Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun"

Transkript

1 Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun Miljökontoret

2 Innehållsförteckning 1. Inledning God kontorsservice och effektiv handläggning Ekonomi och administration Kvalitet IS/IT Information och kommunikation Lokal Agenda Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag/myllrande våtmarker Grundvatten av god kvalitet God bebyggd miljö Offentliga lokaler och fritidsanläggningar Folkhälsofrågor Inomhusmiljö Samhällsplanering Buller Avfall Säkra livsmedel inkl. dricksvatten Signaturlista

3 1. Inledning Detta årsbokslut bygger på dokumentet Verksamhetsmål och plan 2013 och beskriver perioden 1 januari 31 december. Vår utgångspunkt är att varje heltidsinspektör förfogar över till myndighetsutövning. I tabellerna finns ansvarig inskriven med signatur. I bilaga 1 finns en signaturförteckning. Verksamhetsområde Miljönämnden fullgör kommunfullmäktiges uppdrag att se till och kontrollera miljö- och hälsoskyddsförhållandena inom industri och offentlig verksamhet hos de objekt som nämnden svarar för. Samma sak gäller livsmedelshantering och lantbruk. I nämndens uppdrag ligger också att svara för att det bedrivs ett lokalt Agenda 21-arbete samt ett förebyggande arbete med vattenkvaliteten i kommunens sjöar och vattendrag. Miljönämndens/miljökontorets uppdrag Miljönämnden är lokal tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka efterlevnaden av miljöbalken, livsmedelslagstiftningarna m.fl. lagar. Miljökontoret är en stödjande och rådgivande resurs till kommunledningen och kommunens förvaltningar i frågor som rör lokal Agenda 21, sjöar och vattendrag, samhällsplanering samt förorenad mark.vi svarar också administrativt för kalkningsverksamhet och luftkvalitetsmätningar. Ekonomi Miljönämndens nettobudget för 2013 är tkr, där det största kostnadsslaget utgörs av kostnad för arbetskraft och den största intäkten är tillsynsavgifter. Miljönämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med tkr. Såväl positiva som negativa budgetavvikelser finns för olika verksamheter. Personalkostnaderna uppvisar ett överskott om 0,5 mnkr. Fiskevårdsåtgärder uppvisar ett överskott om ca 1 mnkr då verksamheten inte kunnat genomföras enligt budget. Muddring av Barnarpasjön har kostat ca 0,3 mnkr, kostnaden var ej budgeterad. Överskott finns även beträffande luftföroreningar, ca 0,3 mkr. Tillsynsavgifterna för miljö och livsmedel uppvisar ett underskott mot budget om ca 0,5 mnkr. Verksamhetens omsättning är ca 3 mnkr högre än budget eftersom statsbidrag för bl a kalkning ej har budgeterats. Viktiga händelser Kontorsövergripande Extra arbetsinsatser har lagts på Miljösamverkan f och Jönköpings läns luftvårdsförbund vad gäller rekrytering av ny projektledare respektive igångsättning av mätsamverkan för luft i länet. Nytt för 2013 har varit att på ett organiserat och strukturerat sätt arbeta med samhällsutvecklingsärenden i kommunen, mestadels yttranden i planfrågor. Hälsoskyddsenheten har lett arbetet med att samordna kontorets kompetenser. Medarbetare En person som under perioden slutat på livsmedelsenheten har ersatts. I övrigt har bemanningen varit stabil. Föräldraledigheterna har under året varit fyra till antalet. Dessvärre är sjukfrånvaron hög inom administrationen. Sjukdom och planerade sjukhusåtgärder är huvudanledningen till att sjukfrånvaron är 27 dagar ( varav 23 dagar avser långtidsfrånvaro, >14 dagar) per kvinnlig anställd inom förvaltningen. På manliga sidan är motsvarande siffra 5 dagar (varav långtidsfrånvaro 3 dagar) Miljöskydd En förlängd föräldraledighet har påverkat planeringen något. Detta till trots konstateras en god måluppfyllelse. Fokusområdena har varit förorenad mark, vindkraft, vattenskyddsområden för Vättern, undersökning och riskbedömning av Munksjön och gruvfrågan i Norra Kärr. Nämnas kan också kampanjen mot fultvätt av bilar. Hälsoskydd Med stöd från hälsoskyddsenheten har Jönköpings kommun utfört en kartläggning av omgivningsbuller från trafik i hela kommunen. Det är den första i sitt slag och åtföljs av ett långsiktigt systematiskt åtgärdsprogram mot störande buller i enlighet med EU-direktivet. Arbetet med bristfälliga enskilda avlopp förtjänar ett särskilt omnämnande liksom radonkartläggningar i flerbostadshus. Livsmedelssäkerhet Ett modifierat arbetssätt har betytt effektivare kontrollarbete. Livsmedelsenheten har utfört de kontroller som planerats under arbetsperioden. Vidare har antalet rapporterade matförgiftningar sjunkit. En vällovlig tolkning är att kontrollerna givit resultat. Agenda 21 Här kan nämnas en lyckad kemikaliekonferens den 5 juni och uppskattade miljöfika. Miljöfikat som drog flest deltagare handlade om PUSH Sverige den 10 dec, med 63 anmälda. 3

4 2. God kontorsservice och effektiv handläggning Miljönämndens myndighetsroll ställer höga krav på en god, säker och effektiv ärende- och dokumenthantering. Metoden för att åstadkomma det är att bygga upp ett internt ledningssystem med kvalitetshandbok och ett bra IT-stöd. Medarbetarna vid miljökontoret har ett ansvar för mångfalds- och jämställdhetsarbetet. Det handlar om att respektera och se värdet av olikheter och tillvarata den kunskap som uppstår i mötet mellan människor Ekonomi och administration Nämndadministration ska ske i enlighet med kommunens riktlinjer. Vi ska ha god intern kontroll över ekonomi och verksamhet Vi ska ha en effektiv posthantering, diarieföring och arkivering. använda Nämndadministration 540 CGG,AG,CL,SW 722 God intern kontroll och ekonomi CGG,AEJ,SW 655 Posthantering, diarieföring AG,AEJ, AMS, 1778 Arkivering 650 AG,AEJ,AMS,CGG, 294 SW Klassificeringsstruktur- arkiv 200 CGG,AEJ,SW 12 Personal 500 CGG,AEJ,SW 236 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 inspektioner 2286* 2414 registrerade nya ärenden/år avslutade ärenden under året ärenden på balanslistan *I bokslut 2012 angavs felaktigt siffran Kommentar: Målen har uppfyllts trots vissa interna problem inom kansliet. Arkiveringsarbetet har på grund av övrig arbetsbelastning och sjukfrånvaro använt mindre antal än budgeterat. ärenden på balanslistan har ökat till följd av att projekt radon medför nya ärenden. En förskjutning av har skett mellan nämndadministration och ekonomi. Ekonomiskt utfall Miljönämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med tkr. Såväl positiva som negativa budgetavvikelser finns för olika verksamheter. Personalkostnaderna uppvisar ett överskott om 0,5 mnkr. Fiskevårdsåtgärder uppvisar ett överskott om ca 1 mnkr då verksamheten inte kunnat genomföras enligt budget. Muddring av Barnarpasjön har kostat ca 0,3 mnkr, kostnaden var ej budgeterad. Överskott finns även beträffande luftföroreningar, ca 0,3 mkr. Tillsynsavgifterna för miljö och livsmedel uppvisar ett underskott mot budget om ca 0,5 mnkr. Verksamhetens omsättning är ca 3 mnkr högre än budget eftersom statsbidrag för bl a kalkning ej har budgeterats. 4

5 tkr Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Avvikelse Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Nämnd (13) ,1-631,1-14,1 V-het (25) , , Total , ,1 1155,9 Nyckeltal tillsynsbesök Miljöbalken Livsmedelslagen ärenden Nya ärenden Avslutade ärenden Kommentarer till siffrorna redovisas mer ingående under respektive mål längre fram i dokumentet. Intern kontroll Granskningsområde Aktivitet/rutin/metod Kommentar Ändamålsenlig och effektiv verksamhet för objektsregister och fakturering Öka självfinansieringsgraden Pågående ärenden - Balanslistan. Målsättning under kvalitet i verksamhetsplanen. Inga ärenden äldre än 3 år. Nyckeltal, som en del av kvalitativ utveckling Kompetensförsörjning Kommungemensam kontrollpunkt: Utanordning Uppgifter om objektet kontrolleras av ansvarig handläggare i samband med tillsyn. En kontroll görs inom enheterna innan avgiftsfakturorna skickas ut. Skriftliga rutiner ska utarbetas. Kontroll av antal fakturerbara och deldebiteringar. ig handläggare bevakar ärendelistan kvartalsvis. Status följs upp vid medarbetarsamtal samt via målkortet. Särskild modell för markföroreningar förefaller nödvändig. Redovisas idag med antal tillsynsbesök och hur tillsynsbesöket har initierats. et nyckeltal utökas med nya kommungemensamma. Enheterna arbetar fram en kompetensplan efter inventering av befintlig kompetens. Att hanteringen av utanordningar utförs korrekt Faktureringen försenades under året men har fullföljts. Skriftliga rutiner har inte utarbetats. Självfinansieringsgraden har minskat från 50% 2012 till 49% 2013 Genomfört. Listan redovisas till nämnden efter årsskiftet. För ärenden mer än 3 år gamla finns särskild motivering. De flesta ärenden mer än 3 år gamla avser markföroreningar och enskilda avlopp. Inga nya gemensamma har tillkommit. Kompetensplan är framtagen Kontrollen har utgått på grund av nya centrala rutiner som är säkrare 5

6 2.2. Kvalitet Genomföra regelbunden tillsyn/kontroll som ligger i nivå med lagstiftning och svarar mot tillsynsbehov och avgifter. Inga pågående ärenden ska vara äldre än 3 år. Handläggningen av klagomål ska påbörjas inom tre veckor. Förvaltningen ska ha ett gällande miljödiplom enligt den modell vi själva driver. Alla inköp ska ske med ett miljökrav eller en fråga om produktens miljöpåverkan/företagets miljöarbete. : alla som gör inköp Ständiga förbättringar vad gäller service till näringsliv och enskilda. Jämn könsfördelning och låg personalomsättning. Det ska inte råda några löneskillnader på grund av kön. : förvaltningschefen Det ska råda en jämn könsfördelning i lednings-, projekt- och arbetsgrupper. : förvaltningschefen Sexuella trakasserier ska inte förekomma. : förvaltningschefen Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att utveckla sin kompetens. : förvaltningschefen Kvalitetshandboken, kontinuerligt revidera miljökontorets kvalitetshandbok med rutiner för styrning, handläggning och uppföljning. 250 alla samordning LV, KH använda Bevakning av balanslistan RE, kansli, alla Jämställdhetsarbete 30 EG 68 Krisberedskapshandläggning 30 CL 15 Miljökontorets interna miljödiplomering 30 EG 21 Internrevisionsgrupp EG,MS,HL,AE,MR 71 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 fortbildnings per anställd kvinna och man (h)* per kvinna 43 per man 35 Pappersförbrukning st st Busskortsanvändning (h/vecka)** - - * Siffror tagna ur tidredovisningssystemet ** Personalen på livsmedelsenheten har egna busskort, varför måttet h/vecka ej är relevant och uppföljningsbart Kommentar: Under året har ytterligare en person fått planera tid för kvalitetsarbetet, vilket innebar totalt 400 planerad tid. De två kvalitetssamordnarna har använt ca 400 och resterande bokförd tid har utförts av andra medarbetare, t.ex. kvalitetsgruppen, se nedan. Kvalitetssamordnarna har bl.a.: Reviderat åtta förvaltningsgemensamma rutiner, t.ex. med anledning av barnkonventionen. Påbörjat en förenkling av strukturen på en för miljökontoret gemensam mapp, benämnd MK1. Sammanställt Verksamhetsplan

7 Kvalitetsgruppen, d.v.s. kvalitetssamordnarna samt en från varje enhet, har haft elva möten. Vid ett var stadsjurist Anders Hansson inbjuden för att diskutera juridiska aspekter på miljökontorets administration IS/IT Förvaltningens behov av IS/IT-stöd ska vara tillgodosedda i kommunens IS/IT-arbete. Genom MiljöReda ska tillsynen vara effektiv och likvärdig. Miljökontorets ärendehantering ska vara effektiv och lätt att följa upp när det gäller bl.a. ekonomi, tidsredovisning, rutiner och mallar. använda E-rådet 50 CGG;SW 41 Registervård miljöskydd 180 miljöenheten 83 ig för MiljöReda 200 LE 95 Övrigt, projekt m.m. 80 LE, CL Information och kommunikation Information och kommunikation ska bidra till att miljökontorets medarbetare känner sig delaktiga samt ges möjlighet att påverka och ta del av andras erfarenheter. Miljökontorets informatör ska vara delaktig i den kommunövergripande informations- och marknadsföringsarbetet. Miljökontoret ska informera verksamheter och allmänheten för att förebygga miljöpåverkan och inspirera till ett miljövänligare handlande. Resultat från mätningar och projekt ska finnas på ett lättillgängligt sätt för den som önskar ta del av det. Interna möten ledningsråd arbetsplatsträff samverkansgrupp enhetsmöten RE RE RE resp. enhet använda 4196 Webbplatsen, den externa och Kompassen 200 CL 138 Internt info-arbete, trycksaker, m.m. 150 CL 102 Samarbete med andra förvaltningar 100 CL 397 Wätterstänk 50 CL 40 Länstidningen +E 50 CL 43 Information Agenda CL 164 Information hälsoskydd 50 CL 66 Information miljöskydd 50 CL 21 Information livsmedel 50 CL 4 Arrangera informationsmöte för lantbrukare om nitratkänsliga områden 50 MN, AR 55 7

8 Kommentar: Samarbetet med andra förvaltningar har tagit mer tid i anspråk än planerat. Det beror huvudsakligen på att informatören tog över layout och foto för boken Naturpärlor i Jönköpings kommun vid en pensionsavgång. Boken är en åtgärd i naturvårdsprogrammet och projektleddes av stadsbyggnadskontoret. 3. Lokal Agenda 21 Genom information och utbildning ska människor i Jönköpings kommun motiveras till handlande för en bättre miljö och ett uthålligt samhälle. Aktiviteter ska genomföras så att kommunens invånare, organisationer och företag har kännedom om kommunens miljöarbete. Aktiviteterna ska bland annat beskriva kommunens roll i miljöarbetet samt vad enskilda personer, organisationer och företag kan göra för att minska sin miljöpåverkan. använda Förvaltningarnas miljöarbete, samordning, stöd 140 EG 149 Vattengruppen, samordning av 20 EG 17 förvaltningsövergripande vattenfrågor Föreläsningar om kommunens miljöarbete 20 EG 15 Miljöfika 80 EG 131 Klimatkonferensen 40 EG 28 Kemikalie/miljökonferensen 60 EG 110 Aktivitetsdagar (Europeiska trafikantveckan, 80 EG 44 m.fl.) Tvätta bilen, informationsprojekt 60 EG 32 Övrigt informationsarbete (foldrar, rapporter, 140 EG 231 utställningar, frågor från allmänheten) Program för hållbar utveckling miljö, 100 EG 56 gruppledare produktion & konsumtion Miljödiplomering, projektledning 200 EG 164 Miljöpris, projektledning 50 EG 30 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 kvinnliga och manliga miljöfikadeltagare Totalt 359 deltagare (anmälda personer) varav 188 kvinnor och kvinnliga och manliga deltagare i projektgrupper (personer) 119 män Tre grupper: 5+1, 3+3 och 1+1 Kommentar: Kemikaliekonferensen, som blev mycket lyckad, tog längre tid än beräknat. En förklaring är att det var första gången vi arrangerade något liknande. Miljöfikat som drog flest deltagare handlade om PUSH Sverige den 10 dec, med 63 anmälda. 4. Begränsad klimatpåverkan Nationellt miljömål Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet 8

9 inte blir farligt. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. Öka andelen biogas som våra biogasbilar körs på till 76 %. Anvar: alla som kör Sänka vår totala klimatpåverkan från våra bilar till kg CO 2 /år. : alla som kör Sänka vår klimatpåverkan per kilometer från våra bilar till 70 g CO 2 /km. : alla som kör Klimatkonferensen, se Agenda 21 Energitillsyn miljöfarlig verksamhet ingår i tillsyn A,B,C,U, se mål 7 Giftfri miljö miljöenheten använda Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 Biogasanvändning mk:s gasbilar (%) - - Totala koldioxidutsläpp från mk:s bilar (kg CO2) - - Koldioxidutsläpp från mk:s bilar (g CO2/km) - - Kommentar: På grund av ändringar i tankrutinerna har det inte gått att få fram uppgifter för uppföljning och jämförelse beträffande nyckeltalen. 5. Frisk luft Nationellt miljömål Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Luftkvaliteten i hela kommunen är känd. Genom mätningar och modellberäkningar ska luftkvaliteten i hela kommunen vara känd. Resultatet ska jämföras med miljökvalitetsnormer och miljömål och rapporteras. Företag/miljöfarliga verksamheter med utsläpp till luft ska minska sina utsläpp genom t.ex. bättre rening. Boende i kommunen ska inte utsättas för olägenhet från rök och lukt från småskalig fastbränsleeldning. Miljökontoret ska verka för att det kommunala målet om dubbdäcksanvändning nås. Mätning av luftföroreningar i gatumiljö med DOAS och partikelprovtagare. Resultatet ska jämföras med miljökvalitetsnormer och miljömål och rapporteras.* Tillsyn av verksamheter med utsläpp till luft ingår i tillsyn A, B, C, U, se mål 7. Giftfri miljö. använda 275 LO, GE 154 miljöenheten 9

10 Utreda klagomål tomgångskörning 20 LO 2 Utreda klagomål vedeldning 50 MAW 3 *Ev kan aktiviteten utgå p.g.a. att extern konsult utnyttjas via samverkansområde och Jönköpings läns luftvårdsförbund Kommentar: Länsövergripande mätningar av luftföroreningar som upphandlats av konsult har startat och samverkansformerna för arbetet har funnit sin tillämpning. 6. Bara naturlig försurning Nationellt miljömål De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader. Motverka försurningens negativa effekter genom kalkning och biologisk återställning såsom återintroducering av mört och flodkräfta samt borttagande av mänskligt uppförda vandringshinder. En minskning av ammoniakavgången vid gödsellagring eftersträvas som ett led i att minska det lokala nedfallet av försurande ämnen. Optimering och utvärdering av kalkningsverksamhet använda 200 MA 43 Kommentar: Uppföljning av kalkningsverksamhet och fältprovtagning har skett med hjälp av extern konsult, varför mindre tid har åtgått. 7. Giftfri miljö Nationellt miljömål Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits i samhället och som kan hota människors hälsa och miljön eller den biologiska mångfalden. Alla miljöfarliga verksamheter har en god egenkontroll. Alla fordonstvättar uppfyller riktvärdena i Riktlinjer för tvätt av fordon. Alla oljeavskiljare ska vara tekniskt funktionsdugliga. Utfasningsämnen och särskilt farliga ämnen enligt vattendirektivet används inte. Bekämpningsmedel används på ett korrekt sätt. Miljökontoret har god kännedom om samtliga miljöfarliga U-verksamheter. Vid minst ett förorenat område tillhörande riskklass 1 har efterbehandlingen påbörjats. Vid minst tre nedlagda kommunala avfallsupplag har åtgärder påbörjats för att minska miljöpåverkan. Samtliga fastigheter där PCB-sanering krävs enligt lagstiftningen är sanerade senast

11 använda Planerad tillsyn miljöfarlig verksamhet A, B, 2690 Miljöenheten 3557 C, U Händelsestyrd tillsyn Miljöenheten 326 Handlägga ej övertagna objekt Handlägga ej övertagna objekt täkter 200 MN 410 Handlägga ej övertagna objekt - vindkraft 450 AR, HL 41 Rivningsplaner/rivningslov 100 LV 26 Handlägga PCB-ärenden 150 KH, LV 48 Handlägga anmälan om sanering av 20 LV 0 kvicksilverförorenade avloppsrör Handlägga anmälan om användning av avfall 90 LV, AR 34 för anläggningsändamål Kemikalieolyckor vid larm från 35 LO, GE, RE 37 räddningstjänst/sos Ej objektsbunden cisterntillsyn 45 ALW, MT, HL 52 Genomföra ansvarsutredning för 40 LO, (ALW) 10 oljedepåområdet Markföroreningar anmälningsärenden, 1164 LO, ALW, HL 1068 underrättelser m.m. Projekt: Besiktning av oljeavskiljare 240 Miljöenheten 411 Projekt: Informationsinsats till fastighetsägare 25 KH 21 och bostadsbolag om bekämpningsmedelsansökan och uppmaning att undvika glyfosatinnehållande preparat på hårdgjorda ytor. Projekt: Användning av asfalt i 100 AR, LV 16 anläggningsändamål. Projekt: Nedlagda deponier 34 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 Inspektioner fördelade på: Ansökan/anmälan händelsestyrt Ej i verksamhetsplan Incident händelsestyrt Planerad Inspektion Klagomål händelsestyrt Återbesök planerade ärenden enl. nedan angivna rubriker i Miljöreda: Dmi förel enl 26 kap 9 MB under året Startade ärenden under året Tillsynsärende enl MB bes av oljeavskiljare Startade markföroreningsärenden under året Anm sanering mark Pågående ärenden avseende markföroreningar vid årets slut

12 Kommentar: Miljöprövningsförordningen har delvis ersatt förordningen om miljöfarlig verksamhet, vilket resulterat i administrativt arbete med bl a att revidera text i miljötaxans bilaga 2. Under året har utbildningsinsatser som rör gruvbrytning skett för personal och politiker. Handläggning av remissärenden som rör täkter, däribland Norra Kärr, har tagit extra tid. Tidredovisning för handläggning av ärenden som rör vindkraftsetablering återfinns delvis under Samhällsplanering Vindkraftsetablering. Totalt har 199 ägnats åt ärenden som rör vindkraftsetablering p g a mindre antal inkomna ärenden under året. Av planerad tillsyn på miljöfarliga verksamheter har extra tid lagts på tillsyn inom bilvårdsbranschen vilket delvis inkluderar tid för projekten besiktning av oljeavskiljare och fultvätt. Projektet Fultvätt har varit en lyckad informationskampanj som tagit mer tid än beräknat. Den har haft betydligt större genomslag hos allmänheten än tidigare år i form av frågor och synpunkter, även från media och myndigheter. Planerad tillsyn på lantbruk har under året varit lägre än beräknat. De lantbruk som har fast tillsyns avgift har inspekterats, medan lantbruk med timdebitering har inspekterats i mindre omfattning p.g.a att arbetsbelastningen inom andra branscher bl a täkter, avfalls- och förbränningsanläggningar varit hög. Planerade insatser inom området markföroreningar har omprioriterats, eftersom länsstyrelsen har uppmärksammat behov av ett 70-tal MIFO fas 1-utredningar (metodik för inventering av förorenade områden) som rör potentiellt förorenade områden på befintliga tillsynsobjekt. Handläggning av PCB-ärenden har tagit mindre tid än planerat p.g.a få utförda saneringar under året. PCB sanering har utförts vid Dalviks-, Råslätts- och Rosenlundskolan samt bostadshus på Råslätt. Ett mindre projekt med informationsinsats till fastighetsägare och bostadsbolag om bekämpningsmedelsansökan och uppmaning att undvika glyfosater på hårdgjorda ytor har genomförts under året. Arbetet fortsätter i ett länsgemensamt informationsprojekt. Projektet Användning av asfalt i anläggningsändamål har tagit mindre tid än beräknat. Avslut av projektet sker under Skyddande ozonskikt Nationellt miljömål Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. Miljökontoret ska ha kännedom om alla anmälnings- och rapporteringspliktiga kyl- och värmepumpsanläggningar i kommunen. använda Värmepumpar, handläggning av anmälan, 300 MR 382 rådgivning och information Anmälningar och årsrapporter om köldmedium 500 LE

13 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 anmälningar installation av värmepump handlagda köldmedierapporter Kommentar: Alla för handläggning av köldmedium är ej redovisade på grund av att tillfällig personal även använts. 9. Säker strålmiljö Nationellt miljömål Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. Mätning av bakgrundsstrålning (Mätning sker tillsammans med räddningstjänsten var 7:e månad på 10 platser i kommunen.) använda 40 MAW, JSE Ingen övergödning Nationellt miljömål Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Belastningen av näringsämnen till övergödda sjöar och vattendrag ska minska. et bristfälliga avlopp ska minska. Arealen lek- och uppväxtområden för fisk ska utökas och förbättras. Delta i arbetet kring att minska belastningen av fosfor till Landsjön, Lilla Nätaren, Röttleån m.fl. vattendrag, ingår i tillsyn A, B, C, U, se mål 7. Giftfri miljö Förebyggande arbete lantbruk för att minska belastningen av näringsämnen till övergödda sjöar och vattendrag, ingår i tillsyn A, B, C, U, se mål 7. Giftfri miljö MA, MN, AR, PE MN, AR, ML använda Nya ansökningar för enskilda avlopp 600 GE, LE, 598 Inventering av avlopp längs Röttleån med 200 PE 130 tillflöden, pågående Handläggning av bristfälliga avlopp 600 PE

14 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 inventerade avlopp slutbesiktigade bristfälliga avlopp slutbesiktigade övriga avloppstillstånd Levande sjöar och vattendrag/myllrande våtmarker Nationellt miljömål Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Dagvatten från vägar och hårdgjorda ytor renas vid om- och nybyggnation av bl.a. verksamhetsområden och bostadsområden. Stadsnära vattenmiljöer ska öka i omfattning och göras tillgängliga för främjande av folkhälsa. Öka kunskapen om värdet och skötsel av sjöar, vattendrag och småvatten hos verksamhetsutövare och kommuninvånare genom informationsdagar samt projekt. Åtgärda vandringshinder för fisk där miljönytta, hänsyn till kulturminnesvård och ekonomisk rimlighet motiverar åtgärden för att främja biologisk mångfald samt sport-, fritids- och yrkesfisket. Områden och källor av miljögifter t.ex. kvicksilver, dioxiner och PCB, till sjöar och vattendrag ska kartläggas, karaktäriseras, prioriteras och vid behov åtgärdas. Ha god kännedom om biologisk samt kemisk status i sjöar och vattendrag i kommunen. Kontrollera att kommunens friluftsbad har en god badvattenkvalitet. Våtmarker och småvatten ska skapas i kommunen för att främja biologisk mångfald samt att minska näringstillförseln i vattendragen, se Ingen övergödning. Bevara och förbättra kantzoner runt sjöar och vattendrag för att bibehålla biologiska värden samt att minska utläckage av närsalter. Restaurering av 10 småvatten under Övervaka att förebyggande åtgärder tas upp i översiktsplan, detaljplan och bygglov för att uppnå miljökvalitetsnormen för vatten. Handlägga anmälningar, yttrande och remisser om dagvatten och annat som rör vattenmiljön - Åtgärder i vattendrag (medel för biologisk återställning, projekt samverkan lst) - Projekt Förbättra uppväxtmiljön för öring i Nissans avrinningsområden använda 90 MA MA MA 67 14

15 Miljömålsarbete rörande vatten (anslag enligt 180 MA 44 PHU) - projekt 1750 Förbättra uppväxtmiljön för öring i Lillån Bankeryd -projekt 1751 Underlätta fiskvandring i Lillån Huskvarna -projekt 1754 Underlätta fiskvandring i Tabergsån -projekt samordning restaurering av våtmarker och småvatten (förv.övergripande start 2013) Restaurering av sjöar och vattendrag enligt MA 255 kommunens åtgärdslista som baseras på vattenförekomsternas klassning och prioriteringslista Program för vattenkontroller 180 MA 17 (sjöprovtagningsprogram, elfiskeprogram och provfiskeprogram) Vattengruppen, samordning av förvaltningsövergripande vattenfrågor, se Agenda 21 Kontroll av strandbad med provtagning 200 EE, LE, GE 30 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 strandbadsprov totalt strandbadsprov med resultatet tjänligt med 5 1 anmärkning strandbadsprov med resultatet otjänligt - 1 Kommentar: Under året har mycket tid lags ner på översiktsarbetet. Arbetet har bestått i att uppdatera och komplettera befintliga uppgifter om kommunens sjöar och vattendrag i kommande ny översiktsplan. Tidigare plan saknar uppgifter om sjöar och vattendrag. Inkomna dagvattenanmälningar, yttranden och remisser har tagit mer tid än beräknat Åtgärder i vattendrag inkl. miljömålsarbete enl. PHU är arbetsinsatser som har skett med hjälp av extern konsult, varför mindre tid har åtgått. Mer tid har åtgått för restaurering av sjöar och vattendrag än beräknat. Här redovisas arbetsinsatser som rör Barnarpasjön Under sommarmånaderna utfördes bakteriologisk kontroll av badvatten vid kommunens strandbad. Totalt togs 59 prover, varav ett var tjänligt med anmärkning och ett prov var otjänligt. Årets kontroll visar att badvattenkvaliten har varit bra. 15

16 12. Grundvatten av god kvalitet Nationellt miljömål Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Aktivitet 2012 använda Uppföljning och kontroll av 100 HL 186 vattenskyddsområden Tillsyn och rådgivning enskilt dricksvatten 75 LE, EE, GE God bebyggd miljö Nationellt miljömål Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Nationellt folkhälsomål Sunda och säkra miljöer och produkter är av grundläggande betydelse för folkhälsan och skall utgöra ett särskilt målområde Offentliga lokaler och fritidsanläggningar Verksamheter där hög musik spelas ska inte utsätta besökare för buller som överskrider Socialstyrelsens riktvärden för höga ljudnivåer Ingen ska orsakas ohälsa på grund av dåliga hygieniska förhållanden vid vistelse i en offentlig lokal eller på en fritidsanläggning. Alla kommunens bassängbadsanläggningar ska ha goda förutsättningar för en god badvattenkvalitet. Skolor och förskolor ska bedrivas så att människors hälsa och miljön inte påverkas negativt. Behandla ärenden om tillståndspliktig djurhållning i detaljplanelagt område så att ingen utsätts för olägenhet. Besökare på solarium ska kunna sola tryggt och säkert. använda Klagomål höga ljudnivåer 20 EE 8 Tillsyn vid dans och annan musikverksamhet 150 PE, EE 76 med höga ljudnivåer Klagomål och anmälan om nyanläggningar av idrottsanläggningar, hotell, camping och bassängbad 50 EE, LE 30 16

17 Remisser gällande tillstånd för offentliga 100 EE 102 arrangemang Klagomål och anmälan nyanläggning 100 EE 38 hygienlokaler Tillsyn solarier 40 PE 88 Tillstånd djurhållning i detaljplanelagt område 30 LE 46 Tillsyn skolor och förskolor och handlägga 500 GE, MAW 313 inkommande anmälningar Piercing och tatuering 5 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 inspektioner i skolor och förskolor inspektioner på solarier Folkhälsofrågor Nationellt folkhälsomål Samhällets skydd mot smittsamma sjukdomar måste bibehålla en hög nivå för att inte de framsteg som gjorts i fråga om att minska förekomsten av smittsamma sjukdomar skall gå förlorade. Bruket av beroendeframkallande medel är en viktig bestämningsfaktor för hälsan. Målet för samhällets insatser inom tobaksområdet skall vara att minska tobaksbruket. Varor på marknaden ska uppfylla kraven om begränsad frisättning av nickel, för att andelen barn och ungdomar med nickelallergi ska minska. använda Tillsyn allergi/tobak 10 EE 37 Smittskyddsfrågor, t.ex. legionella RE, EE, LE, GE, 150 Kommentar: En större smittspårning av legionella har medfört att ovanligt många har gått åt under det första halvåret. Allergikommittén har efter några år åter samlats och har i år haft fyra sammankomster. Kommittén består av representanter från tekniska kontoret, utbildningsförvaltningen, miljökontoret och Landstinget. Miljökontoret är sammankallande Inomhusmiljö Radonhalten i alla bostäder år 2020 ska vara lägre än 200 Bq/m 3 luft. Samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid ska ha en dokumenterat fungerande ventilation. använda Tillsyn äldreboenden 40 PE 90 Klagomål bostäder 400 EE, LE, GE, MAW, TM

18 Inventering av radon i flerbostadshus och 400 TM 1279 bostadsrättsföreningar Rådgivning och handläggning radonärenden 200 GE, LE 189 Omarbeta hundföreskrifterna och lokala 160 EE, LE 125 hälsoskyddsföreskrifter. Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 inspektioner på äldreboenden 2 5 klagomål om bostäder Kommentar: Inventering av radon innebär ett omfattande administrativt arbete där ca 2000 objekt ska registreras i miljöreda. I nuläget är det ca 1019 objekt som har registrerats och 519 fastighetsägare har fått föreläggande. Det beräknas att komma in ca mätresultat från fastighetsägare som ska registreras och handläggas innan år Då inventeringen är väldigt omfattande så finns det en viss komplexitet både för hälsoskydd och kansliet att kunna hantera all den mängd information som kommer in till miljökontoret. Det har blivit skrivfel på antal när det gäller inventering av radon. Beräknat antal ska vara 1000 istället för 400. På grund av det fina sommarvädret, kan man anta, har det varit flera klagomål på bl a musikspelande utomhus, sena kvällar, som stört närliggande bostäder Samhällsplanering Samhällsplaneringen ska medverka till att negativ påverkan på människor hälsa och miljön minimeras Under 2013 kommer Jönköpings kommun påbörja arbetet med att ta fram ny översiktplan. Miljökontoret kommer att medverka i olika arbetsgrupper för det arbetet och arbetet med att ta fram riktlinjer för klimatanpassning och för Hållbar utbyggnadsstruktur. använda Planprogram och detaljplaner 300 MR, MAW 227 Översiktsplanering, medverkan i olika 200 MR MAW 76 arbetsgrupper och yttranden Bygglov, förhandsbesked, samråd enligt PBL 400 MR, MAW, LE, 424 GE, EE Vindkraftsetablering 250 HL, AR 158 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 remisser detaljplan och planprogram remisser, bygglov och förhandsbesked *Avser remisser som handlagts av hälsoskyddsenheten. Kommentar: Tidredovisning för handläggning av ärenden som rör vindkraftsetablering återfinns delvis under Giftfri miljö Planerad tillsyn miljöfarlig verksamhet A, B, C, U. 18

19 13.5. Buller Exponeringen för buller ska minska i inom- och utomhusmiljöer Medverka i arbetet att upprätta så kallade strategiska bullerkartor och beräkna hur många invånare som exponeras för olika bullernivåer samt ta fram ett åtgärdsprogram enligt EUdirektiv 2002/49/EG och förordning SFS 2004:675 om omgivningsbuller. Strategiska bullerkartor tas fram i i samverkan mellan trafikavdelningen, sbk, och miljökontoret Åtgärdsprogram för vägtrafikbuller, använda 50 EE EE 171 framförallt fönsteråtgärder Klagomål på buller från trafikinfrastrukturen 100 EE 108 Tillsyn vid skjutbanor och motorbanor 100 MAW 40 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 klagomål trafikbuller 6 4 Kommentar: Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot omgivningsbuller från trafik fastställdes av kommunfullmäktige 19 juni 2013 och redovisades därefter till Naturvårdsverket för vidarebefordran till EU. Målsättningen under programperioden är bland annat att skapa rutiner för ett systematiskt arbete med bullerfrågor och förhoppningen är att programmet på sikt ska leda till en bättre ljudmiljö där färre människor exponeras för buller Avfall Boende i kommunen ska inte utsättas för olägenhet till följd av nedskräpning eller bristfällig avfallshantering. Avfall hanteras så att återvinning underlättas och att god resurshushållning främjas. använda Klagomål avfall och nedskräpning 150 MR 94 Handläggning undantag från sophämtning och 150 MR 180 slamtömning, rådgivning och övriga tillsynsåtgärder gällande hushållsavfall Bevaka materialbolagens åtgärder vad gäller producentansvar för förpackningar främst gällande återvinningsstationer 20 MR 6 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 klagomål avfall och nedskräpning ansökningar undantag från renhållningsordningens bestämmelser

20 14. Säkra livsmedel inkl. dricksvatten Nationellt folkhälsomål Goda matvanor och säkra livsmedel är förutsättningar för en god hälsoutveckling hos befolkningen. Nationella mål Den offentliga kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd ska ge konsumenterna säkra livsmedel som de kan lita på. Konsumenterna ska kunna känna trygghet i att livsmedlen är producerade på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen ska vara både tillräcklig och enkel att förstå. Företagen har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull. Kontrollen ska ge företagen likvärdig, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig kontroll med helhetssyn. Detta stärker förtroendet för företagens produkter. Optimal samverkan mellan kontrollmyndigheterna. Kontrollplanen säkerställer att hela produktionskedjan kontrolleras genom att samarbetet mellan de myndigheter och kontrollområden som ingår i kontrollkedjan utvecklas, att man lär av varandra och utnyttjar gemensamma erfarenheter. Samarbetet möjliggör effektivare kontroller. Det gynnar både konsumenterna och de producenter som kontrolleras. Strategiska mål Regler och råd på livsmedelsområdet är ändamålsenliga, kända och använda. Livsmedelskontrollen är riskbaserad, ändamålsenlig och effektiv. Beredskapen är god och i kris kan försörjningen av säkra livsmedel och säkert dricksvatten upprätthållas. Kontrollen ska utföras enligt den kontrollplan och verksamhetsplan som miljönämnden fastställer inför varje verksamhetsår. Verksamhetsplanen utformas så att alla anläggningar får regelbunden kontroll baserad på risk och erfarenhet. Varje enskild livsmedelsanläggning ska kontrolleras minst vart annat år. Livsmedelskontrollen ska vara kvalitetssäkrad. använda Planerad kontroll 4144 Utegruppen 3863 Registrering 200 Innegrupp 384 Planerad kontroll efter registrering 450 Innegrupp 338 Extra offentlig kontroll (återbes. klago. matf.) 600 hela enheten 586 Obefogade klagomål, matförgiftningar 200 Innegrupp 104 RASFF 10 Innegrupp 6 Resor för planerad kontroll 650 Utegruppen 707 Avgifter 300 hela enheten 274 Registervård, inventering 100 hela enheten 171 Övriga ärenden, remisser, åtal, information, rapportering slv, tidsredovisning m.m hela enheten

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29 Verksamhetsplan 2014 för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014 Miljökontoret 2013-11-29 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. God kontorsservice och effektiv handläggning...

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Verksamhetsplan för miljö- och hälsoskyddskontoret 2015

Verksamhetsplan för miljö- och hälsoskyddskontoret 2015 Verksamhetsplan för miljö- och hälsoskyddskontoret 2015 Verksamhetsmål 2015-2018 Antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-01-15 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2.

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen Revisionsrapport* Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen Vaggeryds kommun Januari 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010)

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Lokala miljömål för Simrishamns kommun Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Inledning Lokala miljömål för Simrishamns kommun Simrishamns kommuns stora tillgång är dess kust

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Lokala miljömål i Tranås kommun

Lokala miljömål i Tranås kommun Sidan 1 av 6 Lokala miljömål i Tranås kommun Antagna av KF 2007-08-20, 122 Sidan 2 av 6 Miljömål Lokala mål Åtgärder för att nå de lokala målen 1. Begränsad klimatpåverkan Minska transportrelaterade utsläpp

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 GRANSKNINGSHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för HÅCKSVIK INDUSTRIOMRÅDE OMFATTANDE FASTIGHETEN LISSLARP 1:18 MED FLERA i Håcksvik, Svenljunga kommun, Västra Götalands

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051 Tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:18 10051 Behovsutredning 2015 Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-05-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Åtgärder för god vattenstatus

Åtgärder för god vattenstatus Åtgärder för god vattenstatus Miljöskyddsdagar 2013-10-23 Ann Salomonson ... den årliga rapporteringen om åtgärdsarbetet 1. Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram behöver

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/17 Miljönämnden Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 2/13 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Beställare

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Miljöstrategi för Arvika kommun

Miljöstrategi för Arvika kommun 2015-05-06 Miljöstrategi för Arvika kommun Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Inledning Miljöfrågan är både en global och en lokal fråga. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN

MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antaget i kommunfullmäktige den 25 mars 2010 Sigtuna kommun Miljöprogram för Sigtuna kommun En god miljö är en förutsättning för människors och andra organismers liv på

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

DEL 2. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö

DEL 2. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö DEL 2 Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö för ett hållbart Lycksele 2009 2015 Beslutsdel Strategi En del i Lycksele kommuns lokala Agenda 21 och miljömålsarbete Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Tjänsteskrivelse 2012-11-09 SBN 2012.0182 Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-12

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-12 JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-12 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 14:00-18:10 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e v. ordf. Göte

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN

MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2007-05-08 Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en god miljö! Det är nu vi avgör vilken miljö vi ska lämna över till våra barn och

Läs mer

Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010. Johan Tielman, E.ON Vattenkraft

Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010. Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010 Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Vattenkraften är en mycket värdefull tillgång för produktion av förnybar el och spelar en central roll i Sveriges elförsörjning

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2012. Årsredovisning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2012. Årsredovisning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden s handling 3/2012 Årsredovisning Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Ekonomisk översikt och finansiell analys... 3 1.2 Personal... 3 1.3 Framtiden...

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer