Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013

2 Pärmbild: Ombrytning: Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm Förbundet Hem och Skola i Finland rf Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI Helsingfors

3 INNEHÅLL ALLMÄN ÖVERSIKT 2 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 4 Nya Hem och Skola-föreningar EGEN VERKSAMHET 4 KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Föräldrabarometern Hem och Skola som centralorganisation för föräldraföreningar vid daghem UTBILDNING Föreläsarverksamhet Regionala träffar Samarbete med Lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa Föreläsningar för lärare om samverkan och samarbete med elevernas föräldrar ÅRSMÖTE, SEMINARIER OCH ÖVRIGA TILLSTÄLLNINGAR Årsmöte Educa-mässan 2013 Övriga föreläsningar INFORMATION Intressebevakning MATERIAL Nytt material Hem och Skola material Material till förmedling ÖVRIG VERKSAMHET Tema: Elevens rättigheter Utmaning till skolorna SAMARBETE 13 Nationellt samarbete Förtroendeuppdrag Internationellt samarbete Medlemskap ORGANISATION 18 Styrelsen Revisorer Möten och seminarier för styrelsemedlemmar och kanslipersonal Utskott och arbetsgrupper Redaktionsrådet Kansliet EKONOMI 20 Resultat- och balansräkning per Noter Revisionsberättelse MEDLEMSFÖRTECKNING 26

4 ALLMÄN ÖVERSIKT Förbundet Hem och Skolas verksamhet har fyra olika tyngdpunktsområden. Först och främst är förbundet en centralorganisation för sina 227 medlemsföreningar. Förbundet erbjuder sina medlemmar tjänster som inbegriper rådgivning, utbildning och information. En viktig del av arbetet är att sammanföra aktiva i de lokala föreningarna så att de kan stöda och inspirera varandra i det värdefulla frivilligarbete som görs inom föreningarna. För det andra jobbar förbundet med intressebevakning. Förbundet tar ställning i frågor som berör barns och ungas välmående i skolvardagen och föräldrarnas möjlighet till inflytande och insyn i skolan. Detta år har förbundet lagt särskild tonvikt på jämställdhet i skolan, elevens rättigheter, respekt och medmänsklighet. Det tredje tyngdpunktsområdet handlar om samarbete med och utbildning för lärare. En viktig samarbetspart är lärarutbildningen vid Åbo Akademi. Samtliga blivande lärare får inom ramen för sin utbildning bekanta sig med förbundet och dess verksamhet. Förbundet ser blivande lärarna som en mycket viktig målgrupp. Det är glädjande att responsen från lärarstuderande visar att de känner sig bättre rustade att möta och samarbeta med föräldrar efter den information och utbildning de fått via Hem och Skola. Från kommunernas sida finns det intresse att vara i kontakt med Hem och Skola då det behövs sakkunskap om hur man kan utveckla samarbetet med föräldrarna. Idag finns ett stort intresse från skolornas sida om hur föräldrarna kan stöda barnets skolgång. Utmaningen är att uppmuntra också de föräldrar som inte naturligt ser sig som en resurs. Det här är något som förbundet har uppmärksammat i olika sammanhang. Förbundet erbjuder ett mångsidigt material riktat till föräldrar om hur man kan stöda sitt barns skolgång. Det fjärde tyngdpunktsområdet handlar om kvalitets- och utvecklingsarbete. En storsatsning i år har varit projektet Föräldraföreningar på daghem. Tack vare ett bidrag från RAY och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har förbundet för första gången kunnat möta en efterfrågan på service för denna målgrupp. Förhoppningen är att denna verksamhet, som idag drivs som ett projekt, blir en bestående del av förbundets verksamhet. 2 Hem och Skola

5 Ett annat centralt utvecklingsarbete har varit att genomföra den första s.k. Föräldrabarometern i Svenskfinland. Målsättningen med barometern är att samla in information och sammanfatta den. - Hur ser föräldrarna på skolan, samarbetet mellan hemmet och skolan och sin egen roll som fostrare? Resultatet kommer att publiceras i april 2014 och kommer att vara till stor nytta för oss på förbundet. Resultatet stöder oss att verka för det syfte som finns inskrivet i stadgarna: Förbundets syfte är att företräda föräldraopinionen i frågor som gäller undervisning och fostran i förhållande till skola och samhälle samt att arbeta för samarbete mellan hem och skola. Hem och Skola 3

6 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR Förbundet hade vid årets slut 227 medlemsföreningar. Förbundet har tecknat en ansvarsförsäkring för sina medlemmar i Folksam Skadeförsäkring. Nya Hem och Skola-föreningar Under år 2013 anslöt sig två nya föreningar till förbundet: Kimitoöns Hem och Skola rf, Kimitoön Vichtis Föräldrar rf, Vichtis Fyra föreningar upphörde att existera: Kållby Hem och Skola rf, Pedersöre Föreningen Hem och skola i Kimito-Västanfjärd rf, Kimitoön Lappfors Hem och Skola, Pedersöre Alexandra rf, Vichtis EGEN VERKSAMHET KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Föräldrabarometern 2013 Inspirerad av Suomen Vanhempainliittos undersökning, Vanhempien barometri, beslöt styrelsen att förverkliga en Föräldrabarometer på svenska. Syftet med barometern är att kartlägga hur föräldrar till elever i de finlandssvenska grundskolorna ser på sina barns skolgång och fostran. Ärendet kom upp under verksamhetsåret och fanns inte inskrivet i verksamhetsplanen för Undersökningen genomfördes under oktober månad som en öppen webbenkät. Sammanlagt 1915 vårdnadshavare svarade på enkäten. Enkäten utarbetades i samarbete med Enheten för allmän pedagogik vid Åbo Akademi och analysen görs av forskarstuderande Cilla Nyman. En första rapport kommer att publiceras under vårvintern Materialet stöder förbundet att verka för det syfte som finns inskrivet i stadgarna; att företräda föräldraopinionen. Det digra materialet som insamlats kommer också att användas som underlag för akademiska avhandlingar vid Åbo Akademi. 4 Hem och Skola

7 Hem och Skola som centralorganisation för föräldraföreningar vid daghem Dagis-projektet med Heidi Lithén som projektledare startade april Projekttiden startade med en kartläggning för att få en uppfattning om antalet föräldraföreningar vid daghem och deras geografiska spridning. Kartläggningen skickades till alla daghemsföreståndare i Svenskfinland. Under våren och hösten träffade projektledaren dagvårdschefer och olika potentiella samarbetsparter. Projektledaren samlade en arbetsgrupp med representanter från bl.a. Folkhälsan och Sydkustens landskapsförbund för att stöda planeringen av verksamheten. Hem och Skola har sänt ut informationslappar till dagis och projektledaren har varit i personlig kontakt med många daghemsföreståndare. I september ordnades projektets första träff för dagisföräldrar och -personal på kansliet i Helsingfors. Bibliotekarien Elspeth Randelin från Åland föreläste om läsningens betydelse. Ungefär 10 föräldrar deltog och kvällen fick positiv feedback. Föräldrar och personal på daghem har bjudits in till de regionala träffarna som ordnats för Hem och Skolas medlemsföreningar. På förbundets webbplats öppnades egna sidor för föräldraföreningar på dagis. Under den gula dagis-fliken på finns information om vad det innebär att registrera en förening och varför det är viktigt med ett föräldraengagemang på dagis. Förbundets styrelse godkände i november modell-stadgarna för föräldraföreningar på daghem och för gemensam förening för daghem och skola. Stadgarna skickades in efter det för granskning till Patent- och registerstyrelsen. Ifall årsmötet godkänner stadgeändringen på årsmötet 2014, kommer föräldraföreningar vid daghemmen att kunna ansluta sig till förbundet. Dagis-projektet har också fått en egen logo och skapat en broschyr om föräldraengagemang på dagis. UTBILDNING Föreläsarverksamhet Förbundet upprätthåller ett föreläsarnätverk med sakkunniga inom olika ämnesområden. Sammanlagt 72 föreläsningar hölls i olika delar av Svenskfinland. Den populäraste rubriken under året var Anna Lena Karlsson-Finnes föreläsning Gränser ger trygghet i vardagen, med elva föreläsningar. Hem och Skola 5

8 Under året rekryterades Christoph Treier och Johan Palmén till nya föreläsare. En av Christoph Treiers rubriker är Att vara förälder en av livets största utmaningar? och erbjuds högstadie- och gymnasieföreningar. IT-föreläsaren Johan Palméns rubrik är Det finns mera än Angry Birds. Följande personer har verkat som förbundets föreläsare: Emina Arnautovic - Tolerans - att tolerera eller involvera Catarina Bärlund-Palm - En kvart om dagen Inger Dahlgren - Social kompetens Marica Enlund - Barnen som en gemensam investering Joakim Granqvist - Socialt liv på nätet (t.o.m. vårterminen) Siv Hartikainen - Matematik i familjen Anna Lena Karlsson-Finne Gränser ger trygghet i vardagen Pia Norrbäck-Kackur - Läsinspiration Johan Palmén Det finns mera än Angry Birds Christoph Treier Att vara förälder en av livets största utmaningar? Kaj-Mikael Wredlund - Hjälp ditt barn att säga nej Johanna Öhman - Mobbning-ett komplext fenomen Micaela Romantschuk - Samarbete mellan hemmet och skolan Maarit Westerén - Vi grundar en Hem och Skola-förening Regionala träffar Under året har det ordnats sex regionala träffar med olika teman. Syftet med de regionala träffarna är att föra samman föreningsaktiva. Målet är att de skall ha möjlighet att träffa varandra och få en inblick i vad som händer i Hem och Skolaföreningar på olika håll Norra Österbotten 14.2 i Pedersöre. Emina Arnatovic inledde med rubriken Respekt och medmänsklighet Södra Österbotten 13.4 i Vasa. Ordnades i samband med förbundets årsmöte i Vasa. Juristen Thomas Sundell föreläste om Elevens rättigheter och Christoph Treier, som är coach och mental tränare, gav tips om hur man kan inspirera föräldrar till föreningsengagemang. 6 Hem och Skola

9 Åboland 22.4 i Kimito. Presentation över förbundets verksamhet och förmåner. Föräldrar på Kimitoön samlades för att diskutera hur man bäst organiserar Hem och Skola-verksamhet. Åland 17.4 i Mariehamn. Presentation över förbundets verksamhet och förmåner. Diskussion om Hem och Skola-föreningars verksamhet på Åland. Gemensam träff för Helsingfors och Mellannyland 25.9 i Helsingfors. Christoph Treier inledde med temat Kommunikation och Hem och Skola. Östra Nyland i Sibbo. Christoph Treier inledde med temat Kommunikation och Hem och Skola. I snitt deltog ca 30 personer per träff. Samarbete med Lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa De blivande klass- och ämneslärarna är en viktig målgrupp för förbundet. Förbundet verksamhetsledare träffade också detta år studerande både i Vasa och i Helsingfors. Syftet med träffarna är att förbereda studerande inför mötet med föräldrarna och ge dem handgripliga och konkreta råd för hur man skapar ett förtroendefullt och bra samarbete. Under träffarna fick varje studerande en Hem och Skola kasse med ett material, bland annat handboken Att mötas i samtal; Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan. Föreläsningar för lärare om samverkan och samarbete med elevernas föräldrar Förbundets verksamhetsledare har föreläst för lärare och övrig skolpersonal om samarbete och samverkan med elevernas vårdnadshavare. Sammanlagt 14 föreläsningstillfällen ordnades i samarbete med olika aktörer, bl.a. Utbildningsstyrelsen, Sydkustens landskapsförbund och olika kommuner. Hem och Skola 7

10 ÅRSMÖTE, SEMINARIER OCH ÖVRIGA TILLSTÄLLNINGAR Årsmöte Årsmötet hölls den 13 april på Hotell Vaakuna i Vasa. I samband med mötet föreläste Thomas Sundell om elevens rättigheter och Christoph Treier om Att inspirera och låta sig inspireras. Educa-mässan 2013 Förbundet medverkar i en arbetsgrupp som arbetat för att skapa ett bra och lockande program på svenska under utbildningsmässan Educa. Mässans målgrupp är lärare och övrig skolpersonal och pågår i två dagar. Det gemensamma programnumret i det svenska mässkvarteret var en paneldiskussion med temat: Språkkafé finska och svenska i skolan. Förbundet samarbetade med övriga organisationer för att kunna ha ett mässbås under Educa-mässan. De organisationer som medverkar i mässan som utställare hade möjlighet att få en egen programtid på den svenska scenen Hörnan. Under Hem och Skolas programtid uppträdde läsinspiratören Agneta Möller-Salmela med Något för ögon, hjärtat och hela kroppen - berättelsen. Övriga föreläsningar I Ekenäs den 3 oktober deltog Förbundet som delfinansiär i en inspirationskväll för föräldrar och andra intresserade om tonåringar och läsning. Katti Hoflin från Dunkers kulturhus i Helsingborg i Sverige föreläste. INFORMATION Tidningen Hem&skola Förbundets flaggskepp, tidningen Hem&skola utkom under kalenderåret med fyra nummer. Upplagan är ca exemplar och den skickas ut i balar till skolorna där den delas ut till eleverna för att föras hem till deras föräldrar. Tidningen riktar sig till föräldrar, men också många lärare läser den. Tidningen kan också läsas digitalt på förbundets webbplats. Specialnumret Börja skolan skickades till skolorna för utdelning vid skolstarten i augusti. Det är förstaklassarnas föräldrar som är mål- 8 Hem och Skola

11 gruppen för det nummer som trycks upp i ca exemplar. Under året har ombrytningen av tidningens annonser övergått till Katarina Michelsson som arbetar på förbundets kansli. Tidigare sköttes ombrytningen av annonserna med hjälp av utomstående krafter. Medlemsbrev Förbundet informerade sina medlemsföreningar genom föreningsbrev som utkom fyra gånger. Brevet skickas till föreningens ordförande per e-post och ibland också per brev då det ingår material som kräver ett sådant utskick. Medlemsbreven hittas också på förbundets webbplats. Brev till skolorna Tre gånger skickades informationsbrev till rektorer i skolor där det verkar en Hem och Skola-förening. I brevet presenterades t.ex. möjligheterna att beställa material inför skolstarten, stipendier och andra aktuella frågor. Webben och Facebook Förbundets webbplats har under året haft besök med unika besökare, i medeltal 66 per dag. Föreningar har möjlighet kostnadsfritt lägga upp sina webbsidor på förbundets portal. Via IT3 kan föreningarna få tekniska råd angående webben eller andra frågor om IT. Förbundets Facebook uppdateras regelbundet. Ibland hänvisas det vidare till nyheter på förbundets webbplats och andra gånger berör uppdateringarna mer allmänt skola och föräldraskap. De över 800 personer som gillar förbundet på Facebook får en mångsidig bild av förbundets verksamhet och fokusering. Vimeo-kanal En ny film har producerats under året för att puffa lässtimulanskonceptet En kvart om dagen. Det är frågan om den första animationsfilmen som förbundet skapat. Paul Söderholm står för det grafiska och tekniska genomförandet. Filmen finns publicerad på Förbundet Hem och Skola i Finlands egen kanal på Vimeo, där också filmer som tidigare producerade filmer finns. Hem och Skola 9

12 Intressebevakning Förbundet har aktivt tagit del i både informella och offentliga diskussioner och debatter i frågor som berör skola och föräldraskap. Förbundets ordförande och verksamhetsledare har intervjuats i olika sammanhang och under året har förbundet skickat ut sju pressmeddelanden och tre debattartiklar eller insändare. Gällande frågor som berör familjer och föräldraskap har förbundet uttalat sig under året om det ökade bruket av cannabis tillsammans med EHYT r.f. Budskapet var att uppmana föräldrar att våga tala med sitt barn om cannabis. En annan alltid aktuell fråga som i år igen var på tapeten var frågan om läsningen i hemmen och speciellt många pojkars svaga läsintresse. Skolornas verksamhetskultur och deras förhållningssätt till föräldrar har också varit ett tema som naturligt kommit upp i förbundets intressebevakning. På det nationella planet har arbetet med den nya läroplanen för grundskolan fortskridit. På begäran av riksdagens kulturutskott gav förbundet ett utlåtande om förslaget Arbetsro och delaktighet i skolan. I samband med det publicerades förbundet ett pressmeddelande med rubriken Läraren skall inte vara polis. Efter årsmötet gick Förbundet ut med ett upprop om att det i Finland behövs ett barn och elevombud, något som funnits i Sverige sedan Förbundet anser att lagen måste kunna skydda barn och unga mot mobbning på samma sätt som den skyddar den vuxna. Förbundet sade nej till planerade lärarpermitteringar för budgetåret En skola utan lärare står kraftigt i strid med den i lagen för eleven stadgade rätten till undervisning. Ett klassrum utan lärare skapar otrygghet och oro som speciellt de svagaste eleverna drabbas av, uttalade förbundet i ett pressmeddelande i slutet av året. 10 Hem och Skola

13 MATERIAL Förbundet har en diger materialbank på sin webbplats som finns tillgänglig för alla intresserade. Medlemsföreningar och de skolor de verkar i har också möjlighet att beställa material i tryckt form. Nytt material Första hjälpen för föreningar Under året utarbetades ett infoblad för att hjälpa föreningar som hamnat i en tillfällig svacka. Infobladet skickades till föreningarna och finns på förbundets webbsida. Hem och Skola-material En kvart om dagen är en lästräningsmetod där föräldrarnas medverkan är viktig och där skolan och hemmet samarbetar kring barnets läsinlärning. Under året distribuerades fler än 3500 exemplar till skolorna. Glada barn, glada föräldrar och glada lärare- materialet tar ställning till skolans och hemmets olika roller och kan fungera som ett verktyg för en god samverkan mellan vårdnadshavare och lärare. Materialet har utarbetats i samarbete med Finlands Svenska Lärarförbund FSL. Matematik i familjen är en broschyr för föräldrar om hur de i vardagen kan stöda barnets matematiska tänkande och koppla till den matematikundervisning som barnet får i skolan. Lust att läsa är ett material för föräldrar om hur man som förälder kan locka fram barnens läsglädje. Läxor och inlärning handlar om hur man som förälder kan hjälpa sitt barn med läxorna och ge de verktyg som behövs för självständig inlärning. Nu börjar det! Livet i tonårsfamiljen handlar om vad som händer i tonåren och hur man som förälder kan stöda sin tonåring och själv orka som förälder. Att mötas i samtal är en handbok för lärare och annan skolpersonal som i sin professionsutövning möter människor. Handboken ger en kort introduktion till en Hem och Skola 11

14 samtalsmetodik och kan fungera som stöd i olika professionella samtalssituationer. Råden kan vara till nytta i samband med utvecklingssamtal, föräldramöten och övriga samtal som förs mellan hemmet och skolan. Vi mobbar int är ett litet häfte som tar upp vad mobbning och vänskap är. Texten är skriven för barn i de lägre klasserna och kan läsas av föräldrar och barn tillsammans. Känslor och sociala färdigheter - föräldern som vägledare. Hur kan man som förälder hjälpa sitt barn att handskas med känslor? Foldern innehåller tankar och tips om hur man kan stöda utvecklingen av barnets sociala kompetens. Skolordlista är en praktisk liten ordbok som tar upp de facktermer som förekommer inom skolvärlden. Skolans värdegrund diskuterar vad värden är, varifrån våra värderingar kommer och varför skolan behöver en värdegrund. Flickor, pojkar och samma möjligheter diskuterar hur man som förälder kan bidra till mera jämställda barn. Klassföräldrapärm Materialet riktar sig till klassföräldrar och har samlad information och uppslag om vad man kan göra som klassförälder. Samspelet-ett inspirationsmaterial för föräldrar och lärare Samspelet är ett spel med påståendekort inom olika kategorier. Föräldrar och lärare skall tillsammans ta ställning till vilka påståenden som är viktiga för skolan eller klassen. De utvalda påståendena ligger som grund för en diskussion om gemensamma riktlinjer. Material till förmedling Hem och Skola-armband i läder Hem och Skola-reflex i uggleformat Hem och Skola-smycke och pins i silver Hem och Skola-nyckelring med uggle-pollett som kan användas i shoppingvagnen Bokmärket Bokslukaren 12 Hem och Skola

15 ÖVRIG VERKSAMHET Tema: Elevens rättigheter I samband med årsmötet inleddes temat Elevens rättigheter med Thomas Sundells presentation i ämnet. Sundell arbetar med skolfrågor som jurist vid Regionförvaltningsverket. Under hösten inleddes ett samarbete med de två juridiska ombuden från SAMS, Ulrika Krook och Erik Munsterhjelm för att skriva ett material om Elevens rättigheter. SAMS står för Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f. Tanken är att skapa ett material som presenterar de grundläggande principerna för elevens juridiska rättigheter. Utmaning till skolorna Förbundet utmanade skolorna att skicka in kreativa och innovativa sätt att samarbeta med elevernas vårdnadshavare. I samband med Hem och Skola-dagen premierade Förbundet i samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd en skola med 1000 euro och tre skolor med 500 euro var. Summan skulle användas för att skapa en extra festlig Hem och Skola-dag eller annan verksamhet som främjar samarbetet med hemmen. De prisbelönta skolorna var: Mårtensbro skola i Esbo, Smedsby-Böle skola i Korsholm, Boxby skola i Sibbo och Södersunda skola i Jomala på Åland. Nationellt samarbete SAMARBETE Hem och Skola-dagen Hem och Skola-dagen firades i år fredagen den 27 september. Målsättningen att nationellt få 1000 skolor att delta uppnåddes. Av dem var 100 svenskspråkiga. På förbundets sida samlades informationen på svenska Den största konkreta arbetsinsatsen var att producera den tvåspråkiga videon Tillsammans för eleven i vilken tanken med Hem och Skola-dagen presenteras. Hem och Skola 13

16 Arbetet skedde i samarbete med projektets finansiär, Penningautomatföreningen RAY:s understödsprogram Emma & Elias. De skolor som firade Hem och Skoladagen hade i år igen möjlighet att beställa ett produktpaket med kaffemuggar, servetter, ballonger, planscher m.m. för att ge temat synlighet. Farfar i skolan Folkhälsan koordinerar arbetet med Farfar i skolan. Förbundet är representerat i referensgruppen för verksamheten och i de lokala styrgrupperna i Österbotten. Verksamheten är väletablerad och fungerar bra. Ungefär 250 frivilliga äldre ställer upp som en trygg vuxen i skolvardagen. En värdefull insats som det är viktigt att föräldrarna också känner till. Skolbok.fi Skolbok.fi är ett långvarigt samarbetsprojekt mellan Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS och Hem och Skola. Det är frågan om en köp- och säljportal för begagnade gymnasieböcker. Annonseringen är kostnadsfri och också i år har gamla kursböcker hittat nya ägare via Skolbok.fi. Eftis- och klubbverksamhet Förbundet medverkar i styrgruppen för Eftis- och klubbverksamhet som koordineras av Sydkusten. Ett återkommande tema i gruppens diskussioner är hur man kan höja kvaliteten på verksamheten på eftis. För att få nya perspektiv besökte styrgruppen Stockholm i oktober för att bekanta sig med det svenska systemet med Fritidshem. Skolklubbarna har haft vind i seglen då den statliga finansieringen fortsatt. Skolklubbarna som ordnas i samband med skoldagen ger eleverna möjlighet att delta i en meningsfull och kostnadsfri hobbyverksamhet. Medborgarinitiativ Energidrycker F-16 Medborgarinitiativet Energidrycker F-16, som förbundet tog i samarbete med Suomen Vanhempainliitto avslutades Tyvärr nådde vi inte upp till målet att samla ihop stödförklaringar på sex månader, vilket skulle ha krävts för att initiativet hade tagits upp som ärende i riksdagen. Trots att denna målsättning inte uppnåddes ledde initiativet till en mångsidig och synlig debatt om barn, ungdomar och energidrycker. En del köpmän har på eget initiativ infört en åldersgräns för inköp av energidryckerna. Institutet för hälsa och välfärd kom under året ut med en rekommendation om att åldersgränsen för försäljning av energidrycker skulle sättas vid 15 år. Toppkompetens Toppkompetens är ett samordningsprojekt som samlar de finlandssvenska resurserna universiteten, myndigheterna, tredje sektorn och kommunerna kring ett gemensamt projekt. Målsättningen är att stöda kvalitetsarbetet i de enspråkigt 14 Hem och Skola

17 svenska och tvåspråkiga kommunerna och skolorna i Finland. Tanken är att utgå ifrån aktuella forsknings- och utvärderingsresultat och beakta de lokala utvecklingsbehoven. Förbundet har under året medverkat i projektet i och med att förbundets verksamhetsledare har varit med i projektets styrgrupp. Projektet Toppkompetens startade år 2012 och kommer att avslutas Sluta panta Sluta panta är en nationell online-tjänst på nätet där ungdomar kan chatta online med professionella inom ungdomssektorn om frågor som är aktuella i deras i liv. Handledarteamet består av ca 30 professionella (psykolog, psykoterapeut, skolkurator, socialarbetare, studiehandledare, ungdomshandledare, ungdomsledare etc), som handleder unga med chatten som verktyg. Sluta panta gör psykosocialt arbete med unga på en virtuell arena. Chatten är öppen fyra kvällar i veckan. Projektet är ett samarbete mellan Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS), Folkhälsan, De Ungas Akademi, Ungdomscentralen, Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU), Förbundet Hem och Skola, Ung Info, Krisjouren för unga, Barnavårdsföreningen i Finland och Radio X3M. Verksamheten stöds av Undervisningsoch kulturministeriet. Matskolan Förbundet har medverkat i projektet Matskolan som koordineras av Finlands svenska 4H. Matskolan är ett fyra dagars dagläger för 8-12 åriga barn. Under året ordnades totalt 26 matskolor under skolloven, av vilka 13 på svenskspråkiga orter i Finland. I matskolan fick barnen lära sig om matlagning samt betydelsen av hälsosam mat och motion. På programmet fanns också ett besök till en bondgård och en familjemiddag. Rusmedelsarbete Förbundet medverkar i ett nätverk av finlandssvenska organisationer vars medlemmar på olika fronter arbetar för välmående bland barn och unga. För att skapa bättre förutsättningar för att verksamheten ska vara rusmedelsfri har organisationerna enats kring en gemensam policy, och framställt diskussionsfrågor i form av en kortpacke. Målsättningen är att korten skall starta rusmedelsförebyggande diskussioner. Förbundet har beställt en kortpacke som ett diskussionsunderlag för föräldrakvällar till alla sina medlemsföreningar. Samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd I samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd delade förbundet ut både lägerskolstipendier och bokpaket. Hem och Skola 15

18 Lägerskolstipendier Detta år delades en rekordsumma på över euro ut för 143 lägerskolor som ordnas Det är klasser och grupper i grundskolor och gymnasier som har en föräldraförening som hör till förbundet som årligen erbjuds möjlighet att anhålla om stipendiet. Bokpaket för åk 1 Detta år kunde klasslärarna i åk 1 anhålla om ett bokpaket med tio titlar. Sammanlagt 176 bokpaket beviljades och når skolorna i januari Följande böcker ingick i bokpaketet 2014: Malin Kivelä: Bröderna Pixton och TV:ns hemtrevliga sken Malin Klingenberg: Irene och sedelsugen Henrika Andersson: Nagu-Nalle, min amour Christel Rönns: Det vidunderliga ägget Camilla Mickwitz: Jason och arga Agnes Monica-Vikström-Jokela: Bärtil och glassbilen Tove Appelgren: Vesta-Linnéa i månskenet Anna Gullichsen: Hatten från Katalonien Jo Salmson: Hjälp! Jag hittar ett fusk Lätt att läsa-serien Martin Widmark: Cykelmysteriet Bokpaket för högstadierna För femte gången erbjöds modersmålslärarna i åk 7-9 möjligheten att ansöka om bokpaket i form av klassuppsättningar. Inalles 46 högstadier ansökte om bokpaket och sammanlagt 1400 böcker skickades ut. Modersmålslärarna fick själv välja bland följande titlar: Maria Turtschaninoff: Anaché Mats Berggren: Jag ljuger bara på fredagar Niclas Christoffer: Som Zlatan fast bättre John Green: Förr eller senare exploderar jag Camilla Lagerqvist: Rädda honom Johanna Lindbäck: Som om jag frågat Marie-Chanta Long: I feel pretty Zoom Patrik Lundberg: Gul utanpå Moni Nilsson: Semlan och Gordon; Två steg fram och ett tillbaka Gull Åkerblom: Silverkällan Dessutom inkluderades två bonusböcker i bokpaketet, Jörn Jensens lättlästa böcker Tjejen som ville hämnas och Mannen som väckte drömmar. 16 Hem och Skola

19 Förtroendeuppdrag Verksamhetsledare Micaela Romantschuk har representerat förbundet i: Svenska studieförbundets styrelse (viceordförande) Klubbcentralens styrelse Resurscentrets styrelse Styrgruppen för Vi mobbar int Styrgruppen för Matskolan, suppleant Tove Lindqvist Styrgruppen för De ungas akademi Referensgruppen för Rådet för pedagogisk forskning och utveckling Nätverket Koulukonserni-Skolkoncernen Informatör Maarit Westerén har representerat förbundet i: Styrgruppen för Eftis- och klubbverksamheten i Svenskfinland Referensgruppen för Farfar i skolan Kanslisekreterare Tove Lindqvist har representerat förbundet i: Arbetsgruppen som administrerar kampanjerna En nykter jul - för barnens skull och Nykter-Solklart! Internationellt samarbete Nordiskt samarbete Förbundet är medlem i det Nordiska nätverket Noko, vars främsta uppgift är att de deltagarna länderna ska få nätverka och lära sig av varandras arbete och erfarenheter, för att på det sättet främja de enskilda organisationernas arbete. Förbundsordförande Corinna Tammenmaa, har för andra året i följd, varit ordförande för kommittén. Två möten ordnades under året, ett på Island (som dessvärre hade kraftigt manfall pga. dåligt flygväder) och ett i Oslo I det förstnämnda mötet deltog Corinna Tammenmaa och i det senare viceordförande Lars Nyberg. Europeiskt samarbete Förbundet är associerad medlem i det europeiska nätverket för föräldraorganisationer, EPA, men har inte under året deltagit i nätverkets verksamhet. Hem och Skola 17

20 Medlemskap Förbundet är medlem i följande organisationer: Pohjola-Norden, samverkande medlem sedan 1972 Lägerskolföreningen, 1973 Finlands svenska skolmuseum, 1976 Kerhokeskus-Klubbcentralen, 1977 Kommittén för Hem och Skola-samarbetet i Norden (Noko), 1979 Svenska studieförbundet, 1980 Penningautomatföreningen, 1983 European Parents Association (EPA), 1993, associerad medlem Centralförbundet för barnskydd, 1993 Social- och hälsoorganisationernas samarbetsförening, 1994 Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa, 2000 Styrelsen ORGANISATION Förbundets arbete leds av en styrelse som består av ordförande och 12 styrelsemedlemmar. Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2013: Ordförande Corinna Tammenmaa, Kyrkslätt Viceordförande Lars Nyberg, Åbo Viceordförande Charlotte Björkvik, Pedersöre Medlemmar: Roland Bäck, Vasa Tiina Cederström, Pedersöre Sonja Gummerus, Vanda Katarina Hanell, Raseborg Karis Peter Kallio, Solf Ingela Nygård Jungar, Esbo Laura Nyman, Träskända Anna-Maria Rosenqvist, Helsingfors Nina Saarela, Borgå Sanna Söderlund, Åland - Eckerö 18 Hem och Skola

Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm

Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013 Pärmbild: Ombrytning: Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm Förbundet Hem och Skola i Finland rf Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17

Läs mer

Den nationella Hem och Skola-dagens logo

Den nationella Hem och Skola-dagens logo ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2011 Pärmbild: Ombrytning: Den nationella Hem och Skola-dagens logo Förbundet Hem och Skola i Finland rf Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI-00120 Helsingfors

Läs mer

Illustration från En kvart om dagen / Paul Söderholm

Illustration från En kvart om dagen / Paul Söderholm ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 Pärmbild: Ombrytning: Illustration från En kvart om dagen / Paul Söderholm Förbundet Hem och Skola i Finland rf Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI-00120

Läs mer

SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN Utbildningsstyrelsen

SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN Utbildningsstyrelsen SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN 7.9.2017 Utbildningsstyrelsen Vad är Fyren? Fyren nätverket för skolutveckling Fyren nätverket för skolutveckling är ett samarbetsnätverk för skolor inom den

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄN ÖVERSIKT 1 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 2 EGEN VERKSAMHET 2 KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE UTBILDNING

INNEHÅLL ALLMÄN ÖVERSIKT 1 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 2 EGEN VERKSAMHET 2 KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE UTBILDNING ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015 INNEHÅLL ALLMÄN ÖVERSIKT 1 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 2 EGEN VERKSAMHET 2 KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Dagisverksamheten Skolkontakt Vuxna skapar vänskap Föräldrabarometer

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Foto Vuxna skapar vänskap / Leif Pietilä. Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI-00120 Helsingfors www.hemochskola.

Foto Vuxna skapar vänskap / Leif Pietilä. Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI-00120 Helsingfors www.hemochskola. ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 Pärmbild: Ombrytning: Foto Vuxna skapar vänskap / Leif Pietilä Förbundet Hem och Skola i Finland rf Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI-00120 Helsingfors

Läs mer

FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA I FINLAN

FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA I FINLAN 2015 Verksamhetsplan 2015 FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA I FINLAN Verksamhetsplan 2015 VERKSAMHETSIDÉ Förbundet Hem och Skola är en centralorganisation för ca 240 Hem och Skola-föreningar och föräldraföreningar

Läs mer

Tekniskt PM för lagledare Stafettkarnevalen 2013

Tekniskt PM för lagledare Stafettkarnevalen 2013 Tekniskt PM för lagledare Stafettkarnevalen 2013 Användarvillkor Innehållet i detta PM är avsett för lagledare i samband med arrangerandet av Skolornas Stafettkarneval. Användning av kontaktuppgifter och

Läs mer

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8 Svenskspråkig grundläggande utbildning -statistiska uppgifter år 2013 Innehåll I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2003-2013.1

Läs mer

Seminarium för skolorna inom nätverket FYREN Utbildningsstyrelsen Christina Anderssén

Seminarium för skolorna inom nätverket FYREN Utbildningsstyrelsen Christina Anderssén Seminarium för skolorna inom nätverket FYREN 7-8.9.2016 Utbildningsstyrelsen Christina Anderssén Seminariets målsättning Stämma av vad som hänt inom nätverken Utbyta idéer och få nya tankar Planera vidare

Läs mer

FINLANDSSVENSK NORMERING AV LÄSKEDJOR-2

FINLANDSSVENSK NORMERING AV LÄSKEDJOR-2 FINLANDSSVENSK NORMERING AV LÄSKEDJOR-2 Inom ramen för projektet Automatisk läsning och goda läsförståelsestrategier (år 2015-2017) har Vasa specialpedagogiska center vid Åbo Akademi i Vasa getts möjligheten

Läs mer

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell Språkklimatet i Finland år 2016 Kommunmarknaden 14.09.2016 Marina Lindell Språkbarometern Följer upp hur den språkliga servicen förverkligas i tvåspråkiga kommuner. Hur väl får den lokala språkminoriteten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA

VERKSAMHETSPLAN FÖR FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA 2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA Förbundet Hem och Skola 2016 VERKSAMHETSIDÉ Förbundet Hem och Skola är en centralorganisation för ca 270 Hem och Skola-föreningar och föräldraföreningar

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

Skolbesök, fysikshower och labbkurser Johan Lindén, Markus Norrby, Stefanie Sandbacka och Erik Holm

Skolbesök, fysikshower och labbkurser Johan Lindén, Markus Norrby, Stefanie Sandbacka och Erik Holm Skolbesök, fysikshower och labbkurser Johan Lindén, Markus Norrby, Stefanie Sandbacka och Erik Holm Finlandssvenska fysikdagar, Silja Symphony 13.11.2009 1 Bakgrund Att studera fysik och naturvetenskaper

Läs mer

Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift

Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift KÅRKULLA SAMKOMMUN Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes 20.8.1960. Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift är att ordna svenskspråkig omsorg

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN samhetsplan. Förbundet Hem och Skola

VERKSAMHETSPLAN samhetsplan. Förbundet Hem och Skola VERKSAMHETSPLAN 2017 samhetsplan Förbundet Hem och Skola VERKSAMHETSIDÉ Förbundet Hem och Skola är en centralorganisation för 273 Hem och Skola-föreningar och föräldraföreningar som verkar vid skolor och

Läs mer

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. Art: Kallelse till styrelsemöte nr 1-2017 Ordinarie medlemmar Ersättare Plats: Hamnkontoret [+] Johan Ehn, ordförande Tid: Tisdag 17 januari 2017 kl. 18:30 [ ] Jan

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄN ÖVERSIKT 1 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 2 EGEN VERKSAMHET 2 KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE UTBILDNING

INNEHÅLL ALLMÄN ÖVERSIKT 1 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 2 EGEN VERKSAMHET 2 KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE UTBILDNING ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2016 INNEHÅLL ALLMÄN ÖVERSIKT 1 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 2 EGEN VERKSAMHET 2 KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Föräldrabarometer 2015 Skolkontakt UTBILDNING Föreläsarverksamhet Regionala

Läs mer

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande.

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. FÖRBUNDSNYTT December 2016 Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. Styrelsens sammansättning år 2017 är: Ordinarie: Henrik Svarfvar, Korsholm

Läs mer

Gymnasieprojektet Studentexamen på lika villkor

Gymnasieprojektet Studentexamen på lika villkor Gymnasieprojektet Studentexamen på lika villkor Mellanrapport Det nuvarande svenskspråkiga gymnasienätet uppstod under 70-talet efter att grundskolereformen genomförts. Efter det har gymnasienätet i stort

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Kommunförbundets service till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna

Kommunförbundets service till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna Kommunförbundets service till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna Kommun- och stadsdirektörernas konferens 23-24.9, Pargas Linda Grönqvist, teamledare Vi vill synliggöra vår service Vi registerar alla

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Samarbetet med föräldrar. HUR och VARFÖR? Micaela Romantschuk, ped.mag, verksamhetsledare

Samarbetet med föräldrar. HUR och VARFÖR? Micaela Romantschuk, ped.mag, verksamhetsledare Samarbetet med föräldrar HUR och VARFÖR? Micaela Romantschuk, ped.mag, verksamhetsledare MITT UPPDRAG I DAG: SVARA PÅ FRÅGAN VARFÖR OCH HUR? VARFÖR? STYRDOKUMENT Lagen Läroplanen FORSKNING OCH ERFARENHETER

Läs mer

Aktuell info För kunskap och bildn ing in g

Aktuell info För kunskap och bildn ing in g Aktuell info Aktuellt inom småbarnspedagogiken Grunderna för planen för småbarnspedagogik fastställs i oktober 2016 (publicering på UBS 26.10) Utbildning i november 2016 (UBS i samarbete med RFV) 16.11

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla

Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla Hemma hos oss: Storebror: Varifrån kommer begreppet curlingföräldrar. Mamman förklarar. Lillebror: Aj sådär så att

Läs mer

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Bengt Stenlund Alumnidagen 26.10.2012 RC 1 DISPOSITION Nationella prov i nian i matem. resp. nat. vet. Gymnasieranking i Svenskfinland Svenskspråkiga

Läs mer

Måsens meddelande. Borgå naturskolas nyhetsbrev till personalen inom småbarnsfostran. vårterminen 2017 *****

Måsens meddelande. Borgå naturskolas nyhetsbrev till personalen inom småbarnsfostran. vårterminen 2017 ***** Måsens meddelande Borgå naturskolas nyhetsbrev till personalen inom småbarnsfostran vårterminen 2017 ***** Brevet skickas i ett exemplar till daghemmen. Vänligen sätt brevet på ett synligt ställe tack!

Läs mer

Bostadspriserna i Helsingfors 2005

Bostadspriserna i Helsingfors 2005 Webbpublikationer från Helsingfors stads faktacentral 27 2006 Malmgård Svedängen Bostädernas medelpris, /m2 Parkstad 1 600-2 200 Brobacka Storskog 2 201-2 749 Medelpris 2 750 /m2 2 751-3 290 3 300-4 250

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Två förvaltningsspråk. Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi

Två förvaltningsspråk. Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi Två förvaltningsspråk Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi Ole Norrback, Vbl 20.01.2012 Två likvärdiga förvaltningsspråk i samma kommun kunde trygga

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

Expertnätverk i Svenskfinland. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning Helsingfors

Expertnätverk i Svenskfinland. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning Helsingfors i Svenskfinland Utvecklingsdagar för virtuell undervisning Helsingfors 7.12.2015 Introvideo https://youtu.be/g28vdtuvs1m Projektet Ett LÄRMILJÖPROJEKT finansierat via Utbildningsstyrelsen Syftet är att

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Att förebygga användning av rusmedel

Att förebygga användning av rusmedel Att förebygga användning av rusmedel Anne Ahlefelt Ansvarig utbildare Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf 1+1+1=1 Elämä On Parasta Huumetta ry - Livet Är Det Bästa

Läs mer

INFO. april. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

INFO. april. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN INFO april 2011 NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I detta förnyade infobrev har vi samlat ihop plock av det som är aktuellt och jag hoppas att alla hittar något intressant

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Vi hjälper dig hitta nya vägar.

Vi hjälper dig hitta nya vägar. Vi hjälper dig hitta nya vägar. En enda handling kan göra hela skillnaden i en människas liv. En enda medmänsklig gärning kan betyda allt. En så stor makt över en annan människas liv kan vi ha. (Stefan

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010 Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 sidan 1 (2) Verksamhetsåret 2010 var diabetesföreningens 23 verksamhetsår.

Läs mer

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014. Sammanfattning

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014. Sammanfattning 1 SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning Skolpsykologens och skolkuratorns arbete har bestått dels av arbete inom skolans mångprofessionella elevvårdsgrupp, konsultation

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten från 1.8.2016 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret LÄSÅRSPLANEN FÖR ISNÄS SKOLA OCH FÖRSKOLA 2012-2013 Behandling: Personalmöte 13.08.2012 Direktionen 01.10.2012 Underskrifter: Isnäs, 01.10.2012 Mikael von Martens direktionsordförande Laura Ståhl tf. föreståndare

Läs mer

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever 2016-2017 www.inga.fi www.eftis.fi www.oph.fi Lagstiftningen är en trygghet för varje barn Ett av de viktigaste målen för morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

INFO. feb. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31

INFO. feb. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 INFO feb 2016 NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN Vi har redan hunnit en bra bit in på det nya året och många firar sportlov som bäst eller är just på väg att inleda

Läs mer

att man väljer klassföräldrar till klassen.

att man väljer klassföräldrar till klassen. Klassföräldrarna att man väljer klassföräldrar till klassen. Klassföräldrarna att klassföräldrarna leder föräldraträffarna och skriver protokoll. Klassföräldrarna att klassföräldrarna deltar i regelbundna

Läs mer

Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet

Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet - 1 - Denna broschyr ger dig information och upplysning om syftet med skolans eftis- och klubbverksamhet, vad den ska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde torsdagen den 16 maj 2013 kl.

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

LÄROPLANEN 2016. Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas

LÄROPLANEN 2016. Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas LÄROPLANEN 2016 Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas REGIONAL LP2016-ORGANISATION Styrgrupp Rikard Lindström, Borgå Thomas Grönholm, Lovisa Hannu Ollikainen, Sibbo Anders Nordström, Kotka

Läs mer

INFOBLAD NOVEMBER 2008

INFOBLAD NOVEMBER 2008 Femte Ungdomsringen r.f. 1 Handelsesplanaden 10 D 65100 Vasa Tel. 050 433 3262 femte@sou.fi www.femteringen.fi INFOBLAD NOVEMBER 2008 Allmänt Pidro VM Uthyres: golvbonare Hemsidor Johannesgalan pris Vaude

Läs mer

Vasa Svenska Kvinnoklubb.

Vasa Svenska Kvinnoklubb. Stadgar för Vasa Svenska Kvinnoklubb. S i. Vasa Svenska Kvinnoklubb utgör en filial av Finlands Svenska Kvinnoförbund, som har sin centralstyrelse i Helsingfors. 2. Föreningens ändamål är att förena svenska

Läs mer

INFO. Sept. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

INFO. Sept. Monica Martens-Seppelin monica.martens-seppelin@sydkusten.fi (09) 618 212 31 MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN INFO Sept 2011 NYHETSBREV FÖR DIG SOM JOBBAR INOM MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN Ett nytt läsår är här. Det händer mycket på eftis-fronten just nu och det kan du läsa om här i höstens första Eftis-info!

Läs mer

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ÅR 2018 VERKSAMHETSPLAN BUDGET MÅL DELMÅL Aktivitet = Vad görs Uppföljning = Mäta resultat Utveckla förening Styrelsearbete Styrelsemöten, styrelseutbildning 2x styrelseutbildning

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Måsens meddelande. Borgå naturskolas nyhetsbrev till skolorna. vårterminen 2017 *****

Måsens meddelande. Borgå naturskolas nyhetsbrev till skolorna. vårterminen 2017 ***** Måsens meddelande Borgå naturskolas nyhetsbrev till skolorna vårterminen 2017 ***** Brevet skickas i ett exemplar till skolan. Vänligen sätt brevet på ett synligt ställe tack! Du hittar brevet även på

Läs mer

Skolstadga. Godkänd av stadsfullmäktige , 125

Skolstadga. Godkänd av stadsfullmäktige , 125 Skolstadga Godkänd av stadsfullmäktige 27.09.2016, 125 Träder ikraft 01.11.2016 Innehåll Skolstadga för Mariehamns stad... 3 Allmänt... 3 Bildningsnämndens verksamhetsidé... 3 Skoldistrikt... 3 Skolskjutsar...

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Sammanställning av tillsyn av kommunernas bruk av handikappserviceplaner.

Sammanställning av tillsyn av kommunernas bruk av handikappserviceplaner. Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 12 S10 1 (3) Datum Dnr 23.1.2013 ÅLR 2012/6874 Kommunerna på Åland Kontaktperson Liselotte Lund/Alexandra Oksman Ärende KOMMUNERNAS BRUK AV HANDIKAPPSERVICEPLANER Sammanställning

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 2 februari 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Två förvaltningsspråk i kommunerna - hur fungerar det i praktiken?

Två förvaltningsspråk i kommunerna - hur fungerar det i praktiken? Två förvaltningsspråk i kommunerna - hur fungerar det i praktiken? Regionförvaltningsverkets fortbildningsdag för bibliotekspersonal på tvåspråkiga orter, Kommunernas hus, B 3.6, onsdagen den 14 maj 2014

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F Verksamhetsplan för år 2013 Inledning Åbolands Ungdomsförbund är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som består av 32 medlemsföreningar och ca 12 000 personmedlemmar.

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

www.fduv.fi/manadsbrev

www.fduv.fi/manadsbrev MÅNADSBREV AUGUSTI 2014 Hoppas ni haft en bra sommar! Här kan ni ta del av höstens program. Gula Pressen 3 2014 har deadline den 19 augusti Skicka in foton från sommarens resor och utflykter eller berätta

Läs mer

FÖRÄLDRABAROMETERN I ETT NÖTSKAL Ritva Mertaniemi

FÖRÄLDRABAROMETERN I ETT NÖTSKAL Ritva Mertaniemi FÖRÄLDRABAROMETERN I ETT NÖTSKAL 2015 Ritva Mertaniemi 1. Inledning Förbundet Hem och Skola arbetar för en bra och trygg lärostig för alla barn. Denna stig byggs upp av det nätverk av vuxna som omger barnet.

Läs mer

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND Tid: Tisdag 26.2.2008 kl. 12.30-15.30 Plats: Järvenpää talo (Hallintokatu 4), mötesrum 3 Närvarande: Olli Laiho

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg Statsandelar statsbidrag statsunderstöd Statsandelsreform Mars 2013 Mikael Enberg Skattefinansiering år 2011, md Ersättning för lagstadgade uppgifter Statsandelar 7,7 KOMMUNER skatteink. 19,1 1,7 STATEN

Läs mer

2 T5 ÅBOLAND Idrott 1999-2004 Kommunalt 1997-2005. 2 T5 ÅBOLAND Landskapsförbundet -regionplanering 1997-1999 Kommunikationer 1996-2004 Kulturliv

2 T5 ÅBOLAND Idrott 1999-2004 Kommunalt 1997-2005. 2 T5 ÅBOLAND Landskapsförbundet -regionplanering 1997-1999 Kommunikationer 1996-2004 Kulturliv 1 T5 NYLAND Arbetsförhållanden 1996-2002 Befolkningsfrågor -emigration 1996-2003 Bostadsfrågor 1996-2004 Brandväsendet 1996-2001 Folkliv och historia 1996-2004 Föreningar 1996-2004 Hemslöjd och hobby 1997

Läs mer

BORGÅ UTBILDNINGSTJÄNSTERNAS INTERNATIONALISERINSPLAN. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå VOV (VI OCH VÄRLDEN)

BORGÅ UTBILDNINGSTJÄNSTERNAS INTERNATIONALISERINSPLAN. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå VOV (VI OCH VÄRLDEN) BORGÅ UTBILDNINGSTJÄNSTERNAS INTERNATIONALISERINSPLAN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå VOV (VI OCH VÄRLDEN) PROJEKTET VI OCH VÄRLDEN & INTERNATIONALISERINGSPLAN Temaområden 1. Vårt VOV-projekt

Läs mer

Delegatförteckning. Helsingfors krets. Nylands krets. Borgå kommunorg. Esbo kommunorg. Kyrkslätts kommunorg.

Delegatförteckning. Helsingfors krets. Nylands krets. Borgå kommunorg. Esbo kommunorg. Kyrkslätts kommunorg. Svenska folkpartiet Partidagen i Hangö, 2014 Helsingfors krets Helsingfors krets Johan Ekman 1 Silja Borgarsdóttir Sandelin 2 Tom Biaudet 3 Centrum Päivi Storgård 4 Marcus Rantala 5 Sonja Lövdahl 6 Drumsö

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lingonet

Arbetsplan för förskolan Lingonet Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lingonet Läsår 2015 2016 Arbetslaget förskolan Lingonet 2015 09 25 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

PROGRAM PÅ SVENSKA I HÖRNAN

PROGRAM PÅ SVENSKA I HÖRNAN PROGRAM PÅ SVENSKA I HÖRNAN Utbildning - ett lyft för livet! Uppmuntra till läsglädje för lyckat lärande Fredag kl. 13.30 och lördag kl. 11.30 i Hörnan Satya Brink kopplar samman forskning och politik

Läs mer

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl 1 Sammanträdestid: Onsdagen den, kl. 15.00 Sammanträdesplats: Kronoby gymnasium 14 Sammanträdets öppnande 3 15 Val av protokollsjusterare 3 16 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med

Läs mer

Katso kaikki tuotteet: reuhurinne.fi

Katso kaikki tuotteet: reuhurinne.fi Bra priser! Perusta etsivätoimisto, opi tekemään sarjakuvia, askartele hauskoja soittimia, lähde tutkimusmatkalle luontoon. Tötterön ja Pikkiksen seurassa ei tule aika pitkäksi! OTAVA Katso kaikki tuotteet:

Läs mer

Delegatförteckning. Helsingfors krets. Nylands krets. Borgå kommunorg. Esbo kommunorg. Carl Haglund 28 Catharina von Schoultz 29

Delegatförteckning. Helsingfors krets. Nylands krets. Borgå kommunorg. Esbo kommunorg. Carl Haglund 28 Catharina von Schoultz 29 Svenska folkpartiet Partidagen i Hangö, 2014 Helsingfors krets Helsingfors krets Johan Ekman 1 Silja Borgarsdóttir Sandelin 2 Tom Biaudet 3 Centrum Päivi Storgård 4 Marcus Rantala 5 Sonja Lövdahl 6 Drumsö

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer