Verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Godkänt i fullmäktige

2 INNEHÅLL Kommundirektörens översikt... 2 Grunduppgifter om kommunen... 4 Verksamhetsberättelse... 5 Ekonomisk översikt... 5 Vörå-Maxmo kommuns organisation... 8 Centralvalnämnden... 9 Revisionsnämnden Kommunstyrelsen Landsbygdsnämnden Socialnämnden Svenska bildningsnämnden Gemensamma bildningsnämnden Direktionen för Vörå samgymnasium Suomenkielinen sivistyslautakunta Fritidsnämnden Byggnads- och miljönämnden Tekniska nämnden Personalen i Vörå-Maxmo kommun Kommunens tjänster och befattningar Fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, och direktionerna Ledamöter i samkommuner Kommunens representanter i övriga organ Sammandrag av verksamhetsområden Resultaträkning för vattentjänstverket Vattentjänstverkets balansräkning Investeringsbudgetens utfall Resultaträkning extern + intern Resultaträkning extern Finansieringsanalys Balansräkning Koncernbokslut Koncernresultaträkning Koncernens finansieringsanalys Koncernbalansräkning Nyckeltal I Noter till resultaträkningen II Noter till balansräkningen III Noter till koncernbokslutet Balansspecifikation Avskrivningsplan Underskrifter

3 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT BOKSLUTET 2010 Det fjärde och avslutande bokslutet för Vörå-Maxmo är klart och vi kan konstatera att Vörå-Maxmo kan gå till historien som kommunen som inte hade några svåra år. Vi hade fyra verksamhetsår som alla visar på ett överskott och under dessa år upptogs ej heller några budgetlån. Verksamhetsåret har varit ganska speciellt och dominerats av politiska diskussioner om kommunsamgången med Oravais och under senare delen av året av diskussioner och förberedelser inför kommunsamgången. Vi har genomfört en historisk folkomröstning, någonting som vi inte arrangerar varje verksamhetsår. Resultatet har kanske inte alltid varit så lätt att förutspå och förväntningarna verkar vara mycket stora på den nya kommunen. Förberedelserna har även inneburit en del extra kostnader som belastar ekonomin redan på år 2010, men på sikt är målsättningen att organisationen skall bli effektivare. Verksamhetsmässigt har kommunens verksamhet fortsatt i enlighet med de planer som man uppgjort. Den finska skolan i Pettersbacka fick under året ett välkommet tillskott av elever från Lehmäjoki och verksamheten där ser nu ut att vara tryggad i många år framöver. De sista samgångsprojekten påbörjades och avslutades. Jag tänker här på Marielunds utvidgning och renovering, Finnholmens detaljplaneområde och påbörjandet av transportavloppsledningen från Maxmo. Marielund hade vi i samgångsavtalet tänkt renovera för euro och slutresultatet var en utbyggnad och renovering för över euro. Förutsättningarna för ett trevligt och mänskonära boende i byggnaden är mycket goda och för kommunens del innebär det att vi har snart den bästa vårdtrappan i Österbotten. Våra patienter ligger inte på specialsjukvårdens dyra klinikfärdiga platser och vi behöver inte ha dåligt samvete när man diskuterar centralsjukhusets problem med patienter i korridorerna. Även de yngre kommuninvånarna har fått ett nytt gruppfamiljedaghem i Vörå centrum och under detta år skall vi ytterligare utreda var och hur vi ännu borde utöka dagvården i kommunen. Boendemässigt tog kommunen ibruk två nya bostadsområden på fjolåret, Finnholmens detaljplaneområde och Hellnäs III. Båda områden har vattnet väldigt nära till, men ändå helt olika till karaktären. Finnholmen ligger nära till Maxmo centrum och den service som finns där och vattnet ligger inte riktigt intill tomterna men finns där ändå. Hellnäs III med sina tomter med egen strand utgör tomter av helt unik karaktär som inte återfinns hos andra Österbottniska kommuner idag. Dessa satsningar kommer efter ett antal år också att betyda kostnader i form av utbyggnad av servicen i området. Förhoppningen är att befolkningsökningen på områdena kan stöda upp de skolor och daghem som verkar i områdena liksom Djupö området börjar ge resultat i form av rekordantal elever till Särkimo skola hösten EKONOMI Räkenskapsåret har inneburit utmaningar i form av ett nytt statsandelssystem vars utfall och bokföringsföreskrifter inte riktigt hann med till budgeten och vi har haft en del korrigeringar och tillägg till budgeten under året. Verksamhetsintäkterna steg med 16 % jämfört med 2009 och överskred budgeten med 13 %. Verksamhetskostnaderna steg med 5,6 % jämfört med 2009 så man kan inte säga att man får mindre pengar i verksamheten. Budgeten överskreds på kostnadssidan med hela 4,6 % vilket är för mycket och nämnderna bör i sin utvärdering ta fasta på överskridningarna och reda ut - 2 -

4 hur de har uppstått. Lönekostnaderna har dock ökat med budgeterade 2,4 % jämfört med bokslutet 2009 men en överskridning om 1 % jämfört med budgeten. Glädjande nog ökade kommunens skatteinkomster med 1,3 % trots att den ekonomiska situationen varit lite osäker ännu under den första delen av Vi hade uppgjort en mycket försiktig prognos för skatteintäkterna och fick in 2,7 % mer än budgeterat. Trots de olika kasten i resultaträkningens poster så landar vi på ett årsbidrag om ca euro och det täcker avskrivningarna och lämnar ett överskott om ca euro eller 2,5 % mer än budgeterat. Kommunens likviditet har tidvis varit sämre än vanligt. Orsaken till detta är de stora investeringarna som har belastat rörelsekapitalet. En del av förklaringen står att finna i den slutredovisning som kom från Vårdnämnden i Korsholm. Återbetalningen till Vörå-Maxmo är ca euro och euro till Oravais, totalt över euro som Korsholm har debiterat för mycket under 2010 och som vi nu får vänta ett halvår på att få tillbaka. FRAMTIDSUTSIKTER Den nya Vörå kommun har påbörjat sitt första verksamhetsår Förväntningarna på kommunen har varit stora och det kommer att bli en utmaning att uppfylla dessa. Kommunen är av medelstorlek enligt Finländska mått mätt och borde ha förutsättningar att kvarhålla närheten till sina invånare. Kommunen har dock inte oändliga resurser i form av ekonomi och personal, vilket gör att alla goda idéer inte kommer att kunna förverkligas samtidigt. I vår region pågår även diskussioner kring hur och om en kommunsamgång skall göras mellan Vasa och Lillkyro samt hur specialsjukvård, primärhälsovård och socialvård skall samordnas och skötas. Riksdagsvalet står inför dörren och en ny regering skall utses och ett nytt regeringsprogram utarbetas. Vilka följder detta får för vår kommun och vår service till våra kommuninvånare återstår att se. Christina Öling Kommundirektör - 3 -

5 GRUNDUPPGIFTER OM KOMMUNEN Allmänt Kommunnamn: Vörå-Maxmo kommun / Vöyri-Maksamaan kunta Kommunkod: 945 Grundades: ; samgång av primärkommunerna Vörå (944, grundades 1868) och Maxmo (479, grundades 1867) Befolkningsmängd: 4498 ( ) Landareal: 577,39 km² Folktäthet: 7,76 invånare per km² Språk: svenska 84,4 % finska 13,6 % övriga 2,0 % Inkomstskatteprocent: 19,00 % Arbetslöshetsgrad,dec 2010: 3,4 % ; Österbotten 6,7 %; Finland 7,2 % Kommunens läge och kommunikation Kommunen är en del av Västra Finlands län och landskapet Österbotten. Grannkommuner är Oravais, Lillkyro, Storkyro, Korsholm samt Kauhava stad. Kommunen ligger drygt 35 km norr om Vasa stad längs Europaväg 8, som går genom kommunen. Närmaste hamn och flygfält finns i Vasa samt järnvägsstation i Vasa och Tervajoki (Storkyro). Kommunens område Totalareal Landareal Havsvattenareal Sötvattenareal Strandlinje 1.222,94 km² 577,39 km² 640,69 km² 4,86 km² ca 570 km Största arbetsgivarna Kommunen NorrvallaFolkhälsan Ab Ab Simons Element Oy JTK-Power Oy Valio Oy, Kaitsor Alucar Oy Befolkningen Kommunens befolkningsmängd var vid utgången av år personer, dvs en ökning med 19 personer jämfört med föregående år. År Befolkning Skillnad

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN Bestämmelser om bokslut I verksamhetsberättelsen ska ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och hur den av fullmäktige fastställda budgeten har förverkligats. I verksamhetsberättelsen ska också ingå uppgifter om sådana väsentliga saker som gäller kommunens ekonomi som inte redovisas i resultat- eller balansräkningen. Kommunstyrelsen ska i verksamhetsberättelsen, eller i samband med att den föreläggs fullmäktige, ge förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balansering av ekonomin. Vid uppgörande av kommunens bokslut iakttas bestämmelserna i kommunallagen samt till tillämpliga delar bestämmelserna i bokföringslagen och -förordningen. Statliga bokföringsnämndens kommunsektion ger anvisningar om hur bokföringslagen ska tillämpas. I bokslutet ingår resultaträkning, balansräkning och bilagor till dem, samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Dessutom uppgör kommunen ett komplett koncernbokslut med bilagor som en del av bokslutet. Revisorerna ska senast före utgången av maj med iakttagande av god revisionssed, granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisionsnämnden ska bedöma huruvida de mål för verksamheten och budgeten som fullmäktige satt upp har nåtts. Kommunalförvaltningens verksamhetsidé Kommunen ska i samråd med kommuninvånarna skapa och upprätthålla förutsättningar för att inom ramen för befintliga resurser, på ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som motsvarar efterfrågan. Samtidigt strävar kommunen till en maximering av kommuninvånarnas trygghet och trivsel genom en balanserad utveckling av kommunen som modern, livskraftig och naturnära kommun. Kommunen strävar till att trygga rätten till utkomst, bostad, utbildning och hälsovård samt verkar för social omsorg, goda levnadsförhållanden och en ren miljö. Kommunens verksamhetsidé och målsättningar konkretiseras årligen via den av fullmäktige fastställda budgeten och ekonomiplanen. EKONOMISK ÖVERSIKT Det ekonomiska resultatet i bokslutet 2010 visar att kommunens ekonomi är i balans, d.v.s. årsbidraget räcker till att täcka avskrivningarna. De budgeterade driftsutgifterna och inkomsterna efter budgetändringar var respektive , medan de faktiska driftsutgifterna blev och driftsinkomsterna I samgångsstöd har erhållits Investeringsutgifterna var budgeterade till ,00 och inkomsterna till De faktiska investeringsutgifterna respektive -inkomsterna blev respektive De totala avskrivningarna 2010 är I kommunalskatt har influtit , i samfundsskatt och i fastighetsskatt , vilket är totalt mera än budgeterade skatteinkomster. I statsandelar har influtit , vilket är mindre än budgeterat

7 Den livliga investeringstakten i Vörå-Maxmo fortsatte även under år Kommunstyrelsen sålde tomter till ett belopp om , bl.a. på Finnholmen och Kyrkskogen. Kommunen sålde därtill de sista bostadsaktierna i Bofinken III. Inom den tekniska sektorn färdigställdes utbyggnaden av Marielund, kostnaderna blev Byggandet av gymnasiets internat har slutförts. Totala kostnaderna 2010 var Gruppfamiljedaghemmet Regnbågen har förstorats och renoverats till en kostnad på Grindstugan har fått nya fönster till en kostnad av På Vörå Brandstation har renovering verkställts till en kostnad av Under publik egendom har satsats , varav kommunalteknik till kolkajen i Hellnäs och fiberkabel är de största. För affärsverkens del har nyanslutningar gjorts i vanlig ordning, både för distributionsvattenledningar och avloppsledningar. För transportvattenledningen mellan Maxmo och Vörå har bokförts Räkenskapsperiodens resultat för driftsdelen visar ett överskott om ,13. Totala amorteringar under året är ,50 och inga nya lån har lyfts. Skuldbördan är vid årets slut ,86 eller 91 per invånare. Årsbidraget är ,36 eller 189 per invånare. Intern tillsyn Kommunstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. Därtill ansvarar alla de organ och tjänsteinnehavare, som beviljats behörighet att disponera över kommunens tillgångar och som fungerar som myndighet för genomförandet av den interna tillsynen. Kommunens förvaltningsstadga (FGE ) samt tilläggen (KST ; KST ) styr och avgränsar organens och tjänsteinnehavarnas befogenheter samt ger regelverk för förvaltningen. Kommunstyrelsen har godkänt en anvisning för intern kontroll. För iakttagandet av bestämmelser, föreskrifter och beslut ansvarar den för olika organ beredande tjänsteman för lagligheten i ärendens beredning samt granskar lagligheten i organens beslut och verkställighet. Till delgivningen av gjorda beslut bifogas alltid besvärsanvisningar, vilka följer de olika lagarna gällande besvär. Målen för verksamheten finns nämnda i kommunens budget och ansvarig tjänsteman samt respektive organ ansvarar för uppfyllandet av dessa på ett resursmässigt effektivt sätt. I samband med bokslutet redovisas för hur målen uppnåtts, vilket behandlas och godkänns i respektive berörda organ samt i kommunens styrelse och fullmäktige. Utomstående revisionssamfund ombesörjer revidering av kommunens verksamhet och ekonomi. Respektive organ och tjänstemän ansvarar kontinuerligt inom sin sektor för uppmärksamhet gällande risker för verksamheten och hantering av dessa. För personalens verksamhetsförutsättningar och för kommuninvånarnas trygghet görs kontinuerligt inom ramen för arbetarskyddet riskanalyser på samtliga kommunens verksamhetsplatser samt åtgärdsförslag för minimering av risker ges och uppföljs inom ramen för arbetarskyddskommissionen. För skolorna har bl.a. planer för riskhantering uppgjorts. Kommunens förvaltningsstadga ger ramarna för anskaffningsrättigheterna för tjänstemän och organ. Reglerna kring offentlig upphandlig styr även anskaffningarna. Kommunen är försäkrad för eventuella förluster förorsakade av tjänstemans felbeslut. Vid anskaffningar godkänner aldrig beställande tjänsteman fakturorna och det är alltid skilda anställda som granskar beställning mot leverans innan tjänsteman, annan än den beställande, godkänner fakturan. Denna process har ytterligare formaliserats i samband med införandet av elektronisk fakturacirkulation. Personalen som bokför och sköter om betalningstrafiken har ingen rätt att godkänna räkningar

8 Avtal och förbindelser som ingås på kommunens eller kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande eller vice ordförande och kontrasigneras av kommunsekreteraren eller vederbörande medlem av ledningsgruppen, om inte kommunstyrelsen befullmäktigat andra personer. Kommunstyrelsen godkänner samtliga avtal. Kommunstyrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat Enligt kommunallagen 70 skall styrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med överlämnandet av den ge förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat samt åtgärder som berör utjämningen av ekonomin. Styrelsens förslag till behandling av årets resultat kan betyda investeringsreserv, avskrivningsdifferens, fondökningar eller att resultatet kvarstår på kontot räkenskapsperiodens över- och underskott i balansen. Kommunstyrelsen föreslår att: - minska avskrivningsdifferensen med ,84 ; - minska utvecklingslånefonden med ,20 ; - räkenskapsperiodens överskott om ,17 kvarstår på kontot Räkenskapsperiodens över- /underskott i balansräkningen. Koncernbokslutet Enligt kommunallagen 68 skall ett koncernbokslut uppgöras om kommunen har bestämmanderätt i ett annat bokföringsskyldigt bolag. I denna koncernbalans ingår de sex samkommuner där kommunen är delägare och sex dotterbolag där kommunen har aktiemajoriteten. I koncernbalansen har koncernfordringar, -skulder och inbördes ägande eliminerats. För dotterbolagen har avskrivningarna omräknats enligt kommunens avskrivningstider eftersom avskrivning enligt plan inte använts. Skuldbördan för koncernen är eller 551 per invånare. EKONOMISKA RELATIONSTAL Invånarantal Invånarantal Inkomstskattesats % 18,75 18,75 19,00 Personal Driftsutgifter Investeringsutgifter Skatteintäkter Avgifter (driftshushållning) Statsandelar Ränteutgifter Amorteringar Skuldbörda Skuldbörda/invånare Årsbidrag Årsbidrag/invånare Koncernens skuldbörda Koncernens skuldbörda/invånare

9 VÖRÅ-MAXMO KOMMUNS ORGANISATION Fullmäktige Revisionsnämnden Centralvalnämnden Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Byggnads- och miljönämnden Socialnämnden Landsbygdsnämnden Fritidsnämnden Svenska bildningsnämnden Gemensamma bidningsnämnden Direktionen för Vörå samgymnasium Finska bildningsnämnden Svenska sektionen Fullmäktige utövar den högsta beslutanderätten i kommunen. Beredning, verkställande och annan förvaltning ankommer på kommunstyrelsen samt på nämnder, direktioner och tjänsteinnehavare under kommunstyrelsens tillsyn. Kommunala ämbetsverket leds av kommundirektör Christina Öling. Ämbetsverkets avdelningar leds av avdelningscheferna, vilka under kommundirektörens ledning bildar kommunens ledningsgrupp. Ledningsgruppen bestod av kommundirektören, kommunsekreteraren, socialdirektören, bildningschefen och kommunbyggmästaren, samt kompletterades med byggnadsinspektören som representant från kommunkansliet i Tottesund. Avdelningschefernas ansvarsområdesindelning: - kommunsekreterare Tom Holtti, allmänna och ekonomiska kansliet: fullmäktige, kommunstyrelsen, centralvalnämnden, byggnads- och miljönämnden och landsbygdsnämnden. - socialdirektör Esko Kuoppala, socialkansliet: socialnämnden och socialnämndens svenska sektion. - kommunbyggmästare Jan Östman, byggnadskontoret: tekniska nämnden. - bildningschef Helena Emaus, skol- och MI-kansliet: svenska bildningsnämnden, gemensamma bildningsnämnden, direktionen för Vörå samgymnasium och fritidsnämnden. Finska bildningsnämnden administreras av skolföreståndare Riitta Lewenros och var direkt underställd kommundirektör Christina Öling

10 CENTRALVALNÄMNDEN Val Verksamhetsidé Centralvalnämnden ansvarar för vals genomföranden och laglighet. Centralvalnämnden består av 5 ledamöter och 5 i ordningsföljd valda ersättare. Kommunen är indelad i åtta röstningsområden enligt följande: OMRÅDE NUMMER PLATS Södra Vörå 001 Rejpelt skola Vörå centrum 002 FB Koskeby skola Rökiö 003 Rökiö skola Norra Vörå 004 Vörå norra skola Östra Vörå 005 Tålamods skola Pettersbacka 006 Pettersbacka skola Maxmo fastlandet 007 Tottesunds herrgård Maxmo skärgård 008 Särkimo skola Respektive röstningsområde har en valnämnd med 5 ledamöter. Som förhandsröstningsställen fungerar kommunkansliet i Vörå och Tottesunds Herrgård. Anstalts- och hemmaröstningen ombesörjer en valbestyrelse bestående av 3 ledamöter. Ansvarsperson Kommunsekreteraren Personal inom uppgiftsområdet Personer totalt: - Heltidsanställda: - Deltidsanställda: - Mål verksamhetsgren En kommunal folkomröstning. Resultat Kommunal folkomröstning genomfördes i kommunen bestående av brevröstnings och röstning på röstningsdagen

11 REVISIONSNÄMNDEN Revision Verksamhetsidé Nämndens uppgift är att organisera granskningen av förvaltningen och ekonomin samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. Nämnden uppgör en utvärderingsberättelse till fullmäktige över senaste verksamhetsår. Ansvarsperson Kommunkamreren Personal inom revisionen Personer totalt: - Heltidsanställda: - Deltidsanställda: - Mål verksamhetsgren Utföra årlig revision Fullfölja det av revisorn uppgjorda arbetsprogrammet enligt vilket de olika sektorerna genomgås Resultat Revisionsdagarna 2010 har varit 9 till antalet. Revisionsnämnden har sammanträtt 4 gånger. Ett utvärderingsbesök gjordes hösten 2010 till gymnasiet och till Pettersbacka skola. Tyngdpunktsområde under år 2010 har varit svenska, gemensamma och finska bildningsnämnderna samt direktionen för Vörå samgymnasium. En utvärderingsberättelse över verksamhetsåret 2009 har uppgjorts och överlämnats till fullmäktige där utfallet för målen för verksamhet och ekonomi har bedömts

12 KOMMUNSTYRELSEN Allmän förvaltning Verksamhetsidé Den allmänna förvaltningen har hand om kanslifunktionerna för fullmäktige, kommunstyrelsen, kommunkansliet, personaladministration, övrig allmän förvaltning, kollektivtrafik, ADB-central, näringslivets befrämjande, allmän intressebevakning, samgångsförvaltningen och delvis samservicebyrån. Kanslifunktionerna omfattar planering, utredning, beredning, föredragning, verkställighet och övervakning. Den allmänna förvaltningen tillhandahåller information och basfakta om kommunen, aktuella frågor av lokalt intresse som berör kommuninvånarna. Ansvarsperson - näringslivets befrämjande kommundirektören - samgångsförvaltningen kommundirektören - fullmäktige kommunsekreteraren - kommunstyrelsen kommunsekreteraren - kommunkansliet kommunsekreteraren - personaladministration kommunsekreteraren - övrig allmän förvaltning kommunsekreteraren - kollektivtrafik kommunsekreteraren - ADB-central kommunsekreteraren - kommunalbeskattning kommunkamreren - allmän offentlig upphandling kommunkamreren/kommunsekreteraren Personal inom allmänna förvaltningen Personer totalt: 18 Heltidsanställda: 15 Deltidsanställda: 2 Civiltjänstgörare: 1 Mål verksamhetsgren Resultat Förvaltningen bistår vid förverkligandet av Allmänna förvaltningen har bistått förverkligandet av verksamhetsmålen år 2010 genom utrednings- och verksamhetsmålen för 2010 genom kanslifunktionerna, vilka omfattar planering, utredning, planeringsverksamhet samt genom delaktighet i verkställigheten. beredning, föredragning, verkställighet och övervakning. Hans Becker anställdes som extra kommun-kamrer eftersom Oravais kommun köpte ordinarie kommunkamrerens tjänster för en tid. Att säkerställa utvecklingen i den nya kommunen på Allmänna förvaltningen beredde och verkställde kort och på lång sikt. Vörå-Maxmo ska bli en bra ärenden i samarbete med de centrala beslutande kommun för invånarna och företagen samt framstå förtroendevalda organen, vars verksamhet under året som en bra arbetsgivare. är sammanställt nedan. Fullmäktige Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har under året 2010 för haft följande platsfördelning:

13 - Svenska folkpartiet i Finland r.p. 25 ledamöter - Finlands Socialdemokratiska parti r.p. 2 ledamöter. Totalt 27 ledamöter. Under året sammanträdde fullmäktige 6 gånger, under vilka totalt 65 ärenden behandlades. Fullmäktige valde inom sig för år 2010 till ordförande Gun Granlund, till 1:a viceordförande Kjell Heir samt till 2:a viceordförande Stig Svens. Fullmäktiges sammanträden var offentliga med närvarorätt för varje kommunmedlem. Fullmäktiges föredragningslistor och beslutsprotokoll fanns till påseende på kommunens hemsidor: och i samband med sammanträdena uppsatta på kommunens officiella anslagstavla vid kommungården, Vöråvägen 18. Fullmäktiges sammanträden direktsänds i Wör-TV samt finns till påseende ett par dagar senare på kommunens hemsida i samarbete med NetTV. Kommunstyrelsen Fullmäktige väljer kommunstyrelsen för en mandatperiod om två år. Den nuvarande styrelsen tillsattes av fullmäktige den 22 januari 2009 för åren Kommunstyrelsen består av nio ledamöter, med personliga ersättare, och SFP är representerat på samtliga platser. Kommunstyrelsen leder kommunens förvaltning, bereder de ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige samt ansvarar att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen bevakar kommunens intressen samt företräder kommunen, sluter på kommunens vägnar avtal och företar rättshandlingar, såframt att inte i reglemente eller instruktion är annorlunda bestämt. Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga, såvida inte kommunstyrelsen i fråga om något visst sammanträde eller ärende annorlunda bestämmer. Kommunstyrelsen sammanträdde 18 gånger under året och behandlade totalt 284 ärenden. Kommunstyrelsens ordförande var Per Östman, 1. viceordförande var Åke Helsing och 2. viceordförande var Jenny Norrlin. Kommunstyrelsens föredragningslistor och beslutsprotokoll fanns till påseende på kommunens hemsidor: och i samband med sammanträdena uppsatta på kommunens officiella anslagstavla vid kommungården, Vöråvägen 18. Kommunplanering Den ekonomiska planeringen handhas av kommunstyrelsen. Kommunkamreren ansvarar för uppgörandet av budget och ekonomiplan. Nämnderna gör förslag för sina respektive sektorer. Markplaneringen och tillsynsverksamheten var underställd kommunsekreteraren. Primärhälsovården handhas av vårdnämnden, samt veterinärverksamheten och hälsovårdsinspektionen handhas av regionala tillsynsnämnden, för vilka Korsholms kommun är värdkommun. Aktuella planer Budget och ekonomiplan för Vörå kommun, fastställd av samfullmäktige Delgeneralplan för Maxmo kyrkby och Tottesund, detaljplan för Särkimo och Talludden, detaljplan för Nyåkern (Krooks-backen) samt ändring och förstoring av stranddetaljplan för Storkullören (Vosalskatan). Näringslivet Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens näringslivsfrågor. Kommundirektören och kommunsekreteraren sköter även näringslivs- och turismärenden samt fungerar som kommunens kontaktperson i organ som behandlar sådana frågor. Kommunbyggmästaren och biträdande kommunbyggmästaren har tilldelats specialuppdrag inom näringslivet. Informationsverksamhet Fullmäktiges och kommunstyrelsens föredragningslistor skickas till tidningar, Rundradions lokalredaktion, Wör- TV samt kungörs på kommunens officiella anslagstavla vid kommungården (Vöråvägen 18)

14 Föredragningslistorna finns även till påseende vid tillsynsverksamhetens kansli i Tottesund och på kommunens hemsida. Fullmäktiges sammanträden direktsänds i Wör-TV och kan ses i efterhand på kommunens hemsida. Samgångsförvaltning Vörå-Maxmo kommun och Oravais kommunbeslöt i respektive fullmäktige om att lämna anhållan om kommunsamgång. Statsrådet beslöt att upplösa Vörå-Maxmo kommun och Oravais kommun samt bilda en ny Vörå kommun från och med Bägge kommuners fullmäktigebeslut och Statsrådets beslut föranledde att kommunerna, parallellt med fullmäktige och kommunstyrelsen, tillsatte ett sammanslaget fullmäktige (samfullmäktige) och en organisationskommission för beslut gällande nya Vörå kommun. Samfullmäktige har haft följande platsfördelning under år 2010: - Svenska folkpartiet i Finland r.p. (Vörå-Maxmo) 25 ledamöter - Svenska folkpartiet i Finland r.p. (Oravais) 11 ledamöter - Oravais-Förändring nu! (Gemensam lista) 9 ledamöter - Finlands Socialdemokratiska parti r.p. (Vörå-Maxmo) 2 ledamöter - Finlands Socialdemokratiska parti r.p. (Oravais) 1 ledamot Totalt 48 ledamöter. Under året sammanträdde samfullmäktige 4 gånger, under vilka totalt 55 ärenden behandlades. Samfullmäktige valde inom sig för år 2010 till ordförande Harry Backlund (Oravais), till 1. viceordförande Gun Granlund (Vörå- Maxmo), till 2. viceordförande Kjell Heir (Vörå-Maxmo) och till 3. viceordförande Ann-Britt Björkström (Oravais). Samfullmäktiges sammanträden var offentliga med närvarorätt för varje kommunmedlem. Samfullmäktiges föredragningslistor och beslutsprotokoll fanns till påseende på kommunens hemsidor: och i samband med sammanträdena uppsatta på kommunens officiella anslagstavla vid kommungården, Vöråvägen 18. Samfullmäktiges sammanträden direktsänds i Wör- TV samt finns till påseende ett par dagar senare på kommunens hemsida i samarbete med NetTV. Vörå- Maxmo kommun handhade samfullmäktiges administrativa uppgifter. Organisationskommissionen: Respektive kommuns fullmäktige valde ledamöter till den gemensamma organisationskommissionen i enlighet med samgångsavtalet. Organisationskommissionen bestod av åtta ledamöter, fyra från respektive kommun, där SFP (Vörå-Maxmo) hade 4 platser, SFP (Oravais) 2 platser och Oravais-Förändring nu 2 platser. Organisationskommissionen planerade och strukturerade nya kommunens förvaltning, beredde de ärenden som skulle behandlas av samfullmäktige samt ansvarade att samfullmäktiges beslut verkställdes. Organisationskommissionen bevakade nya kommunens intressen samt företrädde den nya kommunen, slöt på nya kommunens vägnar avtal och företog rättshandlingar. Organisationskommissionens sammanträden var inte offentliga och den sammanträdde 13 gånger under året där den behandlade totalt 178 ärenden samt ett sammanträde under år 2011 där 43 ärenden behandlades. Organisationskommissionens ordförande var Per Östman (Vörå-Maxmo) och viceordförande var Harry Backlund (Oravais). Organisationskommissionen utsåg fem arbetsgrupper för organiseringen av Vörå kommuns förvaltning: Förvaltningsavdelningen, Bildningsavdelningen, Tekniska avdelningen, Omsorgsavdelningen samt Kultur- och fritidsavdelningen. Dessutom utsågs en arbetsgrupp för Adb- och infrastruktur, inkluderande en underarbetsgrupp för hemsidorna och grafisk layout. Organisationskommissionens föredragningslistor och beslutsprotokoll fanns till påseende på kommunens hemsidor: och i samband med sammanträdena uppsatta på kommunens officiella anslagstavla vid kommungården, Vöråvägen 18. Vörå-Maxmo kommun handhade samfullmäktiges administrativa uppgifter

15 KOMMUNSTYRELSEN Hälso- och sjukvårdsanstalter Verksamhetsidé startade det nya samarbetsområdet för primärhälsovårdens del. Det innebär att Korsholms kommun är värdkommun för samarbetsområdet och administrerar det samma. Samkommunen Oravais, Vörå och Maxmo hälsovårdscentral skn kvarstår som organ för handhavandet av de fastigheter som kvarstår i samkommunens ägo. Miljöhälsovården, livsmedelsövervakningen och veterinärvården övergick också från och med till den regionala tillsynsnämnden som administreras av Korsholms kommun. Hyreskostnaderna för verksamhetsutrymmena kvarstår i kommunen. Kommunen hör ytterligare till Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun, som administrerar Vasa centralsjukhus. Vörå-Maxmo kommuns andel i totala grundkapitalet den är 3,78 procent. Ansvarsperson Kommunkamreren Kommunens personal inom hälso- och sjukvårdsanstalter Personer totalt: - Heltidsanställda: - Deltidsanställda: - Vårdnämnden KVMO Mål 2010 Vårdnämnden KVMO Resultat Målsättningen vid skötandet av uppgifterna och verkställandet av idéerna är att verka för en effektiv resursanvändning för invånarnas bästa som bygger på att servicen ska vara lätt tillgänglig och fås inom rimlig tid. Verksamhetsidé och ekonomiplan konkretiseras årligen av vårdnämnden i Korsholm. Förvaltningen sköts av vårdnämnden, som har tre representanter från Vörå-Maxmo. Antalet besök har sjunkit något under de två senaste åren. Kostnaderna för primärvården blev euro lägre än budgeterat år 2010, och där ingår även kostnaderna för regionala tillsynsnämnden om totalt ,58 euro år

16 HVC-besök Vörå-Maxmo, jämförelse Vårdform Öppenvård Fysioterapin Läkarmottagning Tandvård Bäddavdelning - kategori I kategori II TOTALT Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun Mål 2010 Vasa sjukvårdsdistrikt skn Budgeterade kostnader år 2010 var Resultat Kommunens kostnader för specialsjukvården år 2010 sjönk med ,36 euro jämfört med år Positivt är att outlierdagarna sjönk från 381 till 140 dagar jämfört med år Klinikfärdiga patienternas antal var 5. Vårddagarna har ökat en hel del, speciellt för vård vid andra inrättningar. Budgetunderskridningen för hela året blev euro. Exempel på användning och kostnadsutslag nedan. I samkommunens fullmäktige representerades Vörå-Maxmo kommun av Karita Ohlis (Anna-Lena Blusi) och Kjell Heir (Annika Kvist-Östman). Samkommunens styrelse saknar för närvarande representant från Vörå- Maxmo kommun. Revisionsnämndens ordförande var Kjell Heir. Vasa Sjukvårdsdistrikt Vårdform Antal 2009 Kostnad 2009 Antal 2010 Kostnad 2010 Allmänna avgifter Kreditering för dyr vård , ,47 Medlemsavgift , ,96 Utjämningsavgift för dyr vård , ,

17 Vasa centralsjukhus DRG-paket , ,40 Öppenvårdsbesök , ,00 Vårddagar , Outlierdagar , ,00 Patienthotell Vård i andra inrättningar Öppenvårdsbesök , ,03 Vårddagar , ,76 Totalt , ,

18 KOMMUNSTYRELSEN Räddningsväsendet Verksamhetsidé Ansvara för räddningsväsendets uppgifter samt ombesörja utvecklandet av räddningsverksamheten och befolkningsskyddet. På basen av avtal med hälso- och sjukvårdsmyndigheten producerar räddningsväsendet tjänster i fråga om sjuktransport och akutvård. Ansvarsperson Kommundirektören Personal inom allmänna förvaltningen Personer totalt: - Heltidsanställda: - Deltidsanställda: - Mål 2010 Räddningsväsendet Resultat Tillsammans med 14 andra kommuner ingår Verksamheten sköts inom Österbottens kommunens räddningsväsende och räddningsväsende som fungerar som en nämnd ambulansverksamheten, fr.o.m , i med Vasa stad som värdkommun. Kommunens Österbottens räddningsväsende, vars vision är representant i Österbottens räddningsnämnd var att fungera effektivt och nätverksbaserat samt Karita Ohlis. nära människan dygnet runt. Huvudmålen för verksamheten år 2010 är att upprätthålla en god servicenivå med en fungerande förebyggande verksamhet, god aktionsberedskap samt en framgångsrik primär räddningsverksamhet vid brådskande alarmuppdrag

19 LANDSBYGDSNÄMNDEN Utveckling av gårdsbruk Verksamhetsidé- Jordbruksförvaltningen Bevarande och utvecklande av ett livskraftigt jordbruk Administration av EU- och nationellt finansierade stödansökningar för jordbruket samt övriga lagstadgade uppgifter som åläggs nämnden av jord- och skogsbruksministeriet och övriga myndigheter. Ansvarsperson Landsbygdssekreteraren Verksamhetsidé- Avbytarverksamheten Handläggning och beslutande av ansökningar om semester och vikariehjälp för lantbruksföretagare. Besluta om semesterrätt för pälsdjursuppfödare samt för extra timmar som pälsfarmare kan köpa mot en skälig timavgift. Planerande och uppgörande av arbetslistor för avbytarna och ordnande av avbytare för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare under semestern och vid behov av vikarie. Utbetalning av lantbruksavbytarlöner. Redovisningar till LPA för avbytarverksamheten. Ansvarsperson T.f Avbytarchefen Personal inom uppgiftsområdet Personer totalt: 34 Heltidsanställda: -lantbruksavbytare 22 Deltidsanställda: 4 -kanslipersonal 5 Avbytare, inhoppare 3 Mål verksamhetsgren Saklig och snabb behandling av EU- och nationella stödansökningar Resultat Aktiva jordbrukslägenheter 261 Ansökningar om lantbruksstöd st Emottagna blanketter 1868 Lantbruksstöd /lägenhet Utbetalda stöd sammanlagt ,13 Kunnig personal för rådgivning till jordbrukarna Landsbygdssekreteraren 1 Avbytarchefen 1 Ledande avbytare 2 Kanslist

20 Ordnande av semester och vikariehjälpsavbytare till lantbruksföretagare Semesteransökningar 366 Vikariehjälpsansökningar 187 Avbytta semesterdagar 7716 Avbytta vikariehjälpsdagar 3191 Subventionerad köptimmar 2446 Mot full ersättning, timmar 573 Ordnande av semester och extra timmar Semester ordnad av kommunen 2010 timmar Semester, självordnad timmar Extra timmar ordnad av kommunen 334 timmar Extra timmar, självordnad 1158 timmar Totalt ansökte 180 pälsdjursuppfödare om avbytareservice Nämnden sammanträdde 5 gånger och behandlade 53 ärenden. Under året ordnades ett informationstillfälle för jordbrukare med 71 deltagare samt två kurser i elektronisk stödansökan med 21 deltagare och 3 blankettkurser med sammanlagt 66 deltagare

21 SOCIALNÄMNDEN Barndagvård Verksamhetsidé Uppgiftsområdet omfattar fyra daghem (Liljekonvaljen i Vörå centrum, Gullvivan i norra Vörå, Tottebo i Maxmo centrum och Rödluvan i Särkimo) och fyra gruppfamiljedaghem (Fjärilen och Regnbågen i Vörå centrum, Svalan i norra Vörå och Minidagis i Maxmo centrum) samt familjedagvård, förskoleverksamheten, skolbarns eftermiddagsvård, specialbarndagvård, handikappades dagvård och hemvårdsstöd för barn. Kommunen skall sörja för att av kommunen anordnad och övervakad barndagvård på barnets modersmål står till buds i den omfattning och med sådana verksamhetsformer som behovet därav inom kommunen förutsätter. Barnet skall efter utgången av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledigheten få av kommunen anordnad dagvårdsplats tills läroplikten i grundskolan eller motsvarande skola börjar. Ansvarsperson: Barnomsorgsledaren Personal inom barndagvården Personer totalt: 65 Heltidsanställda: 38 Deltidsanställda: 27 Barndagvården 2010 verksamhetsmål Barndagvård, förskoleundervisning, skolbarns morgon- och eftermiddagsvård och hemvårdsstöd för barn ordnas enligt gällande lagstiftning. För gruppfamiljedagvård i Vörå centrum ordnas ändamålsenliga utrymmen. Under året planeras och verkställs en överföring av barndagvården till svenska bildningsnämnden. Planering av ett nytt daghem för 1-4 åringar i Vörå centrum inleds. Resultat Inom barndagvården har under år 2010 vårdats 270 barn och verksamhetsdagarna uppgår till följande: Heldagsvård i daghem vårddagar och halvdagsvård dagar. Inom familjedagvården var vårddagarna för heldagsvård och halvdagsvård vårddagar. I förskoleundervisningen deltog på vårterminen 52 barn och på höstterminen 54 barn. Inom skolbarnens morgon- och eftermiddagsvård deltog ett femtiotal barn varje termin. Hemvårdsstöd för barn ersattes vid årsskiftet för vård av ca 30 barn under 3 år. Under året har gruppfamiljedaghemmet Regnbågen i Vörå centrum renoverats och utvidgats till två olika avdelningar, Regnbågen I och II. Detta gjorde att gruppfamiljedaghemmet fick tolv nya platser inom vården av barn i åldern 1-4 år. Överföringen av barndagvården till svenska bildningsnämnden har planerats under året. Planeringen har inte förverkligats under året

22 SOCIALNÄMNDEN Hemservice Verksamhetsidé Hemservice tillhandahålls de som på grund av nedsatt prestationsförmåga, familjeförhållanden, sjukdom, barnsbörd eller invaliditet eller annan motsvarande orsak är i behov av hjälp för att klara de uppgifter och funktioner som hör till boende, personlig skötsel och omvårdnad, vård och uppfostran av barn samt normal och invand livsföring. Ansvarsperson Äldreomsorgsledaren för åldringarnas hemservice Barnomsorgsledaren för barnfamiljernas hemservice Personal inom uppgiftsområdet Personer totalt: 19 Heltidsanställda: 7 Deltidsanställda: 12 Mål verksamhetsgren Klienterna ges enligt deras behov dimensionerad hemservice enligt uppgjord vård- och serviceplan Klienterna får sådan service och omsorg de behöver för att så länge som möjligt kunna bo i sitt eget hem. Hemservice med nattdejour ordnas på Tallmo Området. Resultat Har verkställts. Klienterna får vård och omsorg enligt en individuellt uppgjord vård- och serviceplan. Vårddokumentationen sker elektroniskt. Har verkställts. Klienter som behöver mycket vård och omsorg har övergått till boendeservice och vårdens nivåstrukturering har varit optimal under största delen av året. Vid hemserviceinventeringen fanns 59 vård- och serviceplaner. Totalt 151 hushåll fick hemservice under året och besök gjordes. Matservicen handhas också av hemservicens personal. Har verkställts genom att Tallmos nattpersonal gör hembesök enligt plan och vid behov

23 SOCIALNÄMNDEN Boendeservice Verksamhetsidé Med boendeservice avses anordnande av service- och stödboende för personer som av särskilda orsaker behöver hjälp eller stöd med boendet samt vård och omsorg. Uppgiftsområdet omfattar boendeservice för åldringar, ungdomar, handikappade och personer med rusproblem, förstahems- och skyddshemsverksamhet, bostadsreparationsbidrag samt närståendevård. Ansvarsperson Äldreomsorgsledaren för Marielund och Tallmo vårdcenters boendeservice samt åldringarnas närståendevård. Socialdirektören för övrig boendeservice. Personal inom uppgiftsområdet Personer totalt: 44 Heltidsanställda: 8 Deltidsanställda: 36 Mål verksamhetsgren På Marielund och på Tallmo vårdcenters serviceboendeenheter ordnas serviceboende i hemliknade förhållanden. På serviceboende bor klienter som inte kan bo självständigt och som är i behov av vård och omsorg dygnet runt. Genom boendeservice ordnas trygg och trivsam boendemiljö för handikappade och utvecklingshämmade, som inte kan bo självständigt, men inte behöver anstaltsvård. Vårdpersonalens dimensionering fastställs av fullmäktige i ett separat ärende. Marielund renoveras Med Kastusfonden utreds möjligheterna att i samarbete utvidga boendeservice på Tallmo området. Resultat Har verkställts. Vården och omsorgen ges enligt ett rehabiliterande arbetssätt och enligt individuellt uppgjorda vårdplaner. Vårddokumentationen sker elektroniskt. På Tallmo vårdcenter har alla rum varit uthyrda kontinuerligt under året. Har verkställts. Fullmäktige har fastställt personaldimensioneringens riktlinjer i strategiplanen för äldreomsorgen Socialnämnden tillämpar planen med beaktande av vårdtagarnas hjälpbehov. Personaldimensioneringen är 0,52 0,80 beroende på enhetens vårdtyngd. Marielund renoverades och förstorades under året. Under sommaren kunde inte alla rum vara uthyrda pga. renoveringen. Planeringen inleddes

24 SOCIALNÄMNDEN Anstaltsvård Verksamhetsidé Med anstaltsvård avses anordnande av vård, omsorg, uppehälle och rehabiliterande verksamhet i sådan verksamhetsenhet inom socialvården som ger fortlöpande vård. Anstaltsvård ges den som är i behov av hjälp, vård eller omvårdnad som inte kan ordnas eller som inte är ändamålsenligt att ordna i eget hem genom utnyttjande av någon annan socialservice. Anstaltsvård ordnas i åldringshem samt, i enlighet med vad som särskilt stadgas, i anstalter för vård av barn och ungdom, för specialomsorg om utvecklingsstörda, för invalidvård och för vård av missbrukare av rusmedel samt vid behov i annan anstaltsvård Ansvarsperson Äldreomsorgsledaren är ansvarsperson för Tallmos vårdavdelning Lönngården och socialdirektören för övrig anstaltsvård Personal inom uppgiftsområdet Personer totalt: 23 Heltidsanställda: 11 Deltidsanställda: 12 Mål verksamhetsgren Tallmos vårdavdelning ger god och människonära vård och omsorg i ändamålsenliga utrymmen Klienterna tas från sjukhus eller bäddavdelning till vårdavdelningen så snart det efter medicinska åtgärder är möjligt. Klienterna flyttas till vårdavdelning från hemservice eller serviceboende när vårdbehovet så kräver. Vårdpersonalens dimensionering fastställs av fullmäktige i ett separat ärende. Resultat Vårdtagarna har fått god och människonära vård och omsorg enligt individuellt uppgjorda vårdplaner. Avdelningen arbetar enligt ett rehabiliterande arbetssätt. Vårddokumentationen sker elektroniskt. Avdelningen har haft överbeläggning hela året vilket har beaktats i personaldimensioneringen. Demensavdelningen Rosengården har två platser för anstaltsvård. Antalet vårddygn under året var sammanlagt Har verkställts enligt tillgången på lediga platser. Kö till avdelningen har funnits under hela året. Vårdtrappan har fungerat tillfredställande under året. Fullmäktige har fastställt personaldimensioneringens riktlinjer i strategiplanen för äldreomsorgen Socialnämnden tillämpar planen med beaktande av vårdtagarnas hjälpbehov. Personaldimensioneringen är 0,

25 SOCIALNÄMNDEN Övrigt socialväsende Verksamhetsidé Övrigt socialväsende omfattar socialväsendets förvaltning, socialkansliet, socialarbete, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, adoptionsrådgivning, barnatillsyningsmannens uppgifter och åtgärder för utredande och fastställande av faderskap och tryggande av underhållsbidrag, medling i familjefrågor samt medling vid verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt, service och stöd på grund av handikapp, skyddat arbete och arbetsrehabilitering, familjevård, flyktingmottagande, social semesterverksamhet och utkomstskydd. Ansvarsperson Socialdirektören Personal inom uppgiftsområdet Personer totalt: Heltidsanställda: Deltidsanställda: Mål verksamhetsgren Verksamheten sköts enligt gällande lagstiftning Resultat Har verkställts enligt gällande lagstiftning

26 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Grundutbildning åk 1-6, specialundervisning samt utbildning på andra stadiet Verksamhetsidé Ansvara för att läropliktiga barn i kommunen får den grundutbildning som förutsätts i lag och förordning. För verksamheten finns inrättade lärartjänster. Timlärare och skolgångsbiträden anställs vid behov. Specialelever integreras i normal klass i egna skolor så långt det är möjligt. JOPO fortsätter som smågruppsundervisning inom specialundervisningen för åk 1-9. EFFEKT-projektet som startades under läsåret fortsätter. Elevhandledningsprojektet omfattar åk 1-9 och avslutades Kostnader för utbildningen på andra stadiet inom nämndens verksamhetsområde utgörs av skjutsar till skolor i Vasa. Skolkansliet består av 25% skoldirektör, löneräknare 60% (fr.o.m ) och kanslist 40%. Ansvarsperson Bildningschefen Personal inom den svenskspråkiga grundutbildningens åk 1-6, Personer totalt: 55 Heltidsanställda: 36 Deltidsanställda: 19 Mål verksamhetsgren Skolorna skall bedriva lagenlig undervisning och ge alla läropliktiga barn i kommunen optimal utbildning enligt deras egna förutsättningar. Utvärdering görs. Personalen skall vara trygg i sin arbetsutövning. Skolorna erbjuder utomskolverksamhet avgiftsfritt för vårdnadshavarna: Simning 4 ggr/läsår, slalom 2 heldagar eller 4-5 ggr/läsår, stafettkarneval, stafettdag, teaterbesök 1 gång/elev/läsår, utfärd 1 dag/läsår och exkursioner inom budgetens ram. Resultat Undervisningen följer lagen om grundläggande utbildning /628 och förordning /852. För att personalen skall känna sig trygg i sin arbetsmiljö går närmaste arbetsledare igenom personalenkät om den fysiska och psykiska arbetsmiljön samt uppgör ett utvecklingsprogram som innehåller förbättringsåtgärder. Dessa formulär finns i arbetarskyddsmaterialet. Smågruppsundervisning har fått stöd i projektform från UBS. Kunnig i skolan är ett projekt som fått stöd från Regionförvaltningsverket i samarbete med Korsholm och Oravais kommuner. Effekt-projektet med stöd från UBS, utvecklande av intensifierat och särskilt stöd, har pågått under året. Klubbverksamhet som projekt fick stöd från UBS och förverkligas i Koskeby skola. Koskeby skola Skolan prioriterar basfärdigheterna, samt sätter en viss tyngd på motion, idrott och musik. Skolan eftersträvar en trygg skolgång för eleverna och jobbar med antimobbning. Personalen ges möjlighet till fortbildning. Skolan eftersträvar att hålla byggnader och skolområdet i bra skick. Detta år har skolan en stor etta och en hel del resurser har satts på att dela denna klass i mo, ma och sl. Pulpeterna håller på att bytas i en klass per år tills vi kommit genom alla klasser. Skolan har i år jobbat med Kiva-programmet, samt har ett antimobbningsteam som reder ut ev. problem. Lärare och annan personal har deltagit i fortbildning

27 Rejpelt skola Skolans mål är att prioritera basfärdigheterna, läsa skriva- räkna. Vi vill erbjuda en trygg och motiverande skola där alla elever känner att de vill lära sig och kan utvecklas utgående från sina egna förutsättningar. Öppenhet i dialogen hem-skola, genom mobbningsförebyggande arbete och utnyttja de fördelar vår lilla byskola och åldersintegreringen ger oss. Personalen har möjlighet till fortbildning. Vi utvecklar data användningen. Förnyelse av inventarier prioriteras, ute området förbättras. Rökiö skola Att eleverna: Får en positiv syn på skolan och skolgången. Får lust att lära har möjlighet att lyckas. Får sådana färdigheter, kunskaper och normer som behövs i framtiden. Får chans att prestera maximalt av sin förmåga Får självförtroende och en god jag-bild. Upplever att alla har samma värde. Lär sig att ta ansvar, ifrågasätta och söka kunskap. Lär sig medmänsklighet, hjälpsamhet, artighet samt goda seder och bruk. Lär sig verka för gemenskap och samhörighet både inom och utanför skolmiljön. Att eleverna, lärare, personal och föräldrar: Känner att Rökiö skola är vår skola och för den vill vi jobba. Upplever skolan som en trivsam och inspirerande arbetsplats. Är öppna för diskussioner och vågar pröva nya saker. SAMARBETAR tillsammans lyckas vi bäst. Vörå norra skola Prioritera basfärdigheterna. Fortbilda lärare, personal samt uppdatera undervisningsmaterial för att ge eleverna en god och mångsidig undervisning samt skapa en hälsosam och trygg miljö i skolan. Ha ett mångsidigt utbud av undervisningsmaterial för att kunna individualisera undervisningen. Ge eleverna möjlighet att prova på aktiviteter utanför skolan. Förebygga mobbning för att skapa en trivsam skola åt alla elever. Utveckla lärarnas kunskap inom ITanvändning. Förbättra lärarnas ergonomiska situation i klassrummet Att i samarbete med elever, föräldrar samt samhälle skapa en trygg skola. Fostra enligt läroplanen från Basfärdigheterna ges stor uppmärksamhet eftersom det är de som eleven sedan bygger vidare på i andra ämnen. I år elever haft möjlighet att delta i klubbverksamhet: praktisk finska, musik och idrott. Eleverna har i år haft hjälp av två skolgångsbiträden. Detta läsår är basgrupperna 1-2 och 3-6. Timläraren undervisar i finska så språkundervisningen kan genomföras i små grupper. Individualiserad undervisning med schemalagt stöd samt Effekt projekt. Kiva skola för att öka förståelsen att vi alla är olika och att vi alla får vara den vi är. Fortbildningen sker kontinuerligt,bla med Läraren i den lilla byskolan. Skolgångsbiträdet är en viktig vuxen resurs. Talko insatsen av föräldrarna värdesätts. Vi har delat åk 5 och 6 pga. det stora antalet elever i åk 5. Vi har också i mån av möjlighet delat i språken finska och engelska. Vi deltar i projektet Effekt och Kiva skola. Vi håller på att förnya inredningen i klassrummen. I detta nu har vi anskaffat högre bord och stolar till alla andra klasser förutom åk 6 som denna vår också kommer att få bord och stolar i stället för pulpeter. Eleverna har sina saker i egna skåp inne i klassrummet. Vi upplever det positivt att man snabbt och enkelt kan gruppera om klassen vid behov och bilda små grupper om det behövs. Skolan samarbetar med Norrvalla idrottsinstitut inom gymnastikundervisningen. Skolan har schemalagt små gruppsammansättningar i basämnena (Mo/Ma) i årskurserna 1 och 2 samt i språk i de högre klasserna. Skolan har förstärkt undervisningen genom skolgångs-biträden och speciallärare. Skolan har hållit undervisningsmaterial uppdaterade och mångsidiga för att kunna anpassa dessa till varje enskild elev. Lärare samt personal har fortbildat sig. Eleverna har getts möjlighet till mångsidiga aktiviteter utanför skolan (teater, simning, utförsåkning, exkursioner mm). Skolan har fortsatt att delta i KIVA-skola projektet. Sadelstolar har köpts. Maxmo kyrkoby skola Vi satsar på kontinuitet och långsiktighet såväl inom Personalen har satsat på såväl fortbildning som undervisningen som personalpolitiken. Pedagogiskt handledning samt arbetshandledning för att främja

28 vill vi ha undervisning som lyfter fram basfärdigheterna och ger alla elever möjlighet till en lugn och trygg skolgång. Genom fortsättning på ett lärmiljöprojekt delfinansierat av utbildningsstyrelsen vill vi utveckla nya lärmiljöer på skolan. Vi vill utveckla utepedagogisk verksamheten på skolan. Vi vill utveckla oss som en trygg skola som kan erbjuda alla elever en individualiserad möjlighet att nå de uppställda målen. Av timresursen utnyttjas en del till utveckling av stödundervisningen och specialundervisningen i enlighet med målsättningarna i kommunens Effekt-projekt. Även olika delningar som skall möjliggöra individualiserad undervisning för alla, men speciellt elever med överföring till specialundervisningen, ligger i fokus. Särkimo skola Vi fokuserar på att skapa en skolmiljö där varje elev kan känna sig trygg och lugn. Detta bland annat genom KiVa-projektet som vi har gått med i fr.o.m. ht Basfärdigheterna läsa, skriva och räkna sätts i fokus. Vi fortsätter givetvis att utnyttja datorerna som ett komplement till den vanliga undervisningen. Vi satsar på att jobba bärbart och trådlöst i alla klassrum och undervisningsämnen. Fortsatt anpassning av verksamhetsstrategier och undervisningsformer enligt vad som är gynnsamt i en tvålärarskola. Underhåll av fastigheten för bästa möjliga miljö. Vägen till elevtoaletterna (utomhus) bör absolut ses över. Användning av timresurs och schemaläggning för att få optimala gruppsammansättningar. Språk och matematik i fokus vid timresursanvändning. Användande av KiVa-projektetets innehåll samt dess program i syfte att arbeta mobbningsförebyggande. Samarbete inom skolsamfundet för att förverkliga de målsättningar som läroplanen förutsätter. Fortbildning av personalen. kontinuitet och långsiktighet. Lärmiljöprojektet har slutförts och även inbegripit en gemensam personalfortbildning för alla inom undervisningspersonalen. Vi har satsat på att kontinuerligt erbjuda verksamhet också utanför skolan. Uteskolpedagogiken fick utökade resurser under vårterminen 2010, men har nedprioriterats under höstterminen. Skolan har genom teamarbete kring schemaläggning och resursfördelning inom enheten skapat flexibla undervisningsarrangemang, vilka inbegripit handledning, kompanjonlärarskap och flexibla grupperingar. Dessa åtgärder har verkat i enlighet med kommunens Effekt.projekt och strävat till att garantera kvaliteten i undervisningen och elevvården för alla elevkategorier. Basgrupperna utgörs av åk 1-2 samt 3-6. KiVa-projektet har fortsatt i vår skola och enligt vår erfarenhet har vi erhållit ett värdefullt verktyg för att jobba mobbningsförebyggande. Dataparken har ändamålsenligt kunnat användas i flertalet undervisningsämnen. Användarkunskapen har även klart stärkts vilket skall ses som en tillgång för att flexibelt kunna undervisa i en grupp med flera klasser. Enligt den timresurs vår skola tilldelats, har vid schemaläggningen inriktats på delningar i mindre undervisningsgrupper i språk (främst finska men även modersmål) samt flexibla lösningar vad gäller gruppsammansättningar i matematik, åk 3-6. Detta har gett bättre möjligheter till individualiserad undervisning. Eleverna har fått ta del av aktiviteter utanför skolan bl.a. under ht-2010 har de deltagit i Naturskolan, vilken fortsätter vt Personalen har kontinuerligt fortbildat sig. Toalettarrangemanget väntar fortfarande på sin lösning

29 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Biblioteket Verksamhetsidé Bibliotekslagen stadgar om avgiftsfri tillgång till informationstjänster, kunskap och förströelse för hela befolkningen. Studier skall stödas med tillgång till aktuell kurslitteratur. Tillgången till internet och nättjänster skall garanteras för hela befolkningen. Bibliotekets enheter är tvåspråkiga. Övriga minoriteters behov tillgodoses efter behov. Språkstudier stöds med tillgång till litteratur på engelska, franska, tyska. Huvudbiblioteket är skolbibliotek för skolor och daghem i Vörå centrum, Maxmo bibliotek för skolor och daghem i Maxmo centrum, bokbussen för skolor och daghem utanför dessa två centra. Hemservice ges till personer med rörelseeller andra hinder. Ansvarsperson Bibliotekschefen Personal inom uppgiftsområdet Personer totalt: 5 Heltidsanställda: 3 Deltidsanställda: 2 Mål verksamhetsgren Kärnpunkten är god kundservice. Vi önskar gott samarbete med skolor, daghem, övriga kommunala enheter och med tredje sektorn. Dateroverksamheten fortsätter. Samarbetet med övriga Fredrikabibliotek fortsätter. Bokbusstjänster säljs till Oravais och Nykarleby. Tillräckliga medel för litteraturinköp skall finnas. Personalen skall ständigt fortbildas för att kunna svara mot de allt högre kraven på informationsservicen och den kultur- och läsfrämjande verksamheten. Specialkunnande skall tas till vara. Kännedom om och lyhördhet för kommuninvånarnas litteratur- och informationsbehov är vägledande vid medieanskaffningen. Hemsidorna utvecklas. Samarbete med andra bibliotek kompletterar det egna utbudet av tjänster. Samarbete med andra kommunala sektorer och privatpersoner garanterar största möjliga kultur- och fritidsverksamhet. Resultat Samarbete med övriga sektorer har fortsatt som tidigare. Samarbetet med Fredrikabiblioteken fortsatte, och bussen gav service även i Oravais och Nykarleby. Biblioteket kunde köpa in ca 2800 nya böcker. Personalen fick fortbildning inom flera områden. Barnverksamheten var livlig. Biblioteket omarbetade en Vörå saga. Sagan finns illustrerad. Utlåningen ökade med ca 3000 lån. Fjärrlåneverksamheten fortsatte som vanligt. Biblioteket samarbetade med fritidssektorn under Vörå-Maxmodagarna. Nya hemsidor gjordes inför kommunsammanslagningen

30 GEMENSAMMA BILDNINGSNÄMNDEN Medborgarinstitutet Verksamhetsidé Att erbjuda utbildning inom fritt bildningsarbete åt befolkningen i Vörå-Maxmo och Oravais så att de har en kunskapsmässigt god beredskap i det föränderliga samhälle vi lever i. Utöver ordinarie verksamhet erbjuda grundundervisning i bildkonst för barn och unga och ordna utbildning som köptjänst åt olika företag eller andra intressenter. Ansvarsperson Bildningschefen Personal inom uppgiftsområdet Personer totalt: 117 Heltidsanställda: 4 Deltidsanställda: 2 Mål verksamhetsgren -Vi erbjuder aktuella och populära kurser åt alla kommuninvånare i Vörå-Maxmo och Oravais. -Institutet skall vara en livskraftig läroinrättning i nejden. -Institutet bör delta i projekt antingen ensamt eller i samarbete med någon annan aktör. -Personalen fortbildar sig och är delaktiga i institutets verksamhet. -Vi håller 7000 timmar med 2200 inskrivna studerande inom olika ämnesområden. -Sporra personalen till nya undervisningsmetoder genom att gratis kunna delta i en kurs av någon annan lärares undervisning. Resultat Vi har hållit 338 kurser på 48 kursplatser. Kurserna har fördelats 66,8% i Vörå, 23,7% i Oravais och 9,5% i Maxmo. Uppdragsutbildning 20 kurser, Barnkonstskolan 6 kurser och ordinarie kursverksamhet 312 kurser. Vi har haft projekt inom dans. Teaterkonsten startades i samarbete med SÖU och FAMI. Studiesedlar söktes och vi fick av UBS för läsåret Vi samarbetar med Vörå samgymnasium, Korsholms vuxeninstitut, Norrvalla folkhälsan Ab, den lokala folkhälsanföreningen, fritidsnämnderna och socialnämnderna i Vörå- Maxmo och Oravais. Personalen har fortbildat sig inom sina verksamhetsområden. -Vi har hållit 6895 timmar med 2376 inskrivna studerande. Kursdeltagare har varit 4341 stycken, varav kvinnor 67,7% och män 32,3%. 10 lärare har deltagit i någon annan lärares undervisning. -Målsättningen är att ha en hög nivå på utbildningen och att kursdeltagarna är nöjda. -Vi har kompetenta lärare som ger kvalitativt god undervisning. Kursdeltagarnas nöjdhet framgår i utvärderingsblanketten. Vi har hållit kursverksamhet i Vörå, Oravais och Maxmo

31 -Vi är ett flexibelt institut som är lyhört för förändringar i samhället. - Vi ger en god service åt våra kommuninvånare. - Att vi följer upprätthållartillståndet. -För att få en hög nivå på utbildningen anställs kompetent och behörig personal. -Verksamheten utvärderas. -Undervisningsplanen beskriver mål, innehåll och förverkligande inom de olika ämnesområdena. -Möjlighet att köpa utbildning av institutet marknadsförs. -Marknadsföring sker i kursbroschyren, dagspressen, lokal-tv och på hemsidan. -Kursönskemål begärs av invånarna i de två kommunerna. -Kurser planeras kontinuerligt under året. -Kurser finns inom många ämnesområden. -Kursanmälningar tas emot per telefon, internet och genom besök. Alla heltidslärare är behöriga och tillsvidareanställda. Timlärare anställs med målsättningen att vara kompetenta inom det område de skall undervisa i. Kurserna utvärderas med utvärderingsblanketter. Uppdragsutbildningen marknadsförs i kursbroschyren Kursbroschyr har delats ut 2 gånger under året och i övrigt har annonsering skett i dagspress, lokal-tv och på hemsidan. Kursönskemål har begärts med blanketter vid vårutställningen Kurser har planerats under året Kurser har förverkligats inom 29 olika ämnesområden Kursanmälningar har i huvudsak tagits emot via internet och telefon

32 GEMENSAMMA BILDNINGSNÄMNDEN Grundläggande utbildning åk 7-9 Tegengrenskolan Verksamhetsidé Skolan bedriver lagstadgad grundundervisning för elever på åk 7-9 samt påbyggnadsundervisning (åk 10) från Vörå-Maxmo och Oravais kommuner. Under året hade skolan 232 elever. Skolan ansvarar också för bespisningen i skolcentrum och serverade i snitt 570 portioner per dag Ansvarsperson Rektor Personal på Tegengrenskolan Personer totalt: 40 Heltidsanställda: 29 Deltidsanställda: 11 Mål verksamhetsgren Alla elever ska uppnå målen i läroplanen, få avgångsbetyg och en studieplats på andra stadiet Resultat Alla på avgångsklassen fick avgångsbetyg och en studieplats på andra stadiet. Utvecklande av elevstödet: elevvård, elevhandledning, specialundervisning, flexibel grundundervisning, påbyggnadsundervisning, invandrarundervisning, samarbete med hemmet Förbättrande av både den psykiska och den fysiska arbetsmiljön för alla i skolan Elevvården utvecklades genom deltagande i ett flertal projekt. Det sektoröverskridande samarbetet stärktes bl.a. med VCS/ungd.psyk.enheten Elevhandledningen utökades med bl.a. skolpraktik och en elevkalender. Under hösten hade skolan smågruppsundervisning i mo åk 7. Specialundervisningen utvecklades i enlighet med lagförändringarna och stödde ca 50 elever på heleller deltid. Stödundervisningen ökade. Flexibel grundundervisning (JOPO) ordnades för 8 elever. Påbyggnadsundervisning ordnades för 1 elev. Invandrarundervisning ordnades för 7 elever. Utvecklingssamtal hölls med alla elever och deras vårdnadshavare. Åk 7 fick 15 h skolning i social kompetens, åk 9 ca 6 h. Klassföreståndarna på åk 7 fortbildades i antimobbningsarbete och social kompetens. Elevutrymmet fick bullerdämpande vägg och nya möbler. Omklädningsrummen renoverades. Utvecklingssamtal och uppföljning hölls med personalen

33 DIREKTIONEN FÖR VÖRÅ SAMGYMNASIUM/IDROTTSGYMNASIUM Gymnasiet Verksamhetsidé Den svenskspråkiga gymnasieundervisningen ges i Vörå samgymnasium. Gymnasiet fungerar dels som ett traditionellt lokalt gymnasium men har också officiell specialgymnasiestatus med idrott som specialitet. Statsrådet godkände idrottsgymnasiet som ordinarie år På programmet finns friidrott, orientering, skidåkning och fotboll. Huvudsakliga rekryteringsområdet för gymnasiet som helhet är Vörå-Maxmo och Oravais kommuner medan idrottslinjen rekryterar studerande från hela landet. Ansvarsperson Rektor Personal inom gymnasiet Personer totalt: 27 Heltidsanställda: 13 Deltidsanställda: 14 Mål verksamhetsgren Fortsätta samarbetet med Norrvalla folkhögskola samt utveckla samarbete med Nilsiän lukio för att öka skolornas attraktivitet och förbättra studiemöjligheterna. Förbättra de studerandes möjligheter till flerformsstudier i samarbetet med övriga andrastadieskolor i regionen Förbättra de studerandes välbefinnande och prestationsförmåga Ge våra studerande möjligheter till satsning på idrott och studier under och efter gymnasietiden via aktivt samarbete med Finlands Olympiska kommitté, Vasaregionens idrottsakademi och grenförbunden Förbättra skolans och internatets utrymmen samt datanätverkets säkerhet och snabbhet. Öka användningen av teknologi inom undervisning och administration. Uppföljning och revidering av saneringsplanen för gymnasiets fastigheter från Resultat Antalet kombistuderande i samarbete med Norrvalla ökat till sju. Fortsatt planering för att förbättra den gemensamma fotbollslinjen. Besök av lärare och studerande från Nilsiän lukio. Två studerande från VSG deltar i alpina programmet vid Nilsiän lukio. Videokonferensmöjlighet i nya internatet. Fortsatt samarbete kring den gemensamma distankursbrickan med Vi7skolorna och inlett samarbete med TeamNord skolorna. Dyslexitestning av alla första årets studerande. Föreläsning i psykiskt välbefinnande för hela skolan. Personlig handledning av idrottarna. VSG representerat i styrelsen för VRIA. Gemensamma aktiviteter: grenträning, stödtjänster, intressebevakning, marknadsföring, studie- och idrottskarriärvägledning. Två tränare har fått förnyat kontrakt med Finlands olympiska kommitté Skolans utrymmen endast normalt underhåll. Internatet inrett. Skolcentrum, internatet och kommungården förenade med fiberkabel. Möjlighet att använd dataprojektor i alla klassrum. Den förbättring av fördelningsköket som planerats framsköts p.g.a. ett planeringsanslag för renovering och tillbyggnad av gymnasiet i 2011 års budget

34 SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA Suomenkielinen perusopetus Toimintaperiaate Petterinmäen ala-aste on Vöyri-Maksamaan ainoa suomenkielinen ala-aste. Koulu vastaa myös suomenkielisestä esiopetuksesta. Toimintaa ohjaa ja valvoo suomenkielinen sivistyslautakunta. Vastuuhenkilö: Petterinmäen koulunjohtaja Suomalaisen sivistyslautakunnan henkilökunta: Henkilöä yhteensä: 6 Kokopäivätoiminen: 5 Osapäivätoiminen: 1 Tavoitteet 2010 Tavoitteenamme on antaa Vöyri-Maksamaan suomenkielisille ja suomenkielistä opetusta haluaville esikoululaisille ja alakouluikäisille oppilaille opetussuunnitelman mukaista esi- ja perusopetusta. Koulussamme annetaan kielikylpyopetusta ruotsia äidinkielenään puhuville oppilaille. Koulua pyritään kehittämään houkuttelevana vaihtoehtona kaksikielisen kunnan ja kansainvälistyvän yhteiskunnan vaatimukset huomioon ottaen. Koulumme on mukana KiVa-koulu-projektissa. Korostamme koulun ja kodin välistä tiivistä yhteistyötä. Tavoitteena on kasvattaa lapsia kriittisiksi mediankäyttäjiksi. Tietokonekaluston parantamista ehdotamme jatkettavaksi myös tulevana lukuvuonna. Tulos Koulun oppilasmäärä kasvoi voimakkaasti syyslukukaudella Oppilasmäärä lisääntyi 23:sta oppilaasta 38:aan lähinnä Isostakyröstä siirtyneiden oppilaiden vuoksi. Koulukuljetuskustannukset ovat nousseet hintojen korotusten ja ja kuljetettavien oppilaiden merkittävän lisääntymisen vuoksi. Muilta kunnilta ostettavien palvelujen kustannusten osuus on niinikään lisääntynyt merkittävästi. Tavoitteenamme on ollut oppilaiden kasvun tukeminen kaksikielisen kunnan jäseniksi ja erilaisuutta suvaitseviksi. Sosiaalisten valmiuksien kehittäminen ja tasapainoisen työilmapiirin luominen on ollut tärkeä haaste koulullemme. Koulumme on edelleen mukana KiVa-kouluprojektissa. Parantunut tietokonekalusto on ollut tarpeellisena tukena opetuksessa

35 FRITIDSNÄMNDEN Kultur och idrottsverksamhet Verksamhetsidé Verksamheten omfattar idrotts-, nykterhets-, ungdoms- och kulturarbetet i kommunen, främst den administrativa delen. Idrottsanläggningarnas skötsel handhas av tekniska nämnden och nettoutgiften överförs som intern post till fritidsnämnden. Ansvarsperson Fritidssekreteraren Personal inom fritidsnämnden Personer totalt: 1 Heltidsanställda: 1 Deltidsanställda: Mål verksamhetsgren Ge föreningarna i kommunen bättre ekonomiska förutsättningar för bedrivande av verksamhet genom föreningsbidrag, samt sponsorering av satsningar inom idrott, ungdomsarbete och kultur för att marknadsföra kommunen som en idrotts- och kulturkommun enligt fullmäktiges mål. Uppmuntra föreningar till egna aktiviteter och hålla kontakt med föreningarna. Arrangera olika evenemang, dels i egen regi och dels i samarbete med föreningar. Uppmuntra kommuninvånarna till deltagande i olika slag av fritidsaktiviteter. Fortsätta samarbetet kring olika aktiviteter med Oravais och andra kommuner. Delta i planeringen och förverkligandet av ett ungdomsråd. Resultat Utdelat ekonomiska bidrag till idrottsföreningarna. Utsett årets idrottspristagare och dela ut idrottsstipendier enligt regler för detta. Deltagit i utvecklandet kring Vörå skidcentrum och övriga anläggningar i kommun. Fortsätt med trivsel och motionspaketet innehållande bl.a. gratis simning vid Norrvalla för barn 0-19 år, pensionärer och arbetslösa, anslagit , avtal med Norrvalla-Folkhälsan. Sammanställt, delvis arrangerat och distribuerat program för sportlovet. Samarbetat med skolor och övriga instanser. Subventionerat tidningen EOS för lågstadieelever. Sökt stöd för och delta i det drogförebyggande arbetet kring Power Club i åk 4-6. Utdelat ekonomiska bidrag till ungdomsföreningarna. Fortsatt lördagsöppet i samarbete med Vörå Frikyrkoförsamling, och utvecklat ungdomsöppet i Maxmo i samarbete med Vörå församling. Deltagit i och utvecklat den tvåspråkiga ungdomsportalen Decibel för ungdomar i Österbotten. Deltagit i utvecklandet av ett ungdomsråd

36 Utdelat ekonomiska bidrag till kulturföreningarna. Arrangerat Vörå-Maxmodagarna och andra kulturella evenemang i samarbete med föreningar, företag, övriga kommunala instanser och privatpersoner. Utgett Vörå-Maxmos årspublikation Nya I Rågens Rike. Informerat allmänheten om evenemang m.m. som arrangeras i kommunen bl.a. genom upprätthållande av evenemangskalender på hemsidan och via andra kanaler

37 FRITIDSNÄMNDEN Vörå sockens historia III Verksamhetsidé Arbetsgruppens uppgift är att med hjälp av författare framställa Vörå kommuns historik på ca 500 sidor för åren Fullmäktige i Vörå har beviljat euro för ändamålet från utvecklingslånefonden. Ansvarsperson Kommunsekreteraren Personal inom Vörå sockens historia Personer totalt: - Heltidsanställda: - Deltidsanställda: - Mål verksamhetsgren Författarna och redaktören slutför skrivarbetet. Arbetsgruppen ombesörjer att historiken färdigställs och trycks under året. Resultat Skrivarbetet av författarna har slutförts under året. Historikens färdigställande kommer att ske under år 2011 på grund av att arbetet dragit ut på tiden eftersom författare inte i tid har hittats till alla kapitel för att den planerade tidtabellen skulle hålla

38 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Byggnadsinspektion och miljövård. Verksamhetsidé Byggnads- och miljönämnden handhar de lagstadgade uppgifter som i en kommun kan anses höra till byggnadsinspektionen, miljövården, planeringen, arbetarskyddet och vägnämndsfrågor. Av dessa fem olika underansvarsområden kommer tyngdpunkten att falla på byggnadsinspektionsverksamheten där en smidig behandling av byggloven är den synligaste delen av verksamheten. Planeringsärenden kommer att i snabb takt föras framåt för att utveckla det fasta boendet och skapa nya bostadsområden, övriga planeringsärenden består till stor del av stranddetaljplaner som görs och förnyas. Byggnads- och miljönämnden kommer även att handha arbetarskyddet och dess frågor samt vägnämndsärenden. I miljövården ingår även de viktiga marktäktsärendena som kräver ett stort jobb i behandlingsskedet. Ansvarsperson Byggnadsinspektören och miljövårdssekreteraren Personal inom uppgiftsområdet Personer totalt: 3 Heltidsanställda: 3 Deltidsanställda: Mål verksamhetsgren Byggnads- och miljönämndens mål var att ha en smidig, snabb och ärendehantering under året. Hålla behövliga syner så att byggandet kan fortsätta i enlighet med byggarens tidtabell. Deltaga aktivt i planläggningsarbetet i kommunen och verka för en snabb och smidig planläggningsprocess. Plane ärenden via köp tjänster har fungerat väl under år 2010, Statensbostadsfonds (ARA) bidrag för renovering av byggnader för pensionärer och energibidrag har ålagts byggnadstillsynen att handha. TE-centralens understöd och bidrag till byggande av byggnader inom husdjursproduktionen har ålagts byggnadstillsynen. Miljövårdsärenden handhas av byggnads- och miljönämnden och dess mål var att ha en smidig, snabb och ärendehantering under året. Resultat Under år 2010 behandlade byggnads- och miljönämnden 171 bygglov, 2st miljötillstånd, 1 st marktäktstillstånd samt 90 anmälningsärenden Ärenden som sköts via konsult har under året fungerat väl och byggnadsinspektören har hållit kontakten med planeraren och sett till att behövligt material har sänts vidare. Under året har 16 st inlämnat ansökningar gällande bidrag. Statistik har upprättats och sänts till ARA. Under året har ett flertal besök på plats gjorts där intyg utfärdats över färdigställandegraden som sedan tillställts TE-centralen. Ett flertal miljötillstånd behandlades och övriga ärenden som muddringar och andra mindre miljöärenden sköttes på tjänstemannanivå

39 TEKNISKA NÄMNDEN Verksamhetsidé Tekniska nämnden ger och utvecklar teknisk service åt kommuninvånarna samt åt kommunens övriga förvaltningar. Dessutom strävas det till att upprätthålla en bostadsreserv så att det alltid finns lediga bostäder för dem som vill flytta till kommunen. Gällande industrifastigheter skall de förvaltas på ett sådant sätt att nyetableringar underlättas och befintliga industrier kan utvecklas. Tekniska nämnden skall övervaka och ansvara för de enskilda vägarnas underhåll och förvaltning. Under år 2010 sammanträdde Tekniska nämnden 7 gånger, under vilka totalt 60 ärenden behandlades. Som Tekniska nämndens ordförande fungerar Rainer Söderberg och som viceordförande Stefan Sandqvist. Kanslifunktionerna handhas av kommunbyggmästaren och två kanslister. Utöver löpande ärenden samt vad som annorstädes stadgats eller bestämts avgör kommunbyggmästaren ärenden som stipulerats i förvaltningsstadgan för Vörå-Maxmo kommun. Ansvarsperson Kommunbyggmästaren Byggnadskontoret Mål 2010 Byggnadskontoret Resultat 2010 Målsättningen är att sköta administrationen och Under året har strävan varit att kansliet skall utgöra kanslifunktionerna för tekniska nämndens enheter dynamisk och funktionell enhet. Vid utgången av samt rådgivning och teknisk hjälp till övriga sektorer var samtliga tjänster besatta. Byggnader Mål 2010 Byggnader Målsättningen med fastighetsverksamheten när det gäller bostäder är upprätthållande av en bostadsreserv så att det alltid finns en ledig bostad för den som vill flytta till kommunen samt att genom denna reserv även kunna medverka till att hyrorna på orten hålls på en skälig nivå. När det gäller industrifastigheter är målsättningen att kunna underlätta nyetableringar och medverka till Resultat Under året har verksamheten i det stora hela motsvarat uppgjord budget. En avvikelse från budgeten utgör sociala utrymmen på byggnadskontorets centrallager som inte genomförts. Resultatenheten BYGGNADER har på utgiftssidan överskridits,detta beror i huvudsak på ökade värmekostnder p.g. av den kalla vintern. På inkomstsidan har inkomsterna underskridits, av detta utvecklandet av befintliga industrier. Övriga kan härledas till en felbudgetering på

40 kommunala byggnader skall underhållas så att onödig värdeminskning undviks. Utvändig lekutrustning skall förnyas vid Liljekonvaljen daghem och Pettersbacka skola. Slöjdskolan. Kommunala fastigheters kostnader har internt överförts på respektive användarsektor. Gymnasiets lärarbostäder har under året byggts om för dagvårdsverksamhet. Trafikleder Mål 2010 Trafikleder Målsättningen med verksamheten är att med avsatta budgetmedel leva upp till de åtaganden som underhållsavtalen med enskilda vägars väglag förutsätter samt ekonomiskt understöda enskilda vägar genom bidrag. Byggnadsplanevägarna skall underhållas på sådant sätt att standarden ligger på acceptabel nivå. Resultat Under året har vägunderhållskostnaderna överskridits p.g.a oförutsedda plogningskostnder. Många av de vägar som övertagits av kommunen borde bli föremål för grundförbättring men i allmänhet saknas viljan av väglagen att svara för sin egen andel. I och med det blir underhållsdelen oproportionerligt stor. Underhållsbidrag har utbetalts till enskilda vägar mot verifierbara kostnader, bidragsprocenten varierade mellan %. Under året har Industrivägen försetts med asfalt enligt separat beslut. Byggnadsplanevägar har underhållits i normal ordning. Vägnätet på Finnholmen 2 har färdigställts under året och vägbottnen på Hellnäs 3 likaså. Gårdsvägar som är längre än 100 m har plogats kostnadsfritt av kommunen. Information om detta gick ut som en kungörelse i pressen. Kommunen har deltagit underhållskostnader motsvarande sin andel på väglag där kommunalägd mark finns inom vägens influensområde. Vägbelysningsunderhåll har utförts genom byte av slocknade lampor samt periodiskt byte av lampor. Samtliga armaturer har granskats och renoverats vid behov. Övrig verksamhet Mål 2010 Övrig verksamhet Resultat

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 Godkänd av fullmäktige 19.6.2013 Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 Bokslutet 2012... 4 Ekonomi... 4 Vörå kommuns organisation... 5 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Pedersöre inför år 2014

Pedersöre inför år 2014 1(112) Pedersöre inför år 2014 Pedersöre kommuns budget för år 2014 utgör en stabil grund för fortsatt utveckling och fortsatt högklassig service till invånarna. Trots att kommunerna ur ett nationellt

Läs mer

E C K E R Ö K O M M U N

E C K E R Ö K O M M U N E C K E R Ö K O M M U N Budget 2015 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen 02.12.2014 Fastställd av kommunfullmäktige 11.12.2014 Innehåll INLEDNING... 4 DRIFTSBUDGET... 10 C10 DRIFTSHUSHÅLLNING... 11 C110

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården -2, KST 2011-12-12 18:00 Kallelse till s sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården Vid förhinder, meddela alltid kommunens växel tfn 382 1111, i god tid 347, KST 2011-12-12 18:00 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

GETA KOMMUN BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

GETA KOMMUN BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT GETA KOMMUN BALANSBOK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Godkänd av kommunfullmäktige den XX.6.2009 Geta kommun bokslut G E T A K O M M U N S B O K S L U T 2 0 0 8 B A L A N S B O K KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Läs mer

7. UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR... 240

7. UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR... 240 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Budget år 2015 och ekonomiplan 2016-17

Budget år 2015 och ekonomiplan 2016-17 Budget år 2015 och ekonomiplan 2016-17 Mariehamn - världens minsta metropol Innovativ och modern Konkurrenskraftig och växande Långsiktig, jämställd och hållbar Antagen av stadsfullmäktige 11.06.2014,

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 LARSMO KOMMUN BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 sid. Inledning 1 Driftshushållning 14 Centralvalnämnden 15 Revisionsnämnden 16 Kommunstyrelsen 17 Nämnden för barnomsorg och bildning 31 Miljönämnden

Läs mer

E C K E R Ö K O M M U N

E C K E R Ö K O M M U N E C K E R Ö K O M M U N Budget 2014 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen 10.12.2013 Fastställd av kommunfullmäktige 30.12.2013 Innehåll INLEDNING... 4 DRIFTSBUDGET... 11 C10 DRIFTSHUSHÅLLNING... 12 C110

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2013 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi...

1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi... 1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi... 3 2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR KIMITOÖNS KOMMUN... 4 2.1 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012 1(127) Detta är Pedersöre Historia Pedersöre kan räkna sig som en av ursprungssocknarna i Österbotten. Hur gammal Pedersöre egentligen är kan ingen med säkerhet säga, men år 1348 nämns sockennamnet Pedersöre,

Läs mer

E C K E R Ö K O M M U N

E C K E R Ö K O M M U N E C K E R Ö K O M M U N Budget 2013 Fastställd av kommunfullmäktige 29.11.2012 Innehåll INLEDNING... 4 DRIFTSBUDGET... 12 C10 DRIFTSHUSHÅLLNING... 13 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING... 13 C 101 Centralvalnämnden...

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 Direktörens översikt 2013 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu förläggs styrelse,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 Antagen och godkänd av kommunfullmäktige den 15.1.2015 HAMMARLANDS KOMMUN Innehållsförteckning

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2012

VASA STADS BOKSLUT 2012 VASA STADS BOKSLUT VASA STAD BOKSLUT Stadsstyrelsen 27.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation 3 1.2 Stadens

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2014 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 7 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 8 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 13 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING del II 3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING 1 STADSSTYRELSEN 2 CENTRALVALNÄMNDEN 27 REVISIONSNÄMNDEN 28 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Läs mer