Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013

2 Pärmbild: Ombrytning: Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm Förbundet Hem och Skola i Finland rf Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI Helsingfors

3 INNEHÅLL ALLMÄN ÖVERSIKT 2 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 4 Nya Hem och Skola-föreningar EGEN VERKSAMHET 4 KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Föräldrabarometern Hem och Skola som centralorganisation för föräldraföreningar vid daghem UTBILDNING Föreläsarverksamhet Regionala träffar Samarbete med Lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa Föreläsningar för lärare om samverkan och samarbete med elevernas föräldrar ÅRSMÖTE, SEMINARIER OCH ÖVRIGA TILLSTÄLLNINGAR Årsmöte Educa-mässan 2013 Övriga föreläsningar INFORMATION Intressebevakning MATERIAL Nytt material Hem och Skola material Material till förmedling ÖVRIG VERKSAMHET Tema: Elevens rättigheter Utmaning till skolorna SAMARBETE 13 Nationellt samarbete Förtroendeuppdrag Internationellt samarbete Medlemskap ORGANISATION 18 Styrelsen Revisorer Möten och seminarier för styrelsemedlemmar och kanslipersonal Utskott och arbetsgrupper Redaktionsrådet Kansliet EKONOMI 20 Resultat- och balansräkning per Noter Revisionsberättelse MEDLEMSFÖRTECKNING 26

4 ALLMÄN ÖVERSIKT Förbundet Hem och Skolas verksamhet har fyra olika tyngdpunktsområden. Först och främst är förbundet en centralorganisation för sina 227 medlemsföreningar. Förbundet erbjuder sina medlemmar tjänster som inbegriper rådgivning, utbildning och information. En viktig del av arbetet är att sammanföra aktiva i de lokala föreningarna så att de kan stöda och inspirera varandra i det värdefulla frivilligarbete som görs inom föreningarna. För det andra jobbar förbundet med intressebevakning. Förbundet tar ställning i frågor som berör barns och ungas välmående i skolvardagen och föräldrarnas möjlighet till inflytande och insyn i skolan. Detta år har förbundet lagt särskild tonvikt på jämställdhet i skolan, elevens rättigheter, respekt och medmänsklighet. Det tredje tyngdpunktsområdet handlar om samarbete med och utbildning för lärare. En viktig samarbetspart är lärarutbildningen vid Åbo Akademi. Samtliga blivande lärare får inom ramen för sin utbildning bekanta sig med förbundet och dess verksamhet. Förbundet ser blivande lärarna som en mycket viktig målgrupp. Det är glädjande att responsen från lärarstuderande visar att de känner sig bättre rustade att möta och samarbeta med föräldrar efter den information och utbildning de fått via Hem och Skola. Från kommunernas sida finns det intresse att vara i kontakt med Hem och Skola då det behövs sakkunskap om hur man kan utveckla samarbetet med föräldrarna. Idag finns ett stort intresse från skolornas sida om hur föräldrarna kan stöda barnets skolgång. Utmaningen är att uppmuntra också de föräldrar som inte naturligt ser sig som en resurs. Det här är något som förbundet har uppmärksammat i olika sammanhang. Förbundet erbjuder ett mångsidigt material riktat till föräldrar om hur man kan stöda sitt barns skolgång. Det fjärde tyngdpunktsområdet handlar om kvalitets- och utvecklingsarbete. En storsatsning i år har varit projektet Föräldraföreningar på daghem. Tack vare ett bidrag från RAY och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har förbundet för första gången kunnat möta en efterfrågan på service för denna målgrupp. Förhoppningen är att denna verksamhet, som idag drivs som ett projekt, blir en bestående del av förbundets verksamhet. 2 Hem och Skola

5 Ett annat centralt utvecklingsarbete har varit att genomföra den första s.k. Föräldrabarometern i Svenskfinland. Målsättningen med barometern är att samla in information och sammanfatta den. - Hur ser föräldrarna på skolan, samarbetet mellan hemmet och skolan och sin egen roll som fostrare? Resultatet kommer att publiceras i april 2014 och kommer att vara till stor nytta för oss på förbundet. Resultatet stöder oss att verka för det syfte som finns inskrivet i stadgarna: Förbundets syfte är att företräda föräldraopinionen i frågor som gäller undervisning och fostran i förhållande till skola och samhälle samt att arbeta för samarbete mellan hem och skola. Hem och Skola 3

6 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR Förbundet hade vid årets slut 227 medlemsföreningar. Förbundet har tecknat en ansvarsförsäkring för sina medlemmar i Folksam Skadeförsäkring. Nya Hem och Skola-föreningar Under år 2013 anslöt sig två nya föreningar till förbundet: Kimitoöns Hem och Skola rf, Kimitoön Vichtis Föräldrar rf, Vichtis Fyra föreningar upphörde att existera: Kållby Hem och Skola rf, Pedersöre Föreningen Hem och skola i Kimito-Västanfjärd rf, Kimitoön Lappfors Hem och Skola, Pedersöre Alexandra rf, Vichtis EGEN VERKSAMHET KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Föräldrabarometern 2013 Inspirerad av Suomen Vanhempainliittos undersökning, Vanhempien barometri, beslöt styrelsen att förverkliga en Föräldrabarometer på svenska. Syftet med barometern är att kartlägga hur föräldrar till elever i de finlandssvenska grundskolorna ser på sina barns skolgång och fostran. Ärendet kom upp under verksamhetsåret och fanns inte inskrivet i verksamhetsplanen för Undersökningen genomfördes under oktober månad som en öppen webbenkät. Sammanlagt 1915 vårdnadshavare svarade på enkäten. Enkäten utarbetades i samarbete med Enheten för allmän pedagogik vid Åbo Akademi och analysen görs av forskarstuderande Cilla Nyman. En första rapport kommer att publiceras under vårvintern Materialet stöder förbundet att verka för det syfte som finns inskrivet i stadgarna; att företräda föräldraopinionen. Det digra materialet som insamlats kommer också att användas som underlag för akademiska avhandlingar vid Åbo Akademi. 4 Hem och Skola

7 Hem och Skola som centralorganisation för föräldraföreningar vid daghem Dagis-projektet med Heidi Lithén som projektledare startade april Projekttiden startade med en kartläggning för att få en uppfattning om antalet föräldraföreningar vid daghem och deras geografiska spridning. Kartläggningen skickades till alla daghemsföreståndare i Svenskfinland. Under våren och hösten träffade projektledaren dagvårdschefer och olika potentiella samarbetsparter. Projektledaren samlade en arbetsgrupp med representanter från bl.a. Folkhälsan och Sydkustens landskapsförbund för att stöda planeringen av verksamheten. Hem och Skola har sänt ut informationslappar till dagis och projektledaren har varit i personlig kontakt med många daghemsföreståndare. I september ordnades projektets första träff för dagisföräldrar och -personal på kansliet i Helsingfors. Bibliotekarien Elspeth Randelin från Åland föreläste om läsningens betydelse. Ungefär 10 föräldrar deltog och kvällen fick positiv feedback. Föräldrar och personal på daghem har bjudits in till de regionala träffarna som ordnats för Hem och Skolas medlemsföreningar. På förbundets webbplats öppnades egna sidor för föräldraföreningar på dagis. Under den gula dagis-fliken på finns information om vad det innebär att registrera en förening och varför det är viktigt med ett föräldraengagemang på dagis. Förbundets styrelse godkände i november modell-stadgarna för föräldraföreningar på daghem och för gemensam förening för daghem och skola. Stadgarna skickades in efter det för granskning till Patent- och registerstyrelsen. Ifall årsmötet godkänner stadgeändringen på årsmötet 2014, kommer föräldraföreningar vid daghemmen att kunna ansluta sig till förbundet. Dagis-projektet har också fått en egen logo och skapat en broschyr om föräldraengagemang på dagis. UTBILDNING Föreläsarverksamhet Förbundet upprätthåller ett föreläsarnätverk med sakkunniga inom olika ämnesområden. Sammanlagt 72 föreläsningar hölls i olika delar av Svenskfinland. Den populäraste rubriken under året var Anna Lena Karlsson-Finnes föreläsning Gränser ger trygghet i vardagen, med elva föreläsningar. Hem och Skola 5

8 Under året rekryterades Christoph Treier och Johan Palmén till nya föreläsare. En av Christoph Treiers rubriker är Att vara förälder en av livets största utmaningar? och erbjuds högstadie- och gymnasieföreningar. IT-föreläsaren Johan Palméns rubrik är Det finns mera än Angry Birds. Följande personer har verkat som förbundets föreläsare: Emina Arnautovic - Tolerans - att tolerera eller involvera Catarina Bärlund-Palm - En kvart om dagen Inger Dahlgren - Social kompetens Marica Enlund - Barnen som en gemensam investering Joakim Granqvist - Socialt liv på nätet (t.o.m. vårterminen) Siv Hartikainen - Matematik i familjen Anna Lena Karlsson-Finne Gränser ger trygghet i vardagen Pia Norrbäck-Kackur - Läsinspiration Johan Palmén Det finns mera än Angry Birds Christoph Treier Att vara förälder en av livets största utmaningar? Kaj-Mikael Wredlund - Hjälp ditt barn att säga nej Johanna Öhman - Mobbning-ett komplext fenomen Micaela Romantschuk - Samarbete mellan hemmet och skolan Maarit Westerén - Vi grundar en Hem och Skola-förening Regionala träffar Under året har det ordnats sex regionala träffar med olika teman. Syftet med de regionala träffarna är att föra samman föreningsaktiva. Målet är att de skall ha möjlighet att träffa varandra och få en inblick i vad som händer i Hem och Skolaföreningar på olika håll Norra Österbotten 14.2 i Pedersöre. Emina Arnatovic inledde med rubriken Respekt och medmänsklighet Södra Österbotten 13.4 i Vasa. Ordnades i samband med förbundets årsmöte i Vasa. Juristen Thomas Sundell föreläste om Elevens rättigheter och Christoph Treier, som är coach och mental tränare, gav tips om hur man kan inspirera föräldrar till föreningsengagemang. 6 Hem och Skola

9 Åboland 22.4 i Kimito. Presentation över förbundets verksamhet och förmåner. Föräldrar på Kimitoön samlades för att diskutera hur man bäst organiserar Hem och Skola-verksamhet. Åland 17.4 i Mariehamn. Presentation över förbundets verksamhet och förmåner. Diskussion om Hem och Skola-föreningars verksamhet på Åland. Gemensam träff för Helsingfors och Mellannyland 25.9 i Helsingfors. Christoph Treier inledde med temat Kommunikation och Hem och Skola. Östra Nyland i Sibbo. Christoph Treier inledde med temat Kommunikation och Hem och Skola. I snitt deltog ca 30 personer per träff. Samarbete med Lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa De blivande klass- och ämneslärarna är en viktig målgrupp för förbundet. Förbundet verksamhetsledare träffade också detta år studerande både i Vasa och i Helsingfors. Syftet med träffarna är att förbereda studerande inför mötet med föräldrarna och ge dem handgripliga och konkreta råd för hur man skapar ett förtroendefullt och bra samarbete. Under träffarna fick varje studerande en Hem och Skola kasse med ett material, bland annat handboken Att mötas i samtal; Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan. Föreläsningar för lärare om samverkan och samarbete med elevernas föräldrar Förbundets verksamhetsledare har föreläst för lärare och övrig skolpersonal om samarbete och samverkan med elevernas vårdnadshavare. Sammanlagt 14 föreläsningstillfällen ordnades i samarbete med olika aktörer, bl.a. Utbildningsstyrelsen, Sydkustens landskapsförbund och olika kommuner. Hem och Skola 7

10 ÅRSMÖTE, SEMINARIER OCH ÖVRIGA TILLSTÄLLNINGAR Årsmöte Årsmötet hölls den 13 april på Hotell Vaakuna i Vasa. I samband med mötet föreläste Thomas Sundell om elevens rättigheter och Christoph Treier om Att inspirera och låta sig inspireras. Educa-mässan 2013 Förbundet medverkar i en arbetsgrupp som arbetat för att skapa ett bra och lockande program på svenska under utbildningsmässan Educa. Mässans målgrupp är lärare och övrig skolpersonal och pågår i två dagar. Det gemensamma programnumret i det svenska mässkvarteret var en paneldiskussion med temat: Språkkafé finska och svenska i skolan. Förbundet samarbetade med övriga organisationer för att kunna ha ett mässbås under Educa-mässan. De organisationer som medverkar i mässan som utställare hade möjlighet att få en egen programtid på den svenska scenen Hörnan. Under Hem och Skolas programtid uppträdde läsinspiratören Agneta Möller-Salmela med Något för ögon, hjärtat och hela kroppen - berättelsen. Övriga föreläsningar I Ekenäs den 3 oktober deltog Förbundet som delfinansiär i en inspirationskväll för föräldrar och andra intresserade om tonåringar och läsning. Katti Hoflin från Dunkers kulturhus i Helsingborg i Sverige föreläste. INFORMATION Tidningen Hem&skola Förbundets flaggskepp, tidningen Hem&skola utkom under kalenderåret med fyra nummer. Upplagan är ca exemplar och den skickas ut i balar till skolorna där den delas ut till eleverna för att föras hem till deras föräldrar. Tidningen riktar sig till föräldrar, men också många lärare läser den. Tidningen kan också läsas digitalt på förbundets webbplats. Specialnumret Börja skolan skickades till skolorna för utdelning vid skolstarten i augusti. Det är förstaklassarnas föräldrar som är mål- 8 Hem och Skola

11 gruppen för det nummer som trycks upp i ca exemplar. Under året har ombrytningen av tidningens annonser övergått till Katarina Michelsson som arbetar på förbundets kansli. Tidigare sköttes ombrytningen av annonserna med hjälp av utomstående krafter. Medlemsbrev Förbundet informerade sina medlemsföreningar genom föreningsbrev som utkom fyra gånger. Brevet skickas till föreningens ordförande per e-post och ibland också per brev då det ingår material som kräver ett sådant utskick. Medlemsbreven hittas också på förbundets webbplats. Brev till skolorna Tre gånger skickades informationsbrev till rektorer i skolor där det verkar en Hem och Skola-förening. I brevet presenterades t.ex. möjligheterna att beställa material inför skolstarten, stipendier och andra aktuella frågor. Webben och Facebook Förbundets webbplats har under året haft besök med unika besökare, i medeltal 66 per dag. Föreningar har möjlighet kostnadsfritt lägga upp sina webbsidor på förbundets portal. Via IT3 kan föreningarna få tekniska råd angående webben eller andra frågor om IT. Förbundets Facebook uppdateras regelbundet. Ibland hänvisas det vidare till nyheter på förbundets webbplats och andra gånger berör uppdateringarna mer allmänt skola och föräldraskap. De över 800 personer som gillar förbundet på Facebook får en mångsidig bild av förbundets verksamhet och fokusering. Vimeo-kanal En ny film har producerats under året för att puffa lässtimulanskonceptet En kvart om dagen. Det är frågan om den första animationsfilmen som förbundet skapat. Paul Söderholm står för det grafiska och tekniska genomförandet. Filmen finns publicerad på Förbundet Hem och Skola i Finlands egen kanal på Vimeo, där också filmer som tidigare producerade filmer finns. Hem och Skola 9

12 Intressebevakning Förbundet har aktivt tagit del i både informella och offentliga diskussioner och debatter i frågor som berör skola och föräldraskap. Förbundets ordförande och verksamhetsledare har intervjuats i olika sammanhang och under året har förbundet skickat ut sju pressmeddelanden och tre debattartiklar eller insändare. Gällande frågor som berör familjer och föräldraskap har förbundet uttalat sig under året om det ökade bruket av cannabis tillsammans med EHYT r.f. Budskapet var att uppmana föräldrar att våga tala med sitt barn om cannabis. En annan alltid aktuell fråga som i år igen var på tapeten var frågan om läsningen i hemmen och speciellt många pojkars svaga läsintresse. Skolornas verksamhetskultur och deras förhållningssätt till föräldrar har också varit ett tema som naturligt kommit upp i förbundets intressebevakning. På det nationella planet har arbetet med den nya läroplanen för grundskolan fortskridit. På begäran av riksdagens kulturutskott gav förbundet ett utlåtande om förslaget Arbetsro och delaktighet i skolan. I samband med det publicerades förbundet ett pressmeddelande med rubriken Läraren skall inte vara polis. Efter årsmötet gick Förbundet ut med ett upprop om att det i Finland behövs ett barn och elevombud, något som funnits i Sverige sedan Förbundet anser att lagen måste kunna skydda barn och unga mot mobbning på samma sätt som den skyddar den vuxna. Förbundet sade nej till planerade lärarpermitteringar för budgetåret En skola utan lärare står kraftigt i strid med den i lagen för eleven stadgade rätten till undervisning. Ett klassrum utan lärare skapar otrygghet och oro som speciellt de svagaste eleverna drabbas av, uttalade förbundet i ett pressmeddelande i slutet av året. 10 Hem och Skola

13 MATERIAL Förbundet har en diger materialbank på sin webbplats som finns tillgänglig för alla intresserade. Medlemsföreningar och de skolor de verkar i har också möjlighet att beställa material i tryckt form. Nytt material Första hjälpen för föreningar Under året utarbetades ett infoblad för att hjälpa föreningar som hamnat i en tillfällig svacka. Infobladet skickades till föreningarna och finns på förbundets webbsida. Hem och Skola-material En kvart om dagen är en lästräningsmetod där föräldrarnas medverkan är viktig och där skolan och hemmet samarbetar kring barnets läsinlärning. Under året distribuerades fler än 3500 exemplar till skolorna. Glada barn, glada föräldrar och glada lärare- materialet tar ställning till skolans och hemmets olika roller och kan fungera som ett verktyg för en god samverkan mellan vårdnadshavare och lärare. Materialet har utarbetats i samarbete med Finlands Svenska Lärarförbund FSL. Matematik i familjen är en broschyr för föräldrar om hur de i vardagen kan stöda barnets matematiska tänkande och koppla till den matematikundervisning som barnet får i skolan. Lust att läsa är ett material för föräldrar om hur man som förälder kan locka fram barnens läsglädje. Läxor och inlärning handlar om hur man som förälder kan hjälpa sitt barn med läxorna och ge de verktyg som behövs för självständig inlärning. Nu börjar det! Livet i tonårsfamiljen handlar om vad som händer i tonåren och hur man som förälder kan stöda sin tonåring och själv orka som förälder. Att mötas i samtal är en handbok för lärare och annan skolpersonal som i sin professionsutövning möter människor. Handboken ger en kort introduktion till en Hem och Skola 11

14 samtalsmetodik och kan fungera som stöd i olika professionella samtalssituationer. Råden kan vara till nytta i samband med utvecklingssamtal, föräldramöten och övriga samtal som förs mellan hemmet och skolan. Vi mobbar int är ett litet häfte som tar upp vad mobbning och vänskap är. Texten är skriven för barn i de lägre klasserna och kan läsas av föräldrar och barn tillsammans. Känslor och sociala färdigheter - föräldern som vägledare. Hur kan man som förälder hjälpa sitt barn att handskas med känslor? Foldern innehåller tankar och tips om hur man kan stöda utvecklingen av barnets sociala kompetens. Skolordlista är en praktisk liten ordbok som tar upp de facktermer som förekommer inom skolvärlden. Skolans värdegrund diskuterar vad värden är, varifrån våra värderingar kommer och varför skolan behöver en värdegrund. Flickor, pojkar och samma möjligheter diskuterar hur man som förälder kan bidra till mera jämställda barn. Klassföräldrapärm Materialet riktar sig till klassföräldrar och har samlad information och uppslag om vad man kan göra som klassförälder. Samspelet-ett inspirationsmaterial för föräldrar och lärare Samspelet är ett spel med påståendekort inom olika kategorier. Föräldrar och lärare skall tillsammans ta ställning till vilka påståenden som är viktiga för skolan eller klassen. De utvalda påståendena ligger som grund för en diskussion om gemensamma riktlinjer. Material till förmedling Hem och Skola-armband i läder Hem och Skola-reflex i uggleformat Hem och Skola-smycke och pins i silver Hem och Skola-nyckelring med uggle-pollett som kan användas i shoppingvagnen Bokmärket Bokslukaren 12 Hem och Skola

15 ÖVRIG VERKSAMHET Tema: Elevens rättigheter I samband med årsmötet inleddes temat Elevens rättigheter med Thomas Sundells presentation i ämnet. Sundell arbetar med skolfrågor som jurist vid Regionförvaltningsverket. Under hösten inleddes ett samarbete med de två juridiska ombuden från SAMS, Ulrika Krook och Erik Munsterhjelm för att skriva ett material om Elevens rättigheter. SAMS står för Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f. Tanken är att skapa ett material som presenterar de grundläggande principerna för elevens juridiska rättigheter. Utmaning till skolorna Förbundet utmanade skolorna att skicka in kreativa och innovativa sätt att samarbeta med elevernas vårdnadshavare. I samband med Hem och Skola-dagen premierade Förbundet i samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd en skola med 1000 euro och tre skolor med 500 euro var. Summan skulle användas för att skapa en extra festlig Hem och Skola-dag eller annan verksamhet som främjar samarbetet med hemmen. De prisbelönta skolorna var: Mårtensbro skola i Esbo, Smedsby-Böle skola i Korsholm, Boxby skola i Sibbo och Södersunda skola i Jomala på Åland. Nationellt samarbete SAMARBETE Hem och Skola-dagen Hem och Skola-dagen firades i år fredagen den 27 september. Målsättningen att nationellt få 1000 skolor att delta uppnåddes. Av dem var 100 svenskspråkiga. På förbundets sida samlades informationen på svenska Den största konkreta arbetsinsatsen var att producera den tvåspråkiga videon Tillsammans för eleven i vilken tanken med Hem och Skola-dagen presenteras. Hem och Skola 13

16 Arbetet skedde i samarbete med projektets finansiär, Penningautomatföreningen RAY:s understödsprogram Emma & Elias. De skolor som firade Hem och Skoladagen hade i år igen möjlighet att beställa ett produktpaket med kaffemuggar, servetter, ballonger, planscher m.m. för att ge temat synlighet. Farfar i skolan Folkhälsan koordinerar arbetet med Farfar i skolan. Förbundet är representerat i referensgruppen för verksamheten och i de lokala styrgrupperna i Österbotten. Verksamheten är väletablerad och fungerar bra. Ungefär 250 frivilliga äldre ställer upp som en trygg vuxen i skolvardagen. En värdefull insats som det är viktigt att föräldrarna också känner till. Skolbok.fi Skolbok.fi är ett långvarigt samarbetsprojekt mellan Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS och Hem och Skola. Det är frågan om en köp- och säljportal för begagnade gymnasieböcker. Annonseringen är kostnadsfri och också i år har gamla kursböcker hittat nya ägare via Skolbok.fi. Eftis- och klubbverksamhet Förbundet medverkar i styrgruppen för Eftis- och klubbverksamhet som koordineras av Sydkusten. Ett återkommande tema i gruppens diskussioner är hur man kan höja kvaliteten på verksamheten på eftis. För att få nya perspektiv besökte styrgruppen Stockholm i oktober för att bekanta sig med det svenska systemet med Fritidshem. Skolklubbarna har haft vind i seglen då den statliga finansieringen fortsatt. Skolklubbarna som ordnas i samband med skoldagen ger eleverna möjlighet att delta i en meningsfull och kostnadsfri hobbyverksamhet. Medborgarinitiativ Energidrycker F-16 Medborgarinitiativet Energidrycker F-16, som förbundet tog i samarbete med Suomen Vanhempainliitto avslutades Tyvärr nådde vi inte upp till målet att samla ihop stödförklaringar på sex månader, vilket skulle ha krävts för att initiativet hade tagits upp som ärende i riksdagen. Trots att denna målsättning inte uppnåddes ledde initiativet till en mångsidig och synlig debatt om barn, ungdomar och energidrycker. En del köpmän har på eget initiativ infört en åldersgräns för inköp av energidryckerna. Institutet för hälsa och välfärd kom under året ut med en rekommendation om att åldersgränsen för försäljning av energidrycker skulle sättas vid 15 år. Toppkompetens Toppkompetens är ett samordningsprojekt som samlar de finlandssvenska resurserna universiteten, myndigheterna, tredje sektorn och kommunerna kring ett gemensamt projekt. Målsättningen är att stöda kvalitetsarbetet i de enspråkigt 14 Hem och Skola

17 svenska och tvåspråkiga kommunerna och skolorna i Finland. Tanken är att utgå ifrån aktuella forsknings- och utvärderingsresultat och beakta de lokala utvecklingsbehoven. Förbundet har under året medverkat i projektet i och med att förbundets verksamhetsledare har varit med i projektets styrgrupp. Projektet Toppkompetens startade år 2012 och kommer att avslutas Sluta panta Sluta panta är en nationell online-tjänst på nätet där ungdomar kan chatta online med professionella inom ungdomssektorn om frågor som är aktuella i deras i liv. Handledarteamet består av ca 30 professionella (psykolog, psykoterapeut, skolkurator, socialarbetare, studiehandledare, ungdomshandledare, ungdomsledare etc), som handleder unga med chatten som verktyg. Sluta panta gör psykosocialt arbete med unga på en virtuell arena. Chatten är öppen fyra kvällar i veckan. Projektet är ett samarbete mellan Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS), Folkhälsan, De Ungas Akademi, Ungdomscentralen, Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU), Förbundet Hem och Skola, Ung Info, Krisjouren för unga, Barnavårdsföreningen i Finland och Radio X3M. Verksamheten stöds av Undervisningsoch kulturministeriet. Matskolan Förbundet har medverkat i projektet Matskolan som koordineras av Finlands svenska 4H. Matskolan är ett fyra dagars dagläger för 8-12 åriga barn. Under året ordnades totalt 26 matskolor under skolloven, av vilka 13 på svenskspråkiga orter i Finland. I matskolan fick barnen lära sig om matlagning samt betydelsen av hälsosam mat och motion. På programmet fanns också ett besök till en bondgård och en familjemiddag. Rusmedelsarbete Förbundet medverkar i ett nätverk av finlandssvenska organisationer vars medlemmar på olika fronter arbetar för välmående bland barn och unga. För att skapa bättre förutsättningar för att verksamheten ska vara rusmedelsfri har organisationerna enats kring en gemensam policy, och framställt diskussionsfrågor i form av en kortpacke. Målsättningen är att korten skall starta rusmedelsförebyggande diskussioner. Förbundet har beställt en kortpacke som ett diskussionsunderlag för föräldrakvällar till alla sina medlemsföreningar. Samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd I samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd delade förbundet ut både lägerskolstipendier och bokpaket. Hem och Skola 15

18 Lägerskolstipendier Detta år delades en rekordsumma på över euro ut för 143 lägerskolor som ordnas Det är klasser och grupper i grundskolor och gymnasier som har en föräldraförening som hör till förbundet som årligen erbjuds möjlighet att anhålla om stipendiet. Bokpaket för åk 1 Detta år kunde klasslärarna i åk 1 anhålla om ett bokpaket med tio titlar. Sammanlagt 176 bokpaket beviljades och når skolorna i januari Följande böcker ingick i bokpaketet 2014: Malin Kivelä: Bröderna Pixton och TV:ns hemtrevliga sken Malin Klingenberg: Irene och sedelsugen Henrika Andersson: Nagu-Nalle, min amour Christel Rönns: Det vidunderliga ägget Camilla Mickwitz: Jason och arga Agnes Monica-Vikström-Jokela: Bärtil och glassbilen Tove Appelgren: Vesta-Linnéa i månskenet Anna Gullichsen: Hatten från Katalonien Jo Salmson: Hjälp! Jag hittar ett fusk Lätt att läsa-serien Martin Widmark: Cykelmysteriet Bokpaket för högstadierna För femte gången erbjöds modersmålslärarna i åk 7-9 möjligheten att ansöka om bokpaket i form av klassuppsättningar. Inalles 46 högstadier ansökte om bokpaket och sammanlagt 1400 böcker skickades ut. Modersmålslärarna fick själv välja bland följande titlar: Maria Turtschaninoff: Anaché Mats Berggren: Jag ljuger bara på fredagar Niclas Christoffer: Som Zlatan fast bättre John Green: Förr eller senare exploderar jag Camilla Lagerqvist: Rädda honom Johanna Lindbäck: Som om jag frågat Marie-Chanta Long: I feel pretty Zoom Patrik Lundberg: Gul utanpå Moni Nilsson: Semlan och Gordon; Två steg fram och ett tillbaka Gull Åkerblom: Silverkällan Dessutom inkluderades två bonusböcker i bokpaketet, Jörn Jensens lättlästa böcker Tjejen som ville hämnas och Mannen som väckte drömmar. 16 Hem och Skola

19 Förtroendeuppdrag Verksamhetsledare Micaela Romantschuk har representerat förbundet i: Svenska studieförbundets styrelse (viceordförande) Klubbcentralens styrelse Resurscentrets styrelse Styrgruppen för Vi mobbar int Styrgruppen för Matskolan, suppleant Tove Lindqvist Styrgruppen för De ungas akademi Referensgruppen för Rådet för pedagogisk forskning och utveckling Nätverket Koulukonserni-Skolkoncernen Informatör Maarit Westerén har representerat förbundet i: Styrgruppen för Eftis- och klubbverksamheten i Svenskfinland Referensgruppen för Farfar i skolan Kanslisekreterare Tove Lindqvist har representerat förbundet i: Arbetsgruppen som administrerar kampanjerna En nykter jul - för barnens skull och Nykter-Solklart! Internationellt samarbete Nordiskt samarbete Förbundet är medlem i det Nordiska nätverket Noko, vars främsta uppgift är att de deltagarna länderna ska få nätverka och lära sig av varandras arbete och erfarenheter, för att på det sättet främja de enskilda organisationernas arbete. Förbundsordförande Corinna Tammenmaa, har för andra året i följd, varit ordförande för kommittén. Två möten ordnades under året, ett på Island (som dessvärre hade kraftigt manfall pga. dåligt flygväder) och ett i Oslo I det förstnämnda mötet deltog Corinna Tammenmaa och i det senare viceordförande Lars Nyberg. Europeiskt samarbete Förbundet är associerad medlem i det europeiska nätverket för föräldraorganisationer, EPA, men har inte under året deltagit i nätverkets verksamhet. Hem och Skola 17

20 Medlemskap Förbundet är medlem i följande organisationer: Pohjola-Norden, samverkande medlem sedan 1972 Lägerskolföreningen, 1973 Finlands svenska skolmuseum, 1976 Kerhokeskus-Klubbcentralen, 1977 Kommittén för Hem och Skola-samarbetet i Norden (Noko), 1979 Svenska studieförbundet, 1980 Penningautomatföreningen, 1983 European Parents Association (EPA), 1993, associerad medlem Centralförbundet för barnskydd, 1993 Social- och hälsoorganisationernas samarbetsförening, 1994 Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa, 2000 Styrelsen ORGANISATION Förbundets arbete leds av en styrelse som består av ordförande och 12 styrelsemedlemmar. Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2013: Ordförande Corinna Tammenmaa, Kyrkslätt Viceordförande Lars Nyberg, Åbo Viceordförande Charlotte Björkvik, Pedersöre Medlemmar: Roland Bäck, Vasa Tiina Cederström, Pedersöre Sonja Gummerus, Vanda Katarina Hanell, Raseborg Karis Peter Kallio, Solf Ingela Nygård Jungar, Esbo Laura Nyman, Träskända Anna-Maria Rosenqvist, Helsingfors Nina Saarela, Borgå Sanna Söderlund, Åland - Eckerö 18 Hem och Skola

Foto Vuxna skapar vänskap / Leif Pietilä. Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI-00120 Helsingfors www.hemochskola.

Foto Vuxna skapar vänskap / Leif Pietilä. Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI-00120 Helsingfors www.hemochskola. ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 Pärmbild: Ombrytning: Foto Vuxna skapar vänskap / Leif Pietilä Förbundet Hem och Skola i Finland rf Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI-00120 Helsingfors

Läs mer

FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA I FINLAN

FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA I FINLAN 2015 Verksamhetsplan 2015 FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA I FINLAN Verksamhetsplan 2015 VERKSAMHETSIDÉ Förbundet Hem och Skola är en centralorganisation för ca 240 Hem och Skola-föreningar och föräldraföreningar

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

INNEHÅLL BILAGOR. 1. Bakgrund 1. 2. Ärendets behandling 1. 3. Tryggandet av delaktighet och rättigheter för personer med funktionsnedsättning 6

INNEHÅLL BILAGOR. 1. Bakgrund 1. 2. Ärendets behandling 1. 3. Tryggandet av delaktighet och rättigheter för personer med funktionsnedsättning 6 PLAN FÖR ORDNANDE AV BOENDE I KÅRKULLA SAMKOMMUN FÖR ÅREN 2012-2020 Godkänd av Kårkulla samkommuns styrelse 18.12.2012 INNEHÅLL 1. Bakgrund 1 2. Ärendets behandling 1 3. Tryggandet av delaktighet och rättigheter

Läs mer

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Bengt Stenlund Alumnidagen 26.10.2012 RC 1 DISPOSITION Nationella prov i nian i matem. resp. nat. vet. Gymnasieranking i Svenskfinland Svenskspråkiga

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F Verksamhetsplan för år 2013 Inledning Åbolands Ungdomsförbund är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som består av 32 medlemsföreningar och ca 12 000 personmedlemmar.

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 2 februari 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING!

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! Vi hoppas att du kommer att ha utbyte av ditt medlemskap i såväl Ålands lärarförening rf (ÅLF) som i Akava-Åland rf och Finlands Svenska Lärarförbund rf (FSL).

Läs mer

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg Statsandelar statsbidrag statsunderstöd Statsandelsreform Mars 2013 Mikael Enberg Skattefinansiering år 2011, md Ersättning för lagstadgade uppgifter Statsandelar 7,7 KOMMUNER skatteink. 19,1 1,7 STATEN

Läs mer

Föreningsmedlemmarna i centrum

Föreningsmedlemmarna i centrum Föreningsmedlemmarna i centrum Verksamhetsplan 2014 Godkänd av höstmötet 13.11.2013 2 Innehållsförteckning: sidan Allmänt 3 Medlemsverksamhet och medlemsvärvning 3 Resor 4 Utbildning och seminarier 5 Projekt

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

Hej alla föreningsmänniskor!

Hej alla föreningsmänniskor! Hej alla föreningsmänniskor! När jag började på detta brev för några dagar sedan var det vårigt och soligt ute och jag tänkte inleda med några rader om lövräfsningstalkon och liknande. Nu är det däremot

Läs mer

Eftisverksamheten. Ansökan lämnas in inom utsatt tid till den eftisplats man söker till.

Eftisverksamheten. Ansökan lämnas in inom utsatt tid till den eftisplats man söker till. Eftisverksamheten Läsåret 2014 2015 Eftermiddagsverksamhet i de svenska skolorna Ansökningstiden är 29.1 17.4.2014. Beslutet om eftermiddagsplatsen skickas till vårdnadshavarna senast 4.7.2014. Avgifter

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola

Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola Kronoby kommun Säbråvägen 2 68500 KRONOBY +358 (0)6 8343 000 Fax+358 (0)6 8343 200 kronoby.kommun@kronoby.fi www.kronoby.fi

Läs mer

Kommunreformens konsekvenser för församlingarna

Kommunreformens konsekvenser för församlingarna 2 2010 Bengt Klemets Kommunreformens konsekvenser för församlingarna Om församlingsidentitet och strukturer i de nya kyrkliga samfälligheterna Kommunreformens konsekvenser för församlingarna Om församlingsidentitet

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING!

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! Vi hoppas att du kommer att ha utbyte av ditt medlemskap i såväl Ålands lärarförening rf (ÅLF) som i Akava-Åland rf och Finlands Svenska Lärarförbund rf (FSL).

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

BORGÅ UTBILDNINGSTJÄNSTERNAS INTERNATIONALISERINSPLAN. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå VOV (VI OCH VÄRLDEN)

BORGÅ UTBILDNINGSTJÄNSTERNAS INTERNATIONALISERINSPLAN. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå VOV (VI OCH VÄRLDEN) BORGÅ UTBILDNINGSTJÄNSTERNAS INTERNATIONALISERINSPLAN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå VOV (VI OCH VÄRLDEN) Bakgrunden till projektet och internationaliseringsplanen Utmaningen/Behovet: Alltför

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

Skolfredsnytt. Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan. Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet

Skolfredsnytt. Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan. Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet N Y H E T S B R E V 3 / 2 0 1 5 Skolfredsnytt Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet Skolfredsutlysningen för

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

God början på sommaren!

God början på sommaren! Åbo 14-06- 10 Sommarbrev från Folkhälsan i Åboland God början på sommaren! Hela hälsan dagarna 24-26.9. på Åland Folkhälsan arrangerar Hela Hälsan dagarna för sina lokalföreningsaktiva och frivilliga nätverk

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 UNGMARTHA 2014 Ungmartha rf är Finlands svenska Marthaförbunds barn- och ungdomsorganisation. Vi riktar oss till barn och unga i hela Svenskfinland

Läs mer

Grundskolan hösten 2006

Grundskolan hösten 2006 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 97 Utbildning 006:.0.006 Grundskolan hösten 006 Drygt 000 grundskolelever Antalet grundskolelever höstterminen 006 uppgår till 00, varav 96 på lågstadiet och 07 på högstadiet.

Läs mer

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen MARTHAFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen Finlands svenska Marthaförbund rf har en aktiv och mångsidig

Läs mer

INFO. maj. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

INFO. maj. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN INFO maj 2012 NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN Detta är vårens sista Efts-info! Ett läsår går igen mot sitt slut och det är snart dags för sommarlov och semester.

Läs mer

Katastrofgolfen slog nytt rekord med ett resultat på 3 761,70 euro. År 2014 var Katastrofgolfens resultat 2482,75 euro

Katastrofgolfen slog nytt rekord med ett resultat på 3 761,70 euro. År 2014 var Katastrofgolfens resultat 2482,75 euro INFORMATIONSBREV Nr 9 / 2015 Utgiven 8.10.2015 Ålands Distrikt Stort tack för din insats under Hungerdagen Hungerdagen år 2015 har gjort ett mycket bra resultat. Vi har ännu inte det slutgiltiga resultatet

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Eftisverksamheten. Ansökan lämnas in inom utsatt tid till den eftisplats man söker till.

Eftisverksamheten. Ansökan lämnas in inom utsatt tid till den eftisplats man söker till. Eftisverksamheten Läsåret 2015 2016 Eftermiddagsverksamhet i de svenska skolorna Ansökningstiden är 28.1 30.4.2015. Beslutet om eftermiddagsplatsen skickas till vårdnadshavarna senast 3.7.2015. Avgifter

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND Tid: Tisdag 26.2.2008 kl. 12.30-15.30 Plats: Järvenpää talo (Hallintokatu 4), mötesrum 3 Närvarande: Olli Laiho

Läs mer

b) Medlemssituationen uppdateras som grund för medlemsavgiften 2012. Kontaktperson på förbundet är medlemssekreterare Åsa Barman.

b) Medlemssituationen uppdateras som grund för medlemsavgiften 2012. Kontaktperson på förbundet är medlemssekreterare Åsa Barman. 1 FÖRBUNDSNYTT Brev 4/2011 Bästa ordförande och sekreterare Det här blir det sista Förbundsnytt-brevet för i år. En del är sådant som vi berörde på höstmötet, och en del är nytt. Ni får gärna dela med

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

att man väljer klassföräldrar till klassen.

att man väljer klassföräldrar till klassen. Klassföräldrarna att man väljer klassföräldrar till klassen. Klassföräldrarna att klassföräldrarna leder föräldraträffarna och skriver protokoll. Klassföräldrarna att klassföräldrarna deltar i regelbundna

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Bilaga 1/6 av 13.4.2015. VERKSAMHETEN ÅR 2014 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 86 verksamhetsår.

Bilaga 1/6 av 13.4.2015. VERKSAMHETEN ÅR 2014 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 86 verksamhetsår. Bilaga 1/6 av 13.4.2015 VERKSAMHETEN ÅR 2014 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 86 verksamhetsår. Administration Under året tillämpades de reviderade stadgarna. Styrelsen för år 2014 fastställdes

Läs mer

Matskola-Ruokakoulu UTVÄRDERINGSSEMINARIUM FÖR SVENSKA 4H-HANDLEDARE, TAMMERFORS 18.9.2013 BETTINA LINDFORS, PROJEKTLEDARE

Matskola-Ruokakoulu UTVÄRDERINGSSEMINARIUM FÖR SVENSKA 4H-HANDLEDARE, TAMMERFORS 18.9.2013 BETTINA LINDFORS, PROJEKTLEDARE Matskola-Ruokakoulu UTVÄRDERINGSSEMINARIUM FÖR SVENSKA 4H-HANDLEDARE, TAMMERFORS 18.9.2013 BETTINA LINDFORS, PROJEKTLEDARE I årets 13 matskolor deltog 133 flickor och 75 pojkar, totalt 208 barn. Gruppstorlek

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

Hockeyträffen 9-10.11.2013 Sokos Hotel Pasila Närvarande: se bilaga 1

Hockeyträffen 9-10.11.2013 Sokos Hotel Pasila Närvarande: se bilaga 1 Hockeyträffen 9-10.11.2013 Sokos Hotel Pasila Närvarande: se bilaga 1 1. Mötets öppnades kl. 10.00 2. Till mötesordförande valdes Peter Ahlstedt och till sekreterare Michaela Sundqvist 3. Presentation

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl.

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Bo Hjalmarsson och Maria Lindborg hösten 2011 Upplägg av dagen Vi presenterar och resonerar kring Tematiska föräldramöten Ni kommer att få prova på delar av materialet

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder Tillsatt 4.2.2004 Vision (2007) Nätbaserad undervisning ska vara en naturlig del av varje examensinriktad utbildning på Åland och möjlighet ska finnas även inom annan utbildning och inom den fria bildningen

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA

Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA Projekt Interreg IIIA Skärgård, genomförs av Åbo Universitet i Åbolands och Ålands skärgård

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

De svenska gymnasierna i Finland

De svenska gymnasierna i Finland De svenska gymnasierna i Finland En lägesanalys Erik Geber Catharina Lojander -Visapää Författarna och Utbildningsstyrelsen Karta Elvi Turtiainen Pärmen Elvi Turtiainen Ombrytning Gun Lindström och Anna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN. Vi står inför ett nytt intressant år. med nya möjligheter och utmaningar! Den mörkaste tiden är nu bakom oss

MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN. Vi står inför ett nytt intressant år. med nya möjligheter och utmaningar! Den mörkaste tiden är nu bakom oss Jan 2015 INFO NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN Vi står inför ett nytt intressant år med nya möjligheter och utmaningar! Den mörkaste tiden är nu bakom oss vi har

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder.

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Behandlats av Röda Korsets styrelse 22.5.2015 INITIATIV 1 Infopaket för nya

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

Nytt från. Steg för Steg VÅR 2014

Nytt från. Steg för Steg VÅR 2014 Nytt från Steg för Steg VÅR 2014 Ordförandens ruta Hej alla, hur har ni det? Bra hoppas jag, själv har jag det bra, fullt upp som alltid! Ett nytt år har igen börjat, det betyder att mitt sista år som

Läs mer

Ett hem- och skola projekt Eskilstuna - februari 2013 Elspeth Randelin, skolbibliotekarie, Ytternäs skola, Mariehamn

Ett hem- och skola projekt Eskilstuna - februari 2013 Elspeth Randelin, skolbibliotekarie, Ytternäs skola, Mariehamn Ett hem- och skola projekt Eskilstuna - februari 2013 Elspeth Randelin, skolbibliotekarie, Ytternäs skola, Mariehamn 4 av 10 pojkar ratar läsning. [ ] Men glappet mellan flickorna och pojkarna på Åland

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 4 DecemBER 2011. Lättläst / GULA PRESSEN

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 4 DecemBER 2011. Lättläst / GULA PRESSEN gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 4 DecemBER 2011 Lättläst / GULA PRESSEN 1 Steg för Steg träffade Alexander Stubb Steg för Steg fick träffa ministern Alexander

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-07 Tid: 17:15 Plats: S2 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Benjamin

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

INFO. April. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

INFO. April. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN INFO April 2015 NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN Träden håller på att få sina löv, temperaturen stiger sakta men säkert och eftisbarnen är ivriga att vara ute. Det

Läs mer

FÖRBUNDSNYTT. November 2009. Bästa ordförande och sekreterare

FÖRBUNDSNYTT. November 2009. Bästa ordförande och sekreterare 1 FÖRBUNDSNYTT November 2009 Bästa ordförande och sekreterare Här i Södra Finland är det redan vinter, eftersom det snöar rätt ymnigt. Snart har vi jul och nyår, så kanske vi får en vit jul i år. Som det

Läs mer

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.' BESLUT Tillstånd till grundandet aven stiftelse samt fastställande av stiftelsens stadgar Utfärdat Helsingfors 2.1.2008 Ansökan Beslut Region

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

INFO. mars. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

INFO. mars. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN INFO mars 2012 NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN Vi går mot ljusare tider, vårsolen tittar fram och tussilagon blommar redan på en del håll i Finland. Eftis-info innehåller

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer