ACH FINLAND BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ACH FINLAND BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1.2011 31.12.2011"

Transkript

1 ACH FINLAND BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Sida - 2 INNEHÅLL 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE ACHF:S TJÄNSTER ÄGARE OCH ANVÄNDARE AV TJÄNSTEN ÖVERSIKT NYCKELTAL SOLIDITET KAPITALBAS MINIMIKAPITALBAS RISKHANTERING MÅLSÄTTNING PRINCIPER MARKNADSRISKER OPERATIVA RISKER BEDÖMNING AV RISKER ADMINISTRATION OCH PERSONAL BOLAGSSTÄMMAN STYRELSEN PERSONAL CENTRALA UTLOKALISERADE TJÄNSTER STYRELSENS FÖRSLAG BETRÄFFANDE RESLUTATET FÖR 2011 SAMT VINSTDISPOSITION HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSPERIODENS UTGÅNG UTSIKTER FÖR ÅR RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING NOTER TILL BOKSLUTET BOKSLUTSPRINCIPER FINANSIERINGSINSTRUMENT MATERIELLA OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SKATTER ÖVRIGA NOTER TILL BOKSLUTET NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN UNDERTECKNANDE AV BOKSLUTET OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖRTECKNING ÖVER DE ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKERNA, VERIFIKATSLAGEN OCH FÖRVAR FORMLER FÖR BERÄKNING AV NYCKELTAL KOSTNADS-INTÄKTSRELATION AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL (ROA) AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (ROE)... 19

3 Sida SOLIDITET... 19

4 Sida STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE ACHF:S TJÄNSTER ACH Finland Ab (ACHF) producerar sådana betalningstjänster åt sina delägare och samfund inom respektive bankgrupper, som dessa behöver i sin egen affärsverksamhet och företaget är ett kunskapscentrum och en gemensam intressebevakare för delägarna i ärenden, som berör företagets verksamhet. Med ACHF:s tjänster avses de i lagen om betalningsinstitut avsedda tjänster, såsom genomförande av betalningstransaktioner genom gireringar enligt betaltjänstlagen (290/2010) och överföringar till tjänsteleverantörens betalkonto genom direktdebiteringar, med betalkort eller något annat betalningsinstrument. ACHF erbjuder betalningsförmedling samt överföring av medel på täckningskonton åt sina kunder. Tjänsterna levereras i samarbete med Aktia Bank Abp och Oy Samlink Ab. ACHF förmedlar betaltransaktioner inom Samclearingområdet, till andra affärsbanker i Finland samt till det övriga euroområdet (SEPA gireringar). Totalt har ACHF förmedlat cirka 283 miljoner transaktioner (231 miljoner transaktioner), varav 44 miljoner avgående och inkommande SEPA gireringar. ACH Finland fungerar som ett servicebolag för sina delägare och de samfund som är representerade bland delägarna och företagets tjänster prissätts enligt självkostnadspriser. Företagets delägare har förbundit sig att hålla bolagets kapital på tillräcklig nivå. 1.2 ÄGARE OCH ANVÄNDARE AV TJÄNSTEN Företagets delägare är Aktia Bank Abp ( aktier), FIM Bank Ab (2 500 aktier), Itella Bank Ab (2 500 aktier) POP Bankförbundet andl ( aktier) och Sparbankernas Holding Ab ( aktier). POP Bankförbundet representerar sina 36 andelsbankmedlemmar och Sparbankernas Holding sina 33 sparbanksmedlemmar som delägare i ACHF. Aktia Bank Abp, POP Bankerna, Sparbankerna och Itella Bank Ab (sammanlagt 71 banker) använder de betalningstjänster som ACHF erbjuder. Under redovisningsåret har en sparbanks affärsverksamhet uppgått i en annan sparbank och två POP Bankers affärsverksamhet i två andra POP Banker. 1.3 ÖVERSIKT 2011 SEPA gireringarnas antal har ökat under I början av november avslutades förmedlandet av nationella gireringar mellan bankerna i Finland och enbart SEPA gireringar förmedlades därefter. Direktdebiteringar och ilgireringar förmedlas enligt nationell praxis ända tills dessa produkter ersätts av alternativa produkter. Inhemska direktdebiteringar kommer att ersättas av nya direktbetalningar och e-fakturor under år Ersättande produkter till ilgireringar har ännu inte planerats. Störningar i betalningsförmedlingen har förekommit i samband med övergången till SEPA gireringar. Flera banker har haft problem med avgående gireringar eller dröjsmål i samband med bokningen till kundkontona. Särskilt stora transaktionsmängder såsom löneutbetalningar och pensioner har försenats. Störningarna i betalningstrafiken har däremot minskat i slutet av året. ACHF har fortsatt diskussionerna med andra banker beträffande betalningsförmedlingen och om andra aktuella ämnen. ACHF har även utrett ibruktagandet av en alternativ förmedlingskanal under arbetsnamnet Payment Factory. I samband med projektet har företaget utrett ibruktagandet av en bilateral betalningsförmedling mellan existerande kunder och eventuella nya kunder. Målsättningen med projektet är att minska omkostnaderna, att försnabba betalningsförmedlingen och minska riskerna för störningar i densamma. Utredningsarbetet fortsätter under Under redovisningsåret togs en ny tjänst i bruk med hjälp av vilken övervakningen av kundbankernas betalningsrörelsekonton effektiverades. I tjänsten ingår en alarmtjänst som är baserad på textmeddelanden och som förenklar övervakningen av tillräcklig likviditet på kundbankernas täckningskonton. Itella Bank har sagt upp sitt avtal om användandet av ACHF:s tjänster i samband med att banken blev clearingbank i slutet av december.

5 Sida - 5 Redovisningsårets vinst är ,74 euro ( ,32 euro). Vinsten består i huvudsak av transaktionsintäkter från betalningsförmedlingen och månatliga underhållsavgifter. Den ökade omsättningen jämfört med tidigare år beror på högre priser på SEPA gireringar i början av året. Priserna på SEPA gireringar har däremot sjunkit avsevärt under den senare hälften av året på grund av ökade transaktionsmängder. Utgifterna består till största delen av betalda premier för utlokaliserade tjänster samt personalkostnader och administrativa utgifter. Företagets balansomslutning var totalt 3,3 milj euro (3,0 milj euro) i slutet av året. Bokslutet och verksamhetsberättelsen presenteras i redovisningen för 2011 enligt formlerna för ett aktiebolag. Tidigare har ACHF redovisat enligt lagen om kreditinstitut. Nedan jämförs således nyckeltalen från tidigare år enligt nyckeltalen för ett aktiebolag. 2 NYCKELTAL I nedanstående tabell presenteras ACHF:s nyckeltal i jämförelse med talen från tidigare: Intäkter sammanlagt , , ,52 Kostnader sammanlagt , , ,58 Vinst före skatter , , ,45 Kostnads-intäktsrelation, % 61,29 75,16 80,94 Balansomslutning i slutet av perioden , , ,25 Balansomslutning i medeltal , , ,22 Vinst före extraordinära poster - inkomstskatter , , ,29 - på årsnivå , , ,29 Eget kapital , , ,83 Bokslutsdispositioner skatteskuld avdragen 7 565, , ,10 Sammanlagt , , ,93 - Eget kapital + bokslutsdispositioner i medeltal , , ,98 ROA 6,32 3,66 2,67 Omsättning , , ,38 Rörelsevinst , , ,49 Rörelsevinst, % av omsättningen 6,0 % 4,4 % 3,5 % Avkastning på eget kapital % (ROE) 6,4 % 3,7 % 2,7 % Soliditet, % 97,1 % 99,0 % 98,4 % 3 SOLIDITET 3.1 KAPITALBAS ACH Finlands eget kapital var ,0 milj euro (2,7 milj euro), varav 1,0 milj euro (1,0 milj euro) aktiekapital och 2,0 milj euro (1,7 milj euro) fritt eget kapital. Ett betalningsinstitut ska för täckning av sina risker ha minst en kapitalbas som beräknats enligt någon av de metoder som avses i 29 lagen om betalningsinstitut och som godkänts

6 Sida - 6 av Finansinspektionen. Genom förordning av finansministeriet ( /555) utfärdas närmare bestämmelser om de metoder som ska användas för att beräkna kapitalbasen. Kapitalbasen ska emellertid alltid vara minst lika stor som minimikapitalkravet, som enligt lagen on betalningsinstitut är euro. Finansinspektionen har godkänt summametoden för beräkning av kapitalbasen. Med summametoden avses en metod där kapitalbasen utgör en relativ andel av ränteintäkterna, räntekostnaderna, erhållna arvoden och intäkterna av den övriga egentliga verksamheten. Summan räknas ut var tolfte månad på basis av det föregående räkenskapsårets uppgifter. Summametoden innebär att den beräknade kapitalbasen ska utgöra minst 80 procent av de föregående tre räkenskapsperiodernas medelvärden eller, om verksamheten inte har bedrivits så länge, av affärsprognoserna. När betalningsinstitutets kapitalbas räknas ut med hjälp av summametoden inkluderas alla i 29 4 mom. i lagen om betalningsinstitut avsedda faktorer i summan med sitt positiva eller negativa förtecken. Extraordinära intäkter beaktas inte vid beräkning av summan. Kostnader som föranleds av tjänster som tillhandahålls av tredje part på grund av utläggning på entreprenad får avdras från summan när kostnaderna betalas till ett företag som omfattas av tillsynen enligt lagen om betalningsinstitut. Betalningsinstitutets kapitalbas ska uppgå till minst det belopp som fås när den summa som avses i första meningen i 29 4 mom. i lagen om betalningsinstitut multipliceras med den faktor som avses i 3 mom. och den på detta sätt erhållna produkten multipliceras med den skalfaktor som avses i 4. Den faktor som används vid summametoden bestäms som följer: 1) 10 procent av summan upp till 2,5 miljoner euro; 2) 8 procent av den del av summan som överskrider 2,5 miljoner euro men inte 5 miljoner euro; 3) 6 procent av den del av summan som överskrider 5 miljoner euro men inte 25 miljoner euro; 4) 3 procent av den del av summan som överskrider 25 miljoner euro men inte 50 miljoner euro, samt 5) 1,5 procent av den del av summan som överskrider 50 miljoner euro. 3.2 MINIMIKAPITALBAS Ränteintäkter , ,49 -Räntekostnader 0,00 0,00 Erhållna arvoden , ,57 Intäkterna från den övriga egentliga verksamheten 428, ,10 Sammanlagt , ,16 10 % 2,5 miljoner , ,00 8 % av den del av summan som överskrider 2,5 miljoner euro , ,85 Kapitalbas , ,85 ACHF:s minimikapitalbas är beräknad enligt summametoden ,17 euro. Ifall summametoden används under jämförelseåret, hade kapitalbasen varit ,85 euro. Kapitaltäckningen (eget kapital / minimikapitalbas) är 8,61.

7 Sida RISKHANTERING 4.1 MÅLSÄTTNING Målsättningen med riskhanteringen är att säkerställa att de risker företagets affärsverksamhet medför identifieras, analyseras och dimensioneras till önskad nivå, att riskerna följs upp och att de står i rätt förhållande till företagets risktäckningskapacitet. De centrala delområdena i företagets riskhantering är marknadsrisker och operativa risker. Med aktiv riskhanteringen strävar man att identifiera risker innan de förverkligas och vidta åtgärder för att förhindra uppkomsten av risker och minimera risker då dessa inträffat för undvikande av ytterligare skador. I verksamheten strävar man också att analysera de situationer och andra omständigheter som kan föranleda uppkomsten av risker. De system som är avsedda för rapportering och uppföljning av risker samt allmän praxis uppfyller de krav som ställs på riskhanteringen med hänsyn till företagets natur och verksamhetens omfattning. 4.2 PRINCIPER Styrelsen ansvarar för att företaget har verktyg för en tillräcklig och fungerande intern övervakning och riskhantering och att risker i anslutning till verksamheten identifieras och analyseras. Uppföljningen är en del av den dagliga affärsverksamhetens ledande. Styrelsen godkänner företagets principer för risktagning, besluter om de åtgärder med vilka riskerna begränsas och övervakar uppföljningen av dem. Styrelsen har tillsatt en intern revision och fastställt en revisionsplan samt rapporteringsprinciperna för den interna revisionen. Den interna revisionens uppgift är att utvärdera den interna kontrollen inom företagets organisation när det gäller omfattning och dimensionering i relation till verksamheten samt att kontrollera och utvärdera rikshanteringssystemens funktionsförmåga. Den interna revisonen rapporterar sina iakttagelser direkt till den verkställande direktören samt till styrelsen. 4.3 MARKNADSRISKER Med marknadsrisker avses de ränte-, valuta-, aktie- och materialkurser vars volatilitet påverkar finanstillgångarnas gängse värde. Marknadsriskerna exponeras därmed på placeringsverksamheten. Företagets tillgångar har placerats i kortfristiga tidsbundna depositioner i flera olika banker. 4.4 OPERATIVA RISKER Operativa risker är förluster, som föranletts av otillräckliga och obrukbara interna processer, system, personalens åtgärder som t ex handling mot gällande instruktioner, otillräckliga system och externa incidenter. Operativa risker omfattar även risker föranledda av falska rykten. Följderna av dessa risker kan minimeras med en kontinuerlig utbildning av personalen och omfattande instruktioner samt med hjälp av åtgärder inom den interna övervakningen, genom att åtskilja förberedningen av ärenden, beslutsfattandet, verkställandet och övervakningen alltid då det är möjligt. ACHF har försäkrat sin verksamhet mot eventuella eller oförutsedda risker samt skador på grund av dessa. Juridiska risker har minimerats genom ibruktagande av serviceavtal i standardformer. För störningar i informationssystemen har särskilda kontinuitetsplaner utarbetats. ACHF förutsätter att dess tjänsteleverantörer för utlokaliserade tjänster har ikraftvarande kontinuitetsplaner samt planer för verksamhet i undantagsförhållanden. ACHF:s processbeskrivningar över erbjudna tjänster uppdateras kontinuerligt. Företagets kontinuitetsplan har uppdaterats och preciserats under räkenskapsperioden. Vid uppgörandet av planerna har de störningar i betalningsförmedlingen som inträffat under året och till dem anknutna återhämtningsmetoder beaktats. Samtidigt har även ACHF:s planer för verksamhet i undantagsförhållanden uppdaterats. Operativa risker efterföljs genom att samla information om både så kallade nära ögat situationer, redan inträffade händelser, som föranlett ekonomiska förluster samt missbruk. Operativa risker som inträffat, rapporteras regelbundet till styrelsen. Den fungerande ledningen använder rapporter från den interna övervakningen för uppföljningen av instruktioner samt som informationskanal om de förändringar som sker i verksamhetsomgivningen.

8 Sida BEDÖMNING AV RISKER Företagets styrelse har uppskattat och uppdaterat riskbedömningarna i företagets verksamhetsmiljö under räkenskapsperioden. Riskbedömningen görs alltid då situationen så kräver och uppdateringen av riskkarteringen görs periodiskt. 5 ADMINISTRATION OCH PERSONAL 5.1 BOLAGSSTÄMMAN Bolagsstämman hölls den då ny styrelse valdes. Vid bolagsstämman fanns hela företagets aktiestock representerad. Vid bolagsstämman behandlades bokslutet samt verksamhetsberättelsen för Styrelsens förslag på vinstfördelningen godkändes. Därtill beviljade bolagsstämman den sittande styrelsen samt verkställande direktörer ansvarsfrihet. Vid stämman beslöts om styrelsemedlemmarnas antal och styrelsemedlemmar samt suppleanter valdes. 5.2 STYRELSEN Styrelsens uppgift är att representera företaget samt ansvara för företagets administration och sakenliga verksamhetsförutsättningar. Styrelsen övervakar, att företaget har en affärsstrategi, verksamhetsprinciper och en sakenlig organisation samt prokurasystem. Styrelsen bör försäkra sig om, att företagets administrativa medlemmar samt den fungerande ledningen är yrkeskunnig, pålitlig och lämplig för sin uppgift. Den verkställande direktören sköter företagets löpande administration enligt de direktiv som styrelsen ger. Utredning över styrelsemedlemmars och den verkställande direktörens oavhängighet görs enligt de direktiv som Finansinspektionen gett. I samband med val till en uppgift bör personens lämplighet utredas och därtill bör styrelsemedlemmar samt den verkställande direktören årligen redogöra för sina kopplingar till andra samfund. Styrelsemedlemmar, den verkställande direktören samt hans ersättare bör redogöra för sin lämplighet och tillförlitlighet enligt Finansinspektionens direktiv. Styrelsens ordförande är Harri Mattinen, Sparbanksförbundet rf, viceordförande Janina Grönholm, Aktia Bank Abp och styrelsemedlemmar Heikki Suutala, POP Bankförbundet andl, Teri Heilala FIM Bank Ab och Tuija Sipilä, Itella Bank Ab. Medlemmarnas personliga suppleanter är Pasi Kämäri, Sparbanksförbundet rf, Stefan Björkman, Aktia Bank Abp, Jarmo Yli-Juuti, POP Bankförbundet andl, Timo T. Laitinen, FIM Bank Ab ja Hannu Lanteri, Itella Bank Ab. DI Anders Dahlqvist är VD för företaget. CGR-sammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab har verkat som företagets revisor och den huvudansvariga revisorn är CGR Jan Holmberg. 5.3 PERSONAL I slutet av 2011 hade företaget två anställda personer. 5.4 CENTRALA UTLOKALISERADE TJÄNSTER Företagets centrala informationssystem samt kontorsinfrastukturen har utlokaliserats till Oy Samlink Ab. Företagets bokföring och löneberäkning sköts av Samlinks dotterbolag PP-Redovisning Ab. Betalningsförmedlingen till andra banker samt till banker inom euroområdet (SEPA gireringar) har utlokaliserats till Aktia Bank. Övervakningssystemet för kontotrasseringar på kundbankernas täckningskonton har utvecklats tillsammans med Movila Oy. Företagets interna revision sköts som köpta tjänster av KPMG. 6 STYRELSENS FÖRSLAG BETRÄFFANDE RESLUTATET FÖR 2011 SAMT VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens 2011 vinst på ,74 euro antecknas till det egna kapitalet och att dividend inte utbetalas.

9 Sida HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSPERIODENS UTGÅNG PÅ grund av att Itella Bank sagt upp tjänsteavtalet med ACHF, avstår även banken från sina aktier i ACHF. Affären förverkligas i enlighet med delägaravtalet så, att de kvarvarande delägare, som använder ACHF:s tjänster, löser in Itella Banks aktier. Företagets styrelse har inte kännedom om andra händelser efter uppgörande av bokslutet som väsentligt skulle påverka företagets ekonomiska ställning. 8 UTSIKTER FÖR ÅR 2012 Under år 2012 kommer ACHF att fortsätta utreda en breddning av sitt tjänsteutbud samt vidareutveckla nuvarande tjänster åt kundbankerna. Den centrala målsättningen är en strävan efter kostnadseffektivitet och högre kvalitet på tjänsterna. Diskussioner om tjänsteproduktion till andra banker än nuvarande kundbanker kommer att fortsätta enligt de resultat som framkom i samband med Payment Factory projektet Resultatet för det kommande räkenskapsperioden förväntas ligga under resultatet för 2011, men resultatet förväntas dock vara positivt.

10 Sida RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING (1.1) , ,57 Övriga rörelseintäkter (1.2) 428, ,10 Material och tjänster Provisionskostnader (1.3) , ,81 Personalkostnader (1.4) , ,05 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar (1.5) , ,91 Övriga rörelsekostnader (1.6) , ,45 RÖRELSEVINST , ,45 Finansieringsintäkter och -kostnader (1.7) , ,49 VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER , ,94 Bokslutsdispositioner -488,28 16,03 Inkomstskatt , ,65 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,32

11 Sida BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar (2.1) , ,98 Materiella tillgångar (2.2) 2 237, ,59 BESTÅENDE AKTIVA , ,57 RÖRLIGA AKTIVA Latent skatt 0, ,17 Andra fordringar (2.3) 3 180, ,00 Resultatregleringar och förskottsbetalningar (2.4) , ,25 Kontanter och bankkonton (2.5) , ,47 RÖRLIGA AKTIVA , ,89 AKTIVA SAMMANLAGT , ,46

12 Sida PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital , ,00 BUNDET EGET KAPITAL , ,00 Fria fonder , ,00 Balanserad förlust , ,17 Räkenskapsperiodens vinst , ,32 FRITT EGET KAPITAL , ,15 EGET KAPITAL SAMMANLAGT (2.7) , ,15 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER , ,46 KORTFRISTIG FRÄMMANDE KAPITAL Övriga skulder (2.8) , ,36 Resultatregleringar och erhållna förskott (2.9) , ,49 KORTFRISTIG FRÄMMANDE KAPITAL , ,85 PASSIVA SAMMANLAGT , ,46

13 Sida NOTER TILL BOKSLUTET 11.1 BOKSLUTSPRINCIPER ACH Finland Ab:s bokslut för räkenskapsperioden har upprättats i enlighet med stadgandena i bokföringslagen, bokföringsförordningen och aktiebolagslagen. Framställningen av resultatet och balansen har ändrats till att motsvara stadgandena i bokföringsförordningen. Till övriga delar avviker bokslutsprinciperna inte nämnvärt från principerna under jämförelsetiden och förändringarna i bokföringsprinciperna har ingen märkbar betydelse för ACH Finlands resultat eller ekonomiska ställning. Under räkenskapsperioden upprättades ACH Finlands bokslut i enlighet med stadgandena i kap. 9 i lagen om kreditinstitut, finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag (VMA 150/2007), Finansinspektionens årsredovisningsstandard 3.1 samt bokföringslagen och lagen om aktiebolag bortsett från de undantag som nämns i kap. 9 i 146 lagen om kreditinstitut FINANSIERINGSINSTRUMENT Finansieringsinstrument är fordringar från kreditinstitut vilka värderas enligt anskaffningspriset. Andra fordringar är resultatregleringar och kortfristiga fordringar, som antecknats i balansen till det nominella värdet. Skulderna är resultatregleringar och andra kortfristiga skulder, som antecknats i balansen till det nominella värdet. ACH Finland har inga balansposter i utländska valutor MATERIELLA OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Materiella on immateriella tillgångar har antecknats i balansen enligt den planenliga avskrivningen av anskaffningsvärdet. Den planenliga avskrivningstiden för immateriella tillgångar är 5 10 år. Immateriella tillgångar består av IT-program och andra långfristiga kostnader. Materiella tillgångar består av maskiner och möbler och den planenliga avskrivningstiden är 5 år. Inga nedskrivningar har gjorts i de materiella och immateriella tillgångarna SKATTER Räkenskapsperiodens vinst har minskat den latenta skattefordringen och ACH Finland har ingen skattefordring under Under jämförelseperioden var den latenta skattefordringen ,17 euro.

14 Sida ÖVRIGA NOTER TILL BOKSLUTET NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 1.1 Omsättning Provisionsintäkter Betalningsförmedling , , Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter 428, ,10 Sammanlagt 428, , Material och tjänster Provisionskostnader , , , , Personalkostnader Löner och arvoden , ,45 Lönebikostnader , ,60 Pensionskostnader , ,88 Övriga lönebikostnader 6 991, ,72 Sammanlagt , , Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Avskrivningar enligt plan Materiella tillgångar 2 084, ,76 Immateriella tillgångar , ,15 Sammanlagt , , Övriga rörelsekostnader Kontorskostnader , ,92 ADB-kostnader , ,53 Hyreskostnader , ,40 Övriga kostnader , ,60 Sammanlagt , , Finansieringsintäkter och -kostnader Ränteintäkter Fordringar på kreditinstitut , ,49

15 Sida NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2.1 Immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar , ,98 Sammanlagt , , Materiella tillgångar Övriga materiella tillgångar 2 237, ,59 Sammanlagt 2 237, , Övriga fordringar Övriga 3 180, ,00 Sammanlagt 3 180, , Resultatregleringar och förskottsbetalningar Räntor , ,52 Övriga , ,73 Sammanlagt , , Kontanter och bankkonton På anfordran betalbara Från inhemska kreditinstitut , ,52 Övriga Från inhemska kreditinstitut , ,95 Sammanlagt , , Förändringar i immateriella och materiella 2011 tillgångar under räkenskapsperioden Immateriella tillgångar Anskaffningsvärde ,42 + ökning under räkenskapsperioden 3 355,02 Anskaffningsvärde ,44 Ackumulerade avskrivningar ,44 - räkenskapsperiodens avskrivningar ,00 Ackumulerade avskrivningar ,44 Bokföringsvärde i slutet av räkenskapsperioden ,00 Materiella tillgångar Anskaffningsvärde ,34 + ökning under räkenskapsperioden 750,05 Anskaffningsvärde ,39 Ackumulerade avskrivningar ,75 - räkenskapsperiodens avskrivningar ,68 Ackumulerade avskrivningar ,43 Bokföringsvärde i slutet av räkenskapsperioden 2 237,96

16 Sida Ökning och minskning av eget kapital under räkenskapsperioden I början av Ökning Minskning I slutet av perioden perioden Aktiekapital ,00 0,00 0, ,00 Fria fonder ,00 0,00 0, ,00 Balanserad förlust , ,32 0, ,85 Räkenskapsperiodens vinst , , , ,74 Eget kapital sammanlagt , , , , Övriga skulder Betalningsförmedlingsskulder 4 559, ,12 Övriga 7 039, ,24 Sammanlagt , , Resultatregleringar och erhållna förskott Övriga , ,49 Sammanlagt , , Aktiekapital Antalet aktier är stycken. NOTER ANGÅENDE STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 3.1 Pensionsåtaganden Personalens pensionsskydd är ordnat via pensionsförsäkringsbolaget Veritas och det finns inga pensionsåtaganden som saknar täckning. NOTER SOM GÄLLER PERSONALEN OCH LEDNINGEN 4.1 Antal anställda Heltidsanställda 2 2

17 Sida UNDERTECKNANDE AV BOKSLUTET OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSEN Styrelsens underteckning och bokslutsanteckning Esbo Harri Mattinen Harri Mattinen Ordförande Janina Grönholm Janina Grönholm Teri Heilala Teri Heilala Tuija Sipilä Tuija Sipilä Heikki Suutala Heikki Suutala Anders Dahlqvist Anders Dahlqvist verkställande direktör Över genomförd revision har idag avgivits berättelse. Helsingfors CGR-sammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy Jan Holmberg Jan Holmberg, CGR

18 Sida FÖRTECKNING ÖVER DE ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKERNA, VERIFIKATSLAGEN OCH FÖRVAR Huvudbok/Dagbok Balansbok Verifikat elektroniskt arkiv, kasetter inbunden bok elektroniskt arkiv, kasetter Inköpsreskontra Lönebokföring Anläggningstillgångsreskontra elektroniskt arkiv, kasetter elektroniskt arkiv, kasetter elektroniskt arkiv, kasetter Verifikatslag: Namn 10 Transaktioner på betalningsrörelsekontots kontoutdrag 20 Leverantörsfakturor 21 Verkställande direktörens kostnader 25 Prestationer av leverantörsfakturor 30 Leverantörsfakturor, eoffice 70 Memorialverifikat 71 Huvudboksregistreringar 75 Maskinläsbara löneposter 80 Periodiseringsverifikat, poster som ska upplösas 83 Maskinläsbara kalkylmässiga poster, löner, semesterlöner 84 Maskinläsbara kalkylmässiga poster, löner, bikostnader exkl. socialskyddsavgifter 85 Avskrivningar 99 Registrering av resultatet

19 Sida FORMLER FÖR BERÄKNING AV NYCKELTAL 14.1 KOSTNADS-INTÄKTSRELATION Kostnads intäktsrelation, % Administrationskostnade + avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar + övriga rörelsekostnader = Räntenetto + intäkter från investeringar i form av eget kapital + nettoprovisionsintäkter + nettointäkter av värdepappershandel och valutaverksamhet + nettointäkter av finansiella tillgångar som kan säljas + nettoresultat av säkringsredovisningen + nettointäkter av förvaltningsfastigheter + övriga rörelseintäkter 14.2 AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL (ROA) ROA = (Rörelsevinst/ förlust inkomstskatter) 100 Balansomslutning (i genomsnitt) 14.3 AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (ROE) ROE = (Rörelsevinst/ förlust inkomstskatter) 100 Eget kapital + ackumulerade bokslutsdispositioner latent skatteskuld avdragen 14.4 SOLIDITET Soliditet (Eget kapital + ackumulerade bokslutsdispositioner latent skatteskuld avdragen) 100 = Balansomslutning Observera! I nyckeltalen avdras alltid den latenta skatteskulden från de ackumulerade bokslutsdispositionerna trots att en latent skatteskuld inte antecknats i bokföringen.

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE 1 (6) NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE I noter till bokslutet skall redovisas nyckeltal för kreditinstitutets ekonomiska utveckling och nyckeltal per aktie för de fem senaste

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2014 231/2014 Finansministeriets förordning om uppställningsformen för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags, placeringsfonders

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

FASTIGHETS AB MARSTAD FASTIGHETS AB MARSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FASTIGHETS AB MARSTAD FASTIGHETS AB MARSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fastighets Ab Marstad Årsredovisning 2014 FASTIGHETS AB MARSTAD FASTIGHETS AB MARSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna balansbok innehåller: Denna balansbok innehåller: Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014 telefonandelslaget LPO:s balansbok Vi publicerar balansboken endast i elektronisk form. Balansboken kan läsas på adressen www.lponet.fi. På begäran fås pappersutskrift på balansboken: asiakaspalvelu@lponet.fi

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FASTIGHETS AB MARSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Revisionsberättelse 10. FO nummer: 0288867-2. Denna balansbok innehåller: Verksamhetsberättelse 11-3

FASTIGHETS AB MARSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Revisionsberättelse 10. FO nummer: 0288867-2. Denna balansbok innehåller: Verksamhetsberättelse 11-3 Fastighets Ab Marstad Årsredovisning 2013 3 4 FASTIGHETS AB MARSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna balansbok innehåller: Verksamhetsberättelse 11-3 - 3 Bokslut: Resultaträkning 4 Balansräkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer