Fullmäktiges beslut. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007-03-09 Fullmäktiges beslut. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2006"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2006

2 Innehåll 1 På rätt väg 2 Fokusområden 2.1 Trafik och infrastruktur 2.2 Näringslivsutveckling 2.3 Kompetensutveckling 3 Regionalt tillväxtprogram (RTP) 4 Internationellt arbete 5 Vision och Sörmlandsstrategi 6 Opinionsbildning och dialog 7 Rapportörskap 8 Förvaltningsberättelse 8.1 Regionförbundets resultat 8.2 Den samlade huvudverksamheten 8.3 Regionförbundets kansli 8.4 Politisk styrning 8.5 Sidoverksamhet FoU Äldre 8.6 Mål för god ekonomisk hushållning 8.7 Årsredovisning ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktige 2007\fullm _grafikens hus\20 verksamhetsberättelse o bokslut f 2006\bil 1_verksamhetsberättelse och bokslut 2006 fullm-version.doc Utskriftsdatum: :58SID 2(28)

3 1 På rätt väg Med 2006 avslutas Regionförbundet Sörmlands första mandatperiod och många goda resultat har uppnåtts. Redovisningen av verksamhetsåret 2006 blir också en summering av förbundets första 3,5 år. Rätt frågor har hanterats under mandatperioden och den politiska ledningen i länet har blivit tydligare. Detta har i sin tur ökat styrkan i opinionsbildningsarbetet. Efter att regionfullmäktige under våren antog en vision för Sörmland startade arbetet med en Sörmlandsstrategi för att omsätta visionen i konkreta insatser. Detta är glädjande eftersom Sörmland har saknat en gemensam, politiskt förankrad strategi för länets och regionens utveckling. Vidare togs ett par viktiga steg mot en förbättrad kollektivtrafik, något som har varit en prioriterad fråga för regionförbundet ända från starten. Regionfullmäktige antog under året en vision som tar sikte på att hälften av alla som arbetspendlar ska göra det med buss eller tåg inom år, vilket har både effektivitetsmässiga och miljömässiga motiv. Stora satsningar på lokal och regional nivå krävs för att förverkliga visionen, något som kommunerna och landstinget ställt sig bakom. En av de största utmaningarna för Regionförbundet Sörmland de inledande åren var att informera och engagera förbundets medlemmar. För att stärka fullmäktiges ställning inrättades under 2006 politiska rapportörskap. Rapportörernas redovisning vid periodens sista fullmäktige i november 2006 visade att detta är ett lyckosamt initiativ. I övrigt arbetade regionförbundet under året vidare med de ordinarie uppdragen från medlemmarna och staten. Förbundet intensifierade samarbetet med länsstyrelsen, Mälardalsrådet och de regionala samverkansorganen i Mälardalen och Östra mellansverige. I Mälardalsarbetet står infrastrukturfrågorna i centrum genom samarbetsprojekt En Bättre Sits. Tillsammans med länen i Östra Mellansverige medverkade regionförbundet i utformningen av två program för EU:s nya strukturfonder, där Sörmland nu får delta för första gången på allvar. En summering av den första mandatperioden visar att det var en riktig satsning att bilda Regionförbundet Sörmland. Hanteringen av kollektivttrafikfrågorna och infrastrukturplaneringen är tydliga bevis på detta. Regionförbundets förmåga att politiskt driva strategiska utvecklingsfrågor genom opinionsbildning har gett positiva resultat. Nu återstår att bredda informationen och dialogen med medlemmar och andra intressenter. Regionförbundet har hållit sig väl inom givna ekonomiska ramar och ett eget kapital har byggts upp som en bas för kommande satsningar. ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktige 2007\fullm _grafikens hus\20 verksamhetsberättelse o bokslut f 2006\bil 1_verksamhetsberättelse och bokslut 2006 fullm-version.doc Utskriftsdatum: :58SID 3(28)

4 2 Fokusområden 2.1 Trafik och infrastruktur Fokus på regionförstoring och storregional samverkan Begreppet regionförstoring är i många avseenden ett samlande begrepp för insatserna inom trafik och infrastruktur. Ett av syftena med fokusområdet är att göra det möjligt för människor att agera över större regioner. För kommuner och orter innebär detta att förutsättningarna för planeringen av service mm successivt förändras när medborgarna och företagen agerar på en allt större arena. Det finns ett behov från kommunerna att öka förståelsen av regionförstoringens effekter för att aktivt kunna möta de krav denna ställer. Partnerskapet för regionförstoring, som är en grupp av lokala och regionala politiker samt experter, fortsatte under 2006 att följa det samarbete med en forskargrupp från KTH vilket inleddes Man tog också ställning till en fortsättning och breddning av begreppet och dess funktioner och konsekvenser. I ett delprojekt studeras nu regionförstoring ur olika aspekter. Fyra orter i Sörmland tjänar som illustrationsexempel. Studiens första del innebär kartläggning av förändringar med avseende på boende, sysselsättning och pendlingsmönster. I studiens andra del riktas intresset mot inflyttare respektive stannare i de studerade orterna. Ambitionen är att generellt diskutera under vilka förutsättningar regionförstoring skapar utvecklingsmöjligheter och hur strategier kan utvecklas för att realisera dessa potentialer. Storregional samverkan En Bättre Sits Under 2006 fördjupades det gemensamma arbetet i Stockholm-Mälarregionen med infrastruktur och trafikfrågor. Det präglade i stort sett allt arbete inom fokusområdet. I maj levererades gemensamma målformuleringar som grund för ett fortsatt arbete mot gemensamma prioriteringar inför kommande planeringsomgångar. Sörmland deltog aktivt på både politisk nivå genom de fyra beredningsgrupperna fram till avbrottet för valet. Det stora arbetet återupptogs och den 8 december arrangerades en stor konferens där de delvis nya politiska beredningsgrupperna tillsattes och arbetet fick ny input. Arbetet i En Bättre Sits tas regelbundet upp på styrelsemötena och förankras där. Infrastruktur Under 2006 fortsatte genomförandet av de båda nationella infrastrukturplanerna och den regionala länstransportplanen. Genomförandegraden av länstransportplanen 2006 har varit högre än de tidigare två åren då det främst är de större vägobjekten som bidragit till detta, men den lovade framtunga planen är fortfarande försenad. Under senare delen av 2006 fick regionförbundet kännedom om en kraftig fördyring av byggandet av Förbifart Malmköping på grund av två större skred. ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktige 2007\fullm _grafikens hus\20 verksamhetsberättelse o bokslut f 2006\bil 1_verksamhetsberättelse och bokslut 2006 fullm-version.doc Utskriftsdatum: :58SID 4(28)

5 Den beräknade fördyringen uppgavs till 37,5 Mkr som ska bekostas av länets infrastrukturplan. Förberedelser för en revidering av länstransportplanen har gjorts för ett år Under 2006 gav regeringen trafikverken i uppdrag att samla underlag för en ny inriktningsplanering för Parallellt med det uppdraget har regeringen även gett Banverket och Vägverket uppdrag att revidera de befintliga nationella planerna. Dessa arbeten kommer att pågå under nästkommande år vilket även kommer att involvera kansliet. Kollektivtrafik Arbetet med att ta fram ett delvis nytt konsortialavtal för kollektivtrafiken var intensivt under Parallellt med detta utarbetades och ades kollektivtrafikvisionen utifrån den viljeinriktning som styrelsen antog En överenskommelse om nytt avtal gällande fördelningen av underskott mellan ägarna vad gäller tågtrafiken träffades den 1 juni 2006 och under hösten fattade samtliga ägare om detta. Kollektivtrafikvisionen för pendling i Sörmland antogs av regionfullmäktige under våren och är en viktig utgångspunkt för länets fortsatta arbete med kollektivtrafik. Under 2006 arrangerade regionförbundet tillsammans med Länstrafiken Sörmland AB ett första ägarråd. Ägarna ade att ge regionförbundet i uppdrag att fortsätta utreda länets kollektivtrafik med fokus på busstrafiken som komplement till tågtrafiken samt att påbörja översyn av resterande delar av konsortialavtalet. Regionförbundets arbetsutskott var styrgrupp för arbetet som utförs av kansliet i nära samarbete med trafikhuvudmannen. Stråkarbete Regionförbundet är tillsammans med länets kommuner och grannlänen engagerade i flera stråkarbeten. ADB-samarbetet: Inom ABD-samarbetet, d v s samverkan mellan kommunerna i Sörmland och på Södertörn inklusive Stockholm stad samt Stockholms läns landsting (RTK) och Regionförbundet, genomfördes under 2006 ett antal aktiviteter. Arbetsgrupperna inom utbildning och bostäder tog fram kunskapsunderlag inom respektive område. Regionförbundet deltog aktivt med fokus på trafik- och tillgänglighetsfrågor över länsgräns. Två studier genomfördes vilka beskriver och problematiserar pendlingsutbytet över länsgräns med fokus på den tillgänglighet som finns för resenärerna och de problem som uppkommer. TGOJ-banan: Regionförbundet genomförde tillsammans med Länstrafiken under 2005 en utredning om persontrafik längs TGOJ-banan. Styrelsen ade under året att länet ska gå vidare och via Banverket få till stånd en förstudie längs sträckan. Detta fick stort genomslag massmedialt. ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktige 2007\fullm _grafikens hus\20 verksamhetsberättelse o bokslut f 2006\bil 1_verksamhetsberättelse och bokslut 2006 fullm-version.doc Utskriftsdatum: :58SID 5(28)

6 Ostlänken: Som en av delägarna i bolaget Nyköping-Östgötalänken AB deltog regionförbundet i arbetet med Ostlänken. Kansliet deltar aktivt i Banverkets utredningsarbete med särskilt fokus på trafikeringsfrågorna kopplade till grannlänen och övriga parter. Mälardiagonalen: För den så kallade Mälardiagonalen, d v s stråket Norrköping- Strängnäs-Uppsala, avslutade ett partnerskap med regionförbundet som en av projektägarna ett utvecklingsprojekt som påbörjades under Räta linjen: Regionförbundet är intressent i det pågående samarbetet för Räta linjen - stråket Norrköping-Eskilstuna-Gävle. I det arbetet förs en dialog om vägens betydelse genom nyhetsblad och seminarier. Regionförbundet deltog under året också i E20-gruppen och gruppen för Svealandsbanan samt kommunernas mobilisering för den s k UVEN-trafiken. Transportpolitik och utvecklingen inom transportområdet Regionförbundet överlämnade en skrivelse till dåvarande infrastrukturministern i samband med en hearing inför den transportpolitiska propositionen i mars. Propositionen dröjde men i avvaktan på denna riktades särskilt fokus mot den framtida organisationen av den länsöverskridande kollektivtrafiken och mot hamnstrukturen. Regionförbundet följde dessa frågor och deltog i debatten kring den eventuell framtida storhamnen vid Norvik, Nynäshamn. Regionförbundet samarbetar med Oxelösunds hamn och kommun i syfte att aktivera Banverket, liksom Vägverket och Sjöfartsverket, i planeringen för åtgärder som motiveras av en kraftig volymtillväxt i hamnen. Bredband Under våren avslutades projektet Bredband Sörmland (start 1999). Målet att konkurrensutsätta de statliga bidragen var nått. Idag har 85 % av sörmlänningarna tillgång till bredband. Under hösten samordnade regionförbundet en ny upphandling i projektet Bredband 15. Avtal tecknades mellan samtliga kommuner och SB Broadband AB. Företaget bygger och förvaltar ett trådlöst bredbandsnät som täcker de 15 % av befolkningen som inte tidigare hade tillgång till bra internetuppkoppling. Regionförbundets roll var att koordinera utbyggnaden och hålla samman projektet åt kommunerna gentemot länsstyrelsen. Regionförbundet förmedlade statsbidraget på 24,6 mkr och den kommunala medfinasieringen på 2,8 mkr. Projekteringen var uppdelad på 5 etapper. Nätet är byggt och övergår nu till operativ drift och därmed är regionförbundets uppdrag slutfört. ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktige 2007\fullm _grafikens hus\20 verksamhetsberättelse o bokslut f 2006\bil 1_verksamhetsberättelse och bokslut 2006 fullm-version.doc Utskriftsdatum: :58SID 6(28)

7 2.2 Näringslivsutveckling Insatserna inom området näringslivsutveckling ska främst syfta till att skapa tillväxt i Sörmland. Ett av huvudengagemangen för regionförbundet har varit att delta i förverkligandet av det regionala tillväxtprogrammet. Att påverka attityder till entreprenörskap, utveckla Sörmlands innovationsmotor och att skapa kreativa mötesplatser är några av de tunga uppdragen. Attityder till entreprenörskap Regeringens strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning ligger till grund för strukturfondsprogrammen inom mål 2 för EU:s nya programperiod Entreprenörskap är ett prioriterat område för att nå en hållbar tillväxt. Attityder till entreprenörskap är ett brett område som delats in i fyra delar. De fyra är skola, näringsliv, offentlig sektor (lokal nivå) och akademi. Regionförbundets arbete har hittills riktats mot skolan. De andra områdena kommer att planeras under Resultatet av den kartläggning som gjordes om entreprenörskap i skolorna har spridits till flera nätverk t ex näringslivschefsgruppen, funktionella partnerskapet och skolchefsnätverket. Ung företagsamhet har med hjälp av medfinansiering från regionförbundet kunnat utvidga sin verksamhet att också vända sig till yrkesinriktade linjer. I Katrineholm, Vingåker och Flen fortsatte projektet Nya Uppdraget, ett samarbete mellan skola och arbetsliv. Entreprenörskapsfrämjande åtgärder ska följa som en röd tråd från förskola till gymnasium. Sörmlands innovationsmotor Under 2006 undersöktes förutsättningarna för att skapa ett system som främjar innovationer i Sörmland, d v s en sörmländsk innovationsmotor. Arbetet hade ett underifrånperspektiv där en bred samling aktörer fick möjlighet att komma till tals och att aktivt delta i utformningen av en gemensam innovationsmotor. En samsyn skapades kring ett regionalt koncept för innovationsmotorn. Vidare utarbetades såväl gemensamma målsättningar och förväntade resultat av innovationsmotorn som en gemensam idealbild för denna. Idealbilden speglar hur ett innovationsstödjande system ser ut med utgångspunkt från befintliga stödstrukturer, kompetenser och tjänsteerbjudanden. För att uppnå idealbilden kommer nytänkande att krävas när det gäller arbetssätt, samverkanskonstellationer och inriktning på framtida insatser. Vidare måste det finnas beredskap för att revidera idealbilden. Under året formulerades ett antal pilotaktiviteter som möjliggör test av olika delar av idealbilden i mindre skala. Pilotaktiviteterna startades för att kunna utvärderas under ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktige 2007\fullm _grafikens hus\20 verksamhetsberättelse o bokslut f 2006\bil 1_verksamhetsberättelse och bokslut 2006 fullm-version.doc Utskriftsdatum: :58SID 7(28)

8 Kreativa mötesplatser Näringslivet inviterades till regionförbundets mötesplatser under året. Även detta år var Initiativ framtids seminarium för företagare i upplevelse- och besöksnäringen det mest besökta. Under seminariet diskuterades möjligheten att under en vecka koncentrera så många insatser som möjligt kring ett innovationstema. Företag, akademi och offentlig verksamhet skulle tillsammans och var och en för sig planera innovationsaktivteter till just denna vecka. Överenskommelser om samverkan Genom överenskommelser med samverkansparter kan regionförbundets åtagande gentemot sina medlemmar och det regionala tillväxtprogrammet tillgodoses på ett bra sätt. Handelskammaren, IFS 1 och Almi är viktiga samverkansparter. Almi är via landstingets ägarskap mycket betydelsefullt. Almi genomför utvecklingsinsatser på näringslivsområdet där regionförbundet saknar möjlighet att agera. Genom att Almi dessutom söker samfinansiering med regionala och nationella aktörer kan ytterligare mervärde skapas. Handelskammaren genomförde under året ett samverkansprojekt för näringsidkare i Sverige och Nordvästra Ryssland. Handelskammaren initierade också ett möte i Sörmland mellan handelskamrarna i länderna kring Östersjön med deltagare från Polen, Litauen, Lettland, Estland och Ryssland. Syftet är att etablera ett nätverk för fortsatt samarbete om Östersjöhandel. IFS arbete för att främja nyföretagande hos invandrare fortsatte under året. Stöd till kommunalt näringslivsarbete Utbildnings- och seminarieserien Inspiration till innovation specialkomponerades för kommunala medarbetare som arbetar med näringslivs- och utvecklingsfrågor. Mälardalens Högskola genomförde seminarieserien. Stöd till utvecklingsprojekt Ett av de viktigaste utvecklingsprojekten som regionförbundet medfinansierade under året var Robotdalen. Dessutom initierade kommunerna ett antal intressanta utvecklingsprojekt. Regionalt turismarbete Under året ledde regionförbundet två arbetsgrupper under temat regional turism. Den första arbetsgruppen hade i uppdrag att utreda var det regionala turismansvaret organisatoriskt bör ligga samt att klargöra skillnaderna mellan det lokala och det regionala turismansvaret. 1 Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum, startades som Internationella Företagarföreningen i Sverige, en ideell förening i Stockholm Syftet med verksamheten var och är fortfarande att hjälpa invandrare med att starta och utveckla företag i Sverige. ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktige 2007\fullm _grafikens hus\20 verksamhetsberättelse o bokslut f 2006\bil 1_verksamhetsberättelse och bokslut 2006 fullm-version.doc Utskriftsdatum: :58SID 8(28)

9 Arbetsgruppen rekommenderade att regionförbundet skulle ta ansvar för den regionala turismen samt att en strategi årligen ska antas av regionförbundets styrelse. Den andra arbetsgruppen arbetade fram en strategi för länets turismarbete. Strategin beskriver både förhållningssätt och arbetssätt. Landsbygdsperspektivet Tillsammans med Stockholms läns landsting (Regionplane- och trafikkontoret) och Regionförbundet i Uppsala län genomfördes ett arbete om storstadsnära landsbygd. Huvudmannaskap för Almi Diskussioner fördes med landstinget om att föra över huvudmannaskapet för Almi till regionförbundet. Parterna är överens om att detta ska ske. 2.3 Kompetensutveckling Engagemanget i arbetskraftsförsörjning (RTP) I det regionala tillväxtprogrammet - insatsområde arbetskraftsförsörjning - är det framförallt andra aktörer och organisationer, bl a Länsarbetsnämnden, Kompetensrådet, Växtkraft Mål 3 och LO som driver frågor om mångfald i näringslivet. Regionförbundets roll har varit stödjande. Inom delområdet lusten att lära träffade regionförbundet länets skolchefer för att diskutera samverkan och för att hitta projekt av regionalt intresse. Under frågan om entreprenörskap i skolan diskuterades några projektidéer. Samarbete med akademiska institutioner Regionförbundet hade löpande kontakter med Mälardalens högskola vilka främst rör frågor om entreprenörskap och innovationer. Kontakter på ledningsnivå förbereddes och möten kommer att äga rum under Kontakter med KTH och Linköpings universitet har skett genom gemensamma projekt. Växtkraft Mål 3 och Kompetensrådet Regionförbundet deltog i partnerskapet för Växtkraft Mål 3 och arbetet präglades av att programperioden nu går mot sitt slut under ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktige 2007\fullm _grafikens hus\20 verksamhetsberättelse o bokslut f 2006\bil 1_verksamhetsberättelse och bokslut 2006 fullm-version.doc Utskriftsdatum: :58SID 9(28)

10 3 Regionalt tillväxtprogram (RTP) Processutvärdering 2006 Under hösten gjordes en intervjuundersökning som visar att det finns en samsyn om tillväxten i länet men att det saknas ett tydligt ledarskap för samhandling. Dessutom lyfts efterfrågan på leverans och leveransförmåga fram. Slutsatserna i rapporten diskuteras i partnerskapen och en sammanfattning kommer att redovisas i uppföljningen av 2006 års verksamhet. En doktorand från Mälardalens Högskola följer löpande arbetet. Uppföljning Regionförbundet har stöttat åtta lokala projekt i länets kommuner och några pågår fortfarande. Projekten är av olika karaktär med egna mål och projekten har god måluppfyllelse. Flera visar på ett positivt samarbete mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer. Uppföljning av 2005 års verksamhet färdigställdes under året och skickades ut och motsvarande rapport kommer att göras för Uppdatering Uppdateringen av de fyra handlingsplanerna i programmet efter halva tiden var inplanerad och slutsatserna i processutvärderingen för 2005 användes som underlagsmaterial. De sammanfattades i fem F, Förtydliga, Fokusera, Förankra, Följ upp samt Framgångsexempel. Rekommendationerna var tydliga och arbetet i partnerskapen resulterade i ett tydligare och mer koncentrerat program som regionförbundets styrelse fattade om. Processen under arbetet var välbehövlig eftersom partnerskapen på nytt tvingades att ta ställning till vad som var möjligt att genomföra. 4 Internationellt arbete Fullmäktiges uppdrag till styrelsen för 2006 innebar att öka kunskapen om EUfrågorna, att vara en aktiv aktör i Östersjösamarbetet samt att lära av andra regioner. EU-frågorna Tre möten genomfördes med medlemmarnas EU-samordnare, varav ett i Bryssel i anslutning till SKL:s konferens International coordinators of Europe. Europa Direkt 2 i Eskilstuna är ett forum för EU-frågor. Under året genomförde regionförbundet och Europa Direkt tillsammans seminariet EU i Sörmland - Kommunicera och Aktivera. Europa Direkt ingår i EU-samordnarnätverket och får ekonomiskt stöd av regionförbundet. 2 EU-kommissionens kontor i Europa ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktige 2007\fullm _grafikens hus\20 verksamhetsberättelse o bokslut f 2006\bil 1_verksamhetsberättelse och bokslut 2006 fullm-version.doc Utskriftsdatum: :58SID 10(2

11 Östersjösamarbetet Central Baltic 3 - ett nytt EU-program som Sörmland är delaktig i att utforma tillsammans med ytterligare sju svenska län samt regioner i Finland, Estland och Lettland. Regionförbundet deltar i referensgruppen för programmet och har också en ledamot i den för länderna gemensamma styrkommittén. Programmet beräknas vara klart för på nationell nivå och i EU-kommissionen under våren Starten för projektansökningar är beräknad till senhösten Samarbetet med Leningradregionen fokuserades på pågående projekt. Inom hälsooch sjukvårdsområdet finns ett av projekten, vilket handlar om utbildning för baspersonal vid psykoneurologiska internat. Inom samma område planerades dessutom ytterligare två projekt, utbildning för lärare vid särskolor för funktionshindrade barn i Leningrads län samt utveckling av samverkan mellan handikapporganisationer och offentliga myndigheter. Projekten drivs av en extern projektledare med medverkan av några av regionförbundets medlemmar. Weranprojektet: Inom näringslivsområdet fortsatte Weranprojektet 4 som handlar om kvinnors entreprenörskap. Fokus under året var att utveckla ett politikernätverk mellan Sörmland och regionerna Leningrad, Vologda, Novgorod och Pskov med syfte att främja kvinnors entreprenörskap. Två möten genomfördes med ca 40 deltagare per möte, det ena i S:t Petersburg och det andra i Sörmland. Hälften av deltagarna var politiker. Inriktningen är nu att få till stånd ett EU-projekt för att bl a utveckla nätverket. Sweden upgrade: Under året genomförde den svenska regeringen satsningen Sweden Upgrade vars syfte var att utveckla relationerna med Ryssland och att öka affärskontakterna. Regionförbundet medverkade i Moskva med ett seminarium inom ramen för Weranprojektet. Seminariet besöktes av ca 50 personer, varav mer än hälften utgjordes av ryska deltagare. Brysselaktivitet: Planeringen fortsatte när det gäller aktiviteten i Bryssel 2007 för att sprida erfarenheterna av samarbetet med ryska regioner. Aktiviteten, som initierades av regionförbundet, genomförs tillsammans med Stockholm-Mälarregionen och dess ryska samarbetspartners under Nytt samarbetsavtal: Samarbetsavtalet med Leningradregionen löpte ut vid årsskiftet. Arbetet med att utveckla ett nytt avtal inleddes med ett sörmländskt seminarium på Yxtaholm med regionförbundets medlemmar och medverkan från Sveriges generalkonsulat i S:t Petersburg. Det nya avtalet, som föreslås innehålla fler samarbetsområden än det gamla, kommer att undertecknas i början av Central Baltic, är ett program i EU:s strukturfonder, Mål 3 Europeiskt territoriellt samarbete. 4 kwinnors Entreprenörskap, Resultat, Affärsrelationer och Nätverk. ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktige 2007\fullm _grafikens hus\20 verksamhetsberättelse o bokslut f 2006\bil 1_verksamhetsberättelse och bokslut 2006 fullm-version.doc Utskriftsdatum: :58SID 11(2

12 Lära av andra regioner Arbetet med Edge Counties Network (ECN 5 ) fortsatte. Ordförandeskapet övergick från Sörmland till den norska BTV-regionen (Buskerud, Telemark, Vestfold). Styrkommittén gav sekretariatet i uppdrag att utveckla fler sakområden, småföretagsutveckling, universitet/högskolor och kultur. Att bredda den politiska basen för ECN var också önskvärd, varför särskilda politikermöten kommer att genomföras framöver. De två områden som initierades vid starten av ECN, d v s turism och golf tog ytterligare några steg framåt. 5 Vision och Sörmlandsstrategi Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidplaner i Sörmland. Denna vision för Sörmlands utveckling antog regionfullmäktige under våren Processen hade påbörjats under 2005 och slutfördes i och med detta. Då hade ca 300 personer varit involverade i arbetet. Nu pågår arbetet med att utarbeta en strategi för att nå visionen. Denna Sörmlandsstrategi ska baseras på regionförbundets tidigare prioriteringar samt länets arbete med Lissabonindikatorerna. Tematiska delstrategier ska utarbetas och genomföras i nära samverkan med kommunerna/landstinget, näringslivet, akademin, statliga myndigheter och andra intressenter. 6 Opinionsbildning och dialog Under året ökade intresset för Regionförbundet Sörmland. Regionförbundet fick större uppmärksamhet i media än tidigare år. Genom att fler vet mer om regionförbundets arbete har kontakten med medlemmar, intressenter och journalister ökat. Regionförbundet Sörmland är idag en källa som används då man söker information om Sörmland. Informationsinsatser Under året skickades 33 pressmeddelanden ut, fem av dessa i samarbete med Länsstyrelsen i Södermanlands län, Europa direkt och Hållbarhetsrådet. Tre inbjudningar till media att delta i regionförbundets arrangemang skickades ut och två debattartiklar publicerades. Över 190 artiklar publicerades om Regionförbundet Sörmland under Förutom Sörmland består nätverket av Bergamoprovinsen i Italien, Gironaprovinsen i Spanien, BTVregionen i Norge samt de tre kreisarna Rhein-Hunsrück, Birkenfeld och Bernkastel-Wittlich. ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktige 2007\fullm _grafikens hus\20 verksamhetsberättelse o bokslut f 2006\bil 1_verksamhetsberättelse och bokslut 2006 fullm-version.doc Utskriftsdatum: :58SID 12(2

13 Fem nyhetsbrev publicerades och en folder om Regionförbundet Sörmland På väg 2006 producerades på både svenska och engelska. En cd-skiva med information om projektet Bredband 15 skickades till ca 7000 hushåll i Sörmland, vilket avslutade projektet Bredband 15 för Regionförbundet Sörmland. Visionen för Sörmland presenterades i en mindre skrift. Kollektivtrafikvisionen presenterades i ett informationsblad och regionförbundet besökte även ett antal kommunfullmäktige för att presentera visionen på plats. Dialogen Följande mötesplatser arrangerades i syfte att fördjupa samarbetet med olika aktörer i länet: Projektdag 5 maj: Projektdagen för det regionala tillväxtprogrammet genomfördes på Hedenlunda i Flen. Ett samarbete med Länsstyrelsen där regionförbundet stod för kringarrangemanget och länsstyrelsen med Genväg Sörmland för innehållet. Några av Sörmlands mest intressanta projekt inom tillväxtprogrammet fick chansen att presentera sig. Regionförbundets mötesplats 16 augusti: För tredje året i följd genomfördes mötesplatsen, denna gång på Borggården, Nyköpings Hus i Nyköping. Arrangemanget lockade 115 deltagare från offentliga aktörer, näringsliv och högskola. Göran Adlén pratade om framtiden i Sörmland och att man måste våga, framtiden är inte vad den brukade vara. Tillväxtforum 16 november: För tredje året i rad anordnades detta forum. Fokus var OECD rapporten Territorial Reviews, Stockholm ur ett Sörmländskt perspektiv. Mer än 100 inbjudna från partnerskap, intressenter, tjänstemän och politiker från landstinget och kommunerna deltog i workshops och lyssnade på föreläsare. ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktige 2007\fullm _grafikens hus\20 verksamhetsberättelse o bokslut f 2006\bil 1_verksamhetsberättelse och bokslut 2006 fullm-version.doc Utskriftsdatum: :58SID 13(2

14 7 Rapportörskap Rapportörskap infördes i Regionförbundet Sörmland under En rapportör följer en fråga från början till slut och har möjlighet att lägga politiska synpunkter under hand. Rapportörskap är ett led i att stärka rollen som regionpolitiker. Med rapportörskap ökar delaktighet och kunskap både hos de förtroendevalda och i regionförbundet i stort. Under 2006 fullgjorde sju rapportörer sina uppdrag, två för arbetet med Lissabonstrategin (EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning ), två för hållbar utveckling, en för arbetet med innovationer samt två för arbetet med regionförbundets medlemskap i den internationella organisationen Assembly of European Regions (AER). Samtliga rapportörer träffades två gånger under året. Ett av mötena syftade till att informera om nuläge, sortera och hantera frågor och diskutera det fortsatta arbetet. Det andra mötet syftade till att delge varandra erfarenheter av tiden som rapportörer, plus och minus. Resultatet redovisades på fullmäktige i november. Medskicket till kommande rapportörer var mycket positivt. Här nämndes att rapportörskap innebär kompetensutveckling i hög grad och är ett uppfriskande arbetssätt. Det ger en bättre plattform som politiker och tillför ny kunskap till regionförbundet. Man måste leverera resultat och man blir en tydlig ambassadör för regionförbundet. Hållbar tillväxt Rapportörer var Birgitta Eriksson (mp), Eskilstuna kommun och Lars G Linder (s), Landstinget Sörmland. I samverkan med medlemmarna skulle de tydliggöra perspektivet i regionförbundets utvecklingsarbete. Som grund för arbetet fanns direktiv ade av styrelsen. Uppdraget var att presentera ett förslag om hur målsättningen för en långsiktigt hållbar utveckling ska uppfyllas inom Regionförbundet Sörmlands verksamhetsområden. Huvuduppgiften var att hitta ett ramverk för en utveckling präglad av hållbarhet. Arbetet genomfördes med hjälp av projektledare från Eskilstuna kommun samt konsultstöd. Resultatet blev en strategi för hållbar utveckling som presenterades för fullmäktige i november. Under 2006 tog rapportörerna del av andra regioners arbete med hållbar utveckling. De hade också överläggningar med statliga myndigheter på både regional och nationell nivå, d v s Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Statens hållbarhetsråd samt Länsstyrelsen i Södermanlands län. Dessutom genomfördes dialogmöten med övriga rapportörer för regionförbundet. EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning Lissabon-strategin Rapportörer var Benita Vikström (s), Oxelösund och Lotta Finstorp (m), Flen. Deras uppdrag är att knyta ihop den regionala, lokala och den nationella nivån med EU-nivån. Arbetet sammanfattades i en rapport som redovisades på fullmäktige i november. ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktige 2007\fullm _grafikens hus\20 verksamhetsberättelse o bokslut f 2006\bil 1_verksamhetsberättelse och bokslut 2006 fullm-version.doc Utskriftsdatum: :58SID 14(2

15 Under året enades rapportörerna om en handlingsplan som säkrade att Lissabonstrategins vision, mål och utmaningar får ett lokalt perspektiv genom den s k Bottom up processen. Det betyder att man kopplar det lokala och regionala utvecklingsarbetet till Lissabonstrategin och mäter resultaten i förhållande till uppställda mål. Detta gör Sörmlands kommuner genom att - utifrån Sörmlands specifika förutsättningar - i mål- och budgetstyrningen arbeta in de indikatorer från Lissabonstrategin som man enats om. Arbetet med att följa upp indikatorerna i respektive kommun summeras framöver i regionförbundets regionala utvecklingsplan, den s k Sörmlandsstrategin. Under året ades att rapportörerna skulle fortsätta arbetet med att implementera och säkra det politiska ägarskapet i ett särskilt projekt som ska avslutas Ett viktigt framgångskriterium för regionförbundet samt rapportörerna är att koppla ihop det egna arbetet med vad som sker utanför regionen. En rad kontakter har stärkts genom rapportörernas arbete. Några framgångar kan speciellt nämnas: Man har medverkat i seminarier både inom EU:s institutioner och på den svenska nationella nivån; Nutek och Naturvårdsverket valde Sörmland som pilotlän för hållbar utveckling; Arbetet har utgjort ett gott exempel i två nationella handlingsplaner som varje EU-land är ålagt att utarbeta; Regionförbundet var uttaget som pilotregion av EU:s Regionkommitté i den s k territoriella dialogen i vilken ingår ett s k monitoring projekt som innebär att Sörmland jämför sig med 60 andra regioner i Europa. Innovationer Regionförbundet drev i samverkan med regionala och lokala aktörer processen kring Sörmlands Innovationsmotor, SIM. Arbetet koncentrerades till hur man gemensamt ska uppnå ett bättre innovationsklimat i Sörmland. Resultatet blev en samsyn kring ett regionalt koncept för SIM. Arbetet avrapporterades av rapportör Martin Larsson (vtl) på fullmäktige i november. SIM beskrivs mer utförligt under kapitlet Fokusområden/Näringsliv. Assembly of European Regions - AER Som rapportörer för AER utsågs Alf Egnerfors (s) och Anders Bjurström (fp). Deras uppdrag var att ta fram en rekommendation till styrelsen om regionförbundets medlemskap och engagemang i organisationen. Fullmäktige fick på mötet i november information om rapportörernas slutsatser och en rekommendation överlämnades som ska behandlas av styrelsen i början av ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktige 2007\fullm _grafikens hus\20 verksamhetsberättelse o bokslut f 2006\bil 1_verksamhetsberättelse och bokslut 2006 fullm-version.doc Utskriftsdatum: :58SID 15(2

16 8 Förvaltningsberättelse 8.1 Regionförbundets resultat Regionförbundets resultat för 2006 uppgår till + 4,1 mkr. Det är en ökning med 0,2 mkr i förhållande till föregående år. Enligt den fastställda budgeten skulle resultatet vara noll. I budgetavstämningen nedan framgår att överskottet återfinns inom Huvudverksamheten och inom Kansli. Budgetavstämning Budget helår Resultat Utfall 2006 Budget - Resultat Intäkt Kostn Netto ( - ) Utfall 2005 Budget - Resultat Pol styrning -1,5-1,5-1,9-0,4 0,3 Kansli 1/ -11,4-11,4-10,5 0,9 0,2 Huvudverksamhet 1,3-10,7-9,4-4,7 4,7 4,3 Sidoordnad verks FoU Äldre Övrigt verks.övergrip 2/ 1,8-1,8 0,0 0,0 0,0 0,1-0,5-0,5-0,6 Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Medlemsintäkter 20,0 20,0 20,0 0,0-0,2 Statl medel - personal 1,8 1,8 1,8 0,0 0,0 Övrigt 0,5 0,5-0,1-0,6-0,7 Summa 25,4-25,4 0,0 4,1 4,1 3,9 1/ Varav personalkostnader (kto ): 8639 tkr 2/ Medlavg Mälardalsråd 225 tkr o AER 222 tkr ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktige 2007\fullm _grafikens hus\20 verksamhetsberättelse o bokslut f 2006\bil 1_verksamhetsberättelse och bokslut 2006 fullm-version.doc Utskriftsdatum: :58SID 16(2

17 8.2 Samlad huvudverksamhet För den samlade huvudverksamheten var i 2006 års fastställda budget upptaget 9,4 mkr (1,3 mkr i externa intäkter och 10,7 mkr i kostnader). Därtill kommer regionala utvecklingsmedel med 6,0 mkr, som beviljats regionförbundet av NUTEK, det så kallade 33:1 anslaget. Dessa medel tas inte upp i budgeten. Tabellen nedan visar budget och förbrukning för den samlade huvudverksamheten. Förbundets totala kostnader för huvudverksamheten uppgick sammanlagt till 10,7 mkr, vilka i första hand finansierades med de statliga NUTEK-medlen och i andra hand med egna budgeterade medel. Budget (netto) för huvudverksamheten Redovisad förbrukning (netto) för huvudverksamheten Förbundets budget 10,7-1,3 = 9,4 mkr Utbetalat av budgeterade medel 4,7 mkr Statliga medel (NUTEK) 6,0 mkr Utbetalat av statliga medel (NUTEK) 6,0 mkr Summa 15,4 mkr Summa 10,7 mkr En anledning till att anvisade medel inte förbrukades i den omfattning som beräknades i budgeten är karaktären på förbundets verksamhet med många förhållandevis korta projekt där det är svårt att lång tid i förväg ha en god uppfattning om hur mycket pengar som ska satsas. Förbundet bedriver ingen driftsverksamhet, vilken är lättare att budgetera. Dessutom gör styrelsen en noggrann prövning av alla förslag till nya satsningar, vilket gör att alla projektsatsningar inte visar sig bärkraftiga nog för positivt. Styrelsen har också en uttalad ambition att skapa ett rimligt eget kapital för kommande satsningar. 8.3 Regionförbundets kansli Totalt blev nettokostnaderna för regionförbundets kansli 10,5 mkr jämfört med budgeterade 11,4 mkr, d.v.s. ett överskott på 0,9 mkr. Det beror på att kringkostnaderna för kansliet blivit lägre än beräknat. Personal I budget fanns 8,3 mkr för personalkostnader, utfallet blev 8,6 mkr. Projektanställd personal har nyttjats i högre grad än planerat delvis för att klara tjänstledigheter och vakanser. Under året inrättades ytterligare en tjänst som informatör/kommunikatör och en befattningshavare anställdes under första halvåret. Vid årsslutet arbetade totalt 14,7 personer vid kansliet (2005: 14,5). Av dessa arbetade 11,2 med den egentliga huvudverksamheten, 2,5 med administration och 1,0 med sidoverksamheten FoU Äldre. Därutöver köptes 1,0 handläggartjänst från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Fördelningen mellan män och kvinnor var 5,2 män och 9,5 kvinnor. ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktige 2007\fullm _grafikens hus\20 verksamhetsberättelse o bokslut f 2006\bil 1_verksamhetsberättelse och bokslut 2006 fullm-version.doc Utskriftsdatum: :58SID 17(2

18 Antalet sjukdagar under året blev lågt, totalt 420 dagar, eller 1,44 % av årsarbetstiden. Statlig ersättning för personal Länsstyrelsen överförde under året statliga medel till förbundet på 1,8 mkr, vilket är beräknat utifrån kostnaden 3,0 tjänster. Pensionsskuld Behållning i Kommunförbundens pensionsstiftelse ökade under 2006 med 14 % och uppgick till 3,9 mkr. I bokslutet avsattes 0,5 mkr för att ytterligare stärka tillgångarna i stiftelsen inför de ökande utbetalningarna under de kommande åren. Lokaler Regionförbundet hyr lokaler i Storhusqvarn Fastighets AB om sammanlagt 433 m 2. Hyreskostnaden uppgick under 2006 till sammanlagt 0,4 mkr. Förbundet köper administrativa tjänster av Storhusqvarn Fastighets AB i form av bl.a. telefonväxel, postservice och kopieringsservice. Investeringar Under året investerades 44 tkr i möbler till kansliets sammanträdesrum. 8.4 Politisk styrning För den politiska styrningen budgeterades 1,5 mkr för Nettokostnaden uppgick till 1,9 mkr, d.v.s. ett överskridande med 0,4 mkr. En förklaring till detta är att rapportörskapen inte var budgeterade fullt ut och att höjningen av arvodena till förbundets förtroendevalda blev större än beräknat. Höjningen av dessa arvoden följer höjningen av riksdagsmannaarvodet. 8.5 Sidoverksamhet - FoU Äldre Regionförbundet Sörmland har - sedan det bildades varit huvudman för FoU Äldre i Sörmland, ett projekt som startade Då denna typ av verksamhet normalt inte hör till regionförbundets verksamhetsområden har FoU Äldre bedrivits som en sidoordnad verksamhet. För att finna andra former för en fortsatt FoU-verksamhet riktad mot i första hand äldre, initierade regionförbundet under året en organisationsutredning. Beslut i frågan väntas under våren FoU Äldre visar för 2006 ett överskott på kronor. I detta belopp ligger en skuld avseende ade men ännu inte utbetalade projektmedel om kronor, varför det reella överskottet uppgår till kronor. Orsaken till överskottet är att statsbidrag, som utbetalats vid ett tillfälle avsett driftskostnader för flera år. Bedömningen är att överskottet till stor del kommer att förbrukas under ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktige 2007\fullm _grafikens hus\20 verksamhetsberättelse o bokslut f 2006\bil 1_verksamhetsberättelse och bokslut 2006 fullm-version.doc Utskriftsdatum: :58SID 18(2

19 8.6 Mål för god ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen 8 kap 5 ska en kommun, varmed jämställs kommunalförbund, för sin verksamhet ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I regionförbundets verksamhetsplan för 2006 fanns angivet som finansiellt mål att förbundet skulle lämna ett ekonomiskt överskott på minst 1 % av budgetomslutningen och att detta skulle ses som en buffert för sådana omvärldsförändringar som på ett planerat sätt kan komma att påverka förbundets ekonomi. Vidare ska förbundets kostnader hållas inom givna ekonomiska ramar. Som framgår av det upprättade bokslutet uppnås detta mål. ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktige 2007\fullm _grafikens hus\20 verksamhetsberättelse o bokslut f 2006\bil 1_verksamhetsberättelse och bokslut 2006 fullm-version.doc Utskriftsdatum: :58SID 19(2

20 8.7 Årsredovisning RESULTATRÄKNING (tkr) Resultat Resultat Helår Helår Not Rörelsens intäkter mm Nettointäkter Övriga rörelseintäkter Summa intäkter mm Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelsens resultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Balanskravsutredning Redovisat resultat enligt resultaträkning Avgår realisationsvinster, mm 0 0 Justerat resultat enligt balanskrav KRL ORG NR d:\2_rf\politik\fullmäktige\fullmäktige 2007\fullm _grafikens hus\20 verksamhetsberättelse o bokslut f 2006\bil 1_verksamhetsberättelse och bokslut 2006 fullm-version.doc Utskriftsdatum: :58SID 20(2

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Leader Stockholmsbygd Ideell förening

Leader Stockholmsbygd Ideell förening Årsredovisning för Leader Stockholmsbygd Ideell förening Räkenskapsåret 2015-09-23 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING Stockholms Handikappidrottsförbund sid 1 (7) Stockholms Handikappidrottsförbund Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Stockholms Handikappidrottsförbund sid 2 (7) Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2015 2 (9) Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 375 150 3 119 370 Bidrag 1

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2012. www.helasverige.se

Årsredovisning 2012. www.helasverige.se Årsredovisning 2012 www.helasverige.se Å R S R E D O V I S N I N G för Hela Sverige ska leva Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 4(13) Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Verksamhetens totala 16 512 16 668 13 464

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer