bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND"

Transkript

1 2014 bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

2 innehållsförteckning Inledning 2 Organisation, uppdrag och mål 3 Förebyggande arbete 4 Räddningstjänstverksamheten 5 Efterföljande arbete 6 Insatser i förbundet 7 Personal 8 Ekonomi 9 Inledning Det är vanligt att det i många organisationer och företag blir lite lugnare under semestertider, då försäljning och utvecklingsaktiviteter kanske avstannar något. Detta gäller även oss, även om den operativa delen starkt påverkas av yttre faktorer. Det ska mot bakgrund av detta ändå påpekas att en mängd aktiviteter påbörjats och genomförts under andra tertialet. Maj månad inleddes med en stor övning i Gävle Hamn där bl.a. brandinspektör Johan Melin tillsammans med Gävle Hamn planerat hela genomförandet. Övningen prövade såväl ledningsfunktioner som släckutrustning för oljebrandsbekämpning, samt utrymning av hela hamnområdet. Under våren inleddes även arbetet med chefsutveckling och en ny mötesstruktur för alla chefer inom Gästrike Räddningstjänst. I detta arbete har vi tagit hjälp av ledarskapskonsulten Jonas Hedin från Mindset. Syftet med den nya mötesstrukturen är att skapa en bättre delaktighet och förståelse för de beslut som fattas. I mitten av juni togs ett beslut i direktionen om att utveckla framtidens brandstation, vilket resulterat i ett första uppstartsmöte med Gavlefastigheters VD Per-Arne Wahlund. Inom kort kommer jag som förbundschef även att starta upp ett arbete med Göran Arnell på Gävle kommun angående detta. Operativt präglas våra insatser främst av branden på Öster i Gävle och skogsbränder på flera håll i och utanför vårt område. På Öster i Gävle exploderade en acetylentub och skadade en entreprenör i närheten av en förskola. Detta bidrog till en snabb utvärdering av händelsen, tillsammans med polis och ambulanssjukvård. Glädjande för min del som förbundschef är det fina mottagande som våra vikarier har känt under sin tid hos oss och deras uttryck för att stämningen hos vår personal är god. Skogsbranden i Västmanland är ännu inte utvärderad, men kommer sannolikt att ge oss många erfarenheter att reflektera över. Även vi bidrog med flera insatsstyrkor i samband med denna omfattande skogsbrand, där ansvarig räddningschef i området nyligen uttryckt sin tacksamhet över vårt proaktiva agerande. Sommaren och vår förmåga, kopplat till omarbetad semesterstruktur och kompetens, kommer nu att utvärderas. Glädjande för min del som förbundschef är ändå det fina mottagande som våra vikarier har känt under sin tid hos oss och deras uttryck för att stämningen hos vår personal är god. /Nestor Wallberg Förbundschef 2

3 uppdrag, Organisation, strategier och mål Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund som bildades 1 januari Till en början bestod Gästrike Räddningstjänst av kommunerna Gävle, Ockelbo och Sandviken anslöt sig Hofors kommun och 2004 också Älvkarleby kommun. Gästrike Räddningstjänst styrs av en direktion bestående av tolv ordinarie medlemmar och tolv ersättare från våra fem medlemskommuner. Det övergripande ansvaret för vår verksamhet ligger hos förbundschefen. Gästrike Räddningstjänst är uppdelat i fyra olika avdelningar; produktion, samhällsskydd, räddning och administration. Gästrike Räddningstjänst ska skydda och rädda människor, egendom eller miljö. Vi ska även minska sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar, samt minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar. Kort sagt, vårt mål är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle! I enlighet med Lagen om skydd mot olyckor, är vår verksamhet indelad i tre skeden: förebyggande, under pågående olycka (räddningstjänstverksamhet) och efter en olycka (efterföljande). Verksamheten i dessa skeden redovisas på kommande sidor. Uppdrag och syfte Gästrike Räddningstjänst ansvarar för räddningstjänst samt förebyggande åtgärder mot brand enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) inom våra fem medlemskommuner. Kommunernas uppdrag till förbundets direktion redovisas i en särskild förbundsordning. Direktion Förbundschef Information Administrationn Vår verksamhet regleras av Lag om skydd mot olyckor (LSO) och finns närmare beskriven i en förbundsordning, ett handlingsprogram och i en tillsynsplan, samt i en årlig verksamhetsplan. Gästrike Räddningstjänsts handlingsprogram gäller från 2012 och framåt. Dokumenten antas av vår förbundsdirektion och finns bland annat att läsa på vår hemsida. Produktion Brandmän i jour Brandmän i beredskap Räddning Samhällsskydd (Produktionschef är tillika räddningschef) 3

4 förebyggande ARBETE Bemanningsmässigt går vi ner i personalstyrka under perioden juni-juli-augusti för att kunna bemanna upp med inre befäl i ledningscentralen och skiftlagen under semesterperioden. Stor övning i Gävle Hamn I maj genomfördes en stor övning i Gävle Hamn i syfte att träna de tilltänkta resurserna vid en eventuell cisternbrand vid en oljedepå. Bland annat deltog Släckmedelscentralen (SMC) från både Stockholm och Sundsvall, som är en viktig resurs som kan bistå med släckhjälp till en cisternbrand. Vid övningen testades också hur utrymningen från hamnområdet kommer att ske. Under hösten kommer en utvärdering att presenteras för att ta vara på de erfarenheter som drogs under övningen. FÖREBYGGANDE ENHETENS AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Tillsyn LSO 2 kap. 2, planerad 16 lso, 2 kap. 2, händelsebaserad 1 lbe Samplanerad tillsyn, LSO/LBE 1 lso 2 kap. 4, farlig verksamhet 1 Seveso 9 Sotning Medgivande egensotning 23 Byggprocess Yttrande över bygglov 52 yttrande över detaljplan 39 Tillstånds- Tillstånd brandfarlig vara 31 givning Tillstånd explosiv vara 7 Övriga Tillstånd ordningslagen 291 remisser Serveringstillstånd 110 Tillstånd miljöbalken 14 FÖREBYGGANDE UTBILDNING Verksamhet Aktivitet Genomförda Utbildningar Skolutbildningar åk. 5 9 Praoveckor åk. 8 6 Förskoleutbildningar 8 heta Arbeten 9 Studiebesök, brandstationer 14 allmän Brandkunskap 21 Sjukvårdsutbildningar 11 Brandsäkert hem 19 anlagd brand 1 Föreläsning Upp i rök 31 Brandskyddsansvariga 4 arbetsmiljö och säkerhet 5 Brandskyddsansvariga 4 Utbildning/info sommarvikarier 4 Remisser Inför sommaren ökar antalet remissförfrågningar vad gäller tillstånd för ordning och servering på grund av att många uteserveringar och evenemang söker tillstånd hos polisen respektive socialtjänsten. Räddningstjänsten har en viktig roll i denna tillståndsprocess för att kunna bedöma brand- och säkerhetsfrågor. Samarbetet med kommunens bygg- och planavdelningar fortsätter att utvecklas. Ett arbete angående riktlinjer vid planprocessen är påbörjat. Detta för att räddningstjänsten i ett tidigt skede ska kunna påverka planeringen i samhället utifrån ett brand- och säkerhetsperspektiv. Beredskapssamordning Genom avtal ansvarar Gästrike Räddningstjänst för beredskapssamordningen i Älvkarleby kommun. Under våren har arbetet med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kommit igång, där material tagits fram och som nu finns publicerat på Älvkarleby kommuns intranät. Utbildning i kommunen kommer att genomföras i september månad. Extern utbildning Vår övriga utbildningsverksamhet löper på och vi genomför förebyggande utbildningar i våra medlemskommuner. Inför sommaren genomförs även utbildningar för personal som kommer att arbeta som sommarvikarier inom vård och omsorg. Samtidigt planeras höstens arbete där vi återigen kommer att erbjuda alla elever i årskurs sju en utbildning som heter Upp i rök. Företagsservice Under maj månad startade Företagsservice i Gävle kommun. Detta är ett försök till att underlätta för företagare där alla myndigheter samlas för att kunna bemöta företagarnas frågor ur olika perspektiv. Detta för att få en effektivare ärendeprocess för både företagare och berörda tjänstemän. 4

5 räddningstjänstverksamheten utvecklingen av alla chefer inom Gästrike Räddningstjänst så har två dagar genomförts i Högbo där syftet I var att förstå sin egen roll och vilka förväntningar som finns från arbetsgivarens håll och även från medarbetaren. Vi använde oss av Jonas Hedin från Mindset som ledde dagarna och på ett inspirerande sätt utmanade våra chefer. Detta påbörjade arbete kommer att följas upp under hösten. Hård konkurrens om sommarvikarier Under det andra tertialet så har vi rekryterat 14 sommarvikarier som utbildades på vår övningsanläggning i Rörberg. Dessa har tjänstgjort under semesterperioden på våra stationer i Gävle och Sandviken. Under rekryteringen så såg vi att konkurrensen om vikarier är hård ute i landet och det påvisar vikten av att vi inom Gästrike Räddningstjänst arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har även använt oss av vår egen RiBpersonal för att personalförsörja under semestern, vilket har fungerat bra. Nytt avtal för IVPA-larm Vårt avtal med Landstinget vad det gäller IVPA(I väntan på ambulans) löpte ut den 30 juni. Vi har haft en strävan att sluta samma avtal inom hela Gävleborg och det lyckades vi med. Det finns detaljer i avtalet som ser annorlunda, ut annars ser uppdraget likadant ut som tidigare. arbetsplatsolycka med explosion Under sommaren har vi haft några större händelser. En insats på Nordost i Gävle väckte stor uppmärksamhet, i samband med en arbetsplatsolycka. Larmet kom in till oss som en singelolycka i bostadsområdet. Vårt inre befäl hade haft medlyssning på inkommande 112-samtal och förstod att detta inte var en vanlig trafikolycka. Information gick fram till utryckande befäl att detta handlade om en explosion som inträffat i bostadsområdet. Det medförde att rätt resurser åkte direkt mot skadeplatsen. På plats möttes våra styrkor av ett scenario som väldigt sällan inträffar, tack och lov. Det var en brinnande bil på en lekplats intill en förskola. Det var krossade rutor i två byggnader som hade påverkats av ett tryckkärl som exploderat. Många boenden i området uppehöll sig farlig nära olycksplatsen. Det fanns tryckkärl på plats som inte hade exploderat hittills. En skadad på plats som behövde omedelbar vård av ambulansen. Polisen spärrade av området för att inte flera skulle skada sig. Problemet var att detta nonchalerades hela tiden, vilket försvårade arbetet på plats. Det akuta arbetet var ganska snabbt hanterat och den skadade fördes till sjukhuset. Sedan följde ett omfattande efterföljande arbete, med stort informationsbehov till bland annat de boende i området. skogsbränder Skogsbranden i Västanhede pågick under ungefär fyra dygn, samtidigt som vi stöttade vid den gigantiska branden i Västmanland. Under släckningsarbetet i Västanhede så tog vi i inledningen hjälp av två helikoptrar. Detta gjorde att branden kunde begränsas på den västra flanken. Under denna brand involverade vi sju brandstationer och samtliga våra ledningsnivåer. Erfarenheterna hittills är att samverkan är ett måste vid större händelser, för att bygga upp en uthållighet och kompetens över tid. En rapport kommer att tas fram nationellt som kommer att bli intressant att ta del av. räddningstjänstverksamhetens AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Övningar Utbildning internt Samtliga planerade Kontroll av rökluckor Enligt avtal Kontroll av handbrandsläckare Enligt avtal Kontroll av livbojar Enligt avtal Beslutsstöd Framtagning av framkörningskort 14 Insatsplaner 1 5

6 Skogsbrandsflyget Torkan under sommarperioden har gjort att skogsbrandsflyget har använts flitigt och detta flyg styrs av inre befäl från Gästrike Räddningstjänst. En daglig bedömning på data från SMHI görs och beslut tas därefter om flygningar ska genomföras. Övningsverksamheten Genomförandet av övningsveckor föll väl ut under våren. Vissa justeringar har tagits med inför planeringen av övningsveckorna i höst. Satsningen på taktikutbildning för befälen har fortsatt och samtliga befälsnivåer på heltid har utbildat sig. Fortsättningen blir utbildning för samtliga deltidsbefäl under hösten. Investeringar Vi följer vår investeringsplan som är gjord för En ny hävare till Gävle, en släckbil till Skutskär samt ny kommunikationsutrustning för rökdykning till samtliga hel- och deltidsstationer. Målet med det är att erhålla säkrare kommunikation under rökdykning. Inriktningen på utbyggnad av skärsläckare som en miljösäker och effektiv släckmetod fortsätter. I höst kommer det att finnas på stationerna i Sandviken, Gävle, Hofors samt Skutskär. efterföljande arbete Med tanke på den varma sommaren så har vi varit förskonade från drunkningsolyckor. Antalet bränder har en vikande trend generellt. Trafikolyckorna minskade jämfört med sommaren 2013 Den interna krishanteringen har varit aktiv vid ett tillfälle. Det låga antalet innebär att vi varit förskonade från händelser med stora konsekvenser. Aktiviteterna med akut restvärde ökar. Det innebär att vi arbetar mer aktivt för att minska sekundärskadorna vid brand och vattenskador. EFTERFÖLJANDE AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Olycksutredningar Kvalitetssäkring av grundläggande olycksutredningar Samtliga Utökade olycksutredningar 6 Sakkunnigutlåtande 29 Insatsutvärderingar 3 Övrigt återbesök efter bostadsbränder 6 Bekymringssamtal 2 Grannsamverkan 4 6

7 Insatser i förbundet insatser uppdelat på räddningstyp, januari - Augusti Brand i byggnad Brand ej i byggnad Automatlarm Förmodad brand Trafikolycka I väntan på ambulans (IVPA) Utsläpp av farligt ämne Falsklarm Drunkning Vattenskada Djurräddning Stormskada Ras/skred Förmodad räddning Inbrottslarm Hiss, ej nödläge Annat uppdrag TOTALT Antal insatser per station januari - Augusti

8 Personalen vår största tillgång Den stora tillgången som personalen utgör, med sin samlade kompetens, framgår inte i den ekonomiska redovisningen. Därför är det viktigt att synliggöra den ur olika perspektiv. Heltidsanställd personal finns i Gävle, Sandviken och Valbo (Rörberg). Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) finns i Hedesunda, Bergby, Skutskär, Ockelbo, Storvik, Österfärnebo och i Hofors. Kravet för dessa är att de bor och arbetar i närheten av sin brandstation. I förbundet finns dessutom två räddningsvärn i Järbo och i Gysinge. Personalen i värnen får ersättning för sina insatser vid räddningstjänst. Någon beredskapsskyldighet finns inte. Förebyggande hälsoarbete Personal i utryckningstjänst genomgår årligen läkarundersökning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och övrig personal erbjuds årlig hälsokontroll. Företagshälsovården har under året medverkat i förbundets arbete med rehabiliteringsärenden. personalen utbildas kontinuerligt. Gästrike Räddningstjänst ser till att personalen har erforderlig kompetens genom att all personal får dokumenterad lagstadgad kompetensutbildning. Utbildningarna tillhandahålls av MSB. För att ytterligare höja kompetensen genomförs årligen olika typer av vidareutbildningar inom såväl räddningssom olycksförebyggande verksamheter. Genom den löpande övningsverksamheten tryggar vi att personalen bibehåller sin kompetens. Under våren 2014 startades arbetet med chefsutveckling och en ny mötesstruktur för alla chefer inom förbundet. Syftet är att skapa en samsyn och ett gemensamt arbetssätt. Det arbetet fortsätter under hösten med flera aktiviteter som ska bidra till att stärka våra chefer i deras roller inom förbundet. Förutom detta pågår en löpande utveckling med kurs och konferenser inom exempelvis förebyggande och inom det operativa området. Som exempel kan nämnas utbildning i användandet av motorsåg (där kraven, enligt AFS, har skärpts) och taktik för samtliga befäl. Kompetensutveckling För att bidra till utveckling av den egna verksamheten och kunna möta omvärldens krav, är det viktigt att hela sjukfrånvaro (i %) mäts som total sjukfrånvaro i förh.till ordinarie arbetstid Total sjukfrånvaro 2,1 2,1 Sjukfrånvaro 29 år och yngre 1,4 0,1 Sjukfrånvaro år 1,7 1,4 Sjukfrånvaro 50 år och äldre 2,6 3,2 Arbetsskador 3 10 Olyckstillbud 1 2 Pensionsavgångar 2014 Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 14 - varav i utryckningsstyrka heltid 13 Antal anställda, augusti Totalt antal medarbetare Varav heltidsanställda Varav RiB-anställda Antal kvinnor Räddningsvärnspersonal Förtroendevalda (Ledarmöter i direktion/revision) Utbildningar vid MSB:s skolor antal personer Räddningsinsats för personal i beredskap 5 Räddningsledare A 2 Räddningsledare B 1 Tillsyn och olycksförebyggande B 1 8

9 ekonomi Periodens resultat Gästrike Räddningstjänst har som målsättning, att ha en god ekonomisk hushållning som bl. a. innebär att ekonomin ska vara i balans. Förbundet har god ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv och har byggt upp ett visst eget kapital. För tertial två 2014 redovisar förbundet ett resultat på 3,0 mnkr, dock ska det beaktas att i augustiresultatet ingår 725 tkr som avser driftkostnader avseende september, se kommentarer nedan under rubriken driftkostnader. Det faktiska resultatet är således 3,7 mnkr. Prognosen för 2014 är att vi ska göra ett resultat på 2,3 mnkr. Överskottet beror på främst på lägre pensionskostnader. Överskott och underskott Om förbundet visar ett överskott behålls överskottet och ökar det egna kapitalet, vilket ökar soliditeten. När målnivån 20 procent uppnåtts regleras överskjutande resultat tillbaka till ägarkommunerna. Vid underskott regleras detta, genom att i påföljande års budgetprocess (våren efter underskottet), äska kommunbidrag för det därpå kommande budgetåret. Det negativa resultatet regleras då genom kommunbidrag två år efter underskottsåret. Verksamhetens intäkter Verksamhetsintäkterna ligger 147 tkr lägre än motsvarande period Förbundets intäkter består till största delen av intäkter för externa avtal med kommuner och landsting. Intäkterna t.o.m. augusti 2014 är 4,4 mnkr vilket kan jämföras med 4,5 mnkr för motsvarande period Minskningen mellan åren beror främst på lägre intäkter avseende extern utbildning, för tillståndsgivning brandfarliga- och explosiva varor samt att årsavgiften avseende automatlarm har periodiserats över helåret. Prognosen för 2014 är 7,5 mnkr. Verksamhetens kostnader Personalkostnader Personalkostnaderna är 18 tkr högre än 2013 års utfall motsvarande period. Löneöversyn 2014 gjordes klar under mars månad vilket innebar att ingen retroaktiv lön utbetalades. Lönekostnadsökningen, enligt avtalet för 2014, motsvarar 2,7 % för Kommunals medlemmar, för OFR:s förbundsområde (Vision) blev utfallet 2,2 %. För Brandmännens Riksförbund, avseende räddningstjänstpersonal i beredskap, har förhandling om lön- och anställningsvillkor skett mellan Brandmännens Riksförbund (BRF) och Pacta under vintern och försommaren. Pacta lämnade två förslag som BRF avvisade, vilket innebar att nuvarande avtal löper till och med den 31 mars 2015 utan förändringar av ersättningsnivåerna. Prognosen för personalkostnaderna är 68,5 mnkr. Pensionskostnader Vår budget bygger alltid på KPA:s prognoser. För 2014 har vi budgeterat 11,2 mnkr. I samband med tertial två 2014 har vi beställt en ny prognos från KPA. KPA:s prognos, daterad , är lika med 9,1 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på 2,1 mnkr. Förändringen beror på att den särskilda avtalspensionen har minskat i jämfört med tidigare beräkning. Detta beror på att några personer har bytt anställningsform, där särskild avtalspension för brandmän inte tillämpas samt att några har ändrat datum för uttag av pension. Driftkostnader Våra driftkostnader är enligt redovisningen t.o.m. augusti 10,5 mnkr. I redovisningen finns driftkost-nader till ett belopp motsvarande 725 tkr som har redovisats i augustiutfallet men avser september Reducerar vi utfallet med det beloppet så är utfallet t.o.m. augusti 9,8 mnkr vilket är 500 tkr lägre än utfallet Förbundets totala budget för 2014 är 15,8 mnkr vilket kan jämföras med utfall 2013 som var 16,4 mnkr. Vi bedömer det som svårt att klara budgetmålet på 15,8 mnkr p.g.a. ökade drivmedelskostnader, ökade kostnader för IT (exempelvis larm och ledning) samt uppräkning av övriga driftkostnader. Prognosen för driftkostnaderna bedöms till 17,3 mnkr. 9

10 Lokalkostnader Kostnaderna för lokaler t.o.m. tertial 2, är 6,3 mnkr. Budgeten för 2014 är 10,8 mnkr. De lägre kostnaderna för lokaler beror på lägre hyreskostnader i Gävle och på Rörberg, då Gavlefastigheter tillämpar en annan fördelning av momskostnaderna. Prognosen för lokalkostnader är 9,2 mnkr. Investeringar och avskrivningar Förbundets investeringsbudget för 2014 är 12,6 mnkr. Vi har t.o.m. augusti 2014 investerat i objekt enligt tabell på nästa sida, sidan 11. Prognosen för 2014 års investeringar är 12,6 mnkr. Vår prognos för årets avskrivningar är 5,3 mnkr, vilket är 321 tkr lägre än budget Kommunbidrag Kommunbidraget följer budgeterad budget för kommunbidraget. Finansiella intäkter och kostnader Utfallet t.o.m. augusti är 412 tkr och för motsvarande period 2013 var det 930 tkr. Vår prognos för året bedöms till 0,6 mnkr, vilket är 700 tkr lägre än budgeterat. Den stora avvikelsen beror på lägre ränteintäkter då räntan har gått ner samt att vi inte har fått placera som tidigare enligt Gävle kommuns finanspolicy. Förbundet har låga finansiella kostnader, 1 tkr t.o.m. augusti. Den nya hävaren ska vara på stationen i Gävle. Resultaträkning Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Prognos Verksamhetens intäkter 4537,7 4391,0 7700,0 7515,0 Jämförelsestörande post (återbetalning AFA) 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader , , , ,0 Jämförelsestörande post (pensionsskuldsökning) -4925,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar -3547,0-3379,2-5621,0-5300,0 Verksamhetens nettokostnader , , , ,0 Kommunbidrag 67733, , , ,0 Finansiella intäkter 929,7 412,1 1250,0 550,0 Finansiella kostnader -6,2-0,5-10,0 0,0 Resultat före extraordinära kostnader -4645,0 2957,4 28,0 2297,0 Resultat -4645,0 2957,4 28,0 2297,0 FINANSIELLA MÅL Utfall Soliditeten ska vara 20% 17% Investeringar i % av avskrivningar (100%)* 242% Resultat större eller lika med noll 2,9 * målet bör omfatta en tioårsperiod Bedömingen är att två av tre mål kommer att uppnås för helåret. 10

11 balansräkning Belopp i tkr Tillgångar Anläggningstillgångar: Materiella anläggningstillgångar 21725, , ,5 Summa anläggningstillgångar 21725, , ,5 Omsättningstillgångar Fordringar 8338,6 3650,0 5804,7 Kassa och bank 74346, , ,6 Summa omsättningstillgångar 82685, , ,3 Summa tillgångar , , ,8 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 17816, , ,5 - därav årets resultat 2957,4-4645,0-1807,3 Avsättningar Avsättningar för pensioner 68985, , ,5 Summa avsättningar 68985, , ,5 Skulder Kortfristiga skulder 17608, , ,9 Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 Summa skulder 17608, , ,9 Summa eget kapital, avsättningar och skulder , , ,8 Pensionsförpliktelser inkl löneskatt som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar 17875, , ,9 investeringar Belopp i tkr Utfall Budget Prognos Investeringsobjekt Överflyttat från 2013 års investeringsbudget: Höjdfordon 5895,0 7000,0 6400,0 Kommunikationsutrustning för rökdykning 26,3 900,0 900,0 Budget 2014: Kombifordon vatten/räddning 1800,4 3600,0 4200,0 Båt 0,0 680,0 680,0 Personbil 285,1 300,0 285,1 Sexhjuling 160,0 150,0 160,0 Summa investeringar 8166, , ,1 11

12 Adress: Hamntorget 8, Gävle Tel: Inre befäl: webb: E-post:

bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 2014 bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND innehållsförteckning Inledning 2 Organisation, uppdrag och mål 3 Förebyggande arbete 4 Räddningstjänstverksamheten 5 Efterföljande arbete 6 Insatser

Läs mer

bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 2015 bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND innehållsförteckning Inledning Inledning 2 Organisation, uppdrag och mål 3 Förebyggande arbete 4 Räddningstjänstverksamheten 5 Efterföljande arbete

Läs mer

bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 2015 bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 2015 Innehåll Året i sammandrag 2 SamhällsskyddsavdelNINGEN 4 Produktion 5 Räddning 6 Stödjande verksamhet 7 Ekonomi 8 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

BOKSLUT TERTIAL 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

BOKSLUT TERTIAL 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 2016 BOKSLUT TERTIAL 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND INNEHÅLL Tertial 1 sammandrag 3 Strategier och mål 4 Samhällsskydd 5 Produktion 7 Räddning 8 Stödjande verksamhet 10 Ekonomi 12 - Resultaträkning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

ÅRSRedoviSning 2gÄSTRiKe0 RÄddning 1 STJÄn 1 STFÖRBUnd

ÅRSRedoviSning 2gÄSTRiKe0 RÄddning 1 STJÄn 1 STFÖRBUnd ÅRSredovisning 2011 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND INNEHÅLL Året i korthet 2 Ordföranden/räddningschefen har ordet 3 Organisation, uppdrag och mål 4 Verksamhet 5 Insatser i siffror 8 Personal 9 Ekonomi

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2013

Verksamhetsredovisning 2013 2014-02-03 Verksamhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Ekonomisk driftredovisning... 2 1.1 Finansiering... 2 1.2 Brandchef... 3 1.3 SSRC... 3 1.4 Samhällsskydd... 3 1.5 Beredskap... 3 1.6 Lokal produktion...

Läs mer

ÅRSRedoviSning 2gÄSTRiKe0 RÄ14 ddningstjänstförbund

ÅRSRedoviSning 2gÄSTRiKe0 RÄ14 ddningstjänstförbund ÅRSredovisning 2014 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Innehåll Året i korthet 3 förbundschefen/ordföranden har ordet 4 Organisation, uppdrag och mål 5 Verksamhet 7 Förebyggande verksamhet 7 Räddningstjänstverksamhet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

ÅRSRedoviSning 2010 gästrike RÄddningSTJÄnSTFÖRBUnd

ÅRSRedoviSning 2010 gästrike RÄddningSTJÄnSTFÖRBUnd ÅRSredovisning 2010 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND INNEHÅLL Året i korthet 2 Ordföranden/räddningschefen har ordet 3 Organisation, uppdrag och mål 4 VerksamheT 5 Insatser i siffror 8 PersonaL 9 Ekonomi

Läs mer

ÅRSREDOVISNING GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

ÅRSREDOVISNING GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 2 ORDFÖRANDEN/RÄDDNINGSCHEFEN HAR ORDET 3 ORGANISATION, UPPDRAG OCH MÅL 4 VERKSAMHET 5 INSATSER I SIFFROR 10 PERSONAL 11 EKONOMI

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015

Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015 Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015 1) Verksamhetsbeskrivning Förbundet är en sammanslagning av räddningstjänsterna i Kungälv och Ale kommun. Förbundets politiska styrning utövas av

Läs mer

ÅRSRedoviSning 2gÄSTRiKe0 RÄ12 ddningstjänstförbund

ÅRSRedoviSning 2gÄSTRiKe0 RÄ12 ddningstjänstförbund ÅRSredovisning 2012 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND innehåll Året i korthet 2 Ordföranden/räddningschefen har ordet 3 Organisation, uppdrag och mål 4 Verksamhet 5 Insatser i siffror 10 Personal 11 Ekonomi

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS Viktiga förändringar Året har fortsatt att präglas av den nya lagen, Lagen om skydd mot olyckor. Inom det förebyggande arbetet bedrivs arbetet enligt tillsynsmodellen

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

Budget Beslutad: Dnr:

Budget Beslutad: Dnr: Beslutad: 708 2016-10-26 Dnr: 2016-001041 Innehåll 1. Organisation och verksamhet... 3 1.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.2 Styrning och geografisk placering... 4 2. Handlingsprogram och mål... 4 2.1 Nationella

Läs mer

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Avesta SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Fagersta Långshyttan Norberg Hedemora Horndal Fors Postadress: Axel Johnsons väg 70 774 34 AVESTA Tfn: 0226-64 58 00 E-post: sdr@avesta.se Hemsida: wwww.sdrf.nu

Läs mer

2016 Verksamhetsplan och budget

2016 Verksamhetsplan och budget Ärende: Verksamhetsplan och budget 2016. Med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2016-2017. Diarienummer: 2015-xxxxxx Beslutad: Direktionen 2015-11-25 XX 2016 Verksamhetsplan och budget Värends

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

Budget Beslutad: Dnr:

Budget Beslutad: Dnr: Beslutad: 640 2015-10-28 Dnr: 2015-000999 Innehåll 1. Organisation och verksamhet... 3 1.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.2 Styrning och geografisk placering... 4 2. Handlingsprogram och mål... 4 2.1 Nationella

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE. Gävle Hamn

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE. Gävle Hamn Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2009-11-08/SO 2008-00-00/xx 2008-00-00/xx Sida 1(9) KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE Gävle Hamn Gävle Hamn AB Norrköpings Depå AB OK-Q8 AB AB Svenska Shell

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstationen Avesta kl 09.15-11.15 Beslutande Per Jansson (S) Hedemora, ordförande Teemu Sulin (V) Fagersta Gunnar Tiger (S) Norberg Lars Levahn (S) Avesta

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

BOKSLUT TERTIAL 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

BOKSLUT TERTIAL 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 2016 BOKSLUT TERTIAL 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND INNEHÅLL ÅRET I SAMMANDRAG 2 SAMHÄLLSSKYDDSAVDELNINGEN 4 RÄDDNING 6 PRODUKTION 9 PERSONAL 10 PERSONALBOKSLUT 12 EKONOMI 1 4 STÖDJANDE VERKSAMHET 18

Läs mer

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet 2014-02-20

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet 2014-02-20 Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstation Avesta kl 09.00 10-30 Beslutande Per Jansson (S) Hedemora, ordförande Teemu Sulin (V) Fagersta Gunnar Tiger (S) Norberg Lars Levahn (S) Avesta

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund Kvartalsrapport 3 Budgetuppföljning jan september 2016 Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per 2016-09-30 Höglandets räddningstjänstförbund Delårsresultat med prognos 3 Uppföljning per funktion 4-6

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47 Förbundsdirektionen 36-47 Förbundsdirektionen sammanträde 36. Godkännande av dagordning 37. Utseende av justeringsperson 38. Budget och verksamhetsuppföljning 2010, kvartal 3 39. Hantering av ackumulerat

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen

Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen Årsredovisning 2004 Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 1. UPPDRAG OCH SYFTE... 3 2. ORGANISATION... 3 3. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 4. EKONOMI... 7 5. FRAMTIDEN...

Läs mer

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen 2012-03-16, 6 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillsynsverksamhet

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2016 2018 Mål 2016 2018 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll Sida 1 Arbetsutskottet 2016-02-16 Plats och tid Räddningsstationen Avesta kl. 13.00-15.15 Beslutande Teemu Sulin (V) Fagersta, ordförande Olle Rahm (S) Norberg Lars Levahn (S) Avesta

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum

Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum RSG ORGANISATION RSGs brandstationer Beredskapspersonal 150 st Elva heltidsstationer Angered Lundby Gårda Kortedala Torslanda Frölunda Mölndal Lindome

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Vårt jobb är din säkerhet

Vårt jobb är din säkerhet Vårt jobb är din säkerhet Tärnsjö Ransta Möklinta Hedåker Sala Heby Östervåla Räddningstjänsten Sala-Heby, Väsbygatan 1, Box 304, 733 25 Sala Välkommen till Räddningstjänsten Sala-Heby Räddningstjänsten

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 samt budget för 2016 med ekonomisk plan för 2017 2018 Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2015 Diarienummer: Förord Olyckorna ska vara få och små! 2016 års Handlingsprogram/Verksamhetsplan

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Delårsrapport per 2014-08- Utfall, prognos och balanskrav Utfallet för perioden januari augusti 2014 visar ett översskott på 3,5 Mkr som innehåller realisationsvinster på

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall 1(9) Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland Datum Sidan 2014-05-07 1 av 8 Bilaga 2 Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Inledning... 2 Mål för verksamheten... 2 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Gästrike Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2006

Gästrike Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2006 ÅRSBERÄTTELSE 2006 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND INNEHÅLL INNEHÅLL...2 UPPMÄRKSAMMADE INSATSER 2006...3 OM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND...4 Räddningstjänstförbundets organisation 2006...5 Operativ

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

och vice versa. Mötet beslutade att det nya förslaget ska skickas på remiss till medlemskommunerna.

och vice versa. Mötet beslutade att det nya förslaget ska skickas på remiss till medlemskommunerna. Delårsrapport 2012 Kommunalförbundet där kommunerna Örebro, Lindesberg, Kumla, Hallsberg, Laxå, Nora, Askersund och Lekeberg samverkar om gemensam räddningstjänst Härmed redovisas delårsrapport för kommunalförbudet

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-09-24 24() Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00-20.50 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. There Palm (S) Karl-Gunnar Ljungqvist (S) Therese Palm

Läs mer

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna.

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: 2015-09-11 Micael Lundmark 063-14 80 20 micael.lundmark@ostersund.se Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund Budgetförutsättningar 2016 Förslag till beslut Dokumentet

Läs mer

Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet

Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet Delprogram till handlingsprogram Trygghet och säkerhet 2015-2018 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner 2015-10-02 Dnr 2015.790.900 Handlingsprogram

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING Stockholms Handikappidrottsförbund sid 1 (7) Stockholms Handikappidrottsförbund Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Stockholms Handikappidrottsförbund sid 2 (7) Styrelsen

Läs mer

Delegation avseende ekonomi och personal inom Gästrike Räddningstjänstförbund

Delegation avseende ekonomi och personal inom Gästrike Räddningstjänstförbund Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2009-10-15 Samverkan 2009-11-30 2011-01-03 A Grewe-Lindberg Direktion 2009-12-11 2012-04-02 Direktion 2011-01-14 2013-05-16 Direktion 2012-04-20 2013-08-20 Direktion 2013-05-24

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sida 1(8) FÖRBUNDSORDNING FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 1 Namn och säte Gästrike Räddningstjänstförbund är en för medlemmar gemensamt kommunalförbund med säte i Gävle. 2 Medlemmar Medlemmar i förbundet

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen.

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. 5 b) BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. Styrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna.

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Ekonomisk plan 2016-2018

Ekonomisk plan 2016-2018 Ekonomisk plan 2016-2018 2015-11-12 Maria Norling Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se Telefonnummer Epost 1 (10) Sammanfattning Den löpande verksamheten i förbundet och koncernen

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer