ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Innehållsförteckning Året 2013 ett viktigt år för framtida möjligheter... 2 Vision... 4 Verksamhetsmål Kommunstyrelsen... 5 Socialnämnden... 7 Utbildningsnämnden... 8 Samhällsbyggnadsnämnden... 9 Sammanfattning år Kommunens pengar...12 Fördelning av nettokostnader Fördelning av investeringsmedel Schema över Borgholms kommuns organisation Befolkning Årets resultat Avstämning balanskrav...17 Avstämning finansiella mål...17 Verksamhetens nettokostnader...18 Avtalsförsäkringar...18 Skatter och generella statsbidrag...18 Kommunal fastighetsavgift...19 Finansnetto...19 Sammanställd redovisning Omsättning och resultat...20 Skulder och tillgångar Pensioner...22 Borgensåtagande och skulder...22 Likviditet Framtidsutsikter Omvärlden...24 Borgholms kommun...25 Kommunstyrelsen Analys av årets ekonomi och verksamhet...27 Viktiga händelser under året...28 Avstämning av verksamhetsmässiga mål...32 Förväntad utveckling...33 Borgholms Slott Analys av årets ekonomi och verksamhet...34 Viktiga händelser under året...34 Förväntad utveckling...35 Socialnämnden Analys av årets ekonomi och verksamhet...36 Viktiga händelser under året...38 Avstämning av verksamhetsmässiga mål...41

3 Förväntad utveckling...42 Utbildningsnämnden Analys av årets ekonomi och verksamhet...45 Viktiga händelser under året...46 Avstämning av verksamhetsmässiga mål...47 Förväntad utveckling...50 Samhällsbyggnadsnämnden Analys av årets ekonomi och verksamhet...51 Viktiga händelser under året...52 Avstämning av verksamhetsmässiga mål...53 Förväntad utveckling...53 Övriga nämnder Analys av årets ekonomi och verksamhet...54 Viktiga händelser under året...55 Avstämning verksamhetsmässiga mål...55 Förväntad utveckling...55 Personalekonomiskt bokslut Antal anställda...56 Fyllnadstid och övertid...56 Pensionsavgångar...57 Sjukfrånvaron...57 Redovisningsprinciper Skatteintäkter...58 Gränsdragning mellan kostnad och investering...58 Materiella anläggningstillgångar...58 Avskrivningar...58 Kapitaltjänstkostnader...59 Sammanställd redovisning...59 Pensionsskuld...59 Redovisning av lånekostnader...60 Timlöner för anställda...60 Resultaträkning Finansieringsanalys Balansräkning Investeringsredovisning Noter Begreppsförklaringar... 73

4 Året 2013 ett viktigt år för framtida möjligheter Här presenterar vi nu bokslutet för verksamhetsåret Efter undantagsåret 2012 är Borgholms kommun åter tillbaka på ett positivt resultat på samma sätt som åren Borgholmsmodellen, som vi kallar den modell som kommunfullmäktige har beslutat på förslag av kommunens nya ekonomiavdelning, har gett resultat. Kostnadsanpassningarna som gjorts under året har påverkat samtliga verksamheter, men medvetenheten och synliggörandet av att kostnaderna legat avsevärt över de flesta andra kommuner, enligt samtliga nyckeltal, har bidragit till att verksamheterna likväl har kunnat sätta fokus på kvalitetsarbetet. Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde konstateras att målsättningen att ha de kunnigaste eleverna i Kalmar län nu resulterat i en hedrande tredjeplats, arbetet med trygghetsmålet har också gett mycket goda resultat samt att modern teknik i allt större utsträckning används i undervisningen. Inom socialnämndens verksamhetsområde har viktiga frågor kvalitetssäkrats såsom vård i livets slutskede, munhälsa, fallolyckor, nutrition med mera och gett återbetalning i form av statliga prestationsersättningar enligt SKLs kvalitetsjämförelse. Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete resulterade år 2013 i att kommunfullmäktige kunde anta så många som sju nya detaljplaner samt att de fördjupade översiktsplanerna för Byxelkrok samt för Borgholm- Köpingsvik är på god väg framåt. Återskapandet av våtmarker, säkerställande av vattenkvalité och antagande av VA-plan är andra viktiga frågor. Investeringsviljan i bostäder är fortsatt hög, vilket innebär många bygglovsansökningar för om- och tillbyggnation eller nybyggnation. De mål som fullmäktige beslutade hösten 2012 under ledorden Attraktiva-Kreativa- Hållbara-Företagsamma Borgholms kommun har under året följts upp i form av balanserade styrkort som ledning och styrning för samtliga kommunens verksamheter. I syfte att öppna upp och leverera bättre service och snabbare svar har kommunens växel bytts ut mot Servicecenter där befintlig administrativ personal med stor kunskap inom verksamhetsområdena nu kan ge svar direkt på de flesta frågor. Det resulterade i en förstaplacering hösten 2013 i en kvalitetsundersökning av 123 kommuner i landet. Bland de större investeringarna år 2013 märks hamnen i Byxelkrok och Gärdslösa skola. Skolfrågorna har slitit hårt på många de senaste åren och det är sorgligt att ännu se tomma skolor som är omöjliga att sälja på grund av överklagandeprocesser, för kommunens del kvarstår driftskostnaderna, husen försämras och för bygdens del omöjliggörs liv och rörelse i byggnaderna på grund av fleråriga överklagandeprocesser. Öland är nu helt självförsörjande på miljövänlig energi i form av vindkraft. Under hösten 2013 invigdes EONs miljardinvestering i vindkraft utanför Kårehamn av IT- och energiminister Anna-Karin Hatt. Arbetet för en bättre Östersjömiljö återspeglas som alltid i kommunens och Borgholm Energi ABs planeringar och investeringar. Tack vare stora nyinvesteringar vid reningsverket i Böda så rinner inte längre en enda droppe avloppsvatten ut i Östersjön. Allt tillvaratas till åkerbevattning efter att med hjälp av pumpstation ha transporterats till ännu en stor damm en bra bit från kusten. Vatten- och avloppsutbyggnaden har fortsatt en mycket hög takt vilket möjliggör investeringar i såväl bostäder som företag runt om i kommunen. Under år 2013 kunde försköningen av Borgholms Stad fortsätta tack vare Amerikaarvet. Under Victoriadagen togs fotavtryck av de svenska idrottshjältar som deltog på 35- årsjubilerande Victoriadagen. Fotavtrycken kommer att pryda sin plats på torget. Borgholms kommun Årsredovisning

5 Johan Theorins bok Skumtimmen hade äntligen filmpremiär under hösten 2013, med Lena Endre i huvudrollen och Daniel Alfredsson som regissör var vi många som fångades av filmens djupa kärleksförklaring till landskapet Öland. Längst i norr och längst i söder pågår för fullt byggnationen av Ölandsleden. Äntligen en trafiksäker cykelled med direkt koppling till näringslivsutveckling inom besöksnäringen. Turismstrategin med fokus på de unika öländska natur och kulturvärdena och målsättning att fördubbla besöksnäringsintäkterna till år 2020 antogs av de bägge kommunerna under året och projektet Öppna portar med satsningar på ett av kommunens främsta besöksmål Borgholms Slott befinner sig nu i slutfasen med nya intressanta upplevelser inför år Ett varmt Tack till alla medarbetare i Borgholms kommun och Borgholm Energi AB för gott arbete under verksamhetsåret ett tufft men viktigt år för framtida möjligheter. Lisbeth Lennartsson (C) Kommunstyrelsens ordförande Borgholms kommun Årsredovisning

6 Vision Borgholms kommun har en attraktiv, företagsam och långsiktigt hållbar utveckling där kreativitet, natur- och kulturvärden beaktas". Mål: Borgholms kommun ska till år 2020 ha ökat till minst invånare. Mål: Borgholms kommuns företagsklimat ska år 2015 vara bäst i länet och bland de 100 bästa i landet enligt Svenskt Näringsliv. Mål: År 2013 ska mer av den kommunala verksamheten vara möjlig att driva som företag i personalkooperativ eller andra företagsformer, för invånarna ska detta leda till ökad valfrihet. Mål: Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas med utgångspunkt i samma kostnad som i jämförelsebara kommuner samt i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Mål: Borgholms kommun ska vara ledande i Kalmar län i miljö- och klimatarbetet och aktiv i samarbetet med övriga kommuner för fossilbränslefri region år Energianvändningen ska minska med 15 procent från år 2013 till år 2015 och med 20 procent till år Mål: Borgholms kommun ska vara en kommun som präglas av kundfokus, demokrati, öppenhet, och service i allt bemötande, Mål: Borgholms Kommun ska vara en kommun där flickor, pojkar, kvinnor och män oavsett ålder och etnisk bakgrund har lika rättigheter och möjligheter. Mål: Kommunens sjukfrånvaro ska vara under 4,5 procent genom ett hälsofrämjande arbete samt genom ökad delaktighet och inflytande bland medarbetare i verksamheten. Mål: Borgholms Kommun ska skapa förutsättningar för bostäder till åretruntboende. Särskilt ska ungas behov uppmärksammas. Borgholms kommun Årsredovisning

7 Verksamhetsmål 2013 På följande sidor presenteras de olika nämnderna/styrelsernas beslutade verksamhetsmål. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens operativa verksamhet. För verksamheten är Lisbeth Lennartsson (C) ordförande och Christina Madeling förvaltningschef. Attraktiva, Kreativa Hållbara, Företagssamma Borgholm Vision och Målsättning Kommunstyrelsen vision är: Attraktiva, kreativa, hållbara, företagsamma Borgholm. Verksamhetsmål Medborgare & kund Skapa goda förutsättningar för alla att arbeta, leva och bo i kommunen. Skapa hög service och tillgänglighet för befintliga och nya företag. Skapa möjlighet för lokala företag att delta i kommunens utveckling. Skapa förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. Verksamhet & process Skapa förutsättningar för kommunal verksamhet ska kunna drivas av företag eller som personalkooperativ. Öka samverkan med andra kommuner i syfte att förbättra verksamheterna. Skapa förutsättningar för miljö- och klimatarbete kopplat till långsiktig hållbar tillväxt och innovationer. Lärande & förnyelse Utveckla medborgarinflytande, demokrati och jämställdhet. Öka barn och ungdomars inflytande och delaktighet samt stärka det förebyggande arbetet genom samverkan. Skapa förutsättningar för en väl fungerande flyktingmottagning. Skapa förutsättningar för en väl fungerande kommunal arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Skapa förutsättningar så att den föreningsdrivna och kommunala kultur- och fritidsverksamheten ska ses som viktiga angelägenheter inom kommunens alla områden. Borgholms kommun Årsredovisning

8 Vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetare har stor betydelse. Ekonomi Skapa förutsättningar för verksamheterna att bedrivas med utgångspunkt i samma kostnad som jämförelsebara kommuner. Öka samverkan med andra kommuner i syfte att uppnå ökad kostnadseffektiviten. Borgholms kommun Årsredovisning

9 Socialnämnden Socialnämnden har ansvar för kommunens omsorg om äldre och funktionshindrade, psykiatriverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, budgetoch skuldrådgivning. För verksamheten är Eva Karlström (M) ordförande och Ewa Ekman förvaltningschef. Bästa kvalitet i varje möte. Vision och Målsättning Socialnämndens vision är: Bästa kvalitet i varje möte. Vår målsättning är att medborgarna, som bor eller vistas viss tid av året i Borgholms kommun, i behov av våra insatser ges en trygg och meningsfull vardag. Stöd, vård- och omsorgsinsatser ska ges med ett respektfullt bemötande, utifrån den enskildes behov och förutsättningar, för bibehållen integritet och värdighet. Den enskilde ska vara delaktig i beslut som gäller stöd-, vård- och omsorgsinsatser för att så långt det är möjligt kunna ta ansvar för sitt eget liv. Våra insatser utgår från vår värdegrund med extra fokus på värdeorden respekt, trygghet och meningsfullhet. Den enskilde ska även ges möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället. Vi arbetar för en god jämlik folkhälsa både för barn och vuxna (män, kvinnor flickor och pojkar). Samverkan med andra verksamheter och huvudmän, internt och externt, bidrar till resursutnyttjande med fokus på den enskildes bästa. Verksamhetsidé Vi ger stöd, vård och omsorg med bästa kvalitet. Vi ger människor (män, kvinnor, flickor och pojkar) stöd, vård och omsorg med bästa kvalitet. Med kundens fokus ges insatser i dialog utifrån den enskildes behov och förutsättningar för ett självständigt och meningsfullt liv. Värdegrunden, med extra fokus på värdeorden trygghet, respekt och meningsfullhet, är en självklar bas i all vår verksamhet. Verksamhetsmål Medborgare & kund Skapa goda resultat och kvalitet inom stöd, vård och omsorg. Verksamhet & process Skapa en ökad andel externa utförare. Skapa en ökad miljömedvetenhet. Lärande och förnyelse Utveckla verksamheten för ökat kundfokus och ökad kvalitet. Skapa ett större jämställdhetsperspektiv. Öka frisknärvaron i förvaltningen. Ekonomi Utveckla kostnadseffektivitet och fördelar resurser efter behov. Borgholms kommun Årsredovisning

10 Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg (1-5 år), förskoleklass (6 år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1-9), särskola, musikskola, bibliotek samt fritidsgårdar. För verksamheten är Christina Ateva (C) ordförande och Lars Bylund förvaltningschef. Lär för att möta framtiden såväl globalt som lokalt Vision och Målsättning Utbildningsnämnden arbetar efter visionen Borgholms barn Lär för att möta framtiden såväl globalt som lokalt. Verksamhetsmål Medborgare & kund Få Borgholms kommuns barn att bli kunnigast i Kalmar län. Med biblioteket skapa en mötesplats mellan människor, tankar och kultur. Verksamhet & process Öka användandet av modern teknik i barnens lärande. Lärande & förnyelse Öka tryggheten för Borgholms barn i verksamheten. Ekonomi Skapa resursfördelningen inom verksamheterna som är anpassad till efterfrågan. Borgholms kommun Årsredovisning

11 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom planläggning, byggnation, miljö-, natur- och hälsoskydd samt inom livsmedelskontroll. För verksamheten är Jan Erici (M) ordförande och Göran Borgö förvaltningschef. Vision och Målsättning Samhällsbyggnadsnämnden arbetar enligt visionen: Vi ska vara kända som en effektiv, tydlig och serviceinriktad förvaltning som ger människor på Öland möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt utifrån miljömål och gällande lagstiftning. ger människor på Öland möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt utifrån miljömål och gällande lagstiftning Nämnden har även en verksamhetsidé som de arbetar utifrån: Vi ger förutsättningar så att företagare och enskilda kan göra långsiktigt hållbara framtidsinvesteringar i Borgholms kommun. Verksamhetsmål Medarbetare & kund Skapa högre tillgängliga, ge hög service och ett gott bemötande. Verksamhet & process Arbeta mot en hållbar tillväxt och strategisk samhällsbyggnad. Lärande & förnyelse Skapa effektiva processer i nära samarbete inom hela samhällsbyggnadssektorn, SBN, KS och BEAB. Ekonomi Klara av budgetmålen och sträva mot ökad självfinansiering Borgholms kommun Årsredovisning

12 Sammanfattning år 2013 Kommunens resultat uppgick till 11,8 Mkr. Kommunkoncernens totala resultat uppgick till 15,5 Mkr. Nämndernas budgetavvikelse var -16,2 Mkr. Under 2013 investerades det för 14,7 Mkr. Under 2013 togs inga nya lån upp. Viktiga kvalitetsparametrar förbättras inom samtliga verksamheter Personalkostnaderna uppgick till 343 Mkr och står för 56 procent av kommunens totala kostnader. Sjukfrånvaron ökade 0,8 procentenheter mot 2012 och var för helåret 6,8 procent i förhållande till total arbetstid. Medelåldern bland tillsvidareanställda var vid årsskiftet 50,2 år. Borgholms Slott besöktes av personer. Mandatfördelning Borgholms kommun 2013 Borgholms kommun Årsredovisning

13 Fem år i sammandrag Antal kommuninvånare 1 nov Flyttnetto Födelsenetto Kommunen Skatte- och utjämningsbidrag (mkr) Nettokostnader i % av skatter och utjämning 98% 102% 100% 99% 99% Nettokostnader tkr/inv Finansnetto (mkr) Årets resultat (mkr) 11,8-8,7 0,6 3 6 Eget kapital (mkr) Eget kapital tkr/inv Total låneskuld (mkr) varav långfristiga (mkr) Låneskuld tkr/inv Likvida medel (mkr) Soliditet 26% 23% 26% 30% 29% Antal tillsvidareanställda Antal årsarbetare inkl visstid o timanställda Löner och ersättningar (mkr) Nämndernas utfall mot budget (tkr) Socialnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Teknisk service Borgholms Slott Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Bostadsanpassning Övriga nämnder Kommunkoncernen Årets resultat (mkr) 15,5-2,3 11,0 11,1 13,5 Eget kapital (mkr) Soliditet % 19% 20% 22% 24% 23% Skattesats 34,90 34,40 34,15 34,15 34,15 varav Borgholms kommun 21,58 21,58 21,99 21,99 21,99 Kalmar läns Landsting 11,37 10,87 10,21 10,21 10,21 Begravningsavgift 0,41 0,41 0,43 0,43 0,43 Medlemsavgift i Svenska Kyrkan 1,54 1,54 1,52 1,52 1,52 Borgholms kommun Årsredovisning

14 Kommunens pengar Kostnaderna för personal har sjunkit fyra procentenheter jämfört med Kostnader för material har ökat med fem procentenheter samt har bidrag ökat med en procentenhet. Borgholms kommun Årsredovisning

15 Fördelning av nettokostnader Nedan beskrivs hur fördelningen av kostnaderna i kommunens verksamheter ser ut. En positiv utveckling jämfört med föregående år är att verksamhet att fördela har sjunkit markant. Anledningen till detta är att teknisk service är utfördelad på verksamheterna. Kultur- och fritidsverksamhetens nettokostnader uppgår till 22,9 Mkr. Kommunens avtal med badhus, bibliotek, kultur samt föreningsbidrag ingår i denna verksamhet tillsammans med kommunens musikskola, fritidsgårdar och Borgholms Slott. Verksamhet att fördela utgörs av sådana kostnader och intäkter som efter årets slut ska fördelas ut på alla kommunens verksamheter. Exempel på sådana kostnader kan vara ekonomi-, personal-, IT- och kansliavdelning och uppgår 2013 till 32,4 Mkr. Affärsverksamhet består av kostnader för spårbunden trafik, busstrafik, hamnverksamhet m.m. För detta har kommunen en kostnad på 2,3 Mkr. Infrastruktur utgörs av kostnader för kommunens gator, vägar, parkering, räddningstjänst, näringslivsfrämjande åtgärder men även miljö- och hälsoskydd, konsument- och energirådgivning samt fysisk planering och uppgår till 34,6 Mkr. Den pedagogiska verksamheten hade 2013 en nettokostnad på 184,9 Mkr och omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola samt gymnasium och kommunal vuxenutbildning. Individ och familjeomsorg, äldreomsorg, omsorg av funktionshindrade samt kommunen skuldsanering samsas i verksamheten kallad vård och omsorg. Total nettokostnad var ,5 Mkr. Kommunen bedriver verksamhet inom området för arbetsmarknadsåtgärder och integration. Arbetsmarknadsåtgärderna hade 2013 en nettokostnad om 2,0 Mkr, statsbidrag täcker en stor del av kommunens kostnad inom dessa verksamheter. Nämnderna och deras arbetsutskott tillsammans med kommunstyrelse, kommunfullmäktige och revision utgör tillsammans den politiska verksamheten. Arvoden, sammanträdesersättningar och övriga kostnader ger totalt en nettokostnad på 7,3 Mkr Borgholms kommun Årsredovisning

16 Fördelning av investeringsmedel Kommunen beslutade inför budget 2013 att investeringarna skulle hålla samma nivå med de årliga avskrivningarna ca Mkr, samt att investeringarna ska finansieras utan att ta upp nya lån. Investeringsnivån sattes ursprungligen med försiktighet till 14,3 Mkr för att senare justeras upp till 19,3 Mkr. Till årets större investeringar räknas fiskekajen i Byxelkroks hamn samt om- och tillbyggnaden av Gärdslösa skola, som blir klara under första kvartalet Övriga större investeringar har gjorts inom bland annat IT samt Borgholms försköning och cykelledsprojektet Fyr till fyr. Investeringsprojektet Borgholms försköning investeras till större del genom en donation till kommunen. Investeringar i vård- och omsorg avser i första hand reinvesteringar i verksamhetens utrustning. Investeringar 2013 fördelat per verksamhet Den totala investeringsnivån uppgick för året till 14,7 Mkr. Framöver planeras framförallt satsningar på kommunens fastigheter där prioriteringen beslutats omfatta totalrenovering av Ekbacka (tidigare hälsocentral) till moderna och energieffektiva lokaler för såväl socialförvaltningen som utbildningsförvaltningen. Renoveringen av Åkerboskolans kök samt förskolan i Runstens lokaler har också planerats för Borgholms kommun Årsredovisning

17 Schema över Borgholms kommuns organisation Borgholms kommun Årsredovisning

18 Befolkning Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunen hade inför 2013 en positiv befolkningsutveckling baserat på den avstämning som gjordes i 1 november 2012 och motsvarar en ökning på 53 personer till totalt invånare. Ökningen har kunnat relateras till flyktingverksamheten och vid motsvarande mätning i november 2013 kunde vi konstatera ett tapp på 58 personer till totalt invånare. Prognosen från Statisticon visar en kurva enligt diagrammet nedan. Om inte en leende mun så i alla fall en förhoppning inför framtiden att förra årets befolkningsökning inte bara var undantaget som bekräftade regeln. Prognosen uppger att kommunen enligt KIR (kommunens invånarregister) vid årsslutet 2013 hade invånare. Den största reduceringen bland befolkningen mellan åren 2012 och 2022 sker i gruppen år (3,81 procent) samt gruppen år (1,57 procent). Den grupp som ökar mest mellan dessa år är år (3,27 procent) samt år (2,24 procent). Borgholms kommun Årsredovisning

19 Årets resultat Årets resultat uppgår till 11,8 Mkr vilket innebär en resultatförbättring på 20,5 Mkr jämfört med föregående år. Borgholms kommun återställer därmed hela underskottet för 2012 på -8,7 Mkr. Kommunens kärnverksamheter visar en betydande förbättring under det gångna året, även om det samlade slutresultatet för driften uppgår till -16,2 Mkr. I verksamheternas budget för 2013 ingår i resultatet även ett totalt sparbeting om 15,4 Mkr. Av underskottet i verksamheternas driftbudget avser -7,5 Mkr den skattefinansierade verksamheten inom teknisk service som bedrivs inom ramen för Borgholm Energi AB. Underskottet för teknisk service är från och med budgetåret 2013 utfördelad på nämnder och styrelser, varav merparten på ca 6 Mkr kostnadsförs på kommunstyrelsen. Resultatet påverkas positivt precis som föregående år av en återbetalning av AFA på knappt 9 Mkr. Vi har även en positiv resultatpåverkan av de projektmedel som betalas ut av migrationsverket för kostnader som kommunen har haft under 2012 och 2013 för asylverksamheten motsvarande ca 10 Mkr. Intäkterna från migrationsverket fördelas till utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt kommunstyrelsen. I bokslutsarbetet har nedskrivningar av verksamhetsfastigheter och inventarier gjorts motsvarande 13,1 Mkr. Nedskrivningen har finansierats till största delen med årets återbetalning av AFA. Avstämning balanskrav Enligt kommunallagen ska kommuner göra en avstämning mot balanskravet. Detta innebär att kommunen ska redovisa ett positivt resultat efter avdrag och tillägg. I praktiken klarar en kommun balanskravet om man har ett resultat på plus 1 kr. För Borgholms kommun uppgår resultat för år 2013 till 11,8 Mkr, vilket visar att kommunen har en ekonomi i balans och uppfyller målet om god hushållning. Avstämning mot balanskravet (mkr) Årets resultat enligt resultaträkningen 11,8-8,7 0,6 3,0 5,7 Kalkylränta pensioner 0,8 Balanserat resultat 11,8-8,7 1,5 3,0 5,7 Avstämning finansiella mål Borgholms kommun har tre finansiella mål som ska bedömas över en period av fem år. Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten. Att ekonomin är i balans dvs. att kommunen visar ett plusresultat kan ses som att ekonomin har utgjort begränsningar för verksamheten. Utifrån detta resonemang har kommunen klarat det första målet. (mkr) Totalt Resultat 35,4 21,8 9,8 11,8-8,7 0,6 Investeringarna ska självfinansieras. Resultat och avskrivningar ger ett utrymme för investeringar på 137,7 Mkr. Målet är inte uppnått då kommunen har en investeringsvolym på totalt 150,4 Mkr sett över avstämningsperioden. Borgholms kommun Årsredovisning

20 (mkr) Totalt Resultat 35,4 21,8 9,8 11,8-8,7 0,6 Avskrivningar 102,5 23,3 21,1 20,2 18,5 19,4 Utrymme 137,7 45,1 30,9 32,0 9,7 20,0 Investeringar 150,4 21,0 21,0 14,7 36,6 57,1 Nettokostnaderna ska inte överstiga 98 procent av intäkterna från skatt och bidrag. Kommunens kostnader motsvarar 98 procent av intäkterna för skatter och bidrag. Kommunen har således klarat detta finansiella mål och nått ett resultat som är över 11 Mkr. (mkr) Totalt Nettokostnader Skatter o utjämning % 98% 95% 97% 98% 102% 100% Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader exklusive finansnetto uppgick under året till 534 Mkr, vilket är en minskning med en procent i jämförelse med år Avtalsförsäkringar Under 2013 har FORA även betalat tillbaka premierna från år 2005 samt Detta var känt redan i delårsbokslutet, men realiserades i slutet av november För Borgholms kommun uppgick återbetalningen till 9 Mkr, vilket därmed har förbättrat årets resultat med motsvarande belopp. Det bör även bli aktuellt att klassificera posten som en jämförelsestörande post enligt rekommendation 3.1. Skatter och generella statsbidrag Borgholms kommuns totala intäkter utgörs till 86 procent av skatter och generella statsbidrag. Kommunens skatteintäkter består till största delen av preliminär kommunalskatt, 378 Mkr för Borgholms kommun Till detta kommer en prognos för slutavräkning 2013 samt en korrigering av slutavräkningen för 2012 (-2,6 Mkr). Avräkningarna för åren 2012 och 2013 beräknas och utbetalas utifrån principen om en kollektiv avräkning för riket som helhet. Prognosen innebär att slutavräkningen 2013 blir negativ med 244 kronor per invånare (1 november 2012). I bokslutet för 2012 bokfördes, enligt Rådet för Kommunal Redovisning nr 4:2, en prognos för slutavräkning 2012 som uppgick till +475 kronor per invånare. Det slutgiltiga taxeringsutfallet för år 2012 är nu känt och slutavräkningen uppgår till +451 kr per invånare. Mellanskillnaden mellan prognos och utfall, -14 kronor per invånare (1 november 2011), resultatredovisas i årets bokslut. Mot budget innebar utfallet för slutavräkning 2012 samt prognosen för slutavräkning 2013 ett plusresultat med cirka 2,4 Mkr. De generella statsbidragen blev 139 Mkr år 2013 dvs. cirka 10 Mkr mer än föregående år. I dessa ingår bland andra ett system för mellankommunal utjämning av LSSkostnader (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Kommunen, som en- Borgholms kommun Årsredovisning

21 ligt principerna för systemet beräknas ha en högre egen standardkostnad än riksgenomsnittet, fick under 2013 ett bidrag på 15,9 Mkr (19,7 Mkr 2012). Bland de generella statsbidragen finns det en regleringspost som kan vara både positiv och negativ. Storleken på regleringsbidraget beror på förändringar av de totala statsbidragen till landets kommuner, eller om regeringen behöver reglera förändringar i kommunernas ansvarsområden gentemot staten. År 2013 fick Borgholms kommun ett regleringsbidrag på 4,9 Mkr (5,2 Mkr 2012). En annan post som har svängt för kommunens del är bidraget för kostnadsutjämning. Borgholms kommun har gått från att ha varit bidragsmottagare till att år 2011 mottagit i princip 0 i bidrag (0,1 Mkr). Liksom föregående år 2012 bidrar kommunen 2013 till kostnadsutjämningen men att minskning väntas inför Kommunal fastighetsavgift Den statliga fastighetsskatten på bostäder ersattes 2008 med en kommunal fastighetsavgift. Övergången medförde vid införandet enskild kommun som för staten var införandet neutralt. Detta innebar att intäkterna från den kommunala fastighetsavgiften fördelades lika mellan kommunerna. Intäkterna balanserades av att anslaget kommunal ekonomisk utjämning minskades med motsvarande belopp. Det som ska tillföras respektive kommun är de årliga intäktsförändringarna från fastighetsavgiften. Dessa ska sedan adderas till det ursprungliga regleringsbeloppet. Kommunerna får följaktligen inte den faktiska intäkten från fastighetsavgiften för bostäderna i kommunen, utan endast förändringen mellan åren. Det slutgiltiga utfallet för kommunen blev 36 Mkr, 2,2 Mkr mer än året innan. Finansnetto Årets finansiella kostnader uppgår till 7,4 Mkr att jämföra med kostnaderna år 2012 som slutade på 8,6 Mkr. Kommunen har under 2013 inte tagit upp några nya lån. Genomsnittsräntan för de fasta lånen var under året 3,5 procent. De fasta lånen utgör 51 procent av kommunens totala lånebild. Den genomsnittliga bindningstiden för kommunens fasta lån uppgår till 4,9 år och ett av lånen som uppgår till 25 Mkr kommer att förfalla under Genomsnittsräntan för de rörliga lånen var vid årsskiftet, 2013/2014, 1,9 procent att jämföra mot genomsnittsräntan vid årsskiftet 2012/2013 var 2,2 procent. Årskostnaden för de rörliga lånen var ,8 Mkr vilket motsvarar en genomsnittlig ränta på de rörliga lånen med 2,2 procent. Kommuninvest införde under föregående år en återbäringsmodell där överskott som upparbetats i Kommuninvest i Sverige AB fördelas till medlemmarna i Kommuninvest ekonomiska förening som återbäring och ränta. Medlemmarna ska sedan enligt modellen använda medlen till att öka kapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening, vilken i sin tur förvärvar emitterade aktier i Kommuninvest Sverige AB. Enligt Rådet för kommunal redovisning är den del av återbetalning och räntan, som ska användas för ökat kapital i Kommuninvest ekonomiska förening, inte att betrakta som finansiell intäkt i kommunen och får följaktligen ingen effekt på resultaträkningen. Borgensavgift för lån upptagna i Borgholm Energi AB uppgår till 2,0 Mkr, vilket är 0,4 procent av kommunens åtagande gentemot bolaget. Borgholms kommun Årsredovisning

22 Sammanställd redovisning Enligt kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen även innefatta en sammanställd redovisning som omfattar kommunal verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person. Den sammanställda redovisningen omfattar kommunen samt de företag som kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över. Med denna definition betraktas Borgholms kommun, Borgholm Energi Elnät AB, Ölands Kommunalförbund och Kalmarsunds Gymnasieförbund som redovisningsenheter i den sammanställda redovisningen för Borgholms kommun. Redovisningsenheternas andelar i den sammanställda redovisningen är: Borgholm Energi Elnät AB 99 procent Ölands Kommunalförbund 43 procent Kalmarsunds Gymnasieförbund 13 procent Omsättning och resultat Omsättningen 2013 var ca 875 Mkr vilket är en ökning mot föregående år med 49 Mkr. Balansomslutningen var Mkr, en ökning med 73 Mkr jämfört med Diagrammet visar årets resultat för koncernen Borgholms kommun. Årets resultat för koncernen är 15,5 Mkr, en förbättring av resultatet jämfört med 2012 med 17 Mkr. Övriga förhållanden inom koncernen redovisas med hjälp av nedanstående matriser. Borgholms kommun Årsredovisning

23 Väsentliga personalförhållanden Kommunen BEAB BEEAB Ölands KF Kalmarsunds GF (2012) Tillsvidareanställda varav män varav kvinnor Visstidsanställda varav män varav kvinnor Medelålder Pensionsavgångar inom 5 år Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning Ägd andel Givna Mottagna Givna Mottagna Given Mottagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning Lån Borgen Ägd andel Givna Mottagna Givna Mottagna Given Mottagen 141,2 8,6 0,0 0,0 467,0 0,0 99% 74,1 6,8 0,0 0,0 0,0 467,0 43% 15,2 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13% 51,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Borgholm Energi Elnät AB (3,7 Mkr) Bolaget arbetar med den kommunala infrastrukturen på norra Öland. De ansvarar också för mat, fastighetsförvaltning, gata/park och lokalvård inom de kommunala verksamheterna. Därtill bedriver bolaget vinstdrivande verksamheter som elförsäljning och vindkraft. För mer information och för senaste årsredovisning gå till Kalmarsunds Gymnasieförbund (-0,5 Mkr) Kalmarsunds Gymnasieförbund svarar för gymnasie- och vuxenutbildning för medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. För mer information och för senaste årsredovisning gå till Ölands Kommunalförbund (0,3 Mkr) I Ölands Kommunalförbund ingår de två Ölandskommunerna. Kommunalförbundet sköter för kommunerna vissa gemensamma angelägenheter såsom räddningstjänst och näringsliv. För mer information gå till Borgholms kommun Årsredovisning

24 Skulder och tillgångar Pensioner Kommunens pensionsförpliktelser består av ansvarsförpliktelser, nyintjänade pensioner och löpande pensionsutbetalningar. Ansvarsförbindelsen, som är den största enskilda delen, omfattar pensioner intjänade före 1998 och uppgår till 263,7 Mkr inklusive löneskatt. Ansvarsförbindelsen redovisas utanför balansräkningen. Pensionsmedel intjänade under åren redovisas som en avsättning i balansräkningen och denna del har minskat till -3,7 Mkr mellan åren. De intjänade pensionsmedlen som kommunen har kvar i balansräkningen uppgår nu till 27,3 Mkr. Kommunen har valt att försäkra sig för den delen som ökar snabbast, den så kallade förmånsbestämda ålderspensionen (pensioner som utgår på inkomstbelopp över 7,5 gånger basbeloppet). De individuellt intjänade pensionerna redovisas som en kortfristig skuld och betalas ut till de anställdas pensionsförvaltare i mars året efter bokslutsåret. För detta är 12,3 Mkr upptaget i balansräkningen inklusive löneskatt. Specifikation av pensionsskuld (mkr) Förändring 2012/ Avsättning för pensioner som långfristig skuld -3,7 27,3 31,0 29,1 28,2 28,3 Kortfristig skuld -0,1 12,3 12,4 11,8 11,3 10,5 Ansvarsförbindelser 32,1 263,7 231,6 230,9 209,4 218,4 T ota la förplikte lse r 28,3 303,3 275,0 271,8 248,9 257,2 Specifikation enligt rekommendation nr 7, rådet för kommunal redovisning Totalt uppgår kommunens pensionsförpliktelser till 303 Mkr. Den totala pensionsskulden har ökat med 28,3 Mkr. Löneskatten är bokförd på det år förpliktelsen har uppkommit. Skillnaden mellan 2012 och 2013 är att kommunen bytt pensionsförvaltare från SPP till Skandia. Borgensåtagande och skulder Kommunens beviljade borgensåtaganden uppgår till 467,7 Mkr. 467,0 Mkr av den beviljade ramen har kommunen gentemot Borgholm Energi AB varav 449,8 Mkr utnyttjas. Risktagandet bedöms liksom tidigare år som ringa. Borgensåtagandet omfattar: - Nybyggnation hälsocentral - Vindkraftverk - Nybyggnation gymnasium - Närings- och bostadsfastigheter samt övriga anläggningar som tidigare ägts av kommunen - VA-utbyggnad - Investeringar i brandstationer 0,4 Mkr är borgen som utnyttjas av Folkets Hus och som ingicks under 2011 och avser en satsning på 3-D bio och utrustning för att kunna livesända större arrangemang från storstäder så som operor och sportevenemang. Kommunen har under året inte tagit upp nya lån. De totala skulderna (långfristiga) uppgår till 257,3 Mkr. Borgholms kommun Årsredovisning

25 Likviditet Kommunens likviditet har under året visat en stark återhämtning (se grön kurva i diagrammet) vilket bland annat återspeglas i det goda resultatet samt återbetalningen av AFA. Inför budget 2013 fattades beslut om att samtliga investeringar ska göras utan upptagande av nya lån vilket vi i vår bedömning trodde skulle få betydligt större påverkan på likviditeten. Vi kan med glädje konstatera att kommunen har stärkt likviditeten för resultatåret 2013 och samtidigt investerat av egen kraft motsvarande 14,7 Mkr. Diagrammet visar även likviditeten för 2014 års medelsaldo samt prognos (röd streckad linje). Medelsaldot under 2012 uppgick till måttliga 0,2 Mkr. Likviditeten har successivt förbättrats under 2013 och var i genomsnitt ca 2 Mkr och väntas fortsätta öka under Borgholms kommun Årsredovisning

26 Framtidsutsikter Omvärlden Den svenska ekonomin har utvecklats fortsatt svagt under hösten. Positiva signaler från omvärlden och från inhemska indikatorer tyder dock på att tillväxten tar bättre fart nästa år. Utifrån SKLs bedömning växer BNP med 0,9 procent för 2013 och för 2014 med 2,7 procent, vilket även följer tidigare bedömningar. I hög grad är det den inhemska efterfrågan som bidrar till att tillväxten ökar nästa år såväl investeringarna som hushållens konsumtionsutgifter växer i relativt snabb takt. Även exporten ökar, men här väntas tillväxten bli mer begränsad. Utvecklingen i omvärlden har gradvis stärkts under 2013 men är fortsatt svag vilket påverkar den svenska exporten Läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras gradvis under Nedgången i arbetslösheten beräknas dock bli liten. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter att understiga 3 preocent. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av pensionsinkomsterna till följd av att den s.k. bromsen aktiveras. Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4 1,7 0,8 Öppen arbetslöshet, nivå 7,8 8,0 8,0 7,8 7,4 6,8 6,6 Timlön, nationalräkenskaperna 3,2 2,8 2,3 2,8 3,2 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 3,0 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 3,6 4,0 Konsumentpris, KPIX 1,1 1,1 0,5 1,1 1,5 1,8 1,9 Konsumentpris, KPI 3,0 0,9 0,0 1,3 2,4 2,9 3,2 Realt skatteunderlag** 2,4 1,9 1,9 1,1 2,1 2,4 1,7 *Kalenderkorrigerad utveckling. ** Korrigerat för regeländringar Åren växer skatteunderlaget med omkring två procent per år i reala termer. Den starka tillväxten är ett resultat framförallt av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Sammantaget växer antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin med fyra procent mellan 2014 och Tillväxten i svensk ekonomi väntas till sor del ske med inhemsk efterfrågan och såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli betydligt svagare än tillväxten i Sverige. Enligt SKLs bedömning kommer sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverka till att hushållens reala inkomster i relativt snabb takt. Hushållens sparande har under den senaste tvåårsperioden hållit en hög nivå. Bedömningen framöver är att vi får en sen effekt av ökad konsumtion vilket ger en ökad dragkraft till tillväxten i den svenska ekonomin. Borgholms kommun Årsredovisning

27 Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och löneökningstakten. I år och nästa år ökar timlönerna med 2,5 respektive knappt 3 procent för att sedan öka med 4,0 procent år 2017 ett år då den svenska ekonomin bedöms återfått konjunkturell balans. Den underliggande inflationen (KPIX) stiger samtidigt från 0,5 till 1,9 procent. Vindkraft utanför Kårehamn (E-on) Borgholms kommun I kommunens antagna vision och strategiska mål ska antal invånare succesivt öka till invånare eller fler till år Även om årets minskning av antal invånare är konstaterad under året, genomförs, och planeras för, ett stort antal aktiviteter som verkar för att uppnå kommunens vision. Borgholms Kommun och dess invånare påverkas naturligtvis i stort av den utveckling som sker nationellt såväl som globalt, men inte nödvändigtvis på samma sätt. Bland annat kan antas att den förväntade inhemska konsumtionen i Sverige kommer turismkommunen Borgholm till del. Beslutade förändringar i utjämningssystemet från och med 2014 kommer att gynna Borgholms kommun såväl som andra kommuner med liknande struktur och demografi. Modellen förväntas ge förutsättningar för en mer likvärdig och god grundservice i Sverige genom att utjämna vissa skillnader i skattekraft (inkomstutjämningen) samt medverka till kostnadsutjämning. Utjämningssystemets effekt för budgetåret 2014 väntas ge ett extra tillskott på ca 14,5 Mkr. Inkomstutjämningen baseras på kommunernas skattekraft där brytpunkten för bidrag är satt till 115% av rikssnittet. För närvarande bidrar ca 14 kommuner till utjämningen och resterande kommuner är bidragstagare utifrån sin beräknade skattekraft. För Borgholms kommun uppgår skattekraften för närvarande till ca 87% av rikssnittet. Borgholms kommun Årsredovisning

28 Senaste taxering av småhus har för året också gett kommunen ett visst överskott men äts till stor del upp av minskade skatteintäkter på grund av minskningen av kommunens invånare. Årets överskott är välkommet och visar kommunens goda förmåga till anpassning och att hushålla med ekonomin samtidigt som viktiga kvalitetsparrametrar har förbättrats väsentligt. Att i framtiden sätta förhoppning till enbart förändringar i utjämningssystem och att öka antal invånare anses inte räcka. Kommunen behöver även fortsättningsvis fokusera på att anpassa sina kostnader till en rimlig nivå. För att uppnå en budget i balans har vi valt att tillämpa en fördelningsmodell baserade på jämförbara kommuner. De besparingskrav som fördelningsmodellen anger kommer att vara en utmaning för kommunen framöver men måste även kombineras med de satsningsområden som efterfrågas. Kommunens investerings- och underhållsbehov i de kommunala fastigheterna väntas fortfarande vara stor kommande femårsperiod. För närvarande omfattas kommunen av beslutet om att alla investeringar ska finansieras med egna medel och att investeringar ska göras i en takt som motsvarar de årliga avskrivningarna. Kommunens sammalagda upplåning och borgensåtagande uppgick vid årets slut till ca 257 Mkr för kommunen och borgensåttagande för Borgholm Energi AB, 467 Mkr. Kommunens teoretiska lånetak anses uppgå till ca 800 Mkr, vilket innebär att vi enbart har möjlighet att låna upp ytterligare ca 75 Mkr. Slutsatsen blir därför att även i fortsättningen rekommendera att investeringar i såväl kommunen som bolaget måste göras med egna medel för att inte riskera att kommunen står utan möjlighet till finansiell buffert när den verkligen behövs. Som ett led i den långsiktiga planeringen måste kommunen, förutsatt fortsatt god hushållning, se över den höga belåningsgraden för såväl kommunen som bolaget och ta fram en plan för hur lånen kan amorteras ned till en mer rimlig nivå. Sist men inte minst måste kommunen fokusera på att skapa bra och tydliga rutiner i det beställar/utförar förhållande som råder mellan kommunen och den tekniska servicen inom ramen för Borgholm Energi AB. En nyligen genomförd utredning av PwC avseende den tekniska servicen pekar specifikt på brister i framförallt i förhållandet beställare och utförare. Borgholms kommun Årsredovisning

29 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens operativa verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning och behandling av ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av kommunens samlade verksamhet. Från kommunstyrelsen läggs också förslag till beslut inför behandling av ärenden i kommunfullmäktige. För verksamheten är Lisbeth Lennartsson (C) ordförande och förvaltningschef är Christina Madeling. Resultaträkning Budget Bokslut Intäkter Kostnader varav personal Nettokostnader Skattemedel Årets resultat Investeringar Analys av årets ekonomi och verksamhet Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltningskontor och omfattar kommunledningsstab, kultur och fritid, arbetsmarknads-, ekonomi-, IT- och personalavdelning. Totalt sett uppvisar kommunstyrelsen ett negativt resultat om 7,4 Mkr. Resultatet är sämre än det prognostiserade underskottet. Ekonomisk analys Analysen nedan bygger på tabellen. Beskrivningen sker i form av orsakssamband till de underskott som redovisas. Kommunstyrelsen Intäkter Driftkostnader Personalkostnader Netto (tkr) Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kultur och fritid Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen IT-avdelningen Personalavdelningen Arbetsmarknadsavdelningen Projekt kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TOTAL Borgholms kommun Årsredovisning

30 Kommunfullmäktige uppvisar ett underskott vilket beror på kostnader för advokat i samband med överklaganden. Kommunstyrelsen uppvisar ett underskott vilket till största delen beror på kostnader för teknisk service. Kommunstyrelsen belastas idag av alla fastigheter som inte brukas av någon av förvaltningarna exempelvis nedlagda skolor. Detta gör att fastigheter uppvisar underskott och då belastas kommunstyrelsen. Gata/park uppvisar ett underskott vilket delvis beror på vinterväghållning. Budget för detta är lågt satt och täcker i princip bara de fasta kostnaderna. Detta gör att underskott skapas i takt med hur mycket snö som faller. Kommersiell verksamhet samt hamnverksamheten uppvisar underskott på grund av låga intäkter. Projekt och bidrag överskrider budget vilket beror på fler utbetalade bidrag än budgeterat. Öppna portar är ett bidrag som inte budgeterats i rätt nivå för året. En miljon ska betalas tre år i rad och 2013 är andra året. Detta skapar ett underskott. En omfattande negativ post under 2013 har varit näringslivskontoret som budgeterats ner men som inte har kunnat hållas på grund av att nedläggningen har tagit tid. Denna post försvinner till Kostnaderna för gymnasieskolan/gymnasieförberedelse har varit höga under kvartal fyra på grund av ett högre elevantal. Kultur och fritid uppvisar ett underskott på grund av teknisk service på fritidssidan samt beror underskottet på nya avskrivningar som börjat belasta under Det är konstgräsplanen som är ny för året. Kommunledningskontoret uppvisar ett underskott vilket beror på höga personalkostnader, kostnader för uppstartandet av servicecenter samt höga gemensamma kostnader där bland annat ett system för styrkort belastar. Kostnaderna för systemet kommer att minska markant då uppstarten var under året. Ekonomiavdelningen är nästan i paritet med budget men uppvisar ett underskott. Det som har hänt är att personalomsättningen varit hög under året vilket bidragit till höga lönekostnader. Avdelningen har också stått för en tillbakabetalning av outnyttjat bidrag gällande vindkraft till Boverket. Intäkter från Borgholm Energi AB rörande tjänster påverkar resultatet positivt. Kostnader för försäkringar är högre än budgeterat. IT-avdelningen är också nästan i paritet med budget och har ett överskott för perioden. Det är höga intäkter som står för överskottet. Personalavdelningen uppvisar ett överskott vilket består i höga intäkter och låga kostnader. Det är låga gemensamma kostnader samt låga personalkostnader som bidrar positivt till resultatet. Avdelningen har en långtidssjukskrivning som ungefär vid halvårsskiftet ersattes av vikarie. Arbetsmarknadsavdelningen uppvisar ett bra resultat för Detta beror till största delen på grund av att projektmedel rörande integrationsverksamheten, som uppvisat överskott, överförts till resultatet. Avdelningen har också låga kostnader för personal vilket beror på deltidssjukskrivning utan vikarie. Resterande låga kostnader beror på att ny anställning av arbetsledare gjorts, då den tidigare gått i pension. Kostnaderna för lönebidrag, arbetsmarknadsåtgärder och arbetscenter är låga vilket också bidrar till det positiva resultatet. Viktiga händelser under året Kommunstyrelsen och Kommunstaben Kommunstaben med placering i Borgholms stadshus har under året fokuserat på mottagande, tillgänglighet och kvalitet inför uppstarten av kommunens nya servicecenter. En grundläggande idé med Borgholms servicecenter har varit att bemanna med befintlig Borgholms kommun Årsredovisning

31 personal med goda kunskaper inom de vanligaste frågeställningarna och erbjuda medborgare och företagare såväl som besökare snabba och tydliga svar. Arbetet har bland annat resulterat i utmärkelsen från den nationella kvalitetsundersökningen kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), där Borgholm placerar sig i toppen av 123 jämförbara kommuner. Borgholms servicecenter är i alla högsta grad en lärande organisation och kommer succesivt att kunna hantera frågor som berör fler av kommunens verksamheter. Kommunstaben är en stödjande funktion till kommunens kärnverksamheter samt nämnder och styrelser. En viktig funktion är att arbeta med kommunens långsiktiga planering och styrning. Under året har vi bland annat fokuserat på kommunens vision och strategiska mål som beslutades i kommunfullmäktige i slutet av föregående år. Målen har vi valt att formulera i balanserade styrkort under perspektiven Medborgare & Kund, Verksamhet & Process, Lärande & Förnyelse samt Ekonomi. Kommunstaben fyller också en viktig funktion i att vara sammahållande och äga strukturen för såväl målformuleringen som den strategiska planeringen. Under året har arbetet i kommunstyrelsen och kommunledningskontoret varit omfattande och spänt över ett stort antal aktiviteter såväl kommunövergripande i kommunen som genomförande på nämndsnivå. Kortfattat kan de viktigare ärenden och frågor som varit specifikt bundna till kommunstaben sammanfattas: Kommunen visar överskott och klarar målet om god hushållning Kommunen återställer hela underskottet för KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet. Borgholms kommun placerar sig främst av 123 deltagande. Servicecenter ombyggnad och etablering av servicecenter i stadshuset. Investeringar Gärdslösa skola och Byxelkroks hamn är till större delen färdigställt vid slutet av året. IT investeringar Ny serverlösning för kommunkoncernen med ökad säkerhet. Borgholms försköning Etapp framför stadshuset färdigställd under slutet av året. Victory Viktoriastipendiaternas fotavtryck gjutna i betongplattor. Plattorna ska läggas i den andra etappen av torgförsköningen. Etappen planeras bli klar under våren Borgholms slott Satsningen på Öppna portar och planeringen inför säsongen 2014 med café, en liten scen samt en upplevelsebaserad utställning. Borgholms kommun Årsredovisning

32 Cykelprojektet Fyr till fyr pågår under året och finansieras av EU-medel med 27,5 Mkr. Kommunledningskontorets planeringschef blir projektledare. P.g.a. anställningsstopp återbesätts inte tjänsten. Salutogent ledarskap med författaren Anders Hansson Ledarskapsutbildning för samtliga chefer i kommunkoncernen. Fördjupat samarbete med Mörbylånga kommun. Astrid Länsgemensam dricksvattenövning. Balanserade styrkort Tas fram för kommunen såväl som förvaltningar och bolaget utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål. Årskalender Införande av årsplanering för samtliga förvaltningar att presentera resultat och måluppfyllelse för KF Cockpit Implementeringen av system för styrning och uppföljning av kommunens balanserade styrkort Utbildning i företagslotsning. Medarbetarenkät Genomförs för första gången. Ny enkät planeras fortsatt vartannat år. Gemensam finanspolicy framtagen för kommunkoncernen. Kultur och fritid Kultur och fritid har gått från att vara en egen nämnd till att ingå i kommunstyrelsen. Istället finns ett kultur- och fritidsutskott. Fritidsverksamheten Nu finns det två konstgräsplaner i kommunen. Under 2013 blev planen i Högby klar, som Högby IF har anlagt i egen regi. Uthyrningen av planen görs i samarbete mellan Kulturoch fritid och Högby IF. Under 2013 nyttjades Borgholms konstgräsplan ca timmar. Under året hade vi besök av Smålandsidrotten, de genomför kommunbesök ungefär vart tredje år. Syftet med besöken är att få en ömsesidig avstämning kring lokala förutsättningar för idrott och fritid i kommun, föreningslivets villkor, genomslag för Smålandsidrottens verksamhet i kommunen, samt lyfta frågor som är aktuella och viktiga. Åkerbobadet håller öppet för allmänheten två dagar i veckan under vintertid och sex dagar i veckan under sommartid. Verksamheter som varit på badet under året är vattengympa, vattenspinning simskola, simläger och varmbad. Skolan, äldreomsorgen och omsorgen använder badet dagtid. Cirka personer besökte Åkerbobadet under året. Under sommaren hade Kallbadhuset cirka besökare. Det var även välbesökt under resten av året. Ungefär 200 personer löste årskort. Fyra ungdomar anställdes under sommaren för att sköta städning, kiosk och inträde. Bassängbeklädnaden i den stora utebassängen är angripen av brunalger och måste bytas ut. För att Åkerbobadet ska vara attraktivt sommartid krävs att samtliga bassänger kan vara öppna. Måste den stora utebassängen hållas stängd kommer antalet besökare och intäkter att minska och frågan är om inte hela badet då bör hållas stängt. Kulturverksamheten Kultur- och fritidsutskottet har träffat och haft en dialog med alla kulturföreningar som erhåller verksamhetsbidrag. Avtal har tecknats med samtliga föreningar. Tillsammans med biblioteket har kultur och fritid arrangerat slöjdcafeér vår och höst på biblioteken i Borgholm och Löttorp. Ett musikprogram för barn med Dan Bornemark. Sommarutställning på Borgholms bibliotek med Kalmarförfattaren Anders Johansson samt föredraget Livet på landet. Tillsammans med Ölands Naturskyddsförening och biblioteket arrangerat program på Världsbokdagen. I samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen arrangerat stadsvandringar. Årets kulturpris tilldelades Pelle Frylestam. Kultur och fritid samt utbildningsförvaltningen kommer arbeta vidare med det regionala projektet Skola & Kultur och räknar med att kulturgarantin för barn och elever ska vara klar våren Borgholms kommun Årsredovisning

33 Kultur och fritid har under året arbetat utifrån de av kommunfullmäktige antagna kulturoch fritidspolitiska målen. Kommuninvånare och besökare har under året getts möjligheter att uppleva och aktivt delta i kultur- och fritidsverksamhet präglad av mångfald och kvalité. Barn- och ungdomskulturverksamheten i kommunen fungerar mycket bra. Regionförbundet i Kalmar län och Riksteatern har valt ut Borgholm som en av tre kommuner i länet att vara med i pilotprojektet Skola & Kultur. Under tre år ska projektet arbeta för att öka måluppfyllelsen i länets skolor genom ökad samverkan mellan kultur och skola. Projektet har aktiviteter på lokal, regional och nationell nivå. Ekonomiavdelningen Under året började fyra nya medarbetare på ekonomiavdelningen. Vi har arbetat vidare med fördelningsmodellen baserad på strukturjusterad standardkostnad samt jämförbara kommuner. Som arbetsmodell kallar vi den Borgholmsmodellen då den specifikt är en jämförelse i ett nationellt perspektiv såväl som några få utvalda kommuner med likande demografi och struktur. Mycket av arbetet har fokuserats på att hitta pedagogiska förklaringar till vad kommunens verksamhetsområden kostar i jämförelse med andra jämförbara kommuner samt orsaker till avvikelser. Ekonomiavdelningen har varit ett stöd för såväl chefer som beslutsfattare att beräkna och hitta balans i de sparförslag som tagits fram samt även de satsningar och prioriteringar som gjorts i budgeten för Vi har även arbetat vidare med att ytterligare utveckla och förbättra utfördelningen av Teknisk service i såväl budget som i redovisningen samt ett omfattande arbete med en periodiserad budget för bättre uppföljning. Under det gångna året har en ny koncerngemensam finanspolicy tagits fram för kommunen och bolagen. Vi har även upphandlat och omsatt lån för såväl kommunen som kommunens bolag, vilket resulterat i att de finansiella kostnaderna har kunnat minskas påtagligt under året och nästkommande år. Vidare har vi arbetat med de balanserade styrkorten, måluppfyllelse och systemet Cockpit. Centralt för ekonomifunktionen är att kontinuerligt arbeta med att förbättra vår service till såväl chefer, verksamheterna som förtroendevalda. Vårt måtto är att ha god kunskap och vara synliga ute i verksamheterna i större utsträckning. IT-avdelningen Under 2013 har nätverket till Gärdslösa skola uppgraderats med fiber. Ny lagringslösning och kylanläggning i serverummet har tagits i drift. För säkrare utskrifter har systemet PCounter installerat där användarna använder taggar för att hämta ut sina utskrifter. Närmare hälften av datorerna är uppgraderade till Windows 7 med Office 2010 installerat. Microsoft beslutade om en revision av användningen av licenser. Resultatet blev att vi köpte in fler licenser för Office och serverkontakt. Borgholm Energi AB köpte fler licenser på eget avtal då de inte längre får använda kommunens avtal med Microsoft. Personalavdelningen Som stab i organisationen är den främsta målsättningen att serva våra kunder (chefer och övriga anställda) i första hand inom områdena förhandling, arbetsrätt, lönehantering, försäkrings- och pensionsfrågor, arbetsmiljö, företagshälsovård, personalklubb. Till kunderna hör förutom Borgholms kommun även Borgholm Energi AB, Borgholm Energi Elnät AB och Ölands kommunalförbund, totalt c:a 1200 anställda med c:a 50 chefer. Till personalavdelningen, som har 6,0 tjänster, hör också kontorsservice med 2,0 tjänster. Administrativt har också personalen på Ölands Turist (3,0 tjänster) inom Ölands Kommunalförbund hanterats via personalchefen. Borgholms kommun Årsredovisning

34 2013 har präglats av anpassning av organisationen inom många områden, vilket inneburit organisationsförhandlingar och uppsägningar på grund av arbetsbrist, bland annat inom kommunen (socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kultur- och fritid), Borgholm Energi AB (kostorganisationen) och Ölands Kommunalförbund (nedläggning av Ölands Näringslivskontor). Sjukfrånvaron har fortsatt att öka (se vidare i personalstatistiken), vilket har krävt personalavdelningens insatser i form av uppföljningsunderlag, råd och stöd till chefer att hantera både den korta och långa sjukfrånvaron och insatser via Företagshälsovården. En medarbetarenkät har genomförts under hösten 2013 riktat till samtliga anställda i Borgholms Kommun, Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB. Uppföljning med handlingsplaner görs under första kvartalet Värden från denna vad gäller medarbetarnöjdhet och ledarskapet läggs in i det balanserade styrkortet från och med En ny enkät planeras till hösten Övrigt att notera Införande av ett nytt pensionsadministrationssystem (Skandia) under hösten 2013 som på sikt kommer att ge oss bättre möjligheter att handlägga pensioner och även bättre prognosinstrument för pensionsskulden. Ny upphandling av företagshälsovårdstjänster har genomförts. Previa fortsätter att vara vår leverantör. Samverkan inom pa-systemområdet med kommunerna Mörbylånga, Torsås, Emmaboda och Hultsfred fortsätter. Anställningsprövning av samtliga tjänster har införts fr.o.m. maj Samverkan med Omställningsfonden i samband med uppsägning p g a arbetsbrist har varit en bra tillgång i det arbetet. Arbetsmarknadsavdelningen Kortfattat kan de viktigare händelserna som behandlats under året sammanfattas: Ungdomsboendet för ensamkommande flyktingungdomar överfördes till socialförvaltningen from 1 mars Projektet RAMP avslutades sista april, och Borgholms kommun har permanentat arbetssättet i ordinarie verksamhet. Avstämning av verksamhetsmässiga mål Skapa goda förutsättningar för alla att arbeta, leva och bo i hela kommunen Servicecenter med god tillgänglighet till såväl medborgare som besökare. Aktivt arbeta med mark- och exploateringsfrågor. Bredbandsstrategi, mobiltelefontäckning, Fyr-till-fyr projektet. Skapa hög service och tillgänglighet för befintliga och nya företag - Utbildning i företagslotsning, servicecenter, företagsbesök, starta-eget-kurs tillsammans med Mörbylånga kommun. Skapa möjlighet för lokala företag att delta i kommunens utveckling - Näringslivsråd planeras. Frukostmöten med företagarna. Kulinariska akademin. Besöksakademin samt Ölands Gymnasium. Skapa förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Planerad satsning på kulturskola. Samarbete med Böda Hamn gällande regalskeppet Mars. Bidrag till Himmelsberga och Öppna portar Borgholms slott. Borgholms kommun Årsredovisning

35 Skapa förutsättningar för kommunal verksamhet ska kunna drivas av företag eller som personalkooperativ - Reviderad avknoppningspolicy. Öka samverkan med andra kommuner i syfte att förbättra verksamheterna Samarbete pågår inom flera verksamhetsområden Skapa förutsättningar för miljö- och klimatarbete kopplat till långsiktig hållbar tillväxt och innovationer Planering av energieffektivisering av egna fastigheter samt minskat bilresande. Utveckla medborgarinflytande, demokrati och jämställdhet - Jämställdhet och kvinnligt företagande. Deltar i Regionförbundets och SKLs projekt. Öka barn och ungdomars inflytande och delaktighet samt stärka det förebyggande arbetet genom samverkan Införande av ungdomsråd samt satsningen på Youngsters en politisk arena för ungdomar. Samarbete mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen intensifieras. Skapa förutsättningar för en väl fungerande flyktingmottagning Samarbete mellan föreningsliv och kommunen, caféverksamhet och fadderverksamhet påbörjad. Skapa förutsättningar för en väl fungerande kommunal arbetsmarknadspolitisk verksamhet Planerad satsning på arbetsmarknadsåtgärder enligt Sigtunamodellen. Vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetare har stor betydelse - Satsning på det salutogena ledarskapet samt planering av värdegrundsarbete inför Skapa förutsättningar för verksamheterna att bedrivas med utgångspunkt i samma kostnad som jämförelsebara kommuner Pedagogiska förklaringsmodeller som utgår från jämförbara kommuner vad gäller resultat och kvalitet. Öka samverkan med andra kommuner i syfte att uppnå ökad kostnadseffektivitet Borgholmsmodellen baserad på strukturjusterad standardkostnad. Samarbetsområden planeras med andra kommuner inom exempelvis IT och överförmynderi. Förväntad utveckling Kommunstaben har under året planerat för och rekryterat två viktiga funktioner, en säkerhet- och utvecklingsstrateg och en ansvarig funktion för mark- och exploatering. Båda funktionerna ses som en mycket viktig strategisk satsning och kompentensmässigt en förstärkning i kommunledningsstaben. Vidare förväntas satsningen på servicecentret fortgå och att nya kompetensområden kopplas till centret. Satsningen på turism och företagutveckling planeras att vara en övergripande och viktig fråga att arbeta vidare med under 2014 tillsammans med Mörbylånga kommun. Borgholms kommun Årsredovisning

36 Borgholms Slott Slottsverksamheten ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde. Statens Fastighetsverk äger och förvaltar Borgholms Slott. Borgholms kommun ansvarar genom hyresavtal med Statens Fastighetsverk för verksamheten på Borgholms Slott. Ordförande är Lisbeth Lennartsson (C) och verksamhetsansvarig är Jan-Åke Johansson och administrativt ansvarig är Maria Johanson. Analys av årets ekonomi och verksamhet Slottsverksamheten redovisade ett resultat på plus 1,7 Tkr. Det är låga kostnader för personal som väger upp resultatet medan intäkter för konserter samt kioskverksamheten är lägre än budgeterat. Viktiga händelser under året Hösten 2006 tecknade Borgholms kommun och Statens Fastighetsverk ett nytt tioårigt nyttjanderättsavtal gällande Borgholms Slott. Verksamheten på Borgholms Slott finansieras genom entréavgifter, hyror och försäljningsintäkter. Under 2013 skedde aktiviteter på slottet som kolliderade med gratisevenemang på torget samt konserter i Kalmar vilket gjorde att antalet besökare på slottet minskade. Totalt besökte personer Borgholms slott Borgholms Slott är öppet dagligen från den 1 april till den 30 september. Varje dag i juni, juli och augusti är det guidning vilket är mycket uppskattat och ingår i entrébiljetten. Den nya entrén och butiken har betytt mycket för slottets utveckling. Flera lokala hantverkares produkter säljs i butiken. Borgholms Slotts barnverksamhet är uppskattad. Barnverksamheten öppnar veckan efter midsommar varje år och pågår fram till första veckan i augusti. Sommaren 2013 arrangerades följande konserter på Borgholms slott. Ulf Lundell och Håkan Hellström spelade på stora borggården dessutom arrangerades Full Moon Party och Nickelodeondagen med Sean Banan. På gamla borggården spelade Eldkvarn och operaföreställningen Verdi möter Wagner personer besökte någon konsert på slottet. Två kvällar i juli arrangerades Tornerspel. Borgholms kommun Årsredovisning

37 Borgholms Slott är en populär vigsel- och festlokal. Lördag är den dag då flest vill hyra slottet för gästabud. Många bokar mer än ett år i förväg för att få just den dag de vill ha. Flera hotell erbjuder olika former av gästabud på slottet så även i veckorna används lokalerna till viss del. Under våren arrangerades även en godismässa på slottet. Varje år i samband med Ölands Skördefest arrangerar Södra Kalmar läns fåravelsförening Fårets Dag på Borgholms Slott. Sedan 2012 är slottsverksamheten medarrangör till Fårets dagar. Tidigare år har Svenska Fåravelsförbundet skött allt själva men med tanke på den mängd besökare som kommer varje år behövde arrangemanget genomföra en del förändringar. Borgholms Slotts julmarknad är ett mycket uppskattat arrangemang. Många lokala hantverkare och producenter får möjlighet att visa upp sina produkter. Aldrig har det varit så många utställare på julmarknaden som Statens Fastighetsverk arbetade tillsammans med slottsverksamheten 2013 med säkerhet och tillgänglighet. Bl.a. sattes nya lampor upp i Ryttargången kommer slottsverksamheten att arbeta med projektet Öppna Portar, ett stort EU-projekt med fyra historiska besöksmål Borgholms Slott, Kalmar slott, Eketorps fornborg och Huseby bruk. Statens Fastighetsverk är projektägare. I projektet ingår förutom Statens Fastighetsverk även Riksantikvarieämbetet, två regionförbund och fyra kommuner. Syftet med projektet är att utveckla besöksmålens roller, publika verksamhet, samverkan och erfarenhetsutbyte. Projektet omfattar 19 olika insatser till en totalkostnad av 51 miljoner kronor. EU:s regionala strukturfond stöttar projektet med drygt 20 miljoner kronor påbörjades arbetet med att göra ytor tillgängliga för barn-, café- och uthyrningsverksamhet. Under sommaren kunde en ny scen på lilla borggården invigas arbetade slottverksamheten tillsammans med Statens Fastighetsverk och projektledaren Susanne Rolf intensivt med att skapa en ny utställning om Borgholms slott uppgång och fall. Utställningen kommer att invigas i maj Förväntad utveckling Statens Fastighetsverk tillsatte 2010 en styrgrupp och en arbetsgrupp för att arbeta fram en utvecklingsplan för Borgholms Slott. Utvecklingsplanen syftar till att väcka intresse för och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv, stärka Borgholms och Ölands attraktionskraft samt bidra till en hållbar och stark tillväxt i sydöstra Sverige. Visionen är att år 2016 är Borgholms Slott ett slott för alla. Här bedrivs en attraktiv och tillgänglig verksamhet under stor del av året. En ständig förnyelse av utbudet gör slottet roligt att återvända till. År 2014 är sista året för projektet Öppna Portar. Mycket kommer att hända på Borgholms slott - Caféverksamheten kommer att starta, barnverksamheten kommer att förnyas och den nya utställningen om slottets uppgång och fall öppnas i maj. Statens Fastighetsverk, Borgholms slott och restaurang Slottshöjden kommer sommaren 2014 att erbjuda Husbilsställplatser med upplevelser. Nationalteatern, Sabaton, samt Sweet, Slade och Smokie är några av sommarens konsertartister. Liksom tidigare år är de allra flesta lördagarna redan bokade för olika gästabud. Södra Kalmar läns fåravelsförening kommer i samarbete med Borgholms slott att genomföra Fårets Dagar i samband med Ölands Skördefest. Konsertverksamheten kommer att stärkas bl.a. med mindre arrangemang på gamla borggården. Arbetet med att göra Borgholms Slott säkert och tillgängligt för så många som möjligt kommer att fortsätta även Tessins portal kommer att restaureras Borgholms kommun Årsredovisning

38 Socialnämnden Socialförvaltningen ansvarar för att på socialnämndens uppdrag utföra kommunens omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatrisk verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, rehabilitering individ- och familjeomsorg, budget- och skuldrådgivning samt boende för ensamkommande flyktingbarn. För verksamheten ansvarar Eva Karlström (M) ordförande socialnämnden och Ewa Ekman förvaltningschef. Resultaträkning Budget Bokslut Intäkter Kostnader varav personal Nettokostnader Skattemedel Årets resultat Investeringar Analys av årets ekonomi och verksamhet Tillbakablick Vid halvårsskiftet 2012 var det stort fokus på förvaltningens organisation, ledning och riktning. Särskilt fokus var det på den hårt belastade ekonomin. Ett flertal utredningsuppdrag kom från nämnden och flera beslut fattades om åtgärder för att bromsa kostnaderna och därmed minska underskottet. Arbetet för att effektivisera och med bibehållen kvalitet minska kostnader har fortsatt under Förvaltningen har arbetat intensivt med besparingar och på ett flertal områden redovisas kostnadsminskningar. Våra jämförelsekommuner, Simrishamn, Strömstad, Sotenäs och Båstad uppvisade lägre kostnader för liknande tjänster vilket talade för att det fanns möjlighet till effektiviseringar. Det åtgärdspaket som tog form efter halvårsskiftet 2012 har gett resultat även under Besparingar för 2013 beslutades i kommunfullmäktige och blev för socialnämndens del 20 miljoner. Det har visat sig vara ett omöjligt uppdrag. Prognostiserat underskott för 2013 var ca 12 miljoner kronor. Diskussioner, bland annat i kommunstyrelsen, har under året gett socialnämnden och ansvariga tjänstemän god förståelse för betydande svårigheter att hålla sig inom en tjugo miljoner lägre budgeterad ram. Femton miljoner utav sparbetinget blev utfördelat i besparingsåtgärder medan fem blev kvar och lades centralt på personalbudgeten. Placeringar på institutioner påverkar resultatet negativt för året. Kostnaderna för placeringar inom LSS och individ och familjeomsorg uppgår till totalt 19,0 Mkr, enligt tabellen nedan. Då budgeten för dessa olika placeringar är 14,2 Mkr skapas ett underskott om 4,8 Mkr för Trenden med ökade placeringskostnader håller i sig för 2013 både i Borgholm och i resten av länet. Åtgärder för dessa kostnader har projekterats under året. Kostnader för placeringar: Borgholms kommun Årsredovisning

39 LSS IFO barn och familj, missbruk ,0 Mkr 5,4 Mkr 8,8 Mkr 13,6 Mkr Personalkostnaderna för förvaltningen var 6,7 miljoner lägre 2013 jämfört med 2012 vilket delvis kan härledas till stängda platser inom särskilt boende. Diagramet nedan visar jämförelsen mellan 2012 och Skillnaden mellan åren är att löneökningen utbetalades i juli 2013 och i oktober 2012 varpå skillnaderna blir stora för dessa månader. Ekonomisk analys Analysen nedan bygger på tabellen. Beskrivningen sker i form av orsakssamband till de underskott som redovisas. Socialförvaltningen Intäkter Driftkostnader Personalkostnader Netto (tkr) Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Centralt Bemanningsenheten Hälso- och sjukvård Särskilt boende Ordinärt boende Omsorgen om funktionsnedsatta Individ- och familjeomsorg Projekt Socialförvaltningen SOCIALNÄMNDEN TOTAL Centralt uppvisas ett underskott för Detta beror på att det spar, 5 Mkr, som ej var utfördelat vid budgetläggningen belastar personalbudgeten. Det som väger upp resultatet är projektmedel som i bokslutet inte fick föras över till Det är ca 3,8 Mkr, som väger upp resultatet för socialförvaltningen och gör det bättre än prognostiserat. Låga kostnader för utbildning bidrar till resultatförbättringen men dessa kostnader har delvis belastat verksamheterna istället samt har projektstöd använts till kompetensutveckling under året. Bemanningsenheten uppvisar ett underskott. Detta härleds till höga personalkostnader inom resursgruppen. Det är också ett underskott inom vikariepoolen. Kostnaderna som överskrider budget består mestadels av sjuklön och fyllnadstid. Borgholms kommun Årsredovisning

40 Hälso- och sjukvården uppvisar underskott som härleds till höga kostnader för sjuksköterskor som arbetar dagtid samt för hjälpmedelsverksamheten. Hjälpmedelsverksamheten har inte kunnat reducera antalet medarbetare i den takt som budgeterats för, samt har kostnaderna för hjälpmedel varit höga under året. Det har varit fler arbetade timmar inom sjuksköterskor dag samt natt vilket gör att kostnaderna ökar. Rehabenheten uppvisar ett positivt resultat vilket beror på sjukskrivning samt tjänstlediget som inte ersätts av vikarier. Särskilt boende uppvisar ett resultat som är bättre än väntat för året. Underskottet beror främst på att platser inte kunnat stängas i den takt som budgeterats för. För verksamheterna har underskottet minskat kraftigt under sista kvartalet då effekterna av platsstängningarna har dröjt. Ordinärt boende uppvisar ett underskott vilket beror på personligt stöd/hjälp i hemmet. Detta är en ny verksamhet för 2013 då ett fåtal brukare krävde/-er mycket resurser. Verksamheten är en mix mellan omsorgen om funktionsnedsatta och ordinärt boende. Mellan särskilt och ordinärt boende uppvisas goda resultat på de samordningseffekter som uppstod när omorganiseringen skedde. En övergripande bild av ett område har troligen hjälpt ekonomin och gjort att stuprörstänket minskar och ett övergripande samarbete möjliggör lägre personalkostnader över området. Det negativa resultatet inom omsorgen av funktionsnedsatta härleds främst till höga driftskostnader. Inom driftskostnaderna finns en placering utöver budget. Personlig assistans uppvisar ett underskott men det vägs upp utav ett överskott inom dagcenter Borgholm. Korttidsverksamheten i Klinta uppvisar underskott samt gruppbostäder i Löttorp och Borgholm. Det är främst kostnader för personal som är höga men i Borgholm finns också höga kostnader lokalhyror samt förbrukningsmaterial. Individ- och familjeomsorgen uppvisar ett underskott vilket beror på höga driftskostnader och då institutionell vård av barn och unga samt missbruk. Intäkterna är något högre än budgeterat och väger upp resultatet. Försörjningsstödet står för en del av underskottet. Överskott återfinns även på administrativ personal då personalen gått kort under en tid. Totalt sett uppvisar socialförvaltningen ett underskott om 8,8 Mkr. Det är ett bättre resultat än väntat beroende på medel från projekt som ej kunnat föras vidare. Så trots ett spar på cirka 20 Mkr har förvaltningen ett resultat som är samma som Detta betyder att förvaltningen är i rätt riktning ekonomiskt och att de åtgärder i form av olika besparingsåtgärder gett effekt. Framåt har förvaltningen fått en ökad ram som kommer täcka en del av intäktsbortfallet från projekten 2013 vilket ger bättre förutsättningar Viktiga händelser under året Under året har systematiskt arbetsmiljöarbete, avvikelsehantering och utveckling utifrån mål och värdegrund pågått i verksamheten. Förvaltningens lönekriterier har använts vid medarbetssamtal, i lönesamtal och på APT. Kartläggning av den höga sjukfrånvaron har genomförts med analys och handlingsplan för fortsatt arbete. I kartläggningen framkom inga entydliga orsaker till den höga frånvaron utan det framkom en mängd anledningar. Att arbeta systematiskt även med jämställdhet initierades under 2012 i hela kommunen. Under 2013 har enstaka nyckeltal med könsuppdelad statistik tagits fram. Jämställdhetsperspektiv ska genomsyra verksamheterna med lika rättigheter för flickor och pojkar, kvinnor och män. Ledningsorganisation/stab Ny organisation formades 2012 för ledning av Socialförvaltningens verksamhetsdelar och under 2013 har organisationen stärkts för att kommunicera, utveckla, leda och styra mot uppsatta mål enligt det balanserade styrkortet. Ledarskapets betydelse kan inte nog be- Borgholms kommun Årsredovisning

41 tonas. Ledarskap med ett salutogent förhållningssätt har implementerats i kommunen på en övergripande nivå samtidigt som förvaltningens chefer och ledare fått kompetensutveckling inom förvaltningen. Mål- och resultatdialoger Dialoger har genomförts i hela verksamheten. Sammanlagt var det tio dialoger där socialchef tillsammans med ansvariga verksamhetschefer och MAS besökt verksamheter. Dialogen har förts tillsammans med enhetschefer, handläggare och minst en medarbetare per profession. Under lättsamma former har det funnits möjlighet att diskutera styrkor och svagheter, arbete med utvecklingsfrågor etc. Informations- och kommunikationsstrategier Att nå ut med information är en utmaning, under året har informations- och kommunikationsstrategier tydliggjorts i socialförvaltningens verksamheter för ledning, styrning, delaktighet och ökat medbestämmande. Månadsinformation skrivs av socialchef och distribueras ut till samtliga medarbetare via e-post med syfte att ge samtliga anställda en samlad bild av det som pågår i de olika delarna. Kvalitetsledning och kvalitetsenheten (Q) Q har arbetat med utveckling inom förvaltningens fokusområden (kvalitetsregister, hållbara team, genomförandeplaner, kompetensbehov, ledarutveckling samt kvalitetssystem). Q har utgjort ett stöd för ledning inom samtliga verksamhetsområden. Kvalitetsenheten är sammansatt av MAS, utvecklingsledare, utbildningsledare och systemförvaltare. Enhetens första uppdrag var att göra en kartläggning av pågående projekt samt ta fram en handlingsplan för fortsatt kvalitetsarbete Att utforma ett kvalitetsledningssystem för hela verksamheten har varit prioriterat liksom att arbeta för att kvalitetsregisterdata finns och kan användas för att utveckla vården av äldre (Senior Alert), vården vid livets slut (Palliativa registret) och vården av personer med demenssjukdom (BPSD). Det har också varit extra viktigt att arbeta med de överenskommelser som landstinget och kommunerna i Kalmar län har undertecknat. Överenskommelsen kring personer med psykiska funktionsnedsättningar PRIO-arbetet har påbörjats, samtliga grundkrav och mål har uppfyllts för att länet (samtliga kommuner och landstinget) skulle få ta del av prestationsbaserade ersättningar. Som exempel kan nämnas att det numera finns en web-baserad information med information kring psykisk ohälsa och var man kan söka hjälp om man behöver stöd eller vård. Den socialpsykiatriska verksamheten har medverkat aktivt i PRIO-arbetet. Inventeringen av antalet personer med SIP (samordnad individuell plan) är klar. PSYNK-arbete är under uppstartsfas. Asylboenden i kommunen är kontrakterade via Migrationsverket. Det krävs en socialsekreterarresurs för utredningsarbete i samband med boendebeslut och för att utse särskild vårdnadshavare. Den ersättning som utgår från Migrationsverket användes under året för att nyanställa en socialsekreterare med inriktning och ansvar för asylboendenas behov. Borgholms kommun Årsredovisning

42 Boende för ensamkommande flyktingbarn finns i kommunen inom socialförvaltningens ansvarsområde. Verksamhetsövergång ägde rum i mars I boendet bor i nuläget 12 ungdomar. Avtalade platser är 10 stycken. Omsorgen om funktionsnedsatta, OFN OFN har arbetat vidare med att stärka sin nya organisation. En ny enhetschef rekryterades under Dagverksamheten inom LSS har genomlysts för att minska antalet dagverksamheter samt bättre samordna verksamheterna. Värdegrund och genomförandeplaner som utgångspunkt för allt arbete (ÄO och LSS) har repeterats. Ledorden brukarfokus, respekt, trygghet och meningsfullhet är betonade. På två gruppboenden i kommunen har sovande nattbemanning införts. Tre resultatenheter inom ÄO Den organisation som formades under 2012 har utvecklats under Styrning av verksamheten, bättre resursfördelning samt tydliggörande av kvalitetsfrågor har resulterat i bättre ekonomiska resultat och ökad kvalitet inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen arbetar aktivt med att bättre fördela resurser efter verksamhetens behov. Numera utgår hemtjänsten från de särskilda boendena. Det har förbättrat förutsättningarna för ett ökat samarbete över verksamhetsgränserna inne och ute. Brukarundersökningar har genomförts med goda resultat. De äldre är nöjda med hemtjänsten visade den undersökning som gjordes i samband med LOV-enkäten. Vi har medverkat i de nationella brukarundersökningarna och analyserar de resultat vi fått i Öppna jämförelser. Biståndsbeslut av handläggare görs även på särskilt boende från och med juli Äldres behov i centrum har drivits som projekt nationellt, där har handläggare och utbildningsledare deltagit. Värdegrunden och genomförandeplaner som utgångspunkt för allt arbete (ÄO och LSS) har repeterats. Ledorden brukarfokus, respekt, trygghet och meningsfullhet är betonade. Sammanlagt har antalet platser i särskilt boende reducerats med femton sedan Under året har två nyrekryteringar av enhetschefer skett, i norr och i centrum. Media och medborgarna Under hösten 2013 arbetade förvaltningen tillsammans med Ölandsbladet fram en artikelserie i sex delar. Ambitionen var att få ut information om de insatser vi erbjuder medborgare och samtidigt ge en mer positiv bild av socialförvaltningens verksamhet. Detta har mottagits mycket positivt. Serien bestod av reportage från verksamheterna och ambassadörer förmedlade hur det kunde se ut En vanlig dag på jobbet. Medverkade gjorde undersköterska i hemtjänst, socialpedagog från omsorgen, sjuksköterska från hemsjukvården, syn- och hörselinstruktör, familjepedagoger från IFO samt medarbetare på boendet för ensamkommande flyktingbarn. Anhörigkonsulenter för anhörigstöd Anhörigstödsteamet består i nuläget av 1,2 tjänst där 0,5 anhörigkonsulent, som tidigare betalats via statsbidrag, har permanentats. Kommunerna i länet har anhörigstöd organiserat på skilda sätt. Viktiga händelser under året: Fokus (forskning och kunskapsutveckling socialtjänst, regionförbundet) arbete med att kartlägga kommunernas anhörigstöd resulterade i ett dokument med förslag till Kvalitetsäkring av stöd till Anhöriga. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) samarbetade med länsgruppen för anhörigstöd vid en mötesdag i Kalmar. Samverkansavtal har skrivits mellan länets kommuner och psykiatrin vad gäller anhörigstöd. Den nationella anhörigdagen arrangerades tillsammans med Seniorgruppen med tema säkerhet. Arbetet med specifikt anhörigstöd har utvecklats ytterligare, främst mot anhöriga till närstående med demenssjukdom, förvärvade hjärnskador, psykisk ohälsa samt svårt sjuka. Information om anhörigas situation och anhörigstödsteamets uppdrag har genomförts på flertalet enheter i kommunen, på hälsocentralen och i socialnämnden. Samverkan sker med landstingets demenssjuksköterska och länsgruppen för kommunernas anhörigstöds- verksamhet. Fem anhöriggrupper har haft regelbundna träffar. Individuellt stöd har getts utifrån önskemål och behov. Sociala aktiviteter där också nya anhöriga kan vara med har anordnats vid tre tillfällen under året. Borgholms kommun Årsredovisning

43 Teknisk service Under 2013 genomfördes en förändring med syfte att samtliga förvaltningar och BEAB ska arbeta utifrån ett slags beställar-utförarförhållande. I samband med förändringen fördelades budgeten ut på förvaltningarna vilket förutsätter överenskomna avtal gällande kost- och lokalvårdverksamheterna samt underhåll och service på fastighetssidan. Avtalen har tagit lång tid att skriva men för kost och lokalvård är de troligen klara att skriva under i början av Inspektionen för vård och omsorg och Lex Sarah Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört sex inspektioner under Efter inspektionen i november, omfattande bland annat Trädgårdsvägen i Löttorp, återfördes allvarliga brister och missförhållanden. Internutredning har gjorts. Åtgärder har vidtagits. Ett omfattande arbete har påbörjats inom OFN för att säkra kvalitet för samtliga brukare i behov bostad med särskild service enligt LSS. Under 2013 har tre anmälningar enligt Lex Sarah gjorts, två inom äldreomsorgen och en inom OFN. Hemsjukvården har omorganiserats Den legitimerade personalen har fått tydligare ansvarsområden (norr, mellersta, centrum) och teamledning praktiseras i nuläget vid samtliga enheter. Teamen träffas regelbundet för att utveckla hemsjukvård och hemrehabilitering tillsammans med ledning och övriga medarbetare har. Den legitimerade personalen har arbetat för att förbättra rutiner och arbetssätt inom ett flertal områden t.ex. Senior Alert, BPSD och Palliativa registret. Nära samarbete med den landstingsdrivna hälsocentralen i Borgholm har resulterat i goda relationer och bra läkarmedverkan i hemsjukvården. Läkemedelsgenomgång ska ske årligen. Här finns anledning till att förbättra följsamhet till gällande riktlinjer. Hemsjukvårdsavtalet har uppdaterats under året. Ansvarsfördelning mellan landsting och kommun kring hemsjukvård och hjälpmedel har tydliggjorts. Beslut kring avtalets kompletteringar förväntas komma tidigt Hälso- och sjukvårdsverksamheten har kopplats till Bemanningsenheten och får därmed stöd och hjälp kring bemanning och rekrytering. Videoplanering och vårdplaner Vårdplanering via video har gett goda resultat och samtidigt minskad tidsåtgång för handläggarna. Vårdplanering har skett via video från vår kommun senaste 1,5 åren. Hjälpmedelsverksamheten har ny organisation sedan 2012 Kommunerna i länet har gemensamt tagit över ansvaret för hjälpmedelsverksamheten vilket innebär att hjälpmedel ägs av kommunerna (tidigare hyrdes hjälpmedel av landstinget). Hjälpmedelsavtalet som skrevs inför hemsjukvårdsväxlingen 2008 har uppdaterats och ansvarsfördelningen mellan huvudmännen (landsting och kommun) har förtydligats. Hemrehabilitering Att utveckla hemrehab bygger på tanken att man ska träna där man ska leva. Dagrehabiliteringen upphörde vid årsskiftet 2012/2013 och har ersatts med hemrehabilitering. Att ge brukare rehabilitering och träning i hemmet har huvudsakligen gått bra. Det framkommer dock emellanåt att patienter saknar den sociala delen som dagrehabiliteringen innebar. Att komma hemifrån för att träna var en uppskattad aktivitet. Avstämning av verksamhetsmässiga mål Verksamhetsansvariga har under året tillsammans med sina medarbetare arbetat med de verksamhetsmål som antagits av socialnämnden. Verksamhetsmålen finns i det balanserade styrkortet, enligt beslut i socialnämnden i juni Skapa goda resultat och kvalitet inom stöd, vård och omsorg. Borgholms kommun Årsredovisning

44 Stimulansmedel och prestationsbaserad ersättning Många medarbetare har bidragit med sin kompetens och sitt engagemang vilket resulterat i ökad kvalitet och kunskap kring personer med demenssjukdom, de mest sjuka äldre, vård i livets slut, psykiska funktionsnedsättningar etc. Prestationsbaserade ersättningar har tilldelats socialnämnden med 1,5 miljoner vilket får anses vara mycket bra. Samtliga mål, för att ta del av prestationsersättningarna, har uppfyllts med god marginal. Arbetet för att kunna ta del av ersättningarna har letts av Q på uppdrag av socialchef. Bättre liv för sjuka äldre har sedan några år utvecklats via Ledningskraft. Utvecklingen har finansierats till stor del via stimulansmedel och prestationsbaserade ersättningar från SKL. Samtliga kommuner och landstinget deltar och arbetar för ständiga förbättringar av vård och omsorg kring äldre. Senior Alert, Palliativa registret och överrapporteringsrutiner för säkrad vård kan nämnas som områden med stor utvecklingspotential. Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen beslutades 2013, de ska implementeras i två steg. Steg 1 (2013): Målsättningar är satta för att genomförandeplan är upprättad inom två veckor, kontaktman utsedd inom en vecka samt att samtliga medarbetare kan legitimera sig. Steg 2 (2014): Brukare blir informerad om insatser är försenade med mer än trettio minuter, närvaro vid livets slut om så önskas, inkomna klagomål/synpunkter besvaras inom tio arbetsdagar. Skapa en ökad andel externa utförare. Arbete har påbörjats. Skapa en ökad miljömedvetenhet. Arbete har påbörjats. Utveckla verksamheten för ökat kundfokus och ökad kvalitet. Mått på beläggningsgrad och vård/omsorgstyngd Äldreomsorgen rapporterar veckovis platssituationen för säbo inkl. korttidsvården. Detta har gett en aktuell bild av platstillgång inom äldreomsorgen. Platstillgången har under året skiftat mellan 2-10 lediga platser (inkl korttid). Beläggningsgraden har även redovisats inom hemtjänstens område. Antal hemtjänsttagare samt beviljade insatser har beskrivits månadsvis. Den socialpsykiatriska verksamheten har påbörjat ett liknande arbete. Antal personer med boendestöd och antal timmar som beviljats kommer att redovisas för att tydliggöra verksamhetens aktuella situation. Hemsjukvården har sedan i juli ett arbete på gång där syftet är att mäta vårdtyngd för att kunna fördela resurser och få en överblick av verksamhetens aktuella belastning. Vårdtyngdsmätningar finns i Kalmar kommun, studiebesök har ägt rum för att ta del av deras arbete. Skapa ett större jämställdhetsperspektiv. Öka frisknärvaron i förvaltningen. Utveckla kostnadseffektivitet och fördelar resurser efter behov. Arbete med resursfördelningsmodell pågår och väntas användas som ett verktyg under Förväntad utveckling Socialförvaltningen har haft ett händelserikt år Det har varit en tuff kostym att passa in i vad gäller ekonomin och för året uppvisar nämnden ett underskott om 8,8 Mkr. Prognostiserat resultat för perioden var Mkr i underskott men på grund av avslutade projekt med medel som ej får föras vidare till år 2014 reducerades det negativa resultatet kraftigt och täckte till viss del upp det spar som ej varit utfördelat under året. Samtliga delar av förvaltningen uppvisar under 2013 underskott. Detta är en följd av förra årets underskott samt det stora spar som förvaltningen fick under året. Det var Borgholms kommun Årsredovisning

45 närmre 20 Mkr som skulle sparas och 15 Mkr av dessa delades ut medan 5 Mkr har legat vid sidan av under året. Men omställningen ute i verksamheterna sker långsamt vilket gör att de sparåtgärder som har gått i drift eller ska kommer generera effekter längre fram i tiden. Skolan och socialtjänsten har ett ökat samarbete Det som är kostsamt för förvaltningen är placeringar som har haft en negativ trend under de senare åren, inte bara i Borgholms kommun utan i länet och Sverige också. Det är främst placeringar inom individ och familjeomsorgen som har varit många under Föregående år var trenden att placeringar inom omsorgen om funktionsnedsatta var fler. SISU är en samverkansgrupp inom socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Gruppen som är tvärprofessionellt sammansatt över förvaltningsgränserna. Den arbetar för ett ökat samarbete kring barn och unga som behöver båda aktörerna för stöd och hjälp i sin vardag. SISU har jobbat med flera utvecklingsfrågor t.ex. har en frånvarorutin tagits fram och det sk förebyggande team håller på att ta form. Teamets uppgift kommer att vara proaktivt. Arbetet med att tidigt identifiera barn och unga med riskbeteende/i riskmiljöer ska leda till tidiga frivilliga stödinsatser. Teamet kommer även att ha ett nära samarbete med familjecentralen. Planerad start hösten Försörjningsstöd och resursjobb Antalet ansökningar har ökat och kostnaderna för försörjningsstöd överskrider budgeterad ram Nya samverkansformer mellan handläggare av försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen håller på att ta form. Det handlar om att kunna erbjuda personer, som är berättigade till försörjningsstöd, en sysselsättning istället och på sikt större chans till egen försörjning. Total kostnad för försörjningsstöd har för 2013 uppgått i ca 4,8 Mkr. Resursfördelningsmodell Verksamheterna inom äldreomsorgen har under året delats in i en ny organisation med tre områden (norr, mellersta och centrum) som innebär mer samverkan mellan särskilt boende och ordinärt boende inom respektive geografiska område. En resursfördelningsmodell har samtidigt tagits fram för hemtjänstens verksamhetsområden. Modellen ska ge stöd för hur den enskildes behov och beslutade insatser styr vad gäller fördelning av resurs. Det arbetet ska fortsätta även på särskilda boenden samt inom omsorgen. Detta projekt är planerat att gå igång 2014 och testas som ett pilotprojekt under det första kvartalet. Förväntad utveckling är en effektivare hantering av resurser. Borgholms kommun Årsredovisning

46 Laga mat hos brukaren Under 2014 kommer matdistributionen från Borgholm Energi AB att upphöra för brukare i ordinärt boende. Istället kommer hemtjänstpersonalen att laga mat hemma hos brukarna. Under våren kommer utbildning för samtliga medarbetare med tillsvidare anställning att ske. Valfrihetssystem LOV-beslut väntas Privata aktörer ska därmed kunna erbjudas inom hemtjänstens område. LOV-utredningen genomfördes klart under 2013 och beslut fattades av socialnämnden och vidare till kommunfullmäktige för beslut i början av Transport av post och mat Funktioner kring post och transport har utretts och resulterat i ett verksamhetsövertag av Borgholm Energi AB under Integreringen skedde redan i slutet på SAS och MAS Att införa medicinskt ansvarig sjuksköterska och socialt ansvarig samordnare har beslutats och kommer att förtydligas under början av En ny MAS kommer att rekryteras fr.o.m. 1/5-14. Kvalitetskartläggning och organisationsutveckling Under 2014 kommer en kvalitetskartläggning ske över hela omsorgen för att sedan mynna ut i en organisationsutveckling. Styrkor och svagheter ska analyseras och utvecklas för att stärka organisationen. Hälso- och sjukvård Under 2014 kommer fortsatt arbete med kvalitetsregister att stå på agendan. Utdata från kvalitetsregister kommer att användas i den fortsatta utvecklingen av verksamheten då dessa data ska analyseras och utvärderas löpande. Vårdtyngdsmätningar kommer också att ske. Borgholms kommun Årsredovisning

47 Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden har ansvaret för kommunens barnomsorg (1-5 år), förskoleklass (6 år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1-9), särskola och musikskola. För verksamheten är Christina Ateva (C) ordförande och Lars Bylund förvaltningschef. Resultaträkning Budget Bokslut Intäkter Kostnader varav personal Nettokostnader Skattemedel Årets resultat Investeringar Analys av årets ekonomi och verksamhet Resultatet av utbildningsnämndens totala budgetutfall på helår är plus 1,5 Mkr. Överskottet beror främst på sent komna ersättningar från migrationsverket för att täcka kostnader förvaltningen har haft föregående år, Utfallet av årets intäkter och kostnader är på 270 procent respektive 108 procent. Anledningen till den stora skillnaden mellan budgeterad nivå och utfall beror till största delen på att intäkter och kostnader för flyktingundervisning inte budgeteras. Det positiva resultatet reduceras dock på grund av högre kostnader för interkommunal ersättning än budgeterat samt tilläggsfakturering från kommunens bolag, Borgholm Energi AB, då bolaget inte får gå med underskott. Även årets avskrivningar har varit högre för året än budgeterad nivå och belastar den centrala administrationen. Norra rektorsområdets grundskola har varit underbudgeterat för kost och har fått betala leasingavtal på sina datorer vilket står för en stor del av områdets underskott. Rektorsområdets förskolor har haft fler barn än budgeterat vilket inneburit personalkostnader över budgeterad nivå som ytterligare försämrat områdets resultat. Utbildningsförvaltningen Intäkter Driftkostnader Personalkostnader Netto (tkr) Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Centralt Norra rektorsområdet Centrala rektorsområdet Södra rektorsområdet Central barnomsorg Musikskolan Biblioteket Projekt UTBILDNINGSNÄMNDEN TOTAL Borgholms kommun Årsredovisning

48 Viktiga händelser under året Under 2013 fick förvaltningen ett sparbeting på 8,7 Mkr. Detta resulterade i att förvaltningen såg över ledningsfunktionen och sammanförde Viktoriaskolan, Slottskolan och Köpingsviks skola till ett rektorsområde. Det innebar att ledningsorganisationen minskade med en rektortjänst. Som en konsekvens av sparbetinget beslutade KF att Runstens skola, som var i stort behov av renovering, skulle avvecklas inför läsår 13/14. För att säkerställa skolverksamheten på östra sidan beviljades nämnden medel för att bygga till Gärdslösas skola, ett arbete som pågått under året och beräknas vara klart under vt -14. Som en ytterligare konsekvens av sparbetinget flyttades årskurs 6 från alla skolor förutom Åkerboskolan till den nyrenoverade Slottsskolan i Borgholm. Även den gamla delen av Köpingsviks skola utrymdes under 2013 men öppnades upp igen i samband med ny flyktingmottagningen under senare delen av höstterminen. Förvaltningen hade under vårterminen ett mycket stort utbildningstryck av asylsökande barn. Under höstterminen har förvaltningen anpassat verksamheten samtidig som mottagandet av asylsökande barn varit lägre än under våren, vilket bidragit till en väl planerad verksamhet med en hög kvalitet. Norra rektorsområdet Åkerboskolan har under året organiserat sig från tre till två arbetslag, Solen respektive Vindarna, på skolan. Dessutom har klasserna F-2 flyttat in i stora skolbyggnaden vilket har gjort att både elever och personal kommit närmare varandra. I det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan, med hjälp av Skolverkets material Bruk, har skolan uppmärksammat behovet av språkutveckling. Det har bland annat resulterat i gemensamma fortbildningsinsatser vilket lett till åtgärder för att främja barnens språkliga utveckling. Under sommaren har ventilationsanläggningen på förskoleavdelningen Sandhorvan i Böda bytts ut. Centrala rektorsområdet En stor och viktig förändring för Slottsskolan under året, blev mottagandet av årskurs 6. Planeringen och genomförandet gick bra vilket ledde till att eleverna kände sig välkomna på skolan men många tycker att det är ovant med stora klasser. Lärarna upplever att det är positivt och stimulerande att möta yngre elever. Som en konsekvens av att åk 6 placerades på Slottskolan, kunde gamla delen av Köpingsviks skola utrymmas och sedan användas för utbildning av asylsökande barn under höstterminen. På Viktoriaskolan innebar detta att det frigjordes mer utrymme för de yngre eleverna som inte flyttades till Slottskolan. Enheten fortsätter sitt arbetat med att använda modern teknik som ett verktyg i sitt kunskapssökande och alla elever i årskurs sex till nio har numer en egen ipad. På enheten har personalen gjort en medveten satsning på värdegrundsfrågor och har tillsammans jobbat för att kollegialt lärande ska vara en naturlig del av personalens fortbildning. Södra rektorsområdet Den största händelsen för det södra rektorsområdet under året var att Runstens skola avvecklades efter att ha varit i bruk sedan Under sensommaren påbörjades istället tillbyggnaden av Gärdslösa skola, då den byggs ut med tre klassrum samt en slöjdsal. Arbetet beräknas vara klart i slutet av mars Under året har det, i samarbete med en lokal näringsidkare, även bedrivits ett matprojekt i Rällaskolans kök. Köket har då varit ett tillagningskök för hela rektorsområdet och har lagat runt 225 portioner dagligen. I projektet har maten tillagats med lokala råvaror i så stor utsträckning som möjligt. Detta fick i början av september stor uppmärksamhet när skolan besöktes av näringsministern Eskil Erlandsson som ville ta del av projektet. Genom att förlänga skoldagarna för årskurs två och årskurs fyra så har rektorsområdet även kunnat införa läxhjälp, extra rörelsepass samt samarbetsövningar under skoltid vilket har tagits emot positivt av elever och föräldrar. Borgholms kommun Årsredovisning

49 Central barnomsorg En viktig händelse för den centrala barnomsorgen under året var att Humlans förskola stängdes i början av juni på grund av ett sjunkande barnantal. Under året har samtliga förskolor och dagbarnvårdare lagt mest fokus på nämndens mål. Målet att Borgholms barn ska använda modern teknik i sitt lärande har lett till en satsning på en ipad till samtlig personal inom enheten. Vid särskilda inbokade IT-möten, som genomförts tre gånger per termin, har personalen tagit hjälp av IT-pedagog för att få grundkunskaper om att använda tekniken i sitt lärande. Detta har även resulterat i att personalen har kunnat ta del av varandras erfarenheter i att dokumentera barnens utveckling och lärande. Målen för språk samt matematik naturvetenskap och miljö har också varit prioriterade vilket har synliggjorts i förskolornas temaarbeten. Musikskolan Under året har musikskolan fått möjlighet att anställa en gitarrlärare vilket har fått till följd att den stora efterfrågan på gitarrundervisning kunnat mötas. Biblioteket Från 2013 tillhör folk- och skolbiblioteksverksamheten utbildningsförvaltningen. Dess för innan minskade resurserna med drygt en tjänst för biblioteksverksamheten vilket medfört minskad tillgänglighet. Utlåningen uppgick till under året till , en minskning med lån. Ett par bibliotekarier har deltagit i den regionala utbildningssatsningen skolbibliotekarielyftet. För första gången har alla skolbibliotek varit bemannade med utbildade bibliotekarier. Kommunikationsprojektet Låna dig rik avslutades med marknadsföringskampanjen Vi har rum för dig - om biblioteket som mötesplats. Huvudbiblioteks personalrum har renoverats. Avstämning av verksamhetsmässiga mål Trots årets besparingar har förvaltningen förbättrats inom samtliga verksamhetsmål: Borgholms barn är kunnigast i Kalmar län Borgholms barn är trygga i vår verksamhet Borgholms barn använder modern teknik i sitt lärande Borgholms barn är kunnigast i Kalmar län Meritvärde Värde Rank Värde Rank Mörbylånga Kalmar Oskarshamn Torsås Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Vimmerby Västervik Nybro Mönsterås Riket Borgholms kommun Årsredovisning

50 Tabellen ovan visar hur Borgholms kommun ligger till inom indikatorn att det genomsnittliga meritvärdet ska vara högst i Kalmar län. Den visar att Borgholms kommun har höjt sitt meritvärde från 203 till 212 och gått från en 6:e plats till en 3:e plats inom länet. Förvaltningen här därför kommit närmare målet att ha de kunnigaste barnen inom Kalmar län. Tabellen ovan visar hur meritvärdet för årskurs nio har förändrats inom kommunen över en sexårsperiod. Den visar en tydlig förbättring mellan åren 2012 och Behörighet till yrkesprogram % Rank % Rank Mörbylånga Kalmar Oskarshamn Torsås Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Vimmerby Västervik Nybro Mönsterås Riket Tabellen ovan visar hur Borgholms kommun ligger till inom indikatorn att Borgholms barn ska ha högst andel behöriga barn till yrkesprogram. Den visar att andelen barn med behörighet har ökat från 88 procentenheter till 93 procentenheter och har gått från en 5:e plats till en 2:a plats inom länet. Borgholms kommun Årsredovisning

51 Borgholms barn är trygga i vår verksamhet Tabellen ovan är en sammanställning av elevernas upplevda trygghet. Den visar att förvaltningen förbättrat sin måluppfyllelse inom trygghetsmålet. Andelen trygga elever har ökat från 92 procentenheter upp till 94 procentenheter för årskurs tre, årskurs fem och årskurs åtta som är de årskurser som deltar i undersökningen. Borgholms barn använder modern teknik i sitt lärande December år 2012 Datorer Ipads Smartboards Övriga Dokumentkameror Cleverboards projektor Norra området Köpings skola Viktoriaskolan Slottsskolan Södra området Borgholms förskolor Totalt December år 2013 Datorer Ipads Smartboards Övriga Dokumentkameror Cleverboards projektor Norra området Köpings skola Viktoriaskolan Slottsskolan Södra området Borgholms förskolor Totalt Tabellerna ovan visar den IT-utrustningen förvaltningens verksamheter använder sig av i sitt lärande i slutet av år 2012 samt i slutet av år De visar årets satsningar på Ipads som en del i undervisningen. Under nästkommande år är det planerat att ytterli- Borgholms kommun Årsredovisning

52 gare öka beståndet av modern teknik i lärandet framför allt på Åkerboskolan där eleverna i årskurs 6 till årskurs 9 ska förses med laptops av typen Google Chromebook. Förvaltningen har även påbörjat sitt arbete med att sjösätta elev-pim vilket är ett verktyg som ska mäta och öka elevernas tekniska kunskap. Förväntad utveckling Förvaltningen fortsätter att inrikta sina krafter för att uppnå nämndens vision; Borgholms barn lär för att möta framtiden såväl globalt som lokalt genom att sträva mot att uppnå samtliga verksamhetsmål som nämnden satt upp. Förvaltningen planerar även för att under 2014 starta barnomsorg på obekväm arbetstid, starta en öppen förskola, starta en kulturskola samt starta en sommarskola. Den öppna förskolan kommer att bedrivas i Resedan och utgöra en del av Borgholms familjecentral. Musikskolan kommer att utvecklas till en Kulturskola genom att, utöver musik, starta upp en verksamhet för drama samt en för bild. Utöver de nya satsningarna så kommer tillbyggnaden av Gärdslösa skola att slutföras under början av Förvaltningen hoppas även kunna genomföra en samlad lösning för förskoleverksamheten på östra sidan samt att finna en lösning på lokalfrågan för den förskoleverksamhet som bedrivs i Södvik. Borgholms kommun Årsredovisning

53 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för att planera, bygga och vårda en attraktiv och hållbar miljö för kommunens invånare, delårsboende och besökare. Samhällsbyggnadsnämnden tar ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen och ger förutsättningar för företagare och enskilda att genomföra hållbara framtidsinvesteringar på Öland. För verksamheten är Jan Erici (M) ordförande och Göran Borgö är förvaltningschef. Resultaträkning Budget Bokslut Intäkter Kostnader varav personal Nettokostnader Skattemedel Årets resultat -797 varav projekt -633 varav Ekerum -610 Investeringar Bostadsanpassning Intäkter 0 0 Kostnader varav personal Nettokostnader Skattemedel Årets resultat -726 Analys av årets ekonomi och verksamhet I årets resultat ingår ett negativt utfall för projektet Ekerum som utgör det största underskottet i förvaltningen. Projektet genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen och borde därmed inte belasta resultat. I själva verket är underskottet inklusive projekten - 0,2 Mkr. I resultat på -0,2 Mkr ingår även andra uppdrag som utförs åt kommunstyrelsen såsom översiktsplanering, GIS och mark- & exploatering. Hade ersättning lämnats i den utsträckning som verksamheterna kostar, och inte ombudgetering från befintliga verksamheter inom förvaltningen, hade ett positivt resultat redovisats. Bostadsanpassningen visar ett negativt resultat med -0,7 Mkr. Sedan budget gjordes 2002 har behovet av bostadsanpassningsstöd ökat kraftigt utan att budgeten utökats. Stöd för bostadsanpassning innebär en kraftig besparing som annars skulle belasta vård och omsorg. Borgholms kommun Årsredovisning

54 Samhällsbyggnadsförvaltningen Intäkter Driftkostnader Personalkostnader Netto (tkr) Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration Bygg Plan Miljö- och hälsoskydd SAMHÄLLSBGGNADSNÄMNDEN TOTAL I tabellen visas resultat per verksamhetsområde. Administrationsenheten har högre personalkostnader än budgeterat och kan dels hänföras till inrättandet av servicecenter samtidigt som semesterlönerna var lågt budgeterade för inbringade mindre intäkter än budgeterat vad gällande bygglovsansökningar. Resultatet är i nivå med intäkterna för 2010 och Det var enbart 2012 som genererade mer intäkter då ansökningarna var fler än tidigare. Planavdelningen uppvisar ett positivt resultat på grund av höga intäkter och låga personalkostnader. Budget 2013 innehöll en mark och exploateringstjänst med start i januari Detta har inneburit att kostnaderna varit lägre än planerat. Avdelningen för Miljö- och hälsoskydd uppvisar ett överskott vilket hänförs till avdelningarna för naturvård och miljöskydd. Projekten har burit en del av personalkostnaderna, mer än beräknat, vilket ger en positiv effekt på resultatet. Viktiga händelser under året Gemensamt/Servicecenter Antalet nya ärenden har ökat till st (2 038 st för år 2012), varav Bygg och Plan 801 st (625 st), Miljö st (1 306 st) och Bostadsanpassning 125 st (107 st). Servicecenter har etablerats i samarbete mellan vårt Kundservice och andra enheter i Stadshuset för att medborgare och företagare ska få ett bra bemötande, relevant information och snabbt och enkelt få svar på sina frågor. I den Servicemätning som SKL genomförde under hösten kom Borgholms kommun på första plats bland 123 deltagande kommuner. Planavdelningen Antal planhändelsebeslut är stabilt jämfört med 2012, 27 stycken mot 28 för Arbetet med de fördjupade översiktsplanerna har prioriterats under Fördjupad översiktsplan över Byxelkrok har varit ute på samråd. Sju detaljplaner kunde antas av Kommunfullmäktige under 2013; Träklubban, Järrnian, Drivern, Åkaren Ica, Köpingbaden Camping, Köpinggården samt Triangeln. Så många detaljplaner har inte tidigare antagits under ett år. En inventering av kommunens 300 planer och en sammanställning över obebyggda tomter togs fram, vilken visade att det finns ett stort antal tomter i detaljplanlagda områden som inte är bebyggda. Många planer är också otidsenliga och bör revideras eller upphävas. Borgholms kommun Årsredovisning

55 Byggavdelningen Lov för nya hus minskar men lov för tillbyggnader ökar. EU-projektet Smilegov börjar där Öland och Kalmar län står som förebild för öar i Europa hur olika myndigheter samarbetar i energiprojekt. Projektet Klimatssmart turism har undersökt ett drygt 20-tal besöksanläggningar med energi- och klimatanalys. Resultatet ska användas i det kommande nationella kvalitetssystemet för turismen. En konferens om Hållbar Turism arrangerades i maj LEAN har testats som metod för snabb och effektiv bygglovshandläggning. Miljöavdelningen En kommuntäckande VA-plan har arbetats fram och antagits under Två nya LONA-projekt har startats upp, Prästhag och Skyddsvärda träd. En mycket uppskattad informationsbroschyr om LOVA-projektets våtmarker har tagits fram. Totalt har miljöavdelningen genomfört 565 tillsynsbesök i företag (712 st för år 2012). Avstämning av verksamhetsmässiga mål Verksamhetsplan 2013 har följts upp med gott resultat Våra nio servicemål har också följts upp. Servicemålen omfattar snabb återkoppling på inkomna ärenden eller frågor, kortare handläggningstider av lov, anmälningar och besked. Alla verksamheter som betalar årliga tillsynsavgifter får också tillsynsbesök med råd och information. Förväntad utveckling Arbetet i det gemensamma Servicecentret har förbättrats ytterligare genom att fler förvaltningar och frågeställningar har anslutits. Den nya mark- och expolateringsfunktionen inom kommunledningskontoret har fått en stor betydelse för att effektivisera kommunala plan- och exploateringsprocesser. Kart & mät-verksamheten har förts över i egen regi Alla fem fördjupningarna av översiktsplanen är klara och finns som stöd till nya detaljplaner Alla planer för Ekerum, bostäder och hotell är klara och byggnation är påbörjad. Avtal finns med Trafikverket om en kraftig satsning på väg 136 upp till Köpingsvik. Borgholm 2016 har inneburit en stadsupprustning, nya företag och ökad inflyttning till kommunen. Kommunen har antagit en Internationell strategin som ligger till grund för kraftfull satsning på relevanta utvecklingsprojekt med EU-medel. Borgholms kommun Årsredovisning

56 Övriga nämnder Kommunrevisorerna granskar varje år all verksamhet inom kommunkoncernen. Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Resultaträkning Budget Bokslut Intäkter Kostnader varav personal Nettokostnader Skattemedel Årets resultat -87 Analys av årets ekonomi och verksamhet Resultaträkningen visar att revision och överförmyndare totalt sett har ett negativt resultat. De icke-budgeterade intäkterna som är redovisade kan hänföras till överförmyndarverksamheten för återsökning hos migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn. Tabellen nedan visar resultatet för respektive verksamhetsområde. Resultatet för revisionsverksamheten ligger i paritet med budget. Överförmyndarna har högre kostnader än budgeterat då verksamheten ökar för varje år med en oförändrad budget. Övriga nämnder Intäkter Driftkostnader Personalkostnader Netto (tkr) Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Revision Överförmyndare Allmänna val ÖVRIGA NÄMNDER TOTAL Överförmyndare Överförmyndaren har till uppgift att utöva tillsyn över gode män och förvaltare, för tillfället cirka 98 stycken och cirka 150 stycken akter gällande aktiva huvudmän. Vi har även tillsynen och rekryteringen av gode män till ensamkommande flyktingbarn som för tillfället är 20 stycken. Revision Den kommunala revisionen är ett lokalt kontrollinstrument med uppdrag att granska verksamheten i kommunen. Revisorerna är förtroendevalda lokala politiker. Dess uppdragsgivare är fullmäktige och de är ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. Revisorernas arbete styrs av kommunallag, revisionsreglemente och riktlinjer för god redovisningssed. Revisorerna granskar och bedömer om styrelser och nämnder fullgör fullmäktiges uppdrag och om verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och med tillräcklig intern kontroll. Revisorerna granskar också tillförlitlighet och säkerhet i redovisning och rutiner och att verksamheten bedrivs enligt fastställda politiska mål. Revisorernas årliga granskning omfattar hela den kommunala verksamheten, i styrelser och nämnder och i kommunala bolag. Revisionen ska drivas på Borgholms kommun Årsredovisning

57 sådant sätt att tillgängliga resurser för revisionsarbetet utnyttjas så att bästa effektivitet nås under beaktande av väsentlighet och risk. Viktiga händelser under året Överförmyndare Verksamheten ökar för varje år och det tillkommer cirka huvudmän utöver de som avlider. De huvudmän som behöver hjälp har ett ökande behov av olika insatser och därför är behovet av personer som vill engagera sig som god man eller förvaltare stort. Överförmyndarna ordnar tillsammans med andra kommuner utbildningsdagar för de nya gode män och förvaltare som tillkommit under året. Revision Revisorerna har haft tio möten med mötesanteckningar och deltagit i en nätverksträff för revisorer med Mönsterås, Mörbylånga och Torsås kommuners revisorer. Revisorerna har också under året träffat nämnders presidium samt förvaltningschefer inom kommunen. Revisorerna har även gjort studiebesök. Avstämning verksamhetsmässiga mål Överförmyndarens verksamhetsmål är att förkorta handläggningstiden för ansökningarna så att huvudmännen får den hjälp de behöver så fort som möjligt. Förväntad utveckling Revisorerna fortsätter att granska räkenskaperna och verksamheten inom Borgholms kommun utifrån genomförd riskbedömning. Revisionen kommer att utifrån identifierade granskningar arbeta för att utveckla och förbättra verksamheten i Borgholms kommun. Borgholms kommun Årsredovisning

58 Personalekonomiskt bokslut 2013 Personalstatistik Antal anställda Kommunledningskontoret Kultur och Fritid Samhällsbyggnad Social Utbildning Totalt Årsarbetare 698,4 709,8 732,1 731,2 699,2 Antalet tillsvidareanställda var vid årsskiftet 797 personer. Antalet anställda är en reducering med 38 personer jämfört med Antalet anställda 2013 är i paritet med år 2004 vilket betyder att verksamheterna har effektiviserats. Notera att kultur och fritids personal ingår i utbildningsförvaltningen fr.o.m Att notera i övrigt: Över 40 procent av de anställda i kommunen är 55 år eller äldre, och medelåldern har, jämfört med föregående år, ökat med 1,5 år och är nu för första gången så långt vi kan jämföra bakåt, över 50 år. Antalet visstidsanställda är i stor sett oförändrat, d v s verksamheterna har lyckats att bibehålla föregående års låga antal. Timanställningar omräknat till årsarbetare har bara ökat marginellt, trots den kraftiga minskningen av tillsvidareanställda. Fyllnadstid och övertid Reduceringen gällande uttag av fyllnads- och övertid forsätter. Vi har nu lägsta siffran, timmar, på över 10 år. Borgholms kommun Årsredovisning

59 Pensionsavgångar Räknat att personalen går i pension vid 65 år kommer ett större antal (37 personer) nå den åldern Sjukfrånvaron Ålder Total 2013 Kvinnor Män ,24 2,32 4,09 5,52 5,59 6,34 3, ,64 3,20 3,74 4,77 6,39 6,79 4, ,09 6,19 5,77 7,02 7,22 7,67 4,77 Totalt 5,87 4,82 4,86 6,03 6,83 7,28 4,51 Den totala sjukfrånvaron fortsätter att öka för tredje året i rad, nu med 0,8 procentenheter till 6,83 procent. Kommunen följer därmed också trenden i riket, men är något högt jämfört med länets kommuner. Även korttidsfrånvaron (de första 14 dagarna) har ökat något. Sjuklönekostnaden ökar med 750 Tkr jämfört med 2012 och kostade 7 Mkr inkl. PO-påslag för För flera och mera detaljerade uppgifter hänvisas till Personalstatistik Borgholms kommun Årsredovisning

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer