Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut 2009"

Transkript

1 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut 2009

2 Innehåll 1 Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Principer för uppgörande av bokslut Dotter- och intressebolag Resultat och överföring till pensionsansvarsfonden Avgiftsinkomst och pensioner Placeringarnas bokföringsvärde Nettointäkter av placeringar i resultaträkningen Utlåning av värdepapper Avkastning på placeringar Bokföringsvärdet på andra tillgångar än placeringar Kapitalvärdet av intjänade förmåner inom det kommunala pensionssystemet Avskrivningar enligt plan Poster i utländsk valuta Hyresavtal Verksamhetskostnader och avskrivningar Personalens pensionsskydd Noter till resultaträkningen KomPL-betalningsandelar 1) KomPL-pensioner 2) Rättelser av pensionsutgifter 3) Nettoavkastning på placeringar 4) Personalkostnader 5) Verksamhetskostnader och avskrivningar per funktion 6) Noter till balansräkningen Placeringar 7) Ändringar i materiella och immateriella tillgångar 8) Lånestocken enligt låntagare 9) Övriga fordringar och förskottsavgifter 10) Pensionsansvarsfonden 11) Övriga skulder 12) Resultatregleringar 13) Fordringar och skulder, dotter- och intressebolag 14) Fastigheter, fastighetsaktier och övriga fastighetsplaceringar 15) De största aktieinnehaven 16) Aktiefonder 17) De största kapitalfondsplaceringarna 18) Hedgefonder 19) Övriga aktier och andelar i dotter- och intressebolag 20) De största masskuldebrevsinnehaven enligt emittent 21) Räntefonder 22) Valutafonder 23) Övriga noter Derivatavtal Ansvarsförbindelser Kapitalvärdet av intjänade förmåner inom det kommunala pensionssystemet Centrala siffror som beskriver Kommunernas pensionsförsäkring Placeringsavkastning (gängse värden) Placeringsfördelning (gängse värden) Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

3 7.7 Placeringstillgångarnas avkastnings- och risktal *) Datum och underskrift för bokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse Revisionsanteckning Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

4 1 Resultaträkning Avgiftsinkomster KomPL-betalningsandelar 1) , ,81 Arbetslöshetsförsäkringsfondens försäkringspremie , ,50 Ekonomiskt stöd , , , ,44 Pensionsutgifter KomPL-pensioner 2) , ,13 Rättelser av pensionsutgifter 3) , ,01 Ekonomiskt stöd , ,02 Rehabilitering , , , ,41 FINANSIERINGSBIDRAG , ,03 Nettointäkter av placeringar 4) , ,55 FINANSIERINGS- OCH PLACERINGSVERKSAMHETSBIDRAG , ,52 Lagstadgade avgifter , ,59 Verksamhetskostnader Personalkostnader 5),6) , ,41 Övriga verksamhetskostnader 6) , ,70 Erhållna ersättningar 6) , , , ,82 Övriga intäkter och kostnader , ,53 Avskrivningar 6) , ,25 RESULTAT SOM FONDERAS , ,65 Pensionsansvarsfonden, minskning /ökning (-) , ,65 RESULTAT 0,00 0,00 Siffrorna 1), 2), 3) osv. hänvisar till motsvarande punkt i noterna till resultaträkningen. Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

5 2 Balansräkning AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 8) , ,84 Placeringar Fastighetsplaceringar Fastigheter och fastighetsaktier 7) , ,41 Lånefordringar på dotter- och intressebolag , , , ,73 Övriga placeringar Aktier och andelar 7) , ,43 Finansmarknadsmedel 7) , ,50 Lånefordringar 9) , , , ,31 Placeringar totalt 7) , ,04 Fordringar Avgiftsinkomstfordringar , ,04 Fordringar på dotter- och intressebolag , ,82 Övriga fordringar 10) , , , ,51 Övriga tillgångar Maskiner och inventarier 8) , ,49 Övriga 8) , ,95 Kassa och bank , , , ,44 Resultatregleringar och förskottsbetalningar Förskottsbetalningar 10) , ,51 Upplupna räntor , ,43 Övriga resultatregleringar , , , ,94 AKTIVA TOTALT , ,77 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

6 PASSIVA Pensionsansvarsfonden 11) , ,42 Skulder Skulder till dotter- och intressebolag , ,16 Övriga skulder 12) , , , ,67 Resultatregleringar och erhållna förskottsbetalningar Resultatregleringar 13) , ,09 Erhållna förskottsbetalningar , , , ,68 PASSIVA TOTALT , ,77 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

7 3 Finansieringsanalys Vinst/förlust av egentlig verksamhet , ,65 Rättelser: Värdeförändringar , ,46 Avskrivningar , ,25 Realisationsvinster och förluster , ,97 Kassaflöde före ändringen i driftskapital , ,03 Fordringarnas minskning (+)/ökning(-) , ,46 Skuldernas ökning (+)/minskning (-) , ,95 Affärsverksamhetens kassaflöde , ,52 Investeringar i placeringar (exklusive tillgångar) , ,12 Investeringar och överlåtelseintäkter i immateriella och materiella tillgångar samt i övrig egendom , ,58 Investeringarnas kassaflöde , ,70 Ändring i tillgångarna , ,82 Kassa och bankfordringar , ,18 Kassa och bankfordringar , ,00 Ändring , ,82 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

8 4 Principer för uppgörande av bokslut Kommunernas pensionsförsäkring är ett offentligrättsligt samfund som grundats genom särskild lag och pensionsanstaltens uppgift är att sköta om att lagen om kommunala pensioner (KomPL) fullföljs. Vid Kommunernas pensionsförsäkrings bokföring och upprättande av bokslut iakttas bestämmelserna i den kommunala pensionslagen, god bokföringssed och i tillämpliga delar bokföringslagen. Kommunernas pensionsförsäkrings verksamhet övervakas av finansministeriet samt när det gäller planeringen av finansieringsverksamheten och placeringsverksamheten av Finansinspektionen. 4.1 Dotter- och intressebolag Koncernbokslut upprättas inte, eftersom moderbolagets bokslut anses ge en korrekt och tillräcklig bild av pensionsanstaltens ekonomiska ställning och resultatutveckling. Merparten av dotter- och intressebolagen består av inbördes fastighets- och bostadsbolag, som huvudsakligen har finansierats på moderbolagets initiativ. För dessas del betalas hyresintäkterna till ägaren och kostnaderna täcks med det bolagsvederlag som uppbärs av aktieägaren. Då intäkterna och utgifterna ingår i Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut är betydelsen av att de inte sammanställs ringa för resultatet och pensionsansvarsfonden. Intressebolaget Kommunfinans Abp idkar kreditinstitutsverksamhet som avviker från pensionsanstaltens verksamhet. Placeringens inverkan på Kommunernas pensionsförsäkrings resultat och balans är inte signifikativ. De övriga dotter- och intressebolagens betydelse är ringa. 4.2 Resultat och överföring till pensionsansvarsfonden Den årliga skillnaden mellan inkomster och utgifter läggs till eller dras från pensionsansvarsfonden. Efter denna överföring är räkenskapsperiodens resultat lika med noll. I pensionsansvarsfonden ingår även den icke realiserade värdeändringen av placeringstillgångarnas ackumulerade gängse värden och anskaffningsutgift. 4.3 Avgiftsinkomst och pensioner KomPL-betalningsandelarna består av tre komponenter, den lönebaserade avgiften, den pensionsutgiftsbaserade avgiften samt den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften. Den lönebaserade betalningsandelen antecknas i bokslutet till ett lika stort belopp som förskottsavgifterna. I bokslutet skrivs även in skillnaden mellan föregående års förskottsavgift och slutliga avgift. Den pensionsutgiftsbaserade avgiften och den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften bokförs och uppbärs till det belopp som anges i delegationens beslut. Pensionsutgifterna antecknas i bokslutet enligt kassaprincipen. 4.4 Placeringarnas bokföringsvärde Som en allmän princip värderas placeringarna enligt gängse värde. De placeringar som värderas enligt gängse värde består av finansinstrument, som är aktier och andelar, fondplaceringar, derivat och finansmarknadsinstrument samt av andra än i eget bruk varande fastighetsplaceringar. De fastighetstillgångar som är i eget bruk värderas enligt anskaffningspriset efter avdrag av planmässiga avskrivningar. Lånefordringarna värderas enligt nominellt värde eller enligt lägre sannolikt värde. Fastighetsplaceringarna värderas enligt gängse värde per fastighetsobjekt med hjälp av avkastningsvärde- eller saluvärdemetoden. Utomstående bedömare värderar enskilda fastigheter med jämna mellanrum. Mellan dessa värderingar uppdateras värderingarna årligen. Som gängse värden för fastighetsfonder används de nettoförmögenhetsvärden (s.k. NAV-värde) som förvaltningsbolagen meddelat vid bokslutstidpunkten. Om ifrågavarande värde inte finns tillgängligt vid bokslutstidpunkten, används det sista tillgängliga värdet, som rättas med de Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

9 kapitaländringar som skett efter värderingen i ifrågavarande fond. Om nettoförmögenhetsvärdet inte finns tillgängligt, värderas fastighetsfondsandelen enligt återstående anskaffningsutgift. Som gängse värde för noterade aktier används den sista tillgängliga handelskursen (closing price). Som övriga aktiers gängse värden betraktas ett som tillförlitligt bedömt sannolikt överlåtelsepris, eller om ett sådant inte finns att tillgå, anskaffningsutgiften. Som gängse värden för kapitalfondsandelar används i princip de nettoförmögenhetsvärden (s.k. NAV-värde) som förvaltningsbolagen meddelat vid bokslutstidpunkten. Om det inte finns tillgång till bokslutstidpunktens ifrågavarande värde, används det sista tillgängliga värdet, som rättas med de kapitaländringar som skett efter värderingen i ifrågavarande fond. Om nettoförmögenhetsvärdet inte finns tillgängligt, värderas kapitalfondsandelen enligt återstående anskaffningsutgift. Som gängse värde för placeringsfonderna används det sista tillgängliga meddelandet från förvaltningsbolaget om fondandelens värde. Som gängse värde för finansmarknadsinstrumenten används den sista tillgängliga handelskursen (closing price) eller det sannolika överlåtelsepriset. I det gängse värdet ingår inte de upplupna räntorna som ingår i resultatregleringarna (s.k. clean price). Derivatkontrakten antecknas i bokföringen enligt gängse värde när pensionsanstalten har blivit avtalspart fram till deras avslutningstidpunkt. Som gängse värde används bokslutsdagens offentligt noterade marknadspris eller motsvarande kontrakts marknadspris som betraktas som tillförlitligt, det sannolika överlåtelsepriset eller en värdering som givits av en utomstående instans. Gängse värde är den summa, som hade erhållits eller kommit för utbetalning ifall kontrakten hade stängts med motkontrakt vid tidpunkten för bokslutet. På derivatkontrakten tillämpas inte bokföringsmässig skyddskalkylering. 4.5 Nettointäkter av placeringar i resultaträkningen I nettointäkterna av placeringarna ingår såväl realiserade intäkter och kostnader som ändringen i placeringarnas värderingsdifferenser under räkenskapsåret. 4.6 Utlåning av värdepapper Uppgifterna om de värdepapper som överlåtits som lån genom låneavtal för värdepapper vid bokslutstidpunkten ha angetts i noterna till bokslutet. De värdepapper som givits som lån ingår i balansräkningen. Som motpart till de låneavtal som vid bokslutstidpunkten är öppna står en clearinggrupp, till vilken låntagaren har ställt säkerhet för lånen. 4.7 Avkastning på placeringar Placeringarnas avkastningsprocent i relation till det bundna kapitalet räknas separat för varje placeringsslag och totalsumman av placeringarna med beaktande av de dagligen eller månatligen tidsvägda kassaflödena. Vid uträkningen utnyttjas den anpassade tids- och penningavvägda s.k. Dietz-formeln, där det bundna kapitalet räknas genom att till marknadsvärdet vid periodens början tillfoga kassaflödena under perioden vägda med den relativa andelen av hela periodens längd, som återstår från transaktionsdagen eller från transaktionsmånadens mitt fram till periodens slut. 4.8 Bokföringsvärdet på andra tillgångar än placeringar Bokföringsvärdet för immateriella tillgångar samt maskiner och inventarier är anskaffningsutgifterna minskade med avskrivningar enligt plan eller med nedskrivningsavskrivningar. I anskaffningsutgifterna inberäknas de utgifter som omedelbart föranleds av anskaffningen. Avgiftsinkomstfordringar och övriga fordringar värderas till nominellt värde eller till ett lägre sannolikt värde. Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

10 Kassa och bank värderas till nominellt värde. 4.9 Kapitalvärdet av intjänade förmåner inom det kommunala pensionssystemet Kapitalvärdet av intjänade förmåner inom det kommunala pensionssystemet är en uppskattning, som presenteras i noterna till bokslutet, av de pensionsutgifter som föranleds av såväl löpande som ännu inte utbetalda men fram till räkenskapsperiodens slut intjänade KomPL-pensioner. Vid uträkningen av uppskattningen används den dödlighet som grundar sig på Statistikcentralens befolkningsprognos. Vid fastställandet av pensionsutgiftens nuvärde används en diskontoränta på 3 procent Avskrivningar enligt plan Anskaffningsutgiften för förslitning underkastad egendom bokförs under sin verkningstid som kostnader i form av planenliga avskrivningar med hjälp av följande ekonomiska brukstider: - byggnader och anläggningar år - byggnadernas tekniska apparatur 15 år - maskiner och inventarier 5 år - övriga långfristiga utgifter 3 5 år 4.11 Poster i utländsk valuta Affärstransaktioner i utländsk valuta bokförs i med hjälp av valutakursen under transaktionsdagen. I bokslutet har fordringar och skulder i utländsk valuta samt poster som värderas enligt gängse värde värderats enligt Europeiska Centralbankens medelkurs under bokslutsdagen. Kursdifferenserna har bokförts med resultatinverkan Hyresavtal Hyresleasing-avtal som gäller immateriella tillgångar har behandlats som s.k. bruksleasing-avtal Verksamhetskostnader och avskrivningar Verksamhetskostnaderna och avskrivningarna syns i resultaträkningar som egna poster. Fördelningen enligt de olika funktionerna mellan pensionsfunktionen, placeringsfunktionen och förvaltningen finns i noterna till resultaträkningen Personalens pensionsskydd För Kommunernas pensionsförsäkrings personal är pensionsskyddet ordnat i enlighet med lagen om kommunala pensioner (KomPL). Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

11 5 Noter till resultaträkningen 5.1 KomPL-betalningsandelar 1) Betalningsandelsslag Lönebaserad avgift arbetsgivarens andel , ,57 löntagarnas pensionsavgift , , , ,87 Pensionsutgiftsbaserad avgift , ,00 Förtidspensionsutgiftsbaserad avgift , ,00 Årets KomPL-avgifter totalt , ,87 Tidigare års rättelser totalt , ,06 KomPL-betalningsandelar totalt , , KomPL-pensioner 2) Pensionsslag Ålderspension , ,17 Förtida ålderspension , ,65 Invalidpension , ,69 Individuell förtidspension , ,76 Arbetslöshetspension , ,84 Familjepension , ,32 Deltidspension , ,86 Rehabiliteringsstöd , ,88 Rehabiliteringstillägg , , , ,56 Andelar som betalas till staten , , , ,19 Överföringsersättningar för EU-pensioner , ,94 Totalt , ,13 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

12 5.3 Rättelser av pensionsutgifter 3) Ersättningar från Statskontoret för vissa på speciallagar grundade pensioner , ,97 Returnerade pensioner , ,04 Övriga rättelser , ,00 Totalt , , Nettoavkastning på placeringar 4) Avkastning på placeringar Ränteintäkter , ,29 Dividendintäkter , ,77 Fastighetsintäkter , ,75 Realisationsvinster och övriga intäkter , , , ,89 Kostnader för placeringar Kostnader för fastighetsplaceringar , ,66 Realisationsförluster och övriga kostnader , , , ,98 Ändringar i värderingsdifferenser Aktier och aktiefonder , ,06 Masskuldebrev , ,74 Kortfristiga placeringar , ,59 Kapitalfonder , ,57 Hedgefonder , ,46 Icke listade aktier , ,61 Fastigheter , ,98 Övriga dotter- och intressebolags aktier ,00 0,00 Tillgångsplaceringar , , , ,46 Nettoavkastning på placeringar , ,55 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

13 5.5 Personalkostnader 5) Löner och arvoden *) , ,98 Pensionskostnader , ,04 Övriga lagstadgade lönebikostnader , ,29 Frivilliga lönebikostnader , , , ,41 *) Verkställande direktörens, vice verkställande direktörernas, styrelsens och delegationens andel , ,40 Skuldebrevslån som beviljats ledningen , , Verksamhetskostnader och avskrivningar per funktion 6) År 2009 Pensionsfunktionen Placeringsfunktionen Förvaltningen Totalt Personalkostnader , , , ,89 IT-kostnader , , , ,13 Köpta tjänster , , , ,48 Övriga verksamhetskostnader , , , ,07 Verksamhetskostnader , , , ,57 Erhållna ersättningar (KCF, SK m.m.) , , ,09 Nettoverksamhetskostnader , , , ,48 Avskrivningar , , , ,91 Nettoverksamhetskostnader och avskrivningar , , , ,39 År 2008 Pensionsfunktionen Placeringsfunktionen Förvaltningen Totalt Personalkostnader , , , ,41 IT-kostnader , , , ,27 Köpta tjänster , , , ,31 Övriga verksamhetskostnader , , , ,12 Verksamhetskostnader , , , ,11 Erhållna ersättningar (KCF, SK m.m.) , , ,29 Nettoverksamhetskostnader , , , ,82 Avskrivningar , , , ,25 Nettoverksamhetskostnader och avskrivningar , , , ,07 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

14 6 Noter till balansräkningen 6.1 Placeringar 7) Bokförings- dvs. gängse värde Anskaffningsvärde Bokförings- dvs. gängse värde Anskaffningsvärde Fastighetsplaceringar I eget bruk Markområden och tomter , , , ,00 Byggnader *) , , , , , , , ,26 Placeringsfastigheter Markområden och tomter , , , ,00 Byggnader *) , , , ,36 Fastighetsaktier , , , ,08 Övriga fastighetsplaceringar , , , , , , , ,89 Fastigheter och fastighetsaktier 15) , , , ,15 Lånefordringar på fastighetsbolag , , , ,32 Fastighetsplaceringar totalt , , , ,47 Övriga placeringar Aktier och andelar Aktier 16) , , , ,31 Aktiefonder 17) , , , ,28 Icke listade aktier , , , ,94 Kapitalfonder 18) , , , ,44 Hedgefonder 19) , , , ,34 Tillgångsplaceringar ,22 0,00 0,00 0,00 Övriga aktier och andelar i dotter- och intressebolag 20) , , , , , , , ,92 Finansmarknadsmedel Masskuldebrevslån 21) , , , ,04 Räntefonder 22) , , , ,32 Valutafonder 23) , , , ,71 Penningmarknadsplaceringar , , , , , , , ,88 Lånefordringar hos andra än fastighetsbolag , , , ,38 Övriga placeringar totalt , , , ,18 Placeringar totalt , , , ,65 *) Som anskaffningsvärde har använts anskaffningsutgiften minskad med avskrivningar Värderingsdifferens mellan gängse värde och anskaffningsvärde , ,61 Negativ derivatvärderingsdifferens , ,39 Värderingsdifferens totalt , ,00 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

15 6.2 Ändringar i materiella och immateriella tillgångar 8) Immateriella rättigheter *) Markområden i eget bruk **) Byggnader i eget bruk **) Maskiner och inventarier Övriga Totalt Färdiga , , , , , ,26 Halvfärdiga , , ,28 Saldo , , , , , ,54 Ändringar år 2009 Investeringar, färdiga , , ,96 Investeringar, halvfärdiga , ,29 Överföring från halvfärdiga till färdiga , , ,70 Försäljning , , ,65 Avskrivningar enligt plan , , , ,91 Ändring under året , , , ,99 Färdiga , , , , , ,82 Halvfärdiga , ,71 Saldo , , , , , ,53 *) IT-utgifter med lång verkningsgrad **) ingår i balansräkningen i fastighetsplaceringar 6.3 Lånestocken enligt låntagare 9) Bokföringsvärde Bokföringsvärde Låntagare % % Dotter-, intresse- och fastighetsbolag , ,32 18 Övriga Städer , ,34 20 Kommuner , ,11 30 Samkommuner , ,97 4 Offentliga företag , ,72 14 Privata företag , ,91 8 Åland , ,82 1 Bostadssammanslutningar , ,15 3 Övriga finansinstitut , ,00 0 Övriga sammanslutningar som inte eftersträvar vinst , ,78 2 Övriga , , , ,38 82 Lånestocken totalt , , Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

16 6.4 Övriga fordringar och förskottsavgifter 10) Övriga fordringar Räntefordringar , ,87 Hyresfordringar , ,86 Pensionsfordringar , ,60 Källskattefordringar på dividender , ,82 Värdepapperskundfordringar , ,65 Fordringar på Statskontoret , ,23 Övriga , ,62 Övriga fordringar totalt , , Förskottsavgifter Täckningsavgift på pensioner , ,23 Övriga förskottsavgifter , ,28 Förskottsavgifter totalt , , Pensionsansvarsfonden 11) Fondkapital , ,07 Tillsättningar i fonden ,31 Minskningar i fonden ,65 Fondkapital , ,42 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

17 6.6 Övriga skulder 12) Förskottsinnehållningar och socialskyddsavgifter , ,21 Mervärdesskatt , ,88 Leverantörsskulder , ,80 Värdepappersköp , ,36 Övriga skulder , ,26 Övriga skulder totalt , , Resultatregleringar 13) Negativt derivatmarknadsvärde , ,39 Löne- och semesterlöneskulder , ,03 Vilmapensionernas ansvarsfördelningsskulder , ,88 Övriga resultatregleringar , ,79 Resultatregleringar totalt , ,09 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

18 6.8 Fordringar och skulder, dotter- och intressebolag 14) Fordringar Lånefordringar hos dotter-, intresse- och fastighetsbolag 1) , ,32 Kapitallån till övriga fastighetsbolag 1) , ,07 Övriga fordringar hos fastighetsdotterbolag 2) , ,82 Resultatregleringsfordringar hos fastighetsdotter- och intressebolag 3) , ,28 Fordringar totalt , ,49 Skulder Skulder till fastighetsdotter- och intressebolag 4) , ,16 Skulder totalt , ,16 Presenterat i balansposterna: 1) placeringar: fastighetsplaceringar 2) fordringar: fordringar hos dotter- och intressebolag 3) resultatregleringsfordringar: räntor 4) skulder: skulder till dotter- och intressebolag Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

19 6.9 Fastigheter, fastighetsaktier och övriga fastighetsplaceringar 15) Bokförings- dvs. Ägarandel gängse värde Bolagets namn % Markområden och byggnader i eget bruk Unionsgatan ,00 % ,53 Järsö kurscentrum och stugor 100,00 % , ,39 Placeringsfastigheter Markområden, tomter och byggnader Albertsgatan 34, tomtens andel 100,00 % ,00 Larsviksgränden ,00 % , ,04 Fastighetsaktier Fastighetsdotterbolag Kiint. Oy Helsingin Vattuniemenkatu ,00 % ,00 Kiint. Oy Lintulahdenkulma 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Abraham Wetterintie 6 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Albertinkatu ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Aurajoenranta 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Espoon Itsehallintotie ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Espoon Keilasatama 5 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Espoon Komentajankatu 4 100,00 % ,09 Kiinteistö Oy Espoon Suviniitty 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Gaselli 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 6 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Hatanpään Elisa 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Haukipurontie 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Apollonkatu ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Auringonkehrä 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Hämeentie 17 a 100,00 % ,53 Kiinteistö Oy Helsingin Kaivonkatsojantie 8 100,00 % ,08 Kiinteistö Oy Helsingin Kuparitalo 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Merikorttikuja 4 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Rukkilantie ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Strömberginaukio 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Suvilahdenkatu 6 100,00 % ,60 Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Työpajankatu ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Veneentekijänranta 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Hermannin Tuulensuuntori 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Hermian Bitti 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy HTC Santa Maria 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy HTC Vega 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Hämeenkivi 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Jokiniementalo 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Jyväskylän Isohovi 100,00 % ,00 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

Kommunernas pensionsförsäkring Bokslut 2010

Kommunernas pensionsförsäkring Bokslut 2010 Kommunernas pensionsförsäkring Bokslut 2010 Innehåll 1 Resultaträkning 1.1 31.12.2010... 3 2 Balansräkning 31.12.2010... 4 3 Finansieringsanalys 2010... 6 4 Principer för uppgörande av bokslut... 7 4.1

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Intäkter av placeringsverksamheten 6 749 532,90 10 403 591,42. Utbetalda ersättningar -709 802 608,81-699 765 400,96

Intäkter av placeringsverksamheten 6 749 532,90 10 403 591,42. Utbetalda ersättningar -709 802 608,81-699 765 400,96 RESULTATRÄKNING 01.01. - 31.12.2004 01.01. - 31.12.2003 Premieinkomst och lagstadgade finansieringsandelar Premieinkomst 149 942 739,41 144 047 941,33 Statens andel 560 845 696,24 557 821 093,59 Folkpensionsanstaltens

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND

LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Allmänt Enligt LL om landskapet Ålands pensionsfond (ÅFS 71/95) är avsikten med fonden att trygga betalningen av framtida pensioner för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 8 2.2 MODERBOLAGETS

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014

STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014 STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2014 STIFTELSEN ARCADA Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska. Stiftelsen upprätthåller Yrkeshögskolan

Läs mer

CGR-TENTAMEN 30.8.2008

CGR-TENTAMEN 30.8.2008 1(32) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-TENTAMEN 30.8.2008 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 5) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor Uppdaterad 13.12.2007

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor Uppdaterad 13.12.2007 1 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE I PENSIONSKASSOR... 1 1 1.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 2 1.2 UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING... 1 2 1.2.1 Premieinkomst...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för givningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26)

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26) 1 (26) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Finansieringsanalys

Läs mer

Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s ÅRSREDOVISNING 2012

Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s ÅRSREDOVISNING 2012 Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s ÅRSREDOVISNING 2012 Julius Tallberg-Fastigheter Abp Finländarvägen 7, 02270 Esbo Tel. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s årsredovisning 2012

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 16/2012

Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor Dnr FIVA 8/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2012

Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Aktia Hypoteksbank Abp Debenturlån 2004

Aktia Hypoteksbank Abp Debenturlån 2004 Emissionsprospekt 15.3.2004 Aktia Hypoteksbank Abp Debenturlån 2004 10.000.000 euro Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Allmänt... 3 1.1 Godkännande, offentliggörande, komplettering av detta

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-089-7 (häftad) ISBN 978-952-090-3

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (14) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Noter till balansräkningen

Noter till balansräkningen Placeringar 31.12.2014 Moderbolag Återstående anskaffningsutgift 2.1 och ringsdifferens för placeringar Fastighetsplaceringar Fastigheter 13 265 703 13 265 703 15 701 387 Fastighetsaktier i företag inom

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

18.1.2007 Dnr 11/002/2006

18.1.2007 Dnr 11/002/2006 FÖRESKRIFT/ANVISNING 18.1.2007 Dnr 11/002/2006 Till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land och arbetspensionsanstalter Bemyndigande att

Läs mer