Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014"

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE (2) HSN Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden , p [xx] Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014 Ärendebeskrivning Föreliggande ärende redovisar bokslut för Hälso- och sjukvårdsnämnden till och med april månad 2014 och helårsprognos för Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, PM tertialbokslut januari till april 2014 och prognos för 2014 Bilaga 1 Patientsäkerhetssatsningen 2014 Bilaga 2 Rapport över tillgängligheten januari-april 2014 Bilaga 3 Kvalitets- och patientsäkerhetsredovisning avseende 2013 års verksamhet Bilaga 4 Till landstingsstyrelsens förvaltning inrapporterat underlag för utarbetande av koncernbokslut förvaltningsberättelse Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna tertialbokslut per april och helårsprognos för Förvaltningens motivering till förslaget Periodens ackumulerade resultat till och med april 2014 visar ett underskott med 179 miljoner kronor. Det är i samma nivå som motsvarande period 2013 då resultatet efter de första fyra månaderna visade ett underskott med 168 miljoner kronor och följer den förväntade säsongsvariationen väl. Helårsprognosen för 2014, baserad på utfallet de första fyra månaderna av året, visar på ett resultat i nivå med budget, att jämföra med helårsresultatet för 2013 som var ett överskott om 99 miljoner kronor. De avvikelser från budget som prognostiseras återfinns inom följande områden:

2 2 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN För somatisk specialistsjukvård beräknas underskott med 148 miljoner kronor, varav 98 miljoner kronor för avtalen med sjukhusen och 49 miljoner kronor för vårdval Inom äldresjukvård (vilket innebär geriatrisk vård, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och specialiserad palliativ slutenvård) prognostiseras underskott för ASiH med 50 miljoner kronor medan de geriatriska klinikerna redovisar överskott i prognosen med 50 miljoner bland annat på grund av calici-infektioner och att kommunerna inte tar hem färdigbehandlade patienter. För psykiatrin prognostiseras underskott med 35 miljoner på grund av ökade vårdvolymer och effekter av den nya ersättningsmodellen. För läkemedel (det är främst läkemedel på recept som ligger inom HSNs budget) beräknas ett överskott med 100 miljoner kronor. För övriga verksamheter beräknas sammantaget ett överskott med 83 miljoner kronor. Den största delen avser reserverade medel för Framtidens hälso- och sjukvård (FHS) som balanserar ökade kostnader i andra delar. Antalet läkarbesök i öppenvården ökade med 0,4 procent under januari till april 2014 jämfört med samma period föregående år. På helåret väntas antalet läkarbesök överstiga budget med drygt 1,3 procent. Antalet vårdtillfällen inom sluten vård minskade med 0,5 procent under de första fyra månaderna 2014 jämfört med motsvarande period Helårsprognosen pekar mot att antalet vårdtillfällen kommer understiga budget för 2014 med 1,4 procent. Under de första fyra månaderna har Stockholms läns landsting varje månad uppfyllt kraven för att erhålla prestationsersättning ur kömiljarden för mottagningsbesök. Under april uppfylldes även resultatkraven för behandling. I mars månad startade BB Sophia sin verksamhet inom vårdval förlossning. Under våren har avtalen inom vårdval ortopedi och handkirurgi, vårdval neurologi och vårdval barn- och ungdomsmedicinska mottagningar trätt i kraft. Tilläggsuppdrag för husläkarmottagningar och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar avseende barn och ungdomar med psykisk ohälsa har hittills tecknats av totalt elva verksamheter. Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Henrik Gaunitz Avdelningschef

3 Tertialbokslut Januari april 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- NÄMNDEN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: Diarienummer:

4

5 Inledning Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2014 omsluter drygt 50 miljarder kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade den 8 oktober 2013 beslut om budget för Under 2014 kommer tre mer omfattande bokslut avseende hälso- och sjukvården i Stockholms län att läggas fram för beslut till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Perioden januari april 2014 avrapporteras i detta tertialbokslut. Perioden januari augusti 2014 återrapporteras i delårsbokslutet som läggs fram för godkännande i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 september Årsredovisningen planeras att tas upp för beslut i februari månad Tonvikten i tertialbokslutet ligger på återrapportering av ekonomiskt utfall, utfall av vårdprestationer samt väntetidsstatistik för rapporteringsperioden i de hälso- och sjukvårdsverksamheter som genom avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden förser Stockholms län invånare med hälso- och sjukvård. En kortfattad återrapportering av annan pågående verksamhetsutveckling och framskridandet av arbetet med Framtidsplanen görs också i tertialbokslutet, men det är framförallt i delårsbokslut och årsredovisning som denna uppföljning görs. Till tertialbokslutet biläggs även Kvalitets- och patientsäkerhetsredovisning avseende 2013 års verksamhet för Stockholms läns landsting. 1

6 Innehållsförteckning 1 Mål och uppdrag Mål för Stockholms läns landsting Övergripande och nedbrutna mål för hälso- och sjukvården Vård i rätt tid Säker vård Hög effektivitet Högt förtroende för vården Övriga mål som berör Hälso- och sjukvårdsnämnden Ekonomi i balans Hållbar tillväxt Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Befolkningsutveckling Framtidsplan för hälso- och sjukvården Styrning och utveckling av hälso- och sjukvården Verksamhetens ekonomi Verksamheten totalt Somatisk specialistvård Primärvård Psykiatri Äldresjukvård Övrig sjukvård och övrig verksamhet Läkemedel Risker Åtgärder Bilageförteckning Bilaga 1 Patientsäkerhetssatsningen 2014 Bilaga 2 Rapport om tillgänglighet januari till april 2014 Bilaga 3 Kvalitets- och patientsäkerhetsredovisning avseende 2013 års verksamhet Bilaga 4 Till landstingsstyrelsens förvaltning inrapporterat underlag för utarbetande av koncernbokslut - Förvaltningsberättelse enligt mall 2

7 Sammanfattning Periodens ackumulerade resultat till och med april 2014 visar ett underskott med 179 miljoner kronor. Det är i samma nivå som motsvarande period 2013 då resultatet efter de första fyra månaderna visade ett underskott med 168 miljoner kronor och följer den förväntade säsongvariationen väl. Prognosen för 2014, baserad på utfallet de första fyra månaderna av året, visar på ett resultat i nivå med budget, att jämföra med helårsresultatet för 2013 som var ett överskott om 99 miljoner kronor. Helårsprognosen för 2014 är sammantaget i nivå med budget. De avvikelser från budget som prognostiseras är För somatisk specialistsjukvård beräknas underskott med 148 miljoner kronor, främst för avtalen med sjukhusen, 98 miljoner kronor och vårdval 49 miljoner kronor. Inom äldresjukvård (vilket innebär geriatrisk vård, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och specialiserad palliativ slutenvård) prognostiseras underskott för ASiH med 50 miljoner kronor medan den de geriatriska klinikerna redovisar överskott i prognosen med 50 miljoner bland annat på grund av calici-infektioner och att kommunerna inte tar hem färdigbehandlade patienter. För psykiatrin prognostiseras underskott med 35 miljoner på grund av ökade vårdvolymer och effekter av den nya ersättningsmodellen. För läkemedel (det är främst läkemedel på recept som ligger inom HSNs budget) beräknas ett överskott med 100 miljoner För övriga verksamheter beräknas sammantaget ett överskott med 83 mkr. Den största delen avser reserverade medel för Framtidens hälsooch sjukvård (FHS) som balanserar ökade kostnader i andra delar. Risker för kostnadsökningar utöver de nu prognostiserade finns särskilt inom somatisk specialistvård och primärvård. Risken inom somatisk specialistvård är hänförligt till sjukhusavtalen, som tecknats på en högre nivå än vad som förutsattes då budgeten lades. När det gäller primärvård finns risker främst relaterade till vårdval primärvårdsrehabilitering som har en fortsatt högre volymutveckling än budgeterat. Om vårdvolymerna vid sjukhusen, särskilt Karolinska universitetssjukhuset, fortsätter att understiga avtalade volymer minskar den ekonomiska risken för HSN i motsvarande grad. Budget för 2014 medger en nettokostnadsökningstakt med 3,9 procent. För perioden januari-april har nettokostnaderna ökat med 3,8 procent mellan 2013 och För perioden maj 2013 till april 2014 har nettokostnaderna ökat med 3,6 procent. Jämfört med 2013 har det totala antalet läkarbesök i öppenvården per den 30 april 2014 ökat med 0,4 procent. Prognosen per den 31 december 3

8 innebär en ökning mot 2013 med 2,2 procent vilket är 1,3 procent lägre än budget för Antalet vårdtillfällen inom sluten vård har minskat med 0,5 procent jämfört med motsvarande period Prognosen per den 31 december 2014 innebär en ökning mot 2014 med 0,6 procent vilket är 1,4 procent lägre än budget för I mars månad startade BB Sophia sin verksamhet inom vårdval förlossning. Under våren har avtalen inom vårdval ortopedi och handkirurgi, vårdval neurologi och vårdval barn- och ungdomsmedicinska mottagningar trätt i kraft. Tilläggsuppdrag för husläkarmottagningar och barn- och ungdomsmedicinska mottningar avseende barn och ungdomar med psykisk ohälsa har hittills tecknats av totalt elva verksamheter. Under de första fyra månaderna har Stockholms läns landsting varje månad uppfyllt kraven för att erhålla prestationsersättning ur kömiljarden för mottagningsbesök. Under april uppfylldes även resultatkraven för behandling Som bilaga till tertialbokslutet finns Kvalitets- och patientsäkerhetsredovisning avseende 2013 års verksamhet för Stockholms läns landsting. Materialet fanns inte tillgängligt för redovisning vid årsbokslutet för 2013 utan redovisas därför i tertialbokslutet. Dessutom redovisas vilka krav som ställs inom Patientsäkerhetssatsningen under 2014 samt utvecklingen av tillgängligheten under årets första fyra månader i särskilda bilagor till bokslutet. Till bokslutet fogas också det underlag som tillställts Landstingsstyrelsens förvaltning som underlag för upprättande av koncernbokslut för första tertialet

9 Mål och uppdrag 1.1 Mål för Stockholms läns landsting Landstingets verksamhet bestäms utifrån demokratiska beslut om vilka behov och mål som ska prioriteras för att länets invånare ska ha en så attraktiv region som möjligt att leva i. Landstingsfullmäktige fattar beslut av övergripande och principiell karaktär för mål, inriktning, omfattning och kvalitet för landstingets olika verksamheter. Landstingets målbild (nedan) utgår från landstingets långsiktiga strategidokument Framtidsplan för hälso- och sjukvården, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län och Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, samt andra strategier med av fullmäktige antagna mål som till exempel Miljöutmaning Stockholms läns landstings mål, beslutade av Landstingsfullmäktige i juni 2013 I figuren ovan ses de övergripande målen i de mörkblå rutorna. Till varje övergripande mål hör ett eller flera nedbrutna mål, i figuren illustrerade som ljusblå rutor. Varje nedbrutet mål följs sedan upp med hjälp av mätbara indikatorer. Med hjälp av nedbrutna mål och indikatorer ökar förutsättningarna för en effektiv målstyrning genom att verksamheternas måluppfyllelse kan följas upp. Målen syftar till att skapa förutsättningar för ett landsting som väl svarar mot invånarnas krav på god service och ett attraktivt län. 5

10 Vissa av målen är generella för samtliga verksamheter i Stockholms läns landsting. Det gäller till exempel målet om en ekonomi i balans. Andra mål är specifika för olika verksamhetsområden. I avsnitt 1.2 redogörs för de mål och indikatorer som särskilt berör hälso- och sjukvården. I avsnitt 1.3 redogörs för de mål av generell karaktär som berör Hälso- och sjukvårdsnämnden och som följs upp första tertialet Övergripande och nedbrutna mål för hälso- och sjukvården Landstingsfullmäktige har formulerat det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting som: Förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården Det övergripande målet har brutits ned till fyra delmål, som vart och ett följs upp genom mätbara indikatorer. Nedan redovisas vart och ett av de nedbrutna målen samt de indikatorer som är kopplade till målet. För varje indikator anges tidpunkt för senaste mätning. Mål för 2014 är en ökning eller minskning av det prognosticerade helårsvärdet för 2013 för indikatorn som gjordes i samband med att beslut om Slutlig budget 2014 fattades i september Vård i rätt tid Tillgängligheten till hälso- och sjukvård i Stockholms län är viktig för att invånarna ska få rätt vård vid rätt tillfälle. Tillgänglighet omfattar många aspekter, som till exempel korta väntetider till hälso- och sjukvård, hög telefontillgänglighet, enkla kontaktvägar och information anpassad till vars och ens förutsättningar och behov. De indikatorer som används för att styra mot målet Vård i rätt tid fokuserar på aspekten korta väntetider till hälso- och sjukvården. Enligt Stockholms läns landstings vårdgaranti ska en patient som söker hjälp få kontakt med sin vårdcentral samma dag, tid hos husläkaren inom fem dagar, tid hos specialistläkare inom 30 dagar efter att remiss skickats samt tid för behandling av specialist senast 90 dagar efter beslut. Väntetiderna mäts med olika periodicitet. Under mars månad mättes tillgängligheten till besök hos husläkare 1. Resultatet är stabilt jämfört med föregående mätning. Under perioden januari till april 2014 har en förbättring skett när det gäller tillgänglighet till första besök i specialistvården. Även en mindre förbättring kan ses när det gäller tillgänglighet till behandling. 1 Mäts två gånger per år, vår och höst 6

11 Mål Indikator Utfall 1404 Utfall 1304 Mål 2014 Prognos 2014 Bokslut 2013 Andel patienter som får vård inom 5 dagar hos 88% 90% >90% Mål uppnås 89% husläkare (vårdgarantin) Vård i rätt tid Andel patienter som får tid för första besök inom 30 dagar (vårdgarantin) Andel patienter som får tid för behandling inom 90 dagar (vårdgarantin) 78% 76% >72% Mål uppnås 73% 90% 89% >88% Mål uppnås 88% Mål för 2014 är en ökning eller minskning av det prognosticerade helårsvärdet för 2013 för respektive indikator som gjordes i samband med att beslut om Slutlig budget 2014 fattades i september Säker vård Hälso- och sjukvården i Stockholms län ska utmärkas av hög patientsäkerhet. Genom en förbättrad patientsäkerhet kan onödigt lidande undvikas för patienten samtidigt som vårdens resurser kan användas mer effektivt. Förekomsten av vårdrelaterade infektioner Vårdrelaterade infektioner medför förlängda sjukdomsperioder, ökat lidande för patienten samt höjda kostnader. Stockholms läns landstings arbete mot vårdrelaterade infektioner bedrivs inom ramen för Handlingsprogram vårdrelaterade infektioner, som sträcker sig fram till Indikatorn som används för att mäta förekomsten av vårdrelaterade infektioner bygger på de punktprevalensmätningar som görs två gånger om året, och omfattar hela slutenvården inklusive geriatriska och psykiatriska kliniker i Stockholms läns landsting. Vecka 12 till genomfördes den senaste punktprevalensmätningen av vårdrelaterade infektioner. Resultatet blev att 9,0 procent av inneliggande patienter i den somatiska vården hade en vårdrelaterad infektion. Det är en förbättring jämfört med föregående års vår-mätning då resultatet var 9,4 procent. En statistisk analys av aktuellt resultat kan väntas i juni månad. Fortsatt arbete pågår i enlighet med Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården, vilket nyligen har reviderats. I avtalen med vårdgivarna ställs krav på deltagande i de nationella punktprevalensmätningar som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samordnar under året. Under 2014 kommer SKL endast att samordna en sådan mätning, den som nu genomförts. Patientsäkerhetskommittén (PSK) har i samverkan med vårdgivarnas beslutat att genomföra en ny gemensam punktprevalensmätning under hösten 2014 och resultatet från denna mätning kommer redovisas i årsbokslutet för 2014 för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Några vårdgivare gör ytterligare fler punktprevalensmätningar under året för att utvärdera sitt förbättringsarbete inom området. 30 dagars återinläggningsfrekvens inom slutenvården (över 65 år) En hög återinläggningsfrekvens i slutenvården kan tyda på brister i hälso- och sjukvården eller i den kommunala omsorgen. Genom att följa återinläggnings- 7

12 frekvensen och analysera och åtgärda brister kan kvaliteten i hälso- och sjukvården och omsorgen säkras vilket därmed leder till en säkrare vård för individen. Återinläggningsfrekvensen i slutenvården av personer över 65 år mäts månatligen och rapporteras in till SKL då det är ett av de nyckeltal som följs inom ramen för Överenskommelsen om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. En viss minskning av återinläggningsfrekvensen kan noteras jämfört med utfallet för april 2013 och för helåret 2013 men det är osäkert om målet kommer att nås för Under våren kommer ett arbete startas upp med att förbättra utskrivningsprocessen från akutsjukhus och mottagandeprocessen på husläkarmottagningar och i den kommunala omsorgen. Vårdcoacherna inom aktiv hälsostyrning samt utökningen av avancerad vård i hemmet (ASiH) är andra faktorer som kan påverka återinläggningsfrekvensen i åldern 65 år och äldre positivt. Antibiotikaförskrivning Överförskrivning av antibiotika leder till ökad resistensutveckling hos bakterier. Genom att minska överförskrivningen av antibiotika bibehålls antibiotika som effektiva läkemedel när de verkligen behövs. Att motverka överförskrivning av antibiotika är angeläget ur patientsäkerhetssynpunkt. Antibiotikaanvändningen i länet följs genom indikatorn antal uthämtade antibiotikarecept per invånare och år. Ett långsiktigt mål är 250 uthämtade antibiotikarecept per invånare och år. Förskrivningen av antibiotika fortsätter att sjunka. Per april månad var förskrivningen nere i 354 uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare. Ett gott epidemiologiskt läge, ökad följsamhet till nationella och lokala behandlingsriktlinjer för vanliga infektioner samt en ökande medvetenhet bland förskrivare och allmänhet om att antibiotika bara ska användas när det verkligen gör nytta antas ligga bakom minskningen. För att uppnå kraven i Patientsäkerhetssatningen när det gäller antibiotikaförskrivning ska förskrivningen per september 2014 högst uppgå till 377 uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare. Mål Indikator Utfall 1404 Utfall 1304 Mål 2014 Prognos 2014 Bokslut 2013 Förekomsten av vårdrelaterade infektioner 9,0% 9,4% <9,5% Mål uppnås 9,1% 30 dagars återinläggningsfrekvens inom slu- 15,5% 15,8% <16,1% Osäkert 15,9% Säker vård tenvården, 65 år och äldre Antibiotikaförskrivning (antal uthämtade antibiotikarecept/ 1000 invånare) <380 Mål uppnås 358 Mål för 2014 är en ökning eller minskning av det prognosticerade helårsvärdet för 2013 för respektive indikator som gjordes i samband med att beslut om Slutlig budget 2014 fattades i september

13 Hög effektivitet Hög effektivitet innebär att rätt åtgärd utförs vid rätt tillfälle på ett ändamålsenligt och resurssnålt sätt. I Framtidsplanen har frågan om en ökad effektivitet i hälso- och sjukvården en framskjuten plats. Landstingsfullmäktige har uppdragit åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att arbeta vidare med frågan om ökad effektivitet utifrån inriktningen i Framtidsplanen. För att möta det ökande behovet av hälso- och sjukvård inom de finansiella ramar som anges krävs ett stort och genomgripande utvecklingsarbete inom många områden. Indikatorerna speglar några av dessa utvecklingsområden. Utbyggnad av e-hälsotjänster till patienter Effektiviteten kan till exempel påverkas genom utveckling av e-hälsotjänster riktade till patienter, vilket möjliggör att patienterna själva kan utföra mer av sin egen vård. Det ökar dessutom möjligheten till medinflytande för patienten. Genom utnyttjandet av olika e-hälsotjänster kan uppgifter som till exempel besöksbokning, receptförnyelse med mera effektiviseras. Ett annat exempel är att patienter med kroniska sjukdomar kan ansvara för sina egna medicinska kontroller med hjälp av e-hälsotjänster och vid en avvikelse boka ett besök hos vårdgivaren. Ett sätt att kunna ta del av e-hälsotjänster är att registrera ett invånarkonto på Mina vårdkontakter (MVK). Som en indikator på utbyggnaden av e-hälsotjänster riktade till patienter följs andel invånare som har registrerat ett invånarkonto på Mina Vårdkontakter (MVK). Sedan MVK:s start hade, per den sista april 2014, totalt invånarkonton skapats inom Stockholms läns landsting. Det innebär att 21 procent av invånarna över 18 år har ett invånarkonto. Målsättningen för 2014 är därmed uppnådd. Detta är den femte bästa täckningsgraden i Sverige där snittet för riket är 17 procent. Under årets första fyra månader har nya konton skapats. Om utvecklingen fortsätter i samma takt under årets resterande månader kommer cirka nya invånarkonton att skapas under För att e-hälsotjänsternas effektiviseringspotential ska kunna nyttjas fullt ut krävs att antalet anslutna vårdenheter fortsätter att öka. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser bidrar till en höjd effektivitet genom att insatser sätts in i ett tidigt skede vid förmodad framtida ohälsa, vilket kan minska behovet av mer omfattande insatser i ett senare skede. Primärvården har en mycket viktig roll i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Därför mäts andel husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete. En sammanvägd bedömning av husläkarnas arbete inom detta område görs årsvis, där bland annat andelen 75-åringar som erbjudits hälsosamtal samt andelen av besök som avser rådgivning enligt Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder, ingår i bedömningen. Löpande under år mäts andelen husläkarmottagningar där besöken som avser rådgivning enligt Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder uppgår till minst tre procent av de totala sköterskebesöken på mottagning. 9

14 Per den sista april 2014 nådde 52 procent av husläkarmottagningarna upp till målet att minst tre procent av sköterskebesöken på mottagning under perioden januari till april avsåg rådgivning för sjukdomsförebyggande åtgärder. Målet för 2014 bedöms därmed uppnås. På grund av att registrering av dessa besök infördes under våren 2013 finns inget utfallsvärde per april föregående år att jämföra med. Effektivt kapacitetsutnyttjande Effektiviteten kan vidare förbättras genom att hälso- och sjukvården utförs där vården utifrån behoven är mest effektiv till lägsta kostnad. Det innebär till exempel att endast den hälso- och sjukvård som behöver akutsjukhusets resurser ska utföras där. Det gäller såväl akut som planerad vård, som öppen- och slutenvård. Utbyggnaden av somatisk vård utanför akutsjukhusen genom inrättandet av vårdval inom flera områden möjliggör en utflyttning av vård från akutsjukhusen. Genom en förstärkning av det akuta omhändertagandet på närakuter och på husläkarmottagningar kan vård styras från akutsjukhusens akutmottagningar. Därför följs andelen läkarbesök som utförs av läkare utanför akutsjukhus. I mätetalet ingår alla läkarbesök förutom specialiteterna geriatrik och psykiatri. Både akuta och planerade läkarbesök ingår. För perioden januari till april 2014 har andelen läkarbesök utanför akutsjukhus ökat med 0,8 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Utvecklingen drivs av en minskning av läkarbesök på akutsjukhus ( ) och en samtidig ökning av läkarbesök utanför akutsjukhus ( ). Det är främst inom den somatiska vården, vårdvalsområdena ortopedi, ögon, öron-näsa-hals samt inom specialiteterna urologi och anestesi, som läkarbesöken utanför akutsjukhus har ökat. Vårdval ortopedi är nytt sedan årsskiftet 2014 och där kan överföringen av vård till vårdgivare utanför akutsjukhusen förväntas märkas än tydligare under årets gång. Mål Indikator Utfall 1404 Hög effektivitet Andel invånare i befolkningen som har invånarkonto på Mina vårdkontakter Andel husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete Andel läkarbesök som utförts av läkare utanför akutsjukhus Utfall 1304 Mål 2014 Prognos 2014 Bokslut % 17% >19% Mål uppnås 20% 52% - >50% Mål uppnås 41% 77,6% 76,7% >76,5% Mål uppnås 76,5% Mål för 2014 är en ökning eller minskning av det prognosticerade helårsvärdet för 2013 för respektive indikator som gjordes i samband med att beslut om Slutlig budget 2014 fattades i september

15 Högt förtroende för vården Stockholms läns invånare ska känna ett högt förtroende för hälso- och sjukvården. Målet om högt förtroende för vården mäts höst och vår i den så kallade Vårdbarometern. Resultatet av årets två mätningar slås också ihop till ett samlat värde för året. I mätningarna under 2013 hade fler personer än tidigare valt alternativet varken eller jämfört med tidigare år. Resultatet blev att andelen i befolkningen med ett stort förtroende för vården minskade med 7 procentenheter under 2013 jämfört med Detta speglades även i resultaten på nationell nivå. Målet för 2014 är att förtroendet för vården åter ska öka. Resultatet av vårens mätning blir tillgängligt i maj månad Övriga mål som berör Hälso- och sjukvårdsnämnden Ekonomi i balans Landstinget ska ha en ekonomi i balans för att trygga verksamheten på kort och lång sikt. En förutsättning för en ekonomi i balans är en god ekonomisk hushållning som bygger på en effektiv användning av invånarnas skattepengar. Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisade ett överskott om 99 miljoner kronor för Budgeten för 2014 balanserar och förväntas varken lämna över- eller underskott. Mål Indikator Utfall 1404 Utfall 1304 Budget 2014 Prognos 2014 Bokslut 2013 God ekonomisk hushållning Ett positivt resultat enligt balanskravet >/= Hållbar tillväxt Hållbar tillväxt handlar om en långsiktigt god livskvalitet för regionens invånare. Inom det övergripande målet om hållbar tillväxt finns nedbrutna mål och indikatorer inom tre områden: miljö, socialt ansvarstagande och säkra processer. Målen följs upp årsvis Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Landstinget ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Genom bra chefer och ett gott ledarskap skapas förutsättningar för ett bra arbetsklimat och en styrning som överensstämmer med landstingets mål. Målen följs upp årsvis. 11

16 Befolkningsutveckling Folkmängden i Stockholms län uppgick 31 december 2013 till individer. Befolkningen ökade med individer eller 1,7 procent under Den höga takten i befolkningstillväxten i Stockholms län håller därmed i sig. För Sverige som helhet var befolkningstillväxten 0,9 procent under samma period. Störst var folkökningen i Sundbybergs kommun, följt av Sigtuna. Lägst var den i Norrtälje följt av Vaxholm. Av befolkningsökningen stod födelseöverskottet (födda minus döda) för 40 procent, flyttnettot för boende inom landet för 15 procent och flyttnettot gentemot utlandet 45 procent. Flyttnettot till Stockholms län av inrikes och utrikes födda har förändrats över åren, vilket framgår av nedanstående diagram. Preliminära data visar att befolkningsökningen under det första kvartalet 2014 var invånare. Alla kommuner i länet utom Norrtälje och Nynäshamn hade ett födelseöverskott under det första kvartalet. Danderyd och Nykvarn var de enda kommunerna i länet som hade större utflyttning än inflyttning under första kvartalet Stockholms stad passerade under februari invånare och nådde vid kvartalets slut

17 Framtidsplan för hälso- och sjukvården Under det första tertialet 2014 har arbetet med utvecklingen av Framtidsplan för hälso- och sjukvården, Framtidsplanen, övergått från tidigare analys-, planerings- och konkretiseringsarbete till en tydlig genomförandefas. Fokus på genomförandet av Framtidsplanen medför att mycket arbete sker på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt hos större vårdgivare, via uppdrag från det Programkontor som inrättats för att koordiera förverkligandet av Framtidsplanen. Programkontorets roll har således förändrats från att genomföra utredningar och analyser till att leda, samordna och styra genomförandet av Framtidsplanen med fokus på mål- och uppdragsformulering, förändringsledning samt uppföljning, styrning och kontroll av programmets framdrift. För att säkerställa genomförandet sker kontinuerlig analys av utmaningar och risker. Ett antal uppdrag har levererats under första delen av 2014, bland annat avseende psykiatrisk vård på Nya Karolinska Universitetssjukhuset (NKS) och rapport avseende Framtidsplanen och funktionshindrade. I Landstingsrevisorernas rapport 14/2013, Framtidens hälso- och sjukvård arbetet i projektet 2013 är revisorernas samlade bedömning att planeringen av Framtidens hälso- och sjukvård bedrivs på ett välorganiserat och strukturerat sätt enligt fullmäktiges uppdrag. Under hösten 2013 och våren 2014 har arbete med gemensamma avsiktsförklaringar påbörjats. Avsiktsförklaringarna för de fyra akutsjukhusen Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus har anmälts till hälso- och sjukvårdsnämnden. I dessa avsiktsförklaringar konkretiseras akutsjukhusens vårduppdrag och volymer 2015 till 2018 ytterligare. Under 2014 fortsätter arbetet med avsiktsförklaringar för Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO). Efter arbetet med gemensamma avsiktsförklaringar fortsätter Programkontoret att stödja vårdgivarnas genomförande och framställa planer för hur detta bör ske. Genomförandeplaner kommer även tas fram för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Landstingsstyrelsens förvaltning. Kopplat till genomförandet av Framtidsplanen finns en omfattande investeringsplan för både upprustade och helt nya lokaler för hälso- och sjukvård runt om i länet. Under den första delen av 2014 har arbete bedrivits med kravställande av flera byggprojekt på akutsjukhusen. Ett flertal av dessa projekt bereds inför genomförandebeslut under våren, vilket berör Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset. Vidare har kravställning på lokaler för övriga sjukhus skett löpande under våren, liksom planering av framtida vårdinnehåll vid dessa. 13

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning 1 i sammanfattning 2 i sammanfattning innehåller delarna: 3 9 16 24 30 35 Uppdrag, mål och styrning Ekonomi Hälso- och sjukvård Kollektivtrafik Regionplanering Kultur 38 Mer om 3 Uppdrag, mål och styrning

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Månadsbokslut till och med september och prognos för 2011 för HSN

Månadsbokslut till och med september och prognos för 2011 för HSN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (52) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Månadsbokslut till och med september och prognos för för HSN Sammanfattning Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +981

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:44 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Reviderad budget 2006 Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsrådsberedningen lämnar förslag på reviderad budget

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2013 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2013 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Tommy Sandegran TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, P 7 1 (7) HSN 1404-0543 Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 1 (3) HSN 1105-0509 Handläggare: Britt Fälth Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 8 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl. (MP) om åtgärder för att förebygga självmord

Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl. (MP) om åtgärder för att förebygga självmord Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Berit Ekedahl TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-29 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, P 7 1 (3) HSN 1311-1258 Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl.

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-14 1 (5) HSN 1301-0051 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-06-17 P 19 Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Ulla Hansson Catharina Lernstad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P [xx] HSN 1410-1295 Förfrågningsunderlag enligt

Läs mer

Sammanträde i Branschrådet

Sammanträde i Branschrådet 1 (6) Verksamhetsstyrning och stöd Sammanträde i Branschrådet Datum Torsdag 9 oktober 2014 Tid 08:30-11:40 Plats Närvarande Konferensrummet Gesällen Rådet: P A Dahlberg, Capio Marie Granberg, Stockholms

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Stockholms läns (andsting 1 (4)

Stockholms läns (andsting 1 (4) Stockholms läns (andsting 1 (4) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-09-23 LS 1412-1500 Landstingsstyrelsen Motion 2014214 av Dag Larsson m.fl. (S) om åtgärder för effektivare behandling av KOL-patienter

Läs mer

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-08-28 P 13 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Thomas Österberg p [XX] Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4 Bilaga 4 DELÅRSRAPPORT Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-09-01 Diarienummer: 1406-0721 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anna Nergårdh 08-123

Läs mer

HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten

HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten HSNNYTT 03/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April Nya regler för hur högkostnadskortet ska stämplas De förändrade reglerna

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Programberedningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om patienters och närståendes behov kopplat till aktuellt programområde. Programberedningen

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne

Socialdemokraterna i Region Skåne i Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Förord En fungerande hälso- och sjukvård är en viktig del av människors trygghet i vardagen. Det är

Läs mer

Kompetenslyftet ehälsa

Kompetenslyftet ehälsa Kompetenslyftet ehälsa Januari 2011 december 2013 Slutrapport Ann-Marie Bönström, Projektledare Bakgrund Användning av IT-stöd inom hälso- och sjukvården har under de senaste åren ökat mycket snabbt och

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna 1 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Personalstrategiska avdelningen Mats Sternhag Minnesanteckningar 1 2012-04-23 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting

Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting Lena Svantesson savdelningen Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Stockholms läns landsting lena.svantesson@sll.se

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Förslag till tilläggsuppdrag avseende första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och unga

Förslag till tilläggsuppdrag avseende första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och unga Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-05 1 (5) HSN 1303-0365 Handläggare: Kristina Laurell Laroussi Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 5 Förslag till tilläggsuppdrag avseende

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD15/00372 Uppdnr 994 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 2 (7) 5.1 Regelbok för sjukvård 5.1.1 Definitioner GRP: Geriatrisk Risk Profil. Screeningmetod för att identifiera patienter med geriatrisk riskprofil. Multisjuka riskpatienter:

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 214 Öppenvård och sjukhus 45 4 35 Uthämtade antibiotikarecept* per 1 invånare och län 212-214 Källa: Concise, e-hälsomyndigheten Linjen indikerar

Läs mer

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-12-03 LS 1310-1342 Landstingsstyrelsen Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om starta en rullande röntgen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner 1 Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner Presentation för nätverket Uppdrag Hälsa 2015-05-20 Ulf-Johan Olson Utvecklingspartner i Stockholm 1:a mer omfattande och systematiska

Läs mer

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, P 24 1 (3) HSN 1306-0685 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Vision för Kärnsjukhuset Skövde

Vision för Kärnsjukhuset Skövde Vision för Kärnsjukhuset Skövde maj 2011 Vision för Skaraborgs Sjukhus 2011-05-04 Inledning 3 Kärnsjukhuset i Skövde ett viktigt nav 4 Större självständighet för alla sjukhus 4 Brett basutbud på närsjukhusen

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Primärvårdsforum. Fjällstugan 6 november 2014

Primärvårdsforum. Fjällstugan 6 november 2014 Primärvårdsforum Fjällstugan 6 november 2014 Dagens program Ny patientlag 1177 Förebyggande folkhälsoarbete Systematiskt förbättringsarbete Frågor och svar Ansökningsprocessen Justeringar i förfrågningsunderlaget

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård HSNNYTT 05/15 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April E-tjänsterna frigör resurser Utveckling av organisation för onkologisk

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapporten utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i ekonomiperspektivet. Övriga nyckeltal

Läs mer

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn.

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn. 1 (4) Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2015-02-03 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-18 PaN 1210-04469-52 K 2852-2012 HSN 1210-1310 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Månadsbokslut till och med februari och prognos för 2010 för HSN-förvaltningen

Månadsbokslut till och med februari och prognos för 2010 för HSN-förvaltningen Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning PROMEMORIA -03-31 Bilaga 1 1 (29) Månadsbokslut till och med februari och prognos för för HSN-förvaltningen Sammanfattning Det ackumulerade resultatet för perioden

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer