Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut 2009"

Transkript

1 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut 2009

2 Innehåll 1 Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Principer för uppgörande av bokslut Dotter- och intressebolag Resultat och överföring till pensionsansvarsfonden Avgiftsinkomst och pensioner Placeringarnas bokföringsvärde Nettointäkter av placeringar i resultaträkningen Utlåning av värdepapper Avkastning på placeringar Bokföringsvärdet på andra tillgångar än placeringar Kapitalvärdet av intjänade förmåner inom det kommunala pensionssystemet Avskrivningar enligt plan Poster i utländsk valuta Hyresavtal Verksamhetskostnader och avskrivningar Personalens pensionsskydd Noter till resultaträkningen KomPL-betalningsandelar 1) KomPL-pensioner 2) Rättelser av pensionsutgifter 3) Nettoavkastning på placeringar 4) Personalkostnader 5) Verksamhetskostnader och avskrivningar per funktion 6) Noter till balansräkningen Placeringar 7) Ändringar i materiella och immateriella tillgångar 8) Lånestocken enligt låntagare 9) Övriga fordringar och förskottsavgifter 10) Pensionsansvarsfonden 11) Övriga skulder 12) Resultatregleringar 13) Fordringar och skulder, dotter- och intressebolag 14) Fastigheter, fastighetsaktier och övriga fastighetsplaceringar 15) De största aktieinnehaven 16) Aktiefonder 17) De största kapitalfondsplaceringarna 18) Hedgefonder 19) Övriga aktier och andelar i dotter- och intressebolag 20) De största masskuldebrevsinnehaven enligt emittent 21) Räntefonder 22) Valutafonder 23) Övriga noter Derivatavtal Ansvarsförbindelser Kapitalvärdet av intjänade förmåner inom det kommunala pensionssystemet Centrala siffror som beskriver Kommunernas pensionsförsäkring Placeringsavkastning (gängse värden) Placeringsfördelning (gängse värden) Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

3 7.7 Placeringstillgångarnas avkastnings- och risktal *) Datum och underskrift för bokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse Revisionsanteckning Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

4 1 Resultaträkning Avgiftsinkomster KomPL-betalningsandelar 1) , ,81 Arbetslöshetsförsäkringsfondens försäkringspremie , ,50 Ekonomiskt stöd , , , ,44 Pensionsutgifter KomPL-pensioner 2) , ,13 Rättelser av pensionsutgifter 3) , ,01 Ekonomiskt stöd , ,02 Rehabilitering , , , ,41 FINANSIERINGSBIDRAG , ,03 Nettointäkter av placeringar 4) , ,55 FINANSIERINGS- OCH PLACERINGSVERKSAMHETSBIDRAG , ,52 Lagstadgade avgifter , ,59 Verksamhetskostnader Personalkostnader 5),6) , ,41 Övriga verksamhetskostnader 6) , ,70 Erhållna ersättningar 6) , , , ,82 Övriga intäkter och kostnader , ,53 Avskrivningar 6) , ,25 RESULTAT SOM FONDERAS , ,65 Pensionsansvarsfonden, minskning /ökning (-) , ,65 RESULTAT 0,00 0,00 Siffrorna 1), 2), 3) osv. hänvisar till motsvarande punkt i noterna till resultaträkningen. Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

5 2 Balansräkning AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 8) , ,84 Placeringar Fastighetsplaceringar Fastigheter och fastighetsaktier 7) , ,41 Lånefordringar på dotter- och intressebolag , , , ,73 Övriga placeringar Aktier och andelar 7) , ,43 Finansmarknadsmedel 7) , ,50 Lånefordringar 9) , , , ,31 Placeringar totalt 7) , ,04 Fordringar Avgiftsinkomstfordringar , ,04 Fordringar på dotter- och intressebolag , ,82 Övriga fordringar 10) , , , ,51 Övriga tillgångar Maskiner och inventarier 8) , ,49 Övriga 8) , ,95 Kassa och bank , , , ,44 Resultatregleringar och förskottsbetalningar Förskottsbetalningar 10) , ,51 Upplupna räntor , ,43 Övriga resultatregleringar , , , ,94 AKTIVA TOTALT , ,77 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

6 PASSIVA Pensionsansvarsfonden 11) , ,42 Skulder Skulder till dotter- och intressebolag , ,16 Övriga skulder 12) , , , ,67 Resultatregleringar och erhållna förskottsbetalningar Resultatregleringar 13) , ,09 Erhållna förskottsbetalningar , , , ,68 PASSIVA TOTALT , ,77 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

7 3 Finansieringsanalys Vinst/förlust av egentlig verksamhet , ,65 Rättelser: Värdeförändringar , ,46 Avskrivningar , ,25 Realisationsvinster och förluster , ,97 Kassaflöde före ändringen i driftskapital , ,03 Fordringarnas minskning (+)/ökning(-) , ,46 Skuldernas ökning (+)/minskning (-) , ,95 Affärsverksamhetens kassaflöde , ,52 Investeringar i placeringar (exklusive tillgångar) , ,12 Investeringar och överlåtelseintäkter i immateriella och materiella tillgångar samt i övrig egendom , ,58 Investeringarnas kassaflöde , ,70 Ändring i tillgångarna , ,82 Kassa och bankfordringar , ,18 Kassa och bankfordringar , ,00 Ändring , ,82 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

8 4 Principer för uppgörande av bokslut Kommunernas pensionsförsäkring är ett offentligrättsligt samfund som grundats genom särskild lag och pensionsanstaltens uppgift är att sköta om att lagen om kommunala pensioner (KomPL) fullföljs. Vid Kommunernas pensionsförsäkrings bokföring och upprättande av bokslut iakttas bestämmelserna i den kommunala pensionslagen, god bokföringssed och i tillämpliga delar bokföringslagen. Kommunernas pensionsförsäkrings verksamhet övervakas av finansministeriet samt när det gäller planeringen av finansieringsverksamheten och placeringsverksamheten av Finansinspektionen. 4.1 Dotter- och intressebolag Koncernbokslut upprättas inte, eftersom moderbolagets bokslut anses ge en korrekt och tillräcklig bild av pensionsanstaltens ekonomiska ställning och resultatutveckling. Merparten av dotter- och intressebolagen består av inbördes fastighets- och bostadsbolag, som huvudsakligen har finansierats på moderbolagets initiativ. För dessas del betalas hyresintäkterna till ägaren och kostnaderna täcks med det bolagsvederlag som uppbärs av aktieägaren. Då intäkterna och utgifterna ingår i Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut är betydelsen av att de inte sammanställs ringa för resultatet och pensionsansvarsfonden. Intressebolaget Kommunfinans Abp idkar kreditinstitutsverksamhet som avviker från pensionsanstaltens verksamhet. Placeringens inverkan på Kommunernas pensionsförsäkrings resultat och balans är inte signifikativ. De övriga dotter- och intressebolagens betydelse är ringa. 4.2 Resultat och överföring till pensionsansvarsfonden Den årliga skillnaden mellan inkomster och utgifter läggs till eller dras från pensionsansvarsfonden. Efter denna överföring är räkenskapsperiodens resultat lika med noll. I pensionsansvarsfonden ingår även den icke realiserade värdeändringen av placeringstillgångarnas ackumulerade gängse värden och anskaffningsutgift. 4.3 Avgiftsinkomst och pensioner KomPL-betalningsandelarna består av tre komponenter, den lönebaserade avgiften, den pensionsutgiftsbaserade avgiften samt den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften. Den lönebaserade betalningsandelen antecknas i bokslutet till ett lika stort belopp som förskottsavgifterna. I bokslutet skrivs även in skillnaden mellan föregående års förskottsavgift och slutliga avgift. Den pensionsutgiftsbaserade avgiften och den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften bokförs och uppbärs till det belopp som anges i delegationens beslut. Pensionsutgifterna antecknas i bokslutet enligt kassaprincipen. 4.4 Placeringarnas bokföringsvärde Som en allmän princip värderas placeringarna enligt gängse värde. De placeringar som värderas enligt gängse värde består av finansinstrument, som är aktier och andelar, fondplaceringar, derivat och finansmarknadsinstrument samt av andra än i eget bruk varande fastighetsplaceringar. De fastighetstillgångar som är i eget bruk värderas enligt anskaffningspriset efter avdrag av planmässiga avskrivningar. Lånefordringarna värderas enligt nominellt värde eller enligt lägre sannolikt värde. Fastighetsplaceringarna värderas enligt gängse värde per fastighetsobjekt med hjälp av avkastningsvärde- eller saluvärdemetoden. Utomstående bedömare värderar enskilda fastigheter med jämna mellanrum. Mellan dessa värderingar uppdateras värderingarna årligen. Som gängse värden för fastighetsfonder används de nettoförmögenhetsvärden (s.k. NAV-värde) som förvaltningsbolagen meddelat vid bokslutstidpunkten. Om ifrågavarande värde inte finns tillgängligt vid bokslutstidpunkten, används det sista tillgängliga värdet, som rättas med de Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

9 kapitaländringar som skett efter värderingen i ifrågavarande fond. Om nettoförmögenhetsvärdet inte finns tillgängligt, värderas fastighetsfondsandelen enligt återstående anskaffningsutgift. Som gängse värde för noterade aktier används den sista tillgängliga handelskursen (closing price). Som övriga aktiers gängse värden betraktas ett som tillförlitligt bedömt sannolikt överlåtelsepris, eller om ett sådant inte finns att tillgå, anskaffningsutgiften. Som gängse värden för kapitalfondsandelar används i princip de nettoförmögenhetsvärden (s.k. NAV-värde) som förvaltningsbolagen meddelat vid bokslutstidpunkten. Om det inte finns tillgång till bokslutstidpunktens ifrågavarande värde, används det sista tillgängliga värdet, som rättas med de kapitaländringar som skett efter värderingen i ifrågavarande fond. Om nettoförmögenhetsvärdet inte finns tillgängligt, värderas kapitalfondsandelen enligt återstående anskaffningsutgift. Som gängse värde för placeringsfonderna används det sista tillgängliga meddelandet från förvaltningsbolaget om fondandelens värde. Som gängse värde för finansmarknadsinstrumenten används den sista tillgängliga handelskursen (closing price) eller det sannolika överlåtelsepriset. I det gängse värdet ingår inte de upplupna räntorna som ingår i resultatregleringarna (s.k. clean price). Derivatkontrakten antecknas i bokföringen enligt gängse värde när pensionsanstalten har blivit avtalspart fram till deras avslutningstidpunkt. Som gängse värde används bokslutsdagens offentligt noterade marknadspris eller motsvarande kontrakts marknadspris som betraktas som tillförlitligt, det sannolika överlåtelsepriset eller en värdering som givits av en utomstående instans. Gängse värde är den summa, som hade erhållits eller kommit för utbetalning ifall kontrakten hade stängts med motkontrakt vid tidpunkten för bokslutet. På derivatkontrakten tillämpas inte bokföringsmässig skyddskalkylering. 4.5 Nettointäkter av placeringar i resultaträkningen I nettointäkterna av placeringarna ingår såväl realiserade intäkter och kostnader som ändringen i placeringarnas värderingsdifferenser under räkenskapsåret. 4.6 Utlåning av värdepapper Uppgifterna om de värdepapper som överlåtits som lån genom låneavtal för värdepapper vid bokslutstidpunkten ha angetts i noterna till bokslutet. De värdepapper som givits som lån ingår i balansräkningen. Som motpart till de låneavtal som vid bokslutstidpunkten är öppna står en clearinggrupp, till vilken låntagaren har ställt säkerhet för lånen. 4.7 Avkastning på placeringar Placeringarnas avkastningsprocent i relation till det bundna kapitalet räknas separat för varje placeringsslag och totalsumman av placeringarna med beaktande av de dagligen eller månatligen tidsvägda kassaflödena. Vid uträkningen utnyttjas den anpassade tids- och penningavvägda s.k. Dietz-formeln, där det bundna kapitalet räknas genom att till marknadsvärdet vid periodens början tillfoga kassaflödena under perioden vägda med den relativa andelen av hela periodens längd, som återstår från transaktionsdagen eller från transaktionsmånadens mitt fram till periodens slut. 4.8 Bokföringsvärdet på andra tillgångar än placeringar Bokföringsvärdet för immateriella tillgångar samt maskiner och inventarier är anskaffningsutgifterna minskade med avskrivningar enligt plan eller med nedskrivningsavskrivningar. I anskaffningsutgifterna inberäknas de utgifter som omedelbart föranleds av anskaffningen. Avgiftsinkomstfordringar och övriga fordringar värderas till nominellt värde eller till ett lägre sannolikt värde. Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

10 Kassa och bank värderas till nominellt värde. 4.9 Kapitalvärdet av intjänade förmåner inom det kommunala pensionssystemet Kapitalvärdet av intjänade förmåner inom det kommunala pensionssystemet är en uppskattning, som presenteras i noterna till bokslutet, av de pensionsutgifter som föranleds av såväl löpande som ännu inte utbetalda men fram till räkenskapsperiodens slut intjänade KomPL-pensioner. Vid uträkningen av uppskattningen används den dödlighet som grundar sig på Statistikcentralens befolkningsprognos. Vid fastställandet av pensionsutgiftens nuvärde används en diskontoränta på 3 procent Avskrivningar enligt plan Anskaffningsutgiften för förslitning underkastad egendom bokförs under sin verkningstid som kostnader i form av planenliga avskrivningar med hjälp av följande ekonomiska brukstider: - byggnader och anläggningar år - byggnadernas tekniska apparatur 15 år - maskiner och inventarier 5 år - övriga långfristiga utgifter 3 5 år 4.11 Poster i utländsk valuta Affärstransaktioner i utländsk valuta bokförs i med hjälp av valutakursen under transaktionsdagen. I bokslutet har fordringar och skulder i utländsk valuta samt poster som värderas enligt gängse värde värderats enligt Europeiska Centralbankens medelkurs under bokslutsdagen. Kursdifferenserna har bokförts med resultatinverkan Hyresavtal Hyresleasing-avtal som gäller immateriella tillgångar har behandlats som s.k. bruksleasing-avtal Verksamhetskostnader och avskrivningar Verksamhetskostnaderna och avskrivningarna syns i resultaträkningar som egna poster. Fördelningen enligt de olika funktionerna mellan pensionsfunktionen, placeringsfunktionen och förvaltningen finns i noterna till resultaträkningen Personalens pensionsskydd För Kommunernas pensionsförsäkrings personal är pensionsskyddet ordnat i enlighet med lagen om kommunala pensioner (KomPL). Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

11 5 Noter till resultaträkningen 5.1 KomPL-betalningsandelar 1) Betalningsandelsslag Lönebaserad avgift arbetsgivarens andel , ,57 löntagarnas pensionsavgift , , , ,87 Pensionsutgiftsbaserad avgift , ,00 Förtidspensionsutgiftsbaserad avgift , ,00 Årets KomPL-avgifter totalt , ,87 Tidigare års rättelser totalt , ,06 KomPL-betalningsandelar totalt , , KomPL-pensioner 2) Pensionsslag Ålderspension , ,17 Förtida ålderspension , ,65 Invalidpension , ,69 Individuell förtidspension , ,76 Arbetslöshetspension , ,84 Familjepension , ,32 Deltidspension , ,86 Rehabiliteringsstöd , ,88 Rehabiliteringstillägg , , , ,56 Andelar som betalas till staten , , , ,19 Överföringsersättningar för EU-pensioner , ,94 Totalt , ,13 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

12 5.3 Rättelser av pensionsutgifter 3) Ersättningar från Statskontoret för vissa på speciallagar grundade pensioner , ,97 Returnerade pensioner , ,04 Övriga rättelser , ,00 Totalt , , Nettoavkastning på placeringar 4) Avkastning på placeringar Ränteintäkter , ,29 Dividendintäkter , ,77 Fastighetsintäkter , ,75 Realisationsvinster och övriga intäkter , , , ,89 Kostnader för placeringar Kostnader för fastighetsplaceringar , ,66 Realisationsförluster och övriga kostnader , , , ,98 Ändringar i värderingsdifferenser Aktier och aktiefonder , ,06 Masskuldebrev , ,74 Kortfristiga placeringar , ,59 Kapitalfonder , ,57 Hedgefonder , ,46 Icke listade aktier , ,61 Fastigheter , ,98 Övriga dotter- och intressebolags aktier ,00 0,00 Tillgångsplaceringar , , , ,46 Nettoavkastning på placeringar , ,55 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

13 5.5 Personalkostnader 5) Löner och arvoden *) , ,98 Pensionskostnader , ,04 Övriga lagstadgade lönebikostnader , ,29 Frivilliga lönebikostnader , , , ,41 *) Verkställande direktörens, vice verkställande direktörernas, styrelsens och delegationens andel , ,40 Skuldebrevslån som beviljats ledningen , , Verksamhetskostnader och avskrivningar per funktion 6) År 2009 Pensionsfunktionen Placeringsfunktionen Förvaltningen Totalt Personalkostnader , , , ,89 IT-kostnader , , , ,13 Köpta tjänster , , , ,48 Övriga verksamhetskostnader , , , ,07 Verksamhetskostnader , , , ,57 Erhållna ersättningar (KCF, SK m.m.) , , ,09 Nettoverksamhetskostnader , , , ,48 Avskrivningar , , , ,91 Nettoverksamhetskostnader och avskrivningar , , , ,39 År 2008 Pensionsfunktionen Placeringsfunktionen Förvaltningen Totalt Personalkostnader , , , ,41 IT-kostnader , , , ,27 Köpta tjänster , , , ,31 Övriga verksamhetskostnader , , , ,12 Verksamhetskostnader , , , ,11 Erhållna ersättningar (KCF, SK m.m.) , , ,29 Nettoverksamhetskostnader , , , ,82 Avskrivningar , , , ,25 Nettoverksamhetskostnader och avskrivningar , , , ,07 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

14 6 Noter till balansräkningen 6.1 Placeringar 7) Bokförings- dvs. gängse värde Anskaffningsvärde Bokförings- dvs. gängse värde Anskaffningsvärde Fastighetsplaceringar I eget bruk Markområden och tomter , , , ,00 Byggnader *) , , , , , , , ,26 Placeringsfastigheter Markområden och tomter , , , ,00 Byggnader *) , , , ,36 Fastighetsaktier , , , ,08 Övriga fastighetsplaceringar , , , , , , , ,89 Fastigheter och fastighetsaktier 15) , , , ,15 Lånefordringar på fastighetsbolag , , , ,32 Fastighetsplaceringar totalt , , , ,47 Övriga placeringar Aktier och andelar Aktier 16) , , , ,31 Aktiefonder 17) , , , ,28 Icke listade aktier , , , ,94 Kapitalfonder 18) , , , ,44 Hedgefonder 19) , , , ,34 Tillgångsplaceringar ,22 0,00 0,00 0,00 Övriga aktier och andelar i dotter- och intressebolag 20) , , , , , , , ,92 Finansmarknadsmedel Masskuldebrevslån 21) , , , ,04 Räntefonder 22) , , , ,32 Valutafonder 23) , , , ,71 Penningmarknadsplaceringar , , , , , , , ,88 Lånefordringar hos andra än fastighetsbolag , , , ,38 Övriga placeringar totalt , , , ,18 Placeringar totalt , , , ,65 *) Som anskaffningsvärde har använts anskaffningsutgiften minskad med avskrivningar Värderingsdifferens mellan gängse värde och anskaffningsvärde , ,61 Negativ derivatvärderingsdifferens , ,39 Värderingsdifferens totalt , ,00 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

15 6.2 Ändringar i materiella och immateriella tillgångar 8) Immateriella rättigheter *) Markområden i eget bruk **) Byggnader i eget bruk **) Maskiner och inventarier Övriga Totalt Färdiga , , , , , ,26 Halvfärdiga , , ,28 Saldo , , , , , ,54 Ändringar år 2009 Investeringar, färdiga , , ,96 Investeringar, halvfärdiga , ,29 Överföring från halvfärdiga till färdiga , , ,70 Försäljning , , ,65 Avskrivningar enligt plan , , , ,91 Ändring under året , , , ,99 Färdiga , , , , , ,82 Halvfärdiga , ,71 Saldo , , , , , ,53 *) IT-utgifter med lång verkningsgrad **) ingår i balansräkningen i fastighetsplaceringar 6.3 Lånestocken enligt låntagare 9) Bokföringsvärde Bokföringsvärde Låntagare % % Dotter-, intresse- och fastighetsbolag , ,32 18 Övriga Städer , ,34 20 Kommuner , ,11 30 Samkommuner , ,97 4 Offentliga företag , ,72 14 Privata företag , ,91 8 Åland , ,82 1 Bostadssammanslutningar , ,15 3 Övriga finansinstitut , ,00 0 Övriga sammanslutningar som inte eftersträvar vinst , ,78 2 Övriga , , , ,38 82 Lånestocken totalt , , Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

16 6.4 Övriga fordringar och förskottsavgifter 10) Övriga fordringar Räntefordringar , ,87 Hyresfordringar , ,86 Pensionsfordringar , ,60 Källskattefordringar på dividender , ,82 Värdepapperskundfordringar , ,65 Fordringar på Statskontoret , ,23 Övriga , ,62 Övriga fordringar totalt , , Förskottsavgifter Täckningsavgift på pensioner , ,23 Övriga förskottsavgifter , ,28 Förskottsavgifter totalt , , Pensionsansvarsfonden 11) Fondkapital , ,07 Tillsättningar i fonden ,31 Minskningar i fonden ,65 Fondkapital , ,42 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

17 6.6 Övriga skulder 12) Förskottsinnehållningar och socialskyddsavgifter , ,21 Mervärdesskatt , ,88 Leverantörsskulder , ,80 Värdepappersköp , ,36 Övriga skulder , ,26 Övriga skulder totalt , , Resultatregleringar 13) Negativt derivatmarknadsvärde , ,39 Löne- och semesterlöneskulder , ,03 Vilmapensionernas ansvarsfördelningsskulder , ,88 Övriga resultatregleringar , ,79 Resultatregleringar totalt , ,09 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

18 6.8 Fordringar och skulder, dotter- och intressebolag 14) Fordringar Lånefordringar hos dotter-, intresse- och fastighetsbolag 1) , ,32 Kapitallån till övriga fastighetsbolag 1) , ,07 Övriga fordringar hos fastighetsdotterbolag 2) , ,82 Resultatregleringsfordringar hos fastighetsdotter- och intressebolag 3) , ,28 Fordringar totalt , ,49 Skulder Skulder till fastighetsdotter- och intressebolag 4) , ,16 Skulder totalt , ,16 Presenterat i balansposterna: 1) placeringar: fastighetsplaceringar 2) fordringar: fordringar hos dotter- och intressebolag 3) resultatregleringsfordringar: räntor 4) skulder: skulder till dotter- och intressebolag Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

19 6.9 Fastigheter, fastighetsaktier och övriga fastighetsplaceringar 15) Bokförings- dvs. Ägarandel gängse värde Bolagets namn % Markområden och byggnader i eget bruk Unionsgatan ,00 % ,53 Järsö kurscentrum och stugor 100,00 % , ,39 Placeringsfastigheter Markområden, tomter och byggnader Albertsgatan 34, tomtens andel 100,00 % ,00 Larsviksgränden ,00 % , ,04 Fastighetsaktier Fastighetsdotterbolag Kiint. Oy Helsingin Vattuniemenkatu ,00 % ,00 Kiint. Oy Lintulahdenkulma 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Abraham Wetterintie 6 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Albertinkatu ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Aurajoenranta 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Espoon Itsehallintotie ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Espoon Keilasatama 5 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Espoon Komentajankatu 4 100,00 % ,09 Kiinteistö Oy Espoon Suviniitty 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Gaselli 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 6 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Hatanpään Elisa 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Haukipurontie 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Apollonkatu ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Auringonkehrä 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Hämeentie 17 a 100,00 % ,53 Kiinteistö Oy Helsingin Kaivonkatsojantie 8 100,00 % ,08 Kiinteistö Oy Helsingin Kuparitalo 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Merikorttikuja 4 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Rukkilantie ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Strömberginaukio 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Suvilahdenkatu 6 100,00 % ,60 Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Työpajankatu ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Veneentekijänranta 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Hermannin Tuulensuuntori 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Hermian Bitti 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy HTC Santa Maria 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy HTC Vega 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Hämeenkivi 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Jokiniementalo 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Jyväskylän Isohovi 100,00 % ,00 Kommunernas pensionsförsäkrings bokslut

Kommunernas pensionsförsäkring Bokslut 2010

Kommunernas pensionsförsäkring Bokslut 2010 Kommunernas pensionsförsäkring Bokslut 2010 Innehåll 1 Resultaträkning 1.1 31.12.2010... 3 2 Balansräkning 31.12.2010... 4 3 Finansieringsanalys 2010... 6 4 Principer för uppgörande av bokslut... 7 4.1

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Finlands Banks pensionsfond. Årsberättelse 2007

Finlands Banks pensionsfond. Årsberättelse 2007 Finlands Banks pensionsfond Årsberättelse 2007 Finlands Banks pensionsfond Årsberättelse 2007 Multiprint Ab Helsingfors 2008 Finlands Banks pensionsfond Från och med 2002 har Finlands Bank täckt sitt

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Finlands Banks pensionsfond. Årsberättelse 2011

Finlands Banks pensionsfond. Årsberättelse 2011 Finlands Banks pensionsfond Årsberättelse 2011 Finlands Banks pensionsfond Årsberättelse 2011 Helsingfors 2012 Finlands Banks pensionsfond Från och med 2002 har Finlands Bank täckt sitt pensionsåtagande

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Finlands Banks pensionsfond. Årsberättelse 2008

Finlands Banks pensionsfond. Årsberättelse 2008 Finlands Banks pensionsfond Årsberättelse 2008 Finlands Banks pensionsfond Årsberättelse 2008 Multiprint Ab Helsingfors 2009 Finlands Banks pensionsfond Från och med 2002 har Finlands Bank täckt sitt

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014 telefonandelslaget LPO:s balansbok Vi publicerar balansboken endast i elektronisk form. Balansboken kan läsas på adressen www.lponet.fi. På begäran fås pappersutskrift på balansboken: asiakaspalvelu@lponet.fi

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ VAKAVARA OY DAGBOK 1.1 31.12.2009 1. En premieskatteskuld från december 2008 på 12 000 euro som inte redovisats samt en förskottsinnehållningsskuld från år 2008 på 4 000 euro betalas

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2014 231/2014 Finansministeriets förordning om uppställningsformen för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags, placeringsfonders

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Ahlstrom Abp ( Ursprungliga Bolaget ) FO-nummer: 1670043-1 PB 329, 00101 Helsinfors

Ahlstrom Abp ( Ursprungliga Bolaget ) FO-nummer: 1670043-1 PB 329, 00101 Helsinfors Det här dokumentet (inklusive eventuella bilagor) är en inofficiell översättning av originaldokumentet som har uppgjorts på finska. Ifall av avvikelse mellan den finska och den svenska versionen ska den

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2000 HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIET Bokföringsnämndens

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33 1805

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA : 05 ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA 60 50 0 0 790 55 75 500 500 90 0 7 60 90 Ett bra placeringsår till Placeringsavkastningen HAR ÖKAT

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Intäkter av placeringsverksamheten 6 749 532,90 10 403 591,42. Utbetalda ersättningar -709 802 608,81-699 765 400,96

Intäkter av placeringsverksamheten 6 749 532,90 10 403 591,42. Utbetalda ersättningar -709 802 608,81-699 765 400,96 RESULTATRÄKNING 01.01. - 31.12.2004 01.01. - 31.12.2003 Premieinkomst och lagstadgade finansieringsandelar Premieinkomst 149 942 739,41 144 047 941,33 Statens andel 560 845 696,24 557 821 093,59 Folkpensionsanstaltens

Läs mer