Hemvårdsnämnden VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemvårdsnämnden 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2013

2

3 Hemvårdsnämnden har varit ett år där den kommunala verksamheten arbetat med värdegrunden. I värdegrund 2.0 pratar vi om att vi KAN och VILL göra skillnad! Värdegrundsledare har utbildats och är nu är ute i verksamheten och arbetar med denna viktiga fråga som ska genomsyra vårt arbete, i varje situation och i varje medmänskligt möte vill vi satsa på att förbättra frisktalen. Bland annat vill vi kunna erbjuda träning på arbetstid. Vi vill också i den kommunala verksamheten fortsätta med det viktiga kultur och värderingsarbetet. Intraprenaden är invigd med pompa och ståt, och verksamheten rullar på, jag följer detta med glädje! Ett nytt äldreboende Aleris håller på att byggas, detta är något vi med spänning ser fram emot. En annan satsning under 2014 kommer vara kultur för äldre, som görs tillsammans med kulturnämnden och Region Halland. Detta kommer beröra både våra kunder på boenden och våra kunder i ordinärt boende, det finns mycket spännande tankar och idéer kring detta! En stor utmaning blir förstås socialstyrelsens demensföreskrifter som börjar gälla Detta år kommer vara ett förberedelsernas år inför föreskrifternas start. I höstas kom värdighetsgarantierna ut, varje kund har fått ett eget exemplar av broschyren som beskriver garantierna. I stora drag ger de ett löfte från oss, att man som kund kan påverka hur och när man får sin insats och att upplevelsen ska vara att man är nöjd med dessa insatser och blir väl bemött. Min vision är att alla som bor på äldreboende eller har hjälp i sitt hem själva ska få bestämma över sitt liv. Man har som äldre rätt att få äta vad man vill och framförallt vilken tid man vill. Man ska få gå och lägga sig när man vill och att själv få styra över sin vardag. Detta är en självklarhet tycker jag! Ann-Charlott Mankell Hemvårdsnämndens ordförande

4 Innehållsförteckning Organisation 1 Viktiga händelser Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse 4 Nyckeltal Hemvårdsnämnden bokslut Ekonomi övergripande 15 Utvecklings och kvalitetsarbete 21 Utmaningar och framtid 22 Äldreomsorgen / egen regi 23 Särskilt boende 25 Särskilt boende gemensamt 28 Almgården 29 Frennarps äldreboende 31 Gamletulls äldreboende 33 Hemgården 35 Krusbäret 37 Kvarnlyckan 39 Olsgårdens äldreboende / Bäckagårds äldreboende, avd Olsgården 41 Pålsbo Äldreboende 43 Slottsparkens Äldreboende 45 Soldalens Äldreboende 47 Vidablick 49 Hemtjänst 51 Hemtjänst gemensamt 54 Eketånga hemtjänst 55 Pålsbo hemtjänst 57 Tylö hemtjänst 59 Karl XI hemtjänst 61 Centrum och Norrekatt hemtjänst 63 Akvarellen hemtjänst 65 Västersol hemtjänst 67 Rondellen hemtjänst 69 Furet/Holm hemtjänst 71 Gamletull hemtjänst 73 Getinge hemtjänst och Begonians Servicehus 75 Haverdal hemtjänst 77 Mossen och Västers hemtjänst 79 Åleds hemtjänst 82 Nyatorp/Nyhems utegrupp hemtjänst 84 Gustavsfälts hemtjänst 86 Snöstorp hemtjänst 88 Vallås hemtjänst 90 Ljungblomman/Simlångsdalen hemtjänst 92 Nyhems Servicehus/Nyhems hemtjänst :an Servicehus/Andersberg hemtjänst 96 Eldsberga hemtjänst 98 Servicehus 100 ÄO-stab 101 Bemanningsenheten 102 Fortbildning egen regi 104

5 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 105 Hemsjukvård och Förebyggande verksamheten (HoF) 108 Trygghetslarm och Patruller 110 Kommunrehab 112 Kommunsjuksköterskor 114 Förebyggande verksamhet 118 Bäckagård korttid och växelvårdenhet 120 PROV-teamet 122 Vallås intraprenad 124 Vallås intraprenad - Vallås äldreboende och Dalsbo 125 Privata utförare 126 Attendo Andersberg äldreboende 127 Attendo Patrikshill äldreboende 128 Attendo Nissastrand äldreboende 129 Attendo Kundval Halmstad 130 A & A Hemtjänst 131 Jelia Care AB Hemtjänst 133 Cederbonds AB 134 Advanza Vård och Omsorg AB 136 HomeMaid 137 Unikassistans i Sverige AB 138 Myndighetsenheten 139 Förvaltningsövergripande 141 Utvecklingsenhet & Stab 143 Inspektör över socialtjänsten 144 Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) 149 Bilagor Bilaga 1: Internkontrollplan Hemvårdsnämnden : Övriga verksamhetsmått : Personalstatistik 2013

6

7 Organisation Organisation 1

8 Viktiga händelser 2013 Äldreundersökningen Resultatet av äldreundersökningen som presenterades under senhösten 2013 gav ett mycket glädjande resultat. I hemtjänsten är 90 % av kunderna nöjda eller mycket nöjda kunder med insatserna i sin helhet. Motsvarande siffra för särskilt boende är 88 %. Med detta når hemvårdsnämnden sina målvärden uppsatta i planen, och även kommunfullmäktiges mål avseende upplevd kvalitet uppnås. Medarbetarundersökningen Resultatet av årets medarbetarundersökning som gjorts bland all kommunal personal har också gett ett mycket bra resultat. Hemvårdsförvaltningens NMI hade visserligen minskat från 76 till 75 jämfört med undersökningen som genomfördes år Denna minskning är dock mycket marginell, och resultatet är ändå mycket bra, vilket förstås är positivt. Kultur och värderingsarbetet Kultur och värderingsarbetet har pågått under hela 2013, där målet är att vi ska nå Värdegrund 2.0 Jag VILL göra skillnad Jag KAN göra skillnad. Processtödjarna har genomfört sokratiska samtal med politikerna i hemvårdsnämnden, ledningsgruppen, nattpatrullen, enhetschefer, korttiden samt växelvården. Arbetet fortgår under Genombrottsgalan Under hösten har Genombrottsgalan hållits för tredje året i rad i hemvårdsförvaltningen. Personalgrupper som arbetat med förbättringsmetoder nominerades och belönades för sitt arbete. Denna gång var det Klubb Aktiv och Svalans dagverksamhet, från den förebyggande verksamheten, som tog första och andra pris. Värdighetsgarantier Värdighetsgarantierna började gälla i november 2013, och i samband med att de trädde i kraft ändrades också förvaltningens version av Åsikten så att även värdighetsgarantierna finns med som ett alternativ att bocka i, när man vill framföra sin åsikt. Värdighetsgarantierna är distribuerade till alla kunder, och kommunicerade i alla personalgrupper. Leda för resultat Arbetet med Leda för resultat har pågått under året, och ett pilotprojekt där man valt att fokusera på kundens första dag hemma efter sjukhusvistelse, har genomförts och utvärderats. Arbetssättet har spritts vidare till fler grupper, och arbetet med Leda för resultat fortsätter. Social dokumentation Baspersonalens användning av Magna Cura för social dokumentation har under året kommit igång och har gett ett stort antal medarbetare tillgång till datoranvändning och vård- och omsorgssystemet Magna Cura. Kost På två boenden påbörjades under hösten en fördjupad undersökning om måltidsordningen och måltidernas innehåll. Syftet är att se eventuella samband mellan nattfastans längd och kundernas faktiska energi- och näringsintag. Undersökningen belyser också mellanmålens innehåll och struktur. Fördelning av ekonomiska medel till servicehus, äldreboenden och hemtjänst har skett under 2013, i syfte att skapa lustfyllda och trivsamma måltider med extra 2 Viktiga händelser 2013

9 guldkant. Medlen kan användas till exempelvis livsmedel, serveringsutrustning och personalkostnader i samband med måltid. Arbetet inleddes 2012 och kundnöjdheten kring mat och måltider generellt har förbättrats sedan dess.. I år har även hemtjänsten kommit igång bra med att arrangera måltider med extra guldkant för sina kunder, flera grupper kan berätta att de åker på utflykter med mat-tema, bjuder in till grupplokalen på fika osv. En gemensam demensinriktad dagverksamhet - "Svalan" Två dagverksamheter har under början av året slagits samman till en Svalan. Detta för att kunna skapa en bättre verksamhet för kunderna och för att lättare kunna arbeta efter socialstyrelsens nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom. Halvering av korttidsplatser på Bäckagård Från den 1 april halverades antalet korttidsplatser på Bäckagård från 44 till 22. Övertalig personal har fått arbete på andra arbetsplatser i hemvårdsförvaltningen. Intraprenaden Intraprenaden Vallås Dalsbo invigdes den 1 oktober 2013, och delaktiga i verksamheten arbetar nu i intraprenaden direkt under hemvårdsnämnden. TES Inom äldreomsorgens hemtjänst infördes IT-stödet TES Mobil vilket innebar att hemtjänstpersonal inför dagens arbetspass hämtar ut en mobiltelefon (smartphone) och via applikationen TES Mobil ser dagens inplanerade uppdrag hos kunderna. Väl på plats hos kund startar man besöket, utför uppdraget och avslutar därefter detta. Utförda insatser återrapporteras per automatik vilket innebär en bra överblick över om planerade insatser avviker från utförda. NPÖ I november introducerades IT-tjänsten NPÖ, Nationell Patientöversikt i hemsjukvården. NPÖ används av legitimerad personal och innebär en möjlighet att ta del av journalinformation från andra vårdgivare, exempelvis Region Halland. Viktiga händelser

10 Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse Vår information ska ge en tydlig och rättvisande bild av verksamhetens innehåll och utbud. Senaste kommentaren Målet bedöms vara uppnått. Bedömningen grundar sig på det arbete som pågår i förvaltningen med att genom olika kanaler och på ett rättvisande och korrekt sätt informera om verksamheten. Läs vidare under aktiviteter nedan. Mätetal som indikation för måluppfyllelse saknas i denna verksamhetsplan, men i kommande verksamhetsplan ( ) tar nämnden fasta på bl. a nöjd medborgarindex Äldreomsorg, antal etjänster och Informationsindex Äldreomsorg som indikatorer på hur väl man lyckas med information om sin verksamhet. Aktiviteter Genom ett rätt användande av moderna sociala medier nå ut med information och ha en aktiv dialog med medborgare. Senaste kommentaren Hemvårdsförvaltningen har, i samverkan med övriga förvaltningar i kommunenen, gjort ett stort arbete med att uppdatera och förnya hemsidan. Fokus har legat på att få mer lättillgänglig information genom mer logiska sökväg och tydliga kontaktuppgifter. En aktiv dialog förs via Facebook, där kommuninvånare får direkt svar på frågor och blir hjälpta att komma i kontakt med rätt person beroende på vad de efterfrågar. Förvaltningens vanligaste broschyrer har lästs in och finns tillgängliga som talskrift, för att öka tillgängligheten till information för alla. Ett arbete pågår att skapa information via film, vilken kommer läggas ut via kommunens Youtubekanal, och länkas från hemsidan. Hemvårdsförvaltningen har också genom olika medarbetare deltagit aktivt på kommunens gemensamma instagramkonto. Uppdaterad, korrekt och enhetlig information på hemsidor, i broschyrer och andra informationskällor. Öppet kommunicera verksamheten för att verka för insyn och transparens. Den gemensamma broschyr som förvaltningen ger ut till nya eller blivande kunder är uppdaterad. Målsättningen är att hålla denna uppdaterad två gånger om året. Denna information erbjuds även som talbroschyr. Dokument och övriga broschyrer ses över för att ge en enhetlig och korrekt bild. Genom utvecklandet av etjänster ska ytterligare förenkling ske för kunder och deras anhöriga. För närvarande erbjuds en etjänst mot nämndens kunder (avgiftssimulering) men målsättningen är tre tillgängliga etjänster vid utgången av Ett projekt kring detta startades på myndighetsenheten under hösten. Viktiga beslut kommuniceras genom information på intranät, hemsida och genom att publicera nämndens protokoll på nätet. Pressmeddelanden skickas kontinuerligt för att informera om beslut och händelser i verksamheten. Under 2013 har ca 15 pressmeddelanden skickats ut. 4 Hemvårdsnämnden - Måluppfyllelse

11 Aktiviteter Senaste kommentaren Kunder och anhörigas vetskap om hur klagomål och synpunkter lämnas är ett förbättringsområde hos den kommunala äldreomsorgen enligt Socialstyrelsens undersökning. Att tydligare marknadsföra Åsikten gentemot kunder har påbörjats i o m implementeringen av värdighetsgarantierna. Redan under slutet av året tycks detta har gett effekt genom att fler åsikter - både klagomål och beröm - har lämnats om verksamheten. Finna ett nyckeltal som svarar på medborgarens/medarbetarens uppfattning om kvaliteten på informationen/kommunikationen som ges Ökad kunskap hos medarbetarna om kommunikation och om hur verksamheten fungerar, från politiskt beslut till utförande. Årliga granskningar av kommunernas hemsidor görs av SCB och resulterar i Informationsindex på ett antal områden. "Informationsindex Äldreomsorg Halmstad" läggs som mätetal i nämndens verksamhetsplan , och förvaltningens kommunikatör använder informationsindex som underlag i förbättringsarbete. Övriga mätetal som kommer att följas inom området är antal etjänster, antal medborgardialog/brukardeltaganden samt Nöjd medborgar-index för äldreomsorg i Halmstad. I detta arbete är intranätet en viktig kunskapskälla; tydligt strukturerad information och flöde av nyheter möjliggör en större medvetenhet om verksamheten hos medarbetarna. Nämndsbeslut och beslut från ledningsgruppen kommuniceras på ett lättillgängligt sätt för alla medarbetare på intranätet. Likaså ger ledningssystemet som finns i bruk på intranätet sedan i december en möjlighet för medarbetare att se sin del av verksamheten i ett sammanhang: vilka rutiner/riktlinjer gäller, hur verksamheten följs upp etc. Verksamheten ska utvecklas på ett för människor och miljön långsiktigt hållbart sätt. Senaste kommentaren Målet bedöms vara uppnått. Miljön finns med i verksamhetens planering och mätetalen är positiva. Informationsaktiviteter gällande miljömedvetenhet är ett naturligt inslag och möjlighet till källsortering finns. En betydande faktor är användandet av bilar i verksamheten och där utgör miljöbilarna närmare 90 % av bilparken. Fortsättningsvis kan man arbeta mer med att få ner den totala körsträckan, ett arbete som både minskar miljöpåverkan och ökar miljömedvetenheten. Hemvårdsförvaltningens egen verksamhet står för den största andelen bilar så det är viktigt att arbetssätt och användning av bilar i egenregin finns med som en faktor när verksamhet förändras eller planeras så att användningen av bilar så långt det är möjligt kan hållas nere. Mätetal Målvärde Utfall Andel miljöbilar 75 % 89 % Koldioxidutsläpp per kund 173 kg CO2 153 kg CO2 Andel enheter som genomfört informationsaktiviteter gällande miljömedvetenhet 100 % 100 % Andel enheter som källsorterar. 100 % 100 % Not, miljöbilar: Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse 5

12 Hemtjänst Myndighet HoF Övrig Totalt Antal bilar Miljöbilar f 2013 Miljöbilar e 2013 Summa miljöbilar Andel miljöbilar % 100 % 75 % 100 % 89 % Miljöbilsdefinitionen ändrades Ovan redovisas antalet bilar efter både den gamla och nya definitionen. Summan av antalet bilar som uppfyller respektive definition har använts vid beräkningen och redovisningen. Målvärde och redovisning gäller hemvårdsförvaltningens verksamhet (89 %) för att stämma med tidigare redovisning. Dock påverkar inte LOV-utförarnas andel helheten mer än marginellt (ökning till 90 % inkl. LOV). Andelen miljöbilar hos LOV-företagen ligger på ca 94 %. Sammanfattningsvis kan sägas att andelen miljöbilar i de olika verksamheterna är stor. I alla delar av verksamheten har man i det närmaste enbart miljöbilar. Hemsjukvård och förebyggande verksamhet (HoF) avviker dock och har en andel på 75 % miljöbilar. Andelen har under året ökat från 66 % till 75 % och kommer att stiga ytterligare i takt med utbyte av äldre bilar. Verksamheten ska ge vård- och omsorgsinsatser av god kvalitet. Senaste kommentaren Bedömningen är att målet delvis är uppnått. Äldreomsorgen i får mycket goda omdömen i Socialstyrelsens nationella äldreundersökning, som syftar till att spegla kundernas upplevelse av kvalitet. Enkätundersökningen skickades till alla i landet med hemtjänst eller boende på ett särskilt boende. I Halmstad svarade kunder på enkäten. I hemtjänsten är 90 % av kunderna nöjda eller mycket nöjda kunder med insatserna i sin helhet. Motsvarande siffra för särskilt boende är 88 %. Med detta når hemvårdsnämnden sina målvärden uppsatta i planen, och även kommunfullmäktiges mål avseende upplevd kvalitet uppnås. Resultatet av äldreundersökningen ger verksamheterna (hemtjänstgrupp, äldreboende) bra verktyg i sina förbättringsarbeten. Hemvårdsnämnden tittar på genomsnittsresultatet för Halmstad, men även på verksamheter som avviker mycket i positiv eller negativ riktning; bra resultat lyfts upp som exempel, medan negativa kan föranleda fördjupad analys och åtgärdsplaner. Förutom att se skillnader mellan verksamheter kan man ringa in vilka områden som äldreomsorgskunderna i Halmstad är mest respektive minst nöjda med. Personalens bemötande, förtroendet för personalen samt upplevelse av trygghet är de områden med bäst svar både i hemtjänst och i särskilt boende. Bland förbättringsområden både bland hemtjänst- och särskilt boendekunder återfinns "Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål", och därför kommer extra fokus att riktas på detta Andra förbättringsområden är möjligheten att påverka vilken tid man får hjälp (hemtjänst) samt hur man blir om meddelad tillfälliga förändringar (särskilt boende). Det område där Halmstad framförallt utmärker sig väl i jämförelse med andra kommuner är mat (läs vidare i redovisning av mat-målet). Det omvända gäller för aktiviteter; från att så sent som 2012 har legat bättre till är riket och större städer ges i årets undersökning lägre omdömen kring aktivitetsutbuden i särskilt boende. Personalkontinuitetens betydelse för kvaliteten i hemtjänsten diskuteras mycket. Kontinuitet mätt i det antal personal en hemtjänstkund möter under en 14-dagarsperiod redovisas i KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) samt i Kolada (kommun- och landstingsdatabasen). Mätningarna för 2013 visar att Halmstad fortfarande ligger på ett genomsnitt på 16, medan rikssnitt är 14 och större städer mäter 15. Halmstads kontinuitetssiffra var en liten missräkning, med tanke på att kontinuitet och planering av insatser starkt 6 Hemvårdsnämnden - Måluppfyllelse

13 fokuserats i samband med införandet av tid- och insatsregistreringssystemet TES i den kommunala äldreomsorgen. Noterbart är dock att det finns stora skillnader i kontinuitet mellan olika hemtjänstföretag- och grupper. Just kombinationen god kontinuitet och kostnadseffektivitet är sedan länge en knäckfråga för dem som utför hemtjänst. I nationella jämförelser kan utläsas att det i Halmstad bara är hälften så lång väntetid till särskilt boende som i riket i genomsnitt. Väntetiden från ansökan till erbjudande om plats är i snitt 25 dagar i Halmstad, att jämföra med 50 i riket och 44 i större städer. Väntetiden i Halmstad har sjunkit senare åren, vilket har förklaringar både i handläggning och i förhållandet mellan behov och tillgång på platser. trots en låg genomsnittlig väntetid finns periodvis problem med köer framförallt till demensplatser; ytterligare konvertering i Halmstad mellan vanliga äldreboendeplatser och demensplatser blir med stor sannolikhet nödvändigt under närmaste åren. Kvalitet mäts även med hjälp av register. Senior Alert, Palliativregistret och BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens) är alla hjälpmedel för bättre kvalitet på vård och omsorg. I regeringen och SKL:s överenskommelse om vård och omsorg om de mesta sjuka äldre, har under flera år kommunerna stimulerats med statliga prestationsersättningar kopplade till hur registren använts. Halmstad ligger vid avstämning efter 2013 bra till inom vissa områden och sämre på andra. BPSD-registret har använts med framgång; nämndens mål liksom de nationella målen har nåtts och användbarheten upplevs god i verksamheten. Även palliativa registret har målen till stora delar nåtts. Senior Alert, som syftar till att förebygga fall, sår, undernäring och munhälsa är ett fortsatt utvecklingsområde för Halmstad. I dessa mätningar ligger man långt från nämndens och de nationella målvärdena, framför allt vad gäller kunder i ordinärt boende. Även i jämförelser med andra kommuner, vilket medges i Öppna Jämförelse ligger Halmstad dåligt till i Senior Alert. Mätetal Målvärde Utfall Andel personer i särskilt boende inkl. servicehus med risk registrerade i kvalitetsregistret Senior Alert som har en teambaserad åtgärdsplan. Andel kunder i särskilt boende, inkl. servicehus, med risk för fall, sår, undernäring eller munohälsa som är registrerade i Senior Alert. Andel ordinärt boende-kunder (exkl. servicehus) med omfattande omsorgsinsatser och med risk för fall, sår, undernäring eller munohälsa som är registrerade i Senior Alert. Andel personer i ordinärt boende exkl. servicehus med risk registrerade i kvalitetsregistret Senior Alert som har en teambaserad åtgärdsplan. Andel personer i demensboende (260 demensplatser dec 2012) som är registrerade i BPSD-registret och har en åtgärdsplan. Andel kunder i särskilt boende inkl. servicehus med läkemedelsövertag som erhållit en läkemedelsgenomgång under året. Andel kunder i ordinärt boende exkl. servicehus med läkemedelsövertag som har erhållit en läkemedelsgenomgång under året. 90 % 61 % 90 % 84 % 90 % 35 % 100 % 26 % 90 % 91 % 100 % 38 % 50 % 5 % Andel dödsfall som är registrerade i palliativa registret. 70 % 70 % Procentuell förbättring av de fyra indikatorerna i palliativa registret som rör Brytpunktssamtal, Smärtskattning, Munhälsa och Ångestlindring Nöjda kunder, hemtjänst (ordinärt boende). Andel nöjda/mkt nöjda kunder i brukarundersökning. Nöjda kunder, särskilt boende. Andel nöjda/mkt nöjda kunder i brukarundersökning. 10 % 8,2 % 87 % 90 % 88 % 88 % Andel kunder med genomförandeplan. 100 % 92 % Bemötande, hemtjänst (ordinärt boende). Andel kunder som alltid/oftast upplever ett gott bemötande, enl. brukarundersökning. Bemötande, särskilt boende. Andel kunder som alltid/oftast upplever ett gott bemötande, enl. brukarundersökning. 97 % 97 % 97 % 97 % Senior Alert säbo: 84 % registreringar ovan motsvarar 1061 st. (av dessa 946 kommunal regi och 115 Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse 7

14 privat). 61 % av dessa 1061 kunder har fått en teambaserad åtgärdsplan, vilket innebär 652 st. (av dessa 586 kommunal regi och 66 privat). Senior Alert ord boende: 35 % registreringar ovan motsvarar 109 st. (alla i kommunal regi). Av 109 st. dessa har 28 st. (26 %) en åtgärdsplan. BPSD: 259 registreringar har gjorts vilket motsvarar 91 % av 286 demensplatser. 81 st. uppföljningar har gjorts. Attendo har gjort 119 registreringar och resterande är gjorda hos kommunal utförare. Läkemedelsgenomgångar i särskilt boende: Det har totalt gjorts 461 läkemedelsgenomgångar. Dessa har genomförts endast i kommunal regi och motsvarar 38 % av 1261 möjliga (särskilt boende och servicehus). Notera att uppgift har i detta fall inte hämtats från privata utförare; alla 461 läkemedelsgenomgångar är gjorde på kommunalt äldreboende. 461 av totalt 570 kommunala äldreboendeplatser innebär att registreringsandelen här är 80 %. Läkemedelsgenomgångar i ordinärt boende: (5 % ovan) genomförs i liten skala i ordinärt boende. Genomgångarna är beroende av läkarmedverkan. Vi har inte möjlighet att följa upp om läkemedelsgenomgången som vi initierar är genomförd eller ej. Därför är mätetalet borttaget i VP Palliativa registret: 318 st. registreringar har gjorts under året, vilket motsvarar 70 %. När det gäller förbättringar av kvalitetsindikatorer (8,2 % ovan) är indikatorn Brytpunktssamtal svår att följa upp då det är en läkaruppgift. Detta kan påverka resultatet negativt. Förbättringsaktivitet för att säkerställa uppföljningen på den indikatorn genomförs i början av Aktiviteter Registrering i Senior Alert samt utbildningsinsatser kopplade till användning av registret Läkemedelsgenomgångar samt utbildningar kopplade till dessa. Registreringar i BPSD-registret samt utbildningsinsatser kopplade till användning av registret. Registreringar i palliativa registret samt utbildningsinsatser kopplade till användning av registret. Följa Socialstyrelsens arbete med att göra om brukarundersökningen Eventuellt kommer den att bli en totalundersökning och även en s k vinjettundersökning. Ta fram kompletterande sätt att internt mäta kundernas nöjdhet och delaktighet temperaturmätning på enskild enhet - men som för jämförbarhet använder de frågor som finns i nationella undersökningar som Socialstyrelsens brukarundersökning. Senaste kommentaren Utbildningsinsatserna var intensiva under våren 2013 samt från september. För att ha någon möjlighet att nå målen avseende Senior Alert kommer ytterligare insatser att behöva göras för Se kommentar till mätetalet ovan. Se kommentar till mätetal ovan. Se kommentar till mätetal ovan. Hemvårdsförvaltningen gjorde under våren kommunikationsinsatser gentemot kunder och anhöriga i syfte att få så bra svarsfrekvens som möjligt i den nationella äldreenkäten (Socialstyrelsens). Detta har gett resultat så till vida att andelen svarande 2013 var högre i Halmstad än i riket i genomsnitt. Att en stor andel äldre (drygt en tredjedel) emellertid fortfarande inte svarar på enkäten är ett stort problem, konstaterar Socialstyrelsen i sin rapport. Nationellt kommer åtgärder att vidtas under 2014 för att förstå bakomliggande orsaker till varför man avstår från att svara, samt därefter rikta insatser mot att höja svarsfrekvensen. Resultat i nationella äldreundersökningen (Socialstyrelsens) erhölls 2013 på enhetsnivå för första gången. Därmed har de olika hemtjänstgrupperna/äldreboendena bra underlag här att hämta för sitt systematiska förbättringsarbete. Utöver Socialstyrelsens enkät görs vissa "lokala mätningar" som komplement. Bl. a finns 8 Hemvårdsnämnden - Måluppfyllelse

15 Aktiviteter Senaste kommentaren enhetschefer i hemtjänsten som med regelbundenhet ringer runt till kunder och hör hur insatserna fungerar. Attendo har en egen årlig brukarundersökning och resultatet erhölls under sommaren. Alla fyra Halmstad-enheterna (Andersberg, Patrikshill, Nissastrand samt hemtjänst) fick omdömen som motsvarade krav i koncernens kvalitetsindex. Dock gav närstående generellt sämre omdömen. Med anledning av detta har Attendo fokuserat extra på information om aktiviteter etc. under hösten och kommer så att fortsätta under Arbeta för att ytterligare stärka genomförandeplanens status som instrument att stärka kundens delaktighet. Processen med avvikelsehantering kommer att arbetas med 2013, och i arbetet ligger bland annat att ta fram lämpliga sätt att mäta(ta fram nyckeltal). Myndighetsenhetens arbete förändras med avseende på snabbare uppföljning av den individuella biståndsbedömda insatsen. Med hjälp av SKL:s utvecklingsprogram Leda för Resultat ytterligare fokusera bemötandefrågan: flera pilotstudier med syfte att stärka bemötande och följa upp bemötande genomförs. Arbeta mer systematiskt med kvalitetsinspektioner. Utarbetande av värdighetsgarantier gentemot hemvårdsnämndens kunder samt nämndsövergripande fördjupad satsning på värdegrund. Genomförandeplanen och dess betydelse fokuseras bl. a i de värdighetsgarantier nämnden beslutat om och som gäller från den 1 november. Riktlinjer om och utbildningar i social dokumentation riktar också mycket fokus på genomförandeplanen. Social dokumentation kommer ytterligare att fokuseras under 2014 på hemvårdsförvaltningen. Avvikelseprocessen har kartläggning i samband med arbetet med kvalitetsledningssystemet. Här tydliggörs att all avvikelsehantering inklusive rapportering enligt Lex Sarah och Lex Maria har det övergripande syftet att nå kvalitetsfrämjande åtgärder i verksamheten. Extra insatser har satts in under hösten 2013 för att komma i fas med den planerade uppföljningen. Nämnden har utfäst värdighetsgaranti om att biståndshandläggarna ska göra uppföljning hos nya kunder inom två månader, något som enheten arbetar utifrån. Inom Leda för Resultat har ett projekt genomförts som fokuserat kundens ingång, från det att man kommer hem från sjukhus och i samband med att insatser från hemtjänsten startar. Pilotprojektet slutredovisades i maj, och under hösten har spridning till övriga delar av den kommunala verksamheten påbörjats. Projektet med trygg hemgång för kunden gav Gustavsfälts hemtjänst andra pris i förvaltningens genombrottsgala i november. "Uppföljningsplan" läggs in som del av hemvårdsnämndens internkontrollplan från 2014, för att ge en bättre överblick av de uppföljningar och inspektioner som görs samt för att få bättre systematik i återrapporteringen till nämnden. Förvaltningsledningen har från hösten 2013 ett s k "uppföljningsteam" som regelbundet träffas. Ett av syftena är att se om behov av extra inspektioner föreligger, utöver de som redan är planlagda. Värdighetsgarantier för äldreomsorgen i är beslutade av hemvårdsnämnden och gäller från den 1 november. Arbetet med att implementera och kommunicera garantierna pågår sedan i höstas. En första uppföljning av värdighetsgarantiernas effekt planeras till hösten Värdegrundssatsningen har pågått under 2013, delvis med hjälp av statsbidrag nämnden Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse 9

16 Aktiviteter Senaste kommentaren haft. Verksamheten ska ha god kvalitet på det förebyggande arbetet. Senaste kommentaren Bedömningen är att detta mål till stora delar är uppnått. har under flera år satsat mycket på det förebyggande arbetet gentemot sin målgrupp. Runtom i kommunen finns på drygt 20 mötesplatser, varav Alla Hjärtans Hus är den största, dagligen ett rikt aktivitetsutbud för de äldre. Vissa aktiviteter drivs av anställda fritidsledare, men mycket genomförs av enskilda frivilliga, ideella föreningar, pensionärsorganisationer, kyrkor och andra organisationer. Bland övriga delar i den förebyggande verksamheten kan nämnas stöd till anhöriga, stöd vid demenssjukdom samt förebyggande hembesök. Förebyggande hembesök erbjuds alla 79-åringar sedan flera år tillbaka. Andelen som tackar ja till ett besök ökar marginellt, men det av nämnden uppsatta målvärdet nås inte. Vad gäller stöd vid demenssjukdom ges detta via det så kallade demensteamet och via dagverksamhet. Under början av 2013 slogs två dagverksamheter samman till en - Svalan. Detta för att skapa en bättre verksamhet för kunderna, och för att lättare kunna arbeta efter socialstyrelsens nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom. Förändringen har fallit väl ut; antalet kunder inskrivna i dagverksamhet har närapå dubblerats och omdömena i egna mätningar har varit mycket positiva. Effekterna av förebyggande arbete är generellt svåra att mäta. Dessutom är det svårt att hitta nationella jämförelser och mätningar inom kring förebyggande verksamhet, vilket kan sägas är en brist. Hemvårdsförvaltningen gör egna enkäter kring frivilligverksamheten och om anhörigstödet, och dessa ger överlag väldigt goda resultat. Kommunfullmäktige har ett konkretiserat mål som tar fasta på kommunen som god samarbetspartner för organisationer inom social verksamhet. Stadskontoret har med anledning av detta genomfört en utvärdering under hösten; företrädare för samarbetsorganisationer till hemvårds- och socialförvaltningen har gett omdömen om bemötande, samarbete, stöd och insatser. Generellt kan sägas att bemötande upplevs med något enstaka undantag som gott. Vad gäller samarbete, stöd och insatser svarar två tredjedelar av organisationerna positivt på dessa. En tredjedel av organisationerna är mindre nöjda och ser alltså stora förbättringsområden. Rapport kring resultaten i sin helhet delges förvaltningarna och nämnderna i februari. Mätetal Målvärde Utfall Antalet frivilliga som utför insatser mot nämndens målgrupp Andelen som gör en frivillig insats mot hemvårdsnämndens kunder som känner sig behövda. Social Samvaro och aktiviteter hemtjänst (ordinärt boende). Andel nöjda/mkt nöjda kunder i brukarundersökning.. Social Samvaro och aktiviteter, särskilt boende. Andel nöjda/mkt nöjda kunder i brukarundersökning. Andel särskilda boenden (äldreboende och servicehus) där kunden erbjuds minst tre aktiviteter per vecka. Andel 79-åringar i kommunen, utan insatser från hemvården, som erbjuds ett förebyggande hembesök. 80 % 98 % 70 % 66 % 61 % 100 % 100 % 100 % 100 % Andel 79-åringar som tackar ja till ett förebyggande hembesök. 60 % 51 % Andelen trygga/mycket trygga anhöriga. 90 % 93 % Antal frivilliga: 700 st. vilket inkluderar Lions, Röda korset, pensionärsföreningar etc. Exkluderat dessa grupper är antalet 480 frivilliga. 10 Hemvårdsnämnden - Måluppfyllelse

17 Social samvaro, ordinärt boende: Frågan fanns inte i Socialstyrelsens enkät Förebyggande hembesök: Det antal 79-åringar som under året erbjöds hembesök var 439 st. (100 %). Av dem som fick erbjudandet tackade 223 st. ja (51 %). Aktiviteter Enheten för förebyggandeverksamhet fortsätter bedriva aktiviteter för att uppmärksamma frivilligt arbete. Enheten för förebyggandeverksamhet utformar enkät med syftet att ta reda på ytterligare om gruppen frivilligas önskemål och behov. Utveckla informationen till kunder i ordinärt boende om aktiviteter som erbjuds från hemvårdsförvaltningen. Utöka förebyggandeverksamhetens enkät till de anhöriga till att genomföras årligen istället för som hittills vartannat år. Reglerna för tilldelning av föreningsbidrag ses över årligen. Hemvårdsnämnden delar, via extra satsning från KF i planeringsdirektivet, ut större summa i föreningsbidrag totalt sett Statistik förs över tilldelning av föreningsbidrag. Senaste kommentaren Enkätsvaren analyseras och aktiviteter kommer att ske under Enkät genomförd och 226 personer har svarat. 98% av dessa tycker att uppdraget som frivillig är intressant, utmanande och meningsfullt. 81 % känner sig mycket uppskattade. 92 % tycker att de blir väl mottagna där de utför sina uppdrag I enkätsvaren framkommer inga specifika önskemål och behov. Arbetet pågår med att hålla informationsmaterial uppdaterat. Hemsida och Facebooksida hålls kontinuerligt uppdaterad med programblad. Enkätundersökning genomförd hösten Resultatet blev att 93 % känner sig mycket trygga eller trygga med det anhörigstöd de får. Enkäten skickades till 226 personer och 132 svar inkom. Reglerna gällande 2013 års föreningsbidrag var oförändrade från årets innan, efter presidiets beslut å nämndens vägnar. Se nedan. Statistik förs varje år över tilldelningen av föreningsbidrag delades sammanlagt 550 kkr ut, fördelat på 35 föreningar. Våra kunder ska ha en god upplevelse av maten och måltidssituationen. Senaste kommentaren Bedömningen är att målet är uppnått. Intensiva satsningar på mat och måltidsupplevelser pågår sedan flera år i alla delar av verksamheten. Glädjande nog ger detta resultat i form av att kunderna ger maten mycket goda omdömen; nöjdhet vad gäller mat i Socialstyrelsens nationella äldreundersökning ligger på 81 %. Detta är ett markant bättre betyg än riket och större städer och även en förbättring jämfört med 2012 (78 %). Noterbart är att de privata äldreboendena, som inte omfattas av KF:s Guldkantssatsning, får lika höga betyg för sin mat. Detta vittnar om att hemvårdsnämndens intentioner i sin verksamhetsplan om matens betydelse har nått ut brett, och att även de satsningar Attendo gjort (bl. a egen kock på Patrikshill) har gett resultat. För detaljer kring Guldkantsaktiviteter, se under Aktiviteter nedan. Mätetal Målvärde Utfall Mat - andel nöjda/mycket nöjda kunder. Hemtjänst (ordinärt boende) och 80 % 81 % Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse 11

18 Mätetal Målvärde Utfall särskilt boende. Aktiviteter Tillsammans med Servicekontoret utveckla den årliga enkät om mat som Måltidsservice ger ut till alla hemvårdsförvaltningens mat-kunder (servicehus, äldreboenden och matdistribution). Tillsammans med Servicekontoret göra ytterligare en årlig avstämning, utöver enkäten, för att få fortlöpande respons från kunderna på arbetet kring måltiderna. Vidareutveckla arbetet som möjliggörs av KF:s Guldkanten genom att göra aktiviteterna kring maten mer lokala, d v s låta enheten/gruppen bestämma utifrån sina kunders önskemål. Bredda arbetet som möjliggörs av KF:s Guldkanten så att vissa aktiviteter även når kunderna med matdistribution. Vidareutveckla arbetet som möjliggörs av KF:s Guldkanten genom att satsa mer på aktiviteter som inkluderar måltidssällskap, då erfarenheten hittills visat att kunderna värdesätter aktiviteter tillsammans med personalen. Senaste kommentaren Enkätundersökning på kommunala äldreboenden, på servicehus och för kunder med matdistribution genomfördes under försommaren i samarbete med servicekontoret. Enkäten innehöll frågor om exempelvis matens utseende, smak och variation samt om upplevelsen av miljö och portionsstorlek. Enkäten blev ett komplement till Socialstyrelsens undersökning där frågor om mat endast ställdes till kunder på äldreboende. Generellt är omdömena om maten goda hos alla de tillfrågade grupperna. Under hösten samlades ett stort antal personer för att diskutera de gemensamma guldkantsupplevelserna, men även sådant som rör kosten generellt. Deltagarna var områdeschefer, produktionsledare i kök och kockar från Måltidsservice samt enhetschefer, samordnare och undersköterskor från hemvårdsförvaltningen. Under året har också en enkätundersökning genomförts, telefonuppföljning med kunder i matdistributionen samt flertalet boenderåd/matråd. Det är forum som alla bidrar till att ringa in kundernas upplevelser kring kosten. Många servicehus, enheter på boenden och grupper i hemtjänsten har genomfört lokala aktiviteter på temat "Guldkant på måltiden". Aktiviteterna har t.ex. varit utflykter till café/restaurang, extra festligheter på enheten, bakning tillsammans med kunderna, adventsfika och mycket mera. Utöver detta arbetar flera med att förbättra måltidsmiljön i matsalarna genom inköp av bättre belysning, finporslin, dukar, uppläggningsfat osv. Guldkant har skickats med matdistributionen vid sammanlagt nio tillfällen under året, t.ex. frukosttallrik i februari, cheesecake till midsommar, laxtårta i kräfttider och ris à la Malta till jul. Flera kunder har också valt att delta i de aktiviteter som hemtjänstgrupperna erbjudit. Ofta har det passat bra med lite större sammankomster, i andra fall har hemtjänstgruppen valt att göra något tillsammans med bara en eller två kunder, beroende på kundens behov och önskemål. Enheterna har uppmuntrats att beställa extraportioner och avsätta tid för personalen att sitta med vid bordet och äta tillsammans med kunderna. Flera väljer att göra så, och vid de lite "lättare" guldkantsmåltiderna bjuder Måltidsservice på två extraportioner. Flera har också valt att göra utflykter tillsammans med kunderna till café/restaurang. Många gör också kunderna delaktiga i förberedelserna inför guldkantsmåltiderna, genom att vika servetter tillsammans, göra blomsterarrangemang osv. 12 Hemvårdsnämnden - Måluppfyllelse

19 Anställa medarbetare med rätt kompetens utifrån verksamhetens behov Senaste kommentaren Prognosen är att målet delvis är uppnått. Andelen utbildad personal ökar och ligger i nivå med uppsatt mål. Detta från att ha varit 71 % vid förra bokslutet och ännu lägre årsskiftet dessförinnan. Detta är en följd dels av insatser för kompetensutveckling (omvårdnadslyftet mm), dels av att timanställd baspersonal följs upp och avslutas vid 300 lasdagar om de inte har påbörjat en vårdutbildning. På så sätt minskas antalet tillsvidareanställda enligt LAS 5. Vid extern rekrytering av baspersonal krävs kvalifikationer motsvarande undersköterskekompetens. Årets medarbetarundersökning gav ett Nöjd medarbetar-index (NMI) för hemvårdsförvaltningen på 75. Detta är i nivå med kommunens genomsnitt, men en liten förändring jämfört med förvaltningens NMI 2011 (76). Mätetal Målvärde Utfall Utbildningsnivå - Andel utbildad personal enligt Äldreguiden. 73 % 73 % NMI (Nöjd Medarbetar Index) NMI 80 NMI 75 Utbildningsnivå: Här redovisas andel tillsvidareanställd personal med undersköterskekompetens i den kommunala organisationen. Vid mätning per 31/12-13 var denna andel 73 %. Utveckla hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap Senaste kommentaren Prognosen är att målet delvis är uppnått. Antalet sjukdagar per medarbetare samt sjuklönekostnaden ökar på förvaltningen jämfört med 2012, och målvärdena nås inte. Dock ses en positiv trend i Frisktal; andelen medarbetare som saknar sjukdag under året uppgår till 27 % vilket är en markant ökning jämfört med ifjol (25 %) och året dessförinnan (24 %). Detta vittnar om att åtgärder mot korttidsfrånvaro ger effekt. Insatserna måste dock intensifieras ytterligare 2014 om nämndsmålet ska nås fullt ut. Kunderna i Halmstad är generellt nöjda med äldreomsorgen. Andelen nöjda eller mycket nöjda kunder är 89 % om man väger samman hemtjänst och särskilt boende. Detta är i nivå med resultatet från ifjol och något högre än riket och jämförelsegruppen större städer. Mätetal Målvärde Utfall NMI (Nöjd Medarbetar Index) NMI 80 NMI 75 Frisktal, andel medarbetare utan sjukdagar 29 % 27 % Antal sjukdagar Sjukfrånvaron mätt i kronor, sjuklön per lönekostnad 2,1 % 2,5 % Nöjda kunder, hemtjänst (ordinärt boende) & särskilt boende. Andel nöjda/mkt nöjda kunder i brukarundersökning. 87,5% 89 % Aktiviteter Utbildning, förståelse och ledarskap inom hälsa och hälsofrämjande arbete. Påverkansfaktorer korttidsfrånvaro Senaste kommentaren Utbildning för chefer i hälsofrämjande arbete har fortsatt under Djupare beskrivning av dessa aktiviteter görs i personalredovisningen. Arbetet med hälsofrämjande åtgärder har fortsatt på förvaltningen under Arbetet kommer att sammanfattas i personalredovisningen, och mer detaljerat beskrivas i respektive enhets verksamhetsberättelse. Hemvårdsnämnden Måluppfyllelse 13

20 Nyckeltal Hemvårdsnämnden bokslut 2013 Andel äldreboendelägenheter med ändamålsenlig standard Andel servicehuslägenheter med ändamålsenlig standard Antal tillkommande ändamålsenliga lägenheter i äldreboende planerade kommande 2 år * % 64% 64% 64% 100% 100% 100% 100% * avser Sofieberg 60 pl maj 2014 och Olsgården 60 pl sep Aleris bygger äldreboende med 54 pl och planerad driftstart våren Dessa platser finns inte med här då ett avtal (enligt LOV säbo) måste till mellan hemvårdsnämnden och Aleris innan företaget kan upplåta äbo-platser. Halmstad Större städer Genomsnittlig väntetid till äldreboende Kostnad per kund inom hemtjänst publ juni kr kr kr kr publ juni kr kr kr kr Kostnad per kund (exkl lokalkostnad) inom särskilt boende publ juni kr kr kr kr publ juni kr kr kr kr Nettokostnad i relation till standardkostnad publ juni -14-0,8% 3,5% 9,5% 8,7% publ juni -14 2,9% 2,8% 3,1% 4,2% Andel nöjda/mkt nöjda kunder hemtjänst * 90% 87% x 90% 89% x Andel nöjda/mkt nöjda kunder ärskilt boende * 88% 88% x 83% 81% x NMI (nöjd medborgar-index) äldreomsorg x x * uttrycktes i NKI (nöjd kund-index) t o m 2012 beställer inte undersökning av SCB varje år. Nästa undersökning sannolikt Nyckeltal Hemvårdsnämnden bokslut 2013

21 Ekonomi övergripande Verksamhet: 770 Äldreomsorg (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Utfall 2013 Budgetavvikelse 2013 Verksamhetens Intäkter Därav avgifter Därav hyresintäkter Lönekostnader Därav övertid Därav sjuklöner Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav äldreboende-vht Attendo Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Verksamhet: 770 Äldreomsorg (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Utfall 2013 Budgetavvikelse 2013 Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Verksamhet: 770 Äldreomsorg Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Hemsjukvård och förebyggande verksamhet Äldreboendeverksamhet egen regi Hemtjänst egen regi Äldreomsorg stab (arbetskläder utgör större delen av överskottet) Myndighetsutövning Förvaltningsövergripande (avgiftsintäkter utgör större delen av överskottet) Övrigt Budgetavvikelse Budgetavvikelse 9409 Ekonomi -övergripande 15

22 Verksamhet 770 Äldreomsorg Driftredovisning Intäkterna är ca kkr lägre än Detta beror på att statsbidrag för diverse projekt uppgår till en lägre summa nuvarande år än föregående år. Intäkterna för avgifter och såld vård är dock högre än Övriga kostnader är ca högre än ifjol. Skillnaden kan nästan uteslutande förklaras av kostnader till LOV-företagen mellan åren. Lönekostnaderna för perioden är ca kkr högre 2013 än Lönerevisionen förklarar naturligtvis en hel del av denna ökning. Ett högre OB-tillägg är en annan förklaring. Kostnaderna för sjuklöner är ca kkr högre än förra året och övertidskostnaden är ca 400 kkr högre. Timlönerna slutade ca 8000 kkr högre än i fjol och OB-tilläggen överstiger fjolårets med ca kkr. Skillnaden i timlönenivå kan till viss del förklaras av den höga sjukfrånvaron. För skillnaden i OB-kostnad spelar det också in att det var många röda dagar under jul- och nyårshelgen Hemvårdsnämnden visar för 2013 ett överskott på kkr för äldreomsorgen. Nämnden har liksom tidigare år drivit utvecklingsprojekt finansierade av statliga bidrag, och dessa projekt är därmed kostnadsneutrala. Ovan nämnda projekt innebär dock budgetavvikelser inom respektive personalkostnader (-2,4 Mkr), övriga kostnader (-0,8 Mkr) och intäkter (+3,2 Mkr). I det som följer beskrivs avvikelser utöver de avvikelser som avser projekten. Intäkterna visar på ett överskott på kkr gentemot budget. Den största delen av detta kan förklaras av att såld vård (inom verksamhetsområdena hemtjänst samt hemsjukvård och förebyggande verksamhet, HoF) till Region Halland sker i stor omfattning. Även avgiftsintäkter är en betydande del av överskottet. Lönekostnaderna överstiger budgetramen med kkr. Hemtjänsten står för den största avvikelsen, vilket delvis beror på den sålda vården. Även hemsjukvård och förebyggande verksamhet visar underskott, medan det inom äldreboendeverksamheten och myndighetsutövningen är ett överskott. En mindre avvikelse om ca 20 kkr återfinns på lokalkostnader. Överskottet på kapitalkostnader är 770 kkr. Hela investeringsbudgeten utnyttjades inte under 2012, men kapitalkostnadsmässigt har nämnden haft budget som om alla medel förbrukades. Övriga kostnader avviker negativt med ca kkr. Övriga förbrukningsinventarier, telefoni och samordnad varudistribution är några av orsakerna till underskottet. Här återfinns också överskott på arbetskläder och tekniska hjälpmedel. 16 Ekonomi - övergripande

23 Sjuklönerna överskrider budget med ca kkr. Årets första månader innebar mycket höga sjuklönekostnader. Den faktiska sjuklönekostnaden är ca kkr över fjolårets nivå. Övertidskostnaden uppgår till ca kkr, vilket är något högre än Förändringen mellan novemberprognosen och 2013 års resultat är 809 kkr. Den främsta förklaringren till skillnaden är att intäkterna för mat inom hemtjänsten blev något högre än förväntat. Investeringsredovisning kkr är förbrukade under året. Detta är kkr lägre än under För årets investeringsbudget är överskottet kkr. Detta beror på att medel för inventarier avseende Kvarnlyckan och Sofiebergs äldreboende samt larminvesteringar för Sofiebergs äldreboende inte behöver tas i bruk förrän under det år då dessa om- och nybyggnationer är klara. Inventarier inom övriga delar av verksamheten har inte heller kommit upp till samma nivå som budget. Dock finns ett överskridande med 57 kkr när det gäller trygghetslarm. Avvikelsen från novemberprognosen är 112 kkr. Ekonomi -övergripande 17

24 RESULTATBALANSERING Förvaltning Niklas Petersson Fröling Anslagsområdets nummer och namn. Anslagsområdets bruttokostnadsbudget enligt planeringsdirektiv med budget (kkr) Budgetavvikelse för kapitalkostnader (kkr) Prognostiserad budgetavvikelse i kkr för helåret enligt: Prognos mars Prognos april Delårsrapport maj Prognos juni Delbokslut Prognos oktober Prognos november Prognos december Datum Hemvårdsförvaltningen Uppgiftslämnare Anslagsområdets budgetavvikelse (kkr) 770 Äldreomsorg Ange resultatbalanseringspost, belopp i kkr, samt kort motivering till att posten ska/inte ska resultatbalanseras Hemvårdsförvaltningen önskar endast balansera ett överskott som motsvaras av 0,5 % av bruttokostnadsbudget. Det totala överskottet för 2013 består bl.a. av de 5,1 mkr förvaltningen hade med sig från 2012 samt av arbetskläder motsvarande 4,7 mkr. När det gäller arbetskläder beror överskottet på att införandet försenats, då flertalet av lokalerna inte hunnit anpassas i tid för detta ändamål. Belopp (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här) (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här) (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här) +0 SUMMA BELOPP ATT RESULTATBALANSERA = Summa budgetavvikelse med hänsyn tagen till kapitalkostnadsavvikelse = 0,5 procent av bruttokostnadsbudget = 5224 kkr Resultatbalansering Resultatbalansering 2011: : Verksamhetsberedningens förslag på resultatbalansering: 18 Ekonomi - övergripande

25 INVESTERINGSREDOVISNING OCH OMBUDGETERING Förvaltning Hemvårdsförvaltningen Uppgiftslämnare Niklas Petersson Fröling Anslagsområdets nummer och namn. Datum Anslagsområdets budgetavvikelse (kkr) 770 Äldreomsorg 5 888,0 Ange belopp i hela tusentals kronor, kkr Begärd Budget Bokslut ombud- Projekt Projekttext 2013* 2013 Differens getering Eventuell motivering/kommentar** Larm ny- och ombyggnad Larmkostnader Sofiebergs äldreboende (start maj 2014) 412 Larmcentralen Inventarier Merparten handlar om inventarier till Sofieberg (start maj 2014) 0 varav särskilt boende varav hemtjänst varav förvaltningsledning/stab samt myndighet ***SUMMA= * Inklusive ombudgeteringar och eventuella tilläggsanslag ** I normalfallet behövs ej någon motivering/kommentar *** Tillse att såväl budget- som bokslutskolumnerna stämmer med fastslagen budget och redovisning i Agresso Ekonomi -övergripande 19

26 KÖP AV ENTREPRENADER OCH VERKSAMHET Förvaltning Hemvårdsförvaltningen Uppgiftslämnare Niklas Petersson Fröling Datum Köp av entreprenader och verksamhet i kkr för helåret enligt: Verksamhet Belopp Orgnr Namn Adress Postnr Postort Tel Vård och omsorg om äldre Attendo Sverige AB Box Danderyd Vård och omsorg om äldre A & A Hemtjänst i Halland AB Prästvägen 2, Eurostop Halmstad Vård och omsorg om äldre Assistansteamet i Halland AB Björnvägen Haverdal Vård och omsorg om äldre Jelia Care AB Ryttarevägen 18 B Halmstad Vård och omsorg om äldre Hemtjänst AB Linnégatan Halmstad Vård och omsorg om äldre Cederbonds AB Box Halmstad Vård och omsorg om äldre Advanza Vård och omsorg AB* Kabelgatan Kungsbacka Vård och omsorg om äldre HomeMaid AB Kungsgatan Halmstad Vård och omsorg om äldre Flitiga Liza AB Box Halmstad Vård och omsorg om äldre Unik Assistans Sverige AB Lummervägen Halmstad Vård och omsorg om äldre Aktsam Vård och Omsorg AB Ryttarevägen 18 B Halmstad * tidigare K-sam AB Summa Ekonomi - övergripande

27 Utvecklings och kvalitetsarbete Kvalitetsledningssystem Under 2013 har nämnden beslutat om ett nytt ledningssystem för kvalitet. Ledningssystemet är ett övergripande styrdokument som innefattar alla nämndens områden förutom arbetsmiljö, miljö och ekonomi. Det är kopplat till Socialstyrelsens föreskrifter och till de olika lagar och författningar som gäller inom vård, rehabilitering och omsorg för äldre. De riktlinjer och rutiner som gäller för att skapa god kvalitet är numera systematiserade i kundprocesser och finns att hämta på intranätet. I kvalitetsarbetet är det medarbetarna som är nyckeln till att skapa den goda äldreomsorgen som förväntas av oss. Varje medarbetare har ett eget ansvar att utföra sitt arbete med god kvalitet, ett gott bemötande och att värdegrunden efterlevs. I varje möte med kunder och medborgare synliggörs och avgörs kvaliteten. Det systematiska ledningssystemet ska skapa förutsättningar för alla att göra rätt från början och att det finns de aktuella riktlinjer och rutiner som behövs för att underlätta arbetet. Ledningssystemet beskriver hur verksamheten planeras, leds, genomförs samt hur den följs upp, utvärderas och förbättras. I december 2013 öppnades hemvårdsförvaltningens kvalitetsledningssystem upp på intranätet. Detta har föregåtts av ett massivt arbete att processkartlägga och publicera alla processer, riktlinjer och rutiner. Resultatet är nu ett samlat system, där varje medarbetare kan hitta till rätt styrdokument. Sammanhållen vård och omsorg Äldreblomman Förbättringsarbetet i vårdkedjan för att skapa sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre har under 2013 fortsatt med fokus på förbättringar enligt kvalitetsregistren, läkemedelsgenomgångar samt undvikbar slutenvård och återinläggningar på sjukhus. I Halmstad har vi uppnått goda resultat i palliativ vård, munhälsobedömningar och minskade beteendestörningar vid demens. Sammantaget har Halland nått bra resultat att minska olämpliga och antiinflammatoriska läkemedel samt återinläggningar på sjukhus inom 30 dagar. Arbetet via SKL med Ledningskraft och Team Halland fortsätter även under Utvecklings och kvalitetsarbete

28 Utmaningar och framtid SOSFS 2012:12, SOSFS 2013:27 Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS2012:12 och SOSFS 2013:27 som träder i kraft den 31 mars 2015 har mycket stor inverkan på verksamheten och kommer föra med sig mycket. Förberedelserna inför dessa pågår redan och kommer att intensifieras under Omorganisationen Arbetet med att få den nya organisationen att sätta sig pågår, en utvärdering har precis gjorts bland de berörda av omorganisationen. I detta material finns mycket att hämta och arbeta vidare på; både vad som är viktigt att bibehålla och vad som är förbättringsområden. Kultur och värderingsarbetet Kultur och värderingsarbetet fortlöper under 2014 och kommer vara ett prioriterat arbete. E-hälsa Arbetet med ehälsa fortsätter och innebär bl. a satsning på ökad mobilitet, tillgång till information, e- tjänster och digitala trygghetslarm. I vissa fall handlar det om att utreda framtida utvecklingsvägar, vilken inriktning verksamheten ska ta samt även praktiskt införande. En utmaning blir införandet av mobil tillgång till information när man är ute på uppdrag vilket planeras genom ett samarbete med vår leverantör av Magna Cura. NPÖ Möjligheten att bli producent inom NPÖ ska utredas och om möjligt införas. Att bli producent innebär att information från våra journaler blir tillgänglig för andra vårdgivare. Utmaningen ligger i teknisk utveckling och kvalitetssäkring av informationen. ephorte Under 2014 kommer arbetet med att införa nytt kommungemensamt diarie- och ärendehanteringssystem samt nytt HR-system att beröra förvaltningen. Upp till detta kommer e-post att bli tillgängligt för medarbetare i hela organisationen, detta som ett led i HR-systemets införande. Senior Alert Under 2014 kommer vi att arbeta med ökad måluppfyllelse i Senior Alert. Kvalitetsregistret Senior alert erbjuder verksamheten möjligheten att utforma nya arbetssätt och genom att arbeta i tvärprofessionellt på teamträffar kan vården och omsorgens kvalitet öka. Under 2014 kommer vi att utforma ett kvalitetssäkrat arbetssätt för verksamhetens viktiga teamträffar, vilket har syftet att skapa en trygg och säker vård och omsorg för kunden. Det övergripande målet med Senior alert är att kunna förebygga skador och främja hälsan hos de äldre personer och arbetssättet som Senior alert bygger på består av tre grundtankar som består av systematik, struktur och synliggörande av resultat. Hälsofrämjande arbete Det hälsofrämjande arbetet är en stor utmaning, och ett av förvaltningens fokusområden inför De projekt som påbörjats med träning på arbetstid kommer fortsätta. Ett projekt där framgångsfaktorer diskuteras med undersköterskorna kommer också påbörjas, som en del i friskvårdsarbetet. Framtidens hemsjukvård Projektarbetet hur Framtidens hemsjukvård skall se ut, är avslutat och överlämnat till projektbeställaren, men inga beslut kring verkställigheten är fattade under Om framtida val medför en kommunalisering av hemsjukvården blir det minst förändringar i verksamheten. Skulle valet bli en gemensam nämnd medför det desto större områden att arbete med. 22 Utmaningar och framtid

29 Äldreomsorgen / egen regi KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Vårt strukturerade och systematiska patientsäkerhetsarbete inom Hemvårdsförvaltningen bygger på vårt sammanhållna ledningssystem för kvalitet. Kvalitetsledningssystemet ska vara integrerat med visionsstyrning och verksamhetsplan. Genom integration mellan verksamhetens planering- och budgetprocess och det systematiska förbättringsarbetet säkerställer ledningssystemet att uppföljningsbara mål fastställs och att kvalitets- och utvecklingsarbetets inriktning och omfattning är anpassat till vad som krävs för att uppnå verksamhetens mål. Vårdkvalitet och patientsäkerhet inom respektive hemtjänstgrupp och särskilt boende följs systematiskt upp. Detta görs genom avvikelse- och åsiktsrapportering, enkäter och uppföljning/revisionsresultat. Resultat gällande kvaliteten i verksamheten samt patientsäkerheten analyseras i förhållande till uppsatta mål och utifrån detta tas beslut om åtgärder och uppföljning. Ett större uppföljningsmöte genomförs med respektive verksamhet två ggr per år. Under detta möte följs hela enhetens resultat upp utifrån kvalitet, ekonomi, personal och måluppfyllelse. Inom äldreomsorgens verksamheter arbetar vi med nationella kvalitetsregister, såsom Senior Alert, BPSD och Palliativ-registret. Data från dessa register analyseras lokalt i verksamheten och ligger till grund för fortsatt kvalitetsarbete med syfte att nå ökad patientsäkerhet. De största identifierade patientsäkerhetsriskerna inom äldreomsorgens egenregi har under 2013 utgjorts av brister i informationsöverföring, dokumentation och läkemedelshantering. Under 2013 har hela vi startat upp med kvalitetsstyrgrupper som syftar till att chefer inom äldreomsorgen och inom Hälso-och Förebyggandeverksamheten möts tillsammans med kvalitetsutvecklingsledarna i staben. Syftet är att genom dialog skapa delaktighet och att roller och ansvar blir tydligare samt att skapa ett dynamiskt förbättringsarbete års nationella brukarenkät visar glädjande att Halmstads äldre är nöjda med äldreomsorgen. 90 % av kunderna i ordinärt boende är nöjda, vilket är högre än rikets genomsnitt på 89 %. 87 % av kunderna i särskilt boende är nöjda varav rikets genomsnitt ligger på 83 %. Sammantaget har vi ett genomgående mycket gott resultat både i särskilt boende och hemtjänst. Förbättringsområde inom särskilt boende är det sociala innehållet och vart man vänder sig med synpunkter och klagomål. Inom hemtjänsten är förbättringsområdena: möjligheten att påverka vilka tider man får hjälp och vart man vänder sig med klagomål och synpunkter. Personalkontinuiteten har varit ett prioriterat område då kunderna återkommande anger detta som en viktig trygghetsfaktor. Vi har under året infört TES, som är ett planeringsverktyg som hjälper oss att planera insatserna utifrån bl. a kontinuitet som en viktig styrparameter. Vi har bibehållit samma kontinuitet och kommer att under 2014 arbeta vidare med detta. Äldreomsorgen / egen regi 23

30 PERSONAL Årets medarbetarenkät visar att Hemvårdsförvaltningens NMI har sänkts marginellt från 76 till 75. Inom hemtjänsten har resultatet sjunkit från 76 till 74. I enkätsvaren kan utläsas att omsorgspersonalen upplever större stress än mätningen De fysiska besvären har också ökat något. Inom särskilt boende har NMI höjts från 74 till 75. I enkätsvaren kan man utläsa en genomgående marginell förbättring på samtliga frågor. Dock skattar såväl omsorgspersonalen inom särskilt boende som hemtjänst att kunden är mindre nöjd 2013 än Vår stora utbildningsinsats under 2013 har varit att utbilda och implementera datorisering av vårt journalsystem i verksamheten. Vi har även infört ett datoriserat planeringsinstrument, TES. Även stora utbildningsinsatser har genomförts i kvalitetsregisterarbete avseende Senior Alert och BPSD. Under året har vi blivit beviljade medel från Socialstyrelsen för att utbilda värdegrundsledare. En värdegrundsledares roll blir att stötta chefer i arbetet med vår värdegrund, detta arbete kommer att påbörjas under Hälften av enhetscheferna har under hösten 2013 påbörjat socialstyrelsens nationella ledarskapsutbildning. Resterande chefer påbörjar samma utbildning våren Sjuktalen i verksamheten har ökat under året. HR-utvecklarna har inventerat sjukfrånvaroorsaker utifrån uppföljningssamtal med cheferna samt rehabunderlag. Utifrån underlaget har följande åtgärder vidtagits. Vi har startat upp ett projekt träning på arbetstid, i samarbete med Previa. Syftet med projektet är att se vilka stödåtgärder som kan påverka medarbetarnas motivation, frisknärvaro och verklig närvaro. Projektet pågår även under Under året har varje chef haft i uppdrag att utifrån sin handlingsplan genomföra hälsofrämjande åtgärder. Exempel på sådana aktiviteter är föreläsningar med hälsotema, träningsaktiviteter och aktiviteter som syftar till att främja den psykosociala arbetsmiljön. Då vi inte har uppnått målet kommer detta att vara ett prioriterat område under Äldreomsorgschef Maria Sjödahl 24 Äldreomsorgen / egen regi

31 Särskilt boende Hemvårdsförvaltningen Verksamhet: 770 Äldreomsorg Bokslut 2013 Särskilt boende Uppgiftslämnare: Maria Sjödahl Ekonom: Eva Nyström Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Därav avgifter (31*) Därav hyresintäkter (341*) Därav övriga intäkter Lönekostnader Därav övertid inkl PO Därav OB-tillägg inkl PO Därav semesterlön inkl PO Därav sjuklöner inkl PO Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Därav köp stödverksamhet Därav livsmedel Därav sjukvårdsmtrl Därav förbrukningsmtrl Därav förbrukningsinv Därav reparation/underhåll Verksamhetens kostnader Periodens resultat/netto Varav intraprenad Faktaruta Antal budgeterade årsarbetare: 500,50 Antal platser: 581 Antal tillsvidareanställda: 631 Kostnad per plats: kr varav män: 29 Budget per plats kr varav kvinnor: 602 Tomma dagar: Långtidsfriska: 42% Beläggning: 95% Sjukkostnad/åa: kr Antal timvikarietimmar: Budget sjukkostnader per årsarbetare kr Särskilt boende 25

32 Verksamhet: Särskilt boende Bokslut 2013 Driftredovisning Resultatet för helåret 2013 uppgår till kkr och innebär ett överskott med kkr mot den tilldelade budgetramen. Överskottet motsvarar 0,67 % av budgeten, vilket är marginellt högre jämfört med förra året. Från den 1 oktober drivs Dalsbo och Vallås äldreboenden som intraprenad. Utfallet på helår för Dalsbo och Vallås äldreboenden finns med i redovisningen under särskilt boende. Resultatredovisning och verksamhetsberättelse för Dalsbo och Vallås äldreboenden finns separat redovisad under rubriken Vallås intraprenad. Intäkter Intäkterna för året uppgår till 165 kkr och avser pedagogiska måltider och handledararvoden på de boenden som har lärlingar fanns samtliga hyresintäkter och vårdavgifter här men nu finns dessa intäkter redovisade på förvaltningsövergripande nivå. Lönekostnader Lönerna 2013 visar ett överskott om 4,6 mkr. Utfallet för lönerna är drygt 1,5 mkr högre än Överskottet i år beror till största delen på att antalet platser på Olsgården drogs ner från 38 till 20 under våren på grund av Olsgårdens ny- och ombyggnation. Kunderna fick därför flytta den 1 maj till Bäckagårds äldreboende. Lönerna för Olsgårdens äldreboende samt Bäckagård, avd Olsgården redovisar ett överskott om 3,3 mkr. Kostnaderna för vårdkrävande kunder, redovisar 2013 ett underskott om cirka 700 kkr. Kostnaderna har ökat med drygt en miljon kronor jämfört med förra året. Kostnader för fyllnadslön och övertid är nästan 400 kkr högre än 2012 och visar en negativ avvikelse 2013 om 1,0 mkr. Dock budgeterar ingen verksamhet för övertid och fyllnadstjänst på grund av att de kostnaderna ska täckas inom befintlig budgetram. OB-kostnaderna är drygt 900 kkr högre jämfört med föregående år på grund av fler helgdagar, men redovisar dock ett överskott om 200 kkr Semesterlönerna är något lägre 2013 jämfört med 2012, nästan 400 kkr och redovisar ett överskott 2013 om 755 kkr. Om man jämför kostnaderna för sjuklöner och timlöner ser man att de är cirka 2,3 mkr högre jämfört med När det gäller sjukkostnaden per årsarbetare är den något högre än föregående år är den kronor per årsarbetare och motsvarande siffra förra året var kronor. Kontinuerligt arbetar man för att minska sjukfrånvaron genom aktivt rehab- och friskvårdsarbete samt andra hälsofrämjande aktiviteter. Ökade sjuklönekostnader genererar högre timlöner när det inte är möjligt att nollersätta. Samtidigt blir det automatiskt ett överskott på kontot för grundlöner. Under året har också uppföljningsmöten med alla enhetschefer genomförts där hela enhetens resultat följs upp utifrån kvalitet, ekonomi, personal och måluppfyllelse. Lokalkostnader Som lokalkostnader redovisas främst hyreskostnader för boendeenheterna samt kostnader för fastighetsservice. Kostnaderna redovisar ett litet underskott om 147 kkr, som främst beror på kostnader för vaktmästartjänster. Kapitalkostnader Årets kapitalkostnader uppgår till kkr vilket ger ett överskott på 96 kkr. Övriga kostnader Övriga kostnader uppgår under året till kkr och visar en avvikelse om kkr mot budget. Främsta anledningarna till underskottet är följande: Kostnader om cirka 1,0 mkr beror på köp av stödverksamhet för transporter och mat. 225 kkr beror på höga kostnader för reparationer och underhåll av larm, sängar och andra tekniska hjälpmedel. Under året har man även uppgraderat larmtillbehör, handenheter och rörelselarm. Orsaken till uppgraderingen av trygghetslarm är att de ska överensstämma bättre med framtidens nya teknik, detta har medfört ett underskott om cirka 630 kkr. 26 Särskilt boende

33 Gemensamt särskilt boende Helårsutfall Budget Utfall Budget Budgetavvikelse Jämfört med budget Gemensamt särskilt boende ,1% Summa Administration ,1% Verksamheten Almgården ,2% Slottsparken ,8% Soldalen ,5% Äldreboende Pålsbo ,8% Olsgården ,8% Vidablick ,8% Kvarnlyckan ,6% Gamletull ,1% Hemgården ,6% Krusbäret ,3% Frennarp ,0% Intraprenad: Dalsbo ,1% Vallås Hus ,8% Vallås Hus ,6% Summa verksamheten totalt ,0% Summa ,33% Särskilt boende 27

34 Särskilt boende gemensamt Ansvarig chef: Maria Sjödahl Objekt: Gemensamt 200*, 20102, 20103,20107,20108;20109; 20120, 20144,20177,20133, , ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön % Sjuklön % Timlön % varav huvudsemester juni-aug -145 SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 15,50 Antal tillsvidareanställda: 21 varav män: 3 varav kvinnor: 18 Antal timvikarietimmar senaste mån: 344 Antal timvikarietimmar hittills: Långtidsfriska: 78% Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr 28 Särskilt boende

35 Almgården Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 26 varav korttid varav gruppboende Antal avdelningar 2 Antal tillsvidareanställda (dag och natt) 24 varav undersköterskor 14 varav vårdbiträden 10 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 19,8 Beläggningsprocent 100 KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Tre följsamhetsmätningar i basala hygienregler har gjorts under året av utbildade hygienombud. Redovisning har gjorts på APT där vi gått igenom vad som behöver förbättras. Riktlinjer för basal vårdhygien har tagits upp på en APT och alla har skrivit på överenskommelse. Efter en hygienrond med Peter Johansson 2012 har förbättringar gjorts under året vad gäller ett rum med spoldesinfektor. Läkemedelsgenomgång har gjorts för samtliga boende under året av läkare och sjuksköterska. Särskild handlingsplan finns för kund med smitta. Dagordning för teamträffar finns. Dessa hålls var 14:e dag tillsammans med sjuksköterska, rehab och personal, vilket fungerar väl. Samtliga kunder har registrerats i Senior Alert och riskbedömningar är gjorda. Däremot behöver åtgärder och uppföljningar förbättras. Förnyad utbildning i Senior Alert har genomförts under hösten. Avvikelser registreras i Magna Cura och gås igenom på teamträffar. Mycket få avvikelser vad gäller läkemedel. Vikten av att skriva avvikelser har tagits upp på en APT. Almgårdens larmsystem, porttelefoner och telefoner har krånglat mycket under året. Det har tagit tid att åtgärda och hitta felen. Systemet är föråldrat. Tunstall rekommenderar ett helt nytt larmsystem vilket förmedlats till ansvarig på förvaltningen. Dokumentation och genomförandeplaner fungerar väl. 100 % uppdaterade genomförandeplaner. Välkomstsamtal hålls med alla nya kunder. Guldkantsmåltider har genomförts under året och en satsning på meningsfulla aktiviteter för de boende har också genomförts. Bl.a. har genombrottsmetoden använts där Almgården gick vidare till final på Genombrottsgalan. Två aktivitetsombud finns. Minst tre aktiviteter erbjuds varje vecka. Värdighetsgarantier och klagomålshantering har förmedlats ut i verksamheten. Källsortering genomförs kontinuerligt. PERSONAL Arbetsmiljöfrågor har lyfts på APT. Arbetsmiljöriskblankett är gjord under hösten på alla boende tillsammans med chef och åtgärder har vidtagits. Prevents checklista för systematisk arbetsmiljö har gåtts igenom under hösten Arbetsplatsombud och chef har varit på arbetsmiljöutbildning under hösten Sjuktalen är höga. Kontakt med Previa har tagits för att minska sjuktalen. Anna Essbring från Previa har medverkat vid genomgång av medarbetarenkäten och hon ska medverka i handlingsplan och åtgärder under våren Den 16 och 17 december kom Magnus Möller att hålla i en inspirationsföreläsning om kommunikation och olikheter. Försäkringskassan och Previa har medverkat vid rehabärenden. Medelvärde i medarbetarenkäten ligger bra (79 %.) Särskilt boende 29

36 Kompetensutveckling har skett genom att två personal läser till undersköterska genom kompetenslyftet. Två andra läser fördjupning i demens och psykiatri. Två medarbetare har även blivit uttagna till värdegrundsledare och fått utbildning i detta under hösten. Värdegrundsfrågor diskuteras på avdelningsmöten var 6:e vecka och i det dagliga arbetet. Vi har tagit emot ett antal elever från vård- och omsorgsprogrammet under året och haft två ungdomar från Sommarkraft. Just nu har vi en person från Ungdomskraft som gör praktik på Almgården. Inget examensarbete har gjorts på Almgården. EKONOMI Almgården redovisar ett underskott för Det har varit höga sjukkostnader med flera långtidssjukskrivningar och hög korttidsfrånvaro, vilket genererat höga timkostnader. Vi har haft en vikarie på timanställning under året som nu blivit månadsanställd. Vid budgetgenomgång har vi inte fått full ersättning för samordnare på 35 %. Detta justeras nästa år. Schemat har gjorts om under hösten vad gäller mötestider och bemanning på eftermiddagar. Natten har legat på samma objekt som dagen. Detta ändras från 1 januari 2014 för att lättare kunna följa budgeten. Höga semesterlöner vilket beror på att medelåldern är hög i gruppen. En topp i sjuktalen under sommaren har gjort att en del har innestående semester. Vi har ibland nollersatt på eftermiddagarna och på städ i allmänna utrymmen för att hålla budgeten i balans. Personaltätheten är lågt beräknad på Almgården i relation till kundbehovet. Enhetschef: Siv Jones Ansvarig chef: Siv Jones Objekt: Almgården 211* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % Fyllnad Övertid OB-tillägg % Semesterlön % Sjuklön % Timlön % varav huvudsemester juni-aug -542 SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 19,46 Antal platser: 26 Antal tillsvidareanställda: 24 Kostnad/plats: kr varav män: 0 Budget / plats kr varav kvinnor: 24 Antal tomma dagar hittills: 6 Antal timvikarietimmar senaste mån: 958 Beläggning: 100% Antal timvikarietimmar hittills: Långtidsfriska: 36% Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr 30 Särskilt boende

37 Frennarps äldreboende Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 48 varav korttid 0 varav gruppboende 24 Antal avdelningar 6 Antal tillsvidareanställda (dag och natt) 51 varav undersköterskor 43 varav vårdbiträden 8 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 41,81 Beläggningsprocent 99 KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Information till anhöriga har under året getts genom ett nytt informationsbord i entrén, där man kan ta del av nyheter, basinformation m.m. Det har varit två anhörigmöten under året samt att vi har gett ut tre nummer av Frennarpsposten till boende och anhöriga, med aktuell information samt härliga bilder på aktiviteter som har gjorts. I trädgården har det planterats blommor, tomater, jordgubbar, rädisor m.m. i pallkragar samt nya bärbuskar och fruktträd. Detta har resulterat i att många har följt växligheten och det har varit ett samtalsämne för både kunder och anhöriga. Aktiviteter för våra kunder har varit ett viktigt mål där aktivitetsgruppen planerat både stora och små aktiviteter. Det har bland annat anordnats musikcafé, fotbollspub, melodifestival, modellbilsvisning. Vi har även arbetat med guldkantsmenyerna där extra personal har satts in och gjort att måltiderna har fått extra kvalité. Det har även gjorts restaurangbesök, trädgårdsfester m.m. för att höja matupplevelserna. Vårt kvalitetsarbete har bestått i att vid varje teamträff arbeta tvärprofessionellt med avvikelser, Senior alert, BPSD, värdegrund m.m. Det har varit femtiotvå läkemedelsgenomgångar där baspersonal, patientansvarig sjuksköterska, enhetschef och läkare varit medverkande. Vi har även arbetat med BPSD där samtliga kunder på demensenheten har gåtts igenom. Det har varit sex stycken följsamhetsuppföljningar med ett bra resultat, det har även varit regelbundna hygienmöten med hygienombuden. På hygienmötena har det utarbetats en lokal handlingsplan vid utbrott av Calici virus. Vi har tillsammans med kostutvecklare Stina Grönvall arbetat under året med kostregristreringar och detta har resulterat i att fokusera mer på näringsrika och goda mellanmål till våra kunder. PERSONAL Alla arbetsgrupper har diskuterat och gått igenom Prevents arbetsmiljöblankett. Vi har haft ett aktivt hälsoarbete med hälsoinspiratörerna och hälsofrågorna har haft en strategisk roll i verksamheten. Det är schemalagda möten med hälsoinspiratörerna cirka fyra gånger per år. Personalgrupperna har givets möjlighet till självreflektion gällande det dagliga arbetet, skapandet av arbetsglädje, kundfokus och ett levande värdegrundsarbete på arbetsplatsträffarna. Diskussioner har förts på arbetsträffarna utifrån värdegrunden där exempelvis socialstyrelsens fallbeskrivningar har diskuterats. Utifrån medarbetarenkäten som gjordes i september har personalen påbörjat handlingsplaner. En av arbetsgrupperna har haft en heldag tillsammans med chef och Previa där det utarbetades en arbets- och rutinhandlingsplan. Samtliga av personalen har gått äldre- och läkemedelsutbildning. Ombuden för förflyttningsteknik har gått på förflyttningsutbildning. Tre personal har gått avropsutbildning. Tolv av personalen har gått på Matilda Webbhandel samt att tre av personalen har gått på brandutbildning. Antalet sjukdagar i snitt har ökat från 2012 till 2013 Särskilt boende 31

38 medan sjuktal 14 dagar eller mindre har minskat från tidigare år. Det har arbetats aktivt med rehabsamtal och kontakter/besök har gjorts med Previa. Nöjd Medarbetar- Index för medarbetarna var i genomsnitt 78. Vi har tagit emot nio praktikanter från Arbetsmarkandsenheten under året. EKONOMI Extra genomgångar och djupdykning av Frennarps budget är gjorda tillsammans med vår ekonom. Det har varit mycket höga kostnader för larmutrustningen samt reparationskostnader av liftar och sängar. Höga sjuktal påverkar även höga vikariekostnader. Det arbetas kontinuerligt med att noll-ersätta vid vissa överlappningar under arbetspassen. Budgeten för Frennarps äldreboende är i balans. Enhetschef: Marie Elvèr Ansvarig chef: Marie Elvér Objekt: Frennarp 241* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse Grundlön % Fyllnad Övertid OB-tillägg % Semesterlön % Sjuklön % Timlön % varav huvudsemester juni-aug -948 SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 41,81 Antal platser: 48 Antal tillsvidareanställda: 51 Kostnad/plats: kr varav män: 9 Budget / plats kr varav kvinnor: 42 Antal tomma dagar hittills: 84 Antal timvikarietimmar senaste mån: Beläggning: 99% Antal timvikarietimmar hittills: Långtidsfriska: 42% Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr 32 Särskilt boende

39 Gamletulls äldreboende Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 16 varav korttid varav gruppboende Antal avdelningar 2 Antal tillsvidareanställda 19 varav undersköterskor 17 varav vårdbiträden 2 Antal årsarbetare 14,33 Beläggningsprocent 97 KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Riktlinjer för basalvårdhygien är känd i verksamheten och läst och signerad av personalen. Dietist har informerat personalen om livsmedelshygien och en egenkontrollpärm finns i köket. Hygienrond egenkontroll används i verksamheten. Tillsyn har gjorts under året av miljö- och hälsoskyddskontoret utan anmärkning. Två följsamhetsmätningar har gjorts i hygien. Läkemedelsgenomgångar genomförs kontinuerligt, alla kunder har gåtts igenom. De skriftliga lokala läkemedelsrutinerna är kända, lästa och signerade av all personal. Alla som lämnar över läkemedel har gått utbildning i läkemedelshantering, genomfört ett prov, blivit godkända och har delegering. Finns två Senior Alert ombud i arbetsgruppen. Riskbedömningar och uppföljningar har gjorts i Senior Alert under året med de kunder som samtycker. Alla kunder har genomförandeplaner och är delaktiga vid upprättandet av denna. Den upprättas inom fjorton dagar från att kund flyttat in tillsammans med kund/anhörig. Kund får kontaktman vid inflyttning, ibland sker hemsök innan kund flyttar in. Genomförandeplaner uppdateras vid förändring annars två gånger per år. Samtlig personal läser och dokumenterar i Magna Cura. Gamletulls äldreboende har teamträffar var tredje vecka, medverkar gör enhetschef sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och all övrig personal. På teamträffar diskuteras kunderna tvärprofessionellt, avvikelser tas upp och diskuteras, allt dokumenteras och kan läsas av icke medverkande personal. Guldkanten har varit ett uppskattat inslag av kunderna på Gamletull. Verksamheten har två boenderåd per år där kunder och anhöriga deltar samt öppet hus första advent varje år. Vi har även frigjort tid så att alla kunder kan få vad vi kallar egen tid. På denna tid bestämmer kund vad han/hon vill göra tillsammans med personal som då är frikopplad från vårdarbetet, detta har varit allt från att få manikyr till att åka till Ullared. Enhetschef har telefonsvarare där kund/anhörig kan lämna meddelande. Kunden eller den anhörige blir därefter uppringd snarast eller senast nästa dag. Enhetschef är närvarande i verksamheten så gott som dagligen. PERSONAL Vi gick igenom checklista om de viktigaste arbetsmiljöfrågorna i februari. Det som kom fram var att ventilationen var dålig, kontakt har tagits med förvaltare. Rehabsamtal har hafts med all personal som varit sjuka sex gånger eller fler under året. Arbetsmiljöbedömning görs när kund flyttar in och uppdateras vid förändringar. Särskilt boende 33

40 Av 19 personal är 17 undersköterskor. Vi har haft en person från Arbetsmarknadsenheten som har arbetstränat hos oss. Under året har all personal gått läkemedelsutbildning och alla har fått utbildning av dietist i livsmedelshygien. Två personal har gått utbildning i förflyttningsteknik. All personal har lärt sig dokumentation i Magna Cura. Under året har all personal gått läkemedelsutbildning. Ett nytt hygienombud har utbildats under året och tre personal har gått extra utbildning i livsmedelshygien. Några i personalen har gjort utbildning demens ABC via demenscentrum på nätet. Medarbetarundersökning 2013 med en svarsfrekvens på 79 % visar på ett NMI i genomsnitt på 73 % och sammanfattningsvis är det ett bättre resultat än tidigare mätning EKONOMI Sjuklöner och timlöner är höga. Ingen budget för vårdkrävande kunder och samordnare Beläggningarna har varit lägre vissa perioder beroende på inflyttningsfördröjningar på grund av renovering av rummen. Personalens medelålder är ganska hög på Gamletulls äldreboende. Trots detta är budgeten i balans. Enhetschef: Ingela Högberg Ansvarig chef: Ingela Högberg Objekt: Gamletull 230* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % Fyllnad Övertid OB-tillägg % Semesterlön % Sjuklön % Timlön % varav huvudsemester juni-aug -453 SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 14,33 Antal platser: 16 Antal tillsvidareanställda: 18 Kostnad/plats: kr varav män: 0 Budget / plats kr varav kvinnor: 18 Antal tomma dagar hittills: 109 Antal timvikarietimmar senaste mån: Beläggning: 97% Antal timvikarietimmar hittills: Långtidsfriska: 33% Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr 34 Särskilt boende

41 Hemgården Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 23 varav korttid 0 varav gruppboende 8 Antal avdelningar 2 Antal tillsvidareanställda (dag och natt) 25 varav undersköterskor 17 varav vårdbiträden 8 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 19,51 Beläggningsprocent 96 KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Enligt den nationella kundundersökningen är kunderna på Hemgården till 90 % nöjda med hjälpen i sin helhet. Samtliga genomförandeplaner har lagts in i Magna Cura och uppdaterats. All social dokumentation sker också i Magna Cura. Vi har uppnått våra mål med påverkansbara meningsfulla vardagliga aktiviteter genom att kunderna har varit med och påverkat urvalet och utformringen av aktiviteter. Avvikelse rapporteras och diskuteras på alla teamträffar som hålls 30 minuter varannan vecka. Vi har arbetat med att öka trivseln vid matsituationen genom att verka för en lugn och rofylld matsituation och genom att duka festligt vid helg och högtider. Två nattfastemätningar har gjorts under året och resultatet visar på en sänkning av nattfastan. Vi arbetar aktivt med Senior Alert där åtgärdsplaner diskuteras och upprättas på teamträffar. Samtliga medarbetare har genomgått demens ABC. Vi arbetar aktivt med BPSD-registret där alla kunder på demensenheten är skattade och åtgärdsplaner diskuteras och upprättas på teamträffar. Alla kunder har fått en läkemedelsgenomgång av sjuksköterska och läkare i samband med teamträff. Två följsamhetsmätningar har gjorts under Resultatet visar en förbättring från föregående mätningar. I maj 2013 genomfördes en vårdhygienisk inspektion av Peter Johansson, hygiensjuksköterska. Verksamheten fick godkänt med några förbättringsförslag som är genomförda. Riktlinjer för basal vårdhygien är kända i verksamheten och har gåtts igenom på teammöte av enhetschef och sjuksköterska. Överenskommelseblanketten gällande basala hygienrutiner har fyllts i av samtliga medarbetare och förvaras i deras akter. Information till närstående och kunder sker förutom vid samtal också via fotografier och text i Hemsidan. Nytt larmsystem har installerats med utbildning till samtlig personal. Extra utbildning till tre personal som larmansvariga har också genomförts. Värdighetsgarantierna har gåtts igenom med samtlig personal på APT. PERSONAL I det fortlöpande värdegrundsarbetet har vi arbetat med individuell KLIV-handledning. Samtlig personal har också deltagit i en heldag med teambuilding och lunch. En arbetsmiljöriskbedömning är genomförd hos samtliga kunder och uppdateras kontinuerligt. Prevents checklista för systematisk arbetsmiljö har gåtts igenom under hösten Särskilt boende 35

42 För att minska sjuktalen har rehabutredningar startats och kontakt med Previa har gjorts genom uppdragsbeskrivningar. En personal har gått utbildning till förflyttningsombud, två personal har gått senior alert utbildning, två personal har utbildats till BPSD-administratörer och två personal har utbildats till SoL-dokumentationsombud. En arbetsplatsförlagd teoretisk och praktisk brandutbildning har genomgåtts. Samtlig personal har under våren genomgått utbildning i livsmedelshygien. Vi har inte haft några praktikanter i verksamheten förutom från vård- och omsorgsprogrammen. Inga examensarbeten är skrivna med anknytning till verksamheten. EKONOMI Hemgården haft höga sjukkostnader under året, en del korttidsfrånvaro och ett flertal långtidssjukskrivna. Vi har i vissa fall nollersatt och/eller kortat arbetspass för att balansera budgeten. Vid ett flertal tillfällen har det varit svårt att få in timvikarier och det har medfört övertidskostnader. Vi har haft extra kostnader för vårdkrävande kunder. Enhetschef: Susanne Rückert Ansvarig chef: Susanne Rückert Objekt: Hemgården 231* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % Fyllnad Övertid OB-tillägg % Semesterlön % Sjuklön % Timlön % varav huvudsemester juni-aug -507 SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 19,51 Antal platser: 23 Antal tillsvidareanställda: 30 Kostnad/plats: kr varav män: 2 Budget / plats kr varav kvinnor: 28 Antal tomma dagar hittills: 327 Antal timvikarietimmar senaste mån: 816 Beläggning: 96% Antal timvikarietimmar hittills: Långtidsfriska: 40% Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr 36 Särskilt boende

43 Krusbäret Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 40 varav korttid varav gruppboende Antal avdelningar 4 Antal tillsvidareanställda (dag och natt) 39 varav undersköterskor 38 varav vårdbiträden 1 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 31,04 Beläggningsprocent 98 KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Andelen nöjda/mycket nöjda kunder på Krusbäret 2013 är enligt Socialstyrelsens årliga brukarundersökning 96 %. Ett hembesök föregås alltid av kontaktpersonen då en ny kund flyttar in på Krusbäret. Samtliga kunder vet vem som är sin patientansvariga sjuksköterska vid inflyttning. Samtliga kunder har en aktuell genomförandeplan som har följts upp var 6:e månad eller som har reviderats vid behov. Ankomstsamtal sker med varje nyinflyttad kund. Utöver det har vi erbjudit 25 brytpunktsamtal som är ett samtal där läkare, sjuksköterska, kontaktperson och enhetschef samtalar kring kundens hälsosituation och där professionerna tillsammans med kund och anhöriga planerar för en så optimal vård och omsorg som möjligt. Teamträffar sker var tredje vecka där baspersonal, sjuksköterska, rehabpersonal samt enhetschef deltar. Samtliga kunder är registrerade i Senior Alert. Krusbäret har arbetat aktivt med aktiviteter och social samvaro. Bland annat finns en lokal aktivitetsgrupp som utarbetar aktivitetsprogram som distribueras till kunderna varje månad. Krusbäret har under året arbetat med att sätta guldkant på måltidsupplevelsen genom att bland annat skapa en trivsam måltidsmiljö. På samtliga APT under året har vi haft en stående punkt värdegrund där vi har diskuterat och reflekterat över hemvårdsförvaltningens värdegrundsmening samt pratat kring de etiska dilemman som personal möter i sitt dagliga arbete. Samtliga kunder har genomgått läkemedelsgenomgångar som har letts av patientansvarig läkare. 100 % av de aktuella kunderna är registrerade i det palliativa registret. Två följsamhetsmätningar är gjorda under året. De lokala läkemedelsrutinerna är uppdaterade för år Brandskyddstillsyn maj 2013 som visar på gott systematiskt brandskyddsarbete. Dock skall rökdetektorer installeras i varje lägenhet. Rikshem arbetar med en åtgärdsplan för detta. Under året haft genomgång på ett APT kring livsmedelshygien samt egenkontrollprogrammet. PERSONAL Krusbärets NMI för 2013 är 78. Tillsammans med arbetsplatsombudet har en riskinventering kring arbetsmiljöarbetet gjorts. Det finns en stående punkt om arbetsmiljön på APT:s dagordning. Verksamheten är generös med hjälpmedel som kan underlätta för baspersonalen i sitt dagliga arbete. I verksamhetsmålen för året har det funnits en punkt som berör det egna ansvaret till att bidra till ett gott arbetsklimat vilket kan ha påverkat andelen långtidsfriska som är 56 %. Krusbäret har en låg personalomsättning. Under 2013 har en personal avslutat sin anställning och det har varit fyra pensionsavgångar. Särskilt boende 37

44 32 personal har genomgått läkemedelsutbildning. Fyra förflyttningsombud har genomgått utbildning och har sedan implementerat kunskaperna i verksamheten. Två personal har slutfört utbildning i omvårdnadslyftet kring demens och psykiatri. Datoriserad dokumentering har implementerats i verksamheten av fyra dokumentationsombud. Vi har haft tre prova på jobbare och fem praktikanter. EKONOMI Budgeten för Krusbäret går med ett överskott, delvis beroende på att samordnarbudgeten var utlagd för helåret 2013 men tillträdde inte förrän i maj månad. Vi har under året haft låga sjukskrivningskostnader. Enhetschef: Tomas Gustavsson Ansvarig chef: Tomas Gustavsson Objekt: Krusbäret 233* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % Fyllnad Övertid OB-tillägg % Semesterlön % Sjuklön % Timlön % varav huvudsemester juni-aug -798 SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 31,54 Antal platser: 40 Antal tillsvidareanställda: 38 Kostnad/plats: kr varav män: 1 Budget / plats kr varav kvinnor: 37 Antal tomma dagar hittills: 340 Antal timvikarietimmar senaste mån: Beläggning: 98% Antal timvikarietimmar hittills: Långtidsfriska: 56% Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr 38 Särskilt boende

45 Verksamhetsfakta särskilt boende: Kvarnlyckan Antal lägenheter 60 varav gruppboende 0 Antal avdelningar 5 Antal tillsvidareanställda (dag och natt) 58 varav undersköterskor 38 varav vårdbiträden 18 varav samordnare 1 varav ekonomibiträde 1 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 43,88 Beläggningsprocent 98 KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Två följsamhetsmätningar har gjorts på Kvarnlyckan under Den ena gjordes i maj och den andra i september. Resultatet redovisas av observatörer på respektive avdelning och enhetschef. I maj 2013 genomfördes en vårdhygienisk inspektion av Peter Johansson, hygiensjuksköterska. Peter gav Kvarnlyckan betyget med beröm godkänt. Riktlinjer för basal vårdhygien är kända i verksamheteten och har bland annat gåtts igenom på teammöte av enhetschef och sjuksköterska. Överenskommelseblanketten gällande basala hygienrutiner har fyllts i av samtliga medarbetare och förvaras i deras akter. Dokumentet hygienrond används och har gåtts igenom av Emma Palmqvist i maj Teamträff: Varannan vecka träffas sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, vårdpersonal från respektive avdelning och enhetschef för att gå igenom förändringar hos kunderna, avvikelser och lyfta aktuella ärenden för att finna förbättringsåtgärder. En ny rutin för dessa teammöten togs fram av enhetschefen i september På Kvarnlyckans äldreboende har samtliga kunder registrerats i Senior Alert. Dock kommer Kvarnlyckan ingå i pilotprojekt med syfte att stärka upp och strukturera upp arbetet ytterligare kring Senior Alert och teamträffar. Den 27 november var Zoltan Köhalmi, utvecklingsledare till Kvarnlyckan och höll i ett nystartsmöte av Senior Alert. PERSONAL En arbetsmiljöriskbedömning är genomförd hos samtliga kunder. Denna uppdateras av personalen vid behov på avdelningsmötet som är var femte vecka och resulterat i en rad förbättringsåtgärder. Tillsammans med enhetschefen har åtgärder vidtagits hos de kunder där det bedömts nödvändigt. Prevents checklista för systematisk arbetsmiljö har gåtts igenom under hösten För att minska sjuktalen har kontakt av enhetschef tagits med Previa. Den 10 december 2013 hålls ett uppstartsmöte där diskussionen tar sin utgångspunkt i vilken hjälp vi kan få från Previa för att minska sjuktalen samt vilka åtgärder som vi tillsammans kan vidta för att minska sjuktalen på Kvarnlyckan. Den 16 december kom även Magnus Möller och höll i en inspirationsföreläsning där han bland annat diskuterade kommunikation i våra verksamheter. För att säkerhetsställa att alla våra kunder har en genomförandeplan samt för öka kompetensnivån hos personal har extra utbildningsinsatser genomförts i social dokumentation. Maria Skoglösa, utvecklingsledare, har vid fem tillfällen varit ute på Kvarnlyckan och träffat samtliga personalgrupper för genomgång av Magna Cura Särskilt boende 39

46 utsågs 6 dokumentationsombud som har gått utbildning. Extra utbildningsinsatser har även genomförts vad det gäller Senior Alert och den 5 november 2013 var sju personal på en heldagsutbildning. Vi har just nu ett vårdbiträde som håller på att läsa till undersköterska. En personal kommer under 2014 att påbörja sin validering för att bli undersköterska. Två undersköterskor genomgår en fördjupande kurs i psykiatri och demenssjukdom. Vi har under året haft cirka tio elever från vård- och omsorgsprogrammet dock inga andra elever eller praktikanter. Heller har inget examensarbete gjorts på Kvarnlyckan under 2013 EKONOMI Kvarnlyckan kommer för kalenderåret 2013 redovisa ett överskott. En anledning till detta är att vi fått höjd personaltäthet. Dock har Kvarnlyckan haft höga sjukkostnader under året, mycket korttidsfrånvaro och fortsatt några långtidssjukskrivna. Under semesterperioden har vi även haft relativt hög sjukfrånvaro hos semestervikarierna. Vi har i vissa fall nollersatt och/eller kortat arbetspass för att balansera vår budget, främst gäller detta städet och poolen, som består av personal som roterar efter vårdtyngd. Vi har haft höga kostnader för extra vårdkrävande kunder. Samordnaren arbetar fortlöpande i dialog med enhetschefen med att hålla Kvarnlyckans inköp i balans så att de på inget sätt överskider behovet. Enhetschefer: Emma Palmqvist Martin Persson (vik) Ansvarig chef: Emma Palmqvist, Martin Persson Objekt: Kvarnlyckan 222* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % Fyllnad Övertid OB-tillägg % Semesterlön % Sjuklön % Timlön % varav huvudsemester juni-aug SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 43,88 Antal platser: 60 Antal tillsvidareanställda: 58 Kostnad/plats: kr varav män: 0 Budget / plats kr varav kvinnor: 58 Antal tomma dagar hittills: 324 Antal timvikarietimmar senaste mån: Beläggning: 98% Antal timvikarietimmar hittills: Långtidsfriska: 38% Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr 40 Särskilt boende

47 Olsgårdens äldreboende / Bäckagårds äldreboende, avd Olsgården Verksamhetsfakta särskilt boende: Inom parantes anges avdelning Olsgården på Bäckagård Antal lägenheter 38 (20) varav korttid varav gruppboende Antal avdelningar 2 (1) Antal tillsvidareanställda (dag och natt) 36 (21) varav undersköterskor 25 (13) varav vårdbiträden 11 (8) Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 30,03 (16,07) Beläggningsprocent 62 From 2 maj 2013 hade vi intagningsstopp på Olsgården på grund av den planerade flytten till Bäckagård. Våren och sommaren fortsatte sedan planeringen, för att flytten skulle bli så bra som möjligt och att våra kunder skulle känna trygghet. På Bäckagård avdelning Olsgården är det 20 platser. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Under våren 2013 informerades kunder och närstående om flytten. Vår ambition var att kunderna skulle känna trygghet och att så många som möjligt av personalen skulle erbjudas följa med. Detta var också en önskan från våra kunder och närstående. I juni hade all personal möjlighet att komma på studiebesök för att lära känna lokalerna. En dag i veckan åkte enhetschefen och någon personal till Bäckagård för att säkra upp verksamheten tills kunderna skulle komma. Närstående inbjöds till Öppet hus den 9 augusti för att se hur verksamheten skulle bli. Vi flyttade sedan en avdelning per dag och det var viktigt att ordinarie personal fanns på plats när kunderna kom. Vi försökte att kunderna i möjligaste mån fick behålla sin kontaktperson. Under året har samtliga genomförandeplaner lagts in i Magna Cura. All social dokumentation sker också där. Vi har aktivt arbetet med Senior alert och under sista halvåret också med Palliativa registret. Två hygienmätningar är genomförda, resultatet är känt och vi håller på att arbeta med riskerna. Vi har också mätt nattfasta enligt rekommendationer. Kontanta medel hanteras enligt nuvarande policy och enhetschefen gör årliga men också oplanerade kontroller. Avvikelse rapporteras och diskuteras på alla teamträffar. Teamträffar hålls varannan vecka. Vi kan tyvärr inte visa något resultat från äldreenkäten då Olsgården har för få kunder. Under de månader som verksamheten varit på Bäckagård avd Olsgården har vi frågat närstående och kunder hur de upplevt flytten. De flesta har varit positiva och upplevt tryggheten med känd personal som det viktigaste. Vid adventskaffet framkom att närstående och kunder upplevt att flytten gått bättre än de förväntat sig. Information till närstående och kunder sker förutom vid samtal också via brev, fotografier och Olsgårdsnytt Våra mål med aktiviteter och socialsamvaro har vi uppnått. PERSONAL I samband med omorganisationen fick personalen möjlighet till både grupp och enskilda samtal med Previa och HR. Medarbetarna på Olsgården har arbetet där länge och oron var stor inför förändringen. Det mest negativa har varit pendelavståndet och splittrade Särskilt boende 41

48 arbetsgrupper. Samtlig personal fick önska placering och önskningarna kunde till stor del uppfyllas. Målet var att alla skulle ges möjlighet att påverka sin placering. Samarbetet med Kommunal startade tidigt på våren. Som hälsofrämjande åtgärd erbjöds samtliga medarbetare en föreläsning i arbetsglädje. Vi hade också en avslutningsfest för att avtacka de medarbetare som gick i pension eller till andra verksamheter. En personal går validering. En personal har gått utbildning till förflyttningsombud, tre personer gått senior alert utbildning och två har utbildat sig till hygienombud. Två studenter har genomfört en studie om chefens betydelse inom äldrevården. Rehabutredningar har gjorts efter gängse regler. Då det varit ett turbulent år har vi ägnat mycket tid till den psykosociala arbetsmiljön. EKONOMI Redan i januari började vi nerdragning av personal för att möta det minskade vårdbehovet på Olsgården. Flytten har gått smidigare och snabbare än planerat vilket också innebär att vi under 2013 går med ett överskott. Kostnaden för flytt, ny larm och andra omkostnader kommer att särredovisas. Vi hade även personal kvar på Olsgården till och med den 15 september för att vara behjälpliga med allt arbete inför nedläggningen. Enhetschef: Gudrun Lundgren Ansvarig chef: Gudrun Lundgren Objekt: Olsgården , , ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön Sjuklön Timlön varav huvudsemester juni-aug -737 SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 30,09 Antal platser: 32 Antal tillsvidareanställda: 22 Kostnad/plats: kr varav män: 1 Budget / plats kr varav kvinnor: 21 Antal tomma dagar hittills: Antal timvikarietimmar senaste mån: Beläggning: 62% Antal timvikarietimmar hittills: Långtidsfriska: 38% Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr 42 Särskilt boende

49 Pålsbo Äldreboende Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 48 varav korttid 0 varav gruppboende 16 Antal avdelningar 6 Antal tillsvidareanställda (dag och natt) 52 varav undersköterskor 42 varav vårdbiträden 10 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 40,71 Beläggningsprocent 98 KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Målet att all dokumentation skall ske i Magna Cura och att alla kunder skall ha en uppdaterad genomförandeplan har uppnåtts. Arbete med att utveckla och förfina innehållet i genomförandeplanerna pågår. Detta för att höja kvaliteten ytterligare på den individuella vården och omsorgen och att ha ständigt pågående diskussion utifrån/kring kultur och värderingar. Målet att erbjuda kunderna meningsfulla och individuella aktiviteter har uppnåtts delvis. Musikstunder, filmvisning och gemensamma fikastunder är exempel på gemensamma aktiviteter som genomförs regelbundet på alla enheter. Handtaget används flitigt och kommer varje vecka och ger flera kunder värdefull utevistelse och/eller pratstunder. Under året har vi haft ett utökat samarbete med Svenska Kyrkan i form av regelbundna andakter/mässor som hålls i enheternas gemensamma TV-rum. Demensenheterna har haft egen andakt där endast boende på dessa enheter kunnat delta. Anhörigträffar har genomförts på samtliga avdelningar under året. Målet att höja måltidkvaliteten har uppnåtts bland annat genom guldkantsmåltiderna och dukning med finporslin på helger och högtidsdagar. Matborden i enheternas kök pyntas med färska snittblommor varje fredag för ytterligare höja måltidsupplevelsen. Kostnaden belastar Guldkantskontot. Ny belysningsarmatur har köpts in för att ytterligare höja trivseln i enheternas TV-rum och kök, även detta genom guldkantspengarna. Nya scheman upprättades under våren för samtlig personal bortsett från nattetid. På demensenheterna togs all flytande tid bort i syfte att förbättra kontinuiteten. Detta har gett resultat. Regelbundna teamträffar minuter varannan vecka där bland annat avvikelser diskuteras på samtliga avdelningar. Teamträffarna genomförs även om inte alla professioner deltar. BPSD-administratörer har utbildats under året och med sitt arbete gjort att vi uppnått målet att riskbedöma och upprätta handlingsplaner för samtliga boende på demensenheterna. Detta har lett till förbättrad kvalitet i arbetet med flera av de dementa kunderna som i sin tur resulterat i minskad oro, minskning av medicinering och minskat vandringsbeteende. Uppföljning och förbättring av hygienrutiner i tvättstugorna och förråden på samtliga våningsplan. Åtgärder gjorda i form av tydlig uppdelning ren/oren sida. Nyordning i samtliga förråd och förbättrade rutiner kring varubeställningar. Följsamhetsmätningar gjorda av både dag- och nattpersonal med förbättrat resultat mot tidigare. Dock finns fortfarande utrymme för ytterligare förbättring. All personal använder sedan i september arbetskläder via leasingavtal. Registrering av samtliga kunder i Senior Alert. Målet att alla skall ha en handlingsplan är dock inte uppnått på alla avdelningar. Särskilt boende 43

50 PERSONAL Under våren pågick ett samarbete/projekt med företaget Schemagi i syfte att skapa nya och förbättrade scheman för samtliga medarbetare utom nattetid. Målet att komma ifrån de delade passen uppnåddes inte. Målet med rättvisare fördelning av flytande tid uppnåddes dock samt ökad kontinuitet. Rehabsamtal med samtliga medarbetare med upprepad sjukfrånvaro har genomförts. Åtgärder i form av arbetsträning, anpassade scheman och arbetsprövning på annan avdelning har skett. Tre praktikanter har under året varit på Pålsbo äldreboende. Under sommaren tog vi emot 15 ungdomar från sommarkraft som fungerade mycket bra och var en tillgång för verksamheten. Kompetenshöjning i form av föreläsning i demens samt handledning för personal på demensenheterna har genomförts. Föreläsning i stresshantering för fyra av enheterna. Utbildning för nya och gamla lyft- och förflyttningsinstruktörer liksom föreläsning i livsmedelshygien för kostombud. Föreläsning i läkemedel för äldre genomförd för de som inte tidigare gått denna. Friskvårdsaktiviteter i form av bowling och middag. EKONOMI Höga kostnader för långtidssjukskrivningar påverkar resultatet negativt. Pålsbo har under året haft hög vårdtyngd och kostnader för vårdkrävande vårdtagare under en lång period. Detta har också påverkat resultatet negativt. Utbetalning av sparade semesterdagar för långtidssjukskriven personal och för personal som avslutat sin anställning genererar även det ett minus. Höga kostnader för larmutrustning samt hyra för medicintekniska hjälpmedel som måste finnas på ett äldreboende. Enhetschef: Christina Stohr Ansvarig chef: Christina Stohr Objekt: Äldreboende Pålsbo 215* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % Fyllnad Övertid OB-tillägg % Semesterlön % Sjuklön % Timlön % varav huvudsemester juni-aug SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 40,71 Antal platser: 48 Antal tillsvidareanställda: 53 Kostnad/plats: kr varav män: 5 Budget / plats kr varav kvinnor: 48 Antal tomma dagar hittills: 359 Antal timvikarietimmar senaste mån: Beläggning: 98% Antal timvikarietimmar hittills: Långtidsfriska: 33% Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr 44 Särskilt boende

51 Slottsparkens Äldreboende Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 57 varav korttid 5 varav gruppboende 12 Antal avdelningar 8 Antal tillsvidareanställda (dag och natt) 63 varav undersköterskor 57 varav vårdbiträden 6 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 49,87 Beläggningsprocent 98 KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Två följsamhetsmätningar är genomförda under året. Ombuden har fått tillbaka resultatet och därefter gått igenom med gruppen. Riktlinjerna för basal vårdhygien har gåtts igenom under året och är kända i verksamheten. Slottsparken har haft Calicivirus under våren. Har hanterats enligt riktlinjerna. Läkemedelsgenomgångar har erbjudits samtliga kunder. Lokala anvisningar för läkemedelshantering vid Slottsparken uppdaterades under oktober månad, efter läkemedelsinspektion. Slottsparken har åtta ombud i Senior Alert. Registreringar på samtliga kunder har gjorts. Uppföljningar pågår. Två ombud för BPSD finns. Samtliga kunder är registrerade, uppföljningar pågår. Samtliga kunder har genomförandeplaner och all social dokumentation sker i Magna Cura. Teamträffar genomförs varannan vecka. Dagordning finns. Nattfastan mäts varje vecka, tas upp på teamträffen för eventuell åtgärd. Avvikelser angående bristande omvårdnad har förekommit under året. Dessa har hanterats och åtgärdats tillsammans med HR. Värdegrunden diskuteras i olika sammanhang och skall genomsyra verksamheten. Två boenderåd har genomförts under året. I samband med dessa har åsikt gällande kost tagits upp och åtgärdats. För övrigt har tre åsikter inkommit. En anonym gällande aktiviteter, en gällande kunds träningsprogram samt anhörigs missnöje över utförande av insatser. Åsikterna har följts upp och åtgärdats. Miljö och hälsa har genomfört livsmedelskontroll under året. Anmärkning på lister i kyl/frys, i övrigt godkända. Stina Grönevall, kostutvecklare har informerat samtlig dagpersonal om livsmedelshygien. Hälsa och miljö har också gjort inspektion av egenkontrollprogrammet. Arbetsmiljöverket har gjort tillsyn av hur vi tar hand om ungdomar mellan år. Detta resulterade i att vi arbetade fram material till Sommarkraft. Godkända i övrigt. Hot/våld-situationer har förkommit under året. För att öka kundsäkerheten på korttidsboendet har ytterligare en personal tillsatts kvällstid. Personalen på demensavdelningarna samt samtliga nattpersonal har haft utbildning i hot och våld samt handledning av demensteamet. Personalen på demensavdelningarna har också gjort BPSD utbildning, webbaserad. Hjälpmedel som används vid förflyttning, liftskenor i taket på demensavdelningarna är inte godkända, dispens tom 31 januari Under tiden skall åtgärd genomföras. Under året har personalen arbetat med guldkantsmenyerna. Utöver detta har dukar, blommor, porslin, choklad, chips, glass, smörgåstårtor inhandlats. Extra personal har satts in så att kunderna har kunnat åka på bland annat restaurangbesök, cafébesök, bondgårdsbesök. Digitalkameror finns på samtliga avdelningar och många foton är tagna. Kunderna erbjuds tre sociala aktiviteter i veckan. En aktivitet har varit att måla. En första kontakt har inletts med Röda korset för att under nästa år kunna erbjuda en aktivitet på varje avdelning. Korttidsboendet startar innan jul. Utevistelse erbjuds minst 1 ggr/vecka. Hantaget har ofta anlitats. PERSONAL Arbetsmiljöriskbedömning är genomförd på samtliga kunder. Uppdateras vid förändring. Systematiskt brandskyddsarbete, checklistor fyra gånger per år. Avstämning med fastighetsägaren en gång per år. Två tillbud under året, rökutveckling vid matlagning. Vi har haft ett aktivt rehabiliteringsarbete. Previa har kopplats in där behov funnits. Samtlig personal har under våren arbetat i grupp med Previa, angående samarbete och konflikthantering. Som hälsofrämjande åtgärd bjöds personalen på lunchbuffé Särskilt boende 45

52 innan sommaren och under hösten på en massage. NMI visade på ett resultat av i genomsnitt 76. Samtliga grupper har gått igenom materialet samt Prevents checklista. Detta kommer att resultera i handlingsplaner som skall skrivas vid APT i februari Tio förflyttningsombud har under året fått vidareutbildning. Sex personal har gått brandutbildning. 34 personer har fått utbildning i Bemötande självskydd. Dessa 34 personer har också fått handledning av demensteamet. Åtta personer har gått anhörigombudsutbildning. Två personer har gått BPSD-utbildning. Två personer har varit i Varberg på nätverksträff. Fyra personaer har varit på läsombudsträff. 16 personer har fått utbildning i tugg och sväljsvårigheter. 16 personer har fått utbildning av Anticimex i livsmedelshygien. Slottsparken har haft en prova på-anställning under året. 16 ungdomar Sommarkraft. EKONOMI Prognosen visar på ett underskott. Vårdtyngden har under året varit och är hög. Detta har resulterat i att vi har fått tillsätta personal utöver schema och inte kunnat nolla någon frånvaro. Sjuklönerna har minskat jämfört med föregående år men är trots det höga. Det har under året varit många operationer, en del med komplikationer med sjukskrivningar som följd. Höga timkostnader på grund av frånvaron. Vi har arbetat aktivt med rehab arbetet. Det har också varit en del frånvaro på vikariesidan. Hög medelålder har gett höga semesterlöner. För utbildningar i hot och våld har inte funnits någon budget. Enhetschefer: Irene Gunnarsson Nancy Naess Ansvarig chef: Irene Gunnarsson, Nancy Naess Objekt: Slottsparken 213* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % Fyllnad Övertid OB-tillägg % Semesterlön % Sjuklön % Timlön % varav huvudsemester juni-aug SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 49,87 Antal platser: 57 Antal tillsvidareanställda: 63 Kostnad/plats: kr varav män: 3 Budget / plats kr varav kvinnor: 60 Antal tomma dagar hittills: 280 Antal timvikarietimmar senaste mån: Beläggning: 98% Antal timvikarietimmar hittills: Långtidsfriska: 58% Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr 46 Särskilt boende

53 Soldalens Äldreboende Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 32 varav korttid 0 varav gruppboende 6 Antal avdelningar 4 Antal tillsvidareanställda (dag och natt) 38 varav undersköterskor 26 varav vårdbiträden 11 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 38 Beläggningsprocent 95 KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Vi har arbetat med att förbättra hygiensäkerheten och vid en granskning fick vi goda resultat. Personalen har fått underteckna hygienkontrakt. Vi har utökat våra följsamhetmätningar till att även inkludera nattpersonal som var ett av våra mål Vi har påbörjat en form av verksamhetsutveckling där vi kommer att göra Soldalen ännu mer personligt. Vi kommer att tydliggöra vår verksamhet, vad vi erbjuder kunderna, vem som är kontaktperson m.m. Vi har förbättrat matutbudet speciellt gällande frukosten. Vi har också satsat på att förbättra måltidsmiljön för våra kunder. Vi har boenderåd där kunder och anhöriga har möjlighet att påverka sitt boende. Vårt huvudmål för 2013 är teamarbete för hög kvalitet. Alla skall veta sin roll för att ge våra kunder den bästa omvårdnad. Inget skall falla mellan stolar och alla ska ta ansvar. Vi har fått mycket goda siffror i kundenkäten och vi kommer att arbeta vidare på att all personal tar ansvar och ser till att kunden får en god service. Värdegrund är också ett stort delmål och det är glädjande att kunderna svarade 100 % att det får ett bra bemötande. Den siffran ska vi behålla. All dokumentation sker i Magna Cura av all personal. PERSONAL Vi har en hög korttidssjukfrånvaro som till viss del beror på kroniska sjukdomar. Jag arbetar med detta genom att prata med personerna som är sjuka samt genomför rehabiliteringsutredningar, remisser till Previa m.m. Vi arbetar med Prevent arbetsmiljöchecklista för att identifiera förbättringsområden. Det finns möjlighet och tid för reflektion varje dag. Vi träffas tillsammans varje dag på förmiddagarna och dricker kaffe. Ett bra forum för att och höra hur medarbetarna har det och mår. Jag som chef arbetar mycket nära mina medarbetare och vi har mycket kontakt. Jag arbetar mycket med feedback och verbal uppmuntran. Enhetschefens kontor är flyttat så att det är mitt i verksamheten och det har uppfattats som positivt av kunder, personal och anhöriga. Personalen har genomfört en medarbetarenkät och den visade goda resultat. Personalen trivs med arbete och chef. Det visar dock att den fysiska arbetsmiljön gärna hade fått vara bättre. Vi har trånga utrymmen och det gör det mer tungarbetate arbetet lite tyngre. Vår personal har haft möjlighet till kompetensutvecklingsinsatser. BPSD har en person genomfört, Senior Alert fem personer, Brandutbildning fem personer, läkemedel två personer (alla fick erbjudande om att gå), enhetschef genomför nationell värdegrundsutbildning för chefer, två personer har gått avropsutbildningen. Vi har haft två praktikanter under året. Särskilt boende 47

54 EKONOMI Vi redovisar ett underskott på cirka 600 kkr trots att vi har dragit ned motsvarande 0,71 tjänst på dagtid vilket motsvarar 280 kkr. Vi har höga kostnader för sjukfrånvaro och timlöner. Våra kunder som har kommit till oss under året har många varit väldigt sjuka. Vi har haft 25 kunder som har avlidit under året och det har påverkat möjligheten till att nollersätta i verksamheten samt att det har en negativ effekt på beläggningsstatistiken. Det har varit svårt att få kunderna att välja Soldalen som boende då det har stundatals funnits andra alternativ. Många vill ha ett rum på ca 25 kvm, eget badrum med dusch och det kan vi inte erbjuda. Soldalen är ett gammalt boende och är i stort behov av reparationer av larm, sängar, m.m. Vi har behövt bygga om ett badrum för att kunden inte kunde använda det på grund av utrymmesskäl. Vi har inga fasta liftar så de behöver flyttas och besiktigas varje gång de skall tas i bruk. Vi har en städtjänst som inte har varit budgeterad på 160 kkr. För att nå balans nästa år så kommer vi att arbeta med årsarbetstiden. Samordnaren kommer att föra saldolistor så att ingen ska hamna för mycket minus eller plus. Enhetschef: Sara Libera Ansvarig chef: Sara Libera Objekt: Soldalen 214* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % Fyllnad Övertid OB-tillägg % Semesterlön % Sjuklön % Timlön % varav huvudsemester juni-aug -842 SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 26,86 Antal platser: 32 Antal tillsvidareanställda: 37 Kostnad/plats: kr varav män: 1 Budget / plats kr varav kvinnor: 36 Antal tomma dagar hittills: 363 Antal timvikarietimmar senaste mån: Beläggning: 95% Antal timvikarietimmar hittills: Långtidsfriska: 34% Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr 48 Särskilt boende

55 Vidablick Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 55 varav korttid varav gruppboende 16 Antal avdelningar 4 Antal tillsvidareanställda (dag och natt) 58 varav undersköterskor 39 varav vårdbiträden 16 varav ekonomibiträde 3 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 43,09 Beläggningsprocent 88 KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Öppnade en ny demensavdelning med 10 platser på avdelning 1 som vi numera kallar Solrosen. Samtlig dag och nattpersonal fick en halvdags utbildning i demens som demensteamet Rita Löfstedt och Roine Abrahamsson höll i. Riktlinjer för den basal vårdhygien är kända i verksamheten och har varit uppe på APT. Hygiensjuksköterskan Peter Johansson har även utbildat två av grupperna i basal vårdhygien vilket vi fortsätter med i övriga grupper våren Överenskommelseblankett har fyllts i av samtliga medarbetare. Följsamhetsmätningar görs två ggr/år och resultatet redovisas på APT där vi också fortsättningsvis måste arbeta med riskerna. Under året har samtliga genomförandeplaner lagts in i Magna Cura. All social dokumentation sker också där. Vi arbetar med Senior Alert men det har gått trögt och vi har en bit kvar att arbeta med. Har 6 ombud. Vi arbetar med BPSD-registret vilket har fungerat bra och alla kunder är skattade med vidtagna åtgärder. Har 2 ombud på demensavdelningarna. Avvikelser rapporteras och diskuteras på alla teamträffar. Teamträffar hålls varannan vecka i 30 min/avd. Våra mål med aktiviteter och samvaro har vi till stor del uppnått men något vi måste fortsätta att förbättra. PERSONAL Som hälsofrämjande åtgärd erbjöds samtliga medarbetare en föreläsning i arbetsglädje. Rehabutredningar görs och i vissa fall tas kontakt med Previa. Fyra personal går validering. Fyra undersköterskor går fördjupning i psykiatri och demens. Fem förflytningsombud har fått utbildning. Två studenter har genomfört en studie om chefens betydelse inom äldrevården. En arbetsmiljöriskbedömning är genomförd hos samtliga kunder och uppdateras kontinuerligt. Prevents checklista för systematisk arbetsmiljö har vi gått igenom. I våras var Arbetsmiljöverket här för att kontrollera hur vi tar hand om ungdomar mellan år. Vid tillsynen var en sommarkraft och en timanställd med på mötet som var mycket positivt och personalen tyckte att allt fungerat mycket bra och att de blivit väl mottagna. Den enda synpunkten var att handledare ska utses till ungdomar inom sommarkraft. Har även två personer som är anställda på så kallade nystartsjobb. Särskilt boende 49

56 EKONOMI Vi har kunnat nollersätta eftersom vi haft låg beläggning och på så vis redovisar vi ett överskott för Under året har vi haft stor korttidsfrånvaro och det har medfört höga sjuklönekostnader. Har även höga kostnader för vårdkrävande kunder. Har från den 1 september 2013 fått utökad personaltäthet med 3,27 årsarbetare. Enhetschef: Mona-Greta Nord Ansvarig chef: Mona-Greta Nord Objekt: Vidablick 221* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % Fyllnad Övertid OB-tillägg % Semesterlön % Sjuklön % Timlön % varav huvudsemester juni-aug SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 42,22 Antal platser: 55 Antal tillsvidareanställda: 56 Kostnad/plats: kr varav män: 0 Budget / plats kr varav kvinnor: 56 Antal tomma dagar hittills: 839 Antal timvikarietimmar senaste mån: Beläggning: 88% Antal timvikarietimmar hittills: Långtidsfriska: 32% Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr 50 Särskilt boende

57 Hemtjänst Bokslut 2013 Uppgiftslämnare: Maria Sjödahl Ekonom: Catharina Gerdle 12 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Därav avgifter Därav övriga intäkter Lönekostnader Därav övertid Därav OB-tillägg Därav semesterlön Därav sjuklöner Därav timlöner varav tim huvudsemester (jun-aug) Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Därav köp av huvudverksamhet Därav köp av stödverksamhet Därav bilersättningar Därav leasing/bilhyra, bensin Därav reparationer/underhåll Därav telefonkostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat/netto exkl privata utförare Faktaruta Antal bilar: 95 Hemtjänst egen regi antal beviljade tim/mån: Antal åa budget: 649,12 Hemtjänst egen regi antal kunder: Antal tillsvidareanställda: 744 Hemtjänst egen regi antal timmar per kund: 30,6 varav män: 35 varav kvinnor: 709 Långtidsfriska: 38% Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt per mån: Hemtjänst 51

58 Verksamhet: Hemtjänst Bokslut 2013 Driftredovisning Hemtjänsten redovisar ett resultat på kkr år 2013, vilket innebär ett underskott på kkr eller 0,6% avvikelse mot budget. Antalet hemtjänsttimmar var totalt för Budgeten har fördelats månadsvis efter schablontimmar med timpeng enligt LOV. Intäkterna ger ett överskott på ca 8,1 mkr, varav avgifterna för matdistribution och mat på servicehus genererar ett plus på ca 1,6 mkr. Den största delen av avvikelsen beror på den sålda vården som visar ett överskott på ca 6,2 mkr, vilket är ca 1 mkr mer än förra året. Resterande består av övriga intäkter. Lönekostnaderna ligger ca kkr (4,1%) högre än föregående år. Det är timlönerna som ökat mest, ca 10% (4 200 kkr) jämfört med föregående år och grundlönerna har ökat med 1,4%. Övertidskostnaderna är högre än förra året liksom OB-tilläggen som är ca kkr högre än förra året, pga fler helgdagar jämfört med året innan. Semesterlönernas utfall är ca kkr högre än i fjol. Sjuklönerna ligger ca kkr högre än förra året och redovisar ett underskott på kkr. De ökade lönekostnaderna beror på stora utbildningsinsatser och mycket tid vid implementering av social dokumentation i Magna Cura, nytt planeringsverktyg (TES) samt arbete i kvalitetsregister såsom BPSD-registret och Senior Alert. Under 2013 har ett antal åtgärder gjorts för att komma i balans med budget. Enhetscheferna har i stor utsträckning sett över scheman, nollersatt och utnyttjat årsarbetstiden för att ersätta vid sjukfrånvaro. Arbete pågår också med att minska sjukfrånvaron genom aktivt rehab- och friskvårdsarbete samt andra hälsofrämjande aktiviteter. Underskottet härleds också till svårigheter att få en hög nyttjandegrad av årsarbetstiden då kundernas behov av insatser sammanfaller på liknande tider dvs morgon, middag och kväll. För att få en resurseffektiv styrning har vi under året infört TES som planeringsverktyg. Under året har också uppföljningsmöten med alla enhetschefer genomförts där hela enhetens resultat följs upp utifrån kvalitet, ekonomi, personal och måluppfyllelse. Ny modell av hemtjänstuppföljning har tagits fram för att lättare kunna följa upp verksamheten och anpassa antal årsarbetare till schablontimmar och utförda timmar. Totalt redovisas en budgetavvikelse på kkr för lönekostnader. Lokalkostnader Som lokalkostnader redovisas främst hyreskostnader för servicehus och grupplokaler samt kostnader för vaktmästartjänster. Kostnaderna redovisar ett marginellt överskott på 28 kkr. Övriga kostnader är kkr jämfört med kkr året före och redovisar ett minus på -244 kkr. Avvikelsen beror bland annat på dubbla abonnemangskostnader för telefoner under några månader i och med övergång till ny operatör (ca -450 kkr). Bilkostnaderna överskrider budgeten med ca 300 kkr, till stor del pga reparationskostnader. Hemtjänsten har utfört insatser hos ett par kunder hos Socialförvaltningen (som Hemvårdsförvaltningen beviljat) vilket kostat 485 kkr. Detta vägs delvis upp av att kostnaderna för köp av stödverksamhet redovisar ett plus jämfört med budgeten. 52 Hemtjänst

59 Centrala objekt Hemtjänst enhetschefer Hemtjänst serviceassistent Hemtjänst gemensamt Hemtjänst tvätt/bäddpaket Hemtjänst outhyrda servicelägenheter Hemtjänst Bostadshotellet Flintlåset Hemtjänst manuell tidsregistrering Hemtjänst vinterkräksjuka Hemtjänst kryssdagar Hemtjänst vårdkrävande Hemtjänst särskilt vårdkrävande Hemtjänst handledarutbildning Hemtjänst huvudhandledare Hemtjänst gemensam matdistribution Hemtjänst restaurangverksamhet Guldkantsmåltider servicehus Guldkantsmåltider hemtjänstgrupper Anhöriganställningar Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse Jämfört med budget ,5% ,7% ,0% ,9% ,7% ,5% ,3% ,7% ,7% Avlösarservice ,7% Summa Centrala objekt ,3% Verksamheten Omsorgsområde Söndrum Omsorgsområde Karl XI Omsorgsområde Västersol/Akvarellen Omsorgsområde Gamletull/Holm Omsorgsområde Getinge/Haverdal Omsorgsområde Oskarström Omsorgsområde Nyatorp/Gustavsfält Omsorgsområde Snöstorp/Vallås Omsorgsområde Simlångsdalen Omsorgsområde Nyhem ,2% ,9% ,5% ,8% ,1% ,9% ,0% ,3% ,5% ,7% Omsorgsområde Linehed/Eldsberga ,5% Summa verksamheten ,5% Servicehus Pålsbo servicehus Karl XI servicehus Akvarellen servicehus Västersol servicehus Begonian servicehus Mossen servicehus Åled servicehus Snöstorp servicehus Ljungblomman servicehus Nyhem servicehus ,3% ,6% ,6% ,6% ,2% ,7% ,4% ,0% ,7% ,1% 109:an servicehus ,4% Summa Servicehus ,4% Servicehus natt Karl XI servicehus natt Ljungblomman servicehus natt ,1% ,8% Nyhem servicehus natt ,5% Summa Servicehus natt ,5% Summa ,6% Hemtjänst 53

60 Hemtjänst gemensamt Uppgiftslämnare: Maria Sjödahl Bokslut 2013 Ekonom: Catharina Gerdle Centrala objekt Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Lönekostnader Därav övertid ( PO) Därav OB-tillägg ( PO) Därav semesterlön (511 + PO) Därav sjuklöner (512 + PO) Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Därav interna köp (4642*) Därav bäddpaket (46434) Därav bilersättningar (552*) Därav leasing/bilhyra, bensin (614*, 626*, 7015) Därav telefonkostnader (681*) Verksamhetens kostnader Periodens resultat/ nettokostnad Hemtjänst

61 Eketånga hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 3 Antal kunder 66 varav män 23 Antal tillsvidareanställda 43 varav män 3 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 32,2 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Riktlinjerna för basal vårdhygien är kända, signerade och har uppdaterats på personalmöte under året. Stina Grönevall har informerat/utbildat personalen om rutiner för livsmedelshygien 3/9 samt 4/9. Värdighetsgarantierna som införts den 1/11 har delgivits samtliga medarbetare och verksamhetens kunder. De lokala läkemedelsrutinerna är kända och uppdaterade. SoL-dokumentationen är datoriserad och personalen har fått utbildning/stöd via sina ombud. Enligt nyligen framtagen statistik så har alla kunder utom tre (avlösarärenden) en gällande genomförandeplan. Arbete pågår för att åtgärda de sistnämnda. Införandet av Senior alert pågår för fullt och tre ombud är utbildade. De håller på att inregistrera de kunder (30 %) som det är gjort riskbedömning på. Åtta av sammanlagt 16 är klara. Målet är att det ska vara klart innan året är slut. Riktlinjerna gällande avvikelsehantering är kända i verksamheten. Samtliga avvikelser registreras i MC efter att de har behandlats på teamträffarna. I Eketånga hemtjänstområde så svarade % av kunderna på blanketten för NKI. 98 % är sammantaget nöjda med hemtjänsten. Det stärker det intryck och de svar jag fått via telefonsamtal (stickprover) med ett antal kunder och dess anhöriga. Förutom detta så har 2 åsikter med beröm inkommit. Det har rört sig om bemötande. Vi ser sammantaget att arbetet under året kopplat till bemötande har gett resultat. I arbetet med guldkant kommer ca 15 kunder att medverka i lussefirande som ett antal personal tagit initiativ till. Under året har även personal medverkat till guldkant i samband med restaurangbesök, fika i trädgården, besök på Västergök, trevlig dukning, plockande utav frukt/bär till mysig fikastund etc. På dessa aktiviteter har kunder medverkat. PERSONAL I medarbetarsamtalen har diskussion förts kring hur var och en kan minska sin frånvaro och arbeta/ta ansvar för sin egen hälsa. Ansvarig för MIF har fortsatt att utbilda/informera om hur vi förflyttar och använder hjälpmedel på bästa sätt. Två personer har gått validering steg 1 och en person validering steg 2. Grupperna har även fått utbildning i genombrottsmetoden. Information och genomgång utav FAS 05 har skett på personalmötestid i december månad. På APT i november har resultatet för NMI redovisats och diskuterats. Handlingsplan kommer att skrivas i början på nästa år. De antal svarande har ökat från 88% under 2011 till 90% under Totalt NMI för Eketånga hemtjänst är 79. All personal har under året fått kompetensutveckling i social dokumentation och TES mobil via sina utbildade ombud. Samordnarna har även fått vidareutbildning i TES web. För att påbörja riskbedömningar/registrering så har tre ombud utbildats i Senior alert. En helkväll för personalen har genomförts på Halmstad teater med buffé och mingel. Tor och David medverkade med tema kring bemötande, jargonger, relationer i grupp samt hur vi ser på varandra. För att kontrollera att alla tagit till sig utbildningarna så går jag dagligen in i MC och TES och gör stickprover av skriven dokumentation och utförd besöksstatistik. Där jag ser att det finns Hemtjänst 55

62 brister återkopplar jag själv eller via kompletterande utbildning av ombuden. Prevent s checklista för arbetsmiljö i hemtjänsten har enligt fastställd rutin gåtts igenom/uppdaterats under hösten. Även krispärmen har uppdaterats med rätt blanketter, namn, telefonnummer etc. EKONOMI Under året har jag medvetet haft fler årsarbetare än vad vårdtyngden kräver. Det mesta utlagt och minimalt med flytande tid. Använt övertaligheten till att främst täcka upp semester, sjukfrånvaro, VAB och övriga ledigheter med. Övrigt inskickat till Bemanningsenheten. Tanken har varit att få ner de stora kostnaderna för timanställda. Området har generellt höga genomsnittstider på utförd tid hos kund. Kundantalet har minskat stort under hösten och schemaomläggning inkl. neddragning av antal årsarbetare (1,6) är gjord from 1 oktober. Ej vikariesatt tre långtidssjukskrivningar sedan oktober fortfarande. Planerat fortsatt arbete med att minska antalet årsarbetare och ny schemaomläggning ska ske under januari februari Enhetschef Björn Svensson Enhetschef: Björn Svensson Objekt: Eketånga 71001;710881; , % 12 1,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 1) 5 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 32,9 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 40,2 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 2 ) 70 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 43 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 3 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 44,2 varav kvinnor: 40 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: Långtidsfriska: 1) 37% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 610 kr 1) dec 2) nov 56 Hemtjänst

63 Pålsbo hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal lägenheter servicehus 36 Antal möten boenderåd 4 Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 110 varav män Antal tillsvidareanställda 44 varav män 2 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 42,1 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Under året har vi fått två allvarliga avvikelser. En avvikelse gällde att samordnare ej planerat in ny insats för kund. Vi har sett över våra rutiner för att säkerställa att det ej upprepas. En annan avvikelse gällde bristande dokumentation i genomförandeplan om kund som var ordinerad timbalkost. Vi har uppdaterat alla genomförandeplaner och alla våra kunder har för närvarande en aktuell genomförandeplan och vi arbetar vidare för att hålla dem aktuella. Vi har under året arbetat med registreringar i Senior Alert men har tyvärr inte uppnått målet. Vidare har vi gått igenom basala hygienrutinerna och värdighetsgarantierna på APT. Sedan har personalen fått utbildning i palliativ vård, livsmedelshygien, munhälsoutbildning samt utbildning i tugg och sväljsvårigheter. Vi har under året datoriserat social dokumentation. Vidare har vi infört ett nytt system för rapportering av utförd tid i TES mobil. Vi har en väl förankrad rutin vad gäller avvikelsehantering och har under året fått in ett antal avvikelser som bearbetats på teamträffar och individuellt med berörda personer. Vi har haft arbetsplatsförlagd brandutbildning där personalen har fått prova på praktiskt brandskyddsarbete. Förflyttningsombuden har fått vidareutbildning under året. Enligt kundundersökning är 86 % av kunderna nöjda (baserat på en relativt hög svarsfrekvens). PERSONAL Arbetsmiljöchecklista har genomförts tillsammans med arbetsplatsombud. Vid varje APT har arbetsmiljön varit en stående fråga. Vi har under året förbättrat den fysiska arbetsmiljön i lokalen med nya konferensmöbler och nya kontorsstolar till samordnare. Vidare har vi förbättrat den fysiska arbetsmiljön med en projektor/kanon i konferensrummet och en ny markis till altanen. Vi har öppnat upp mellan samordnares rum och receptionen för att få in mer ljus och luft samt för en bättre samverkan mellan receptionist och samordnare. Vi har förbättrat arbetsmiljön för samordnare då de är två samordnare som arbetar parallellt istället för att avlösa varandra under 6-veckors perioder. Sedan har vi bjudit all personal på en underhållande kväll med Tor och David som framför sketcher och sånger på ett roligt och tänkvärt sätt. Personalen bjöds även på en spansk/italiensk buffé i samband med Tor och David. Utöver det har hemvårdsförvaltningen bjudit på ett mycket uppskattat julbord på Wild West. Vi har under året haft en inspirerande hälsomånad i september med mindfulness, promenader, fruktkorgar, frukost, träning på rådhusets gym med instruktör och motiverande föreläsning om hälsa från Previa. Det har haft den effekten att flera personer i personalgruppen har fått motivation till att börja träna på rådhusets gym, vilket förhoppningsvis ger resultat på sikt. Vi har trots alla insatser inte lyckats sänka sjukfrånvaron utan den har istället ökat markant. Fyra personer genomgår validering till undersköterska. Medarbetarenkäten har genomförts och NMI är nu 74 vilket är en stor förbättring jämfört med förra resultatet som var 64. Under året har vi inte haft några praktikanter i verksamheten utöver vårdskolornas elever. Vi har Hemtjänst 57

64 under året haft studiebesök från Japan. De var mycket frågvisa och imponerade av verksamheten. Vidare hade vi studiebesök från Örebro kommun. De var intresserade av vårt sätt att arbeta med TES planering. EKONOMI Vi överskrider budget för OB tillägg då vi har ett större behov av personal på kvällar och helger än budgeten avser. Vidare överskrider vi budgeten för sjukfrånvaro. Under året har vi haft en ständigt hög sjukfrånvaro vilket också medfört en hög kostnad för timvikarier. Vid några tillfällen har det varit svårt att få in timvikarier och det har medfört övertidskostnader. Vi har under året kortat ner vissa arbetspass under helger och kvällar för att försöka minska överskridande men behovet är stort bland våra kunder kvällar och helger. Vi har under året arbetat med hälsofrämjande insatser samt förbättrat arbetsmiljön men utan framgång vad gäller sjuklönekostnaderna. Vidare har vi under året arbetat vidare med att försöka planera efter genomsnittstiderna i TES planering för att komma nära verkligt utförd tid. Enhetschef Pia Kjellberg Enhetschef: Pia Kjellberg Objekt: Pålsbo 71002;710882; ,3913 1, % 12 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 1) 4 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 42,1 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 32,7 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 2 ) 107 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 44 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 2 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 30,5 varav kvinnor: 42 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: Långtidsfriska: 1) 28% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 558 kr 1) dec 2) nov 58 Hemtjänst

65 Tylö hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 55 varav män 19 Antal tillsvidareanställda 24 varav män 1 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 22,3 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Riktlinjen för basal vårdhygien är känd i verksamheten och har uppdaterats på APT under året. Samtlig personal har signerat förbindelsen gällande hygienrutinerna. Alla medarbetare har fått utbildning i livsmedelshygien. Rutinen för läkemedelshantering är uppdaterad och känd för personalen. Vi har infört en ny rutin kring avvikelsehanteringen som innebär att samtliga avvikelser diskuteras på teamträff. Tidigare var det enbart fallavvikelserna som togs upp på träffarna, men på grund av att vi fått in en hel del läkemedelsavvikelser under senare delen av året, beslutades att även dessa ska tas upp. Syftet är främst att delge alla information kring avvikelser och att säkerställa att samma misstag inte begås igen. Tylö hemtjänst har teamträff en gång/vecka ca 30 min. SSK, sjukgymnast, arbetsterapeut, enhetschef och baspersonal som arbetar den dagen deltar. Given dagordning finns. Vi har datoriserat all social dokumentation och infört en ny rutin kring dokumentation av genomförandeplaner. Dessa skall uppdateras under november och maj månad för samtliga kunder, däremellan vid förändring. Syftet med rutinen är framförallt en naturlig påminnelse och en bättre möjlighet för medarbetarna att hjälpa och stötta varandra i arbetet. Vi har utbildat ombud i Senior Alert och har arbetat med registreringar i systemet under året. Med anledning av att vi inte nått målet och att vi har haft svårt att implementera Senior Alert i verksamheten fick ombuden ytterligare en utbildning i november. Vi har infört ett nytt system för rapportering av utförd tid i TES mobil. Värdighetsgarantierna och åsiktshanteringen är kända i verksamheten. Alla kunder i verksamheten bjöds in till adventsfika, Guldkantstillfälle, något som var mycket uppskattat. Enligt socialstyrelsens nationella brukarundersökning är 92 % av våra kunder mycket eller ganska nöjda med den hemtjänst de har. PERSONAL Checklista avseende arbetsmiljön har genomförts tillsammans med arbetsplatsombud och arbetsmiljön upplevs som bra. Vid alla APT är arbetsmiljö en stående punkt på dagordningen och vi har pratat om vikten av att rapportera tillbud som ett led i att arbeta förebyggande. Den fysiska arbetsmiljön har förbättrats med nya matmöbler i köket och en kanon är beställd för att vi ska kunna ha mer överskådliga redovisningar på våra möten. Tylö hemtjänst deltar i ett hälsoprojekt som leds av Proformia och genom detta har vi kunnat erbjuda alla medarbetare en föreläsning om sömn och återhämtning. Projektet fortsätter under nästa år då vi fortsätter med föreläsningar om kost och motion. I medarbetarsamtalen har diskussion förts kring vikten av att arbeta med och ta ansvar för sin egen hälsa. En helkväll för alla medarbetare har genomförts på Halmstad teater med buffé och mingel. Underhållningen stod Tor och David för. De framförde sketcher och sånger på ett mycket tänkvärt sätt med tema som kultur, värdegrund och bemötande. All personal har fått kompetensutveckling i social dokumentation och TES mobil via ombud. Vi har uppdaterat kunskaperna i HLR genom utbildning från Previa. Två medarbetare validerar till undersköterska. Medarbetarenkäten har genomförts med Hemtjänst 59

66 en fantastisk svarsstatistik på 100 %. NMI är 78 vilket är en stor förbättring från förra gången då resultatet var 66 (2011). EKONOMI Vi överskrider budget för lönekostnader och det beror till stor del på höga sjuklönekostnader. Under året har vi haft en kontinuerligt hög sjukfrånvaro, framförallt korttidsfrånvaro men även långtidsfrånvaron har ökat. Höga timkostnader blir en följd av höga sjuktal även om bemanningen vid frånvaro alltid sker med årsarbetare i första hand. Vi ser kontinuerligt över vilka behov som finns och nollersätter och kortar pass då verksamheten tillåter. Idag vakanshåller vi två tjänster på grund av vikande kundunderlag. Vidare överskrider vi budget för OBtillägg då vi har ett behov av personal till klockan på kvällen, detta medför en timmes natt-ob. Vi har under året arbetat med att försöka planera efter genomsnittstiderna i TES. Enhetschef Anna Flyckt Enhetschef: Anna Flyckt Objekt: Tylö 71003;710883; ,3913 1, % 12 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 1) 9 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 22,3 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 25,7 Antal chefer budget: 0,8 Antal kunder: 2 ) 59 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 24 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 1 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 22,8 varav kvinnor: 23 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 651 Långtidsfriska: 1) 20% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 494 kr 1) dec 2) nov 60 Hemtjänst

67 Karl XI hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal lägenheter servicehus 91 Antal möten boenderåd 2 Antal hemtjänstgrupper 3 varav en nattgrupp Antal kunder 91 varav män 23 Antal tillsvidareanställda 59 varav män 1 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 50,4 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING För att nå målen och försöka hålla en god kvalitet planerar och arbetar vi i verksamheten utifrån dimensionerna; självbestämmande och integritet, helhetssyn och samordning, trygghet och säkerhet, kunskapsbas, tillgänglighet och effektivitet. Kundmål 2013: 1. Öka NKI 2. Sätta guldkant på matupplevelsen 3. Senior Alert 1. Vi har tagit fram material för kunderna vid in- och utflyttning Två boenderåd har genomförts. Chef har gjort 40 hembesök för att stämma av kundutvärderingarna samt ge möjlighet för åsikter och önskemål och information om Åsikten. Kundutvärderingar varje månad för att snabbt ställa om efter kundens önskemål. 2. Vi har deltagit i alla guldkantsmåltider. 3. Ej uppnått målet med 100 % registrerade. Sammanfattningsvis går att säga att vi har nått målet med guldkantsmåltiderna, men det är svårt att säga om vi har ökat vårt NKI. Vi kan bara ana en förbättring utifrån att vi låg i botten i mätningen (Kvalitetsbarometern 0,97 och 1, medel var 1,26). PERSONAL Medarbetarmål 2013 Karl XI: 1. Utveckla från NMI. 2. Kompetensutveckling. 3. Öka frisktalen. 4. Närvarande ledarskap, hälsofrämjande ledarskap. 1. Resultatet från NMI visar på att mätvärdet för anda och sammanhållning är något lägre 3,6 % 2011 och 3,5 % Målvärde för 2013 var 4,0. Resultatet från NMI (hot och våld) visar samma som vid föregående mätning, 3,7 %. Målvärde för 2013 var 4,0 %. 2. Resultatet från NMI visar att mätvärdet har ökat för målet med medarbetarnas kompetens från 3,8 % 2011 till 3,9% Målvärde var 4,0 %. 3. Frisktalen lägre 2013 (34%) än %. Hemtjänst 61

68 4. Det finns inget jämförelsetal för närvarande ledarskap. Dock har cheferna gått en ledarskapsutbildning som genererat att vi arbetar med att utbilda medarbetare att kunna leda sig själva. Detta tror vi kommer att öka såväl anda och sammanhållning som frisktalen. EKONOMI Verksamhetsmål Ekonomi 2013: 1. Ekonomi i balans Sammanfattning visar att vi inte har nått målet ekonomi i balans för verksamhetsåret 2013 utifrån vad prognosen i november visar. 2. Implementera ett nytt resursfördelningssystem. Resursfördelningssystemet har införts men inte gett beräknat resultat. Enhetschef Övergripande Enhetschef Maria Stjernström Öberg Nadia Erixon Enhetschef: Nadia Erixon Objekt: Karl XI Källeg 72001;720881;720991;72002;720882;720992; , % 12 1,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 1) 0 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 50,4 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 56,9 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 2 ) 84 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 54 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 1 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 63,2 varav kvinnor: 53 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: Långtidsfriska: 1) 44% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 638 kr 1) dec 2) nov 62 Hemtjänst

69 Centrum och Norrekatt hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 2 Antal kunder 104 varav män 29 Antal tillsvidareanställda 36 varav män 0 Antal årsarbetare 30,5 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Under året har gruppen arbetat med att dokumentation, upprättande och uppföljningar av genomförandeplaner ska ske i Magna Cura. Rutiner kring informationsöverföring och att läsa dokumentation har tagits fram, detta fungerar bra. Arbetet med Senior Alert har blivit försenat, men under november har nya ombud utbildats och nu är arbetet med registreringarna igång. Värdighetsgarantierna är presenterade och kända bland personalen. En medarbetare har utbildats till värdegrundshandledare och har presenterat på APT vad kultur/värderingsprojektet handlar om och vad syftet är. Avvikelser hanteras kontinuerligt genom samtal med berörd personal, samt på teamträffar. Gruppen har haft ett ganska högt antal medicinavvikelser under våren. För att säkra upp har vi arbetat med kontinuiteten och bättre rutiner tillsammans med SSK, antalet avvikelser har minskat under senare delen av året. Basala vårdhygienregler har diskuterats på gruppträff och följsamhetsblankett är signerad av samtliga medarbetare. Vi har anordnat en uppskattad utflykt till Lizzies kafé för samtliga kunder som ville följa med, Guldkantsmedel användes för att bjuda alla på kaffe och våffla. PERSONAL Gruppen har höga sjukskrivningstal. Det har varit ett år med stora förändringar och gruppen har vuxit med nästan en tredjedel. För att höja frisktalen och stärka gruppgemenskapen har hälsofrämjande medel beviljats och för dessa har stegräknare köpts in. Gruppen har en egen tävling som går ut på att alla ska ta sig till ett gemensamt mål och gå minst steg per dag, vilket gett en positiv effekt på sammanhållningen. Frisktalen har ökat med 10 %, sedan våren, mycket kvar men på rätt väg. Checklista gällande arbetsmiljön har genomförts och det som framfördes var i första hand dålig luft, hög ljudnivå och trång lokal. Under januari 2014 flyttar gruppen till en större lokal vilket kommer att förbättra arbetsmiljön väsentligt. Tre medarbetare har genomgått psykiatri-, demensutbildning och har gått utbildning till USK. Ett nytt förflyttningsombud har utbildats. Fyra tillbud har anmälts gällande förhållandena hos en kund. Handledning via Previa och demenssköterska har erbjudits personalen, även utbildning i försvar gällande hot/våld och att jobba med kroppens balans för att stärka personalen. Ärendet som tillbuden gällde är inte längre aktuellt, men detta har ändå upplevts som positivt i gruppen. Information och utbildning i genombrottsmetoden har genomförts, ett genombrottshjul har påbörjats. Vi har inte haft några praktikanter under året. EKONOMI Omfattande svängningar i beviljade timmar, kraftig uppgång under första delen av året för att sedan sjunka något igen. Utökat antal medarbetare medför ökade kostnader för verksamheten. Medarbetare har under året avslutat sin anställning vilket inneburit stora utbetalningar av Hemtjänst 63

70 sparade semesterdagar. Åtgärder för att jämna ut svängningarna och trygga kontinuiteten är bland annat tillsättning av fast personal i stället för korta vikariat, samt schemaomläggning under hösten. Väldigt höga sjukkostnader under året, någon lägre och sjunkande trend under senare delen. Hälsofrämjande åtgärder har gjorts och även omfattande rehab arbete. En medarbetare har flyttats till annan grupp och två vikariat har avslutats under november månad för att kompensera att behovet sjunkit denna månad. Flera stora utbildningsinsatser under året vilket inneburit extra kostnader. Bland annat har en ny samordnare anställts i gruppen. Många kunder med omfattande omsorgsbehov. Omfattande arbete kring förhållandet mellan utförd-planerad tid på gruppträffar och medarbetarsamtal. Enhetschef Rose-Marie Paulsson Enhetschef: Rose-Marie Paulsson Objekt: Centrum Norre Katt 72003;720883; ,3913 1, % 12 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön 5025 Timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 1) 0 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 27,3 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 24,2 Antal chefer budget: 0,5 Antal kunder: 2 ) 115 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 39 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 0 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 25,7 varav kvinnor: 39 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: Långtidsfriska: 1) 33% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 699 kr 1) dec 2) nov 64 Hemtjänst

71 Akvarellen hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal lägenheter i servicehus 26 Antal hemtjänstgrupper 2 Antal kunder 78 varav män 23 Antal tillsvidareanställda 23 varav män 1 Antal årsarbetare 20,74 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Under året har gruppen arbetat med dokumentation, upprättande av nya och uppföljningar av genomförandeplaner i Magna Cura. Fungerar mycket bra. Rutin har införts kring informationsöverföring (där samordnarna informerar varje morgon) och poängterande av vikten av att läsa dokumentation har gjorts, vilket fungerar bra. Arbetet med Senior Alert har kommit igång och samtliga kunder boende på servicehuset har erbjudits bedömning, samt ett femtontal kunder i ytterområdet. Arbetsmiljöriskbedömningar är gjorda på samtliga kunder. För att öka och aktualisera personalens kunskap om kunderna har vi infört teamträffar varje vecka. Gynnar naturligtvis kunderna i slutändan när all personal kontinuerligt uppdateras. Värdighetsgarantierna är presenterade och kända bland personalen. En personal har utbildats till värdegrundshandledare och har presenterat på APT vad kultur/värderingsprojektet handlar om, vad syftet är och hur det fortsatta arbetet är tänkt. Avvikelser hanteras kontinuerligt genom samtal med berörd personal, samt på teamträffar. Riktlinjen för basal vårdhygien har diskuterats på gruppträff och följsamhetsblankett är signerad av samtlig personal. Stina Grönevall har informerat samtlig personal om mathantering vid mottagningsköket och temperaturmätning av kyld mat. Två boenderåd har hållits samt ett möte där hyresgästerna på Akvarellen fick möjlighet att diskutera verksamheten med politikerna, vilket var mycket uppskattat. Akvarellen har även hunnit fylla 20 år. Det blev en ordentlig fest för våra kunder och personal som var mycket uppskattad. Guldkantsmedel användes för att bjuda alla på kaffe och våffla. Guldkantsdagar är överlag mycket uppskattade nu senast adventsfika och Nobelfirande och även luciafirande. PERSONAL Tre APT har hållits under året. Frisktalet har legat lågt under året vilket betyder att många har fler än fem dagars sjukfrånvaro. Det är dock inte många som ligger mycket över jämförelsemåttet. Hälsofrämjande åtgärder har gjorts för att poängtera vikten av trivsel i gruppen, bland annat quizkvällar och gemensamma kvällar med restaurangbesök. Fin sammanhållning i gruppen. Massage har erbjudits samtlig personal och hälften har nyttjat möjligheten. Två medarbetare har genomgått psykiatriutbildning och en demensutbildning. Finns önskemål om utbildning inom dessa områden varför några av nästa års mål kommer att vara att nå ökad kunskap för samtlig personal inom dessa områden samt inom blandmissbruksproblematik. Förflyttningsombuden har uppdaterat sina kunskaper. Checklista gällande arbetsmiljön har genomförts och det som framfördes var i första hand svårigheterna att tillgodose hjälpbehovet hos kunder som behöver hjälp med lift när de har fallit eller behöver hjälp vid förflyttning. Mobillift är planerad att införskaffas. Brandronder görs enligt gällande direktiv. Ett allvarligt tillbud har anmälts till AMV gällande förhållandena hos kund där personalen fick ta emot hot. Handlingsplan upprättades omgående och arbetsmiljöinspektör undersökte Hemtjänst 65

72 situationen och kom med matnyttiga råd. Diskussioner kring förfarandet vid upprättandet av arbetsmiljöriskanalysfortgår och poängteras under möten och APT. Det har även förekommit arbetsmiljöinspektion kring rutinerna för Unga i arbete i juni, u a. Vi har haft två praktikanter från Sommarkraft under året. Ny chef tillträdde i november. EKONOMI Efter höga sjukkostnader i början av året har dessa planat ut under året (även om november visar ökad sjukfrånvaro). Högt semesteruttag under våren vilket bidragit till att timlönekostnaden är hög. En faktor till att lönekostnaderna är höga är också att vi infört ny teknik (TES, Senior Alert) med utbildningar kopplade till denna. En annan anledning till avvikelse i budgeten är att vi trots avsaknad av reception ändå har liknande uppgifter, vilka delegerats samordnarna som viker timmar till detta från befintlig verksamhet. En period visade på mycket övertid till stor del på grund av förlängning av kvällspass, vilket åtgärdats med permanent schemaläggning. Samordnarna har fått i uppdrag att tillsammans med övrig personal aktivt arbeta med att få planerad tid att korrelera med utförd tid. De pass som inte är schemalagda tar ordinarie personal samtliga. Flytande tid bidrar till att hålla sjuklönekostnaderna på den nivån de är eftersom många sjukpass tas av ordinarie personal. Fler åtgärder planeras, i huvudsak nytt schema efter nyår. Enhetschef Niklas Liliequist Enhetschef: Objekt: 1, ;721881; % 12 1,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta % Antal bilar: 1) 4 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 20,9 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 26,1 Antal chefer budget: 0,5 Antal kunder: 2 ) 83 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 23 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 1 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 19,8 varav kvinnor: 22 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 587 Långtidsfriska: 1) 26% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 724 kr 1) dec 2) nov Niklas Liliequist Akvarellen 66 Hemtjänst

73 Västersol hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal lägenheter servicehus 30 Antal möten boenderåd 2 Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 56 varav män 14 Antal tillsvidareanställda 19 varav män 1 Antal årsarbetare 16,9 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Rutinerna för basal vårdhygien har diskuterats på personalmöte under året och följsamhetsblankett är signerad av samtlig personal. Utbildning, mätning och uppföljning har genomförts. Information och diskussion om avvikelser är en stående punkt på teamträffarna, de följs upp kontinuerligt och registreras i Magna Cura. Personalen informeras om avvikelsehanteringen kontinuerligt under årets möten. För att minska avvikelser gällande medicinöverlämning har verksamheten haft genomgång av rutiner och dokumentation i samarbete med PAS. Uppdaterade läkemedelsrutiner framtagna tillsammans med Ssk, kända och fungerande i verksamheten. Samtlig personal har genomgått läkemedelsutbildning med Ssk och genomfört delegeringsprov. Klagomålshantering och värdighetsgarantierna är kända. Registreringar i Senior Alert har gjorts under året, enligt målet. Fortsatt arbete med åtgärder och uppföljning genomförs Utbildning i livsmedelshygien för hela gruppen har genomförts. Utbildning och införande av social dokumentation, genomförandeplaner och TES har genomförts. Samtal genomförs kontinuerligt om bemötande och kultur i gruppen gentemot kunder och anhöriga. Guldkantstillfällen har genomförts under året samt jubileumsfest för boende på Västersol. Gruppen arbetar i två mindre grupper för att öka personkontinuiteten. PERSONAL Gruppen har arbetat med systematiskt arbetsmiljö och hälsofrämjande mål genom att arbeta med ordning, reda och struktur i lokalen samt i arbetsuppgifter. I NMI uppger gruppen ett index 4,4 på fråga om de har förutsättningar att göra ett bra jobb. Samtal genomförs kontinuerligt om bemötande och kultur i gruppen gentemotvarandra samt om arbetsmiljö och relationer. Gruppen uppger ett index på 4,3 på anda och sammanhållning i NMI. Gruppen har ett NMI på 81 %. Checklista avseende arbetsmiljö har genomförts. Verksamheter har gjort förändring vid bemanning av larm, som upplevts positiv och resulterat i minskad stress. Gruppen har nått frisktal på 52 % som är en stor förbättring för gruppen. En medarbetare läser till Usk. En medarbetare har genomfört vidareutbildning i demens. En medarbetare har utbildats till förflyttningsombud. Fyra medarbetare har utbildats i Senior Alert. Tre medarbetare har utbildats till ombud i Social dokumentation. Ingen praktikant i verksamheten. Inget examensarbete har genomförts. Hemtjänst 67

74 EKONOMI Under året har viss del flytande tid införts. Gruppen arbetar på 4-veckorsschema. Del av gruppen arbetar med Inova, där anpassning till verksamhetens behov sker. Effektivisering har gjorts av tvättinsatser. En medarbetare har pensionerats, ingen ersättare har anställts. Verksamheten har tre pågående vikariat, där sysselsättningsgraden är lägre än ordinaries tjänst. Anpassning av personaltimmar genom nollersättning vid vikariat där det finns möjlighet. Övertalighet faxas till bemanningsenheten. Samordnare i Rondellen och Västersol har ett nära samarbete för att vara resurseffektiva, arbeta med kontinuitet samt att medarbetare i första hand arbetar på känd arbetsplats vid övertalighet. Vid planering följs genomsnittstider i TES. Gruppen har utfört 97 % av planerad tid i mätning. Enhetschef Carina Karlsson Enhetschef: Carina Karlsson Objekt: Västersol 72102;721882; , % 12 1,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 1) 0 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 19,6 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 29,3 Antal chefer budget: 0,5 Antal kunder: 2 ) 58 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 20 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 2 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 29,2 varav kvinnor: 18 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 699 Långtidsfriska: 1) 45% Sjukkostnad/åa 997 kr Budget sjukkostnad/åa 630 kr 1) dec 2) nov 68 Hemtjänst

75 Rondellen hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 57 varav män 12 Antal tillsvidareanställda 18 varav män 2 Antal årsarbetare 16,75 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Rutinerna för basal vårdhygien har diskuterats på personalmöte under året och följsamhetsblankett är signerad av samtlig personal. Information och diskussion om avvikelser är en stående punkt på teamträffarna. Följs upp kontinuerligt och registreras i Magna Cura. Personalen informeras om avvikelsehanteringen kontinuerligt under årets möten. Uppdaterade läkemedelsrutiner framtagna tillsammans med SSK, kända och fungerande i verksamheten. På gruppträff har läkemedelsprov och efterföljande diskussion genomförts. Klagomålshantering och värdighetsgarantierna är kända. Hela gruppen har fått information om Senior Alert på möte. Registreringar i Senior Alert har gjorts under året, enligt målet. Fortsatt arbete med åtgärder och uppföljning genomförs Utbildning och införande av social dokumentation, genomförandeplaner och TES har genomförts. Samtal genomförs kontinuerligt om bemötande och kultur i gruppen gentemot kunder och anhöriga. Guldkantstillfälle med har genomförts under året. Alla kunder i verksamheten bjöds in till adventskaffe och ett stort antal tackade ja. Det var mycket uppskattat bland kunderna och önskemål om fler sammankoster. Gruppen arbetar i två mindre grupper för att öka personkontinuiteten. PERSONAL Gruppen har arbetat med systematiskt arbetsmiljö och hälsofrämjande mål genom att arbeta med rutiner och riktlinjer för information och nya arbetssätt. Arbete med att ta fram en tydlig struktur i lokalen med arbetshjälpmedel, information och dylikt. Samtal genomförs kontinuerligt om bemötande och kultur i gruppen gentemot varandra samt om arbetsmiljö och relationer. Gruppen har ett NMI på 81 %. Checklista avseende arbetsmiljö har genomförts och arbetsmiljön upplevs som bra. Gruppen upplevde att det var korta kundtider under en period. Mycket samtal kring vad som påverkar tider i TES. Vissa justeringar har gjorts och gruppen tycker att upplevelsen av stress har minskat. Gruppen arbetar i två mindre grupper för att öka personkontinuiteten hos kunderna samt undvika förflyttningar över större områden upprepade gånger. Gruppen har nått frisktal på 60 %. Fyra medarbetare läser till USK. Två medarbetare har utbildats till förflyttningsombud. Två medarbetare har utbildats i Senior Alert. Tre medarbetare har utbildats till ombud i Social dokumentation. Ingen praktikant i verksamheten. Inget examensarbete har genomförts. EKONOMI Gruppen arbetar på 4-veckorsschema och alla medarbetare har flytande tid. Gruppträffar hålls en gång per månad. Då arbetspass skall bemannas sker alltid anpassning till verksamhetens behov. Övertalighet faxas till bemanningsenheten. Samordnare i Rondellen och Västersol har ett nära samarbete för att vara resurseffektiva, arbeta med kontinuitet samt att medarbetare i första hand arbetar på känd arbetsplats vid övertalighet. Tre medarbetare har slutat under året. Hemtjänst 69

76 En av dessa tjänster har ersatts. Vid planering följs genomsnittstider i TES. Gruppen har utfört 95 % av planerad tid i mätning. Enhetschef Carina Karlsson Enhetschef: Carina Karlsson Objekt: Rondellen 72103;721883; , % 12 1,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 1) 0 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 17,6 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 24,1 Antal chefer budget: 0,5 Antal kunder: 2 ) 62 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 18 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 2 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 22,6 varav kvinnor: 16 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 491 Långtidsfriska: 1) 28% Sjukkostnad/åa 903 kr Budget sjukkostnad/åa 583 kr 1) dec 2) nov 70 Hemtjänst

77 Furet/Holm hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 2 Antal kunder 94 varav män 0 Antal tillsvidareanställda 28 varav män 0 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 28 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING I verksamheten är riktlinjerna för basal vårdhygien kända och uppdateras 1 gång per år. Sjuksköterska har haft genomgång av de basala hygienrutinerna samt läkemedelshantering med vikarier under två tillfällen. Sjuksköterska är inplanerad att delta på APT den 12/ för att uppdatera de basala hygienrutinerna för ordinarie personal. Överenskommelse blankett gällande basala hygienrutiner kommer att fyllas i vid detta möte. Under november månad har gruppen arbetat med kontaktmannaskapet (gäller främst Landfästet). Detta för att säkerställa att alla kunder har en utsedd kontaktman samt att se över så att alla kunder har en uppdaterad genomförandeplan. Har även arbetat med att kontrollera att det finns aktuell genomförandeplan hos kund i Hemdoc pärmen och i grupplokalen. Värdighetsgarantierna är presenterade och kända bland personalen. Verksamheten har ej kommit igång med registreringar i Senior Alert. Planen är att komma igång med detta under våren. Registeransvarig skall kontaktas för att boka ytterligare utbildningar. Medarbetarna i verksamheten bär samtliga fotolegitimation när de utför kundbesök. Teamträffar genomförs tvärprofessionellt varje vecka ca 40 minuter. Deltar gör enhetschef, samordnare och representanter från personalgruppen. Det finns fungerande dagordning för teamträffarna. Samtliga avvikelser tas upp och diskuteras. Diskuteras även med berörd personal vid behov. PERSONAL Medarbetarenkäten har genomförts och NMI är 65. Checklista avseende arbetsmiljö är ännu inte genomförd. En arbetsmiljöbedömning är genomförd för samtliga kunder. All tillsvidareanställd personal har skrivit om läkemedelsprovet. Utifrån resultatet och i samråd med PAS kommer därefter personal anmälas till läkemedelsutbildning. Kostutvecklare ska informera om livsmedelshygien på nästa APT möte under Verksamheten har tre förflyttningsombud och dessa har fått utökad utbildning i förflyttningsteknik under året. Det finns två ombud i Social dokumentation. All dokumentation sker i verksamhetssystemet Magna Cura. Landfästet, Furet-Holm har två Senior Alert ombud. Uppdatering av utbildningen för ombuden kommer att planeras in då verksamheten ej kommit igång med registreringar. Planen är att komma igång med detta under våren. Grupperna Landfästet och Furet-Holm har slagits ihop under året. Personalen förflyttar sig med elcyklar till kunder på Landfästet. Gruppen kommer att få ytterligare två leasingbilar vintertid. Åtgärder kommer att sättas in under 2014 för att utöka samarbetet mellan grupperna. Landfästet Furet-Holm har inte haft några praktikanter utöver elever från vård och omsorgsprogrammet inte heller har något examensarbete har gjorts på enheten under Hemtjänst 71

78 EKONOMI Landfästet Furet-Holm redovisar ett underskott. Gruppen arbetar på 4-veckorsschema och alla medarbetare har flytande tid. Gruppträffar hålls en gång per månad. Har haft hög korttidsfrånvaro och höga sjuklöner i början på året, sjönk sedan under maj-augusti, steg sedan åter i september och oktober. Där av har enheten har höga timlöner. Övertidskostnaderna var höga i januari, april och maj. Däremellan har de varit betydligt lägre. Utbetalning av fyllnadslön var hög i maj på grund av utbetalning av saldo på årsarbetstiden. Området har generellt höga genomsnittstider på utförd tid hos kund. Grupperna Landfästet och Furet-Holm slogs ihop till en grupp den 14:e oktober. Scheman som gjordes om vid sammanslagningen behöver omarbetas för att anpassas bättre till verksamhetens behov. Planeringen behöver förbättras delvis beroende på att det har varit mycket vikarier inne i verksamheten och till en stor del på grund av sammanslagningen av grupperna. Sammanslagningen är en stor förändring som tar ett tag innan det faller på plats. Detta kommer gruppen arbeta mer med under Enhetschef Emelie Andreasson Enhetschef: Emilie Andreasson Objekt: Furet Holm Landfästet 72201;722881;722991;72202;722882; , % 12 1,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 1) 14 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 38,4 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 27,1 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 2 ) 99 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 33 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 1 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 26,9 varav kvinnor: 32 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: Långtidsfriska: 1) 31% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 518 kr 1) dec 2) nov 72 Hemtjänst

79 Gamletull hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 77 varav män 19 Antal tillsvidareanställda 24 varav män 1 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 24 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Dietist har informerat om livsmedelshygien och en egenkontrollpärm finns i lokalen. Det finns två Senior Alert ombud i arbetsgruppen men vi har inte uppnått målet. Förfrågan till kunder har börjats lämna ut angående medverkan, målet är nu att vi kan börja registrera in de som vill delta till våren. Alla kunder har genomförandeplan och är delaktiga vid upprättandet av denna. Den upprättas inom fjorton dagar från första besöket. Det första besöket görs av samordnare som därmed börjar med att upprätta genomförandeplanen, denna fylls sen på under de närmaste dagarna allteftersom vi lär känna kunden. Genomförandeplaner uppdateras vid förändring annars två gånger per år. Hemtjänstinsatserna påbörjas senast 48 timmar efter beviljat bistånd. Vi har alla dagar i veckan någon schemalagd som kan komma in i TESen och planera om något skulle inträffa. Enhetschef är närvarande i verksamheten så gott som dagligen. Samtlig personal läser och dokumenterar i Magna Cura. Gamletulls hemtjänst har teamträffar var fjortonde dag. Medverkar gör enhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, planerare, övrig personal från enheten deltar minst en gång på sex veckor och kan komma in extra om behov finns eller så skriver man ner vad man vill ha framfört. På teamträffar diskuteras kunderna tvärprofessionellt, avvikelser tas upp och diskuteras, allt dokumenteras och kan läsas av icke medverkande personal. Avvikelser tas upp på teamträffar och registreras i Magna Cura. Vi har haft öppet hus i personallokal i november. En tredjedel av våra kunder kom och det var mycket uppskattat. Kunderna berättade att de trivdes bra med personalen på Gamletull och de är mycket duktiga i sitt arbete och att de har ett bra bemötande. Detta visar sig även på enkät till kund där 97 % svarar att de tycker att personalen har ett bra bemötande och att de har förtroende för personalen. På frågan till anhöriga om hur samarbetet mellan dem och Gamletulls hemtjänst fungerar, svarar 100 % mycket bra/ganska bra. PERSONAL Vi gick igenom checklista om de viktigaste arbetsmiljöfrågorna i februari. Det som kom fram var att det behövs mer struktur, vilket vi arbetat med sen dess. Rehabsamtal har genomförts med all personal som varit sjuka sex gånger eller fler under året. Detta har vid något tillfälle resulterat i remiss till Previa där person har fått hjälp med träningsprogram. Det har kommit mycket ny personal i gruppen, därför hade vi en kick off i höst med catering mat, lekar, trevlig samvaro och introduktion av stavgång och Friskis o Svettis pass. Personalenkät visar ett NMI som är i genomsnitt på 72 %. Av 24 personal är 16 undersköterskor. Under året har all personal gått läkemedelsutbildning och alla har fått utbildning av dietist i livsmedelshygien. Alla har även blivit informerade av syn- och hörselkonsulter om dessa handikapp och vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Hemtjänst 73

80 Två personal har gått utbildning i förflyttningsteknik. All personal har lärt sig dokumentation i Magna Cura och tidsregistrera i TES-mobil. Två personal har gått avroparutbildning. Alla i personalen har skrivit under uppdragsbeskrivning. EKONOMI Mycket sjukfrånvaro och VAB. Även mycket sjukfrånvaro hos vikarier vilket genererar i dubbla kostnader. Det gör också att fast personal får lägga tid på att introducera nya medarbetare. AVA anställningar inför strejk har påverkat budget. Många nya kunder, det tar tid för personal att lära känna nya kunder och att skriva genomförandeplaner. Mycket tid för inlärning, skriva social dokumentation och att göra genomförandeplaner i Magna Cura. TES-mobil som också införts under året har tagit tid i anspråk. Många nya kunder under året har medfört att personalstyrkan har fått utökas, nästan fördubblats. Vi har också fått kunder som vill ha sen hjälp och därför fått förlänga arbetstiden på kvällen vilket generar i mer OB- kostnader. Även fått köpa in fler cyklar då de gamla inte räckt till. Åtgärder för att nå balanserat resultat har varit ett nytt schema under året där all personal arbetar med omvårdnad. Två samordnare som turas om att planera sex veckor åt gången. Samordnarna arbetar hela tiden med att se till att vi har rätt biståndsbeslut, tittar på genomsnittstider, på att använda disptiderna bättre och att skriva in i TES när personal flexar ut. Endast en fjärdedel av personalen (förut var alla med) är med åt gången på teammöte, man turas om så alla är med någon gång under sex veckor. De två i personalen som gått avroparutbildning ska sköta inköp av varor genom Doris. På detta sätt blir det endast upphandlade varor som beställs. Enhetschef Enhetschef: Ingela Högberg Objekt: Gamletull 1, ;722883; , % 12 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta % Antal bilar: 1) 0 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 12,7 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 25,6 Antal chefer budget: 0,5 Antal kunder: 2 ) 78 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 25 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 1 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 22,9 varav kvinnor: 24 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 843 Långtidsfriska: 1) 41% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 884 kr 1) dec 2) nov Ingela Högberg 74 Hemtjänst

81 Getinge hemtjänst och Begonians Servicehus Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal lägenheter servicehus 24 Antal möten boenderåd 1 Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 81 varav män 18 Antal tillsvidareanställda 14 varav män 0 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 12,5 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Riktlinjer för basala hygienrutiner har gåtts igenom och är kända i verksamheten. Överenskommelseblankett ang. följsamhet av basala hygienrutiner har fyllts i av alla. Teamträffar hålls var 14:e dag med rehab och sjuksköterska och fungerar väl. Dock har rehab ej alltid kunnat närvara. Utbildning i livsmedelshygien har skett under året av Stina Grönevall. Jennie Vidal har gått igenom kvalitetssäkring på en gruppträff. Vi har inte kommit igång med Senior Alert under året p. g. a krångel med uppkoppling av datorer ända fram till augusti och därför har social dokumentation samt genomförandeplaner prioriterats när datorerna väl kom igång. Alla genomförandeplaner är uppdaterade. Maria Skoglösa har på en gruppträff haft utbildning i social dokumentation augusti Utbildning i genombrottsmetoden har skett maj Inget hjul är dock gjort. Avvikelser skrivs och dokumenteras i Magna Cura. Det har varit många avvikelser i läkemedelshantering och då främst uteblivna signeringar. Samtal har skett med berörd personal men ytterligare åtgärd behöver göras. Sjuksköterska har inte haft möjlighet att vara med på gruppträffar för att lyfta avvikelserna men vi planerar att göra detta snarast under 2014 genom bl. a en kunskapstest i läkemedelshantering. Lokala rutiner för läkemedelshantering finns. Klagomålshantering och värdighetsgarantier är kända i verksamheten. Värdegrunden ska vi arbeta vidare med genom KLIV under våren 2014 men diskuteras även i det dagliga arbetet. Guldkantsmåltider har genomförts. Vi har genomfört sopsortering under året. PERSONAL Arbetsmiljöfrågor lyfts under gruppträffar och APT. Åtgärder har vidtagits där personalen har signalerat om risker. KLIV-handledning ska genomföras under våren 2014 med mål att öka arbetsglädje, kommunikation och samarbete. Medarbetarenkät visar i snitt lite över medel (76). Personalfrämjande aktivitet med bowling har genomförts. En inspirationsföreläsning kommer att genomföras den 16 och 17/12 av Magnus Möller där han bland annat kommer att diskutera kommunikation och olikheter. Två personal har under året gått omvårdnadslyftet för utbildning till undersköterska. En satsning på utbildning i Senior Alert har skett under hösten för att få igång detta på allvar under våren Vi har haft en person från Sommarkraft under året. Ingen har gjort något examensarbete i gruppen. EKONOMI Getinge hemtjänst går med överskott. Detta p. g. a intäkter från såld vård. Grundlöner samt timlöner överstiger budget. En orsak är att jag har haft inne en extra samordnare under en Hemtjänst 75

82 längre period för att avlasta ordinarie samordnare samt förbättra dennes arbetsmiljö. P. g. a att TES inte alltid fungerar samt att handhavandet inte alltid varit rätt har samordnare i efterhand fått knappa in tiderna och detta är mycket tidsödande. En kökspersonal har vi inte full täckning för. Haverdals hemtjänst har flyttat in på Begonian vilket medfört en viss ökad kostnad i samband med själva flytten. Extra tid har satsats i gruppen för att få igång social dokumentation samt genomförandeplaner. Vårdtyngden har varierat mycket. Getinge har många kunder med korta insatser och många ändringar av insatser vilket medfört mycket arbete både för personal och samordnare. Tidsregistrering via mobiltelefon kom igång i september och en del missar med tidsregistrering har skett under inlärningsperioden. Arbete sker hela tiden med att följa vårdtyngd, snitt tider och att planerad och utförd tid ska stämma så mycket det går. Vi har även gjort en schemaändring under sensommaren för att följa vårdtyngden. Sjuklöner överstiger budget. Rehabsamtal ske där det är aktuellt. Enhetschef Siv Jones Enhetschef: Siv Jones Objekt: Getinge 73001;730881; , % 12 1,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 1) 4 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 13,3 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 20,0 Antal chefer budget: 0,5 Antal kunder: 2 ) 82 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 16 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 0 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 15,9 varav kvinnor: 16 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 793 Långtidsfriska: 1) 45% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 825 kr 1) dec 2) nov 76 Hemtjänst

83 Haverdal hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 75 varav män 33 Antal tillsvidareanställda 26 varav män 2 Antal årsarbetare 19,21 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Gruppen har under hela året arbetat med att lära sig dokumentation, upprättande och uppföljningar av genomförandeplaner i Magna Cura. Vi har skapat rutiner kring informationsöverföring och att läsa dokumentationen kontinuerligt i vardagen. Vi har dock inte nått ända fram. Samtliga av personalen har fått utbildning och rutin på TES registrering som är ett redskap i vardagen. Vi har regelbundna teamträffar där riktlinjerna gällande avvikelserna är väl kända i verksamheten. Information och diskussion kring avvikelserna är en stående punkt på våra teamträffar. Löpande registrering i Magna Cura bör dock förbättras. Värdighetsgarantierna och klagomålshanteringen via Åsikten är kända och presenterade för personalen. Rutinerna kring basal vårdhygien har diskuterats på APT möten under året. Arbetet med Senior Alert är nyss påbörjat. Vi har nyligen utbildat fler Senior Alert ombud så nu är registreringarna påbörjade. Under nästkommande år kommer vi fortsätta att arbeta med uppföljningar och åtgärder av riskbedömningarna. PERSONAL Under hösten 2013 har gruppen flyttat till nya lokaler på Begonians servicehus. Syftet har varit att samarbeta med Getinge hemtjänst och hjälpa varandra med personalresurser samt att chefens närvaro har förbättrats. Dock har gruppen utökats under tiden och bilkörningen har tagit alldeles för mycket tid. Resultatet blev att halva gruppen nu är stationerad på Kvarnlyckan i Harplinge. Fördelarna är att det är lättare att arbeta i mindre enheter och närheten till kunderna är viktig. Vi har bjudit in en föreläsare med inriktning på kulturella olikheter, kommunikation, samarbete samt beröm och feedback. Föreläsningens budskap kommer vi använda som grund för att öka antal långtidsfriska och skapa trivsel på vår arbetsplats. Vi har genomfört en checklista angående gruppens arbetsmiljö. Där det bl. a framkom att arbetet är stressigt och att gruppen behöver mer tid tillsammans. Vi lägger mycket tid på bilkörning. Sjukskrivningstalen är mycket höga och vi kommer att jobba vidare med detta år 2014 samt använda oss av ovanstående åtgärder kopplat till Previa. Två medarbetare går pågående utbildning i psykiatri inom kunskapslyftet och vi kompetensutvecklar personalen i social dokumentation löpande via ombuden. Vi har haft få praktikanter under året och inget examensarbete har skrivits kopplat till vår verksamhet under året. EKONOMI Haverdals hemtjänst går med underskott. Grundlön och timlöner överstiger budget. Verksamhetens sjuklönekostnader överstiger budget markant. Första delen av året ökade våra kundinsatser mycket och vi har hela tiden haft många dubbelbemanningar. På grund av att vi har fått fler kunder så har även gruppen blivit större. Vi har haft många AVA vik och timvikarier i verksamheten. Vi har utökat samordnartjänsten från en till två stycken. Detta har vi dels gjort Hemtjänst 77

84 för att de ska kunna göra en bra planering ihop, men också för att stärka arbetet för samordnaren och bli mer effektiva. I september månad flyttade gruppen från Lynga till Begonians servicehus i Getinge. Detta har medfört merkostnader för verksamheten både materiella kostnader och personalkostnader. Flytten till Getinge har också medfört höga bensinkostnader då personalen nästan har dubblerat antal mil/dag. Tanken var att vi skulle minska våra lokalkostnader och bli mer resurseffektiva men det är mer långsiktigt p. g. a att vi har hyreskostnader för lokalen i Lynga året ut och att det tar tid att skapa ett resurseffektivt samarbete. Vi har lagt mycket tid på att medarbetarena skulle lära sig dokumentationen, TES- registreringen i telefonerna samt utbildat mer personal i Senior Alert. Vi har minskat gruppmöten från var tredje vecka till var sjätte vecka. Enhetschef Eva-Lotta Tylenius Enhetschef: Eva-Lotta Tylenius Objekt: Haverdal 73002;730882; , % 12 1,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta % Antal bilar: 1) 12 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 25,5 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 26,6 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 2 ) 69 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 26 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 2 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 29,0 varav kvinnor: 24 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: Långtidsfriska: 1) 34% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 498 kr 1) dec 2) nov 78 Hemtjänst

85 Mossen och Västers hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal lägenheter servicehus 16 Antal möten boenderåd 0 Antal hemtjänstgrupper 2 Antal kunder 78 varav män 19 Antal tillsvidareanställda 31 varav män 0 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 26,5 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING För att höja kvalitén av kundernas vård och omsorg har verksamheten under hösten genomfört nystartsutbildning i kvalitetsregistret Senior Alert. Samtliga kunder på Mossens servicehus och 30 % inom hemtjänsten har under året erbjudits och tackat ja till att delta samt registrerats i kvalitetsregistret för Senior Alert. Teamträffar har genomförts tvärprofessionellt var tredje vecka. Medverkar under dessa gör samtlig omvårdnadspersonal, patientansvarig sjuksköterska, -arbetsterapeut, -sjukgymnast och verksamhetsansvarig enhetschef. Träffarna genomförs efter en fastställd dagordning. Riktlinjerna gällande avvikelser är kända i verksamheterna och samtliga avvikelser registreras i Magna Cura efter att de behandlats på de tvärprofessionella teamträffarna. Syftet är att gemensamt skapa utvecklingsåtgärder som främjar en god och säker kvalité för verksamheten och dess kunder. Verksamheterna har inte haft några allvarliga avvikelser. Värdighetsgarantier har införts under kalenderåret och dess garantier och riktlinjer har delgetts verksamhetens samtliga kunder. I verksamheterna har det utbildats dokumentationsombud som i sin tur varit övriga medarbetare behjälpliga i införandet av den elektroniska dokumentationen. Riktlinjen gällande Åsikten som behandlar beröm och klagomål är känd i verksamheten och såväl positiva som negativ händelser behandlas på verksamhetens tvärprofessionella teamträff var tredje vecka. PERSONAL Verksamhetens enhetschef har tillsammans med skyddsombuden genomgått en gemensam utbildning om två dagar i systematiskt arbetsmiljöarbete. Under året har Previas checklista gällande systematiskt arbetsmiljöarbete använts och enhetschef tillsammans med skyddsombud har utifrån denna belyst tänkbara risker och upprättat såväl förslag till åtgärd som handlingsplan. Tillbud och arbetsskadeanmälningar av lättare grad har inkommit, samtliga har rapporterats och åtgärdats. Inom verksamheten bedrivs ett ständigt pågående hälsofrämjande arbetssätt som belyser faktorer som exempelvis ökad medvetenheten, trivsel och arbetsglädje på arbetsplatsen. För att belysa vikten av samtliga medarbetares medverkan och värde anordnades en föreläsning, vars innehåll på ett humoristiskt sätt synliggjorde den enskilde individens betydelse och påverkan av det sociala samspelet i det dagliga arbetet. Föreläsningens upplägg och innehåll har fallit väl ut och är ett användbart verktyg på såväl arbetsplatsträffar som i verksamhetens levande arbete gällande värdegrund, kultur och värderingar. Inom verksamheten har sjuktalen varit höga och ett arbete för att sänka kortidssjukfrånvaron har påbörjats. Ansvarig enhetschef har aktivt arbetat med att sänka sjuktalen genom kartläggning kring medarbetarnas ohälsa. Kartläggningen har inneburit att enhetschefen tagit kontakt med samtliga sjukskrivna medarbetare inom fem dagar för att förhöra sig kring dennes ohälsa och oförmåga att vara på arbetsplatsen. Till detta har kontakt med Previa tagits i de fall som ansetts värdefulla att utreda vidare och såväl åtgärder som handlingsplaner för återgång till arbete har upprättats i samråd med berörda parter. I en av personalgrupperna har ohälsan påvisat viss härledning till konflikter på arbetsplatsen. För att komma tillrätta med konflikterna har förvaltningens Klivare (Kollegialt lärande i vården) anlitats. Samtalsledarna har tillsammans med aktuell personalgrupp haft återkommande möten och samtal på gruppnivå och vid ett par av tillfällena medverkade också ansvarig enhetschef. Samtalen har bidragit till att gruppens självinsikt och mognad har ökat vilket avspeglas i ett allt mer gynnsammare Hemtjänst 79

86 arbetsklimat. De höga sjuktalen har påverkats i positiv riktning även om en hel del arbete kvarstår. Inom verksamheten har vi haft förmånen att kunna ta emot tre så kallade praktikanter från sommarkraft. Praktikanterna har visat ett stort engagemang och verksamheten har en önskan om ett fortsatt samarbete inför kommande år. Under kalenderåret deltar fyra medarbetare i validering genom arbetsgivaren och en medarbetare studerar på eget initiativ. Under det gångna året har det inte förekommits några examensarbeten inom verksamheten. EKONOMI Resultatet blev ett underskott om ca - 1,3 mkr, vilket främst härleds till verksamhetens höga sjuktal samt till att de beviljade hemtjänstinsatserna kraftigt reducerats. Ansvarig enhetschef har under kalenderåret arbetat aktivt för att sänka korttidsfrånvaron genom kartläggning av medarbetarnas ohälsa. I kartläggningen ingår såväl personliga samtal som uppföljningssamtal med de berörda. Till följd av de kraftigt reducerade hemtjänstinsatserna har verksamheterna förändrat befintliga tjänstgöringsscheman och samtliga medarbetare har tilldelats max 10 procent i flytande tid. Till detta har ansvarig enhetschef tillsammans med berörda medarbetare, fackliga representanter och behjälpliga stödfunktioner från förvaltningens stab påbörjat en verksamhetsutveckling. Resultatet förväntas generera en befintlig hemtjänstgrupp inom berörd stadsdel och avser öka verksamhetens möjligheter att möta upp och nedgångar av beviljade hemtjänstinsatser på ett effektivare sätt. Enhetschef Marinette Urell Enhetschef: Marinette Urell Objekt: Oskarström/Väster 1, ;740881; , % 12 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 1) 9 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 14,1 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 30,1 Antal chefer budget: 0,5 Antal kunder: 2 ) 54 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 17 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 0 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 21,2 varav kvinnor: 17 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 830 Långtidsfriska: 1) 24% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 785 kr 1) dec 2) nov 80 Hemtjänst

87 Enhetschef: Marinette Urell Objekt: Mossen 74002;740882; , % 12 1,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 1) 0 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 11,8 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 42,5 Antal chefer budget: 0,5 Antal kunder: 2 ) 24 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 16 Antal utförda timmar/mån: 2 ) 685 varav män: 0 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 28,5 varav kvinnor: 16 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 534 Långtidsfriska: 1) 27% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 733 kr 1) dec 2) nov Hemtjänst 81

88 Åleds hemtjänst Antal lägenheter 14 Antal möte boenderåd 1 Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 45 varav män 17 Antal tillsvidareanställda 28 (varav 8 AVA) varav män 2 Antal årsarbetare 29 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert har som mål att tidigt få signaler om kundernas risker att drabbas av ohälsa till följd av fall, undernäring, ohälsa i munnen samt trycksår. Nio kunder på Åleds servicehus och sju stycken inom hemtjänsten har under året tackat ja till att delta i kvalitetsregistret Senior Alert. På Åleds servicehus hålls tvärprofessionella teamträffar varannan tisdag under en och en halv timme. Mötet består av representanter för sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal samt enhetschefen. Enhetschefen leder mötet. Avvikelser som inkommit sedan förra mötet gås igenom på mötet. Informationen för varje enskild kund skrivs direkt i den sociala dokumentationen i Magna Cura. All dokumentation läses upp varje morgon för att personalen ska vara delaktiga och uppdaterade för kundens bästa. Samtliga avvikelser registreras i Magna Cura efter att de behandlats på teamträffarna. Syftet är att gemensamt skapa utvecklingsåtgärder som främjar en god och säker kvalité i verksamheten för våra kunder. De flesta avvikelser, 47 stycken, är läkemedelsavvikelser. Den vanligaste orsaken är att läkemedel inte har getts enligt ordination samt att signatur saknas. Detta är ett förbättringsområde under kommande år. All personal har gått på uppdatering av läkemedelsutbildningen. Riktlinjerna gällande avvikelser är väl kända i verksamheten. Värdighetsgarantierna har införts den 1 november Samtliga medarbetare har informerats om garantierna och dess riktlinjer på en arbetsplatsträff. Verksamhetens kunder har informerats via brev. Kunder som beviljats hemtjänstinsatser får dessa tillgodosedda senast två dagar efter att beslutet kommit till verksamhetens kännedom. Samtliga kunder har två kontaktmän som ansvarar för att tillsammans med kunden upprätta en genomförandeplan inom 14 dagar samt att uppdatera planen vid förändring eller minst två gånger per år. Detta följs upp i lönesamtalet. Samtliga medarbetare bär fotolegitimation på kundbesök. Guldkantsprojektet, som syftar till en förhöjd måltidsupplevelse genom bland annat finare dukning och blomsterarrangemang, är mycket populärt. Personalen har utöver detta haft en kalkonfest för cirka 50 kunder, anhöriga och frivillig. Även en lillejulaftonsfest är planerad med ett tjugotal föranmälda kunder. Flera frivilligorganisationer hjälper till att anordna aktiviteter på servicehuset som till exempel bingo och kubbspel. Verksamheten har sedan många år ett aktivt samarbete med Enslövs församling. I samband med att biskop Per Eckerdal besökte församlingen under våren gjorde han också ett uppskattat studiebesök på Åleds servicehus då han fick information av enhetschefen om verksamheten. Av deltagandet att döma är det många av våra kunder och anhöriga som uppskattar den sociala samvaro som erbjuds i samband med våra aktiviteter. PERSONAL Arbetsmiljöenkäten har bearbetats vid arbetsplatsträff och förslag till handlingsplaner finns. NMI är 4,2 vid medarbetarundersökningen som gjordes under hösten. Tillbudsrapporter är skrivna gällande hot och våld från kund. Handlingsplan är skriven och kommunicerad via teamträff till all personal. Två tillbud angående brandrisk har rapporterats. Åtgärder är vidtagna för att minska risk. Personliga samtal har förts med personal som har haft fler än fem sjukskrivningar per år. Uppföljningar har skett vid medarbetarsamtal samt lönesamtal. Chefen kontaktar personalen vid sjukdom. Rehabiliteringsutredningar med remisser till Previa görs i många fall och av många orsaker. Det har bland annat varit vid suicid för krishantering, sluta-röka-grupper, bedömning av arbetsförmåga. Fritidsaktivitet i form av resa till Helsingborg gjordes på personalens initiativ. Vi i föreläsning av Tor o David som på ett glatt o lekfullt sätt förmedlade budskap om värderingars betydelser i organisationer. Det blev en mycket uppskatta aktivitet! 82 Hemtjänst

89 En medarbetare läser till undersköterska. En medarbetare har genomgått steg två utbildningen i demens. En praktikant har, i samarbete med socialförvaltningen Clavis, arbetat med städ på servicehuset. En studerande från högskolan har intervjuat enhetschefen som en del av sitt examensarbete i ledarskap. Utbildning i livsmedelshygien för kökspersonalen har skett av dietisten Stina Grönevall under året. All personal har genomgått en teoretisk samt praktisk brandutbildning på arbetsplatsen. Två ombud i gruppen är brandombud. Personalgruppens ombud avseende förflyttningsteknik har uppdaterats i detta. Basal vårdhygien har kontinuerligt kommunicerats av kommunsköterskan och enhetschefen. All personalen har tagit del av denna information och undertecknat detta. Roine Abrahamsson, arbetsterapeut från demensteamet, har varit på personalmöten och pratat om demens och olika förebyggande aktiviteter. En personal från gruppen är utsedd till värdegrundsledare. EKONOMI Åled hemtjänst redovisar ett underskott. Det är löner till personalen som överskridits. Vi har 12 dubbelbemannade insatser flera gånger per dag vilket medför kostnader. Det finns en kund med arbetsmiljöproblematik i form av hotsituation för personalen där enhetschefen beviljat dubbelbemanning som inte genererar någon schablonersättning. Under sommaren 2013 ökade kundinsatserna med tusen timmar vilket medförde att sex nya medarbetare behövde anställas. Utöver dessa inskolades även tio nya timanställda. Satsningarna på den sociala dokumentationen i Magna Cura, kvalitetsregister samt insatsregistreringen via mobiltelefon har medfört ökade kostnader i form av tid. Under det gångna året har verksamhetens leasingbilar haft mycket skador. Ersättningsbilar under reparationstiden har varit en fördyrande kostnad. Enhetschef Lars Andersson från kommuntransport har deltagit vid arbetsplatsträff för att informera om kostnader för skador på bilar i ett förebyggande syfte. I stället för fler bilar har två elcyklar anskaffats som ett kostnads- och miljöeffektivt alternativ. Enhetschef Enhetschef: Eva-Lott Ahlberg Objekt: 1, ;740883; % 12 1,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta % Antal bilar: 1) 6 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 22,6 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 48,2 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 2 ) 47 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 27 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 2 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 54,9 varav kvinnor: 25 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 645 Långtidsfriska: 1) 42% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 628 kr 1) dec 2) nov Eva-Lott Ahlberg Åled Hemtjänst 83

90 Nyatorp/Nyhems utegrupp hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 2 Antal kunder 105 varav män 21 Antal tillsvidareanställda 39 varav män 1 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 32,5 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Målet att höja kundens upplevda kvalité genom att arbeta med kontaktmannaskap, välkomstsamtal, genomförandeplaner och uppföljningssamtal har till stora delar uppnåtts. Vid internkontroll av samtliga genomförandeplaner sep 2013 var några ej uppföljda. Dessa åtgärdades direkt. Idag finns det aktuella genomförandeplaner hos alla utom där förändringar skett sista dagarna. Det finns en förbättringspotential vad gäller innehållet i vissa genomförandeplaner. Målet att information/dokumentation som rör kunder förmedlas på ett korrekt sätt har uppnåtts dels genom att personalen dokumenterar väsentlig information, och dels genom att den tas upp på morgonmöte i storgrupp. Egenkontroll under året i form av temperturmätning av kyld mat som transporteras av personal från avsedd kyl i grupplokal till kund. Den skriftliga rapporteringen kan förbättras. Grupperna har fått utbildning i livsmedelshygien för att kvalitetssäkra att vi hanterar kundernas mat på korrekt sätt. Stickprovskontroll av signering på avsedd läkemedelslista. Personliga samtal med den personal som missat att signera läkemedelsgivning. Internkontroll av följsamhet vad gäller riktlinjer som gäller vid känd MRSA. Kontrollen var u a på samtliga punkter. Nyatorp har fått utbildning av Peter Johansson från hygienavdelningen på länssjukhuset. Målet att införa ny teknik har uppnåtts. Samtliga medarbetare behärskar att besöksregistrera i mobiltelefonerna och de allra flesta kan dokumentera i TES. I höst har Senior Alert införts som en stående punkt på teamträff. Målet att arbeta med god teamsamverkan har i alla delar uppnåtts. Båda grupperna har fått utbildning i genombrottsmetoden, det är för tidigt att utvärdera startat hjul. PERSONAL Sex medarbetare har fått utbildning för förflyttningsombud. Fem medarbetare har fått utbildning i Senior Alert. Samtliga (även tjl) har erbjudits medverka i KLIV. SAM är en stående punkt på APT. Under året har enheten fått KLIV för att efter omorganisation lära känna sina nya kolleger och få arbetsglädje. På dessa möten har personalen arbetat med kultur/värderingar och värdegrund. Båda grupperna har fått nya anpassade scheman där alla dagpass börjar för att underlätta samverkan, och under hösten infördes gemensamma morgonmöten. Nyatorp har inga schemalagda delade pass. Verksamhets- och individanpassade scheman så långt det gått att uppnå. Hänsyn har tagits till personer som haft särskilda önskningar och behov. Nyhems utegrupp har tagg till Nyhems servicehus för att kunna låna toaletten där. Personalen får tillgång till tre Yoga/pilatespass som hälsofrämjande insats. Grupperna har också haft gemensamma satsningar som personalfest och gemensam guldkantsupplevelse för kunderna. Satsning på att få upp fler Phonirolås för att undvika stressande körtid för att hämta och lämna nycklar. Senare delen av hösten har vi sett att årets KLIV-grupper, och nya rutiner för att få de båda grupperna att samverka, resulterat i att vi kommit närmare målet för en god arbetsmiljö 84 Hemtjänst

91 och välmående kolleger. Under senhösten har vi upplevt en ny bättre kultur på vår gemensamma arbetsplats. Inga praktikanter förutom från vård- och omsorgsprogrammet. Ett examensarbete har skrivits om teknikanvändning. EKONOMI Vi har haft fyra pensionsavgångar, fem föräldraledigheter och fyra tjänstlediga pga studier under året. Flera av dessa tjänster har nollersatts. Minus 378 kkr i semesterlön, pga personer som har gått i pension har fått utbetalt semesterdagar. Flera i gruppen som har 31 semesterdagar. Vi har många dubbelbemanningar på framför allt Nyatorps område som påverkar ekonomin med risk för luckor i planeringen för att få tiderna att stämma. Vi har under året haft flera stora ärenden som dubbelbemannats pga arbetsmiljön, där resursgrundad tid ej tilldelats. Vi kommer att arbeta mer med statistiken i TES under Trots nedslående resultat så är grupperna duktiga på att planera om i TESen. Vi har inte uppnått de ekonomiska målen. Minus 67 kkr i övertid. Enstaka beordringar framför allt i början av året. Mycket höga sjuktal. Flera medarbetare har kroniska diagnoser, flera av dem har fått individanpassade scheman med avsikt att öka frisktalet. De sista två månaderna har sjuklönekostnaderna minskat betydligt. Enhetschef Ingrid Larsson Enhetschef: Ingrid Larsson Objekt: Nyatorp Nyhems utegrupp 1, ;750881;750991;76004;760884; % 12 1,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 1) 0 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 33,7 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 22,8 Antal chefer budget: 0,9 Antal kunder: 2 ) 118 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 38 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 1 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 21,7 varav kvinnor: 37 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: Långtidsfriska: 1) 48% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 594 kr 1) dec 2) nov Hemtjänst 85

92 Gustavsfälts hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 135 varav män 45 Antal tillsvidareanställda 29 varav män 0 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 29 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Genomgång av basal vårdhygien har gjorts. Även blankett för Basal Vårdhygien har skrivits under av samtlig personal. Avvikelser tas upp på teamträff och läggs sedan in i Magna Cura. Har tydliga riktlinjer om läkemedelsrutiner. Genomgång av biståndsbeslut, hygienrutiner, larmrutiner, värdegrund- bemötande, rutiner för genomförandeplan kontaktmannaskap, värdegarantier och av tidsregistrering har gjorts. Vi har ett projekt på Vallås där samordnare från fyra olika grupper arbetar tillsammans. Tanken är att de skall vara varandra behjälpliga och arbeta på samma sätt. De är också behjälpliga i andra grupper om det fattas folk. PERSONAL Rehabsamtal har genomförts med ett flertal i gruppen. Previa har varit behjälpliga i vissa ärenden. Personalen själva har arbetat aktivt med att stötta varandra för att vilja/kunna komma till arbetet och en hel del ansvarsuppgifter har delegerats till personalen. Gruppen har gått på Yoga på Previa. Därefter var personal från Previa ute och informerade om kost och motion. Vissa i personalen har fortsatt med Yoga. De har även gått på massage. Vi har diskuterat stress på möten, exempelsvis är det en kultur att prata om/uppleva stress? Sjuktalen har minskat, har i dag 55 % frisktal. I projektet Leda för resultat har vi i gruppen upplevt ökad arbetsglädje vilket man också kan påvisa i NMI (78). Fem personal har gått på utbildning i Social dokumentation, tre på Senior Alert och två på avropsutbildning. En personal läser till USK. Har haft två elever från Sommarkraft. EKONOMI Samordnarna arbetar parallellt för att minska behovet av vikarier. Dock har vi vid tillfällen inte kunnat ersätta pass med vikarier som har gjort att övertidskostnaderna ökat. Arbetar med projektet Leda för resultat (trygg hemgång). Det har gjort att vi kunnat öka kontinuiteten hos kunden, ligger nu på 11,7 i snitt per månad på insatser. De känner sig tryggare, får bättre information osv. Personalen känner sig mindre stressad. Arbetet med palliativa teamet har påbörjats efter modellen Leda för resultat. Samordnaren har all kontakt med palliativa enheten. Till exempel har hjälpmedel fortare kommit på plats. En av samordnarna har även varit ute i personalgrupperna och informerat om hur vi arbetar med samordnaruppdraget. Uppdatering av alla biståndsbeslut så de stämmer. En i gruppen är utlånad till ett boende och har delvis ersatts av vikarier, vårdtyngden ökat så vi har AVA pass. 86 Hemtjänst

93 Personalen byter pass istället för att ta ut årsarbetstid, lagt flytande tid. Såld vård har inte alltid inrapporterats och dessa insatser har vi inte fått ersättning för. Enhetschef Rose-Marie Karlsson Enhetschef: Rose-Marie Karlsson Objekt: Gustavsfält 75002;750882; , % 12 1,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 1) 3 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 29,3 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 20,3 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 2 ) 119 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 29 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 0 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 16,5 varav kvinnor: 29 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 504 Långtidsfriska: 1) 53% Sjukkostnad/åa 538 kr Budget sjukkostnad/åa 564 kr 1) dec 2) nov Hemtjänst 87

94 Snöstorp hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal lägenheter servicehus 8 Antal möten boenderåd 1 Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 61 varav män 20 Antal tillsvidareanställda 22 varav män 3 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 18,6 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Under året har vi infört social dokumentation i Magna Cura och all personal kan dokumentera där nu samt uppföra och arbeta med kundernas genomförandeplaner. Vi använder även TES mobil fullt ut, vilket gör att vi kan följa upp insatserna hos kunden och planera mer effektivt. För att kontinuiteten hos kunden skall förbättras har vi delat in hemtjänstgruppen i fem mindre grupper. I och med det kan vi arbeta bättre med kontaktmannaskapet som anses positivt både för kunden och personalen. Tidigare har vi haft planerare i hemtjänstgruppen men nu har vi ändrat det till samordnare som har fått andra ansvarsområde. Vi deltar även i ett samarbetsprojekt på Vallås för vi är övertygade om att det är utvecklande för vår verksamhet att kunna samarbeta mer med andra hemtjänstgrupper. Avvikelser hanteras efter gällande rutiner, fallavvikelser tas upp på teammötena. Avvikelserna registreras i Magna Cura. De lokala läkemedelsrutinerna är uppdaterade och godkända av MAS samt all personal har signerat när de tagit del av den nya rutinen. Värdighetsgarantin började gälla den 1/ och den är presenterad och utdelad till all personal på Snöstorps hemtjänst och servicehus. Smitta i form av MRSA har förekommit hos en av våra kunder under året. All personal har fått information från Zoltan Köhalmi tillförordnad MAS och Peter Johansson Hygiensjuksköterska från Region Halland, provtagning har skett och avslut har genomförts då kunden ej finns kvar i vår verksamhet. Riktlinjerna för basal vårdhygien är kända i verksamheten och har bland annat gåtts igenom på ett mötestillfälle av enhetschefer. All personal har fått information vid ett flertal möten om Senior Alert och vi har två ombud som har ansvar för Senior Alert. Registreringar i Senior Alert har gjorts under året och vi fortsätter nu arbetet med åtgärder och uppföljning under Vi arbetar aktivt med Guldkantsmåltiderna på Servicehuset och detta är mycket uppskattat av kunder, anhöriga och personal. Snöstorps hemtjänst hade som mål att uppnå ett NKI på 76 och vi fick ett NKI på 96. PERSONAL Enhetschef och arbetsplatsombud har gått igenom Prevents checklista för systematisk arbetsmiljö under hösten 2013 samt delgetts till personal för godkännande. För att öka kunskaperna i demens har vi haft som mål under 2013 att all personalen skall genomföra Svenskt demenscentrums webb-baserad demensutbildning, Demens ABC. I dagsläget har majoriteten genomfört denna utbildning och de övriga har som mål att genomgå utbildningen inom snar framtid. Verksamheten har fem stycken personal som under året studerat på omvårdnadslyftet. Samtliga önskar att fortsätta med detta under Vi har tagit emot elever både vuxenstuderande elever, gymnasieelever och praktikanter som vill prova på arbetet som undersköterska samt elever från grundskolan som arbetat med ett projekt och velat ha information om hur vår verksamhet fungerar. I personalgruppen har vi börjat arbeta mer med ombud, och vissa av dessa har varit på utbildningar under året. Personalen har fått se en film om förflyttningsteknik samt att vi tagit hjälp av de övergripande förflyttningsombuden i Hemvårdsförvaltningen när vi haft behovet hemma hos kund. All personal på Snöstorp har gällande utbildning i allmän brandkunskap. 88 Hemtjänst

95 Vi har haft bra kontinuitet och kvalitet på våra vikarier som vi anlitat under året. Personalen på Snöstorp deltar sedan 1 september i ett hälsoprojekt från stadskontoret i samarbete med Proformia. Projektet sträcker sig under ett år och syftet är att få de anställda att bli medvetna och engagerade i sin egen hälsa. Inför år 2013 har vi haft som mål att öka frisktalen med 10 % från 2012, som det ser ut i skrivande stunder har vi uppnått detta mål. Personalen har Inova schema, vilket gör att personalen känner att de har inflytande och att de kan påverka sina arbetstider i större utsträckning. Vi hade i våra mål att uppnå ett NMI värde på 80 och det har vi klarat. EKONOMI Flera av våra kunder har omfattande omsorgsbehov vilket innebär att tiden för insatsen hos kunden är högre än schablontid. Under året har kundunderlaget varierat hastigt vid några tillfällen och vi har anpassat oss så bra det gått. Personalen lägger 6-veckors Inova schema vilket är bra för verksamheten, då man kan ändra bemanning utefter behov. Det är fem personal som under året har studerat på omvårdnadslyftet och dessa har ersatts med vikarier. Vi har använt oss av timvikarier för att lösa vårt personalbehov under perioder då timmarna för kunder har ökat. Enhetschef Enhetschef: Josefin Green Josefin Green Objekt: Snöstorp 1, ;751881; , % 12 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal bilar: 1) 9 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 21,3 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 32,4 Antal chefer budget: 0,8 Antal kunder: 2 ) 62 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 24 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 3 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 27,2 varav kvinnor: 21 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 723 Långtidsfriska: 1) 54% Sjukkostnad/åa 946 kr Budget sjukkostnad/åa 589 kr 1) dec 2) nov Hemtjänst 89

96 Vallås hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper (två daggrupper och en kvällsgrupp) 3 Antal kunder 115 varav män 36 Antal tillsvidareanställda 37 varav män 2 Antal årsarbetare (varav 1,0 åa vikarie via bemanningsenheten) 32,75 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Under året har mycket tid åtgått till att införa social dokumentation i Magna Cura. Flera extra utbildningsinsatser har genomförts. Resultatet av detta är att i dagsläget har drygt 90 % av kunderna en aktuell genomförandeplan i Magna Cura. Även utbildning för Senior Alert ombud har genomförts och ombuden har fått ett extra utbildningstillfälle under hösten. Målet att erbjuda 30 % av kunderna en riskbedömning och åtgärdsplan uppfylls inte i år. Arbetet med att erbjuda och sedan registrera har bara påbörjats. Registreringen av utförd tid hos kund via TES- mobil infördes i maj. Ännu vid årets slut har vi inte kunnat lita på bara mobilerna, utan använder fortfarande dagschema i pappersform som säkerhet. Anledningen är att det ofta är problem med uppkopplingen till TES på området. Interna avvikelser är skrivna och problemen är under bearbetning. Teamträffar har verksamheten var fjortonde dag tillsammans med sjuksköterskor, rehabpersonal, hemtjänstpersonal och enhetschef. En fungerande dagordning finns. Inga allvarliga avvikelser har inkommit. Ingen specifik smitta har funnits. Basala hygienrutiner är kända i verksamheten och följsamhetsblankett är underskriven av samtliga medarbetare. Enligt Socialstyrelsens äldreundersökning är 83 % av områdets kunder nöjda med hemtjänsten. I december bjöds våra kunder in till adventskaffe som en del av Guldkantssatsningen. En mycket uppskattad tillställning bland våra kunder. Värdighetsgarantierna som infördes 1/11 är genomgångna på APT och arbetet med att uppfylla garantin att alltid ringa upp kund om hemtjänstinsatsen blir +/- 30 minuter ändrad utifrån avtalad tid. Är en utmaning som vi arbetar intensivt med. Värdegrundsarbetet är ständigt pågående och diskussioner kring hur vi dokumenterar/pratar om/ pratar med våra kunder har värdegrunden som utgångspunkt. PERSONAL Checklista för de viktigaste arbetsmiljöfrågorna har gåtts igenom av enhetschef och arbetsplatsombud. Inget specifikt har framkommit som behöver åtgärdas. Rehabsamtal har genomförts med de medarbetare som haft upprepad korttidsfrånvaro eller en längre sjukskrivning. Ett flertal uppdragsbeställningar har skrivits till Previa, både gällande behov av samtalskontakt och för olika fysiska problem. Ett flertal tillbudsrapporter och arbetsskadeanmälningar har gjorts, dock inga allvarliga. Årets mål att öka frisktalen med 10 % har inte uppnåtts trots ett intensivt arbete med att arbeta förebyggande. Aktuellt frisktal i november är 43 %. Medarbetarna har fått ta del av en halvdagsföreläsning i hälsofrämjandets tecken. Tre medarbetare läser till undersköterska via omvårdnadslyftet. Därutöver har två medarbetare läst psykiatri och två har läst demenskunskap. Två medarbetare har utsetts till verksamhetens miljöombud, och kommer under kommande år vara oss behjälpliga i miljötänk. Den planerade Demenskunskap enligt ABC-utbildning har inte genomförts då bland annat den sociala dokumentationen upptagit mycket av verksamhetens tid. Utbildningen kommer att påbörjas snarast via en medarbetare som själv genomgått denna webbaserade utbildning 90 Hemtjänst

97 nyligen. Nöjd medarbetarindex ligger för Vallås hemtjänst anställda på 84. Enhetschefen har blivit intervjuad av en högskolestuderande angående ett arbete kring datorisering i offentlig verksamhet. EKONOMI Höga grundlöner i arbetsgruppen. Området har omfattande förflyttningstider. Antalet beviljade timmar ligger på cirka 3000 per månad. Sjuklönerna har varit höga under speciellt mars och september. Några medarbetare har varit långtidssjukskrivna mer än tre månader, samtliga är på väg tillbaka och arbetar % av ordinarie sysselsättningsgrad. Vid årsarbetstidsavstämningen betalades ingen fyllnadslön ut. Såld vård har utförts för motsvarande kronor. Nya scheman från slutet av oktober innebär att all personal har fått flytande tid med ca 5 %. Detta för att kunna täcka upp korttidsfrånvaro bättre med egen personal, vilket förhoppningsvis ska ge kunderna en bättre kontinuitet. Områdets samordnare arbetar i sexveckors perioder, och som samordnare arbetar man måndag-fredag. Detta ger en lugnare arbetsmiljö för samordnarna och ger även en mer lik planering utifrån kundens behov. Området har generellt höga genomsnittstider på utförd tid hos kund. Införandet av sociala dokumentationen i Magna Cura har tagit stora resurser i anspråk. Enhetschef Bodil Andersson Enhetschef: Bodil Andersson Objekt: Vallås 1, ;751882; , % 12 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta % Antal bilar: 1) 1 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 32,6 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 22,2 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 2 ) 122 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 37 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 2 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 24,5 varav kvinnor: 35 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 834 Långtidsfriska: 1) 46% Sjukkostnad/åa 916 kr Budget sjukkostnad/åa 603 kr 1) dec 2) nov Hemtjänst 91

98 Ljungblomman/Simlångsdalen hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal lägenheter servicehus 44 Antal möte boenderåd 3 Antal hemtjänstgrupper 2 Antal kunder 58 varav män 28 Antal tillsvidareanställda 35 varav män 1 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 30,7 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Genom det nationella kvalitetsregistret Senior Alert har verksamheten som mål att tidigt få signaler om kundernas risker att drabbas av ohälsa till följd av fall, undernäring, ohälsa i munnen samt trycksår. 22 kunder på Ljungblommans servicehus och 10 stycken inom hemtjänsten har under året tackat ja till att delta i kvalitetsregistret Senior Alert. Rutin för teamträffar på Ljungblomman onsdagar 1 timma varannan vecka. Mötet består av tvärprofessionella representanter. Sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal samt enhetschefen. Enhetschefen leder mötet och tar med de avvikelser som inkommit sedan förra mötet och går igenom dessa. Vi gör gärna ett PGSA-hjul på förändringar som ska provas och utvärderas. Riktlinjerna gällande avvikelser är väl kända i verksamheten. Samtliga avvikelser registreras i Magna Cura efter att de behandlats på de tvärprofessionella teamträffarna. Syftet är att gemensamt skapa utvecklingsåtgärder som främjar en god och säker kvalité för verksamheten och dess kunder. De flesta avvikelser är fallavvikelser. Fall (7) med skada har registrerats, glömska av personalen att ge läkemedel (15). Förbättringsområden: Genom att ständigt diskutera och redovisa avvikelser sker en ständig förbättring. Detta har även diskuterats på medarbetar-/lönesamtal med all personal. Värdighetsgarantierna har införts den 1/ Garantierna och dess riktlinjer har delgetts samtliga medarbetare på en APT och verksamhetens kunder per post. Kunder som beviljats hemtjänstinsatser får dessa tillgodosedda senast två dagar efter att beslutet kommit till verksamhetens kännedom. Samtliga kunder har två kontaktmän som ansvarar för att tillsammans med kunden upprätta en genomförandeplan inom 14 dagar, samt att uppdatera planen vid förändring eller minst två gånger per år. Detta följs upp i lönesamtalet. Medarbetarna i verksamheten bär samtliga fotolegitimation när de utför kundbesök. Inom Ljungblommans verksamhetsområde åtgärdas kundernas akuta trygghetslarm inom 30 minuter och övriga larm senast inom 60 minuter. PERSONAL Systematiskt arbetsmiljöarbete: Årlig skyddsrond har genomförts med chef och skyddsombud. Fem tillbudsrapporter är skrivna gällande hot och våld från kund. Handlingsplan är skriven och kommunicerad via teamträff till all personal. Två tillbud angående brandrisk har rapporterats. Åtgärder är vidtagna för att minska risk. Åtgärder för att minska sjuktalen för personal: Personliga samtal har förts med personal som har haft fler än fem sjukskrivningar per år. Uppföljningar har skett vid medarbetarsamtal samt lönesamtal. Samtlig personal ska ringa till chefen när de är sjuka. NMI är 78 % vid medarbetarundersökningen som gjordes under hösten. Hälsofrämjande insatser i form av filmkväll, scrapbooking, yoga samt kultur/värderingssatsning i form av Tor o David som på ett glatt o lekfullt sätt förmedlade budskapet. Mycket uppskattat. 92 Hemtjänst

99 Kompetensutvecklingsinsatser: En medarbetare läser till USK i HVF regi. En medarbetare läser Psykiatri 100p. Samtlig personal har lärt sig genombrottsmetoden. Under sommaren har vi haft två ungdomar från Sommarkraft, vilket har resulterat i en höjning av trivselfaktorn hos våra kunder. EKONOMI Ljungblomman redovisar ett underskott. Detta är huvudsakligen löner till personalen som överskridits. Som mest har vi haft 12 dubbelbemannade insatser flera gånger per dag. I slutet på året upptäcktes att vi inte hade fått schablonersättning för hela året för fyra av dessa dubbelbemanningar pga felaktigheter i Magna Cura och TES-arbetet. Dessa systematiska felaktigheter som upptäcktes av en slump har nu rättats till. Satsningar på SoLdokumentation, kvalitetsregister samt insatsregistrering i telefon har medfört ökade kostnader i form av tid. Vi har även fått hyra en extra bil pga nya kunder i ordinärt boende. Bensinkostnaden höjdes då automatiskt. Detta år har bilarna varit utsatta för mycket skador. Hyrbilar under reparationstiden har varit dyra. Enhetschef Pia Holmström Enhetschef: Pia Holmström Objekt: Simlångsdalen 1, ;752881; % 12 1,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 1) 2 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 30,7 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 40,1 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 2 ) 63 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 31 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 2 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 33,7 varav kvinnor: 29 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: Långtidsfriska: 1) 36% Sjukkostnad/åa 690 kr Budget sjukkostnad/åa 571 kr 1) dec 2) nov Hemtjänst 93

100 Nyhems Servicehus/Nyhems hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal lägenheter servicehus 101 Antal möten boenderåd 1 Antal hemtjänstgrupper 3 Antal kunder 133 varav män 30 Antal tillsvidareanställda 57 varav män 5 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 51, 2 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Under första delen av året började vi att dokumentera i Magna Cura. Även genomförandeplaner finns i Magna Cura på samtliga kunder. För att säkerställa att alla kunder har genomförandeplan har enhetschef under hösten gått igenom samtliga. Även social dokumentation granskas kontinuerligt av enhetschef för att se att denna förmedlas på ett korrekt sätt. Under hösten har dokumentationstid planerats in under arbetspassen. Verksamheten har 6 dokumentationsombud som samtliga har gått utbildning. Alla kunder har erbjudits att registreras i Senior Alert och de som tackar ja är registrerade. Senior Alert ombud finns och har fått utbildning i registret. Tyvärr har vi inte uppfyllt målen i Senior Alert men arbetet flyter på bra och vi kommer under 2014 nå upp till målen. Smitta har förekommit i form av MRSA. Genom information till personal från hygiensköterska Peter Johansson från Region Halland har vi arbetat med att förhindra spridning av smittan. Kunden har idag ingen smitta men betraktas ännu inte som smittfri, varpå smittskyddsarbete fortlöper oförändrat. Riktlinjerna för basal vårdhygien är kända i verksamheten och har bland annat gåtts igenom på gruppträff av enhetschefer. Värdighetsgarantier är presenterade och kända hos samtlig personal. Under året har vi haft ett ganska högt antal medicinavvikelser. Nya medicinskåp har köpts in för att minska risken för förväxling hos kunder som bor tillsammans som tidigare har delat medicinskåp. För tidigt att säga om denna åtgärd gett önskat resultat. Rutiner för läkemedelshantering har gåtts igenom på gruppträffar. För att behålla det goda samarbetet mellan sjuksköterskor och chefer har vi gemensamma möten varannan månad där vi diskuterar gemensamma frågor. Varje vecka träffas sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, vårdpersonal från respektive team samt enhetschef i teammöte för att gå igenom förändringar hos våra kunder, avvikelser och lyfta aktuella ärenden för att finna förbättringsåtgärder. Senior Alert är en stående punkt på våra teammöten. PERSONAL Arbetsmiljöriskbedömning är genomförd hos samtliga kunder. Denna uppdateras av kontaktman vid behov. Prevents checklista för systematisk arbetsmiljö har gåtts igenom med arbetsplatsombud under hösten För att minska sjuktalen har vi under hösten startat upp ett samarbete med Previa vars syfte är att öka personalens hälsa och välbefinnande. Vi ska tillsammans med Previa arbeta utifrån resultaten från medarbetarenkäten och arbete kommer att fortlöpa under hela Planeringen har setts över för att minska stressen för personalen. Vi har även anställt särskild larmpersonal för att minska stressen hos personalen. Under början av året var Demensteamet inne hos samtliga arbetsgrupper och föreläste och handledde i demensfrågor. Detta som ett led i att öka demenskunskapen hos personalen. Två stycken vårdbiträden har under året läst omvårdnadslyftet. En personal har utbildats till 94 Hemtjänst

101 värdegrundsledare. All personal (inkl. ombud) har genomgått förflyttningsutbildning. Den teoretiska delen av brandutbildningen är genomförd under maj månad. För att förbättra samarbete mellan vårdpersonal och samordnare ordnades ett möte med representanter från alla arbetsgrupper. Hans Sjögren från Previa höll i mötet som gav ett önskat resultat om ett förbättrat samarbete. EKONOMI Många deltidssjukskrivningar har inneburit höga kostnader för verksamheten. Flera av nattpersonalen har varit långtidssjuka vilket påverkar aktuellt objekt. Personal har avslutat sin anställning vilket inneburit utbetalning av sparade semesterdagar. Många kunder har omfattande omsorgsbehov. Larmfrekvensen har ökat kraftigt den senaste delen av året. För att lösa detta har vi anställt särskild larmpersonal, vilket påverkar budgeten negativt. Under hösten har det varit svårt att få in vikarier vilket medfört övertidskostnader. Samordnarna arbetar aktivt med att omplanera vid behov. Enhetschefer Sofie Klarker Wester Berith Södergren Enhetschef: Sofie Klarker Objekt: Nyhem totalt 76001;760881;760991;76002;760882;760992;76003;760883; , % 12 1,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 1) 0 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 43,4 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 44,8 Antal chefer budget: 1,5 Antal kunder: 2 ) 100 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 48 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 4 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 40,5 varav kvinnor: 44 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: Långtidsfriska: 1) 38% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 696 kr 1) dec 2) nov Hemtjänst 95

102 109:an Servicehus/Andersberg hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal lägenheter servicehus 30 Antal möten boenderåd 2 Antal hemtjänstgrupper 2 Antal kunder 79 varav män 29 Antal tillsvidareanställda 41 varav män 1 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 31,31 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Verksamheten har under året arbetat med kontaktmannaskap och genomförandeplaner. Alla genomförandeplaner har lagts in i verksamhetssystemet och följs upp två gånger under året. När det gäller genomförandeplanerna har kvalitetsarbetet och åtgärderna inriktats på delaktighet och inflytande från kundens och eventuellt anhörigas sida vid genomförandet, samt mål, delmål och uppföljning. Egenkontroll har genomförts på kundernas genomförandeplaner, utifrån delarna i kvalitetsarbetet. Välkomstsamtal genomförs av samordnarna för att kundens första möte med verksamheten ska genomsyras av fullständig information och helhetssyn. Teammöten hålls var 14:e dag med samtliga professioner närvarande. Mötena har strukturerats upp och blivit mer effektiva och med fokus på åtgärder för att höja kundens kvalitét inom vård och omsorg i verksamheten. I samband med teammötena har arbetet påbörjats kring åtgärder och uppföljning för kunder med risk för ohälsa på grund av fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen utifrån Senor Alert. Riskanalys har gjorts beträffande de delegerade arbetsuppgifterna och avvikelser i verksamheten. Utifrån riskanalysen har all ordinarie personal plus frekventa timanställda fått tre timmars läkemedelsutbildning av sjuksköterska. En handlingsplan skall upprättas under sen höst i samverkan mellan baspersonal, patientansvarig sjuksköterska och respektive enhetschef. Syftet med handlingsplanen är att säkra upp de delegerade arbetsuppgifterna och ta fram åtgärdsförslag kring en god och säker kvalité för vård och omsorg i verksamheten. Värdighetsgarantierna är förmedlande till alla medarbetare på arbetsplatsträff. Samtliga medarbetare läser och skriver dokumentation kring kunderna i verksamhetssystemet utifrån Socialtjänstlagen och delegerade arbetsuppgifter utifrån Hälso- och sjukvårdslagen. PERSONAL Personalgruppen har arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och hälsofrämjande insatser. Arbetsmiljöenkät har genomförts i verksamheten och redovisas under december. Personalgruppen har ett NMI på 74 %. Information och diskussion har genomförts på arbetsplatsträffar beträffande alkohol- och drogpolicy, brandpärm, tillbud- och arbetsskadeanmälan. Arbetsmiljöchecklista är genomförd under hösten. Verksamheten har fortsatt önskeschema för att personalen ska ha möjlighet att påverka sin arbetstid. Frisktalet har ökat något under året. Enhetschef kontaktar medarbetare vid sjukdom inom tre dagar. Rehabutredningar har genomförts och åtgärder har tagits fram för enskilda medarbetare. Företaghälsovården har stöttat flera medarbetare beträffande både fysisk och psykisk ohälsa. Utifrån HR-och enkäthandlingsplan har medarbetarna på en arbetsplatsträff fått prova på en lättare variant av yoga och mindfullness som företaghälsovården höll i. Medarbetarna har som friskvårdsaktivitet erbjudits massage. Fyra medarbetare läser omvårdnadslyftet och tre 96 Hemtjänst

103 medarbetare har gått utbildning under året med inriktning mot demens och psykiatri. Tre medarbetare har utbildats till Senior Alert ombud. Fyra medarbetare har utbildats till dokumentationsombud. All ordinarie personal plus frekventa timanställda har fått tre timmars läkemedelsutbildning av sjuksköterska. EKONOMI Verksamheten har arbetat med att få ekonomin i balans, men kommer 2013 gå med underskott. Kundtimmarna minskade till mitten av året, för att sedan öka under hösten. Det har tidvis varit svårt att få in bemanning under hösten, vilket lett till övertidskostnad. Samordnarna deltar i ett projekt tillsammans med andra samordnare för att få till stånd samverkan och effektivare planering med flera arbetsgrupper. Personalgruppen har Inova schema, vilket gör att personaltimmarna anpassas efter kundtimmarna. Samordnarna samverkar mer mellan de två teamen på Andersbergs hemtjänst, vilket gör att kundtimmar och personaltimmar är mer i balans. Sjuklönekostnaderna har varit höga under året, men procentuellt sett har antal långtidsfriska ökat något till sen höst. Åtgärder har tagits fram för enskilda medarbetare och har till viss del gett resultat. Fler medarbetare har varit långtidssjuka under året. Intäkter från utförda insatser som såld vård och externa beställare har inte fullt ut kommit in i verksamheten. Enhetschef Katarina Persson Enhetschef: Katarina Persson Objekt: 109an inne_ute 76101;761881;761991;76102;761882; , % 12 1,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 1) 2 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 31,6 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 31,5 Antal chefer budget: 1,0 Antal kunder: 2 ) 84 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 42 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 1 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 34,8 varav kvinnor: 41 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: Långtidsfriska: 1) 29% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 612 kr 1) dec 2) nov Hemtjänst 97

104 Eldsberga hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper 1 Antal kunder 58 varav män 22 Antal tillsvidareanställda 20 varav män 0 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 17,1 Antal beviljade timmar KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Enligt den nationella kundundersökningen är kunderna i Eldsberga till 100 % nöjda med hjälpen i sin helhet. Samtliga genomförandeplaner har lagts in i Magna Cura och uppdaterats. All social dokumentation sker också i Magna Cura. Vi har arbetat aktivt med att erbjuda meningsfulla vardagliga aktiviteter genom att bjuda in till planerade aktiviteter på Hemgården. Avvikelser rapporteras och diskuteras på alla teamträffar som hålls varannan vecka i 30 min. Arbetet med Senior Alert har inte kommit igång, en ny uppstart planeras i början av Riktlinjer för basal vårdhygien är kända i verksamhetet och har gåtts igenom på teammöte av enhetschef och sjuksköterska. Överenskommelseblanketten gällande basala hygienrutiner har fyllts i av samtliga medarbetare och förvaras i deras akter. Under året har två åsikter från kund inkommit gällande insatser. Överenskommelse med aktuell kund har gjorts. Kunden har därefter bytt utförare. Värdighetsgarantierna har gåtts igenom med samtlig personal på APT. Ett nytt system för rapportering av utförd tid i TES mobil har införts. PERSONAL I somras upprättades en handlingsplan inför hösten med fokus på följande punkter: Planeringen i TES: där våra samordnare tillsammans med Niklas Granfeldt och Lillemor Nilsson har arbetat med att se över planeringen så att den passar in och stämmer med våra kunder och vår verksamhet, Projekt Leda för resultat har startat och vi har fortsatt att utveckla vårt samarbete på Vallås med Gustavsfält, Andersberg och Snöstorp. Ett fast schema har införts och kommer att justeras efter synpunkter från utvärdering och uppföljning. KLIV-grupper med KLIV-handledare har pågått under hösten. Vidare har Prevents checklista för systematisk arbetsmiljö gåtts igenom under hösten Med fokus på trivsel och sammanhållning har samtlig personal deltagit på gemensam lunch i samband med mötestid. För att minska sjuktalen har rehabutredningar startats och kontakt med Previa har gjorts genom uppdragsbeskrivningar. Två personal har utbildats till TESmobilombud, två personal har gått Senior Alert utbildning, och två personal hat utbildats till SOL-dokumentationsombud. Vi har inte haft några praktikanter i verksamheten förutom från vård och omsorgsprogrammen. Inga examensarbeten är skrivna med anknytning till verksamheten. 98 Hemtjänst

105 EKONOMI Eldsberga/Trönninge Hemtjänst kommer för kalenderåret 2013 att göra ett underskott. Dock har resultatet förbättrats från sommaren tills nu. Vi har haft höga sjukkostnader under året, en del korttidsfrånvaro och ett flertal långtidssjukskrivna. Vi har i vissa fall nollersatt och eller kortat arbetspass för att balansera budget. Vid ett flertal tillfällen har det varit svårt att få in timvikarier och det har medfört övertidskostnader. Vidare har vi under året arbetat vidare med att försöka planera efter genomsnittstiderna i TES- planering för att komma nära verkligt utförd tid. Enhetschef Susanne Rückert Enhetschef: Susanne Rückert Objekt: Trönninge/Eldsberga 1, ;761884;761994;76105;761885; % 12 1,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % varav timlön varav timlön huvudsemester Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön % Övriga löner ej arbetad tid Grundlön introduktion SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal bilar: 1) 9 Antal beviljade timmar/mån: 2 ) Antal åa budget: 17,1 Antal beviljade timmar per kund: 2 ) 37,3 Antal chefer budget: 0,7 Antal kunder: 2 ) 51 Antal tillsvidareanställda: 2 ) 21 Antal utförda timmar/mån: 2 ) varav män: 0 Antal utförda timmar per kund: 2 ) 31,6 varav kvinnor: 21 Antal vikarietimmar hittills: Antal vikarietimmar snitt/mån: 912 Långtidsfriska: 1) 17% Sjukkostnad/åa kr Budget sjukkostnad/åa 698 kr 1) dec 2) nov Hemtjänst 99

106 Servicehus Objekt: Servicehusen 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön Övertid OB-tillägg Övriga löner arbetad tid Semesterlön Sjuklön Övriga löner ej arbetad tid SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal åa budget: 0,0 Antal tillsvidareanställda: 24 varav män: 0 varav kvinnor: 24 Långtidsfriska: 59% 100 Hemtjänst

107 ÄO-stab Bokslut Uppgiftslämnare: Maria Sjödahl Ekonom: Eva Nyström 1, , Prognos Utfall Budget Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Därav övriga intäkter Lönekostnader Därav övertid inkl PO Därav OB-tillägg inkl PO Därav semesterlön inkl PO Därav sjuklöner inkl PO Därav timlöner inkl PO varav huvudsemester juni-aug Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat/netto Driftredovisning Under ÄO-stab finns objekten Ledning, Administrativ personal, Friskvård/Hälsofrämjande åtgärder, Arbetskläder, Guldkant, Omplaceringar och Facklig tid. Resultatet för ÄO-stab för helåret 2013 uppgår till kkr vilket innebär ett överskott om kkr mot den tilldelade budgetramen. Utfallet för Guldkanten visar ett +/- 0-resultat, liksom Facklig tid. ÄO-stabs totala överskott om 3,7 mkr kan hänföras till Arbetskläder. Intäkter Förvaltningen har för år 2013 erhållit statsbidrag om 1,3 mkr för Senior Alert. Intäkterna ska finansiera löner för de som arbetar med Senior Alert. Under intäkterna finns även ett lönebidrag redovisat. Lönekostnader Under lönekostnaderna redovisas lön för administrativ personal, ledning, omplacerad personal och facklig tid. Övriga kostnader Övriga kostnader består av gulkantsmåltider, arbetskläder, och kostnader för löneförrättartjänst. Överskottet, 2,6 mkr beror på till största delen att kostnaderna för arbetskläder är lägre än beräknat på grund av att alla verksamheter inte kommit igång fullt ut under ÄO-stab 101

108 Bemanningsenheten Verksamhetsfakta: Antal tillsvidareanställda 9,0 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 9,0 KVALITET VERKSAMHETSUTVECKLING Vi har under året genomfört en omfattande förnyelse på Bemanningsenheten kring rekryteringsprocessen, den centrala introduktion utbildningen, och dess form. Vi har även arbetat fram ett nytt koncept där vi i hela Hemvårdsförvaltningen arbetar genom att upprätthålla en högre kontinuitet för våra kunder. Vi har gjort stora förändringar kring rekryteringsprocessen där vi nu arbetar med att endast ta emot anökningar via en annons. Denna förändring effektiviserar rekryterarnas sätt att arbeta då vi utifrån verksamhetens behov kan matcha urvalet. Vi får även fram en tydligare sammanfattning av samtliga intresserades kompetens och erfarenhet och detta bidrar till att färre kandidater behövs kallas på intervju. Den centrala introduktionen erbjuds efter att den anställde har gått bredvid en arbetsdag. På så sätt kan den anställde förankra informationen som ges på den centrala introduktionen. Vi har samma rekryteringsprocess och inskolningsform över hela året för att vi ska kunna möta upp verksamhetens behov. All viktigt information läggs ut på vårt intranät, där vikarierna och timanställda nu får möjlighet att kunna ta del av viktigt information som berör deras anställning och verksamhetsinformation. Vi har delat in hemvårdsförvaltningen i fyra olika geografiska delar för att kunna arbeta för en högre kontinuitet för våra kunder. På så sätt kan vi säkerhetsställa att de anställda arbetar endast utifrån ett geografiskt område samtidigt som det leder till att vi ökar tryggheten för våra timanställda och vikarier genom att bland annat ha två kontaktpersoner på BE. PERSONAL Under 2013 har Bemanningsenheten flyttat sina kontor från Vallås äldreboende till Södra vägen. Detta har förbättra arbetsmiljön för personalen då de numera sitter i olika kontor istället för att sitta tillsammans på stor yta. Vi har gjort stora geografiska förändringar på Bemanningsenheten som emellanåt har generarat större administrativt behov i verksamheten. För att personalen ska kunna vara med och påverka bemanning har vi infört tisdagsmöte. Därifrån har vi kunna göra en bra planering utifrån verksamhetens behov. Samtidigt har strävan varit att minska upplevelse av stress genom att kunna vara medverkande i dagliga planeringen på Bemanningsenheten. Alla akutrekryterare på Bemanningsenheten har varit med att påverka med förbättringsidéer utifrån deras ansvarområde. Vi har haft utvecklingsdagar där de kunnat framföra sina förbättringsförslag samt bli väl insatta på andra områden där förändringar och förbättringar har skett. Vi har under året kommit att arbeta närmare cheferna och samordnarna genom att två akutrekryterare arbetar utifrån ett område. I början av året hade vi gemensamma träffar på Previa tillsammans med en beteendevetare där målet var att arbeta fram verktyg till att kunna bevara personalens stora engagemang, bra bemötande och deras positiva inslag i deras dagliga arbete. Vi har bjudit in en föreläsare med inriktning på kulturella olikheter, kommunikation, samarbete samt beröm och feedback. Föreläsningens budskap kommer vi använda som grund 102 Bemanningsenheten

109 för att bevara trivseln på vår arbetsplats. Denna föreläsning har ägt rum gemensamt med fyra andra arbetsplaster. EKONOMI Bemanningsenheten redovisar ett underskott för Vi har under året arbetat med rekryteringsprocessen på ett annorlunda sätt från föregående år. Detta har varit för att kunna möte upp verksamhetens behov. Vi har under året inte haft budget för sommarrekryterarna under juli - augusti. Då behovet har varit stort har två personal varit frånkopplade för att kunna arbeta med sommarrekrytering. Under hösten frikopplades två rekryterare för att kunna arbeta med rekrytering året runt. En av dem har varit ersatt, detta är ytterligare en orsak till ett ökat underskott. Vi har under hösten gjort omfattande omstrukturering för att öka kontinuitet för våra kunder och för att skapa en större trygghet för våra timanställda och vikarier. Detta har inneburit ett omfattande arbete för oss och för att kunna göra denna omstrukturering har vi haft inne flera vikarier på Bemanningsenheten för att kunna säkerhetsställa att omstruktureringen blir gjord på ett bra och professionellt sätt. Enhetschef Izabela Topalovic Enhetschef: Izabela Topalovic Objekt: Bemanningsenheten 11007;89000;89001;89088; , ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse Grundlön Fyllnad Övertid OB-tillägg Semesterlön Sjuklön Timlön varav huvudsemester juni-aug SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 9,00 Antal tillsvidareanställda: 9 varav män: 0 varav kvinnor: 9 Långtidsfriska: 55% Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr Bemanningsenheten 103

110 Fortbildning egen regi Bokslut 2013 Uppgiftslämnare: Maria Sjödahl, Brita Andersson Y Ekonom: Thomas Ingelstrand 1, ,3921 Utfall Budget Budget-avvikelse Verksamhetens intäkter Därav avgifter (31*) Därav bidrag (35*) Därav övriga intäkter Lönekostnader Därav grundlön inkl PO Därav fyllnadstid inkl PO Därav övertid inkl PO Därav OB-tillägg inkl PO Därav semesterlön inkl PO Därav sjuklöner inkl PO Därav timlöner inkl PO varav timlön huvudsemester (jul-sep) -12 Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Därav kurs- & konferensavgift Verksamhetens kostnader Periodens resultat/ nettokostnad Fortbildning egen regi

111 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 105

112 Verksamhet: Hemsjukvård & förebyggande Bokslut års nettokostnad uppgår till kkr, vilket kan jämföras med kkr året innan. Jämfört med årets budget innebär detta ett överskott på kkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på 0,69 %. Intäkter Intäkterna uppgår till kkr, vilket är ett överskott på 941 kkr gentemot budget. Den största förklaringen till detta är att intäkter för såld vård till Region Halland samt för nattpatrullens försäljning av tjänster till Socialförvaltningen har varit större än budgeterat. Även intäkterna från försäljningen inom den förebyggande verksamheten, t ex på Alla Hjärtans hus och inom fritidsverksamheten, har varit något högre än budgeterat. Lönekostnader Summan för årets lönekostnader är kkr. Detta är ca kkr högre än förra året och innebär ett underskott gentemot årets budget med ca kkr. Underskottet mot budget beror framförallt på att kostnaderna för timlön, Ob-tillägg och sjuklön varit högre än budgeterat. Den främsta anledningen till underskottet är att det har krävts extra bemannade bilar inom nattpatrullen för att täcka behovet av insatser. Även arbete för att förbereda inför en eventuell strejk samt extra vårdkrävande kunder har drivit upp lönekostnaderna. Årets OB-kostnader uppgår till kkr och är ca 664 kkr högre än budgeterat. Detta kommer som en följd av att nattpatrullen varit tvungna att ha mer personal igång på nattetid. Kostnaderna för övertid är 837 kkr, ca 21 kkr lägre än Över 70 % av denna kostnad uppkommer i sjuksköterskeverksamheten, där det är svårt att rekrytera behöriga vikarier. Detta medför att ordinarie personal får gå in på övertid. Sjuklönerna uppgår till kkr och innebär en negativ budgetavvikelse på 178 kkr. Jämfört med sjuklönekostnaden 2012 är årets kostnad en ökning med ca 119 kkr. Lokalkostnader Lokalkostnaderna uppgår till kkr, vilket är minskning jämfört med 2012 års kostnad som var kkr. Utfallet innebär ett litet överskott på 56 kkr mot budget. Kapitalkostnader Kapitalkostnaderna uppgår till kkr, vilket är en minskning med ca 248 kkr mot förra året. Utfallet innebär ett överskott mot budget på 249 kkr. Övriga kostnader Övriga kostnader uppgår till kkr och innebär ca kkr mindre än budgeterat. Kostnaderna överstiger motsvarande summa för 2012, då de uppgick till kkr. Den största orsaken till överskottet är tekniska hjälpmedel där kostnaden blev cirka kkr mindre än budgeterat. Detta beror dels på tillgodohavanden från Hjälpmedelscentralen inför 2013 samt ett aktivt arbete inom förvaltningen med kvalitetssäkring och uppföljning kring ordination och återlämning av hjälpmedel. Även kostnaden för inkontinensartiklar har varit lägre än 2012 och drygt 587 kkr lägre än budget för Sjukvårdsmaterial har kostat drygt 553 kkr mer än budgeterat och c:a 77 kkr mer än Hemsjukvård och förebyggande verksamhet

113 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse Jämfört med budget Hemsjukv o förebygg gemensamt Enhetschefer ,7% Stab ,0% Strejk Hemsjukvård särskilt vårdkrävande Gemensamt Hemsjukv o förebygg ,2% Städ Skyttevägen Hälsofrämjande arbete ,2% Omplaceringar ,2% Personalkläder ,9% Skyttevägen drift ,3% Summa Hemsjukv o förebygg gemensamt ,8% Rehab Rehabilitering ,2% Prov-teamet Hjälpmedel ,6% Summa Rehab ,3% Förebyggande och uppsökande Förebyggande och uppsökande ,5% Dagverksamhet ,2% Syninstruktörer ,4% Drift ,6% Introduktion ,0% Summa Förebygg o uppsök ,1% Kväll, natt och larm Nattpatrullen ,5% Larmpatrullen ,2% Larmcentralen ,3% Skyttevägen administration ,4% Summa kväll, natt, larm ,1% Hälso och sjukvård Hälso och sjukvård gemensamt ,5% Sjuksköterskor sommar Urologkonsulent ,6% Studentsjuksköterskor Kommunsjuksköterskor ,5% Summa hälso och sjukvård ,0% Korttid- & Växelvård Avdelning 3 och ,1% Växelvård ,5% Sjuksköterskor ,3% Drift ,9% Vårdkrävande vårdtagare ,6% Introduktion ,0% Summa korttid- & växelvård ,8% Summa ,3% Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 107

114 Hemsjukvård och Förebyggande verksamheten (HoF) Verksamhetsfakta: Hemsjukvård och förebyggandeverksamheten har ansvar för den kommunala hemsjukvården och det förebyggande arbetet bland våra äldre. Hemsjukvården utför också såld vård till regionen enligt avtal. Totalt utförs ca 80 % av all hemsjukvård inom den kommunala regin. Förebyggande verksamhet har under året utifrån sitt uppdrag utfört aktiviteter av olika slag för att skapa en meningsfull tillvaro för målgruppen, samt erbjudit anhörigstöd, dagverksamhet med demensinriktning och handledning till personal. Larm och patrull verksamheten har ansvar för ca 2000 kunder. Verksamheten utför uppdrag till kund dygnet runt. Korttidsenheten har som beslutats minskat antalet platser till 22. Växelvården Bäckagård har med sina 11 platser utgjort ett viktigt anhörigstöd för målgruppen. På enheten finns en trygghetsplats. Antal anställda i verksamheten var under året ca 280. Verksamheten har en stab bestående av 1 ekonom, 1 HR, 1 utvecklingsledare (50 %), 1 kvalitetssamordnare/bitr verksamhetschef och 1 verksamhetschef. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Verksamheten arbetar utifrån nämndens mål, nationella riktlinjer och det regionala samarbetet kring den sammanhållna vården. Under året har vi arbetat med att beskriva verksamhetens processer, utifrån det kvalitetslednings system som är beslutat. För att få en förankring ute i verksamheten har berörd personal deltagit i arbetet kring processkartläggning. Samtliga rutiner är granskade och säkerställda. Verksamhetsplaner inklusive handlingsplaner har bearbetats för att en få röd tråd från nämndens mål ner till verksamhetsmål. Egenkontrollplan finns utarbetad och har följts upp under året, med bra resultat. För att öka patientsäkerheten och tillgängligheten av sjuksköterskor har vi genomfört en organisationsförändring med verkställighet från den 1 oktober. Utvärdering av detta kommer att ske under Mycket problem har funnits kring att säkerställa leveranser av läkemedel, som i sin tur av o till har påverkat patientsäkerheten och inneburit merarbete främst i sjuksköterskegrupperna. För att förbättra vården och omsorgen för äldre följer vi nationella riktlinjer och samarbetar regionalt kring den sammanhållna vården, vad gäller preventivt arbetssätt, rehabilitering för äldre, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling, rätt vård och omsorgsnivå samt god vård i livets slutskede. Kundernas behov och resurser av arbetsterapeuter och fysioterapeuter har ökat vilket inneburit att kommunrehab tagit fram en prioriteringsordning för att säkerställa att de kunder med störst behov prioriteras. Korttidsenheten har under året arbetat med att få ett snabbare flöde av kunder och sänka medelvårdtiden. Nattpatrullens insatser har ökat konstant, trygghetsaspekten i samband med vård i ordinärt boende är stor. De värdighetsgarantier som vi har innebär att en större följsamhet kring vilken tid på natten kunderna får sina tillsyner måste hållas. Detta medför en ökad kostnad eftersom rutterna inte då kan följa de geografiska områdena. PERSONAL Samtliga enhetschefer har under året tillsammans med skyddsombuden deltagit i utbildningen Systematiskt arbetsmiljöarbete. HoF har under året arbetat med sjuktalen och främst då i de grupper där frånvaron varit hög. 14 hälsosinspiratörer är utbildade och har påbörjat sitt arbete 108 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet

115 att tillsammans med enhetscheferna arbeta för en god arbetsmiljö, där hälsobegreppet är i fokus. Kultur och värderingsarbetet är en del av att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön. Beslut att byta ut fyra bilar till automatväxlade är tagna för att se om detta kan minska problem kring värk i nacke, axlar mm för den personalen som kör mycket. I stab/chefsgrupp har vi anlitat Dramalogen för att stärka gruppen, främst vad det gäller svåra samtal. Under året har verksamheten tagit emot studerande, vilket på sjuksköterskesidan gjort att vi kunde anställa en del av dessa inför sommaren 2013, och säkra upp tillgången på semestervikarier i så god tid som möjligt. Ett examensarbete av en av våra sjuksköterskor fick Kommunens pris för bästa arbete. Klubb Aktiv och Svalans dagverksamhet fick pris i samband med årets Genombrottsgala. EKONOMI Kostnaderna för hjälpmedel har varit lägre än budgeterat. Däremot har personalkostnaderna varit högre än budgeterat, bland annat beroende på att nattpatrullen behövt sätta in extra bilar med personal för att klara sitt åtagande, och vi har också haft extra vårdkrävande patienter. En ökad kostnad i samband med strejkvarslet under våren har haft en viss påverkan. Halvering av platser på korttidsenheten påverkade också kostnadsbilden eftersom förflyttningen av personal tog något längre tid än beräknat, och eftersläp på driftkostnader t.ex. städ. Ansvarig: Brita Andersson Yli-Länttä, Verksamhetschef Anneli Bjärnhag, Kvalitetssamordnare Ansvarig chef: Brita Andersson Yli-Länttä Objekt: Gemensamt Hem & förebygg 40* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön inkl PO Fyllnad inkl PO Övertid inkl PO OB-tillägg inkl PO Semesterlön inkl PO Sjuklön inkl PO Timlön inkl PO SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 15,50 Antal bilar: Antal tillsvidareanställda: 14 varav män 2 varav kvinnor 12 Långtidsfriska: *) 64% Sjuklönekostn/åa: kr Budget sjuklönekostn/åa: kr 0 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 109

116 Trygghetslarm och Patruller Verksamhetsfakta: All statistik, nedan, bygger på perioden ( ). Antalet trygghetstelefoner som är kopplade mot trygghetslarmscentralen är st. Totalt antal inkomna larm till larmcentralen är , ca 232 st./dygn. Totalt antal inkomna larm är under tiden 07:00-21:00: , ca 160 st. per dag/kväll och under tiden 21:00-07:00: , ca 73 st./natt. Antalet åtgärdade larm av Larmpatrullen: 7 012st varav st dubbelbemannades. Antalet fasta medicinska insatser. Larmpatrullen: st. Antal övriga insatser av Larmpatrullen var 3 469st. Antal åtgärdade larm av Nattpatrullen: st. Antal fasta insatser av Nattpatrullen: st. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Vi har under det gångna året arbetat aktivt med att införa Hemvårdsförvaltningens kvalitetsledningssystem. Vi har inte till fullo kunnat hålla oss till vår målsättning då det under året kommit nya direktiv under arbetets gång. Vi är färdiga med kartläggningen av befintliga rutiner samt processkartläggning av våra verksamheter. Planeringssystemet TES har införts i verksamheterna Trygghetslarmet och Nattpatrullen. Nattpatrullen har infört kontaktmannaskap efter Larmpatrullens modell. När detta är fullt utvecklat kommer genomförandeplaner för nattinsatser, i samarbete med hemtjänst, att göras. Under året har Nattpatrullen arbetet med att skapa rutiner kring informationsflödet samt att tydliggöra samordnarrollen. Detta arbete är i princip färdigt men har fördröjts på grund av volymökning i verksamheten. I verksamheten har vi infört en punkt på arbetsplatsträffar där vi diskuterar kultur och värderingar. Vi har även haft representanter från kultur och värderingsprojektet inne på personalträffar. PERSONAL Vi har fortlöpande på APT-möten lyft frågor om arbetsmiljö, det som då kommer upp åtgärdas efter hand. Vi har även en policy att personalen, då de anser att det är problem med arbetsmiljön, lyft frågan omedelbart till arbetsterapeut i första hand och därefter till enhetschef om man inte kommer till rätta med problemet. Det görs även en skyddsrond en gång per år tillsammans med skyddsombud. I nattpatrullen har det arbetats extra med att öka frisktalet. Det har lagts/följt en handlingsplan med: Kontinuerliga rehabiliteringssamtal Föreläsning angående kost och sömn vid nattarbete Inhandlats fruktkorg till varje helg. Antalet personer i Nattpatrullen som bör vara föremål för rehabsamtal har under året minskat (3/3 var det 8 personer, 1/6 var det 10 personer, 3/11 var det 4 personer). Verksamheterna har under året utsett hälsoinspiratörer som kommer att arbeta med hälsofrämjande åtgärder, och genomgått en utbildning. Planerat är pausgympa, införa poängkort för att samla poäng vid olika fysiska aktiviteter samt ordna gemensamma pass på rådhusets gym. Det har utbildats 4 MIF-personer som håller verksamheten uppdaterad vad gäller förflyttningsteknik samt erbjudits utbildning i diabetes och kunskap om stroke. Larmpatrullen har även haft utbildning i hot och våld. Enhetschefen för Nattpatrullen har för närvarande en praktikant från Ungdomskraft med Magisterexamen i Sociologi. 110 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet

117 EKONOMI Nattpatrullen har överskridit budget på grund av ökad arbetsbelastning (antalet insatser under året har jämfört med föregående år ökat från 188 insatser/dygn till 220 insatser/dygn). Införandet av TES, kontaktmannaskap samt social dokumentation i Magna Cura och höga sjuktal har också till viss del påverkat ekonomin. Införandet av värdighetsgarantier har inneburit en ökad kostnad eftersom tiderna för besök måste hållas mer än tidigare. Angående åtgärder för att minska sjuktalen se punkt 2. Administrationen visar ett visst minus som beror på en extra förstärkning i samband med omorganisationen av sjuksköterskeverksamheten. Detta har kommunicerats med verksamhetschef och kommer förmodligen inte att fortsätta under I övrigt beräknas ett nollresultat för Trygghetslarm och Larmpatrull. Ansvariga: Jan Granquist (Trygghetslarm, administration & Larmpatrull) Kristina Nyman (Nattpatrullen) Ansvarig chef: Jan Granqvist Objekt: Larmcentralen 412* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön inkl PO Fyllnad inkl PO Övertid inkl PO OB-tillägg inkl PO Semesterlön inkl PO Sjuklön inkl PO Timlön inkl PO SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 5,16 Antal bilar: Antal tillsvidareanställda: 7 varav män 1 varav kvinnor 6 Långtidsfriska: *) 14% Sjuklönekostn/åa: kr Budget sjuklönekostn/åa: kr 0 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 111

118 Kommunrehab Verksamhetsfakta: Kommunrehab består av åa. och har ansvar enligt gällande avtal för kunder med beviljade omsorgsinsatser av hemtjänst (både kommunal och privata utförare) och de som bor i äldreboende (ej privat). Kommunrehab arbetar i team om en sjukgymnast och en arbetsterapeut. Varje team har rehabiliteringsansvar för ca 220 st. kunder inom hemsjukvården. Kommunrehab finns även representerade i Hemvårdsförvaltningens korttidsenhet samt i planeringsteamet på Hallands sjukhus Halmstad (PROV). Sedan maj 2012 finns även en sjukgymnast och en arbetsterapeut representerade i Palliativa enheten på deltid. Kommunrehabs uppdrag innebär att genom olika former av träning, behandling, hjälpmedelsutprovning och information/handledning förlänga perioden för ett aktivt och självständigt liv för kunden genom att ta tillvara det friska och utveckla det. Arbetet sker i nära samarbete med kund, anhöriga och övriga vård- och omsorgsaktörer. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Kommunrehab arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra sitt arbete via bl.a. avvikelser. Under året har ett femtiotal avvikelser skrivits. De flesta gäller hjälpmedel och brister i hantering och kvalitet av olika slag. Kommunrehab följer upp avvikelserna kontinuerligt via veckomöten och i dialog med våra samarbetspartners inom Region Halland. Kommunrehab är involverade i arbetet kring ett gemensamt kvalitetsledningssystem inom Hemvårdsförvaltningen. I december 2013 publiceras kommunrehabs sida på intranätet. Inför lanseringen har vi under hösten uppdaterat våra interna rutiner. Vi har implementerat ett processorienterat arbetssätt i vårt förbättringsarbete. Ett exempel är att vi numera har förbättringstavlor på kommunrehab öst och väst för att följa vårt kvalitetsarbete och synliggöra processerna. Ett förbättringsarbete har varit att utforma en gemensam prioriteringsordning för leg. sjukgymnaster och leg. arbetsterapeuter. Prioriteringsordningen har även gjorts känd i hela förvaltningen. Målet är att alla kunder ska få en likvärdig rehabilitering utifrån sitt individuella behov, oavsett var i kommunen han/hon befinner sig. PERSONAL Kommunrehab har höga frisktal. För att bibehålla dessa har vi under året arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbetet på bl.a. APT och på veckomöten. Enhetschefen och skyddsombudet har gått en gemensam tvådagarsutbildning i ämnet. Två friskvårdsinspiratörer har utsetts och gått en utbildning. Tanken är att de ska arbeta vidare med gruppen för att utveckla den goda arbetsmiljö som kommunrehabs personal genom åren gemensamt har skapat. Under 2013 har flera kompetenshöjande utbildningssatsningar genomförts. Samtlig personal har gått en fyradagarsutbildning i strokecertifiering. Utbildningen kommer att mynna ut i en gemensam handlingsplan för rehabiliteringsarbetet till kunder som fått stroke. Tre medarbetare har genomfört fördjupningsarbeten på högskolenivå under året. Titlarna är: Analys av Berg s balansskala som mätinstrument vid neurologisk rehabilitering vid stroke, Gångträning vid strokerehabilitering (med syfte att identifiera effekten av gångträning och utvärdera om det är en tillförlitlig sjukgymnastisk behandling.) samt Yoga som behandlingsform inom palliativ vård. Fyra medarbetare har deltagit på sjukgymnastdagarna och kursen Funktionsträning för äldre. Två arbetsterapeutstudenter och en sjukgymnaststudent har gjort praktik på kommunrehab under Dessutom har flera medarbetare deltagit i förvaltningsövergripande utvecklingsarbeten såsom Kultur och 112 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet

119 värderingsarbetet, utveckling av teamträffar, nytt dokumentationssystem, värdegrundsledare etc. Många av dessa kommer att fortgå även under EKONOMI Kommunrehab redovisar ett överskott för Det lyckas vi med genom att vi har höga frisktal, att vi nollersätter personal vid sjukdom och ledighet samt att vi aktivt jobbar med kvalitetssäkra de hjälpmedelsprocesser som vi har identifierat. Ansvarig: Åsa Rydberg Ansvarig chef: Åsa Rydberg Objekt: Rehab 43* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön inkl PO Fyllnad inkl PO Övertid inkl PO OB-tillägg inkl PO Semesterlön inkl PO Sjuklön inkl PO Timlön inkl PO SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 21,64 Antal bilar: Antal tillsvidareanställda: 25 varav män 6 varav kvinnor 19 Långtidsfriska: *) 78% Sjuklönekostn/åa: kr Budget sjuklönekostn/åa: kr 13 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 113

120 Kommunsjuksköterskor Verksamhetsfakta: Hemsjukvården bedriver kommunal öppen hälso- och sjukvård. I budget finns 79.6 årsarbetare sjuksköterskor, utlagt på 88 personer (sjuksköterskor). Utöver dessa tillkommer poolsjuksköterskor. Sjuksköterskorna har det medicinska ansvaret dygnet runt för kunder boende på särskilt boende samt i ordinärt boende med personlig omsorg eller palliativ vård. Två av de 88 sjuksköterskorna arbetar i det tvärprofessionella planeringsteamet (PROV) tillsammans med biståndshandläggare, arbetsterapeut/sjukgymnast. Detta team utgår från Halmstad sjukhus. Mellan kl köper närsjukvården medicinska insatser från hemsjukvården. Även under övriga tider på dygnet kan hemsjukvården utföra hälso-och sjukvårdsinsatser åt närsjukvården. Dessa insatser beställs via avrop. Under året har ca 600 avrop hanterats, varav 125 gällande palliativ vård. Genom tjänsteköpsavtalet köper även Region Halland medicinska insatser för palliativa kunder. Kommunsjuksköterskorna utför även medicinska insatser under helger, kvällar och nätter för kunder som tillhör Socialförvaltningen. LOV (Lagen om valfrihet) innebär att kommunsjuksköterskorna handleder och delegerar baspersonal anställda av privata utförare. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Det systematiska kvalitetsarbetet i hemsjukvården har under året bedrivits genom dokumentation och användning av resultat utifrån olika kvalitetsregister: Palliativregistret, Senior Alert och BPSD-registret. (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demenssjukdom). Förutom registrering i Palliativregistret som genomförs av kommunsjuksköterska utförs arbetet med övriga kvalitetsregister i samarbete med baspersonal och enhetschefer inom Äldreomsorgen. Resultatet för registreringar av dödsfall i Palliativregistret blev 70 %, detta i samarbete med Region Halland. Grundkravet för registreringar i Senior Alert är 90 %, gällande kunder i särskilt boende. Här uppnåddes en registreringsfrekvens på 50 %. Målet för antal registeringar i BPSD var 90 %, detta mål uppnåddes. Hemvårdsförvaltningen kommer att få prestationsersättning för 715 ROAG bedömningar (munhälsobedömningar) som ingår i Senior Alertregistreringarna samt för 150 BPSD-bedömningar. Vidare registreras och används avvikelser för att utveckla kvaliteten. 461 läkemedelsgenomgångar har genomförts på särskilda boende. En sjuksköterska arbetar i projektet Rätt vårdnivå där kunden ska erbjuda Trygghemgång vid utskrivning från sjukhuset. Under 2013 har Region Halland tecknat ett nytt avtal, gällande leveranser av läkemedel (Apotekstjänst), detta har resulterat i att man från kommunsjuksköterskornas sida, upplevt att patientsäkerheten av och till har brustit. PERSONAL Tre heltidstjänster har tillförts sjuksköterskeorganisationen. Detta för att öka den medicinska säkerheten med kunden i fokus. Ett förändringsarbete har påbörjats under året där de viktigaste inslagen är öka tillgängligheten för kund och baspersonal, samt öka kontinuitet hos kund. Justeringar av arbetstid, fördelning av sjuksköterskor per enhet samt en uttalad profilering av vår rådgivnings- och samordningsfunktion per telefon (TeleQ). Schemaförändring för sjuksköterskor på dagen har gjorts för att stärka överlappning mellan dag och kväll genom att en sjuksköterska per enhet arbetar kl Sjuksköterskor med tjänstgöring kvällstid utgår från respektive enhet med mål att säkra kontinuiteten till 114 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet

121 kunden. Den palliativa enheten har flyttat till annan lokal och sitter nu tillsammans med sjukgymnast och arbetsterapeut. Specifika Tele-Q sjuksköterskor är introducerade och har påbörjat sitt arbete. Handledarutbildning har under hösten genomförts av två sjuksköterskor för att motsvara högskolans krav på utbildade handledare i verksamheten. En kommunsjuksköterska har avlagt magisterexamen i geriatrik och erhöll kommunfullmäktiges pris för bästa examensarbete Äldres sexualitet och samliv ett samtalsämne äldre önskar att sjuksköterskan initierar. Ett flertal utbildningsinsatser har genomförts förskrivarutbildning, Senior Alert (nutrition, trycksår, smärta, fall), BPSD, nutritionsutbildning (sväljsvårigheter), palliativ medicin, läkemedelskommitténs utbildningar, strokecertifiering, avroparutbildning. EKONOMI För att ge en säker vård och att kunna lösa semesterperioden har ordinarie kväll/nattpersonal erbjudits individuella lönetillägg i syfte att säkra vården. För att lösa bristen på delegerad baspersonal inom Äldreomsorgen under semesterperioden bemannades tjänstgöringen kvällstid med extra sjuksköterska. Budget saknas för sjuklön och semesterlön för poolsjuksköterskor vilket påverkar budgetutfallet. De sjuksköterskor som arbetar natt har inte kunnat nollersättas utan den höga sjukfrånvaro som förekom under vintern/våren medförde höga lönekostnader i form av att ersättare ofta krävdes i form av övertidsersättning. Även i gruppen sjuksköterskor som arbetade kvällstid förekom hög sjukfrånvaro, inte heller denna har kunnat nollersättas. Höga introduktionskostnader i form av nyrekryterade sjuksköterskors bredvid gång har belastat HoF:s budget. Nyrekyteringen har föranletts av utökning av antalet sjuksköterskor, pensionsavgångar samt ett flertal föräldraledigheter. Problem med avtalet med Apotekstjänst har inneburit merarbete och därmed övertid. Ansvariga: Agneta Ericsson, Jaana Johansson och Eva Lennartsson Ansvarig chef: Agneta Ericsson Objekt: Kommunsjuksköterskor gemensamt 450* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön inkl PO Fyllnad inkl PO Övertid inkl PO OB-tillägg inkl PO Semesterlön inkl PO Sjuklön inkl PO Timlön inkl PO SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 115

122 Ansvarig chef: Jaana Johansson Objekt: Kommunsjuksköterskor Kväll/natt 443* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön inkl PO Fyllnad inkl PO Övertid inkl PO OB-tillägg inkl PO Semesterlön inkl PO Sjuklön inkl PO Timlön inkl PO SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 14,83 Antal bilar: Antal tillsvidareanställda: 24 varav män 2 varav kvinnor 22 Långtidsfriska: *) 77% Sjuklönekostn/åa: kr Budget sjuklönekostn/åa: kr Hemsjukvård och förebyggande verksamhet

123 Ansvarig chef: Agneta Ericsson Objekt: Kommunsjuksköterskor Område A 451* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön inkl PO Fyllnad inkl PO Övertid inkl PO OB-tillägg inkl PO Semesterlön inkl PO Sjuklön inkl PO Timlön inkl PO SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 27,25 Antal bilar: Antal tillsvidareanställda: 36 varav män 3 varav kvinnor 33 Långtidsfriska: *) 55% Sjuklönekostn/åa: kr Budget sjuklönekostn/åa: kr 16 Ansvarig chef: Eva Lennartsson Objekt: Kommunsjuksköterskor Område B 452* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön inkl PO Fyllnad inkl PO Övertid inkl PO OB-tillägg inkl PO Semesterlön inkl PO Sjuklön inkl PO Timlön inkl PO SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 28,77 Antal bilar: Antal tillsvidareanställda: 38 varav män 0 varav kvinnor 38 Långtidsfriska: *) 71% Sjuklönekostn/åa: kr Budget sjuklönekostn/åa: kr 0 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 117

124 Förebyggande verksamhet Verksamhetsfakta: I verksamheten ingår: demensteam, syn- och hörselinstruktörer, fritidsledare, Äldre Lots, Alla Hjärtans hus, frivilligsamordning, anhörigombud samt dagverksamhet med demensinriktning. KVALITET PATIENTSÄKERHET - VERKSAMHETSUTVECKLING Inom enheten har man under året arbetat med att utveckla ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011: 9. Enheten har gått igenom vilka processer och rutiner som verksamheten behöver för att uppfylla krav och mål. Egenkontroller har bestått av uppföljningar i enkätform, i anhörigstöd, frivilligverksamhet, Svalans dagverksamhet och i aktivitetsgrupper. Mål för 2013: Nöjda och trygga kunder, öka antalet frivilliga och utreda deras önskemål o behov, samt att 90 % av kunderna på demensboendena skall vara registrerade i BPSD registret. Måluppfyllelse: Resultatet i anhörigenkäten visar att 50 % är mkt trygga och 43 % är trygga med anhörigstödets olika delar. Förebyggande hembesök har erbjudits till 439 st. 79-åringar, av dessa har 222 tackat ja. Frivilligenkät har besvarats av 226 personer, av dessa tycker 223 st. att frivilliguppdraget är intressant, utmanande och meningsfullt. Demensteamet har utbildat 35 st. BPSD administratörer. Nu finns det utbildade på samtliga demensenheter. 257 kunder av 286 är registrerade, vilket innebär att målet på 90 % är nått. Där man arbetar aktivt med skattningarna, visas resultatet på sjunkande siffror vilket innebär att kunden bör ha fått en bättre livskvalité. Svalans dagverksamhet med demensinriktning: Följsamhetsmätningar avseende livsmedelshygien har genomförts av Miljö och hälsa. Riktlinjerna för basal vårdhygien är kända och följs. Ny genomförandeplan har utarbetats för att tydliggöra kundens delaktighet, mål med dagverksamheten och för uppföljning av besluten. Kundnöjdhet har följts upp via enkät. Genomgång av avvikelsehantering har genomförts med alla medarbetare, av inspektören för SoL. Svalans dagverksamhet har arbetat personcentrerat och individanpassat efter ett tydligt aktivitetschema. I januari var det 23 kunder inskrivna på dagverksamheten och idag är det 45 kunder inskrivna. Ytterligare mål för 2013 är att den Förebyggande verksamheten och vad vi erbjuder är väl känd för våra kunder och våra samarbetspartners. Måluppfyllelse: Marknadsföring av verksamheten har skett via webben, Facebook, blogg etc. Nytt är att vi har provat bussreklam och olika profilprodukter. På Alzheimerdagen fanns enheten på ICA Maxi Flygstaden. Ca personer/ månad har besökt mötesplatserna i Halmstad kommun där fritidspersonal och frivilliga erbjuder aktiviteter, inklusive Alla Hjärtans Hus. Under året har enheten arbetat med att stärka frivilliga och rekryterat nya frivilliga med stor framgång. Anhörigombuden har arbetat utifrån handlingsplanen för projektet förbättring och utveckling av anhörigstödet. Under året har man haft kontakt med 100 st nya anhörigvårdare. Den Förebyggande enheten har varit värdar för den nationella nätverkskonferensen för Förebyggande hembesök och presenterat vår Halländska modell, Annas och Lars hälsa. Implementeringsarbetet med Annas Led För en trygg och säker demensvård i Halland har 118 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet

125 pågått under hela Under året har genombrottsmetoden presenterats i de flesta hemtjänstgrupperna. I november arrangerades en Genombrottsgala på Alla Hjärtans Hus, Klubb Aktiv premierades med första pris och Svalans dagverksamhet med tredje pris. Syn/hörselinstruktörerna har gjort 465 hembesök. 314 st. kunder har besökt dem på drop-in verksamhet. Demensteamet har genomfört 224 kundbesök. Under 2013 har samtal kommit in till ÄldreLotsen. I samtalen har frågeställningarna bl.a. rört anhörigstöd, boende, hushållsnära tjänster, bostadstillägg etc. PERSONAL Mål för 2013 är en attraktiv arbetsplats, där jämställdhetsarbete prioriteras. Måluppfyllelse kring detta har bestått i att Värdegrundsledare har utbildats. I det systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetsmiljö diskuterats på arbetsplatsträffar. På Svalans dagverksamhet har Previa gjort en akustikbedömning. Skyddsombud och chef har under året genomgått arbetsmiljöutbildning. I det hälsofrämjande arbetet har hälsoinspiratör utbildats. Kompetensutvecklingsinsatser har bestått av: strokecertifiering, MI, föreläsning om retorik, BPSD, avroparutbildning, psykiatriska sjukdomar, kompetenshöjning inom syn- hörsel. EKONOMI Enheten har ett överskott på lönekostnaden. Beror främst på att det vid tjänstledighet varit svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. På driftsidan är budgeten i balans. Ansvarig: Marina Asplund Ansvarig chef: Marina Andersson Objekt: Förebyggande o uppsökande 420* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön inkl PO Fyllnad inkl PO Övertid inkl PO OB-tillägg inkl PO Semesterlön inkl PO Sjuklön inkl PO Timlön inkl PO SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 23,07 Antal bilar: Antal tillsvidareanställda: 25 varav män 3 varav kvinnor 22 Långtidsfriska: *) 63% Sjuklönekostn/åa: kr Budget sjuklönekostn/åa: kr 3 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 119

126 Bäckagård korttid och växelvårdenhet Verksamhetsfakta: I verksamheten ingår Korttidsenheten med 22 platser och Växelvårdsenheten med 10 platser. Detta är en halvering av korttidsplatser jämfört med 2012, vilket också inneburit en halvering av baspersonalen (verkställdes under april månad). Under året har vårdtiden/kund blivit kortare vilket inneburit att genomströmningen av kunder ökat. KVALITET- PATIENTSÄKERHET-VERKSAMHETSUTVECKLING Inom enheterna har man under året arbetat med att utveckla ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSF 2011:9 och beslut av Hemvårdsnämnden. Enheterna har gått igenom vilka processer och rutiner som verksamheterna behöver för att uppfylla krav och mål. Målsättningen har varit att kunderna skall känna sig nöjda och trygga i samband med sin vistelse på korttiden/växelvården. Följsamhetsmätningar avseende livsmedelshygien har genomförts. Riktlinjer för basal vårdhygien är kända och följs. SOL dokumentation via Magna Cura har genomförts och all baspersonal dokumenterar nu i datorprogrammet. Genomförandeplan skrivs på alla kunder på Korttid och Växelvård för att tydliggöra kundens och anhörigas delaktighet, mål med vistelsen och för att kunna följa upp beslut. Lokala läkemedelsriktlinjer finns och är kända hos medarbetarna. Alla sjuksköterskor dokumenterar kontinuerligt i Magna Cura för att patientsäkerheten skall bli optimal. Teamträffar genomförs en gång per vecka, och möte med biståndshandläggare sker en gång per vecka för att öka samarbetet och effektivisera kring kund under Korttidsvistelsen. Avvikelser skrivs i samband med att någon händelse sker och följs upp kontinuerligt under året, för att åtgärder för att förhindra upprepning skall göras möjlig. I detta arbete sker samtidigt återkoppling, samt information till alla medarbetare. Åsikter från anhöriga åtgärdas enligt gällande rutiner och kommuniceras med medarbetarna. Värdighetsgarantin för våra kunder är inte helt applicerbar på Korttid och Växelvård men garantin är väl känd i verksamheten. PERSONAL Värdegrundsledare har utbildats. I det systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetsmiljön diskuterats på arbetsplatsträffar. Skyddsombud och chef har under året genomgått arbetsmiljöutbildning. I det hälsofrämjande arbetet har hälsoinspiratör utbildats. Ett nära samarbete finns med HoF:s HR för att öka frisktalen och vid behov anlitas företagshälsovården PREVIA. Kompetensutvecklingsinsatser i personalgruppen har bestått av: demensutbildning, BPSD utbildning, avroparutbildning, brandutbildning, strokecertifiering, sjuksköterskeforum och handledarutbildning. Under sommaren har fyra ungdomar från sommarkraft haft sin placering på korttiden. Som målsättning har vi även arbetat med att korttid/växelvård ytterligare skall utvecklas till en ännu mer attraktiv arbetsplats. 120 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet

127 EKONOMI Enheten har ett underskott på lönekostnader. Beror främst på kunder som har ett särskilt behov av personal dygnet runt, samt vård av kunder som tillhör Socialförvaltningens område, men ekonomiskt finansieras av Hemvårdsförvaltningen, men inte finns med i budget. Växelvården har haft extra kunder vilket inneburit mer personal dessa perioder. Driften visar på underskott som främst beror på att tidigare avtal inte fått genomslag fullt ut från den 1 april. Ansvarig: Birgitta Göransson Ansvarig chef: Birgitta Göransson Objekt: Hemvårdsförvaltningens korttid & växelvård 47* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön inkl PO Fyllnad inkl PO Övertid inkl PO OB-tillägg inkl PO Semesterlön inkl PO Sjuklön inkl PO Timlön inkl PO SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LOKALKOSTNADER SUMMA KAPITALKOSTNADER SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 36,84 Antal bilar: Antal tillsvidareanställda: 42 varav män 2 varav kvinnor 40 Långtidsfriska: *) 48% Sjuklönekostn/åa: kr Budget sjuklönekostn/åa: kr 0 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 121

128 PROV-teamet Verksamhetsfakta: Planeringsteamet för vård, omsorg och rehabilitering (PROV) samverkar med Hallands sjukhus Halmstad för att säkra kundens hemgång från slutenvården. Undantagna patientgrupper är psykiatri, LSS/LASS under 65 år, avdelning 51(tom nov 2013) och avdelning 62 (barnavdelning). Under 2013 har PROV genomfört 919 samordnade vårdplaneringar (tom nov) Uppdraget för PROV innebär att genom tydliga samordnade vårdplaneringar underlätta och effektivisera vårdflödet. Kunden ska uppleva en trygg och säker övergång till andra vård- och omsorgsformer vid utskrivning från Hallands sjukhus Halmstad. KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING PROV har varit involverade i arbetet kring ett gemensamt kvalitetsledningssystem inom Hemvårdsförvaltningen. PROV har gjort en egen processkartläggning som publicerats på kommunens intranät. PROV arbetar kontinuerligt med att utveckla sin verksamhet via rutiner, och i samband med processkartläggningen har varje profession i PROV har uppdaterat sina interna rutiner. En avvikelse som inkommit från Hallands sjukhus Halmstad har resulterat i att PROV s uppdrag har ändrats. Från och med november 2013 genomför PROV vårdplaneringar även på avdelning 51. PROV har påbörjat ett samarbete med den Palliativa enheten i kommunen. I största möjliga mån ska rehabrepresentant och sjuksköterska från Palliativa enheten delta vid vårdplaneringar på palliativa patienter på sjukhuset. Man ser en vinst i att påbörja samarbetet redan då kunden är inneliggande för att kunden ska uppleva en trygg och en säker övergång vid utskrivning från slutenvården. PROV har under 2013 deltagit i Pilotstudien Webbkollen hemma. PROV har vid vårdplaneringar identifierat, samt tillfrågat tänkbara kunder som erbjudits en intervju i hemmet. I syfte att utveckla sitt samarbete med Hallands sjukhus Halmstad har PROV deltagit i möten med kontaktsjuksköterskor. PROV deltar även i de länsövergripande nätverksträffarna med övriga Planeringsteam i Halland som anordnas några gånger per år. Samordnaren på PROV har ett förvaltningsövergripande uppdrag att arbeta med Meddix och vara med i utvecklingsarbetet kring detta. Meddix har funnits sedan 2010 och är ett elektroniskt webbaserat system för informationsöverföring vid SVP. Kommunen har infört värdighetsgarantier som bygger på den nationella värdegrunden som är inskriven i Socialtjänstlagen. En del i värdighetsgarantin är att nya kunder erbjuds ett uppföljningssamtal med ordinarie biståndshandläggare inom 2 månader. Biståndshandläggarna i Prov är delaktiga i att skicka denna information med erbjudande om uppföljningssamtal hem till alla nya kunder som vårdplaneras på sjukhuset och som ska komma hem med hemtjänstinsatser. 122 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet

129 I april 2013 gjordes en nerdragning av Hemvårdsförvaltningens korttidsplatser och detta ledde till förändrade rutiner för beviljande av korttidsplats. Sedan april i år och fram till har biståndshandläggarna i Prov avslagit 23 ansökningar om korttidsplats. PERSONAL PROV består av 2.0 åa biståndshandläggare, 2.0 åa sjuksköterskor samt 1.0 åa rehabrepresentant (sjukgymnast). Teamet leds av en samordnare. Eftersom PROV består av tre olika professioner är det upp till varje ansvarig enhetschef att se till så att medlemmarna i PROV får den kompetensförstärkning som man behöver enligt sin individuella kompetensplan. EKONOMI PROV har under 2013 haft ett eget objekt för att följa kostnaderna för verksamheten. Lönekostnader bokförs inte i detta objekt utan i respektive anställds ordinarie objekt. Utfallet för övriga kostnader har varit lågt. Ansvarig: Åsa Rydberg enhetschef, Lotta Jonsson samordnare. Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 123

130 Vallås intraprenad Ansvarig chef: Per Carlsson Objekt: Dalsbo 240* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % Fyllnad Övertid OB-tillägg % Semesterlön % Sjuklön % Timlön % varav huvudsemester juni-aug -389 SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 16,90 Antal platser: 16 Antal tillsvidareanställda: 23 Kostnad/plats: kr varav män: 1 Budget / plats kr varav kvinnor: 22 Antal tomma dagar hittills: 188 Antal timvikarietimmar senaste mån: 632 Beläggning: 96% Antal timvikarietimmar hittills: Långtidsfriska: 35% Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr Ansvarig chef: Per Carlsson Objekt: Vallås äldreboende 242*, 243* 1, ,3921 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse SUMMA INTÄKTER Grundlön % Fyllnad Övertid OB-tillägg % Semesterlön % Sjuklön % Timlön % varav huvudsemester juni-aug SUMMA LÖNEKOSTNADER % SUMMA LOKALKOSTNADER % SUMMA KAPITALKOSTNADER % SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER % Periodens resultat/ nettokostnad % Faktaruta Antal budgeterade åa 2013: 107,82 Antal platser: 128 Antal tillsvidareanställda: 137 Kostnad/plats: kr varav män: 3 Budget / plats kr varav kvinnor: 134 Antal tomma dagar hittills: 580 Antal timvikarietimmar senaste mån: Beläggning: 99% Antal timvikarietimmar hittills: Långtidsfriska: 50% Sjukkostnad/åa: kr Budget sjukkostn/åa: kr 124 Vallås intraprenad

131 Vallås intraprenad - Vallås äldreboende och Dalsbo Verksamhetsfakta särskilt boende: Antal lägenheter 144 varav gruppboende 80 Antal avdelningar 9 Antal tillsvidareanställda (dag och natt) 166 varav undersköterskor 130 varav vårdbiträden 36 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 124,72 Beläggningsprocent 98 % KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING Vallås äldreboende/dalsbo drivs som en intraprenad fr om Följsamhetsmätning avseende hygien har gjorts 2 gånger under året och hygienrond har genomförts på alla avdelningar. Under året har samtliga genomförandeplaner lagts in i Magna Cura och uppdaterats kontinuerligt i samråd med kunden/anhöriga. All socialdokumentation och avvikelsehantering görs i Magna Cura. Dessutom har samtliga kunder riskbedömts och registrerats i Senior alert, åtgärder och uppföljning har påbörjats. Övervägande kunder på demensavdelningarna har registrerats i BPSD-registret. Teamträffar genomförs på samtliga avdelningar var annan vecka, där avvikelser och åtgärder i Senior alert diskuterats. Vi arbetar kontinuerligt med socialt innehåll och olika aktiviteter för att ge kunden en meningsfull vardag. Under året har vi aktivt jobbat med måltidsupplevelsen för att ge guldkant kring måltiderna. PERSONAL Som hälsofrämjande åtgärd erbjöds samtliga medarbetare en föreläsning i arbetsglädje. Som uppskattning till personal ges varje fredag förmiddagsfika där personal träffas för att främja samarbetet mellan enheterna för att försöka skapa ett levande hus. 11 undersköterskor har under året genomgått en fördjupning i psykiatri och demens. 2 undersköterskor har under året utbildats till värdegrundsledare. I samband med uppstarten av intraprenad har en ledningsgrupp bildats med en representant från varje avdelning, inklusive natten. 99 % av all personal har genomgått utbildningen Demens ABC. Chefer och arbetsplatsombud har genomgått arbetsmiljöutbildning. Prevents checklista för arbetsmiljö har gåtts igenom. För att använda personalresurserna på ett optimalt sätt, genomförs vårdtyngdmätningar kontinuerligt. Under året som gått har vi arbetat aktivt att minska sjuktalen, genom samtal och uppföljning. EKONOMI I bokslutet visar Vallås ett positivt resultat medan Dalsbo går med ett underskott. Både Vallås och Dalsbo har under året haft höga kostnader för vårdkrävande kunder och höga sjuktal. Vi noll ersätter när verksamheten tillåter, och omfördelar personalen efter vårdtyngd. Enhetschefer: Per Carlsson Ola Ivarsson, Maria Malmsten Camilla Johannesson Vallås intraprenad 125

132 Privata utförare Specifikation privata utförare. Halmstad kommun har infört kundval i hemtjänst och äldreboende enligt LOV, Lagen om valfrihetssystem. Drift av två äldreboenden är upphandlat enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Verksamhet Uppdragsföretag Antal kunder December 2013 Särskilt boende Attendo Sverige AB 280 Hemtjänst A & A Hemtjänst i Halland AB 28 Hemtjänst Hemtjänst Assistansteamet i Halland AB Jelia Care AB 5 Hemtjänst 035 Hemtjänst AB 10 Hemtjänst Cederbonds AB 10 Hemtjänst Advanza Vård och omsorg AB* 16 Hemtjänst HomeMaid AB 19 Hemtjänst Hemtjänst Flitiga Liza AB Unik Assistans Sverige AB 1 Hemtjänst Aktsam Vård och Omsorg AB Summa: 369 * tidigare K-sam AB 126 Privata utförare

133 Attendo Andersberg äldreboende Verksamhetsfakta särskilt boende Attendo Andersbergs äldreboende har 64 stycken platser, 48 stycken har inriktning på demenssjukdomar och resterande 16 plaster är somatiska. Inga korttid eller grupplatser. Vi har närståendemöte två gånger per år, i år skedde dessa i 29 april och 23 oktober. Det finns 49 tillsvidareanställda varav två är vårdbiträde och resterande 47 undersköterskor. En verksamhetschef, en samordnare, en chaufför och en sjuksköterska. Detta innebär att det finns 47,41 (tom december månad) årsarbetare. Under 2013 var beläggningen 100 %. Vi följer s riktlinjer gällande källsortering, vi tar upp miljöfrågor på våra arbetsplatsträffar. Sjukfrånvaron är 1,6 % av den totala lönekostnaden. Kvalitet Under 2013 har vi haft kvalitetsmöte en gång per månad tillsammans med kvalitetssamordnare, kvalitetsansvarig, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och verksamhetschef. Protokoll skickas till Halmstads MAS. Vi fick in två särskilda händelser i april och maj. Dessa utreddes. Under det gångna året har inga allvarliga avvikelser skett eller inträffat så som Lex Maria och Lex Sara på Andersbergs äldreboende. Alla riskbedömningar gällande fall, trycksår och nutrition har genomförts på alla boende. Detta har registrerats i Senior Alert. Vi registrerar även i Palliativa registret. Eventuella åtgärder har diskuterats på den dagliga rapporten, omvårdnadsmöte, kvalitetsmöte samt under kontinuerlig uppföljning på avdelningen under samtal med sjuksköterskan, arbetsterapeut och sjukgymnast. All personal har tillgång till Attendos intranät för information gällande risk- och händelseanalyser. Eventuella klagomål och synpunkter tas upp tillsammans med vederbörande och under uppföljningsmöte, där vi diskuterar åtgärder. Den 5 februari 2013 utfördes den interna egenkontrollen på Attendo Andersbergs äldreboende, vi fick 100 % samt godkända i SoL och HSL dokumentation. Under våren har vi haft en egen brukarundersundersökning resultatet var 85 % nöjdhet på den somatiska avdelningen och 65 % på demensavdelningarna. Socialstyrelsen skickade även ut en undersökning där resultatet blev 83 % nöjdhet på somatisk avdelning och 63 % nöjdhet på demensavdelning. Övrigt Under 2013 har vi haft föreläsning från Hattstugan för personalen som arbetar på demensavdelningarna. Attends har haft läckageutbildning för inkontinensansvariga. Vårt nya koncept i Attendo är matlust. Personal får se några kortfilmer i olika matsituationer, vi gör sedan matobservationer var tredje månad, detta för att göra matsituationer bättre och lugnare. Personal har varit på läkemedelsutbildning, BPSD utbildning och vi har under hela hösten haft värderingsträffar varje onsdag/torsdag förmiddag, samt avdelningsvis en gång i höst. På Attendo Andersbergs äldreboende arbetar vi utifrån Attendos värdeord, Hjälpsamhet, Engagemang och Kompetens. Kompetens - att se möjligheter i alla situationer, att förstå den enskildes och kundens behov samt att agera professionellt. Engagemang - att ge det lilla extra. Nyckelord är: hög kvalitet, pålitlighet, trygghet och ständiga förbättringar. Hjälpsamhet - att vara serviceinriktad och visa respekt. Varje människa är unik och ska bemötas individuellt. Verksamhetschef: Kristina Klemm Privata utförare 127

134 Attendo Patrikshill äldreboende Verksamhetsfakta särskilt boende Antal lägenheter och avd: 82 lgh fördelade på 10 avdelningar. Antal tillsvidareanställda (dag och natt): 73 (56 usk, 12 vårdbiträden) Antal årsarbetare (tillsvidareanställda): 62 ÅA Beläggningsprocent: 100 % Miljö: Källsortering; ja. Miljöinformation finns i våra lokala rutiner. Sjukfrånvaro: Snitt i korttidsfrånvaro under året 1.5%. De övergripande målen för 2013 och dess resultat Mål: 90 % nöjda brukare/närstående. Resultat: 90 % var nöjda på demens och 80 % var nöjda på äldreboende. En ökning jämfört med resultatet 2011 då 77 % var nöjda på demens och 50 % på äldreboendet. Mål: 4.0 nöjda medarbetare. Resultat: Var tredje månad görs en anonym undersökning bland medarbetarna, kallad medarbetartermometern. På frågan Jag trivs på arbetet där skalan är från 1 (=trivs inte alls) till 5 (=trivs mycket bra) så är de senaste resultaten 4,1 och 4,0 samt 4,0. Jämfört med den tre senaste för 2012 som var 4,3 och 4,4 samt 4,4 så är detta en försämring. Mål: 90 % nöjda med maten. Resultat: Vår senaste brukarundersökning visade på 90 % nöjdhet på demens och 86 % nöjdhet på de somatiska avdelningarna. 90 % respektive 85 % upplever nöjdhet med hur personalen skapar trivsel kring måltiderna. Kvalitetsutveckling- patientsäkerhet - verksamhetsutveckling Vi har under 2013 arbetat med att förbättra vårt systematiska kvalitetsarbete ytterligare, bl.a. genom riskanalys på våra regelbundna kvalitetsmöten. Vi går igenom både uppföljningar och nya händelser tillsammans med avd.personal, ssk och rehab. När det gäller anhöriga har vi fokuserat på en tydlig information genom både nyhetsblad och träffdagar. Vi har arbetat med riskanalys både när det gäller patientsäkerhet (t.ex. brand, fall, medicinavvikelser) och arbetsmiljö (riskanalys i samband med förändrad nattbemanning). Vi följer kontinuerligt upp resultatet på APT och kvalitetsmöten. Vi har haft ett projekt från jan-sep med en person speciellt avsatt för anhörigstöd på Attendos enheter. Denna seniorcoach har även coachat personalen när det gäller bemötande av anhöriga i behov av särskilt stöd. Personalen har utbildats i BPSD, safe-doc, till måltidsvärdar, värderingscoach, deltagit i föreläsningar (demens) och utvecklingsdagar där vi fokuserat på ökad kvalitet i verksamheten. Verksamhetschef: Elahe Poorzaki Halmstad Privata utförare

135 Antal lägenheter: 72 st. Antal gruppboende för dementa: 3st Antal avdelningar: 7 st. Antal möten boende råd: 2 st. (vår och höst) Antal tillsvidareanställda: 79 varav undersköterskor: 66 vårdbiträden:5 Antal årsarbetare: 58,87 Beläggningsprocent: ca 98 % Källsortering: JA Miljöinformation på APT: JA Sjukfrånvaro: 1,6 % Attendo Nissastrand äldreboende KVALITET- PATIENTSÄKERHET-VERKSAMHETSUTVECKLING Verksamhetens mål i arbetet med patientsäkerheten är att minimera riskerna och arbeta förebyggande. Medicinhantering, fallriskbedömningar, malnutrition, trycksår, skyddsåtgärder service och bemötande är punkter som vi hanterar varje månad genom avvikelsehantering och riskanalyser. Registrering i BPSD och Senior Alert pågår. Egen kontroll och brukarundersökning har vi gjort med varierande resultat beroende på olika avdelningar och graden av nöjdhet har varit mellan %, att säkra de närstående nöjdhet gör vi genom blankett varannan månad. ÖVRIGT Vi har och genomfört två stora projekt: Genomförandeplaner säkerställer att de boende får den vård och omsorg utifrån biståndsbeslut och egna önskemål. Vi har idag godkänd dokumentation. Hattstugamodellen syfte är att motverka ensamheten hos den boende, öka aktivitets tid och minska rutinarbete hos personalen. Sista projekt avslutas oktober Vi har haft föreläsning och work shop i bemötande. Måltidsvärdar kontrollerar och coachar personalen i att öka välbefinnande vid måltider. I december startade vi processen med att göra Attendo Nissastrand till livsstils boende med konceptet kultur och nöje. Attendo Nissastrand Ana Maria Chrysoulakis Verksamhetschef Halmstad Privata utförare 129

136 Attendo Kundval Halmstad Antal kunder: 80 st. Antal personliga möten med kunden: 90 st Antal hemtjänst grupper: 2 = närområdet och ute område Antal tillsvidareanställda:25 varav undersköterskor: 16 vårdbiträden: 9 Antal årsarbetare: 24 Antal timmar: ca 2400 Källsortering: JA Miljöinformation på APT: JA Sjukfrånvaro: 1,2 % KVALITET- VERKSAMHETSUTVECKLING Verksamhetens mål är att leverera god omsorg och service. Egen kontrollen blev inte godkänd i februari, men i december gjordes en extra egenkontrol och då blev vi godkända. I Attendos egna brukarundersökning hade vi 82 % och för att bli godkänd krävs 77 % eller högre. Det är framför allt personalens bemötande som har fått positiva omdömen. Vi har arbetat mycket med genomförande planer och ökat personalen förståelse och kunskap just i upprättande av dokumentationen. Kvalitetsgruppen arbetar med åtgärd och uppföljning av avvikelser, synpunkter och klagomål. Vi har en värderingscoach som kommer att arbeta med värdegrunden. Varje kund har idag namngiven kontaktperson och kravet är att minst en gång per vecka ska kontaktpersonen besöka kunden. ÖVRIGT Vi arbetar för att skapa struktur i arbetsgruppen. Utbildning i dokumentation, service och bemötande genomförs kontinuerlig. Attendo Kundval Halmstad Ana Maria Chrysoulakis Verksamhetschef Halmstad Privata utförare

137 Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänst-grupper: Antal kunder: 28 varav män: 9 Antal tillsvidareanställda: 12 varav män: 2 Antal miljöbilar/totalt antal bilar: 4 A & A Hemtjänst KVALITET PATIENTSÄKERHET (om tillämpbart) VERKSAMHETSUTVECKLING A & A Hemtjänst har yttersta ansvaret för patientsäkerheten. Verksamheten ansvarar för att förebygga skador som kan drabba den enskilde (dokumentera, att gällande lagar och författningar följs, avvikelsehantering, bedömning). Personalen inom A & A Hemtjänst genomgår utbildning i läkemedelshantering, vardagsrehabilitering och basal vårdhygien mm, samt har kompetens för att ta emot delegering från legitimerad personal för att kunna utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Patientsäkerhetsarbetet under året har framförallt skett i form av arbetet med avvikelser. Avvikelserna har behandlats på teamträffar, tillsammans med verksamhetschef, berörd personal och leg. personal. Verksamhetschefen har under personalmötena informerat personal om de gällande riktlinjerna och mål som företaget följer samt informerat personal om de olika patientsäkerheters rutiner som exempelvis, basalhygien, egen personlig hygienansvar, sekretess, bemötande, lex Sara, lex Maria, medicingenomgång etc. Resultat som uppnåtts Antal fallskador år 2013: 23 Antal trycksår år 2013: 1 Antal avvikelse läkemedel år 2013: 1 Antalet fall och läkemedelsavvikelser har ökat år Detta innebär inte att rutiner inte har fungerar utan snarare hårdare kontroller och återrapporteringar. Då vi får fler inrapporterande avvikelser anser vi att följsamheten och rutinerna har förbättrats. En ökning av avvikelser kan härledas också till större kundantal och större insyn på kunder som har anhöriganställda. Rutiner har förbättrats när det gäller patientsäkerhet. Personalen inom A & A Hemtjänst har fått mer kunskap om näringslärans betydelse. Bättre samarbete mellan personal och övriga yrkesgrupper. Genom utbildning har personalen förstärkt sin kompetens och kan arbeta mer i ett förebyggande syfte ute hos kunderna. Genom våra tematräffar med vår personal, SSK och kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster håller vi oss ständigt uppdaterande och informerade om vad som sker och bör ske kring kunden. ÖVRIGT A & A Hemtjänsts personal har vidareutbildat sig i förflyttningsteknik, basalhygien, medicin hantering, patientsäkerhetsutbildning (Senior Alert), värdegrundsutbildning och utbildning om sammanhållen vård och omsorg. Värdegrundsarbetet har aktivt varit med vid varje personalmöte. Kundernas självbestämmelse och möjligheter att påverka sina insatser har varit grundstenarna. Värdegrundsgarantierna uppfylls i alla de punkter som rör vår verksamhet: kontaktman, genomförandeplan inom 14 dagar, uppföljning av genomförandeplan 2 gånger per år, avvikelse från planerat insats, fotolegitimation, självbestämmande om anhörig ska med eller ej samt påbörja omsorgsinsats inom 2 dagar. Verksamhetschef: Liridona Plakiqi Privata utförare 131

138 Jelia Care AB Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper: 1 Antal kunder: 5 varav män: 1 Antal tillsvidareanställda: 0 (6st timanställda) varav män: 0 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda): 0 Antal beviljade timmar (förvaltningen tar fram uppgiften): Antal miljöbilar/totalt antal bilar: 1 av 2 KVALITET PATIENTSÄKERHET Uppföljning samt utvärdering är gjord av kvalitetsplan Patientsäkerhetsberättelse 2013 är gjord (inlämnad till MAS). Kontakt med kund Hembesök hos kund har gjorts (uppföljning av GP) Teamträff Har skett 1 gång/månad under hela året. APT- Har skett 1 gång/månad under hela året. Arbetsmiljö/Riskbedömning Ingen risk för våld och hot. Resultat av enkät för personal visar på att arbetsmiljön är mycket god. Anmälningsplikt Nyanställd personal har blivit informerad om anmälningsplikt. Inget missförförhållande är anmält. Utveckling av kompetens Inga klagomål eller synpunkter från personal har kommit in. Enstaka synpunkter från kund går att utläsa från kundenkät. Åtgärder har vidtagits. Avvikelser har alltid återkopplats på Teamträff samt APT. Inkomna avvikelser totalt 19st. Läkemedel 10st, Fall 9st. Planerad utbildning i januari 2014, ABC demens utbildning. Fel och brister Har fungerat enligt verksamhetens rutiner. Dock har inga anmälningar skett. Nycklar Rutiner för nyckelhantering har utvecklats. Kvantitativ metod/enkätundersökning Enkät har skickats ut till kund (kundenkät) Sammanlagt skickades 7st ut. Svarsfrekvens hög, 86 % (6 av 7st). Av dem som har svarat kan tydligt utläsas att de allra flesta är nöjda med Jelia Cares hemtjänst. Enkät har skickats ut till anställda (hur arbetsmiljön upplevs). Sammanlagt skickades 11 st ut. Svarsfrekvens hög, 100 % (11 av 11st). Kan tydligt utläsas att arbetsmiljön på Jelia Care är mycket god. Resultaten från mätningarna kommer att användas i verksamhetens förbättringsarbete och kommer också att ligga till grund för arbetet med verksamhetsplanerna. Den nationella värdegrunden har informerats till både kund och personal. Broschyrer har delats ut till samtliga kunder. Värdegrunden är starkt kopplad till verksamhetens enkätundersökningar. Resultaten visar på mycket goda svar då samtliga kunder är mycket nöjda med den hemtjänst som de får. Bojan Lengajic Verksamhetschef Privata utförare

139 035 Hemtjänst Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper: 1 Antal kunder: 10 varav män: 5 Antal tillsvidareanställda: 9 varav män: 1 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda): 0 Antal beviljade timmar (förvaltningen tar fram uppgiften): Antal miljöbilar/totalt antal bilar: 0 VERKSAMHETSUTVECKLING 035 Hemtjänst har under 2013 arbetat fram rutiner, riktlinjer och kvalitetsledningssystem för att kunna bedriva vård och omsorg enligt de kriterier som Halmstad kommun har framställt. Under år 2013 har 035 Hemtjänst fått möjligheten att utvecklas genom ökande antal kunder som har valt företaget, detta innebär att ny personal har anställts och verksamheten har utökad i omsättning. KVALITET 035 Hemtjänst jobbar med att utveckla sin verksamhet genom att vara tydlig i den information som kunderna får och utveckla insatserna individuellt anpassad efter enskilda kunder. 035 Hemtjänst jobbar med att tydliggöra de brister/avvikelse som kan uppkomma gentemot kunderna, den egna verksamheten eller de samarbetspartner som är inblandande i den vård och omsorg som bedrivs för att lokalisera förbättringsområden. KUNDSÄKERHET 035 Hemtjänst arbetar med att stärka kundsäkerhet genom att arbeta med genomförandeplan där kunden får vara delaktig i utformingen av insatserna. 035 Hemtjänst jobbar för att kunderna ska få kontinuitet både genom låg personalomsättning samt genom individuellt utformad omvårdnad. KOMPETENSUTVECKLING 035 Hemtjänst jobbar med kompetensutveckling genom att utbilda personalen. Alla nyanställda får utförlig introduktion för verksamheten samt möjlighet att gå bredvid. 035 Hemtjänst jobbar utifrån den nationella värdegrunden och uppdaterar personalens kompetens regelbundet. Enhetschef: Raz Berzengi Privata utförare 133

140 Cederbonds AB Verksamhetsfakta hemtjänst Verksamhetsansvarig: Kontaktperson: Michelle Cederbonds Michelle Cederbonds; VD, Personalansvarig, Kvalitetsansvarig Raymond Cederbonds; Vice VD, Kvalitetsansvarig Emma Bjärgvide; Arbetsledare/Undersköterska Antal anställda: Markteam: 30 personer Kontorspersonal: 6 personer Antal kunder: I dagsläget har vi 29 kunder fördelat på våra tre kommuner. Geografiskt område: Vi erbjuder våra tjänster i hela samt i hela Falkenbergs kommun. Sedan 2012 är vi även verksamma i hela Vetlanda kommun. Mål för 2013 Kunder: 1. Kontinuerliga hembesök av arbetsledare för samtal och uppföljning 2. Tryggare vård 3. Liten personalomsättning Personal och kompetens: 1. Utbilda personal i medicinhantering, dokumentation och Lex Sarah. 2. Vidareutbilda ekonomiassistent 3. Ökad kontinuitet i personalmöten, APT möten och handledning. 4. Utbilda värdegrundsledare Verksamhet samt utveckling: 1. Utöka arbetsledartjänster. 2. Aktivt arbeta med Kvalitetshöjande insatser. 3. Teckna kollektivavtal 4. Implementera Värdegrundsarbetet Måluppfyllelse Kunder: 1. Då vi 2012 såg att våra hembesök gjorde stor nytta för våra kunder och dess närstående har vi valt att fortsätta med dessa. Det vi sett i uppföljningar har varit nöjda kunder som känner sin arbetsledare. Vi har valt att fördela hembesöken beroende på behov av extrastöd, så som till exempel anhörigvårdare eller hos kunder som har ett stort vårdbehov och där förlagt mer tid för uppföljning och hembesök års uppföljningar har innehållit mycket åsikter och oro gällande schabloner och vad kunderna anser är stressad personal. 2. Under 2013 har våra teammöten med legitimerad personal fortsatt och detta med gott resultat. Våra arbetsledare erbjuder att vara med vid eventuella hembesök av sjukgymnast, arbetsterapeut eller liknande. Detta har varit positivt för en del kunder som känner stöttning under samtalet. Genom att vi har kontinuerlig kontakt med vår legitimerade personal framkommer behov och önskningar snabbare och lättare och vårdkedjan blir kortare. Under 2013 har vi även haft god kontakt med Medicinskt ansvarig sköterska och Socialt ansvarig Samordnare vid behov. Att vi kontinuerligt ser till att all vår personal utbildas i medicinhantering ger tryggare vård för våra kunder. Under sista kvartalet 2013 anställs en av våra nya arbetsledare som får som ansvar att utföra Senior Alert bedömningar på våra kunder och föra in dessa i kvalitetsregistret. Detta arbete kommer att fortsätta under kunde vi se i hembesöken att våra kunder är nöjda med de små personalgrupperna. Vi har även fått se riskerna för personalen i detta sätt att arbeta då arbetsbelastningen kan bli ojämn och detta är något vi kommer att arbeta för att förändra utan att påverka kunderna under Vi har lyckats hålla nere vår personalomsättning och möjliggjort ett bra arbetsklimat i våra grupper. 134 Privata utförare

141 Personal och kompetens: 1. Under året utbildas personal kontinuerligt i medicinhantering och även diabetesutbildning för ökad kompetens kring insulinbehandling. All vår personal är utbildad i medicinhantering. Interna utbildningar på APT möten och personalmöten gällande lagar, dokumentation och Lex Sarah hålls av arbetsledaren. 2. Ekonomiassistenten genomgår utbildningar i Visma och i ett nytt schemaprogram som skall användas i hemtjänsten. Under året utbildas även ekonomiassistenten i lagar och regler kring vårt kollektivavtal som vi inträder i under sommaren Alla erbjuds handledning men får själva välja om de vill ha det. APT möten hålls med den externa personalen ca.1 gång i månaden på kontoret kring deras vårdtagare. Här ges små sekvenser av utbildning och genomgångar kring riktlinjer, framtidsplanering och nyheter. Detta har vi sett ger gott resultat då personalen får möjlighet att gemensamt stötta varandra och hitta gemensamma arbetssätt för våra kunder. 4. Vid två tillfällen under 2013 är två av våra arbetsledare på värdegrundsledarutbildning. Denna utbildning skall ge ledarna en grund att arbeta ifrån för att leda ett arbete tillsammans med personalen för att hitta en gemensam värdegrund för verksamheten. Verksamhet samt utveckling: 1. Under 2013 anställer Cederbonds två stycken till som arbetsledare. Cederbonds delar även upp arbetsledarnas uppgifter utifrån geografiska områden och arbetar fram nya arbetssätt för att effektivisera arbetet. Nya system inrättas för joursystem och vikarier. Detta är något som under 2014 kommer att vidareutvecklas i sin helhet. 2. Alla nya rutiner som skrivs och sammanställs till vår rutinhandbok för Cederbonds verksamhet är ett kvalitetshöjande arbete som ständigt pågår. Att ytterligare implementera kvalitetsledningssystem, egenkontroller och teammöten kring våra vårdtagare ger oss en stark grund för ett gott arbete. Vidare utbildas personalen kontinuerligt i väsentliga områden för att stärka vår personals kompetens. Då vi ser ett behov av ytterligare kommunikation och nära relation med våra kunder planeras under 2013 kontaktmannaskap ute på fält. Under 2013 anställs ett stort antal nya medarbetare där flertalet är utbildade undersköterskor vilket utökar vår kvot i verksamheten. 3. Sommaren 2013 tecknar Cederbonds AB kollektivavtal med Almega. 4. Arbetsledarna börjar under sista kvartalet 2013 att arbeta fram en strategi för att implementera värdegrunden i verksamheten. På grund av försenad utbildning av del 2 kommer inte arbetsledarna så långt som planerat med arbetet kring värdegrunden. Vice VD Cederbonds AB Raymond Cederbonds Privata utförare 135

142 Advanza Vård och Omsorg AB Om verksamheten I slutet på året har Advanza 16 kunder, 13 kvinnor och 3 män. I Avanza finns det en hemtjänstgrupp. 4 tillsvidareanställda varav 1 man. Antal årsarbetare: 3,15 I verksamheten finns en miljöbil. Advanza-Alla hjärtans vård och omsorg, tidigare K-sam AB, namnbytet skedde i slutet på året då det nya namnet godkändes av bolagsverket. Advanza är ett vårdföretag som har funnits i Halmstad inom LOV i hemtjänst sedan Hemtjänstlokalen finns på Lokföraregatan 1. Det är en lokal som rymmer ett personalkontor, personalrum och enhetschefens kontor. I slutet på förra året började Annika Nilsson som enhetschef. Annika Nilsson är socionom och har flera års erfarenhet som chef inom både funktionshinder och äldreomsorg samt som handläggare inom SoL och LSS. Advanza har alla geografiska hemtjänstområden i Halmstad kommun. Det har under året varit varierande vårdtyngd och som mest under sommarmånaderna, under hösten blev det betydligt lugnare. Dels flyttade en del kunder, som bara bor i Halmstad kommun under sommaren, tillbaka till sina hemkommuner och en del dödsfall av kunder med dubbelbemanningar inträffade under hösten, vilket gjorde att det på kort tid minskade ganska mycket både i vårdtyngd och i antal kunder. Kvalitet patientsäkerhet verksamhetsutveckling Advanza arbetar systematiskt med ständiga förbättringar utifrån verksamhetens mål att alla kunder ska vara nöjda. Varje kund har en egen kontaktperson som har ansvar för att tillsammans med kund och anhöriga upprätta genomförandeplan samt att följa upp genomförandeplanen två gånger per år tillsammans med kund och anhöriga. Där mål och delmål ska vara beskrivna. Genomförandeplan, social dokumentation och kontaktmannaskapet är grunden för att kunden får den hjälp som den är beviljad och på det sätt som kunden önskar. Övrigt Kompetensutveckling har skett bland annat genom att alla medarbetare, både vikarier och tillsvidareanställda, har deltagit i genomgång av hur vi i Advanza arbetar med kontaktmannaskap och genomförandeplan. Där vi i vårt arbete utgår i från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen (SoL 5 kap. 4, 5 ) som innebär att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Att Advanza har ett arbetssätt och ett bemötande som gör detta möjligt. All personal har undertecknat att de ska arbeta utifrån kommunens riktlinje om kontaktmannaskap. En demenssjuksköterska har varit på besök för att vara personalen behjälplig i hur man genom rutiner och bemötande kan göra tillvaron enklare och begriplig för personer med demens. Sjuksköterska från det palliativteamet har besökt arbetsgruppen för att berätta om hur det palliativteamet arbetar och vad som förväntas av hemtjänstens personal och vad som är på den palliativa sjuksköterskans ansvar. Varannan vecka har det varit teammöte i Advansas lokal, där sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och enhetschef har träffats för att göra uppföljningar kring vårt gemensamma arbete. I november hade Advanza en planeringsdag för all tillsvidareanställd personal på Hotell Tylösand. Alla medarbetare fick en presentation och genomgång av vad avtalet med Halmstad kommun innehåller samt de riktlinjer och den lagstiftning som alla medarbetare har att förhålla sig till. Samt en genomgång av företagets, ekonomi, kvalitet, personal samt företagets mål och framtidsplaner. Den 11 december höll Advanza öppet hus i sin julpyntade lokal på Lokföraregatan 1 genom att bjuda kunder, anhöriga och intresserade på gott fika och musikunderhållning. Det blev uppstarten till en träffpunkt som har fått namnet Minnet, och som vänder sig till Advanzas kunder, då speciellt för de som har svårigheter med minnet och som kanske känner sig lite isolerade hemma men som har svår för att ta sig ut på egen hand. Minnet är öppet en gång i veckan för våra kunder som vill delta i en enkel gemenskap med fika. Enhetschef Annika Nilsson Halmstad Privata utförare

143 HomeMaid Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänstgrupper: Antal kunder: 19 varav män: 10 Antal tillsvidareanställda: 18 varav män: 2 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda): Antal beviljade timmar (förvaltningen tar fram uppgiften): Antal miljöbilar/totalt antal bilar: 0/2 KVALITET PATIENTSÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING I HomeMaid sätter vi alltid kunden i centrum för dennes behov och önskemål. Att kunna vara delaktig i beslut och utförande. I alla våra möten med människor strävar vi efter att vara ärliga, att hålla vad vi lovar och bara lova det vi kan hålla. Vår värdegrund befäster synsättet att äldre personer ska kunna fortsätta leva efter sin personlighet och identitet. Den ska vara vägledande för assistenternas bemötande och agerande. Vi vill se varje individ. Vi anstränger oss för att vara medmänskliga, lättillgängliga samt lyhörda. Vi är måna om att samarbeta på ett personligt och ödmjukt sätt. Våra kunders och anställdas trygghet ligger oss varmt om hjärtat. Säkerhet är därför något som genomsyrar hela vårt arbete och alla våra rutiner. I vårt säkerhetsarbete ingår bland annat: att sekretessavtal tecknas med all personal att utdrag ur belastningsregister görs inför varje nyanställning att säkerhetsrutiner, som nyckelhantering, säkerställs via rådgivning från SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen) att alla nycklar hanteras kodat enligt SSFs riktlinjer att ansvarsförsäkring finns att all personal bär företagskläder och ID-kort Vi är tydliga. Vårt kvalitetskoncept finns noggrant dokumenterat i heltäckande instruktioner och förhållningssätt. På så sätt vågar vi lova att jobbet blir gjort på rätt sätt. I vår kvalitetspolicy ingår bland annat: ett gemensamt koncept för samtliga kontor, baserat på kvalitet och service en årlig kundmätning till samtliga kunder med utvärdering/uppföljning/utveckling kontinuerlig tillsyn via områdesansvariga efter uppdragets behov att teamledare alltid finns tillgängliga teoretisk och praktisk utbildning för nyanställda vidareutbildning tydlig företagsidentitet (bilar/kläder/id-kort) sekretessavtal med all personal ÖVRIGT Utbildning sker internt inom företaget och upphandlas även externt av kunskapsföretag. Löpande sker utbildningar på nya kemikalier och städmetoder så att vår personal skall lära sig använda dessa. All arbetsledning har utbildning i SRY eller liknande. Nyanställning inleds alltid med en utbildningsvecka. Enhetschef: Jessica Gilljam Privata utförare 137

144 Verksamhetsfakta hemtjänst: Antal hemtjänst grupper: 1 Antal kunder: 1 Män: 0 Antal tillsvidare anställda: 45 Varav män: 5 Antal årsarbetare: 30 Antal beviljade timmar: Antal miljöbilar: 0 Unikassistans i Sverige AB KVALITET PATIENTSÄKERHET-VERSAMHETSUTVECKLING Med kontinuerliga träffar varje månad med extern psykolog för personal. Träffar för kunder och anhöriga. APT träffar för personal varje månad och vid behov. ÖVRIGT Kompetens utveckling för personal: inom etik, moral, värdegrunds frågor två ggr per år. Varje vår HLR med scenario övningar, realistiska övningar gällande sjukdom och olycksfall med Save Life. Friskvårds dag med utbildning i hur man skapar den ultimata hälsan med vår couch och PT. Vårruset. Kontinuerlig handledning med uppföljning i värdegrundsfrågor diskuteras vid varje handlednings träff med extern psykolog som påbyggnad efter utbildningsdagarna. APT arbetsmiljö, tystnads plikt och uppdatering av varje ärende. Enhetschef: Marie-Louise Ahlqvist 138 Privata utförare

145 Myndighetsenheten Bokslut 2013 Myndighetsenheten Uppgiftslämnare: Margareta Ivehammar Ekonom: Gunilla Borelund Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Därav utomkomm vård Lönekostnader Därav övertid ( PO) Därav semesterlön (511 + PO) Därav sjuklöner (512 + PO) Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Därav utomkommunal vård (463*) Verksamhetens kostnader Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta Myndighetsenheten Antal åa: 24 Antal tillsvidareanställda: 23 varav män: 1 varav kvinnor: 20 Långtidsfriska: 64% Antal bilar: 5 Antal utomkommunala placeringar: 3,5 Verksamhet: Myndighetsenheten Driftredovisning Lönekostnader Årets lönekostnader uppgår till kkr och understiger budget med ca 181kkr vilket innebär en besparing med 1,6 % av budgeten. Kapitalkostnader Kapitalkostnaderna har under året uppgått till 19 kkr, vilket är i paritet med budget. Övriga kostnader Övriga kostnader består till största delen av utomkommunal vård och urskrivningsklara men där ingår även driftskostnader för verksamheten. Kostnaden för de utomkommunala platserna uppgick till 2480 kkr vilket genererar ett underskott på 598 kkr gentemot budget. En anledning till detta är att det varit svårt att tillgodose dessa kunders speciella behov inom reguljär verksamhet. Kostnaden för utskrivningsklara uppgick under rapportperioden till 539 kkr, detta medför ett budgetöverskott på 241 kkr då budgeten uppgår till 780kkr. Myndighetsenheten 139

146 Myndighetsenheten Verksamhetsfakta Hemvårdsnämndens myndighetsenhet har att verka utifrån de delar i Socialtjänstlagen som är tilldelat Hemvårdsnämndens ansvar. I Socialtjänstlagen 2 kapitlet 2 utläses att kommunen har det yttersta ansvaret för att den som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Myndighetenehetens uppdrag är att dels utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen, dels utföra uppgifter mot enskild utifrån hemvårdsnämndens avgiftsreglemente. KVALITET VERKSAMHETSUTVECKLING Myndighetsenheten är oftast den första kontakten som medborgaren har då det finns ett behov av hemtjänst, växelvård, dagverksamhet eller särskilt boende. Under 2013 har myndighetsenheten i snitt utrett 461 ansökningar per månad. Varav 451 fått bifall eller delavslag. Under året har 663 personer fått bistånd till särskilt boende, äldreboende eller boende för demenssjuka. Bifall till servicelägenhet har tilldelats 47 hushåll. Dessa tal visar också hur många avgifter som skall handläggas och förändras under året. Överklagningar av beslut av bistånd har skett i 33 ärenden av dessa har den sökande fått bifall i 4 ärenden. 21 ärenden har sökande fått avslag på sin överklagan. För 8 överklaganden väntar myndighetsenheten på ett beslut. Två överklagande har skett för beslutad avgift. En överklagan avslogs och den andra gav ett bifall till den klagande. I varje möte med kunder och medborgare synliggörs och avgörs kvaliteten med detta motto har myndighetsenheten, liksom övriga inom hemvårdsförvaltningen, under 2013 verkställt ett kvalitetsledningssystem för riktlinjer och rutiner. Detta har varit ett omfattande administrativt arbete. Uppföljning av pågående bistånd är en viktig del av kvalitetssäkringen. Myndighetsenheten har tilldelats extra medarbetare för att kunna följa planen. En del förändringar i handläggning har också genomförts, i syfte att skapa ytterligare utrymme för uppföljningar av pågående bistånd. I november kan myndigheten konstatera att målet att utföra fler uppföljningar är uppfyllt. PERSONAL I juni tillträdde en tf. myndighetschef som varit ansvarig under tiden för rekrytering av ny myndighetschef, som tillträder i december Under första halvan av 2013 har problem med den psykosociala arbetsmiljön tagits upp och en plan för förbättringar gjordes och genomfördes under senvåren och sommaren. Frisktalet på myndighetsenheten är 64 %. Under året har ingen förfrågan om praktikantplats tagits emot fån Socialhögskolorna. Inget examensarbete har skrivits med anknytning till verksamheten, men samarbete i projekt med Halmstad Högskola pågår. Samtliga medarbetare inom biståndsenheten har deltagit i utbildning som har berört förändringar inom Socialtjänstlagen, riktlinjer kring handläggning, samt SOSFS 2012:12 som gav direktiv för biståndsbeslut för personer boende på demensenhet med start Verkställigheten har skjutits upp av staten. Erfarenhets utbyte mellan kolleger från andra halländska kommuner har skett i nätverksträffar. EKONOMI Myndighetsenheten redovisar ett underskott med 551 kkr. Utomkommunala placeringar och övriga kostnader står för underskottet. Kostnaderna har varit kända men ej fullt budgeterade. Ansvarig Tf. myndighetschef Margareta Ivehammar 140 Myndighetsenheten

147 Förvaltningsövergripande Ekonomiuppföljning - Förvaltningsövergripande Budgetavvikelse Helårsutfall Utfall Budget Verksamhetens intäkter Lönekostnader Därav övertid ( PO) Därav OB-tillägg ( PO) Därav semesterlön (511 + PO) Därav sjuklöner (512 + PO) Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat/ nettokostnad Förvaltningsövergripande 141

148 Verksamhet: Förvaltningsövergripande Driftredovisning Nettoresultatet för de förvaltningsövergripande verksamheterna visar på ett överskott på kkr. Intäkterna består till största del av avgifts- och hyresintäkter från förvaltningens kunder. Dessa intäkter har tidigare inte funnits under förvaltningsövergripande, där av den stora skillnaden i utfall mellan 2012 och Statsbidrag och återvunnen moms för köpt verksamhet är de i övrigt största delarna på intäktssidan. Hemvårdsförvaltningen driver en rad projekt, som är finansierade via intäkter från staten (istället för budget). Detta medför till ett ökat överskott när det gäller intäkter. På motsvarande sätt påverkas avvikelserna för lönekostnader och övriga kostnader i negativ riktning. Att lönekostnaderna är betydligt lägre än ifjol beror på omorganisationen, då flertalet tjänster flyttades ut i bl.a. äldreomsorgens stab. Överskottet beror till största del på att avgiftsintäkterna överstiger budgetnivån. Även den återvunna momsen visar ett överskott. När det gäller lönekostnaderna medför uteblivna kostnader för oförutsedda omvärldsförändringar till att hela budgeten inte är förbrukad och för kapitalkostnader beror överkottet på att förvaltningen har tilldelats budget som om hela 2012 års investeringsbudget använts, vilket inte var fallet. Riktade statsbidrag Nedan visas en sammanställning över den ekonomiska omfattningen av de projekt som drivits med hjälp av statsbidrag under Någon budgetavvikelse, alltså ett resultat, finns inte eftersom eventuella återstående medel 2013 har balanserats i bokslutet för att bli disponibla 2014 alt. betalas tillbaka till staten. Därmed blir resultatet 0 för projekten Statsbidrag 2013 Använda medel 2013 Omvårdnadslyftet* Ledningssystem för kvalitet 131 Förstärkt anhörigstöd 709 Värdighetsgarantier 47 Annas led 500 Nationell värdegrund 613 Kvalitetsregister Äldreblomman Rätt vård- och omsorgsnivå 30 Summa * socialförvaltningens andel: kkr 142 Förvaltningsövergripande

149 Utvecklingsenhet & Stab Utvecklingsenheten och staben kallas samlat för hemvårdsförvaltningens förvaltningsledning. Enheterna leds av utvecklingschef respektive stabschef och har sammanlagt 13 medarbetare. Utvecklingsenheten arbetar med kvalitetsuppföljning och tillsyn riktad mot alla kunder och alla utförare. Mycket av detta utförs av Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Inspektör över socialtjänsten (mer om deras uppföljningsarbete i separata avsnitt i verksamhetsberättelsen). Enheten arbetar strategiskt med utvecklingsprojekt som rör hela nämndens verksamhetsområde, oavsett om utföraren är kommunal eller privat. Vidare håller enheten samman hemvårdsnämndens årliga verksamhetsplanering och -rapporteringsarbete. Under 2013 har enhetens utvecklingsledare bland annat fortsatt fjolårets arbete kring uppbyggnaden av ledningssystem samt uppstart och implementering av värdighetsgarantier. Övriga områden i fokus har bland andra varit regionsamverkan kring De mest sjuka äldre, struktur för ITsupport på förvaltningen, ehälsa, utredning kring omvandling av servicehus samt förberedande utredningar kring föreskriften om demensvård (SOSFS 2012:12). Staben är förvaltningens samordnande funktion för ekonomi- och HR-arbete. Enheten har även funktioner för kommunikation, nämndsadministration och IT-administration, administration och LOV-samordning. Staben samordnar kommunikation till de privata utförarna, och ansvarar för administration och kontroll i samband med avtalstecknande. Staben har under 2013 bland annat fokuserat resursfördelningssystem i hemtjänsten, utveckling/uppdatering av webb och intranät samt deltagande i kommungemensamt HR ITprojekt. Flera av medarbetarna på stab/utveckling deltog 2012/2013 tillsammans med ledningsgrupp och verksamhetschefer i SKL:s utvecklingsprogram Leda för Resultat. Som s. k stödgrupp i Leda för resultat har man drivit projekt för Trygg hemgång i hemtjänsten samt samordnat förvaltningens arbete med omvärldsbevakning. Ansatsen är att ett Leda för resultat-arbetssätt ska prägla det sätt hemvårdsförvaltningen styrs och driver utvecklingsarbeten på. Som ett exempel har hela förvaltningsledningen involverats i ledningens genomgång, som är en metod för samlad analys av resultat, kvalitet och huvudsakliga kommande förbättringsområden. Förvaltningsledningen kommer att under 2014 arbeta vidare med att samordna gemensamma utvecklingsuppdrag, ytterligare förbättra arbetet med olika sorters uppföljningar samt se över kommunikations- och dialogvägar mot våra olika utförare. Den utvärdering som pågår av den nya organisationen från 1 oktober 2012 kommer att ge perspektiv på hur förvaltningsledningen kan arbeta vidare. Utvärderingen tillsammans med bl. a medarbetarenkäten från hösten 2013 blir viktiga redskap för det interna förbättringsarbetet. Ansvariga: Maria Mangfors Hallberg, utvecklingschef Anette Johansson, stabschef Utvecklingsenhet/Stab 143

150 Inspektör över socialtjänsten Ansvaret avser tillsyn över socialtjänsten, utifrån Socialtjänstlagen. I uppdraget ligger att samordna, kvalitetsutveckla och granska den sociala dokumentationen inom äldreomsorgen. I uppdraget ligger även att utgöra ett rådgivande stöd för verksamheten i det systematiska kvalitetsarbetet genom att identifiera fel och brister i verksamheten genom avvikelseutredningar samt Lex Sarah anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vidare ingår att genomföra verksamhets uppföljning och tillsyn. Avvikelser samt rapportering enligt Lex Sarah (SOSFS 2011:5) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah gäller från 1 juli Den 1 juli 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som tar över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Samtliga händelser som har utretts och klassificerats som allvarligt missförhållande skall anmälas enligt lex Sarah till IVO för extern granskning. Utredningsansvaret samt anmälningsskyldigheten enligt Lex Sarah avser endast den egna verksamheten. Antal avvikelser gällande missförhållande (lex Sarah-rapporter) inom egen-regin 2013 från januari december var 258 stycken: Omsorgshändelse: 246 och Bemötande: 12 Alla avvikelser gällande missförhållande (Lex Sarah) ska utredas. Då detta är en omöjlig uppgift för en enskild inspektör innebär det i praktiken att varje enhetschef måste ta ansvar för de avvikelser om missförhållande som avser deras verksamhet och utreda dessa. Varje enhetschef gör en bedömning när inspektören bör informeras och vid behov tar inspektören över utredningen. Om utredningen visar på ett allvarligt missförhållande anmäler inspektören detta till IVO. Under 2013 har inspektören utrett 26 stycken mer eller mindre omfattande utredningar. Under 2013 har tre händelser efter utredning klassificerats som ett allvarligt missförhållande, därefter har händelserna anmälts till IVO enligt Lex Sarah. Händerna avsåg: 1. utebliven insats i form av ledsagning med konsekvens bruten lårbenshals IVO har avslutat ärendet då de bedömt att nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder. 2. risk för kvävning vid intagande av mellanmål utan tillsyn. IVO har begärt in ytterligare åtgärder kopplat till rättsäkerhet. Förlängd utredningstid till kund riskerade kvävning då denne serverades vanlig kost istället för timbalkost. Inväntar återkoppling från IVO. Utredningar som gjorts men som ej bedömts som allvarliga missförhållanden visar bland annat på följande brister: Bristande dokumentation Bristande dokumentationsöverföring mellan SoL och HSL Många vikarier och med varierande kunskapsbrister Genomförandeplanen ses endast som en pappersprodukt Avsaknad av ordentliga riskbedömningar inför sommarplanering av verksamhet Otydliga biståndsbeslut Utöver akuta åtgärder kopplat till enskild händelse är de långsiktiga åtgärderna bland annat uppdatering av rutiner, genomgång med personal avseende riktlinjer och rutiner, kompetensutveckling av personal samt tillsyn av inspektör/mas. Detta gäller oavsett om missförhållandet bedömts som allvarligt eller ej. 144 Inspektör över socialtjänsten

151 Avvikelsehanteringen kommer att under 2014 digitaliseras. En basmodul i Magna Cura kommer att användas som är anpassad till avvikelsehanteringsprocessen. All personal kommer i och med detta kunna registrera avvikelser. Dokumentationsutbildning för omsorgspersonal kommer att genomföras under 2014 med fokus i första hand på dels innehållet (vad/hur), dels informationsöverföring HSL- SoL. Antalet avvikelser gällande missförhållande som ska utredas är många och upparbetade rutiner för utredning saknas i nuläget i verksamheten. Under 2014 kommer enhetschefernas rutin för utredning enligt Lex Sarah att tydliggöras tillsammans med inspektörens uppföljningsansvar. Det är viktigt att säkerställa att missförhållande utreds, åtgärder vidtas samt att följa upp utfallet av åtgärderna. Inspektören kommer, utöver internkontrollplanen, utöka sin uppföljning med anledning av inkomna avvikelser för att säkerställa att inrapporterade förbättringsåtgärder verkställts. Återrapportering kommer att ske löpande under året till ledningsgruppen. Privata vårdgivare Inspektören har inget juridiskt ansvar att utreda eller anmäla enligt Lex Sarah gällande privat verksamhet. De privata vårdgivarna ska ha egna fungerande kvalitetsledningssystem där rapportering enligt lex Sarah ska ingå. Inspektören har däremot ett rådgivande förhållningssätt gentemot de privata vårdgivarna. Under 2014 kommer de även erbjudas en heldags genomgång av lex Sarah och hur en utredning bör genomföras. I samband med redovisningen av internkontrollen av genomförande- planerna avseende hemtjänst träffade inspektören varje vårdgivare enskild och diskuterade förbättringsförslag. Nätverk Under 2013 skapade inspektörerna från hemvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt utbildning & arbetsmarknadsförvaltningen ett lokalt nätverk. Nätverket syftar till delge varandra kunskap, rådgivning och att utgöra bollplank i svåra utredningar (avidentifierade). En förhoppning är att försöka skapa ett systematiserat och likartat arbetssätt trots att vi har olika datasystem. Vi ingår även i ett regionalt nätverk som innefattar alla kommuner i Halland samt Bräcke Diakoni i Göteborg. Till dessa träffar bjuder vi in representanter för bland annat Socialstyrelsen och IVO. Internkontroll av genomförandeplaner 2013 (Sammanfattning finns i avsnitt Internkontroll) Inledning En genomförandeplan är en plan som har sin utgångspunkt i ett individuellt beslut om insatser och som mer i detalj beskriver hur insatsen ska genomföras. Syftet är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av beslutad insats. Genom planen tydliggörs ansvarsfördelningen både för den enskilde och för personalen - vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. I egenregin upprättas genomförandeplanen i Magna Cura. De privata upprättar kundens genomförandeplan i egna datasystem alternativt i pappersform. Avgränsning Genomförandeplaner upprättas för omsorgsinsatser, vid korttidsboende och daglig verksamhet samt för serviceinsatser. Vid behov av samtliga insatser upprättas enskild plan för respektive verksamhet. Försök har gjorts vid övergång till Magna Cura att upprätta en och samma genomförandeplan, men detta upplevdes vara alldeles för rörigt och oöverskådligt för personalen. Denna internkontroll gällande genomförandeplaner i egenregin samt privata vårdgivare omfattar endast omsorgsinsatser. Inspektör över socialtjänsten 145

152 Nämndsmål Verksamheten ska ge vård- och omsorgsinsatser av god kvalitet. Detta innebär att kunderna ska ha stor påverkan på innehållet och utformningen av den vård- och omsorg, stöd och service som han eller hon är i behov av. Nyckeltal Hemvårdsnämndens mål är att 100 % av kunderna ska ha en aktuell genomförandeplan. Med aktuell genomförandeplan avses en plan som inte är äldre än 6 månader och att den är upprättad tillsammans med och underskriven av kund och/eller närstående. Mätmetod Förekomst av aktuella genomförandeplaner har följts upp av samtliga enheter inom hemvårdsförvaltningens egenregi avseende hemtjänst och äldreboende under oktobermånad 2013, samt av Attendos äldreboenden. Uppföljningen gjordes av respektive enhetschef, både inom egenregin samt privat vårdgivare, utifrån en mall med vissa kriterier som inspektören sänt ut i förväg. Hos vissa privata vårdgivare gick inspektören själv igenom kundernas genomförandeplaner utifrån samma mall och kriterier. Uppföljning gällande de privata vårdgivarna inom hemtjänst genomfördes maj-juni Redovisningens frågeställningar utgår från svar Ja eller Nej. I Socialstyrelsens allmänna råd, SOSFS 2006:5, framgår att följande bör ingå i en genomförandeplan: vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den, när och hur insatsen eller delar av den ska genomföras, på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen, vilka personer som har deltagit i planeringen, när planen har fastställts, och när planen ska följas upp Kommunicering Återkoppling till de privata utförarna inom hemtjänst gjordes under september 2013, dels i stormöte, dels med respektive enskild utförare. Återkoppling till egenregin, intraprenad samt Attendo kommer att ske under januari/ februari Resultat Resultatet av denna uppföljning redovisas endast i relation till nyckeltalet, varför alla kriterier ej tas med i redovisningen. Datum för när en uppföljning ska ske måste framgå i genomförandeplanen, detta för att kunna säkerställa genomförandeplanens aktualitet. Genomförandeplanen kan dock endast anses vara aktuell när det är påskriven av kund/närstående. Totala antal kunder med en aktuell genomförandeplan var 80,5 % - att jämföra med Hemvårdsnämndens mål för 2013 som var 100 %. Hemtjänst Egenregi 11 % av kunderna saknar helt en genomförandeplan vid det aktuella mättillfället. 32 % saknar datum för uppföljning, men 81 % har underskrift av kund/närstående. Hemtjänst Privat vårdgivare 86 % har en genomförandeplan, men endast 41 % har datum för uppföljning. 76 % av genomförandeplanerna har påskrift av kund/närstående. Äldreboende Egenregi/intraprenad 93 % har en upprättad genomförandeplan, men endast 24 % har datum för uppföljning. 88 % av genomförandeplanerna har påskrift av kund/närstående. 146 Inspektör över socialtjänsten

153 Äldreboende Privat vårdgivare Av 216 kunder saknades endast två genomförandeplaner och fem stycken saknade uppföljningsdatum. Däremot hade endast 55 % av genomförandeplanerna påskrift av kund/närstående. Sammanfattande slutsatser Kundens inflytande vid upprättandet av genomförandeplanen blir mer eller mindre lätt att utläsa beroende på hur utförligt genomförandeplanen är skriven. Att en kund inte skrivit under behöver inte betyda att denne inte varit delaktig i genomförandeplanens upprättelse, samtidigt som en underskrift inte per automatik innebär att kunden verkligen varit delaktig. Resultatet visar att det varierar mellan de olika vårdgivarna i vilken utsträckning de använder genomförandeplanen som ett verktyg för planering och genomförande av de insatser som kund blivit beviljad. I flertalet blir det mer beskrivningar av arbetsmoment än ett uttryck för hur kunden önskar få insatsen/insatserna utförda. Insatserna beskrivs med övergripande formuleringar som inte visar på hur just den aktuella kunden vill ha det. Det innebär i sin tur att så länge det inte finns konkreta mål och mätetal så blir det svårt vid kvantitativa tillsyner att utläsa kundens delaktighet. Totala antal kunder med en aktuell genomförandeplan var 80,5 % - att jämföra med Hemvårdsnämndens mål för 2013 som är 100 %. Nämnden har en hög ambition och ställer stora krav på verksamheterna. I september 2014 kommer en ny föreskrift från Socialstyrelsen avseende handläggning och dokumentation. Detta då man från IVO och Socialstyrelsen ser att den sociala dokumentationen nationellt har stora brister, framförallt när det gäller genomförandeplanens aktualitet, utformning och innehåll. Internkontroll 2013 Mätning av nattfasta i kommunal regi (Sammanfattning finns under avsnitt Internkontroll) I Hemvårdsförvaltningen genomförs årligen en mätning av nattfasta på samtliga äldreboenden. Denna mätning skedde 2012 under vecka 49 och samma tidpunkt gäller även för Detta innebär att det inte går att få fram en direkt jämförd mätning mellan Andersbergs äldreboende och ett boende inom kommunalregi. Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar. Resultatet av mätning av nattfasta för 2012 visar på att 78 % överstiger 11 timmar. Näringsintaget var överlag lågt, oavsett energiintag. Som ett sätt att fördjupa arbetet och se vad som framkommer om man tittar på fler faktorer genomfördes under våren 2013 ett nattfasteprojekt på Frennarps äldreboende. Att detta äldreboende valdes ut berodde inte på ett sämre resultat vid årsmätningen, utan att personal vid boendet själva tog initiativ till det. Slutsatserna som kan dras av projektets resultat visar på att lång nattfasta inte har ett direkt samband med dålig nutritionsstatus. Underlaget är dock för litet för att man ska kunna dra några generella slutsatser av det. Samma genomgång genomförs därför nu på Kvarnlyckans äldreboende för att se om resultaten överensstämmer. Åtgärder Inga konkreta åtgärder finns framarbetade i nuläget. Kostutvecklare Stina Grönevall räknar med att formulera några mer konkreta åtgärder efter att mätning av nattfasta för 2013 har genomförts. Frennarps äldreboende har dock valt att arbeta vidare med mellanmålen för att på så sätt öka näringsintaget generellt över dygnet. Förslag från Inspektör & MAS För att bättre kunna jämföra resultat av mätningar gjorda inom kommunal samt privat regi föreslås att en gemensam sammanställningsblankett för mätning av natt- och dygnsfasta Inspektör över socialtjänsten 147

154 används. Den blankett som Attendo använder och som redovisas i detta material är lättförståeligt och lättillgängligt. Förslag att denna ska användas även i kommunal regi. SOSFS 2012:12 I juni 2012 beslutade Socialstyrelsen om föreskrift och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden, SOSFS 2012:12. Den skulle träda i kraft , men pga protester från bland annat SKL valde Socialstyrelsen att senarelägga datumet för när föreskriften skulle träda i kraft till Inspektören sammanställde en konsekvensutredning under maj 2013 som visar på vilka resurser som kommer att krävas för att de krav som föreskriften ställer ska kunna följas. Tillsyn Inspektör & MAS Oanmält besök nattetid på två av Attendos boende genomfördes i december beroende på neddragning av antalet undersköterskor på natten. Under inspekterad tid uppfylldes kommunala riktlinjer. Fortsatt uppföljning kommer att ske under 2014 avseende vak vid vård i livets slut. För övrigt se rapport. Våld i nära relation Socialstyrelsens genomförde en inspektion den oktober 2012 av s arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Hemvårdsnämndens vidtagna åtgärder redovisades av inspektör genom ett yttrande till IVO i september 2013 enligt nedan. Uppsökande och förebyggande arbete I Hemvårdsnämndes arbete ingår att erbjuda alla personer över 79 år ett hembesök. Frågor om våld och upplevelse av tvång från närstående ingår inte i det frågeformulär som används i nuläget. En handlingsplan inom det uppsökande och förebyggande arbetet är under planering. Ett nytt frågematerial är bland annat under bearbetning där dessa frågeställningar ska ingå, parallellt med kompetenshöjande insatser för personalen, samt informationsmöten vid anhörigträffar Kvalitet & Samverkan Handlingsplan är under planering utifrån kvalitet med fokus på att stärka personalens kompetens inom området våld i nära relation, våld mellan brukare, upplevelse av tvång i nära relation samt tvångsåtgärder. En rutinmall är framtagen där det framgår vad personalen ska göra då de upptäcker våld i nära relation. Aktuella telefonlistor till berörda instanser inom Halmstad kommun ingår i denna. Hemvårdsnämndes Inspektör är med som representant i Region Hallands regionala referensgrupp Våld i nära relation som leds av Sigun Lilja, Samordnare Våld i nära relationer, Länsstyrelsen i Hallands län. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har under juli 2013 inrättat en ny Inspektörstjänst. Alla tre berörda nämnder har i nuläget var sin Inspektör. Detta möjliggör ett lokalt nätverksskapande som bland annat kan säkerställa att Halmstad kommun fortsätter arbeta aktivt med arbetet gällande våld i nära relationer med kompetenshöjande insatser och aktiviteter. Arbetet med det lokala Inspektörsnätverket är under uppbyggnad. Hemvårdsnämnden arbetar mycket aktivt med att färdigställa ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet så att aktuella processer och rutiner avseende samverkan, internt och externt, inom bland annat område Våld i nära relationer tydliggörs Riktlinjer från Inspektör Reviderade riktlinjer Riktlinjer för lex Sarah Riktlinjer för kontaktmannaskap inom äldreomsorgen Ny riktlinje Riktlinjer för social dokumentation Inspektör Anna Bernulf Jansson, Halmstad Inspektör över socialtjänsten

155 Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) Samlad Patientsäkerhetsberättelse 2013 Medicinskt ansvarsområde Ansvaret avser hälso- och sjukvård inklusive, rehabilitering och hjälpmedel för äldre och funktionshindrade i särskilda boendeformer samt i ordinärt boende efter överenskommelse med Region Halland. Målet är att verksamheten bedriver en säker vård så att patienten kan känna sig trygg och inte riskera vårdskada. Patientsäkerhetsberättelse enligt Patientsäkerhetslagen 3 kap 10 Enligt MAS riktlinjer skrivs patientsäkerhetsberättelsen i flera steg. Varje område/enhet redovisar patientsäkerhetsarbetet i en patientsäkerhetsberättelse på sin nivå. Verksamhetschef sammanställer för samtliga enheter i kommunal regi. Varje privat utförare skall skriva sin egen patientsäkerhetsberättelse. MAS gör en övergripande analys över verksamhet i både kommunal och privat regi. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att beskriva hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelse har inkommit från; Cederbonds, Attendos tre äldreboende och kommunal egenregi. Avvikelser Totalt rapporterade avvikelser Antal avvikelser totalt (ej privata äldreboende och Attendo kundval) År antal A&A hemtjänst,,jelia care Andelen ökade avikelser kan förklaras med att fler fall utan skada registrerats och att en post där avvikelse skrivits inte finns kopplat till område/enhet tagits med. Således ingen egentlig ökning. Under 2014 skall avvikelsemodulen troligtvis uppdateras och denna typ av problem kan då undvikas. Antal patienter med HSL dokumentation År Anger antalet personer med anteckning i HSL-journal vilket är en uppskattning av antalet aktuella patienter. Medicinskt ansvarig sjuksköterska 149

156 Vanligaste avvikelser År Fallskada Fraktur Höft/lår fraktur 16? Läkemedel Vårdkedjan Det totala antalet avvikelser har ökat med 885. Ungefär hälften av denna ökning beror på en ökad registrering av fall utan skada. Verksamheten blir allt duktigare på att använda avvikelsemodulen i Magna Cura. 443 avvikelser av ökningen handlar om läkemedel. Skälet är att statistiken i år behandlats på ett lite annorlunda sätt och helt enkelt inte redovisats förut. Se förklaring under totalt antal registrerade avvikelser. Avvikelser i vårdkedjan har också ökat. Detta beror på en ökad registrering och en allt bättre samverkan med Regionen i hur hanteringen av brister i vårdkedjan mellan kommun och Region ska hanteras. Avvikelser i vårdkedjan uppmärksammas/åtgärdas på enhetsnivå samt på patientsäkerhetsmöte mellan Region och kommuner i södra Halland. Där finns representation av anmälningsansvariga enligt lex Maria inom kommun, närsjukvård och sluten vård. Avvikelser som beror på avregleringen av dosapotek redovisas för sig under Läkemedel. Attendos boenden och hemtjänst redovisas för sig. Avvikelser som legitimerad personal bedömt som allvarlig. Risk 3. Narkotika- Läkemedel T Insulin Vårdkedjan Kssk Övrigt Suicidhot Övrigt svinn Waran beh I händelse av medicinsk avvikelse skall legitimerad personal göra en klassificering av allvarlighetsgrad, från 1-3, där 3 är allvarligast. Under 2013 har 27 avvikelser klassificerats som allvarlighetsgradgrad av dessa bedöms av MAS som risk 3 och av dessa är fyra anmälda som Lex Maria. Rapporterade avvikelser som anmäls vidare till socialstyrelsen enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28) År antal Fyra händelser är anmälda till IVO enligt lex Maria. Anmälningarna handlade om: specifik omvårdnad i form av katetersättning, felaktig intravenös injektion, uteblivna läkemedel i dospåse och en om ett fall där rörelselarmet inte fungerade Insulin avvikelser Antal avvikelser gällande insulin var 24st vilket utgör ca 1 % av läkemedelsavvikelserna. Siffran är lägre än föregående år. Waran avvikelser Antal avvikelser gällande T Waran var 46 st vilket utgör 2 % av läkemedelsavvikelserna (3% 2012). Under året har rutinen att sjuksköterska ska överlämna läkemedel vid instabilt PK implementerats. Två 150 Medicinskt ansvarig sjuksköterska

157 allvarliga händelser med T Waran har utretts och det kan konstateras att om rutinen följts hade dessa inte inträffat. Fortsatt arbete med implementering av rutinen under Avvikelser Patrikshill, Andersberg, Nissastrand med jämförelse tre boenden i egenregi Anders Berg 64 Patriks Hill 82 Nissa- Strand 72 Frennarp 48 Slottsparken 57 Pålsb o 48 Läkemedel Fall med skada Antal frakturer totalt Attend o h- tjänst Antal höft/lårfraktur Jämförelse av antalet avvikelser mellan privat och egenregi. Patientnämnden Kommunerna i Halland har sedan 2007 avtal med Regionen att vara anslutna till Patientnämnden i Halland. Ärende som har anmälts till patientnämnden har varit synpunkter på medicinsk omvårdnad. De två ärendena som inkommit under 2013 är utredda, analyserade och åtgärdade. År Antal ärenden 3 2 Mun och tandvård Kommun Antal utbildad Antal utbildad Antal utbildad vårdpersonal 2011 vårdpersonal 2012 vårdpersonal 2013 Halmstad Regionen erbjuder de patienter inom Hemvårdsförvaltningen som är berättigade till förmånen, och tackar ja, uppsökande och nödvändig tandvård. Det finns 1788 personer med munvårdsintyg för ändamålet. Regionen utbildar kommunal personal inom munvårdsområdet inom Hemtjänst och på särskilt boende. Antalet utbildningar har sjunkit betydligt. Munvårdhälsobedömning finns också med i Senior Alert och utförs då av omsorgspersonal bedömningen. Under 2013 utfördes 715 ROAG bedömningar. Vårdhygien Under året har observatörer till följsamhetsmätningar avseende basal vårdhygien, utbildats på samtliga Äldreboende inklusive de privata. Utbildningen har skett av Regionens Hygiensköterska. Observatörerna skall två gånger årligen mäta följsamheten till de basala hygienrutinerna. Brister finns i efterlevnaden av rutinerna. Verksamheten behöver främst förbättra handdesinfektion före vårdarbete och att använda skyddsförkläde på rätt sätt. Resultat finns för varje boende på avdelningsnivå. Under hösten 2013 har genomförandet av cirkulationstvätt av omvårdnadspersonalens kläder påbörjats det ökar följsamheten till de basala hygienrutinerna. Medicinskt ansvarig sjuksköterska 151

158 Resultat Halmstad totalt 2012 vår 2012 höst 2013 vår 2013 höst Handdesinfektion 65 % 59 % 69 % 66 % före vårdarbete Handdesinfektion 96 % 94 % 93 % 95 % efter vårdarbete Korrekt användning 96 % 93 % 93 % 93 % av handskar Korrekt användning 78 % 78 % 86 % 79 % av skyddsförkläde Andel utan ringar 95 % 89 % 94 % 94 % Under året har det på flertalet äldreboenden lagts ner stort arbete och engagemang på att gå igenom Hygienrekommendationerna som Regionens hygiensköterska har lämnat efter sina Hygienronder på äldreboende. Omfattande förbättringsåtgärder har utförts för att åstadkomma en god vårdhygien. I sköljrum har det tydliggjorts vilket som är ren respektive smutsig sida. Rullbackar har köpts in för att undvika att kartonger lagras på golvet. Verksamhetens äldreboende är inte alltid anpassade efter dagens hygieniska krav. Bland annat är ibland sköljrummen kombinerade med både sopor och tvätt. Verksamheten har vidtagit rimliga åtgärder i kommunikation med Hygienavdelning. Även smittskyddsläkare (samt representanter från Smittskyddsinstitutet) har deltagit vid inspektion efter åtgärder på ett äldreboende. Vid nybyggnation av äldreboende är hygiensköterska delaktig så att man från början får en säker vårdmiljö. Till exempel med tvättmaskin i varje vårdrum. HALT 2 en undersökning om vårdrelaterade infektioner och antibiotoka användning På Attendos boende Andersberg och på Vallås äldreboende i kommunal regi gjordes i maj en punktprevalensundersökning avseende vårdrelaterade infektioner (VRI) och antibiotika användning på äldreboende. Undersökningen var Europagemensam. Resultatet från undersökningen visar att i medeltal i Sverige på undersökta äldreboende hade 2,7 % av patienterna pågående VRI och 2,6 % av patienterna var antibiotikabehandlade. Med VRI menas en infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg (äldreboende). Exempel på VRI är lunginflammation, urinvägsinfektion och sårinfektion. Extra besvärligt blir det om VRI orsakas av bakterier med resistens mot antibiotika. Det är mycket viktigt att aktivt på alla nivåer inom vården arbeta för att genom god vårdhygien och en låg antibiotikaförbrukning bidra till bekämpandet av resistenta bakterier och VRI. Äldreboendet Andersberg hade ingen patient med VRI och andelen som behandlades med antibiotika var 1,7 % (= 1 patient) indikationen var där profylaktisk mot urinvägsinfektion. Således under medelvärdet. Äldreboendet Vallås hade 3,1 % (=4 patienter) med VRI och andelen som behandlades med antibiotika var 0,8 % (=1patient). Således något över medel vad som gäller VRI men under vad som gäller antibiotika. 152 Medicinskt ansvarig sjuksköterska

159 I mätningen ingår en kartläggning av riskfaktorer avseende VRI för de patienter som vårdas på boendet. Riskfaktorer Andersberg (64) Vallås (128) Man 25,9 % 32,8 % Med urinkateter 1,7 % 9,4 % Med kärlkateter (perifer eller central) 0,0 % 0,8 % Med trycksår 3,4 % 2,3 % Med andra sår 6,9 % 4,7 % Med kirurgiskt ingrepp senaste 30 dag 1,7 % 0,8 % Är desorienterade i tid och rum 84,5 % 74,2 % Är sängliggande/ rullstolsburna 32,8 % 37,5 % Inkontinens (urin/fekal) 72,4 % 72,7 % Över 85 år 50,0 % 66,4 % Riskfaktorerna kan sägas ge en bild av vårdbehovet som finns och är relativt samstämmigt mellan de två deltagande boendena. Mer än hälften av de boende är över 85 år. Mellan 74 nästan 85 % är desorienterade till tid och rum. Över 30 % är sängliggande och eller rullstolsburna och 72 % har någon form av inkontinens. Undersökningen planeras göras om nationellt Planen är att samma boende i Halmstad plus något ytterligare deltar. Läkemedelshantering Målet under 2013 har varit att alla som bor på äldreboende skall få en läkemedelsgenomgång. Resultatet har blivit att 461 (135st 2012) läkemedelsgenomgångar har genomförts. Bristande läkarmedverkan är en orsak till svårigheterna att få till stånd en läkemedelsgenomgång. Ibland blir det ett otydligt ansvar när rondande läkare inte är patientansvarig. I ordinärt boende har läkemedelsgenomgångar ännu inte fått genomslag. Som en del av satsningarna på läkemedelsgenomgång får personal på äldreboende och inom hemtjänst utbildning av regionens apotekare vid några tillfällen varje termin. Detta fortsätter under Avregleringen av dosapoteken ledde till att Apotekstjänsts tog över dosdelningen till kommunens patienter. I övergången i mitten av maj och under hela sommaren var detta dysfungerande och avvikelserna många. Problemen har fortsatt under hösten och lett till ett omfattande merarbete i alla nivåer av den kommunala hälso- och sjukvården. Avregleringen har lett till att en nationell dosstrategisk grupp har bildats och på Regional nivå deltar länets MASar tillsammans med VG regionen och Region Halland i ett förbättringsarbete. I slutet på 2013 var det fortsatta problem främst av hanteringen av originalförpackningar. 225 avvikelser gällande Apotekstjänst har inkommit totalt under året. Dessa är inte med i den totala statistiken. För att få ner antalet läkemedelsavvikelser så har cheferna erbjudits läkemedelsutbildning inte så många deltog på det. Det har också arbetats ute i verksamheten med extra läkemedelsutbildning till omsorgspersonal samt extra insatta kvalitetsinspektioner av Apotekare. Läkemedelshantering är riskfyllt och utbildning till chefer och omsorgpersonal löper på även under kommande år. Medicinskt ansvarig sjuksköterska 153

160 Som en kontroll på hur säker läkemedelshanteringen är i alla led granskas äldreboende av Apotekare vartannat år. 14 enheter har granskats under 2013 och till varje granskad enhet finns en rapport. Det finns även en sammanfattande rapport i diariet. Förbättringspotential finns inom följande områden; Narkotikarutiner samt att kommunsköterskan regelbundet går igenom patientens läkemedelsskåp och tar bort ej aktuella läkemedel. Det är samma utvecklingsområden som föregående år. På grund av kommunsköterskornas stora merarbete i och med avregleringen av dosapotek har det långsiktiga kvalitetsarbetet fått stå tillbaka. Läkarmedverkan Under 2014 skall Trygg hemgång implementeras vilket innebär att en kommunsjuksköterska ringer till patienten inom 24 h efter utskrivningen för att höra efter hur patienten mår. Målet är att patienten skall vårdas på rätt vårdnivå och att ingen i onödan ska vårdas på sjukhus. Detta synliggör behovet av ökad läkarmedverkan i kommunen och under 2014 skall detta utvecklas tillsammans med Regionen. Antalet avvikelser som handlar om bristande läkarmedverkan är få och troligt är att det finns ett stort mörkertal. Tillsyn MAS och Inspektör Oanmält besök nattetid på två av Attendos boende genomfördes i december beroende på neddragning av antalet undersköterskor på natten. Under inspekterad tid uppfylldes kommunala riktlinjer. Fortsatt uppföljning kommer att ske under 2014 avseende vak vid vård i livets slut. För övrigt se rapport. Dokumentation Under året har omsorgspersonalen börjat sin sociala dokumentation i verksamhetssystemet Magna Cura. Möjligheter finns nu för vårdpersonal att se varandras dokumentation över lagrummen. Detta ökar patientsäkerheten. Dock finns praktiska svårigheter som gör att informationsöverföringen inte fungerar tillfredsställande. Nya rutiner behöver skapas och en utbildningsinsats till omsorgspersonal ska ske under Under senhösten infördes Nationell patientöversikt (NPÖ) för leg personal. Detta innebär att kommunens leg personal kan läsa i patientens journal som finns i Regionen. Om patienten givit sitt samtycke. Hemvårdsförvaltningen är enbart konsumenter av Regionens dokumentation. Målet under närmsta åren är att kommunen även ska producera information som Regionen kan ta del av. Att kunna läsa om patient i vårdgrannars dokumentation är ett stort framsteg för patientsäkerheten. Attendo har inte tillgång till NPÖ ännu. Utveckling pågår. 154 Medicinskt ansvarig sjuksköterska

161 Kvalitetsregister Svenskt Palliativa registret Resultat 2011 och 2012 Målvärde 2011 % 2012 % 2013 % Eftersamtal erbjudet Läkarinformation till patienten Uppfyllt önskemål om dödsplats Munhälsa bedömd Ej trycksår vid dödsfallet Mänsklig närvaro i dödsögonblicket Utförd validerad smärtskattning Lindrad från smärta Lindrad från illamående Lindrad från ångest Lindrad från rosslig andning Läkarinformation till närstående Antal vårdtillfälle i urvalet Förbättrat resultat i validerad smärtskattning. Mycket återstår dock i arbete med att använda valideringsinstrument. Läkarmedverkan är ett förbättringsområde inför 2014 och så även munvård. Under kommande år skall uppföljning ske med fokus på vak i livets slut samt läkemedelsordination/hantering av palliativa läkemedel. Riktlinjer från MAS Nya och reviderade Riktlinjer från MAS Reviderade riktlinjer: Riktlinjer för vaccination av säsongsinfluensa Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation Riktlinjer för fast vårdkontakt och samordnad individull plan Riktlinjer för PEG Riktlinjer för trakeostomi Riktlinjer; Ansvarfördelning vid vak Riktlinjer för skyddsåtgärder och omvårdnadsåtgärder för person med allvarlig kognitiv störning. Rutiner om uppsökande tandvård gemensamt i Halland Nya riktlinjer: Riktlinjer för Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring. Halmstad Eva- Karin Stenberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska 155

162 Bilaga 1:1 Internkontrollplan Hemvårdsnämnden 2013 A) Tillbudsrapportering Kontrollmoment-Stickprov avseende centralt inrapporterade tillbud. Totalpoäng -8 Frekvens -En gång per år Omfattning -Urval. Två olika enheter Ansvarig -Susanne Karlsson Rapportering till -Förvaltningschef B) Rehabiliteringsutredningar Kontrollmoment -Stickprov avseende påbörjade utredningar vid korttidsfrånvaro överstigande fem tillfällen per år. Totalpoäng -9 Frekvens -En gång per år. Omfattning -Urval. Två olika enheter. Ansvarig -Susanne Karlsson Rapportering till -Förvaltningschef C) Genomförandeplaner Kontrollmoment -Kartläggning av alla kunder, både kommunal och privat regi Totalpoäng -9 Frekvens -Löpande under året - minst en kontroll per kund. Omfattning -Komplett. Ansvarig -Maria Mangfors-Hallberg Rapportering till -Förvaltningschef D) Nattfasta särskilt boende Kontrollmoment -Med stickprov följa upp mätning av nattfasta på särskilt boende Totalpoäng -9 Frekvens -En gång per år. Omfattning -Urval. Trå äldreboenden. Ansvarig -Maria Mangfors-Hallberg Rapportering till - Förvaltningschef. E) Fakturerade timmar för avlösning Kontrollmoment -Stickprov på antalet utförda avlösartimmar jämfört med antal fakturerade. Totalpoäng -9 Frekvens -Två gånger per år. Omfattning -Urval. Två hemtjänstgrupper/hemtjänstleverantörer Ansvarig -Anette Johansson Rapportering till -Förvaltningschef F) Utförda jfr med beviljade hemtjänsttimmar Kontrollmoment -Stickprov på leverantörer av hemtjänst avseende differensen mellan utförda och beviljade timmar. Totalpoäng -12 Frekvens -Två gånger per år. Omfattning -Urval. Tre hemtjänstgrupper/hemtjänstleverantörer. Ansvarig -Anette Johansson Rapportering till Förvaltningschef. G) Magna Cura - aktuellt användarregister. Kontrollmoment -Användarregister Magna Cura matchas mot register över anställda. Totalpoäng -9 Frekvens -Två gånger per år. Omfattning -Komplett. Alla användare. Ansvarig -Thomas Wollentz Rapportering till -Förvaltningschef. H) Magna Cura - informationstillgång Kontrollmoment -På ett urval av kunder kontrollera loggar mot behörighet (gäller både SoL och HSL). Totalpoäng -9 Frekvens -Fyra gånger per år. Omfattning -Urval. Ansvarig -Thomas Wollentz Rapportering till -Förvaltningschef. I) Loggkontroll Meddix Kontrollmoment -Kontrollera att rutiner för regelbunden loggkontroll gällande Meddix, systemet för samordnad vårdplanering, efterlevs. Totalpoäng -9 Frekvens -Två gånger per år. Omfattning-Urval. Tre arbetsgrupper. Ansvarig -Thomas Wollentz Rapportering till -Förvaltningschef

163 Bilaga 1:2 J) Revision SITHS/HSA Kontrollmoment -Med årlig revision kontrollera att rutiner för SITHS-kort och HSA-katalog efterlevs. Totalpoäng -6 Frekvens -En gång per år. Omfattning -Alla beställande chefer, kataloguppdaterare och behörighetshandläggare. Ansvarig - Thomas Wollentz Rapportering till -Förvaltningschef K) Följsamhet hygienföreskrifter Kontrollmoment -Egenskattning av hur väl verksamheten följer hygienföreskrifterna. Totalpoäng -12 Frekvens -En gång per år. Omfattning -Alla särskilda boenden. Ansvarig -Maria Mangfors-Hallberg Rapportering till -Förvaltningschef L) Mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning på äldreboende Kontrollmoment-Utföra mätning på verksamhetens förmåga att förhindra vårdrelaterade infektioner minska spridningsresistenta bakterier Totalpoäng -12 Frekvens -En gång per år. Omfattning -Urval. Ett eller två äldreboenden. Ansvarig -Maria Mangfors-Hallberg Rapportering till -Förvaltningschef.

164 Bilaga 1:3 Internkontrollplan 2013 rapportering Detta är den slutliga rapporteringen av arbetet med interna kontroller Hemvårdsnämnden har efterfrågat två avstämningar per år på internkontrollplanen, och därför lämnades en delrapport i samband med delårsbokslut i augusti. Slutsats: Internkontroll avseende antal inrapporterade tillbud genomfördes i september Den visar att antalet är mycket lågt i förhållande till antalet anställda. Ett nytt verktyg för incidentrapportering (KIA) har införts samt utbildning i rapportering, handlingsplaner och uppföljning är påbörjad. Genomförande: Stickprov gjorda på två utvalda enheter, Nattpatrullen och Vallås hemtjänst, bland de inrapporterade tillbuden. Kontrollen gjordes av HR-ansvarig. Åtgärder: KIA har införts och utbildningar genomförts. I samband med dessa har skillnad arbetsskada och tillbud förtydligats. Slutsats: Kontrollen visar att sju av nio möjliga rehabutredningar vid upprepad korttidsfrånvaro har gjorts i kontrollgruppen (ett boende och en hemtjänstgrupp). Resultatet är bra. Genomförande: Stickprov har gjorts på två enheter av HR Åtgärder: Ej aktuellt. Slutsats: Totala antal kunder med en aktuell genomförandeplan var 80,5 % vid genomförd granskning under året - att jämföra med hemvårdsnämndens mål för 2013 som är 100 %. Nämndsmål och mätetal: Verksamheten ska ge vård- och omsorgsinsatser av god kvalitet.

165 Bilaga 1:3 Hemvårdsnämndens mål är att 100 % av kunderna ska ha en aktuell genomförandeplan. Med aktuell genomförandeplan avses en plan som inte är äldre än 6 månader och att den är upprättad tillsammans med och underskriven av kund och/eller närstående. Genomförande: Förekomst av aktuella genomförandeplaner har följts upp av samtliga enheter inom hemvårdsförvaltningens egenregi avseende hemtjänst och äldreboende under oktobermånad 2013, samt av Attendos äldreboenden. Uppföljning gällande de privata vårdgivarna inom hemtjänst genomfördes maj-juni Återkoppling av resultat till de privata utförarna inom hemtjänst gjordes under september 2013, dels i stormöte, dels med respektive enskild utförare. Återkoppling till egenregin, intraprenad samt Attendo kommer att ske under januari/ februari Genomförandeplaner upprättas för omsorgsinsatser, vid korttidsboende och daglig verksamhet samt för serviceinsatser. Vid behov av samtliga insatser upprättas enskild plan för respektive verksamhet. Denna internkontroll gällande genomförandeplaner i egenregin samt privata vårdgivare omfattar endast omsorgsinsatser. Åtgärder: Nämnden har en hög ambition och ställer stora krav på verksamheterna. Under 2014 kommer arbetet fortsätta med att stärka genomförandeplanen status som instrument. Dess betydelse fokuseras dessutom i de värdighetsgarantier nämnden infört under Utbildning i social dokumentation kommer att ske under 2014 för både egenregin/intraprenad och privata vårdgivare där mycket fokus på genomförandeplanens betydelse kommer att läggas. Avdelning Kontroll D1 nattfasta äldreboende, kommunal regi Slutsats: Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar. Resultatet av nattfastemätningen för 2012 visar på att 78 % överstiger 11 timmar. Näringsintaget var överlag lågt, oavsett energiintag. Som ett sätt att fördjupa arbetet och se vad som framkommer om man tittar på fler faktorer genomfördes under våren 2013 ett nattfasteprojekt på Frennarps äldreboende. Att detta äldreboende valdes ut berodde inte på ett sämre resultat vid årsmätningen, utan att personal vid boendet själva tog initiativ till det. Slutsatserna som kan dras av projektets resultat visar på att lång nattfasta inte har ett direkt samband med dålig nutritionsstatus. Underlaget är dock för litet för att man ska kunna dra några generella slutsatser av det. Samma genomgång genomförs därför nu på Kvarnlyckans äldreboende för att se om resultaten överensstämmer. Genomförande: I Hemvårdsförvaltningen genomförs årligen en nattfastemätning på samtliga äldreboenden. Denna mätning skedde 2012 under vecka 49 och samma tidpunkt gäller även för Detta innebär att det inte går att få fram en direkt jämförd mätning mellan Andersbergs äldreboende och ett boende inom kommunalregi. Åtgärder: Inga konkreta åtgärder finns framarbetade i nuläget. Kostutvecklare Stina Grönevall räknar med att formulera några mer konkreta åtgärder efter att nattfastemätningen för 2013 har genomförts. Frennarps äldreboende har dock valt att arbeta vidare med mellanmålen för att på så sätt öka näringsintaget generellt över dygnet. Inför 2014 kommer den kommunala årliga nattfastemätningen genomföras under maj-månad. Kontroll D2 nattfasta äldreboende, privat regi (Andersberg) Slutsats: Verksamheten Attendo Andersberg genomför sina nattfastemätningar två gånger per år på ett strukturerat sätt. Alla kunder/patienter deltar. Resultatet är tydligt formulerat per avdelning. Resultatet blir också tydligt på individnivå med möjlighet till individuella åtgärder. Flertalet av de patienter/kunder med nattfasta över 11 timmar sov hela natten och fick sista målet kl och sedan frukost Resultatet återger inte samma patient/ kund underlag vid de båda mätningarna. Vidtagna åtgärder individnivå: För kund/patient med mer än 11 timmars nattfasta ska sista målet serveras senare och natten ska erbjuda mat när patient/kund vaknar på natten/tidigt på morgonen. Åtgärden är dokumenterad i journal. Antal patient/kund per avdelning Antal med mer 11 tim nattfasta Antal patient/kund utan dokumenterad åtgärd med överskriden nattfasta Antal patient/kund med dygnsfasta över 4 timmar Feb Sept Karolinehed Håkanstorp Svenstorp Fredsborg Antal patient/kund som saknar dokumenterad åtgärd i journal vid dokumenterad dygnsfasta Genomförande: Kontakt togs av MAS med verksamhetschefen på äldreboendet. Resultatet av nattfastan skickades per mail. Kontakt togs också med patientansvarig sjuksköterska för att få kolumnen dygnsfasta förtydligat. Den betyder fasta över 4 timmar dagtid.

166 Bilaga 1:3 Åtgärder: Inga åtgärder. Övrigt förslag från MAS & Inspektör: För att bättre kunna jämföra resultat av mätningar gjorda inom kommunal samt privat regi föreslås att en gemensam sammanställningsblankett för mätning av natt- och dygnsfasta används. Den blankett som Attendo använder och som redovisas i detta material är lättförståeligt och lättillgängligt. Förslag att denna ska användas även i kommunal regi. Slutsats: De privata leverantörerna har tillsammans 13 resp. 14 personer med avlösarservice i juni och oktober. Det totala antalet timmar uppgår till 244,5 (genomsnitt 18,81 timmar/person) i juni. För oktober är siffran 182,25 (13,02 timmar/person i genomsnitt). I samtliga fall i juni överensstämmer antal fakturerade timmar med det antal timmar som finns i underlagen. En leverantör har dock redovisat sina timmar tillsammans med övriga hemtjänsttimmar och inte på korrekt blankett. En annan leverantör har redovisat sina samtliga timmar som dubbelbemanning, dvs att två personer varit avlösare under samma pass. I ett fall förekom samma person som både anhörigvårdare och avlösare. Detta var dock ett misstag och leverantören är medveten om detta och kommer att åtgärda det. I några fall saknas namn och personnummer på den som avlöser. Namnunderskrift saknas i ett fall. I två fall används fel blankett. I oktober saknas troligen något underlag då antalet fakturerade timmar överstiger underlagens total med ca 30 timmar. För en kund saknas fullständigt namn på tre av avlösarna, underskrift av kund samt underskrift och personnummer på anhörigvårdaren. I övrigt finns inget att anmärka på. För den egna regin summeras timmarna till 386,25 för de 37 kunder som haft avlösarservice under juni månad. I oktober är det 56 personer som tillsammans haft 649,5 timmar Detta innebär ett genomsnitt på 10,44 timmar/person i juni och 11,6 timmar/person i oktober. Den egna regin fakturerar inte timmar. Istället sätter personalen som avlöser upp timmarna på ett avvikande objekt. På så sätt blir det svårare att koppla en hemtjänstgrupps redovisade och utbetalade timmar. Det går ju att kontrollera avlösare för avlösare, men då måste antalet timmar verkligen avse månaden de är bokförda på (med en månads eftersläpning). Även om detta stämmer är det mer tidskrävande att kontrollera jämfört med de privata. Bokförda timmar i juli, som alltså avser juni, uppgår till 426,25. Det innebär en avvikelse med 40 timmar gentemot de timmar som redovisas i underlagen. För oktober finns en differens på andra hållet: 541,25 bokförda timmar understiger de utförda timmarna med lite drygt 100 timmar. Vidare, för både juni och oktober, saknas underskrifter av både kund och anhörigvårdare i många fall. I några fall saknas uppgift på vem anhörigvårdaren är. I några fall används fel sorts blankett. I en del fall saknas även fullständiga namn på avlösare. Sammanfattningsvis kan nämnas att det är en markant skillnad i timmar/kund mellan egen regi och privata leverantörer i juni, vilket kan anses anmärkningsvärt. Denna differens har dock minskat i oktober. Det sker heller ingen kontroll om avlösartimmarna verkligen har utförts. Det enda som jämförs är fakturaunderlag/bokförda timmar och blanketten för redovisade avlösartimmar. Genomförande: Först valdes juni månad att granskas. Därefter gjordes en undersökning på samtliga timmar för avlösarservice, båda privata och de i egen regi. Samtliga inskickade underlag har gåtts igenom. Det som granskats i underlagen är antal timmar per kund samt huruvida personuppgifter och underskrifter finns med och är korrekta. Antalet timmar har sedan jämförts med antal fakturerade timmar (privata) och bokförda timmar på objektet avlösarservice (egen regi). Avvikelser har därefter kommenterats och förslag på åtgärder tagits fram. Kontrollen är utförd av Niklas Petersson Fröling under vecka 34. Samma procedur upprepades under vecka 3, då oktober granskades. Åtgärder: Det bör poängteras att rätt blankett ska användas samt att den måste vara korrekt ifylld med alla personuppgifter och underskrifter. En åtgärd som vidtagits under året är att det numera är biståndshandläggarna som beslutar om avlösning. Syftet med detta är att kunna göra individuppföljning både när det gäller kvalitet och kvantitet.

167 Bilaga 1:3 Slutsats:Generellt sett kan sägas att när schabloner används för insatserna bygger de beviljade timmarna på ett slags genomsnitt i tidsåtgång per insats. Detta innebär att det definitivt inte går att dra några slutsatser på individnivå, då två kunder med samma insatser får lika många beviljade timmar även om tidsåtgången att utföra dem kan skilja sig avsevärt mellan de bägge kunderna. På företagsnivå är det inte heller särskilt lätt att dra några slutsatser. Det man kan säga är att i takt med ökat antal kunder borde differensen gå mot noll. Genomförande: Två privata hemtjänstleverantörer, Attendo och Jelia Care, samt två kommunala hemtjänstgrupper, Centrum och Oskarström/Väster, valdes ut för granskning. Månader som kontrollen är utförd på är juli och november. Nedan återfinns resultatet per grupp/företag för respektive månad. Kontrollen är utförd i veckas 3 av Niklas Petersson Fröling. Juli Beviljade timmar Utförda timmar Differens Attendo 2610, ,80 290,43 Jelia Care 380,13 435,75-55,62 Centrum 2895, ,00 166,29 Oskarström/Väster 1688, ,00 280,22 November Beviljade timmar Utförda timmar Differens Attendo 2413, ,07 497,82 Jelia Care 574,61 540,35 34,26 Centrum 2779, ,00-122,80 Oskarström/Väster 1627, ,00 499,90 Åtgärder: Attendo medger att deras rutiner för registrering av tider har brustit. Vissa utförda timmar har inte kommit med och detta är en förklaring till differensen mellan utförd och beviljad tid. Detta ska nu, enligt Attendo, vara åtgärdat och kommer att kontrolleras av hemvårdsförvaltningen under Centrumgruppen förklarar sin avvikelse i juli med att man haft många nya vikarier inne och att de generellt sett inte utför lika mycket tid hos kunderna som den ordinarie personalen gör. I november beror den negativa avvikelsen på att gruppen haft kunder som fått ett kraftigt utökat omsorgsbehov och att biståndshandläggarna inte hunnit bevilja utökade insatser i tid. Gruppen har dock varit tvungen att utföra dessa insatser ändå. Oskarström/Väster-gruppen har noggrant gått igenom kundernas beslut för att säkerställa att man endast utför de insatser kunderna har beslut på. Har man gjort detta går det att tolka det som om att kundernas behov i detta område, i genomsnitt, är lägre än genomsnittet för hela kommunens kunder (på vilka schablonerna är grundade), därav överskottet av timmar. Slutsats: Kontrollen har utförts. Två gånger under 2013 har kontroll skett om användare i Magnacura har anställning. Detta resulterade i att ett antal personer tagits bort ur systemet Magnacuras användarregister då dessa ej längre hade uppdrag inom förvaltningen. Genomförande: Kontroll har skett genom att Systemansvarig redovisat utfall av genomförda kontroller. Systemansvarig för Magnacura genomförde i juli och december en komplett kontroll av Magnacuras användarregister som matchades med Agressos personalregister. Utfallet blev att ett antal personer kunde tas bort (inaktiveras) från Magnacura. Att det fanns personer i systemet som ej längre hade uppdrag/anställning medförde dock ingen risk för missbruk då användande av Magnacura kräver konto i nätverksmiljön vilket dessa personer per automatik inte har då uppdrag/anställning avslutats i Agresso. Åtgärder: Inga förslag på åtgärder. Slutsats: Kontrollen visar att loggkontroller av händelser i systemet och användare har utförts under Loggkontroll genomfördes

168 Bilaga 1:3 augusti och december Kontrollerna har inte visat på någon otillbörlig användning. Under 2013 skulle fyra kontroller genomföras men kontroll ett och två som skulle skett under årets första halvår utfördes inte. Nya ansvarsroller och överenskommelser har tagits fram och innebär att alla kontroller kommer att kunna genomföras 2014 enligt plan. Genomförande: En kontroll genomfördes i augusti 2013 och innehöll slumpvis utvalda patienter/kunder samt riktad kontroll där utvalda patienter/kunder kontrollerats. Kontroll nummer två genomfördes i december 2013 och uppföljning och kontroll av materialet pågår. Ingen riktad kontroll har skett i december 2013 men i augusti genomfördes en riktad kontroll mot bakgrund av att en patient fanns med i ett tidningsreportage och bedömningen var att intresset för händelsen kring patienten befogade en kontroll. Ansvaret för att utföra loggkontrollen och dess olika delar har förtydligats. Ansvaret att ta fram underlag för kotroll ligger på systemansvarig för Magnacura. Rutiner för kontroll av SoL har tagits fram, tidigare kontrollerades enbart HSL-patienter. Själva genomförandet sker genom att ett specifikt antal patienter slumpas fram varefter en loggfil tas fram innehållande personalens aktiviteter relaterade till de utvalda patienterna. Berörda chefer får kontrollera om personalen hade en patientrelation och ett behov av uppgifterna i sitt arbete. Underlag som ska kontrolleras av berörda chefer har gjorts tillgängligt för dessa och cheferna får aktivt själva ta del av materialet och dokumentera sin kontroll. Åtgärder: Ingen åtgärd. Slutsats: Under 2013 har logguppföljning/kontroll genomförts tre gånger enligt gällande rutiner. Underlaget har tagits fram korrekt. Den tredje kontrollen är genomförd men period för återrapportering av berörda enhetschefer pågår. Uppföljningen har inte visat på någon felaktig användning av patientuppgifter, dvs ingen har tagit del av uppgifter utan att ha en relation och behov/syfte. I december förtydligades det för enhetscheferna vad och hur de kan bedöma om medarbetarens informationsåtkomst var korrekt och befogad. Genomförande: Loggkontroller genomfördes i januari, juli och december I januari kontrollerades 1 månad bakåt och i juli samt december 2 månader bakåt. Kontrollerna har genomförts genom stickprov där 10 st slumpvist utvalda patienter valts ut. Underlag med användare som loggats för aktivitet kopplat till dessa patienter har sammanställts och gjorts tillgängligt för berörda enhetschefer. Det är chefen som avgör om det finns en godtagbar anledning för användaren att ta del av information gällande patient. Cheferna har blivit ombedda att återkoppla resultatet till utvecklingsledare/it-ansvarig som även är den som utfört kontrollen genom att ta fram underlag och informerat berörda chefer. Nytt för december 2013 är att enhetscheferna själva får dokumentera att de kontrollerat respektive kontrollpost. Detta sker i ett kontrolldokument som sparas enligt gällande riktlinje. Inga riktade kontroller har genomförts under 2013, dvs endast slumpvis utvalda patienter. Åtgärder: Inga åtgärder. Slutsats: Under 2013 har en revision genomförts. Genom en förenklad revision har användare i HSA-katalogen kontrollerats mot register med anställda för att säkerställa att personerna i HSA-katalogen har anställning inom kommunen och att de ska finnas med i HSA-katalogen. Ingen avvikelse har i samband med detta upptäckts. Kataloguppdaterare har blivit tillfrågade om rutinerna är kända vilket de är. Beslut att en person ska få en specifik roll i HSA eller få ett SITHS-kort tas enligt gällande rutiner och dokumenteras. Nu gällande rutiner och blanketter fungerar i dagsläget men i en framtid med fler personer i HSA och med SITHS-kort krävs en förändring vilket blir aktuellt 2014 i samband med att nya rutiner utarbetas (pågående arbete). Alla roller är besatta, både inom HSA och SITHS. Genomförande: Data från HSA-katalogen har jämförts med data från Agressos personalregister för att säkerställa att personerna är anställda. Berörda chefer har fått kontrollera att personerna fortfarande ska finnas med i HSA-katalogen och ha ett SITHS-kort. Berörda

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Hemvårdsnämnden 2015-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT

Hemvårdsnämnden 2015-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2015-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2014 Hemvårdsnämnden 2014 2014 har även det varit ett intensivt år med många frågor att arbeta med och arbetet med att utveckla verksamheten har fortsatt.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT HEMVÅRDS- FÖRVALTNINGEN Hemvårdsnämnden 2013-02-27 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2012 Hemvårdsnämnden 2012 Hemvårdsnämnden har under året genomfört 11 ordinarie och ett extra sammanträde. Införandet

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Nationella kvalitetsregister år 2016 rapport

Nationella kvalitetsregister år 2016 rapport Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (6) Vård-och omsorgsförvaltningen, kvalitetsenheten Elisabeth Fagerström/Linda Svensson 046-35 55 58/35 64 55 elisabeth.fagerstrom@lund.se/linda.svensson@lund.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden

Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden Revisionsrapport Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden Halmstads kommun 2009-04-07 Margareta Bertin Christel Eriksson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande synpunkter...3 2 Inledning...4

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet Äldreomsorg 2012 ENHET/ BUDGETENHET Äldreomsorg TIDSPERIOD 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Äldreomsorg/hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet,

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT HEMVÅRDS- FÖRVALTNINGEN Hemvårdsnämnden 2012-01-25 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2011 Hemvårdsnämnden 2011 Hemvårdsnämnden har under året genomfört 12 sammanträden. Under årets första månad beslutade

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Hemvårdsnämnden. Granskning verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport.

Hemvårdsnämnden. Granskning verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Hemvårdsnämnden Granskning verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för Kramfors Syftet med presentationen Er kommun har fått den här presentationen som ett komplement till öppna jämförelser vård och omsorg om äldre.

Läs mer

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro Syftet med presentationen Er kommun har fått den här presentationen som ett komplement till 2016 års Öppna jämförelser Vård och

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 1 Inledning I din hand håller du en sammanfattning av Sigtuna kommuns äldreomsorgsplan. Äldreomsorgsplanen ska vara ett verktyg för att styra och

Läs mer

Resultat- och kvalitetsberättelse

Resultat- och kvalitetsberättelse Intraprenad Huskvarna 85322801 Resultat- och kvalitetsberättelse 2016 Resultat- och kvalitetsberättelse 2016 Intraprenad Huskvarna 85322801 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför en resultat- och kvalitetsberättelse?...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Fredrik Ottosson September 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...2 2.1. Revisionsfråga...2

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 2016-01-18 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheten på stadens vård- och omsorgsboenden. Syftet med

Läs mer

Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun.

Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun. Implementering av kvalitetsregister inom demensvården i Trelleborgs kommun. Författare Kristina Edvardsson, demenssjuksköterska Trelleborgs kommun Ann-Katrin Edlund, Landskoordinator, SveDem Eva Granvik,

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull)

Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull) Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull) 2013-04-25 2013-04-29 Malin Rehnstam Vik. Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene?

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom hemtjänst 2014 Resultat nationell brukarundersökning hemtjänst 2014 Svarsfrekvens

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Utlåtande 2013:63 RV (Dnr 327-1866/2012) Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd Verksamhetsplan - Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Balanserad styrning modell för verksamhetsplanering... 3 2 Balanserad styrning i kommunen... 3 3 Balanserad styrning i omvårdnadsnämnden... 4 4

Läs mer

PREVENTIVT ARBETSSÄTT MED SENIOR ALERT SOM KVALITETSINDIKATOR BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Slutrapport för förbättringsarbete

PREVENTIVT ARBETSSÄTT MED SENIOR ALERT SOM KVALITETSINDIKATOR BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Slutrapport för förbättringsarbete PREVENTIVT ARBETSSÄTT MED SENIOR ALERT SOM KVALITETSINDIKATOR BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Slutrapport för förbättringsarbete Sammanhållen vård och omsorg Härjedalen 2013-10-01 Bakgrund/problembeskrivning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-11 Helena Dahlstedt Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Rapporten har publicerats av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Merparten av här redovisade resultat bygger på enkätundersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFV-2015-56 Sammanfattning

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2008

BRUKARUNDERSÖKNING 2008 sida 1 (10) BRUKARUNDERSÖKNING 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Falkenbergs Kommuns sida 2 (10) SAMMANFATTNING... 3 METOD... 4 RESULTAT HEMTJÄNST... 4 RESPEKT... 4 SJÄLVBESTÄMMANDE... 4 TRYGGHET... 5 PERSONALKONTINUITET...

Läs mer

Vård- och omsorg om äldre-

Vård- och omsorg om äldre- Datum: 2014-05-20 Handläggare: Elisabeth Jonsson Beredning Social välfärd och hälsa Vård- och omsorg om äldre- Sammanställning av Boråsregionens resultat i Öppna jämförelser 2013 Sammanställning baseras

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Resultat- och kvalitetsberättelse

Resultat- och kvalitetsberättelse HS-team 11 Resultat- och kvalitetsberättelse 2016 Resultat- och kvalitetsberättelse 2016 HS-team 11 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför en resultat- och kvalitetsberättelse?... 3 Vår enhet... 3

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Resultat- och kvalitetsberättelse

Resultat- och kvalitetsberättelse SDV 1 Lindgården Resultat- och kvalitetsberättelse 2016 Resultat- och kvalitetsberättelse 2016 SDV 1 Lindgården Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför en resultat- och kvalitetsberättelse?... 3 Vår

Läs mer

Årsredovisning Socialförvaltningen

Årsredovisning Socialförvaltningen Årsredovisning 2012 Socialförvaltningen Förvaltningschefens inledande kommentar Budgetarbetet är ett ständigt övergripande arbete inom förvaltningen. Under 2012 har ekonomin på flera enheter stabiliserats.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-01-30 Vår referens Marie-Louise Appelgren Utvecklingssekreterare marie-louise.appelgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFN-2015-2

Läs mer

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare 0171-525 56 britt-louise.thorberg@habo.se Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka

Läs mer

Kvalitetsredovisning Individ- och omsorgsförvaltningen 2014

Kvalitetsredovisning Individ- och omsorgsförvaltningen 2014 Skurup 2015-01-30 Kvalitetsredovisning Individ- och omsorgsförvaltningen 2014 Syfte Syftet med denna kvalitetsredovisning är att på ett kort och sammanfattande vis redovisa stora delar av det kvalitetsarbete

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård 212-6-12 Vv 6/212 Vö 12/212 Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 212 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård Sammanfattning Äldreguiden 212 är den sjätte

Läs mer

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016 Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150

Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150 Dnr HN 2009/0150 2009-04-22 1(6) Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150 Bakgrund Lex Sarah anmälan gjordes av Medicinskt ansvarig sjuksköterska vid hemvårdsnämnden under hösten 2008 angående missförhållanden

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Kvalitetsstyrning i praktiken Bildning och Socialtjänst. Eva Sjöstedt, kvalitetsstrateg Socialtjänsten Göran Larsson, kvalitetsstrateg Bildning

Kvalitetsstyrning i praktiken Bildning och Socialtjänst. Eva Sjöstedt, kvalitetsstrateg Socialtjänsten Göran Larsson, kvalitetsstrateg Bildning Kvalitetsstyrning i praktiken Bildning och Socialtjänst Eva Sjöstedt, kvalitetsstrateg Socialtjänsten Göran Larsson, kvalitetsstrateg Bildning VARFÖR ett kommungemensamt kvalitetsarbete? En gemensam tydlighet

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt 2014-09-26 2014-09-29 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Skillinge Vård-

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015 Tjänsteutlåtande Kvalitetscontroller --7 Emelie Spanne 08-590 973 02 Dnr: emelie.spanne@upplandsvasby.se SÄN/:300 34223 Social- och äldrenämnden Öppna jämförelser inom äldreomsorgen Förslag till beslut

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-02-17 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde Ärende 2 Aktuell kösituation Den 28 januari hade 18 personer väntat på vårdbostad i mer än tre månader. Tre personer hade väntat

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2015-12-09 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Michael Boström 08 508 18 156 Till

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg Det här gör vi ju redan Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer