Årsredovisning 2012 VA-enheten Öckerö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 VA-enheten Öckerö kommun"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 VA-enheten Öckerö kommun VA-E N H E T E N

2 Verksamhetsberättelse Riksdagen antog en ny vattentjänstlag år Lagen ställer krav på att verksamheten skall särredovisas och att särskild balans- och resultaträkning upprättas. Va-verksamheten är särredovisad när det gäller drift, däremot redovisas inte verksamheten som egen balansenhet, tillgångar och skulder ingår i kommunens balansräkning. Identifiering av tillgångar och skulder som härrör till va-verksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per har upprättats. Verksamheten följer kommunens redovisningsprinciper. Året som gått Under år 2012 skedde en omorganisation som innebar att Samhällsbyggnadsnämnden upplöstes och ersattes av en plan-, bygg- och miljönämnd där myndighetsbeslut fattas medan resterande frågor övergick till Kommunstyrelsen. Detta fick också till följd att Samhällsbyggnad inte längre har en förvaltningschef utan en verksamhetschef som är underställd kommunchefen. Kommunchefen är tillika förvaltningschef för de verksamheter som ligger under Kommunstyrelsen. Liksom föregående verksamhetsår är rapportering, kontroll, övervakning, insyn och krav av olika slag ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal som övriga önskemål rörande miljö, kvalitet, säkerställande och utförande. Va-verksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv och reinvesteringsmedel säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla va-anläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en tillfredställande va-försörjning. Lisette Larsson VA-chef Omslagsbild: Flygfoto över Källö-Knippla. Under 2012 genomfördes stora omläggningar av vattenledningar på Källö-Knippla.

3 Verksamheten I Öckerö kommun är verksamheten organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande Arne Lernhag Samhällsbyggnadschef Robert Svensson Va-chef Lisette Larsson Antal anställda 24 st. Inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp verka för en god försörjning enligt gällande lagar, föreskrifter och direktiv. Inom verksamhetsområdet skall vi: distribuera renvatten av godkänd kvalitet och kvantitet omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare transport till recipient omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter utföra drift och underhåll av kommunens landoch sjöförlagda ledningsnät, reningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer genomföra erforderliga drift/underhållsarbeten och reinvesteringar för att vidmakthålla en god vatten- och avloppsförsörjning utföra investeringar i form av utbyggnad av va-nätet med tillhörande anläggningar för tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid ajourhållning av digitaliserat va-kartverk Det åvilar va-chefen att vara sakkunnig i va-frågor, genomföra olika utredningar och besvara allmänheten i frågor av va-teknisk karaktär. Måluppfyllelse Distribuera renvatten av godkänd kvalitet och tillräcklig kvantitet Vattenleveransen har driftövervakats och volymer registrerats för olika delar av verksamhetsområdet. Åtgärder vid läckage i ledningsnätt har genomförts med söknings- och lagningsarbeten. Ställda reningskrav på behandlat avloppsvatten vid reningsverken skall vara uppfylld Driftinsatser enligt upprättade kontrollprogram har utförts. Insatserna har resulterat i godkända reningsnivåer på det behandlade avloppsvattnet. Är dricksvattenledningarna på Källö-Knippla renoverade Dricksvattenledningarna på Källö-Knippla har blivit renoverade med hjälp av egen personal och av upphandlad entreprenör. Kan fastighetsägare innanför verksamhetsområdet erbjudas tillgång till dricksvatten samt till avloppsnätet Servisanslutningar har erbjudits i takt med beviljade bygglov. Utbyte av betäckningar Med hänsyn tagen till beläggningsprogrammet har betäckningar i gata bytts ut. Är ny va-taxa antagen Med hjälp av intern och extern personal har ny vataxa arbetats fram. Den nya taxan antogs av Kommunfullmäktige Har mängden slam minskat med 3% Under året har Pinans ARV bytt ut en av de två slamcentrifugerna mot en långsamtgående slamavvattnare. Testkörning har gjorts och målet är nått. 3

4 Verksamheten Prestationer Avloppsreningsverk (st) Avloppspumpstationer (st) Tryckstegringstationer (st) Reservoarer (st) Va-abonnemang (st) Inköpt vatten (tm3) Försålt vatten (tm3) Renad avloppsmängd (tm3) Drift, avloppsreningsverk Genom regelbunden egenkontroll har avloppsreningen vid de olika verken fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Producerat avloppsslam har hanterats/omhändertagits i slamsilo och borttransporten har utförts av Ragnsells. Drift, avloppsförsörjning Driftpersonal har medverkat vid utbyte av styr- och reglerskåp. Rörrensning av tryckavloppsledningar från renoverade avloppspumpstationer har inte utförts i den omfattning som önskas för att öka flödeskapaciteten och motverka svavelvätebildning. Service och reparation av avloppspumpar har utförts i egen pumpverkstad, Pinan. Kombinerat slam- och högtrycksfordon har liksom tidigare år utfört transporter av producerat slam från avloppsreningsverken på Hyppeln och Rörö till reningsverket Pinan. Fordonet har även använts vid såväl rengöring av avloppspumpstationer och ledningssystem som åtgärdande av avloppsstopp och slamtömningar av privata avloppstankar. Spillvattensystemet med pumpstationer och ledningsnät har driftkontrollerats med datorövervakning och egenkontroller. Göteborg Vatten levererar renvatten till leveranspunkter Lilla Varholmen och Hjuvik, därefter vidare via sjöledningar och distributionsanläggning ut till abonnenter. Hos abonnenterna har enligt lag 414 st vattenmätare med förlupen utesittningstid bytts ut. I takt med givna bygglov har va-ledningar och serviser byggts ut till nya fastigheter. Ventilbyten har utförts och 22 ventiler ersatts med nya. Inom distributionsnätet har läcksökningsarbete resulterat i att 15 läckor på huvudledning och 6 st läckor på serviser åtgärdats. Att minimera leveransavbrott till fastighet kommer att även fortsättningsvis att ha en viktig och hög prioritet i verksamheten. Kartverksamhet Driftdatasystemet VA-banken har ajourförts och uppdaterats. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor har upprättats till nyanslutna fastigheter. Kvalitet Kvalitetsarbete, allmän egenkontroll/besiktning för såväl renvatten som spillvattenanläggning skall utföras bl a. enligt årlig verksamhetsplan och dokumentation av insatser skall ombesörjas av ansvarig arbetsledare för va-drift. Kvalitetsarbetet vid leverans av renvatten omfattar även olika typer av åtgärder i enlighet med kontrollprogram bl a. spolningar, rengöringar och vattenprovtagningar på vägen från vatten-verk till Öckerös leveranspunkter och vidare till brukare. Va-enheten utför även reningsbehandling av förorenat avloppsvatten där bl a. fosfor, syreförbrukande ämnen och kväve borttages i reningsprocesser med kontinuerlig provtagning och analyskontroll. Periodisk besiktning Pinan utfördes i januari och miljörapport inlämnades till länsstyrelsen i mars. Drift, vattenförsörjning Renvattensystemet med ledningsnät och tillhörande installationer har kontinuerligt kontrollerats med bl a driftdatorövervakning. Spolningar av bestämda ledningsavsnitt har utförts enligt fastställt schema. 4

5 Verksamheten Entreprenader och köpt verksamhet Ajour primärkarta Lantmäteriet Analyser Eurofins AB, Göteborg Vatten Besiktningar, berg Sprängkonsult Byggkonsult Ö-Konsult AB Elarbeten Sture Olsson El, HH Elteknik, Elmaterial StorEl Entreprenör Hönö Schakt AB, Pumpteknik AB, HBM Dykentreprenad AB Inköp renvatten Va-verket Göteborg It-konsult Radius AB övervakning Juridisk konsult Stangdell & Wennerqvist Kemikalier Kemira, Univar AB, Nordkalk AB, Yara AB Krossmaterial Skanska Ledningsfönyelse Per Aarsleff Rörteknik Projektering Tyrens AB Pumpleverantörer Hidrostahl, Grundfos, Ahlsell Schaktningsarbete Schakt i Väst TV-inspektion Cleanpipe AB Va-konsulter RF, Norconsult, Sweco Va-material Ahlsell Investeringar Utfall Budget Tkr Renovering av vattenledningar Sjöledning Kalvsund-Grötö Sjöledning Smedmans-St Varholmen Tryckstegringsstation Röd sund Saneringsplan Datorisering Pinans reniningsverk Utbyte av betäckningar Arbetsfordon Utbyggnad servicer Pinan personal-/hygienutrymmen Utbyggnad serviser Renovering pumpstationer Utbyggnad dagvatten Renov vattenledningar Saneringsplan Slamcentrifug Kompressor Pinans reningsverk 72 0 Pumpar Björnhuvudet VA Norr Fiskregården Källö-Knippla Totalt Studiebesök Information om Öckerös spillvattenhantering har lämnats till grundskoleklasser vid studiebesök på Pinans avloppsreningsverk. Omläggning vatten Under året har kommunen med hjälp av entreprenör och egen personal lagt om vattenledningar på del av Källö-Knippla. De vägar som främst berördes var del av Hamnbergsvägen, del av Källövägen, Västra Hamnvägen, del av Lökekullsvägen samt del av Centrumvägen. Arbetet påbörjades i april och avslutades i december med uppehåll under sommarmånaderna. Syftet har varit att byta ut gamla segjärnsrör för en säkrare vattenleverans. Investeringar/reinvesteringar Totalt har tkr investerats/reinvesterats under året, vilket utförts och fördelats bl a enligt följande: Saneringsplan Under verksamhetsåret har utförts tv-inspektioner och förnyelseåtgärder med schaktfri teknik. Renoveringarna har blivit utförda på grund av att akutåtgärder varit nödvändiga med anledning av ledningskollaps. Arbetena har således blivit utförda efter direktupphandling. På Hönö har 140 m huvudledningar renoverats i Klåva industriområde och på Öckerö har 450 m huvudledningar renoverats i Långesandsvägen. 5

6 Verksamheten Dagvattenledningar Dagvattenledningar har anlagts bland annat enligt följande: Knippla Lökekullsvägen 72m Övrigt Inom kommande bostadsbebyggelse på Sandlyckeområdet på Hönö har ca 90 m dagvattenledningar lagts för att avvattna området. Dagvattenutbyggnad har även utförts i takt med givna bygglov. Avloppspumpstationer Som ett led i den årliga reinvesteringen i avloppspumpstationer har verksamheten bytt ut 12 pumpar i de olika pumpstationerna. Brutet vatten har även installerats i tre av stationerna. Detta arbete kommer att fortsätta. Avloppsreningsverk Under året har personal- och hygienutrymmet på Pinans avloppsreningsverk byggts om. Detta som en konsekvens av att inte blanda personal som arbetar med vatten med personal som arbetar med avlopp och för att på så sätt eliminera smittorisken. Vid Pinans avloppsreningsverk har också den ena av slamcentrifugerna bytts ut. Upphandling enligt LOU har utförts och uppdraget tilldelades Huber. Detta fick till följd att det blev en långsamtgående slamavvattnare som installerades istället för en ny centrifug. Mervärde för slamavvattnaren är bland annat bättre arbetsmiljö i och med att den har lägre buller än den förra samt lägre energikostnader. Uppföljning har gjorts och resultatet är mycket bra. Fordonsbyten Enligt utbytesschema har 1 st arbetsfordon bytts ut. Norr Fiskaregården, Källö-Knippla Exploateringen av etapp 1 och 2 på Norr Fiskaregården, Källlö-Knippla är slutförd vad gäller va och gata. Exploateringsavtal har skrivits för etapp 1. För etapp 2 skall exploateringsavtal skrivas under Barkfilter vid Pinans avloppsreningsverk, Hönö.

7 Personal Anställningar Under året har två medarbetare gått i pension. En av tjänsterna har nyrekryterats medan den andra tjänsten tillsatts sedan tidigare. Kurser Reningsverkspersonal har deltagit vid årets driftmaskinträffar. Personal har även deltagit vid den årliga användarträffen för Va-banken. Det har hållits utbildning i brandfarlig vara för del av personalen. Två av medarbetarna har deltagit diplomkurs för rörnät. Studieresor Årets studieresa gick till Hjörring där vi besökte vattenverket och tog del av hur reningsprocessen för dricksvattnet går till. Framtid Verksamheten har som tidigare nämnts behov av personal som motsvarar va-branchens kravnivåer. Attraktiva lönenivåer måste kunna erbjudas för att tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll kunna öka förutsättningarna för att locka kunniga och välutbildade medarbetare till va-verksamheten. Antal anställda i resp åldersintervall Ålder Statistikuppgift Totalt nov resp år Sjuknvaro Procent av tillgänglig arbetstid VA-enheten 1,97 1,99 1,69 Kommunen totalt 5,02 4,97 4,25 Arbetsmiljö Under verksamhetsåret har det genomförts 4 st arbetsplatsträffar och 2 st informationsmöten. Som ett led i främjandet av god arbetsmiljö skall egenkontroller och dokumentation genomföras på va-anläggningen vilket ombesörjs av ansvarig samordnare. På elanläggningen utförs egenkontroller och dokumentation av elansvarig enligt riktlinjer från elsäkerhetsverket. Tryckstegringsstation på Öckerö.

8 8 tio enna dem va-anläggning raö oit snenummokbinder nammassamman rednib gninkommunens ggälna-av annäm llaöar snummed mok öett rekkomplext cö syförlagda skcyrt i sarledningar. eubirtsid )grärenvatten f ålb( nettavne(blå R.ragfärg) nindeldistribueras adgalröföjs hcoi-dtrycksystem nal va krevtän till anslutna nä(röd hmo hfärg) co mettransporteras syspmup/sllafvläjvia s aivsjälvfalls/pumpsystem saretropsnart )gräf dör( nettaoch vllipsomhändertas.retnennoba Allmän va-anläggning VA-nätet Öckerö kommuns allmänna va-anläggning binder samman kommunens tio öar med ett komplext nätverk av land- och sjöförlagda ledningar. Renvatten (blå färg) distribueras i trycksystem till anslutna abonnenter. Spillvatten (röd färg) transporteras via självfalls/pumpsystem och omhändertas därefter i reningsanläggningar och renas före utsläpp i havet.

9 9 Katastrofpumpstation Bräddavlopp Avloppsreningsverk

10 Resultaträkning Resultaträkning Bokslut Budget Bokslut Bokslut Tkr Brukningsavgifter, not Anläggningsavgifter Periodisering årets anläggningsavgifter Årlig periodisering av anläggningsavgifter Övriga externa intäkter, not Upplösning av investeringsfond, not Förändring av kortfristig fordran på abonnentkollektivet, not Interna intäkter (inom kommunen), not Internränta Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Entreprenader, köp av verksamhet Övriga kostnader, not Avskrivningar, not Internränta, not Interna kostnader (inom kommunen), not Summa kostnader Verksamhetens resultat Ekonomisk kommentar Va-enheten redovisar ett underskott på -28 tkr. Verksamheten har mycket högre kostnader jämfört med budget för underhåll och verksamhetskostnader, tkr. Även intäkterna är högre jämfört med budget, 713 tkr. Internräntan inom kommunen sänktes vid årsskiftet från budgeterad 4,2 % till 2,9 % vilket påverkar kostnaderna med tkr. Anpassning till Rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning som innebär att del av anläggningsavgiften ska periodiseras påbörjades år Del av enhetens investeringsfond har enligt beslut i kommunfullmäktige återförts då verksamhetens underskott från åren inte beräknas vara återställt inom 3 år. 10

11 Balansräkning Balansräkning Tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar, not 9 Tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Pågående arbeten Summa anläggningstillgångar Långfristig fordran Öckerö kommun, not Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar, not Fordran abonnentkollektivet, not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital, not Ändrad redovisningsprincip Investeringsfond Återstående överuttag från tidigare år -813 Årets resultat 0 Summa eget kapital Långfristiga skulder, not 14 Investeringsfond Förutbetalda anläggningsavgifter Summa långfristiga skulder Skulder Långfristiga skuld kommunen Kortfristiga skulder, not Summa skulder Summa eget kapital och skulder

12 Noter Not 1 Taxor bruknings- och anläggningsavgifter Kommunens va-taxa har en konstruktion och text som mycket nära följer Svenskt Vattens basförslag från VAVP69 från Anläggningsavgifterna har periodiserats med hänsyn tagen till om anslutningen gällt nya utbyggnadsområden, förtätning inom befintligt va-nät eller kompletteringsanslutning. Not 2 Övriga externa intäkter Externa tjänster (tömning avloppstankar) Försäkringsersättningar Driftbidrag Försäljning fastigheter och inventarier Övrigt Not 3 Upplösning av investeringsfond Del av investeringsfond som gäller slamsilo har enligt beslut i kommunfullmäktige återförts då verksamhetens underskott från åren inte beräknas kunna återställas inom 3 år. Tidigare års underskott och återföring av avsättning har redovisats över resultatet. Avsättningen som återstår redovisas per som långfristig skuld. Upplösning av investeringsfonden sker med belopp motsvarande avskrivningskostnaden Periodiserad intäkt från investeringsfond Not 4 Interna intäkter inom kommunen Fördelning av gemensamma kostnader inom kommunen. Fördelningsprincip är kostnad/användare Not 5 övriga kostnader Anläggnings- och underhållsmaterial Inköp råvatten för distribution Konsulttjänster Lokalhyror Leasing Elkostnad Bränsle Transporter Förbrukningsmaterial Diverse övriga kostnader* * Se även information under not 3 Not 6 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådets skrift om avskrivningar, men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. År Tekniska anläggningar Inventarier, maskiner 5-10 Transportmedel 7 12

13 Noter Not 7 Internränta Verksamheten belastas med kommunens internränta, 2,9 % år 2012, på bokfört värde på anläggningstillgångar. Not 8 Interna kostnader inom kommunen Administrativ ersättning till IT- Personal- och Ekonomienheten har fördelats efter antal datorer, årsarbetare och beräknad nyttjandegrad. Vid fördelning av gemensamma kostnader för Centralförrådet har kostnaderna fördelats på antal användare. Not 9 Materiella anläggningstillgångar Verksamhetsfastigheter Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Försäljning/utrangering Utrangering avskrivning Årets avskrivning Utgående bokfört värde Tekniska anläggningar Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Försäljning/utrangering Utrangering avskrivning Årets avskrivning Utgående bokfört värde S:a verksamhetsfastigheter, tekniska anläggningar Maskiner, inventarier, fordon Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Försäljning/utrangering Utrangering avskrivning Årets avskrivning Utgående bokfört värde Pågående arbeten Tryckstegringsstation Röds sund 71 Summa pågående arbeten Avskrivningar tekniska anläggningar Avskrivningar maskiner, inventarier, fordon Summa avskrivningar Not 10 Långfristig fordran Under 2012 har ingen ränta tillgodoräknats verksamheten Omsättningstillgångar Not 11 Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader Kundfordringar Momsfordran

14 Not 12 Fordran abonnentkollektivet Fordran på abonnentkollektiv har redovisats över resultatet i samband med att del av investeringsfonden har återförts, tkr Återstående överuttag från tidigare år Underuttag 2010 (fordran på abonnentkollektivet) Underuttag 2011 (fordran på abonnentkollektivet) Underuttag 2012 (fordran på abonnentkollektivet) Återföring av investeringsfond Del av tidigare års överuttag -307 Fordran abonnentkollektivet 0 Summa omsättningstillgångar Not 13 Eget kapital Kommunfullmäktige har fattat beslut om att två investeringsprojekt ska finansieras med VA:s Eget kapital. Del av avsättningen har återförts Återstående del av avsättningen redovisas per som långfristig skuld Avsättningar Total avsättning till pensionskuld för va-enheten har inte kunnat beräknats. Avloppspumpstation på Grötö. 15

15 Not 14 Långfristiga skulder Investeringsfonden härrör sig från tidigare överuttag. Upplösning av fonden sker med belopp motsvarande anskrivningskostnad och redovisas som intäkt i resultaträkningen Investeringsfond Slamsilo Ventilationsanläggning Avgår årets periodisering Utgående värde Förutbetalda anläggningsavgifter Ingående värde Avgår årets periodisering -30 Årets anläggningsavgifter Årets direktintäkt Utgående värde Lån av kommunen Not 15 Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Leverantörsskulder Momsskuld Personalens källskatt Upplupna sociala avgifter Upplupna timlöner avseende december Upplupen semesterlöneskuld Pensionsskuld inkl löneskatt Summa kortfristiga skulder Pumpar vid avloppspumpstation på Hälsö.

16 VA-enhetens årsredovisning 2012 är enhetens redogörelse över verksamheten år 2012 till kommunfullmäktige och övriga intressenter. Årsredovisningen har producerats av VA-enheten i samarbete med övrig kommunförvaltning. VA-E N H E T E N Öckerö Tel E-post:

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Verksamheten för avfallstjänster ÅRSREDOVISNING 2014

Verksamheten för avfallstjänster ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamheten för avfallstjänster ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten 3 Uppdrag 3 Verksamheten, forts 4 Renova AB 4 Insamlingsentreprenörer 4 Bråta

Läs mer

VA-redovisning 2013. Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln

VA-redovisning 2013. Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln VA-redovisning 2013 Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2013 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...13 Balansräkning...14 Kassaflödesanalys...16 Tilläggsupplysningar...17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

Destination: Norrtälje

Destination: Norrtälje Antal schaktmaskiner: 6 st dumprar: 2 st Destination: Norrtälje PLATS: N 59 3,901 E 18 15,706 PROJEKT: VA-PROJEKT VALLENTUNA STARTDATUM: 2012 FÄRDIGDATUM: 2016/2017 RÖRLÄNGD: 4,5 MIL PROJEKTÄGARE: NORRVATTEN

Läs mer

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun 2013 Kläppens reningsverk utbyggt och renoverat 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Gästrike Vattens vision

Gästrike Vattens vision Årsredovisning 2014 Gästrike Vattens vision Gästrike Vatten är en förebild för ett modernt VA-bolag i Sverige. Vi är i ständig utveckling med att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en

Läs mer

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva.

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva. Årsrapport 2007 Innehåll Vd:s visioner.................................................................................. 3 Naturlig förebild...4 Personal...6 Miljö...7 Vatten & Avlopp............................................................................

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning 2013

Västervik Miljö & Energi. Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning 2013 Västervik Miljö & Energi Västervik Miljö & Energi AB Årsredovisning 2013 VD Per Allerth har ordet Ett av bolagets mest händelserika år Innehållsförteckning vd har ordet 2013 får vi räkna in som ett av

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Innehåll INLEDNING Kommunledningen har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Finansiell analys

Läs mer

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning Salems kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förvaltningsberättelse 3 Ekonomiska nyckeltal 8 Koncernöversikt 9 Redovisningsprinciper 11 Sammanställningar: Resultaträkning

Läs mer

Dagordning. Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 19 mars 2015 kl. 9.30. Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket

Dagordning. Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 19 mars 2015 kl. 9.30. Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket 1(1) Grödinge den 4 mars 2015 Dagordning Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 19 mars 2015 kl. 9.30 Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och vice ordförande

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB För dig. För miljön. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Läs mer

Bekväm vardag. Verksamhetsplan 2015 2017

Bekväm vardag. Verksamhetsplan 2015 2017 Bekväm vardag Verksamhetsplan 2015 2017 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun och affärsidé för bolaget 4 Organisation 6 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-09

Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (s), (c), (mp), (fp), (ksff) (m), (v) (kd) Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Olle Olsson (kd) Said Lundin (s) Joakim

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04

Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04 Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04 1 Gagnefs Teknik AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 20 3 1 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncern redovisning. Innehåll VD har ordet.... 4 Viktiga händelser

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2 DELÅRSRAPPORT 2015 INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET...1 EKONOMISK SAMMANFATTNING...2 FÖRVALTNINGSBERSÄTTELSER UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL...4 UTVÄRDERING AV EKONOMISK STÄLLNING...9 PERSONALREDOVISNING...12

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer