Årsredovisning Bilaga: Verksamheternas berättelser i korthet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Bilaga: Verksamheternas berättelser i korthet"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Bilaga: Verksamheternas berättelser i korthet

2 Innehåll 1 VERKSAMHETERNAS BERÄTTELSER I KORTHET Kommunstyrelsen (inkl. Räddningstjänst) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Omsorgsnämnden, Socialförvaltningen Omsorgsnämnden, Vård- och omsorgsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Överförmyndarnämnden Barnbokslut KONCERNBOLAGENS BERÄTTELSER I KORTHET Hedemorabostäder AB Hedemora Energi AB

3 1 Verksamheternas berättelser i korthet 1.1 Kommunstyrelsen (inkl. Räddningstjänst) Ordförande: Ulf Hansson (s) Förvaltningschef: Lena Stoltz, januari- augusti Uppdrag Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för strategiska och övergripande frågor. Här bereds också ärenden till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och tillhörande utskott. Dessutom finns flera centrala stödfunktioner i förvaltningen. Året som gått Under året har det genomförts flera betydande framtidssatsningar för att utveckla servicen till invånarna i Hedemora kommun. Ett antal nyckelpersoner har anställts för att leda detta arbete, däribland ekonomichef, personalchef samt ny kommunchef med tillträde den 1 januari I september inleddes ett samarbete med polismyndigheten Dalarna i form av en gemensam reception. Samarbetet är unikt i Sverige och innebär att kommunen utför förvaltningsuppgifter för polismyndighetens räkning. Receptionen är en strategisk investering för att öka servicen och tillgängligheten för medborgarna. Den inrymmer även konsthall och nya sammanträdeslokaler. Ett nytt resecentrum vid stationsområdet håller på att ta form och beräknas vara färdigt våren I resecentrum ingår turistbyrå, resebyrå, bussgods och arbetsledning för busstrafik. Där ska invånare och turister kunna köpa biljetter till olika arrangemang och resor samt få information om kommunen och dess olika besöksmål. 3

4 Dala Vind har i samarbete med Hedemora Energi byggt en vindkraftpark belägen vid Högtjärnsklack i Garpenberg. Förvaltningen har köpt 0,7 vindkraftverk, vilket täcker en del av elbehovet för kommunens verksamheter. Huvuddelen av det stora IT- projektet Infra 2010 har slutförts. Det ska förenkla administrationen och förbereder för avancerad e-tjänsthantering. Kommunens krishanteringsplan har reviderats och förvaltningarna har påbörjat arbetet med egna delplaner. Risk- och sårbarhetshetsanalys för kommunen har uppdaterats. Ekonomi Utfall Driftkostnader (mkr) Politik 5,2 4,0 Ledning -- 2,8 Adm. avdelningen -- 4,4 IT-avdelningen 3,3 4,3 Ekonomiavdelningen 7,4 9,8 Personalavdelningen 9,5 10,9 Näringsliv 3,8 3,9 Lokal o Mark -- 25,8** Räddningstjänsten 12,0 12,3 KSF övergripande -- 0,2 Summa nettokostnader 90,1* 78,4 Tilldelad ram 92,1 69,5 Avvikelse 2,0-8,9 *Ingår Trafik o Planering, Bilsamordning, Närtrafikenheten med 21mkr övergick dessa verksamheter till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. - - Organisationsförändringar gör att jämförbarhet med år 2012 ej är möjlig. ** Delvis ny verksamhet 2012 Överförmyndarverksamheten redovisas som separat nämnd. Investeringar, mkr IT-satsningar 5,2 0,7 Infrastruktur -2,2 10,1 Renovering lokaler 5,9 0,8 Ny reception 0,0 0,2 Vindkraftverk 6,4 19,0 Övrigt 0,0 0,3 Summa 15,3 31,1 Kommentar Under året har omdisponeringar gjorts mellan kommunstyrelsen och gemensamma kostnader, vilket inte beaktats i redovisningen. Det innebär att kommunstyrelsen skulle haft 4,5 miljoner kr (mkr) mer i budget. En annan väsentlig orsak till underskottet på 8,9 mkr är att Lokal- och markavdelningen övertagit verksamheter under året. Ekonomiavdelningen har under året behövt förstärka de personella resurserna för att klara sina åtaganden. Även IT-avdelningen har haft en hög belastning, då många IT-projekt slutförts, vilket inneburit behov av extrapersonal. En del av kommunens gemensamma datakostnader har även i sin helhet belastat IT-avdelningen. Mål Mål och nyckeltal kommer under år 2013 att ses över och eventuellt revideras. Vi ska vara serviceinriktade Vi ska ha hög tillgänglighet, korta svarstider och en användarvänlig hemsida. Den nya gemensamma receptionen tillsammans med Polismyndigheten Dalarna innebär en stor satsning på förbättrad service och tillgänglighet för allmänheten. SKL:s senaste jämförelse av kommunernas webbsidor visade att Hedemoras sida håller medelnivå. Arbetet med en ny extern webbsida har påbörjats och fortsätter En utredning har påbörjats om möjligheten att införa en Hedemoramodell av en så kallad frontdesk. Utredningen Bättre service till Hedemorabon från verksamhetsperspektiv till medborgarperspektiv ska kunna vara basen för fortsatt utvecklingsarbete avseende e-tjänster, tjänstegarantier och ärendehantering. Utvecklingsarbetet Bilden av Hedemora har fortsatt. Allmänheten har bland annat fått lämna synpunkter via en webbenkät, djupintervjuer och en fokusgrupp. Arbetet fortsätter under Kommunen har tillsammans med Hedemora Energi AB stöttat 16 byalag inför utbyggnad av bredband på landsbygden genom projektet Fiber till byn. För att utveckla integrationsarbetet och arbeta för att nya kommuninvånare ska vilja bo och arbeta i kommunen har en ny tjänst som integrationsstrateg inrättats. 4

5 Under 2012 hade 110 ungdomar sommarjobb i kommunens regi. Ungdomarna arbetade med många olika arbetsuppgifter runt om i kommunen. Musikgrupperna gjorde över 50 spelningar, bland annat på våra äldreboenden. Ett nytt inslag var uppdrag som fotograf, vilket resulterade i foton att använda i vår marknadsföring. Dessutom ledde sommarjobbare ett kollo för invandrarbarn i Vikmanshyttan och ansvarade för lunchserveringen under Midnattssolrallyt. Unga till arbete är ett tre-årigt projekt som vänder sig till ungdomar mellan 18 och 24 år. De har antingen försörjningsstöd från socialtjänsten eller aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen. Cirka 20 ungdomar var inskrivna samtidigt under 2012 och ca 80 % har gått vidare till studier eller arbete. Steget ut är en arbetsmarknadsinsats riktad mot funktionshindrade som syftar till att få fler i arbete. Projektet drivs i samarbete med arbetsförmedlingen. Under 2012 hade fyra personer anställningar med statligt stöd (OSA). Personerna hade sin arbetsplats inom Mini-Maxi. Vi ska förenkla och förbättra våra processer och handläggning Vi ska effektivisera våra processer och öka vår medvetentenhet om hur de påverkar varandra. Slutförandet av IT-projektet Infra 2010 med den nya IT-plattformen förenklar administrationen och lägger grunden för avancerade e-tjänstlösningar. Utbyggnaden av det trådlösa nätverket innebär att tillgängligheten för bärbara datorer har ökat. En telefoniupphandling tillsammans med Dalarnas övriga kommuner har genomförts och innebär en minskad kostnad för kommunen. Kommungemensamma mallar för tjänsteskrivelser och andra administrativa dokument har implementerats och en ny dokumenthanteringsplan har utarbetats. Lokal- och markavdelningen har byggt upp en fungerande organisation. Den ekonomiska situationen med kapitalkostnader för kommunens fastigheter samt kostnadssituationen för kommunens verksamhetslokaler har klarlagts. En hyresmodell för kommunens verksamhetslokaler har antagits av kommunfullmäktige. Ett nytt folkhälsoavtal med Landstinget Dalarna har tecknats med särskilt fokus på tidiga insatser för barn och unga. Avtalet är kopplat mot elva nationella folkhälsomål. Ett arbete med en övergripande folkhälsoplan för kommunen har påbörjats i syfte att säkerställa målen i avtalet. Genom den nyinrättade tjänsten som integrationsstrateg kommer kommunens integrationsarbete att kunna samordnas, effektiviseras och utvecklas på ett bättre sätt än idag. Energi- och klimatstrategin har antagits av kommunfullmäktige och de lokala miljömålen har reviderats och anpassats till Dalarnas nya miljömål. Arbetet med att formulera utmanande handlingsplaner inom klimat- och energiområdet har intensifierats. Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling som verktyg och delstrategi i kommunens hälsofrämjande arbete har implementerats i verksamheterna. Under året har stor vikt lagts vid att få in ett brett hållbarhetsperspektiv i arbetet med kommunens översiktsplan, där förvaltningen deltagit aktivt i teman rörande landsbygd, energi, teknisk försörjning, natur, miljö samt näringsliv och arbete. Processen för utveckling av biosfärsområdet runt Dalälven/Hovran har inletts. Totalt cirka 300 anställda och politiker har deltagit i olika jämställdhetsutbildningar. Till detta kommer de förvaltningar som redan tidigare påbörjat och nu fortsätter sitt jämställdhetsarbete. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen liksom Kultur- och fritidsförvaltningen avslutade ett år långa utbildningar inom utvecklingsarbetet JÄMT i Hedemora. De har fått grundläggande kunskaper om jämställdhet och jämställdhetsintegrering, lärt sig kartlägga sin verksamhet, göra analyser och skriva handlingsplaner. Under hösten påbörjade Socialförvaltningen sin utbildning och kommunstyrelseförvaltningen genomförde en kortare utbildning, liksom de politiker som tidigare av olika skäl inte kunnat delta. Ett 60-tal personer från hemtjänsten deltog i en utbildningssatsning kallad Vård på lika villkor under våren och lika många under hösten. 5

6 Under året blev ytterligare fem förskolor jämställdhetsmärkta med På lika villkor. Fem nya förskolor påbörjade i augusti en 1½ år lång utbildning i syfte att söka jämställdhetsmärkning Kommunen ska ha en kompetensförsörjningsplan och tydlig ansvarsfördelning Vi ska se över vilken kompetens som finns och behövs inom kommunens verksamheter. Arbetet med att ta fram en personalförsörjningsplan med tydlig ansvarsfördelning inför kommande rekryteringsbehov har påbörjats och planen är under utarbetande. Personalavdelningen har stöttat i arbetet med att erbjuda heltidsanställningar inom vård- och omsorgsförvaltningen. Ett arbete med återkommande ledardagar har fortsatt och syftar till att utveckla ledarskapet genom olika inspirerande och stöttande aktiviteter. Personal från kommunstyrelseförvaltningen har genomgått jämställdhetsutbildning. Tillgång till korrekt och tydlig redovisning samt ökad ekonomisk medvetenhet Ekonomiavdelningen har kartlagt sin verksamhet och arbetat med en handlingsplan för att säkerställa kommunens redovisning. En ny ekonomichef började i februari. Verksamhetsfakta och nyckeltal Antal tillsvidareanställda 31/ omräknat till antal årsarbetare ,8 Andel sjukskrivna (%) 2,94 3,81 2,07 6

7 1.2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Mikael Gotthardsson (c) Förvaltningschef: Torbjörn Larsson Uppdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska enligt lag fullgöra kommunens uppgifter inom: miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll, prövning och tillsyn enligt miljöbalken, plan- och byggnadsväsendet, bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, trafikföreskrifter och trafikövervakning, kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken. Inom Hedemora kommuns miljö- och samhällsbyggnadsverksamhet ligger även ansvaret för: kart- och mätverksamhet, energirådgivning, kommunens bilpool. Året som gått Till detta verksamhetsår tillkom en ny avdelning, trafik- och planeringsavdelningen, varför förvaltningen utökats till 18 tjänster. Miljöavdelningen har slutfört projekt avseende kemikalietillsyn inom lantbruket, PCB, tatuering och piercing, energitillsyn större lokaler samt kontroll av mjukglass inom livsmedel. Ett arbete med att förbättra de enskilda avloppssystemen i Långens och Amungens avrinningsområde pågår. Antalet tillsynsbesök har under året ökat, både på livsmedelssidan och inom miljö- och hälsoskydd. Bygglovssidan har haft ett mycket arbetsamt år i och med Bolidens expansion i Garpenberg. Byggarbetsplatsen är idag den tredje största i landet, vilket tagit mycket kraft och tid för personalen gällande handläggning, samråd och tillsyn. Som följd har inte beslut kunnat levereras så som lagen kräver till andra bygglovssökande och många har fått längre handläggningstider än tidigare. Antalet ärenden har dock minskat med 15 % under året. 7

8 På plansidan har fokus legat på att ta fram underlag för den kommunala översiktsplanen samt tillägget gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Under året har fyra detaljplaner vunnit laga kraft. Kartavdelningen har implementerat ett nytt system för geografisk information som kommer ge de kommunala användarna mer och bättre kartinformation. I samband med implementeringen genomfördes ett byte av kordinatsystem, som därmed samstämmer med riket i övrigt. Trafikavdelningen har arbetat fram ett nytt leasingavtal för kommunens leasingbilar och övergått till en mindre bilstorlek. Ekonomi Drift nettokostnad, mkr Nämnd 0,3 0,2 Kontor 9,7 9,8 Trafik och planering 0,7 * 0,7 Kollektivtrafik 8,2* 7,7 Närtrafik 13,5* 13,5 Bilsamordning -0,2* -0,5 Stadsbyggnad -1,2-1,5 Miljö 0-0,8 Parkeringsövervakning 0 0 Summa nettokostnader 8,8 29,1 Tilldelad ram 8,9 27,9 Avvikelse -0,1-1,2 *Verksamheterna hörde till kommunstyrelseförvaltningen under denna period. Investeringar, mkr Uppdatering GIS 0 0,2 Summa 0 0,2 Kommentar Underskottet beror delvis på att beställd kollektivtrafik i maj 2012 inte fått full kostnadsteckning i budget. Investeringen gäller en uppdatering av det kommunala GIS-systemet. Mål Kommunmedborgarna och det lokala näringslivet har ett stort förtroende för medarbetarna Målet att servicegraden ska vara hög försöker vi uppfylla, dock har leveranstider på beslut inom bygglovsavdelningen ökat på grund av stora byggprojekt (Boliden), ny lagstiftning samt sjukdomar. Bemötandefrågor är något vi försökt utveckla under året. Vi tillvaratar och tydliggör våra resurser Vi försöker hela tiden dokumentera arbetsrutiner för bättre effektivitet och produktion. Vid revisioner som genomförts under året påpekas att vi kan bli bättre på att dokumentera rutiner i vårt dagliga arbete. Vi har tydliga utvecklings- och utbildningsplaner för medarbetarna Under året har varje medarbetare medverkat i framtagande av individuella planer, som leder till att varje medarbetare får ett ökat ansvar för sina uppdrag. Bra uppföljning av förvaltningens ekonomi Under året har redovisningen inte varit tillfreds beroende på problem med överföring av medel och resurser vid flytt av trafik- och planeringsavdelningen till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 8

9 Verksamhetsfakta och nyckeltal Verksamhet Måltal Livs Utförd tillsyn/planerad tillsyn 0,8 0,84 1,0 1,0 Handläggningstider Bygg (dagar) Antal anställda 31/ Antal årsarbetare 31/12 14,8 16,8 17,8 Andel långtidssjukskrivna (%) 4,78 2,91 6,53 9

10 1.3 Utbildningsnämnden Ordförande: Anki Rooslien (s) Förvaltningschef: Torgny Karlsson Uppdrag Utbilningsnämndens uppdrag är att svara för utbildning av barn och elever från förskola till vuxenutbildning. Ansvarsområdet innefattar också folkbibliotek, musikskola och kostenhet. Förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning. Musikskola frivillig instrumental- och sångutbildning. Stadsbiblioteket. Kostenheten mat till barn och äldre. Året som gått Implementeringen av de nationella skolreformerna inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och särskolan har fortsatt Nya läroplaner, nya kursplaner, nytt betygssystem är några av reformerna. Den stora utmaningen för förvaltningen är att effektivisera organisationen och anpassa verksamheten efter de medel som tilldelas. Strukturella förändringar är därför nödvändiga för att barn och elever ska få den utbildning och det stöd de har rätt till för att uppnå målen. Som ett led i denna process avvecklades skolan i Stjärnsund och eleverna flyttades till Smedby skola. Eftersom personaltätheten minskat inom grundskolan de senaste åren, och antal elever i behov av särskilt stöd är stort, redovisar flera grundskolor ett negativt ekonomiskt resultat. Barnantalet i förskolan ökar och inom grundskolan är elevantalet tämligen konstant, medan det på gymnasiet är en fortsatt minskning. Utmaningen på gymnasiet är att anpassa organisationen till färre elever. Hedemora kommun blev under hösten 2012 medlem i den regionala gymnasiesamverkan, GYSAM. Detta ger eleverna större möjlighet att välja utbildningar inom regionen trots ett mindre utbildningsutbud på Martin Koch-gymnasiet. 10

11 En ny gemensam ledningsorganisation för vuxenutbildningen och gymnasiet har genomförts. Syftet är att ytterligare förbättra samarbetet mellan utbildningarna. En större ombyggnation av köket och matsalen i Vikmanshyttans skola har påbörjats. Ombyggnaden ska vara klar till sommaren Ekonomi Utfall Driftkostnader (mkr) Utbildning och ,7 barnomsorg Kostenheten 12,8 14,4 Bibliotek 6 6,1 Musikskolan 4 4,4 Summa 316,8 320,6 nettokostnader Tilldelad ram 317,1 318 Avvikelse 0,3-2,6 Investeringar, mkr ,8 3,3 Summa 2,8 3,3 Kommentar Utbildningsförvaltningen redovisar ett underskott på 2,6 mkr. Det avser huvudsakligen personalkostnader i form av extra resurser för att stötta elever med särskilda behov och svårigheter att nå målen. Vidare har det tillkommit ökade hyreskostnader på grund av ombyggnation av skolköket i Vikmanshyttan. Utbildningsförvaltningen har investerat 0,9 mkr i skolans- och förskolans utemiljö under Gymnasieskolan har investerat i maskiner och fordon till Bygg- och anläggningsprogrammet för 1,7 mkr. Mål - Alla elever lämnar grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. - Barn och elever upplever trivsel och trygghet i skolan. - Barn och elever upplever att de har ett inflytande över sitt lärande. - Alla elever lämnar gymnasiet med godkända slutbetyg senast efter fyra år. - Antal fysiska och digitala besök vid bibliotekets webbplats är minst oförändrat trots färre kommuninvånare. - Andelen nöjda matgäster vid skolrestaurangerna ökar. - Hedemora Lärcentrum erbjuder utbildning för vuxna och kompetensutveckling av personal i företag och organisationer. - Musikskolan ger elever färdighet i ämnet, tränar elevernas uttrycksförmåga, fantasi och kreativitet. Kommunens uppdrag är att samtliga elever ska lämna skolan med fullständiga betyg. Fortfarande finns brister i måluppfyllelsen vad gäller elevernas resultat i förhållande till kunskapskraven inom såväl grundskola som gymnasiet. 11

12 Verksamhetsfakta och nyckeltal Andel elever med godkända slutbetyg i grundskolan (%) f=flickor, p=pojkar 88,5 (f) 80,6 (p) 84,0 (f) 73,9 (p) 90,3 (f) 76,5 (p) Barn och elever upplever trygghet och trivsel i grundskolan (elevenkät, skala 1-4, medelvärde 2,5) - - 2,89 (f) 2,67 (p) f=flickor, p=pojkar Barn och elever som upplever att de har inflytande över sitt lärande (elevenkät, skala 1-4, medelvärde 2,5) - - 2,92 (f) 2,75 (p) f=flickor, p=pojkar Andel elever som lämnar gymnasieskolan med fullständiga betyg inom fyra år (%) Antal fysiska och digitala besök vid biblioteket fysiska digitala Andelen nöjda matgäster vid skolrestaurangerna (%) f=flickor, p=pojkar 66 (f) 56 (p) 65 (f) 61 (p) 67 (f) 73 (p) Antal tillsvidareanställda 31/ omräknat till antal årsarbetare 436,5 440,2 421,3 Andel sjukskrivna (%) 4,6 4,1 4,4 12

13 1.4 Omsorgsnämnden, Socialförvaltningen Ordförande: Per Jansson (s) Förvaltningschef: Anders Jacobson Uppdrag Socialförvaltningen svarar i huvudsak för: kommunens individ och familjeomsorg, boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, olika former av sysselsättningsverksamhet, mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Arbetet bedrivs främst med stöd av socialtjänstlagen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, lag om missbrukare i vissa fall och föräldrabalken. Året som gått Trenden håller i sig med ett ökat antal asylsökande familjer och ensamkommande flyktingbarn. Cirka 50 nya flyktingar togs emot under året med permanent uppehållstillstånd (avtal: 30). Det har inneburit fortsatt ökad arbetsbelastning Förvaltningen driver idag tre större projekt som syftar till att skapa förutsättningar för de kommuninvånare som står längst ifrån arbetsmarknaden. Under året har totalt 125 personer deltagit i något av dessa tre projekt. På väg till jobbet är ett två-årigt EU-projekt som drivs tillsammans med Avesta kommun och startades upp i september personer från Hedemora var inskrivna i projektet under Kraften är en verksamhet som finansieras tillsammans med Södra Dalarnas Samordningsförbund. Kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget samverkar för att stödja människor i behov av rehabilitering med syfte att komma närmare arbetslivet. Var och en utifrån sin förmåga. Cirka 35 personer var inskriva under

14 Mini-Maxi har tre verksamhetsgrenar: service, verkstad och Nygammalt (secondhand butik) samt externa praktikplatser. Under 2012 hade Mini- Maxi 60 personer inskrivna. Betydligt fler personer med missbruks- och beroendeproblem ansökte och beviljades vård i öppenvård eller på institution jämfört med Denna grupp tenderar att variera över tiden. Under året har det gjorts en översyn och 2013 kommer behandling på hemmaplan att utökas. Antalet inskrivna i boendestödet ökade med 7,5 % under året, vilket följer trenden de senaste åren. Vuxna och unga med psykisk funktionsnedsättning, som bor i eget boende, tenderar att bli fler i samhället och börjar krypa ner i åldrarna kommer det att startas en sysselsättningsgrupp för unga vuxna. Arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har påbörjats under året och ambitionen är att presentera ett förslag till nämnden under hösten Syftet är att få ett verktyg där vi kan säkerställa att rätt insatser görs vid rätt tillfälle. Ekonomi Utfall Driftkostnader (mkr) Nämnd 0,4 0,4 Gemensam adm IFO 5,1 5,8 Boendestöd 16,9 16,9 Ekonomisektion 14,7 15,9 Vuxna missbruk/psyk 6,7 8,4 Barn o Ungdom 20,5 20,3 Asyl -1,5 0 Mini-Maxi 3,4 3,4 Flykting -0,2-0,7 Råd o stöd 0,1 0,1 Bonvena -1,2-0,7 Summa 65,0 69,8 nettokostnader Tilldelad ram 65,3 64,4 Avvikelse 0,3-5,4 Investeringar, mkr Övriga inventarier 0,1 0,1 Buss 0,1 Summa 0,1 0,2 Kommentar Nettokostnaderna uppgick till 69,8 mkr. Det sammanlagda resultatet blev ett underskott på 5,4 mkr. Avvikelsen beror bland annat på en tvist med Sollefteå kommun angående ansvar för en placeringskostnad, som är under utredning och rättslig prövning. 900 tusen kr (tkr) har bokats upp i bokslutet för denna kostnad. Boendestöd har personalkostnader för en ej budgeterad hemmaplanslösning samt konvertering av tjänst från deltid till heltid. Budgeten överskreds där med 446 tkr. Försörjningsstödet för 2012 blev 13,1 mkr vilket är 2,1 mkr över budget. Vuxensektionen har haft fler familjehems- och institutionsplaceringar än beräknat, vilket medförde ett underskott på 800 tkr. Barn- och ungdomssektionen har haft tillfälligt inhyrd personal, vilket kostade 1,2 mkr. Placeringskostnaderna överskred budget med 600 tkr. Mål Garantera den enskilde kommuninvånaren en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor Antal beslut fattade under året gällande försörjningsstöd: st. (3 130) 1 Antal avslagsbeslut: 226 st. (262) Antal återvisade ärenden från förvaltningsrätt/klient fick rätt: 4 st. Säkerställa att barn och unga får möjlighet att växa upp under trygga och utvecklande uppväxtvillkor och skydd i utsatta situationer För att leva upp till ovanstående mål, arbetar vi i nära samarbete med skolan, landstinget och polisen. Antal barn placerade i familjehem under året: 53 st. varav 25 nya placeringar (58) Antal barn placerade på institution under året: 23 st., varav 15 nya placeringar (11) Antal barn med insatserna kontaktfamilj/ kontaktperson under året: 49 st. varav 10 nya (57) 1 År

15 Det långsiktiga målet för 2015 när det gäller försörjningsstöd är 700 kr per invånare och år Arbetslösheten har ökat i kommunen, vilket medfört fler försörjningsstödsärenden. Kostnaden för försörjningsstöd ökade med 10,7 % jämfört med 2011 och uppgår till 873 kr per innevånare och år. Verksamhetsfakta och nyckeltal Antal tillsvidareanställda 31/ omräknat till antal årsarbetare 70,0 65,3 75,4 Andel sjukskrivna (%) 5,38 5,98 4,88 15

16 1.5 Omsorgsnämnden, Vård- och omsorgsförvaltningen Ordförande: Per Jansson (s) Förvaltningschef: Erika Barreby Uppdrag Att ge stöd, service och omvårdnad åt kommuninvånare som inte själva klarar av sin vardagssituation. Ett flertal lagar och riktlinjer styr verksamheten, som består av: hemtjänst, dagverksamhet och stöd i olika former (t ex anhörigstöd) som ska göra det möjligt för äldre och funktionshindrade att bo kvar hemma, särskilda boendeformer som ska inrättas för dem som behöver särskilt stöd (socialtjänstlagen), en god hälso- och sjukvård som ska erbjudas dem som bor i särskilt boende (hälso- och sjukvårdslagen), LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), t.ex. gruppbostad, personlig assistans eller daglig verksamhet, bostadsanpassning som kan underlätta kvarboende i egen bostad. Året som gått Övergripande Hemsjukvården kommunaliserades i hela länet vid årsskiftet. Förberedelser har pågått både regionalt och lokalt hela året. HSR-enheten har organiserats i tre områden, som överensstämmer med ordinärt boendes (hemtjänstens) indelning. Ingen åldersgräns finns för hemsjukvården, utan den omfattar alla, även barn. Arbetet med projektet Hela Tiden har genomsyrat hela verksamheten under året. Projektets syfte är att optimera bemanningen och minska intaget av vikarier. Påverkningsbart schema har införts i delar av verksamheten. Samplanering görs i stor utsträckning mellan enheter. 16

17 Aktivitetsparken (Henemoren) för äldre invigdes under hösten och ska bidra till fysiskt och psykiskt välmående hos kommunens äldre invånare. Seminarier i syfte att samla in boendeidéer för äldre genomfördes i flera kommundelar ( Bo bra på äldre dar ). Arbetet sammanställdes i en rapport som redovisades för omsorgsnämnden och lämnades till kommunstyrelsen. Rapporten ska vara ett underlag i kommunens långsiktiga planering för boende för äldre, tiden innan det blir aktuellt med vård- och omsorgsboende. En demensplan har tagits fram med anledning av att de nationella riktlinjerna fastställts. Ett projekt i Smedby har pågått under året som handlat om att hjälpa äldre att komma till affären och handla själva. Syftet var att äldre skulle få välja sina varor och få komma ut och träffa människor. Hemtjänst Inom ordinärt boende har serviceinsatser som städ minskat i samband med att RUT-avdrag infördes. Verksamheten har märkt en förskjutning, d.v.s. färre brukare men med betydligt större behov av vård. I ett led att minska kostnaderna erbjuds inte längre matdistribution av kommunen. Kommuninvånarna kan istället anlita externa tjänster. Som effektivisering har smartphones införts för hemtjänstpersonalen. Med dem underlättas administrationen avsevärt. Medarbetare kan med hjälp av telefonerna bland annat se sin arbetsplan för dagen och registrera insatser. Trygghetslarmen har bytts ut mot digitala larm. Anledningen är att vi måste ha en teknik som fungerar i hela kommunen även när Telia byter ut det analoga nätet. Timtaxa har införts för att få ett mer lättförståeligt system än tidigare. Särskilda boendeformer Fem boendeplatser stängdes på Granen i Långshyttan för att sänka kostnaderna. Korttidsplatserna samlades på en avdelning på Vinstragården för att effektivisera utnyttjandet av platserna bättre. LSS-verksamhet Gruppbostaden Hjalmar öppnades under 2012 för att bereda plats år de brukare som köat inom LSS. Utökningen av en plats på Norrbygatan är ett led i att skapa större enheter för att på så sätt sänka kostnaden per plats. En plan för LSS-området de närmaste åren har tagits fram och arbete pågår med en långsiktig strategisk plan för att sänka kostnadsnivån. Dagverksamheterna Ängen och Korpen har slagits ihop till en enhet och därmed gjort det möjligt att lägga ner Lilla Korpen. Ett brukarråd har införts för att brukarna ska ges större utrymme att påverka sin verksamhet. Ekonomi Drift nettokostnad, mkr Gemensam adm. 12,4 12,5 Bemanningen 0,3 5,2 Hälso- sjukvård, 14,9 14,4 rehab Särskilt boende 74,1 75,3 Ordinärt boende 65,0 63,5 LSS 98,6 98,8 Summa 265,3 269,7 nettokostnader Tilldelad ram 262,8 265,2 Avvikelse 2,5 4,5 Investeringar, mkr Inventarier, teknisk 1,4 0,7 utrustning Summa 1,4 0,7 Kommentar Årets resultat är ett underskott på 4,5 mkr eller 1,7 % avvikelse från budget. Effektiviseringar med hjälp av Hela Tiden -projektet uppnås inte i den takt som varit önskvärd och som förutsattes i årets budget. Försäkringskassans omprövning av assistansärenden innebär en kostnadsövervältring till kommunen. Personer som blivit av med LASSersättning har istället erhållit insatser enligt LSS eller hemtjänst. Sedan korttidsplatserna förlades på en enhet har kostnaderna till landstinget för utskrivningsklara äldre kunnat undvikas. För att minska det prognostiserade underskottet har olika åtgärder vidtagits under året, bland annat minskat antal platser inom särskilt boende för äldre, stoppade fortbildningsinsatser och övertidsstopp från och med september. 17

18 Mål Handläggning ska utgå från den enskildes behov, alla ska uppleva ett bra bemötande och bra service samt få sina insatser verkställda oberoende av kön. Vårdskador ska förebyggas. Målet är delvis uppfyllt Handläggare har gått jämställdhetsutbildning och personal inom ordinärt boende går jämställdhetsutbildning. Hälften av hemtjänstpersonalen har nu genomgått JÄMT-utbildning. Kvalitetssäkring av beslut sker, genomförandeplaner upprättas och revideras regelbundet. Registreringar har genomförts i kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativregistret. För detta utgår stimulansmedel från staten. Attraktiv arbetsplats och goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Alla har kunskap om sitt uppdrag vilket ger trygghet i yrkesrollen. Målet är delvis uppfyllt Mentorsmodell antagen för sjuksköterskor och chefer. Värdegrundsutbildning pågår. Omvårdnadslyft och vård- och omsorgscollege. Medarbetare inom hemtjänsten har tillgång till planeringen digitalt. Genomförandeplaner upprättas och följs upp, vilket också tydliggör uppdraget. God ekonomisk hushållning. Medarbetare är schemalagda när det finns behov i verksamheten. Målet är delvis uppfyllt Aktivt arbete med projekt Hela Tiden, samplanering, påverkningsbara scheman. Verksamhetsfakta och nyckeltal Antal tillsvidareanställda 31/ omräknat till antal årsarbetare 457,8 485,0 479,2 Andel sjukskrivna (%) 7,4 7,3 6,9 Antal Platser särskilt boende Brukare med hemtjänstinsats Brukare i LSS-boende Brukare med personlig assistans

Kortfakta om Hedemora kommun

Kortfakta om Hedemora kommun Årsredovisning 2010 Kortfakta om Hedemora kommun Yta Hedemora kommun har en yta på 840 km 2. Invånare Antalet invånare i kommunen är 15 164 (31 dec 2010). I centrala Hedemora är antalet invånare cirka

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Färgelanda kommun. årsredovisning

Färgelanda kommun. årsredovisning Färgelanda kommun årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommunstyrelsens ordförande.................... 1 Målrapportering............................... 2

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Allmän översikt... 2 Målområden... 4 Ekonomiskt utfall och ställning i korthet... 15 Finansiell analys - kommunkoncernen... 16 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

KOMMUNENS ORGANISATION

KOMMUNENS ORGANISATION årsredovisning 2010 KOMMUNENS ORGANISATION Kommunfullmäktige (41 ledamöter) Revision Barn- och utbildningsnämnd (11) Kultur- och fritidsnämnd (9) Barn- och utbildningsförvaltning Socialnämnd (11) Socialförvaltning

Läs mer

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP 2014 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 Sidan 1 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2013-01-08 Dokumentnamn Budgetrapport

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN

Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN Foto: Eva Kvant Olsson, Ivar Svensson och Tina Thornberg Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN Inledning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I BALANS 2010 DAGS FÖR VISIONSARBETE Bokslutet för 2010 visar ett

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsbudget 2014 och plan för 2015-2018 Innehållsförteckning Organisation... 1 Ekonomiska förutsättningar... 2 Driftbudget... 8 Kommunala organisationen Kommunstyrelse... 9 Bildningsnämnd... 12 Omsorgsnämnd...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning År 2013 i korthet... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Förvaltningsberättelse Allmän översikt... 4 Målområden... 7 Ekonomiskt utfall och ställning i korthet...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer