Årsredovisning Bilaga: Verksamheternas berättelser i korthet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Bilaga: Verksamheternas berättelser i korthet"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Bilaga: Verksamheternas berättelser i korthet

2 Innehåll 1 VERKSAMHETERNAS BERÄTTELSER I KORTHET Kommunstyrelsen (inkl. Räddningstjänst) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Omsorgsnämnden, Socialförvaltningen Omsorgsnämnden, Vård- och omsorgsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Överförmyndarnämnden Barnbokslut KONCERNBOLAGENS BERÄTTELSER I KORTHET Hedemorabostäder AB Hedemora Energi AB

3 1 Verksamheternas berättelser i korthet 1.1 Kommunstyrelsen (inkl. Räddningstjänst) Ordförande: Ulf Hansson (s) Förvaltningschef: Lena Stoltz, januari- augusti Uppdrag Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för strategiska och övergripande frågor. Här bereds också ärenden till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och tillhörande utskott. Dessutom finns flera centrala stödfunktioner i förvaltningen. Året som gått Under året har det genomförts flera betydande framtidssatsningar för att utveckla servicen till invånarna i Hedemora kommun. Ett antal nyckelpersoner har anställts för att leda detta arbete, däribland ekonomichef, personalchef samt ny kommunchef med tillträde den 1 januari I september inleddes ett samarbete med polismyndigheten Dalarna i form av en gemensam reception. Samarbetet är unikt i Sverige och innebär att kommunen utför förvaltningsuppgifter för polismyndighetens räkning. Receptionen är en strategisk investering för att öka servicen och tillgängligheten för medborgarna. Den inrymmer även konsthall och nya sammanträdeslokaler. Ett nytt resecentrum vid stationsområdet håller på att ta form och beräknas vara färdigt våren I resecentrum ingår turistbyrå, resebyrå, bussgods och arbetsledning för busstrafik. Där ska invånare och turister kunna köpa biljetter till olika arrangemang och resor samt få information om kommunen och dess olika besöksmål. 3

4 Dala Vind har i samarbete med Hedemora Energi byggt en vindkraftpark belägen vid Högtjärnsklack i Garpenberg. Förvaltningen har köpt 0,7 vindkraftverk, vilket täcker en del av elbehovet för kommunens verksamheter. Huvuddelen av det stora IT- projektet Infra 2010 har slutförts. Det ska förenkla administrationen och förbereder för avancerad e-tjänsthantering. Kommunens krishanteringsplan har reviderats och förvaltningarna har påbörjat arbetet med egna delplaner. Risk- och sårbarhetshetsanalys för kommunen har uppdaterats. Ekonomi Utfall Driftkostnader (mkr) Politik 5,2 4,0 Ledning -- 2,8 Adm. avdelningen -- 4,4 IT-avdelningen 3,3 4,3 Ekonomiavdelningen 7,4 9,8 Personalavdelningen 9,5 10,9 Näringsliv 3,8 3,9 Lokal o Mark -- 25,8** Räddningstjänsten 12,0 12,3 KSF övergripande -- 0,2 Summa nettokostnader 90,1* 78,4 Tilldelad ram 92,1 69,5 Avvikelse 2,0-8,9 *Ingår Trafik o Planering, Bilsamordning, Närtrafikenheten med 21mkr övergick dessa verksamheter till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. - - Organisationsförändringar gör att jämförbarhet med år 2012 ej är möjlig. ** Delvis ny verksamhet 2012 Överförmyndarverksamheten redovisas som separat nämnd. Investeringar, mkr IT-satsningar 5,2 0,7 Infrastruktur -2,2 10,1 Renovering lokaler 5,9 0,8 Ny reception 0,0 0,2 Vindkraftverk 6,4 19,0 Övrigt 0,0 0,3 Summa 15,3 31,1 Kommentar Under året har omdisponeringar gjorts mellan kommunstyrelsen och gemensamma kostnader, vilket inte beaktats i redovisningen. Det innebär att kommunstyrelsen skulle haft 4,5 miljoner kr (mkr) mer i budget. En annan väsentlig orsak till underskottet på 8,9 mkr är att Lokal- och markavdelningen övertagit verksamheter under året. Ekonomiavdelningen har under året behövt förstärka de personella resurserna för att klara sina åtaganden. Även IT-avdelningen har haft en hög belastning, då många IT-projekt slutförts, vilket inneburit behov av extrapersonal. En del av kommunens gemensamma datakostnader har även i sin helhet belastat IT-avdelningen. Mål Mål och nyckeltal kommer under år 2013 att ses över och eventuellt revideras. Vi ska vara serviceinriktade Vi ska ha hög tillgänglighet, korta svarstider och en användarvänlig hemsida. Den nya gemensamma receptionen tillsammans med Polismyndigheten Dalarna innebär en stor satsning på förbättrad service och tillgänglighet för allmänheten. SKL:s senaste jämförelse av kommunernas webbsidor visade att Hedemoras sida håller medelnivå. Arbetet med en ny extern webbsida har påbörjats och fortsätter En utredning har påbörjats om möjligheten att införa en Hedemoramodell av en så kallad frontdesk. Utredningen Bättre service till Hedemorabon från verksamhetsperspektiv till medborgarperspektiv ska kunna vara basen för fortsatt utvecklingsarbete avseende e-tjänster, tjänstegarantier och ärendehantering. Utvecklingsarbetet Bilden av Hedemora har fortsatt. Allmänheten har bland annat fått lämna synpunkter via en webbenkät, djupintervjuer och en fokusgrupp. Arbetet fortsätter under Kommunen har tillsammans med Hedemora Energi AB stöttat 16 byalag inför utbyggnad av bredband på landsbygden genom projektet Fiber till byn. För att utveckla integrationsarbetet och arbeta för att nya kommuninvånare ska vilja bo och arbeta i kommunen har en ny tjänst som integrationsstrateg inrättats. 4

5 Under 2012 hade 110 ungdomar sommarjobb i kommunens regi. Ungdomarna arbetade med många olika arbetsuppgifter runt om i kommunen. Musikgrupperna gjorde över 50 spelningar, bland annat på våra äldreboenden. Ett nytt inslag var uppdrag som fotograf, vilket resulterade i foton att använda i vår marknadsföring. Dessutom ledde sommarjobbare ett kollo för invandrarbarn i Vikmanshyttan och ansvarade för lunchserveringen under Midnattssolrallyt. Unga till arbete är ett tre-årigt projekt som vänder sig till ungdomar mellan 18 och 24 år. De har antingen försörjningsstöd från socialtjänsten eller aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen. Cirka 20 ungdomar var inskrivna samtidigt under 2012 och ca 80 % har gått vidare till studier eller arbete. Steget ut är en arbetsmarknadsinsats riktad mot funktionshindrade som syftar till att få fler i arbete. Projektet drivs i samarbete med arbetsförmedlingen. Under 2012 hade fyra personer anställningar med statligt stöd (OSA). Personerna hade sin arbetsplats inom Mini-Maxi. Vi ska förenkla och förbättra våra processer och handläggning Vi ska effektivisera våra processer och öka vår medvetentenhet om hur de påverkar varandra. Slutförandet av IT-projektet Infra 2010 med den nya IT-plattformen förenklar administrationen och lägger grunden för avancerade e-tjänstlösningar. Utbyggnaden av det trådlösa nätverket innebär att tillgängligheten för bärbara datorer har ökat. En telefoniupphandling tillsammans med Dalarnas övriga kommuner har genomförts och innebär en minskad kostnad för kommunen. Kommungemensamma mallar för tjänsteskrivelser och andra administrativa dokument har implementerats och en ny dokumenthanteringsplan har utarbetats. Lokal- och markavdelningen har byggt upp en fungerande organisation. Den ekonomiska situationen med kapitalkostnader för kommunens fastigheter samt kostnadssituationen för kommunens verksamhetslokaler har klarlagts. En hyresmodell för kommunens verksamhetslokaler har antagits av kommunfullmäktige. Ett nytt folkhälsoavtal med Landstinget Dalarna har tecknats med särskilt fokus på tidiga insatser för barn och unga. Avtalet är kopplat mot elva nationella folkhälsomål. Ett arbete med en övergripande folkhälsoplan för kommunen har påbörjats i syfte att säkerställa målen i avtalet. Genom den nyinrättade tjänsten som integrationsstrateg kommer kommunens integrationsarbete att kunna samordnas, effektiviseras och utvecklas på ett bättre sätt än idag. Energi- och klimatstrategin har antagits av kommunfullmäktige och de lokala miljömålen har reviderats och anpassats till Dalarnas nya miljömål. Arbetet med att formulera utmanande handlingsplaner inom klimat- och energiområdet har intensifierats. Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling som verktyg och delstrategi i kommunens hälsofrämjande arbete har implementerats i verksamheterna. Under året har stor vikt lagts vid att få in ett brett hållbarhetsperspektiv i arbetet med kommunens översiktsplan, där förvaltningen deltagit aktivt i teman rörande landsbygd, energi, teknisk försörjning, natur, miljö samt näringsliv och arbete. Processen för utveckling av biosfärsområdet runt Dalälven/Hovran har inletts. Totalt cirka 300 anställda och politiker har deltagit i olika jämställdhetsutbildningar. Till detta kommer de förvaltningar som redan tidigare påbörjat och nu fortsätter sitt jämställdhetsarbete. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen liksom Kultur- och fritidsförvaltningen avslutade ett år långa utbildningar inom utvecklingsarbetet JÄMT i Hedemora. De har fått grundläggande kunskaper om jämställdhet och jämställdhetsintegrering, lärt sig kartlägga sin verksamhet, göra analyser och skriva handlingsplaner. Under hösten påbörjade Socialförvaltningen sin utbildning och kommunstyrelseförvaltningen genomförde en kortare utbildning, liksom de politiker som tidigare av olika skäl inte kunnat delta. Ett 60-tal personer från hemtjänsten deltog i en utbildningssatsning kallad Vård på lika villkor under våren och lika många under hösten. 5

6 Under året blev ytterligare fem förskolor jämställdhetsmärkta med På lika villkor. Fem nya förskolor påbörjade i augusti en 1½ år lång utbildning i syfte att söka jämställdhetsmärkning Kommunen ska ha en kompetensförsörjningsplan och tydlig ansvarsfördelning Vi ska se över vilken kompetens som finns och behövs inom kommunens verksamheter. Arbetet med att ta fram en personalförsörjningsplan med tydlig ansvarsfördelning inför kommande rekryteringsbehov har påbörjats och planen är under utarbetande. Personalavdelningen har stöttat i arbetet med att erbjuda heltidsanställningar inom vård- och omsorgsförvaltningen. Ett arbete med återkommande ledardagar har fortsatt och syftar till att utveckla ledarskapet genom olika inspirerande och stöttande aktiviteter. Personal från kommunstyrelseförvaltningen har genomgått jämställdhetsutbildning. Tillgång till korrekt och tydlig redovisning samt ökad ekonomisk medvetenhet Ekonomiavdelningen har kartlagt sin verksamhet och arbetat med en handlingsplan för att säkerställa kommunens redovisning. En ny ekonomichef började i februari. Verksamhetsfakta och nyckeltal Antal tillsvidareanställda 31/ omräknat till antal årsarbetare ,8 Andel sjukskrivna (%) 2,94 3,81 2,07 6

7 1.2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Mikael Gotthardsson (c) Förvaltningschef: Torbjörn Larsson Uppdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska enligt lag fullgöra kommunens uppgifter inom: miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll, prövning och tillsyn enligt miljöbalken, plan- och byggnadsväsendet, bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, trafikföreskrifter och trafikövervakning, kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken. Inom Hedemora kommuns miljö- och samhällsbyggnadsverksamhet ligger även ansvaret för: kart- och mätverksamhet, energirådgivning, kommunens bilpool. Året som gått Till detta verksamhetsår tillkom en ny avdelning, trafik- och planeringsavdelningen, varför förvaltningen utökats till 18 tjänster. Miljöavdelningen har slutfört projekt avseende kemikalietillsyn inom lantbruket, PCB, tatuering och piercing, energitillsyn större lokaler samt kontroll av mjukglass inom livsmedel. Ett arbete med att förbättra de enskilda avloppssystemen i Långens och Amungens avrinningsområde pågår. Antalet tillsynsbesök har under året ökat, både på livsmedelssidan och inom miljö- och hälsoskydd. Bygglovssidan har haft ett mycket arbetsamt år i och med Bolidens expansion i Garpenberg. Byggarbetsplatsen är idag den tredje största i landet, vilket tagit mycket kraft och tid för personalen gällande handläggning, samråd och tillsyn. Som följd har inte beslut kunnat levereras så som lagen kräver till andra bygglovssökande och många har fått längre handläggningstider än tidigare. Antalet ärenden har dock minskat med 15 % under året. 7

8 På plansidan har fokus legat på att ta fram underlag för den kommunala översiktsplanen samt tillägget gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Under året har fyra detaljplaner vunnit laga kraft. Kartavdelningen har implementerat ett nytt system för geografisk information som kommer ge de kommunala användarna mer och bättre kartinformation. I samband med implementeringen genomfördes ett byte av kordinatsystem, som därmed samstämmer med riket i övrigt. Trafikavdelningen har arbetat fram ett nytt leasingavtal för kommunens leasingbilar och övergått till en mindre bilstorlek. Ekonomi Drift nettokostnad, mkr Nämnd 0,3 0,2 Kontor 9,7 9,8 Trafik och planering 0,7 * 0,7 Kollektivtrafik 8,2* 7,7 Närtrafik 13,5* 13,5 Bilsamordning -0,2* -0,5 Stadsbyggnad -1,2-1,5 Miljö 0-0,8 Parkeringsövervakning 0 0 Summa nettokostnader 8,8 29,1 Tilldelad ram 8,9 27,9 Avvikelse -0,1-1,2 *Verksamheterna hörde till kommunstyrelseförvaltningen under denna period. Investeringar, mkr Uppdatering GIS 0 0,2 Summa 0 0,2 Kommentar Underskottet beror delvis på att beställd kollektivtrafik i maj 2012 inte fått full kostnadsteckning i budget. Investeringen gäller en uppdatering av det kommunala GIS-systemet. Mål Kommunmedborgarna och det lokala näringslivet har ett stort förtroende för medarbetarna Målet att servicegraden ska vara hög försöker vi uppfylla, dock har leveranstider på beslut inom bygglovsavdelningen ökat på grund av stora byggprojekt (Boliden), ny lagstiftning samt sjukdomar. Bemötandefrågor är något vi försökt utveckla under året. Vi tillvaratar och tydliggör våra resurser Vi försöker hela tiden dokumentera arbetsrutiner för bättre effektivitet och produktion. Vid revisioner som genomförts under året påpekas att vi kan bli bättre på att dokumentera rutiner i vårt dagliga arbete. Vi har tydliga utvecklings- och utbildningsplaner för medarbetarna Under året har varje medarbetare medverkat i framtagande av individuella planer, som leder till att varje medarbetare får ett ökat ansvar för sina uppdrag. Bra uppföljning av förvaltningens ekonomi Under året har redovisningen inte varit tillfreds beroende på problem med överföring av medel och resurser vid flytt av trafik- och planeringsavdelningen till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 8

9 Verksamhetsfakta och nyckeltal Verksamhet Måltal Livs Utförd tillsyn/planerad tillsyn 0,8 0,84 1,0 1,0 Handläggningstider Bygg (dagar) Antal anställda 31/ Antal årsarbetare 31/12 14,8 16,8 17,8 Andel långtidssjukskrivna (%) 4,78 2,91 6,53 9

10 1.3 Utbildningsnämnden Ordförande: Anki Rooslien (s) Förvaltningschef: Torgny Karlsson Uppdrag Utbilningsnämndens uppdrag är att svara för utbildning av barn och elever från förskola till vuxenutbildning. Ansvarsområdet innefattar också folkbibliotek, musikskola och kostenhet. Förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning. Musikskola frivillig instrumental- och sångutbildning. Stadsbiblioteket. Kostenheten mat till barn och äldre. Året som gått Implementeringen av de nationella skolreformerna inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och särskolan har fortsatt Nya läroplaner, nya kursplaner, nytt betygssystem är några av reformerna. Den stora utmaningen för förvaltningen är att effektivisera organisationen och anpassa verksamheten efter de medel som tilldelas. Strukturella förändringar är därför nödvändiga för att barn och elever ska få den utbildning och det stöd de har rätt till för att uppnå målen. Som ett led i denna process avvecklades skolan i Stjärnsund och eleverna flyttades till Smedby skola. Eftersom personaltätheten minskat inom grundskolan de senaste åren, och antal elever i behov av särskilt stöd är stort, redovisar flera grundskolor ett negativt ekonomiskt resultat. Barnantalet i förskolan ökar och inom grundskolan är elevantalet tämligen konstant, medan det på gymnasiet är en fortsatt minskning. Utmaningen på gymnasiet är att anpassa organisationen till färre elever. Hedemora kommun blev under hösten 2012 medlem i den regionala gymnasiesamverkan, GYSAM. Detta ger eleverna större möjlighet att välja utbildningar inom regionen trots ett mindre utbildningsutbud på Martin Koch-gymnasiet. 10

11 En ny gemensam ledningsorganisation för vuxenutbildningen och gymnasiet har genomförts. Syftet är att ytterligare förbättra samarbetet mellan utbildningarna. En större ombyggnation av köket och matsalen i Vikmanshyttans skola har påbörjats. Ombyggnaden ska vara klar till sommaren Ekonomi Utfall Driftkostnader (mkr) Utbildning och ,7 barnomsorg Kostenheten 12,8 14,4 Bibliotek 6 6,1 Musikskolan 4 4,4 Summa 316,8 320,6 nettokostnader Tilldelad ram 317,1 318 Avvikelse 0,3-2,6 Investeringar, mkr ,8 3,3 Summa 2,8 3,3 Kommentar Utbildningsförvaltningen redovisar ett underskott på 2,6 mkr. Det avser huvudsakligen personalkostnader i form av extra resurser för att stötta elever med särskilda behov och svårigheter att nå målen. Vidare har det tillkommit ökade hyreskostnader på grund av ombyggnation av skolköket i Vikmanshyttan. Utbildningsförvaltningen har investerat 0,9 mkr i skolans- och förskolans utemiljö under Gymnasieskolan har investerat i maskiner och fordon till Bygg- och anläggningsprogrammet för 1,7 mkr. Mål - Alla elever lämnar grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. - Barn och elever upplever trivsel och trygghet i skolan. - Barn och elever upplever att de har ett inflytande över sitt lärande. - Alla elever lämnar gymnasiet med godkända slutbetyg senast efter fyra år. - Antal fysiska och digitala besök vid bibliotekets webbplats är minst oförändrat trots färre kommuninvånare. - Andelen nöjda matgäster vid skolrestaurangerna ökar. - Hedemora Lärcentrum erbjuder utbildning för vuxna och kompetensutveckling av personal i företag och organisationer. - Musikskolan ger elever färdighet i ämnet, tränar elevernas uttrycksförmåga, fantasi och kreativitet. Kommunens uppdrag är att samtliga elever ska lämna skolan med fullständiga betyg. Fortfarande finns brister i måluppfyllelsen vad gäller elevernas resultat i förhållande till kunskapskraven inom såväl grundskola som gymnasiet. 11

12 Verksamhetsfakta och nyckeltal Andel elever med godkända slutbetyg i grundskolan (%) f=flickor, p=pojkar 88,5 (f) 80,6 (p) 84,0 (f) 73,9 (p) 90,3 (f) 76,5 (p) Barn och elever upplever trygghet och trivsel i grundskolan (elevenkät, skala 1-4, medelvärde 2,5) - - 2,89 (f) 2,67 (p) f=flickor, p=pojkar Barn och elever som upplever att de har inflytande över sitt lärande (elevenkät, skala 1-4, medelvärde 2,5) - - 2,92 (f) 2,75 (p) f=flickor, p=pojkar Andel elever som lämnar gymnasieskolan med fullständiga betyg inom fyra år (%) Antal fysiska och digitala besök vid biblioteket fysiska digitala Andelen nöjda matgäster vid skolrestaurangerna (%) f=flickor, p=pojkar 66 (f) 56 (p) 65 (f) 61 (p) 67 (f) 73 (p) Antal tillsvidareanställda 31/ omräknat till antal årsarbetare 436,5 440,2 421,3 Andel sjukskrivna (%) 4,6 4,1 4,4 12

13 1.4 Omsorgsnämnden, Socialförvaltningen Ordförande: Per Jansson (s) Förvaltningschef: Anders Jacobson Uppdrag Socialförvaltningen svarar i huvudsak för: kommunens individ och familjeomsorg, boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, olika former av sysselsättningsverksamhet, mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Arbetet bedrivs främst med stöd av socialtjänstlagen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, lag om missbrukare i vissa fall och föräldrabalken. Året som gått Trenden håller i sig med ett ökat antal asylsökande familjer och ensamkommande flyktingbarn. Cirka 50 nya flyktingar togs emot under året med permanent uppehållstillstånd (avtal: 30). Det har inneburit fortsatt ökad arbetsbelastning Förvaltningen driver idag tre större projekt som syftar till att skapa förutsättningar för de kommuninvånare som står längst ifrån arbetsmarknaden. Under året har totalt 125 personer deltagit i något av dessa tre projekt. På väg till jobbet är ett två-årigt EU-projekt som drivs tillsammans med Avesta kommun och startades upp i september personer från Hedemora var inskrivna i projektet under Kraften är en verksamhet som finansieras tillsammans med Södra Dalarnas Samordningsförbund. Kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget samverkar för att stödja människor i behov av rehabilitering med syfte att komma närmare arbetslivet. Var och en utifrån sin förmåga. Cirka 35 personer var inskriva under

14 Mini-Maxi har tre verksamhetsgrenar: service, verkstad och Nygammalt (secondhand butik) samt externa praktikplatser. Under 2012 hade Mini- Maxi 60 personer inskrivna. Betydligt fler personer med missbruks- och beroendeproblem ansökte och beviljades vård i öppenvård eller på institution jämfört med Denna grupp tenderar att variera över tiden. Under året har det gjorts en översyn och 2013 kommer behandling på hemmaplan att utökas. Antalet inskrivna i boendestödet ökade med 7,5 % under året, vilket följer trenden de senaste åren. Vuxna och unga med psykisk funktionsnedsättning, som bor i eget boende, tenderar att bli fler i samhället och börjar krypa ner i åldrarna kommer det att startas en sysselsättningsgrupp för unga vuxna. Arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har påbörjats under året och ambitionen är att presentera ett förslag till nämnden under hösten Syftet är att få ett verktyg där vi kan säkerställa att rätt insatser görs vid rätt tillfälle. Ekonomi Utfall Driftkostnader (mkr) Nämnd 0,4 0,4 Gemensam adm IFO 5,1 5,8 Boendestöd 16,9 16,9 Ekonomisektion 14,7 15,9 Vuxna missbruk/psyk 6,7 8,4 Barn o Ungdom 20,5 20,3 Asyl -1,5 0 Mini-Maxi 3,4 3,4 Flykting -0,2-0,7 Råd o stöd 0,1 0,1 Bonvena -1,2-0,7 Summa 65,0 69,8 nettokostnader Tilldelad ram 65,3 64,4 Avvikelse 0,3-5,4 Investeringar, mkr Övriga inventarier 0,1 0,1 Buss 0,1 Summa 0,1 0,2 Kommentar Nettokostnaderna uppgick till 69,8 mkr. Det sammanlagda resultatet blev ett underskott på 5,4 mkr. Avvikelsen beror bland annat på en tvist med Sollefteå kommun angående ansvar för en placeringskostnad, som är under utredning och rättslig prövning. 900 tusen kr (tkr) har bokats upp i bokslutet för denna kostnad. Boendestöd har personalkostnader för en ej budgeterad hemmaplanslösning samt konvertering av tjänst från deltid till heltid. Budgeten överskreds där med 446 tkr. Försörjningsstödet för 2012 blev 13,1 mkr vilket är 2,1 mkr över budget. Vuxensektionen har haft fler familjehems- och institutionsplaceringar än beräknat, vilket medförde ett underskott på 800 tkr. Barn- och ungdomssektionen har haft tillfälligt inhyrd personal, vilket kostade 1,2 mkr. Placeringskostnaderna överskred budget med 600 tkr. Mål Garantera den enskilde kommuninvånaren en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor Antal beslut fattade under året gällande försörjningsstöd: st. (3 130) 1 Antal avslagsbeslut: 226 st. (262) Antal återvisade ärenden från förvaltningsrätt/klient fick rätt: 4 st. Säkerställa att barn och unga får möjlighet att växa upp under trygga och utvecklande uppväxtvillkor och skydd i utsatta situationer För att leva upp till ovanstående mål, arbetar vi i nära samarbete med skolan, landstinget och polisen. Antal barn placerade i familjehem under året: 53 st. varav 25 nya placeringar (58) Antal barn placerade på institution under året: 23 st., varav 15 nya placeringar (11) Antal barn med insatserna kontaktfamilj/ kontaktperson under året: 49 st. varav 10 nya (57) 1 År

15 Det långsiktiga målet för 2015 när det gäller försörjningsstöd är 700 kr per invånare och år Arbetslösheten har ökat i kommunen, vilket medfört fler försörjningsstödsärenden. Kostnaden för försörjningsstöd ökade med 10,7 % jämfört med 2011 och uppgår till 873 kr per innevånare och år. Verksamhetsfakta och nyckeltal Antal tillsvidareanställda 31/ omräknat till antal årsarbetare 70,0 65,3 75,4 Andel sjukskrivna (%) 5,38 5,98 4,88 15

16 1.5 Omsorgsnämnden, Vård- och omsorgsförvaltningen Ordförande: Per Jansson (s) Förvaltningschef: Erika Barreby Uppdrag Att ge stöd, service och omvårdnad åt kommuninvånare som inte själva klarar av sin vardagssituation. Ett flertal lagar och riktlinjer styr verksamheten, som består av: hemtjänst, dagverksamhet och stöd i olika former (t ex anhörigstöd) som ska göra det möjligt för äldre och funktionshindrade att bo kvar hemma, särskilda boendeformer som ska inrättas för dem som behöver särskilt stöd (socialtjänstlagen), en god hälso- och sjukvård som ska erbjudas dem som bor i särskilt boende (hälso- och sjukvårdslagen), LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), t.ex. gruppbostad, personlig assistans eller daglig verksamhet, bostadsanpassning som kan underlätta kvarboende i egen bostad. Året som gått Övergripande Hemsjukvården kommunaliserades i hela länet vid årsskiftet. Förberedelser har pågått både regionalt och lokalt hela året. HSR-enheten har organiserats i tre områden, som överensstämmer med ordinärt boendes (hemtjänstens) indelning. Ingen åldersgräns finns för hemsjukvården, utan den omfattar alla, även barn. Arbetet med projektet Hela Tiden har genomsyrat hela verksamheten under året. Projektets syfte är att optimera bemanningen och minska intaget av vikarier. Påverkningsbart schema har införts i delar av verksamheten. Samplanering görs i stor utsträckning mellan enheter. 16

17 Aktivitetsparken (Henemoren) för äldre invigdes under hösten och ska bidra till fysiskt och psykiskt välmående hos kommunens äldre invånare. Seminarier i syfte att samla in boendeidéer för äldre genomfördes i flera kommundelar ( Bo bra på äldre dar ). Arbetet sammanställdes i en rapport som redovisades för omsorgsnämnden och lämnades till kommunstyrelsen. Rapporten ska vara ett underlag i kommunens långsiktiga planering för boende för äldre, tiden innan det blir aktuellt med vård- och omsorgsboende. En demensplan har tagits fram med anledning av att de nationella riktlinjerna fastställts. Ett projekt i Smedby har pågått under året som handlat om att hjälpa äldre att komma till affären och handla själva. Syftet var att äldre skulle få välja sina varor och få komma ut och träffa människor. Hemtjänst Inom ordinärt boende har serviceinsatser som städ minskat i samband med att RUT-avdrag infördes. Verksamheten har märkt en förskjutning, d.v.s. färre brukare men med betydligt större behov av vård. I ett led att minska kostnaderna erbjuds inte längre matdistribution av kommunen. Kommuninvånarna kan istället anlita externa tjänster. Som effektivisering har smartphones införts för hemtjänstpersonalen. Med dem underlättas administrationen avsevärt. Medarbetare kan med hjälp av telefonerna bland annat se sin arbetsplan för dagen och registrera insatser. Trygghetslarmen har bytts ut mot digitala larm. Anledningen är att vi måste ha en teknik som fungerar i hela kommunen även när Telia byter ut det analoga nätet. Timtaxa har införts för att få ett mer lättförståeligt system än tidigare. Särskilda boendeformer Fem boendeplatser stängdes på Granen i Långshyttan för att sänka kostnaderna. Korttidsplatserna samlades på en avdelning på Vinstragården för att effektivisera utnyttjandet av platserna bättre. LSS-verksamhet Gruppbostaden Hjalmar öppnades under 2012 för att bereda plats år de brukare som köat inom LSS. Utökningen av en plats på Norrbygatan är ett led i att skapa större enheter för att på så sätt sänka kostnaden per plats. En plan för LSS-området de närmaste åren har tagits fram och arbete pågår med en långsiktig strategisk plan för att sänka kostnadsnivån. Dagverksamheterna Ängen och Korpen har slagits ihop till en enhet och därmed gjort det möjligt att lägga ner Lilla Korpen. Ett brukarråd har införts för att brukarna ska ges större utrymme att påverka sin verksamhet. Ekonomi Drift nettokostnad, mkr Gemensam adm. 12,4 12,5 Bemanningen 0,3 5,2 Hälso- sjukvård, 14,9 14,4 rehab Särskilt boende 74,1 75,3 Ordinärt boende 65,0 63,5 LSS 98,6 98,8 Summa 265,3 269,7 nettokostnader Tilldelad ram 262,8 265,2 Avvikelse 2,5 4,5 Investeringar, mkr Inventarier, teknisk 1,4 0,7 utrustning Summa 1,4 0,7 Kommentar Årets resultat är ett underskott på 4,5 mkr eller 1,7 % avvikelse från budget. Effektiviseringar med hjälp av Hela Tiden -projektet uppnås inte i den takt som varit önskvärd och som förutsattes i årets budget. Försäkringskassans omprövning av assistansärenden innebär en kostnadsövervältring till kommunen. Personer som blivit av med LASSersättning har istället erhållit insatser enligt LSS eller hemtjänst. Sedan korttidsplatserna förlades på en enhet har kostnaderna till landstinget för utskrivningsklara äldre kunnat undvikas. För att minska det prognostiserade underskottet har olika åtgärder vidtagits under året, bland annat minskat antal platser inom särskilt boende för äldre, stoppade fortbildningsinsatser och övertidsstopp från och med september. 17

18 Mål Handläggning ska utgå från den enskildes behov, alla ska uppleva ett bra bemötande och bra service samt få sina insatser verkställda oberoende av kön. Vårdskador ska förebyggas. Målet är delvis uppfyllt Handläggare har gått jämställdhetsutbildning och personal inom ordinärt boende går jämställdhetsutbildning. Hälften av hemtjänstpersonalen har nu genomgått JÄMT-utbildning. Kvalitetssäkring av beslut sker, genomförandeplaner upprättas och revideras regelbundet. Registreringar har genomförts i kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativregistret. För detta utgår stimulansmedel från staten. Attraktiv arbetsplats och goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Alla har kunskap om sitt uppdrag vilket ger trygghet i yrkesrollen. Målet är delvis uppfyllt Mentorsmodell antagen för sjuksköterskor och chefer. Värdegrundsutbildning pågår. Omvårdnadslyft och vård- och omsorgscollege. Medarbetare inom hemtjänsten har tillgång till planeringen digitalt. Genomförandeplaner upprättas och följs upp, vilket också tydliggör uppdraget. God ekonomisk hushållning. Medarbetare är schemalagda när det finns behov i verksamheten. Målet är delvis uppfyllt Aktivt arbete med projekt Hela Tiden, samplanering, påverkningsbara scheman. Verksamhetsfakta och nyckeltal Antal tillsvidareanställda 31/ omräknat till antal årsarbetare 457,8 485,0 479,2 Andel sjukskrivna (%) 7,4 7,3 6,9 Antal Platser särskilt boende Brukare med hemtjänstinsats Brukare i LSS-boende Brukare med personlig assistans

19 1.6 Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Anna-Karin Dahl (s) Tillförordnad förvaltningschef: Anna Domeij Uppdrag Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att främja kultur-, fritids- och turistverksamhet i kommunen. Nämnden ska ha ett nära samarbete med föreningar och organisationer samt stimulera det arbete som bedrivs. Nämnden ska vidare fördela bidrag till föreningar och organisationer, tillgodose behovet av anläggningar och lokaler samt utveckla kommunen till ett attraktivt besöksmål. Året som gått Samarbete med Avesta kommun i Södra Dalarna Turism har inletts under året. Det tre-åriga projektet är delfinansierat av Region Dalarna och syftar till att lyfta den lokala turismen i södra Dalarna. Näringen har under året erbjudits utbildning i bokningsverktyget Citybreak, som är kopplat till webbsidorna sodradalarna.se och visitdalarna.se. Utbildningen vänder sig främst till företagare och föreningar i länet som vill marknadsföra sina erbjudanden om mat, boenden och evenemang på webbsidorna. Beslut har tagits om att hålla Brunnsjöns camping stängd under 2013 och kommunstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda framtiden för campingverksamheten i kommunen. Kultur- och ledarstipendium har utdelats och Kulturnatten genomfördes för nionde gången. Även detta år har tyvärr flera anläggningar varit utsatta för grov skadegörelse vilket drabbar verksamheten. Turistbyrån har börjat förberedelser för flytt till nya lokaler i resecentrum. Delar av förvaltningen har flyttat till nya lokaler i Tjäderhuset. Förvaltningens chef slutade efter 25 år och tillförordnad chef tillträdde i slutet av augusti. 19

20 Ekonomi Utfall Driftkostnader (mkr) Kulturenheten 1,2 1,2 Fritidsenheten 15,7 16,2 Turismenheten 0,09 0,4 Förvaltningsledning 7,3 7,1 Nämnd 0,2 0,3 Summa 24,5 25,2 nettokostnader Tilldelad ram 24,5 24,5 Avvikelse 0-0,7 Investeringar, mkr Större objekt 1,6 Summa 1,6 Kommentar Förvaltningen har en avvikelse på -700 tkr från budget. Del av orsaken till underskottet är elkostnader, samt att lagret på turistbyrån kostnadsbokförts som ett led i förändrade rutiner kring redovisningen. Investeringar har gjorts i Vasahallen, där en ny ridåvägg som går från taket ersatt den äldre, nytt ytskikt på sporthallsgolvet och nytt laminatgolv i bowlinghallen. Byte av matta i lilla bassängen har färdigställts. Mål Kultur-, fritids- och turistaktivitet som är tillgänglig; barn och unga prioriteras Nya tillgänglighetsanpassade lokaler har förberetts för turistbyråns verksamhet. Arbete med att göra aktiviteter tillgängliga digitalt har pågått under året. Webbsidan för Södra Dalarna Turism kan nu översättas till engelska. Förutsättningar för rekreation och gemenskap i människors närmiljö Uppgiften att bidra till god kvalitet på och kring anläggningarna är ett löpande arbete där samverkan med föreningar och stiftelser är en viktig del. Stödja och stimulera föreningslivets kultur- och fritidsaktiviteter Kultur- och ledarstipendium har utdelats för uppmuntran och uppskattning av goda insatser. En kulturprofil efter lokala förutsättningar Med fokus på verksamhet för barn och unga har exempelvis aktiviteter som Lördag med barnen initierats. Utveckla Hedemora som turist- och arrangemangskommun Utbildning av näringen har genomförts i syfte att synliggöra och skapa fler turistiska erbjudanden. 20

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Ingrid Hermansson (SPF-Mellerud)

Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Ingrid Hermansson (SPF-Mellerud) Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Tid och plats Onsdagen den 19 november 2014, klockan 09.00 12.00, i Bolstadrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Sven-Olof Skoogh (PRO) Evert

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på behov av ökad bemanning inom Vård och omsorg. Det finns även ett underskott

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer