Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013

2 Pärmbild: Ombrytning: Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm Förbundet Hem och Skola i Finland rf Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D, FI Helsingfors

3 INNEHÅLL ALLMÄN ÖVERSIKT 2 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 4 Nya Hem och Skola-föreningar EGEN VERKSAMHET 4 KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Föräldrabarometern Hem och Skola som centralorganisation för föräldraföreningar vid daghem UTBILDNING Föreläsarverksamhet Regionala träffar Samarbete med Lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa Föreläsningar för lärare om samverkan och samarbete med elevernas föräldrar ÅRSMÖTE, SEMINARIER OCH ÖVRIGA TILLSTÄLLNINGAR Årsmöte Educa-mässan 2013 Övriga föreläsningar INFORMATION Intressebevakning MATERIAL Nytt material Hem och Skola material Material till förmedling ÖVRIG VERKSAMHET Tema: Elevens rättigheter Utmaning till skolorna SAMARBETE 13 Nationellt samarbete Förtroendeuppdrag Internationellt samarbete Medlemskap ORGANISATION 18 Styrelsen Revisorer Möten och seminarier för styrelsemedlemmar och kanslipersonal Utskott och arbetsgrupper Redaktionsrådet Kansliet EKONOMI 20 Resultat- och balansräkning per Noter Revisionsberättelse MEDLEMSFÖRTECKNING 26

4 ALLMÄN ÖVERSIKT Förbundet Hem och Skolas verksamhet har fyra olika tyngdpunktsområden. Först och främst är förbundet en centralorganisation för sina 227 medlemsföreningar. Förbundet erbjuder sina medlemmar tjänster som inbegriper rådgivning, utbildning och information. En viktig del av arbetet är att sammanföra aktiva i de lokala föreningarna så att de kan stöda och inspirera varandra i det värdefulla frivilligarbete som görs inom föreningarna. För det andra jobbar förbundet med intressebevakning. Förbundet tar ställning i frågor som berör barns och ungas välmående i skolvardagen och föräldrarnas möjlighet till inflytande och insyn i skolan. Detta år har förbundet lagt särskild tonvikt på jämställdhet i skolan, elevens rättigheter, respekt och medmänsklighet. Det tredje tyngdpunktsområdet handlar om samarbete med och utbildning för lärare. En viktig samarbetspart är lärarutbildningen vid Åbo Akademi. Samtliga blivande lärare får inom ramen för sin utbildning bekanta sig med förbundet och dess verksamhet. Förbundet ser blivande lärarna som en mycket viktig målgrupp. Det är glädjande att responsen från lärarstuderande visar att de känner sig bättre rustade att möta och samarbeta med föräldrar efter den information och utbildning de fått via Hem och Skola. Från kommunernas sida finns det intresse att vara i kontakt med Hem och Skola då det behövs sakkunskap om hur man kan utveckla samarbetet med föräldrarna. Idag finns ett stort intresse från skolornas sida om hur föräldrarna kan stöda barnets skolgång. Utmaningen är att uppmuntra också de föräldrar som inte naturligt ser sig som en resurs. Det här är något som förbundet har uppmärksammat i olika sammanhang. Förbundet erbjuder ett mångsidigt material riktat till föräldrar om hur man kan stöda sitt barns skolgång. Det fjärde tyngdpunktsområdet handlar om kvalitets- och utvecklingsarbete. En storsatsning i år har varit projektet Föräldraföreningar på daghem. Tack vare ett bidrag från RAY och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har förbundet för första gången kunnat möta en efterfrågan på service för denna målgrupp. Förhoppningen är att denna verksamhet, som idag drivs som ett projekt, blir en bestående del av förbundets verksamhet. 2 Hem och Skola

5 Ett annat centralt utvecklingsarbete har varit att genomföra den första s.k. Föräldrabarometern i Svenskfinland. Målsättningen med barometern är att samla in information och sammanfatta den. - Hur ser föräldrarna på skolan, samarbetet mellan hemmet och skolan och sin egen roll som fostrare? Resultatet kommer att publiceras i april 2014 och kommer att vara till stor nytta för oss på förbundet. Resultatet stöder oss att verka för det syfte som finns inskrivet i stadgarna: Förbundets syfte är att företräda föräldraopinionen i frågor som gäller undervisning och fostran i förhållande till skola och samhälle samt att arbeta för samarbete mellan hem och skola. Hem och Skola 3

6 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR Förbundet hade vid årets slut 227 medlemsföreningar. Förbundet har tecknat en ansvarsförsäkring för sina medlemmar i Folksam Skadeförsäkring. Nya Hem och Skola-föreningar Under år 2013 anslöt sig två nya föreningar till förbundet: Kimitoöns Hem och Skola rf, Kimitoön Vichtis Föräldrar rf, Vichtis Fyra föreningar upphörde att existera: Kållby Hem och Skola rf, Pedersöre Föreningen Hem och skola i Kimito-Västanfjärd rf, Kimitoön Lappfors Hem och Skola, Pedersöre Alexandra rf, Vichtis EGEN VERKSAMHET KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Föräldrabarometern 2013 Inspirerad av Suomen Vanhempainliittos undersökning, Vanhempien barometri, beslöt styrelsen att förverkliga en Föräldrabarometer på svenska. Syftet med barometern är att kartlägga hur föräldrar till elever i de finlandssvenska grundskolorna ser på sina barns skolgång och fostran. Ärendet kom upp under verksamhetsåret och fanns inte inskrivet i verksamhetsplanen för Undersökningen genomfördes under oktober månad som en öppen webbenkät. Sammanlagt 1915 vårdnadshavare svarade på enkäten. Enkäten utarbetades i samarbete med Enheten för allmän pedagogik vid Åbo Akademi och analysen görs av forskarstuderande Cilla Nyman. En första rapport kommer att publiceras under vårvintern Materialet stöder förbundet att verka för det syfte som finns inskrivet i stadgarna; att företräda föräldraopinionen. Det digra materialet som insamlats kommer också att användas som underlag för akademiska avhandlingar vid Åbo Akademi. 4 Hem och Skola

7 Hem och Skola som centralorganisation för föräldraföreningar vid daghem Dagis-projektet med Heidi Lithén som projektledare startade april Projekttiden startade med en kartläggning för att få en uppfattning om antalet föräldraföreningar vid daghem och deras geografiska spridning. Kartläggningen skickades till alla daghemsföreståndare i Svenskfinland. Under våren och hösten träffade projektledaren dagvårdschefer och olika potentiella samarbetsparter. Projektledaren samlade en arbetsgrupp med representanter från bl.a. Folkhälsan och Sydkustens landskapsförbund för att stöda planeringen av verksamheten. Hem och Skola har sänt ut informationslappar till dagis och projektledaren har varit i personlig kontakt med många daghemsföreståndare. I september ordnades projektets första träff för dagisföräldrar och -personal på kansliet i Helsingfors. Bibliotekarien Elspeth Randelin från Åland föreläste om läsningens betydelse. Ungefär 10 föräldrar deltog och kvällen fick positiv feedback. Föräldrar och personal på daghem har bjudits in till de regionala träffarna som ordnats för Hem och Skolas medlemsföreningar. På förbundets webbplats öppnades egna sidor för föräldraföreningar på dagis. Under den gula dagis-fliken på finns information om vad det innebär att registrera en förening och varför det är viktigt med ett föräldraengagemang på dagis. Förbundets styrelse godkände i november modell-stadgarna för föräldraföreningar på daghem och för gemensam förening för daghem och skola. Stadgarna skickades in efter det för granskning till Patent- och registerstyrelsen. Ifall årsmötet godkänner stadgeändringen på årsmötet 2014, kommer föräldraföreningar vid daghemmen att kunna ansluta sig till förbundet. Dagis-projektet har också fått en egen logo och skapat en broschyr om föräldraengagemang på dagis. UTBILDNING Föreläsarverksamhet Förbundet upprätthåller ett föreläsarnätverk med sakkunniga inom olika ämnesområden. Sammanlagt 72 föreläsningar hölls i olika delar av Svenskfinland. Den populäraste rubriken under året var Anna Lena Karlsson-Finnes föreläsning Gränser ger trygghet i vardagen, med elva föreläsningar. Hem och Skola 5

8 Under året rekryterades Christoph Treier och Johan Palmén till nya föreläsare. En av Christoph Treiers rubriker är Att vara förälder en av livets största utmaningar? och erbjuds högstadie- och gymnasieföreningar. IT-föreläsaren Johan Palméns rubrik är Det finns mera än Angry Birds. Följande personer har verkat som förbundets föreläsare: Emina Arnautovic - Tolerans - att tolerera eller involvera Catarina Bärlund-Palm - En kvart om dagen Inger Dahlgren - Social kompetens Marica Enlund - Barnen som en gemensam investering Joakim Granqvist - Socialt liv på nätet (t.o.m. vårterminen) Siv Hartikainen - Matematik i familjen Anna Lena Karlsson-Finne Gränser ger trygghet i vardagen Pia Norrbäck-Kackur - Läsinspiration Johan Palmén Det finns mera än Angry Birds Christoph Treier Att vara förälder en av livets största utmaningar? Kaj-Mikael Wredlund - Hjälp ditt barn att säga nej Johanna Öhman - Mobbning-ett komplext fenomen Micaela Romantschuk - Samarbete mellan hemmet och skolan Maarit Westerén - Vi grundar en Hem och Skola-förening Regionala träffar Under året har det ordnats sex regionala träffar med olika teman. Syftet med de regionala träffarna är att föra samman föreningsaktiva. Målet är att de skall ha möjlighet att träffa varandra och få en inblick i vad som händer i Hem och Skolaföreningar på olika håll Norra Österbotten 14.2 i Pedersöre. Emina Arnatovic inledde med rubriken Respekt och medmänsklighet Södra Österbotten 13.4 i Vasa. Ordnades i samband med förbundets årsmöte i Vasa. Juristen Thomas Sundell föreläste om Elevens rättigheter och Christoph Treier, som är coach och mental tränare, gav tips om hur man kan inspirera föräldrar till föreningsengagemang. 6 Hem och Skola

9 Åboland 22.4 i Kimito. Presentation över förbundets verksamhet och förmåner. Föräldrar på Kimitoön samlades för att diskutera hur man bäst organiserar Hem och Skola-verksamhet. Åland 17.4 i Mariehamn. Presentation över förbundets verksamhet och förmåner. Diskussion om Hem och Skola-föreningars verksamhet på Åland. Gemensam träff för Helsingfors och Mellannyland 25.9 i Helsingfors. Christoph Treier inledde med temat Kommunikation och Hem och Skola. Östra Nyland i Sibbo. Christoph Treier inledde med temat Kommunikation och Hem och Skola. I snitt deltog ca 30 personer per träff. Samarbete med Lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa De blivande klass- och ämneslärarna är en viktig målgrupp för förbundet. Förbundet verksamhetsledare träffade också detta år studerande både i Vasa och i Helsingfors. Syftet med träffarna är att förbereda studerande inför mötet med föräldrarna och ge dem handgripliga och konkreta råd för hur man skapar ett förtroendefullt och bra samarbete. Under träffarna fick varje studerande en Hem och Skola kasse med ett material, bland annat handboken Att mötas i samtal; Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan. Föreläsningar för lärare om samverkan och samarbete med elevernas föräldrar Förbundets verksamhetsledare har föreläst för lärare och övrig skolpersonal om samarbete och samverkan med elevernas vårdnadshavare. Sammanlagt 14 föreläsningstillfällen ordnades i samarbete med olika aktörer, bl.a. Utbildningsstyrelsen, Sydkustens landskapsförbund och olika kommuner. Hem och Skola 7

10 ÅRSMÖTE, SEMINARIER OCH ÖVRIGA TILLSTÄLLNINGAR Årsmöte Årsmötet hölls den 13 april på Hotell Vaakuna i Vasa. I samband med mötet föreläste Thomas Sundell om elevens rättigheter och Christoph Treier om Att inspirera och låta sig inspireras. Educa-mässan 2013 Förbundet medverkar i en arbetsgrupp som arbetat för att skapa ett bra och lockande program på svenska under utbildningsmässan Educa. Mässans målgrupp är lärare och övrig skolpersonal och pågår i två dagar. Det gemensamma programnumret i det svenska mässkvarteret var en paneldiskussion med temat: Språkkafé finska och svenska i skolan. Förbundet samarbetade med övriga organisationer för att kunna ha ett mässbås under Educa-mässan. De organisationer som medverkar i mässan som utställare hade möjlighet att få en egen programtid på den svenska scenen Hörnan. Under Hem och Skolas programtid uppträdde läsinspiratören Agneta Möller-Salmela med Något för ögon, hjärtat och hela kroppen - berättelsen. Övriga föreläsningar I Ekenäs den 3 oktober deltog Förbundet som delfinansiär i en inspirationskväll för föräldrar och andra intresserade om tonåringar och läsning. Katti Hoflin från Dunkers kulturhus i Helsingborg i Sverige föreläste. INFORMATION Tidningen Hem&skola Förbundets flaggskepp, tidningen Hem&skola utkom under kalenderåret med fyra nummer. Upplagan är ca exemplar och den skickas ut i balar till skolorna där den delas ut till eleverna för att föras hem till deras föräldrar. Tidningen riktar sig till föräldrar, men också många lärare läser den. Tidningen kan också läsas digitalt på förbundets webbplats. Specialnumret Börja skolan skickades till skolorna för utdelning vid skolstarten i augusti. Det är förstaklassarnas föräldrar som är mål- 8 Hem och Skola

11 gruppen för det nummer som trycks upp i ca exemplar. Under året har ombrytningen av tidningens annonser övergått till Katarina Michelsson som arbetar på förbundets kansli. Tidigare sköttes ombrytningen av annonserna med hjälp av utomstående krafter. Medlemsbrev Förbundet informerade sina medlemsföreningar genom föreningsbrev som utkom fyra gånger. Brevet skickas till föreningens ordförande per e-post och ibland också per brev då det ingår material som kräver ett sådant utskick. Medlemsbreven hittas också på förbundets webbplats. Brev till skolorna Tre gånger skickades informationsbrev till rektorer i skolor där det verkar en Hem och Skola-förening. I brevet presenterades t.ex. möjligheterna att beställa material inför skolstarten, stipendier och andra aktuella frågor. Webben och Facebook Förbundets webbplats har under året haft besök med unika besökare, i medeltal 66 per dag. Föreningar har möjlighet kostnadsfritt lägga upp sina webbsidor på förbundets portal. Via IT3 kan föreningarna få tekniska råd angående webben eller andra frågor om IT. Förbundets Facebook uppdateras regelbundet. Ibland hänvisas det vidare till nyheter på förbundets webbplats och andra gånger berör uppdateringarna mer allmänt skola och föräldraskap. De över 800 personer som gillar förbundet på Facebook får en mångsidig bild av förbundets verksamhet och fokusering. Vimeo-kanal En ny film har producerats under året för att puffa lässtimulanskonceptet En kvart om dagen. Det är frågan om den första animationsfilmen som förbundet skapat. Paul Söderholm står för det grafiska och tekniska genomförandet. Filmen finns publicerad på Förbundet Hem och Skola i Finlands egen kanal på Vimeo, där också filmer som tidigare producerade filmer finns. Hem och Skola 9

12 Intressebevakning Förbundet har aktivt tagit del i både informella och offentliga diskussioner och debatter i frågor som berör skola och föräldraskap. Förbundets ordförande och verksamhetsledare har intervjuats i olika sammanhang och under året har förbundet skickat ut sju pressmeddelanden och tre debattartiklar eller insändare. Gällande frågor som berör familjer och föräldraskap har förbundet uttalat sig under året om det ökade bruket av cannabis tillsammans med EHYT r.f. Budskapet var att uppmana föräldrar att våga tala med sitt barn om cannabis. En annan alltid aktuell fråga som i år igen var på tapeten var frågan om läsningen i hemmen och speciellt många pojkars svaga läsintresse. Skolornas verksamhetskultur och deras förhållningssätt till föräldrar har också varit ett tema som naturligt kommit upp i förbundets intressebevakning. På det nationella planet har arbetet med den nya läroplanen för grundskolan fortskridit. På begäran av riksdagens kulturutskott gav förbundet ett utlåtande om förslaget Arbetsro och delaktighet i skolan. I samband med det publicerades förbundet ett pressmeddelande med rubriken Läraren skall inte vara polis. Efter årsmötet gick Förbundet ut med ett upprop om att det i Finland behövs ett barn och elevombud, något som funnits i Sverige sedan Förbundet anser att lagen måste kunna skydda barn och unga mot mobbning på samma sätt som den skyddar den vuxna. Förbundet sade nej till planerade lärarpermitteringar för budgetåret En skola utan lärare står kraftigt i strid med den i lagen för eleven stadgade rätten till undervisning. Ett klassrum utan lärare skapar otrygghet och oro som speciellt de svagaste eleverna drabbas av, uttalade förbundet i ett pressmeddelande i slutet av året. 10 Hem och Skola

13 MATERIAL Förbundet har en diger materialbank på sin webbplats som finns tillgänglig för alla intresserade. Medlemsföreningar och de skolor de verkar i har också möjlighet att beställa material i tryckt form. Nytt material Första hjälpen för föreningar Under året utarbetades ett infoblad för att hjälpa föreningar som hamnat i en tillfällig svacka. Infobladet skickades till föreningarna och finns på förbundets webbsida. Hem och Skola-material En kvart om dagen är en lästräningsmetod där föräldrarnas medverkan är viktig och där skolan och hemmet samarbetar kring barnets läsinlärning. Under året distribuerades fler än 3500 exemplar till skolorna. Glada barn, glada föräldrar och glada lärare- materialet tar ställning till skolans och hemmets olika roller och kan fungera som ett verktyg för en god samverkan mellan vårdnadshavare och lärare. Materialet har utarbetats i samarbete med Finlands Svenska Lärarförbund FSL. Matematik i familjen är en broschyr för föräldrar om hur de i vardagen kan stöda barnets matematiska tänkande och koppla till den matematikundervisning som barnet får i skolan. Lust att läsa är ett material för föräldrar om hur man som förälder kan locka fram barnens läsglädje. Läxor och inlärning handlar om hur man som förälder kan hjälpa sitt barn med läxorna och ge de verktyg som behövs för självständig inlärning. Nu börjar det! Livet i tonårsfamiljen handlar om vad som händer i tonåren och hur man som förälder kan stöda sin tonåring och själv orka som förälder. Att mötas i samtal är en handbok för lärare och annan skolpersonal som i sin professionsutövning möter människor. Handboken ger en kort introduktion till en Hem och Skola 11

14 samtalsmetodik och kan fungera som stöd i olika professionella samtalssituationer. Råden kan vara till nytta i samband med utvecklingssamtal, föräldramöten och övriga samtal som förs mellan hemmet och skolan. Vi mobbar int är ett litet häfte som tar upp vad mobbning och vänskap är. Texten är skriven för barn i de lägre klasserna och kan läsas av föräldrar och barn tillsammans. Känslor och sociala färdigheter - föräldern som vägledare. Hur kan man som förälder hjälpa sitt barn att handskas med känslor? Foldern innehåller tankar och tips om hur man kan stöda utvecklingen av barnets sociala kompetens. Skolordlista är en praktisk liten ordbok som tar upp de facktermer som förekommer inom skolvärlden. Skolans värdegrund diskuterar vad värden är, varifrån våra värderingar kommer och varför skolan behöver en värdegrund. Flickor, pojkar och samma möjligheter diskuterar hur man som förälder kan bidra till mera jämställda barn. Klassföräldrapärm Materialet riktar sig till klassföräldrar och har samlad information och uppslag om vad man kan göra som klassförälder. Samspelet-ett inspirationsmaterial för föräldrar och lärare Samspelet är ett spel med påståendekort inom olika kategorier. Föräldrar och lärare skall tillsammans ta ställning till vilka påståenden som är viktiga för skolan eller klassen. De utvalda påståendena ligger som grund för en diskussion om gemensamma riktlinjer. Material till förmedling Hem och Skola-armband i läder Hem och Skola-reflex i uggleformat Hem och Skola-smycke och pins i silver Hem och Skola-nyckelring med uggle-pollett som kan användas i shoppingvagnen Bokmärket Bokslukaren 12 Hem och Skola

15 ÖVRIG VERKSAMHET Tema: Elevens rättigheter I samband med årsmötet inleddes temat Elevens rättigheter med Thomas Sundells presentation i ämnet. Sundell arbetar med skolfrågor som jurist vid Regionförvaltningsverket. Under hösten inleddes ett samarbete med de två juridiska ombuden från SAMS, Ulrika Krook och Erik Munsterhjelm för att skriva ett material om Elevens rättigheter. SAMS står för Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f. Tanken är att skapa ett material som presenterar de grundläggande principerna för elevens juridiska rättigheter. Utmaning till skolorna Förbundet utmanade skolorna att skicka in kreativa och innovativa sätt att samarbeta med elevernas vårdnadshavare. I samband med Hem och Skola-dagen premierade Förbundet i samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd en skola med 1000 euro och tre skolor med 500 euro var. Summan skulle användas för att skapa en extra festlig Hem och Skola-dag eller annan verksamhet som främjar samarbetet med hemmen. De prisbelönta skolorna var: Mårtensbro skola i Esbo, Smedsby-Böle skola i Korsholm, Boxby skola i Sibbo och Södersunda skola i Jomala på Åland. Nationellt samarbete SAMARBETE Hem och Skola-dagen Hem och Skola-dagen firades i år fredagen den 27 september. Målsättningen att nationellt få 1000 skolor att delta uppnåddes. Av dem var 100 svenskspråkiga. På förbundets sida samlades informationen på svenska Den största konkreta arbetsinsatsen var att producera den tvåspråkiga videon Tillsammans för eleven i vilken tanken med Hem och Skola-dagen presenteras. Hem och Skola 13

16 Arbetet skedde i samarbete med projektets finansiär, Penningautomatföreningen RAY:s understödsprogram Emma & Elias. De skolor som firade Hem och Skoladagen hade i år igen möjlighet att beställa ett produktpaket med kaffemuggar, servetter, ballonger, planscher m.m. för att ge temat synlighet. Farfar i skolan Folkhälsan koordinerar arbetet med Farfar i skolan. Förbundet är representerat i referensgruppen för verksamheten och i de lokala styrgrupperna i Österbotten. Verksamheten är väletablerad och fungerar bra. Ungefär 250 frivilliga äldre ställer upp som en trygg vuxen i skolvardagen. En värdefull insats som det är viktigt att föräldrarna också känner till. Skolbok.fi Skolbok.fi är ett långvarigt samarbetsprojekt mellan Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS och Hem och Skola. Det är frågan om en köp- och säljportal för begagnade gymnasieböcker. Annonseringen är kostnadsfri och också i år har gamla kursböcker hittat nya ägare via Skolbok.fi. Eftis- och klubbverksamhet Förbundet medverkar i styrgruppen för Eftis- och klubbverksamhet som koordineras av Sydkusten. Ett återkommande tema i gruppens diskussioner är hur man kan höja kvaliteten på verksamheten på eftis. För att få nya perspektiv besökte styrgruppen Stockholm i oktober för att bekanta sig med det svenska systemet med Fritidshem. Skolklubbarna har haft vind i seglen då den statliga finansieringen fortsatt. Skolklubbarna som ordnas i samband med skoldagen ger eleverna möjlighet att delta i en meningsfull och kostnadsfri hobbyverksamhet. Medborgarinitiativ Energidrycker F-16 Medborgarinitiativet Energidrycker F-16, som förbundet tog i samarbete med Suomen Vanhempainliitto avslutades Tyvärr nådde vi inte upp till målet att samla ihop stödförklaringar på sex månader, vilket skulle ha krävts för att initiativet hade tagits upp som ärende i riksdagen. Trots att denna målsättning inte uppnåddes ledde initiativet till en mångsidig och synlig debatt om barn, ungdomar och energidrycker. En del köpmän har på eget initiativ infört en åldersgräns för inköp av energidryckerna. Institutet för hälsa och välfärd kom under året ut med en rekommendation om att åldersgränsen för försäljning av energidrycker skulle sättas vid 15 år. Toppkompetens Toppkompetens är ett samordningsprojekt som samlar de finlandssvenska resurserna universiteten, myndigheterna, tredje sektorn och kommunerna kring ett gemensamt projekt. Målsättningen är att stöda kvalitetsarbetet i de enspråkigt 14 Hem och Skola

17 svenska och tvåspråkiga kommunerna och skolorna i Finland. Tanken är att utgå ifrån aktuella forsknings- och utvärderingsresultat och beakta de lokala utvecklingsbehoven. Förbundet har under året medverkat i projektet i och med att förbundets verksamhetsledare har varit med i projektets styrgrupp. Projektet Toppkompetens startade år 2012 och kommer att avslutas Sluta panta Sluta panta är en nationell online-tjänst på nätet där ungdomar kan chatta online med professionella inom ungdomssektorn om frågor som är aktuella i deras i liv. Handledarteamet består av ca 30 professionella (psykolog, psykoterapeut, skolkurator, socialarbetare, studiehandledare, ungdomshandledare, ungdomsledare etc), som handleder unga med chatten som verktyg. Sluta panta gör psykosocialt arbete med unga på en virtuell arena. Chatten är öppen fyra kvällar i veckan. Projektet är ett samarbete mellan Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS), Folkhälsan, De Ungas Akademi, Ungdomscentralen, Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU), Förbundet Hem och Skola, Ung Info, Krisjouren för unga, Barnavårdsföreningen i Finland och Radio X3M. Verksamheten stöds av Undervisningsoch kulturministeriet. Matskolan Förbundet har medverkat i projektet Matskolan som koordineras av Finlands svenska 4H. Matskolan är ett fyra dagars dagläger för 8-12 åriga barn. Under året ordnades totalt 26 matskolor under skolloven, av vilka 13 på svenskspråkiga orter i Finland. I matskolan fick barnen lära sig om matlagning samt betydelsen av hälsosam mat och motion. På programmet fanns också ett besök till en bondgård och en familjemiddag. Rusmedelsarbete Förbundet medverkar i ett nätverk av finlandssvenska organisationer vars medlemmar på olika fronter arbetar för välmående bland barn och unga. För att skapa bättre förutsättningar för att verksamheten ska vara rusmedelsfri har organisationerna enats kring en gemensam policy, och framställt diskussionsfrågor i form av en kortpacke. Målsättningen är att korten skall starta rusmedelsförebyggande diskussioner. Förbundet har beställt en kortpacke som ett diskussionsunderlag för föräldrakvällar till alla sina medlemsföreningar. Samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd I samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd delade förbundet ut både lägerskolstipendier och bokpaket. Hem och Skola 15

18 Lägerskolstipendier Detta år delades en rekordsumma på över euro ut för 143 lägerskolor som ordnas Det är klasser och grupper i grundskolor och gymnasier som har en föräldraförening som hör till förbundet som årligen erbjuds möjlighet att anhålla om stipendiet. Bokpaket för åk 1 Detta år kunde klasslärarna i åk 1 anhålla om ett bokpaket med tio titlar. Sammanlagt 176 bokpaket beviljades och når skolorna i januari Följande böcker ingick i bokpaketet 2014: Malin Kivelä: Bröderna Pixton och TV:ns hemtrevliga sken Malin Klingenberg: Irene och sedelsugen Henrika Andersson: Nagu-Nalle, min amour Christel Rönns: Det vidunderliga ägget Camilla Mickwitz: Jason och arga Agnes Monica-Vikström-Jokela: Bärtil och glassbilen Tove Appelgren: Vesta-Linnéa i månskenet Anna Gullichsen: Hatten från Katalonien Jo Salmson: Hjälp! Jag hittar ett fusk Lätt att läsa-serien Martin Widmark: Cykelmysteriet Bokpaket för högstadierna För femte gången erbjöds modersmålslärarna i åk 7-9 möjligheten att ansöka om bokpaket i form av klassuppsättningar. Inalles 46 högstadier ansökte om bokpaket och sammanlagt 1400 böcker skickades ut. Modersmålslärarna fick själv välja bland följande titlar: Maria Turtschaninoff: Anaché Mats Berggren: Jag ljuger bara på fredagar Niclas Christoffer: Som Zlatan fast bättre John Green: Förr eller senare exploderar jag Camilla Lagerqvist: Rädda honom Johanna Lindbäck: Som om jag frågat Marie-Chanta Long: I feel pretty Zoom Patrik Lundberg: Gul utanpå Moni Nilsson: Semlan och Gordon; Två steg fram och ett tillbaka Gull Åkerblom: Silverkällan Dessutom inkluderades två bonusböcker i bokpaketet, Jörn Jensens lättlästa böcker Tjejen som ville hämnas och Mannen som väckte drömmar. 16 Hem och Skola

19 Förtroendeuppdrag Verksamhetsledare Micaela Romantschuk har representerat förbundet i: Svenska studieförbundets styrelse (viceordförande) Klubbcentralens styrelse Resurscentrets styrelse Styrgruppen för Vi mobbar int Styrgruppen för Matskolan, suppleant Tove Lindqvist Styrgruppen för De ungas akademi Referensgruppen för Rådet för pedagogisk forskning och utveckling Nätverket Koulukonserni-Skolkoncernen Informatör Maarit Westerén har representerat förbundet i: Styrgruppen för Eftis- och klubbverksamheten i Svenskfinland Referensgruppen för Farfar i skolan Kanslisekreterare Tove Lindqvist har representerat förbundet i: Arbetsgruppen som administrerar kampanjerna En nykter jul - för barnens skull och Nykter-Solklart! Internationellt samarbete Nordiskt samarbete Förbundet är medlem i det Nordiska nätverket Noko, vars främsta uppgift är att de deltagarna länderna ska få nätverka och lära sig av varandras arbete och erfarenheter, för att på det sättet främja de enskilda organisationernas arbete. Förbundsordförande Corinna Tammenmaa, har för andra året i följd, varit ordförande för kommittén. Två möten ordnades under året, ett på Island (som dessvärre hade kraftigt manfall pga. dåligt flygväder) och ett i Oslo I det förstnämnda mötet deltog Corinna Tammenmaa och i det senare viceordförande Lars Nyberg. Europeiskt samarbete Förbundet är associerad medlem i det europeiska nätverket för föräldraorganisationer, EPA, men har inte under året deltagit i nätverkets verksamhet. Hem och Skola 17

20 Medlemskap Förbundet är medlem i följande organisationer: Pohjola-Norden, samverkande medlem sedan 1972 Lägerskolföreningen, 1973 Finlands svenska skolmuseum, 1976 Kerhokeskus-Klubbcentralen, 1977 Kommittén för Hem och Skola-samarbetet i Norden (Noko), 1979 Svenska studieförbundet, 1980 Penningautomatföreningen, 1983 European Parents Association (EPA), 1993, associerad medlem Centralförbundet för barnskydd, 1993 Social- och hälsoorganisationernas samarbetsförening, 1994 Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa, 2000 Styrelsen ORGANISATION Förbundets arbete leds av en styrelse som består av ordförande och 12 styrelsemedlemmar. Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2013: Ordförande Corinna Tammenmaa, Kyrkslätt Viceordförande Lars Nyberg, Åbo Viceordförande Charlotte Björkvik, Pedersöre Medlemmar: Roland Bäck, Vasa Tiina Cederström, Pedersöre Sonja Gummerus, Vanda Katarina Hanell, Raseborg Karis Peter Kallio, Solf Ingela Nygård Jungar, Esbo Laura Nyman, Träskända Anna-Maria Rosenqvist, Helsingfors Nina Saarela, Borgå Sanna Söderlund, Åland - Eckerö 18 Hem och Skola

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet 2012 Folkhälsans förbund rf Översikt över vår verksamhet 2012 sid 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FOLKHÄLSANS FÖRBUND R.F.... 0 ÖVERSIKT ÖVER VÅR VERKSAMHET...

Läs mer

För en levande tvåspråkighet

För en levande tvåspråkighet Folkhälsans rapporter 4/2012 För en levande tvåspråkighet Rapport om Folkhälsans arbete för språkbad samt om tillgången till grundläggande utbildning och dagvård på svenska på enspråkigt finska orter under

Läs mer

Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU ÅRSBOK 2011 3

Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU ÅRSBOK 2011 3 Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund. FSU ÅRSBOK 2011 3 Innehåll Förord...5 Finlands Svenska Ungdomsförbund...6 Svenska Österbottens Ungdomsförbund...12

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2011 Innehåll Förbundsordföranden har ordet 4 Förbundsdirektören har ordet 5 År 2011 i korthet 7 Rådgivnings- och kursverksamheten 8 Hushåll och näring 8 Operation skolmat 10 Miljöhänsyn i

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2012 Förbundsordföranden har ordet Vi har lämnat 2012 bakom oss, och trots att det är full fart framåt är det också dags att sammanfatta året som gick. Det var mitt andra år som förbundsordförande.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Direktionen 16.2.2011 ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Frivilligt på svenska Svenska studiecentralen, SSC, som under verksamhetsåret firade sitt 90-årsjubileum, har som uppgift att

Läs mer

Verksamhetsberättelsen 2012

Verksamhetsberättelsen 2012 Kajsaniemigatan 3 B 13 00100 Helsingfors Utdrag ur Verksamhetsberättelsen 2012 m Clara Björk Fotona tagna av: Sonja Londen Birgitta Kronberg :s värdegrund Vi tror på värdet att förmedla kunskap som är

Läs mer

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Svenska pensionärsförbundet IT för Seniorer Slutrapport 1.1.2010-31.5.2015 8.7.2015 Mona Lehtonen Svenska pensionärsförbundet Pb 129, 00101 Helsingfors

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013

ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 Bemötande - Inkluderande - Lärande ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 I slutet av år 2012 förnyades Svenska studiecentralens upprätthållartillstånd

Läs mer

Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse 2011. Innehåll

Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse 2011. Innehåll Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll 1. Allmänt 1 2. Information 2 3. Kursverksamhet 5 4. Internationell verksamhet 6 5. Medlemsföreningarnas verksamhet 7 6. Frivilligverksamhet

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

UNGDOMS FÖRENING FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 2/2009. tema: teater. Teater.fi lanseras inom kort!! UF 2/2009

UNGDOMS FÖRENING FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 2/2009. tema: teater. Teater.fi lanseras inom kort!! UF 2/2009 tema: teater UNGDOMS FÖRENING 2/2009 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND Barnteaterfestivalen ATLANTIS på Åland 8-11.6...7 Vaude! En vitaminkick, en upplevelse, en succé!...9 Empati Göran Sjöholm...4 Teater.fi

Läs mer

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2009 Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Innehåll 3. Ledaren 4. Notiser 7. Korsholms nya bokbuss 8. Biblioteksverksamhet utan gränser

Läs mer

HÄR OCH NU. Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 3/2014. Mikko Vähäniitty

HÄR OCH NU. Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 3/2014. Mikko Vähäniitty HÄR OCH NU Österbottens svenska distrikt Mikko Vähäniitty Informationsblad 3/2014 1 Välkomna på räddningsövning till Vasa / Vasklot 27.9.2014 kl. 13.00 Övningen börjar med att anmälningarna tas emot vid

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 UTKAST TILL ÅRSRAPPORT. OMBRYTS OCH BILDSÄTTS EFTER VÅRMÖTET I APRIL /KN ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 2 2.

Läs mer

Seniorer. Åbo 2014. och Gröngölingar. Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9

Seniorer. Åbo 2014. och Gröngölingar. Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9 Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2014 Seniorer och Gröngölingar Åbo 2014 Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9 Bästa Bibban-läsare I år är chefredaktörskapet

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2013-2014 INNEHÅLL Läsåret 2013-2014 Administrationen Lärare vid Vasa övningsskola I pension Verksamhet som omspänner hela skolan Grundskolan Gymnasiet Elevförteckning,

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2012-2013 Avgiven av rektorsämbetet 1 INNEHÅLL Läsåret 2012-2013 3 Administrationen 6 Lärare vid Vasa övningsskola 7 I pension 11 Verksamhet som omspänner hela

Läs mer

SOS Aktuellt önskar alla sina läsare en fridfull jul och ett skönt nytt år!

SOS Aktuellt önskar alla sina läsare en fridfull jul och ett skönt nytt år! Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 6/2011 december SOS Aktuellt önskar alla sina läsare

Läs mer

Folkhälsans rapporter 1/2011 SPRÅKNÄT. Från idéer till nätverk. Slutrapport för projektet Språknät

Folkhälsans rapporter 1/2011 SPRÅKNÄT. Från idéer till nätverk. Slutrapport för projektet Språknät Folkhälsans rapporter 1/2011 SPRÅKNÄT Från idéer till nätverk Slutrapport för projektet Språknät Innehåll FÖRORD...1 Bakgrund...2 Projektet Språknät...2 Verksamhetsstrukturen 3 Medarbetare 4 Kommuner och

Läs mer

HÄR OCH NU. God jul! Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 4/2014

HÄR OCH NU. God jul! Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 4/2014 HÄR OCH NU Österbottens svenska distrikt Informationsblad /20 God jul! TYCK TILL i Facebook Följ vår verksamhet via Facebook. facebook.com/punainenristi CHATTA på Twitter twitter.com/punainenristi MÄRKET

Läs mer

Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer

Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer karoline berg & siv sandberg åbo akademi Utredning på uppdrag av Svenska

Läs mer

Kvalitets- och personalbokslut för Folkhälsan 2012

Kvalitets- och personalbokslut för Folkhälsan 2012 Kvalitets- och personalbokslut för 2012 Kvalitets- och personalbokslut 2012 1 2013 Försprång i vårt arbete Inom ramen för vårt utvecklingsarbete har vi målmedvetet tagit tillvara möjligheter och åtgärdat

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2011 ORDFÖRANDENS SPALT De anhöriga och vi professionella Socialförbundets årliga kongress kommer i år att hållas i Korsholm 11-12 april. Temat för kongressen

Läs mer

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 2.1 Värderingar 3 2.2 Vision 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden

Läs mer

Folkhälsans rapporter 2/2012. Från integrering till inklusion. Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt.

Folkhälsans rapporter 2/2012. Från integrering till inklusion. Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt. Folkhälsans rapporter 2/2012 Från integrering till inklusion Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt Projektrapport Innehåll Bakgrund och ramar... 1 Utgångspunkt... 3 Projektet...

Läs mer

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte.

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte. Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Luckan r.f. Föreningsregistret: 181018 FO-nummer: 1637159-4 ALLMÄNT OM LUCKAN Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar sid 3 2.2 Vision sid 4

Läs mer

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar A rsrapporter MKF Missionskyrkan i Finland FMF Fria Missionsförbundet rf FMU Föreningen Missionskyrkans Ungdom och deras samarbetsorganisationer 2013 Utgiven av Missionskyrkan i Finland Elevkåren i högstadiet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Förord av ordförande Det är alltid lika spännande när verksamhetsberättelsen ska sammanställas. Visst tycker jag själv att Skunk är en föredömlig förening som alltid har

Läs mer