Nedan lämnar jag kommentarer, funderingar och ett och annat råd till dig som lärare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nedan lämnar jag kommentarer, funderingar och ett och annat råd till dig som lärare."

Transkript

1 Information och kommunikation 1 Till lä rären Jag har efter bästa förmåga försökt ge detta läromedel det innehåll som Skolverket menar är centralt för kursen Information och kommunikation 1. Huruvida jag lyckats fullt ut är svårt att veta; det är inte alltid enkelt att tolka de anvisningar som finns. Det är också svårt att avgöra var gränserna går för innehållet i ämnets olika delkurser. Kanske finns det några moment i IoK 1 som skulle kunna skjutas över till nästa kurs. Oavsett om allt innehåll kommer till användning eller inte, vill jag understryka att boken är ett av flera hjälpmedel i arbetet med att nå kursens mål. Ämnets namn förpliktigar: information och kommunikation är inte att endast läsa en bok. Diskussioner, praktiskt arbete och verklighetsanpassade projektarbeten bör utgöra en väsentlig del av arbetet. Nedan lämnar jag kommentarer, funderingar och ett och annat råd till dig som lärare. Studiegång Jag tror att du som lärare är bäst på att disponera de kurstimmar som finns på bästa sätt. Men en kursplanering enligt min modell, skulle till stora delar följa bokens disposition: 1. Allmänt om information och kommunikation. Definitioner, hur kommunicerar vi. 2. Arbetsmiljö och ergonomi. Detta bör komma tidigt i kursen och följas upp kontinuerligt. Här ingår också att skriva enligt touchmetoden, något som också kan ingå med viss regelbundenhet i stor del av kursen. 3. Ordbehandling i Word del 1. Att vara en säker ordbehandlare är en förutsättning för att bland annat kunna skapa mallar och skriftliga presentationer, moment som således bör komma efter att grunderna i ordbehandling. 4. Dokument och möten. Här tillämpar man kunskaperna från Ordbehandling del 1. Det ligger förstås nära till hands att avhandla mötesteknik i samband med producerandet av mötesdokument. 5. Typografi och layout. Detta avsnitt kan tas upp parallellt med Ordbehandling del 1, om inte annat för att få variation i ordbehandlingsträningen. Det bör absolut vara avklarat innan eleverna börjar med skriftliga presentationer, ett arbete som enligt min mening kräver de absoluta grunderna i typografi och layout. 6. Hitta och hantera information. Så småningom ska eleverna börja med förberedelser till egna arbeten som diverse presentationer, då bör detta kapitel vara avhandlat. Avsnittet om sociala medier hör hemma i 1 (8)

2 kapitlet om information, men det går säkert bra att ta upp det vid annat tillfälle. 7. Lag och upphovsrätt. Innan det är dags att samla och producera information är det inte orimligt att vara bekant med de lagar som i viss mån styr vad man får och inte får göra. 8. Presentationer i Powerpoint. En grundkurs i Powerpoint är nödvändig om det är tänkt att powerpoint-bilder ska användas i kommande presentationer. 9. Presentationer. Det börjar bli dags att ägna tid åt att lära sig hur man gör en presentation. Arbetssätt, framförande, produktion etc. Detta går ju bra att ta upp parallellt med programgenomgången av Powerpoint. 10. Excel. Varför inte här eller samtidigt som egna arbeten utförs. 11. Ordbehandling del 2. Några moment kan behövas för att få flera redskap till att göra skriftliga presentationer. Några moment är säkert överflödiga. Avsnittet om hur man ordbehandlingstekniskt skapar projektarbeten kan ju lämpligen avhandlas i slutfasen av dessa arbeten. Kommentarer till teori och uppgifter Allmänt I både teori- och uppgiftsdel finns hänvisningar till Wikipedia och till internetsidor med för ämnet relevant innehåll. Kan bland annat användas till fördjupning. Länkar till sidorna finns på bokens webbsida: Jag tror att uppgifterna, framför allt i de avsnitt som inte specifikt handlar om programgenomgångar, ofta tjänar på att anpassas till de förutsättningar som finns i just din klass. Att anknyta till den nära verkligheten är rimligtvis bättre än att ägna sig åt konstgjorda uppgifter som det av nödvändighet blir i ett läromedel. I bästa fall kan möjligen eleverna få skapa en uppsättning mallar för ett riktigt företag eller förening och i samband med det också göra skriftliga och muntliga presentationer. I de sammanfattande uppgifterna ingår muntlig presentation. Där finns också några förslag till ämnen, men jag tror att det blir mera meningsfullt om lärare och elever själva kommer fram till presentationsämnen. Extrauppgifter finns i vårt Uppgiftsarkiv men också på en särskild sida för denna kurs. Mer information kommer. 2 (8)

3 Informations- och kommunikationsteori TEORI. Jag använder en förklaringsmodell som är relativt lätt att förstå. Det finns flera modeller, men flera av dem hör nog hemma högre upp i utbildningsväsendet. UPPGIFTER. Här finns vanliga kontrollfrågor, men också några mera reflekterande och praktiska. Arbetsmiljö och ergonomi TEORI. Det här avsnittet bör tas upp i början av kursen. I kursplanen nämns att man kan ägna tid åt att skriva effektivt. Därför finns ett avsnitt om touchmetoden. Jag förmodar att mål definieras och konkretiseras lokalt, och jag sätter därför inga gränser för hur snabbt och säkert man ska kunna skriva. Att göra den gamla sortens avskrivningstest är knappast meningsfullt det är ju inte en naturlig arbetssituation numera. Däremot kan ju läraren granska hur eleven skriver och utifrån det göra en bedömning av skrivförmågan. UPPGIFTER. Arbetsmiljöverket har utmärkta webbsidor för kontroll inställning av datorarbetsplatser. Länkar finns på bokens webbsida. På sidan finns också ett enkelt tangentträningsprogram som är fritt att sprida. Det finns naturligtvis bättre träningsprogram, men de måste i så fall köpas in av skolan. I programmet finns texter att skriva. På sidan erbjuds också anpassade texter för träning. Ordbehandling del 1 TEORI. Innehållet utgör baskunskaper i ordbehandling och detta bör alla behärska det mesta av. UPPGIFTER. Det är ju inte nödvändigt att göra alla, men alla ska kunna göra alla. Dokument och möten TEORI. Förkunskaper är Ordbehandling del 1. Källan till anvisningarna om dokument och deras utformning är hämtade ur boken Skriva på kontor, utgiven av SIS förlag. Skrivregler tar jag inte upp annat än som en hänvisning till annan litteratur. För dem som ska skriva mycket, oavsett medier, är Språkrådets Svenska skrivregler ett måste. Den finns som e-bok samt också i en webbversion för skolor, se länk på bokens webbsida. Här bör finnas samarbetsmöjligheter med svenskaämnet. Mötesteknik bör ju övas i praktiken. Var noga med att se på exemplet i teoriboken som en av oerhört många varianter på ett mötes gång och på den vokabulär som används. UPPGIFTER. Det går naturligtvis utmärkt att skapa mallar åt existerande företag i stället för det fiktiva i uppgiftsanvisningarna. Möjligen lappar uppgifterna i detta avsnitt över en del av de sammanfattande uppgifterna. 3 (8)

4 Klassen bör kunna träna på mötesteknik i riktiga sammanträden som exempelvis klassråd (vilket väl inte kan vara något nytt i och för sig). Typografi och layout TEORI. Avsikten med detta kapitel är öppna ögonen för typografi och layout. Det är de absoluta grunderna som nämns. (Innehållet är i liten omfattning upprepning av ett avsnitt i Dokument och möten.) Och mer ska det ju inte vara på denna nivå. Man måste komma ihåg att typografi och layout är en profession i sig som kräver utbildning och lång träning. UPPGIFTER. Övningarna går ut på att göra eleverna medvetna om betydelsen av typografi och layout och att i liten mån träna på att sätta ord på det man ser. Information hitta och hantera TEORI. Söka på Google kan de flesta. I boken beskrivs enkla söksätt, men även hur man använder Googles avancerade sökfunktioner. Här beskrivs också hur man i webbläsaren, i Word och i Adobe Reader använder interna sök- och dispositionsfunktioner för att snabbt hitta nyckelord i en lång text. Skärmklippsverktyget (Windows 7) samt OneNote presenteras kort. Båda är verktyg som är användbara i insamlande och organisation av information Att organisera information bör också kunna innebära att behärska Favoriter i webbläsaren och mappar i Utforskaren. Filhanteringsinstruktioner finns inte, men för dem som ev. behöver finns dokumentation på bokens webbplats. I detta kapitel presenteras också sociala medier. På bokens webbsida finns en länk till artikeln Så marknadsför du ditt företag på Facebook. UPPGIFTER. Övningarna är inte särskilt omfattande. Målet är att eleverna ska veta vilka verktyg som finns, hur man använder dem och att man, när behov finns, använder dem på riktigt. Övningar vad gäller sociala medier är avgränsat till att studera hur andra gör. Det innebär att eleverna måste skaffa konton på några platser. Vad gäller att aktivt medverka i sociala medier finns inga uppgifter. Det bör bli bättre om lärare och elever tillsammans bestämmer hur och vad man ska göra avseende informationsspridning i sociala nätverk. Presentationer i Powerpoint TEORI och UPPGIFTER. Kapitlet är en ren genomgång av grunderna i PP. Presentationer TEORI. Nu bör alla ha de flesta tekniska redskap som behövs för att skapa skriftliga och muntliga presentationer. Här går vi igenom metoder för förberedelser och genomförande/produktion av presentationer. På bokens webbsida finns länkar till sidor om presentationer och retorik. 4 (8)

5 UPPGIFTER. Det finns inget separat uppgiftsavsnitt. Däremot finns presentationsuppgifter i Sammanfattande uppgifter. Vad presentationerna ska handla om bör lärare och elever tillsammans bestämma. Jag har lämnat några förslag, som i och för sig hör hemma i ämnet, men som med fördel byts ut mot egna förslag. Excel TEORI och UPPGIFTER. Detta är en grundkurs i att använda Excel, både avseende kalkylering och listhantering. Några integrationsuppgifter finns i Powerpoint- och Word-kapitlen. Fakturor för mindre företag utan egna ekonomiprogram kan skapas här och varför inte ha ett kundregister i Excel som sedan kan kopplas samman med massutskick i Word. Om det finns behov av mera avancerade funktioner kan du få sådant tilläggsmaterial i pdf-format. Ordbehandling del 2 TEORI. Allt innehåll kan knappast vara nödvändigt att behärska på denna nivå (motstående sidor t.ex.). Koppla dokument är ett mycket effektivt hjälpmedel som kan användas vid utskick av kallelser, protokoll, kundbrev med mera. Textrutor ger möjlighet att layouta företagspresentationer på ett friare sätt och kan vara användbart. Kapitlet om projektarbeten förutsätter att man behärskar några av momenten i denna ordbehandlingsdel. UPPGIFTER. Bland de viktigare är de som handlar om att använda formatmallar och skapa innehållsförteckning detta för att kunna göra effektiva redovisningar av projektarbeten. Massutskick är också bra att behärska. Sammanfattande uppgifter De föreslagna uppgifterna kan med fördel bytas ut mot sådana som lärare och elever tar fram tillsammans och som kanske dessutom i vissa fall kan integreras med andra ämnen. 5 (8)

6 Kommentarer till Skolverkets centrala innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang med koppling till olika teorier om kommunikation. Kapitel: Kommunikationsteori. Kopplingen till kommunikation i yrkessammanhang kan möjligen utvecklas mera. Jag tror att du som lärare bättre kan konkretisera kopplingen till relevanta yrken som de studerande kan tänkas aspirera på. Sociala medier och hur de används för att sprida och dela information samt skapa innehåll som andra kan delta i. Kapitel: Information hitta och hantera. Att skapa innehåll som andra kan delta i, överlåter jag till dig och eleverna att själva tolka och i praktiken genomföra. Mötesteknik och sammanträdesdokument, till exempel kallelser, dagordningar och protokoll. Utformning av dokumentmallar enligt gällande standard. Kapitel: Information Dokument och möten. Mötesteknik är relativt summariskt redovisat, men bör vara tillräckligt på denna nivå. Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier. Kapitel: Ordbehandling i Word del 1 och 2, Powerpoint 2010, Kalkyl och listor i Excel 2010, Information hitta och hantera. Program för kommunikation saknas i läromedlet eftersom det är svårt att veta vad som används. Pdf-material för Outlook 2010 tillhandahåller vi utan kostnad. För text- och bildbehandling samt layout används Word Bildbehandlingsmöjligheterna i Word är ju begränsade, men jag har valt att i det skriftliga materialet inte beskriva något annat. Bildbehandling är en kurs i sig och det är svårt att veta vilka bildbehandlingsprogram som finns i elevdatorerna. Däremot finns det på bokens webbsida en pdf-fil med anvisningar om enkel bildhantering i Photo Gallery och Picasa. Där finns också tips om att bildbehandla i gratis webbapplikationer. För mer avancerad layout behövs särskilda layoutprogram som Indesign eller Publisher, men dessa tas inte upp på denna nivå. 6 (8)

7 Registerhantering och kalkyl gör vi i Excel. Informationssökning och sociala medier hanteras i webbläsaren. Metoder och tekniker för att utveckla och underlätta informationssökning, till exempel hur man tar till sig innehåll i dokument, instruktioner och andra texter samt hur man organiserar information. Kapitel: Information hitta och hantera. Att organisera information bör bland annat kunna innebära filhantering. Om behov finns går det bra att använda filhanteringsinstruktioner i pdf-format från bokens webbsida. Muntliga och skriftliga presentationer, till exempel en bransch-, produkt- eller företagspresentation. Kapitel: Nästan alla. Presentationer kräver goda kunskaper i ordbehandling, typografi och layout (PP-bilder för muntliga presentationer), informationsinsamling, organisation av information och så vidare. Lagar och andra bestämmelser som gäller information och kommunikation, till exempel personuppgiftslagen, lagen om upphovsrätt och etiska regler inom området. Kapitel: Lag och upphovsrätt. Ergonomi och arbetsmiljö, till exempel hur man skriver effektivt, arbetsplatsens utformning samt fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor. Kapitel: Arbetsmiljö och ergonomi 7 (8)

8 Kommentar till ett betygskriterium I betygskriterierna finns detta avsnitt i några olika varianter: När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk. I läromedlet tas inte värdering av eget arbete upp. Det tror jag att du som lärare är bättre på att lära ut än vad en anonym läromedelsförfattare är. De samverkanskommunikationer som avses och det korrekta fackspråk som åsyftas, tror jag, i likhet med egen arbetsvärdering, att läraren är bättre på att identifiera och avhandla. Slutligen hoppas jag att detta läromedel blir den hjälp och det stöd i ert arbete som ni förväntar er. Jag ber också om överseende med ev. felaktigheter. Förvisso är materialet korrekturläst, men vis av erfarenheten inser jag att det trots detta kan finnas skrivfel och en eller annan uppgift som inte är korrekt. Göteborg i april Göran Johansson 8 (8)

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Skolverket Stockholm 2012 www.skolverket.se ISBN: 978-91-87115-70-7 Innehåll 1. Inledning... 4 Vad materialet är och inte är...4 Materialets disposition...5

Läs mer

Windows Office. IT-Grund med Windows. Excel 2010 Lycksele 13/8 2012 Jokkmokk 20/8 2012 Kiruna 20/3 2013. Word 2010

Windows Office. IT-Grund med Windows. Excel 2010 Lycksele 13/8 2012 Jokkmokk 20/8 2012 Kiruna 20/3 2013. Word 2010 Windows Office IT-Grund med Windows Vill du lära dig hur en dator verkligen fungerar? Du kommer att få lära dig många tidsbesparande funktioner och möjligheter med operativsystemet Windows 7. Att få grundläggande

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation Att tala så att de lyssnar 23.1 23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation av Richard Nordberg Avdelningen för språk och kommunikation, KTH 23.1 Inledning Muntlig presentation har

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Manual för masteruppsatsskrivare

Manual för masteruppsatsskrivare Manual för masteruppsatsskrivare Råd och anvisningar vid uppsatsarbete inom masterprogrammet i ABM Kerstin Rydbeck Institutionen för ABM Version 4:1, elektroniskt publicerad hösten 2012. Handledningen

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

InfoMediaTech. klassrum - anpassat - produktion - konsulttjänster

InfoMediaTech. klassrum - anpassat - produktion - konsulttjänster InfoMediaTech klassrum - anpassat - produktion - konsulttjänster W W W. I N F O M E D I AT E C H. C O M - i n f o @ i n f o m e d i a t e c h. c o m Innehåll: Investera i din framtid - du behöver bara

Läs mer

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 Råd och anvisningar för masterexamensarbeten och C-uppsatser vid Institutionen för arkeologi och antik historia. Avdelningen för arkeologi Det finns tre

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet?

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Malmö högskola Lärarutbildningen Natur Miljö Samhälle Examensarbete 10 poäng Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Homework assistance in upper secondary mathematics using the Internet Farzad Fakhim

Läs mer