Viktiga datum Oriola-KD Abp offentliggjorde bokslutet för perioden fredagen den

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktiga datum Oriola-KD Abp offentliggjorde bokslutet för perioden 1.1. 31.12.2010 fredagen den 11.2.2011."

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 Oriola-KD är en effektiv och pålitlig länk mellan läkemedelsindustri och konsumenter i norra Europa och Ryssland. Oriola-KDs mål är att säkerställa att läkemedelsindustrins produkter hanteras och distribueras säkert, effektivt och snabbt. Genom sina apotek förser Oriola-KD konsumenterna med läkemedel, rådgivning och ett brett sortiment av hälso- och sjukvårdsprodukter samt professionell kundtjänst. Oriola-KD är en effektiv och pålitlig kanal mellan läkemedelsindustrin och konsumenterna Läkemedelsindustrin Patienter och andra konsumenter Viktiga datum Oriola-KD Abp offentliggjorde bokslutet för perioden fredagen den Delårsrapporter för 2011 offentliggörs enligt följande tidtabell: Delårsrapport för perioden 1 3/2011 torsdagen den Delårsrapport för perioden 1 6/2011 torsdagen den Delårsrapport för perioden 1 9/2011 torsdagen den Bolagsstämma: Oriola-KD Abp ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den i Helsingfors. Mer information: Oriola-KD Abp Information och investerarrelationer P.O.Box 8 FI Espoo, FINLAND

3 Innehållsförteckning 4 Oriola-KD idag 6 Koncernchefen har ordet 8 Strategi 10 Finansiell översikt 10 Långsiktiga mål och utdelningspolicy 12 Marknadsöversikt 14 Detalj- och partihandel med läkemedel i Finland och Baltikum 16 Detalj- och partihandel med läkemedel i Sverige 18 Detalj- och partihandel med läkemedel i Ryssland 20 Företagsansvar 24 Personal 27 Kontaktuppgifter

4 Oriola-KDs mål är att snabbt och effektivt och med starkt fokus på kvalitet serva sina kunder: läkemedelsindustrin, apotek och apotekens kunder. 4

5 Oriola-KD idag Oriola-KD är ett internationellt börsnoterat företag med fokus på detalj- och partihandel med läkemedel. Verksamhet finns i Finland, Sverige, Ryssland och de baltiska länderna. Oriola-KD-koncernens omsättning 2010 uppgick till 1,9 miljarder euro. Antalet anställda i slutet av året var 5 381, varav 444 i Finland, i Sverige, i Ryssland och 97 i de baltiska länderna. Oriola-KD Abp, Oriola-KD-koncernens moderbolag, är noterat på Helsingforsbörsen. Tjänster riktade till läkemedelsindustri och konsumenter Oriola-KD har de senaste åren vuxit till en internationell koncern och fokuserar i linje med sin strategi på utveckling av detalj- och partihandel med läkemedel. Tillväxtpotential har skapats på nya marknader genom att satsa på utveckling av partihandel och detaljhandel med läkemedel på de ryska marknaderna under 2008, samt genom att etablera detaljhandelsverksamhet i Sverige 2010 efter avvecklingen av det svenska apoteksmonopolet. Bolaget är en ledande aktör på partihandelsmarknaden för läkemedel i Finland, och i Sverige och Ryssland inom både detalj- och partihandel med läkemedel. I de baltiska länderna är partihandelsverksamheten med läkemedel mindre. Som ett led i Oriola-KDs strategi har företaget avvecklat de affärsområden som ligger utanför kärnverksamheten genom att under 2010 sälja verksamheterna Hälsovård och Tandvård. Oriola-KDs mål är att snabbt och effektivt och med starkt fokus på kvalitet serva sina kunder: läkemedelsindustrin, apotek och apotekens kunder. Oriola-KD är en pålitlig och effektiv distributionskanal mellan läkemedelsindustrin och konsumenter i norra Europa och Ryssland. Oriola-KDs utveckling Omsättning milj. EUR Aktienotering, effektivitetsåtgärder samt ny tillväxtstrategi Upphörande av icke kärnverksamhet Samriskföretag med Lifco inom dentalverksamhet Inträde på Rysslands detaljhandels- och partihandels marknad för läkemedel Större effektivitet inom och stark tillväxt av den ryska verksamheten Inträde på den svenska detaljhandelsmarknaden för läkemedel Avyttring av hälsovårdsverksamhet och dentalverksamhet Förvärv av läkemedelskedjan 03 i Ryssland Årsredovisning

6 Koncernchefen har ordet Under det gångna året slutfördes den omorganisation av koncernen som beslutades Vi förvärvade under året en rikstäckande apotekskedja i Sverige, återstående ägarandel av det ryska apoteks- och partihandelsföretaget samt apotekskedjan 03 Apteka i Ryssland. Affärsenheterna Hälsovård och Tandvård avyttrades. Vidden av den omvandling som vårt företag har genomgått de senaste åren syns i det faktum att av Oriola-KDs nuvarande medarbetare har över 80 procent anställts efter att företaget etablerades den och att ca 60 procent av personalstyrkan arbetar inom detaljhandelssegmentet formulerade vi en ny mission och vision samt nya värderingar för vårt företag. Missionen, The Channel for Health, är att vara den mest pålitliga och effektiva kanalen mellan läkemedelsindustri och konsument. Vår vision är att vara det ledande detalj- och partihandelsföretaget inom läkemedel i norra Europa och Ryssland. Våra värderingar vi är öppna, vi tar initiativ, vi tar ansvar och vi arbetar tillsammans stödjer vår mission och hjälper oss att uppnå visionen samt fungerar som riklinjer för medarbetarna i det dagliga arbetet. Oriola-KD är nu ett företag med skarpt fokus och stark kärnverksamhet inom detalj- och partihandel med läkemedel. Finansiell utveckling 2010 Omsättningen i den löpande verksamheten ökade ca 23 procent till 1,9 miljarder euro medan rörelseresultatet föll markant på grund av ett besvärligt marknadsläge i Ryssland och hamnade på 22,5 miljoner euro före engångsposter. Trots att Oriola-KD hade en svag lönsamhetsutveckling under året och de finansiella målen inte uppnåddes, utvecklades verksamheten i Sverige, Finland och i de baltiska länderna planenligt. Försäljningen av affärsenheterna Hälsovård och Tandvård gav en vinst på 92 miljoner euro och vinsten per aktie ökade till 0,68 euro. Stabil utveckling i Finland Trots att den finska läkemedelsmarknaden krympte lyckades Oriola-KD förbättra lönsamheten. Till den positiva utvecklingen bidrog särskilt effektiviseringen av logistiken och den starka försäljningen av hälsovårdsprodukter till apoteken. Apoteksverksamhetens etablering och expandering i Sverige I Sverige avvecklades apoteksmonopolet 2009 och över hälften av de svenska apoteken såldes Oriola-KD förvärvade en rikstäckande apotekskedja och i slutet av 2010 var vi Sveriges tredje största apoteksföretag. Vi har gjort stora satsningar på att bygga upp och utveckla apoteksverksamheten inom Kronans Droghandel. Efter 19 nya apoteksinvigningar hade Oriola-KD i slutet av året 189 apotek. På partihandelssidan fattades under året beslut om att centralisera den svenska apoteksdistributionen till Enköping och att förlägga pre-wholesale till Mölnlycke. Den nya organisationen av partihandeln stärker vår förmåga att möta förändringar på marknaden. Vi fortsätter att expandera apotekskedjan, att förbättra servicenivån och att effektivisera verksamheten både på partihandels- och detaljhandelssidan. Besvärligt år i Ryssland I Ryssland var 2010 ett år med stora utmaningar. Efter en lång period av tillväxttal på över 20 procent kollapsade marknaden och tillväxten blev endast tre procent, något som inte kunde förutses i slutet av Den stagnerade marknadstillväxten, införande av prisregleringar och ytterst hård konkurrens ledde till att resultatet pressades till förlust. Trots att vår omsättning ökade är jag inte nöjd med partihandelsverksamhetens lönsamhetsutveckling. Apoteksverksamheten utvecklades däremot mer stabilt och vi expanderade apotekskedjan Stary Lekar genom att öppna nya apotek. Under året köpte vi även 03 Apteka-kedjan, varefter antalet apotek i Moskva nu uppgår till över 250. Som följd av det förändrade marknadsläget inriktar vi oss 2011 på att expandera detaljhandelsverksamheten och på effektivisering av den befintliga partihandelsverksamheten. Personalens kompetensutveckling och kvalitetsförbättringsprogram Sedan 2005 har vi inom koncernen gjort mätningar av personalens trivsel på arbetet och mätningarna visar att trivseln har ökat varje år. Bland de faktorer som medarbetarna enligt den 6

7 " Oriola-KD är nu ett företag med skarpt fokus och stark kärnverksamhet inom detalj- och partihandel med läkemedel. senaste undersökningen särskilt uppskattar inom Oriola-KD är att jobbet känns meningsfullt samt bra stöd från arbetskamraterna. Områden som medarbetarna upplever vara i behov av utveckling är belöningssystem, motivation, feedback och erkännande från chefen. Oriola-KD väljer varje år ut 1-3 områden, utifrån resultatet av mätningen, som vi därefter satsar på att utveckla med olika åtgärder avdelningsvis. På våren 2010 lanserade Oriola-KD ett kvalitetsförbättringsprogram, Five Star Company, med olika satsningar på att utveckla arbetsrutiner och tydliggöra varje medarbetares ansvar och roll i läkemedlens leveranskedja, i syfte att trygga en säker hantering av läkemedel och säkerställa patientsäkerheten. Programmet har gjort framsteg i Sverige och Finland och kommer att lanseras i Ryssland under Finansiella mål Oriola-KDs långsiktiga mål uppdaterades under året för att bättre återspegla den nya verksamhetsstrukturen. Målet är att växa snabbare än marknaden i genomsnitt, att uppnå en avkastning på eget kapital på minst 15 procent och en genomsnittlig nettoskuldsättningsgrad på procent. Företagets utdelningspolicy är oförändrad och målet är att årligen dela ut ca 50 procent av vinsten per aktie, givet att det ligger inom ramarna för företagets strategi och finansiella situation. Oriola-KDs starka balansräkning möjliggör en expansion i Sverige och Ryssland i enlighet med de strategiska målen. Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till våra kunder, medarbetare, samarbetspartners och aktieägare för den tillit ni visar vårt företag. Eero Hautaniemi Koncernchef Årsredovisning

8 Strategi Oriola-KD är ett ledande detalj- och partihandelsföretag inom läkemedel som servar läkemedelsindustri, apotek och konsumenter i norra Europa och Ryssland med effektiva tjänster och starkt fokus på kvalitet. Oriola-KD har i de länder där företaget bedriver verksamhet en ledande ställning som läkemedelsgrossist och apoteksföretag och har som mål att växa snabbare än läkemedelsmarknaden i genomsnitt. På detaljhandelssidan driver Oriola-KD egna apotek i Sverige och Ryssland, och i Finland marknadsför bolaget hälsovårds- och medicintekniska konsumentprodukter. Som läkemedelsgrossist tillhandahåller Oriola-KD lager- och distributionsservice till läkemedelsindustri och fungerar som en kostnadseffektiv och pålitlig länk till apotek och sjukhus i Sverige, Finland, Ryssland och i de baltiska länderna. Strategins genomförande 2010 Oriola-KD är specialiserad på detalj- och partihandel med läkemedel i norra Europa och Ryssland. Under 2010 förvärvade Oriola-KD som ett led i sin strategi en rikstäckande apotekskedja i Sverige, en minoritetsandel i den ryska detalj- och partihandel och den ryska apotekskedjan 03 Apteka. Affärsenheterna Hälsovård och Tandvård avyttrades under året. På våren 2010 lanserade Oriola-KD inom partihandelsverksamheten ett kvalitetsprogram, Five Star Company, med satsningar på arbetsmetoder, ledarskap och arbetsplatsutveckling. Syftet är att tydliggöra varje medarbetares ansvar och roll i läkemedlens leveranskedja och att arbeta in rutiner som i varje situation säkerställer patientsäkerheten. Satsningar gjordes även på förbättringar i kylkedjan för läkemedel. Under året beslutades även om nya insatser för att förnya varumärket. Oriola-KD bygger ett starkt varumärke med Oriola inom partihandelsverksamheten i Sverige, Finland, Ryssland och de baltiska länderna. Oriola-KDs personal arbetar utifrån koncernens värderingar: Vi är öppna, vi tar initiativ, vi tar ansvar och vi arbetar tillsammans. Värderingarna ligger till grund för Oriola-KDs sätt att arbeta och är det fundament som ska hjälpa företaget att uppnå sin mission, vision och de strategiska målen. Oriola-KD har en unik ställning i distributionskedjan för läkemedel Läkemedelsindustrin Ett ansikte mot läkemedelsindustrin Detaljhandel med läkemedel: Finland, Sverige, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen Detaljhandel med läkemedel, Sverige Detaljhandel med läkemedel, Ryssland Hälsovårdsprodukter till konsumenter, Finland Kontakt med lokala konsumenter Industrin och konsumenter 8

9 Mission Vision Att vara den ledande läkemedelsgrossisten och apoteksföretaget i norra Europa och Ryssland Värderingar Vi är öppna Vi för fram vår åsikt och lyssnar uppmärksamt Vi talar med varandra, inte om varandra Vårt sätt att arbeta präglas av öppenhet och rak kommunikation Vi är öppna för nya idéer Vi tar initiativ Vi ser vad som bör göras och vidtar rätt åtgärder Vi har mod att ifrågasätta rådande praxis Vi fokuserar hellre på lösningarna än på problemen Vi tar ansvar Vi har ambition och förmåga att få sakerna gjorda Vi tar ansvar för våra beslut och vårt agerande Vi agerar ansvarsfullt för patientsäkerheten Vi tar ansvar för företagets långsiktiga lönsamhet Vi arbetar tillsammans Vi bygger på organisationens samlade kompetens Vi anstränger oss för koncernens bästa Vi behandlar varandra med respekt Årsredovisning

10 Finansiell översikt Oriola-KDs omsättning inom affärsområdena detalj- och partihandel av läkemedel ökade 23 procent till 1,9 miljarder euro, och rörelseresultatet från den löpande verksamheten minskade jämfört med året innan som följd av en mycket svår marknadssituation i Ryssland. Affärsverksamheten i Sverige och Finland utvecklades positivt. Av omsättningen härrör 47 procent från Sverige, 30 procent från Ryssland, 22 procent från Finland och 2 procent från de baltiska länderna. Nyckeltal för den löpande verksamheten Omsättning, miljoner euro 1 929, ,2 Rörelseresultat, miljoner euro 9,8 52,6 Rörelseresultat exklusive engångsposter, miljoner euro 22,5 52,6 Nettoresultat, miljoner euro 3,5 39,1 Vinst/aktie, euro 0,02 0,27 Vinst/aktie, euro* 0,68 0,34 Nettokassaflödet från löpande verksamhet, miljoner euro 88,7 100,9 Avkastning på eget kapital, procent* 33,7 22,1 * ) inklusive verksamheten inom Hälsovård och Tandvård långsiktiga mål och utdelningspolicy Oriola-KD presenterade 2010 en ny utdelningspolicy samt långsiktiga mål avseende tillväxt, lönsamhet (ROE) och finansiella nyckeltal. Målet är att växa snabbare än läkemedelsmarknaden i genomsnitt. Företagets mål för avkastning på eget kapital (ROE) är att överstiga 15 procent. På lång sikt är målet att uppnå en nettoskuldsättningsgrad på i genomsnitt procent. Utdelni gspolicy Oriola-KDs mål är att utdelningen ska uppgå till ca 50 procent av vinsten per aktie. Vid fastställandet av den årliga utdelningen tas hänsyn till företagets strategi och den finansiella situationen. 10

11 ,4* 12, ,3* 12,8 10,1 14,9 14,2 26,3 52,6 22,5* ,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,04 0, ,65 0,06 0,08 0,06 0,08 0,14 0,27 0, Omsättning, milj. euro Avslutade verksamheter Fortlöpande verksamheter Rörelseresultat, milj. euro Avslutade verksamheter. Inklusive bokförda vinster för verksamheternas försäljning år 2010 Fortlöpande verksamheter Vinst per aktie, euro Avslutade verksamheter. Inklusive bokförda vinster för verksamheternas försäljning år 2010 Fortlöpande verksamheter Balansomslutning och eget kapital, milj. euro Balansomslutning Eget kapital ,4 12,0 14,1 22,1 33,7** Avkastning på eget kapital (ROE), % ,0-44,2 33,5 6, , Nettoskuldsättningsgrad (Gearing), % *) utan poster av engångskaraktär **) inkluderar avslutade verksamheter Årsredovisning

12 Marknadsöversikt Den osäkerhet som rådde på de globala marknaderna under 2010 återspeglades i konsumenternas beteende och resulterade i en inbromsning i läkemedelsmarknadernas tillväxt även i Europa och Ryssland. Läkemedelsmarknaderna väntas växa på lång sikt och merparten av tillväxten kommer att ske på tillväxtmarknaderna. På de utvecklade marknaderna bromsas tillväxten av att många läkemedelspatent går ut, lansering av nya billigare generiska läkemedelsprodukter samt prisregleringar. Samtidigt skapar ökat utbud och användning av dyrare specialprodukter, särskilt på sjukhusen, tillväxt på de utvecklade marknaderna. 12 Den globala läkemedelsmarknaden omsätter ca 600 miljarder euro årligen. Den totala årliga läkemedelsförsäljningen på den marknad där Oriola-KD verkar uppgår till 16 miljarder euro. Den ryska läkemedelsmarknaden omsätter ca 10 mil-jarder euro, den svenska ca 3 miljarder euro och den finska läkemedelsmarknaden ca 2 miljarder euro om året. Den sammanlagda omsättningen på de estniska, lettiska och litauiska läkemedelsmarknaderna uppgår till ca en miljard euro.* Läkemedelsmarknaderna väntas växa på lång sikt och merparten av tillväxten kommer att ske på tillväxtmarknaderna. Den globala läkemedelsmarknaden har de senaste åren haft en årlig tillväxt på 4-5 procent.* Denna utveckling väntas fortsätta och större delen av tillväxten kommer att ske på tillväxtmarknaderna. I Västeuropa har den årliga tillväxten på läkemedelsmarknaderna uppgått till 1-3 procent de senaste åren, vilket även motsvarar tillväxtnivån i Sverige och Finland under samma period. Drivkraften bakom tillväxten på den europeiska läkemedelsmarknaden är en allt äldre befolkning, vilket innebär ökad konsumtion av läkemedel. Den ryska marknaden för läkemedel väntas växa procent om året.* Tillväxten drivs på av en åldrande befolkning, statliga satsningar på hälso- och sjukvård, ökat välstånd och ökad konsumtion av läkemedel i västvärlden. Ökad efterfrågan av receptfria läkemedel och sjukvårds- och hälsoprodukter till konsument på de utvecklade marknaderna leder till ökad försäljning i apoteken särskilt i de länder där apotekslagstiftningen har reformerats. Apotekslagstiftningen väntas gradvis liberaliseras i Europa, vilket väntas leda till framväxt av apotekskedjor samt till en ökad tendens till integrering av apoteks- och läkemedelsdistributionen. Denna utveckling väntas ge upphov till nya aktörsstrukturer och verksamhetsmodeller. Grossist- och distributionsmarknaden för läkemedel I Finland och Sverige finns två ledande distributörer av läkemedel. I Finland distribueras läkemedel enligt ett så kalllat enkanalssystem, vilket innebär att produkterna från en läkemedelstillverkare distribueras av en och samma distributör. I Sverige avvecklades apoteksmonopolet 2009 och sedan dess har nya aktörsstrukturer utvecklats på partihandelsmarknaden. Efter den svenska apoteksmarknadens omreglering har nya aktörer i logistikledet kommit ut på marknaden vid sidan av enkanalssystemet. På de ryska och de baltiska marknaderna distribueras läkemedel genom flerkanalsystem, där läkemedelsindustrin säljer sina produkter till flera läkemedelsgrossister. I övriga Europa är en typ av flerkanalssystem vanligt på partihandelsmarknaden. Samtidigt blir DTP (Direct to Pharmacy) allt vanligare, en modell som har likheter med ett enkanalssystem och som används särskilt mellan de stora läkemedelstillverkarna och läkemedelsgrossisterna. Oriola-KDs marknadsandel av läkemedelsdistributionen 2010 var ca 46 procent i Finland, ca 40 procent i Sverige, i Ryssland ca 7 procent av den kommersiella läkemedelsmarknaden samt under 10 procent i de baltiska länderna. Den kommersiella delen av den ryska läkemedelsmarknaden utgör ca 75 procent av den totala ryska läkemedelsmarknaden.* * ) IMS Health

13 MARKNADENS STORLEK ÅR 2010 ca 3 miljarder euro TILLVÄXTPROGNOS ca 2 3 % MARKNADENS STORLEK ÅR 2010 ca 1 miljard euro TILLVÄXTPROGNOS ca 1 % MARKNADENS STORLEK ÅR 2010 ca 2 miljarder euro TILLVÄXTPROGNOS ca 1 3 % MARKNADENS STORLEK ÅR 2010 ca 10 miljarder euro TILLVÄXTPROGNOS ca % Storlek på läkemedelsmarknaden per region 2010 och estimerad tillväxt för Detaljhandeln eller apoteksmarknaden I slutet av 2010 fanns runt 800 apotek i Finland, i Sverige och i Ryssland över apotek. Av apotekens försäljning utgör receptbelagda läkemedel i Finland och Sverige runt 80 procent och i Ryssland runt 60 procent. Andelen receptfria läkemedel utgör i Finland och Sverige ca 10 procent och i Ryssland är denna andel märkbart större, ca 30 procent. Hälsovårdsprodukter till konsument utgör i Sverige och Ryssland ca 10 procent av omsättningen och i Finland 7 procent. De receptfria läkemedlen och hälsovårdsprodukternas betydelse och andel av omsättningen har de senaste åren ökat. Dessa båda produktgrupper fungerar som tillväxtmotor i detaljhandeln för läkemedel på alla marknader och i synnerhet på de utvecklade marknaderna. Lagstiftning kring apoteksverksamhet beslutas på nationell nivå i Europa. I Finland ges tillstånd till att driva apoteksverksamhet endast till privatpersoner; ett undantag utgör apotekskedjan Universitetsapoteket. I Sverige har nya apotekskedjor bildats efter apoteksmonopolets avveckling. I Ryssland och i de baltiska länderna får apotek ägas av såväl enskilda personer som företag och på marknaden finns både enskilt ägda apotek och apotekskedjor. Den ryska apoteksmarknaden är mycket fragmenterad och de 10 största aktörerna har en samlad marknadsandel på under 15 procent. I slutet av 2010 hade Oriola-KD 189 apotek i Sverige, alla en del av apotekskedjan Kronans Droghandel. I Ryssland äger Oriola-KD apotekskedjorna Stary Lekar och 03 Apteka med 254 apotek i Moskva-området i slutet av Oriola-KD driver inte detaljhandel med läkemedel i Finland eller i de baltiska länderna. Årsredovisning

14 14 En läkemedelsdistributör måste utan avvikelser kunna leverera läkemedel inom 24 timmar till alla apotek i Finland.

15 Detalj- och partihandel med läkemedel i Finland och Baltikum Oriola-KD Oyj:s dotterbolag Oriola Oy är Finlands näst största läkemedelsgrossist, med en marknadsandel på 46 procent*. Därtill marknadsför och säljer Oriola-KD ett heltäckande sortiment av hälsovårdsprodukter till konsument. Oriola-KD bedriver inte apoteksverksamhet i Finland. Enligt finsk lagstiftning får apoteksverksamhet endast bedrivas av privatpersoner. Det enda undantaget är apotekskedjan Universitetsapoteket. Detalj- och partihandeln med läkemedel i Finland 2010 uppgick till 417,4 miljoner euro (505,1 miljoner euro) och rörelseresultatet uppgick till 20,3 miljoner euro (18,1 miljoner euro). Segmentets andel av Oriola-KDs totala omsättning var 18 procent. På grund av den lägre omsättningen gick några läkemedelsbolag över till konsignationslager. Oriola-KDs läkemedelsdistribution låg i stort sett kvar på samma nivå som 2009 och den totala faktureringen, inklusive läkemedel sålda från konsignationslager, uppgick i Finland till 1003,1 miljoner euro (1019,7 miljoner euro). Vid årets slut var det totala antalet anställda 420 personer (418). Den finska läkemedelsmarknaden I Finland distribueras läkemedel enligt ett så kallat enkanalssystem, vilket innebär att läkemedelstillverkare använder en och samma distributör till sina produkter. Partihandel med läkemedel kontrolleras och regleras noggrant av en omfattande lagstiftning. För att leva upp till gällande krav och säkerställa nödvändig kapacitet måste alla företag som är verksamma på området ständigt utveckla verksamheten och investera i avancerad teknik. Det totala värdet av den finska läkemedelsmarknaden föll under 2010 som resultat av den priskonkurrens och prispress som följde på det under 2009 introducerade referensprissystemet. Den finska läkemedelsmarknaden är stabil och väntas under de närmaste åren växa i genomsnitt 1 3 procent per år. Oriola-KD i Finland Oriola-KDs partihandelsverksamhet i Finland är rikstäckande. Centrallagret och huvudcentrat för logistik finns i Espoo och logistikcentrat för norra Finland är beläget i Uleåborg. Oriola-KD tillhandahåller logistiktjänster, bland annat lagerhållning av läkemedel, plockning och distribution. Utöver distributionsverksamheten erbjuder Oriola-KD till läkemedelsindustrin och apotek olika mervärdestjänster, bland annat prövningsläkemedel och distribution av läkemedelsprover, lagerhållning av marknadsmaterial, distributionstjänster samt andra logistiklösningar lanserades en ny specialtjänst: inköp av läkemedelsprodukter med särskilt tillstånd. Det innebär att Oriola-KD importerar och distribuerar läkemedel som inte tidigare har haft försäljningstillstånd i Finland. Under året vidareutvecklade Oriola-KD sina elektroniska tjänster. En ny OriolaPro- nättjänst lanserades till läkemedelsbolagen med elektronisk tillgång till rapporterings- och kundtjänstärenden. Oriola-KD tecknade under året nya distributionsavtal. Bland de mest betydande nya kontrakten är ett femårigt avtal med Orion om distribution av läkemedel och näringstillskott som träder i kraft den och ett nytt distributionsavtal med Eli Lilly som träder i kraft den Orions andel av den totala partihandeln med läkemedel i Finland är ca 10 procent och Eli Lilly har en andel på ca 2 procent.* Oriola-KDs läkemedelshantering och distribution präglas av kvalitetstänkande och företaget satsar aktivt på kvalitet och system för att undvika avvikelser. På våren 2010 startade det koncernomspännande kvalitetsprogrammet Five Star Company. Målet för den finska verksamheten är att uppnå ISO 9001-certifiering under I kvalitetsprogrammet granskas varje enskilt område i verksamhetskedjan in i detalj, och programmet täcker sålunda alla viktiga processer och delprocesser inom partihandeln med läkemedel. Särskild uppmärksamhet riktas på lagring, hantering och distribution av produkter som kräver temperaturkontroll. Centrallagret i Espoo utökades under året med bland annat två nya kylrum, för att tillmötesgå det kapacitetsbehov som motsvarar volymtillväxten på temperaturkänsliga läkemedel samt kvalitetskraven. Samtidigt gjordes det arbetsområde där produktplockning sker mer funktionellt. Hälsovårdsprodukter till konsument Oriola-KD marknadsför och säljer också hälsovårdsprodukter till apotek och dagligvaruhandel. Oriola-KDs produktsortiment omfattar bland annat vitaminer, kosttillskott, apotekskosmetika, hudvårdsprodukter, tester och sportdrycker. Under 2010 utökades sortimentet med sårvårdsprodukter. I produktsortimentet ingår ledande finska varumärken inom hälsa och välbefinnande, bland annat Gefilus, Lysi, Pansuola och Avéne samt flera egna varumärken. Detalj- och partihandel med läkemedel i Baltikum I de baltiska länderna är Oriola-KD verksamt inom partihandel med läkemedel samt inom så kallad pre-wholesale. Omsättningen 2010 uppgick till 31,3 miljoner euro (35,7 miljoner euro) och rörelseresultatet var 1,1 miljoner euro (0,9 miljoner euro). I slutet av året var antalet anställda 97 (120). Oriola-KDs marknadsandel i de baltiska länderna 2010 var under 10 procent.* Målet är att vidareutveckla pre-wholesale-verksamheten samt att utveckla nya distributionsmodeller i de baltiska länderna. * ) IMS Health Årsredovisning

16 detalj- och partihandel med läkemedel i Sverige Under 2010 utvidgade Oriola-KD sin verksamhet i Sverige från enbart partihandel till att även omfatta detaljhandel. Apotekskedjan Kronans Droghandel inledde sin verksamhet i februari 2010 och var i slutet av året landets tredje största apotekskedja med en marknadsandel på 14 procent. Oriola-KDs partihandel KD Pharma, som från och med 2011 använder namnet Oriola, var det näst största partihandelsföretaget för läkemedel med 40 procents marknadsandel. I Sverige uppgick detalj- och partihandeln med läkemedel till 908,7 miljoner euro 2010 (548,3 miljoner euro), varav detaljhandelns andel var 402,7 miljoner euro (0,0 miljoner euro) och partihandelns andel 554,9 miljoner euro (548,3 miljoner euro). Segmentets omsättning var 47 procent av Oriola-KDs omsättning, och rörelsevinst för detalj- och partihandeln i Sverige uppgick till 12,5 miljoner euro (-5,0 miljoner euro). Apoteksverksamheten ledde också till en ökning av antalet anställda till personer. I juli 2009 upphävdes apoteksmonopolet i Sverige. Det ledde till att cirka 220 nya apotek öppnades i Sverige Antalet apotek förväntas öka ytterligare de kommande åren eftersom det i Sverige finns färre apotek per invånare än genomsnittet i Europa. Till följd av ändringarna på apoteksmarknaden har det även dykt upp nya aktörer för partihandel med läkemedel. Läkemedelsmarknaderna växte med 1,1 procent 2010 (2,4 procent 2009). De kommande åren uppskattas tillväxten bli cirka 2 3 procent per år.* Detaljhandeln för läkemedel Oriola-KD inledde en riksomfattande apoteksverksamhet i Sverige den 19 februari 2010 med apotekskedjan Kronans Droghandel. Kedjan ägs till 80 procent av Oriola-KD och till 20 procent av Kooperativa Förbundet. I slutet av 2010 ingick 189 apotek i kedjan och omsättningen var 402,7 miljoner euro. I slutet av året var antalet anställda Under 2010 fokuserade Oriola-KD på att ta över den nya affärsverksamheten och att få den att växa och bli effektivare. Sammanlagt öppnades 19 nya apotek, apotekskedjans produktsortiment förbättrades och apotekens öppettider förlängdes. Vidare påbörjades en omfattande förnyelse av IT-systemen. Servicen utvecklades till exempel genom ett pilotprojekt med följsamhet för diabetespatienter och hjälp till att sluta röka, på 15 apotek. Genom att bygga en stark företagskultur och utbilda personalen i kundservice och försäljning hoppas apotekskedjan vidareutvecklas. Målsättningen med apoteksverksamheten är att öka lönsamheten samt att förstärka varumärket och den marknadsställning som uppnåddes under det första året. Det gör man genom att erbjuda den bästa servicen på Sveriges apoteksmarknad. Under 2011 fortsätter man att öppna nya apotek, förnya IT-systemen, stärka företagskulturen, effektivisera verksamheten och förbättra kundservicen. Partihandeln för läkemedel Oriola-KDs partihandel för läkemedel KD Pharma, som använder namnet Oriola från och med 2011, är landets näst största med en marknadsandel på 40 procent. Omsättningen för partihandelsföretaget var 554,9 miljoner euro 2010 och antalet anställda 293 i slutet av året. Logistikcentralerna för Oriola-KD Sveriges partihandel finns i Mölnlycke och Enköping. Verksamhetens kunder består av läkemedelsföretag och apotekskedjor. I enlighet med den strategi för partihandelns verksamhet som utkristalliserades 2010, inriktar sig Oriola-KD i fortsättningen på läkemedelsdistribution direkt till apoteken och på tjänster till läkemedelsindustrin. Partihandeln effektiviserades genom att centralisera apoteksdistributionen till Enköpings distributionscentral, och centrallagerhantering och andra logistiska tjänster, t.ex. ompackning och kliniska prövningar, till Mölnlycke. Till följd av dessa förändringar kommer antalet anställda att minska med cirka 70 personer i Mölnlycke och öka i Enköping med omkring 30 personer i början av Partihandeln har i första hand fokuserat på att förbättra hanteringen av temperaturkontrollerade produkter och att utveckla verksamhetsprocesserna. Oriola-KDs mål är att bevara sin starka position och att främst satsa på kvalitativ distribution av dyra och temperaturkontrollerade läkemedel, samt på tjänster för läkemedelsindustrin. * ) IMS Health 16

Innehåll. Uppdraget 1. Målet 1. Året i korthet 2. Vd har ordet 3. Förvaltningsberättelse 4. Apoteksgruppen 16. Apoteksgruppen Förvaltning 22

Innehåll. Uppdraget 1. Målet 1. Året i korthet 2. Vd har ordet 3. Förvaltningsberättelse 4. Apoteksgruppen 16. Apoteksgruppen Förvaltning 22 Årsredovisning 2010 Innehåll Uppdraget 1 Målet 1 Året i korthet 2 Vd har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Apoteksgruppen 16 Apoteksgruppen Förvaltning 22 Bolagsstyrningsrapport 23 Finansiella rapporter

Läs mer

innehållsförteckning 2009 i korthet 1 Nyckeltal 1 Vd har ordet 2

innehållsförteckning 2009 i korthet 1 Nyckeltal 1 Vd har ordet 2 Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 innehållsförteckning 2009 i korthet 1 Nyckeltal 1 Vd har ordet 2 Årsredovisning och koncernredovisning förvaltningsberättelse 6 Viktiga händelser 2009 6 Ägare 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

2010 ett år i omställning för Apoteket

2010 ett år i omställning för Apoteket Årsredovisning 2010 2010 ett år i omställning för Apoteket Utmaning under året 35% 2010 var ett år i omställning för Apoteket med många stora utmaningar. Den stora omvandlingen av den svenska apoteksmarknaden

Läs mer

Innehåll. Peter Åsberg, VD och koncernchef. Förvaltningsberättelse 24-31 Risk och riskhantering 30 Förslag till vinstdisposition 31

Innehåll. Peter Åsberg, VD och koncernchef. Förvaltningsberättelse 24-31 Risk och riskhantering 30 Förslag till vinstdisposition 31 Årsredovisning 2010 Innehåll Efter ett omfattande arbete har vi nu en stabil grund för att bygga Nordens ledande bolag inom hälsa och välbefinnande. Med Midsona satsar vi på starka varumärken och har fokus

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

MORA IGGESUND HYLTEBRUK DEGERFORS ÖREBRO TIERP HÖRBY RISTIANSTAD GÖTEBORG LIDKÖPING VÄRNAMO TRELLEBORG ÖVERTORNEÅ NORRKÖPING OSKARSHAMN BORLÄNGE

MORA IGGESUND HYLTEBRUK DEGERFORS ÖREBRO TIERP HÖRBY RISTIANSTAD GÖTEBORG LIDKÖPING VÄRNAMO TRELLEBORG ÖVERTORNEÅ NORRKÖPING OSKARSHAMN BORLÄNGE LESSEBO ÖPING SJÖBO RISTIANSTAD DEGERFORS IGGESUND TRELLEBORG SALA ÖSTERSUND ÄNGELHOLM LIDKÖPING HELSINGBORG VÄNERSBORG SÖLVESBORG ÖREBRO VÄRNAMO NORRKÖPING ÖVERTORNEÅ MORA STRÖMSUND Årsredovisning HÖRBY

Läs mer

Inledning. 2013 var ett händelserikt år för apoteksbranschen. Inte bara för att vi fick se en första

Inledning. 2013 var ett händelserikt år för apoteksbranschen. Inte bara för att vi fick se en första Branschrapport 2013 BRANSCHRAPPORT 2013 Inledning 2013 var ett händelserikt år för apoteksbranschen. Inte bara för att vi fick se en första konsolidering av marknaden när två apotekskedjor köptes av två

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar Årsredovisning 2014 Innehåll KONCERNEN Året i korthet.... 1 Detta är Getinge.... 2 Koncernchefen kommenterar.... 4 Drivkrafter.... 6

Läs mer

Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Årsredovisning + 2012 Hållbarhetsredovisning Apoteket erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och kvalificerade farmaceutiska tjänster till konsumenter, vården och företag. Hos

Läs mer

Posten Årsredovisning 1998

Posten Årsredovisning 1998 Posten Årsredovisning 19 19 i korthet Postkoncernens rörelseintäkter ökade under 19 med knappt 4 procent och uppgick till 24 359 Mkr (23 424). Koncernens resultat 19 efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Vi gör det enklare att må bra. Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013

Vi gör det enklare att må bra. Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 Vi gör det enklare att må bra Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 Vi vill göra det enklare att må bra och erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och kvalificerade

Läs mer

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

2014 ett år fyllt av affärer

2014 ett år fyllt av affärer Årsredovisning 2014 Innehåll 2014 ett år fyllt av affärer Överblick Året som gick F Det här är ICA Gruppen 1 Vd-ord 2 ICA Gruppens ramar och riktlinjer 4 13 F H Strategiska teman och prioriteringar 6 F

Läs mer

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner.

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG Group Årsredovisning 2014 Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG GROUP ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Innehåll Året i korthet 1 Detta är VBG Group 2 Vision 4 Ekonomisk utveckling 6

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

201 Årsredo 4 visning

201 Årsredo 4 visning Årsredovisning 2014 BE Group är ett handels- och servicebolag inom stål, rostfritt stål och aluminium. Kunderna finns framför allt inom verkstads- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där

Läs mer

UPPDRAG MÅL LÄS MER PÅ SIDAN 5 LÄS MER PÅ SIDAN 6

UPPDRAG MÅL LÄS MER PÅ SIDAN 5 LÄS MER PÅ SIDAN 6 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Väsentliga händelser i korthet 2 VD har ordet 3 Bakgrund, uppdrag och mål 4 Verksamheten 8 Den nya apoteksmarknaden 16 Folkupplysningskampanjen 20 Dotterbolagen 22 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. NETTOOMSÄTTNING 3 404 Mkr CDON GROUP AB 54 % RÖRELSERESULTAT

Årsredovisning 2011. NETTOOMSÄTTNING 3 404 Mkr CDON GROUP AB 54 % RÖRELSERESULTAT Narva CDON Group ab CDON Group AB NASDAQ OMX Stockholm: CDON CDON Group AB Bergsgatan 20 Box 385 201 23 Malmö www.cdongroup.com CDON GROUP AB 54 % NETTOOMSÄTTNING 3 404 Mkr RÖRELSERESULTAT FÖRVÄRV AV RUM21

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

vinjett Brödtext Årsredovisning 10

vinjett Brödtext Årsredovisning 10 vinjett Brödtext Årsredovisning 10 seb årsredovisning 2010 ii detta är SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och

Läs mer

gör det enklare att vara proffs

gör det enklare att vara proffs ÅRSREDOVISNING 2004 INNEHÅLL 3 Året i sammandrag 4 Intervju med VD 6 Marknad, trender och konkurrenter 10 Ahlsellkonceptet 12 Brett produkterbjudande 14 Marknadsorganisation gör det enklare att vara proffs

Läs mer

Vi gör BilLivet enklare

Vi gör BilLivet enklare Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2011 Mekonomen Årsredovisning 2011 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Mekonomen i korthet 4 Koncernchefens ord 6 Full fart på BilXtra 8 Gärdet

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer