Årsredovisning 2012 VA-enheten Öckerö kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 VA-enheten Öckerö kommun"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 VA-enheten Öckerö kommun VA-E N H E T E N

2 Verksamhetsberättelse Riksdagen antog en ny vattentjänstlag år Lagen ställer krav på att verksamheten skall särredovisas och att särskild balans- och resultaträkning upprättas. Va-verksamheten är särredovisad när det gäller drift, däremot redovisas inte verksamheten som egen balansenhet, tillgångar och skulder ingår i kommunens balansräkning. Identifiering av tillgångar och skulder som härrör till va-verksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per har upprättats. Verksamheten följer kommunens redovisningsprinciper. Året som gått Under år 2012 skedde en omorganisation som innebar att Samhällsbyggnadsnämnden upplöstes och ersattes av en plan-, bygg- och miljönämnd där myndighetsbeslut fattas medan resterande frågor övergick till Kommunstyrelsen. Detta fick också till följd att Samhällsbyggnad inte längre har en förvaltningschef utan en verksamhetschef som är underställd kommunchefen. Kommunchefen är tillika förvaltningschef för de verksamheter som ligger under Kommunstyrelsen. Liksom föregående verksamhetsår är rapportering, kontroll, övervakning, insyn och krav av olika slag ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal som övriga önskemål rörande miljö, kvalitet, säkerställande och utförande. Va-verksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv och reinvesteringsmedel säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla va-anläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en tillfredställande va-försörjning. Lisette Larsson VA-chef Omslagsbild: Flygfoto över Källö-Knippla. Under 2012 genomfördes stora omläggningar av vattenledningar på Källö-Knippla.

3 Verksamheten I Öckerö kommun är verksamheten organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande Arne Lernhag Samhällsbyggnadschef Robert Svensson Va-chef Lisette Larsson Antal anställda 24 st. Inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp verka för en god försörjning enligt gällande lagar, föreskrifter och direktiv. Inom verksamhetsområdet skall vi: distribuera renvatten av godkänd kvalitet och kvantitet omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare transport till recipient omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter utföra drift och underhåll av kommunens landoch sjöförlagda ledningsnät, reningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer genomföra erforderliga drift/underhållsarbeten och reinvesteringar för att vidmakthålla en god vatten- och avloppsförsörjning utföra investeringar i form av utbyggnad av va-nätet med tillhörande anläggningar för tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid ajourhållning av digitaliserat va-kartverk Det åvilar va-chefen att vara sakkunnig i va-frågor, genomföra olika utredningar och besvara allmänheten i frågor av va-teknisk karaktär. Måluppfyllelse Distribuera renvatten av godkänd kvalitet och tillräcklig kvantitet Vattenleveransen har driftövervakats och volymer registrerats för olika delar av verksamhetsområdet. Åtgärder vid läckage i ledningsnätt har genomförts med söknings- och lagningsarbeten. Ställda reningskrav på behandlat avloppsvatten vid reningsverken skall vara uppfylld Driftinsatser enligt upprättade kontrollprogram har utförts. Insatserna har resulterat i godkända reningsnivåer på det behandlade avloppsvattnet. Är dricksvattenledningarna på Källö-Knippla renoverade Dricksvattenledningarna på Källö-Knippla har blivit renoverade med hjälp av egen personal och av upphandlad entreprenör. Kan fastighetsägare innanför verksamhetsområdet erbjudas tillgång till dricksvatten samt till avloppsnätet Servisanslutningar har erbjudits i takt med beviljade bygglov. Utbyte av betäckningar Med hänsyn tagen till beläggningsprogrammet har betäckningar i gata bytts ut. Är ny va-taxa antagen Med hjälp av intern och extern personal har ny vataxa arbetats fram. Den nya taxan antogs av Kommunfullmäktige Har mängden slam minskat med 3% Under året har Pinans ARV bytt ut en av de två slamcentrifugerna mot en långsamtgående slamavvattnare. Testkörning har gjorts och målet är nått. 3

4 Verksamheten Prestationer Avloppsreningsverk (st) Avloppspumpstationer (st) Tryckstegringstationer (st) Reservoarer (st) Va-abonnemang (st) Inköpt vatten (tm3) Försålt vatten (tm3) Renad avloppsmängd (tm3) Drift, avloppsreningsverk Genom regelbunden egenkontroll har avloppsreningen vid de olika verken fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Producerat avloppsslam har hanterats/omhändertagits i slamsilo och borttransporten har utförts av Ragnsells. Drift, avloppsförsörjning Driftpersonal har medverkat vid utbyte av styr- och reglerskåp. Rörrensning av tryckavloppsledningar från renoverade avloppspumpstationer har inte utförts i den omfattning som önskas för att öka flödeskapaciteten och motverka svavelvätebildning. Service och reparation av avloppspumpar har utförts i egen pumpverkstad, Pinan. Kombinerat slam- och högtrycksfordon har liksom tidigare år utfört transporter av producerat slam från avloppsreningsverken på Hyppeln och Rörö till reningsverket Pinan. Fordonet har även använts vid såväl rengöring av avloppspumpstationer och ledningssystem som åtgärdande av avloppsstopp och slamtömningar av privata avloppstankar. Spillvattensystemet med pumpstationer och ledningsnät har driftkontrollerats med datorövervakning och egenkontroller. Göteborg Vatten levererar renvatten till leveranspunkter Lilla Varholmen och Hjuvik, därefter vidare via sjöledningar och distributionsanläggning ut till abonnenter. Hos abonnenterna har enligt lag 414 st vattenmätare med förlupen utesittningstid bytts ut. I takt med givna bygglov har va-ledningar och serviser byggts ut till nya fastigheter. Ventilbyten har utförts och 22 ventiler ersatts med nya. Inom distributionsnätet har läcksökningsarbete resulterat i att 15 läckor på huvudledning och 6 st läckor på serviser åtgärdats. Att minimera leveransavbrott till fastighet kommer att även fortsättningsvis att ha en viktig och hög prioritet i verksamheten. Kartverksamhet Driftdatasystemet VA-banken har ajourförts och uppdaterats. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor har upprättats till nyanslutna fastigheter. Kvalitet Kvalitetsarbete, allmän egenkontroll/besiktning för såväl renvatten som spillvattenanläggning skall utföras bl a. enligt årlig verksamhetsplan och dokumentation av insatser skall ombesörjas av ansvarig arbetsledare för va-drift. Kvalitetsarbetet vid leverans av renvatten omfattar även olika typer av åtgärder i enlighet med kontrollprogram bl a. spolningar, rengöringar och vattenprovtagningar på vägen från vatten-verk till Öckerös leveranspunkter och vidare till brukare. Va-enheten utför även reningsbehandling av förorenat avloppsvatten där bl a. fosfor, syreförbrukande ämnen och kväve borttages i reningsprocesser med kontinuerlig provtagning och analyskontroll. Periodisk besiktning Pinan utfördes i januari och miljörapport inlämnades till länsstyrelsen i mars. Drift, vattenförsörjning Renvattensystemet med ledningsnät och tillhörande installationer har kontinuerligt kontrollerats med bl a driftdatorövervakning. Spolningar av bestämda ledningsavsnitt har utförts enligt fastställt schema. 4

5 Verksamheten Entreprenader och köpt verksamhet Ajour primärkarta Lantmäteriet Analyser Eurofins AB, Göteborg Vatten Besiktningar, berg Sprängkonsult Byggkonsult Ö-Konsult AB Elarbeten Sture Olsson El, HH Elteknik, Elmaterial StorEl Entreprenör Hönö Schakt AB, Pumpteknik AB, HBM Dykentreprenad AB Inköp renvatten Va-verket Göteborg It-konsult Radius AB övervakning Juridisk konsult Stangdell & Wennerqvist Kemikalier Kemira, Univar AB, Nordkalk AB, Yara AB Krossmaterial Skanska Ledningsfönyelse Per Aarsleff Rörteknik Projektering Tyrens AB Pumpleverantörer Hidrostahl, Grundfos, Ahlsell Schaktningsarbete Schakt i Väst TV-inspektion Cleanpipe AB Va-konsulter RF, Norconsult, Sweco Va-material Ahlsell Investeringar Utfall Budget Tkr Renovering av vattenledningar Sjöledning Kalvsund-Grötö Sjöledning Smedmans-St Varholmen Tryckstegringsstation Röd sund Saneringsplan Datorisering Pinans reniningsverk Utbyte av betäckningar Arbetsfordon Utbyggnad servicer Pinan personal-/hygienutrymmen Utbyggnad serviser Renovering pumpstationer Utbyggnad dagvatten Renov vattenledningar Saneringsplan Slamcentrifug Kompressor Pinans reningsverk 72 0 Pumpar Björnhuvudet VA Norr Fiskregården Källö-Knippla Totalt Studiebesök Information om Öckerös spillvattenhantering har lämnats till grundskoleklasser vid studiebesök på Pinans avloppsreningsverk. Omläggning vatten Under året har kommunen med hjälp av entreprenör och egen personal lagt om vattenledningar på del av Källö-Knippla. De vägar som främst berördes var del av Hamnbergsvägen, del av Källövägen, Västra Hamnvägen, del av Lökekullsvägen samt del av Centrumvägen. Arbetet påbörjades i april och avslutades i december med uppehåll under sommarmånaderna. Syftet har varit att byta ut gamla segjärnsrör för en säkrare vattenleverans. Investeringar/reinvesteringar Totalt har tkr investerats/reinvesterats under året, vilket utförts och fördelats bl a enligt följande: Saneringsplan Under verksamhetsåret har utförts tv-inspektioner och förnyelseåtgärder med schaktfri teknik. Renoveringarna har blivit utförda på grund av att akutåtgärder varit nödvändiga med anledning av ledningskollaps. Arbetena har således blivit utförda efter direktupphandling. På Hönö har 140 m huvudledningar renoverats i Klåva industriområde och på Öckerö har 450 m huvudledningar renoverats i Långesandsvägen. 5

6 Verksamheten Dagvattenledningar Dagvattenledningar har anlagts bland annat enligt följande: Knippla Lökekullsvägen 72m Övrigt Inom kommande bostadsbebyggelse på Sandlyckeområdet på Hönö har ca 90 m dagvattenledningar lagts för att avvattna området. Dagvattenutbyggnad har även utförts i takt med givna bygglov. Avloppspumpstationer Som ett led i den årliga reinvesteringen i avloppspumpstationer har verksamheten bytt ut 12 pumpar i de olika pumpstationerna. Brutet vatten har även installerats i tre av stationerna. Detta arbete kommer att fortsätta. Avloppsreningsverk Under året har personal- och hygienutrymmet på Pinans avloppsreningsverk byggts om. Detta som en konsekvens av att inte blanda personal som arbetar med vatten med personal som arbetar med avlopp och för att på så sätt eliminera smittorisken. Vid Pinans avloppsreningsverk har också den ena av slamcentrifugerna bytts ut. Upphandling enligt LOU har utförts och uppdraget tilldelades Huber. Detta fick till följd att det blev en långsamtgående slamavvattnare som installerades istället för en ny centrifug. Mervärde för slamavvattnaren är bland annat bättre arbetsmiljö i och med att den har lägre buller än den förra samt lägre energikostnader. Uppföljning har gjorts och resultatet är mycket bra. Fordonsbyten Enligt utbytesschema har 1 st arbetsfordon bytts ut. Norr Fiskaregården, Källö-Knippla Exploateringen av etapp 1 och 2 på Norr Fiskaregården, Källlö-Knippla är slutförd vad gäller va och gata. Exploateringsavtal har skrivits för etapp 1. För etapp 2 skall exploateringsavtal skrivas under Barkfilter vid Pinans avloppsreningsverk, Hönö.

7 Personal Anställningar Under året har två medarbetare gått i pension. En av tjänsterna har nyrekryterats medan den andra tjänsten tillsatts sedan tidigare. Kurser Reningsverkspersonal har deltagit vid årets driftmaskinträffar. Personal har även deltagit vid den årliga användarträffen för Va-banken. Det har hållits utbildning i brandfarlig vara för del av personalen. Två av medarbetarna har deltagit diplomkurs för rörnät. Studieresor Årets studieresa gick till Hjörring där vi besökte vattenverket och tog del av hur reningsprocessen för dricksvattnet går till. Framtid Verksamheten har som tidigare nämnts behov av personal som motsvarar va-branchens kravnivåer. Attraktiva lönenivåer måste kunna erbjudas för att tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll kunna öka förutsättningarna för att locka kunniga och välutbildade medarbetare till va-verksamheten. Antal anställda i resp åldersintervall Ålder Statistikuppgift Totalt nov resp år Sjuknvaro Procent av tillgänglig arbetstid VA-enheten 1,97 1,99 1,69 Kommunen totalt 5,02 4,97 4,25 Arbetsmiljö Under verksamhetsåret har det genomförts 4 st arbetsplatsträffar och 2 st informationsmöten. Som ett led i främjandet av god arbetsmiljö skall egenkontroller och dokumentation genomföras på va-anläggningen vilket ombesörjs av ansvarig samordnare. På elanläggningen utförs egenkontroller och dokumentation av elansvarig enligt riktlinjer från elsäkerhetsverket. Tryckstegringsstation på Öckerö.

8 8 tio enna dem va-anläggning raö oit snenummokbinder nammassamman rednib gninkommunens ggälna-av annäm llaöar snummed mok öett rekkomplext cö syförlagda skcyrt i sarledningar. eubirtsid )grärenvatten f ålb( nettavne(blå R.ragfärg) nindeldistribueras adgalröföjs hcoi-dtrycksystem nal va krevtän till anslutna nä(röd hmo hfärg) co mettransporteras syspmup/sllafvläjvia s aivsjälvfalls/pumpsystem saretropsnart )gräf dör( nettaoch vllipsomhändertas.retnennoba Allmän va-anläggning VA-nätet Öckerö kommuns allmänna va-anläggning binder samman kommunens tio öar med ett komplext nätverk av land- och sjöförlagda ledningar. Renvatten (blå färg) distribueras i trycksystem till anslutna abonnenter. Spillvatten (röd färg) transporteras via självfalls/pumpsystem och omhändertas därefter i reningsanläggningar och renas före utsläpp i havet.

9 9 Katastrofpumpstation Bräddavlopp Avloppsreningsverk

10 Resultaträkning Resultaträkning Bokslut Budget Bokslut Bokslut Tkr Brukningsavgifter, not Anläggningsavgifter Periodisering årets anläggningsavgifter Årlig periodisering av anläggningsavgifter Övriga externa intäkter, not Upplösning av investeringsfond, not Förändring av kortfristig fordran på abonnentkollektivet, not Interna intäkter (inom kommunen), not Internränta Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Entreprenader, köp av verksamhet Övriga kostnader, not Avskrivningar, not Internränta, not Interna kostnader (inom kommunen), not Summa kostnader Verksamhetens resultat Ekonomisk kommentar Va-enheten redovisar ett underskott på -28 tkr. Verksamheten har mycket högre kostnader jämfört med budget för underhåll och verksamhetskostnader, tkr. Även intäkterna är högre jämfört med budget, 713 tkr. Internräntan inom kommunen sänktes vid årsskiftet från budgeterad 4,2 % till 2,9 % vilket påverkar kostnaderna med tkr. Anpassning till Rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning som innebär att del av anläggningsavgiften ska periodiseras påbörjades år Del av enhetens investeringsfond har enligt beslut i kommunfullmäktige återförts då verksamhetens underskott från åren inte beräknas vara återställt inom 3 år. 10

11 Balansräkning Balansräkning Tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar, not 9 Tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Pågående arbeten Summa anläggningstillgångar Långfristig fordran Öckerö kommun, not Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar, not Fordran abonnentkollektivet, not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital, not Ändrad redovisningsprincip Investeringsfond Återstående överuttag från tidigare år -813 Årets resultat 0 Summa eget kapital Långfristiga skulder, not 14 Investeringsfond Förutbetalda anläggningsavgifter Summa långfristiga skulder Skulder Långfristiga skuld kommunen Kortfristiga skulder, not Summa skulder Summa eget kapital och skulder

12 Noter Not 1 Taxor bruknings- och anläggningsavgifter Kommunens va-taxa har en konstruktion och text som mycket nära följer Svenskt Vattens basförslag från VAVP69 från Anläggningsavgifterna har periodiserats med hänsyn tagen till om anslutningen gällt nya utbyggnadsområden, förtätning inom befintligt va-nät eller kompletteringsanslutning. Not 2 Övriga externa intäkter Externa tjänster (tömning avloppstankar) Försäkringsersättningar Driftbidrag Försäljning fastigheter och inventarier Övrigt Not 3 Upplösning av investeringsfond Del av investeringsfond som gäller slamsilo har enligt beslut i kommunfullmäktige återförts då verksamhetens underskott från åren inte beräknas kunna återställas inom 3 år. Tidigare års underskott och återföring av avsättning har redovisats över resultatet. Avsättningen som återstår redovisas per som långfristig skuld. Upplösning av investeringsfonden sker med belopp motsvarande avskrivningskostnaden Periodiserad intäkt från investeringsfond Not 4 Interna intäkter inom kommunen Fördelning av gemensamma kostnader inom kommunen. Fördelningsprincip är kostnad/användare Not 5 övriga kostnader Anläggnings- och underhållsmaterial Inköp råvatten för distribution Konsulttjänster Lokalhyror Leasing Elkostnad Bränsle Transporter Förbrukningsmaterial Diverse övriga kostnader* * Se även information under not 3 Not 6 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådets skrift om avskrivningar, men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. År Tekniska anläggningar Inventarier, maskiner 5-10 Transportmedel 7 12

13 Noter Not 7 Internränta Verksamheten belastas med kommunens internränta, 2,9 % år 2012, på bokfört värde på anläggningstillgångar. Not 8 Interna kostnader inom kommunen Administrativ ersättning till IT- Personal- och Ekonomienheten har fördelats efter antal datorer, årsarbetare och beräknad nyttjandegrad. Vid fördelning av gemensamma kostnader för Centralförrådet har kostnaderna fördelats på antal användare. Not 9 Materiella anläggningstillgångar Verksamhetsfastigheter Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Försäljning/utrangering Utrangering avskrivning Årets avskrivning Utgående bokfört värde Tekniska anläggningar Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Försäljning/utrangering Utrangering avskrivning Årets avskrivning Utgående bokfört värde S:a verksamhetsfastigheter, tekniska anläggningar Maskiner, inventarier, fordon Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Försäljning/utrangering Utrangering avskrivning Årets avskrivning Utgående bokfört värde Pågående arbeten Tryckstegringsstation Röds sund 71 Summa pågående arbeten Avskrivningar tekniska anläggningar Avskrivningar maskiner, inventarier, fordon Summa avskrivningar Not 10 Långfristig fordran Under 2012 har ingen ränta tillgodoräknats verksamheten Omsättningstillgångar Not 11 Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader Kundfordringar Momsfordran

14 Not 12 Fordran abonnentkollektivet Fordran på abonnentkollektiv har redovisats över resultatet i samband med att del av investeringsfonden har återförts, tkr Återstående överuttag från tidigare år Underuttag 2010 (fordran på abonnentkollektivet) Underuttag 2011 (fordran på abonnentkollektivet) Underuttag 2012 (fordran på abonnentkollektivet) Återföring av investeringsfond Del av tidigare års överuttag -307 Fordran abonnentkollektivet 0 Summa omsättningstillgångar Not 13 Eget kapital Kommunfullmäktige har fattat beslut om att två investeringsprojekt ska finansieras med VA:s Eget kapital. Del av avsättningen har återförts Återstående del av avsättningen redovisas per som långfristig skuld Avsättningar Total avsättning till pensionskuld för va-enheten har inte kunnat beräknats. Avloppspumpstation på Grötö. 15

15 Not 14 Långfristiga skulder Investeringsfonden härrör sig från tidigare överuttag. Upplösning av fonden sker med belopp motsvarande anskrivningskostnad och redovisas som intäkt i resultaträkningen Investeringsfond Slamsilo Ventilationsanläggning Avgår årets periodisering Utgående värde Förutbetalda anläggningsavgifter Ingående värde Avgår årets periodisering -30 Årets anläggningsavgifter Årets direktintäkt Utgående värde Lån av kommunen Not 15 Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Leverantörsskulder Momsskuld Personalens källskatt Upplupna sociala avgifter Upplupna timlöner avseende december Upplupen semesterlöneskuld Pensionsskuld inkl löneskatt Summa kortfristiga skulder Pumpar vid avloppspumpstation på Hälsö.

16 VA-enhetens årsredovisning 2012 är enhetens redogörelse över verksamheten år 2012 till kommunfullmäktige och övriga intressenter. Årsredovisningen har producerats av VA-enheten i samarbete med övrig kommunförvaltning. VA-E N H E T E N Öckerö Tel E-post:

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2008 harryda.se MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Målgrupp för årsredovisningen Vattenverksamhetens årsredovisning är en redogörelse

Läs mer

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2010 harryda.se MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3

Läs mer

Verksamheten för vattentjänster ÅRSREDOVISNING 2014

Verksamheten för vattentjänster ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamheten för vattentjänster ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3 Drift, avloppsreningsverk 4 Drift spillvattenavledning 4 Drift dricksvattenverk

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

Årsredovisning 2014 VA-enheten Öckerö kommun

Årsredovisning 2014 VA-enheten Öckerö kommun Årsredovisning 2014 VA-enheten Öckerö kommun VA-E N H E T E N Verksamhetsberättelse Året som gått Under år 2013 fick samhällsbyggnad i uppdrag av Kommunstyrelsen att utreda om det gick att pumpa kommunens

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Berggren, 2015-05-04 Antagen av: Kommunfullmäktige 2015-06-15 83 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp VA årsrapport 2014 TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp Årsrapport 2014 för VA-verksamheten inom Lidköpings kommun Förvaltningsberättelse Enhetens uppdrag/verksamhet Enheten svarar för produktion och distribution

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2012 MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Version 2013-01-25 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2014

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2014 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2014 1 Förvaltningsberättelse Inledning Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen

Läs mer

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten Årsredovisning för 2009-01-01 2009-12-31 2 (7) Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 1 2012 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland

Läs mer

VA årsrapport TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp

VA årsrapport TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp VA årsrapport 2013 TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp Årsrapport 2013 för VA-verksamheten inom Lidköpings kommun Förvaltningsberättelse Enhetens uppdrag/verksamhet Enheten svarar för produktion och distribution

Läs mer

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2013 MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3 Drift, avloppsreningsverk

Läs mer

Dorotea kommun. VA-särredovisning Fastställd av kommunfullmäktige [datum],

Dorotea kommun. VA-särredovisning Fastställd av kommunfullmäktige [datum], Dorotea kommun VA-särredovisning 2013 Fastställd av kommunfullmäktige [datum], Särredovisning från GVA-enheten Vatten- och avloppsenheten (VA) ansvarar för drift och underhåll av de allmänna vatten- och

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6 Vatten- och avloppsverksamheten i Region Gotland 2015 O m sl a gs bi l d : I n t a gsl e d ni n g vi d H er r vi ks av s al t ni n g sv e rk T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Nära i Kinda - Året om Årsredovisning 2013 VA-verksamheten - 1 VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 3 Ekonomi

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2011 harryda.se MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3

Läs mer

Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2011 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2011 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2011 2010 2009 2008 2007 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 3 949 3 784 4 024 2 800 2 283 Gåvor 90-konto 39 1 5 0 0 Medlemsavgifter 22 19 15

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

VA årsrapport TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp

VA årsrapport TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp VA årsrapport 2015 TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp Årsrapport 2015 för VA-verksamheten inom Lidköpings kommun Förvaltningsberättelse Enhetens uppdrag/verksamhet Enheten svarar för produktion och distribution

Läs mer

Årsredovisning VA-verksamheten 2015

Årsredovisning VA-verksamheten 2015 Tekniska förvaltningen Karin Henberg,0550-881 63 Karin.henberg@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-25 Tn/2014:66 Sida 1(1) Årsredovisning VA-verksamheten 2015 Förslag till beslut Tekniska nämnden

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. VA- Enheten. Årsredovisning för 2010-01-01 2010-12-31

Arvidsjaurs kommun. VA- Enheten. Årsredovisning för 2010-01-01 2010-12-31 Arvidsjaurs kommun VA- Enheten Årsredovisning för 2010-01-01 2010-12-31 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom kommunens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLAN VA-VERKSAMHETEN 2010

DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLAN VA-VERKSAMHETEN 2010 DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLAN VA-VERKSAMHETEN 2010 Plan Antagen av tekniska nämnden 2010-01-18 3 Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA i Besöksadress: Kungsgatan 45 Telefon, växel: 0322-600 600 i Telefax: 0322-600 960

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Checklista för särredovisning inom VA-branschen

Checklista för särredovisning inom VA-branschen Checklista för särredovisning inom VA-branschen Denna checklista är upprättad av Mattias Haraldsson vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund på uppdrag av Svenskt Vatten. Senast uppdaterad

Läs mer

Årsbokslut per 2007-12-31

Årsbokslut per 2007-12-31 1(8) KFUK-KFUM Ängsholmen Org nr Årsbokslut per 2007-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - noter 5 2(8) Resultaträkning 2007 2006 Verksamhetens intäkter Deltagaravgifter 1 866 405

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun 2013 Kläppens reningsverk utbyggt och renoverat 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) 1(10) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), får härmed avge årsredovisning för 2008. Allmänt om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE VATTEN

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE VATTEN SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE VATTEN SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB - AFFÄRSOMRÅDE VATTEN Styrelsen och verkställande direktören för Västervik Miljö & Energi

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen.

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. 5 b) BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. Styrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna.

Läs mer

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231 Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 Rörelsens kostnader Drift 2,3-924 633-899 897 Löpande underhåll -86 196-125 733

Läs mer

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service Att ansluta till kommunalt VA Skövde VA, sektor service Kommunalt vatten och avlopp Funderar du på vad kommunalt vatten och avlopp är? Varför du måste ansluta din fastighet när du bygger ett nytt hus innanför

Läs mer

Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013

Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013 Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013 1 Bokslut 2013 Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun 2013 Inledning VA-avdelningens huvuduppgift är att:

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer