bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND"

Transkript

1 2014 bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

2 innehållsförteckning Inledning 2 Organisation, uppdrag och mål 3 Förebyggande arbete 4 Räddningstjänstverksamheten 5 Efterföljande arbete 6 Insatser i förbundet 7 Personal 8 Ekonomi 9 Inledning Det är vanligt att det i många organisationer och företag blir lite lugnare under semestertider, då försäljning och utvecklingsaktiviteter kanske avstannar något. Detta gäller även oss, även om den operativa delen starkt påverkas av yttre faktorer. Det ska mot bakgrund av detta ändå påpekas att en mängd aktiviteter påbörjats och genomförts under andra tertialet. Maj månad inleddes med en stor övning i Gävle Hamn där bl.a. brandinspektör Johan Melin tillsammans med Gävle Hamn planerat hela genomförandet. Övningen prövade såväl ledningsfunktioner som släckutrustning för oljebrandsbekämpning, samt utrymning av hela hamnområdet. Under våren inleddes även arbetet med chefsutveckling och en ny mötesstruktur för alla chefer inom Gästrike Räddningstjänst. I detta arbete har vi tagit hjälp av ledarskapskonsulten Jonas Hedin från Mindset. Syftet med den nya mötesstrukturen är att skapa en bättre delaktighet och förståelse för de beslut som fattas. I mitten av juni togs ett beslut i direktionen om att utveckla framtidens brandstation, vilket resulterat i ett första uppstartsmöte med Gavlefastigheters VD Per-Arne Wahlund. Inom kort kommer jag som förbundschef även att starta upp ett arbete med Göran Arnell på Gävle kommun angående detta. Operativt präglas våra insatser främst av branden på Öster i Gävle och skogsbränder på flera håll i och utanför vårt område. På Öster i Gävle exploderade en acetylentub och skadade en entreprenör i närheten av en förskola. Detta bidrog till en snabb utvärdering av händelsen, tillsammans med polis och ambulanssjukvård. Glädjande för min del som förbundschef är det fina mottagande som våra vikarier har känt under sin tid hos oss och deras uttryck för att stämningen hos vår personal är god. Skogsbranden i Västmanland är ännu inte utvärderad, men kommer sannolikt att ge oss många erfarenheter att reflektera över. Även vi bidrog med flera insatsstyrkor i samband med denna omfattande skogsbrand, där ansvarig räddningschef i området nyligen uttryckt sin tacksamhet över vårt proaktiva agerande. Sommaren och vår förmåga, kopplat till omarbetad semesterstruktur och kompetens, kommer nu att utvärderas. Glädjande för min del som förbundschef är ändå det fina mottagande som våra vikarier har känt under sin tid hos oss och deras uttryck för att stämningen hos vår personal är god. /Nestor Wallberg Förbundschef 2

3 uppdrag, Organisation, strategier och mål Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund som bildades 1 januari Till en början bestod Gästrike Räddningstjänst av kommunerna Gävle, Ockelbo och Sandviken anslöt sig Hofors kommun och 2004 också Älvkarleby kommun. Gästrike Räddningstjänst styrs av en direktion bestående av tolv ordinarie medlemmar och tolv ersättare från våra fem medlemskommuner. Det övergripande ansvaret för vår verksamhet ligger hos förbundschefen. Gästrike Räddningstjänst är uppdelat i fyra olika avdelningar; produktion, samhällsskydd, räddning och administration. Gästrike Räddningstjänst ska skydda och rädda människor, egendom eller miljö. Vi ska även minska sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar, samt minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar. Kort sagt, vårt mål är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle! I enlighet med Lagen om skydd mot olyckor, är vår verksamhet indelad i tre skeden: förebyggande, under pågående olycka (räddningstjänstverksamhet) och efter en olycka (efterföljande). Verksamheten i dessa skeden redovisas på kommande sidor. Uppdrag och syfte Gästrike Räddningstjänst ansvarar för räddningstjänst samt förebyggande åtgärder mot brand enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) inom våra fem medlemskommuner. Kommunernas uppdrag till förbundets direktion redovisas i en särskild förbundsordning. Direktion Förbundschef Information Administrationn Vår verksamhet regleras av Lag om skydd mot olyckor (LSO) och finns närmare beskriven i en förbundsordning, ett handlingsprogram och i en tillsynsplan, samt i en årlig verksamhetsplan. Gästrike Räddningstjänsts handlingsprogram gäller från 2012 och framåt. Dokumenten antas av vår förbundsdirektion och finns bland annat att läsa på vår hemsida. Produktion Brandmän i jour Brandmän i beredskap Räddning Samhällsskydd (Produktionschef är tillika räddningschef) 3

4 förebyggande ARBETE Bemanningsmässigt går vi ner i personalstyrka under perioden juni-juli-augusti för att kunna bemanna upp med inre befäl i ledningscentralen och skiftlagen under semesterperioden. Stor övning i Gävle Hamn I maj genomfördes en stor övning i Gävle Hamn i syfte att träna de tilltänkta resurserna vid en eventuell cisternbrand vid en oljedepå. Bland annat deltog Släckmedelscentralen (SMC) från både Stockholm och Sundsvall, som är en viktig resurs som kan bistå med släckhjälp till en cisternbrand. Vid övningen testades också hur utrymningen från hamnområdet kommer att ske. Under hösten kommer en utvärdering att presenteras för att ta vara på de erfarenheter som drogs under övningen. FÖREBYGGANDE ENHETENS AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Tillsyn LSO 2 kap. 2, planerad 16 lso, 2 kap. 2, händelsebaserad 1 lbe Samplanerad tillsyn, LSO/LBE 1 lso 2 kap. 4, farlig verksamhet 1 Seveso 9 Sotning Medgivande egensotning 23 Byggprocess Yttrande över bygglov 52 yttrande över detaljplan 39 Tillstånds- Tillstånd brandfarlig vara 31 givning Tillstånd explosiv vara 7 Övriga Tillstånd ordningslagen 291 remisser Serveringstillstånd 110 Tillstånd miljöbalken 14 FÖREBYGGANDE UTBILDNING Verksamhet Aktivitet Genomförda Utbildningar Skolutbildningar åk. 5 9 Praoveckor åk. 8 6 Förskoleutbildningar 8 heta Arbeten 9 Studiebesök, brandstationer 14 allmän Brandkunskap 21 Sjukvårdsutbildningar 11 Brandsäkert hem 19 anlagd brand 1 Föreläsning Upp i rök 31 Brandskyddsansvariga 4 arbetsmiljö och säkerhet 5 Brandskyddsansvariga 4 Utbildning/info sommarvikarier 4 Remisser Inför sommaren ökar antalet remissförfrågningar vad gäller tillstånd för ordning och servering på grund av att många uteserveringar och evenemang söker tillstånd hos polisen respektive socialtjänsten. Räddningstjänsten har en viktig roll i denna tillståndsprocess för att kunna bedöma brand- och säkerhetsfrågor. Samarbetet med kommunens bygg- och planavdelningar fortsätter att utvecklas. Ett arbete angående riktlinjer vid planprocessen är påbörjat. Detta för att räddningstjänsten i ett tidigt skede ska kunna påverka planeringen i samhället utifrån ett brand- och säkerhetsperspektiv. Beredskapssamordning Genom avtal ansvarar Gästrike Räddningstjänst för beredskapssamordningen i Älvkarleby kommun. Under våren har arbetet med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kommit igång, där material tagits fram och som nu finns publicerat på Älvkarleby kommuns intranät. Utbildning i kommunen kommer att genomföras i september månad. Extern utbildning Vår övriga utbildningsverksamhet löper på och vi genomför förebyggande utbildningar i våra medlemskommuner. Inför sommaren genomförs även utbildningar för personal som kommer att arbeta som sommarvikarier inom vård och omsorg. Samtidigt planeras höstens arbete där vi återigen kommer att erbjuda alla elever i årskurs sju en utbildning som heter Upp i rök. Företagsservice Under maj månad startade Företagsservice i Gävle kommun. Detta är ett försök till att underlätta för företagare där alla myndigheter samlas för att kunna bemöta företagarnas frågor ur olika perspektiv. Detta för att få en effektivare ärendeprocess för både företagare och berörda tjänstemän. 4

5 räddningstjänstverksamheten utvecklingen av alla chefer inom Gästrike Räddningstjänst så har två dagar genomförts i Högbo där syftet I var att förstå sin egen roll och vilka förväntningar som finns från arbetsgivarens håll och även från medarbetaren. Vi använde oss av Jonas Hedin från Mindset som ledde dagarna och på ett inspirerande sätt utmanade våra chefer. Detta påbörjade arbete kommer att följas upp under hösten. Hård konkurrens om sommarvikarier Under det andra tertialet så har vi rekryterat 14 sommarvikarier som utbildades på vår övningsanläggning i Rörberg. Dessa har tjänstgjort under semesterperioden på våra stationer i Gävle och Sandviken. Under rekryteringen så såg vi att konkurrensen om vikarier är hård ute i landet och det påvisar vikten av att vi inom Gästrike Räddningstjänst arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har även använt oss av vår egen RiBpersonal för att personalförsörja under semestern, vilket har fungerat bra. Nytt avtal för IVPA-larm Vårt avtal med Landstinget vad det gäller IVPA(I väntan på ambulans) löpte ut den 30 juni. Vi har haft en strävan att sluta samma avtal inom hela Gävleborg och det lyckades vi med. Det finns detaljer i avtalet som ser annorlunda, ut annars ser uppdraget likadant ut som tidigare. arbetsplatsolycka med explosion Under sommaren har vi haft några större händelser. En insats på Nordost i Gävle väckte stor uppmärksamhet, i samband med en arbetsplatsolycka. Larmet kom in till oss som en singelolycka i bostadsområdet. Vårt inre befäl hade haft medlyssning på inkommande 112-samtal och förstod att detta inte var en vanlig trafikolycka. Information gick fram till utryckande befäl att detta handlade om en explosion som inträffat i bostadsområdet. Det medförde att rätt resurser åkte direkt mot skadeplatsen. På plats möttes våra styrkor av ett scenario som väldigt sällan inträffar, tack och lov. Det var en brinnande bil på en lekplats intill en förskola. Det var krossade rutor i två byggnader som hade påverkats av ett tryckkärl som exploderat. Många boenden i området uppehöll sig farlig nära olycksplatsen. Det fanns tryckkärl på plats som inte hade exploderat hittills. En skadad på plats som behövde omedelbar vård av ambulansen. Polisen spärrade av området för att inte flera skulle skada sig. Problemet var att detta nonchalerades hela tiden, vilket försvårade arbetet på plats. Det akuta arbetet var ganska snabbt hanterat och den skadade fördes till sjukhuset. Sedan följde ett omfattande efterföljande arbete, med stort informationsbehov till bland annat de boende i området. skogsbränder Skogsbranden i Västanhede pågick under ungefär fyra dygn, samtidigt som vi stöttade vid den gigantiska branden i Västmanland. Under släckningsarbetet i Västanhede så tog vi i inledningen hjälp av två helikoptrar. Detta gjorde att branden kunde begränsas på den västra flanken. Under denna brand involverade vi sju brandstationer och samtliga våra ledningsnivåer. Erfarenheterna hittills är att samverkan är ett måste vid större händelser, för att bygga upp en uthållighet och kompetens över tid. En rapport kommer att tas fram nationellt som kommer att bli intressant att ta del av. räddningstjänstverksamhetens AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Övningar Utbildning internt Samtliga planerade Kontroll av rökluckor Enligt avtal Kontroll av handbrandsläckare Enligt avtal Kontroll av livbojar Enligt avtal Beslutsstöd Framtagning av framkörningskort 14 Insatsplaner 1 5

6 Skogsbrandsflyget Torkan under sommarperioden har gjort att skogsbrandsflyget har använts flitigt och detta flyg styrs av inre befäl från Gästrike Räddningstjänst. En daglig bedömning på data från SMHI görs och beslut tas därefter om flygningar ska genomföras. Övningsverksamheten Genomförandet av övningsveckor föll väl ut under våren. Vissa justeringar har tagits med inför planeringen av övningsveckorna i höst. Satsningen på taktikutbildning för befälen har fortsatt och samtliga befälsnivåer på heltid har utbildat sig. Fortsättningen blir utbildning för samtliga deltidsbefäl under hösten. Investeringar Vi följer vår investeringsplan som är gjord för En ny hävare till Gävle, en släckbil till Skutskär samt ny kommunikationsutrustning för rökdykning till samtliga hel- och deltidsstationer. Målet med det är att erhålla säkrare kommunikation under rökdykning. Inriktningen på utbyggnad av skärsläckare som en miljösäker och effektiv släckmetod fortsätter. I höst kommer det att finnas på stationerna i Sandviken, Gävle, Hofors samt Skutskär. efterföljande arbete Med tanke på den varma sommaren så har vi varit förskonade från drunkningsolyckor. Antalet bränder har en vikande trend generellt. Trafikolyckorna minskade jämfört med sommaren 2013 Den interna krishanteringen har varit aktiv vid ett tillfälle. Det låga antalet innebär att vi varit förskonade från händelser med stora konsekvenser. Aktiviteterna med akut restvärde ökar. Det innebär att vi arbetar mer aktivt för att minska sekundärskadorna vid brand och vattenskador. EFTERFÖLJANDE AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Olycksutredningar Kvalitetssäkring av grundläggande olycksutredningar Samtliga Utökade olycksutredningar 6 Sakkunnigutlåtande 29 Insatsutvärderingar 3 Övrigt återbesök efter bostadsbränder 6 Bekymringssamtal 2 Grannsamverkan 4 6

7 Insatser i förbundet insatser uppdelat på räddningstyp, januari - Augusti Brand i byggnad Brand ej i byggnad Automatlarm Förmodad brand Trafikolycka I väntan på ambulans (IVPA) Utsläpp av farligt ämne Falsklarm Drunkning Vattenskada Djurräddning Stormskada Ras/skred Förmodad räddning Inbrottslarm Hiss, ej nödläge Annat uppdrag TOTALT Antal insatser per station januari - Augusti

8 Personalen vår största tillgång Den stora tillgången som personalen utgör, med sin samlade kompetens, framgår inte i den ekonomiska redovisningen. Därför är det viktigt att synliggöra den ur olika perspektiv. Heltidsanställd personal finns i Gävle, Sandviken och Valbo (Rörberg). Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) finns i Hedesunda, Bergby, Skutskär, Ockelbo, Storvik, Österfärnebo och i Hofors. Kravet för dessa är att de bor och arbetar i närheten av sin brandstation. I förbundet finns dessutom två räddningsvärn i Järbo och i Gysinge. Personalen i värnen får ersättning för sina insatser vid räddningstjänst. Någon beredskapsskyldighet finns inte. Förebyggande hälsoarbete Personal i utryckningstjänst genomgår årligen läkarundersökning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och övrig personal erbjuds årlig hälsokontroll. Företagshälsovården har under året medverkat i förbundets arbete med rehabiliteringsärenden. personalen utbildas kontinuerligt. Gästrike Räddningstjänst ser till att personalen har erforderlig kompetens genom att all personal får dokumenterad lagstadgad kompetensutbildning. Utbildningarna tillhandahålls av MSB. För att ytterligare höja kompetensen genomförs årligen olika typer av vidareutbildningar inom såväl räddningssom olycksförebyggande verksamheter. Genom den löpande övningsverksamheten tryggar vi att personalen bibehåller sin kompetens. Under våren 2014 startades arbetet med chefsutveckling och en ny mötesstruktur för alla chefer inom förbundet. Syftet är att skapa en samsyn och ett gemensamt arbetssätt. Det arbetet fortsätter under hösten med flera aktiviteter som ska bidra till att stärka våra chefer i deras roller inom förbundet. Förutom detta pågår en löpande utveckling med kurs och konferenser inom exempelvis förebyggande och inom det operativa området. Som exempel kan nämnas utbildning i användandet av motorsåg (där kraven, enligt AFS, har skärpts) och taktik för samtliga befäl. Kompetensutveckling För att bidra till utveckling av den egna verksamheten och kunna möta omvärldens krav, är det viktigt att hela sjukfrånvaro (i %) mäts som total sjukfrånvaro i förh.till ordinarie arbetstid Total sjukfrånvaro 2,1 2,1 Sjukfrånvaro 29 år och yngre 1,4 0,1 Sjukfrånvaro år 1,7 1,4 Sjukfrånvaro 50 år och äldre 2,6 3,2 Arbetsskador 3 10 Olyckstillbud 1 2 Pensionsavgångar 2014 Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 14 - varav i utryckningsstyrka heltid 13 Antal anställda, augusti Totalt antal medarbetare Varav heltidsanställda Varav RiB-anställda Antal kvinnor Räddningsvärnspersonal Förtroendevalda (Ledarmöter i direktion/revision) Utbildningar vid MSB:s skolor antal personer Räddningsinsats för personal i beredskap 5 Räddningsledare A 2 Räddningsledare B 1 Tillsyn och olycksförebyggande B 1 8

9 ekonomi Periodens resultat Gästrike Räddningstjänst har som målsättning, att ha en god ekonomisk hushållning som bl. a. innebär att ekonomin ska vara i balans. Förbundet har god ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv och har byggt upp ett visst eget kapital. För tertial två 2014 redovisar förbundet ett resultat på 3,0 mnkr, dock ska det beaktas att i augustiresultatet ingår 725 tkr som avser driftkostnader avseende september, se kommentarer nedan under rubriken driftkostnader. Det faktiska resultatet är således 3,7 mnkr. Prognosen för 2014 är att vi ska göra ett resultat på 2,3 mnkr. Överskottet beror på främst på lägre pensionskostnader. Överskott och underskott Om förbundet visar ett överskott behålls överskottet och ökar det egna kapitalet, vilket ökar soliditeten. När målnivån 20 procent uppnåtts regleras överskjutande resultat tillbaka till ägarkommunerna. Vid underskott regleras detta, genom att i påföljande års budgetprocess (våren efter underskottet), äska kommunbidrag för det därpå kommande budgetåret. Det negativa resultatet regleras då genom kommunbidrag två år efter underskottsåret. Verksamhetens intäkter Verksamhetsintäkterna ligger 147 tkr lägre än motsvarande period Förbundets intäkter består till största delen av intäkter för externa avtal med kommuner och landsting. Intäkterna t.o.m. augusti 2014 är 4,4 mnkr vilket kan jämföras med 4,5 mnkr för motsvarande period Minskningen mellan åren beror främst på lägre intäkter avseende extern utbildning, för tillståndsgivning brandfarliga- och explosiva varor samt att årsavgiften avseende automatlarm har periodiserats över helåret. Prognosen för 2014 är 7,5 mnkr. Verksamhetens kostnader Personalkostnader Personalkostnaderna är 18 tkr högre än 2013 års utfall motsvarande period. Löneöversyn 2014 gjordes klar under mars månad vilket innebar att ingen retroaktiv lön utbetalades. Lönekostnadsökningen, enligt avtalet för 2014, motsvarar 2,7 % för Kommunals medlemmar, för OFR:s förbundsområde (Vision) blev utfallet 2,2 %. För Brandmännens Riksförbund, avseende räddningstjänstpersonal i beredskap, har förhandling om lön- och anställningsvillkor skett mellan Brandmännens Riksförbund (BRF) och Pacta under vintern och försommaren. Pacta lämnade två förslag som BRF avvisade, vilket innebar att nuvarande avtal löper till och med den 31 mars 2015 utan förändringar av ersättningsnivåerna. Prognosen för personalkostnaderna är 68,5 mnkr. Pensionskostnader Vår budget bygger alltid på KPA:s prognoser. För 2014 har vi budgeterat 11,2 mnkr. I samband med tertial två 2014 har vi beställt en ny prognos från KPA. KPA:s prognos, daterad , är lika med 9,1 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på 2,1 mnkr. Förändringen beror på att den särskilda avtalspensionen har minskat i jämfört med tidigare beräkning. Detta beror på att några personer har bytt anställningsform, där särskild avtalspension för brandmän inte tillämpas samt att några har ändrat datum för uttag av pension. Driftkostnader Våra driftkostnader är enligt redovisningen t.o.m. augusti 10,5 mnkr. I redovisningen finns driftkost-nader till ett belopp motsvarande 725 tkr som har redovisats i augustiutfallet men avser september Reducerar vi utfallet med det beloppet så är utfallet t.o.m. augusti 9,8 mnkr vilket är 500 tkr lägre än utfallet Förbundets totala budget för 2014 är 15,8 mnkr vilket kan jämföras med utfall 2013 som var 16,4 mnkr. Vi bedömer det som svårt att klara budgetmålet på 15,8 mnkr p.g.a. ökade drivmedelskostnader, ökade kostnader för IT (exempelvis larm och ledning) samt uppräkning av övriga driftkostnader. Prognosen för driftkostnaderna bedöms till 17,3 mnkr. 9

10 Lokalkostnader Kostnaderna för lokaler t.o.m. tertial 2, är 6,3 mnkr. Budgeten för 2014 är 10,8 mnkr. De lägre kostnaderna för lokaler beror på lägre hyreskostnader i Gävle och på Rörberg, då Gavlefastigheter tillämpar en annan fördelning av momskostnaderna. Prognosen för lokalkostnader är 9,2 mnkr. Investeringar och avskrivningar Förbundets investeringsbudget för 2014 är 12,6 mnkr. Vi har t.o.m. augusti 2014 investerat i objekt enligt tabell på nästa sida, sidan 11. Prognosen för 2014 års investeringar är 12,6 mnkr. Vår prognos för årets avskrivningar är 5,3 mnkr, vilket är 321 tkr lägre än budget Kommunbidrag Kommunbidraget följer budgeterad budget för kommunbidraget. Finansiella intäkter och kostnader Utfallet t.o.m. augusti är 412 tkr och för motsvarande period 2013 var det 930 tkr. Vår prognos för året bedöms till 0,6 mnkr, vilket är 700 tkr lägre än budgeterat. Den stora avvikelsen beror på lägre ränteintäkter då räntan har gått ner samt att vi inte har fått placera som tidigare enligt Gävle kommuns finanspolicy. Förbundet har låga finansiella kostnader, 1 tkr t.o.m. augusti. Den nya hävaren ska vara på stationen i Gävle. Resultaträkning Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Prognos Verksamhetens intäkter 4537,7 4391,0 7700,0 7515,0 Jämförelsestörande post (återbetalning AFA) 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader , , , ,0 Jämförelsestörande post (pensionsskuldsökning) -4925,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar -3547,0-3379,2-5621,0-5300,0 Verksamhetens nettokostnader , , , ,0 Kommunbidrag 67733, , , ,0 Finansiella intäkter 929,7 412,1 1250,0 550,0 Finansiella kostnader -6,2-0,5-10,0 0,0 Resultat före extraordinära kostnader -4645,0 2957,4 28,0 2297,0 Resultat -4645,0 2957,4 28,0 2297,0 FINANSIELLA MÅL Utfall Soliditeten ska vara 20% 17% Investeringar i % av avskrivningar (100%)* 242% Resultat större eller lika med noll 2,9 * målet bör omfatta en tioårsperiod Bedömingen är att två av tre mål kommer att uppnås för helåret. 10

11 balansräkning Belopp i tkr Tillgångar Anläggningstillgångar: Materiella anläggningstillgångar 21725, , ,5 Summa anläggningstillgångar 21725, , ,5 Omsättningstillgångar Fordringar 8338,6 3650,0 5804,7 Kassa och bank 74346, , ,6 Summa omsättningstillgångar 82685, , ,3 Summa tillgångar , , ,8 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 17816, , ,5 - därav årets resultat 2957,4-4645,0-1807,3 Avsättningar Avsättningar för pensioner 68985, , ,5 Summa avsättningar 68985, , ,5 Skulder Kortfristiga skulder 17608, , ,9 Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 Summa skulder 17608, , ,9 Summa eget kapital, avsättningar och skulder , , ,8 Pensionsförpliktelser inkl löneskatt som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar 17875, , ,9 investeringar Belopp i tkr Utfall Budget Prognos Investeringsobjekt Överflyttat från 2013 års investeringsbudget: Höjdfordon 5895,0 7000,0 6400,0 Kommunikationsutrustning för rökdykning 26,3 900,0 900,0 Budget 2014: Kombifordon vatten/räddning 1800,4 3600,0 4200,0 Båt 0,0 680,0 680,0 Personbil 285,1 300,0 285,1 Sexhjuling 160,0 150,0 160,0 Summa investeringar 8166, , ,1 11

12 Adress: Hamntorget 8, Gävle Tel: Inre befäl: webb: E-post:

Gästrike Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2006

Gästrike Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2006 ÅRSBERÄTTELSE 2006 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND INNEHÅLL INNEHÅLL...2 UPPMÄRKSAMMADE INSATSER 2006...3 OM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND...4 Räddningstjänstförbundets organisation 2006...5 Operativ

Läs mer

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 37 (38) 63 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2014 SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Dnr: LKS

Läs mer

Årsredovisning 2013. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Årsredovisning 2013. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Årsredovisning 2013 Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Ordföranden har ordet När jag nu försöker summera året 2013 slår det mig att det varit ett väldigt händelserikt och positivt år. Detta trots

Läs mer

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) 2014

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) 2014 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-04-22 Ks/2015:97 016 Räddningstjänst Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Plats och tid Brandstationen i Härnösand, 2008-09-30, klockan 13.30 15.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Johansson (ordförande),

Läs mer

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8 Innehåll Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisationen 7 Räddningsenheten 8 Skyddsenheten 10 Administrativ

Läs mer

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2014 02 03 Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2013. KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund

Delårsrapport januari - augusti 2013. KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund Delårsrapport januari - augusti 2013 KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund Vårt uppdrag Räddningstjänsten ska aktivt stödja och utveckla arbetet för ett tlyggt och säkert Forshaga, Grums, Hammarö,

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Årsredovisning 2012 Innehåll Slanglista och värdegrund 2 Ordförande har ordet 3 Direktionen 4 Revision 5 Räddningschefen har ordet 6 Organisation 2012 7 Uppföljning av

Läs mer

Årsredovisning 2014 2015-01-30. Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2014 2015-01-30. Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2015-01-30 Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås 0 Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Uppgift... 3 Huvudverksamhet... 3 Operativ verksamhet... 4 Förebyggande verksamhet... 7 Säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge Årsredovisning 29 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge i samverkan med Karlskrona och Ronneby kommun Innehåll Sammanfattning... 3 Direktion... 4 Handlingsprogram Räddningstjänst... 5-6 Statistik

Läs mer

Årsredovisning 2012 MB 1

Årsredovisning 2012 MB 1 Årsredovisning 2012 1 Under 2012 antogs ett nytt handlingsprogram för skydd och säkerhet av Nässjö och Vetlanda kommuner. Målet är bland annat att minska brott, olyckor och kostnader för materiella skador.

Läs mer

Ordföranden om året som gick

Ordföranden om året som gick 22. Årsredovisning 22 Produktion: Susanna Henningsson Foto: Bläck & Co, Susanna Henningsson Tryck: Davidsons Tryckeri 2 Ordföranden om året som gick 22 var ett bra år för Värends Räddningstjänst, såväl

Läs mer

I nnehållsförteckning

I nnehållsförteckning I nnehållsförteckning Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisation 7 Räddningsverksamhet 8 Olycksförebyggande

Läs mer

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift.3 Operativ verksamhet 4-6 Förebyggande verksamhet...6-7 Utbildningsverksamheten 7-9 Övrigt under perioden..9-10 Direktionen..10

Läs mer

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift 3 Operativ verksamhet..4-5 Förebyggande verksamhet.6 Säkerhetssamordning.7 Utbildningsverksamheten..8-9 Övrigt under perioden

Läs mer

536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078)

536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-03-2t 9 (16) 536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078) Beslut Arbetsutskottet füreslår att:

Läs mer

Höglandets räddningstjänstförbund. Årsredovisning 2011 1

Höglandets räddningstjänstförbund. Årsredovisning 2011 1 2011 Höglandets räddningstjänstförbund Årsredovisning 2011 1 2011 kort och koncist Uppdraget att släcka bränder har fått sällskap av en mängd andra uppgifter som i mångt och mycket handlar om att påverka

Läs mer

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Innehåll Uppgift... 2 Huvudverksamhet... 2 Operativ verksamhet... 3 Förebyggande verksamhet... 5

Läs mer

Stabila förutsättningar

Stabila förutsättningar Stabila förutsättningar - en utredning av Höglandets räddningstjänstförbund Höglandet Slutversion 2007-06-11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och slutsats... 4 Förbundets mål och inriktning...

Läs mer

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma Datum -04-30 Ert datum Beteckning Er beteckning I KA RLSBOFiUS KOMMUN 2015-05- O 5 Kommunfullmäktige i Dnr medlemskommunerna för kommunalförbundet Räddningstj änsten Östra Skaraborg - Skövde, Mariestad,

Läs mer

Brand scoopet. Framtidens larmställ? Nytänk för. 365 dagar på 5 minuter Om. DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov. sida 6

Brand scoopet. Framtidens larmställ? Nytänk för. 365 dagar på 5 minuter Om. DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov. sida 6 Brand scoopet Nr 1/2014 Framtidens larmställ? sida 6 Nytänk för sågar sida 15 365 dagar på 5 minuter Om 2013 års verksamhet mittuppslaget "Fokus just nu är rekrytering och det ser bra ut, vi har ett av

Läs mer

Räddningstjänstens mest omfattande insats 2009 är skogsbränderna i Ekedal-Gasjömader. Årsredovisning 2009

Räddningstjänstens mest omfattande insats 2009 är skogsbränderna i Ekedal-Gasjömader. Årsredovisning 2009 Räddningstjänstens mest omfattande insats 2009 är skogsbränderna i Ekedal-Gasjömader. Årsredovisning 2009 Är du rädd för att det ska kevin sjöberg 18 år pernilla hansson 41 år marie-louise davidsson 65

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Brand scoopet. Förnyelse pågår TEMA. Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för. DESSUTOM Ökat antal älgolyckor RiB-konferenser

Brand scoopet. Förnyelse pågår TEMA. Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för. DESSUTOM Ökat antal älgolyckor RiB-konferenser Brand scoopet Nr 4/2013 Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för nyanlända sida 8 "Den gemensamma verksamhetsplanen ska vara verksamhetens röda tråd och utgå ifrån uppdraget." Eva-Marie Wiik Hultén

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla

Läs mer