Årsredovisning Bilaga: Verksamheternas berättelser i korthet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Bilaga: Verksamheternas berättelser i korthet"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Bilaga: Verksamheternas berättelser i korthet

2 Innehåll 1 VERKSAMHETERNAS BERÄTTELSER I KORTHET Kommunstyrelsen (inkl. Räddningstjänst) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Omsorgsnämnden, Socialförvaltningen Omsorgsnämnden, Vård- och omsorgsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Överförmyndarnämnden Barnbokslut KONCERNBOLAGENS BERÄTTELSER I KORTHET Hedemorabostäder AB Hedemora Energi AB

3 1 Verksamheternas berättelser i korthet 1.1 Kommunstyrelsen (inkl. Räddningstjänst) Ordförande: Ulf Hansson (s) Förvaltningschef: Lena Stoltz, januari- augusti Uppdrag Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för strategiska och övergripande frågor. Här bereds också ärenden till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och tillhörande utskott. Dessutom finns flera centrala stödfunktioner i förvaltningen. Året som gått Under året har det genomförts flera betydande framtidssatsningar för att utveckla servicen till invånarna i Hedemora kommun. Ett antal nyckelpersoner har anställts för att leda detta arbete, däribland ekonomichef, personalchef samt ny kommunchef med tillträde den 1 januari I september inleddes ett samarbete med polismyndigheten Dalarna i form av en gemensam reception. Samarbetet är unikt i Sverige och innebär att kommunen utför förvaltningsuppgifter för polismyndighetens räkning. Receptionen är en strategisk investering för att öka servicen och tillgängligheten för medborgarna. Den inrymmer även konsthall och nya sammanträdeslokaler. Ett nytt resecentrum vid stationsområdet håller på att ta form och beräknas vara färdigt våren I resecentrum ingår turistbyrå, resebyrå, bussgods och arbetsledning för busstrafik. Där ska invånare och turister kunna köpa biljetter till olika arrangemang och resor samt få information om kommunen och dess olika besöksmål. 3

4 Dala Vind har i samarbete med Hedemora Energi byggt en vindkraftpark belägen vid Högtjärnsklack i Garpenberg. Förvaltningen har köpt 0,7 vindkraftverk, vilket täcker en del av elbehovet för kommunens verksamheter. Huvuddelen av det stora IT- projektet Infra 2010 har slutförts. Det ska förenkla administrationen och förbereder för avancerad e-tjänsthantering. Kommunens krishanteringsplan har reviderats och förvaltningarna har påbörjat arbetet med egna delplaner. Risk- och sårbarhetshetsanalys för kommunen har uppdaterats. Ekonomi Utfall Driftkostnader (mkr) Politik 5,2 4,0 Ledning -- 2,8 Adm. avdelningen -- 4,4 IT-avdelningen 3,3 4,3 Ekonomiavdelningen 7,4 9,8 Personalavdelningen 9,5 10,9 Näringsliv 3,8 3,9 Lokal o Mark -- 25,8** Räddningstjänsten 12,0 12,3 KSF övergripande -- 0,2 Summa nettokostnader 90,1* 78,4 Tilldelad ram 92,1 69,5 Avvikelse 2,0-8,9 *Ingår Trafik o Planering, Bilsamordning, Närtrafikenheten med 21mkr övergick dessa verksamheter till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. - - Organisationsförändringar gör att jämförbarhet med år 2012 ej är möjlig. ** Delvis ny verksamhet 2012 Överförmyndarverksamheten redovisas som separat nämnd. Investeringar, mkr IT-satsningar 5,2 0,7 Infrastruktur -2,2 10,1 Renovering lokaler 5,9 0,8 Ny reception 0,0 0,2 Vindkraftverk 6,4 19,0 Övrigt 0,0 0,3 Summa 15,3 31,1 Kommentar Under året har omdisponeringar gjorts mellan kommunstyrelsen och gemensamma kostnader, vilket inte beaktats i redovisningen. Det innebär att kommunstyrelsen skulle haft 4,5 miljoner kr (mkr) mer i budget. En annan väsentlig orsak till underskottet på 8,9 mkr är att Lokal- och markavdelningen övertagit verksamheter under året. Ekonomiavdelningen har under året behövt förstärka de personella resurserna för att klara sina åtaganden. Även IT-avdelningen har haft en hög belastning, då många IT-projekt slutförts, vilket inneburit behov av extrapersonal. En del av kommunens gemensamma datakostnader har även i sin helhet belastat IT-avdelningen. Mål Mål och nyckeltal kommer under år 2013 att ses över och eventuellt revideras. Vi ska vara serviceinriktade Vi ska ha hög tillgänglighet, korta svarstider och en användarvänlig hemsida. Den nya gemensamma receptionen tillsammans med Polismyndigheten Dalarna innebär en stor satsning på förbättrad service och tillgänglighet för allmänheten. SKL:s senaste jämförelse av kommunernas webbsidor visade att Hedemoras sida håller medelnivå. Arbetet med en ny extern webbsida har påbörjats och fortsätter En utredning har påbörjats om möjligheten att införa en Hedemoramodell av en så kallad frontdesk. Utredningen Bättre service till Hedemorabon från verksamhetsperspektiv till medborgarperspektiv ska kunna vara basen för fortsatt utvecklingsarbete avseende e-tjänster, tjänstegarantier och ärendehantering. Utvecklingsarbetet Bilden av Hedemora har fortsatt. Allmänheten har bland annat fått lämna synpunkter via en webbenkät, djupintervjuer och en fokusgrupp. Arbetet fortsätter under Kommunen har tillsammans med Hedemora Energi AB stöttat 16 byalag inför utbyggnad av bredband på landsbygden genom projektet Fiber till byn. För att utveckla integrationsarbetet och arbeta för att nya kommuninvånare ska vilja bo och arbeta i kommunen har en ny tjänst som integrationsstrateg inrättats. 4

5 Under 2012 hade 110 ungdomar sommarjobb i kommunens regi. Ungdomarna arbetade med många olika arbetsuppgifter runt om i kommunen. Musikgrupperna gjorde över 50 spelningar, bland annat på våra äldreboenden. Ett nytt inslag var uppdrag som fotograf, vilket resulterade i foton att använda i vår marknadsföring. Dessutom ledde sommarjobbare ett kollo för invandrarbarn i Vikmanshyttan och ansvarade för lunchserveringen under Midnattssolrallyt. Unga till arbete är ett tre-årigt projekt som vänder sig till ungdomar mellan 18 och 24 år. De har antingen försörjningsstöd från socialtjänsten eller aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen. Cirka 20 ungdomar var inskrivna samtidigt under 2012 och ca 80 % har gått vidare till studier eller arbete. Steget ut är en arbetsmarknadsinsats riktad mot funktionshindrade som syftar till att få fler i arbete. Projektet drivs i samarbete med arbetsförmedlingen. Under 2012 hade fyra personer anställningar med statligt stöd (OSA). Personerna hade sin arbetsplats inom Mini-Maxi. Vi ska förenkla och förbättra våra processer och handläggning Vi ska effektivisera våra processer och öka vår medvetentenhet om hur de påverkar varandra. Slutförandet av IT-projektet Infra 2010 med den nya IT-plattformen förenklar administrationen och lägger grunden för avancerade e-tjänstlösningar. Utbyggnaden av det trådlösa nätverket innebär att tillgängligheten för bärbara datorer har ökat. En telefoniupphandling tillsammans med Dalarnas övriga kommuner har genomförts och innebär en minskad kostnad för kommunen. Kommungemensamma mallar för tjänsteskrivelser och andra administrativa dokument har implementerats och en ny dokumenthanteringsplan har utarbetats. Lokal- och markavdelningen har byggt upp en fungerande organisation. Den ekonomiska situationen med kapitalkostnader för kommunens fastigheter samt kostnadssituationen för kommunens verksamhetslokaler har klarlagts. En hyresmodell för kommunens verksamhetslokaler har antagits av kommunfullmäktige. Ett nytt folkhälsoavtal med Landstinget Dalarna har tecknats med särskilt fokus på tidiga insatser för barn och unga. Avtalet är kopplat mot elva nationella folkhälsomål. Ett arbete med en övergripande folkhälsoplan för kommunen har påbörjats i syfte att säkerställa målen i avtalet. Genom den nyinrättade tjänsten som integrationsstrateg kommer kommunens integrationsarbete att kunna samordnas, effektiviseras och utvecklas på ett bättre sätt än idag. Energi- och klimatstrategin har antagits av kommunfullmäktige och de lokala miljömålen har reviderats och anpassats till Dalarnas nya miljömål. Arbetet med att formulera utmanande handlingsplaner inom klimat- och energiområdet har intensifierats. Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling som verktyg och delstrategi i kommunens hälsofrämjande arbete har implementerats i verksamheterna. Under året har stor vikt lagts vid att få in ett brett hållbarhetsperspektiv i arbetet med kommunens översiktsplan, där förvaltningen deltagit aktivt i teman rörande landsbygd, energi, teknisk försörjning, natur, miljö samt näringsliv och arbete. Processen för utveckling av biosfärsområdet runt Dalälven/Hovran har inletts. Totalt cirka 300 anställda och politiker har deltagit i olika jämställdhetsutbildningar. Till detta kommer de förvaltningar som redan tidigare påbörjat och nu fortsätter sitt jämställdhetsarbete. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen liksom Kultur- och fritidsförvaltningen avslutade ett år långa utbildningar inom utvecklingsarbetet JÄMT i Hedemora. De har fått grundläggande kunskaper om jämställdhet och jämställdhetsintegrering, lärt sig kartlägga sin verksamhet, göra analyser och skriva handlingsplaner. Under hösten påbörjade Socialförvaltningen sin utbildning och kommunstyrelseförvaltningen genomförde en kortare utbildning, liksom de politiker som tidigare av olika skäl inte kunnat delta. Ett 60-tal personer från hemtjänsten deltog i en utbildningssatsning kallad Vård på lika villkor under våren och lika många under hösten. 5

6 Under året blev ytterligare fem förskolor jämställdhetsmärkta med På lika villkor. Fem nya förskolor påbörjade i augusti en 1½ år lång utbildning i syfte att söka jämställdhetsmärkning Kommunen ska ha en kompetensförsörjningsplan och tydlig ansvarsfördelning Vi ska se över vilken kompetens som finns och behövs inom kommunens verksamheter. Arbetet med att ta fram en personalförsörjningsplan med tydlig ansvarsfördelning inför kommande rekryteringsbehov har påbörjats och planen är under utarbetande. Personalavdelningen har stöttat i arbetet med att erbjuda heltidsanställningar inom vård- och omsorgsförvaltningen. Ett arbete med återkommande ledardagar har fortsatt och syftar till att utveckla ledarskapet genom olika inspirerande och stöttande aktiviteter. Personal från kommunstyrelseförvaltningen har genomgått jämställdhetsutbildning. Tillgång till korrekt och tydlig redovisning samt ökad ekonomisk medvetenhet Ekonomiavdelningen har kartlagt sin verksamhet och arbetat med en handlingsplan för att säkerställa kommunens redovisning. En ny ekonomichef började i februari. Verksamhetsfakta och nyckeltal Antal tillsvidareanställda 31/ omräknat till antal årsarbetare ,8 Andel sjukskrivna (%) 2,94 3,81 2,07 6

7 1.2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Mikael Gotthardsson (c) Förvaltningschef: Torbjörn Larsson Uppdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska enligt lag fullgöra kommunens uppgifter inom: miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll, prövning och tillsyn enligt miljöbalken, plan- och byggnadsväsendet, bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, trafikföreskrifter och trafikövervakning, kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken. Inom Hedemora kommuns miljö- och samhällsbyggnadsverksamhet ligger även ansvaret för: kart- och mätverksamhet, energirådgivning, kommunens bilpool. Året som gått Till detta verksamhetsår tillkom en ny avdelning, trafik- och planeringsavdelningen, varför förvaltningen utökats till 18 tjänster. Miljöavdelningen har slutfört projekt avseende kemikalietillsyn inom lantbruket, PCB, tatuering och piercing, energitillsyn större lokaler samt kontroll av mjukglass inom livsmedel. Ett arbete med att förbättra de enskilda avloppssystemen i Långens och Amungens avrinningsområde pågår. Antalet tillsynsbesök har under året ökat, både på livsmedelssidan och inom miljö- och hälsoskydd. Bygglovssidan har haft ett mycket arbetsamt år i och med Bolidens expansion i Garpenberg. Byggarbetsplatsen är idag den tredje största i landet, vilket tagit mycket kraft och tid för personalen gällande handläggning, samråd och tillsyn. Som följd har inte beslut kunnat levereras så som lagen kräver till andra bygglovssökande och många har fått längre handläggningstider än tidigare. Antalet ärenden har dock minskat med 15 % under året. 7

8 På plansidan har fokus legat på att ta fram underlag för den kommunala översiktsplanen samt tillägget gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Under året har fyra detaljplaner vunnit laga kraft. Kartavdelningen har implementerat ett nytt system för geografisk information som kommer ge de kommunala användarna mer och bättre kartinformation. I samband med implementeringen genomfördes ett byte av kordinatsystem, som därmed samstämmer med riket i övrigt. Trafikavdelningen har arbetat fram ett nytt leasingavtal för kommunens leasingbilar och övergått till en mindre bilstorlek. Ekonomi Drift nettokostnad, mkr Nämnd 0,3 0,2 Kontor 9,7 9,8 Trafik och planering 0,7 * 0,7 Kollektivtrafik 8,2* 7,7 Närtrafik 13,5* 13,5 Bilsamordning -0,2* -0,5 Stadsbyggnad -1,2-1,5 Miljö 0-0,8 Parkeringsövervakning 0 0 Summa nettokostnader 8,8 29,1 Tilldelad ram 8,9 27,9 Avvikelse -0,1-1,2 *Verksamheterna hörde till kommunstyrelseförvaltningen under denna period. Investeringar, mkr Uppdatering GIS 0 0,2 Summa 0 0,2 Kommentar Underskottet beror delvis på att beställd kollektivtrafik i maj 2012 inte fått full kostnadsteckning i budget. Investeringen gäller en uppdatering av det kommunala GIS-systemet. Mål Kommunmedborgarna och det lokala näringslivet har ett stort förtroende för medarbetarna Målet att servicegraden ska vara hög försöker vi uppfylla, dock har leveranstider på beslut inom bygglovsavdelningen ökat på grund av stora byggprojekt (Boliden), ny lagstiftning samt sjukdomar. Bemötandefrågor är något vi försökt utveckla under året. Vi tillvaratar och tydliggör våra resurser Vi försöker hela tiden dokumentera arbetsrutiner för bättre effektivitet och produktion. Vid revisioner som genomförts under året påpekas att vi kan bli bättre på att dokumentera rutiner i vårt dagliga arbete. Vi har tydliga utvecklings- och utbildningsplaner för medarbetarna Under året har varje medarbetare medverkat i framtagande av individuella planer, som leder till att varje medarbetare får ett ökat ansvar för sina uppdrag. Bra uppföljning av förvaltningens ekonomi Under året har redovisningen inte varit tillfreds beroende på problem med överföring av medel och resurser vid flytt av trafik- och planeringsavdelningen till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 8

9 Verksamhetsfakta och nyckeltal Verksamhet Måltal Livs Utförd tillsyn/planerad tillsyn 0,8 0,84 1,0 1,0 Handläggningstider Bygg (dagar) Antal anställda 31/ Antal årsarbetare 31/12 14,8 16,8 17,8 Andel långtidssjukskrivna (%) 4,78 2,91 6,53 9

10 1.3 Utbildningsnämnden Ordförande: Anki Rooslien (s) Förvaltningschef: Torgny Karlsson Uppdrag Utbilningsnämndens uppdrag är att svara för utbildning av barn och elever från förskola till vuxenutbildning. Ansvarsområdet innefattar också folkbibliotek, musikskola och kostenhet. Förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning. Musikskola frivillig instrumental- och sångutbildning. Stadsbiblioteket. Kostenheten mat till barn och äldre. Året som gått Implementeringen av de nationella skolreformerna inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och särskolan har fortsatt Nya läroplaner, nya kursplaner, nytt betygssystem är några av reformerna. Den stora utmaningen för förvaltningen är att effektivisera organisationen och anpassa verksamheten efter de medel som tilldelas. Strukturella förändringar är därför nödvändiga för att barn och elever ska få den utbildning och det stöd de har rätt till för att uppnå målen. Som ett led i denna process avvecklades skolan i Stjärnsund och eleverna flyttades till Smedby skola. Eftersom personaltätheten minskat inom grundskolan de senaste åren, och antal elever i behov av särskilt stöd är stort, redovisar flera grundskolor ett negativt ekonomiskt resultat. Barnantalet i förskolan ökar och inom grundskolan är elevantalet tämligen konstant, medan det på gymnasiet är en fortsatt minskning. Utmaningen på gymnasiet är att anpassa organisationen till färre elever. Hedemora kommun blev under hösten 2012 medlem i den regionala gymnasiesamverkan, GYSAM. Detta ger eleverna större möjlighet att välja utbildningar inom regionen trots ett mindre utbildningsutbud på Martin Koch-gymnasiet. 10

11 En ny gemensam ledningsorganisation för vuxenutbildningen och gymnasiet har genomförts. Syftet är att ytterligare förbättra samarbetet mellan utbildningarna. En större ombyggnation av köket och matsalen i Vikmanshyttans skola har påbörjats. Ombyggnaden ska vara klar till sommaren Ekonomi Utfall Driftkostnader (mkr) Utbildning och ,7 barnomsorg Kostenheten 12,8 14,4 Bibliotek 6 6,1 Musikskolan 4 4,4 Summa 316,8 320,6 nettokostnader Tilldelad ram 317,1 318 Avvikelse 0,3-2,6 Investeringar, mkr ,8 3,3 Summa 2,8 3,3 Kommentar Utbildningsförvaltningen redovisar ett underskott på 2,6 mkr. Det avser huvudsakligen personalkostnader i form av extra resurser för att stötta elever med särskilda behov och svårigheter att nå målen. Vidare har det tillkommit ökade hyreskostnader på grund av ombyggnation av skolköket i Vikmanshyttan. Utbildningsförvaltningen har investerat 0,9 mkr i skolans- och förskolans utemiljö under Gymnasieskolan har investerat i maskiner och fordon till Bygg- och anläggningsprogrammet för 1,7 mkr. Mål - Alla elever lämnar grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. - Barn och elever upplever trivsel och trygghet i skolan. - Barn och elever upplever att de har ett inflytande över sitt lärande. - Alla elever lämnar gymnasiet med godkända slutbetyg senast efter fyra år. - Antal fysiska och digitala besök vid bibliotekets webbplats är minst oförändrat trots färre kommuninvånare. - Andelen nöjda matgäster vid skolrestaurangerna ökar. - Hedemora Lärcentrum erbjuder utbildning för vuxna och kompetensutveckling av personal i företag och organisationer. - Musikskolan ger elever färdighet i ämnet, tränar elevernas uttrycksförmåga, fantasi och kreativitet. Kommunens uppdrag är att samtliga elever ska lämna skolan med fullständiga betyg. Fortfarande finns brister i måluppfyllelsen vad gäller elevernas resultat i förhållande till kunskapskraven inom såväl grundskola som gymnasiet. 11

12 Verksamhetsfakta och nyckeltal Andel elever med godkända slutbetyg i grundskolan (%) f=flickor, p=pojkar 88,5 (f) 80,6 (p) 84,0 (f) 73,9 (p) 90,3 (f) 76,5 (p) Barn och elever upplever trygghet och trivsel i grundskolan (elevenkät, skala 1-4, medelvärde 2,5) - - 2,89 (f) 2,67 (p) f=flickor, p=pojkar Barn och elever som upplever att de har inflytande över sitt lärande (elevenkät, skala 1-4, medelvärde 2,5) - - 2,92 (f) 2,75 (p) f=flickor, p=pojkar Andel elever som lämnar gymnasieskolan med fullständiga betyg inom fyra år (%) Antal fysiska och digitala besök vid biblioteket fysiska digitala Andelen nöjda matgäster vid skolrestaurangerna (%) f=flickor, p=pojkar 66 (f) 56 (p) 65 (f) 61 (p) 67 (f) 73 (p) Antal tillsvidareanställda 31/ omräknat till antal årsarbetare 436,5 440,2 421,3 Andel sjukskrivna (%) 4,6 4,1 4,4 12

13 1.4 Omsorgsnämnden, Socialförvaltningen Ordförande: Per Jansson (s) Förvaltningschef: Anders Jacobson Uppdrag Socialförvaltningen svarar i huvudsak för: kommunens individ och familjeomsorg, boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, olika former av sysselsättningsverksamhet, mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Arbetet bedrivs främst med stöd av socialtjänstlagen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, lag om missbrukare i vissa fall och föräldrabalken. Året som gått Trenden håller i sig med ett ökat antal asylsökande familjer och ensamkommande flyktingbarn. Cirka 50 nya flyktingar togs emot under året med permanent uppehållstillstånd (avtal: 30). Det har inneburit fortsatt ökad arbetsbelastning Förvaltningen driver idag tre större projekt som syftar till att skapa förutsättningar för de kommuninvånare som står längst ifrån arbetsmarknaden. Under året har totalt 125 personer deltagit i något av dessa tre projekt. På väg till jobbet är ett två-årigt EU-projekt som drivs tillsammans med Avesta kommun och startades upp i september personer från Hedemora var inskrivna i projektet under Kraften är en verksamhet som finansieras tillsammans med Södra Dalarnas Samordningsförbund. Kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget samverkar för att stödja människor i behov av rehabilitering med syfte att komma närmare arbetslivet. Var och en utifrån sin förmåga. Cirka 35 personer var inskriva under

14 Mini-Maxi har tre verksamhetsgrenar: service, verkstad och Nygammalt (secondhand butik) samt externa praktikplatser. Under 2012 hade Mini- Maxi 60 personer inskrivna. Betydligt fler personer med missbruks- och beroendeproblem ansökte och beviljades vård i öppenvård eller på institution jämfört med Denna grupp tenderar att variera över tiden. Under året har det gjorts en översyn och 2013 kommer behandling på hemmaplan att utökas. Antalet inskrivna i boendestödet ökade med 7,5 % under året, vilket följer trenden de senaste åren. Vuxna och unga med psykisk funktionsnedsättning, som bor i eget boende, tenderar att bli fler i samhället och börjar krypa ner i åldrarna kommer det att startas en sysselsättningsgrupp för unga vuxna. Arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har påbörjats under året och ambitionen är att presentera ett förslag till nämnden under hösten Syftet är att få ett verktyg där vi kan säkerställa att rätt insatser görs vid rätt tillfälle. Ekonomi Utfall Driftkostnader (mkr) Nämnd 0,4 0,4 Gemensam adm IFO 5,1 5,8 Boendestöd 16,9 16,9 Ekonomisektion 14,7 15,9 Vuxna missbruk/psyk 6,7 8,4 Barn o Ungdom 20,5 20,3 Asyl -1,5 0 Mini-Maxi 3,4 3,4 Flykting -0,2-0,7 Råd o stöd 0,1 0,1 Bonvena -1,2-0,7 Summa 65,0 69,8 nettokostnader Tilldelad ram 65,3 64,4 Avvikelse 0,3-5,4 Investeringar, mkr Övriga inventarier 0,1 0,1 Buss 0,1 Summa 0,1 0,2 Kommentar Nettokostnaderna uppgick till 69,8 mkr. Det sammanlagda resultatet blev ett underskott på 5,4 mkr. Avvikelsen beror bland annat på en tvist med Sollefteå kommun angående ansvar för en placeringskostnad, som är under utredning och rättslig prövning. 900 tusen kr (tkr) har bokats upp i bokslutet för denna kostnad. Boendestöd har personalkostnader för en ej budgeterad hemmaplanslösning samt konvertering av tjänst från deltid till heltid. Budgeten överskreds där med 446 tkr. Försörjningsstödet för 2012 blev 13,1 mkr vilket är 2,1 mkr över budget. Vuxensektionen har haft fler familjehems- och institutionsplaceringar än beräknat, vilket medförde ett underskott på 800 tkr. Barn- och ungdomssektionen har haft tillfälligt inhyrd personal, vilket kostade 1,2 mkr. Placeringskostnaderna överskred budget med 600 tkr. Mål Garantera den enskilde kommuninvånaren en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor Antal beslut fattade under året gällande försörjningsstöd: st. (3 130) 1 Antal avslagsbeslut: 226 st. (262) Antal återvisade ärenden från förvaltningsrätt/klient fick rätt: 4 st. Säkerställa att barn och unga får möjlighet att växa upp under trygga och utvecklande uppväxtvillkor och skydd i utsatta situationer För att leva upp till ovanstående mål, arbetar vi i nära samarbete med skolan, landstinget och polisen. Antal barn placerade i familjehem under året: 53 st. varav 25 nya placeringar (58) Antal barn placerade på institution under året: 23 st., varav 15 nya placeringar (11) Antal barn med insatserna kontaktfamilj/ kontaktperson under året: 49 st. varav 10 nya (57) 1 År

15 Det långsiktiga målet för 2015 när det gäller försörjningsstöd är 700 kr per invånare och år Arbetslösheten har ökat i kommunen, vilket medfört fler försörjningsstödsärenden. Kostnaden för försörjningsstöd ökade med 10,7 % jämfört med 2011 och uppgår till 873 kr per innevånare och år. Verksamhetsfakta och nyckeltal Antal tillsvidareanställda 31/ omräknat till antal årsarbetare 70,0 65,3 75,4 Andel sjukskrivna (%) 5,38 5,98 4,88 15

16 1.5 Omsorgsnämnden, Vård- och omsorgsförvaltningen Ordförande: Per Jansson (s) Förvaltningschef: Erika Barreby Uppdrag Att ge stöd, service och omvårdnad åt kommuninvånare som inte själva klarar av sin vardagssituation. Ett flertal lagar och riktlinjer styr verksamheten, som består av: hemtjänst, dagverksamhet och stöd i olika former (t ex anhörigstöd) som ska göra det möjligt för äldre och funktionshindrade att bo kvar hemma, särskilda boendeformer som ska inrättas för dem som behöver särskilt stöd (socialtjänstlagen), en god hälso- och sjukvård som ska erbjudas dem som bor i särskilt boende (hälso- och sjukvårdslagen), LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), t.ex. gruppbostad, personlig assistans eller daglig verksamhet, bostadsanpassning som kan underlätta kvarboende i egen bostad. Året som gått Övergripande Hemsjukvården kommunaliserades i hela länet vid årsskiftet. Förberedelser har pågått både regionalt och lokalt hela året. HSR-enheten har organiserats i tre områden, som överensstämmer med ordinärt boendes (hemtjänstens) indelning. Ingen åldersgräns finns för hemsjukvården, utan den omfattar alla, även barn. Arbetet med projektet Hela Tiden har genomsyrat hela verksamheten under året. Projektets syfte är att optimera bemanningen och minska intaget av vikarier. Påverkningsbart schema har införts i delar av verksamheten. Samplanering görs i stor utsträckning mellan enheter. 16

17 Aktivitetsparken (Henemoren) för äldre invigdes under hösten och ska bidra till fysiskt och psykiskt välmående hos kommunens äldre invånare. Seminarier i syfte att samla in boendeidéer för äldre genomfördes i flera kommundelar ( Bo bra på äldre dar ). Arbetet sammanställdes i en rapport som redovisades för omsorgsnämnden och lämnades till kommunstyrelsen. Rapporten ska vara ett underlag i kommunens långsiktiga planering för boende för äldre, tiden innan det blir aktuellt med vård- och omsorgsboende. En demensplan har tagits fram med anledning av att de nationella riktlinjerna fastställts. Ett projekt i Smedby har pågått under året som handlat om att hjälpa äldre att komma till affären och handla själva. Syftet var att äldre skulle få välja sina varor och få komma ut och träffa människor. Hemtjänst Inom ordinärt boende har serviceinsatser som städ minskat i samband med att RUT-avdrag infördes. Verksamheten har märkt en förskjutning, d.v.s. färre brukare men med betydligt större behov av vård. I ett led att minska kostnaderna erbjuds inte längre matdistribution av kommunen. Kommuninvånarna kan istället anlita externa tjänster. Som effektivisering har smartphones införts för hemtjänstpersonalen. Med dem underlättas administrationen avsevärt. Medarbetare kan med hjälp av telefonerna bland annat se sin arbetsplan för dagen och registrera insatser. Trygghetslarmen har bytts ut mot digitala larm. Anledningen är att vi måste ha en teknik som fungerar i hela kommunen även när Telia byter ut det analoga nätet. Timtaxa har införts för att få ett mer lättförståeligt system än tidigare. Särskilda boendeformer Fem boendeplatser stängdes på Granen i Långshyttan för att sänka kostnaderna. Korttidsplatserna samlades på en avdelning på Vinstragården för att effektivisera utnyttjandet av platserna bättre. LSS-verksamhet Gruppbostaden Hjalmar öppnades under 2012 för att bereda plats år de brukare som köat inom LSS. Utökningen av en plats på Norrbygatan är ett led i att skapa större enheter för att på så sätt sänka kostnaden per plats. En plan för LSS-området de närmaste åren har tagits fram och arbete pågår med en långsiktig strategisk plan för att sänka kostnadsnivån. Dagverksamheterna Ängen och Korpen har slagits ihop till en enhet och därmed gjort det möjligt att lägga ner Lilla Korpen. Ett brukarråd har införts för att brukarna ska ges större utrymme att påverka sin verksamhet. Ekonomi Drift nettokostnad, mkr Gemensam adm. 12,4 12,5 Bemanningen 0,3 5,2 Hälso- sjukvård, 14,9 14,4 rehab Särskilt boende 74,1 75,3 Ordinärt boende 65,0 63,5 LSS 98,6 98,8 Summa 265,3 269,7 nettokostnader Tilldelad ram 262,8 265,2 Avvikelse 2,5 4,5 Investeringar, mkr Inventarier, teknisk 1,4 0,7 utrustning Summa 1,4 0,7 Kommentar Årets resultat är ett underskott på 4,5 mkr eller 1,7 % avvikelse från budget. Effektiviseringar med hjälp av Hela Tiden -projektet uppnås inte i den takt som varit önskvärd och som förutsattes i årets budget. Försäkringskassans omprövning av assistansärenden innebär en kostnadsövervältring till kommunen. Personer som blivit av med LASSersättning har istället erhållit insatser enligt LSS eller hemtjänst. Sedan korttidsplatserna förlades på en enhet har kostnaderna till landstinget för utskrivningsklara äldre kunnat undvikas. För att minska det prognostiserade underskottet har olika åtgärder vidtagits under året, bland annat minskat antal platser inom särskilt boende för äldre, stoppade fortbildningsinsatser och övertidsstopp från och med september. 17

18 Mål Handläggning ska utgå från den enskildes behov, alla ska uppleva ett bra bemötande och bra service samt få sina insatser verkställda oberoende av kön. Vårdskador ska förebyggas. Målet är delvis uppfyllt Handläggare har gått jämställdhetsutbildning och personal inom ordinärt boende går jämställdhetsutbildning. Hälften av hemtjänstpersonalen har nu genomgått JÄMT-utbildning. Kvalitetssäkring av beslut sker, genomförandeplaner upprättas och revideras regelbundet. Registreringar har genomförts i kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativregistret. För detta utgår stimulansmedel från staten. Attraktiv arbetsplats och goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Alla har kunskap om sitt uppdrag vilket ger trygghet i yrkesrollen. Målet är delvis uppfyllt Mentorsmodell antagen för sjuksköterskor och chefer. Värdegrundsutbildning pågår. Omvårdnadslyft och vård- och omsorgscollege. Medarbetare inom hemtjänsten har tillgång till planeringen digitalt. Genomförandeplaner upprättas och följs upp, vilket också tydliggör uppdraget. God ekonomisk hushållning. Medarbetare är schemalagda när det finns behov i verksamheten. Målet är delvis uppfyllt Aktivt arbete med projekt Hela Tiden, samplanering, påverkningsbara scheman. Verksamhetsfakta och nyckeltal Antal tillsvidareanställda 31/ omräknat till antal årsarbetare 457,8 485,0 479,2 Andel sjukskrivna (%) 7,4 7,3 6,9 Antal Platser särskilt boende Brukare med hemtjänstinsats Brukare i LSS-boende Brukare med personlig assistans

19 1.6 Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Anna-Karin Dahl (s) Tillförordnad förvaltningschef: Anna Domeij Uppdrag Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att främja kultur-, fritids- och turistverksamhet i kommunen. Nämnden ska ha ett nära samarbete med föreningar och organisationer samt stimulera det arbete som bedrivs. Nämnden ska vidare fördela bidrag till föreningar och organisationer, tillgodose behovet av anläggningar och lokaler samt utveckla kommunen till ett attraktivt besöksmål. Året som gått Samarbete med Avesta kommun i Södra Dalarna Turism har inletts under året. Det tre-åriga projektet är delfinansierat av Region Dalarna och syftar till att lyfta den lokala turismen i södra Dalarna. Näringen har under året erbjudits utbildning i bokningsverktyget Citybreak, som är kopplat till webbsidorna sodradalarna.se och visitdalarna.se. Utbildningen vänder sig främst till företagare och föreningar i länet som vill marknadsföra sina erbjudanden om mat, boenden och evenemang på webbsidorna. Beslut har tagits om att hålla Brunnsjöns camping stängd under 2013 och kommunstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda framtiden för campingverksamheten i kommunen. Kultur- och ledarstipendium har utdelats och Kulturnatten genomfördes för nionde gången. Även detta år har tyvärr flera anläggningar varit utsatta för grov skadegörelse vilket drabbar verksamheten. Turistbyrån har börjat förberedelser för flytt till nya lokaler i resecentrum. Delar av förvaltningen har flyttat till nya lokaler i Tjäderhuset. Förvaltningens chef slutade efter 25 år och tillförordnad chef tillträdde i slutet av augusti. 19

20 Ekonomi Utfall Driftkostnader (mkr) Kulturenheten 1,2 1,2 Fritidsenheten 15,7 16,2 Turismenheten 0,09 0,4 Förvaltningsledning 7,3 7,1 Nämnd 0,2 0,3 Summa 24,5 25,2 nettokostnader Tilldelad ram 24,5 24,5 Avvikelse 0-0,7 Investeringar, mkr Större objekt 1,6 Summa 1,6 Kommentar Förvaltningen har en avvikelse på -700 tkr från budget. Del av orsaken till underskottet är elkostnader, samt att lagret på turistbyrån kostnadsbokförts som ett led i förändrade rutiner kring redovisningen. Investeringar har gjorts i Vasahallen, där en ny ridåvägg som går från taket ersatt den äldre, nytt ytskikt på sporthallsgolvet och nytt laminatgolv i bowlinghallen. Byte av matta i lilla bassängen har färdigställts. Mål Kultur-, fritids- och turistaktivitet som är tillgänglig; barn och unga prioriteras Nya tillgänglighetsanpassade lokaler har förberetts för turistbyråns verksamhet. Arbete med att göra aktiviteter tillgängliga digitalt har pågått under året. Webbsidan för Södra Dalarna Turism kan nu översättas till engelska. Förutsättningar för rekreation och gemenskap i människors närmiljö Uppgiften att bidra till god kvalitet på och kring anläggningarna är ett löpande arbete där samverkan med föreningar och stiftelser är en viktig del. Stödja och stimulera föreningslivets kultur- och fritidsaktiviteter Kultur- och ledarstipendium har utdelats för uppmuntran och uppskattning av goda insatser. En kulturprofil efter lokala förutsättningar Med fokus på verksamhet för barn och unga har exempelvis aktiviteter som Lördag med barnen initierats. Utveckla Hedemora som turist- och arrangemangskommun Utbildning av näringen har genomförts i syfte att synliggöra och skapa fler turistiska erbjudanden. 20

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 www.pwc.se Riskbedömning Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 Ansvarsområden för nämnderna Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Socialnämndens budgetdokument 2014 Socialnämnden 2013-11-20 186

Socialnämndens budgetdokument 2014 Socialnämnden 2013-11-20 186 Socialnämndens budgetdokument Socialnämnden -11-20 186 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (24) Socialnämndens budgetdokument INLEDNING 4 UPPDRAG ÅT SOCIALNÄMNDEN 5 DET SKA VARA TRYGGT ATT ÅLDRAS PÅ TJÖRN. DEN

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 251 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-11-24 2 SN 145 Dnr 21.10 700 Ekonomisk uppföljning Ekonom Karin Johansson redovisar ekonomisk uppföljning för oktober månad. Ekonomisk uppföljning daterad 2010-11-08 Arbetsutskottets

Läs mer

Protokoll. Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar Barnbokslut 2014.

Protokoll. Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar Barnbokslut 2014. Protokoll Sammanträdesdatum 2015-10-08 Sida 16(21) Socialnämndens arbetsutskott SNau 128 Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar. Sammanfattning Barnbokslutet innehåller beskrivning

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Nämndplan Överförmyndarnämnden 2017

Nämndplan Överförmyndarnämnden 2017 Nämndplan 2017 Överförmyndarnämnden 2017 Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 3 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 4 3 Prioriteringar för 2017... 6 4 Mål för nämnden... 7 5

Läs mer

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015 Årsrapport Överförmyndarnämnden 1 Verksamhet 1.1 Uppföljning av uppdrag Kommunfullmäktige har fastställt grunduppdrag för varje nämnd/styrelse. Dessa följs upp utifrån hur nämnden/styrelsen bedömer att

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Norsjö Kommunförvaltning

Norsjö Kommunförvaltning Allmänna Utskottet Skol och Omsorgsutskottet Teknik och Fritidsutskottet Norsjö Kommunförvaltning Kommunchef Kommunchefens STAB - Personalchef - Ekonomichef - Kanslichef - Utredningschef Förvaltningens

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Svar till revisorerna, granskning av ej verkställda

Svar till revisorerna, granskning av ej verkställda TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2016-04-13 SN 2016/0169.01.06 0480-450885 Socialnämnden Svar till revisorerna, granskning av ej verkställda beslut Förslag till beslut

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1 Socialnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos 1 2013 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 134,0 132,0-2,0 Verksamhetens kostnader -480,1-482,1-2,0 Avskrivningar -1,5-1,5 Verksamhetens nettokostnader

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Omsorgsförvaltningennyckeltal

Omsorgsförvaltningennyckeltal Omsorgsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Särskilt boende 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,5 5,5 4,7 4,2 3,7 5,9 4,3 4,4 4,3

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren STORFORS KOMMUN Datum 2016-03-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Onsdag den 16 mars 2016, kl. 18.00. Plats: Sammanträdesrum Valsaren,

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Bilaga till verksamhetsberättelse

Bilaga till verksamhetsberättelse SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 1 Bilaga till verksamhetsberättelse Verksamhetsmått 2014-12-31 Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut* Budget* Prognos Bokslut*2 I Vård- och omsorgsnämnden 2012 2013 2013 2014

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer