefsutbildning Initialt fanns en förhoppning från projektledarens sida att erbjuda specifika chefsutbildningar. Skillnaden mellan företagen inom Avenyn gör att skillnaden mellan cheferna är för stor för att möjliggöra någon form av generalisering inom chefsutbildningar. Istället har chefsutbildningarna integrerats i de övriga kursutbudet. Digitalt Arbetsrum Under projektets gång har ett digitalt arbetsrum upprättats, på vilket allt kursmaterial finns tillgängligt. Detta underlättar såväl för kursdeltagare som för kursledare. Det är även möjligt att ta del av kursmaterial till en specifik kurs även om man inte är anmäld som deltagare på just den kursen. Det är då, för en eventuell kursdeltagare, möjligt att förhandsgranska kurserna och sedan anmäla intresse för den, eller de, kurser som anses mest intressanta. Det digitala arbetsrummet fungerar över förväntan och projektledaren är mycket nöjd med utfallet. Göteborg den 10:e Juni

14 Enkät AvenyAkademin Bilaga Enkät AvenyAkademin Tack för att du svarar på denna enkät. Det är mycket värdefullt i vårt arbete med att utveckla AvenyAkademin. På skalan 1-7 är 7 bästa betyget. Har du nytta av det du lärt dig på kurserna i ditt arbete? (7 = mycket nytta) Har deltagandet i kurserna inneburit ett ökat kontaktnät för dig? Hur bra har lärarna varit? Enkät AvenyAkademin Har du svarat på frågor om jämställdhet? Har projektet delvis finansierats av EU? Kan du rekommendera andra personer att delta i AvenyAkademins kurser? Kanske Lämna gärna här ditt allmänna intryck av AvenyAkademin: Hur bra har informationen och anmälningarna till kurserna fungerat? Hur bra har lokalerna varit? Submit När du anmält dig till en kurs har vi strax före kursen sänt ut en påminnelse. Vilken påminnelse har varit bäst för dig? SMS Mail Det är viktigt med både SMS och Mail Powered by Google Docs Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms Om AvenyAkademin fortsätter att arrangera kurser är du då intresserad av att gå på dessa? Kanske 14 Sida 1 av 2 Sida 2 av 2

15 Frågor jämställdhet Page 2 of 2 Bilaga 2 Frågor jämställdhet Page 1 of 2 81% 86 % Frågor jämställdhet *Obligatorisk Namn * 6. När får kvinnor i Sverige rösta för första gången? * Företag * 1. Är en feminist en person som anser att kvinnor inte skall vara underordnade män och att vi snarast skall åtgärda nuvarande ojämlikhet? * 2. Hur många % av kvinnorna i EU utför hushållsarbete även när de arbetar utom hemmet? * 60 % 70 % 80 % 90% 3. Hur många % kvinnor finns i de 100 största börsnoterade företagens styrelser? * 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 7- När kom den första kvinnan (Karin Kocks) in i riksdagen? * När förbjöds våldtäkt inom äktenskapet? * Skicka Från Google Dokument Rapportera missbruk - Användarvillkor - Ytterligare villkor 4. Hur många % kvinnor har erfarenheter av att en tidigare make/sambo utsatt dem för fysiskt våld? * 8 % 18 % 28 % 38 % Frågor jämställdhet Page 2 of 2 5. Hur många % i snitt tjänar privatanställda kvinnor av den genomsnttliga manslönen? * 71 % 76 % 81% 86 % När får kvinnor i Sverige rösta för första gången? *

16 Bilaga 3 1. Finns det handikapparkeringsplatser i närheten av entrén? 61% 39% 2. Lutning parkeringsplats ej mer än 1:50 85% 15% 16

17 3. Finns det trappsteg vid entrén? 5. Dörröppning bredare än 84 cm 54% 80% 46% 20% 4. Om det finns trappor/nivåskillnader, finns det ramp eller hiss? 74% 6. Öppnas dörren automatiskt eller finns det dörröppnare? 70% 26% 30% 17

18 7. Finns toalett för personer med rörelsenedsättning? 9. Finns det växter som kan framkala allergier? 70% 87% 30% 13% 8. Finns annan kundtoalett? 43% 57% 10. Används parfymerade rengöringsmedel/tvål el. dyl.? 54% 46% 18

19 11. Förekommer det ofta samtal över disk? 69% 13. Arbetar ni med Tillgänglighetsfrågor i samband med arbetsmiljöarbetet? 85% 31% 15% 12. Är skyltning tydlig? (Entré, information, orientera sig i lokalerna) 87% 13% 19

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

KrAftfull samverkan. Utvärdering av KrAftverk Halland. ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram

KrAftfull samverkan. Utvärdering av KrAftverk Halland. ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram KrAftfull samverkan Utvärdering av KrAftverk Halland ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram Kjell Eriksson, Idétext feb 2004 2 (32) Utvärdering av kraftverk Halland

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer