bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND"

Transkript

1 2014 bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

2 innehållsförteckning Inledning 2 Organisation, uppdrag och mål 3 Förebyggande arbete 4 Räddningstjänstverksamheten 5 Efterföljande arbete 6 Insatser i förbundet 7 Personal 8 Ekonomi 9 Inledning Det är vanligt att det i många organisationer och företag blir lite lugnare under semestertider, då försäljning och utvecklingsaktiviteter kanske avstannar något. Detta gäller även oss, även om den operativa delen starkt påverkas av yttre faktorer. Det ska mot bakgrund av detta ändå påpekas att en mängd aktiviteter påbörjats och genomförts under andra tertialet. Maj månad inleddes med en stor övning i Gävle Hamn där bl.a. brandinspektör Johan Melin tillsammans med Gävle Hamn planerat hela genomförandet. Övningen prövade såväl ledningsfunktioner som släckutrustning för oljebrandsbekämpning, samt utrymning av hela hamnområdet. Under våren inleddes även arbetet med chefsutveckling och en ny mötesstruktur för alla chefer inom Gästrike Räddningstjänst. I detta arbete har vi tagit hjälp av ledarskapskonsulten Jonas Hedin från Mindset. Syftet med den nya mötesstrukturen är att skapa en bättre delaktighet och förståelse för de beslut som fattas. I mitten av juni togs ett beslut i direktionen om att utveckla framtidens brandstation, vilket resulterat i ett första uppstartsmöte med Gavlefastigheters VD Per-Arne Wahlund. Inom kort kommer jag som förbundschef även att starta upp ett arbete med Göran Arnell på Gävle kommun angående detta. Operativt präglas våra insatser främst av branden på Öster i Gävle och skogsbränder på flera håll i och utanför vårt område. På Öster i Gävle exploderade en acetylentub och skadade en entreprenör i närheten av en förskola. Detta bidrog till en snabb utvärdering av händelsen, tillsammans med polis och ambulanssjukvård. Glädjande för min del som förbundschef är det fina mottagande som våra vikarier har känt under sin tid hos oss och deras uttryck för att stämningen hos vår personal är god. Skogsbranden i Västmanland är ännu inte utvärderad, men kommer sannolikt att ge oss många erfarenheter att reflektera över. Även vi bidrog med flera insatsstyrkor i samband med denna omfattande skogsbrand, där ansvarig räddningschef i området nyligen uttryckt sin tacksamhet över vårt proaktiva agerande. Sommaren och vår förmåga, kopplat till omarbetad semesterstruktur och kompetens, kommer nu att utvärderas. Glädjande för min del som förbundschef är ändå det fina mottagande som våra vikarier har känt under sin tid hos oss och deras uttryck för att stämningen hos vår personal är god. /Nestor Wallberg Förbundschef 2

3 uppdrag, Organisation, strategier och mål Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund som bildades 1 januari Till en början bestod Gästrike Räddningstjänst av kommunerna Gävle, Ockelbo och Sandviken anslöt sig Hofors kommun och 2004 också Älvkarleby kommun. Gästrike Räddningstjänst styrs av en direktion bestående av tolv ordinarie medlemmar och tolv ersättare från våra fem medlemskommuner. Det övergripande ansvaret för vår verksamhet ligger hos förbundschefen. Gästrike Räddningstjänst är uppdelat i fyra olika avdelningar; produktion, samhällsskydd, räddning och administration. Gästrike Räddningstjänst ska skydda och rädda människor, egendom eller miljö. Vi ska även minska sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar, samt minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar. Kort sagt, vårt mål är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle! I enlighet med Lagen om skydd mot olyckor, är vår verksamhet indelad i tre skeden: förebyggande, under pågående olycka (räddningstjänstverksamhet) och efter en olycka (efterföljande). Verksamheten i dessa skeden redovisas på kommande sidor. Uppdrag och syfte Gästrike Räddningstjänst ansvarar för räddningstjänst samt förebyggande åtgärder mot brand enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) inom våra fem medlemskommuner. Kommunernas uppdrag till förbundets direktion redovisas i en särskild förbundsordning. Direktion Förbundschef Information Administrationn Vår verksamhet regleras av Lag om skydd mot olyckor (LSO) och finns närmare beskriven i en förbundsordning, ett handlingsprogram och i en tillsynsplan, samt i en årlig verksamhetsplan. Gästrike Räddningstjänsts handlingsprogram gäller från 2012 och framåt. Dokumenten antas av vår förbundsdirektion och finns bland annat att läsa på vår hemsida. Produktion Brandmän i jour Brandmän i beredskap Räddning Samhällsskydd (Produktionschef är tillika räddningschef) 3

4 förebyggande ARBETE Bemanningsmässigt går vi ner i personalstyrka under perioden juni-juli-augusti för att kunna bemanna upp med inre befäl i ledningscentralen och skiftlagen under semesterperioden. Stor övning i Gävle Hamn I maj genomfördes en stor övning i Gävle Hamn i syfte att träna de tilltänkta resurserna vid en eventuell cisternbrand vid en oljedepå. Bland annat deltog Släckmedelscentralen (SMC) från både Stockholm och Sundsvall, som är en viktig resurs som kan bistå med släckhjälp till en cisternbrand. Vid övningen testades också hur utrymningen från hamnområdet kommer att ske. Under hösten kommer en utvärdering att presenteras för att ta vara på de erfarenheter som drogs under övningen. FÖREBYGGANDE ENHETENS AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Tillsyn LSO 2 kap. 2, planerad 16 lso, 2 kap. 2, händelsebaserad 1 lbe Samplanerad tillsyn, LSO/LBE 1 lso 2 kap. 4, farlig verksamhet 1 Seveso 9 Sotning Medgivande egensotning 23 Byggprocess Yttrande över bygglov 52 yttrande över detaljplan 39 Tillstånds- Tillstånd brandfarlig vara 31 givning Tillstånd explosiv vara 7 Övriga Tillstånd ordningslagen 291 remisser Serveringstillstånd 110 Tillstånd miljöbalken 14 FÖREBYGGANDE UTBILDNING Verksamhet Aktivitet Genomförda Utbildningar Skolutbildningar åk. 5 9 Praoveckor åk. 8 6 Förskoleutbildningar 8 heta Arbeten 9 Studiebesök, brandstationer 14 allmän Brandkunskap 21 Sjukvårdsutbildningar 11 Brandsäkert hem 19 anlagd brand 1 Föreläsning Upp i rök 31 Brandskyddsansvariga 4 arbetsmiljö och säkerhet 5 Brandskyddsansvariga 4 Utbildning/info sommarvikarier 4 Remisser Inför sommaren ökar antalet remissförfrågningar vad gäller tillstånd för ordning och servering på grund av att många uteserveringar och evenemang söker tillstånd hos polisen respektive socialtjänsten. Räddningstjänsten har en viktig roll i denna tillståndsprocess för att kunna bedöma brand- och säkerhetsfrågor. Samarbetet med kommunens bygg- och planavdelningar fortsätter att utvecklas. Ett arbete angående riktlinjer vid planprocessen är påbörjat. Detta för att räddningstjänsten i ett tidigt skede ska kunna påverka planeringen i samhället utifrån ett brand- och säkerhetsperspektiv. Beredskapssamordning Genom avtal ansvarar Gästrike Räddningstjänst för beredskapssamordningen i Älvkarleby kommun. Under våren har arbetet med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kommit igång, där material tagits fram och som nu finns publicerat på Älvkarleby kommuns intranät. Utbildning i kommunen kommer att genomföras i september månad. Extern utbildning Vår övriga utbildningsverksamhet löper på och vi genomför förebyggande utbildningar i våra medlemskommuner. Inför sommaren genomförs även utbildningar för personal som kommer att arbeta som sommarvikarier inom vård och omsorg. Samtidigt planeras höstens arbete där vi återigen kommer att erbjuda alla elever i årskurs sju en utbildning som heter Upp i rök. Företagsservice Under maj månad startade Företagsservice i Gävle kommun. Detta är ett försök till att underlätta för företagare där alla myndigheter samlas för att kunna bemöta företagarnas frågor ur olika perspektiv. Detta för att få en effektivare ärendeprocess för både företagare och berörda tjänstemän. 4

5 räddningstjänstverksamheten utvecklingen av alla chefer inom Gästrike Räddningstjänst så har två dagar genomförts i Högbo där syftet I var att förstå sin egen roll och vilka förväntningar som finns från arbetsgivarens håll och även från medarbetaren. Vi använde oss av Jonas Hedin från Mindset som ledde dagarna och på ett inspirerande sätt utmanade våra chefer. Detta påbörjade arbete kommer att följas upp under hösten. Hård konkurrens om sommarvikarier Under det andra tertialet så har vi rekryterat 14 sommarvikarier som utbildades på vår övningsanläggning i Rörberg. Dessa har tjänstgjort under semesterperioden på våra stationer i Gävle och Sandviken. Under rekryteringen så såg vi att konkurrensen om vikarier är hård ute i landet och det påvisar vikten av att vi inom Gästrike Räddningstjänst arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har även använt oss av vår egen RiBpersonal för att personalförsörja under semestern, vilket har fungerat bra. Nytt avtal för IVPA-larm Vårt avtal med Landstinget vad det gäller IVPA(I väntan på ambulans) löpte ut den 30 juni. Vi har haft en strävan att sluta samma avtal inom hela Gävleborg och det lyckades vi med. Det finns detaljer i avtalet som ser annorlunda, ut annars ser uppdraget likadant ut som tidigare. arbetsplatsolycka med explosion Under sommaren har vi haft några större händelser. En insats på Nordost i Gävle väckte stor uppmärksamhet, i samband med en arbetsplatsolycka. Larmet kom in till oss som en singelolycka i bostadsområdet. Vårt inre befäl hade haft medlyssning på inkommande 112-samtal och förstod att detta inte var en vanlig trafikolycka. Information gick fram till utryckande befäl att detta handlade om en explosion som inträffat i bostadsområdet. Det medförde att rätt resurser åkte direkt mot skadeplatsen. På plats möttes våra styrkor av ett scenario som väldigt sällan inträffar, tack och lov. Det var en brinnande bil på en lekplats intill en förskola. Det var krossade rutor i två byggnader som hade påverkats av ett tryckkärl som exploderat. Många boenden i området uppehöll sig farlig nära olycksplatsen. Det fanns tryckkärl på plats som inte hade exploderat hittills. En skadad på plats som behövde omedelbar vård av ambulansen. Polisen spärrade av området för att inte flera skulle skada sig. Problemet var att detta nonchalerades hela tiden, vilket försvårade arbetet på plats. Det akuta arbetet var ganska snabbt hanterat och den skadade fördes till sjukhuset. Sedan följde ett omfattande efterföljande arbete, med stort informationsbehov till bland annat de boende i området. skogsbränder Skogsbranden i Västanhede pågick under ungefär fyra dygn, samtidigt som vi stöttade vid den gigantiska branden i Västmanland. Under släckningsarbetet i Västanhede så tog vi i inledningen hjälp av två helikoptrar. Detta gjorde att branden kunde begränsas på den västra flanken. Under denna brand involverade vi sju brandstationer och samtliga våra ledningsnivåer. Erfarenheterna hittills är att samverkan är ett måste vid större händelser, för att bygga upp en uthållighet och kompetens över tid. En rapport kommer att tas fram nationellt som kommer att bli intressant att ta del av. räddningstjänstverksamhetens AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Övningar Utbildning internt Samtliga planerade Kontroll av rökluckor Enligt avtal Kontroll av handbrandsläckare Enligt avtal Kontroll av livbojar Enligt avtal Beslutsstöd Framtagning av framkörningskort 14 Insatsplaner 1 5

6 Skogsbrandsflyget Torkan under sommarperioden har gjort att skogsbrandsflyget har använts flitigt och detta flyg styrs av inre befäl från Gästrike Räddningstjänst. En daglig bedömning på data från SMHI görs och beslut tas därefter om flygningar ska genomföras. Övningsverksamheten Genomförandet av övningsveckor föll väl ut under våren. Vissa justeringar har tagits med inför planeringen av övningsveckorna i höst. Satsningen på taktikutbildning för befälen har fortsatt och samtliga befälsnivåer på heltid har utbildat sig. Fortsättningen blir utbildning för samtliga deltidsbefäl under hösten. Investeringar Vi följer vår investeringsplan som är gjord för En ny hävare till Gävle, en släckbil till Skutskär samt ny kommunikationsutrustning för rökdykning till samtliga hel- och deltidsstationer. Målet med det är att erhålla säkrare kommunikation under rökdykning. Inriktningen på utbyggnad av skärsläckare som en miljösäker och effektiv släckmetod fortsätter. I höst kommer det att finnas på stationerna i Sandviken, Gävle, Hofors samt Skutskär. efterföljande arbete Med tanke på den varma sommaren så har vi varit förskonade från drunkningsolyckor. Antalet bränder har en vikande trend generellt. Trafikolyckorna minskade jämfört med sommaren 2013 Den interna krishanteringen har varit aktiv vid ett tillfälle. Det låga antalet innebär att vi varit förskonade från händelser med stora konsekvenser. Aktiviteterna med akut restvärde ökar. Det innebär att vi arbetar mer aktivt för att minska sekundärskadorna vid brand och vattenskador. EFTERFÖLJANDE AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Olycksutredningar Kvalitetssäkring av grundläggande olycksutredningar Samtliga Utökade olycksutredningar 6 Sakkunnigutlåtande 29 Insatsutvärderingar 3 Övrigt återbesök efter bostadsbränder 6 Bekymringssamtal 2 Grannsamverkan 4 6

7 Insatser i förbundet insatser uppdelat på räddningstyp, januari - Augusti Brand i byggnad Brand ej i byggnad Automatlarm Förmodad brand Trafikolycka I väntan på ambulans (IVPA) Utsläpp av farligt ämne Falsklarm Drunkning Vattenskada Djurräddning Stormskada Ras/skred Förmodad räddning Inbrottslarm Hiss, ej nödläge Annat uppdrag TOTALT Antal insatser per station januari - Augusti

8 Personalen vår största tillgång Den stora tillgången som personalen utgör, med sin samlade kompetens, framgår inte i den ekonomiska redovisningen. Därför är det viktigt att synliggöra den ur olika perspektiv. Heltidsanställd personal finns i Gävle, Sandviken och Valbo (Rörberg). Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) finns i Hedesunda, Bergby, Skutskär, Ockelbo, Storvik, Österfärnebo och i Hofors. Kravet för dessa är att de bor och arbetar i närheten av sin brandstation. I förbundet finns dessutom två räddningsvärn i Järbo och i Gysinge. Personalen i värnen får ersättning för sina insatser vid räddningstjänst. Någon beredskapsskyldighet finns inte. Förebyggande hälsoarbete Personal i utryckningstjänst genomgår årligen läkarundersökning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och övrig personal erbjuds årlig hälsokontroll. Företagshälsovården har under året medverkat i förbundets arbete med rehabiliteringsärenden. personalen utbildas kontinuerligt. Gästrike Räddningstjänst ser till att personalen har erforderlig kompetens genom att all personal får dokumenterad lagstadgad kompetensutbildning. Utbildningarna tillhandahålls av MSB. För att ytterligare höja kompetensen genomförs årligen olika typer av vidareutbildningar inom såväl räddningssom olycksförebyggande verksamheter. Genom den löpande övningsverksamheten tryggar vi att personalen bibehåller sin kompetens. Under våren 2014 startades arbetet med chefsutveckling och en ny mötesstruktur för alla chefer inom förbundet. Syftet är att skapa en samsyn och ett gemensamt arbetssätt. Det arbetet fortsätter under hösten med flera aktiviteter som ska bidra till att stärka våra chefer i deras roller inom förbundet. Förutom detta pågår en löpande utveckling med kurs och konferenser inom exempelvis förebyggande och inom det operativa området. Som exempel kan nämnas utbildning i användandet av motorsåg (där kraven, enligt AFS, har skärpts) och taktik för samtliga befäl. Kompetensutveckling För att bidra till utveckling av den egna verksamheten och kunna möta omvärldens krav, är det viktigt att hela sjukfrånvaro (i %) mäts som total sjukfrånvaro i förh.till ordinarie arbetstid Total sjukfrånvaro 2,1 2,1 Sjukfrånvaro 29 år och yngre 1,4 0,1 Sjukfrånvaro år 1,7 1,4 Sjukfrånvaro 50 år och äldre 2,6 3,2 Arbetsskador 3 10 Olyckstillbud 1 2 Pensionsavgångar 2014 Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 14 - varav i utryckningsstyrka heltid 13 Antal anställda, augusti Totalt antal medarbetare Varav heltidsanställda Varav RiB-anställda Antal kvinnor Räddningsvärnspersonal Förtroendevalda (Ledarmöter i direktion/revision) Utbildningar vid MSB:s skolor antal personer Räddningsinsats för personal i beredskap 5 Räddningsledare A 2 Räddningsledare B 1 Tillsyn och olycksförebyggande B 1 8

9 ekonomi Periodens resultat Gästrike Räddningstjänst har som målsättning, att ha en god ekonomisk hushållning som bl. a. innebär att ekonomin ska vara i balans. Förbundet har god ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv och har byggt upp ett visst eget kapital. För tertial två 2014 redovisar förbundet ett resultat på 3,0 mnkr, dock ska det beaktas att i augustiresultatet ingår 725 tkr som avser driftkostnader avseende september, se kommentarer nedan under rubriken driftkostnader. Det faktiska resultatet är således 3,7 mnkr. Prognosen för 2014 är att vi ska göra ett resultat på 2,3 mnkr. Överskottet beror på främst på lägre pensionskostnader. Överskott och underskott Om förbundet visar ett överskott behålls överskottet och ökar det egna kapitalet, vilket ökar soliditeten. När målnivån 20 procent uppnåtts regleras överskjutande resultat tillbaka till ägarkommunerna. Vid underskott regleras detta, genom att i påföljande års budgetprocess (våren efter underskottet), äska kommunbidrag för det därpå kommande budgetåret. Det negativa resultatet regleras då genom kommunbidrag två år efter underskottsåret. Verksamhetens intäkter Verksamhetsintäkterna ligger 147 tkr lägre än motsvarande period Förbundets intäkter består till största delen av intäkter för externa avtal med kommuner och landsting. Intäkterna t.o.m. augusti 2014 är 4,4 mnkr vilket kan jämföras med 4,5 mnkr för motsvarande period Minskningen mellan åren beror främst på lägre intäkter avseende extern utbildning, för tillståndsgivning brandfarliga- och explosiva varor samt att årsavgiften avseende automatlarm har periodiserats över helåret. Prognosen för 2014 är 7,5 mnkr. Verksamhetens kostnader Personalkostnader Personalkostnaderna är 18 tkr högre än 2013 års utfall motsvarande period. Löneöversyn 2014 gjordes klar under mars månad vilket innebar att ingen retroaktiv lön utbetalades. Lönekostnadsökningen, enligt avtalet för 2014, motsvarar 2,7 % för Kommunals medlemmar, för OFR:s förbundsområde (Vision) blev utfallet 2,2 %. För Brandmännens Riksförbund, avseende räddningstjänstpersonal i beredskap, har förhandling om lön- och anställningsvillkor skett mellan Brandmännens Riksförbund (BRF) och Pacta under vintern och försommaren. Pacta lämnade två förslag som BRF avvisade, vilket innebar att nuvarande avtal löper till och med den 31 mars 2015 utan förändringar av ersättningsnivåerna. Prognosen för personalkostnaderna är 68,5 mnkr. Pensionskostnader Vår budget bygger alltid på KPA:s prognoser. För 2014 har vi budgeterat 11,2 mnkr. I samband med tertial två 2014 har vi beställt en ny prognos från KPA. KPA:s prognos, daterad , är lika med 9,1 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på 2,1 mnkr. Förändringen beror på att den särskilda avtalspensionen har minskat i jämfört med tidigare beräkning. Detta beror på att några personer har bytt anställningsform, där särskild avtalspension för brandmän inte tillämpas samt att några har ändrat datum för uttag av pension. Driftkostnader Våra driftkostnader är enligt redovisningen t.o.m. augusti 10,5 mnkr. I redovisningen finns driftkost-nader till ett belopp motsvarande 725 tkr som har redovisats i augustiutfallet men avser september Reducerar vi utfallet med det beloppet så är utfallet t.o.m. augusti 9,8 mnkr vilket är 500 tkr lägre än utfallet Förbundets totala budget för 2014 är 15,8 mnkr vilket kan jämföras med utfall 2013 som var 16,4 mnkr. Vi bedömer det som svårt att klara budgetmålet på 15,8 mnkr p.g.a. ökade drivmedelskostnader, ökade kostnader för IT (exempelvis larm och ledning) samt uppräkning av övriga driftkostnader. Prognosen för driftkostnaderna bedöms till 17,3 mnkr. 9

10 Lokalkostnader Kostnaderna för lokaler t.o.m. tertial 2, är 6,3 mnkr. Budgeten för 2014 är 10,8 mnkr. De lägre kostnaderna för lokaler beror på lägre hyreskostnader i Gävle och på Rörberg, då Gavlefastigheter tillämpar en annan fördelning av momskostnaderna. Prognosen för lokalkostnader är 9,2 mnkr. Investeringar och avskrivningar Förbundets investeringsbudget för 2014 är 12,6 mnkr. Vi har t.o.m. augusti 2014 investerat i objekt enligt tabell på nästa sida, sidan 11. Prognosen för 2014 års investeringar är 12,6 mnkr. Vår prognos för årets avskrivningar är 5,3 mnkr, vilket är 321 tkr lägre än budget Kommunbidrag Kommunbidraget följer budgeterad budget för kommunbidraget. Finansiella intäkter och kostnader Utfallet t.o.m. augusti är 412 tkr och för motsvarande period 2013 var det 930 tkr. Vår prognos för året bedöms till 0,6 mnkr, vilket är 700 tkr lägre än budgeterat. Den stora avvikelsen beror på lägre ränteintäkter då räntan har gått ner samt att vi inte har fått placera som tidigare enligt Gävle kommuns finanspolicy. Förbundet har låga finansiella kostnader, 1 tkr t.o.m. augusti. Den nya hävaren ska vara på stationen i Gävle. Resultaträkning Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Prognos Verksamhetens intäkter 4537,7 4391,0 7700,0 7515,0 Jämförelsestörande post (återbetalning AFA) 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader , , , ,0 Jämförelsestörande post (pensionsskuldsökning) -4925,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar -3547,0-3379,2-5621,0-5300,0 Verksamhetens nettokostnader , , , ,0 Kommunbidrag 67733, , , ,0 Finansiella intäkter 929,7 412,1 1250,0 550,0 Finansiella kostnader -6,2-0,5-10,0 0,0 Resultat före extraordinära kostnader -4645,0 2957,4 28,0 2297,0 Resultat -4645,0 2957,4 28,0 2297,0 FINANSIELLA MÅL Utfall Soliditeten ska vara 20% 17% Investeringar i % av avskrivningar (100%)* 242% Resultat större eller lika med noll 2,9 * målet bör omfatta en tioårsperiod Bedömingen är att två av tre mål kommer att uppnås för helåret. 10

11 balansräkning Belopp i tkr Tillgångar Anläggningstillgångar: Materiella anläggningstillgångar 21725, , ,5 Summa anläggningstillgångar 21725, , ,5 Omsättningstillgångar Fordringar 8338,6 3650,0 5804,7 Kassa och bank 74346, , ,6 Summa omsättningstillgångar 82685, , ,3 Summa tillgångar , , ,8 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 17816, , ,5 - därav årets resultat 2957,4-4645,0-1807,3 Avsättningar Avsättningar för pensioner 68985, , ,5 Summa avsättningar 68985, , ,5 Skulder Kortfristiga skulder 17608, , ,9 Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 Summa skulder 17608, , ,9 Summa eget kapital, avsättningar och skulder , , ,8 Pensionsförpliktelser inkl löneskatt som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar 17875, , ,9 investeringar Belopp i tkr Utfall Budget Prognos Investeringsobjekt Överflyttat från 2013 års investeringsbudget: Höjdfordon 5895,0 7000,0 6400,0 Kommunikationsutrustning för rökdykning 26,3 900,0 900,0 Budget 2014: Kombifordon vatten/räddning 1800,4 3600,0 4200,0 Båt 0,0 680,0 680,0 Personbil 285,1 300,0 285,1 Sexhjuling 160,0 150,0 160,0 Summa investeringar 8166, , ,1 11

12 Adress: Hamntorget 8, Gävle Tel: Inre befäl: webb: E-post:

bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 2015 bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND innehållsförteckning Inledning Inledning 2 Organisation, uppdrag och mål 3 Förebyggande arbete 4 Räddningstjänstverksamheten 5 Efterföljande arbete

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

ÅRSRedoviSning 2gÄSTRiKe0 RÄddning 1 STJÄn 1 STFÖRBUnd

ÅRSRedoviSning 2gÄSTRiKe0 RÄddning 1 STJÄn 1 STFÖRBUnd ÅRSredovisning 2011 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND INNEHÅLL Året i korthet 2 Ordföranden/räddningschefen har ordet 3 Organisation, uppdrag och mål 4 Verksamhet 5 Insatser i siffror 8 Personal 9 Ekonomi

Läs mer

ÅRSRedoviSning 2gÄSTRiKe0 RÄ14 ddningstjänstförbund

ÅRSRedoviSning 2gÄSTRiKe0 RÄ14 ddningstjänstförbund ÅRSredovisning 2014 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Innehåll Året i korthet 3 förbundschefen/ordföranden har ordet 4 Organisation, uppdrag och mål 5 Verksamhet 7 Förebyggande verksamhet 7 Räddningstjänstverksamhet

Läs mer

ÅRSRedoviSning 2010 gästrike RÄddningSTJÄnSTFÖRBUnd

ÅRSRedoviSning 2010 gästrike RÄddningSTJÄnSTFÖRBUnd ÅRSredovisning 2010 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND INNEHÅLL Året i korthet 2 Ordföranden/räddningschefen har ordet 3 Organisation, uppdrag och mål 4 VerksamheT 5 Insatser i siffror 8 PersonaL 9 Ekonomi

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Gästrike Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2006

Gästrike Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2006 ÅRSBERÄTTELSE 2006 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND INNEHÅLL INNEHÅLL...2 UPPMÄRKSAMMADE INSATSER 2006...3 OM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND...4 Räddningstjänstförbundets organisation 2006...5 Operativ

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland Datum Sidan 2014-05-07 1 av 8 Bilaga 2 Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Inledning... 2 Mål för verksamheten... 2 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2012-04-04/MN 2012-04-04/TT 2015-03-09/MA /MA Sida 1(5) Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Ansvar I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap 4 ges

Läs mer

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna.

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: 2015-09-11 Micael Lundmark 063-14 80 20 micael.lundmark@ostersund.se Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund Budgetförutsättningar 2016 Förslag till beslut Dokumentet

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RÄDDNINGSCHEFEN OM 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI 1 ORGANISATION OCH UPPDRAG 2 VERKSAMHET OCH MÅLUPPFYLLELSE 5 PERSONAL

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Delegation avseende ekonomi och personal inom Gästrike Räddningstjänstförbund

Delegation avseende ekonomi och personal inom Gästrike Räddningstjänstförbund Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2009-10-15 Samverkan 2009-11-30 2011-01-03 A Grewe-Lindberg Direktion 2009-12-11 2012-04-02 Direktion 2011-01-14 2013-05-16 Direktion 2012-04-20 2013-08-20 Direktion 2013-05-24

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka Att drabbas av en olycka Vi som arbetar på räddningstjänsten möter ofta människor som varit med om olyckor. Därför vet vi att när man just har

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Delårsrapport 2009. Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Delårsrapport 2009. Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Delårsrapport Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift.3 Operativ verksamhet 4-5 Förebyggande verksamhet...6 Utbildningsverksamheten 7-8 Övrigt under perioden..8 Direktionen..9 Organisation

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN ÅRSREDOVISNING 2008 2 Innehållsförteckning Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 3 Räddningschefen om 2008 4-5 Vad gör Räddningstjänsten med dina pengar? 6 Organisation

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Delårsrapport per 2013-08-31 Utfall, prognos och balanskrav Utfallet för perioden januari augusti 2013 visar ett underskott på 6,3 Mkr som innehåller realisationsvinster

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag

Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag 2014 Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag Sida 3 av 39 INLEDNING... 5 SYFTE... 5 UPPLÄGG... 5 FELKÄLLOR... 5 INSATSSTATISTIK... 6 A. HELSINGBORGS BRANDFÖRSVAR... 6 Nivå 2 och 3 larm...

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan Presentation av Mål/syfte Att genom samverkan bli effektivare och kraftfullare i vår strävan att skapa trygghet och säkerhet för de som verkar, bor och vistas i RäddSamF:s område. RäddSamF skall kunna

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2013 Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Building a better Øuildinq a better Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Peter Bowin (V) Bengt Fröberg

Peter Bowin (V) Bengt Fröberg KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1(5) Tid 2015-09-23 Dnr: 2015.0019.1.1-6 Plats Tjänstgörande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Utses att justera Brandstationen i Karlskrona Mikael

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Fastställd av kommunfullmäktige 2014-10-13, 148 Gäller från och med 2014-10-27 Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

Särskild avtalspension och visstidspension

Särskild avtalspension och visstidspension REKOMMENDATION 2.1 Särskild avtalspension och visstidspension Januari 2006 Innehåll Denna rekommendation behandlar hur överenskommelser om pensionsförmånerna särskild avtalspension och visstidspension

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY. Årsredovisning 2005. Foto: Åke Arell, 2005, Täby

HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY. Årsredovisning 2005. Foto: Åke Arell, 2005, Täby HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY Årsredovisning 2005 Foto: Åke Arell, 2005, Täby Ordlista FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse.

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer