Årsredovisning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011 www.lul.se"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2

3 Årsredovisning 2011

4 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Olika nivåer i politiken 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration 4 Styrelser 4 Nämnder 5 Beredningar 5 Tjänstemannaorganisationen 5 Detta är Landstinget i Uppsala län 6 Vård och tandvård 6 Medarbetare 6 Vad kostar vården egentligen? i siffror 6 En genomsnittlig dag 6 Dessutom 6 Regional verksamhet, bolag och stiftelser 30 Regionförbundet Uppsala län 30 Upplands Lokaltrafik AB (UL) 30 Musik i Uppland 30 Upplandsstiftelsen 31 Upplandsmuseet 31 Ekonomi 31 Resultatanalys 31 Balanskrav 32 Verksamhetens nettokostnad och finansiering 32 Skatteintäkter 32 Generella statsbidrag och utjämning 32 Verksamhetens intäkter 33 Verksamhetens kostnader 33 Investeringar 34 Likviditet och långfristiga placeringar 35 Soliditet 35 Pensionsskuld 36 Nämnders och förvaltningars ekonomiska resultat 37 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 Året i korthet 8 Verksamhetens uppdrag och mål 10 God ekonomisk hushållning 10 Hälso- och sjukvård 11 Grupper med särskilda behov i hälso- och sjukvården 13 Kvalitet i hälso- och sjukvården 16 Ersättningssystem inom hälso- och sjukvården 21 Internationell, nationell och regional samverkan inom sjukvårdsområdet 22 Patientavgifter 22 Attraktiv arbetsgivare 22 Miljöarbete 23 Kulturverksamhet 25 Vårdproduktion 26 Specialistvård Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping 26 Primärvård 27 Habilitering och hjälpmedel 27 Folktandvården 28 Vårdproduktion i extern regi 28 FINANSIELLT BOKSLUT 39 Resultaträkning 39 Balansräkning 40 Kassaflödesanalys 41 Noter till resultaträkningen 42 Noter till balansräkningen 45 Tillämpade redovisningsprinciper 51 Ekonomiska definitioner 53 Förvaltningarnas balanserade resultat 54 Sammanställd resultatredovisning 55 Interna kontrollplaner 56 Intern kontroll NYCKELTAL INOM PERSONALOMRÅDET 57 Revisionsberättelse avseende 2011 års förvaltning 59 Grafisk form, layout och original: Byrå4, Uppsala 2012 Tryck: Exaktaprinting, april 2012 Foto: Johan Wahlgren, Staffan Claesson och Kenneth Gunnarsson Fler exemplar av årsredovisningen beställs via

5 inledning Landstingsstyrelsens ordförande har ordet Utmaningar för ett växande län Uppsala län fortsatte att växa kraftigt under 2011 och är nu landets femte i storlek. En växande befolkning är mycket positivt men resulterar också i nya utmaningar inom alla landstingets ansvarsområden. Under 2011 slutfördes förhandlingarna med länets kommuner om huvudmannaskap för den nya kollektivtrafikmyndigheten, en ny politisk organisation trädde i kraft efter valet, nya närvårdsenheter etablerades i Enköping och Östhammar, och ännu ett rikssjukvårdsuppdrag, kraniofacialkirurgi, anförtroddes landstinget i Uppsala län. Avtal tecknades också med landstingen i norra sjukvårdsregionen om samverkan, flera strategiska forskningssatsningar med koppling till landstinget sjösattes och en utredning om länets kulturinstitutioner genomfördes. Samtidigt med detta fortgick en löpande verksamhet inom landstingets kärnområden. Ett landsting är mer än en viktig producent av hälso- och sjukvård. I vår verksamhetsidé framgår att vi hjälper alla invånare i länet att vara friska och må bra. I det ingår att bidra till en god tillväxt, låg arbetslöshet, rikt kulturliv och ett bra allmänt hälsoläge. Men en framgångsrik verksamhet kan aldrig luta sig tillbaka och vara tillfreds med sakernas tillstånd. Ett ständigt förbättringsarbete måste pågå, i alla verksamheter och på alla plan. Vårt landsting måste hela tiden vara på väg framåt, i ständig förnyelse. Det saknas inte utmaningar. Vissa av dem är nya, andra är sedan lång tid kända och därmed allt viktigare att prioritera. Väntetiderna till den specialiserade vården är fortfarande alldeles för långa. Det leder till onödigt lidande för människor och kan också äventyra förtroendet för den svenska sjukvårdsmodellen. Landstinget har ett i många delar ålderstiget fastighetsbestånd som måste åtgärdas, vilket är ytterst kostsamt. Kollektivtrafikens andel av den totala trafiken ska öka, vilket samtidigt måste ske med ett fast grepp om kostnaderna. Allt detta kräver tydliga prioriteringar för att vi ska kunna ta ansvar för landstingets ekonomi. Därmed kvarstår ytterligare en mycket viktig utmaning, nämligen att hålla den totala kostnadsutvecklingen i ett hårt grepp. Jämfört med många andra landsting har Landstinget i Uppsala län en god ekonomi, men riskerna inför framtiden är stora om vi inte klarar att anpassa kostnaderna till den ekonomiska ramen. Därför väntar ett fortsatt arbete med att göra verksamheten effektiv samtidigt som människor som lever och verkar i vårt län har rättmätiga krav på en god service. Den balansgången fortsätter att vara landstingets övergripande uppgift. Erik Weiman

6 Landstingets styrning och organisation Förtroendemannaorganisationen Landstingsrevisionen Landstingsfullmäktige Utskott för demokrati, jämställdhet och integration Landstingsstyrelsen Kulturnämnden Landstingsrådsberedningen Produktionsstyrelsen Kollektivtrafiknämnden Patientnämnden Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Arbetsutskott Mellersta Länshandikapprådet länsdelsberedningen Pensionärsrådet Norra länsdelsberedningen Länsdelsberedningsutskott Mellersta länsdelsberedningen Länsdelsberedningsutskott Södra länsdelsberedningen Länsdelsberedningsutskott Stiftelsen Musik i Uppland Stiftelsen Upplandsmuseet Varuförsörjningsnämnden Kostnämnden Den politiska organisationen Landstinget är en politiskt styrd organisation. I samband med val till riksdagen vart fjärde år sker även val till kommunen och landstinget. Invånarna väljer då vilka politiker som ska styra landstinget. Vid senaste valet fick Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna tillsammans flest röster. Dessa partier utgör majoriteten i landstinget. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Västerpartiet och Sverigedemokraterna utgör oppositionen. Olika nivåer i politiken Politikerna arbetar på olika nivåer; i landstingsfullmäktige, styrelser, beredningar och nämnder. Landstingsfullmäktige 71 politiker är ledamöter i landstingsfullmäktige. Riksdagen har störst makt i politiken i Sverige. På ungefär samma sätt har landstingsfullmäktige störst makt i landstinget. Landstingsfullmäktige har fem möten varje år. Då är allmänheten välkommen att vara med och lyssna. Man kan också följa dessa möten på webb-tv; Landstingsfullmäktige beslutar om hur man ska arbeta i landstinget för att medborgarna ska få den vård och tandvård de behöver, ha en kollektivtrafik som fungerar och få tillgång till kultur. Men de beslutar inte om detaljer, utan på ett övergripande plan. Landstingsfullmäktige beslutar också hur pengar ska fördelas mellan dessa verksamheter. Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration I det här utskottet finns det gott om utrymme för diskussioner om sådant som rör demokrati, jämställdhet och integration. De som är ledamöter måste vara engagerade i dessa frågor och bidra till att landstinget blir bättre på dessa områden. Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration har 15 ledamöter. Styrelser Landstinget har tre styrelser: landstingsstyrelsen hälso- och sjukvårdsstyrelsen produktionsstyrelsen. 4 Landstinget i Uppsala län I Årsredovisning 2011

7 Tjänstemannaorganisationen Tjänstemannaorganisation, januari 2012 Landstingsfullmäktige Revisorer Landstingsstyrelsen Revision Landstingsdirektör Produktionsstyrelsen nämnden Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Patientnämnden Kulturnämnden Varuförsörjningsnämnden Kostnämnden Landstingets ledningskontor Varuförsörjningen Kultur i länet Patientnämndens kansli förvaltningen (från 2012) Landstingets resurscentrum Folktandvården Landstingsservice Lasarettet i Enköping Habilitering och hjälpmedel Primärvården Akademiska sjukhuset Politisk organisation Tjänstemannaorganisation Styrelserna sammanträder ungefär en gång i månaden. Allmänheten får inte vara med på dessa möten. Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och kan liknas vid en regering i landstinget, men här finns också representanter från oppositionen. Landstingsstyrelsen bereder alla frågor som ska behandlas av fullmäktige och utövar den strategiska ledningen av landstingets verksamhet. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har 13 ledamöter och har som uppgift att företräda befolkningen och beställa den vård som behövs. Styrelsen beställer vård från landstingets olika förvaltningar, till exempel från de båda sjukhusen och från Folktandvården. Dessutom beställer styrelsen vård från de privata vårdgivare som landstinget har avtal med. Produktionsstyrelsen har 13 ledamöter och beslutar om hur landstingets vård som bedrivs i egen regi ska styras och följas upp. Styrelsen arbetar också med till exempel fastighetsfrågor och i viss mån personalfrågor. Nämnder Landstinget har dessutom fem nämnder: kollektivtrafiknämnden patientnämnden kulturnämnden varuförsörjningsnämnden kostnämnden Kollektivtrafiknämnden bildades 1 juli Bakgrunden till bildande är lagen om kollektivtrafik som träder i kraft 1 januari 2012 och där det anges att det ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. Till patientnämnden kan patienter, anhöriga och vårdpersonal vända sig med problem som till exempel rör patientens upplevelser av vården, kontakten med sjukvården eller rätten till vård. Nämnden har inte disciplinära befogenheter utan arbetar rådgivande. Ledamöterna har tystnadsplikt. Kulturnämnden ansvarar för kultur och folkbildning. Verksamheten omfattar fyra enheter: kulturenheten, Länsbibliotek, Wiks folkhögskola och Wiks slott. Landstinget i Dalarna, Uppsala, Västmanland, Sörmland och Örebro samordnar sin upphandling av förbrukningsvaror i en gemensam nämnd som kallas Varuförsörjningsnämnden. En gemensam kostnämnd för landstingen i Uppsala och Västmanland samverkar om patientmaten. Patientköket drivs av landstinget i Västmanland. Beredningar Politikerna i hälso- och sjukvårdsstyrelsen arbetar dessutom i tre olika länsdelsberedningar, en vardera för södra, mellersta och norra delen av länet. Den plats de bor på avgör i vilken ordning de arbetar. På så vis stärker de det lokala inflytandet och kunnandet i de olika delarna av länet. Tjänstemannaorganisationen Landstingsdirektören är landstingets högsta chef och är ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar. Landstingsdirektören rapporterar till landstingsstyrelsen. Landstingets medarbetare genomför politikernas beslut. De ser till att uppdragen blir utförda i egen regi eller via externa utförare. Landstingets verksamhet bedrivs inom elva olika förvaltningar. På Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, i Primärvården och på Habilitering och hjälpmedel arbetar personalen med hälso- och sjukvård. Övriga förvaltningar är Kultur i länet, Landstingsservice, Landstingets resurscentrum, Landstingets ledningskontor, Patientnämndens kansli och Varuförsörjningen. Landstinget i Uppsala län I Årsredovisning

8 Detta är Landstinget i Uppsala län Landstinget i Uppsala län hjälper alla i länet att vara friska och må bra. Vi erbjuder en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård präglad av hög kvalitet och stor omtanke, där man får snabb hjälp och där pengarna används på bästa möjliga sätt. Vår samverkan med Uppsala universitet ger oss tidigt tillgång till ny kunskap som snabbt kan användas i vården. Vi skapar också förutsättningar för ett gott liv i länet genom kollektivtrafik, kulturliv och en hållbar regional utveckling. Landstinget i Uppsala län är det femte största landstinget i Sverige både sett till folkmängd och ekonomisk omsättning. Länet har invånare fördelat på åtta kommuner. Länsborna betalar 10,37 kronor för varje intjänad hundralapp i landstingsskatt. Skatten är landstingets största intäkt. Vård och tandvård 45 vårdcentraler och husläkarmottagningar 2 sjukhus 5 akutmottagningar, varav en närakut 19 kliniker för allmäntandvård, 6 för specialisttandvård och 2 för sjukhustandvård. Medarbetare länets näst största arbetsgivare, efter Uppsala kommun anställda 78 procent kvinnor 74 procent arbetar på Akademiska sjukhuset cirka 55 procent av landstingets totala kostnader är personalkostnader 4,5 procent sjukfrånvaro år i medelålder 125 olika yrkeskategorier 66 procent hade högst 5 sjukdagar cirka besök hos läkare på barnavårdscentraler cirka besök hos distriktssköterska på barnavårdscentraler besök och tolkuppdrag hos Habilitering och hjälpmedel samtal till Sjukvårdsrådgivningen En genomsnittlig dag föds 11 barn på Akademiska sjukhuset opereras 91 personer på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping genomför landstingets 18 ambulanser 98 uppdrag, 35 är akuta utryckningar till personer med livshotande symtom förbrukas 40 kilometer toalettpapper 130 liter handdesinfektionsmedel och sprutor. Dessutom finns över konstverk i landstingets lokaler går varje år personer kurs på Wiks folkhögskola förvaltar Landstingsservice en lokalyta motsvarande 110 fotbollsplaner tillhandahålls regional buss- och tågtrafik till länsinvånarna. Diagram 1. Landstingets intäkter 2011 ( miljoner kronor) Vad kostar vården egentligen? ett läkarbesök på vårdcentralen: cirka kronor, varav patientavgiften utgör 140 kronor ett besök hos en specialist på kirurgmottagningen: cirka kronor, varav patientavgiften 230 kronor en ljumskbråcksoperation där patienten får åka hem samma dag: cirka kronor, varav patientavgiften utgör 230 kronor en komplikationsfri förlossning: cirka kronor, varav patientavgiften utgör 80 kronor per vårddag i siffror cirka 2 miljoner besök på vårdcentraler och husläkarmottagningar patienter fick behandling hos Folktandvården Skatteintäkter mnkr (57 %) Riks- och regionsjukvård/utomlänsvård mnkr (16 %) Generella statsbidrag och kommunal utjämning mnkr (13 %) Övriga bidrag 410 mnkr (4 %) Patientavgifter 281 mnkr (3 %) Försäljning av tandvård, medicinska tjänster och uthyrning av lokaler 371 mnkr (3 %) Övrigt 496 mnkr (4 %) 6 Landstinget i Uppsala län I Årsredovisning 2011

9 Diagram 2. Landstingets kostnader 2011 ( miljoner kronor) Diagram 3. Kostnader per verksamhet 2011 ( mnkr) Löner, ersättningar och andra sociala avgifter mnkr (45 %) Pensionskostnader 585 mnkr (5 %) Köp av hälso- och sjukvård 951 mnkr (9 %) Läkemedel mnkr (10 %) Lämnade bidrag 349 mnkr (3 %) Lokal- och fastighetskostnader 351 mnkr (3 %) Energi m.m. 137 mnkr (1 %) Avskrivningar 390 mnkr (3 %) Övriga kostnader mnkr (20 %) Akademiska sjukhuset 6 311mnkr (56 %) Lasarettet i Enköping 357 mnkr (3 %) Primärvårdsförvaltningen 754 mnkr (7 %) Habilitering och hjälpmedel 170 mnkr (2 %) Folktandvården 342 mnkr (3 %) Regional verksamhet inkl. UL 241 mnkr (2 %) Övriga centrala funktioner 434 mnkr (4 %) Kultur i länet 119 mnkr (1 %) Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 876 mnkr (8 %) Landstingsservice 852 mnkr (8 %) Varuförsörjningen 83 mnkr (1 %) Finansförvaltningen 647 mnkr (6 %) Landstinget i Uppsala län I Årsredovisning

10 Förvaltningsberättelse Året i korthet Vårdvalsreformer Under året har vårdval införts inom primär hörselrehabilitering och privat psykoterapi. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har antagit ett strategidokument för att utveckla vårdvals system inom specialistvården. Dokumentet beskriver vilka principer som bör tillämpas vid bedömning av lämpliga vårdområden. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har hittills beslutat att införa vårdval inom tre specialistområden under 2012, ögonbottenfotografering vid diabetes, ljusbehandlingar vid hudsjukdomen psoriasis samt kataraktoperationer. Kollektivtrafik i landstingets regi Landstinget och länets kommuner beslutade att landstinget ska vara huvudman för den nya kollektivtrafikmyndigheten i Uppsala län från 1 januari Huvudmannaskapet innebär att landstinget från årsskiftet ansvarar för all skattefinansierad kollektivtrafik i länet. I och med övertagandet har kommunerna och landstinget gjort en så kallad skatteväxling Skatteväxlingen innebär att landstingsskatten ökar med 49 öre från Högst överlevnad i stroke Landstinget i Uppsala län har den högsta överlevnaden i Sverige för patienter som har drabbats av stroke för första gången. Det visar en ny jämförande studie av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Samma studie visar även att landstinget håller en hög standard när det gäller medicinska resultat i hjärt- och cancersjukvård. Brännskadecentrum I maj invigdes brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset. Det nya centrumet kan erbjuda en komplett vårdkedja, från akut intensivvård till rehabilitering. Riks- och regionvård I juni beslutade rikssjukvårdsnämnden att Akademiska tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset får nationellt ansvar för kraniofacial kirurgi. Rikssjukvårdsuppdraget är en kvalitetsstämpel för den ansikts- och skallkirurgi som bedrivs vid sjukhuset. För att utveckla och förbättra svensk cancervård inrättades ett av Sveriges sex regionala cancercentrum i Uppsala i september. Ambulansdirigering Den 31 oktober tog Sjukvårdens larmcentral över dirigeringen av alla ambulanser i Uppsala län. Den nya larmcentralen är ett resultat av ett samarbete mellan landstingen i Uppsala län, Västmanland, Sörmland och Gotland Det nya samarbetet skapar förutsättningar för att dirigeringen ska komma närmare resten av vården och skötas av personer som enbart arbetar med dessa uppgifter Fler vårdplatser Under året har närvårdsavdelningen på Lasarettet i Enköping utökat antalet vårdplatser. Det är vårdplatserna inom den palliativa och geriatriska vården som har blivit fler. Genomgång av FoU-verksamhet Den landstingsfinansierade FoU-verksamheten har kartlagts. Kartläggningen visar att landstinget finansierade forskning och utveckling för cirka 206 miljoner kronor Akademiska sjukhuset svarar för nästan 90 procent. Avgiftsfri tandvård Tidigare kallades barn till tandvården första gången när de var tre år. Åldersgränsen har nu ändrats till två år. Vården kan väljas inom Folktandvården eller privattandvården. Genom att träffa föräldrarna tidigare finns större möjlighet att grundlägga goda munvårdsvanor och därmed ge fler barn bättre munhälsa. Nationell patientenkät Den nationella patientenkäten för barnsjukvård har genomförts och publicerats. Patientenkäten för primärvård har genomförts under hösten 2011 och offentlig publicering sker i februari Uppföljning mammografi Landstinget har följt upp den upphandlade mammografiverksamheten avseende screeningverksamheten, den kliniska mammografin samt täckningsgrader. Kallelseintervallerna är nu inom de tidsintervall som Socialstyrelsens riktlinjer anger. Kvaliteten på den medicinska granskningen är i enlighet med Socialstyrelsens riktmått. Under 2011 genomfördes även en revisionsgranskning om samverkan i vårdkedjan för patienter med bröstcancer. Granskningen visar bland annat att samverkan fungerar tillfredsställande, att det inte finns indikationer på systematiska brister i vårdkedjan och att den medicinska kvaliteten i granskningarna inom mammografin är tillfredsställande. 8 Landstinget i Uppsala län I Årsredovisning 2011

11 Ny driftsform för psykiatrisk öppenvård Närpsykiatri AB övertog 31 januari driften av den psykiatriska öppenvården i norra länsdelen, inklusive Heby kommun. Utveckling av vårdval i primärvården Sjukgymnastik infördes den 1 februari som ett nytt tilläggsåtagande i regelboken för vårdcentraler. En ny barnavårdscentral har startat i Uppsala. Bålsta vårdcentral har överlåtits till privat vårdgivare. Ytterligare en vårdcentral i Bålsta och en ny vårdcentral i Uppsala har startat under hösten. Två filialer har startat varav en i Uppsala och en i Bälinge. Samordnad individuell planering Patienten har en lagstadgad rätt att erbjudas samordnad individuell planering. Landstinget och länets kommuner har kommit överens om gemensamma rutiner för hur ska genomföras. Genomförandet är en del av närvårdsarbetet som nu pågår i kommunernas och landstingets berörda verksamheter. Döva i vården Informationsinsatser har genomförts för att öka kunskapen hos personal i vården om vikten av att anlita tolk när personer som är döva, dövblinda eller hörselskadade besöker sjukvården. Bland annat har filmen Döva i vården visats på landstingets intranät. Upprustning av lokaler Produktionsstyrelsen har fattat inledande beslut om upprustning av Akademiska sjukhusets B-block under Beslutet avser den första etappen av ombyggnationer och renoveringar. Upprustningen går under namnet Vård Regional kulturplan En regional kulturplan träder i kraft Under året har Kultur i länet fortsatt att kartlägga det kommunala kulturlivet i länet. Kultur i länet har också gått igenom verksamheterna vid de regionala kulturinstitutionerna. Kommuner, kulturskapare, ide ella organisationer och regi onala institutio ner har deltagit i arbetet. Resultatet har gett en bred och djup kunskap om kulturli vet i länet och utgör underlag för förslag om framtida utvecklingsområden och priorite ringar. Landstinget i Uppsala län I Årsredovisning

12 Verksamhetens uppdrag och mål I detta avsnitt anges de uppdrag som landstingsfullmäktige har fastställt för budgetåret De är skrivna med kursiv text i punktform. Därefter följer kommentarer om hur uppdraget har uppfyllts. Under avsnittet hälso- och sjukvård har även inriktningarna för planperioden besvarats. Landstingets kulturverksamhet har inga uppdrag för 2011, där har istället inriktningarna för planperioden besvarats. Inriktningarna är skrivna med kursiv text. För att underlätta bedömningen av uppdragsuppfyllelse 2011 används följande symboler: Uppdraget är utfört under 2011 Uppdraget är delvis utfört under 2011 Uppdraget har inte utförts 2011 I Landstingsplan och budget har landstingsfullmäktige fastställt 90 uppdrag. Av dessa så avser 57 uppdrag hälso- och sjukvård. Av alla uppdrag har 56 uppdrag genomförts varav 32 inom hälso- och sjukvård. 26 uppdrag har delvis genomförts varav 21 inom hälso- och sjukvård. 8 uppdrag har inte utförs varav 4 inom hälso- och sjukvård. Andelen genomförda uppdrag är 62,2 procent vilket ska jämföras med 64,0 procent Andelen delvis genomförda uppdrag är 28,9 procent jämfört med 30,7 procent Andelen uppdrag som inte har utförts är 8,9 procent jämfört med 5,3 procent Sammanfattningsvis har genomförandegraden av uppdragen försämrats jämfört med Både andelen helt respektive delvis genomförda uppdrag är lägre jämfört med 2010 samtidigt som andelen ej genomförda uppdrag är högre jämfört med God ekonomisk hushållning Utmaningar och strategier Under 2011 ska nödvändiga kostnadsanpassande åtgärder utarbetas som säkerställer att de beslutade 300 miljoner kronorna uppnås. Produktionsstyrelsen har under året sammanfattat och preciserat uppdraget för kostnadsanpassningarna till Akademiska sjukhuset. Styrelsen har vidare ställt konkreta krav på en preciserad plan för kostnadsanpassningarna som sträcker sig fram till och med Planen skall behandlas i produktionsstyrelsen den 22 mars Det övergripande syftet är att nå en ekonomisk balans för Akademiska sjukhuset vilket innebär att nivån 300 miljoner kronor får anses vara en bedömning. Det faktiska beloppet med vilket sjukhusets kostnader kommer att behöva sänkas kan bli lägre eller högre. För 2011 indexeras förvaltningarnas ramar enligt framtagen teknik innebärande en differentiering mellan såväl förvaltningar som olika kostnader. I budgetarbetet för 2011 har förvaltningarnas ramar uppräknats individuellt. Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna fick en uppräkning på i snitt 2,4 procent men med variation mellan respektive förvaltning. Den genomsnittliga uppräkningen för landstinget var 2,2 procent. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Under 2011 ska arbetet genomföras med att utarbeta ett landstingsgemensamt balanserat styrkort. Arbetet med framtagande av balanserat styrkort påbörjades under 2010 och slutfördes under I samband med att Landstingsplan och budget beslutades av landstingsfullmäktige i november så togs även beslut om det balanserade styrkortet. Under 2011 ska LIS (ledningsinformationssystem) även omfatta produktionsrapporter. Arbetet med framtagande av en produktionsmodell i LIS har påbörjats under 2011, men kommer att slutföras först under första halvåret Under 2011 ska ett väl etablerat och fungerande samarbete finnas avseende en samordnad och gemensam produktionsplanering mellan sjukhusen och primärvården. Produktionsstyrelsens tjänstemannaorganisation bemannades i augusti respektive september Arbete med gemensam modell har påbörjats under hösten genom att i förvaltningarnas styrkort inarbeta ramarna för gemensam modell. Under 2012 kommer fortsatt arbete ske för att åstadkomma en samordnad och gemensam produktionsplanering mellan sjukhusen och primärvården. Långsiktigt finansiellt mål för god ekonomisk hushållning Under 2011 ska avsättning ske med 50 miljoner kronor till det egna kapitalet. På grund av osäkerheten i världsekonomin valde SKL att i september sänka diskonteringsräntan (rips-räntan) i kommunernas och landstingens pensionsskuldsberäkningar. Effekten för Landstinget i Uppsala län blev att pensionskostnaden ökade med 282 miljoner kronor Denna kostnad har inneburit att landstinget visar ett negativt resultat och ingen avsättning har därmed kunnat ske till det egna kapitalet. Under 2011 ska en formell långsiktig kontakt etableras med en finansiell aktör. En kontakt har upprättats med en finansiell aktör. Regelbundna möten har skett under Landstinget i Uppsala län I Årsredovisning 2011

13 Hälso- och sjukvård Utvecklingsområden i hälso- och sjukvården Förbättrat akut omhänder tagande Tillgängligheten inom primärvården ska förbättras. Under 2011 ska alla primärvårdsmottagningar klara vårdgarantins krav om telefontillgänglighet och tid för läkarbesök. Tillgängligheten har förbättrats under 2011 och höstens nationella tillgänglighetsmätning visar att primärvården klarade nivån för tillgänglighet i telefon till 97 procent. Vad gäller och målet för nybesök hos läkare fick 92 procent av befolkningen tillgång till besök inom sju dagar. Vissa brister finns vad gäller väntetider vid akutmottagningen i Tierp men åtgärder kommer att vidtas under 2012 för att säkerställa tillgängligheten till Primärvårdens akutmottagningar. Primärvården arbetar för att öka tillgången genom att öppna filialer i form av husläkarmottagningar i Gränby centrum och i Stenhagens centrum. De nya mottagningarna blir filialer till Årsta respektive Flogsta vårdcentraler. Filialerna beräknas starta sina verksamheter under Under 2011 ska hembesöksverksamheten utökas till att omfatta hela länet. Hembesöksverksamhet bedrivs ännu inte i hela länet, men under januari 2011 startade Uppsala hemläkarjour AB driften av hembesöksverksamhet i Uppsala och Knivsta kommuner. Under 2011 har en utredning påbörjats kring det akuta omhändertagandet i länet. Utredningen slutförs under våren 2012 och ska beaktas i kommande uppdrag till primärvården. Sjukvårdsrådgivningens verksamhet ska utvecklas. Under 2011 ska webbplatsen 1177.se, med lokalt anpassat innehåll, starta. Visst regionalt material har lagts till det nationellt gemensamma. Arbetet fortsätter under 2012 och visionen är att 1177.se ska vara det självklara valet för allmänheten när det gäller information och tjänster inom hälsa, sjukvård och tandvård. Webbplatsen 1177.se ägs av Sveriges alla landsting och regioner, drivs av Inera AB, och blev utsedd till Sveriges bästa offentliga webbplats Antalet besök ökar stadigt och var vid årsskiftet mer än två miljoner per månad, räknat i hela landet. Antalet besök till Uppsala läns sidor låg på omkring En nationell kampanj genomfördes i slutet av året för att öka kännedomen om 1177.se. Närakutens uppdrag, att ta hand om patienter med mindre allvarliga åkommor, ska utvecklas. Därmed säkerställer landstinget att patienter med allvarliga åkommor får vård på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Under 2011 ska en utvärdering av Närakutens verksamhet slutföras. Resultatet från utvärderingen avgör hur verksamheten ska utvecklas. Sammanfattningsvis säger utvärderingen att det vid Uppsala Närakut ges rätt vård, till rätt patient, vid rätt tidpunkt och på rätt vårdnivå. Utvärderaren menar också att vården är av god kvalitet, sett ur ett patient- och personalperspektiv. Däremot uppfylls inte målet med att avlasta akutmottagningarna vid Akademiska sjukhuset fullt ut. Utvärderingens slutsats är att samarbetet med övriga aktörer bör öka och att fokus bör vara på hela vårdkedjan. Viktigt är också att ytterligare tydliggöra mål och funktion med verksamheten samt sprida kunskap om verksamheten till invånarna, vårdpersonal och övriga medaktörer. Detta då det råder en osäkerhet bland personalen och invånarna om vilka symptom som kan tas hand om vid Uppsala Närakut. Rapporten påtalar även att det vissa perioder finns ett behov av triagering på Barnakutmottagningen. Då avtalet med Uppsala närakut löper ut under 2012 ska resultaten av utvärderingen beaktas i arbetet med den kommande upphandlingen. Andelen patienter som får vänta mer än fyra timmar på akutmottagningar ska minska. Under 2011 ska en akutvårdsgaranti införas, utifrån särskilt framtagna förutsättningar. Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett system för att följa väntetider på landets sjukhusbundna akutmottagningar. I uppdraget ingår dels att fastställa vilken väntetidsstatisk som ska samlas in, dels att påbörja en sådan insamling. Socialstyrelsen får också i uppdrag i att föreslå kompletterande kvalitetsindikatorer för akutsjukvården utöver de väntetidsdata som myndigheten ska arbeta fram. Landstinget avvaktar den nationella modellen. Utveckling av närvård Närvårdscentra ska byggas upp i Enköping, Tierp, Östhammar och Uppsala. Under 2011 ska en närvårdsavdelning starta i Östhammar. Närvårdsenheten invigdes 1 april Under 2011 ska en närvårdsavdelning i Enköping inrättas. I juni öppnades tre palliativa vårdplatser och i september sex geriatriska vårdplatser i tillfälliga lokaler på Lasarettet i Enköping. Resterande tre palliativa vårdplatser inrättas i april 2012 då ombyggnationerna av de tilltänkta lokalerna beräknas vara färdigt. Under 2011 ska förutsättningar för att utveckla Tierps vårdcentrum till ett närvårdscentra undersökas i samarbete med Tierps kommun. En workshop tillsammans med berörda aktörer är planerad till våren Landstinget i Uppsala län I Årsredovisning

14 Under 2011 ska förutsättningarna för att utveckla ett närvårdscentrum vid Samariterhemmet undersökas i samarbete med Uppsala kommun. Lokalplanering för Samariterhemmet är föremål för en särskild hantering inom LSU. Samordningen på individnivå ska förbättras genom införandet av individuella planer. Planen, som utarbetas i samråd med den enskilde, ska tydliggöra hur olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs. Under 2011 ska en länsövergripande mall för individuell plan tas fram och introduceras i berörda verksamheter. Länsövergripande riktlinjer är fastställda och håller på att implementeras i alla länsdelar i samverkan med kommunerna. Riktlinjerna ska integreras med respektive enhets ledningssystem. Arbetet beräknas vara klart under Ersättningssystemen inom hälso- och sjukvården ska bidra till att stimulera utvecklingen av närvård. Under 2011 ska medel för närvårdsutveckling ingå i avtalen med vårdgivarna. Uppdraget är delvis uppnått i nuvarande ersättningssystem genom att det ingår medel för timmar att delta i närvårdsutveckling och samverkan, men systemet behöver vidareutvecklas så att förutsättningarna för lokal samverkan förbättras. Samfinansierade närvårdskoordinatorer bör finnas i alla kommuner. Under 2011 ska förutsättningar för att inrätta närvårdskoordinatorer i länets samtliga kommuner undersökas. Idag finns det närvårdskoordinatorer i alla kommuner förutom i Heby kommun där diskussioner pågår. Övrig inriktning under planperioden Mottagningar med specialister i öppenvård ska öka. Under 2010 löpte avtalen med barnspecialistläkare och koloskopier ut. Efter upphandling tecknades avtal dels med en ny barnmedicinsk öppenvårdsmottagning, dels med en koloskopiverksamhet, Två ersättningsetableringar genomförts enligt lagen om läkarvårdsersättning. Med ovanstående nya avtal har landstinget lika många specialistmottagningar som tidigare i länet Förändrat uppdrag för länssjukvården Övrig inriktning under planperioden Förändrade uppdrag för Akademiska sjukhuset respektive Lasarettet i Enköping när det gäller kirurgverksamheten ska leda till en förbättrad och mer kostnadseffektiv hälso- och sjukvård i länet. Effekterna av den förändrade styrformen för verksamheten vid Lasarettet i Enköping ska kontinuerligt följas upp och utvärderas. Genom diskussioner och beslut i branschrådet för kirurgi har produktion fördelats mellan Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, vilket har förbättrat utnyttjandet av de gemensamma resurserna. Som exempel kan nämnas att lasarettet har fått ta ett större ansvar för höft- och knäprotesoperationer liksom för viss kortvårdskirurgi, medan Akademiska har övertagit bröstkirurgi från lasarettet. Dessutom prövas former för effektivare remisshantering och gemensamma väntelistor för sjukhusen. Genom ytterligare insatser och förbättrad samverkan mellan sjukhusen kan verksamheten bli än mer kostnadseffektiv. Den förändrade styrformen för Lasarettet i Enköping har inte utnyttjats i någon större omfattning, varför någon särskild uppföljning eller utvärdering inte har genomförts. Ökad valfrihet genom införande av vårdvalssystem Möjligheterna för patienterna att välja vårdgivare ska öka. Under 2011 ska vårdval inom privat psykoterapi införas. En regelbok har tagits fram och vårdvalet startade 1 oktober. Under året har landstinget tecknat avtal med 32 vårdgivare. Under 2011 ska det utredas inom vilka områden, främst inom den öppna specialiserade vården, som vård valssystem ska införas. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att införa vårdval inom följande tre områden under 2012, ögonbottenfotografering vid diabetes, ljusbehandlingar vid hudsjukdomen psoriasis samt kataraktoperationer. Regelböcker har tagits fram tillsammans med berörda förvaltningar och vårdgivare. Under 2011 har arbetet med att inventera och analysera fler lämpliga områden för vårdvalssystem fortsatt. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att ta fram en analys och regelbok för vårdval primär höft- och knäledsprotes. Övrig inriktning under planperioden Metoder för att följa upp vårdgivare ska utvecklas avseende kvalitet, tillgänglighet, bemötande och ekonomi. Patientens möjlighet att välja vårdgivare ska underlättas genom att kvalitetsaspekter som tillgänglighet och patienttillfredsställelse görs tillgängliga på webben. I varje avtal finns mål om kvalitet, tillgänglighet, bemötande och ekonomi. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen följer de ekonomiska prognoserna varje månad. Landstinget deltar i SKL:s nationella mätningar av väntetider. Patienternas upplevelser av bemötande följs upp via nationella patientenkäter och vårdbarometern. Av vårdgivarnas årsredovisningar framgår om avtalade kvalitetsmål inom respektive område uppnåtts. Under 2012 ska hälso- och sjukvårdsstyrelsen ta fram en uppföljningsplan. SKL:s mätningar av väntetider till specialistvården och väntetider till primärvården finns på. På kan befolkningen jämföra vårdgivare i hela landet. Befolkningen kan även ta del av resultaten av vårdbarometerns mätningar på De nationella patientenkäterna publiceras på 12 Landstinget i Uppsala län I Årsredovisning 2011

15 Grupper med särskilda behov i hälso- och sjukvården Barn och ungdomar Barnrättsperspektivet enligt FN:s barnkonvention ska implementeras i alla landstingets berörda verksamheter Under 2011 ska en handlingsplan för implementeringsprocessen skrivas fram. Landstingets kompetenscentrum för hälsoinriktade insatser för barn och unga har utarbetat en handlingsplan för att stärka barns och ungas rättigheter i landstingets verksamheter. I planen behandlas bland annat utbildningsinsatser, barnkonsekvensanalyser och länsbarnombudsmannens aktiva och stödjande roll i implementeringsarbetet. Det förebyggande familjecentrerade arbetet, till exempel i form av familjecentraler och föräldrautbildningar, ska utvecklas tillsammans med länets kommuner. Under 2011 ska ett länsövergripande kunskaps- och utvecklingscenter för familjecentrerat arbete bildas. Samtliga kommuner utom Uppsala ingår i kunskapscentret tillsammans med landstinget. Rekrytering av personal pågår. Samordningen av den pediatriska öppenvården ska förbättras. Under 2011 ska en utredning vad gäller möjligheterna att utveckla ett barncentrum genomföras. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tagit ett inriktningsbeslut om Primärvårdens anslagsfinansierade verksamhet. En utredning har genomförts under 2011 där ett förslag finns att bilda ett barn och ungdomscentrum i syfte att bland annat förbättra samordningen av den pediatriska öppenvården. Tillgängligheten till insatser för barn och ungdomar med psykisk ohälsa ska öka, genom samordnande insatser mellan kommunernas verksamheter, primärvården och specialistvården. Under 2011 ska erfarenheterna från modellområdesarbetet i den södra länsdelen tas tillvara och spridas till övriga delar av länet. De modeller som prövas i södra länsdelen har spridits via närvårdskoordinatorernas nätverk. Mer konkreta erfarenheter från användandet av de nya modellerna kommer att spridas via länsövergripande seminarier hösten Tidiga insatser för att förbättra tandhälsan hos barn ska utvecklas. Under 2011 ska avgiftsfri allmäntandvård utökas till att omfatta även 2-åringar. möjlighet att grundlägga goda munvårdsvanor och därmed ge fler barn bättre munhälsa. Under 2011 har drygt hälsosamtal genomförts varav knappt hundra inom privattandvården. I länet fanns drygt barn som fyllde två år under Övrig inriktning under planperioden Barnavårdscentralernas arbete ska nå de uppsatta kvalitetsmålen. Barnhälsovårdens årsrapport för 2010 visar att flertalet kvalitetsmål uppnås. Det är positivt att så gott som alla nyfödda barn deltar i programmet för hälsoövervakning. Det finns också exempel på mål som inte uppnås exempelvis minskar andel mödrar som ammar sina barn och andel barn som fått hembesök under sitt födelseår har fortsatt minska och det är stor variation mellan barnavårdscentralerna. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat införa målrelaterad ersättning inom barnhälsovården för att öka måluppfyllelsen avseende hembesök under barnens första levnadsår. Äldre Äldre personer som har behov av läkarvård i hemmet ska få tillgång till detta. Under 2011 ska en försöksverksamhet med hembesöksteam starta i Uppsala. Teamet, som har till syfte att förhindra onödiga sjukhusinläggningar, utgår från geriatriken vid Akademiska sjukhuset. Uppdraget är genomfört men verksamheten utgår från Hemvårdsenheten i primärvården istället för ifrån geriatriken på Akademiska sjukhuset. Under 2011 ska verksamheten vid hemvårdsenheten tryggas ekonomiskt. Verksamheten har tryggats ekonomiskt genom utökat anslag till Primärvården Insatserna för äldre personer med psykiatrisk problematik ska utvecklas i samverkan med länets kommuner. Under 2011 ska förslag till nya vårdformer för äldre personer med psykiatrisk problematik tas fram inom ramen för det pågående närvårdsarbetet. Akademiska sjukhuset har förstärkt vårdkedjan vid utskrivning av BPSD (Beteende och Psykiska Symtom vid Demens). Det genomförs också insatser av skötare och/eller sjuksköterska i särskilda boenden för att kunna ge patienter vård i sin närhet. Handledningsinsatserna har under 2011 varit mera vid behov än regelbundna då det finns efterfrågan från kommunerna och primärvården, som det saknas resurser för. Vården kan väljas inom Folktandvården eller privattandvården. Vid besöket ska föräldrarna få råd om barnets munhälsa. Genom att träffa föräldrarna tidigare finns större Landstinget i Uppsala län I Årsredovisning

16 Samverkan med kommunerna ska stimuleras med målet att tandvårdsstödet ska nå alla berättigade äldre. År 2010 tecknades en överenskommelse om Ansvarsfördelning kring uppsökande verksamhet och tandvårdsstöd för vissa äldre och personer med funktionsnedsättning med Uppsala kommun. Under 2011 ska motsvarande överenskommelser tecknas med övriga kommuner i länet. Samtliga kommuner har undertecknat överenskommelsen vars syfte är att tydliggöra ansvarsfördelningen för att identifiera och genomföra insatser inom ramen för tandvårdsstödets uppsökande verksamhet. Arbete pågår för att uppnå överenskommelsens syfte. Övrig inriktning under planperioden Kvalitetsregistren Senior alert och Svenska palliativregistret ska implementeras i alla berörda verksamheter. Arbetet ska ske i samverkan med länets kommuner och Regionförbundet. Rehabiliteringsinsatser för äldre ska särskilt uppmärksammas i samband med att närvårdscentra byggs upp i olika delar av länet. Metoder för att stimulera till fysisk aktivitet samt förhindra fallskador bland äldre ska utvecklas, i enlighet med den regionala folkhälsopolicyn. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har implementerat registren i alla berörda verksamheter. Landstinget har under 2011 uppnått de statliga målen för registrering och får därmed en prestationsersättning på totalt kronor. Rutiner har skapats för att undvika dubbeladministration för vårdpersonalen. Landstinget i Uppsala län ska under 2012 vara pilotlandsting för direktöverföring från journalsystemet till Senior alert i syfte att undvika dubbelregistrering i framtiden. Primärvården registrerar inte i registren men deltar aktivt i kvalitetsutvecklingen. Exempelvis ger kommunernas registreringar i palliativregistret underlag för förbättringsarbete som berör läkarnas samverkansarbete med särskilda boenden i form av brytpunktssamtal eller smärtskattning i livets slutskede. Rehabiliteringsinsatser för äldre har uppmärksammats i samband med uppbyggnad av Närvårdsavdelningen i Enköping-Håbo samt Närvårdsenheten i Östhammar. En webbutbildning har tagits fram som ska ge hälso- och sjukvårdspersonal kompetens att bedöma munhälsa och få kunskaper att hjälpa patienter som insjuknat i stroke med daglig munvård. Syftet är att det ska vara en naturlig del i individuell vårdplanering för personer som insjuknat i stroke. Ett projekt pågår på Akademiska sjukhuset som bland annat innefattar ett nära samarbete med Friskvårdslots. Under hösten påbörjades ett försök med fysisk aktivitet på recept (FaR) för äldre med målet att alla äldre patienter ska få en bedömning av sitt behov av FaR. I projektet finns en bred samverkansyta mot Uppsala kommun. Utbildningsinsatser har skett under året bland annat en välbesökt utbildnings-/ föreläsningsdag Personer med funktions nedsättning Avgifterna för personer som är i behov av långvariga och omfattande insatser från hälso- och sjukvården ska begränsas. Under hösten 2011 ska ett samordnat högkostnadsskydd, via en IT-baserad lösning, införas. Utvecklingen av systemet pågår och införandet beräknas ske vid halvårsskiftet Fritt val inom hjälpmedelsområdet ska införas första januari Under 2011 ska en kartläggning av lämpliga områden för fritt val inom hjälpmedelsområdet ske. Landstinget kommer att benämna reformen som ett Friare val. Lämpliga områden som landstinget ansvarar för finns inom hjälpmedelscentralen och syncentralens verksamhet. Reformen införs under våren 2012 inom områdena rörelse, hygien, kommunikation, kognition och syn. Under 2012 kommer landstinget även att utreda förutsättningarna för att införa Friare val inom hörselområdet. Friare val av hjälpmedel är ett komplement till den vanliga förskrivningen av hjälpmedel. Komplementet innebär att en rekvisition lämnas ut till brukaren efter en bedömning av behovet av hjälpmedel. Friare val av hjälpmedel är frivilligt och är ämnat för brukare med långvarigt behov av hjälpmedel. Friare val är en del i habilitering- och rehabiliteringsprocessen. Samordningen på individnivå ska förbättras genom införandet av individuella planer, som tillsammans med den enskilde ska se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs. Under 2011 ska en länsövergripande mall för individuell plan tas fram och introduceras i berörda verksamheter. Länsövergripande riktlinjer är fastställda och håller på att implementeras i alla länsdelar i samverkan med kommunerna. Riktlinjerna ska integreras med respektive enhets ledningssystem. Arbetet beräknas vara klart under Övrig inriktning under planperioden Ny kunskap om levnadsförhållanden bland personer med funktionshinder ska tillvaratas i utformningen av insatser. Habilitering och hjälpmedel har utvecklat och använder livsstilsformulären för relevanta grupper. Frågorna handlar om vanor rörande tobak, alkohol och fysisk aktivitet. I samband med individuell habiliteringsplanering gås utbudet av fysiska motionskoncept i habiliteringens kurskataloger igenom med de flesta brukare och särskilt med personer i uppenbara behov att förändra livsstil på grund av exempelvis övervikt och dålig kondition. I samband med genomgång planeras åtgärder i samråd med brukaren. De som får frågorna är brukare över 18 år som har intellektuell förmåga att förstå frågorna. 14 Landstinget i Uppsala län I Årsredovisning 2011

17 Personer från andra länder Insatserna till nyanlända flyktingar ska samordnas. Under 2011 ska möjligheten att utveckla ett transkulturellt centrum, i samverkan med kommunerna, utredas. Utredningen har påbörjats och beräknas vara färdig i början av Övrig inriktning under planperioden Landstingets riktlinjer för hanteringen av asylsökandes och tillståndslösa personers hälso- och sjukvård ska implementeras och följas upp. Samarbetet mellan Migrationsverket och landstinget ska utvecklas, för att säkerställa att alla asylsökande hinner få hälsosamtal. Arbete pågår med att införa riktlinjerna och uppföljningen kommer att ske under första kvartalet Migrationsverket hänvisar alla asylsökande till landstingets asylhälsa, Cosmos. Personer med psykisk ohälsa/sjukdom Kvalitetsarbetet inom området ska utvecklas och nationella kunskapsunderlag inom området ska implementeras. Under 2011 ska resultaten från Socialstyrelsens granskning av den psykiatriska vården och den nationella patientenkäten analyseras av verksamheten. Analysen ska ligga till grund för förbättringsarbete. Efter att de olika granskningarna gjorts har psykiatridivisionen gått igenom resultatet och haft förbättringsförslag på olika områden. Bland annat har en genomgång gjort av alla Lex Maria-anmälningar under för att belysa systemfel och hitta utvecklingsområden. I den organisationsanalys som gjorts inför flytten till Psykiatrins Hus har särskilt beaktats hur man kan förbättra flöden och patientarbetet för att både förstärka patientsäkerheten och öka brukarnas deltagande på ett bra sätt. Bland annat inrättas ett särskilt rum i huset för brukarföreningarna för att på detta sätt säkerställa deras närvaro och delaktighet i psykiatrins verksamhet. Personalen har genomfört utbildningar i Tidig Upptäckt och Behandling (TUB) för att förbättra den somatiska vården av patienter med psykiatrisk problematik. I samarbete med Primärvården har hälsoundersökningar ordnats för personer med psykiatrisk problematik och inom psykosvården genomförs årliga somatiska uppföljningar av patienterna. Arbetet avseende den samordnande individuella vårdplaneringen har intensifierats och kvalitetsdokument har skapats i Kvalitetshandboken för rutiner vid förskrivning av Fysisk aktivitet på recept. Under 2011 ska berörda verksamheter delta i arbetet med att utveckla kvalitetsregister inom området samt bidra till implementering av Socialstyrelsens riktlinjer kring depression och ångest respektive schizofreni. Arbete med en gemensam plattform för registren är försenat, varför registreringar och uttag av data inte fungerat under Akademiska sjukhuset har inte kunnat påverka orsaken till denna försening. Landstinget i Uppsala har tillsamman med Örebro läns landsting ansvaret för att bygga upp Kompetenscentrum för psykiatriska och andra kvalitetsregister. Psykiatridivisionen deltar aktivt i de arbetsgrupper som ansvarar för att utveckla kvalitetsregister inom området. Divisionen har haft särskilda dagar med inbjudna gäster från vår region och då diskuterat förbättringar i registren. Rapportering till registren har ökat och divisionen är delaktiga i dialogen om förenklad rapporteringen till registren genom samkörning av vissa delar av den elektroniska journalen. Akademiska sjukhuset arbetar med implementering av riktlinjerna på flera olika sätt. Detta sker bland annat genom det så kallade Carolinaprojektet som är ett utvecklingsprojekt för bättre och tydligare diagnostik samt genom stegvis behandling med de metoder som förespråkas i nationella riktlinjerna. Det har gjort ändringar i det interna utbildningsprogram för att bättre svara upp mot de krav som ställs på verksamheten vad gäller att följa riktlinjerna. Lokala vårdprogram har utarbetats utifrån Nationella riktlinjer för depressions- och ångestsyndrom. Strukturen för vårdprogrammen är klar, vårdprogram för depression är ute på remiss och programmet för ångest går ut på remiss under hösten. Samarbete med Primärvården pågår. Den upphandlade vårdgivaren Närpsykiatri AB har skapat nya rutiner utifrån nationella riktlinjer samt rapporterar till Kvalitetsstjärnan och Psykos-R. Verksamheten har också utarbetat vårdprogram för patienter med neuropsykiatriska funktionshinder. Samverkansöverenskommelser mellan landstinget och länets kommuner ska implementeras och konkretiseras i form av handlingsplaner. Under 2011 ska överenskommelser och handlingsplaner tas fram i samtliga delar av länet. Inom ramen för närvårdsarbetet pågår ett kontinuerligt arbete kring uppdatering och genomförande av handlingsplanerna. Personer med tandvårdsrädsla ska få tillgång till fobibehandling i grupp. Under 2011 ska en utvärdering av projektet med fobibehandling i grupp genomföras. Resultatet från utvärderingen avgör hur verksamheten ska utvecklas. Fobibehandling i grupp ingår i ordinarie verksamhet. Övrig inriktning under planperioden Hälsoinriktade insatser för personer med allvarlig psykisk sjukdom ska utvecklas. Metoder för att stödja anhöriga till personer med psykisk ohälsa/sjukdom ska utvecklas. På dagvårdsenheten på Akademiska sjukhuset är fysisk aktivitet en del i behandlingen vid depression och bipolär sjukdom. Landstinget i Uppsala län I Årsredovisning

18 En annan viktig del är kognitiv beteendeterapi som också syftar till självhjälp. Målsättningen är att patienterna ska få ökad tillit till den egna förmågan och bli friska. Valet av motionsform varierar, från lätt pulshöjande promenader ensam eller i grupp till regelbundna styrketränings- och konditionspass två gånger i veckan. Arbetssättet får positiva resultat både i form av färre vårddagar på sjukhus och genom en tydlig förbättring i patienternas depressionssjukdom. Inom psykosvården finns en speciell hälsosatsning på psykospatienter som är en grupp som särskilt är i riskzonen för dålig hälsa. Satsningen inkluderar exempelvis promenader, kostråd och medicinuppföljning. För att öka förutsättningen för att patienten tar ansvar för sin hälsa breddutbildas personalen i metoden Motiverande samtal, som är en av metoderna i riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Närpsykiatri AB erbjuder ett flertal gruppverksamheter där även primärvårdens patienter kan delta. Exempelvis finns promenadgrupp psykospatienter, sömngrupp, sluta rökagrupp och mindfullnessgrupp. Akademiska sjukhuset erbjuder familjestöd för vuxna och barn där olika metoder används, exempelvis Falloon och Beardslee. Sjukhuset har under året också anordnat anhörigutbildningar för depression, bipolära sjukdomar och psykos. Inom allmänpsykiatri finns det möjlighet till egen samtalskontakt i kortare samtalsserier för att underlätta för och stödja anhöriga. Sjukhuset är en part inom Trappan som är en verksamhet vars uppgift är att stödja barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk. Verksamheten är ett samarbete med Uppsala kommun. Samarbete finns med studieförbunden i syfte att erbjuda studiecirklar för anhöriga. Det hålls regelbundet brukarråd med både brukare och anhöriga, där en dialog förs kring verksamheten och hur den kan förbättras. Inom Akut- och konsultpsykiatri finns alltid skriftlig information i form av broschyrer tillgängligt på psykiatriska akutenheten. Personal med särskilt uppdrag som barnambassadör/närståendestödjare finns utsedda på psykiatriska akutenheten. Närpsykiatri AB inhämtar synpunkter från anhöriga och har flera riktade insatser för anhöriga och närstående. Exempelvis finns personal som tar särskilt ansvar för kontakter med anhöriga och närstående, barnambassadörer, kaféverksamhet och stödgrupper och utbildningar och föreläsningar. Kvalitet i hälso- och sjuk vården Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård Forsknings- och utvecklingsarbete Övrig inriktning under planperioden Samverkan med såväl Uppsala universitet som övriga universitet/ högskolor inom regionens landsting ska utvecklas när det gäller forskning och utveckling. FoU-frågorna ska lyftas fram i samarbetet med de övriga landstingen i sjukvårdsregionen. Personer från olika yrkeskategorier och med begränsad erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete ska stimuleras till att bedriva FoU-arbete. FoU-aspekter ska finnas med vid upphandling av tjänster hos externa utförare. Landstingets FoU-policy och förvaltningarnas FoUstrategier/-program är vägledande för kontinuerligt utvecklat samarbete med universitetet och med övriga landsting i regionen, i regionala forskarnätverk. Akademiska sjukhusets forskning spänner över ett brett fält och många forskningsprojekt, varav Innovation Akademiska och verksamhet inom Uppsala Biobank särskilt lyfts fram. FoU-bokslut för 2011 har redovisats av Primärvården, Akademiska sjukhuset, Habilitering och hjälpmedel samt Folktandvården. För mer information kring innehållet i FoU-boksluten hänvisas till respektive förvaltnings bokslut. Primärvården har etablerat en plattform för fortsatt FoU-verksamhet och i syfte att stimulera nya yrkesgrupper att forska. Forskning inom det allmänmedicinska området utvecklas och en ALF 1 -grupp har bildats tillsammans med Allmänmedicin, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. För 2012 utlyses för första gången forskningsmedel för magister- och masteruppsatser. FoU-aspekter beaktas vid upphandling av tjänster hos externa utförare Utvecklingsarbete för att öka kunskaps styrningen Nationella kunskapsunderlag ska implementeras i landstingets verksamheter. Under 2011 ska Socialstyrelsens riktlinjer om schizofreni, lungcancer, levnadsvanor, rörelseorganen och tandvård särskilt uppmärksammas. Insatser har genomförts för att implementera de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen tagit fram för stora sjukdomsgrupper. I januari anordnades ett regionalt remisseminarium om uppföljningen av strokesjukvården. Uppföljningen var inriktad på analys och utvärdering av kvalitet samt effektiviteten inom strokesjukvården. I juni anordnades ett seminarium kring mat vid diabetes som resulterat i en vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal. En komplettering av riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 och strokesjukvård 2009 diskuterades vid ett nationellt seminarium i oktober. Slutliga riktlinjer har presenterats för sjukdomsförebyggande metoder, lungcancer, schizofreni och tandvård. Aktiviteter har inletts för att införa riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder i verksamheten. I avvaktan på slutlig version av Socialstyrelsens riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar pågår förberedelser för att införa rekommenderade metoder. Exempelvis har sjukgymnaster utbildats i att arbeta med konceptet artrosskola vilket är en gruppverksamhet som nu erbjuds vid flera vårdcentraler spridda över länet. Lokala vårdprogram har utarbetats för depressions- och ångestsyndrom och den politiska viljeinriktningen för lungcancervård har antagits. 1 Alf är ett avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. 16 Landstinget i Uppsala län I Årsredovisning 2011

19 Inom tandvården har genomgångar av riktlinjerna genomförts. Tillämpningar vid råd till patienter och vid val av behandling har tagits fram. Övrig inriktning under planperioden Metoder för kunskapsstyrning inom Uppsala-Örebroregionen ska fortsätta att utvecklas, bland annat genom framtagandet av regionala uppdragsbeskrivningar och ett intensifierat arbete inom de regionala specialitetsråden. Uppföljnings- och revideringsprocessen kring landstingets program ska samordnas med det regionala utvecklingsarbetet. Landstinget ska aktivt delta i det nationella utvecklingsarbetet kring Öppna jämförelser samt ta tillvara arbetet med medicinska indikationer som genomförs inom Sveriges kommuner och landsting (SKL). Berörda förvaltningar ska i större utsträckning registrera data i olika kvalitetsregister samt använda sig av resultaten från kvalitetsregistren i det interna utvecklingsarbetet. Inom Uppsala-Örebro-regionen tas politiska viljeinriktningar fram i dialog med regionala specialitetsråd. Under året har två yttranden lämnats till Socialstyrelsen om sjukdomsförebyggande metoder och rörelseorganens sjukdomar. Landstingets uppföljningsarbete samordnas med Socialstyrelsens uppföljning av de nationella riktlinjerna genom att successivt avsluta och ersätta landstingets egna program med de regionala viljeinriktningarna. Uppföljning av strokeprogrammet påbörjades i slutet av hösten efter att utvärderingen av strokevården publicerats och kommer presenteras under våren. Landstinget deltar aktivt i den nationella strokekampanjen och en ansvarig processledare är utsedd för att säkerställa att sjukhusen är förberedda för en utökad tillströmning av patienter. Landstinget har representation i berörda arbetsgrupper på SKL. Ansvarig sprider information och material kring nya publikationer inom organisationen. Landstinget medverkar och bidrar vid eventuella remissförfrågningar. Akademiska sjukhuset har anmält sig till Svenska Traumaregistret (Swedtrau) men har inte påbörjat registrering. Habiliteringen har medverkat i utveckling av kvalitetsregister enligt uppdraget och rutiner för inrapporteringar är utarbetade. Primärvården har stärkt registreringen till nationella kvalitetsregister i avvaktan på automatisk överföring från journalsystemet, Cosmic. Säker hälso- och sjukvård Inriktning planperioden och uppdrag 2011 Landstinget ska ha ett enhetligt ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Under 2011 ska ett landstingsgemensamt ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet utarbetas och implementering påbörjas. Habilitering och hjälpmedel, Eriksbergs vårdcentral, plastikkirurgen, käkkirurgen och Landstingets ledningskontor är pilotverksamheter i arbetet med att implementera ledningssystemet. Pilotverksamheterna startade sitt arbete i september och delprojektledare och resurspersoner är utsedda i respektive projekt. Landstinget ska arbeta med att minska risken för komplikation till följd av influensavirus. Under 2011 ska landstinget erbjuda fri vaccination avseende säsonginfluensavirus till av Socialstyrelsen rekommenderade riskgrupper. De av Socialstyrelsen rekommenderade riskgrupperna erbjuds fri vaccination av säsongsinfluensavaccin. Arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner ska fortsätta. Under 2011 ska berörda förvaltningar förstärka sina insatser vad gäller basala hygienrutiner och klädregler. Följsamheten till rutinerna ska följas upp. Under senvåren skärptes kraven vad avser basala hygienregler och klädregler på såväl Akademiska sjukhuset som Lasarettet i Enköping. Förändringarna innebär något hårdare krav på medarbetarna än de som Sveriges kommuner och landsting ställer i sina anvisningar till punktprevalensmätningarna. Information har gått ut bland annat via Navet och Ronden. Det har även tagits fram ett särskilt presentationsmaterial för att underlätta för alla chefer och hygienombud i arbetet med att införa förändringarna. Uppföljning av den fastställda hygienorganisationen på Akademiska sjukhuset har ägt rum och särskilda möten med hygienansvariga läkare har planerats och genomförts. På Lasarettet i Enköping görs regelbundna kontroller kring förekomst av vårdrelaterade infektioner, följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, smärta, trycksår och nutritionsstatus. Läkemedelsförskrivningen ska vara ändamålsenlig och säker Under 2011 ska läkemedelsgenomgångar genomföras för alla patienter som är 80 år eller äldre. Ett stort antal läkemedelsgenomgångar och läkemedelsavstämningar har genomförts. Det går dock inte att visa om samtliga patienter har fått läkemedelsgenomgång. På Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping genomförs läkemedelsgenomgångar med apotekare på vissa kliniker och centra med många äldre patienter. Distriktsläkare i egen regi samt privata vårdcentraler har tillgång till apotekare via hemvårdsenheten. Dessutom genomförs läkemedelsgenomgångar av distriktsläkare utan apotekarstöd. Läkemedelsgenomgång dokumenteras i Cosmic och en speciellt framtagen checklista används. Under året genomfördes, för Akade-miska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, stycken läkemedelsgenomgångar/ läkemedelsavstämningar där apotekare medverkade samt 642 stycken för Primärvården. Antal läkemedelsgenomgångar i Primärvården uppmätta via angivelse av sökord läkemedelsgenomgång i Cosmic uppgick till Dessa läkemedelsgenomgångar har genomförts och registrerats av läkare. Landstinget i Uppsala län I Årsredovisning

20 Under 2011 ska möjligheten till en ändamålsenlig och effektiv förskrivning av Apodos utredas. Landstingsövergripande riktlinjer och förvaltningsspecifika rutiner är framtagna och införda i verksamheterna. Antalet apodospatienter i länet minskar stadigt utifrån framtagna riktlinjer. Under 2011 ska läkemedelsmodulen i Cosmic implementeras, så att samtliga förskrivare med tillgång till journalsystemet har tillgång till en korrekt läkemedelslista. Läkemedelsmodulen i Cosmic är implementerad i hela landstinget. Övrig inriktning under planperioden Landstingets förvaltningar ansvarar för att den antagna patientsäkerhetsplanen anpassas till förvaltningsnivå med mätbara mål och att dessa mål följs upp årligen. Sedan Socialstyrelsen kom med sin föreskrift God vård (SOSFS 2005:12) har det funnits krav på att landstinget ska ha ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Vid Socialstyrelsens granskning 2009 framkom att de ledningssystem som fanns inom landstinget inte var tillräckligt väl kända och inte heller landstingsövergripande. Landstingsstyrelsen beslöt därför 2010 att upprätta ett sådant landstingsövergripande system. Införandearbetet har, under hösten 2011, startat inom flera verksamheter. Uppdraget kommer att vara genomfört efter breddinförandet. Breddinförandet påbörjas under hösten Patientfokuserad hälso- och sjukvård Landstinget ska samordna den nationella patientenkäten som genomförs vartannat år inom primärvården respektive specialistvården. Resultaten ska användas som underlag för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården. Under 2011 ska följande verksamheter delta i den nationella patientenkäten, primärvården, barnakuten, barn och ungdomspsykiatrin samt verksamheter inom öppen och slutenvård för barn. Under våren 2011 har landstinget genomfört den nationella patientenkäten inom barnakutvård och barnsjukvård. Redovisning samt offentlig publicering av resultaten skedde i oktober Patientenkäten inom områden barn och ungdomspsykiatrin samt primärvården har genomförts under hösten Offentlig publicering sker i februari En styrgrupp för den nationella patientenkäten bildades under våren Styrgruppen har i uppdrag att sprida information inom förvaltningar och mottagningar, utveckla återkoppling och kommunikation av resultat samt ta fram en handlingsplan för ett systematiskt arbete med de nationella mätningarna. I uppdraget ingår också att bevaka och informera berörda verksamheter om patientsäkerhetsmiljarden som bland annat innehåller krav på att landstingen ska delta i den nationella patientenkäten. Övrig inriktning under planperioden Landstingets verksamheter ska fortlöpande utbilda sin personal i bemötandefrågor, i ett utökat samarbete med brukar- och anhörigföreningar. Metoder för stöd till anhöriga ska utvecklas och goda exempel ska systematiskt spridas till andra verksamheter. Hälsofrämjande insatser som syftar till att göra individen kapabel att ta kontroll över sin egen hälsa ska utvecklas, som till exempel patientutbildningar i egenvård eller utveckling av självhjälpsgrupper. Syncentralen och hörcentralen har under slutet av året infört ett nytt system för kontinuerlig uppföljning av brukares och anhörigas syn på bemötande, delaktighet, måluppfyllelse och nöjdhet. Inom habiliteringen utvärderas kontinuerligt även stödet till anhöriga vid uppföljning av habiliteringsplaner och vid kursdeltagande. Efter avslutad kontakt på samtalsmottagning görs utvärdering av varje enskilt uppdrag. Program för anhörigstöd har tagits fram. Programmet grundar sig, vad gäller föräldrastöd, på rekommendationer som 2010 antagits av Sveriges habiliteringschefer. Införandet av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder innebär att hälso- och sjukvården i större utsträckning än idag erbjuds individuellt anpassad hjälp till beteendeförändring och att det ska finnas kompetens i metoden motiverande samtal. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har därför satsat på ett treårigt utvecklingsprojekt för en gemensam struktur för utbildning och handledning i metoden motiverande samtal. Motiverande samtal används som metod för att öka patientens förmåga att själv ta kontroll över sitt välbefinnande. Projektet går nu in i en implementeringsfas som ska ge landstingets personal den kompetens som krävs för att möta kraven i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Effektiv hälso- och sjukvård Ökad användning av it i vården Möjligheterna att automatiskt hämta data från det elektroniska journalsystemet ska öka. Under 2011 ska arbetet för att utveckla en webbportal för standardrapporter påbörjas. Arbete pågår med att utöka användandet av LIS (landstingets ledningsinformationssystem) som webportal för uppföljning och statistik via standardrapporter. LIS-portalen utökas kontinuerligt med fler standardrapporter och andelen rapporter i december 2011 var fler i relation till föregående år. Standardrapporter kan utgöras av information framställd via verktyget Diver men även av information framtagen via verktyget Business Objects. Ett arbete har genomförts med att automatisera processen för att hämta och bearbeta information från Cosmic till Diver, för exempelvis produktionsuppföljning. 18 Landstinget i Uppsala län I Årsredovisning 2011

Delårsrapport 2011 2011-10-19

Delårsrapport 2011 2011-10-19 Delårsrapport 2011 2011-10-19 INNEHÅLL INLEDNING... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 ÅRET I KORTHET... 3 VERKSAMHETENS UPPDRAG OCH MÅL... 5 God ekonomisk hushållning... 5 Hälso- och sjukvård... 7 Attraktiv

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Årsredovisning 2011 för hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Årsredovisning 2011 för hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2012-02-14 Dnr HSS2012-0038 Årsredovisning 2011 för hälso- och sjukvårdsstyrelsen Viktiga händelser Uppföljning mammografi Landstingets har under året följt upp den upphandlade mammografiverksamheten.

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik,

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

Beställningsunderlag 2015

Beställningsunderlag 2015 Diarienummer HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster Dnr HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster 1

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård Socialförvaltningen Hanna Elmeskog, närvårdskoordinator 0171-46 84 17 / 070-28 98 137 hanna.elmeskog@habo.se 2015-06-01 Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård 2015-2016 Håbo kommun

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter Målet för den svenska barnrättspolitiken

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

Liv och hälsa i Västerbotten. Uppdateread april 2016

Liv och hälsa i Västerbotten. Uppdateread april 2016 1 Liv och hälsa i Västerbotten Uppdateread april 2016 SE VÅR FILM HÄR: www.vll.se/hundrafemtio Västerbottens län 3 Landstingets huvuduppdrag 4 Hälso- och sjukvård Tandvård Handikappverksamhet Folkhälsa

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Regioner och landsting 11 landsting 10 regioner Landstinget i Kalmar län 233 906 invånare 2,4 % av Sveriges befolkning En vanlig dag: 1 300 personer

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 18 (40) Dnr CK 2011-0489 56 Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Årsredovisning 2007 -en kortversion

Årsredovisning 2007 -en kortversion Årsredovisning 2007 -en kortversion Du håller i din hand kortversionen av landstingets årsredovisning för 2007. Årsredovisningen redovisar verksamheternas resultat utifrån landstingsplanens mål och budget.

Läs mer

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor.

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Folkhälsoenkät 2008 Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Den högsta andelen ses bland unga kvinnor i åldern 18-34 år.. Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer,

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-13 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan:

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan: Bilaga 2 I; Uppföljning sida 1 (6) A Uppföljning Avtalad verksamhet kommer att följas upp enligt nedanstående rutiner. Kraven på uppföljningen kan komma att ändras under avtalstiden. Bonus utgår för ställda

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer Jönköpings län Kommunalt forum 2015 Inledning Målet med hälso-och sjukvården är god hälsa och vård på

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-09-28 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt?

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt? Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober 2013 Nya organisationen vad är nytt? Hans Rönnkvist, biträdande landstingsdirektör Innehåll - Styr- och ledningsmodell - Varför omorganiserar landstinget?

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

och läkemedelshantering finns framtagen, se länk under referenser.

och läkemedelshantering finns framtagen, se länk under referenser. RIKTLINJE 1(5) Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede Den här riktlinjen

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Moderaternas budget 2015

Moderaternas budget 2015 Moderaternas budget 2015 Jobblinjen är förutsättningen för pengar till sjukvård Budgeten 2015 ger 36 447 mkr. i skatteintäkt 2006 var skatteintäkterna 25 153 mkr. Fler personer i arbete fler arbetade timmar-

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet

Vårdproduktionsutskottet Vårdproduktionsutskottet Ingrid Bergman Ledningsstrateg 046-275 19 01 Ingrid.Bergman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-01-16 Dnr 1302793 1 (5) Vårdproduktionsutskottet Psykiatriöverenskommelse 2014 Ordförandens

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Palliativ-senior alert 19 sept ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 1 Varför en

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Halva mandatperioden

Halva mandatperioden Halva mandatperioden Mikael Andersson Elfgren (M) Ledamot, landstingsfullmäktige Halva mandatperioden har gått sedan valet 2014 Som förtroendevald får jag ofta frågan vad jag gör i min roll som fritidspolitiker.

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012 Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV 29 maj 2012 Justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 Inriktning Vidareutveckla modellen efter beslutade mål för primärvården (Idéskissen medborgarens

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2014

Bilaga Uppföljning 2014 Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning 2014 Innehåll 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...2 2 Former för uppföljning...3 2.1 Vad som skall

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer