Viktiga datum Oriola-KD Abp offentliggjorde bokslutet för perioden fredagen den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktiga datum Oriola-KD Abp offentliggjorde bokslutet för perioden 1.1. 31.12.2010 fredagen den 11.2.2011."

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 Oriola-KD är en effektiv och pålitlig länk mellan läkemedelsindustri och konsumenter i norra Europa och Ryssland. Oriola-KDs mål är att säkerställa att läkemedelsindustrins produkter hanteras och distribueras säkert, effektivt och snabbt. Genom sina apotek förser Oriola-KD konsumenterna med läkemedel, rådgivning och ett brett sortiment av hälso- och sjukvårdsprodukter samt professionell kundtjänst. Oriola-KD är en effektiv och pålitlig kanal mellan läkemedelsindustrin och konsumenterna Läkemedelsindustrin Patienter och andra konsumenter Viktiga datum Oriola-KD Abp offentliggjorde bokslutet för perioden fredagen den Delårsrapporter för 2011 offentliggörs enligt följande tidtabell: Delårsrapport för perioden 1 3/2011 torsdagen den Delårsrapport för perioden 1 6/2011 torsdagen den Delårsrapport för perioden 1 9/2011 torsdagen den Bolagsstämma: Oriola-KD Abp ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den i Helsingfors. Mer information: Oriola-KD Abp Information och investerarrelationer P.O.Box 8 FI Espoo, FINLAND

3 Innehållsförteckning 4 Oriola-KD idag 6 Koncernchefen har ordet 8 Strategi 10 Finansiell översikt 10 Långsiktiga mål och utdelningspolicy 12 Marknadsöversikt 14 Detalj- och partihandel med läkemedel i Finland och Baltikum 16 Detalj- och partihandel med läkemedel i Sverige 18 Detalj- och partihandel med läkemedel i Ryssland 20 Företagsansvar 24 Personal 27 Kontaktuppgifter

4 Oriola-KDs mål är att snabbt och effektivt och med starkt fokus på kvalitet serva sina kunder: läkemedelsindustrin, apotek och apotekens kunder. 4

5 Oriola-KD idag Oriola-KD är ett internationellt börsnoterat företag med fokus på detalj- och partihandel med läkemedel. Verksamhet finns i Finland, Sverige, Ryssland och de baltiska länderna. Oriola-KD-koncernens omsättning 2010 uppgick till 1,9 miljarder euro. Antalet anställda i slutet av året var 5 381, varav 444 i Finland, i Sverige, i Ryssland och 97 i de baltiska länderna. Oriola-KD Abp, Oriola-KD-koncernens moderbolag, är noterat på Helsingforsbörsen. Tjänster riktade till läkemedelsindustri och konsumenter Oriola-KD har de senaste åren vuxit till en internationell koncern och fokuserar i linje med sin strategi på utveckling av detalj- och partihandel med läkemedel. Tillväxtpotential har skapats på nya marknader genom att satsa på utveckling av partihandel och detaljhandel med läkemedel på de ryska marknaderna under 2008, samt genom att etablera detaljhandelsverksamhet i Sverige 2010 efter avvecklingen av det svenska apoteksmonopolet. Bolaget är en ledande aktör på partihandelsmarknaden för läkemedel i Finland, och i Sverige och Ryssland inom både detalj- och partihandel med läkemedel. I de baltiska länderna är partihandelsverksamheten med läkemedel mindre. Som ett led i Oriola-KDs strategi har företaget avvecklat de affärsområden som ligger utanför kärnverksamheten genom att under 2010 sälja verksamheterna Hälsovård och Tandvård. Oriola-KDs mål är att snabbt och effektivt och med starkt fokus på kvalitet serva sina kunder: läkemedelsindustrin, apotek och apotekens kunder. Oriola-KD är en pålitlig och effektiv distributionskanal mellan läkemedelsindustrin och konsumenter i norra Europa och Ryssland. Oriola-KDs utveckling Omsättning milj. EUR Aktienotering, effektivitetsåtgärder samt ny tillväxtstrategi Upphörande av icke kärnverksamhet Samriskföretag med Lifco inom dentalverksamhet Inträde på Rysslands detaljhandels- och partihandels marknad för läkemedel Större effektivitet inom och stark tillväxt av den ryska verksamheten Inträde på den svenska detaljhandelsmarknaden för läkemedel Avyttring av hälsovårdsverksamhet och dentalverksamhet Förvärv av läkemedelskedjan 03 i Ryssland Årsredovisning

6 Koncernchefen har ordet Under det gångna året slutfördes den omorganisation av koncernen som beslutades Vi förvärvade under året en rikstäckande apotekskedja i Sverige, återstående ägarandel av det ryska apoteks- och partihandelsföretaget samt apotekskedjan 03 Apteka i Ryssland. Affärsenheterna Hälsovård och Tandvård avyttrades. Vidden av den omvandling som vårt företag har genomgått de senaste åren syns i det faktum att av Oriola-KDs nuvarande medarbetare har över 80 procent anställts efter att företaget etablerades den och att ca 60 procent av personalstyrkan arbetar inom detaljhandelssegmentet formulerade vi en ny mission och vision samt nya värderingar för vårt företag. Missionen, The Channel for Health, är att vara den mest pålitliga och effektiva kanalen mellan läkemedelsindustri och konsument. Vår vision är att vara det ledande detalj- och partihandelsföretaget inom läkemedel i norra Europa och Ryssland. Våra värderingar vi är öppna, vi tar initiativ, vi tar ansvar och vi arbetar tillsammans stödjer vår mission och hjälper oss att uppnå visionen samt fungerar som riklinjer för medarbetarna i det dagliga arbetet. Oriola-KD är nu ett företag med skarpt fokus och stark kärnverksamhet inom detalj- och partihandel med läkemedel. Finansiell utveckling 2010 Omsättningen i den löpande verksamheten ökade ca 23 procent till 1,9 miljarder euro medan rörelseresultatet föll markant på grund av ett besvärligt marknadsläge i Ryssland och hamnade på 22,5 miljoner euro före engångsposter. Trots att Oriola-KD hade en svag lönsamhetsutveckling under året och de finansiella målen inte uppnåddes, utvecklades verksamheten i Sverige, Finland och i de baltiska länderna planenligt. Försäljningen av affärsenheterna Hälsovård och Tandvård gav en vinst på 92 miljoner euro och vinsten per aktie ökade till 0,68 euro. Stabil utveckling i Finland Trots att den finska läkemedelsmarknaden krympte lyckades Oriola-KD förbättra lönsamheten. Till den positiva utvecklingen bidrog särskilt effektiviseringen av logistiken och den starka försäljningen av hälsovårdsprodukter till apoteken. Apoteksverksamhetens etablering och expandering i Sverige I Sverige avvecklades apoteksmonopolet 2009 och över hälften av de svenska apoteken såldes Oriola-KD förvärvade en rikstäckande apotekskedja och i slutet av 2010 var vi Sveriges tredje största apoteksföretag. Vi har gjort stora satsningar på att bygga upp och utveckla apoteksverksamheten inom Kronans Droghandel. Efter 19 nya apoteksinvigningar hade Oriola-KD i slutet av året 189 apotek. På partihandelssidan fattades under året beslut om att centralisera den svenska apoteksdistributionen till Enköping och att förlägga pre-wholesale till Mölnlycke. Den nya organisationen av partihandeln stärker vår förmåga att möta förändringar på marknaden. Vi fortsätter att expandera apotekskedjan, att förbättra servicenivån och att effektivisera verksamheten både på partihandels- och detaljhandelssidan. Besvärligt år i Ryssland I Ryssland var 2010 ett år med stora utmaningar. Efter en lång period av tillväxttal på över 20 procent kollapsade marknaden och tillväxten blev endast tre procent, något som inte kunde förutses i slutet av Den stagnerade marknadstillväxten, införande av prisregleringar och ytterst hård konkurrens ledde till att resultatet pressades till förlust. Trots att vår omsättning ökade är jag inte nöjd med partihandelsverksamhetens lönsamhetsutveckling. Apoteksverksamheten utvecklades däremot mer stabilt och vi expanderade apotekskedjan Stary Lekar genom att öppna nya apotek. Under året köpte vi även 03 Apteka-kedjan, varefter antalet apotek i Moskva nu uppgår till över 250. Som följd av det förändrade marknadsläget inriktar vi oss 2011 på att expandera detaljhandelsverksamheten och på effektivisering av den befintliga partihandelsverksamheten. Personalens kompetensutveckling och kvalitetsförbättringsprogram Sedan 2005 har vi inom koncernen gjort mätningar av personalens trivsel på arbetet och mätningarna visar att trivseln har ökat varje år. Bland de faktorer som medarbetarna enligt den 6

7 " Oriola-KD är nu ett företag med skarpt fokus och stark kärnverksamhet inom detalj- och partihandel med läkemedel. senaste undersökningen särskilt uppskattar inom Oriola-KD är att jobbet känns meningsfullt samt bra stöd från arbetskamraterna. Områden som medarbetarna upplever vara i behov av utveckling är belöningssystem, motivation, feedback och erkännande från chefen. Oriola-KD väljer varje år ut 1-3 områden, utifrån resultatet av mätningen, som vi därefter satsar på att utveckla med olika åtgärder avdelningsvis. På våren 2010 lanserade Oriola-KD ett kvalitetsförbättringsprogram, Five Star Company, med olika satsningar på att utveckla arbetsrutiner och tydliggöra varje medarbetares ansvar och roll i läkemedlens leveranskedja, i syfte att trygga en säker hantering av läkemedel och säkerställa patientsäkerheten. Programmet har gjort framsteg i Sverige och Finland och kommer att lanseras i Ryssland under Finansiella mål Oriola-KDs långsiktiga mål uppdaterades under året för att bättre återspegla den nya verksamhetsstrukturen. Målet är att växa snabbare än marknaden i genomsnitt, att uppnå en avkastning på eget kapital på minst 15 procent och en genomsnittlig nettoskuldsättningsgrad på procent. Företagets utdelningspolicy är oförändrad och målet är att årligen dela ut ca 50 procent av vinsten per aktie, givet att det ligger inom ramarna för företagets strategi och finansiella situation. Oriola-KDs starka balansräkning möjliggör en expansion i Sverige och Ryssland i enlighet med de strategiska målen. Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till våra kunder, medarbetare, samarbetspartners och aktieägare för den tillit ni visar vårt företag. Eero Hautaniemi Koncernchef Årsredovisning

8 Strategi Oriola-KD är ett ledande detalj- och partihandelsföretag inom läkemedel som servar läkemedelsindustri, apotek och konsumenter i norra Europa och Ryssland med effektiva tjänster och starkt fokus på kvalitet. Oriola-KD har i de länder där företaget bedriver verksamhet en ledande ställning som läkemedelsgrossist och apoteksföretag och har som mål att växa snabbare än läkemedelsmarknaden i genomsnitt. På detaljhandelssidan driver Oriola-KD egna apotek i Sverige och Ryssland, och i Finland marknadsför bolaget hälsovårds- och medicintekniska konsumentprodukter. Som läkemedelsgrossist tillhandahåller Oriola-KD lager- och distributionsservice till läkemedelsindustri och fungerar som en kostnadseffektiv och pålitlig länk till apotek och sjukhus i Sverige, Finland, Ryssland och i de baltiska länderna. Strategins genomförande 2010 Oriola-KD är specialiserad på detalj- och partihandel med läkemedel i norra Europa och Ryssland. Under 2010 förvärvade Oriola-KD som ett led i sin strategi en rikstäckande apotekskedja i Sverige, en minoritetsandel i den ryska detalj- och partihandel och den ryska apotekskedjan 03 Apteka. Affärsenheterna Hälsovård och Tandvård avyttrades under året. På våren 2010 lanserade Oriola-KD inom partihandelsverksamheten ett kvalitetsprogram, Five Star Company, med satsningar på arbetsmetoder, ledarskap och arbetsplatsutveckling. Syftet är att tydliggöra varje medarbetares ansvar och roll i läkemedlens leveranskedja och att arbeta in rutiner som i varje situation säkerställer patientsäkerheten. Satsningar gjordes även på förbättringar i kylkedjan för läkemedel. Under året beslutades även om nya insatser för att förnya varumärket. Oriola-KD bygger ett starkt varumärke med Oriola inom partihandelsverksamheten i Sverige, Finland, Ryssland och de baltiska länderna. Oriola-KDs personal arbetar utifrån koncernens värderingar: Vi är öppna, vi tar initiativ, vi tar ansvar och vi arbetar tillsammans. Värderingarna ligger till grund för Oriola-KDs sätt att arbeta och är det fundament som ska hjälpa företaget att uppnå sin mission, vision och de strategiska målen. Oriola-KD har en unik ställning i distributionskedjan för läkemedel Läkemedelsindustrin Ett ansikte mot läkemedelsindustrin Detaljhandel med läkemedel: Finland, Sverige, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen Detaljhandel med läkemedel, Sverige Detaljhandel med läkemedel, Ryssland Hälsovårdsprodukter till konsumenter, Finland Kontakt med lokala konsumenter Industrin och konsumenter 8

9 Mission Vision Att vara den ledande läkemedelsgrossisten och apoteksföretaget i norra Europa och Ryssland Värderingar Vi är öppna Vi för fram vår åsikt och lyssnar uppmärksamt Vi talar med varandra, inte om varandra Vårt sätt att arbeta präglas av öppenhet och rak kommunikation Vi är öppna för nya idéer Vi tar initiativ Vi ser vad som bör göras och vidtar rätt åtgärder Vi har mod att ifrågasätta rådande praxis Vi fokuserar hellre på lösningarna än på problemen Vi tar ansvar Vi har ambition och förmåga att få sakerna gjorda Vi tar ansvar för våra beslut och vårt agerande Vi agerar ansvarsfullt för patientsäkerheten Vi tar ansvar för företagets långsiktiga lönsamhet Vi arbetar tillsammans Vi bygger på organisationens samlade kompetens Vi anstränger oss för koncernens bästa Vi behandlar varandra med respekt Årsredovisning

10 Finansiell översikt Oriola-KDs omsättning inom affärsområdena detalj- och partihandel av läkemedel ökade 23 procent till 1,9 miljarder euro, och rörelseresultatet från den löpande verksamheten minskade jämfört med året innan som följd av en mycket svår marknadssituation i Ryssland. Affärsverksamheten i Sverige och Finland utvecklades positivt. Av omsättningen härrör 47 procent från Sverige, 30 procent från Ryssland, 22 procent från Finland och 2 procent från de baltiska länderna. Nyckeltal för den löpande verksamheten Omsättning, miljoner euro 1 929, ,2 Rörelseresultat, miljoner euro 9,8 52,6 Rörelseresultat exklusive engångsposter, miljoner euro 22,5 52,6 Nettoresultat, miljoner euro 3,5 39,1 Vinst/aktie, euro 0,02 0,27 Vinst/aktie, euro* 0,68 0,34 Nettokassaflödet från löpande verksamhet, miljoner euro 88,7 100,9 Avkastning på eget kapital, procent* 33,7 22,1 * ) inklusive verksamheten inom Hälsovård och Tandvård långsiktiga mål och utdelningspolicy Oriola-KD presenterade 2010 en ny utdelningspolicy samt långsiktiga mål avseende tillväxt, lönsamhet (ROE) och finansiella nyckeltal. Målet är att växa snabbare än läkemedelsmarknaden i genomsnitt. Företagets mål för avkastning på eget kapital (ROE) är att överstiga 15 procent. På lång sikt är målet att uppnå en nettoskuldsättningsgrad på i genomsnitt procent. Utdelni gspolicy Oriola-KDs mål är att utdelningen ska uppgå till ca 50 procent av vinsten per aktie. Vid fastställandet av den årliga utdelningen tas hänsyn till företagets strategi och den finansiella situationen. 10

11 ,4* 12, ,3* 12,8 10,1 14,9 14,2 26,3 52,6 22,5* ,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,04 0, ,65 0,06 0,08 0,06 0,08 0,14 0,27 0, Omsättning, milj. euro Avslutade verksamheter Fortlöpande verksamheter Rörelseresultat, milj. euro Avslutade verksamheter. Inklusive bokförda vinster för verksamheternas försäljning år 2010 Fortlöpande verksamheter Vinst per aktie, euro Avslutade verksamheter. Inklusive bokförda vinster för verksamheternas försäljning år 2010 Fortlöpande verksamheter Balansomslutning och eget kapital, milj. euro Balansomslutning Eget kapital ,4 12,0 14,1 22,1 33,7** Avkastning på eget kapital (ROE), % ,0-44,2 33,5 6, , Nettoskuldsättningsgrad (Gearing), % *) utan poster av engångskaraktär **) inkluderar avslutade verksamheter Årsredovisning

12 Marknadsöversikt Den osäkerhet som rådde på de globala marknaderna under 2010 återspeglades i konsumenternas beteende och resulterade i en inbromsning i läkemedelsmarknadernas tillväxt även i Europa och Ryssland. Läkemedelsmarknaderna väntas växa på lång sikt och merparten av tillväxten kommer att ske på tillväxtmarknaderna. På de utvecklade marknaderna bromsas tillväxten av att många läkemedelspatent går ut, lansering av nya billigare generiska läkemedelsprodukter samt prisregleringar. Samtidigt skapar ökat utbud och användning av dyrare specialprodukter, särskilt på sjukhusen, tillväxt på de utvecklade marknaderna. 12 Den globala läkemedelsmarknaden omsätter ca 600 miljarder euro årligen. Den totala årliga läkemedelsförsäljningen på den marknad där Oriola-KD verkar uppgår till 16 miljarder euro. Den ryska läkemedelsmarknaden omsätter ca 10 mil-jarder euro, den svenska ca 3 miljarder euro och den finska läkemedelsmarknaden ca 2 miljarder euro om året. Den sammanlagda omsättningen på de estniska, lettiska och litauiska läkemedelsmarknaderna uppgår till ca en miljard euro.* Läkemedelsmarknaderna väntas växa på lång sikt och merparten av tillväxten kommer att ske på tillväxtmarknaderna. Den globala läkemedelsmarknaden har de senaste åren haft en årlig tillväxt på 4-5 procent.* Denna utveckling väntas fortsätta och större delen av tillväxten kommer att ske på tillväxtmarknaderna. I Västeuropa har den årliga tillväxten på läkemedelsmarknaderna uppgått till 1-3 procent de senaste åren, vilket även motsvarar tillväxtnivån i Sverige och Finland under samma period. Drivkraften bakom tillväxten på den europeiska läkemedelsmarknaden är en allt äldre befolkning, vilket innebär ökad konsumtion av läkemedel. Den ryska marknaden för läkemedel väntas växa procent om året.* Tillväxten drivs på av en åldrande befolkning, statliga satsningar på hälso- och sjukvård, ökat välstånd och ökad konsumtion av läkemedel i västvärlden. Ökad efterfrågan av receptfria läkemedel och sjukvårds- och hälsoprodukter till konsument på de utvecklade marknaderna leder till ökad försäljning i apoteken särskilt i de länder där apotekslagstiftningen har reformerats. Apotekslagstiftningen väntas gradvis liberaliseras i Europa, vilket väntas leda till framväxt av apotekskedjor samt till en ökad tendens till integrering av apoteks- och läkemedelsdistributionen. Denna utveckling väntas ge upphov till nya aktörsstrukturer och verksamhetsmodeller. Grossist- och distributionsmarknaden för läkemedel I Finland och Sverige finns två ledande distributörer av läkemedel. I Finland distribueras läkemedel enligt ett så kalllat enkanalssystem, vilket innebär att produkterna från en läkemedelstillverkare distribueras av en och samma distributör. I Sverige avvecklades apoteksmonopolet 2009 och sedan dess har nya aktörsstrukturer utvecklats på partihandelsmarknaden. Efter den svenska apoteksmarknadens omreglering har nya aktörer i logistikledet kommit ut på marknaden vid sidan av enkanalssystemet. På de ryska och de baltiska marknaderna distribueras läkemedel genom flerkanalsystem, där läkemedelsindustrin säljer sina produkter till flera läkemedelsgrossister. I övriga Europa är en typ av flerkanalssystem vanligt på partihandelsmarknaden. Samtidigt blir DTP (Direct to Pharmacy) allt vanligare, en modell som har likheter med ett enkanalssystem och som används särskilt mellan de stora läkemedelstillverkarna och läkemedelsgrossisterna. Oriola-KDs marknadsandel av läkemedelsdistributionen 2010 var ca 46 procent i Finland, ca 40 procent i Sverige, i Ryssland ca 7 procent av den kommersiella läkemedelsmarknaden samt under 10 procent i de baltiska länderna. Den kommersiella delen av den ryska läkemedelsmarknaden utgör ca 75 procent av den totala ryska läkemedelsmarknaden.* * ) IMS Health

13 MARKNADENS STORLEK ÅR 2010 ca 3 miljarder euro TILLVÄXTPROGNOS ca 2 3 % MARKNADENS STORLEK ÅR 2010 ca 1 miljard euro TILLVÄXTPROGNOS ca 1 % MARKNADENS STORLEK ÅR 2010 ca 2 miljarder euro TILLVÄXTPROGNOS ca 1 3 % MARKNADENS STORLEK ÅR 2010 ca 10 miljarder euro TILLVÄXTPROGNOS ca % Storlek på läkemedelsmarknaden per region 2010 och estimerad tillväxt för Detaljhandeln eller apoteksmarknaden I slutet av 2010 fanns runt 800 apotek i Finland, i Sverige och i Ryssland över apotek. Av apotekens försäljning utgör receptbelagda läkemedel i Finland och Sverige runt 80 procent och i Ryssland runt 60 procent. Andelen receptfria läkemedel utgör i Finland och Sverige ca 10 procent och i Ryssland är denna andel märkbart större, ca 30 procent. Hälsovårdsprodukter till konsument utgör i Sverige och Ryssland ca 10 procent av omsättningen och i Finland 7 procent. De receptfria läkemedlen och hälsovårdsprodukternas betydelse och andel av omsättningen har de senaste åren ökat. Dessa båda produktgrupper fungerar som tillväxtmotor i detaljhandeln för läkemedel på alla marknader och i synnerhet på de utvecklade marknaderna. Lagstiftning kring apoteksverksamhet beslutas på nationell nivå i Europa. I Finland ges tillstånd till att driva apoteksverksamhet endast till privatpersoner; ett undantag utgör apotekskedjan Universitetsapoteket. I Sverige har nya apotekskedjor bildats efter apoteksmonopolets avveckling. I Ryssland och i de baltiska länderna får apotek ägas av såväl enskilda personer som företag och på marknaden finns både enskilt ägda apotek och apotekskedjor. Den ryska apoteksmarknaden är mycket fragmenterad och de 10 största aktörerna har en samlad marknadsandel på under 15 procent. I slutet av 2010 hade Oriola-KD 189 apotek i Sverige, alla en del av apotekskedjan Kronans Droghandel. I Ryssland äger Oriola-KD apotekskedjorna Stary Lekar och 03 Apteka med 254 apotek i Moskva-området i slutet av Oriola-KD driver inte detaljhandel med läkemedel i Finland eller i de baltiska länderna. Årsredovisning

14 14 En läkemedelsdistributör måste utan avvikelser kunna leverera läkemedel inom 24 timmar till alla apotek i Finland.

15 Detalj- och partihandel med läkemedel i Finland och Baltikum Oriola-KD Oyj:s dotterbolag Oriola Oy är Finlands näst största läkemedelsgrossist, med en marknadsandel på 46 procent*. Därtill marknadsför och säljer Oriola-KD ett heltäckande sortiment av hälsovårdsprodukter till konsument. Oriola-KD bedriver inte apoteksverksamhet i Finland. Enligt finsk lagstiftning får apoteksverksamhet endast bedrivas av privatpersoner. Det enda undantaget är apotekskedjan Universitetsapoteket. Detalj- och partihandeln med läkemedel i Finland 2010 uppgick till 417,4 miljoner euro (505,1 miljoner euro) och rörelseresultatet uppgick till 20,3 miljoner euro (18,1 miljoner euro). Segmentets andel av Oriola-KDs totala omsättning var 18 procent. På grund av den lägre omsättningen gick några läkemedelsbolag över till konsignationslager. Oriola-KDs läkemedelsdistribution låg i stort sett kvar på samma nivå som 2009 och den totala faktureringen, inklusive läkemedel sålda från konsignationslager, uppgick i Finland till 1003,1 miljoner euro (1019,7 miljoner euro). Vid årets slut var det totala antalet anställda 420 personer (418). Den finska läkemedelsmarknaden I Finland distribueras läkemedel enligt ett så kallat enkanalssystem, vilket innebär att läkemedelstillverkare använder en och samma distributör till sina produkter. Partihandel med läkemedel kontrolleras och regleras noggrant av en omfattande lagstiftning. För att leva upp till gällande krav och säkerställa nödvändig kapacitet måste alla företag som är verksamma på området ständigt utveckla verksamheten och investera i avancerad teknik. Det totala värdet av den finska läkemedelsmarknaden föll under 2010 som resultat av den priskonkurrens och prispress som följde på det under 2009 introducerade referensprissystemet. Den finska läkemedelsmarknaden är stabil och väntas under de närmaste åren växa i genomsnitt 1 3 procent per år. Oriola-KD i Finland Oriola-KDs partihandelsverksamhet i Finland är rikstäckande. Centrallagret och huvudcentrat för logistik finns i Espoo och logistikcentrat för norra Finland är beläget i Uleåborg. Oriola-KD tillhandahåller logistiktjänster, bland annat lagerhållning av läkemedel, plockning och distribution. Utöver distributionsverksamheten erbjuder Oriola-KD till läkemedelsindustrin och apotek olika mervärdestjänster, bland annat prövningsläkemedel och distribution av läkemedelsprover, lagerhållning av marknadsmaterial, distributionstjänster samt andra logistiklösningar lanserades en ny specialtjänst: inköp av läkemedelsprodukter med särskilt tillstånd. Det innebär att Oriola-KD importerar och distribuerar läkemedel som inte tidigare har haft försäljningstillstånd i Finland. Under året vidareutvecklade Oriola-KD sina elektroniska tjänster. En ny OriolaPro- nättjänst lanserades till läkemedelsbolagen med elektronisk tillgång till rapporterings- och kundtjänstärenden. Oriola-KD tecknade under året nya distributionsavtal. Bland de mest betydande nya kontrakten är ett femårigt avtal med Orion om distribution av läkemedel och näringstillskott som träder i kraft den och ett nytt distributionsavtal med Eli Lilly som träder i kraft den Orions andel av den totala partihandeln med läkemedel i Finland är ca 10 procent och Eli Lilly har en andel på ca 2 procent.* Oriola-KDs läkemedelshantering och distribution präglas av kvalitetstänkande och företaget satsar aktivt på kvalitet och system för att undvika avvikelser. På våren 2010 startade det koncernomspännande kvalitetsprogrammet Five Star Company. Målet för den finska verksamheten är att uppnå ISO 9001-certifiering under I kvalitetsprogrammet granskas varje enskilt område i verksamhetskedjan in i detalj, och programmet täcker sålunda alla viktiga processer och delprocesser inom partihandeln med läkemedel. Särskild uppmärksamhet riktas på lagring, hantering och distribution av produkter som kräver temperaturkontroll. Centrallagret i Espoo utökades under året med bland annat två nya kylrum, för att tillmötesgå det kapacitetsbehov som motsvarar volymtillväxten på temperaturkänsliga läkemedel samt kvalitetskraven. Samtidigt gjordes det arbetsområde där produktplockning sker mer funktionellt. Hälsovårdsprodukter till konsument Oriola-KD marknadsför och säljer också hälsovårdsprodukter till apotek och dagligvaruhandel. Oriola-KDs produktsortiment omfattar bland annat vitaminer, kosttillskott, apotekskosmetika, hudvårdsprodukter, tester och sportdrycker. Under 2010 utökades sortimentet med sårvårdsprodukter. I produktsortimentet ingår ledande finska varumärken inom hälsa och välbefinnande, bland annat Gefilus, Lysi, Pansuola och Avéne samt flera egna varumärken. Detalj- och partihandel med läkemedel i Baltikum I de baltiska länderna är Oriola-KD verksamt inom partihandel med läkemedel samt inom så kallad pre-wholesale. Omsättningen 2010 uppgick till 31,3 miljoner euro (35,7 miljoner euro) och rörelseresultatet var 1,1 miljoner euro (0,9 miljoner euro). I slutet av året var antalet anställda 97 (120). Oriola-KDs marknadsandel i de baltiska länderna 2010 var under 10 procent.* Målet är att vidareutveckla pre-wholesale-verksamheten samt att utveckla nya distributionsmodeller i de baltiska länderna. * ) IMS Health Årsredovisning

16 detalj- och partihandel med läkemedel i Sverige Under 2010 utvidgade Oriola-KD sin verksamhet i Sverige från enbart partihandel till att även omfatta detaljhandel. Apotekskedjan Kronans Droghandel inledde sin verksamhet i februari 2010 och var i slutet av året landets tredje största apotekskedja med en marknadsandel på 14 procent. Oriola-KDs partihandel KD Pharma, som från och med 2011 använder namnet Oriola, var det näst största partihandelsföretaget för läkemedel med 40 procents marknadsandel. I Sverige uppgick detalj- och partihandeln med läkemedel till 908,7 miljoner euro 2010 (548,3 miljoner euro), varav detaljhandelns andel var 402,7 miljoner euro (0,0 miljoner euro) och partihandelns andel 554,9 miljoner euro (548,3 miljoner euro). Segmentets omsättning var 47 procent av Oriola-KDs omsättning, och rörelsevinst för detalj- och partihandeln i Sverige uppgick till 12,5 miljoner euro (-5,0 miljoner euro). Apoteksverksamheten ledde också till en ökning av antalet anställda till personer. I juli 2009 upphävdes apoteksmonopolet i Sverige. Det ledde till att cirka 220 nya apotek öppnades i Sverige Antalet apotek förväntas öka ytterligare de kommande åren eftersom det i Sverige finns färre apotek per invånare än genomsnittet i Europa. Till följd av ändringarna på apoteksmarknaden har det även dykt upp nya aktörer för partihandel med läkemedel. Läkemedelsmarknaderna växte med 1,1 procent 2010 (2,4 procent 2009). De kommande åren uppskattas tillväxten bli cirka 2 3 procent per år.* Detaljhandeln för läkemedel Oriola-KD inledde en riksomfattande apoteksverksamhet i Sverige den 19 februari 2010 med apotekskedjan Kronans Droghandel. Kedjan ägs till 80 procent av Oriola-KD och till 20 procent av Kooperativa Förbundet. I slutet av 2010 ingick 189 apotek i kedjan och omsättningen var 402,7 miljoner euro. I slutet av året var antalet anställda Under 2010 fokuserade Oriola-KD på att ta över den nya affärsverksamheten och att få den att växa och bli effektivare. Sammanlagt öppnades 19 nya apotek, apotekskedjans produktsortiment förbättrades och apotekens öppettider förlängdes. Vidare påbörjades en omfattande förnyelse av IT-systemen. Servicen utvecklades till exempel genom ett pilotprojekt med följsamhet för diabetespatienter och hjälp till att sluta röka, på 15 apotek. Genom att bygga en stark företagskultur och utbilda personalen i kundservice och försäljning hoppas apotekskedjan vidareutvecklas. Målsättningen med apoteksverksamheten är att öka lönsamheten samt att förstärka varumärket och den marknadsställning som uppnåddes under det första året. Det gör man genom att erbjuda den bästa servicen på Sveriges apoteksmarknad. Under 2011 fortsätter man att öppna nya apotek, förnya IT-systemen, stärka företagskulturen, effektivisera verksamheten och förbättra kundservicen. Partihandeln för läkemedel Oriola-KDs partihandel för läkemedel KD Pharma, som använder namnet Oriola från och med 2011, är landets näst största med en marknadsandel på 40 procent. Omsättningen för partihandelsföretaget var 554,9 miljoner euro 2010 och antalet anställda 293 i slutet av året. Logistikcentralerna för Oriola-KD Sveriges partihandel finns i Mölnlycke och Enköping. Verksamhetens kunder består av läkemedelsföretag och apotekskedjor. I enlighet med den strategi för partihandelns verksamhet som utkristalliserades 2010, inriktar sig Oriola-KD i fortsättningen på läkemedelsdistribution direkt till apoteken och på tjänster till läkemedelsindustrin. Partihandeln effektiviserades genom att centralisera apoteksdistributionen till Enköpings distributionscentral, och centrallagerhantering och andra logistiska tjänster, t.ex. ompackning och kliniska prövningar, till Mölnlycke. Till följd av dessa förändringar kommer antalet anställda att minska med cirka 70 personer i Mölnlycke och öka i Enköping med omkring 30 personer i början av Partihandeln har i första hand fokuserat på att förbättra hanteringen av temperaturkontrollerade produkter och att utveckla verksamhetsprocesserna. Oriola-KDs mål är att bevara sin starka position och att främst satsa på kvalitativ distribution av dyra och temperaturkontrollerade läkemedel, samt på tjänster för läkemedelsindustrin. * ) IMS Health 16

17 Apotekskedjan Kronans Droghandel inledde sin verksamhet i februari 2010 och var i slutet av året Sveriges tredje största apotekskedja med en marknadsandel på 14 procent. Konsten att öppna ett apotek I november 2010 invigde Oriola-KD sitt 183:e apotek i Sverige då Kronans Droghandel öppnade ett helt nytt apotek på Sabbatsbergs sjukhus. Invigningen föregicks av en intensiv period med många förberedelser. Det är mycket som ska ordnas: allt från att hitta en lämplig lokal till att slutligen fylla hyllorna med varor. Att öppna ett nytt Kronans Droghandel-apotek med allt vad det innebär tar 4-6 månader. Bland annat krävs en lämpliga lokal i ett bra läge med god kundtillströmning, ansöka om nödvändiga tillstånd, rekrytering etc. Till stöd för inrednings- och planeringsarbetet finns fullständiga mallar för apoteken, med bland annat detaljerade planer för hur varorna ska placeras på hyllorna. Vid rekryteringen av personal är Kronans Droghandels goda renommé en stor tillgång. Efter avvecklingen av apoteksmonopolet har apotek i månaden öppnats i Sverige. Ungefär hälften av Kronans Droghandel-apoteken har etablerats i anknytning till Coop-kedjans butiker, vilket ger ett bra läge och den fördelen att apoteket kan dra nytta av redan befintliga kundströmmar. Årsredovisning

18 detalj- och partihandel med läkemedel I RYSSLAND Oriola-KD är verksamt i Ryssland inom detalj- och partihandeln med läkemedel. Oriola-KD är den näst största apoteksaktören i Moskvaregionen. Oriola-KDs partihandelsbolag för läkemedel är Rysslands sjätte största partihandel för läkemedel. I Ryssland uppgick detalj- och partihandeln med läkemedel till 572,4 miljoner euro 2010 (480,7 miljoner euro), varav detaljhandelns andel var 106,6 miljoner euro (98,7 miljoner euro) och partihandelns andel 518,4 miljoner euro (439,2 miljoner euro). Omsättningen ökade med 19 procent från föregående år och utgjorde 30 procent av Oriola-KDs omsättning. Förvärvet av apotekskedjan 03 Apteka i augusti 2010 ökade omsättningen i Ryssland. Verksamhetens rörelseförluster i Ryssland uppgick till -18,1 miljoner euro (44,5 miljoner euro rörelsevinst). Rörelsevinsten sjönk på grund av den hårda priskonkurrensen inom i synnerhet partihandeln i Ryssland som uppstått på grund av det svåra marknadsläget införde Ryssland prisreglering för läkemedel. I slutet av året var antalet anställda Nya distributionscentraler i Jekaterinburg och Novosibirsk, nyöppnade apotek i Moskvaregionen och förvärvet av apotekskedjan 03 Apteka ledde till fler anställda. I slutet av 2010 arbetade personer (1 403 personer) inom detaljhandeln och personer (1 622 personer) inom partihandeln. Under årets gång har organisationen i Ryssland förnyats och förstärkts. Rysslands läkemedelsmarknad uppskattas växa med procent per år under de kommande åren.* År 2010 växte Rysslands läkemedelsmarknad betydligt långsammare än den förväntade tillväxten för en längre tidsperiod: marknaden växte med 3 procent (~20 procent). Tillväxten begränsades av den hårda priskonkurrensen och av prisregleringen av läkemedel som infördes 1 april Konsumenternas prismedvetenhet växte under 2010, och de började använda fler lokala, förmånliga produkter än tidigare istället för västerländska produkter. Oriola-KD har över 250 apotek i Moskva. Prisregleringen omfattade i slutet av 2010 ungefär 30 procent av alla livsviktiga läkemedel. Det nya systemet innebär ett maxbelopp för producent- och importpriser för läkemedel. Regionala myndigheter ansvarar för att fastställa och övervaka beloppet. Förändringen har påverkat tillväxten på den ryska läkemedelsmarknaden, och även läkemedlens priser och vinstmarginaler. Konkurrensen om marknadsandelarna var särskilt hård på partihandelsmarknaden i Ryssland under Inom apoteksverksamheten består konkurrensen främst av lokal konkurrens, vilket begränsar antalet nya apotek i Moskvaregionen. Att apotek går samman i kedjor är fortfarande sällsynt i Ryssland men det förväntas öka i framtiden. Den kommersiella läkemedelsmarknaden står för omkring 75 procent av hela läkemedelsmarknadens värde. Uppmätt i siffror spenderas betydligt mindre pengar per invånare på läkemedel i Ryssland jämfört med den europeiska nivån. Västerländska läkemedelspreparat på den ryska apoteks- och partihandelsmarknaden utgör ungefär 70 procent av hela läkemedelsmarknadens värde. Ryska och östeuropeiska preparat står å sin sida för ungefär 70 procent av volymen. 18

19 Prioriterade områden i Oriola-KDs verksamhet 2011 är att stärka organisationen, öka detaljhandeln och effektivisera partihandeln. Sankt Petersburg MOSKVA Tula Nizhniy Novgorod Voronezh Kazan Rostov Saratov Jekaterinburg Stavropol Chelyabinsk Novosibirsk Irkutsk Detaljhandeln för läkemedel Oriola-KD äger 254 apotek i Moskvaregionen som drivs under namnen Stary Lekar och 03 Apteka, som förvärvades i augusti. I slutet av 2010 fanns 181 Stary Lekar-apotek och Apteka-apotek. Oriola-KD är den näst största aktören i Moskvaregionen och den sjätte största i Ryssland. Detaljhandeln omsatte 106,6 miljoner euro i Ryssland år Antalet anställda hade växt till personer i slutet av året. Målet med Oriola-KDs apoteksverksamhet är att växa lönsamhetsmässigt. Tillväxt uppnås genom att säkerställa marknadsställningen i Moskvaregionen och genom att i möjligaste mån utvidga verksamheten även utanför Moskva till befolkningstäta och välmående områden. En stark lokal marknadsställning är viktig för en apoteksverksamhet. Målet är att hela tiden utveckla produktsortimentet i de egna apoteken. Partihandeln för läkemedel Oriola-KDs partihandelsbolag för läkemedel är med sin marknadsandel på 7 procent av den kommersiella marknaden den sjätte största partihandeln för läkemedel. Den kommersiella läkemedelsmarknaden utgör omkring 75 procent av hela läkemedelsmarknaden i Ryssland. Oriola-KDs marknadsställning är särskilt stark i Moskva och i Rysslands västra delar. Partihandeln med läkemedel omsatte 518,4 miljoner euro i Ryssland under I slutet av året var antalet anställda Partihandelns huvudsakliga logistikcentral finns i Moskva och därtill finns 12 regionala distributionscentraler. Under året öppnades nya distributionscentraler i Jekaterinburg och Novosibirsk. I Sankt Petersburg togs en ny mera omfattande distributionscentral i bruk. Oriola-KDs partihandel med läkemedel i Ryssland övergår till att använda namnet Oriola under Fokusområden 2011 Prioriterade områden i Oriola KDs verksamhet 2011 är att stärka organisationen, öka detaljhandeln och effektivisera partihandeln. * ) IMS Health Årsredovisning

20 Patient- och läkemedelssäkerheten är Oriola-KDs viktigaste fokus. 20

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011 Tamro på den omreglerade apoteksmarknaden A Company of PHOENIX group 9 June, 2011 Tamro och den svenska läkemedelsdistributionen Omregleringens påverkan Framtiden 2 9 June, 2011 Tamrokoncernen- Norra Europas

Läs mer

Investera i hälso- och välfärdssektorns framtid

Investera i hälso- och välfärdssektorns framtid Oriola-KD:s aktieemission 17.2 3.3.2015 Investera i hälso- och välfärdssektorns framtid Marknadsföringsbroschyr detta är inte ett börsprospekt Oriola-KD i korthet Oriola-KD är ett finskt börsbolag som

Läs mer

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster Pressinformation Den 9 november 2009 Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster Nedanstående parter har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av apotekskluster. Affärerna är villkorade

Läs mer

INNEHÅLL. Läkemedel klara för leverans från Oriola-KDs distributioncentral i Mölnlycke i Sverige.

INNEHÅLL. Läkemedel klara för leverans från Oriola-KDs distributioncentral i Mölnlycke i Sverige. INNEHÅLL 2 Strategi 3 Verkställande direktören har ordet 4 Marknadsöversikt 5 Ekonomisk översikt 6 Affärssegment Pharmaceutical Trade 12 Affärssegment Healthcare and Dental Trade 16 Personal 2 Kontaktinformation

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

VIKTIGA DATUM 2007. Delårsrapporterna för 2007 publiceras enligt följande:

VIKTIGA DATUM 2007. Delårsrapporterna för 2007 publiceras enligt följande: 26 VIKTIGA DATUM 27 Delårsrapporterna för 27 publiceras enligt följande: Delårsrapport 1-3/27, 24.4.27 Delårsrapport 1-6/27, 24.7.27 Delårsrapport 1-9/27, 23.1.27 Oriola-KD Abps ordinarie bolagsstämma

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning

Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning Vår beteckning Dnr 2507/2008 Solna 2009-02-23 Registrator Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning S2008/10720/HS

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08 Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Vi är hela Sveriges apotek I storstad och på landsbygd, från

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Atria Abp Bokslutskommuniké Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009

Atria Abp Bokslutskommuniké Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009 Atria Abp Bokslutskommuniké 2008 Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009 Atriakoncern, struktur 2008 Atria Abp Omsättning 1.357 miljoner euro ( ) Anställda 6.135 (i genomsnitt) Finland

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Ahlstrom Abp sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE 1.2.2011 kl. 12.00 Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 1.2.2011 kl. 12.00 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet.

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; detaljhandelsförsäljning av läkemedel.

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; detaljhandelsförsäljning av läkemedel. KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-05-22 Dnr 246/2013 1 (6) Anmälande företag Oriola-KD Holding Sverige AB, 556622-5776, Box 252, 435 25 Mölnlycke Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars i korthet Kontor Produktion Distributionsenhet Nyckeltal 2013 Omsättning 798,6 Milj euro EBIT exkl. poster av engångsnatur 73,8 Milj.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller?

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? Apotekare, Vice President, Corporate relations Apoteket AB Apoteket AB 2011-12-05 Sida 1 En ny apoteksmarknad i Sverige 1. Apoteksmarknaden fram till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 7 mars 2012 Agenda Midsona i korthet Hälsa och välbefinnande en växande marknad Viktiga steg mot en starkare kärnverksamhet Finansiell ställning

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

HKScans effektiviseringsmål 30 miljoner euro i Sverige. Pressmöte i Stockholm, vd Matti Perkonoja, HKScan Abp den 15 september 2009

HKScans effektiviseringsmål 30 miljoner euro i Sverige. Pressmöte i Stockholm, vd Matti Perkonoja, HKScan Abp den 15 september 2009 HKScans effektiviseringsmål 30 miljoner euro i Pressmöte i Stockholm, vd Matti Perkonoja, HKScan Abp den 15 september 2009 Koncernstruktur HKScan Abp Omsättning 2008: 2 294,6 milj., VD Matti Perkonoja

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vårt apoteksuppdrag 2 Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vi reglerar apoteksmarknaden Vi styr apoteksmarknaden bland annat genom reglerna för det generiska utbytet. Vi är en av flera myndigheter

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 PM 2008: RI (Dnr 001-94/2008) Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Som

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Midsona. Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 5 mars 2014

Midsona. Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 5 mars 2014 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 5 mars 2014 Agenda Fokus på starka varumärken Marknaden för hälsa och välbefinnande Finansiell ställning Sammanfattning Mission Vi vill göra

Läs mer

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 7.11.2002, kl. 12.00 DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2002 Stockmannkoncernens vinst före extraordinära poster ökade betydligt och uppgick till 33,7 Me (20,6 Me år 2001). Försäljningen

Läs mer

Axfood. januari-december, 2012

Axfood. januari-december, 2012 Axfood januari-december, 2012 1 Axfood januari-december 2012 Bra försäljning: 36 306 Mkr (34 795) +4,3% Stabilt resultat: 1 247 Mkr (1 250) exkl nedskrivning Rörelsemarginal: 3,4% (3,6) exkl nedskrivning

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010 Sanomas resultat 1 3/21 Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.21 1 Sanoma-koncernen Omsättning 2 768 miljoner euro Rörelsevinst 23 miljoner euro* Personal 16,723** Tidskrifter Nättjänster Tidningar Nättjänster

Läs mer

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag)

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag) Delårsrapport januari-march 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE 2009-04-29 08.05 Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari mars 2009. Den fullständiga delårsrapporten finns på

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Inga förändringar har skett i konkurrensläget. Den första fusionen av två nationella postverk framskrider i Sverige och Danmark.

Inga förändringar har skett i konkurrensläget. Den första fusionen av två nationella postverk framskrider i Sverige och Danmark. Itella Abp Delårsrapport för januari juni 2008 Marknadsläge Den allmänna konjunkturnedgången kan inte ännu utläsas i efterfrågan på Itellas tjänster, med undantag av verksamheten i Danmark och Baltikum.

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

KABE AB (publ.) Informationspolicy. Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20

KABE AB (publ.) Informationspolicy. Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20 KABE AB (publ.) Informationspolicy Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20 Innehåll 1. Inledning 2. Extern/intern information 1 2.1 Kanaler för extern och intern information 1 2.2 Extern information 1 2.3

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Anmälande företag. Saken. Beslut. ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA

Anmälande företag. Saken. Beslut. ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-05-17 Dnr 234/2013 1 (6) Anmälande företag ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA Ombud: advokaten Peter Alstergren, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703,

Läs mer

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa, i synnerhet Holland Finland och England utvecklas väl Positiv utveckling i

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer