ACH FINLAND BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ACH FINLAND BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1.2011 31.12.2011"

Transkript

1 ACH FINLAND BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Sida - 2 INNEHÅLL 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE ACHF:S TJÄNSTER ÄGARE OCH ANVÄNDARE AV TJÄNSTEN ÖVERSIKT NYCKELTAL SOLIDITET KAPITALBAS MINIMIKAPITALBAS RISKHANTERING MÅLSÄTTNING PRINCIPER MARKNADSRISKER OPERATIVA RISKER BEDÖMNING AV RISKER ADMINISTRATION OCH PERSONAL BOLAGSSTÄMMAN STYRELSEN PERSONAL CENTRALA UTLOKALISERADE TJÄNSTER STYRELSENS FÖRSLAG BETRÄFFANDE RESLUTATET FÖR 2011 SAMT VINSTDISPOSITION HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSPERIODENS UTGÅNG UTSIKTER FÖR ÅR RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING NOTER TILL BOKSLUTET BOKSLUTSPRINCIPER FINANSIERINGSINSTRUMENT MATERIELLA OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SKATTER ÖVRIGA NOTER TILL BOKSLUTET NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN UNDERTECKNANDE AV BOKSLUTET OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖRTECKNING ÖVER DE ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKERNA, VERIFIKATSLAGEN OCH FÖRVAR FORMLER FÖR BERÄKNING AV NYCKELTAL KOSTNADS-INTÄKTSRELATION AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL (ROA) AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (ROE)... 19

3 Sida SOLIDITET... 19

4 Sida STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE ACHF:S TJÄNSTER ACH Finland Ab (ACHF) producerar sådana betalningstjänster åt sina delägare och samfund inom respektive bankgrupper, som dessa behöver i sin egen affärsverksamhet och företaget är ett kunskapscentrum och en gemensam intressebevakare för delägarna i ärenden, som berör företagets verksamhet. Med ACHF:s tjänster avses de i lagen om betalningsinstitut avsedda tjänster, såsom genomförande av betalningstransaktioner genom gireringar enligt betaltjänstlagen (290/2010) och överföringar till tjänsteleverantörens betalkonto genom direktdebiteringar, med betalkort eller något annat betalningsinstrument. ACHF erbjuder betalningsförmedling samt överföring av medel på täckningskonton åt sina kunder. Tjänsterna levereras i samarbete med Aktia Bank Abp och Oy Samlink Ab. ACHF förmedlar betaltransaktioner inom Samclearingområdet, till andra affärsbanker i Finland samt till det övriga euroområdet (SEPA gireringar). Totalt har ACHF förmedlat cirka 283 miljoner transaktioner (231 miljoner transaktioner), varav 44 miljoner avgående och inkommande SEPA gireringar. ACH Finland fungerar som ett servicebolag för sina delägare och de samfund som är representerade bland delägarna och företagets tjänster prissätts enligt självkostnadspriser. Företagets delägare har förbundit sig att hålla bolagets kapital på tillräcklig nivå. 1.2 ÄGARE OCH ANVÄNDARE AV TJÄNSTEN Företagets delägare är Aktia Bank Abp ( aktier), FIM Bank Ab (2 500 aktier), Itella Bank Ab (2 500 aktier) POP Bankförbundet andl ( aktier) och Sparbankernas Holding Ab ( aktier). POP Bankförbundet representerar sina 36 andelsbankmedlemmar och Sparbankernas Holding sina 33 sparbanksmedlemmar som delägare i ACHF. Aktia Bank Abp, POP Bankerna, Sparbankerna och Itella Bank Ab (sammanlagt 71 banker) använder de betalningstjänster som ACHF erbjuder. Under redovisningsåret har en sparbanks affärsverksamhet uppgått i en annan sparbank och två POP Bankers affärsverksamhet i två andra POP Banker. 1.3 ÖVERSIKT 2011 SEPA gireringarnas antal har ökat under I början av november avslutades förmedlandet av nationella gireringar mellan bankerna i Finland och enbart SEPA gireringar förmedlades därefter. Direktdebiteringar och ilgireringar förmedlas enligt nationell praxis ända tills dessa produkter ersätts av alternativa produkter. Inhemska direktdebiteringar kommer att ersättas av nya direktbetalningar och e-fakturor under år Ersättande produkter till ilgireringar har ännu inte planerats. Störningar i betalningsförmedlingen har förekommit i samband med övergången till SEPA gireringar. Flera banker har haft problem med avgående gireringar eller dröjsmål i samband med bokningen till kundkontona. Särskilt stora transaktionsmängder såsom löneutbetalningar och pensioner har försenats. Störningarna i betalningstrafiken har däremot minskat i slutet av året. ACHF har fortsatt diskussionerna med andra banker beträffande betalningsförmedlingen och om andra aktuella ämnen. ACHF har även utrett ibruktagandet av en alternativ förmedlingskanal under arbetsnamnet Payment Factory. I samband med projektet har företaget utrett ibruktagandet av en bilateral betalningsförmedling mellan existerande kunder och eventuella nya kunder. Målsättningen med projektet är att minska omkostnaderna, att försnabba betalningsförmedlingen och minska riskerna för störningar i densamma. Utredningsarbetet fortsätter under Under redovisningsåret togs en ny tjänst i bruk med hjälp av vilken övervakningen av kundbankernas betalningsrörelsekonton effektiverades. I tjänsten ingår en alarmtjänst som är baserad på textmeddelanden och som förenklar övervakningen av tillräcklig likviditet på kundbankernas täckningskonton. Itella Bank har sagt upp sitt avtal om användandet av ACHF:s tjänster i samband med att banken blev clearingbank i slutet av december.

5 Sida - 5 Redovisningsårets vinst är ,74 euro ( ,32 euro). Vinsten består i huvudsak av transaktionsintäkter från betalningsförmedlingen och månatliga underhållsavgifter. Den ökade omsättningen jämfört med tidigare år beror på högre priser på SEPA gireringar i början av året. Priserna på SEPA gireringar har däremot sjunkit avsevärt under den senare hälften av året på grund av ökade transaktionsmängder. Utgifterna består till största delen av betalda premier för utlokaliserade tjänster samt personalkostnader och administrativa utgifter. Företagets balansomslutning var totalt 3,3 milj euro (3,0 milj euro) i slutet av året. Bokslutet och verksamhetsberättelsen presenteras i redovisningen för 2011 enligt formlerna för ett aktiebolag. Tidigare har ACHF redovisat enligt lagen om kreditinstitut. Nedan jämförs således nyckeltalen från tidigare år enligt nyckeltalen för ett aktiebolag. 2 NYCKELTAL I nedanstående tabell presenteras ACHF:s nyckeltal i jämförelse med talen från tidigare: Intäkter sammanlagt , , ,52 Kostnader sammanlagt , , ,58 Vinst före skatter , , ,45 Kostnads-intäktsrelation, % 61,29 75,16 80,94 Balansomslutning i slutet av perioden , , ,25 Balansomslutning i medeltal , , ,22 Vinst före extraordinära poster - inkomstskatter , , ,29 - på årsnivå , , ,29 Eget kapital , , ,83 Bokslutsdispositioner skatteskuld avdragen 7 565, , ,10 Sammanlagt , , ,93 - Eget kapital + bokslutsdispositioner i medeltal , , ,98 ROA 6,32 3,66 2,67 Omsättning , , ,38 Rörelsevinst , , ,49 Rörelsevinst, % av omsättningen 6,0 % 4,4 % 3,5 % Avkastning på eget kapital % (ROE) 6,4 % 3,7 % 2,7 % Soliditet, % 97,1 % 99,0 % 98,4 % 3 SOLIDITET 3.1 KAPITALBAS ACH Finlands eget kapital var ,0 milj euro (2,7 milj euro), varav 1,0 milj euro (1,0 milj euro) aktiekapital och 2,0 milj euro (1,7 milj euro) fritt eget kapital. Ett betalningsinstitut ska för täckning av sina risker ha minst en kapitalbas som beräknats enligt någon av de metoder som avses i 29 lagen om betalningsinstitut och som godkänts

6 Sida - 6 av Finansinspektionen. Genom förordning av finansministeriet ( /555) utfärdas närmare bestämmelser om de metoder som ska användas för att beräkna kapitalbasen. Kapitalbasen ska emellertid alltid vara minst lika stor som minimikapitalkravet, som enligt lagen on betalningsinstitut är euro. Finansinspektionen har godkänt summametoden för beräkning av kapitalbasen. Med summametoden avses en metod där kapitalbasen utgör en relativ andel av ränteintäkterna, räntekostnaderna, erhållna arvoden och intäkterna av den övriga egentliga verksamheten. Summan räknas ut var tolfte månad på basis av det föregående räkenskapsårets uppgifter. Summametoden innebär att den beräknade kapitalbasen ska utgöra minst 80 procent av de föregående tre räkenskapsperiodernas medelvärden eller, om verksamheten inte har bedrivits så länge, av affärsprognoserna. När betalningsinstitutets kapitalbas räknas ut med hjälp av summametoden inkluderas alla i 29 4 mom. i lagen om betalningsinstitut avsedda faktorer i summan med sitt positiva eller negativa förtecken. Extraordinära intäkter beaktas inte vid beräkning av summan. Kostnader som föranleds av tjänster som tillhandahålls av tredje part på grund av utläggning på entreprenad får avdras från summan när kostnaderna betalas till ett företag som omfattas av tillsynen enligt lagen om betalningsinstitut. Betalningsinstitutets kapitalbas ska uppgå till minst det belopp som fås när den summa som avses i första meningen i 29 4 mom. i lagen om betalningsinstitut multipliceras med den faktor som avses i 3 mom. och den på detta sätt erhållna produkten multipliceras med den skalfaktor som avses i 4. Den faktor som används vid summametoden bestäms som följer: 1) 10 procent av summan upp till 2,5 miljoner euro; 2) 8 procent av den del av summan som överskrider 2,5 miljoner euro men inte 5 miljoner euro; 3) 6 procent av den del av summan som överskrider 5 miljoner euro men inte 25 miljoner euro; 4) 3 procent av den del av summan som överskrider 25 miljoner euro men inte 50 miljoner euro, samt 5) 1,5 procent av den del av summan som överskrider 50 miljoner euro. 3.2 MINIMIKAPITALBAS Ränteintäkter , ,49 -Räntekostnader 0,00 0,00 Erhållna arvoden , ,57 Intäkterna från den övriga egentliga verksamheten 428, ,10 Sammanlagt , ,16 10 % 2,5 miljoner , ,00 8 % av den del av summan som överskrider 2,5 miljoner euro , ,85 Kapitalbas , ,85 ACHF:s minimikapitalbas är beräknad enligt summametoden ,17 euro. Ifall summametoden används under jämförelseåret, hade kapitalbasen varit ,85 euro. Kapitaltäckningen (eget kapital / minimikapitalbas) är 8,61.

7 Sida RISKHANTERING 4.1 MÅLSÄTTNING Målsättningen med riskhanteringen är att säkerställa att de risker företagets affärsverksamhet medför identifieras, analyseras och dimensioneras till önskad nivå, att riskerna följs upp och att de står i rätt förhållande till företagets risktäckningskapacitet. De centrala delområdena i företagets riskhantering är marknadsrisker och operativa risker. Med aktiv riskhanteringen strävar man att identifiera risker innan de förverkligas och vidta åtgärder för att förhindra uppkomsten av risker och minimera risker då dessa inträffat för undvikande av ytterligare skador. I verksamheten strävar man också att analysera de situationer och andra omständigheter som kan föranleda uppkomsten av risker. De system som är avsedda för rapportering och uppföljning av risker samt allmän praxis uppfyller de krav som ställs på riskhanteringen med hänsyn till företagets natur och verksamhetens omfattning. 4.2 PRINCIPER Styrelsen ansvarar för att företaget har verktyg för en tillräcklig och fungerande intern övervakning och riskhantering och att risker i anslutning till verksamheten identifieras och analyseras. Uppföljningen är en del av den dagliga affärsverksamhetens ledande. Styrelsen godkänner företagets principer för risktagning, besluter om de åtgärder med vilka riskerna begränsas och övervakar uppföljningen av dem. Styrelsen har tillsatt en intern revision och fastställt en revisionsplan samt rapporteringsprinciperna för den interna revisionen. Den interna revisionens uppgift är att utvärdera den interna kontrollen inom företagets organisation när det gäller omfattning och dimensionering i relation till verksamheten samt att kontrollera och utvärdera rikshanteringssystemens funktionsförmåga. Den interna revisonen rapporterar sina iakttagelser direkt till den verkställande direktören samt till styrelsen. 4.3 MARKNADSRISKER Med marknadsrisker avses de ränte-, valuta-, aktie- och materialkurser vars volatilitet påverkar finanstillgångarnas gängse värde. Marknadsriskerna exponeras därmed på placeringsverksamheten. Företagets tillgångar har placerats i kortfristiga tidsbundna depositioner i flera olika banker. 4.4 OPERATIVA RISKER Operativa risker är förluster, som föranletts av otillräckliga och obrukbara interna processer, system, personalens åtgärder som t ex handling mot gällande instruktioner, otillräckliga system och externa incidenter. Operativa risker omfattar även risker föranledda av falska rykten. Följderna av dessa risker kan minimeras med en kontinuerlig utbildning av personalen och omfattande instruktioner samt med hjälp av åtgärder inom den interna övervakningen, genom att åtskilja förberedningen av ärenden, beslutsfattandet, verkställandet och övervakningen alltid då det är möjligt. ACHF har försäkrat sin verksamhet mot eventuella eller oförutsedda risker samt skador på grund av dessa. Juridiska risker har minimerats genom ibruktagande av serviceavtal i standardformer. För störningar i informationssystemen har särskilda kontinuitetsplaner utarbetats. ACHF förutsätter att dess tjänsteleverantörer för utlokaliserade tjänster har ikraftvarande kontinuitetsplaner samt planer för verksamhet i undantagsförhållanden. ACHF:s processbeskrivningar över erbjudna tjänster uppdateras kontinuerligt. Företagets kontinuitetsplan har uppdaterats och preciserats under räkenskapsperioden. Vid uppgörandet av planerna har de störningar i betalningsförmedlingen som inträffat under året och till dem anknutna återhämtningsmetoder beaktats. Samtidigt har även ACHF:s planer för verksamhet i undantagsförhållanden uppdaterats. Operativa risker efterföljs genom att samla information om både så kallade nära ögat situationer, redan inträffade händelser, som föranlett ekonomiska förluster samt missbruk. Operativa risker som inträffat, rapporteras regelbundet till styrelsen. Den fungerande ledningen använder rapporter från den interna övervakningen för uppföljningen av instruktioner samt som informationskanal om de förändringar som sker i verksamhetsomgivningen.

8 Sida BEDÖMNING AV RISKER Företagets styrelse har uppskattat och uppdaterat riskbedömningarna i företagets verksamhetsmiljö under räkenskapsperioden. Riskbedömningen görs alltid då situationen så kräver och uppdateringen av riskkarteringen görs periodiskt. 5 ADMINISTRATION OCH PERSONAL 5.1 BOLAGSSTÄMMAN Bolagsstämman hölls den då ny styrelse valdes. Vid bolagsstämman fanns hela företagets aktiestock representerad. Vid bolagsstämman behandlades bokslutet samt verksamhetsberättelsen för Styrelsens förslag på vinstfördelningen godkändes. Därtill beviljade bolagsstämman den sittande styrelsen samt verkställande direktörer ansvarsfrihet. Vid stämman beslöts om styrelsemedlemmarnas antal och styrelsemedlemmar samt suppleanter valdes. 5.2 STYRELSEN Styrelsens uppgift är att representera företaget samt ansvara för företagets administration och sakenliga verksamhetsförutsättningar. Styrelsen övervakar, att företaget har en affärsstrategi, verksamhetsprinciper och en sakenlig organisation samt prokurasystem. Styrelsen bör försäkra sig om, att företagets administrativa medlemmar samt den fungerande ledningen är yrkeskunnig, pålitlig och lämplig för sin uppgift. Den verkställande direktören sköter företagets löpande administration enligt de direktiv som styrelsen ger. Utredning över styrelsemedlemmars och den verkställande direktörens oavhängighet görs enligt de direktiv som Finansinspektionen gett. I samband med val till en uppgift bör personens lämplighet utredas och därtill bör styrelsemedlemmar samt den verkställande direktören årligen redogöra för sina kopplingar till andra samfund. Styrelsemedlemmar, den verkställande direktören samt hans ersättare bör redogöra för sin lämplighet och tillförlitlighet enligt Finansinspektionens direktiv. Styrelsens ordförande är Harri Mattinen, Sparbanksförbundet rf, viceordförande Janina Grönholm, Aktia Bank Abp och styrelsemedlemmar Heikki Suutala, POP Bankförbundet andl, Teri Heilala FIM Bank Ab och Tuija Sipilä, Itella Bank Ab. Medlemmarnas personliga suppleanter är Pasi Kämäri, Sparbanksförbundet rf, Stefan Björkman, Aktia Bank Abp, Jarmo Yli-Juuti, POP Bankförbundet andl, Timo T. Laitinen, FIM Bank Ab ja Hannu Lanteri, Itella Bank Ab. DI Anders Dahlqvist är VD för företaget. CGR-sammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab har verkat som företagets revisor och den huvudansvariga revisorn är CGR Jan Holmberg. 5.3 PERSONAL I slutet av 2011 hade företaget två anställda personer. 5.4 CENTRALA UTLOKALISERADE TJÄNSTER Företagets centrala informationssystem samt kontorsinfrastukturen har utlokaliserats till Oy Samlink Ab. Företagets bokföring och löneberäkning sköts av Samlinks dotterbolag PP-Redovisning Ab. Betalningsförmedlingen till andra banker samt till banker inom euroområdet (SEPA gireringar) har utlokaliserats till Aktia Bank. Övervakningssystemet för kontotrasseringar på kundbankernas täckningskonton har utvecklats tillsammans med Movila Oy. Företagets interna revision sköts som köpta tjänster av KPMG. 6 STYRELSENS FÖRSLAG BETRÄFFANDE RESLUTATET FÖR 2011 SAMT VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens 2011 vinst på ,74 euro antecknas till det egna kapitalet och att dividend inte utbetalas.

9 Sida HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSPERIODENS UTGÅNG PÅ grund av att Itella Bank sagt upp tjänsteavtalet med ACHF, avstår även banken från sina aktier i ACHF. Affären förverkligas i enlighet med delägaravtalet så, att de kvarvarande delägare, som använder ACHF:s tjänster, löser in Itella Banks aktier. Företagets styrelse har inte kännedom om andra händelser efter uppgörande av bokslutet som väsentligt skulle påverka företagets ekonomiska ställning. 8 UTSIKTER FÖR ÅR 2012 Under år 2012 kommer ACHF att fortsätta utreda en breddning av sitt tjänsteutbud samt vidareutveckla nuvarande tjänster åt kundbankerna. Den centrala målsättningen är en strävan efter kostnadseffektivitet och högre kvalitet på tjänsterna. Diskussioner om tjänsteproduktion till andra banker än nuvarande kundbanker kommer att fortsätta enligt de resultat som framkom i samband med Payment Factory projektet Resultatet för det kommande räkenskapsperioden förväntas ligga under resultatet för 2011, men resultatet förväntas dock vara positivt.

10 Sida RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING (1.1) , ,57 Övriga rörelseintäkter (1.2) 428, ,10 Material och tjänster Provisionskostnader (1.3) , ,81 Personalkostnader (1.4) , ,05 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar (1.5) , ,91 Övriga rörelsekostnader (1.6) , ,45 RÖRELSEVINST , ,45 Finansieringsintäkter och -kostnader (1.7) , ,49 VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER , ,94 Bokslutsdispositioner -488,28 16,03 Inkomstskatt , ,65 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,32

11 Sida BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar (2.1) , ,98 Materiella tillgångar (2.2) 2 237, ,59 BESTÅENDE AKTIVA , ,57 RÖRLIGA AKTIVA Latent skatt 0, ,17 Andra fordringar (2.3) 3 180, ,00 Resultatregleringar och förskottsbetalningar (2.4) , ,25 Kontanter och bankkonton (2.5) , ,47 RÖRLIGA AKTIVA , ,89 AKTIVA SAMMANLAGT , ,46

12 Sida PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital , ,00 BUNDET EGET KAPITAL , ,00 Fria fonder , ,00 Balanserad förlust , ,17 Räkenskapsperiodens vinst , ,32 FRITT EGET KAPITAL , ,15 EGET KAPITAL SAMMANLAGT (2.7) , ,15 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER , ,46 KORTFRISTIG FRÄMMANDE KAPITAL Övriga skulder (2.8) , ,36 Resultatregleringar och erhållna förskott (2.9) , ,49 KORTFRISTIG FRÄMMANDE KAPITAL , ,85 PASSIVA SAMMANLAGT , ,46

13 Sida NOTER TILL BOKSLUTET 11.1 BOKSLUTSPRINCIPER ACH Finland Ab:s bokslut för räkenskapsperioden har upprättats i enlighet med stadgandena i bokföringslagen, bokföringsförordningen och aktiebolagslagen. Framställningen av resultatet och balansen har ändrats till att motsvara stadgandena i bokföringsförordningen. Till övriga delar avviker bokslutsprinciperna inte nämnvärt från principerna under jämförelsetiden och förändringarna i bokföringsprinciperna har ingen märkbar betydelse för ACH Finlands resultat eller ekonomiska ställning. Under räkenskapsperioden upprättades ACH Finlands bokslut i enlighet med stadgandena i kap. 9 i lagen om kreditinstitut, finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag (VMA 150/2007), Finansinspektionens årsredovisningsstandard 3.1 samt bokföringslagen och lagen om aktiebolag bortsett från de undantag som nämns i kap. 9 i 146 lagen om kreditinstitut FINANSIERINGSINSTRUMENT Finansieringsinstrument är fordringar från kreditinstitut vilka värderas enligt anskaffningspriset. Andra fordringar är resultatregleringar och kortfristiga fordringar, som antecknats i balansen till det nominella värdet. Skulderna är resultatregleringar och andra kortfristiga skulder, som antecknats i balansen till det nominella värdet. ACH Finland har inga balansposter i utländska valutor MATERIELLA OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Materiella on immateriella tillgångar har antecknats i balansen enligt den planenliga avskrivningen av anskaffningsvärdet. Den planenliga avskrivningstiden för immateriella tillgångar är 5 10 år. Immateriella tillgångar består av IT-program och andra långfristiga kostnader. Materiella tillgångar består av maskiner och möbler och den planenliga avskrivningstiden är 5 år. Inga nedskrivningar har gjorts i de materiella och immateriella tillgångarna SKATTER Räkenskapsperiodens vinst har minskat den latenta skattefordringen och ACH Finland har ingen skattefordring under Under jämförelseperioden var den latenta skattefordringen ,17 euro.

14 Sida ÖVRIGA NOTER TILL BOKSLUTET NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 1.1 Omsättning Provisionsintäkter Betalningsförmedling , , Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter 428, ,10 Sammanlagt 428, , Material och tjänster Provisionskostnader , , , , Personalkostnader Löner och arvoden , ,45 Lönebikostnader , ,60 Pensionskostnader , ,88 Övriga lönebikostnader 6 991, ,72 Sammanlagt , , Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Avskrivningar enligt plan Materiella tillgångar 2 084, ,76 Immateriella tillgångar , ,15 Sammanlagt , , Övriga rörelsekostnader Kontorskostnader , ,92 ADB-kostnader , ,53 Hyreskostnader , ,40 Övriga kostnader , ,60 Sammanlagt , , Finansieringsintäkter och -kostnader Ränteintäkter Fordringar på kreditinstitut , ,49

15 Sida NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2.1 Immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar , ,98 Sammanlagt , , Materiella tillgångar Övriga materiella tillgångar 2 237, ,59 Sammanlagt 2 237, , Övriga fordringar Övriga 3 180, ,00 Sammanlagt 3 180, , Resultatregleringar och förskottsbetalningar Räntor , ,52 Övriga , ,73 Sammanlagt , , Kontanter och bankkonton På anfordran betalbara Från inhemska kreditinstitut , ,52 Övriga Från inhemska kreditinstitut , ,95 Sammanlagt , , Förändringar i immateriella och materiella 2011 tillgångar under räkenskapsperioden Immateriella tillgångar Anskaffningsvärde ,42 + ökning under räkenskapsperioden 3 355,02 Anskaffningsvärde ,44 Ackumulerade avskrivningar ,44 - räkenskapsperiodens avskrivningar ,00 Ackumulerade avskrivningar ,44 Bokföringsvärde i slutet av räkenskapsperioden ,00 Materiella tillgångar Anskaffningsvärde ,34 + ökning under räkenskapsperioden 750,05 Anskaffningsvärde ,39 Ackumulerade avskrivningar ,75 - räkenskapsperiodens avskrivningar ,68 Ackumulerade avskrivningar ,43 Bokföringsvärde i slutet av räkenskapsperioden 2 237,96

16 Sida Ökning och minskning av eget kapital under räkenskapsperioden I början av Ökning Minskning I slutet av perioden perioden Aktiekapital ,00 0,00 0, ,00 Fria fonder ,00 0,00 0, ,00 Balanserad förlust , ,32 0, ,85 Räkenskapsperiodens vinst , , , ,74 Eget kapital sammanlagt , , , , Övriga skulder Betalningsförmedlingsskulder 4 559, ,12 Övriga 7 039, ,24 Sammanlagt , , Resultatregleringar och erhållna förskott Övriga , ,49 Sammanlagt , , Aktiekapital Antalet aktier är stycken. NOTER ANGÅENDE STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 3.1 Pensionsåtaganden Personalens pensionsskydd är ordnat via pensionsförsäkringsbolaget Veritas och det finns inga pensionsåtaganden som saknar täckning. NOTER SOM GÄLLER PERSONALEN OCH LEDNINGEN 4.1 Antal anställda Heltidsanställda 2 2

17 Sida UNDERTECKNANDE AV BOKSLUTET OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSEN Styrelsens underteckning och bokslutsanteckning Esbo Harri Mattinen Harri Mattinen Ordförande Janina Grönholm Janina Grönholm Teri Heilala Teri Heilala Tuija Sipilä Tuija Sipilä Heikki Suutala Heikki Suutala Anders Dahlqvist Anders Dahlqvist verkställande direktör Över genomförd revision har idag avgivits berättelse. Helsingfors CGR-sammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy Jan Holmberg Jan Holmberg, CGR

18 Sida FÖRTECKNING ÖVER DE ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKERNA, VERIFIKATSLAGEN OCH FÖRVAR Huvudbok/Dagbok Balansbok Verifikat elektroniskt arkiv, kasetter inbunden bok elektroniskt arkiv, kasetter Inköpsreskontra Lönebokföring Anläggningstillgångsreskontra elektroniskt arkiv, kasetter elektroniskt arkiv, kasetter elektroniskt arkiv, kasetter Verifikatslag: Namn 10 Transaktioner på betalningsrörelsekontots kontoutdrag 20 Leverantörsfakturor 21 Verkställande direktörens kostnader 25 Prestationer av leverantörsfakturor 30 Leverantörsfakturor, eoffice 70 Memorialverifikat 71 Huvudboksregistreringar 75 Maskinläsbara löneposter 80 Periodiseringsverifikat, poster som ska upplösas 83 Maskinläsbara kalkylmässiga poster, löner, semesterlöner 84 Maskinläsbara kalkylmässiga poster, löner, bikostnader exkl. socialskyddsavgifter 85 Avskrivningar 99 Registrering av resultatet

19 Sida FORMLER FÖR BERÄKNING AV NYCKELTAL 14.1 KOSTNADS-INTÄKTSRELATION Kostnads intäktsrelation, % Administrationskostnade + avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar + övriga rörelsekostnader = Räntenetto + intäkter från investeringar i form av eget kapital + nettoprovisionsintäkter + nettointäkter av värdepappershandel och valutaverksamhet + nettointäkter av finansiella tillgångar som kan säljas + nettoresultat av säkringsredovisningen + nettointäkter av förvaltningsfastigheter + övriga rörelseintäkter 14.2 AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL (ROA) ROA = (Rörelsevinst/ förlust inkomstskatter) 100 Balansomslutning (i genomsnitt) 14.3 AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (ROE) ROE = (Rörelsevinst/ förlust inkomstskatter) 100 Eget kapital + ackumulerade bokslutsdispositioner latent skatteskuld avdragen 14.4 SOLIDITET Soliditet (Eget kapital + ackumulerade bokslutsdispositioner latent skatteskuld avdragen) 100 = Balansomslutning Observera! I nyckeltalen avdras alltid den latenta skatteskulden från de ackumulerade bokslutsdispositionerna trots att en latent skatteskuld inte antecknats i bokföringen.

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26)

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26) 1 (26) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Aktia Hypoteksbank Abp Debenturlån 2004

Aktia Hypoteksbank Abp Debenturlån 2004 Emissionsprospekt 15.3.2004 Aktia Hypoteksbank Abp Debenturlån 2004 10.000.000 euro Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Allmänt... 3 1.1 Godkännande, offentliggörande, komplettering av detta

Läs mer

CGR-TENTAMEN 30.8.2008

CGR-TENTAMEN 30.8.2008 1(32) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-TENTAMEN 30.8.2008 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 5) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43)

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43) 1 (43) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Finansieringsanalys

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

GRM-EXAMEN 30.8.2014

GRM-EXAMEN 30.8.2014 1 (19) Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

CGR-EXAMEN 30.8.2014

CGR-EXAMEN 30.8.2014 1 (27) Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (14) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ ScandQm~ Scandem AB 5562088723 can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp ScanåQm~ Scandem AB 5562088723 Styrelsen och verkställande direktören för Scandem

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för givningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2012 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 3 Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Utveckling av koncernens nyckeltal...

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h)

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 3.9.2011 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) Lös uppgifterna (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling.

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 1 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,02 poäng) Examinanden

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer