Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun"

Transkript

1 Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun Miljökontoret

2 Innehållsförteckning 1. Inledning God kontorsservice och effektiv handläggning Ekonomi och administration Kvalitet IS/IT Information och kommunikation Lokal Agenda Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag/myllrande våtmarker Grundvatten av god kvalitet God bebyggd miljö Offentliga lokaler och fritidsanläggningar Folkhälsofrågor Inomhusmiljö Samhällsplanering Buller Avfall Säkra livsmedel inkl. dricksvatten Signaturlista

3 1. Inledning Detta årsbokslut bygger på dokumentet Verksamhetsmål och plan 2013 och beskriver perioden 1 januari 31 december. Vår utgångspunkt är att varje heltidsinspektör förfogar över till myndighetsutövning. I tabellerna finns ansvarig inskriven med signatur. I bilaga 1 finns en signaturförteckning. Verksamhetsområde Miljönämnden fullgör kommunfullmäktiges uppdrag att se till och kontrollera miljö- och hälsoskyddsförhållandena inom industri och offentlig verksamhet hos de objekt som nämnden svarar för. Samma sak gäller livsmedelshantering och lantbruk. I nämndens uppdrag ligger också att svara för att det bedrivs ett lokalt Agenda 21-arbete samt ett förebyggande arbete med vattenkvaliteten i kommunens sjöar och vattendrag. Miljönämndens/miljökontorets uppdrag Miljönämnden är lokal tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka efterlevnaden av miljöbalken, livsmedelslagstiftningarna m.fl. lagar. Miljökontoret är en stödjande och rådgivande resurs till kommunledningen och kommunens förvaltningar i frågor som rör lokal Agenda 21, sjöar och vattendrag, samhällsplanering samt förorenad mark.vi svarar också administrativt för kalkningsverksamhet och luftkvalitetsmätningar. Ekonomi Miljönämndens nettobudget för 2013 är tkr, där det största kostnadsslaget utgörs av kostnad för arbetskraft och den största intäkten är tillsynsavgifter. Miljönämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med tkr. Såväl positiva som negativa budgetavvikelser finns för olika verksamheter. Personalkostnaderna uppvisar ett överskott om 0,5 mnkr. Fiskevårdsåtgärder uppvisar ett överskott om ca 1 mnkr då verksamheten inte kunnat genomföras enligt budget. Muddring av Barnarpasjön har kostat ca 0,3 mnkr, kostnaden var ej budgeterad. Överskott finns även beträffande luftföroreningar, ca 0,3 mkr. Tillsynsavgifterna för miljö och livsmedel uppvisar ett underskott mot budget om ca 0,5 mnkr. Verksamhetens omsättning är ca 3 mnkr högre än budget eftersom statsbidrag för bl a kalkning ej har budgeterats. Viktiga händelser Kontorsövergripande Extra arbetsinsatser har lagts på Miljösamverkan f och Jönköpings läns luftvårdsförbund vad gäller rekrytering av ny projektledare respektive igångsättning av mätsamverkan för luft i länet. Nytt för 2013 har varit att på ett organiserat och strukturerat sätt arbeta med samhällsutvecklingsärenden i kommunen, mestadels yttranden i planfrågor. Hälsoskyddsenheten har lett arbetet med att samordna kontorets kompetenser. Medarbetare En person som under perioden slutat på livsmedelsenheten har ersatts. I övrigt har bemanningen varit stabil. Föräldraledigheterna har under året varit fyra till antalet. Dessvärre är sjukfrånvaron hög inom administrationen. Sjukdom och planerade sjukhusåtgärder är huvudanledningen till att sjukfrånvaron är 27 dagar ( varav 23 dagar avser långtidsfrånvaro, >14 dagar) per kvinnlig anställd inom förvaltningen. På manliga sidan är motsvarande siffra 5 dagar (varav långtidsfrånvaro 3 dagar) Miljöskydd En förlängd föräldraledighet har påverkat planeringen något. Detta till trots konstateras en god måluppfyllelse. Fokusområdena har varit förorenad mark, vindkraft, vattenskyddsområden för Vättern, undersökning och riskbedömning av Munksjön och gruvfrågan i Norra Kärr. Nämnas kan också kampanjen mot fultvätt av bilar. Hälsoskydd Med stöd från hälsoskyddsenheten har Jönköpings kommun utfört en kartläggning av omgivningsbuller från trafik i hela kommunen. Det är den första i sitt slag och åtföljs av ett långsiktigt systematiskt åtgärdsprogram mot störande buller i enlighet med EU-direktivet. Arbetet med bristfälliga enskilda avlopp förtjänar ett särskilt omnämnande liksom radonkartläggningar i flerbostadshus. Livsmedelssäkerhet Ett modifierat arbetssätt har betytt effektivare kontrollarbete. Livsmedelsenheten har utfört de kontroller som planerats under arbetsperioden. Vidare har antalet rapporterade matförgiftningar sjunkit. En vällovlig tolkning är att kontrollerna givit resultat. Agenda 21 Här kan nämnas en lyckad kemikaliekonferens den 5 juni och uppskattade miljöfika. Miljöfikat som drog flest deltagare handlade om PUSH Sverige den 10 dec, med 63 anmälda. 3

4 2. God kontorsservice och effektiv handläggning Miljönämndens myndighetsroll ställer höga krav på en god, säker och effektiv ärende- och dokumenthantering. Metoden för att åstadkomma det är att bygga upp ett internt ledningssystem med kvalitetshandbok och ett bra IT-stöd. Medarbetarna vid miljökontoret har ett ansvar för mångfalds- och jämställdhetsarbetet. Det handlar om att respektera och se värdet av olikheter och tillvarata den kunskap som uppstår i mötet mellan människor Ekonomi och administration Nämndadministration ska ske i enlighet med kommunens riktlinjer. Vi ska ha god intern kontroll över ekonomi och verksamhet Vi ska ha en effektiv posthantering, diarieföring och arkivering. använda Nämndadministration 540 CGG,AG,CL,SW 722 God intern kontroll och ekonomi CGG,AEJ,SW 655 Posthantering, diarieföring AG,AEJ, AMS, 1778 Arkivering 650 AG,AEJ,AMS,CGG, 294 SW Klassificeringsstruktur- arkiv 200 CGG,AEJ,SW 12 Personal 500 CGG,AEJ,SW 236 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 inspektioner 2286* 2414 registrerade nya ärenden/år avslutade ärenden under året ärenden på balanslistan *I bokslut 2012 angavs felaktigt siffran Kommentar: Målen har uppfyllts trots vissa interna problem inom kansliet. Arkiveringsarbetet har på grund av övrig arbetsbelastning och sjukfrånvaro använt mindre antal än budgeterat. ärenden på balanslistan har ökat till följd av att projekt radon medför nya ärenden. En förskjutning av har skett mellan nämndadministration och ekonomi. Ekonomiskt utfall Miljönämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med tkr. Såväl positiva som negativa budgetavvikelser finns för olika verksamheter. Personalkostnaderna uppvisar ett överskott om 0,5 mnkr. Fiskevårdsåtgärder uppvisar ett överskott om ca 1 mnkr då verksamheten inte kunnat genomföras enligt budget. Muddring av Barnarpasjön har kostat ca 0,3 mnkr, kostnaden var ej budgeterad. Överskott finns även beträffande luftföroreningar, ca 0,3 mkr. Tillsynsavgifterna för miljö och livsmedel uppvisar ett underskott mot budget om ca 0,5 mnkr. Verksamhetens omsättning är ca 3 mnkr högre än budget eftersom statsbidrag för bl a kalkning ej har budgeterats. 4

5 tkr Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Avvikelse Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Nämnd (13) ,1-631,1-14,1 V-het (25) , , Total , ,1 1155,9 Nyckeltal tillsynsbesök Miljöbalken Livsmedelslagen ärenden Nya ärenden Avslutade ärenden Kommentarer till siffrorna redovisas mer ingående under respektive mål längre fram i dokumentet. Intern kontroll Granskningsområde Aktivitet/rutin/metod Kommentar Ändamålsenlig och effektiv verksamhet för objektsregister och fakturering Öka självfinansieringsgraden Pågående ärenden - Balanslistan. Målsättning under kvalitet i verksamhetsplanen. Inga ärenden äldre än 3 år. Nyckeltal, som en del av kvalitativ utveckling Kompetensförsörjning Kommungemensam kontrollpunkt: Utanordning Uppgifter om objektet kontrolleras av ansvarig handläggare i samband med tillsyn. En kontroll görs inom enheterna innan avgiftsfakturorna skickas ut. Skriftliga rutiner ska utarbetas. Kontroll av antal fakturerbara och deldebiteringar. ig handläggare bevakar ärendelistan kvartalsvis. Status följs upp vid medarbetarsamtal samt via målkortet. Särskild modell för markföroreningar förefaller nödvändig. Redovisas idag med antal tillsynsbesök och hur tillsynsbesöket har initierats. et nyckeltal utökas med nya kommungemensamma. Enheterna arbetar fram en kompetensplan efter inventering av befintlig kompetens. Att hanteringen av utanordningar utförs korrekt Faktureringen försenades under året men har fullföljts. Skriftliga rutiner har inte utarbetats. Självfinansieringsgraden har minskat från 50% 2012 till 49% 2013 Genomfört. Listan redovisas till nämnden efter årsskiftet. För ärenden mer än 3 år gamla finns särskild motivering. De flesta ärenden mer än 3 år gamla avser markföroreningar och enskilda avlopp. Inga nya gemensamma har tillkommit. Kompetensplan är framtagen Kontrollen har utgått på grund av nya centrala rutiner som är säkrare 5

6 2.2. Kvalitet Genomföra regelbunden tillsyn/kontroll som ligger i nivå med lagstiftning och svarar mot tillsynsbehov och avgifter. Inga pågående ärenden ska vara äldre än 3 år. Handläggningen av klagomål ska påbörjas inom tre veckor. Förvaltningen ska ha ett gällande miljödiplom enligt den modell vi själva driver. Alla inköp ska ske med ett miljökrav eller en fråga om produktens miljöpåverkan/företagets miljöarbete. : alla som gör inköp Ständiga förbättringar vad gäller service till näringsliv och enskilda. Jämn könsfördelning och låg personalomsättning. Det ska inte råda några löneskillnader på grund av kön. : förvaltningschefen Det ska råda en jämn könsfördelning i lednings-, projekt- och arbetsgrupper. : förvaltningschefen Sexuella trakasserier ska inte förekomma. : förvaltningschefen Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att utveckla sin kompetens. : förvaltningschefen Kvalitetshandboken, kontinuerligt revidera miljökontorets kvalitetshandbok med rutiner för styrning, handläggning och uppföljning. 250 alla samordning LV, KH använda Bevakning av balanslistan RE, kansli, alla Jämställdhetsarbete 30 EG 68 Krisberedskapshandläggning 30 CL 15 Miljökontorets interna miljödiplomering 30 EG 21 Internrevisionsgrupp EG,MS,HL,AE,MR 71 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 fortbildnings per anställd kvinna och man (h)* per kvinna 43 per man 35 Pappersförbrukning st st Busskortsanvändning (h/vecka)** - - * Siffror tagna ur tidredovisningssystemet ** Personalen på livsmedelsenheten har egna busskort, varför måttet h/vecka ej är relevant och uppföljningsbart Kommentar: Under året har ytterligare en person fått planera tid för kvalitetsarbetet, vilket innebar totalt 400 planerad tid. De två kvalitetssamordnarna har använt ca 400 och resterande bokförd tid har utförts av andra medarbetare, t.ex. kvalitetsgruppen, se nedan. Kvalitetssamordnarna har bl.a.: Reviderat åtta förvaltningsgemensamma rutiner, t.ex. med anledning av barnkonventionen. Påbörjat en förenkling av strukturen på en för miljökontoret gemensam mapp, benämnd MK1. Sammanställt Verksamhetsplan

7 Kvalitetsgruppen, d.v.s. kvalitetssamordnarna samt en från varje enhet, har haft elva möten. Vid ett var stadsjurist Anders Hansson inbjuden för att diskutera juridiska aspekter på miljökontorets administration IS/IT Förvaltningens behov av IS/IT-stöd ska vara tillgodosedda i kommunens IS/IT-arbete. Genom MiljöReda ska tillsynen vara effektiv och likvärdig. Miljökontorets ärendehantering ska vara effektiv och lätt att följa upp när det gäller bl.a. ekonomi, tidsredovisning, rutiner och mallar. använda E-rådet 50 CGG;SW 41 Registervård miljöskydd 180 miljöenheten 83 ig för MiljöReda 200 LE 95 Övrigt, projekt m.m. 80 LE, CL Information och kommunikation Information och kommunikation ska bidra till att miljökontorets medarbetare känner sig delaktiga samt ges möjlighet att påverka och ta del av andras erfarenheter. Miljökontorets informatör ska vara delaktig i den kommunövergripande informations- och marknadsföringsarbetet. Miljökontoret ska informera verksamheter och allmänheten för att förebygga miljöpåverkan och inspirera till ett miljövänligare handlande. Resultat från mätningar och projekt ska finnas på ett lättillgängligt sätt för den som önskar ta del av det. Interna möten ledningsråd arbetsplatsträff samverkansgrupp enhetsmöten RE RE RE resp. enhet använda 4196 Webbplatsen, den externa och Kompassen 200 CL 138 Internt info-arbete, trycksaker, m.m. 150 CL 102 Samarbete med andra förvaltningar 100 CL 397 Wätterstänk 50 CL 40 Länstidningen +E 50 CL 43 Information Agenda CL 164 Information hälsoskydd 50 CL 66 Information miljöskydd 50 CL 21 Information livsmedel 50 CL 4 Arrangera informationsmöte för lantbrukare om nitratkänsliga områden 50 MN, AR 55 7

8 Kommentar: Samarbetet med andra förvaltningar har tagit mer tid i anspråk än planerat. Det beror huvudsakligen på att informatören tog över layout och foto för boken Naturpärlor i Jönköpings kommun vid en pensionsavgång. Boken är en åtgärd i naturvårdsprogrammet och projektleddes av stadsbyggnadskontoret. 3. Lokal Agenda 21 Genom information och utbildning ska människor i Jönköpings kommun motiveras till handlande för en bättre miljö och ett uthålligt samhälle. Aktiviteter ska genomföras så att kommunens invånare, organisationer och företag har kännedom om kommunens miljöarbete. Aktiviteterna ska bland annat beskriva kommunens roll i miljöarbetet samt vad enskilda personer, organisationer och företag kan göra för att minska sin miljöpåverkan. använda Förvaltningarnas miljöarbete, samordning, stöd 140 EG 149 Vattengruppen, samordning av 20 EG 17 förvaltningsövergripande vattenfrågor Föreläsningar om kommunens miljöarbete 20 EG 15 Miljöfika 80 EG 131 Klimatkonferensen 40 EG 28 Kemikalie/miljökonferensen 60 EG 110 Aktivitetsdagar (Europeiska trafikantveckan, 80 EG 44 m.fl.) Tvätta bilen, informationsprojekt 60 EG 32 Övrigt informationsarbete (foldrar, rapporter, 140 EG 231 utställningar, frågor från allmänheten) Program för hållbar utveckling miljö, 100 EG 56 gruppledare produktion & konsumtion Miljödiplomering, projektledning 200 EG 164 Miljöpris, projektledning 50 EG 30 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 kvinnliga och manliga miljöfikadeltagare Totalt 359 deltagare (anmälda personer) varav 188 kvinnor och kvinnliga och manliga deltagare i projektgrupper (personer) 119 män Tre grupper: 5+1, 3+3 och 1+1 Kommentar: Kemikaliekonferensen, som blev mycket lyckad, tog längre tid än beräknat. En förklaring är att det var första gången vi arrangerade något liknande. Miljöfikat som drog flest deltagare handlade om PUSH Sverige den 10 dec, med 63 anmälda. 4. Begränsad klimatpåverkan Nationellt miljömål Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet 8

9 inte blir farligt. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. Öka andelen biogas som våra biogasbilar körs på till 76 %. Anvar: alla som kör Sänka vår totala klimatpåverkan från våra bilar till kg CO 2 /år. : alla som kör Sänka vår klimatpåverkan per kilometer från våra bilar till 70 g CO 2 /km. : alla som kör Klimatkonferensen, se Agenda 21 Energitillsyn miljöfarlig verksamhet ingår i tillsyn A,B,C,U, se mål 7 Giftfri miljö miljöenheten använda Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 Biogasanvändning mk:s gasbilar (%) - - Totala koldioxidutsläpp från mk:s bilar (kg CO2) - - Koldioxidutsläpp från mk:s bilar (g CO2/km) - - Kommentar: På grund av ändringar i tankrutinerna har det inte gått att få fram uppgifter för uppföljning och jämförelse beträffande nyckeltalen. 5. Frisk luft Nationellt miljömål Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Luftkvaliteten i hela kommunen är känd. Genom mätningar och modellberäkningar ska luftkvaliteten i hela kommunen vara känd. Resultatet ska jämföras med miljökvalitetsnormer och miljömål och rapporteras. Företag/miljöfarliga verksamheter med utsläpp till luft ska minska sina utsläpp genom t.ex. bättre rening. Boende i kommunen ska inte utsättas för olägenhet från rök och lukt från småskalig fastbränsleeldning. Miljökontoret ska verka för att det kommunala målet om dubbdäcksanvändning nås. Mätning av luftföroreningar i gatumiljö med DOAS och partikelprovtagare. Resultatet ska jämföras med miljökvalitetsnormer och miljömål och rapporteras.* Tillsyn av verksamheter med utsläpp till luft ingår i tillsyn A, B, C, U, se mål 7. Giftfri miljö. använda 275 LO, GE 154 miljöenheten 9

10 Utreda klagomål tomgångskörning 20 LO 2 Utreda klagomål vedeldning 50 MAW 3 *Ev kan aktiviteten utgå p.g.a. att extern konsult utnyttjas via samverkansområde och Jönköpings läns luftvårdsförbund Kommentar: Länsövergripande mätningar av luftföroreningar som upphandlats av konsult har startat och samverkansformerna för arbetet har funnit sin tillämpning. 6. Bara naturlig försurning Nationellt miljömål De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader. Motverka försurningens negativa effekter genom kalkning och biologisk återställning såsom återintroducering av mört och flodkräfta samt borttagande av mänskligt uppförda vandringshinder. En minskning av ammoniakavgången vid gödsellagring eftersträvas som ett led i att minska det lokala nedfallet av försurande ämnen. Optimering och utvärdering av kalkningsverksamhet använda 200 MA 43 Kommentar: Uppföljning av kalkningsverksamhet och fältprovtagning har skett med hjälp av extern konsult, varför mindre tid har åtgått. 7. Giftfri miljö Nationellt miljömål Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits i samhället och som kan hota människors hälsa och miljön eller den biologiska mångfalden. Alla miljöfarliga verksamheter har en god egenkontroll. Alla fordonstvättar uppfyller riktvärdena i Riktlinjer för tvätt av fordon. Alla oljeavskiljare ska vara tekniskt funktionsdugliga. Utfasningsämnen och särskilt farliga ämnen enligt vattendirektivet används inte. Bekämpningsmedel används på ett korrekt sätt. Miljökontoret har god kännedom om samtliga miljöfarliga U-verksamheter. Vid minst ett förorenat område tillhörande riskklass 1 har efterbehandlingen påbörjats. Vid minst tre nedlagda kommunala avfallsupplag har åtgärder påbörjats för att minska miljöpåverkan. Samtliga fastigheter där PCB-sanering krävs enligt lagstiftningen är sanerade senast

11 använda Planerad tillsyn miljöfarlig verksamhet A, B, 2690 Miljöenheten 3557 C, U Händelsestyrd tillsyn Miljöenheten 326 Handlägga ej övertagna objekt Handlägga ej övertagna objekt täkter 200 MN 410 Handlägga ej övertagna objekt - vindkraft 450 AR, HL 41 Rivningsplaner/rivningslov 100 LV 26 Handlägga PCB-ärenden 150 KH, LV 48 Handlägga anmälan om sanering av 20 LV 0 kvicksilverförorenade avloppsrör Handlägga anmälan om användning av avfall 90 LV, AR 34 för anläggningsändamål Kemikalieolyckor vid larm från 35 LO, GE, RE 37 räddningstjänst/sos Ej objektsbunden cisterntillsyn 45 ALW, MT, HL 52 Genomföra ansvarsutredning för 40 LO, (ALW) 10 oljedepåområdet Markföroreningar anmälningsärenden, 1164 LO, ALW, HL 1068 underrättelser m.m. Projekt: Besiktning av oljeavskiljare 240 Miljöenheten 411 Projekt: Informationsinsats till fastighetsägare 25 KH 21 och bostadsbolag om bekämpningsmedelsansökan och uppmaning att undvika glyfosatinnehållande preparat på hårdgjorda ytor. Projekt: Användning av asfalt i 100 AR, LV 16 anläggningsändamål. Projekt: Nedlagda deponier 34 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 Inspektioner fördelade på: Ansökan/anmälan händelsestyrt Ej i verksamhetsplan Incident händelsestyrt Planerad Inspektion Klagomål händelsestyrt Återbesök planerade ärenden enl. nedan angivna rubriker i Miljöreda: Dmi förel enl 26 kap 9 MB under året Startade ärenden under året Tillsynsärende enl MB bes av oljeavskiljare Startade markföroreningsärenden under året Anm sanering mark Pågående ärenden avseende markföroreningar vid årets slut

12 Kommentar: Miljöprövningsförordningen har delvis ersatt förordningen om miljöfarlig verksamhet, vilket resulterat i administrativt arbete med bl a att revidera text i miljötaxans bilaga 2. Under året har utbildningsinsatser som rör gruvbrytning skett för personal och politiker. Handläggning av remissärenden som rör täkter, däribland Norra Kärr, har tagit extra tid. Tidredovisning för handläggning av ärenden som rör vindkraftsetablering återfinns delvis under Samhällsplanering Vindkraftsetablering. Totalt har 199 ägnats åt ärenden som rör vindkraftsetablering p g a mindre antal inkomna ärenden under året. Av planerad tillsyn på miljöfarliga verksamheter har extra tid lagts på tillsyn inom bilvårdsbranschen vilket delvis inkluderar tid för projekten besiktning av oljeavskiljare och fultvätt. Projektet Fultvätt har varit en lyckad informationskampanj som tagit mer tid än beräknat. Den har haft betydligt större genomslag hos allmänheten än tidigare år i form av frågor och synpunkter, även från media och myndigheter. Planerad tillsyn på lantbruk har under året varit lägre än beräknat. De lantbruk som har fast tillsyns avgift har inspekterats, medan lantbruk med timdebitering har inspekterats i mindre omfattning p.g.a att arbetsbelastningen inom andra branscher bl a täkter, avfalls- och förbränningsanläggningar varit hög. Planerade insatser inom området markföroreningar har omprioriterats, eftersom länsstyrelsen har uppmärksammat behov av ett 70-tal MIFO fas 1-utredningar (metodik för inventering av förorenade områden) som rör potentiellt förorenade områden på befintliga tillsynsobjekt. Handläggning av PCB-ärenden har tagit mindre tid än planerat p.g.a få utförda saneringar under året. PCB sanering har utförts vid Dalviks-, Råslätts- och Rosenlundskolan samt bostadshus på Råslätt. Ett mindre projekt med informationsinsats till fastighetsägare och bostadsbolag om bekämpningsmedelsansökan och uppmaning att undvika glyfosater på hårdgjorda ytor har genomförts under året. Arbetet fortsätter i ett länsgemensamt informationsprojekt. Projektet Användning av asfalt i anläggningsändamål har tagit mindre tid än beräknat. Avslut av projektet sker under Skyddande ozonskikt Nationellt miljömål Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. Miljökontoret ska ha kännedom om alla anmälnings- och rapporteringspliktiga kyl- och värmepumpsanläggningar i kommunen. använda Värmepumpar, handläggning av anmälan, 300 MR 382 rådgivning och information Anmälningar och årsrapporter om köldmedium 500 LE

13 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 anmälningar installation av värmepump handlagda köldmedierapporter Kommentar: Alla för handläggning av köldmedium är ej redovisade på grund av att tillfällig personal även använts. 9. Säker strålmiljö Nationellt miljömål Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. Mätning av bakgrundsstrålning (Mätning sker tillsammans med räddningstjänsten var 7:e månad på 10 platser i kommunen.) använda 40 MAW, JSE Ingen övergödning Nationellt miljömål Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Belastningen av näringsämnen till övergödda sjöar och vattendrag ska minska. et bristfälliga avlopp ska minska. Arealen lek- och uppväxtområden för fisk ska utökas och förbättras. Delta i arbetet kring att minska belastningen av fosfor till Landsjön, Lilla Nätaren, Röttleån m.fl. vattendrag, ingår i tillsyn A, B, C, U, se mål 7. Giftfri miljö Förebyggande arbete lantbruk för att minska belastningen av näringsämnen till övergödda sjöar och vattendrag, ingår i tillsyn A, B, C, U, se mål 7. Giftfri miljö MA, MN, AR, PE MN, AR, ML använda Nya ansökningar för enskilda avlopp 600 GE, LE, 598 Inventering av avlopp längs Röttleån med 200 PE 130 tillflöden, pågående Handläggning av bristfälliga avlopp 600 PE

14 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 inventerade avlopp slutbesiktigade bristfälliga avlopp slutbesiktigade övriga avloppstillstånd Levande sjöar och vattendrag/myllrande våtmarker Nationellt miljömål Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Dagvatten från vägar och hårdgjorda ytor renas vid om- och nybyggnation av bl.a. verksamhetsområden och bostadsområden. Stadsnära vattenmiljöer ska öka i omfattning och göras tillgängliga för främjande av folkhälsa. Öka kunskapen om värdet och skötsel av sjöar, vattendrag och småvatten hos verksamhetsutövare och kommuninvånare genom informationsdagar samt projekt. Åtgärda vandringshinder för fisk där miljönytta, hänsyn till kulturminnesvård och ekonomisk rimlighet motiverar åtgärden för att främja biologisk mångfald samt sport-, fritids- och yrkesfisket. Områden och källor av miljögifter t.ex. kvicksilver, dioxiner och PCB, till sjöar och vattendrag ska kartläggas, karaktäriseras, prioriteras och vid behov åtgärdas. Ha god kännedom om biologisk samt kemisk status i sjöar och vattendrag i kommunen. Kontrollera att kommunens friluftsbad har en god badvattenkvalitet. Våtmarker och småvatten ska skapas i kommunen för att främja biologisk mångfald samt att minska näringstillförseln i vattendragen, se Ingen övergödning. Bevara och förbättra kantzoner runt sjöar och vattendrag för att bibehålla biologiska värden samt att minska utläckage av närsalter. Restaurering av 10 småvatten under Övervaka att förebyggande åtgärder tas upp i översiktsplan, detaljplan och bygglov för att uppnå miljökvalitetsnormen för vatten. Handlägga anmälningar, yttrande och remisser om dagvatten och annat som rör vattenmiljön - Åtgärder i vattendrag (medel för biologisk återställning, projekt samverkan lst) - Projekt Förbättra uppväxtmiljön för öring i Nissans avrinningsområden använda 90 MA MA MA 67 14

15 Miljömålsarbete rörande vatten (anslag enligt 180 MA 44 PHU) - projekt 1750 Förbättra uppväxtmiljön för öring i Lillån Bankeryd -projekt 1751 Underlätta fiskvandring i Lillån Huskvarna -projekt 1754 Underlätta fiskvandring i Tabergsån -projekt samordning restaurering av våtmarker och småvatten (förv.övergripande start 2013) Restaurering av sjöar och vattendrag enligt MA 255 kommunens åtgärdslista som baseras på vattenförekomsternas klassning och prioriteringslista Program för vattenkontroller 180 MA 17 (sjöprovtagningsprogram, elfiskeprogram och provfiskeprogram) Vattengruppen, samordning av förvaltningsövergripande vattenfrågor, se Agenda 21 Kontroll av strandbad med provtagning 200 EE, LE, GE 30 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 strandbadsprov totalt strandbadsprov med resultatet tjänligt med 5 1 anmärkning strandbadsprov med resultatet otjänligt - 1 Kommentar: Under året har mycket tid lags ner på översiktsarbetet. Arbetet har bestått i att uppdatera och komplettera befintliga uppgifter om kommunens sjöar och vattendrag i kommande ny översiktsplan. Tidigare plan saknar uppgifter om sjöar och vattendrag. Inkomna dagvattenanmälningar, yttranden och remisser har tagit mer tid än beräknat Åtgärder i vattendrag inkl. miljömålsarbete enl. PHU är arbetsinsatser som har skett med hjälp av extern konsult, varför mindre tid har åtgått. Mer tid har åtgått för restaurering av sjöar och vattendrag än beräknat. Här redovisas arbetsinsatser som rör Barnarpasjön Under sommarmånaderna utfördes bakteriologisk kontroll av badvatten vid kommunens strandbad. Totalt togs 59 prover, varav ett var tjänligt med anmärkning och ett prov var otjänligt. Årets kontroll visar att badvattenkvaliten har varit bra. 15

16 12. Grundvatten av god kvalitet Nationellt miljömål Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Aktivitet 2012 använda Uppföljning och kontroll av 100 HL 186 vattenskyddsområden Tillsyn och rådgivning enskilt dricksvatten 75 LE, EE, GE God bebyggd miljö Nationellt miljömål Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Nationellt folkhälsomål Sunda och säkra miljöer och produkter är av grundläggande betydelse för folkhälsan och skall utgöra ett särskilt målområde Offentliga lokaler och fritidsanläggningar Verksamheter där hög musik spelas ska inte utsätta besökare för buller som överskrider Socialstyrelsens riktvärden för höga ljudnivåer Ingen ska orsakas ohälsa på grund av dåliga hygieniska förhållanden vid vistelse i en offentlig lokal eller på en fritidsanläggning. Alla kommunens bassängbadsanläggningar ska ha goda förutsättningar för en god badvattenkvalitet. Skolor och förskolor ska bedrivas så att människors hälsa och miljön inte påverkas negativt. Behandla ärenden om tillståndspliktig djurhållning i detaljplanelagt område så att ingen utsätts för olägenhet. Besökare på solarium ska kunna sola tryggt och säkert. använda Klagomål höga ljudnivåer 20 EE 8 Tillsyn vid dans och annan musikverksamhet 150 PE, EE 76 med höga ljudnivåer Klagomål och anmälan om nyanläggningar av idrottsanläggningar, hotell, camping och bassängbad 50 EE, LE 30 16

17 Remisser gällande tillstånd för offentliga 100 EE 102 arrangemang Klagomål och anmälan nyanläggning 100 EE 38 hygienlokaler Tillsyn solarier 40 PE 88 Tillstånd djurhållning i detaljplanelagt område 30 LE 46 Tillsyn skolor och förskolor och handlägga 500 GE, MAW 313 inkommande anmälningar Piercing och tatuering 5 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 inspektioner i skolor och förskolor inspektioner på solarier Folkhälsofrågor Nationellt folkhälsomål Samhällets skydd mot smittsamma sjukdomar måste bibehålla en hög nivå för att inte de framsteg som gjorts i fråga om att minska förekomsten av smittsamma sjukdomar skall gå förlorade. Bruket av beroendeframkallande medel är en viktig bestämningsfaktor för hälsan. Målet för samhällets insatser inom tobaksområdet skall vara att minska tobaksbruket. Varor på marknaden ska uppfylla kraven om begränsad frisättning av nickel, för att andelen barn och ungdomar med nickelallergi ska minska. använda Tillsyn allergi/tobak 10 EE 37 Smittskyddsfrågor, t.ex. legionella RE, EE, LE, GE, 150 Kommentar: En större smittspårning av legionella har medfört att ovanligt många har gått åt under det första halvåret. Allergikommittén har efter några år åter samlats och har i år haft fyra sammankomster. Kommittén består av representanter från tekniska kontoret, utbildningsförvaltningen, miljökontoret och Landstinget. Miljökontoret är sammankallande Inomhusmiljö Radonhalten i alla bostäder år 2020 ska vara lägre än 200 Bq/m 3 luft. Samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid ska ha en dokumenterat fungerande ventilation. använda Tillsyn äldreboenden 40 PE 90 Klagomål bostäder 400 EE, LE, GE, MAW, TM

18 Inventering av radon i flerbostadshus och 400 TM 1279 bostadsrättsföreningar Rådgivning och handläggning radonärenden 200 GE, LE 189 Omarbeta hundföreskrifterna och lokala 160 EE, LE 125 hälsoskyddsföreskrifter. Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 inspektioner på äldreboenden 2 5 klagomål om bostäder Kommentar: Inventering av radon innebär ett omfattande administrativt arbete där ca 2000 objekt ska registreras i miljöreda. I nuläget är det ca 1019 objekt som har registrerats och 519 fastighetsägare har fått föreläggande. Det beräknas att komma in ca mätresultat från fastighetsägare som ska registreras och handläggas innan år Då inventeringen är väldigt omfattande så finns det en viss komplexitet både för hälsoskydd och kansliet att kunna hantera all den mängd information som kommer in till miljökontoret. Det har blivit skrivfel på antal när det gäller inventering av radon. Beräknat antal ska vara 1000 istället för 400. På grund av det fina sommarvädret, kan man anta, har det varit flera klagomål på bl a musikspelande utomhus, sena kvällar, som stört närliggande bostäder Samhällsplanering Samhällsplaneringen ska medverka till att negativ påverkan på människor hälsa och miljön minimeras Under 2013 kommer Jönköpings kommun påbörja arbetet med att ta fram ny översiktplan. Miljökontoret kommer att medverka i olika arbetsgrupper för det arbetet och arbetet med att ta fram riktlinjer för klimatanpassning och för Hållbar utbyggnadsstruktur. använda Planprogram och detaljplaner 300 MR, MAW 227 Översiktsplanering, medverkan i olika 200 MR MAW 76 arbetsgrupper och yttranden Bygglov, förhandsbesked, samråd enligt PBL 400 MR, MAW, LE, 424 GE, EE Vindkraftsetablering 250 HL, AR 158 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 remisser detaljplan och planprogram remisser, bygglov och förhandsbesked *Avser remisser som handlagts av hälsoskyddsenheten. Kommentar: Tidredovisning för handläggning av ärenden som rör vindkraftsetablering återfinns delvis under Giftfri miljö Planerad tillsyn miljöfarlig verksamhet A, B, C, U. 18

19 13.5. Buller Exponeringen för buller ska minska i inom- och utomhusmiljöer Medverka i arbetet att upprätta så kallade strategiska bullerkartor och beräkna hur många invånare som exponeras för olika bullernivåer samt ta fram ett åtgärdsprogram enligt EUdirektiv 2002/49/EG och förordning SFS 2004:675 om omgivningsbuller. Strategiska bullerkartor tas fram i i samverkan mellan trafikavdelningen, sbk, och miljökontoret Åtgärdsprogram för vägtrafikbuller, använda 50 EE EE 171 framförallt fönsteråtgärder Klagomål på buller från trafikinfrastrukturen 100 EE 108 Tillsyn vid skjutbanor och motorbanor 100 MAW 40 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 klagomål trafikbuller 6 4 Kommentar: Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot omgivningsbuller från trafik fastställdes av kommunfullmäktige 19 juni 2013 och redovisades därefter till Naturvårdsverket för vidarebefordran till EU. Målsättningen under programperioden är bland annat att skapa rutiner för ett systematiskt arbete med bullerfrågor och förhoppningen är att programmet på sikt ska leda till en bättre ljudmiljö där färre människor exponeras för buller Avfall Boende i kommunen ska inte utsättas för olägenhet till följd av nedskräpning eller bristfällig avfallshantering. Avfall hanteras så att återvinning underlättas och att god resurshushållning främjas. använda Klagomål avfall och nedskräpning 150 MR 94 Handläggning undantag från sophämtning och 150 MR 180 slamtömning, rådgivning och övriga tillsynsåtgärder gällande hushållsavfall Bevaka materialbolagens åtgärder vad gäller producentansvar för förpackningar främst gällande återvinningsstationer 20 MR 6 Nyckeltal Bokslut 2012 Bokslut 2013 klagomål avfall och nedskräpning ansökningar undantag från renhållningsordningens bestämmelser

20 14. Säkra livsmedel inkl. dricksvatten Nationellt folkhälsomål Goda matvanor och säkra livsmedel är förutsättningar för en god hälsoutveckling hos befolkningen. Nationella mål Den offentliga kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd ska ge konsumenterna säkra livsmedel som de kan lita på. Konsumenterna ska kunna känna trygghet i att livsmedlen är producerade på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen ska vara både tillräcklig och enkel att förstå. Företagen har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull. Kontrollen ska ge företagen likvärdig, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig kontroll med helhetssyn. Detta stärker förtroendet för företagens produkter. Optimal samverkan mellan kontrollmyndigheterna. Kontrollplanen säkerställer att hela produktionskedjan kontrolleras genom att samarbetet mellan de myndigheter och kontrollområden som ingår i kontrollkedjan utvecklas, att man lär av varandra och utnyttjar gemensamma erfarenheter. Samarbetet möjliggör effektivare kontroller. Det gynnar både konsumenterna och de producenter som kontrolleras. Strategiska mål Regler och råd på livsmedelsområdet är ändamålsenliga, kända och använda. Livsmedelskontrollen är riskbaserad, ändamålsenlig och effektiv. Beredskapen är god och i kris kan försörjningen av säkra livsmedel och säkert dricksvatten upprätthållas. Kontrollen ska utföras enligt den kontrollplan och verksamhetsplan som miljönämnden fastställer inför varje verksamhetsår. Verksamhetsplanen utformas så att alla anläggningar får regelbunden kontroll baserad på risk och erfarenhet. Varje enskild livsmedelsanläggning ska kontrolleras minst vart annat år. Livsmedelskontrollen ska vara kvalitetssäkrad. använda Planerad kontroll 4144 Utegruppen 3863 Registrering 200 Innegrupp 384 Planerad kontroll efter registrering 450 Innegrupp 338 Extra offentlig kontroll (återbes. klago. matf.) 600 hela enheten 586 Obefogade klagomål, matförgiftningar 200 Innegrupp 104 RASFF 10 Innegrupp 6 Resor för planerad kontroll 650 Utegruppen 707 Avgifter 300 hela enheten 274 Registervård, inventering 100 hela enheten 171 Övriga ärenden, remisser, åtal, information, rapportering slv, tidsredovisning m.m hela enheten

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29 Verksamhetsplan 2014 för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014 Miljökontoret 2013-11-29 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. God kontorsservice och effektiv handläggning...

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2014-02-18 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen Verksamhetsplan 2013 Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen 1 Inledning... 3 Mål... 3 Tillsyn enligt Miljöbalken... 4 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen.... 7 Miljöstrategiskt arbete... 9 Naturvårdsarbete...

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov

Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov Innehållsförteckning Verksamhetsplan - syfte 2 Organistation 3 Bygglov 4 Miljödiplom 6 Miljö- och hälsoskydd 8 Administration 9 Livsmedel 10 Miljöskydd 12 Närmiljö

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-01-20 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

Miljöredovisning för Vaggeryds kommun

Miljöredovisning för Vaggeryds kommun Miljöredovisning för Vaggeryds kommun 2009 Miljöprogrammet med nyckeltal redovisas årligen som en miljöredovisning i årsberättelsen. För varje miljökvalitetsmål i Miljöprogram för Vaggeryds kommun redovisas

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD

VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Innehåll 3 Personal 4 Inledning Kommunens vision Övergripande mål Verksamhetsmål 7 Övergripande Övergripande verksamhet

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Svar på förfrågan om test

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma.

Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma. Regionalt program för arbetet med förorenade områden i Uppsala Län 2015-2017 Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma. Beställningsadress: Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala Telefon:

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag

Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag Innehåll 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag 5-81 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5-24 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN 6 Organisation 6 Kommunens samlade verksamhet 6 Ny kommunal organisation 2011

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer