Arbetarnas Bildningsförbund Verksamhetsberättelse. årsredovisning 2008 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetarnas Bildningsförbund Verksamhetsberättelse. årsredovisning 2008 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND"

Transkript

1 Arbetarnas Bildningsförbund Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2008 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND

2

3 ABF står aldrig still när jag tackade ja till att bli ny förbundssekreterare i ABF var det med stor glädje, lite fasa och mycket respekt. ABF är en snart 100-årig bildningsorganisation med anor och bredd. Att tillsammans med alla aktiva i ABF få vara med och leda verksamheten in i de kommande 100 åren är en stor utmaning. Under de två år som jag varit en del av ABF har jag känt en allt större stolthet över vår verksamhet. Studiecirklar, kulturprogram och föreläsningar som varje år attraherar flera miljoner deltagare. I vår verksamhet finns många olika delar. Grunden handlar alltid om den fria och frivilliga folkbildningen. Jag är övertygad om att vi hela tiden vill lära oss mer och förstå det som sker runt omkring oss. Som barn är våra viktigaste ord varför och hurdå. I folkbildningen får vi möjlighet att fortsätta ställa de frågorna. Vi gör det för vår egen skull. För att vi själva vill. Inte för att få betyg eller för att chefen kräver kompetensutveckling. Detta är själva basen i folkbildningen och ABF, och den skall vi värna även i framtiden. en bildningsorganisation måste hela tiden vara på tårna och möta framtidens utmaningar. Under 2008 startades flera projekt med den inriktningen. Tillsammans med PRO har vi inlett arbetet med ABF-PROakademin. Vi vet att den nya generationens pensionärer ställer andra krav på oss än tidigare generationer. Att såväl Paul McCartney som Sven-Erik Magnusson numera är pensionärer har fått många att inse att de som idag går i pension har andra referenser och erfarenheter. Detta kräver att vi i ABF utmanar oss själva tillsammans med PRO. I ABF finns mycket skapande verksamhet. Det finns cirklar inom musik, målning, teater, kör, sång med mera som engagerar många människor. Inom framförallt musikverksamheten finns många ungdomar. Under 2008 startade vi ett stort musikprojekt inom ramen för DIY Do It Yourself som skall höja kvaliteten och få ännu fler attraherade av vår musikverksamhet. ABF-PRO-akademin och DIY är exempel på hur vi hela tiden utvecklar vår verksamhet. Vi är en rörelse som aldrig står still. abf står inför stora utmaningar under det kommande året. Som ett led i den lågkonjunktur som vi är inne i kommer allt fler människor att möta arbetslösheten. Då är det viktigt att vi ger dem möjlighet att öka sin kompetens, att vi är ett aktivt stöd i omställningen. Som bildningsorganisation har vi en än viktigare roll att spela när arbetslösheten ökar. Jag vill tacka alla som bidragit till vår verksamhet: Anställda, förtroendevalda, cirkelledare. Och till alla er som lyssnat, skapat, sökt kunskap och mött nya insikter: tack för att ni valt ABF det är för er vi finns till! Annika Nilsson ABFs förbundssekreterare

4 ABF är Sveriges största och äldsta studieförbund ABF, ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND, är Sveriges största och äldsta studieförbund. ABF är en ideell organisation och består av 59 medlemsorganisationer som tillsammans formar förbundet. Verksamheten finns i landets alla kommuner grundades ABF som en samarbetsorganisation för bildningsarbete inom arbetarrörelsens politiska och fackliga grenar samt konsumentkooperationen. Förutom stiftarorganisationerna är hyresgäströrelsen, bostadskooperationen och organisationer för pensionärer, handikappade och invandrare anslutna. ABF är partipolitiskt obundet men delar arbetarrörelsens värderingar. Studiecirkeln är kärnan i ABFs verksamhet. Omkring 70 procent arrangeras i samarbete med medlems- och samarbetsorganisationer och runt 30 procent vänder sig till allmänheten. Utöver studieprogrammet kan den som vill starta en studiecirkel i ABF inom praktisk taget vilket ämne som helst. Programverksamheten med föreläsningar, seminarier, debatter och kulturarrangemang är en annan grundsten. Fritt och frivilligt sammanfattar folkbildningens grundidé. Studiecirkelns pedagogiska metod bygger på att deltagarna utformar studieplanen tillsamman med cirkelledaren och bidrar med önskemål och erfarenheter på lika villkor. Huvuddelen av ABFs verksamhet finansieras genom samhällsbidrag. Det garanterar en fri och självständig folkbildning som är oberoende av såväl näringsliv som samhällsinstanser. ABF är indelat i 85 avdelningar, 19 distrikt och en förbundsexpedition. Varje enhet är en egen juridisk person med fristående styrelse. Förbundsstämman är högsta beslutande organ. Den består av 150 ombud, dels utsedda av de centralt anslutna medlemsorganisationerna, dels av ABF-distrikt och länsavdelningar. Förbundsstämman sammanträder vartannat år. Läs ABFs stadgar på under Om ABF. Omslagsbilder: Lars Forsmark. Bilderna är tagna under en uppvisning av den japanska folkdansen Butoh på Västerås folkhögskola. Foton och illustrationer: (sidhänvisning och placering på sidan uppifrån och från vänster) Krillan Ahlsén: 11:2. Kenneth Andersson/STHLMILL: 27. Malin Beeck: 7:4 7. Tomas Hjort: 4. Jonas Hallqvist: 1, 3, 4 5, 15, 19:1, 20, 21. Lars Forsmark: 9. Anders Selin: 8:1. Elin Trygg: 17. Daniel Söderberg: 18:2. Kent Werne: 2, 5, 6 7, 8:2, 10, 11:1, 12, 13, 14, 16, 18:1, 19:2, 22 23, 29. Produktion: Kent Werne, övriga anställda på förbundsexpeditionen samt skribenten Malin Beeck. Grafisk form och repro: Graffoto AB Tryck: Elanders i Falköping, 2009 INNEHÅLL 3 Generationsskiften som utmanar 6 Uppdrag: Förändra världen 8 Centrala händelser 22 Karl-Petter Thorwaldsson, ABFs ordförande: ABF har ett ansvar att mildra krisen 24 Verksamhetsförändringar 26 Centralt anställda 27 Medlemsorganisationer 28 Organisationer med samarbetsavtal 28 Centralt förtroendevala 29 Representanter för ABF 30 ABF och samhällsbidragen 31 Året som gått 32 Årsredovisning 34 Räkenskaper 44 Statistik

5 Internetgenerationen håller på att bli vuxen. Samtidigt går Rekordgenerationen i pension. Vad ställer detta för krav på ABF? Hur kan ungdomsverksamheten stärkas? Och hur ser folkbildning för framtidens pensionärer ut? För att möta dessa generationsutmaningar har ABF startat två projekt. Målet är att utveckla ABF som mötesplats för människor i alla åldrar. de har kallats jag-generationen, de som är födda någonstans mellan Carolas genombrott och det svenska EU-inträdet. Individualister och spänningssökare, uppkopplade dygnet runt, med ständigt skiftande identiteter. Bilden är förstås förenklad. En generation är inte enhetlig. Inom den finns skillnader som handlar om klass, kön och härkomst. Men även en mer nyanserad bild ställer nya krav på en gammal rörelse. Hur kan den sekelgamla folkbildningen och internetbarnen mötas? Folkbildningstanken bär på enorma möjligheter. Det gäller bara att hitta former och aktiviteter som passar den nya generationen, menar Emelie Bergermark, projektledare för ABFs ungdomsprojekt. Projektet är ett uttryck för ABFs ambition att nå fler unga, utveckla ungdomsverksamheten och föryngra folkbildningen. Det handlar inte om att röja helt ny mark idag deltar omkring mellan 13 och 24 år i ABFs studieverksamhet. Men målet är att fånga in ännu fler unga. För att lyckas måste vi möta ungdomar där de är fånga upp deras idéer och önskemål, inte lita på att de söker upp ABF, säger Emelie Bergermark. gener ationsskiften som utmanar 3

6 Nyckeln är att ta vara på ungdomars idéer och låta sig styras av deras önskemål. ABF måste formas efter dem, inte tvärtom, säger Emelie Bergermark, projektledare för ABFs ungdomsprojekt. Mer flexibla tider, en kombination av nätträffar och fysiska träffar, kortare cirklar och större fokus på kompiscirklar, är några exempel på förnyelse. Men också att exportera cirkelns metodik till workshops eller andra aktiviteter som det går att bara dyka upp på. Vi måste kommunicera folkbildning på ett nytt och inkluderande sätt. Hittills har Emelie Bergermark, och det nätverk av unga ABFare som är knutna till projektet, jobbat med en kommunikationsplan. En ny aktivitetsmonter för forum och festivaler, och ett paket med trycksaker riktade till en yngre målgrupp, har tagits fram. Och gensvaret har varit bra prova på-taktiken har skapat nyfikenhet. Men även om man lyckas nå ut bättre vad ska ungdomar egentligen med ABF till? Är de inte redan översköljda med information och fullmatade med kunskap? Tack och lov fungerar varken ungdomar eller andra människor som hårddiskar informationsutrymmet är inte begränsat. Emelie Bergermark tror tvärtom att kunskap föder en vilja att lära sig mer, att gå vidare. Samtidigt finns det ungdomar som står utanför kunskapssamhället, som haft sämre förutsättningar eller ledsnat på skolan. Men såväl plugghästar som skoltrötta kan hitta hem i ABF. Folkbildningen kan fungera både som komplement och alternativ till den ordinarie utbildningen. ABF erbjuder aktivitet och deltagande på ett sätt som inte finns i skolan, en form av lärande som sker på människors egna villkor, säger hon. Och det finns större utrymme för skapande verksamhet sånt som inte bara handlar om plugg, utan snarare om att utveckla ett fritidsintresse. Ändå måste folkbildningen utvecklas för att svara mot ungdomars förväntningar och krav. Studiecirkeln är en tidlös metod för fritt lärande och personlig utveckling, och som metod är den verkligen inte mossig, menar Emelie Bergermark. Däremot kan fasta tider och långa cirklar passa ungdomar sämre. Mer flexibla tider, en kombination av nätträffar och fysiska träffar, kortare cirklar och större fokus på kompiscirklar, är några exempel på förnyelse. Men också att exportera cirkelns metodik till workshops och andra aktiviteter som det går att bara dyka upp på. Även innehållet måste formas efter vad ungdomar vill. Saker som rör dem i deras vardag, sådant de gillar och vill bli bättre på. Det kan handla om allt ifrån att spela trummor till att skapa ett mer rättvist samhälle. Folkbildning är bildning för och genom folket, det som människor anser att de behöver. Så har det alltid varit. Nyckeln är att ta vara på ungdomars idéer och låta sig styras av deras önskemål. ABF måste formas efter dem, inte tvärtom, säger Emelie Bergermark. Det handlar också om skapa ett mer ungdomligt ABF. Det måste vara lätt för ungdomar att kliva in på sitt lokala ABF-kontor och känna sig hemma. De måste få feedback och hjälp direkt av någon som förstår dem. Det innebär inte att varje ABF-avdelning måste ha en yngre person som ansvarar för ungdomsverksamheten. Utmaningen ligger snarare i att mötas över generationsgränserna. * * * folkbildningen står också inför en annan demografisk utmaning. Det handlar om den kommande generationen pensionärer de som föddes mellan 1945 och 1954, den så kallade Rekordgenerationen. Dagens seniorer är något av folkbildningens kärntrupp. PRO, Pensionärernas Riksorganisation, står för en fjärdedel av studie- ur folkbildningspropositionen lära, växa förändra Statens stöd till folkbildningen ska bidra till att dess organisationer kan möta de demografiska förändringarna och engagera nya generationer utan att förlora de äldres engagemang. 4 ge n e r a t i o n s s k i f t e n s o m u t m a n a r

7 s 1-7_ABF_VB_2008:ABF a1rsred sondag 9/ Sida 5 verksamheten inom ABF. Men för att hålla samma höga nivå i framtiden krävs nytänk, påpekar Ulf Bergqvist, projektledare för ABF-PRO-akademin en satsning på att utveckla verksamhet för den kommande pensionärsgenerationen. De som går i pension nu kommer att ställa helt andra krav än tidigare generationer pensionärer, och det utmanar såväl PRO som ABF, säger Ulf Bergqvist. De är ofta bättre utbildade, har det bättre ställt, är mer resvana, och är mer förändringsbenägna. På ett sätt är de kanske också mer bortskämda, tilläger han. Rekordgenerationen är tillväxtens barn, både till antalet och till sinnet. Uppväxta när allt verkade möjligt, när människan åkte till månen och Sverige blev världens modernaste land. Men inte heller Rekordgenerationen är homogen. Även om den i snitt har dubbelt så god ekonomi som resten av befolkningen, rymmer den människor som har det sämre, som haft ett lågavlönat arbete, varit arbetslösa eller kommit till Sverige i ett sent skede i livet. Tre av tio 50-talister tros till exempel bli fattigpensionärer. Och det finns en tydlig skillnad mellan stad och land. Utmaningen, menar Ulf Bergqvist, är att skapa en seniorverksamhet med hög kvalitet, som alla samtidigt har råd med och som alla kan delta i. ABF-PRO-akademin kommer att bedriva verksamhet på en rad orter, främst i större städer. Tanken är inte att konkurrera med PRO:s ordinarie verksamhet, utan att fungera som komplement. Ulf Bergqvist var projektledare även för Seniorprojektet ABF-PRO-akademins förelöpare. Genom kartläggning och försöksverksamhet kläcktes en rad nya idéer. Nu blir de verklighet. Det blir föreläsningar och kortkurser på dagtid; om kulturella ämnen, resmål, historia, politik och olika fritidsintressen. Ett förslag på spännande verksamhet är serier av tematräffar om olika länder, till exempel Italien, där mat och kultur varvas med språk, säger Ulf Bergqvist. Projektet rymmer också ett samarbete med folkhögskolor, och tanken är att seniorer ska erbjudas möjlighet att gå fördjupningskurser. Något annat som är på gång är läs, spara, res-cirklar där deltagarna kan förbereda sig för resor och åka tillsammans i stil med Rosa bussarna, fast med folkbildningsprägel. Även kultur och musik ingår i satsningen. Förmodligen blir det mer Rock n roll än dragspel när framtidens musikkvällar planeras. Och varför inte ge människor chansen att äntligen förverkliga sina rockdrömmar! Inspirera dem att lära sig spela och starta ett band, säger Ulf Bergqvist. Han ser också möten över generationsgränserna som en nyckel till spännande verksamhet. ABF kan bli en mötesplats för människor i olika åldrar. Jag ser fram emot att verka för ett erfarenhetsutbyte mellan ungdomar och äldre. Unga kan lära oss att spela musik och nyttja kommunikationsteknik, och vi kan dela med oss av vår erfarenhet på områden som vi behärskar bättre! Jag ser fram emot att verka för ett erfarenhetsutbyte mellan ungdomar och äldre, säger Ulf Bergqvist, projektledare för ABF-PRO-Akademin. Unga kan lära oss att spela musik och nyttja kommunikationsteknik, och vi kan dela med oss av vår erfarenhet på områden som vi behärskar bättre! pel ags r d blir det mer Förmodligen R ock n roll än när framtidens musik 5 kvä ll a r planeras.

8 Folkbildningen föddes ur viljan att förändra samhället. I självstudier, diskussioner och gemensamt skapande har människor funnit kraft att möta just sin tids utmaningar. Vilken roll spelar ABF i kampen för rättvisa och hållbar utveckling idag? Vilka är de nya spännande mötesplatserna? Och hur kan studiecirkeln användas i kampen för en bättre värld? UPPDRAG: M almö i september. En myllrande mångfald av människor fyllde gatorna från Rosengård till Pildamsparken. Turkiska sömmerskor, ryska demokratikämpar, tyska bilarbetare, brittiska klimataktivister, svenska folkbildare. Tusentals människor som demonstrerade för ett annat Europa, för en annan värld. Paraden var kulmen på European Social Forum (ESF) i Malmö september. ESF är en del av den globala sociala forum-process som pågått sedan 2001, då det första World Social Forum (WSF) arrangerades i Brasilien. Tidigare har ESF arrangerats i städer som Florens, Paris och London kom turen till Sverige och Malmö. Under fem dagar samlades Europas folkrörelser till ett stort samtal. Omkring människor deltog i över 600 programpunkter seminarier, workshops, nätverksmöten, kulturarrangemang och manifestationer i och omkring Folkets park. Det var våra, folkets, frågor som diskuterades under ESF och inte maktelitens. Att delta på forumet gav många kraft och vilja att fortsätta förändra världen, sade Susanne Lund på ABF Malmö, som var ABFs representant i arrangörsföreningens styrelse. ABF var en av forumets huvudarrangörer. Förbundsexpeditionen och flera avdelningar ordnade också flera välbesökta seminarier och samtal. Rubrikerna var bland annat Dialog för samarbete mellan folkrörelser, Facket hur organiserar vi oss i framtiden och Den nordiska modellen. ESF:s sätt att arbeta passar ABF som hand i handske. Forumet är folkbildning människor får chansen att mötas och byta erfarenheter. Dessutom passar ESF ihop med vår ambition att vara en del av den globala rättviserörelsen, sade ABFs ordförande Karl Petter Thorwaldsson, som själv deltog i flera aktiviteter under forumveckan. I Enskifteshagen fanns ABFs tält, där människor kunde botanisera bland olika studiematerial och där studiecirkelns radikala möjligheter lyftes fram i ett nytryckt informationsmaterial: En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. Hur kan vi motverka rasism i vårt bostadsområde? Hur blir det mer jämställt på jobbet? Vad kan vi göra åt klimatförändringarna? Gruppen sätter själv dagordningen, bara fantasin sätter gränserna. Studiecirkeln är ett demokratiskt och anspråkslöst sätt att lära sig FÖRÄNDRA VÄRLDEN

9 saker på, och den passar bra att använda i arbetet för förändring, sade Tomas Hjort, cirkelledare från Örebro som kommit till Malmö för att delta på ESF. Studiecirkeln har varit en viktig del i kampen för demokrati och social rättvisa i Sverige. Fritt och frivilligt har människor mötts för att studera, diskutera och förändra tillsammans: I början av 1900-talet när rösträtten och politiken erövrades, efter kriget när välfärden byggdes, inför viktiga folkomröstningar som den om ATP, kärnkraften eller EMU. Och nu senast under 00-talet, i kampen för global rättvisa, för en hållbar utveckling, och i arbetet för bättre arbetsvillkor. Kunskap har blivit makt, gemenskap har blivit kraft. Styrkan ligger i metoden. Studiecirkeln fungerar som en workshop i praktisk demokrati: alla är jämlika, alla kan delta aktivt och inriktningen formas av deltagarna själva. Cirkeln bygger på att lära av varandra och varandras erfarenheter. Det är inte alltid så lätt att få cirkeln att fungera på det sättet som det är tänkt. Ofta förväntar sig deltagarna att man ska vara som en lärare i början. Men när man väl får igång diskussionerna inser de flesta fördelen med det demokratiska sättet att arbeta, sade Tomas Hjort. Klara Perhamre, cirkelledare i Rättvisemärkt och ungdomsansvarig hos ABF i Värmland, deltog också på ESF i Malmö. Även hon menade att det är viktigt att lyfta fram studiecirkeln som form. Man studerar tillsammans, diskuterar sig framåt. Men studiecirkeln resulterar ofta också i konkreta aktiviteter, påpekade hon. När det gäller vissa ämnen kan man gå vidare och göra något praktiskt tillsammans. Ett konkret exempel på hur studiecirklar kan användas i förändringsarbete är ABFs stora studiesatsning Ett rättvist Europa. 250 LO-medlemmar fick förbereda sig inför ESF genom att delta studiecirklar. I Malmö fick de sedan chansen att spinna vidare på sina kunskaper i diskussioner med fackligt aktiva från länder som Tyskland, Frankrike och Holland. En av dem var Ulf Bjerregaard, anställd i hemtjänsten och förtroendevald inom Kommunal. Diskussionerna i hans studiecirkel kretsade mycket kring rättvisa löner och avtal, och fackligt samarbete i Europa. Forumet är viktigt, tyckte han, eftersom samhällsintresserade både fick möjlighet att lufta problem och styrka att göra något åt dem. Det senaste året har det kommit flera domar från EG-domstolen som kan förstöra fackföreningarnas möjligheter att agera. Men facken i andra länder har samma problem som vi har. Här på forumet har vi diskuterat ABF ska stimulera lärande om det globala klassamhället och om en annan resursfördelning och ekologi samt främja handling för en rättvisare och hållbar utveckling. ABF ska medverka till att göra en annan värld möjlig! ur abf:s idéprogram vad vi kan göra för att förhindra att lönerna dumpas, sade han. Magnus Wessel, taxichaufför i Göteborg och rekryterare för Transport, gick studiecirkeln inför forumet tillsammans med Patrick Ljunggren och omkring tjugo andra LO-anslutna i Göteborg. Ingen av dem hade kommit till ESF om det inte varit för studiecirkeln. Jag hade hört talas om det, särskilt när World Social Forum hölls i Brasilien. Men jag hade inte tänkt på att delta själv, sade Patrick Ljunggren. De trodde inte heller att de lärt sig lika mycket om EU på egen hand eller genom en traditionell kurs. Särskilt var det gruppens diskussioner som gav mervärde. Studiecirkeln är ett fantastiskt verktyg. Jag har haft aha-upplevelser hela tiden, sade Magnus Wessel. Deras cirkelgrupp koncentrerade sig mest på att förstå EUs uppbyggnad. Ändå var diskussionerna långa och intensiva. Magnus Wessel betonade vikten av att förstå hur EU fungerar för att sedan kunna påverka genom valen till Europaparlamentet eller genom att ta kontakt med politiker i Bryssel. Jag är uppfostrad strax efter andra världskrigets slut och jag är positiv till EU som fredsprojekt. Det finns problem med en del beslut som fattas där men jag är ändå positiv till fri rörlighet och jag tror att facket kan påverka de delar som är negativa med rörligheten. Patrick Ljunggren var inte lika positivt inställd till EU och till möjligheten att påverka genom till exempel parlamentsvalet. Han trodde mer på ett stärkt fackligt samarbete över gränserna, och på möjligheterna med ESF. Om facket bygger internationella nätverk på gräsrotsnivå kan det bli en motkraft. Egentligen ligger vi många år efter företagen när det gäller globaliseringen. European Social Forum är ett av flera sätt att åtgärda det problemet, sade han. uppdr ag: för ändr a världen 7

10 l Elsie Bäcklund Sandberg avtackades Annika Nilsson ny förbundssekreterare Annika Nilsson valdes till ny förbundssekreterare på stämman i april. Annika har ett förflutet som riksdagsledamot för socialdemokraterna och ledamot i Kulturutskottet. Innan valet 2006 var hon statssekreterare på Socialdepartementet och därefter anställdes hon som ekonomisk chef på ABFs förbundsexpedition. Annika Nilssons vision är ett ABF som är mer på tårna, och som opinionsbildar för folkbildning och kultur. Hon menar att ABF har stora fördelar på kulturområdet: vi finns i hela landet och har ett starkt samarbete mellan proffs och amatörer. Vi står också för kopplingen mellan att uppleva kultur och att själv skapa. Jag vill att ABF ska driva ett erkännande för människans eget skapande, säger hon. Efter 11 år som ABFs förbundssekreterare gick Elsie Bäcklund Sandberg i pension i april. Under hennes tid har ABF genomgått stora förändringar. Bland annat har antalet ABF-avdelningar genom sammanslagningar minskat från 161 till 82. Det har handlat om att effektivisera administrationen, samla resurserna och utveckla verksamheten. Vi har tillsammans flyttat fram våra positioner som det ledande studieförbundet! Vi har också tillsammans gått i bräschen för kvalitetsarbetet och det gläder mig mycket, sade Elsie Bäcklund Sandberg i sitt tal på förbundsstämman. Hon avtackades på ABFs förbundsexpedition och uppvaktades av mer än 150 personer. e C n r c t e s r a e l a d H n ä Viktiga förändringar av stadgarna I april fattade förbundsstämman beslut om nya stadgar för ABF. Stadgeförändringen innebär bland annat att ABF-enheternas inflytande över centrala beslut växer. Antalet representanter i förbundsstyrelsen ökar från 9 till 15 och delas lika mellan ABF-enheter och medlemsorganisationer. ABF-enheterna får därmed 7 av styrelseplatserna mot tidigare 2. Till den årliga förbundsstämman väljs 140 ombud, hälften representerar ABF-enheterna och hälften företräder de centrala medlemsorganisationerna. Den nya konstruktionen jämnar också ut skillnaderna mellan stora och små medlemsorganisationer. Dessutom förenklas beslutsprocessen då representantskapet och förbundskonferensen försvinner. Konstitutionen speglar den bredd som finns inom ABF. Nu har vi en beslutsstruktur som gör det möjligt att utveckla verksamheten! sade ABFs förbundssekreterare Annika Nilsson. Till nyheterna hör också ett verksamhetsråd som tillsätts av förbundsstyrelsen och som ska lägga upp riktlinjer för gemensamma satsningar. Nya förbundsgemensamma riktlinjer ABF antog nya riktlinjer för verksamheten 2009 och De baseras på idéprogrammet Gör en annan värld möjlig!. Riktlinjerna innebär en gemensam kraftsamling för att stärka ABF som radikal idérörelse och för att öka hela organisationens förmåga att bedriva folkbildning, utbildning och kultur. I riktlinjerna prioriteras fyra utvecklingsområden: Motverka klasssamhället, God hälsa och ett utvecklande arbetsliv, Globala utmaningar och Livslångt lärande. Fokus ligger också på att öka verksamheten med de mål som tidigare satts upp för 2012 i sikte samt att nå fler ungdomar inom föreningsliv och samhälle. Så arbetar förbundsexpeditionen Förbundsexpeditionen har ansvar för det förbundsövergripande arbetet inom ABF, ett arbete som utförs i linje med beslut fattade av förbundsledningen, förbundsstyrelsen och representantskapet. Förbundssekreteraren ansvarar för att arbetet på expeditionen organiseras och utförs på rätt sätt. De aktiviteter som förbundet genomför nationellt har till syfte att uppmuntra och sprida bildning och kultur. Vårt arbete riktar sig till flera olika målgrupper: Medlemsorganisationernas och samarbetsorganisationernas företrädare och medlemmar, de anställda i hela ABF-organisationen, cirkelledarna, allmänheten, opinionsbildare inom kultur- och bildningsområdet med flera. 8 centr ala händelser

11

12 l Ett miljonprogram för folkbildning På ett midsommarblomstrande Brunnsvik hölls en konferens med fokus på verksamhet Ett miljonprogram för folkbildning juni. Målet var att stärka samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan avdelningarna. Det blev tre dagar fyllda med inspirerande föreläsningar av Gustav Fridolin, David Lega och Mikael Jalmby, och en rad workshops där deltagarna kunde ta del av och diskutera olika verksamhetsidéer. ESF i Malmö, Utveckling av ABFs föreläsningsverksamhet, En akademi för seniorer, Ungdomsnätverk, Lokalt utvecklingsarbete, Hållbar utveckling nu och Starta musikverksamhet, var några av de workshops som fanns att välja mellan. 150 verksamhetsansvariga och andra anställda i ABFs avdelningar, samt verksamhetsavdelningen på förbundsexpeditionen, deltog i miljonprogrammet. Även 2009 planeras en konferens. Deltagarundersökning ger svar Folkbildningsrådet har inlett den stora deltagarundersökning som genomförs vart fjärde år. Syftet är att ta reda på studiecirkelns effekter. Under hösten genomfördes undersökningens första del. Representanter för studieförbunden åkte runt i landet och intervjuade cirkeldeltagare om vad studiecirkeln hade betytt för dem. ABF genomförde sina intervjuer i Arboga, Göteborg, Gislaved, Kalix och Haninge. Cirklarna handlade om Hälsoskolan, rockmusik, bokföring, fackliga studier och miljö. Ett viktigt syfte med intervjuerna var att hitta rätt frågeställningar till den stora enkätundersökning som genomförs under ABFare provar Qi gong på Brunnsvik. e C n r c t r a l a H n ä d e s e Ökad lokal närvaro ABF finns i hela landet. Men den lokala närvaron kan stärkas ännu mer. Under året startade projektet ABF nära dig med fokus på ökad närvaro i lokalsamhället och en utvecklad folkrörelsedemokrati. Genom att skapa demokratiska rum vill vi ge människor möjlighet att ta tillvara sin inneboende kraft att växa och att växa med andra, att tillsammans skaffa sig kunskaper och färdigheter för att vara med och påverka sin vardag, säger Helena Westerling, projektledare för ABF nära dig. I projektet ingick att utveckla den lokala verksamheten tillsammans med några av ABFs större medlemsorganisationer. Under hösten fokuserade projektet på att stärka samarbetet med Hyresgästföreningen och deras Projekt M, med Unga Örnar kring verksamhet för ungdomar, med socialdemokraterna kring satsningen Ett parti i människors vardag, samt med ett antal ABFavdelningar kring lokal närvaro i så kallade miljonprogramsområden. Fortsatt arbete med kvalitetsutveckling ABF har fortsatt arbetet med kvalitetssäkring av verksamheten. Vi ser verksamhetsplanering som en ständigt pågående process som utvecklas, förnyas och förändras i takt med de avstämningar som görs, i förhållande till de mål som har formulerats. Kvalitet är alla de samlade åtgärder vi gör för att förbättra, utveckla och korrigera vår verksamhet. I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår: Att mäta folkbildningsmässigheten i cirklar, annan folkbildning och kulturprogram via framtagna indikatorer. Att mäta hur väl avdelningen har uppfyllt kraven, som lokal anordnare av folkbildningsverksamhet via framtagna indikatorer. Att redogöra för hur vi tagit oss an de fyra huvudsyftena i propositionen och de sju utvecklingsområdena Ytterligare ett led i vår kvalitetssäkring är de egenkontroller som görs för att säkerställa att verksamheten följer statens krav på bidragsgivning. I 2008 års egenkontroll som omfattade 12 ABF avdelningars verksamhet kunde vi konstatera att endast 468 cirkeltimmar var felrapporterade den lägsta siffran hittills. Vi har utvecklat ett system för våra egenkontroller som gjort att kvaliteten i dessa har stärkts. Därmed har också kunskapen kring bidragsfrågorna ökat. 10 c e n t r a l a h ä n d e l s e r

13 Författare för en kämpande litteratur högläser på 1:a maj i Stockholm. Inne med föreläsningar Föreläsningen är en folkbildningsform i tiden. ABF har därför tagit sikte på föreläsningar och 1 miljon deltagare år Under 2008 genomfördes ett förbundsgemensamt projekt för att stärka föreläsningsverksamheten, med fokus på 24 länshuvudorter. Det finns en stor potential inom ABF att ladda det offentliga samtalet med ny kraft. Men vissa avdelningar har kommit längre än andra, och det finns mer att göra. Därför har vi arbetat med både erfarenhetsutbyte och samordning av verksamheten, säger Kent Werne, projektledare på förbundsexpeditionen. Under våren genomfördes turnén Författare för en kämpande litteratur med 12 arbetarförfattare, däribland Aino Trosell, Lena Kallenberg och Ann- Charlotte Alverfors. Författarna gjorde nedslag på 22 orter och uppmärksammades i media. Under hösten genomfördes en konferens med föreläsningsansvariga från 15 avdelningar. Fokus låg på erfarenhets- och idéutbyte, inspiration till nya teman och föreläsare, och idéverkstäder kring metodutveckling. Avdelningarna erbjöds också ett grundutbud med kända föreläsare. TV-meteorologen Pär Holmgren, författarna Susanna Alakoski och Marjaneh Bakhtiari, Expojournalisten Alexander Bengtsson och genusprofessorn Yvonne Hirdman var några av de namn som ingick. Föreläsningsverksamheten växte också kraftigt under 2008: antalet arrangemang från till och antalet deltagare från till Intresset att komma samman en kväll finns överallt. Det är ett stort framsteg för det offentliga samtalet. Folk kan få lyssna, komma till tals, delta. Det kan faktiskt vitalisera hela vår demokrati, tror ABFs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Nya utställningskit för hela ABF En annan värld är möjlig är budskapet på bildväggarna i det utställningskit som togs fram under året. Kitet innehåller även utställningsdisk, broschyrställ och röda mattor. I ett mindre kit är bildväggarna utbytta mot rollups. Under 2008 användes utställningskitet på bland annat ESF i Malmö, på konferensen på Brunnsviks folkhögskola, och på olika kongresser På kongresser och konferenser LO, IF Metall, PRO och SSU var några av de medlemsorganisationer som anordnade kongresser under ABF deltog med montrar och bokbord. Nya utbildningsmaterial presenterades och många givande samtal fördes. Medlemmar ur LFF-gruppen (Lokala Fackliga Folkbildare) ansvarade för och bemannade ABFs monter på IF Metalls kongress och LO-kongressen. ABF medverkade också på Attentions NPF-Forum i Västerås. Nya utbildningsmaterial presenterades och många givande samtal fördes. centr ala händelser 11

ABF mitt i debatten. ABFs förbundssekreterare

ABF mitt i debatten. ABFs förbundssekreterare ABF mitt i debatten under 2005 har Arbetarnas Bildningsförbund kraftigt minskat antalet deltagare i vår verksamhet. Året innan deltog 635 666 i våra studiecirklar, under 2005 var det 599 729. Det är en

Läs mer

ABFs verksamhetsberättelse 2013

ABFs verksamhetsberättelse 2013 Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm Telefon: 08-613 50 00 www.abf.se ABFs verksamhetsberättelse 13 Att motverka klassamhället är, och har alltid varit, en av ABFs stora utmaningar. Ge mest till

Läs mer

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet Årsredovisning 2012 Studiefrämjandet, Riksförbundet Innehåll Anders Manheden: Förmån få lära känna folkbildare 2 Om Studiefrämjandet 4 Året i korthet 6 Tjia Torpe: Folkbildning är hållbarhet 8 Människor

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag.

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag. Nyheter från www.regeringen.se. -------------------------------------------------------- Tal Konferens om folkbildningen på Essinge konferenscenter, Stockholm 27 september 2005 Lena Hallengren, Förskole-

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör.

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Redaktör: Pernilla Alexandersson. Referensgrupp: Herman Geijer, Sara Bergsmark och Charlotta Nordblom Nellgård. Illustration och

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

Häfte 3. Verksamhetsberättelser med bokslut

Häfte 3. Verksamhetsberättelser med bokslut Häfte 3 Verksamhetsberättelser med bokslut Verksamhetsberättelse med bokslut Bilaga 8 & 9 Verksamhetsåret 2013 Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2011 1 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

För en levande demokrati

För en levande demokrati För en levande demokrati Regeringens satsning på dialog om samhällets värdegrund PAWEL FLATO I vår globaliserade värld sker förändringar snabbt. Samhället är inte detsamma i dag som det var för tjugo eller

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

DISKUSSIONS- PROTOKOLL

DISKUSSIONS- PROTOKOLL DISKUSSIONS- PROTOKOLL Yttranden vid Riksteaterns kongress i Stockholm den 20-22 maj 2011 FREDAGEN DEN 20 MAJ Inledning Uppträdande av Jannes Fenomenala Orkester. 1 Kongressens öppnande (föredragningslistans

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen. Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen. Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Regionalt startskott för Unionens första avtalskonferens Så reser vi schystare hetluft Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen 3/09 Information och inspiration för dig som har ett

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer