Så bra nådde landstinget målen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så bra nådde landstinget målen"

Transkript

1 årsredovisning 2010

2 Så bra nådde landstinget målen En av årsredovisningens viktiga funktioner är att synliggöra hur landstinget lyckats med att uppnå de mål som sattes i landstingsplanen. Under respektive kapitel i årsredovisningen kan du läsa mer om målen i landstingsplanen och de resultat som uppmätts. I procentmålen anges måluppfyllelsen i procent, till exempel hur stor andel av Blekinges invånare som har stort förtroende för hälsooch sjukvården. För fyra av målen finns ingen mätning som kan redovisas för 2010, de redovisas separat med förklarande text. Uppfyllt Delvis uppfyllt Inte uppfyllt Landstinget Blekinges procentmål Landstinget ska uppfylla vårdgarantin till 100 procent, 96 % Minst 75 procent av alla arbetsplatser i landstinget ska ha en dokumenterad kompetensförsörjningsplan, 6,5 % 85 procent av patienterna ska värdera sin vård/behandling som bra, mycket bra eller utmärkt, 100 % Minst 95 procent av alla tillsvidareanställda medarbetare i landstinget ska ha en dokumenterad individuell utvecklingsplan, 43 % Alla patientnära verksamheter ska till minst 25 procent tillämpa hälsofrämjande metoder för att stärka patienternas hälsa, 35 % Minst 95 procent av alla medarbetare i landstinget ska varje år ha medverkat i ett medarbetarsamtal, 68 %* Minst 80 procent av resultaten i öppna jämförelser ska ligga på eller över nationell medelnivå, 59 % Minst 70 procent av alla medarbetare i landstinget ska ha fem eller färre registrerade sjukfrånvarodagar per kalenderår, 85 % 100 procent av de enhetschefter som visar ett avvikande budgetresultat ska redovisa en åtgärdsplan, 33 % Landstingets kassalikviditet ska vara 120 procent eller högre, 100 % Landstingets soliditet ska vara 45 procent eller högre, 92 % * Från och med 2010 ändrades rutinerna för inrapportering av medarbetarsamtal. Respektive chef ansvarar numer för att registrering sker i personalsystemet Heroma efter genomfört medarbetarsamtal. Tidigare har en manuell sammanställning legat till grund för mätningen. Observera: Procentsatserna i spindeldiagrammet anger måluppfyllelsen i procent. För att ta ett exempel: När det gäller att tillämpa hälsofrämjande metoder innebär 100 procent inte att dessa metoder alltid tillämpas, utan att landstinget fullt ut nått målet om att tillämpa dem i minst 25 procent av fallen. Förutom ovanstående mål arbetade landstinget mot följande mål, någon mätning har inte genomförts Välkommen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska uppnå målvärdet 80 procent inom minst åtta av de tolv perspektiven i mätningen av patientsäkerhetskulturen. Nästa mätning kommer att genomföras våren 2011, därefter troligen vartannat år. Vårdenheterna ska i patientmötet ta upp frågor som rör sambandet mellan patientens hälsa och levnadsvanor, bland annat genom så kallade hälsosamtal. En definition av hälsosamtal saknas och därför är det inte möjligt att följa upp målet. Alla verksamheter ska minimera miljö- och klimatpåverkan genom att arbeta med miljö- och hållbarhetsförbättringar efter ett integrerat ledningssystem. Övergripande ledningssystem för uppföljning saknas. Landstinget Blekinge ska vid utgången av år 2011 ha minst samma kostnadseffektivitet som genomsnittet för motsvarande verksamhet hos våra närmaste landsting och regioner låg Landstinget Blekinge nio procent över genomsnittet för Skåne, Kronoberg och Kalmar. 2

3 Så här läser du årsredovisningen Årsredovisningen är Landstinget Blekinges förvaltningsberättelse. Redovisningen innehåller tre olika huvudavsnitt: de vita, gröna och blå sidorna. De vita sidorna innehåller en översikt av utvecklingen i landstinget och belyser sådant som inte framgår av balanseller resultaträkningarna men som är viktigt för bedömningen av landstinget. Utgångspunkten för de vita sidorna är de mål landstinget presenterade i landstingsplanen För att göra det lättare att se sambandet mellan landstingsplanen och årsredovisningen följer kapitlen i de vita sidorna landstingsplanens uppdelning i de fyra olika perspektiven invånare, verksamhet, medarbetare och ekonomi. De vita sidorna innehåller också landstingsrådet Kalle Sandströms (S) och landstingsdirektören Jan Svanells syn på landstingets verksamhet under Här finns dessutom kapitlen Året i korthet och Det här är Landstinget Blekinge, som kortfattat beskriver det gångna året respektive landstingets organisation. Under avsnittet Vad går skattepengarna till? redovisas hur landstinget använt de inkomster som kommer från landstingsskatten. De gröna sidorna redovisar landstingets miljöarbete. På de blå sidorna finns finansiell redovisning: resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning. Sist i årsredovisningen finns revisionsberättelsen, som redogör för landstingets revisorers granskning av räkenskaper och verksamhet. Här finns också en ordlista som förklarar facktermer och andra svåra ord som förekommer i årsredovisningen. Så bra nådde landstinget målen 2 Så här läser du årsredovisningen 3 ORDFÖRANDEN 4 LANDSTINGSDIREKTÖREN 5 Det här är Landstinget Blekinge 6 Vad går skattepengarna till? 8 Året i korthet 9 Invånarperspektiv: Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 10 Verksamhetsperspektiv: En säker vård med hög kvalitet 16 Medarbetarperspektiv: Engagerade medarbetare 24 Ekonomiperspektiv: Fortsatt svårt ekonomiskt läge 28 MILJÖREDOVISNING 30 Ekonomisk redovisning 34 Landstinget Blekinges årsredovisning är tryckt hos DavidsonsTryckeri och är en miljömärkt trycksak. Pappret som årsredovisningen är tryckt på kommer från FSC-märkt skog. NOTER 47 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 56 BOLAG OCH STIFTELSER 59 REVISIONSBERÄTTELSE 60 Landstingsstyrelsens förklaring till FULLMÄKTIGE 61 ORDLISTA 63 Årsredovisning

4 Nu fortsätter vi det vi påbörjat Förvaltningsberättelse Ordföranden har ordet Vi har en bra hälso- och sjukvård i Blekinge. Invånare och patienter uppskattar vården och servicen, det visar de patient- och medborgarundersökningar som görs. Kostnaderna är dock i dagsläget större än de intäkter vi har. Detta måste vi komma tillrätta med. Med de jämförelser vi kan göra, har Landstinget Blekinge högre kostnader än andra landsting för samma vårdinsatser. Redan hösten 2008 antog landstingsfullmäktige, i full politisk enighet, strategier för att sänka kostnadsnivån i sjukvården. Detta har vi sedan dess arbetat med. Nya förhållningssätt Idag är hela landstinget mitt uppe i ett omfattande förändringsarbete. Vården ställs om för att få ett bättre patientflöde. Härigenom ska vi ge rätt vård, på rätt nivå, i rätt tid. Vi förändrar beslutsnivåer, chefsuppdrag och direktiv för att skapa en kultur som uppmuntrar till ständigt och systematiskt förändringsarbete i vardagen. Samtidigt som vi bygger nya vårdprocesser, förändrar i ledningsstruktur och ser över bemanning, pågår arbetet med att sänka kostnadsnivån i hälsooch sjukvården. Hittills har vi inte nått fram i tillräcklig omfattning under Politiska beslut och inriktning har inte fått tillräckligt genomslag. Utgiftstakten har inte dämpats som planerats. Detta tillsammans med en relativt svag utveckling på inkomstsidan gör att det beräknade nollresultatet för landstinget som helhet förvandlats till ett underskott. Vi befinner oss i ett allvarligt ekonomiskt läge som i längden är ohållbart. Personalen är en viktig resurs Det största hotet mot en bra vård för oss som bor i Blekinge, är om vi inte snabbt kommer till rätta med den ekonomiska obalansen. Förändringsarbetet måste således fortsätta. Det ställer krav på fortlöpande uppföljningar, flexibilitet inför förändringar och ett stort engagemang hos alla. Nästa år måste beslut och åtgärder resultera i ett betydligt bättre ekonomiskt utfall. Landstinget Blekinge måste följaktligen tillbaka till positiva bokslut. Kostnaderna måste anpassas till budget om hälso- och sjukvården ska ges goda möjligheter till utveckling. Personalen är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs. I Blekinge har vi en kompetent och erfaren personal som gör ett fantastiskt arbete varje dag under årets alla dagar. När personalen uttrycker oro inför förändringsarbetet, ska detta mötas med respekt. Att all personal har tillgång till korrekt och bra information och möjligheter till kommunikation, är därför oerhört viktigt. Säker vård ger hög kvalitet Vi har en bra sjukvård i Blekinge och ska ha det även fortsättningsvis. Säker vård är fundamentalt för en god vård av hög kvalitet. Det är också syftet med förändringsarbetet i Landstinget Blekinge. Att införa delvis nya arbetsoch förhållningssätt i vården är heller inget Blekinge är ensamt om att göra. Våra verksamheter måste utformas så att de står väl rustade inför framtida vårdbehov. Det kan vara i form av ett föränderligt befolkningsunderlag, ny teknik, skiftningar i folkhälsan eller i form av nya diagnoser. Det kan också vara fortsatt kunskap om äldres komplexa sjukdomsbild, bättre bemötande inför barns och ungas psykosociala hälsa eller ändrad praxis inom andra områden. Framtidens hälso- och sjukvård bär med sig både utmaningar och nya metoder för bättre resultat. I det arbetet ska Landstinget Blekinge vara med. Kalle Sandström (S) Landstingsstyrelsens ordförande 4

5 Patienternas bästa vårt mål Alla vi som arbetar i Landstinget Blekinge drivs av ett gemensamt mål. Vi vill våra patienters bästa. Vi vill att Blekingeborna ska få så mycket och så god vård som möjligt för de skattepengar de betalar till landstinget. Vi vet sedan tidigare att blekingarna får betala förhållandevis mycket för sin vård och mot bakgrund av det har vi under de senaste åren drivit ett förändringsarbete som syftar till att minska kostnaderna, få en budget i balans och bli lika kostnadseffektiva som våra grannar. Vården håller hög kvalitet På många sätt ser vi att den vård vi ger håller mycket hög kvalitet och uppskattas av våra länsinvånare. Det framgår till exempel av Vårdbarometern, undersökningen som mäter medborgarnas uppfattning om vården, och av Öppna jämförelser, Sveriges Kommuner och Landstings jämförelse av svensk hälsooch sjukvård. På en rad områden märks tydligt att vården i Blekinge håller hög kvalitet, det gäller till exempel hjärtsjukvården och ögonsjukvården. Effektivare organisation och ständiga förbättringar För att bli mer kostnadseffektiva har vi under 2010 infört en ny organisation för hälso- och sjukvården. Genom att samla verksamheter med många beröringspunkter i divisioner vill vi skapa bättre möjligheter att samarbeta kring patienten. Omorganisationen har varit omfattande och bedrivits i ett högt tempo. När vi nu går in i 2011 gör vi mindre justeringar för att effektivisera organisationen och få ett snabbare genomslag av fattade beslut. Ständigt förbättringsarbete är en av våra bärande strategier i arbetet för att nå målet för kostnadseffektivitet. Visionen är att förbättringsarbete ska vara ett naturligt inslag på alla arbetsplatser i Landstinget Blekinge. Vi har en bra bit kvar innan vi når målet, men under 2010 har vi tagit flera kliv i rätt riktning. Vi har till exempel genomfört en rad framgångsrika förbättringsarbeten och utbildat särskilda handledare som ska vara ett stöd för arbetslag eller arbetsplatser som vill starta förbättringsarbete. Mot en ökad tillgänglighet En omfattande genomlysning av hela hälso- och sjukvården har också genomförts under Den visar på goda möjligheter att både förbättra tillgängligheten och samtidigt effektivisera resultatutnyttjandet genom utvecklad produktions- och bemanningsplanering i vår verksamhet. Införandet av detta har hög prioritet under Arbetet med att ta fram en ny långsiktig målbild för vården i Blekinge är också påbörjat, en målbild som ska leda till att patienten alltid får rätt vård direkt. Under 2010 införde vi också Hälsoval i Blekinge. Genom hälsovalet fick du som bleking ett ännu större inflytande över vården. Hälsovalet resulterade också i ökad tillgänglighet till primärvården och fler vårdcentraler i länet. Allvarligt ekonomiskt läge På en viktig punkt har vi dock inte lyckats så väl som vi föresatt oss. Ekonomin har inte förbättrats i enlighet med den plan vi arbetat utifrån. Trots politiska beslut och en fastlagd strategi har konkreta åtgärder inte genomförts så som planerat. Det har resulterat i ett underskott vid årets slut och det ekonomiska läget för Landstinget Blekinge är nu mycket allvarligt. Vården i Blekinge är alltjämt dyrare än i våra grannlän utan att det finns rimliga skäl till det. Det krävs nu omfattande och omedelbara åtgärder för att blekingarna ska få det som de har rätt att kräva av oss, nämligen vård som är kostnadseffektiv, tillgänglig, patientsäker och av hög kvalitet. Jan Svanell, landstingsdirektör Förvaltningsberättelse Landstingsdirektören har ordet 5

6 Det här är Landstinget Blekinge Förvaltningsberättelse Landstinget Blekinge Landstinget Blekinges viktigaste uppdrag är att främja hälsa och ge vård till Blekinges cirka invånare. Landstinget Blekinges vision är livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingets uppgift är att förebygga och bota sjukdomar. I de fall vi inte kan bota kan vi lindra och på så sätt få människor att ändå uppleva livskvalitet i vardagen. För att kunna ge hälso- och sjukvård av hög kvalitet arbetar landstinget med ständiga förbättringar. Som alla landsting och regioner är Landstinget Blekinge en politiskt styrd organisation. Landstingets organisation förändrades vid årsskiftet 2009/2010 och den politiska organisationen förändrades vid årsskiftet 2010/2011. Här har vi valt att presentera den politiska organisation som gällde under Landstingsfullmäktige Landstingsfullmäktige består av 47 politiker. Det är landstingets högsta beslutande organ och kan sägas vara landstingets riksdag. Vid allmänna val vart fjärde år väljs vilka som ska företräda väljarna i landstingsfullmäktige. Valet 2010 resulterade i en oförändrad politisk majoritet för Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Landstingsfullmäktige hade under året fem sammanträden. De ägde rum på Wämö center i Karlskrona och var öppna för allmänheten. Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsen består av 15 ledamöter som väljs av landstingsfullmäktige. Styrelsen kan sägas vara landstingets regering. Landstingsstyrelsen behandlar och tar ställning till förslag som senare ska beslutas av landstingsfullmäktige och kan även besluta självständigt i vissa frågor. Styrelsen hade under året tio sammanträden. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsens arbetsutskott svarar för genomgång av ärenden till landstingsstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar även om pengar till forskning och i ärenden som överlämnats av landstingsstyrelsen. Arbetsutskottet hade under året åtta sammanträden. Hälso- och sjukvårdsdelegationen Hälso- och sjukvårdsdelegationen förbereder ärenden till landstingsstyrelsen via landstingsstyrelsens arbetsutskott. Delegationen fattar även självständiga beslut i ärenden som handlar om utläggning av hälso- och sjukvård på entreprenad. Hälso- och sjukvårdsdelegationen hade under 2010 åtta sammanträden. Personaldelegationen Personaldelegationen förbereder ärenden till landstingsstyrelsen. Delegationen fattar även självständiga beslut i ärenden som rör personalfrågor inom landstinget. Delegationen hade under året sex sammanträden. Förtroendenämnden Förtroendenämnden tar hand om ärenden som rör patienters synpunkter på hälso- och sjukvården i Blekinge. Nämndens uppdrag omfattar även den kommunala vården. Förtroendenämnden hade under året sex sammanträden. 6

7 Politiska utskott Barn- och ungdomsutskottet, folkhälsoutskottet och äldreutskottet bevakar vad som händer i och utanför landstinget inom respektive område. De är underställda landstingsstyrelsen. Barnoch ungdomsutskottet och äldreutskottet hade under 2010 två sammanträden vardera och folkhälsoutskottet hade tre sammanträden. Politiska råd Länspensionärsrådet och länshandikapprådet är samrådsorgan mellan pensionärs- respektive handikapporganisationerna i länet och landstingets förtroendevalda politiker. Råden är underställda landstingsstyrelsen och arbetar med övergripande politiska frågor inom sina områden. De hade under 2010 fyra respektive tre sammanträden. Tjänstemannaledning De folkvalda politikerna styr landstinget genom att fatta övergripande beslut om inriktningen för landstingets verksamhet. Det fortlöpande arbetet med att främja hälsa och ge vård till länets invånare leds av en politiskt neutral tjänstemannaorganisation med landstingsdirektören i spetsen. Till sin närmaste hjälp har landstingsdirektören en ledningsstab som på ett övergripande plan leder, stödjer och följer upp landstingets verksamhet. Landstinget har valt att dela upp den löpande verksamheten i två förvaltningar, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Landstingsservice. Könsfördelning, LEDAMÖTER i landstingsstyrelsen Män 47 % Kvinnor 53 % Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlar all hälso- och sjukvård och tandvård som landstinget bedriver. Förvaltningen leds av hälso- och sjukvårdsdirektören och är indelad i sju olika divisioner utifrån medicinska specialiteter: akut- och primärvård folktandvård medicin- och thoraxverksamhet medicinsk service opererande verksamhet psykiatri och habilitering övrig specialistvård. Landstingsservice Landstingsservice är landstingets serviceförvaltning och leds av servicedirektören. Landstingsservice leder och samordnar bland annat: all lokalförsörjning, byggnadsverksamhet och fastighetsförvaltning IT-verksamhet upphandling, avtals- och uppdragsverksamhet städ och transport en rad andra verksamheter såsom hjälpmedelscenter, företagshälsovård, informationsverksamhet, diariefunktion, projektkontor, reseservice och administrativt stöd till förtroendevalda. Blekinge läns folkhögskola Landstinget omfattar även Blekinge läns folkhögskola, där vuxna människor får möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper för att kunna påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Skolan finns i Bräkne-Hoby. Könsfördelning, LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP Män 75 % Kvinnor 25 % ORGANISATION Förtroendenämnd 7 ledamöter 7 ersättare Revisorer LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 47 ledamöter Nämnd för Folkhögskolan 7 ledamöter 7 ersättare Pensionärsråd LANDSTINGSSTYRELSE 15 ledamöter 7 ersättare Äldreutskott 15 ledamöter Folkhälsoutskott 15 ledamöter Barn- och ungdomsutskott 15 ledamöter LANDSTINGSDIREKTÖR Landstingsdirektörens ledningsstab Landstingsservice Länsbibliotek Sydost Länshandikappråd Arbetsutskott * 7 ledamöter 7 ersättare Personaldelegation 7 ledamöter 7 ersättare Hälso- och sjukvårdsdelegation 7 ledamöter 7 ersättare Förtroendenämdens kansli Folkhögskolan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen * Arbetsutskottet är även krisledningsnämnd, direkt underställd landstingsfullmäktige. Förvaltningsberättelse Landstinget Blekinge 7

8 Vad går skattepengarna till? Förvaltningsberättelse Vad går skattepengarna till? Skattepengarna är landstingets viktigaste inkomstkälla. Av varje hundralapp som en invånare i Blekinge tjänar går 10,71 kronor till landstingsskatt. På denna sida får du en kort beskrivning av vad skattepengarna går till. Att driva landstingets verksamheter under 2010 kostade cirka 4,3 miljarder kronor. Förutom landstingsskatt täcks landstingets kostnader främst av statsbidrag och patientavgifter. Hälso- och sjukvård på olika nivåer Det mesta av landstingsskatten går till kostnader för hälso- och sjukvård. En vanlig dag kommer ungefär 800 personer för läkarbesök till vårdcentraler och andra mottagningar i primärvården. Varje vardag får i genomsnitt personer en sjukvårdande behandling vid Blekingesjukhuset. Det blir behandlingar per år. Samtidigt vårdas i genomsnitt 368 inlagda patienter på sjukhusets avdelningar varje dag. Folktandvården har i genomsnitt 636 patientbesök per dag på sina mot tagningar. Dagligen välkomnas i genomsnitt fyra nyfödda bebisar till världen på Blekingesjukhusets förlossningsavdelning. Landstinget webbplats ltblekinge.se är välbesökt med cirka påhälsningar i månaden. Landstinget Blekinges intäkter under 2010 (miljoner kronor) Landstingsskatt Statsbidrag 884 Avgifter från patienter 134 Finansiella intäkter 50 Övriga intäkter 422 Summa Kultur och infrastruktur Landstinget Blekinge gav 2010 ett kulturbidrag på cirka 33 miljoner kronor som fördelas via Region Blekinge. Landstinget är delägare i Blekingetrafiken och betalade där för cirka 73 miljoner kronor i ägarbidrag till bolaget. Blekingetrafiken ansvarar för en fungerande kollektivtrafik med bussar, tåg och skärgårdsbåtar. Färdtjänst, närtrafik och sjuktransporter ligger också inom Blekingetrafikens ansvarsområde. Ett grönt landsting Landstinget Blekinge är ett grönt landsting med inställningen att miljövård är friskvård. Landstinget arbetar ständigt för minskade utsläpp från de egna verksamheterna. Alla landstingets fastigheter använder förnyelsebar energi för uppvärmning och det pågår ett byte av samtliga bensindrivna bilar till miljöbilar. Landstingets enhet för fastighetsdrift arbetar aktivt med att sänka energiförbrukningen. Genom detta har landstinget kunnat hålla nere kostnaden för el, värme och vatten och minska miljö- och klimatpåverkan. Läkemedels milöpåverkan och hållbar grön upphandling är exempel på andra områden där ett ständigt förbättringsarbete pågår. Landstinget Blekinges kostnader under 2010 (miljoner kronor) Hälso- och sjukvård och tandvård Nämnden för folkhögskolan 23 Serviceverksamhet 649 Övrigt 468 Summa

9 Året i korthet 2010 var ett händelserikt år i Landstinget Blekinge som bland annat präglades av en förändrad tjänstemannaorganisation och ett arbete för ökad kostnadseffektivitet Vid årsskiftet sjösätts psykiatrins nya organisation med en satsning på utbyggd mellanvård. Det innebär att fler patienter kan bo kvar hemma samtidigt som de får kvalificerad psykiatrisk vård på dagarna, till exempel genom olika former av gruppverksamheter Landstingsstyrelsen tillsätter en parlamentarisk utredning om arbetsfördelningen mellan sjukhuset i Karlskrona och Karlshamn. Utredningen ska ytterligare förtydliga fördelningen av uppgifter mellan Karlshamn och Karlskrona Landstingsstyrelsen beslutar att inrätta ett gemensamt cancercentrum i Södra sjukvårdsregionen som rymmer Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg Sverige går till val. Det blir fortsatt rödgrönt styre i Landstinget Blekinge Landstingsstyrelsen ställer sig bakom en ny försöksverksamhet som ska förbättra vården för äldre. Det innebär bland annat att äldre sjuka människor i Blekinge ska kunna få hjälp av en särskild lots Hälsoval Blekinge startar. Hälsovalet omfattar sju privata vårdcentraler, varav tre är nya, och 13 vårdcentraler som drivs i landstingets egen regi Landstingsstyrelsen beslutar om ett samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg inom bland annat medicinverksamhet, kirurgi, cancersjukvård och ortopedi procent av patienterna i Blekinge ger högsta betyg på besöken inom sjukvården, det visar Vårdbarometerns rapport för Bara ett annat landsting i landet får ett högre betyg Landstinget Blekinge är ett av Sveriges bästa landsting när det gäller att arbeta enligt den nationella rehabiliteringsgarantin. För att ta del av landstingets arbete besöker socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson (M) Blekinge Landstinget beslutar om en rad åtgärder som på kort sikt ska förbättra landstingets ekonomi. Det innebär bland annat stor restriktivitet vid nyanställningar, inköpsstopp och färre konsulter På så gott som samtliga områden, till exempel bemötande, förtroende, delaktighet och information får Blekinge bättre eller lika bra betyg som resten av Sverige i den patientenkät som genomförts inom den specialiserade vården Anställningsstopp införs i hälso- och sjukvården med undantag för de fall där patientsäkerheten hotas. Förvaltningsberättelse Året i korthet 9

10 Invånarperspektiv Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Förvaltningsberättelse Invånarperspektiv För att närma oss vår vision, livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss, strävar vi efter en mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård. Genom att synliggöra våra vårdprocesser sätter vi patienten i fokus. Vi vill möta våra medborgare, patienter och deras närstående utifrån en helhetssyn, genom att ge dem möjlighet att på ett aktivt sätt vara delaktiga i och påverka insatserna för sin hälsa och livskvalitet. För att lyckas med detta är det viktigt att vi har kunskap om de faktorer som påverkar häls an och om hur hälsan fördelar sig i befolkningen (till exempel mellan olika grupper, åldrar eller kön). Medborgarnas och patienternas förhållningssätt till sin hälsa och sina behov av stöd från hälso- och sjukvården är också viktiga kunskaper för att vi ska kunna uppnå vår vision. Hälsoläget i Blekinge Målet är att Blekingebornas hälsa hela tiden ska förbättras. Den enskilde individen har det primära ansvaret för sin egen hälsa och sitt välbefinnande. Samhällets uppgift är att skapa goda förutsättningar för invånarnas hälsa 10

11 och i det arbetet har landstinget en viktig roll. Landstinget ska tillhandahålla hälso- och sjukvård utifrån blekingarnas behov. Genom att arbeta med såväl hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som med vård och behandling bidrar landstinget till en positiv utveckling av medborgarnas hälsa. Männen mår bättre än kvinnorna Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, som genomförs varje år bland ett urval av befolkningen i åldern år, ger en bild av hälsoläget i Sverige och i Blekinge. Vart tredje år genomförs denna enkät i ett större befolkningsurval i Blekinge för att möjliggöra säkrare dataanalyser. Den senaste genomför des 2008 och nästa kommer att genomföras Rapporten från 2008 visade att Blekingebornas hälsa i stort överensstämde med svenskarnas i allmänhet. Vid en närmare granskning framkommer dock att kvinnorna i Blekinge mår sämre än männen, framförallt när det gäller det psykiska välbefinnandet. Rapporten visade att yngre kvinnor (16-25 år) mår sämre jämfört med andra åldersgrupper. Den kommande undersökningen ska följas upp och analyseras mot bakgrund av de satsningar som landstinget tidigare genomfört för att förbättra hälsan hos kvinnor i länet. I Öppna jämförelser 2010, en rapport som varje år jäm för vården inom alla landsting och regioner i Sverige, är andelen medborgare som anser sig ha ett gott allmänt hälsotillstånd lägre i Blekinge jämfört med övriga landet. Materialet från Blekinge är dock inte så stort och skillnaden mellan olika delar av landet är inte heller markant. En större andel av männen i landet anser sig ha en god hälsa jämfört med kvinnorna. Detta gäller även för Blekinge. Levnadsvanor påverkar hälsan Människors levnadsvanor och livsvillkor har en stor inverkan på hälsan. Därför ligger det i landstingets intresse att ha en bild av hur dessa faktorer fördelar sig i befolkningen. Den nationella folkhälsoenkäten visar också hur levnadsvanorna fördelar sig i befolkningen. Cirka en tiondel av befolkningen äter frukt och grönsaker fem gånger per dag eller oftare och kvinnorna äter mer grönsaker än männen. I Blekinge konsumerar männen dessutom ännu mindre mängder frukt och grönsaker än svenska män i genomsnitt. Utifrån den svenska rekommendationen om minst 30 minuters fysisk aktivitet dagligen är cirka två tredjedelar av den vuxna befolkningen till räckligt fysiskt aktiva i Sverige. Barn och ungdomar är mer fysiskt aktiva än vuxna. I Blekinge är andelen lägre än genomsnittet för riket. Vad gäller daglig tobaksrökning ligger Blekinge över genomsnittet för riket. Kvinnorna röker mer än männen. Den nationella folkhälsoenkäten visade också att 16 procent av männen och 10 procent av kvinnorna hade riskabla alkoholvanor I Blekinge ser vi en högre alkoholkonsumtion bland män än bland svenska män i genomsnitt. Ohälsotalet i befolkningen minskar Ett annat mått på hälsoläget hos befolkningen är antalet dagar som invånare i åldern år får sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Detta mått kallas för ohälsotalet och det bör vara så lågt som möjligt. Den faktor som i störst utsträckning påverkar ohälsotalet är antalet individer med sjukersättning eller aktivitetsersättning. För sjunde året i rad minskade ohälsotalet i Blekinge och under 2010 skedde en minskning från 36,2 till 32,5 dagar. Motsvarande siffror för riket är en minskning från 32,8 till 29,5 dagar. Samtliga kommuner i länet har en positiv utveckling men det är fortfarande stor skillnad mellan kommunerna, där Karlskrona har lägst ohälsotal (28,9) och Olofström har högst (39,1). Även skillnaden mellan kvinnor (39,9) Förvaltningsberättelse Invånarperspektiv 11

12 Förvaltningsberättelse Invånarperspektiv och män (25,5) består och är alltjämt anmärkningsvärt. Skillnaden i Blekinge är större än skillnaden mellan kvinnor och män i riket. För män är ohälsotalet i samtliga kommuner förutom Olofström i nivå med, eller i närheten av riket. För kvinnor är det endast i Karlskrona som ohälsotalet är på samma nivå som i riket. Sjukfallsinventeringen för 2010 visade att antalet människor som varit långtidssjukskrivna fortsätter att minska och i årets mätning var det personer i Blekinge som varit sjukskrivna fler än 28 dagar. Det motsvarar en minskning jämfört med 2009 på 19,6 procent vilket kan jämföras med motsvarande siffra för riket som är 12,6 procent. De vanligaste orsakerna till sjukskrivning beror på besvär från rörelseorganen och psykisk ohälsa, framförallt depression eller stressreaktion. Det är vanligare bland kvinnor (41 procent), än bland män (34 procent) att vara sjukskriven för psykisk ohälsa. Bland individer yngre än fyrtio år är 53 procent sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa medan förhållandet för de över fyrtio år är 34 procent. Upplevelser av hälso- och sjukvården Vårdbarometern och Nationella patientenkäten är två olika undersökningar som landstinget använder för att få en uppfattning om medborgarnas och patienternas attityder till, och upp levelser av, hälso- och sjukvården. Förtroende och respekt Av de intervjuade i Vårdbarometern har 63 procent av blekingarna ganska högt eller mycket högt förtroende för hälso- och sjukvården. 67 procent av blekingarna tycker att de har tillgång till den sjukvård de behöver. Samtidigt anser 21 procent av blekingarna att deras tillgång till vården skulle upplevas som ännu bättre om väntetiderna var kortare. Siffrorna för Blekinge ligger nära eller något över de genomsnittliga siffrorna för riket. 84 procent av patienterna upplevde att de blev bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt vid sina besök i vården. 16 procent uppger dock att läkaren inte alls, eller bara till viss del, lyssnade till vad de hade att säga. Av de som besökt primärvården svarade 91 procent att de tycker det är ganska viktigt eller mycket viktigt att träffa samma läkare vid alla läkarbesök på mottagningen. 64 procent uppger sedan att de brukar få träffa samma läkare. I samtliga enkäter fanns en fråga om hur patienterna som helhet värderar sin vård eller behandling personer besvarade denna fråga och 91 procent värderade sin behandling som bra, mycket bra eller utmärkt. För primärvården, den somatiska öppna vården och den somatiska slutna vården svarade ungefär 92 pro cent att de som helhet värderar sin vård eller behandling som bra, mycket bra eller utmärkt. För den slutna och öppna psykiatriska vården blev motsvarande siffra 81 procent. Helhetssyn och delaktighet Inom den somatiska (kroppsliga) öppenvården upplevde två tredjedelar av patienterna att behandlaren helt och hållet hade haft en helhetssyn på deras situation. Inom den slutna somatiska vården ansåg knappt hälften att det hade funnits en helhetssyn. I psykiatrins öppenvård upplevde en femtedel av patienterna att personalen tagit otillräcklig hänsyn till deras kunskaper och erfarenheter av sin sjukdom. I den slutna psykiatriska vården önskade 18 procent av patienterna att de närstående varit mer delaktiga i vården och behandlingen. 12 procent av de tillfrågade upplevde också att personalen inte tagit tillräcklig hänsyn till de närståendes kunskap och erfarenheter av patientens tillstånd och vård. Högst delaktighet i vården upplevde 12

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Landstingets verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 1 Årsredovisning 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2013 FOTO: BJÖRN WANHATALO, istock, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN 2 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Innehåll

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland Årsredovisning 2014 Landstinget i Innehåll Fokus på kvalitet 2 Några viktiga händelser under 2014 5 Politisk organisation 6 Förvaltningsberättelse 9 Medborgare 10 Verksamhet 16 Medarbetare 27 Miljö 30

Läs mer

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Landstingsfullmäktige 22 23 november 2011 Grundläggande värderingar Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD Landstingsbudget 2012 med flerårsplaner 2013-14 Investeringsbudget 2012-2016 Tilläggsbudget 2011 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Läs mer

Innehåll. Förslag till beslut... 4. Sammanfattning... 5. Patienten i centrum... 7. 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9

Innehåll. Förslag till beslut... 4. Sammanfattning... 5. Patienten i centrum... 7. 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9 Innehåll Förslag till beslut... 4 Sammanfattning... 5 Patienten i centrum... 7 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9 1.2. Lägg rätt patient i rätt säng i rätt tid...10 1.3. Kortare väntetider på akutmottagningarna...10

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

ORGANISATIONSSCHEMA ÅR 2006

ORGANISATIONSSCHEMA ÅR 2006 Årsredovisning 2 0 0 6 ORGANISATIONSSCHEMA ÅR 2006 Landstingsfullmäktige Landstingets revisorer Patientnämnd Sjukvårdsutskott Folkhälsoutskott Demokratiutskott Allmänpolitiskt utskott Landstingsstyrelse

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 Liv och hälsa i Västernorrland Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 2 Landstingsplan 2015-2017 Innehåll 1. Landstinget Västernorrlands vision 5 2. Grundläggande värderingar

Läs mer